ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/5 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 689/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 415/2007 dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie ( 1 ), w szczególności jej art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie ( 2 ), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Celem zachowania interoperacyjności z usługami zarządzania ruchem statków morskich i usługami informacyjnymi, w tym z morskim systemem automatycznego rozpoznawania statków (ang. Automatic Identification System AIS), należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 415/2007. (2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową ( 3 ), PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 415/2007 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia w terminie dwunastu miesięcy od jego wejścia w życie. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2012 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący ( 1 ) Dz.U. L 255 z , s ( 2 ) Dz.U. L 105 z , s. 35. ( 3 ) Dz.U. L 373 z , s. 29.

2 L 202/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 415/2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie treści dodaje się rozdział w brzmieniu: Homologacja typu ; 2) w części BIBLIOGRAFIA wprowadza się następujące zmiany: a) wiersze dziesiąty i jedenasty otrzymują brzmienie: Nazwa dokumentu Organizacja Data wydania Zalecenie ITU-R M.1371»Charakterystyka techniczna uniwersalnego pokładowego systemu automatycznego rozpoznawania statków stosującego wielokrotny dostęp z podziałem czasu w paśmie VHF w morskiej służbie ruchomej«norma międzynarodowa IEC 61993»Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej system automatycznego rozpoznawania, Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A uniwersalnego systemu automatycznego rozpoznawania statków (AIS)«ITU 2001 IEC 2002 b) dodaje się wiersz w brzmieniu: Nazwa dokumentu Organizacja Data wydania Wytyczne techniczne dotyczące AIS śródlądowego Grupa ekspertów ds. systemów kontroli ruchów statków 3) w rozdziale 2.2 akapit dziewiąty otrzymuje brzmienie: W przypadku statków w ruchu aktualizacja taktycznych informacji dynamicznych może się odbywać z częstotliwością właściwą dla trybu SOLAS lub dla trybu żeglugi śródlądowej. W trybie żeglugi śródlądowej częstotliwość ta może zostać zwiększona do dwóch sekund. Dla statków zakotwiczonych zaleca się aktualizowanie danych w odstępach co kilka minut lub jeśli jakaś informacja ulegnie zmianie. ; 4) w rozdziale dodaje się zdanie w brzmieniu: W koncepcji AIS śródlądowego uwzględnia się dotyczące go wytyczne techniczne opracowane i aktualizowane przez grupę ekspertów ds. systemów kontroli ruchów statków (*). (*) ; 5) w tabeli w rozdziale skreśla się ostatni wiersz; 6) w rozdziale wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się trzeci wiersz w tabeli; b) dodaje się wiersz w brzmieniu: Ewentualny ładunek (Dla AIS śródlądowego) 7) w rozdziale w pierwszej tabeli zatytułowanej Przewidywany czas przybycia do śluzy/mostu/terminala wiersz czwarty otrzymuje brzmienie: Maksymalna bieżąca wysokość statyczna statku (Dla AIS śródlądowego)

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/7 8) w rozdziale wprowadza się następujące zmiany: a) akapit drugi otrzymuje brzmienie: W przypadku statków poruszających się po wodach śródlądowych aktualizacja informacji dynamicznych może odbywać się z częstotliwością właściwą dla trybu SOLAS lub trybu żeglugi śródlądowej. W trybie żeglugi śródlądowej częstotliwość ta może zostać zwiększona do dwóch sekund. W strefach o ruchu mieszanym, jak na przykład w portach morskich, powinna istnieć możliwość zmniejszenia częstotliwości wymiany informacji dynamicznych przez odpowiedni organ, tak aby została zachowana równowaga pomiędzy statkami śródlądowymi a morskimi. Częstotliwość meldowania zmienia się na podstawie poleceń TDMA wydawanych ze stacji bazowej (automatyczna zmiana na podstawie telepolecenia TDMA za pośrednictwem komunikatu nr 23) oraz ze stacji pokładowych, np. MKD, ECDIS lub komputera pokładowego, za pośrednictwem interfejsu, np. IEC (automatyczne przełączanie na podstawie polecenia wydanego przez system pokładowy). W przypadku informacji statycznych oraz dotyczących rejsu zaleca się meldowanie w odstępach kilkuminutowych, na żądanie lub w przypadku zmiany danych. ; b) w tabeli 2.1 wiersz dziewiąty otrzymuje brzmienie: Dynamiczne warunki statku Statek pływający po wodach śródlądowych, poruszający się( 2 ) Nominalna częstotliwość meldowania od 2 sekund do 10 sekund c) dodaje się wiersz w brzmieniu: Uwaga: Stacja przenośna AIS śródlądowego może pracować albo w trybie żeglugi śródlądowej (zadanie grupowe, komunikat nr 23), albo w trybie SOLAS (praca autonomiczna, brak zadania grupowego). ; 9) w rozdziale akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: Rozwiązania techniczne wykorzystane w AIS śródlądowym opierają się na tych samych normach, co w przypadku AIS IMO SOLAS (ITU-R M.1371, IEC 61993). ; 10) rozdział otrzymuje brzmienie: Zgodność z transponderami IMO klasy A Transpondery AIS śródlądowego muszą być zgodne z transponderami IMO klasy A, czyli muszą odbierać i przetwarzać wszystkie komunikaty pochodzące z AIS IMO (zgodnie z ITU-R M.1371 oraz z wyjaśnieniami technicznymi IALA dotyczącymi ITU-R M.1371), jak też komunikaty, o których mowa w rozdziale 2.4 niniejszych specyfikacji technicznych. Transpondery AIS śródlądowego nie muszą dysponować możliwością nadawania DSC (tx) ani przekazywania MKD, wymagana jest natomiast obsługa funkcji MKD oraz funkcji zarządzania kanałami przez DSC. Producenci mogą więc usunąć odpowiedni sprzęt i oprogramowanie z transponderów klasy A. ; 11) dodaje się rozdział w brzmieniu: Homologacja typu Urządzenia AIS śródlądowego podlegają homologacji typu zgodnie z niniejszymi specyfikacjami technicznymi. ; 12) w rozdziale wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: Komunikat 1, 2, 3: meldowanie położenia (ITU-R 1371) ; b) w tabeli 2.2 przedostatni wiersz otrzymuje brzmienie: Stan komunikacyjny 19 Zob. ITU-R M ) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: Komunikat 5: Statyczne dane na temat statku i rejsu (ITU-R 1371) ; 14) w rozdziale wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: Komunikat 23, Zadanie grupowe (ITU-R M.1371) ;

4 L 202/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) przed tabelą 2.4 dodaje się akapit w brzmieniu: Polecenie»zadanie grupowe«jest nadawane przez stację bazową pracującą jako jednostka kontrolująca. Komunikat ma zastosowanie do stacji przenośnych znajdujących się w określonym regionie, według kryteriów określonych parametrami»rodzaj statku i ładunku«lub»rodzaj stacji«. Stacja odbiorcza uwzględnia wszystkie parametry sektora jednocześnie. Kontroluje następujące parametry pracy stacji przenośnej: tryb nadawania/odbioru, częstotliwość meldowania i długość ciszy. ; c) w tabeli 2.4 wiersze dziewiąty i dziesiąty otrzymują brzmienie: Rodzaj stacji 4 0 = wszystkie stacje przenośne (wartość domyślna); 1 = tylko stacje przenośne klasy A; 2 = wszystkie stacje przenośne klasy B; 3 = powietrzne stacje przenośne SAR; 4 = tylko stacje przenośne»so«klasy B; 5 = pokładowe stacje przenośne»cs«klasy B (wyłącznie IEC62287); 6 = śródlądowe drogi wodne; 7 do 9 = do użytku krajowego; 10 do 15 = do przyszłego użytku Rodzaj statku i ładunku 8 0= wszystkie rodzaje (wartość domyślna) zob. ITU-R M , załącznik 8, tabela do użytku krajowego do przyszłego użytku d) w tabeli 2.5 wiersze dziesiąty, jedenasty i dwunasty otrzymują brzmienie: Ustawienia częstotliwości meldowania Częstotliwość meldowania dla komunikatu 18 9 Następny w kolejności, krótszy okres meldowania 10 Następny w kolejności, dłuższy okres meldowania 11 2 sekundy (nie dotyczy stacji»cs«klasy B) e) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: Uwaga: Kiedy zostaje zawieszony tryb transmisji dwukanałowej (tzw. dual channel) na podstawie polecenia 1 lub 2 wydanego w trybie Tx/Rx, wymagana częstotliwość meldowania utrzymywana jest przy użyciu pozostałego kanału nadawczego. ; 15) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: Komunikaty charakterystyczne dla AIS śródlądowego (ITU-R 1371) ; 16) w rozdziale zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Identyfikatory funkcji dla AIS śródlądowego przydziela się i stosuje zgodnie z zaleceniami ITU-R M ; 17) w rozdziale wprowadza się następujące zmiany: a) w tabeli 2.7 wiersze siódmy, ósmy, dziewiąty i jedenasty otrzymują brzmienie: Długość / kombinacja (pozostałych nie stosuje się) długość statku/ kombinacji w 1/10 m, 0 = wartość domyślna; Dane binarne Szerokość / kombinacja (pozostałych nie stosuje się) szerokość statku/ kombinacji w 1/10 m; 0 = wartość domyślna Rodzaj statku i konwoju 14 Numer klasyfikacji wg ERI: Rodzaj statku i konwoju, wg dodatku E Maksymalne bieżące zanurzenie statyczne (pozostałych nie stosuje się) zanurzenie w 1/100m, 0 = wartość domyślna = niewiadomy

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/9 b) w tabeli 2.8 wiersz szesnasty otrzymuje brzmienie: Dane binarne Maksymalna bieżąca wysokość statyczna statku (pozostałych nie stosuje się), w 1/100m, 0 = wartość domyślna = niewykorzystany c) w tabeli 2.15 wiersze ósmy, dziesiąty, dwunasty i czternasty otrzymują brzmienie: Poziom wody 14 Bit 0: 0 = wartość ujemna, 1 = wartość dodatnia Bity 1-13: , w 1/100 m, Bity 0-13: 0 = niewiadomy = wartość domyślna ( 2 ) Dane binarne Poziom wody 14 Bit 0: 0 = wartość ujemna, 1 = wartość dodatnia Bity 1-13: , w 1/100 m, Bity 0-13: 0 = niewiadomy = wartość domyślna ( 2 ) Poziom wody 14 Bit 0: 0 = wartość ujemna, 1 = wartość dodatnia Bity 1-13: , w 1/100 m, Bity 0-13: 0 = niewiadomy = wartość domyślna ( 2 ) Poziom wody 14 Bit 0: 0 = wartość ujemna, 1 = wartość dodatnia Bity 1-13: , w 1/100 m, Bity 0-13: 0 = niewiadomy = wartość domyślna ( 2 ) 18) w dodatku A w definicjach wprowadza się następujące zmiany: a) definicja usług informacji rzecznej zachowuje w wersji polskiej dotychczasowe brzmienie: Usługi informacji rzecznej (River Information Services, RIS) Europejski projekt zharmonizowanych usług informacji rzecznej służących zarządzaniu ruchem i transportem w żegludze śródlądowej, wraz z interfejsami do innych form transportu. ; b) definicja obszaru VTS otrzymuje brzmienie: Obszar VTS Obszar VTS oznacza określony, formalnie zatwierdzony obszar świadczenia usług VTS; Obszar VTS może być podzielony na podobszary lub sektory. (Źródło: Wytyczne IALA VTS). ; c) definicja informacji nawigacyjnych otrzymuje brzmienie: Informacje nawigacyjne Informacje nawigacyjne oznaczają informacje przekazywane kapitanom statków, mające pomóc im w podejmowaniu decyzji nawigacyjnych. (Źródło: Wytyczne IALA VTS). ; d) definicja taktycznych informacji o ruchu otrzymuje brzmienie: Taktyczne informacje o ruchu (TTI) Taktyczne informacje o ruchu oznaczają informacje wpływające na natychmiastowe decyzje podejmowane przez kapitana lub operatora VTS odnośnie do bieżącej sytuacji żeglugowej i najbliższego otoczenia. Taktyczny obraz ruchu zawiera informacje na temat położenia i wszystkich statków wykrytych przez radar wyświetlane na elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz o ile są dostępne zewnętrzne informacje na temat ruchu, jak dane pochodzące z systemu AIS. TTI są dostępne na pokładzie statku lub na lądzie, np. w centrum VTS. (Źródło: Wytyczne RIS). ; e) definicja strategicznych informacji o ruchu otrzymuje brzmienie: Strategiczne informacje o ruchu (STI) Strategiczne informacje o ruchu oznaczają informacje wpływające na średnio- i długoterminowe decyzje użytkowników RIS. Strategiczny obraz ruchu przyczynia się do wzrostu możliwości planowania decyzji w związku z bezpieczeństwem i wydajnością podróży. Strategiczny obraz ruchu zostaje wypracowany w centrum RIS i jest

6 L 202/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej dostarczany użytkownikom na żądanie. Uwzględnia on wszystkie stosowne statki znajdujące się w danej strefie RIS, wraz z ich charakterystyką, ładunkiem i położeniem; informacje, przekazywane ustnie drogą radiową lub elektronicznie, są przechowywane w bazie danych i przedstawiane w formie tabeli lub na mapie elektronicznej. Strategicznych informacji o ruchu udziela centrum RIS/VTS lub biuro. (Źródło: Wytyczne RIS). ; f) definicja kontroli ruchu statków otrzymuje brzmienie: Monitorowanie ruchu statków Monitorowanie ruchu statków oznacza dostarczanie ważnych informacji na temat ruchu statków na danym obszarze RIS. Dotyczy to identyfikatora statku, jego położenia, (rodzaju przewożonego ładunku) i portu przeznaczenia. ; g) definicja operatora RIS otrzymuje brzmienie: Operator RIS Osoba odpowiedzialna za wykonanie jednego zadania lub większej liczby zadań składających się na usługi świadczone w ramach RIS. ; h) definicja kierownika floty otrzymuje brzmienie: Kierownik floty Osoba odpowiedzialna za planowanie i obserwację bieżącego (nawigacyjnego) statusu statków poruszających się lub pozostających pod wspólnym dowództwem lub należących do jednego właściciela. ; i) definicja operatora centrum łagodzenia skutków katastrof otrzymuje brzmienie: Operator centrum łagodzenia skutków katastrof Osoba odpowiedzialna za monitorowanie, kontrolę i organizację bezpiecznego i sprawnego łagodzenia skutków katastrof. ; 19) w dodatku D wprowadza się następujące zmiany: a) pkt D.1 otrzymuje brzmienie: D.1. Wprowadzanie danych Szeregowy interfejs cyfrowy systemu AIS opiera się na istniejących zdaniach przewidzianych w normie IEC i na podobnych do nich nowych zdaniach w normie IEC Szczegółowy opis zdań dla interfejsu cyfrowego znajduje się w normie IEC Niniejszy dodatek zawiera informacje użyte w trakcie opracowywania AIS śródlądowego do wprowadzania danych charakterystycznych dla żeglugi śródlądowej (patrz:»poprawki do protokołu dla AIS śródlądowego«) do pokładowej stacji AIS śródlądowego. ; b) w pkt D.2 w zdaniu drugim proponuje zastępuje się słowem stosuje ; c) w pkt D.3 w zdaniu drugim słowo proponuje zastępuje się słowem stosuje ; 20) dodatek E otrzymuje brzmienie: Dodatek E RODZAJE STATKÓW WG ERI Poniższa tabela służy do zamiany rodzajów statków wg klasyfikacji ONZ, które stosuje się w komunikacie 10, na rodzaje wg IMO, podawane w komunikacie 5. USEV/C M Code Subdiv Name No Vessel, type unknown V Motor freighter V Motor tanker V Motor tanker, liquid cargo, type N V Motor tanker, liquid cargo, type C

7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/11 USEV/C M Code Subdiv Name V Motor tanker, dry cargo V Container vessel V Gas tanker C Motor freighter, tug C Motor tanker, tug C Motor freighter with one or more ships alongside C Motor freighter with tanker C Motor freighter pushing one or more freighters C Motor freighter pushing at least one tank-ship No Tug, freighter No Tug, tanker C Tug, freighter, coupled C Tug, freighter/tanker, coupled V Freightbarge V Tankbarge V Tankbarge, liquid cargo, type N V Tankbarge, liquid cargo, type C V Tankbarge, dry cargo V Freightbarge with containers V Tankbarge, gas C Pushtow, one cargo barge C Pushtow, two cargo barges C Pushtow, three cargo barges C Pushtow, four cargo barges C Pushtow, five cargo barges C Pushtow, six cargo barges C Pushtow, seven cargo barges C Pushtow, eight cargo barges C Pushtow, nine cargo barges C Pushtow, one gas/tank barge C Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge C Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge C Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

8 L 202/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej USEV/C M Code Subdiv Name C Pushtow, five barges at least one tanker or gasbarge C Pushtow, six barges at least one tanker or gasbarge C Pushtow, seven barges at least one tanker or gasbarge C Pushtow, eight barges at least one tanker or gasbarge C Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gasbarge V Tug, single No Tug, one or more tows C Tug, assisting a vessel or linked combination V Pushboat, single V Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship V Ferry V Red Cross ship V Cruise ship V Passenger ship without accommodation V Service vessel, police patrol, port services V Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge. C Object, towed, not otherwise specified. V Fishing boat V Bunkership V Barge, tanker, chemical C Object, not otherwise specified. V General Cargo Vessel Maritime V Unit Carrier Maritime V Bulk Carrier Maritime V Tanker V Liquefied gas tanker V Craft, pleasure longer than 20 meters V Fast ship V Hydrofoil V Catamaran Fast Extra codes for maritime means of transport

ROZPORZĄDZENIA. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007. z dnia 13 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIA. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007. z dnia 13 marca 2007 r. 23.4.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 105/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 6.3.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE Wydział Nawigacyjny PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry Zakres Projektu:

Bardziej szczegółowo

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AUTOMATIC IDENTIFICATION

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 225/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 18.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/23 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji 2) Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.6.2015 L 144/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 27.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 20.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 226/12 29.8.2015 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA NR 1/2015 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO UNIA EUROPEJSKA/SZWAJCARIA USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH WP 4 Needs Assessment Opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 338/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA NR 2/2011 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo