Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: elektroniczne usługi wymiany danych i usługi przesyłu danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /12 Budowa sieci PIP WAN dla Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pzp Tryb przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Opracowanie: Zatwierdził/ła: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: elektroniczne usługi wymiany danych i usługi przesyłu danych Warszawa, dnia 31 października 2012 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić, jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty niezszytych z całością oferty tak, aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nieobejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co, do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Budowa sieci PIP WAN dla PIP postępowanie numer GOZ /12 (koperty nie otwierać do dnia., godz. ) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców, czy też nie załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług. 1 należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofercie ofert

3 Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pkt 10 siwz. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający wymaga by oferta oraz odwołanie było złożone w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty i odwołania faksem i drogą elektroniczna Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający będzie prowadził wszelkie rozliczenia z wykonawcą w złotych polskich. 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowie sieci PIP WAN, zapewnienie dostępu do zbudowanej sieci oraz świadczenie usług serwisowych tej sieci przez okres 36 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2013 roku. W ramach wykonania usługi wykonawca zainstaluje, uruchomi i będzie utrzymywał w pełnej sprawności sieć PIPWAN oraz monitorował jej funkcjonowanie. Ponadto, wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej usługi przeprowadzi szkolenia pracowników zamawiającego na zasadach określonych w załączniku numer 4 do siwz. Zamawiający wymaga by sieć była zbudowana i skonfigurowana (na docelowych urządzeniach posadowionych przez wykonawcę w siedzibach jednostek Państwowej Inspekcji Pracy) przez wykonawcę do dnia 15 marca 2013 roku. W okresie od dnia 15 marca do dnia 31 marca 2013 roku w jednostkach zamawiającego będą prowadzone testy prawidłowego działania sieci (za okres testowania sieci zamawiający nie będzie ponosił dodatkowej opłaty). Koszt wliczony w cenę oferty. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 3 do siwz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały niezbędny sprzęt, oprzyrządowanie i oprogramowanie (licencje) niezbędne do budowy sieci. Jednostki zamawiającego uprawnione będą do bezpłatnego korzystania z ww. sprzętu, oprzyrządowania i oprogramowania przez okres świadczenia usługi przez wykonawcę na rzecz zamawiającego (koszt wliczony w cenę oferty). Wykonawca po zakończeniu świadczenia usługi zobowiązany będzie odebrać dostarczony sprzęt, oprzyrządowanie i oprogramowanie (licencje) po zakończeniu realizacji usługi, na zasadach określonych w pkt 2.10 siwz. Cały dostarczany sprzęt/oprzyrządowanie musi być dopuszczony do użytkowania na terenie RP i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa/deklaracje zgodności. Zamawiający dla zapewniania właściwej kompatybilności, stabilności oraz pojedynczego punktu wsparcia technicznego wymaga, aby wszystkie urządzenia do zintegrowanej ochrony sieci infrastruktury WAN-VPN (po za przełącznikami do podłączenia klastra) oraz systemy logowania i zarządzania, pochodziły od jednego producenta. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie dostawy do zamawiającego koniecznego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przekaże zamawiającemu faksem na numer 22/ lub pisemnie w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy harmonogram dostawy i instalacji urządzeń/oprzyrządowania/oprogramowania oraz uruchomienia sieci. Zamawiający przekaże wykonawcy informację o akceptacji ww. harmonogramu lub o konieczności wprowadzenia zmian do tego harmonogramu w terminie 6 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany przekazane przez zamawiającego.

4 Wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy do akceptacji projekt sieci PIP WAN (w formie elektronicznej przesłanej mail na adres i papierowej). Projekt sieci PIP WAN musi zawierać minimum: 1) spis urządzeń (ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń) i oprogramowania (ilość i rodzaj); 2) schemat sieci; 3) opis konfiguracji wraz ze specyfikacją urządzeń; 4) opis zestawień tuneli VPN; 5) opis i propozycję routingu; 6) opis metod optymalizacji ruchu; 7) propozycje polityki bezpieczeństwa w tym reguł DLP; 8) zasady logowania; 9) opis konfiguracji systemu monitorowania parametrów SLA sieci PIP WAN; 10) opis reguł administracyjnych; 11) scenariusze testów akceptacyjnych budowanej sieci przez zamawiającego na etapie jej odbioru (w tym w szczególności zasady badania wydajności siecie dla wszystkich rodzajów jednostek zamawiającego wskazanych w dokumentacji przetargowej) Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionej dokumentacji w terminie 4 dni od dnia jej otrzymania przekaże do wykonawcy informację faksem lub pisemnie, czy akceptuje dokumentację, czy też należy do niej wprowadzić zmiany. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany wskazane przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie przesłać poprawioną dokumentacje, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji, do akceptacji zamawiającego Wykonawca może przystąpić do budowy sieci, po zatwierdzeniu przez zamawiającego projektu sieci i harmonogramu, o którym mowa w pkt siwz i projektu sieci, o którym mowa w ust siwz Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju łącz oraz ich lokalizacji zawiera załącznik numer 9 do siwz Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest działać zgodnie z należytą starannością Zamawiający wymaga by wdrożenie sieci było wykonane, przez co najmniej 4 osoby, przeszkolone z zakresu, budowy sieci w technologii, w której ma być ona wykonana, instalacji i konfiguracji urządzeń koniecznych do działania sieci PIP WAN (osoby te muszą posiadać stosowne certyfikaty/dyplomy - wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące lub producenta sprzętu, oprogramowania - potwierdzające odbycie ww. kursów/szkoleń i itp.). Osoby te nie mogą być karane za przestępstwa określone w rozdziale XXXV Kodeksu karnego. Dane ww. osób należy wskazać w ofercie stosownie do postanowień pkt siwz. Dane osób, o których mowa powyżej zostaną wpisane do umowy Zamawiający wymaga by ww. osoby złożyły oświadczenia w zakresie określonym w umowie (oświadczenie o niekaralności oraz o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od zamawiającego w związku z realizacją umowy) i o przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych przy realizacji umowy. Oświadczenie to (oryginał) ma być dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę w dniu zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób tylko w przypadku śmierci ww. osób albo ciężkiej choroby osoby zastępujące muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt. O powyższym wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy przed przystąpieniem ww. osoby do wykonania czynności i przekazać w tym terminie ww. oświadczenie Jeżeli przy wykonaniu usługi będą uczestniczyły również inne osoby wykonawca zobowiązany jest przekazać ich dane

5 5 zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed dopuszczeniem ich do wykonywania usługi oraz w ww. terminie dostarczyć oświadczenia, o których mowa w pkt siwz Wykonawca i osoby wskazane w pkt 2.3 siwz zobowiązane będą do przestrzegania przy realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poza 565 ze zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 526), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. Nr 100, poz. 1024) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z dnia 9 maja 2011 r.) i wewnętrznego zamawiającego, w tym w szczególności zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie określenia polityki bezpieczeństwa informacji w Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że zbudowana sieć musi spełniać wszystkie wymogi określone w ww. regulacjach Zamawiający wymaga by wykonawca i osoby wskazane w pkt 2.3 siwz złożyły w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia w zakresie wymaganym przez ww. zarządzenie Głównego Inspektora Pracy (zgodnie z wymogami ww. zarządzenia każdy pracownik i osoba świadcząca usługi na rzecz zamawiającego musi złożyć takie samo oświadczenie o zapoznaniu się z ww. zarządzeniu i przestrzeganiu jego postanowień). Przedmiotowy dokument zostanie przekazany wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Oświadczenia w tym terminie mają być przekazane zamawiającemu Wykonawca zobowiązany będzie ubezpieczyć na własny koszt sprzęt i oprzyrządowanie, dostarczone do zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy na następujących zasadach ubezpieczenie od kradzieży, uszkodzenia (tzw. {FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), EC (huragan, grad, woda wodociągowa, przeciekania wody przez dach i ściany w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, powódź, wyciek z instalacji tryskaczowej, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, dym, uderzenie fali dźwiękowej, celowe uszkodzenie}, wandalizm) Zamawiający wymaga by wykonawca po zbudowaniu i uruchomieniu sieci (tj. po jej odebraniu przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy stosownie do postanowień pkt siwz) przygotował i przekazał zamawiającemu (Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy) dokumentację powdrożeniową Projekt dokumentacji powykonawczej do akceptacji zamawiającego wykonawca przekaże w formie pisemnej/i na adres w terminie 2 dni roboczych (poniedziałek piątek) od dnia podpisania protokołu, o których mowa w pkt siwz. Zamawiający przekaże wykonawcy informację o akceptacji/o konieczności naniesienia zmian w ww. dokumentacji faksem/pisemnie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi zamawiającego i przekazać skorygowaną dokumentację do ponownej akceptacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji. Informacja o akceptacji/konieczności wprowadzenia zmian będzie wykonawcy przekazana w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji Dokumentacja powykonawcza (dotycząca wszystkich jednostek Państwowej Inspekcji Pracy) ma być dostarczona w wersji papierowej (2 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku informacji (2 egzemplarze) do Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od jej ostatecznej akceptacji. Ponadto, do każdej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy ma być przekazana przez wykonawcę w ww. terminie i formie dokumentacja powykonawcza, w zakresie

6 6 dotyczącym tej jednostki, np. do OIP Opole ma być dostarczona dokumentacja powykonawcza sieci dotyczącej tej jednostki). Dokumentacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Dokumentacja powykonawcza ma zawierać minimum, co najmniej następujące informacje: 1) spis urządzeń wraz ze specyfikacją (typ urządzenia nazwy i modele zainstalowanych urządzeń oraz ich numery seryjne), 2) spis oprogramowania wraz ze specyfikacją (nazwa, wersja) wraz z dokumentami (licencjami) potwierdzającymi możliwość korzystania z niego przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy w okresie realizacji usługi, 3) elementy konfiguracji urządzeń: wersję systemu operacyjnego, 4) schemat sieci (w tym schemat połączeń fizycznych i logicznych elementów infrastruktury), 5) opis konfiguracji wraz ze specyfikacją urządzeń, 6) opis zestawień tuneli VPN, 7) opis i propozycję routingu, 8) opis metod optymalizacji ruchu, 9) wdrożone polityk bezpieczeństwa w tym reguł DLP, 10) zasady logowania, 11) opis konfiguracji systemu monitorowania parametrów SLA sieci PIP WAN, 12) opis reguł administracyjnych; 13) dokumenty: a) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; b) opis struktury zbiorów danych wskazującej zawartość poszczególnych pół informacyjnych i powiązań między nimi; c) informację o sposobie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; d) opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych; 14) opis zastosowanych reguł bezpieczeństwa; 15) deklaracje zgodności/certyfikaty bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń i oprzyrządowania, które zostały użyte do budowy sieci; 16) kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie sprzętu/oprzyrządowania na zasadach określonych w pkt 2.5 siwz; 17) opis, o którym mowa w pkt 2.9 załącznika numer 3 do siwz Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zamawiającemu i jednostkom Państwowej Inspekcji Pracy (faksem i pisemnie) informacje o wszystkich wprowadzonych zmianach w budowie i konfiguracji sieci zamawiającego w terminie 7 dni od ich wprowadzenia (do zamawiającego należy przekazywać informacje, o wszystkich wprowadzonych zmianach do zbudowanej sieci, które mają wpływ na aktualność dokumentacji powdrożeniowej wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia należy przekazywać zmiany do dokumentacji powdrożeniowej). Za datę wykonania ww. obowiązku uznaje się datę wpływu faksem dokumentacji do danej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy (tej, której zmiany dotyczą i do PIP GIP) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych w okresie świadczenia usługi do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy (w zakresie zgłoszeń dokonanych przez wszystkie jednostki zamawiającego) i do jednostek zamawiającego (w zakresie zgłoszeń wykonanych przez te jednostki, np. do OIP Opole mają być przesłane informacje dotyczące tej jednostki) faksem na numer wskazany w załączniku do umowy lub pisemnie informację o udzielonym wsparciu technicznym, o wszystkich awariach w funkcjonowaniu sieci oraz o wykonanych w tym okresie przez wykonawcę czynnościach w sieci zamawiającego. Informacja musi zawierać: nazwę jednostki zgłaszającej, datę i godz. zgłoszenia, czego dotyczyło, datę i godz. odpowiedzi, krótki opis odpowiedzi oraz nazwę jednostki zgłaszającej wystąpienie awarii, opis awarii,

7 7 datę zgłoszenia wystąpienia awarii (w tym godz.), datę usunięcia awarii, opis sposobu usunięcia awarii. Informacja ma być przekazana w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca Wykonawca zapewni po swojej stronie opiekuna odpowiedzialnego za kontakt z zamawiającym (przez cały okres budowy sieci i podczas trwania realizacji umowy dopuszcza się by były to 2 różne osoby), za przyjmowanie informacji o awariach oraz udzieli technicznego wsparcia w wypadku dokonywania zmian w konfiguracji sieci. Informacja ma być przekazana zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Wykonawca będzie pisemnie informował w terminie 2 dni od zmiany opiekuna - zamawiającego o zmianie w/w osoby, jej numeru telefonu, faksu, mail i itp Zasady odbioru sieci: Zamawiający informuje, że podstawą odbioru sieci będzie podpisanie następujących protokołów: 1) po dostarczeniu sprzętu/oprogramowania/oprzyrządowania zostaną spisane w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy protokoły odbioru sprzętu/oprogramowania/oprzyrządowania (protokół ma zawierać, co najmniej następujące informacje datę odbioru, nazwę, model i numer fabryczny sprzętu, nazwę oprogramowania, nazwę zamawiającego, nazwę jednostki, do której sprzęt został dostarczony oraz nazwę wykonawcy); o dacie dostawy sprzętu/oprogramowania/oprzyrządowania wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem jednostki Państwowej Inspekcji Pracy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (informacja na zawierać informację na temat daty (dzień, miesiąc i rok) dostawy i przedmiotu dostawy; przedmiotowa informacja ma być również przekazana w ww. terminie do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy; 2) po przeprowadzeniu każdego szkolenia zostanie spisany protokół odbioru szkolenia (do protokołu ma być załączona podpisana przez uczestników szkolenia lista z każdego dnia szkolenia; protokół ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy, miejsce prowadzenia szkolenia (adres), datę prowadzenia szkolenia, temat szkolenia); 3) po odbiorze raportu z przeprowadzonych szkoleń zostanie spisany protokół, zawierający, co najmniej następujące informacje: datę przekazania raportu, nazwę i adres zamawiającego i wykonawcy, stwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza uwag do przedłożonego raportu; 4) po dokonaniu wdrożenia sieci w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy (18 sztuk) zostaną podpisane protokoły odbioru częściowego sieci; odbiór nastąpi w oparciu o dokumenty wskazane w pkt siwz, przedstawiciele zamawiającego dokonają sprawdzenia funkcjonowania sieci w tych jednostkach, tj. sprawdzą w szczególności: a) dostęp po protokołach ICMP/TCP do Oddziałów Okręgowego Inspektoratu Pracy b) dostep po protokołach ICMP/TCP do Okręgowych Inspektoratów Pracy c) dostep po protokołach ICMP/TCP do Głównego Inspektoratu Pracy d) działanie polityk bezpieczeństwa e) odpornośc systemu na awarie jednego z łaczy ( przełączanie automatyczne) f) wydajność sieci zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawdzenie będzie wykonane w PIP GIP) o oddaniu sieci do testów wykonawca poinformuje wszystkie jednostki organizacyjne Państwowa Inspekcja Pracy (na co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą oddania sieci do testów); testy funkcjonowania sieci będą prowadzone przez okres marzec 2013 roku; jednostki zobowiązane są dokonać sprawdzenia, czy system funkcjonuje poprawnie, co

8 8 najmniej przez okres wskazany w do siwz i podpisać po upływie okresu testowania protokół odbioru częściowego odbioru sieci; 5) po dokonaniu odbioru dokumentacji powdrożeniowej zostanie spisany w każdej jednostce Państwowej Inspekcji Pracy protokół odbioru tej dokumentacji; protokół ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwę i adres zamawiającego i wykonawcy, datę dostarczenia dokumentacji, liczbę sztuk dostarczonej dokumentacji; 6) po przygotowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji, o której mowa w pkt 2.9 załącznika numer 3 do siwz zostanie podpisany protokół odbioru tej dokumentacji w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy; 7) po zatwierdzeniu i odebraniu projektu sieci PIP WAN (pkt siwz) zostanie spisany protokół odbioru w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy; 8) po odbiorze uzgodnionego harmonogramu (pkt siwz) zostanie spisany protokół odbioru w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy; 9) po zakończeniu budowy sieci i zakończeniu jej testowania (i podpisaniu bez żadnych uwag protokołów, o których mowa w pkt siwz) zostanie podpisany w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy protokół odbioru końcowego sieci; załącznikami do tego protokołu będą protokoły, o których mowa w pkt siwz. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązane są do podpisania protokołów w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, które wymaga podpisania protokołu (np. przeprowadzenia szkolenia, dostawy sprzętu/oprogramowania/dokumentacji/zakończenia testów działania sieci), chyba że w dokumentacji przetargowej odrębnie uregulowano tę kwestię (wyznaczono inny termin dla podpisania danego protokołu) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych (poniedziałek piątek) od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania wzory ww. protokołów (częściowe, końcowy). Zamawiający w terminie 5 dni roboczych przekaże pisemnie/faksem informację o akceptacji wzorów protokołów/o konieczności wprowadzenia do treści ww. protokołów zmian. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w przygotowanych do podpisania protokołach uwagi zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać protokoły, o których mowa w pkt siwz i przekazywać je systematycznie w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) przedstawicielom zamawiającego/do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający wymaga by ww. protokoły były podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy przekażą jeden egzemplarz każdego z protokołów wykonawcy (w przypadku protokołów podpisywanych w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy przekażą one jeden egzemplarz do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy, a jeden egzemplarz pozostanie w siedzibie tej jednostki). Zamawiający wymaga by protokoły były podpisane ze strony jednostek Państwowej Inspekcji Pracy przez kierownika tej jednostki lub jego zastępcę, a w przypadku Głównego Inspektoratu Pracy przez dyrektora Departamentu Organizacyjnego lub jego zastępcę. W przypadku, gdy protokoły podpisywane są w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy wykonawca może przygotować protokoły w 2 egzemplarzach Harmonogram odbioru sprzętu, oprzyrządowania i oprogramowania z poszczególnych jednostek Państwowej Inspekcji Pracy wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem świadczenia usługi. Informację o akceptacji/informację o konieczności wprowadzenia zmian w ww. harmonogramie zamawiający przekaże wykonawcy pisemnie w terminie 5 dni od dnia przekazania ww. informacji. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić zmiany wprowadzone przez zamawiającego. Z odbioru od jednostek Państwowej Inspekcji Pracy sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania zostanie spisany w każdej jednostce organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy protokół odbioru (osobno w każdej jednostce organizacyjnej

9 9 Państwowej Inspekcji Pracy) zawierający, co najmniej datę przekazania sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowani, nazwę i model sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania, wskazanie ilości sprzętu/oprzyrządowania i jego numery seryjne. Protokoły mają być podpisane przez przedstawicieli obu stron umowy bez żadnych uwag. W przypadku nie odebrania wykonawcy od zamawiającego tych elementów w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia realizacji usługi zamawiający będzie uprawniony do odesłania tych elementów na koszt i ryzyko wykonawcy za pośrednictwem operatora publicznego Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji usługi przez wykonawcę zmienionych będzie 15 siedzib jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia przeniesienia łączy tych jednostek. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w ofercie koszt przeniesienia łączy dla 1 siedziby. Zamawiający uiści zapłatę tylko za faktycznie wykonane przeniesienia siedzib Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może zostać zlikwidowanych 8 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie koszt likwidacji łącza w danej jednostce. Zamawiający uiści zapłatę tylko za faktycznie wykonane usługi Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji usługi przez wykonawcę może zostać utworzonych 6 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający nie ma obowiązku wykonania i podłączenia łączy dla tych jednostek. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w ofercie całkowity koszt wykonania łącza wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i licencji dla 1 siedziby. Zamawiający uiści zapłatę tylko za faktycznie wykonane podłączenia siedzib Informacje o zmianie siedziby (przeniesienie siedziby) i likwidacji danej jednostki lub oddziału tej jednostki przekazują wykonawcy jednostki, których zmiany te dotyczą. Do faktury za wykonanie tej (wystawionej na PIP GIP i dostarczonej do tej jednostki) usługi mają być załączone kopie informacji przekazanych w tym zakresie wykonawcy przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy Informacja o utworzeniu nowej jednostki będzie przekazywana przez PIP GIP. Faktura za wykonanie tej usługi ma być wystawiona na PIP GIP i dostarczona do tej jednostki. 3. Dokumenty Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty, oprócz dokumentów wskazanych w pkt 21 siwz następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 4) Formularz cenowy załącznik numer 10 do siwz, 5) Wypis z ewidencji działalności gospodarczej jeżeli dotyczy w celu sprawdzenia, czy dana osoba uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy. 6) Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 7 do siwz. Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).

10 10 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT. Wykonawca ma podać ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w zł i wykazany przy każdej pozycji asortymentowej przed ostateczną ceną oferty Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Przez,,cenę oferty zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia z podatkiem VAT Cena oferty ma obejmować: transport do podmiotów wskazanych w siwz i jego wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % Cena 100 %; 5.2. Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 1 Skala ocen dla kryterium 1: punktów, Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium (brana będzie pod uwagę łączna cena z podatkiem VAT). 2) Patrz pkt 4 siwz. (Sposób podania ceny oferty) 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów. 6. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2. Zasady uiszczenia zapłaty: a) zamawiający będzie uiszczał zapłatę z dołu w okresach miesięcznych za świadczenie usług (zasady obliczenia raty miesięcznej zostały określone w formularzu cenowym); b) zamawiający będzie uiszczał zapłatę z dołu po wykonaniu usługi, o której mowa w pkt siwz;

11 11 c) termin zapłaty 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. Wysokość miesięcznego abonamentu ulegnie zwiększeniu w przypadku utworzenia dodatkowej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy i podłączenia jej do sieci PIPWAN w wysokości wskazanej w ofercie z podatkiem VAT w zł. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć nowo utworzoną jednostkę do sieci PIPWAN w terminie 4 tygodni od dnia pisemnego poinformowania go przez zamawiającego o wystąpieniu takiej konieczności. Wykonawca może odmówić podłączenia jednostki do sieci tylko w przypadku, gdy żaden z operatorów sieci na terenie miasta, w którym jednostka ma powstać nie będzie mógł podłączyć tej jednostki do sieci przy zachowaniu wymaganych parametrów. O niniejszym Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu 2. Sieć musi spełniać wymagania określone w załączniku 3 do siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie konieczne urządzenia do funkcjonowania sieci. Minimalna przepustowość sieci: a) 2/1024 kb/s dla Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy b) 4/4 Mb/s dla Okręgowego Inspektoratu Pracy. Z podłączenia nowej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy do sieci oraz przekazania sprzętu spisany będzie protokół. Abonament ulega zwiększeniu o 1/64 miesięcznego abonamentu od następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym została zainstalowana sieć w nowo utworzonej jednostce organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Postanowienia pkt 2.4 i 2.5 siwz stosuje się odpowiednio. Protokóły przygotowuje wykonawca. Protokoły podpisywane są przez kierownika jednostki zamawiającego lub jego zastępcę a z ramienia wykonawcy osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 4. Wysokość miesięcznego abonamentu ulegnie zmniejszeniu w przypadku likwidacji którejkolwiek z jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy o 1/64 miesięcznego abonamentu z podatkiem VAT w zł (do obliczenia ceny zostanie wzięta cena abonamentu zaoferowana w ofercie). Wykonawca zobowiązany jest odłączyć jednostkę od sieci PIPWAN w terminie 1 tygodnia od dnia pisemnego poinformowania go przez zamawiającego o wystąpieniu takiej konieczności. Termin odłączenia jednostki oraz odbioru zainstalowanego sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania należy uzgodnić w upoważnioną osobą z ramienia odpowiedniej jednostki zamawiającego. Z odłączenia sieci i odbioru sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania spisany będzie protokół odbioru. Abonament ulega zmniejszeniu od następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym została jednostka odłączona od sieci PIPWAN. Postanowienia pkt 2.10 siwz w zakresie odbioru sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania stosuje się odpowiednio. Protokóły przygotowuje wykonawca. Protokoły podpisywane są przez kierownika jednostki zamawiającego lub jego zastępcę a z ramienia wykonawcy osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, pisemnie informować zamawiającego o możliwości zwiększenia przepustowości sieci do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy. Informacja ma być przekazana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. sytuacji. Zamawiający uprawniony będzie w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w zdaniu 1 do żądania zwiększenia przepustowości sieci. Zamawiający uiści w przypadku skorzystania z ww. uprawnienia jednorazową zapłatę w wysokości 1/64 miesięcznego abonamentu z podatkiem VAT w zł. Powyższe nie będzie skutkowało zwiększeniem miesięcznego abonamentu uiszczanego przez zamawiającego wykonawcy za świadczenie przedmiotowej usługi. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny świadczenia usługi w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 7. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy naliczają kary za usługi wykonane na ich rzecz przez wykonawcę (z wyjątkiem kat za przestoje w pracy sieci, za które kary naliczać będzie PIP GIP). Wzór umowy stanowi załącznik numer 11 do siwz.

12 12 7. Postać zamówienia Oferta ma objąć cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz. 8. Wadium 1. Wadium w wysokości ,00 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenia (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczenia muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 60 dni. 9. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać pisemnie na adres siedziby zamawiającego, faksem na numer 22/ lub mail na adres Osoba do kontaktu Monika Żygłowicz. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania składane telefonicznie. 11. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz w Państwowej Inspekcji pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pok. 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/12.

13 Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 roku o godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42 w sali 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 14. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 15. Wybór oferty najkorzystniejszej: Informacja zostanie przekazana faksem i pisemnie do wykonawców. Zostanie ona również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 16. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało wysłane do TED w dniu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w dniu. pod numerem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umowy z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

14 Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 20. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w pkt 2 siwz na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli dotyczy) 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem/wykonywaniem (w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 2 usług polegającymi na (warunki muszą być spełnione łącznie): a) budowie oraz obsłudze sieci WAN o przepustowości nie mniejszej niż 2/1024kb/s dla łączy asymetrycznych i nie mniejszej niż 2/2 dla łączy symetrycznych; b) rozproszona struktura sieci zbudowana dla jednego podmiotu, z co najmniej 30 punktami dostępowymi rozlokowanymi w różnych miejscowościach (30 różnych miejscowości); c) obsługa zbudowanej sieci trwała, co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu); 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca musi dysponować: a) minimum 2 osobami, które przeprowadziły w terminie ostatnich 2 lat (licząc od dnia składania ofert wstecz), co najmniej 2 szkolenia z zakresu budowy i obsługi sieci WAN zbudowanej w oparciu o technologię, w jakiej będzie zbudowana sieć zamawiającego; b) minimum 4 osobami przeszkolonymi z zakresu budowy sieci w technologii, w której ma być ona wykonana sieć, instalacji i konfiguracji urządzeń koniecznych do działania sieci PIP WAN (osoby te muszą posiadać stosowne certyfikaty/dyplomy - wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące lub producenta sprzętu, oprogramowania - potwierdzające odbycie ww. kursów/szkoleń i itp.);

15 15 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie). Szczególne warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt 1, 2 i 3 (art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp) zawarte są w pkt 21.6, 21.8 siwz i 21.9 siwz. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w zakresie pkt 4 (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 21 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 20.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 21. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Do oferty należy załączyć: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 5 do siwz; 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług określonych w pkt siwz załącznik numer 6 do siwz; 7) Dokumenty od podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane potwierdzające, że usługi, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. 8) Dowód aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (upoważniający do wykonywania usług telekomunikacyjnych na terenie RP jeżeli dotyczy); 9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymogi określone w pkt siwz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie prawnej dysponowania tymi osobami załącznik numer 8 do siwz. 22. Wymagania odnośne dokumentów, o których mowa w pkt 21 siwz

16 Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 21.1, 21.5 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 21.3 i 21.4 mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 22.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 21.5 siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 21.1, 21.3 i 21.4 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 22.1 siwz Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). Dowód wniesienia wadium można załączyć do oferty lub złożyć do upływu terminu składania ofert w pok. 405 siedziby zamawiającego (miejsce składania ofert) W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt i siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 20 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz.

17 W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli wykonawca uznaje, że do oferty nie jest zobowiązany załączyć dokument wskazany w pkt 20.8 siwz wskaże on w ofercie podstawę prawną i uzasadnienie faktyczne braku załączenia przedmiotowego dokumentu.

18 18 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Nazwa banku i numer konta wykonawcy Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Dotyczącej: Budowa sieci PIPWAN Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w TED numer... z dnia... oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego numer GOZ-353- /12 ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Krucza 38/42 oferujemy świadczenie usługi określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że cena naszej oferty wynosi: a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN). Formularz cenowy zawarty jest na... stronach oferty. 2. Oświadczamy, że będziemy wykonywali przedmiot zamówienia na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej jeżeli nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 4. Dowód/y w postaci... dokumentujący/e uprawnienie do podpisania oferty i niniejszego formularza znajduje/ą się na stronach...oferty. 5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej ofert za najkorzystniejszą umowę podpisywał będzie Pan./Pani.. stanowisko 6. Oświadczam, że strony... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz miejscowość i data podpis, pieczątka

19 19 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;* b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie.*. miejscowość i data podpis, pieczątka * należy wpisać stan rzeczywisty

20 20 Załącznik numer 3 do siwz Obligatoryjne wymogi dotyczące budowy sieci PIPWAN i jej monitorowania I. Ogólna charakterystyka świadczonej usługi. Zamawiający ze względu na specyfikę pracy posiadanych i planowanych systemów informatycznych przyjmuje wariant realizacji usługi PIP WAN w technologii UTM umożliwiającej utworzenie 64 (węzłów bezpieczeństwa tj. w każdej jednostce organizacyjnej PIP umieszczony musi być węzeł bezpieczeństwa. Każdy z węzłów bezpieczeństwa musi posiadać jednakowo wysoki poziom zabezpieczeń. Funkcjonalności bezpieczeństwa uruchomione na każdym węźle umożliwią kierowanie ruchu do i z Internetu (który stanowi ok. 65% obecnego ruchu) lokalnie, tj. bez konieczności przesyłania go do centralnego węzła bezpieczeństwa z wykorzystaniem sieci WAN. Kontrola i zarządzanie poziomem bezpieczeństwa wszystkich węzłów odbywać ma się zdalnie z jednego centralnego punktu. Ruch aplikacji krytycznych PIP obejmujący wymianę informacji pomiędzy węzłami musi odbywać się ma za pośrednictwem kanałów VPN zestawianych na bazie łącz internetowych. Kanałami VPN nie będzie realizowana transmisja ruchu internetowego, który jak opisano wyżej realizowany ma być lokalnie. Sieć WAN zrealizowana ma być w technologii VPN ful mesh dla Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) i 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy (OIP), Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy (OSPIP) oraz hub and spoke dla podległych oddziałów (OOIP). W GIP i 16 OIP, OSPIP przewidziano jako łącza podstawowe łącza symetryczne oraz jako dodatkowe łącza asymetryczne. W normalnym trybie pracy jednostki terenowej transmisja do Internetu odbywać ma się lokalnie, łączami asymetrycznymi. Transmisja aplikacji krytycznych pomiędzy OIP, OSPIP i GIP łączami symetrycznymi. Wykaz łącz symetrycznych i asymetrycznych oraz ich parametrów minimalnych zawiera załącznik numer 9 do SIWZ. W przypadku awarii któregokolwiek z łącz drugie łącze automatycznie przejmie na siebie funkcjonalności łącza uszkodzonego np. zestawiony zostanie kanał VPN na bazie łącza asymetrycznego. Po usunięciu awarii system przełączy się automatycznie na warunki pierwotne. Ponadto zamawiający wymaga uruchomienia funkcjonalności umożliwiających uporządkowanie ruchu i eliminację zagrożeń pojawiających się w transmisji wewnątrz rozległej komunikacji WAN. Dodatkowo ze względu na charakter ruchu aplikacji krytycznych pomiędzy poszczególnymi OIP, OSPIP i GIP zamawiający wymaga uruchomienia funkcjonalności akceleracji i optymalizacji WAN i ruchu internetowego umożliwiającego poprawną pracę aplikacji i dodatkowe oszczędności w wykorzystywanym paśmie. Ponadto w ramach usługi Zamawiający wymaga uruchomienia i utrzymania sieci VPN WAN w trybie client to site dla 150 komputerów przenośnych. Usługa ta ma obejmować uruchomienie funkcjonalności bezpieczeństwa na komputerach przenośnych umożliwiając realizację bezpiecznej komunikacji do Internetu bezpośrednio z komputera przenośnego oraz automatyczne zestawienie szyfrowanego kanału VPN do sieci PIP WAN przy jednoczesnym uruchomieniu funkcji akceleracji i optymalizacji WAN, i ruchu internetowego oraz zarządzaniu i logowaniu zdarzeń. Zamawiający wymaga, aby zarządzanie urządzeniami (węzłami bezpieczeństwa) odbywało się przez administratora lokalnego (w ramach podległości terytorialnej). Logi pochodzące z urządzeń i oprogramowania zbierane mają być na urządzeniach lokalnych, do których mają dostęp administratorzy lokalni i do GIP i tam na osobnym, wydzielonym urządzeniu mają być poddawane analizie i korelacji występujących zdarzeń. W okresie świadczenia usługi całością sieci administrował będzie Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego w zakresie konfiguracji, rekonfiguracji, zmiany polityki bezpieczeństwa, ustalania QoS, itp. Zbieranie i archiwizowanie (zgodnie z zaleceniem MAiC) logów wskazanych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Dostęp do logów musi posiadać Zamawiający. Zamawiający musi posiadać możliwość eksportu logów. Zamawiający musi posiadać dostęp do systemu monitorowania sieci PIPWAN (kontrola SLA) patrz pkt 2.7 niniejszego załącznika. Dostęp do systemu monitorowania musi być zrealizowany przynajmniej za pomocą aplikacji Webowej z wykorzystaniem protokołu https. poprzez tunel IPsec VPN.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Usługa dostępu do sieci internet dla Urzędu Regulacji Energetyki Numer ogłoszenia: 68344-2014; data zamieszczenia: 28.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110834-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2011/S 68-110834 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-11 11:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl Grodzisk Mazowiecki: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zawarcie umowy ramowej na dostawy różnego sprzętu i artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Sprzedaż paliw ciekłych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info. MOPS - DOK 380-23/13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016 Strona internetowa Elbląg, 2016-04-06 Znak sprawy 17/2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi w zakresie odpadów medycznych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi w zakresie odpadów medycznych 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110831-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi w zakresie odpadów medycznych 2011/S 68-110831 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo