ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 3. Wersja 1. Podstawy JavaScript

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 3. Wersja 1. Podstawy JavaScript"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 3 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta Dodatkowe źródła informacji Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 20 min) Problem 2 (czas realizacji 25 min) Laboratorium rozszerzone... 17

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące podstaw języka JavaScript. Nauczysz się tworzyd kod działający po stronie klienta w przeglądarce. Poznasz sposoby sprawdzania poprawności wprowadzanych informacji przez użytkownika. Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta, jak również przedstawienie możliwości pracy z tym językiem w Visual Studio Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział jak tworzyd interaktywne aplikacje działające po stronie klienta w przeglądarce potrafił pisad aplikację w języku JavaScript potrafił pracowad z językiem JavaScript w Visual Studio 2008 Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy języka XHTML (patrz: moduł Wprowadzenie do XHTML ) znad zasady pracy w środowisku Visual Studio, w szczególności tworzenia stron internetowych zgodnych z XHTML znad podstawy definiowania wyglądu aplikacji w oparciu o style kaskadowe CSS Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w module Wprowadzenie do XHTML oraz Kaskadowe Arkusze Stylów CSS. MODUŁ 13 MODUŁ 12 MODUŁ 1 MODUŁ 11 MODUŁ 2 MODUŁ 10 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 9 MODUŁ 5 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 3-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Mając pewne doświadczenie w tworzeniu stron internetowych zgodnych ze standardem XHTML, których wygląd definiujemy za pomocą arkusza stylów CSS kolejnym krokiem jest chęd umieszczenia elementów interaktywnych na stronie. Możemy wykorzystad np. technologię Flash czy Silverlight, jednak, nie jest to proste zadanie. Potrzebujemy prostego języka, który umożliwia tworzenie pewnej interakcji z użytkownikiem po stronie klienta w przeglądarce. Umożliwi sprawdzenie poprawności wpisywanych danych do formularza czy uatrakcyjni Twoją stronę poprzez rozwijane elementy np. menu. Do tego celu powszechnie wykorzystuje się język JavaScript. Podstawy teoretyczne JavaScript jest skryptowym, interpretowanym językiem o składni podobnej do języka C. Aplikacje napisane w tym języku są wykonywane po stronie klienta. Zaletą tego rozwiązania jest natychmiastowe działanie, dzięki czemu strony wydają się funkcjonowad szybciej. Możliwe jest również osiąganie pewnych dodatkowych funkcjonalności od wyświetlania okien dialogowych po zaawansowane aplikacje AJAX. Umieszczanie kodu JavaScript Kod aplikacji możemy umieszczad w stronie lub w zewnętrznym pliku. Możemy również odwoływad się do wielu plików równocześnie, co ułatwia nam tworzenie i korzystanie z bibliotek funkcji. Umieszczanie kodu JavaScript na stronie Kod aplikacji na stronie HTML należy umieścid w znacznikach scripts: <script type="text/javascript"> // Tutaj umieszczamy kod aplikacji </script> Na stronie możemy umieścid więcej niż jeden blok scripts praktycznie w dowolnym miejscu, najczęściej dla łatwego odnajdowania kodu umieszczany on jest w nagłówku pliku znaczniku head. Jeśli jednak skrypt tworzy dynamiczną zawartośd należy umieścid go w miejscu, w którym ta zawartośd ma się pojawid. Umieszczanie kodu JavaScript w zewnętrznych repozytoriach Tworząc aplikacje w języku JavaScript możemy budowad bibliotekę funkcji lub korzystad z innych rozbudowanych bibliotek. Repozytorium jest umieszczane w zewnętrznych plikach tekstowych, najczęściej z rozszerzeniem js. Dołączmy je do aplikacji podobnie jak skrypt podając w właściwości src ścieżkę dostępu do pliku. <script type="text/javascript" src="biblioteka.js"></script> Przeglądarka po napotkaniu takiego znacznika zatrzyma wykonywanie strony aż do załadowania zewnętrznego pliku, dlatego najlepiej jest pododawad taką informację w nagłówku strony. Obsługa wejścia i wyjścia W przypadku aplikacji internetowych jednym z najważniejszych elementów jest wyświetlanie i pobieranie informacji. W tym względzie język JavaScript udostępnia kilka możliwości począwszy od pisania na stronie, poprzez okna dialogowe, aż po wyświetlanie kodu HTML w dowolnym elemencie. Pisanie na stronie Możliwe jest umieszczenie dowolnego napisu na stronie. W tym celu wykorzystujemy polecenie: document.writeln(napis) Strona 3-3

4 gdzie napis jest ciągiem znaków wyświetlonym na stronie. To polecenie powinno byd wykorzystane jedynie podczas tworzenie strony. Użycie tego polecenie podczas działania strony spowoduje w większości przeglądarek usunięcie strony i wypisanie jedynie podanego ciągu znaków. Przykładowy kod wykorzystujący to polecenie: <script type="text/javascript"> document.writeln("witaj świecie"); </script> Podczas renderowania strony w przeglądarce napis pojawi się dokładnie w miejscu jego użycia. Okna dialogowe Kolejną możliwością wyświetlania komunikatów są okna dialogowe. Jeśli wyświetlimy okno dialogowe aplikacja zatrzyma wykonanie skryptu aż do momentu kiedy użytkownik kliknie OK. Przykład użycia: <script type="text/javascript"> alert("witaj świecie"); </script> Użycie tej metody powinniśmy ograniczyd do niezbędnego minimum. Wyskakujące okna dialogowe są raczej negatywnie odbierane przez użytkowników. Wyświetlanie kodu HTML w dowolnym elemencie Kolejną możliwością jest dynamiczne wyświetlanie kodu HTML w dowolnym elemencie na stronie. Każdy element na stronie może posiadad właściwośd ID jednoznacznie go identyfikującą. Wykorzystujemy ją nie tylko przy definiowaniu stylów css, ale również przy odwoływaniu się do elementu w języku JavaScript. Przy pomocy konstrukcji: document.getelementbyid(idelementu) możemy jednoznacznie odwoład się do elementu o id=idelementu. Następnie możemy odwoływad się do właściwości takiego elementu. Najpopularniejsze właściwości to: innerhtml umożliwia określenie kodu HTML który zostanie umieszczony w elemencie innertext umożliwia określenie ciągu znaków który zostanie umieszczony w elemencie classname umożliwia określenie klasy CSS użytej do prezentacji elementu. Przykład użycia: <html xmlns=" <head> <title>test</title> <style type="text/css">.wyroznienieczerwone { color: Red; font-weight: 600; } </style> </head> <body> <div id="nazwa"></div> <script type="text/javascript"> document.getelementbyid("nazwa").innerhtml = "Witaj świecie"; document.getelementbyid("nazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; </script> </body> </html> Zawartośd elementu, w tym przypadku div o id="nazwa" może zostad zmieniona w momencie ładowania strony. Strona 3-4

5 Pobieranie informacji od użytkownika Najprostszą metodą komunikacji jest wciśnięcie przycisku lub innego elementu na stronie. Każdy element na stronie umożliwia obsługę zdarzenia kliknięcia za pomocą właściwości onclick. Podajemy w niej jako parametr nazwę funkcji która zostanie wywołana. Zmieniając zawartośd body z powyższego przykładu otrzymujemy: <div id="nazwa" onclick="zmien()"></div> <script type="text/javascript"> document.getelementbyid("nazwa").innerhtml = "Witaj świecie"; function zmien() { document.getelementbyid("nazwa").innerhtml = "Witaj ważny świecie!"; document.getelementbyid("nazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; } </script> Po kliknięciu na napis Witaj świecie pojawia się na czerwono napis Witaj ważny świecie. Kod umieszczony w znacznikach jest wykonywany od razu, natomiast kod umieszczony w funkcji dopiero po jej wywołaniu po kliknięciu na aktywną zawartośd. Kolejną możliwością pobierania informacji od użytkownika są pola tekstowe. Fragment strony umożliwiający wyświetlenie w miejscu div id="wynik" informacji wpisanej w kontrolce input o id="dane". <input id="dane" type="text" /> <input type="button" value="wyświetl" onclick="wyswietl()" /> <div id="wynik" ></div> <script type="text/javascript"> function Wyswietl() { document.getelementbyid("wynik").innerhtml = "Wpisałeś " + document.getelementbyid("dane").value; } </script> Jak wynika z powyższego przykładu konstrukcja document.getelementbyid służy nie tylko do określania właściwości ale również do ich pobierania. Inną możliwością jest przekazanie do funkcji formularza i odwoływanie się do elementów przy pomocy właściwości value. W przypadku formularza przypisanie powyższe będzie miało postad: document.getelementbyid("wynik").innerhtml= "Wpisałeś " + form.imie.value ; Zdarzenia w JavaScript W poprzednim rozdziale wprowadziliśmy pojęcie obsługi zdarzeo w JavaScript. Zdarzenie to inaczej zajście jakiejś sytuacji np. kliknięcie myszką, przesuwanie kursora myszki nad obiektem lub wpisywanie treści do kontrolki. Metoda obsługi zdarzenia to w języku JavaScript funkcja, która jest wywoływana w momencie wystąpienia określonego zdarzenia. Listę najważniejszych zdarzeo jakie są możliwe do obsłużenia w tym języku przedstawia Tab. 1. Tab. 1 Lista najważniejszych zdarzeo w języku JavaScript Zdarzenie Opis onchange onclick ondblclick onfocus onkeydown onkeypress Zawartośd elementu uległa zmianie. Użytkownik kliknął na tym elemencie. Użytkownik kliknął dwukrotnie na tym elemencie. Użytkownik wybrał dany element. Użytkownik nacisnął klawisz. Użytkownik nacisnął lub zwolnił klawisz. Strona 3-5

6 onkeyup onmousedown onmouseout onmouseover onsubmit Użytkownik zwolnił klawisz. Użytkownik wcisnął przycisk myszki. Użytkownik przesunął kursor myszki poza element. Użytkownik przesunął kursor myszki poza element. Użytkownik wcisnął przycisk wysyłający dane z formularza. Przepisywanie treści z jednej kontrolki do drugiej można również obsłużyd za pomocą zdarzenia onkeyup: <input id="dane" type="text" onkeyup="wyswietl()" /> <div id="wynik" ></div> <script type="text/javascript"> function Wyswietl() { document.getelementbyid("wynik").innerhtml = "Wpisałeś " + document.getelementbyid("dane").value; } </script> Co ciekawe nie trzeba nic zmieniad w funkcji Wyswietl. Zmienne Język JavaScript nie jest językiem silnie typowanym, co znaczy, że nie musimy przejmowad się typem zmiennych. Możemy przypisad do zmiennej daną dowolnego typu, a następnie poprzez ponowne przypisanie zmienid nie tylko zawartośd, ale również typ przechowywanej informacji, co nie jest polecane, bo w czasie wykonywania aplikacji nie wiadomo jakiego typu jest dana zmienna. Nazwa zmiennej nie może byd słowem zarezerwowanym, zaczynad się od liczby lub symbolu innego niż $ lub _. Należy również unikad nazw zmiennych, które są takie same jak nazwy elementów HTML. Zmiennymi mogą byd w języku JavaScript również funkcje. Możliwe jest następujące przypisanie: var mojafunkcja = function() { return "Jestem sobie funkcją!"; } Po zdefiniowaniu takiej funkcji może ona byd przekazana jako argument do innej funkcji lub przypisana do innej zmiennej tak, jak ciąg znaków, tablica czy inny obiekt JavaScript. Ogólnie funkcje użyte bez nawiasów są traktowane jak zmienne: mogą byd przekazywane do innych funkcji i można do nich przypisad dowolne wartości. Użycie nawiasów wywołuje działanie funkcji i przekazuje wartośd zwrotną. Zmienne mogą byd deklarowane ze słowem kluczowym var lub bez niego. W przypadku, kiedy użyjemy tego słowa zmienne są widoczne tylko wewnątrz funkcji w której są zdefiniowane. Jeśli zadeklarujemy (przypisując po raz pierwszy wartośd) jakąś zmienna bez tego słowa kluczowego, to zmienna ma zasięg globalny. Strona 3-6

7 Operatory Operatory arytmetyczne Operatory arytmetyczne zostały przedstawione w Tab. 2. Tab. 2 Operatory arytmetyczne w JavaScript Operator Opis + Dodawanie również konkatenacja ciągów znaków - Odejmowanie * Mnożenie / Dzielenie % Reszta z dzielenia ++ Inkrementacja przed lub po -- Dekrementacja przed lub po Operatory inkrementacji i dekrementacji zachowują się podobnie jak w języku C. Jeśli występują przed zmienną to operacja następuje natychmiast, jeśli po zmiennej, to operacja następuje po całej linii kodu. Przykład: var x = 1; var y = x++; // y=1, x=2 var z = ++x; // z=3, x=3 Operatory logiczne Operatory logiczne zostały przedstawione w Tab. 3. Tab. 3 Operatory logiczne Operator Opis = Przypisania x=5; // przypisuje 5 do zmiennej x == Równości, czy x==5? === Identyczności, x===5 czy x ma wartośd 5 i czy jest liczbą?!= Nie równe!== Nie identyczne! Negacja Lub (OR) && I (AND) < Mniejsze niż <= Mniejsze niż lub równe > Większe niż >= Większe niż lub równe Strona 3-7

8 Język JavaScript umożliwia porównanie nie tylko równości (==) ale również identyczności (===). Przy porównaniu równości porównanie jest dokonywane bez sprawdzania typu, zatem 5=="5". Przy sprawdzaniu identyczności sprawdzana jest nie tylko wartośd, ale i typ zmiennych. Sterowanie W każdym języku programowania instrukcje sterujące określają kolejnośd wykonywania obliczeo. Instrukcja warunkowa if Instrukcję if stosuje się przy podejmowaniu decyzji. Formalnie możemy ją zapisad jako: if (wyrazenie) instrukcja_1 else instrukcja_2 Jeśli wyrażenie wyrazenie jest spełnione, to wykonywana jest instrukcja_1 w przeciwnym przypadku wykonywana jest instrukcja_2. Instrukcja warunkowa switch Instrukcja switch służy do podejmowania decyzji wielowariantowych, w których sprawdzana się, czy wartośd pewnego wyrażenia pasuje do jednej z kilku całkowitych stałych wartości, jeśli tak, to przy pomocy instrukcji break następuje wyjście z porównania. Formalnie możemy ją zapisad jako: switch (wyrazenie) { case wyrazenie_stale_1: instrukcja_1; break; case wyrazenie_stale_2: instrukcja_2 ; break; default: instrukcja_3; } Instrukcja następująca po słowie default (w tym przypadku instrukcja_3) zostanie wykonana, jeśli wyrażenie nie spełniło żadnego z wyrażeo stałych. Pętle Pętle umożliwiają powtórzenie pewnych instrukcji dopóki nie zostanie spełniony określony warunek. Jedną z pętli dostępnych w języku JavaScript jest pętla for. Formalnie możemy ją zapisad jako: for (stanpoczatkowy; warunekzakonczenia; zmiany) lista_instrukcji Na początku zostanie ustalony stan początkowy zdefiniowany w stanpoczatkowy. Następnie pętla będzie wykonywana aż do spełnienia warunku określonego w warunekzakonczenia. Przy każdej iteracji pętli będą wykonywane operacje umieszczone w zmiany. Bardzo pomocną pętlą jest pętla for/in. Pętla ta umożliwia przeglądanie kolekcji obiektów jest podobna do pętli foreach w języku C#. Formalnie możemy ją zapisad jako: for (var element in kolekcja) lista_instrukcji gdzie kolekcja jest kolekcją obiektów, a element jest poszczególnym (kolejnym) elementem w kolekcji podczas jej przeglądania. Kolejną pętlą jest pętla while. Umożliwia ona wykonywanie ciągu instrukcji aż do spełnienia określonego warunku sprawdzanego na początku działania pętli. Formalnie możemy ją zapisad jako: while (warunekkoncowy) lista_instrukcji Ponieważ warunek sprawdzany jest na początku pętla ta może się nie wykonad ani razu. Strona 3-8

9 Pętlą podobną jest pętla do-while. W tej pętli najpierw następuje przetwarzanie a później sprawdzenie warunku. Formalnie możemy ją zapisad jako: do { lista_instrukcji } while (warunekkoncowy); Praca z JavaScript w Visual Studio 2008 Nowości wprowadzonymi do Visual Studio w wersji 2008 są IntelliSense i debugowanie dla języka JavaScript. InteliSens to automatyczne, kontekstowe uzupełnianie podpowiadanie kodu i konstrukcji językowych dostępne m.in. w VisualStudio. Dotychczas ta technologia nie wspierała języka JavaScript. Teraz mamy możliwośd podejrzenia listy możliwych poleceo, jak również argumentów funkcji (Rys. 2). Rys. 2 Przykład użycia technologii IntelliSense w VisualStudio dla języka JavaScript Visual Studio umożliwia łatwe debugowanie aplikacji JavaScript. Możemy w dowolnym miejscu w kodzie ustawid punkt przerwania (breakpoint) i uruchamiad aplikację krok po kroku. Możliwe jest również, w oknie Watch, przeglądanie i edycja właściwości dowolnych zmiennych i obiektów (). Rys. 3 Przykład przerwania wykonania aplikacji oraz podgląd obiektu form Strona 3-9

10 Szczegółowe informacje o możliwościach pracy z IntelliSense i debugowaniem w Visual Studio możemy znaleźd na blogu Scott Guthrie umieszczonego w dodatkowych źródłach informacji. Podsumowanie W tym rozdziale przedstawione zostały podstawy języka JavaScript oraz wprowadzenie do pracy z tym językiem w VisualStudio Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: umiesz dodawad kod JavaScript do strony HTML potrafisz napisad prostą aplikację w JavaScript wiesz, co umożliwia IntelliSense i jak uruchomid debugowanie w Visual Studio 2008 Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. Scott Guthrie, VS 2008 JavaScript Intellisense - ScottGu's Blog Na blogu autor prezentuje możliwości technologii Intellisense w języku JavaScript. 2. Scott Guthrie, VS 2008 JavaScript Debugging - ScottGu's Blog, Na blogu autor prezentuje możliwości debugowania aplikacji napisanych w języku JavaScript. 3. Danny Goodman, JavaScript. Biblia, Helion W książce znajdziesz wszystko, co jest ważne przy tworzeniu aplikacji w języku JavaScript. Na prawie 1500 stronach autor umieścił prawie wszystko co chciałbyś wiedzied o tym języku. 4. Shelley Powers, JavaScript. Wprowadzenie, Helion W książce autor przedstawił praktyczne wprowadzenie do języka JavaScript. Z książki nauczysz się przechwytywad zdarzenia zachodzące w oknie przeglądarki, sprawdzad dane wprowadzane przez użytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzystad z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologię AJAX i dodatkowe biblioteki. Strona 3-10

11 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 20 min) Jesteś właścicielem niewielkiej firmy i Twój pracownik przygotował prostą ankietę w języku HTML umożliwiającą pobranie od użytkownika podstawowych informacji dotyczących imienia, adresu, wzrostu i zakresu cen. Ankieta została przedstawiona na Rys. 4. Rys. 4 Ankieta Niestety klient zażyczył sobie aby dodad sprawdzenie danych po stronie przeglądarki: Pola wymagane: Imie Cena od i do Sprawdzenie poprawności wpisanych wartości dla pól: ( w formacie Kod pocztowy (kod odpowiedni dla naszego kraju) Wzrost (zakres od 40 do 250 cm) Wartości w polach od i do wpisane odpowiednio Twoim zadaniem jest przygotowanie odpowiednich skryptów w języku JavaScript umożliwiających spełnienie oczekiwao klienta. Zadanie 1. Utwórz nową stronę w Visual Studio 2008 Express Edition Tok postępowania Otwórz Visual Studio Z menu wybierz File -> New -> Web Site. Z listy Visual Studio installed templates wybierz Empty Web Site. Z listy Location wybierz File System, a w polu obok określ lokalizację dla pliku w dowolnym miejscu na dysku. Kliknij OK. Strona 3-11

12 2. Dodaj do projektu utworzone przez pracownika pliki 3. Dodaj nowy plik, który będzie zawierał kod sprawdzający 4. Dodanie funkcji walidującej formularz i sprawdź, czy wymagane w zadaniu pola są wypełnione 5. Sprawdź poprawnośd adresu Wybierz Website->Add Existing Item a następnie wskaż plik Ankieta.htm. Podobnie dodaj plik Style.css. Wybierz prawym przyciskiem myszy plik Ankieta.htm i wybierz View in Browser. Wybierz Website->Add New Item a następnie w oknie Add New Item: W obszarze Templates wybierz JScript File W polu Name wpisz Walidacja.js Otwórz plik Ankieta.htm i z okna Solution Explorer przeciągnij plik Walidacja.js do środka znacznika head na stronie. Zapisz zmiany. Do pliku Walidacja.js wpisz następujący kod: function sprawdz ( form ) { if (form.imie.value == "") { alert( "Proszę wprowadzić imię." ); form.imie.focus(); if (form. .value == "") { alert( "Proszę wprowadzić adres ." ); form. .focus(); if (form.cenaod.value == "") { alert( "Proszę wprowadzić wartość od." ); form.cenaod.focus(); if (form.cenado.value == "") { alert( "Proszę wprowadzić wartość do." ); form.cenado.focus(); return true ; } W pliku Ankieta.htm do znacznika form dodaj właściwośd onsubmit="return sprawdz(this)" tak, aby znacznik wyglądał jak poniżej <form name="ankietasklepu" onsubmit="return sprawdz(this)"> Zapisz oba pliki i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij) bez wypełnienia pól wymaganych. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje adres sprawdzającą przy pomocy wyrażenia regularnego poprawnośd wpisanego adresu wpisz: function adres ( adres ) { var regex = [a-za-z0-9.-]{2,4}$/; return regex.test(adres); } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!adres (form. .value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny adres \n w formacie: ); form. .focus(); Strona 3-12

13 6. Sprawdź poprawnośd kodu pocztowego 7. Sprawdź poprawnośd wpisanej wartości w polu Wzrost 8. Sprawdź poprawnośd wpisanych wartości w polach Od i Do Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole w złym formacie. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje kodpocztowy function kodpocztowy( kod ) { var regex = /^[0-9]{2}\-[0-9]{3}$/; return regex.test(kod); } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!kodpocztowy(form.kodpocztowy.value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny kod pocztowy." ); form.kodpocztowy.focus(); Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole Kod pocztowy w złym formacie. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje sprawdzwzrost. Dodatkowo dodaj funkcje pomocniczą liczbacalkowita. function liczbacalkowita( liczba ) { var regex = /^[\-]{0,1}[0-9]{1,8}$/; return regex.test(liczba); } function sprawdzwzrost( liczba ) { if (!liczbacalkowita(liczba)) { return false ;} var wzrost=parseint(liczba); if((wzrost<40) (wzrost>250)) {return false;} return true; } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!sprawdzwzrost(form.wzrost.value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny wzrost w cm. (zakres cm)" ); form.wzrost.focus(); Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole Wzrost w złym formacie. W pliku Walidacja.js poniżej funkcji sprawdz dodaj funkcje sprawdzoddo przyjmującą dwa parametry cenaod i cenado function sprawdzoddo( cenaod, cenado) { if (!liczbacalkowita(cenaod)) { return false ;} if (!liczbacalkowita(cenado)) { return false ;} var zakres=parseint(cenado)-parseint(cenaod); if(zakres<0){return false;} return true; } W funkcji sprawdz powyżej linii return true wpisz: if (!sprawdzoddo(form.cenaod.value,form.cenado.value)) { alert( "Proszę wprowadzić poprawny zakres cenowy" ); form.wzrost.focus(); Strona 3-13

14 Zapisz plik Walidacja.js i otwórz plik Ankieta.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij wypełniając pole od i do wartościami innymi niż liczba oraz umieszczając w polu od większą wartośd niż w polu do. Problem 2 (czas realizacji 25 min) Zbliża się termin oddania projektu dla ważnego klienta, gdy nagle okazuje się, że brakuje istotnego elementu jakim jest formularz rejestracji nowego użytkownika na stronie. Formularz ma zawierad jedynie trzy pola nazwa i dwa razy hasło, jednak klient zażyczył sobie następującą funkcjonalnośd realizowaną w przeglądarce: nazwa użytkownika ma mied co najmniej 5 znaków, nie więcej jednak jak 10 i może zawierad tylko litery hasło ma mied co najmniej 7 znaków i ma byd wyświetlana informacja o sile hasła. Dodatkowo hasło powinno posiadad możliwośd określenia poziomu jego zabezpieczenia podczas tworzenia użytkownik ma byd powiadamiany o sile hasła. Wszystkie informacje mają pojawiad się obok pola do wpisywania. Zadanie 1. Utwórz nową stronę w Visual Studio 2008 Express Edition 2. Dodaj do projektu utworzone przez pracownika pliki 3. Umieśd na formularzu pola do których będą wpisywane informacje o błędach 4. Dodaj styl do wyświetlania informacji o błędach na stronie Tok postępowania Otwórz Visual Studio Z menu wybierz File -> New -> Web Site. Z listy Visual Studio installed templates wybierz Empty Web Site. Z listy Location wybierz File System, a w polu obok określ lokalizację dla pliku w dowolnym miejscu na dysku. Kliknij OK. Wybierz Website->Add Existing Item a następnie wskaż plik Rejestracja.htm. Podobnie dodaj plik StyleRej.css. Wybierz prawym przyciskiem myszy plik Rejestracja.htm i wybierz View in Browser. Otwórz stronę Rejestracja.htm za polem input o właściwości name="nazwa" umieśd następujący znacznik: <span id="zlanazwa"></span> Za polem input o właściwości name="haslo" umieśd następujący znacznik: <span id="opishasla"></span> Za polem input o właściwości name="haslo2" umieśd następujący znacznik: <span id="zgodnehasla"></span> Zapisz zmiany. Do pliku StyleRej.css dodaj następujący styl:.wyroznienieczerwone{ padding-left:10px; color:red; font-weight:600; } Strona 3-14

15 5. Sprawdź liczbę znaków w nazwie użytkownika i haśle Wybierz Website->Add New Item a następnie w oknie Add New Item: W obszarze Templates wybierz JScript File W polu Name wpisz Rejestracja.js Otwórz plik Rejestracja.htm i z okna Solution Explorer przeciągnij dodany plik do środka znacznika head na stronie. W pliku Rejestracja.htm do znacznika form dodaj właściwośd onsubmit="return sprawdz(this)". Zapisz zmiany. W pliku Rejestracja.js dodaj następujący kod: function sprawdz (form){ var user=form.nazwa.value; if ((user.length<5) (user.length>10)) { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = "Nazwa użytkownika może mieć od 5 do 10 liter"; document.getelementbyid("zlanazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; form.nazwa.focus; return false; } else { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = "";} if (form.haslo.value.length < 7) { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Proszę wprowadzić hasło co najmniej 7 literowe."; document.getelementbyid("opishasla").classname = "wyroznienieczerwone"; form.haslo.focus(); return true; Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij. Wpisz nazwę użytkownika i hasło zawierające odpowiednią liczbę znaków. 6. Sprawdź znaki w nazwie użytkownika W pliku Rejestracja.js w funkcji sprawdz powyżej linii return true dodaj następujący kod: if (!((user.match(/[a-z]/)) (user.match(/[a-z]/)))) { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = "Nazwa użytkownika zawierać tylko litery"; document.getelementbyid("zlanazwa").classname = "wyroznienieczerwone"; form.nazwa.focus; return false; } else { document.getelementbyid("zlanazwa").innerhtml = ""; } Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij. Wpisz nazwę użytkownika zawierające inne znaki niż małe czy duże litery. 7. Sprawdź zgodnośd wpisanych haseł W pliku Rejestracja.js w funkcji sprawdz powyżej linii return true dodaj następujący kod: if (form.haslo.value!=form.haslo2.value) { document.getelementbyid("zgodnehasla").innerhtml = "Hasła nie są zgodne!"; document.getelementbyid("zgodnehasla").classname = "wyroznienieczerwone"; return false; } Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, czy możesz wysład formularz (wcisnąd przycisk Wyślij. Wpisz różne hasła w polach. Strona 3-15

16 8. Dodaj możliwośd wyświetlania informacji o sile hasła W pliku Rejestracja.htm do pola Input o właściwości name="haslo" dodaj właściwośd onkeyup="silahasla(this.value)" Do pliku Rejestracja.js dodaj następująca funkcję: function silahasla( haslo ) { var punkty=0; if (haslo.length >=7) punkty++; if ((haslo.match(/[a-z]/)) && (haslo.match(/[a-z]/))) punkty++; if (haslo.match(/\d+/)) punkty++; if ) punkty++; if (punkty<1) { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Bardzo słabe"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslabardzoslabe"} else if (punkty<2) { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Słabe"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslaslabe"} else if (punkty<3){ document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Średnie"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslasrednie"} else { document.getelementbyid("opishasla").innerhtml = "Silne"; document.getelementbyid("opishasla").classname = "opishaslasilne"} } Do pliku StyleRej.css dodaj następujące stylu umożliwiające wyświetlenie w różnych kolorach informacji o sile hasła:.opishaslabardzoslabe { padding-left:10px; color:red; }.opishaslaslabe { padding-left:10px; color:maroon; }.opishaslasrednie { padding-left:10px; color:yellow; }.opishaslasilne { padding-left:10px; color:green; } Zapisz plik Rejestracja.js i otwórz plik Rejestracja.htm w przeglądarce. Sprawdź, jak zachowuje się strona przy wpisywaniu hasła. Wymyśl hasło, które zostanie ocenione jako silne. Strona 3-16

17 Laboratorium rozszerzone Twoim zadaniem jest przygotowanie i walidacja ankiety dla agencji modelek i modeli Modelinki. Strona ankiety musi umożliwid pobranie od każdego chętnego do pracy w charakterze modela następujących informacji: imię nazwisko adres zamieszkania telefon wiek wzrost waga kolor włosów kolor oczu rozmiar ubrania numer butów doświadczenie (wybierane od 1 do 5) płed Po wybraniu płci użytkownikowi zostaje wyświetlony albo formularz dla kobiet albo dla mężczyzn, który umożliwia pobranie następujących informacji: w przypadku kobiet: obwód biustu wielkośd miseczki talia biodra długośd nogi w przypadku mężczyzn: klatka pas długośd nogi Ponieważ wszystkie pola są wymagane opracuje schemat sprawdzania pola w odpowiedniej funkcji. Sprawdzenie poprawności wpisanych wartości ma odbywad się dla pól: ( w formacie Kod pocztowy (kod odpowiedni dla naszego kraju) Wzrost liczba w zakresie od 40 do 250 cm, Waga liczba w zakresie od 20 do 80 kg Wszystkie operacje sprawdzenia poprawności i wyświetlania elementów dla kobiet i mężczyzn maja byd realizowane po stronie klienta w przeglądarce! Strona 3-17

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST JAVASCRIPT?

CZYM JEST JAVASCRIPT? JAVASCRIPT JAVASCRIPT - CECHY Język skryptowy stosowany w sieci WWW Stosowany przez autorów witryn WWW głównie w celu: poprawy wyglądu stron walidacji danych z formularzy wykrywania typu przeglądarki tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Co to jest Javascript Javascript jest językiem skryptowym pozwalającym na dołączanie dodatkowej funkcjonalności do stron WWW. Jest ona najczęściej związana z modyfikacją

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE. Podstawy PHP

ZMIENNE. Podstawy PHP ZMIENNE Podstawy PHP zmienna - to obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu. Zmienna podczas działania programu może zmieniad swoje wartości (jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 XML ważne zastosowanie Jak często pracujemy z plikami XML? Wróćmy jeszcze do wykładu poprzedniego. A dokładnie do pliku zawierającego ten wykład. xml_2017_wyklad_4.pptx

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA Ćwiczenie 1 obliczanie daty Wielkanocy Napisz skrypt, który: poprosi użytkownika o podanie roku z przedziału 1900..2099 sprawdzi, czy podana wartość

Bardziej szczegółowo

Blockly Kodowanie pomoc.

Blockly Kodowanie pomoc. 1 Blockly Kodowanie pomoc. Słowniczek: Zmienna posiada nazwę wywoływaną w programie oraz miejsce na przechowywanie wartości. Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie instrukcji w zależności od warunku

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Układy VLSI Bramki 1.0

Układy VLSI Bramki 1.0 Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Opis edytora schematów... 2 2.1 Dodawanie bramek do schematu:... 3 2.2 Łączenie bramek... 3 2.3 Usuwanie bramek... 3 2.4 Usuwanie pojedynczych połączeń... 4 2.5 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI NAZWA KURSU: Python w Minecrafcie oraz strony internetowe. GRUPA DOCELOWA: Szkoła Podstawowa klasy 4-6 (10-12 lat). OPIS KURSU: Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs

Bardziej szczegółowo

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI

KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI NAZWA KURSU: Python w Minecrafcie oraz strony internetowe. GRUPA DOCELOWA: Szkoła Podstawowa klasy 4-6 (10-13 lat). OPIS KURSU: Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 3 PHP

Systemy internetowe Wykład 3 PHP Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Technologia WebParts

Technologia WebParts Piotr Bubacz Moduł 12 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 JavaScript Co to jest JavaScript? JavaScript był zaprojektowany w celu dodania interaktywności do stron HTML JavaScript jest językiem skryptowym JavaScript jest zwykle

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów SCADA

Laboratorium Systemów SCADA Laboratorium Systemów SCADA Ćwiczenie 4. Tworzenie skryptów w programie InTouch Opracował: dr hab. inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami skryptów w programie InTouch. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Podziękowania 12 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ JUŻ DZIŚ Godzina 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Numerowanie obiektów (wzorów, rysunków, tabel, literatury)

Numerowanie obiektów (wzorów, rysunków, tabel, literatury) Numerowanie obiektów (wzorów, rysunków, tabel, literatury) 1. Automatyczne numerowanie obiektów W celu utworzenia automatycznego numerowania w dokumencie należy wykorzystad w tym celu Pole z menu Wstaw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo