STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH"

Transkrypt

1 STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO im. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH tekst jednolity na dzień 23 czerwca 2014 r. TEKST STATUTU ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 04/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH Z DNIA 23 CZERWCA 2014 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SZKOŁY

2 Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2 Podstawowe informacje o szkole... 5 Rozdział 3 Cele i zadania gimnazjum... 5 Rozdział 4 Organy gimnazjum i ich kompetencje Dyrektor Gimnazjum Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Rozdział 5 Współdziałanie i rozwiązywanie konfliktów Współpraca nauczycieli i rodziców Współdziałanie organów Gimnazjum Spory i konflikty Wpływ na wybór nauczyciela lub wychowawcy Nieosiągnięcie porozumienia w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Rozdział 6 Organizacja kształcenia Zasady rekrutacji Biblioteka Świetlica Rozdział 7 Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum Nauczyciele Wychowawcy Pedagog szkolny Doradca zawodowy Bibliotekarz Zespoły nauczycielskie Rozdział 8 Uczniowie Prawa ucznia Obowiązki ucznia Uczęszczanie na zajęcia Nagrody i kary Obowiązki rodziców Świadectwa Rozdział 9 Ocenianie wewnątrzszkolne Cele i formy oceniania Szczegółowe zasady oceniania

3 9.3 Klasyfikacja Egzamin poprawkowy Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania Realizacja projektu edukacyjnego Ocena zachowania Zastrzeżenia do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania Ocena z religii i etyki Promocja i ukończenie szkoły Rozdział 10 Postanowienia końcowe

4 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Statut reguluje sprawy związane z działalnością Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, w tym: 1) jego cele i zadania; 2) organizację; 3) zarządzanie nim; 4) prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej oraz zasady ich współdziałania; 5) zasady rekrutacji uczniów. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, (w taki sposób należy również rozumieć stosowane w wielu dokumentach szkolnych określenie "Szkoła"); 2) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U nr 97 poz. 674 z późn. zm.); 3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach; 4) organach działających w Gimnazjum należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum, Radę Pedagogiczną, organy Samorządu Uczniowskiego i Radę Rodziców; 5) Dyrektorze Gimnazjum - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, któremu stanowisko to powierzył organ prowadzący; 6) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć osobę sprawującą stanowisko wicedyrektora powierzone jej w trybie art. 37 ustawy o systemie oświaty; 7) nauczycielu - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną zgodnie z Kartą Nauczyciela w Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach zajmującą się pracą dydaktyczno-wychowawczą; 8) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach; 9) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach; 10) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców uczniów wymienionych w pkt 9, jak również innych ich przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych); 11) oddziale - należy przez to rozumieć jeden z oddziałów w Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach; 12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Trawniki; 13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty; 14) sprawdzianie pisemnym - należy przez to rozumieć pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów, obejmujące pewną partię nauczanego materiału z jednego przedmiotu; przez pojęcie to rozumie się zarówno sprawdzian trwający godzinę lekcyjną lub jej wielokrotność (praca klasowa) jak i sprawdzian trwający do kilkunastu minut (tzw. kartkówka). 4

5 Rozdział 2 Podstawowe informacje o szkole Na mocy Uchwały Nr XXX/172/2001r. Rady Gminy w Trawnikach z dnia 23 marca 2001r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach i działa na podstawie niniejszego statutu. 2. Gimnazjum mieści się w Trawnikach: Trawniki Gimnazjum posiada status szkoły publicznej Organem prowadzącym Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach jest Gmina Trawniki. 2. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach sprawuje Lubelski Kurator Oświaty Obwód szkoły obejmuje: Bonów, Dorohuczę, Oleśniki, Pełczyn, Siostrzytów, Trawniki, Trawniki Kolonię. 2. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa trzy lata. 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 7. W Gimnazjum mogą być tworzone klasy sportowe. Rozdział 3 Cele i zadania gimnazjum 8. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) umożliwia przyswajanie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki niezbędnych do: a) uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; b) zdania egzaminu gimnazjalnego; 2) umożliwia zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) wspiera wszechstronny rozwój osobowy uczniów w myśl motta gimnazjum MIŁOŚĆ NAUKA CZŁOWIEK ; 4) uczy: 5

6 a) rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, aby osiągnąć własne cele, rozwój osobowy oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym; b) wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; c) wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; d) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; e) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach; f) prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; g) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; h) budowania więzi międzyludzkich; i) podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; j) skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; k) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy; l) komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, zarówno w mowie jak i w piśmie; 5) wyzwala uczniowskie postawy twórcze i refleksje nad własnymi działaniami; 6) umożliwia wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczną analizę informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi; 7) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 8) przygotowuje do życia w warunkach społeczeństwa obywatelskiego, w tym upowszechnia ideę samorządności; 9) uczy kultywowania tradycji narodowych, szanowania kultury i języka polskiego; 10) przygotowuje do życia w zjednoczonej Europie; 11) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Gimnazjum; 12) wspiera działania rodziny w zakresie procesu wychowania; 13) kształtuje u uczniów dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającemu zdrowiu; 14) zapobiega patologiom życia codziennego oraz wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i chroni uczniów przed ich zgubnym wpływem w miarę swoich możliwości; 15) wprowadza w świat sztuki. 9. Gimnazjum realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez: 1) stwarzanie uczniom warunków do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi przy poszanowaniu ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; w realizacji tegoż Gimnazjum respektuje zasady nauk pedagogicznych i psychologicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z przyjętych przez Polskę umów i deklaracji; 2) zapoznawanie uczniów z wymaganymi pojęciami i umożliwianie zdobywania im rzetelnej wiedzy na poziomie pozwalającym na kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 3) prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z uczniami; 6

7 4) organizowanie kół zainteresowań, konkursów przedmiotowych, turniejów wiedzy, rozgrywek sportowych, wycieczek; 5) realizowanie projektów edukacyjnych i programów skierowanych do uczniów gimnazjum przez instytucje prowadzące działalność na rzecz oświaty; 6) organizowanie różnorodnych form opieki i pomocy odpowiednio do potrzeb uczniów: a) zorganizowanie zajęć świetlicowych, b) umożliwienie spożywania posiłków, c) likwidacja barier architektonicznych, d) prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych, e) pracę z uczniem zdolnym, f) pracę z uczniem trudnym o szczególnych potrzebach edukacyjnych; 7) prowadzenie zajęć i spotkań na temat wyboru przez uczniów zawodu i kierunku kształcenia; 8) organizowanie klasowej i szkolnej samorządności uczniów; 9) organizowanie imprez i życia kulturalnego w szkole i poza szkołą; 10) rozwijanie u uczniów umiejętności rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowywania przekazywanych treści; 11) rozwijanie u uczniów zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (jak przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych); 12) uczenie traktowania wiadomości przedmiotowych jako stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzących do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie oraz wzrastania w godności, prawdzie, dobru i pięknie; 13) kształtowanie umiejętności zastosowania w życiu zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 14) uczenie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji wytworów własnej pracy, posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień; 15) kształtowanie u uczniów umiejętności dialogu, słuchania innych i rozumienia ich poglądów; 16) wpajanie uczniom zasad rozwoju osobowego i życia w rodzinie oraz w społeczeństwie obywatelskim, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury lokalnej a zarazem europejskiej i światowej; 17) skłanianie do poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 18) przygotowywanie i uwrażliwianie na rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizację wartości; 19) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w przepisach prawa i Programie Wychowawczym Szkoły, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów; 20) pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom, która jest udzielana przez wychowawców, nauczycieli i przez pedagoga szkolnego działającego w oparciu o odrębne przepisy i Program Rozwoju Szkoły zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną; 21) współpracę z poradniami psychologiczno pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom; 22) działalność wychowawczo-profilaktyczną i reagowanie na nieprawidłowości w środowisku ucznia zgodnie z przepisami prawa, Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkoły oraz współpracę z odpowiednimi instytucjami; 7

8 23) umożliwianie nauki osobom niepełnosprawnym, stwarzając warunki nauki odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych; w szczególnych przypadkach prowadzi się nauczanie indywidualne w domu ucznia; 24) zapewnienie właściwego korzystania z pomieszczeń szkolnych wymienionych w 13 Statutu; 25) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa; 26) współpracę ze środowiskiem pozaszkolnym Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki. W szczególności stosuje się postanowienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69,z 2009r Nr139 poz.1130 oraz z 2010r. Nr 215,poz 1408 z późn. zm.). 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów spoczywa na wszystkich pracownikach Gimnazjum. Pracownicy obsługi mają obowiązek: a) informować o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, b) wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów, c) udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 4. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum regulują odrębne przepisy. 5. W celu zapewnienia pełnej opieki nad uczniami ustala się tygodniowy harmonogram dyżurów nauczycielskich w pomieszczeniach ogólnodostępnych Gimnazjum w czasie wszystkich przerw śródlekcyjnych. 6. Zasady korzystania ze szkolnych obiektów - w tym sportowych - ujęte są w regulaminach pracowni i pomieszczeń. 7. Gimnazjum zapewnia opiekę medyczną w oparciu o odrębne przepisy. 8. Gimnazjum sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami: 1) rozpoczynającymi naukę, 2) z zaburzeniami rozwojowymi, 3) z uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku, 4) którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki. 9. Formy sprawowania tej opieki zawarte są w szczegółowych planach pracy oraz przydziałach obowiązków nauczycieli, wychowawców klasowych, pedagoga szkolnego i osób sprawujących opiekę medyczną. 10. W przypadkach szczególnych Gimnazjum korzysta z pomocy poradni specjalistycznych

9 1. Gimnazjum umożliwia naukę religii poprzez umieszczenie jej w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych uczniów w wymiarze wynikającym z odrębnych przepisów lub uzgodnionym z właściwym organem na dany rok szkolny. 2. Zapisu ucznia na zajęcia z religii dokonuje się na życzenie rodziców (prawnych opiekunów). 3. Życzenie, o którym mowa w ust. 2, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które obowiązuje w trzyletnim cyklu kształcenia, może natomiast zostać zmienione przez zainteresowanych. 4. Życzenie, o którym mowa w ust. 2, może być w każdej chwili przed wystawieniem oceny klasyfikacyjnej cofnięte. 5. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 6. W Gimnazjum - na pisemną prośbę rodziców lub pisemną prośbę ucznia i w porozumieniu z rodzicami - zwalnia się ucznia z tych form zajęć, na które uczeń nie może uczęszczać ze względu na swoje przekonania religijne. 7. W Gimnazjum prowadzone są zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. 8. Na początku roku szkolnego nauczyciel prowadzący zajęcia na zebraniu ogólnym lub w innej przyjętej formie zapoznaje rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów z celami, zasadami organizacji tych zajęć, zakresem treści programowych oraz przyjętym do realizacji programem nauczania. 9. Udział ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowy. 10. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 11. Uczniowie, których rodzice ( prawni opiekunowie ) zgłosili sprzeciw uczestnictwa ich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły ( świetlica, biblioteka). Jeżeli te zajęcia wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji uczniowie ci mogą pójść do domu. 12. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 11a. Przewiduje się możliwość organizowania zajęć dodatkowych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych Gimnazjum prowadzi pełną dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności. 1) księgę uczniów, 2) dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3) arkusze ocen, 4) księgi arkuszy ocen. 2. Dokumentację prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej. 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych środków dopuszcza się prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. 4. Ocenianie obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być prowadzone tylko w dzienniku zajęć lekcyjnych. Odstępstwo od tej zasady dotyczy zajęć artystycznych w gru- 9

10 pach międzyoddziałowych i zajęć nauczania indywidualnego. Ocenianie na tych zajęciach prowadzi się w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, ustalone dla ucznia oceny śródroczne i roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada: 1) pomieszczenia do nauki wraz z wyposażeniem adekwatnym do możliwości finansowych Gimnazjum, 2) bibliotekę z centrum multimedialnym, 3) halę sportową i boiska trawiaste, 4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 5) gabinet stomatologiczny i lekarski, 6) szatnię, 7) pomieszczenie na sklepik, 8) inne w zależności od potrzeb i możliwości. 2. Budynek szkoły objęty jest nadzorem monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki W Gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne podmioty, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 2. Działalność podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie może kolidować z zajęciami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi. 15. W Gimnazjum mogą działać pracownicze związki zawodowe. 16. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami mogącymi wesprzeć działalność statutową szkoły, w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom możliwości jak najszerszego rozwoju. 17. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Gimnazjum lub - za jego zgodą - między poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą oraz staże absolwenckie na podstawie skierowania z Urzędów Pracy. 18. Gimnazjum może udostępniać halę sportową na treningi i rozgrywki sportowe w systemie pozaszkolnym, z czego dochód gromadzony jest na rachunku dochodów własnych. 10

11 Gimnazjum współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 2. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej poradniami, udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Do zadań poradni należy w szczególności: 1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień, b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, c) specyficznych trudności w uczeniu się; 2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: a) szczególnie uzdolnionych, b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, d) z zaburzeniami komunikacji językowej, e) z chorobami przewlekłymi; 3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin; 4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli gimnazjum w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą; 6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom; 8) współpraca ze szkołą przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkole, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 9) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez szkołę pomocy psychologicznopedagogicznej; 10) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych; 11

12 12) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 13) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 3. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. 4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. 5. Poradnie realizują zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, a także w razie konieczności przy udziale innych specjalistów. 6. Osoby, o których mowa w pkt. 5, realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w szkole oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. 19a. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: a) z niepełnosprawności, b) z niedostosowania społecznego, c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, d) ze szczególnych uzdolnień, e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, f) z zaburzeń komunikacji językowej, g) z choroby przewlekłej, h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, i) z niepowodzeń edukacyjnych, j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej specjalistami. 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: a) rodzicami uczniów, b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 12

13 c) placówkami doskonalenia nauczycieli, d) innymi szkołami i placówkami, e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: a) ucznia, b) rodziców ucznia, c) dyrektora szkoły, d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, f) poradni, g) pracownika socjalnego, h) asystenta rodziny, i) kuratora sądowego. 8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: a) zajęć rozwijających uzdolnienia, b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, e) porad i konsultacji, f) warsztatów, g) klas terapeutycznych. 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 9a. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. a) zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych, b) nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, c) liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15, d) klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego, e) do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2 3a ustawy, f) objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą. 10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 13

14 12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć. 16. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 17. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 18. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu praz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 19. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 20. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne, które mają na celu: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania; 2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowaniem i uzdolnień uczniów; 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 21. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 22. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 23. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 14

15 a) podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. b) wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala się biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 24. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 25. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. a) podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; b) wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. c) formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust.25 pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. 26. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno--pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 27. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia. 28. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalone przez dyrektora szkoły, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 15

16 będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym opracowanym dla ucznia. Rozdział 4 Organy gimnazjum i ich kompetencje Organami gimnazjum są: 1) Dyrektor Gimnazjum, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski Dyrektor Gimnazjum Dyrektor Gimnazjum kieruje działalnością Gimnazjum oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor Gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - a tym samym realizuje zadania zawarte w ustawach Karta Nauczyciela i Kodeks pracy. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników. 3. Dyrektor Gimnazjum jest zarządcą nieruchomości położonej w Trawnikach(Trawniki 606) Dyrektor Gimnazjum w szczególności: 1) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum, 2) kształtuje atmosferę twórczej pracy w gimnazjum, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych, 3) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom gimnazjum, 4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w gimnazjum porządku, w szczególności dbałości o czystość i estetykę, 5) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu gimnazjum. 2. Dyrektor Gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Dyrektor Gimnazjum: 1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 16

17 3) wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny (postanowienia 61 stosuje się), 4) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty Planu pracy Gimnazjum, kieruje ich realizacją i składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji, 5) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności gimnazjum ( 26 stosuje się), 6) udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Gimnazjum Radzie Rodziców, 7) współpracuje z Samorządem Uczniowskim, w tym tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków. 24. Dyrektor Gimnazjum ma prawo: 1) organizowania powstania Rady Szkoły pierwszej kadencji - na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów: a) Rady Pedagogicznej, b) Rady Rodziców, c) Samorządu Uczniowskiego; 2) udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Szkoły, gdy taka powstanie Dyrektor Gimnazjum ustala organizację w danym roku szkolnym według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Postanowienia 70 stosuje się. 2. Dyrektor Gimnazjum ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 3. Dyrektor Gimnazjum przedkłada Radzie Pedagogicznej - w celu podjęcia uchwały - projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Postanowienia 71 stosuje się Dyrektor Gimnazjum sprawuje wspólnie z wicedyrektorem nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie. 2. Dyrektor Szkoły do 15 września opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem problematyki, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, a do 31 sierpnia tegoż roku przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 3. Dyrektor Szkoły sprawuje wyłączny szkolny nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem. 1. Dyrektor Gimnazjum:

18 1) przydziela poszczególnym nauczycielom obowiązki dydaktyczno-wychowawcze oraz funkcję wychowawcy lub opiekuna dla poszczególnych oddziałów (stosuje się postanowienia 93); 2) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej; 3) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym; 4) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określone w odrębnych przepisach; 5) nadzoruje i odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych. 2. Dyrektor Gimnazjum uprawniony jest do zobowiązania nauczyciela do wykonywania w czasie ferii czynności określonych odrębnymi przepisami. Stosuje się postanowienia 92 Statutu. 3. Dyrektor Gimnazjum zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela, po zakończeniu stażu przyjmuje sprawozdanie z jego zakończenia. 4. Dyrektor Gimnazjum ustala, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, ocenę dorobku zawodowego za okres stażu: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 5. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor gimnazjum przydziela opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 6. Dyrektor Gimnazjum powołuje komisje kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. 7. Dyrektor Gimnazjum dokonuje oceny pracy nauczycieli po ewentualnym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektor Gimnazjum odpowiada za zapewnienie nauczycielom bieżącej informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych. 2. Dyrektor Gimnazjum obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 3. Dyrektor Gimnazjum współpracuje z organami szkoły i rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między nimi Dyrektor Gimnazjum decyduje w sprawach wynikających z roli pracodawcy, w tym: 1) załatwia sprawy osobowe pracowników Gimnazjum; 2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 3) udziela urlopów zgodnie z właściwymi przepisami; 4) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum; 5) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowej organizacji związkowej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum; 18

19 6) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników. 2. Dyrektor Gimnazjum współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, jeśli działają w Gimnazjum, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności: 1) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy gimnazjum; 2) ustala regulaminy: pracy, premiowania i nagradzania pracowników gimnazjum, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 3) uzgadnia plan urlopów wypoczynkowych. 3. Dyrektor Gimnazjum organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki (także w zajęciach organizowanych przez gimnazjum poza obiektami do niej należącymi), wykonuje zadania dotyczące obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Dyrektor Gimnazjum: 1) opracowuje i realizuje plan finansowy gimnazjum, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej oraz przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej; 2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie (w tym administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem); 3) organizuje wyposażenie gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. 2. Dyrektor Gimnazjum sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły. 3. Dyrektor Gimnazjum organizuje: 1) przegląd techniczny obiektów szkolnych, 2) prace konserwacyjno-remontowe, 3) okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego. 4. Dyrektor Gimnazjum, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do gimnazjum, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy Dyrektor Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 2. Dyrektor Gimnazjum odpowiada za rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole. 32. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole Dyrektor Gimnazjum na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny opracowuje, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. 19

20 33. Dyrektor Gimnazjum może, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, którego wzór określa w porozumieniu z Radą Rodziców Dyrektor Gimnazjum dopuszcza na wniosek nauczyciela lub nauczycieli właściwy program nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dyrektor Gimnazjum podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 3. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie gimnazjum W razie niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 18 C Dyrektor Gimnazjum zawiesza czasowo zajęcia szkolne powiadamiając organ prowadzący. 2. Dyrektor Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może zawiesić czasowo zajęcia szkolne jeżeli: 1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa; 2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu lub życiu uczniów. 3. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o potraktowaniu poniedziałków wypadających przed dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy oraz piątków wypadających bezpośrednio po dniach świątecznych, jako dni wolnych od zajęć pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających w te poniedziałki i piątki w wybrane soboty Dyrektor Gimnazjum organizuje rekrutację do szkoły. 2. Dyrektor Gimnazjum zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji Dyrektor Gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego. 2. Na wniosek lub za zgodą rodziców, Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Odmowa następuje w drodze decyzji. 3. Dyrektor gimnazjum: 1) zatwierdza indywidualny program lub tok nauki; 20

21 2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza lub zatrudnia spoza nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków (w tym tygodniową liczbę godzin konsultacji) Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Gimnazjum podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. Decyzję podejmuje na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii Dyrektor Gimnazjum określa terminy, w których nauczyciele i wychowawcy ustalają śródroczne i roczne oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. 2. Dyrektor Gimnazjum na prośbę ucznia lub jego rodziców ustala termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu sprawdzającego. Tryb przeprowadzania tych egzaminów szczegółowo określa rozdział IX Statutu w 173 i następne. 40. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektor Gimnazjum stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 2. Dyrektor Gimnazjum wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - albo odmawia jej udzielenia. 3. Dyrektor Gimnazjum współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. Postanowienia 17 stosuje się. 4. Dyrektor Gimnazjum współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania i realizacji jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. 21

22 Jeśli w związku ze swoją działalnością Dyrektor Gimnazjum dowiedział się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. 2. Jeśli w związku ze swoją działalnością Dyrektor Gimnazjum dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. 3. Dyrektor Gimnazjum ma być informowany o wszelkich czynach określonych w powyższych ustępach przez każdego pracownika szkoły. 43. Dyrektor Gimnazjum wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 4.2 Rada Pedagogiczna W Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum. 5. W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać różne zespoły i komisje stałe lub tworzone w zależności od potrzeb. Stosuje się właściwe postanowienia Szczegóły określa regulamin Rady Pedagogicznej. 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, o którym mowa w ust Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 9. W Gimnazjum Publicznym im. Polonii Francuskiej w Trawnikach zadania Rady Szkoły wykonuje Rada Pedagogiczna Zebrania mogą być organizowane: 1) z inicjatywy Dyrektora Szkoły; 2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) z inicjatywy organu prowadzącego; 22

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM

STATUT GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM 0 1 STATUT GIMNAZJUM W BUDZISZOWIE WIELKIM SSPIISS TREŚŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły...str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły...str. 5

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego. w Szczecinku. Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej

STATUT. Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego. w Szczecinku. Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku z dnia 31 sierpnia 2015 roku STATUT Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

STATUT. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. STATUT Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. SSPPI IISS TT RREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta str. 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (STATUT w trakcie aktualizacji!!!) Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej SP nr 13 z dnia 15 grudnia 2014 r. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo