ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 3. Wersja 1. Podstawy JavaScript

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 3. Wersja 1. Podstawy JavaScript"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 3 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta Dodatkowe źródła informacji Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 20 min) Problem 2 (czas realizacji 25 min) Laboratorium rozszerzone... 17

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące podstaw języka JavaScript. Nauczysz się tworzyd kod działający po stronie klienta w przeglądarce. Poznasz sposoby sprawdzania poprawności wprowadzanych informacji przez użytkownika. Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta, jak również przedstawienie możliwości pracy z tym językiem w Visual Studio Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział jak tworzyd interaktywne aplikacje działające po stronie klienta w przeglądarce potrafił pisad aplikację w języku JavaScript potrafił pracowad z językiem JavaScript w Visual Studio 2008 Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy języka XHTML (patrz: moduł Wprowadzenie do XHTML ) znad zasady pracy w środowisku Visual Studio, w szczególności tworzenia stron internetowych zgodnych z XHTML znad podstawy definiowania wyglądu aplikacji w oparciu o style kaskadowe CSS Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w module Wprowadzenie do XHTML oraz Kaskadowe Arkusze Stylów CSS. MODUŁ 13 MODUŁ 12 MODUŁ 1 MODUŁ 11 MODUŁ 2 MODUŁ 10 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 9 MODUŁ 5 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 3-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Mając pewne doświadczenie w tworzeniu stron internetowych zgodnych ze standardem XHTML, których wygląd definiujemy za pomocą arkusza stylów CSS kolejnym krokiem jest chęd umieszczenia elementów interaktywnych na stronie. Możemy wykorzystad np. technologię Flash czy Silverlight, jednak, nie jest to proste zadanie. Potrzebujemy prostego języka, który umożliwia tworzenie pewnej interakcji z użytkownikiem po stronie klienta w przeglądarce. Umożliwi sprawdzenie poprawności wpisywanych danych do formularza czy uatrakcyjni Twoją stronę poprzez rozwijane elementy np. menu. Do tego celu powszechnie wykorzystuje się język JavaScript. Podstawy teoretyczne JavaScript jest skryptowym, interpretowanym językiem o składni podobnej do języka C. Aplikacje napisane w tym języku są wykonywane po stronie klienta. Zaletą tego rozwiązania jest natychmiastowe działanie, dzięki czemu strony wydają się funkcjonowad szybciej. Możliwe jest również osiąganie pewnych dodatkowych funkcjonalności od wyświetlania okien dialogowych po zaawansowane aplikacje AJAX. Umieszczanie kodu JavaScript Kod aplikacji możemy umieszczad w stronie lub w zewnętrznym pliku. Możemy również odwoływad się do wielu plików równocześnie, co ułatwia nam tworzenie i korzystanie z bibliotek funkcji. Umieszczanie kodu JavaScript na stronie Kod aplikacji na stronie HTML należy umieścid w znacznikach scripts: <script type="text/javascript"> // Tutaj umieszczamy kod aplikacji </script> Na stronie możemy umieścid więcej niż jeden blok scripts praktycznie w dowolnym miejscu, najczęściej dla łatwego odnajdowania kodu umieszczany on jest w nagłówku pliku znaczniku head. Jeśli jednak skrypt tworzy dynamiczną zawartośd należy umieścid go w miejscu, w którym ta zawartośd ma się pojawid. Umieszczanie kodu JavaScript w zewnętrznych repozytoriach Tworząc aplikacje w języku JavaScript możemy budowad bibliotekę funkcji lub korzystad z innych rozbudowanych bibliotek. Repozytorium jest umieszczane w zewnętrznych plikach tekstowych, najczęściej z rozszerzeniem js. Dołączmy je do aplikacji podobnie jak skrypt podając w właściwości src ścieżkę dostępu do pliku. <script type="text/javascript" src="biblioteka.js"></script> Przeglądarka po napotkaniu takiego znacznika zatrzyma wykonywanie strony aż do załadowania zewnętrznego pliku, dlatego najlepiej jest pododawad taką informację w nagłówku strony. Obsługa wejścia i wyjścia W przypadku aplikacji internetowych jednym z najważniejszych elementów jest wyświetlanie i pobieranie informacji. W tym względzie język JavaScript udostępnia kilka możliwości począwszy od pisania na stronie, poprzez okna dialogowe, aż po wyświetlanie kodu HTML w dowolnym elemencie. Pisanie na stronie Możliwe jest umieszczenie dowolnego napisu na stronie. W tym celu wykorzystujemy polecenie: document.writeln(napis) Strona 3-3

4 gdzie napis jest ciągiem znaków wyświetlonym na stronie. To polecenie powinno byd wykorzystane jedynie podczas tworzenie strony. Użycie tego polecenie podczas działania strony spowoduje w większości przeglądarek usunięcie strony i wypisanie jedynie podanego ciągu znaków. Przykładowy kod wykorzystujący to polecenie: <script type="text/javascript"> document.writeln("witaj świecie"); </script> Podczas renderowania strony w przeglądarce napis pojawi się dokładnie w miejscu jego użycia. Okna dialogowe Kolejną możliwością wyświetlania komunikatów są okna dialogowe. Jeśli wyświetlimy okno dialogowe aplikacja zatrzyma wykonanie skryptu aż do momentu kiedy użytkownik kliknie OK. Przykład użycia: <script type="text/javascript"> alert("witaj świecie"); </script> Użycie tej metody powinniśmy ograniczyd do niezbędnego minimum. Wyskakujące okna dialogowe są raczej negatywnie odbierane przez użytkowników. Wyświetlanie kodu HTML w dowolnym elemencie Kolejną możliwością jest dynamiczne wyświetlanie kodu HTML w dowolnym elemencie na stronie. Każdy element na stronie może posiadad właściwośd ID jednoznacznie go identyfikującą. Wykorzystujemy ją nie tylko przy definiowaniu stylów css, ale również przy odwoływaniu się do elementu w języku JavaScript. Przy pomocy konstrukcji: document.getelementbyid(idelementu) możemy jednoznacznie odwoład się do elementu o id=idelementu. Następnie możemy odwoływad się do właściwości takiego elementu. Najpopularniejsze właściwości to: innerhtml umożliwia określenie kodu HTML który zostanie umieszczony w elemencie innertext umożliwia określenie ciągu znaków który zostanie umieszczony w elemencie classname umożliwia określenie klasy CSS użytej do prezentacji elementu. Przykład użycia: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>test</title> <style type="text/css">.wyroznienieczerwone { color: Red; font-weight: 600; } </style> </head> <body> <div id="nazwa"></div> <script type="text/javascript"> document.getelementbyid("nazwa").innerhtml = "Witaj świecie"; document.getelementbyid("nazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; </script> </body> </html> Zawartośd elementu, w tym przypadku div o id="nazwa" może zostad zmieniona w momencie ładowania strony. Strona 3-4

5 Pobieranie informacji od użytkownika Najprostszą metodą komunikacji jest wciśnięcie przycisku lub innego elementu na stronie. Każdy element na stronie umożliwia obsługę zdarzenia kliknięcia za pomocą właściwości onclick. Podajemy w niej jako parametr nazwę funkcji która zostanie wywołana. Zmieniając zawartośd body z powyższego przykładu otrzymujemy: <div id="nazwa" onclick="zmien()"></div> <script type="text/javascript"> document.getelementbyid("nazwa").innerhtml = "Witaj świecie"; function zmien() { document.getelementbyid("nazwa").innerhtml = "Witaj ważny świecie!"; document.getelementbyid("nazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; } </script> Po kliknięciu na napis Witaj świecie pojawia się na czerwono napis Witaj ważny świecie. Kod umieszczony w znacznikach jest wykonywany od razu, natomiast kod umieszczony w funkcji dopiero po jej wywołaniu po kliknięciu na aktywną zawartośd. Kolejną możliwością pobierania informacji od użytkownika są pola tekstowe. Fragment strony umożliwiający wyświetlenie w miejscu div id="wynik" informacji wpisanej w kontrolce input o id="dane". <input id="dane" type="text" /> <input type="button" value="wyświetl" onclick="wyswietl()" /> <div id="wynik" ></div> <script type="text/javascript"> function Wyswietl() { document.getelementbyid("wynik").innerhtml = "Wpisałeś " + document.getelementbyid("dane").value; } </script> Jak wynika z powyższego przykładu konstrukcja document.getelementbyid służy nie tylko do określania właściwości ale również do ich pobierania. Inną możliwością jest przekazanie do funkcji formularza i odwoływanie się do elementów przy pomocy właściwości value. W przypadku formularza przypisanie powyższe będzie miało postad: document.getelementbyid("wynik").innerhtml= "Wpisałeś " + form.imie.value ; Zdarzenia w JavaScript W poprzednim rozdziale wprowadziliśmy pojęcie obsługi zdarzeo w JavaScript. Zdarzenie to inaczej zajście jakiejś sytuacji np. kliknięcie myszką, przesuwanie kursora myszki nad obiektem lub wpisywanie treści do kontrolki. Metoda obsługi zdarzenia to w języku JavaScript funkcja, która jest wywoływana w momencie wystąpienia określonego zdarzenia. Listę najważniejszych zdarzeo jakie są możliwe do obsłużenia w tym języku przedstawia Tab. 1. Tab. 1 Lista najważniejszych zdarzeo w języku JavaScript Zdarzenie Opis onchange onclick ondblclick onfocus onkeydown onkeypress Zawartośd elementu uległa zmianie. Użytkownik kliknął na tym elemencie. Użytkownik kliknął dwukrotnie na tym elemencie. Użytkownik wybrał dany element. Użytkownik nacisnął klawisz. Użytkownik nacisnął lub zwolnił klawisz. Strona 3-5

6 onkeyup onmousedown onmouseout onmouseover onsubmit Użytkownik zwolnił klawisz. Użytkownik wcisnął przycisk myszki. Użytkownik przesunął kursor myszki poza element. Użytkownik przesunął kursor myszki poza element. Użytkownik wcisnął przycisk wysyłający dane z formularza. Przepisywanie treści z jednej kontrolki do drugiej można również obsłużyd za pomocą zdarzenia onkeyup: <input id="dane" type="text" onkeyup="wyswietl()" /> <div id="wynik" ></div> <script type="text/javascript"> function Wyswietl() { document.getelementbyid("wynik").innerhtml = "Wpisałeś " + document.getelementbyid("dane").value; } </script> Co ciekawe nie trzeba nic zmieniad w funkcji Wyswietl. Zmienne Język JavaScript nie jest językiem silnie typowanym, co znaczy, że nie musimy przejmowad się typem zmiennych. Możemy przypisad do zmiennej daną dowolnego typu, a następnie poprzez ponowne przypisanie zmienid nie tylko zawartośd, ale również typ przechowywanej informacji, co nie jest polecane, bo w czasie wykonywania aplikacji nie wiadomo jakiego typu jest dana zmienna. Nazwa zmiennej nie może byd słowem zarezerwowanym, zaczynad się od liczby lub symbolu innego niż $ lub _. Należy również unikad nazw zmiennych, które są takie same jak nazwy elementów HTML. Zmiennymi mogą byd w języku JavaScript również funkcje. Możliwe jest następujące przypisanie: var mojafunkcja = function() { return "Jestem sobie funkcją!"; } Po zdefiniowaniu takiej funkcji może ona byd przekazana jako argument do innej funkcji lub przypisana do innej zmiennej tak, jak ciąg znaków, tablica czy inny obiekt JavaScript. Ogólnie funkcje użyte bez nawiasów są traktowane jak zmienne: mogą byd przekazywane do innych funkcji i można do nich przypisad dowolne wartości. Użycie nawiasów wywołuje działanie funkcji i przekazuje wartośd zwrotną. Zmienne mogą byd deklarowane ze słowem kluczowym var lub bez niego. W przypadku, kiedy użyjemy tego słowa zmienne są widoczne tylko wewnątrz funkcji w której są zdefiniowane. Jeśli zadeklarujemy (przypisując po raz pierwszy wartośd) jakąś zmienna bez tego słowa kluczowego, to zmienna ma zasięg globalny. Strona 3-6

7 Operatory Operatory arytmetyczne Operatory arytmetyczne zostały przedstawione w Tab. 2. Tab. 2 Operatory arytmetyczne w JavaScript Operator Opis + Dodawanie również konkatenacja ciągów znaków - Odejmowanie * Mnożenie / Dzielenie % Reszta z dzielenia ++ Inkrementacja przed lub po -- Dekrementacja przed lub po Operatory inkrementacji i dekrementacji zachowują się podobnie jak w języku C. Jeśli występują przed zmienną to operacja następuje natychmiast, jeśli po zmiennej, to operacja następuje po całej linii kodu. Przykład: var x = 1; var y = x++; // y=1, x=2 var z = ++x; // z=3, x=3 Operatory logiczne Operatory logiczne zostały przedstawione w Tab. 3. Tab. 3 Operatory logiczne Operator Opis = Przypisania x=5; // przypisuje 5 do zmiennej x == Równości, czy x==5? === Identyczności, x===5 czy x ma wartośd 5 i czy jest liczbą?!= Nie równe!== Nie identyczne! Negacja Lub (OR) && I (AND) < Mniejsze niż <= Mniejsze niż lub równe > Większe niż >= Większe niż lub równe Strona 3-7

8 Język JavaScript umożliwia porównanie nie tylko równości (==) ale również identyczności (===). Przy porównaniu równości porównanie jest dokonywane bez sprawdzania typu, zatem 5=="5". Przy sprawdzaniu identyczności sprawdzana jest nie tylko wartośd, ale i typ zmiennych. Sterowanie W każdym języku programowania instrukcje sterujące określają kolejnośd wykonywania obliczeo. Instrukcja warunkowa if Instrukcję if stosuje się przy podejmowaniu decyzji. Formalnie możemy ją zapisad jako: if (wyrazenie) instrukcja_1 else instrukcja_2 Jeśli wyrażenie wyrazenie jest spełnione, to wykonywana jest instrukcja_1 w przeciwnym przypadku wykonywana jest instrukcja_2. Instrukcja warunkowa switch Instrukcja switch służy do podejmowania decyzji wielowariantowych, w których sprawdzana się, czy wartośd pewnego wyrażenia pasuje do jednej z kilku całkowitych stałych wartości, jeśli tak, to przy pomocy instrukcji break następuje wyjście z porównania. Formalnie możemy ją zapisad jako: switch (wyrazenie) { case wyrazenie_stale_1: instrukcja_1; break; case wyrazenie_stale_2: instrukcja_2 ; break; default: instrukcja_3; } Instrukcja następująca po słowie default (w tym przypadku instrukcja_3) zostanie wykonana, jeśli wyrażenie nie spełniło żadnego z wyrażeo stałych. Pętle Pętle umożliwiają powtórzenie pewnych instrukcji dopóki nie zostanie spełniony określony warunek. Jedną z pętli dostępnych w języku JavaScript jest pętla for. Formalnie możemy ją zapisad jako: for (stanpoczatkowy; warunekzakonczenia; zmiany) lista_instrukcji Na początku zostanie ustalony stan początkowy zdefiniowany w stanpoczatkowy. Następnie pętla będzie wykonywana aż do spełnienia warunku określonego w warunekzakonczenia. Przy każdej iteracji pętli będą wykonywane operacje umieszczone w zmiany. Bardzo pomocną pętlą jest pętla for/in. Pętla ta umożliwia przeglądanie kolekcji obiektów jest podobna do pętli foreach w języku C#. Formalnie możemy ją zapisad jako: for (var element in kolekcja) lista_instrukcji gdzie kolekcja jest kolekcją obiektów, a element jest poszczególnym (kolejnym) elementem w kolekcji podczas jej przeglądania. Kolejną pętlą jest pętla while. Umożliwia ona wykonywanie ciągu instrukcji aż do spełnienia określonego warunku sprawdzanego na początku działania pętli. Formalnie możemy ją zapisad jako: while (warunekkoncowy) lista_instrukcji Ponieważ warunek sprawdzany jest na początku pętla ta może się nie wykonad ani razu. Strona 3-8

9 Pętlą podobną jest pętla do-while. W tej pętli najpierw następuje przetwarzanie a później sprawdzenie warunku. Formalnie możemy ją zapisad jako: do { lista_instrukcji } while (warunekkoncowy); Praca z JavaScript w Visual Studio 2008 Nowości wprowadzonymi do Visual Studio w wersji 2008 są IntelliSense i debugowanie dla języka JavaScript. InteliSens to automatyczne, kontekstowe uzupełnianie podpowiadanie kodu i konstrukcji językowych dostępne m.in. w VisualStudio. Dotychczas ta technologia nie wspierała języka JavaScript. Teraz mamy możliwośd podejrzenia listy możliwych poleceo, jak również argumentów funkcji (Rys. 2). Rys. 2 Przykład użycia technologii IntelliSense w VisualStudio dla języka JavaScript Visual Studio umożliwia łatwe debugowanie aplikacji JavaScript. Możemy w dowolnym miejscu w kodzie ustawid punkt przerwania (breakpoint) i uruchamiad aplikację krok po kroku. Możliwe jest również, w oknie Watch, przeglądanie i edycja właściwości dowolnych zmiennych i obiektów (). Rys. 3 Przykład przerwania wykonania aplikacji oraz podgląd obiektu form Strona 3-9

10 Szczegółowe informacje o możliwościach pracy z IntelliSense i debugowaniem w Visual Studio możemy znaleźd na blogu Scott Guthrie umieszczonego w dodatkowych źródłach informacji. Podsumowanie W tym rozdziale przedstawione zostały podstawy języka JavaScript oraz wprowadzenie do pracy z tym językiem w VisualStudio Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: umiesz dodawad kod JavaScript do strony HTML potrafisz napisad prostą aplikację w JavaScript wiesz, co umożliwia IntelliSense i jak uruchomid debugowanie w Visual Studio 2008 Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. Scott Guthrie, VS 2008 JavaScript Intellisense - ScottGu's Blog Na blogu autor prezentuje możliwości technologii Intellisense w języku JavaScript. 2. Scott Guthrie, VS 2008 JavaScript Debugging - ScottGu's Blog, Na blogu autor prezentuje możliwości debugowania aplikacji napisanych w języku JavaScript. 3. Danny Goodman, JavaScript. Biblia, Helion W książce znajdziesz wszystko, co jest ważne przy tworzeniu aplikacji w języku JavaScript. Na prawie 1500 stronach autor umieścił prawie wszystko co chciałbyś wiedzied o tym języku. 4. Shelley Powers, JavaScript. Wprowadzenie, Helion W książce autor przedstawił praktyczne wprowadzenie do języka JavaScript. Z książki nauczysz się przechwytywad zdarzenia zachodzące w oknie przeglądarki, sprawdzad dane wprowadzane przez użytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzystad z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologię AJAX i dodatkowe biblioteki. Strona 3-10

11 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 20 min) Jesteś właścicielem niewielkiej firmy i Twój pracownik przygotował prostą ankietę w języku HTML umożliwiającą pobranie od użytkownika podstawowych informacji dotyczących imienia, adresu, wzrostu i zakresu cen. Ankieta została przedstawiona na Rys. 4. Rys. 4 Ankieta Niestety klient zażyczył sobie aby dodad sprawdzenie danych po stronie przeglądarki: Pola wymagane: Imie Cena od i do Sprawdzenie poprawności wpisanych wartości dla pól: ( w formacie Kod pocztowy (kod odpowiedni dla naszego kraju) Wzrost (zakres od 40 do 250 cm) Wartości w polach od i do wpisane odpowiednio Twoim zadaniem jest przygotowanie odpowiednich skryptów w języku JavaScript umożliwiających spełnienie oczekiwao klienta. Zadanie 1. Utwórz nową stronę w Visual Studio 2008 Express Edition Tok postępowania Otwórz Visual Studio Z menu wybierz File -> New -> Web Site. Z listy Visual Studio installed templates wybierz Empty Web Site. Z listy Location wybierz File System, a w polu obok określ lokalizację dla pliku w dowolnym miejscu na dysku. Kliknij OK. Strona 3-11

12 2. Dodaj do projektu utworzone przez pracownika pliki 3. Dodaj nowy plik, który będzie zawierał kod sprawdzający 4. Dodanie funkcji walidującej formularz i sprawdź, czy wymagane w zadaniu pola są wypełnione 5. Sprawdź poprawnośd adresu Wybierz Website->Add Existing Item a następnie wskaż plik Ankieta.htm. Podobnie dodaj plik Style.css. Wybierz prawym przyciskiem myszy plik Ankieta.htm i wybierz View in Browser. Wybierz Website->Add New Item a następnie w oknie Add New Item: W obszarze Templates wybierz JScript File W polu Name wpisz Walidacja.js Otwórz plik Ankieta.htm i z okna Solution Explorer przeciągnij plik Walidacja.js do środka znacznika head na stronie. Zapisz zmiany. Do pliku Walidacja.js wpisz następujący kod: function sprawdz ( form ) { if (form.imie.value == "") { alert( "Proszę wprowadzić imię." ); form.imie.focus(); if (form. .value == "") { alert( "Proszę wprowadzić adres ." ); form. .focus(); if (form.cenaod.value == "") { alert( "Proszę wprowadzić wartość od." ); form.cenaod.focus(); if (form.cenado.value == "") { alert( "Proszę wprowadzić wartość do." ); form.cenado.focus(); return true ; } W pliku Ankieta.htm do znacznika form dodaj właściwośd onsubmit="return sprawdz(this)" tak, aby znacznik wyglądał jak poniżej <form name="ankietasklepu" onsubmit="return sprawdz(this)"> Zapisz oba pliki i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij) bez wypełnienia pól wymaganych. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje adres sprawdzającą przy pomocy wyrażenia regularnego poprawnośd wpisanego adresu wpisz: function adres ( adres ) { var regex = [a-za-z0-9.-]{2,4}$/; return regex.test(adres); } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!adres (form. .value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny adres \n w formacie: ); form. .focus(); Strona 3-12

13 6. Sprawdź poprawnośd kodu pocztowego 7. Sprawdź poprawnośd wpisanej wartości w polu Wzrost 8. Sprawdź poprawnośd wpisanych wartości w polach Od i Do Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole w złym formacie. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje kodpocztowy function kodpocztowy( kod ) { var regex = /^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$/; return regex.test(kod); } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!kodpocztowy(form.kodpocztowy.value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny kod pocztowy." ); form.kodpocztowy.focus(); Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole Kod pocztowy w złym formacie. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje sprawdzwzrost. Dodatkowo dodaj funkcje pomocniczą liczbacalkowita. function liczbacalkowita( liczba ) { var regex = /^[\-]{0,1}[0-9]{1,8}$/; return regex.test(liczba); } function sprawdzwzrost( liczba ) { if (!liczbacalkowita(liczba)) { return false ;} var wzrost=parseint(liczba); if((wzrost<40) (wzrost>250)) {return false;} return true; } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!sprawdzwzrost(form.wzrost.value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny wzrost w cm. (zakres cm)" ); form.wzrost.focus(); Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole Wzrost w złym formacie. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje sprawdzoddo przyjmującą dwa parametry cenaod i cenado function sprawdzoddo( cenaod, cenado) { if (!liczbacalkowita(cenaod)) { return false ;} if (!liczbacalkowita(cenado)) { return false ;} var zakres=parseint(cenado)-parseint(cenaod); if(zakres<0){return false;} return true; } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!sprawdzoddo(form.cenaod.value,form.cenado.value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny zakres cenowy" ); form.wzrost.focus(); Strona 3-13

14 Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole od i do wartościami innymi niż liczba oraz umieszczając w polu od większą wartośd niż w polu do. Problem 2 (czas realizacji 25 min) Zbliża się termin oddania projektu dla ważnego klienta, gdy nagle okazuje się, że brakuje istotnego elementu jakim jest formularz rejestracji nowego użytkownika na stronie. Formularz ma zawierad jedynie trzy pola nazwa i dwa razy hasło, jednak klient zażyczył sobie następującą funkcjonalnośd realizowaną w przeglądarce: nazwa użytkownika ma mied co najmniej 5 znaków, nie więcej jednak jak 10 i może zawierad tylko litery hasło ma mied co najmniej 7 znaków i ma byd wyświetlana informacja o sile hasła. Dodatkowo hasło powinno posiadad możliwośd określenia poziomu jego zabezpieczenia podczas tworzenia użytkownik ma byd powiadamiany o sile hasła. Wszystkie informacje mają pojawiad się obok pola do wpisywania. Zadanie 1. Utwórz nową stronę w Visual Studio 2008 Express Edition 2. Dodaj do projektu utworzone przez pracownika pliki 3. Umieśd na formularzu pola do których będą wpisywane informacje o błędach 4. Dodaj styl do wyświetlania informacji o błędach na stronie Tok postępowania Otwórz Visual Studio Z menu wybierz File -> New -> Web Site. Z listy Visual Studio installed templates wybierz Empty Web Site. Z listy Location wybierz File System, a w polu obok określ lokalizację dla pliku w dowolnym miejscu na dysku. Kliknij OK. Wybierz Website->Add Existing Item a następnie wskaż plik Rejestracja.htm. Podobnie dodaj plik StyleRej.css. Wybierz prawym przyciskiem myszy plik Rejestracja.htm i wybierz View in Browser. Otwórz stronę Rejestracja.htm za polem input o właściwości name="nazwa" umieśd następujący znacznik: <span id="zlanazwa"></span> Za polem input o właściwości name="haslo" umieśd następujący znacznik: <span id="opishasla"></span> Za polem input o właściwości name="haslo2" umieśd następujący znacznik: <span id="zgodnehasla"></span> Zapisz zmiany. Do pliku StyleRej.css dodaj następujący styl:.wyroznienieczerwone{ padding-left:10px; color:red; font-weight:600; } Strona 3-14

15 5. Sprawdź liczbę znaków w nazwie użytkownika i haśle Wybierz Website->Add New Item a następnie w oknie Add New Item: W obszarze Templates wybierz JScript File W polu Name wpisz Rejestracja.js Otwórz plik Rejestracja.htm i z okna Solution Explorer przeciągnij dodany plik do środka znacznika head na stronie. W pliku Rejestracja.htm do znacznika form dodaj właściwośd onsubmit="return sprawdz(this)". Zapisz zmiany. W pliku Rejestracja.js dodaj następujący kod: function sprawdz (form){ var user=form.nazwa.value; if ((user.length<5) (user.length>10)) { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = "Nazwa użytkownika może mieć od 5 do 10 liter"; document.getelementbyid("zlanazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; form.nazwa.focus; return false; } else { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = "";} if (form.haslo.value.length < 7) { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Proszę wprowadzić hasło co najmniej 7 literowe."; document.getelementbyid("opishasla").classname = "wyroznienieczerwone"; form.haslo.focus(); return true; Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij. Wpisz nazwę użytkownika i hasło zawierające odpowiednią liczbę znaków. 6. Sprawdź znaki w nazwie użytkownika W pliku Rejestracja.js w funkcji sprawdz powyżej linii return true dodaj następujący kod: if (!((user.match(/[a-z]/)) (user.match(/[a-z]/)))) { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = "Nazwa użytkownika zawierać tylko litery"; document.getelementbyid("zlanazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; form.nazwa.focus; return false; } else { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = ""; } Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij. Wpisz nazwę użytkownika zawierające inne znaki niż małe czy duże litery. 7. Sprawdź zgodnośd wpisanych haseł W pliku Rejestracja.js w funkcji sprawdz powyżej linii return true dodaj następujący kod: if (form.haslo.value!=form.haslo2.value) { document.getelementbyid("zgodnehasla").innerhtml = "Hasła nie są zgodne!"; document.getelementbyid("zgodnehasla").classname = "wyroznienieczerwone"; return false; } Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij. Wpisz różne hasła w polach. Strona 3-15

16 8. Dodaj możliwośd wyświetlania informacji o sile hasła W pliku Rejestracja.htm do pola Input o właściwości name="haslo" dodaj właściwośd onkeyup="silahasla(this.value)" Do pliku Rejestracja.js dodaj następująca funkcję: function silahasla( haslo ) { var punkty=0; if (haslo.length >=7) punkty++; if ((haslo.match(/[a-z]/)) && (haslo.match(/[a-z]/))) punkty++; if (haslo.match(/\d+/)) punkty++; if ) punkty++; if (punkty<1) { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Bardzo słabe"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslabardzoslabe"} else if (punkty<2) { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Słabe"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslaslabe"} else if (punkty<3){ document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Średnie"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslasrednie"} else { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Silne"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslasilne"} } Do pliku StyleRej.css dodaj następujące stylu umożliwiające wyświetlenie w różnych kolorach informacji o sile hasła:.opishaslabardzoslabe { padding-left:10px; color:red; }.opishaslaslabe { padding-left:10px; color:maroon; }.opishaslasrednie { padding-left:10px; color:yellow; }.opishaslasilne { padding-left:10px; color:green; } Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, jak zachowuje się strona przy wpisywaniu hasła. Wymyśl hasło, które zostanie ocenione jako silne. Strona 3-16

17 Laboratorium rozszerzone Twoim zadaniem jest przygotowanie i walidacja ankiety dla agencji modelek i modeli Modelinki. Strona ankiety musi umożliwid pobranie od każdego chętnego do pracy w charakterze modela następujących informacji: imię nazwisko adres zamieszkania telefon wiek wzrost waga kolor włosów kolor oczu rozmiar ubrania numer butów doświadczenie (wybierane od 1 do 5) płed Po wybraniu płci użytkownikowi zostaje wyświetlony albo formularz dla kobiet albo dla mężczyzn, który umożliwia pobranie następujących informacji: w przypadku kobiet: obwód biustu wielkośd miseczki talia biodra długośd nogi w przypadku mężczyzn: klatka pas długośd nogi Ponieważ wszystkie pola są wymagane opracuje schemat sprawdzania pola w odpowiedniej funkcji. Sprawdzenie poprawności wpisanych wartości ma odbywad się dla pól: ( w formacie Kod pocztowy (kod odpowiedni dla naszego kraju) Wzrost liczba w zakresie od 40 do 250 cm, Waga liczba w zakresie od 20 do 80 kg Wszystkie operacje sprawdzenia poprawności i wyświetlania elementów dla kobiet i mężczyzn maja byd realizowane po stronie klienta w przeglądarce! Strona 3-17

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe Piotr Bubacz Moduł 5 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 9 Porady praktyczne...

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo serwisów internetowych

Bezpieczeostwo serwisów internetowych Piotr Bubacz Moduł 10 Wersja 1 Spis treści Bezpieczeostwo serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Modern JavaScript: Develop and Design Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-5148-1 Authorized translation from the English language edition, entitled: MODERN JAVASCRIPT: DEVELOP AND

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

jquery Aplikacje internetowe laboratorium jquery

jquery Aplikacje internetowe laboratorium jquery jquery Celem dwiczenia jest zapoznanie studenta z biblioteką jquery, przeznaczoną dla języka JavaScript. W trakcie wykonywania zadao student zdobędzie następujące umiejętności: posługiwanie się różnymi

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo