SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pod nazwą: Zakup, instalacja i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dla dostaw Przedmiotem zamówienia są dostawy opisane kodami CPV: Pakiety oprogramowania medycznego Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Pakiety oprogramowania użytkowego Serwery Sprzęt związany z komputerami Szkolenie pracowników

2 Zamawiający: Adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ul. Zachodnia 6, Łęczyca NIP: REGON: Telefon: tel Fax: fax Internet: I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego, sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz rozbudowa systemu medycznego wraz z wdrożeniem oraz rozbudowa sieci komputerowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy w ramach projektu pn: Wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie usług medycznych świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. 2. Projekt pn.,,wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie usług medycznych świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata Oś Priorytetowa IV : "Społeczeostwo informacyjne", Działanie IV.2: "E- usługi publiczne", na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPLD /12-00 z dnia 19 listopada 2014r. Zamówienie obejmuje dostawę, rozbudowę, instalację, konfigurację i uruchomienie następujących komponentów sprzętowych oraz dostawę licencji oprogramowania wraz z instalacją, parametryzacją, wdrożeniem i szkoleniem dla użytkowników i administratorów, w tym: 1. wykonanie analizy wraz z przygotowaniem projektu instalacji, migracji i rozbudowy systemów Zamawiającego 2. wykonanie projektu oraz zbudowanie sieci komputerowej LAN

3 3. wykonanie projektu oraz zbudowanie sieci bezprzewodowej WiFi 4. wykonanie konfiguracji oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu według Zamawiającego 5. wdrożenie oraz konfigurację środowiska wirtualizacji opartego o vmware, według wytycznych Zamawiającego 6. wdrożenie oraz konfigurację środowiska bazy danych wraz z polityką backup-ów 7. wdrożenie infrastruktury terminalowej wraz serwerami zgodnie z przygotowanym Projektem 8. przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 9. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników i administratorów wraz z przekazaniem instrukcji stanowiskowych, potwierdzonych protokołami szkoleo 1) Częśd 1 a) Wykonanie okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego wraz z budową 150 punktów logicznych zamawiający wymaga wizji lokalnej; b) Przełącznik główny światłowodowy 1 szt. c) Przełącznik pośredni z możliwością podpięcia światłowodu -8 szt. d) Router brzegowy - 1 szt. e) Rozszerzenia posiadanych licencji o dodatkowe licencje w pełni zintegrowanych z użytkowanym systemem Eskulap zezwalających na bezterminowe użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego; a. Ruch chorych i oddziały szpitalne licencja dla 77 stanowisk b. Diagnostyka licencja dla 12 stanowisk c. Ambulatorium licencja dla 23 stanowisk d. Apteka licencja dla 8 stanowisk f) Rozszerzenie posiadanych przez szpital licencji systemu Kadry i Płace (bezterminowe)- 10 szt. g) Serwer bazy danych wraz z systemem operacyjnym - 2 szt. h) Serwer pomocniczy wraz z systemem operacyjnym - 2 szt. i) Serwer backupowy wraz z systemem operacyjnym - 1 szt. j) Macierz 1szt. k) Zasilacz UPS do macierzy - 1 szt. l) Stacje robocze(all-in-one) a. Typu All-in-one (Monitor zintegrowany z jednostką centralną + klawiatura+ mysz optyczna z rolką + przewody) 55 szt. b. Typu Terminal (Terminal + klawiatura+ mysz optyczna z rolką + monitor + przewody) wraz z systemem sieciowym 70 szt. m) Drukarki laserowe (mono z dwoma podajnikami) do recept 70 szt. n) Drukarki laserowe (mono ze skanerem) do rejestracji - 25 szt.

4 o) Urządzenie wielofunkcyjne A (laserowe A3 kolorowe ze skanerem i faksem) 1 szt. p) Urządzenie wielofunkcyjne B (laserowe A4 ze skanerem) 3 szt. q) Urządzenie wielofunkcyjne C (laserowe A3 mono ze skanerem) 1 szt. 2) Częśd 2 szczegółowo opisane w załączniku nr 5.1 do SIWZ. a) Drukarka opasek szt. 2 b) Karty mikroprocesorowe szt. c) Przełącznik światłowodowy wraz z 8 wkładkami SW 8Gb/s d) Tablet medyczny 16 szt. e) Kontroler sieci WiFi 1 szt. f) AP sieci WiFi 36 szt. g) Oprogramowanie do wirtualizacji 1 szt. h) Nowe moduły systemu medycznego a. Eskulap - Podpis elektroniczny z archiwum dokumentów cyfrowych - 1 szt. b. Eskulap - Autoryzacja LDAP 1 szt. c. Eskulap mobchód 16 szt. d. Eskulap Powiadomienia 1 szt. e. Eskulap ewyniki 1 szt. f. Eskulap - Panel Lekarski - Open g. Eskulap NT 1 szt. h. Eskulap - Bank Krwi 2 szt. i. Eskulap - Histopatologia (Cytologia) 2 szt. j. Eskulap Poczta 1 szt. i) Grafiki pracy - zintegrowane z systemem kadrowo płacowym - Open szczegółowo opisane w załączniku nr 5.2 do SIWZ 3. Wykonawca może złożyd ofertę na jedną z ww. części zamówienia lub łącznie na obie części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załącznikach nr 5.1 i 5.2 do przedmiotowej SIWZ. 5. Miejsce wykonania zamówienia: III. 1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, Łęczyca; TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: Częśd 1 - do 15 sierpnia 2015r.

5 Częśd 2 - do 15 września 2015r. 2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 jest terminem zakooczenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z czynnością odbioru ze strony Zamawiającego i podpisaniem Protokołu odbioru koocowego. 3. Za datę zakooczenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania, bez zastrzeżeo ze strony Zamawiającego, Protokołu odbioru koocowego realizacji zamówienia. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Częśd 1 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 3 dostawy sprzętu komputerowego (w tym co najmniej stacje robocze i drukarki), sprzętu serwerowego (w tym co najmniej serwery, macierze, biblioteki taśmowe) oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego na kwotę min. 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych)każda; Częśd 2 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 3 dostawy sprzętu komputerowego (w tym co najmniej tabletów i drukarek opasek), sprzętu serwerowego oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego(w tym co najmniej modułu elektronicznej dokumentacji medycznej) na kwotę min. 120 tys. zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda; W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach obu części Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 3 dostawy sprzętu komputerowego (w tym co najmniej stacje robocze i drukarki), sprzętu serwerowego (w tym co najmniej serwery, macierze) oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego(w tym co najmniej modułu elektronicznej dokumentacji medycznej) na kwotę min. 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych) każda;

6 2.1 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i wykazu wykonanych głównych dostaw oraz dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według formuły spełnia/ nie spełnia. 2.2 W przypadku dostaw, których wartośd została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia wartości inwestycji na walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzieo zakooczenia realizacji zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem wdrożeniowym składającym się z: a) kierownika projektu z wykształceniem wyższym, posiadającego doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów, których przedmiotem było wdrożenie systemu klasy HIS (ZSI dla sektora ochrony zdrowia) oraz posiadającym certyfikat Prince2 lub równoważny, b) co najmniej 5 konsultantów posiadających min. roczne doświadczenie we wdrażaniu HIS dla sektora ochrony zdrowia, z których co najmniej 3 posiada certyfikaty Prince2 lub równoważne, c) co najmniej 1 ekspertem ds. wirtualizacji opartej o VMware 5.x z potwierdzonym certyfikatem, d) co najmniej 1 ekspertem, który wykonywał w ostatnich 2 latach rozbudowę lub instalację środowiska terminali składającego się z jednego lub więcej serwerów terminalowych i minimum 50 terminali, e) co najmniej 1 ekspertem ds. systemów Windows i usług terminalowych ze znajomością i doświadczeniem systemu medycznego. Zamawiający dopuszcza łączenie opisanych funkcji przez tą samą osobę tylko w podpunktach c, d, e. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Częśd 1 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości lub równowartości, co najmniej 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych); Częśd 2 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

7 a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości lub równowartości, co najmniej 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych); Obie części Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości lub równowartości, co najmniej 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych); 4.1 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w rozdziale V SIWZ, wegług formuły spełnia/ nie spełnia. 4.2 W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do wszystkich koniecznych przeliczeo zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzieo wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazad odpowiednio, nie później niż na dzieo składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i rozdz. V ust. 1 niniejszej SIWZ oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy Pzp. 4. Wykonawca obowiązany jest wykazad, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp. 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8 6. Dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. V. WYKAZ OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAO OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ), b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9 g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeo - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. h) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, zamawiający żąda by wykonawca wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.), lub informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 niniejszej SIWZ Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami tymi są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno byd wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad poświadczenia, o którym mowa w ppkt 2). Lit a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy określone w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, wskazanych w lit. a) i b). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa Rozdziale V ust. 2 w pkt 2) lit. a) i b) budzid będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikad będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może

10 zwrócid się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostad wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W miejsce poświadczeo wykonawca może przedłożyd dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określonych w 1 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz.U ). 3) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V. Ust. 1pkt 1 lit b-g wykonawca, przedkłada: 1) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale V ust. 1 lit b - d oraz f) - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

11 2) zamiast dokumentu wskazanego w Rozdziale V ust. 1 lit e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11) ustawy. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4) ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2), powinny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. b, powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w Rozdziale V ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. V ust. 1. lit a-g. 10. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy z dopiskiem za zgodnośd z oryginałem" przez Wykonawcę. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie musi zostad złożone wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie

12 ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są wspólnie wykazad spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ, natomiast dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia - obowiązany jest złożyd każdy z tych podmiotów. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2. Zamawiający zastrzega, że forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie dotyczy dokumentów, dla których wymagane jest zachowanie formy pisemnej oraz wymienionych w rozdziale VI SIWZ. 3. W odniesieniu do wykonawców występujących wspólnie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy: a. Wykonawcy mogą zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania. c. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. d. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej tj. na której udostępnił niniejszą SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienid treśd niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, określonej w ust. 4 lit d).

13 7. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 5, prowadzid będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 8. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt 5, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w pkt 4. Postanowienia pkt 6 stosuje się odpowiednio. VII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych Łukasz Kaźmierczak, - w sprawach procedury Specjalista ds. Zamówieo Publicznych WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Częśd 1: zł (słownie: pięddziesiąt tysięcy zł) Częśd 2: zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) 1) Wadium może byd wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych ; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr ) Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierad: 1) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeo) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może byd krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno byd wniesione w oryginale dołączonym do oferty 5) Zamawiający zwraca wadium:

14 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, lub unieważnieniu postępowania, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) W przypadku nie wniesienia wadium w zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VIII. WYMAGANIA FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia płatne będzie po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru koocowego bez zastrzeżeo. 2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisane bez zastrzeżeo ze strony Zamawiającego Protokół odbioru koocowego. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie Protokołu odbioru. 4. Za termin zapłaty faktury uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia obciążenia swego rachunku bankowego. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za wykonane prace wymagalnych zobowiązao wobec Zamawiającego, w tym kar umownych. 6. Zamawiający przewiduje możliwośd unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

15 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzid w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Treśd złożonej oferty musi odpowiadad treści niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi byd kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 6. Oferta musi zawierad: 1) Formularz oferty wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ, 3) stosowne pełnomocnictwa w przypadkach wskazanych w niniejszej SIWZ, 7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną częśd niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treśd będzie odpowiadad treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku oferta może podlegad odrzuceniu. 8. Oferta musi byd napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeo woli reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę, której umocowanie do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyd pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

16 albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi byd przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegad będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy. 9. Każda zapisana strona oferty powinna byd zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania. 10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny byd parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania. 11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno. 12. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem Oferta w przetargu pn.: Zakup, instalacja i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy NIE OTWIERAD PRZED DNIEM ROKU GODZ. 12: Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty ), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnid informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.). Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą: Nie udostępniad innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 14. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzid będzie wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę.

17 a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą byd złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyd dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo oznaczyd kolejnym numerem. b) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyd w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyd dopiskiem WYCOFANIE. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składad w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia Łęczyca, w sekretariacie (pok. 24 ), do dnia 3 marca 2015r. do godz Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. 22, w dniu 3 marca 2015r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. 5. Koperty opatrzone dopiskiem WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem ZMIANA. Opakowania wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do ofert, których dotyczą. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I. Podana w ofercie cena musi byd wyrażona w złotych. Cena musi uwzględniad wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowad wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT). II. III. Cena oferty musi obejmowad wynagrodzenie dodatkowych ekspertów i personelu pomocniczego, aby zapewnid sprawną i terminową realizację umowy. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid za dostarczony przedmiot umowy wg cen jednostkowych ustalonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę i zamieszczonych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, które są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy.

18 IV. Strony dopuszczają możliwośd zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian. Płatnośd za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu. Zamawiający przewiduje możliwośd płatności częściowych za wykonanie poszczególnych partii zamówienia w terminach wynikających z harmonogramu płatności. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek wpłacid zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIII. KARY UMOWNE Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: - za zwłokę w kompleksowym uruchomieniu i oddaniu do użytkowania przedmiotu umowy, 0,1 % wartości netto umowy za każdy dzieo zwłoki, - w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto oferty. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: a) CENA waga 90% (90% = 90,00 pkt) b) GWARANCJA waga 10 % (10% = 10,00 pkt) 2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 3. Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób: gdzie: P bad. C C min. C bad. punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie najniższa cena spośród ocenianych ofert cena oferty badanej

19 P C max maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymad w kryterium CENA 4. W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny gwarancji udzielonej dla komponentów przedmiotu zamówienia wg deklaracji Wykonawcy złożonej w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Okres deklarowanej gwarancji Ilośd punktów (G) 2 lata 0 3 lata 5 4 lat i powyżej 10 Ocena deklarowanych okresów gwarancji zostanie przeprowadzona w oparciu o punktację określoną w powyższej tabeli. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru: Gdzie: C G W W = C + G suma punktów uzyskanych w Kryterium CENA suma punktów uzyskanych w Kryterium GWARANACJA suma punktów uzyskanych w trzech kryteriach oceny ofert. 6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej sumie punktów uzyskanych w trzech kryteriach (W), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 7. Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę zgodnie z istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określonymi w niniejszej SIWZ.

20 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylad się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: a) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) wskazanie Pełnomocnika, c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, d) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 i 2, są odwołanie oraz skarga do sądu. Odwołanie 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

21 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujacy przesyła kopie odwołania zamawiajacemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznac sie z jego trescia przed upływem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mógł zapoznac sie z trescia odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jezeli przesłanie jego kopii nastapiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobów okreslonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy - Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Skarga do sądu 1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2. W postępowaniu toczącym się w skutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rodział 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia reguluja przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówieo publicznych.

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn.

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn. MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY (wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) na zamówienie pn. Pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo