Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: elektroniczne usługi wymiany danych i usługi przesyłu danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /12 Budowa sieci PIP WAN dla Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pzp Tryb przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Opracowanie: Zatwierdził/ła: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: elektroniczne usługi wymiany danych i usługi przesyłu danych Warszawa, dnia 31 października 2012 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić, jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty niezszytych z całością oferty tak, aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nieobejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co, do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Budowa sieci PIP WAN dla PIP postępowanie numer GOZ /12 (koperty nie otwierać do dnia., godz. ) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców, czy też nie załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług. 1 należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofercie ofert

3 Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pkt 10 siwz. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający wymaga by oferta oraz odwołanie było złożone w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty i odwołania faksem i drogą elektroniczna Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający będzie prowadził wszelkie rozliczenia z wykonawcą w złotych polskich. 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowie sieci PIP WAN, zapewnienie dostępu do zbudowanej sieci oraz świadczenie usług serwisowych tej sieci przez okres 36 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2013 roku. W ramach wykonania usługi wykonawca zainstaluje, uruchomi i będzie utrzymywał w pełnej sprawności sieć PIPWAN oraz monitorował jej funkcjonowanie. Ponadto, wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej usługi przeprowadzi szkolenia pracowników zamawiającego na zasadach określonych w załączniku numer 4 do siwz. Zamawiający wymaga by sieć była zbudowana i skonfigurowana (na docelowych urządzeniach posadowionych przez wykonawcę w siedzibach jednostek Państwowej Inspekcji Pracy) przez wykonawcę do dnia 15 marca 2013 roku. W okresie od dnia 15 marca do dnia 31 marca 2013 roku w jednostkach zamawiającego będą prowadzone testy prawidłowego działania sieci (za okres testowania sieci zamawiający nie będzie ponosił dodatkowej opłaty). Koszt wliczony w cenę oferty. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 3 do siwz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały niezbędny sprzęt, oprzyrządowanie i oprogramowanie (licencje) niezbędne do budowy sieci. Jednostki zamawiającego uprawnione będą do bezpłatnego korzystania z ww. sprzętu, oprzyrządowania i oprogramowania przez okres świadczenia usługi przez wykonawcę na rzecz zamawiającego (koszt wliczony w cenę oferty). Wykonawca po zakończeniu świadczenia usługi zobowiązany będzie odebrać dostarczony sprzęt, oprzyrządowanie i oprogramowanie (licencje) po zakończeniu realizacji usługi, na zasadach określonych w pkt 2.10 siwz. Cały dostarczany sprzęt/oprzyrządowanie musi być dopuszczony do użytkowania na terenie RP i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa/deklaracje zgodności. Zamawiający dla zapewniania właściwej kompatybilności, stabilności oraz pojedynczego punktu wsparcia technicznego wymaga, aby wszystkie urządzenia do zintegrowanej ochrony sieci infrastruktury WAN-VPN (po za przełącznikami do podłączenia klastra) oraz systemy logowania i zarządzania, pochodziły od jednego producenta. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie dostawy do zamawiającego koniecznego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przekaże zamawiającemu faksem na numer 22/ lub pisemnie w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy harmonogram dostawy i instalacji urządzeń/oprzyrządowania/oprogramowania oraz uruchomienia sieci. Zamawiający przekaże wykonawcy informację o akceptacji ww. harmonogramu lub o konieczności wprowadzenia zmian do tego harmonogramu w terminie 6 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany przekazane przez zamawiającego.

4 Wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy do akceptacji projekt sieci PIP WAN (w formie elektronicznej przesłanej mail na adres i papierowej). Projekt sieci PIP WAN musi zawierać minimum: 1) spis urządzeń (ilość i rodzaj dostarczonych urządzeń) i oprogramowania (ilość i rodzaj); 2) schemat sieci; 3) opis konfiguracji wraz ze specyfikacją urządzeń; 4) opis zestawień tuneli VPN; 5) opis i propozycję routingu; 6) opis metod optymalizacji ruchu; 7) propozycje polityki bezpieczeństwa w tym reguł DLP; 8) zasady logowania; 9) opis konfiguracji systemu monitorowania parametrów SLA sieci PIP WAN; 10) opis reguł administracyjnych; 11) scenariusze testów akceptacyjnych budowanej sieci przez zamawiającego na etapie jej odbioru (w tym w szczególności zasady badania wydajności siecie dla wszystkich rodzajów jednostek zamawiającego wskazanych w dokumentacji przetargowej) Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionej dokumentacji w terminie 4 dni od dnia jej otrzymania przekaże do wykonawcy informację faksem lub pisemnie, czy akceptuje dokumentację, czy też należy do niej wprowadzić zmiany. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany wskazane przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie przesłać poprawioną dokumentacje, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji, do akceptacji zamawiającego Wykonawca może przystąpić do budowy sieci, po zatwierdzeniu przez zamawiającego projektu sieci i harmonogramu, o którym mowa w pkt siwz i projektu sieci, o którym mowa w ust siwz Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju łącz oraz ich lokalizacji zawiera załącznik numer 9 do siwz Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest działać zgodnie z należytą starannością Zamawiający wymaga by wdrożenie sieci było wykonane, przez co najmniej 4 osoby, przeszkolone z zakresu, budowy sieci w technologii, w której ma być ona wykonana, instalacji i konfiguracji urządzeń koniecznych do działania sieci PIP WAN (osoby te muszą posiadać stosowne certyfikaty/dyplomy - wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące lub producenta sprzętu, oprogramowania - potwierdzające odbycie ww. kursów/szkoleń i itp.). Osoby te nie mogą być karane za przestępstwa określone w rozdziale XXXV Kodeksu karnego. Dane ww. osób należy wskazać w ofercie stosownie do postanowień pkt siwz. Dane osób, o których mowa powyżej zostaną wpisane do umowy Zamawiający wymaga by ww. osoby złożyły oświadczenia w zakresie określonym w umowie (oświadczenie o niekaralności oraz o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od zamawiającego w związku z realizacją umowy) i o przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych przy realizacji umowy. Oświadczenie to (oryginał) ma być dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę w dniu zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób tylko w przypadku śmierci ww. osób albo ciężkiej choroby osoby zastępujące muszą spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt. O powyższym wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy przed przystąpieniem ww. osoby do wykonania czynności i przekazać w tym terminie ww. oświadczenie Jeżeli przy wykonaniu usługi będą uczestniczyły również inne osoby wykonawca zobowiązany jest przekazać ich dane

5 5 zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed dopuszczeniem ich do wykonywania usługi oraz w ww. terminie dostarczyć oświadczenia, o których mowa w pkt siwz Wykonawca i osoby wskazane w pkt 2.3 siwz zobowiązane będą do przestrzegania przy realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poza 565 ze zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 526), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. Nr 100, poz. 1024) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z dnia 9 maja 2011 r.) i wewnętrznego zamawiającego, w tym w szczególności zarządzenie Głównego Inspektora Pracy w sprawie określenia polityki bezpieczeństwa informacji w Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że zbudowana sieć musi spełniać wszystkie wymogi określone w ww. regulacjach Zamawiający wymaga by wykonawca i osoby wskazane w pkt 2.3 siwz złożyły w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia w zakresie wymaganym przez ww. zarządzenie Głównego Inspektora Pracy (zgodnie z wymogami ww. zarządzenia każdy pracownik i osoba świadcząca usługi na rzecz zamawiającego musi złożyć takie samo oświadczenie o zapoznaniu się z ww. zarządzeniu i przestrzeganiu jego postanowień). Przedmiotowy dokument zostanie przekazany wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Oświadczenia w tym terminie mają być przekazane zamawiającemu Wykonawca zobowiązany będzie ubezpieczyć na własny koszt sprzęt i oprzyrządowanie, dostarczone do zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy na następujących zasadach ubezpieczenie od kradzieży, uszkodzenia (tzw. {FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), EC (huragan, grad, woda wodociągowa, przeciekania wody przez dach i ściany w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, powódź, wyciek z instalacji tryskaczowej, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, dym, uderzenie fali dźwiękowej, celowe uszkodzenie}, wandalizm) Zamawiający wymaga by wykonawca po zbudowaniu i uruchomieniu sieci (tj. po jej odebraniu przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy stosownie do postanowień pkt siwz) przygotował i przekazał zamawiającemu (Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy) dokumentację powdrożeniową Projekt dokumentacji powykonawczej do akceptacji zamawiającego wykonawca przekaże w formie pisemnej/i na adres w terminie 2 dni roboczych (poniedziałek piątek) od dnia podpisania protokołu, o których mowa w pkt siwz. Zamawiający przekaże wykonawcy informację o akceptacji/o konieczności naniesienia zmian w ww. dokumentacji faksem/pisemnie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi zamawiającego i przekazać skorygowaną dokumentację do ponownej akceptacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji. Informacja o akceptacji/konieczności wprowadzenia zmian będzie wykonawcy przekazana w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji Dokumentacja powykonawcza (dotycząca wszystkich jednostek Państwowej Inspekcji Pracy) ma być dostarczona w wersji papierowej (2 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku informacji (2 egzemplarze) do Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od jej ostatecznej akceptacji. Ponadto, do każdej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy ma być przekazana przez wykonawcę w ww. terminie i formie dokumentacja powykonawcza, w zakresie

6 6 dotyczącym tej jednostki, np. do OIP Opole ma być dostarczona dokumentacja powykonawcza sieci dotyczącej tej jednostki). Dokumentacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Dokumentacja powykonawcza ma zawierać minimum, co najmniej następujące informacje: 1) spis urządzeń wraz ze specyfikacją (typ urządzenia nazwy i modele zainstalowanych urządzeń oraz ich numery seryjne), 2) spis oprogramowania wraz ze specyfikacją (nazwa, wersja) wraz z dokumentami (licencjami) potwierdzającymi możliwość korzystania z niego przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy w okresie realizacji usługi, 3) elementy konfiguracji urządzeń: wersję systemu operacyjnego, 4) schemat sieci (w tym schemat połączeń fizycznych i logicznych elementów infrastruktury), 5) opis konfiguracji wraz ze specyfikacją urządzeń, 6) opis zestawień tuneli VPN, 7) opis i propozycję routingu, 8) opis metod optymalizacji ruchu, 9) wdrożone polityk bezpieczeństwa w tym reguł DLP, 10) zasady logowania, 11) opis konfiguracji systemu monitorowania parametrów SLA sieci PIP WAN, 12) opis reguł administracyjnych; 13) dokumenty: a) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; b) opis struktury zbiorów danych wskazującej zawartość poszczególnych pół informacyjnych i powiązań między nimi; c) informację o sposobie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; d) opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych; 14) opis zastosowanych reguł bezpieczeństwa; 15) deklaracje zgodności/certyfikaty bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń i oprzyrządowania, które zostały użyte do budowy sieci; 16) kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie sprzętu/oprzyrządowania na zasadach określonych w pkt 2.5 siwz; 17) opis, o którym mowa w pkt 2.9 załącznika numer 3 do siwz Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zamawiającemu i jednostkom Państwowej Inspekcji Pracy (faksem i pisemnie) informacje o wszystkich wprowadzonych zmianach w budowie i konfiguracji sieci zamawiającego w terminie 7 dni od ich wprowadzenia (do zamawiającego należy przekazywać informacje, o wszystkich wprowadzonych zmianach do zbudowanej sieci, które mają wpływ na aktualność dokumentacji powdrożeniowej wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia należy przekazywać zmiany do dokumentacji powdrożeniowej). Za datę wykonania ww. obowiązku uznaje się datę wpływu faksem dokumentacji do danej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy (tej, której zmiany dotyczą i do PIP GIP) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych w okresie świadczenia usługi do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy (w zakresie zgłoszeń dokonanych przez wszystkie jednostki zamawiającego) i do jednostek zamawiającego (w zakresie zgłoszeń wykonanych przez te jednostki, np. do OIP Opole mają być przesłane informacje dotyczące tej jednostki) faksem na numer wskazany w załączniku do umowy lub pisemnie informację o udzielonym wsparciu technicznym, o wszystkich awariach w funkcjonowaniu sieci oraz o wykonanych w tym okresie przez wykonawcę czynnościach w sieci zamawiającego. Informacja musi zawierać: nazwę jednostki zgłaszającej, datę i godz. zgłoszenia, czego dotyczyło, datę i godz. odpowiedzi, krótki opis odpowiedzi oraz nazwę jednostki zgłaszającej wystąpienie awarii, opis awarii,

7 7 datę zgłoszenia wystąpienia awarii (w tym godz.), datę usunięcia awarii, opis sposobu usunięcia awarii. Informacja ma być przekazana w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca Wykonawca zapewni po swojej stronie opiekuna odpowiedzialnego za kontakt z zamawiającym (przez cały okres budowy sieci i podczas trwania realizacji umowy dopuszcza się by były to 2 różne osoby), za przyjmowanie informacji o awariach oraz udzieli technicznego wsparcia w wypadku dokonywania zmian w konfiguracji sieci. Informacja ma być przekazana zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Wykonawca będzie pisemnie informował w terminie 2 dni od zmiany opiekuna - zamawiającego o zmianie w/w osoby, jej numeru telefonu, faksu, mail i itp Zasady odbioru sieci: Zamawiający informuje, że podstawą odbioru sieci będzie podpisanie następujących protokołów: 1) po dostarczeniu sprzętu/oprogramowania/oprzyrządowania zostaną spisane w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy protokoły odbioru sprzętu/oprogramowania/oprzyrządowania (protokół ma zawierać, co najmniej następujące informacje datę odbioru, nazwę, model i numer fabryczny sprzętu, nazwę oprogramowania, nazwę zamawiającego, nazwę jednostki, do której sprzęt został dostarczony oraz nazwę wykonawcy); o dacie dostawy sprzętu/oprogramowania/oprzyrządowania wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem jednostki Państwowej Inspekcji Pracy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (informacja na zawierać informację na temat daty (dzień, miesiąc i rok) dostawy i przedmiotu dostawy; przedmiotowa informacja ma być również przekazana w ww. terminie do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy; 2) po przeprowadzeniu każdego szkolenia zostanie spisany protokół odbioru szkolenia (do protokołu ma być załączona podpisana przez uczestników szkolenia lista z każdego dnia szkolenia; protokół ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy, miejsce prowadzenia szkolenia (adres), datę prowadzenia szkolenia, temat szkolenia); 3) po odbiorze raportu z przeprowadzonych szkoleń zostanie spisany protokół, zawierający, co najmniej następujące informacje: datę przekazania raportu, nazwę i adres zamawiającego i wykonawcy, stwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza uwag do przedłożonego raportu; 4) po dokonaniu wdrożenia sieci w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy (18 sztuk) zostaną podpisane protokoły odbioru częściowego sieci; odbiór nastąpi w oparciu o dokumenty wskazane w pkt siwz, przedstawiciele zamawiającego dokonają sprawdzenia funkcjonowania sieci w tych jednostkach, tj. sprawdzą w szczególności: a) dostęp po protokołach ICMP/TCP do Oddziałów Okręgowego Inspektoratu Pracy b) dostep po protokołach ICMP/TCP do Okręgowych Inspektoratów Pracy c) dostep po protokołach ICMP/TCP do Głównego Inspektoratu Pracy d) działanie polityk bezpieczeństwa e) odpornośc systemu na awarie jednego z łaczy ( przełączanie automatyczne) f) wydajność sieci zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawdzenie będzie wykonane w PIP GIP) o oddaniu sieci do testów wykonawca poinformuje wszystkie jednostki organizacyjne Państwowa Inspekcja Pracy (na co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą oddania sieci do testów); testy funkcjonowania sieci będą prowadzone przez okres marzec 2013 roku; jednostki zobowiązane są dokonać sprawdzenia, czy system funkcjonuje poprawnie, co

8 8 najmniej przez okres wskazany w do siwz i podpisać po upływie okresu testowania protokół odbioru częściowego odbioru sieci; 5) po dokonaniu odbioru dokumentacji powdrożeniowej zostanie spisany w każdej jednostce Państwowej Inspekcji Pracy protokół odbioru tej dokumentacji; protokół ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwę i adres zamawiającego i wykonawcy, datę dostarczenia dokumentacji, liczbę sztuk dostarczonej dokumentacji; 6) po przygotowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji, o której mowa w pkt 2.9 załącznika numer 3 do siwz zostanie podpisany protokół odbioru tej dokumentacji w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy; 7) po zatwierdzeniu i odebraniu projektu sieci PIP WAN (pkt siwz) zostanie spisany protokół odbioru w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy; 8) po odbiorze uzgodnionego harmonogramu (pkt siwz) zostanie spisany protokół odbioru w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy; 9) po zakończeniu budowy sieci i zakończeniu jej testowania (i podpisaniu bez żadnych uwag protokołów, o których mowa w pkt siwz) zostanie podpisany w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy protokół odbioru końcowego sieci; załącznikami do tego protokołu będą protokoły, o których mowa w pkt siwz. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązane są do podpisania protokołów w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, które wymaga podpisania protokołu (np. przeprowadzenia szkolenia, dostawy sprzętu/oprogramowania/dokumentacji/zakończenia testów działania sieci), chyba że w dokumentacji przetargowej odrębnie uregulowano tę kwestię (wyznaczono inny termin dla podpisania danego protokołu) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych (poniedziałek piątek) od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania wzory ww. protokołów (częściowe, końcowy). Zamawiający w terminie 5 dni roboczych przekaże pisemnie/faksem informację o akceptacji wzorów protokołów/o konieczności wprowadzenia do treści ww. protokołów zmian. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w przygotowanych do podpisania protokołach uwagi zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać protokoły, o których mowa w pkt siwz i przekazywać je systematycznie w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) przedstawicielom zamawiającego/do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający wymaga by ww. protokoły były podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy przekażą jeden egzemplarz każdego z protokołów wykonawcy (w przypadku protokołów podpisywanych w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy przekażą one jeden egzemplarz do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy, a jeden egzemplarz pozostanie w siedzibie tej jednostki). Zamawiający wymaga by protokoły były podpisane ze strony jednostek Państwowej Inspekcji Pracy przez kierownika tej jednostki lub jego zastępcę, a w przypadku Głównego Inspektoratu Pracy przez dyrektora Departamentu Organizacyjnego lub jego zastępcę. W przypadku, gdy protokoły podpisywane są w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy wykonawca może przygotować protokoły w 2 egzemplarzach Harmonogram odbioru sprzętu, oprzyrządowania i oprogramowania z poszczególnych jednostek Państwowej Inspekcji Pracy wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem świadczenia usługi. Informację o akceptacji/informację o konieczności wprowadzenia zmian w ww. harmonogramie zamawiający przekaże wykonawcy pisemnie w terminie 5 dni od dnia przekazania ww. informacji. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić zmiany wprowadzone przez zamawiającego. Z odbioru od jednostek Państwowej Inspekcji Pracy sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania zostanie spisany w każdej jednostce organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy protokół odbioru (osobno w każdej jednostce organizacyjnej

9 9 Państwowej Inspekcji Pracy) zawierający, co najmniej datę przekazania sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowani, nazwę i model sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania, wskazanie ilości sprzętu/oprzyrządowania i jego numery seryjne. Protokoły mają być podpisane przez przedstawicieli obu stron umowy bez żadnych uwag. W przypadku nie odebrania wykonawcy od zamawiającego tych elementów w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia realizacji usługi zamawiający będzie uprawniony do odesłania tych elementów na koszt i ryzyko wykonawcy za pośrednictwem operatora publicznego Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji usługi przez wykonawcę zmienionych będzie 15 siedzib jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia przeniesienia łączy tych jednostek. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w ofercie koszt przeniesienia łączy dla 1 siedziby. Zamawiający uiści zapłatę tylko za faktycznie wykonane przeniesienia siedzib Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może zostać zlikwidowanych 8 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie koszt likwidacji łącza w danej jednostce. Zamawiający uiści zapłatę tylko za faktycznie wykonane usługi Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji usługi przez wykonawcę może zostać utworzonych 6 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający nie ma obowiązku wykonania i podłączenia łączy dla tych jednostek. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w ofercie całkowity koszt wykonania łącza wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i licencji dla 1 siedziby. Zamawiający uiści zapłatę tylko za faktycznie wykonane podłączenia siedzib Informacje o zmianie siedziby (przeniesienie siedziby) i likwidacji danej jednostki lub oddziału tej jednostki przekazują wykonawcy jednostki, których zmiany te dotyczą. Do faktury za wykonanie tej (wystawionej na PIP GIP i dostarczonej do tej jednostki) usługi mają być załączone kopie informacji przekazanych w tym zakresie wykonawcy przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy Informacja o utworzeniu nowej jednostki będzie przekazywana przez PIP GIP. Faktura za wykonanie tej usługi ma być wystawiona na PIP GIP i dostarczona do tej jednostki. 3. Dokumenty Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty, oprócz dokumentów wskazanych w pkt 21 siwz następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 4) Formularz cenowy załącznik numer 10 do siwz, 5) Wypis z ewidencji działalności gospodarczej jeżeli dotyczy w celu sprawdzenia, czy dana osoba uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy. 6) Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 7 do siwz. Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).

10 10 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT. Wykonawca ma podać ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w zł i wykazany przy każdej pozycji asortymentowej przed ostateczną ceną oferty Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Przez,,cenę oferty zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia z podatkiem VAT Cena oferty ma obejmować: transport do podmiotów wskazanych w siwz i jego wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % Cena 100 %; 5.2. Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 1 Skala ocen dla kryterium 1: punktów, Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium (brana będzie pod uwagę łączna cena z podatkiem VAT). 2) Patrz pkt 4 siwz. (Sposób podania ceny oferty) 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów. 6. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2. Zasady uiszczenia zapłaty: a) zamawiający będzie uiszczał zapłatę z dołu w okresach miesięcznych za świadczenie usług (zasady obliczenia raty miesięcznej zostały określone w formularzu cenowym); b) zamawiający będzie uiszczał zapłatę z dołu po wykonaniu usługi, o której mowa w pkt siwz;

11 11 c) termin zapłaty 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. Wysokość miesięcznego abonamentu ulegnie zwiększeniu w przypadku utworzenia dodatkowej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy i podłączenia jej do sieci PIPWAN w wysokości wskazanej w ofercie z podatkiem VAT w zł. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć nowo utworzoną jednostkę do sieci PIPWAN w terminie 4 tygodni od dnia pisemnego poinformowania go przez zamawiającego o wystąpieniu takiej konieczności. Wykonawca może odmówić podłączenia jednostki do sieci tylko w przypadku, gdy żaden z operatorów sieci na terenie miasta, w którym jednostka ma powstać nie będzie mógł podłączyć tej jednostki do sieci przy zachowaniu wymaganych parametrów. O niniejszym Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu 2. Sieć musi spełniać wymagania określone w załączniku 3 do siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie konieczne urządzenia do funkcjonowania sieci. Minimalna przepustowość sieci: a) 2/1024 kb/s dla Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy b) 4/4 Mb/s dla Okręgowego Inspektoratu Pracy. Z podłączenia nowej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy do sieci oraz przekazania sprzętu spisany będzie protokół. Abonament ulega zwiększeniu o 1/64 miesięcznego abonamentu od następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym została zainstalowana sieć w nowo utworzonej jednostce organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Postanowienia pkt 2.4 i 2.5 siwz stosuje się odpowiednio. Protokóły przygotowuje wykonawca. Protokoły podpisywane są przez kierownika jednostki zamawiającego lub jego zastępcę a z ramienia wykonawcy osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 4. Wysokość miesięcznego abonamentu ulegnie zmniejszeniu w przypadku likwidacji którejkolwiek z jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy o 1/64 miesięcznego abonamentu z podatkiem VAT w zł (do obliczenia ceny zostanie wzięta cena abonamentu zaoferowana w ofercie). Wykonawca zobowiązany jest odłączyć jednostkę od sieci PIPWAN w terminie 1 tygodnia od dnia pisemnego poinformowania go przez zamawiającego o wystąpieniu takiej konieczności. Termin odłączenia jednostki oraz odbioru zainstalowanego sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania należy uzgodnić w upoważnioną osobą z ramienia odpowiedniej jednostki zamawiającego. Z odłączenia sieci i odbioru sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania spisany będzie protokół odbioru. Abonament ulega zmniejszeniu od następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym została jednostka odłączona od sieci PIPWAN. Postanowienia pkt 2.10 siwz w zakresie odbioru sprzętu/oprzyrządowania/oprogramowania stosuje się odpowiednio. Protokóły przygotowuje wykonawca. Protokoły podpisywane są przez kierownika jednostki zamawiającego lub jego zastępcę a z ramienia wykonawcy osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, pisemnie informować zamawiającego o możliwości zwiększenia przepustowości sieci do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy. Informacja ma być przekazana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. sytuacji. Zamawiający uprawniony będzie w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w zdaniu 1 do żądania zwiększenia przepustowości sieci. Zamawiający uiści w przypadku skorzystania z ww. uprawnienia jednorazową zapłatę w wysokości 1/64 miesięcznego abonamentu z podatkiem VAT w zł. Powyższe nie będzie skutkowało zwiększeniem miesięcznego abonamentu uiszczanego przez zamawiającego wykonawcy za świadczenie przedmiotowej usługi. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny świadczenia usługi w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 7. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy naliczają kary za usługi wykonane na ich rzecz przez wykonawcę (z wyjątkiem kat za przestoje w pracy sieci, za które kary naliczać będzie PIP GIP). Wzór umowy stanowi załącznik numer 11 do siwz.

12 12 7. Postać zamówienia Oferta ma objąć cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz. 8. Wadium 1. Wadium w wysokości ,00 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenia (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczenia muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 60 dni. 9. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać pisemnie na adres siedziby zamawiającego, faksem na numer 22/ lub mail na adres Osoba do kontaktu Monika Żygłowicz. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania składane telefonicznie. 11. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz w Państwowej Inspekcji pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pok. 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/12.

13 Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 roku o godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42 w sali 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 14. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 15. Wybór oferty najkorzystniejszej: Informacja zostanie przekazana faksem i pisemnie do wykonawców. Zostanie ona również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 16. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało wysłane do TED w dniu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w dniu. pod numerem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umowy z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

14 Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 20. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w pkt 2 siwz na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli dotyczy) 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem/wykonywaniem (w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 2 usług polegającymi na (warunki muszą być spełnione łącznie): a) budowie oraz obsłudze sieci WAN o przepustowości nie mniejszej niż 2/1024kb/s dla łączy asymetrycznych i nie mniejszej niż 2/2 dla łączy symetrycznych; b) rozproszona struktura sieci zbudowana dla jednego podmiotu, z co najmniej 30 punktami dostępowymi rozlokowanymi w różnych miejscowościach (30 różnych miejscowości); c) obsługa zbudowanej sieci trwała, co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu); 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca musi dysponować: a) minimum 2 osobami, które przeprowadziły w terminie ostatnich 2 lat (licząc od dnia składania ofert wstecz), co najmniej 2 szkolenia z zakresu budowy i obsługi sieci WAN zbudowanej w oparciu o technologię, w jakiej będzie zbudowana sieć zamawiającego; b) minimum 4 osobami przeszkolonymi z zakresu budowy sieci w technologii, w której ma być ona wykonana sieć, instalacji i konfiguracji urządzeń koniecznych do działania sieci PIP WAN (osoby te muszą posiadać stosowne certyfikaty/dyplomy - wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące lub producenta sprzętu, oprogramowania - potwierdzające odbycie ww. kursów/szkoleń i itp.);

15 15 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie). Szczególne warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt 1, 2 i 3 (art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp) zawarte są w pkt 21.6, 21.8 siwz i 21.9 siwz. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w zakresie pkt 4 (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 21 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 20.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 21. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Do oferty należy załączyć: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 5 do siwz; 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług określonych w pkt siwz załącznik numer 6 do siwz; 7) Dokumenty od podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane potwierdzające, że usługi, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. 8) Dowód aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (upoważniający do wykonywania usług telekomunikacyjnych na terenie RP jeżeli dotyczy); 9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymogi określone w pkt siwz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie prawnej dysponowania tymi osobami załącznik numer 8 do siwz. 22. Wymagania odnośne dokumentów, o których mowa w pkt 21 siwz

16 Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 21.1, 21.5 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 21.3 i 21.4 mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 22.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 21.5 siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 21.1, 21.3 i 21.4 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 22.1 siwz Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). Dowód wniesienia wadium można załączyć do oferty lub złożyć do upływu terminu składania ofert w pok. 405 siedziby zamawiającego (miejsce składania ofert) W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt i siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 20 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz.

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na zapewnieniu łączy i usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo