90 lat. lekarskiego w Polsce [s. 1] Lekarze OIL w Warszawie w parlamencie [s. 4] polskiej chirurgii jest m³odzie [s. 6] VAT w ochronie zdrowia [s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "90 lat. lekarskiego w Polsce [s. 1] Lekarze OIL w Warszawie w parlamencie [s. 4] polskiej chirurgii jest m³odzie [s. 6] VAT w ochronie zdrowia [s."

Transkrypt

1 ISSN egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza listopad 2011 nr lat samorz¹du lekarskiego w Polsce [s. 1] Lekarze OIL w Warszawie w parlamencie [s. 4] Przysz³oœci¹ polskiej chirurgii jest m³odzie [s. 6] VAT w ochronie zdrowia [s. 8] 60 lat Instytutu Reumatologii [s. 22] Rejestracja praktyk lekarskich komunikat [s. 12]

2 Fot. W. Cerañski Fot. W. Cerañski

3 90 lat samorz¹du lekarskiego Okrêgowe Izby Lekarskie w Bia³ymstoku, P³ocku i Warszawie wspólnie uczci³y 90. rocznicê powo³ania samorz¹du lekarskiego w odrodzonej Polsce. Okolicznoœciowa uroczystoœæ odby³a siê 30 wrzeœnia br. w salach Wojskowej Akademii Technicznej. Fotografie: K. Jemio³ Spotkanie poprzedzi³a msza œw. w koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Bemowie, któr¹ koncelebrowa³ arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Podczas mszy zosta³y poœwiêcone sztandary izb warszawskiej i bia³ostockiej. Z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, a przede wszystkim jego prezesa Jerzego Jurkiewicza, powsta³ Honorowy Komitet Fundacyjny. W sk³ad komitetu weszli: abp Henryk Hoser, ordynariusz polowy WP bp Józef Guzdek, minister zdrowia Ewa Kopacz, rektor WUM prof. Marek Krawczyk, prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, wojewoda warszawski Jacek Koz³owski, marsza³ek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Przed poœwiêceniem cz³onkowie komitetu wbili w drzewce sztandaru symboliczne gwoÿdzie. W homilii abp Hoser nawi¹za³ do ikonografii sztandaru. Jest na nim w¹ lekarski w¹ Eskulapa. Dalekie odniesienie do uzdrowicielskiej roli wê a znajdujemy w Biblii. Podczas wêdrówki narodu izraelskiego przez pustyniê spojrzenie na miedzianego wê a przywraca³o zdrowie. Sztandar ma lekarzom przypominaæ ich rolê, pos³anie zawodowe, a tak e potrzebê wiernoœci przysiêdze Hipokratesa. Arcybiskup Hoser, lekarz i misjonarz, sam zaliczaj¹cy siê do uczniów prof. Jana Nielubowicza, przypomnia³, e Patron Izby zawsze w osobach s³abych, bezbronnych i starych widzia³ cz³owieka o tych samych prawach, co pozostali cz³onkowie spo³eczeñstwa. Dr Krzysztof Makuch odczyta³ uchwa³ê XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy z 2009 r. nadaj¹c¹ abp. Hoserowi tytu³ honorowego delegata. Podczas spotkania w salach WAT Jaros³aw Wanecki, prezes OIL w P³ocku, przedstawi³ historiê samorz¹du lekarskiego w Polsce. Idea zrzeszania siê lekarzy na terenach polskich rozwija³a siê w zaborach pruskim i austriackim. Po odzyskaniu niepodleg³oœci rozpoczêto prace nad ordynacj¹ lekarsk¹. W grudniu 1921 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ ustawê o ustroju i zakresie dzia³ania izb lekarskich, na mocy której podjêto dzia³ania prowadz¹ce do powstania korporacji zawodowej. Do pierwszoplanowych zadañ samorz¹d w³¹czy³ przygotowanie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Wydawano kilka czasopism, w tym Dziennik Urzêdowy Izb Lekarskich, który mia³ 10,5 tys. nak³adu. Reaktywowany w 1946 r. samorz¹d zosta³ rozwi¹zany w 1950 r. Odrodzi³ siê dopiero w III Rzeczypospolitej. Cd. na str. 10. u 1

4 NA MARGINESIE A jednak wahad³o... Nr 11 (199) listopad 2011 Na ok³adce: Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek ze sztandarem OIL w Warszawie (fot. K. Jemio³) W numerze m.in.: 90 lat samorz¹du lekarskiego 1 rozterki prezesa 3 wybory Zarys dziejów chirurgii polskiej 6 trzy pytania do... 6 pytania do ekspertów 8 VAT w ochronie zdrowia 8 Odznaczenia LAUDABILIS 10 listy 12 Usteckie Dni Onkologiczne 14 Noble z medycyny sesja Szko³y Pneumonologii stanowisko ORL 19 u nas w samorz¹dzie 20 nasze szpitale 22 Jubileusz Instytutu Reumatologii 22 z Mazowsza 26 podziêkowania 29 SPZZLO Warszawa- oliborz Zdrowe Gminy z delegatury radomskiej 32 sport 34 sagi rodzinne: Górniccy 36 Kilka ma³ych s³ów o wielkoœci 38 nasi nauczyciele 39 Wspaniali i niezapomniani 39 Dysk jedyny oddzia³ kobiecy Uhonorowanie Polonii medycznej w Kijowie 41 wspomnienie 43 nowe przepisy prawne 44 Tematy posiedzeñ ICZD 44 literatura i ycie 47 felietony: w Walewski 10 w Jankowska 33 w Müldner-Nieckowski 35 w SMS z Krakowa 35 Mimo wygrania przez Platformê Obywatelsk¹ wyborów parlamentarnych (po raz pierwszy w wolnej Polsce partia, która rz¹dzi³a wygra³a kolejne wybory) w Ministerstwie Zdrowia po czterech latach rz¹dów minister Ewy Kopacz dojdzie prawie na sto procent do zmiany szefa, choæ zapowiedzi by³y inne. Czy zadzia³a regu³a wahad³a, o której pisa³am w zesz³ym miesi¹cu? A wiêc, kto zasi¹dzie w ministerialnym fotelu w pa³acu Paca przy ulicy Miodowej 15? Czy pretenduj¹ca do drugiego miejsca w pañstwie, tzn. do fotela marsza³ka Sejmu RP, Ewa Kopacz ma na tyle wp³yw na premiera Donalda Tuska, by przekonaæ go do wyboru takiego ministra zdrowia, który bêdzie kontynuowa³ jej pomys³y na reformê s³u by zdrowia? Czy nowym ministrem bêdzie któryœ z dotychczasowych wiceministrów? Wymieniane na gie³dzie dziennikarskiej nazwiska kandydatów budz¹ szereg pytañ i w¹tpliwoœci, co do tego, co bêdzie siê dzia³o po nominacji. Do koñca 2011 r. p.o. ministrem zdrowia ma byæ dotychczasowy sekretarz stanu w MZ Jakub Szulc tak zapowiedzia³ premier Donald Tusk. Nominacja wiceministra zdrowia daje gwarancjê kontynuacji tzn., e nie zostan¹ wyrzucone do kosza projekty kilku ustaw, które, jak deklarowa³a Ewa Kopacz w wywiadach w koñcu paÿdziernika br. (np. w TVN 24), by³y gotowe tu przed koñcem poprzedniej kadencji. Te ustawy to: ustawa o zdrowiu publicznym, ustawa o rachunku kosztów (z projektem utworzenia Agencji Taryfikacji), ustawa o jakoœci w ochronie zdrowia (zró nicowanie wartoœci punktu w zale noœci od stopnia referencyjnoœci), wreszcie ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Co bêdzie z nimi dalej? A mo e nowy minister zdrowia zacznie wszystko od nowa i dowiemy siê, e tzw. pakiet ustaw autorstwa poprzedniego ministra jest nic nie wart? Cytowane jest jak e czêsto powiedzenie chirurgów lepsze jest wrogiem dobrego. Ale mo e siê okazaæ, e nawet nie bêdziemy mogli siê przekonaæ, jak wygl¹da to dobre. Ü Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, faks , REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz- -W³odarczyk, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie añska, tel , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Danuta Samolczyk- -Wanyura, Mieczys³aw Szatanek, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Czes³aw Czechyra, Stanis³aw Karczewski, Aleksander Sopliñski, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek, Justyna Wojteczek WSPÓ PRACUJ : Jerzy Borowicz, Janina Jankowska, Beata Kozyra- ukasiak, Piotr Müldner- -Nieckowski, Krzysztof Rosiecki, Krzysztof Sankiewicz, Ewa Waluœ, Jolanta Zarêba-Wronkowska, Tadeusz M. Zielonka SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel , REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./faks , tel , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners KOREKTA: Lidia Sadowska-Szlaga DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 11 (199) listopad 2011

5 ROZTERKI PREZESA Fot. R. Klimkowska We wrzeœniu odby³ siê pogrzeb zas³u onej dla miejscowego œrodowiska i niezwykle przez nie szanowanej 89-letniej lekarki pediatry. Nasza kole anka d³ugo chorowa- ³a. Opiekowa³ siê ni¹ w tym czasie m¹, internista, kardiolog, obecnie 90-letni. Nie pracowa³ ju aktywnie zawodowo, ale korzysta³ z prawa wypisywania leków dla siebie i ma³ onki, zgodnie zreszt¹ z wytycznymi zaleceñ poszpitalnych zamieszczanych w kartach informacyjnych po kilkakrotnych hospitalizacjach. Przyt³oczony k³opotami kolega nie prowadzi³ dokumentacji medycznej ani ony, ani swojej, bo tak naprawdê, kto mia³ do niej zagl¹daæ? Znalaz³ siê ciekawski. To NFZ. Urzêdnik dokona³ kontroli i wkrótce nasz zas³u ony, sêdziwy kolega, twórca miejscowej kardiologii, 5 paÿdziernika otrzyma³ wyst¹pienie pokontrolne. Podpisany pod dokumentem zastêpca dyrektora ds. medycznych oddzia³u, po przytoczeniu licznych paragrafów, negatywnie oceni³ realizacjê zawartej z NFZ umowy, stwierdzi³ brak podstaw do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne ( bo œmieræ chorego to adne uzasadnienie istnienia choroby ), nastêpnie pouczy³ o koniecznoœci przestrzegania licznych przepisów prawa oraz zobowi¹za³ do zwrotu kosztów refundacji leków kupowanych na podstawie recept w wysokoœci ,94 z³, dla dobrego zrozumienia dodaj¹c kwotê s³ownie. Pod starszym lekarzem ugiê³y siê nogi. Ze ³zami w oczach odszuka³ mój telefon i zapyta³: Panie doktorze, z czego ja to zap³acê? Choroba ony poch³onê³a wszystkie moje oszczêdnoœci. Nie mam ju nic i nie mam te si³y, by na to zapracowaæ. Sprawa nie jest prosta. Prawo, choæ czasami durne i twarde, jest prawem. Ka dy powinien go przestrzegaæ. Dla urzêdnika NFZ to œwiêtoœæ, inne wzglêdy nie maj¹ znaczenia. Dla nas, lekarzy, aspekt humanitarny ma wartoœæ najwy sz¹ i nie dajmy sobie tego odebraæ. B¹dŸmy ludÿmi i postêpujmy zgodnie z etyk¹ i w³asnym sumieniem dla dobra chorego. Z³o musi siê obróciæ przeciwko w³asnemu Ÿród³u. Jeœli lekarz zas³uguje na karê administracyjn¹, niech zap³aci mandat wysokoœci z³, jak wiêkszoœæ kar. Dlaczego lekarz ma pokrywaæ koszty leczenia pacjenta, p³aciæ za leki, tego nie rozumiem. To istne kuriozum, paranoja. To tak, jakby policjant karz¹cy mandatem kierowcê za przekroczenie prêdkoœci kaza³ mu zwracaæ koszty budowy drogi, na której dosz³o do wykroczenia. Jakim prawem NFZ wœród lekarzy szuka Ÿród³a finansowania kosztów leczenia? Jaka jest logiczna przes³anka wymagania, by lekarz fundowa³ koszty leczenia w³asnych pacjentów? Nie ma adnej. Kole anko Minister, Panie Premierze, to, co wyrabia NFZ, i styl jego pracy budzi w œrodowisku lekarskim powszechne oburzenie. Bezwzglêdny monopolista zachowuje siê jak bezduszny terrorysta. W ostatnich wyborach poparliœmy obecn¹ w³adzê w nadziei na uzdrowienie zasad w ochronie zdrowia. Pierwszoplanowa, do natychmiastowej realizacji, jest potrzeba reformy NFZ. Jeœli to nie nast¹pi, zanosi siê na bojkot lekarzy w zakresie podpisywania umów na recepty refundowane. Ich desperacja siêga bowiem zenitu. Coraz liczniejsze przypadki ¹dania od lekarzy pieniêdzy za tzw. niezasadn¹ lub b³êdn¹ ordynacjê leków bulwersuj¹ œrodowisko. Problem w tym, e zapanowaæ nad sytuacj¹ mo e tylko minister lub rz¹d, a one nie chc¹ tego widzieæ. To œlepota czy? Ü Mieczys³aw Szatanek REKLAMA nr 11 (199) listopad

6 WYBORY 2011 Lekarze w Sejmie Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a listê pos³ów i senatorów uwzglêdniaj¹c¹ zawody nowych parlamentarzystów. Mandat poselski w Sejmie VII kadencji uzyska³o 18 lekarzy: 14 z list Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska, trzech z Prawa i Sprawiedliwoœci oraz jeden z Ruchu Palikota. liczba otrzymanych g³osów procent wa nych g³osów oddanych na kandydata w okrêgu Ewa Kopacz n Platformê Obywatelsk¹ w Sejmie reprezentowaæ bêd¹: 1. Bartosz Adam Ar³ukowicz ze Szczecina ,70 2. Barbara Czaplicka z Komorowa ,85 3. Czes³aw Jan Czechyra z Kozienic ,68 4. Alicja D¹browska z Warszawy ,45 5. Lidia Stanis³awa G¹dek z Lgoty Wolbromskiej ,42 6. Marek Tomasz Hok z Grzybowa ,61 7. Jaros³aw Pawe³ Katulski z Tucholi ,60 8. Ewa Bo ena Kopacz z Szyd³owca ,07 9. Rajmund Tadeusz Miller z Nysy , Janina W³adys³awa Okr¹g³y z Prudnika , Maciej Boles³aw Orzechowski z Krotoszyna , El bieta Radziszewska z Piotrkowa Trybunalskiego , Grzegorz Czes³aw Sztolcman z Czêstochowy , Jerzy Marek Ziêtek z Katowic ,22 Barbara Czaplicka Prawo i Sprawiedliwoœæ w Sejmie reprezentowaæ bêd¹: 1. Czes³aw Hoc z Ko³obrzegu ,27 2. Tomasz Edward Latos z Bydgoszczy ,52 3. Boles³aw Grzegorz Piecha z Rybnika ,7 Ruch Palikota w Sejmie reprezentowaæ bêdzie: 1. Halina Jadwiga Szymiec-Raczyñska z Dzier oniowa ,61 Alicja D¹browska n W Sejmie zasi¹d¹ równie inne osoby zwi¹zane z medycyn¹ i ochron¹ zdrowia: Irena Jolanta Szczypiñska (Prawo i Sprawiedliwoœæ), pielêgniarka dyplomowana ze S³upska ,37 Dariusz Cezar Dziadzio (Ruch Palikota), fizjoterapeuta z Rzeszowa ,43 Piotr Artur Van der Coghen (Platforma Obywatelska), ratownik górski z Podlesic ,34 n Do Senatu dosta³o siê oœmiu lekarzy: piêciu z list PiS i trzech z list PO. Prawo i Sprawiedliwoœæ: 1. Grzegorz Czelej, lekarz dentysta z Lublina ,85 2. Dorota Czudowska z Legnicy ,50 3. Stanis³aw Karczewski z Nowego Miasta n. Pilic¹ ,71 4. Maciej Jan Klima z Wieliczki ,52 5. Waldemar Jerzy Kraska z Kosowa Lackiego ,64 Platforma Obywatelska: 1. Alicja Paulina Chybicka z Wroc³awia ,89 2. Bogdan Adam Klich z Krakowa ,53 3. Rafa³ Klemens Muchacki z Bielska-Bia³ej ,93 ród³o:http://www.rynekzdrowia.pl Czes³aw Czeachyra Stanis³aw Karczewski 4 nr 11 (199) listopad 2011

7 My na Wiejskiej Czworo lekarzy cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zasi¹dzie w ³awach poselskich: Ewa Kopacz, Czes³aw Czechyra, Alicja D¹browska i Barbara Czaplicka. W Senacie mandat zdoby³ jeden lekarz z warszawskiej OIL Stanis³aw Karczewski. Na Ewê Kopacz, która startowa³a z listy w Radomiu, g³osowa³y osoby. Bêdzie to jej czwarta kadencja w ³awach poselskich. W ostatniej pe³ni³a funkcjê ministra zdrowia w rz¹dzie Donalda Tuska. Jej zdaniem sukcesem PO by³o uchwalenie w VI kadencji pakietu 12 ustaw dotycz¹cych ochrony zdrowia, przygotowanych pod jej kierownictwem. Do najwa niejszych zaliczyæ nale y: ustawê o dzia³alnoœci leczniczej, u³atwiaj¹c¹ przekszta³canie zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki prawa handlowego, ustawê refundacyjn¹, wprowadzaj¹c¹ nowe mechanizmy refundacji leków, ustawê o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, któr¹ powo³ano now¹ instytucjê stoj¹c¹ na stra y praw pacjentów, ustawê o systemie informacji w ochronie zdrowia, która k³adzie podwaliny pod cyfrowy obieg dokumentów medycznych. Ewa Kopacz pochodzi z ziemi radomskiej. Jest absolwentk¹ Akademii Medycznej w Lublinie, zdoby- ³a specjalizacje z pediatrii i medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowa³a szyd³owieckim ZOZ-em. W V kadencji Sejmu by³a przewodnicz¹c¹ Sejmowej Komisji Zdrowia. Barbara Czaplicka uzyska³a 8340 g³osów. By³a kandydatk¹ z okrêgu nr 20, obejmuj¹cego m.in. powiaty: piaseczyñski, pruszkowski i otwocki. To jej kolejny start w wyborach parlamentarnych. Poprzednio wesz³a na miejsce Bronis³awa Komorowskiego po jego wyborze na urz¹d Prezydenta RP w 2010 r. W VI kadencji wystosowa³a trzy zapytania do ministra zdrowia, w sprawach: odp³atnoœci za produkty lecznicze stosowane w autyzmie, refundacji produktów leczniczych stosowanych w mukowiscydozie oraz refundacji szczepionek przeciwko pneumokokom w grupach ryzyka. W jednym z oœwiadczeñ opowiada³a siê za refundacj¹ metody in vitro. Pos³anka jest lekark¹, absolwentk¹ Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyska³a specjalizacjê z pediatrii. Kierowa³a NZOZ-em Arka w Komorowie pod Warszaw¹. Po objêciu mandatu pos³a zrezygnowa³a z kierowania placówk¹, ale nadal przyjmuje ma³ych pacjentów. Alicja D¹browska uzyska³a w wyborach 4622 g³osy. Startowa³a z listy warszawskiej. To bêdzie jej druga kadencja w Sejmie. By³a aktywn¹ pos³ank¹. Z³o y³a 24 interpelacje dotycz¹ce zarówno spraw zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia (m.in. leczenia stwardnienia rozsianego u dzieci, delegalizacji mefedronu i wpisania leków zawieraj¹cych pochodne efedryny na listê leków wydawanych na receptê), jak i spraw spo³ecznych oraz gospodarczych (np. rozwoju zawodu asystenta osoby niepe³nosprawnej, dramatycznej sytuacji najemców lokali, mieszkaj¹cych w budynkach nale ¹cych do prywatnych w³aœcicieli, rejestracji odpadów paleniskowych w systemie REACH). Czêsto zabiera- ³a g³os w debatach sejmowych. Jest rodowit¹ warszawiank¹, absolwentk¹ sto³ecznej Akademii Medycznej. Tak e w Warszawie uzyska- ³a specjalizacjê z interny. Dzia³alnoœæ polityczn¹ rozpoczê³a w 2002 r., kiedy z ramienia Platformy Obywatelskiej zosta³a radn¹ dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy. Czes³aw Czechyra uzyska³ 4347 g³osów. Startowa³ z listy Platformy Obywatelskiej na ziemi kozienickiej. Bêdzie to jego druga kadencja w Sejmie. W poprzedniej wyg³osi³ ogó³em 33 wypowiedzi, z³o y³ siedem interpelacji, m.in. w sprawie prac nad ustaw¹ o gospodarce odpadami komunalnymi oraz refundacji wk³uæ jednorazowych do pomp insulinowych dla dzieci i m³odzie y, oraz piêæ zapytañ, w tym dotycz¹ce liczby pracuj¹cych w Polsce lekarzy pediatrów i odp³atnoœci za leki stosowane przez pacjentów po przeszczepieniach tkanek i narz¹dów. Deklaruje, e jego cele to m.in.: poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia przez wdro enie reformy Narodowego Funduszu Zdrowia i rozdzia³ œrodków na ochronê zdrowia na poziomie lokalnym oraz zwiêkszenie nak³adów w tym sektorze przez dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia i zwiêkszenie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Czes³aw Czechyra jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, ordynatorem Oddzia³u Dzieciêcego w SPZZOZ w Kozienicach. Jest za³o ycielem i prezesem Fundacji Zdrowe Dziecko, która obejmuje pomoc¹ dzieci z ró nymi chorobami: autyzmem, cukrzyc¹, zapaleniem stawów, chorobami krêgos³upa, stwardnieniem rozsianym, oraz poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Ma doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej w Radzie Miasta i Gminy Kozienice oraz w Radzie Powiatu Kozienickiego. Stanis³aw Karczewski zosta³ ponownie wybrany na senatora. Uzyska³ g³osy. Startowa³ z listy Prawa i Sprawiedliwoœci. Jest cz³onkiem tej partii od 2003 r. Zasiada równie w Radomskim Zarz¹dzie Regionalnym Prawa i Sprawiedliwoœci oraz w Radzie Politycznej. Od stycznia 2011 r. cz³onek Komitetu Politycznego PiS. Od 20 lat czynny w polityce, by³ radnym Rady Powiatu Grójeckiego z listy AWS oraz radnym wojewódzkim. W poprzedniej kadencji Senatu pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Senackiej Komisji Zdrowia. Wyg³osi³ kilkadziesi¹t oœwiadczeñ, m.in. w sprawie Pañstwowego Ratownictwa Medycznego, lotniska i terenów po by³ej jednostce wojskowej w Nowym Mieœcie nad Pilic¹, pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu, zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rz¹du 10 kwietnia 2010 r. przed Pa³acem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieœciu. Stanis³aw Karczewski jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1981 r. pracuje w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieœcie nad Pilic¹. By³ kolejno: sta- yst¹, m³odszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddzia³u Pomocy DoraŸnej, dyrektorem szpitala. Obecnie pe³ni obowi¹zki ordynatora Oddzia³u Chirurgicznego. Ü jw nr 11 (199) listopad

8 TRZY PYTANIA DO... Zarys dziejów chirurgii polskiej Ukaza³o siê drugie rozszerzone i uaktualnione wydanie Zarysu dziejów chirurgii polskiej pod redakcj¹ naukow¹ wybitnego chirurga i humanisty prof. Wojciecha Noszczyka (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011). To praca o wyj¹tkowym znaczeniu, wspania³a tak e pod wzglêdem edytorskim. Pierwsze wydanie pojawi³o siê w ksiêgarniach w 1989 r. W pos³owiu prof. Jan Nielubowicz pisa³: Pierwszym wra- eniem, które odnios³em, przeczytawszy dok³adnie ca³e dzie³o, by³o uczucie wielkiej radoœci, wdziêcznoœci i podziwu dla wszystkich autorów ( ). Cieszê siê bardzo, e opracowana zosta³a pierwsza w naszym piœmiennictwie historia nie medycyny, lecz w³aœnie chirurgii polskiej. Podziwiam szczerze zawartoœæ ksi¹ ki i jestem bardzo rad, e to historia chirurgii, a nie tylko historia chirurgów polskich. Prof. Wojciech Noszczyk podpisywa³ ksi¹ kê w czasie 65. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w odzi, we wrzeœniu br. Do obecnego wydania do³¹czona jest p³yta DVD, na której wyk³ady wielkich chirurgów dawnych lat czytaj¹ wielcy aktorzy, m.in.: Gustaw Holoubek, Andrzej apicki, Jan omnicki, Andrzej Szczepkowski. S¹ te nagrane w 2011 r. wyk³ady Tadeusza Popieli, Tadeusza To³³oczki i Seweryna Wiechowskiego. Ü egw Fot. E. Gwiazdowicz-W³odarczyk Przysz³oœci¹ chirurgii jest Co by³o najwiêkszym osi¹gniêciem Towarzystwa Chirurgów Polskich w czasie pana kadencji? Zacz¹³bym przede wszystkim od tego, e zmieniliœmy styl dzia³ania naszego towarzystwa. Po pierwsze zorganizowaliœmy profesjonalne biuro i zatrudniliœmy jego kierownika. Na stronie internetowej na bie ¹co informowaliœmy wszystkich o naszych dzia³aniach i planach. W czasie mijaj¹cej kadencji zorganizowaliœmy dwie konferencje: w roku 2010 i 2011 Co nowego w chirurgii. Sympozja te mia³y na celu przedstawienie wszystkim uczestnikom najnowszych osi¹gniêæ w chirurgii w latach W dobie nap³ywu tak du ej iloœci informacji i wiedzy trudno na bie ¹co œledziæ, co nowego wydarzy³o siê np w chirurgii naczyñ, prze³yku czy leczeniu zaka eñ. Jestem zdania, e TChP powinno równie odpowiadaæ za poziom polskiej chirurgii, zatem szkolenia, zw³aszcza m³odych adeptów, s¹ jednym z najwa niejszych celów. We wspó³pracy z Niemieckim Towarzystwem Chirurgów dwa razy uda³o siê zorganizowaæ szkolenia dla 40 polskich chirurgów w Niemczech. Warto podkreœliæ, e Niemieckie Towarzystwo dwukrotnie w znacznej czêœci pokry³o koszty tego szkolenia. Zreszt¹ rozpoczêta przeze mnie wspó³praca przynios³a wiele innych owoców. Niemieccy lekarze dwukrotnie zaprosili m³odych polskich chirurgów na zjazdy do Berlina oraz Monachium i pokryli wszystkie koszty. Ponadto w czasie tych zjazdów odby³y siê dwie polsko-niemieckie sesje naukowe. Taka sesja mia³a te miejsce w czasie kongresu w odzi. Mamy w planie utworzenie kilku miejsc specjalizacyjnych dla Polaków i Niemców, aby czêœæ sta u specjalizacyjnego odbywa³a siê w oœrodkach w Polsce, a czêœæ w Niemczech. Przysz³oœci¹ polskiej chirurgii jest m³odzie, zatem z myœl¹ o tym zmieniliœmy statut i od roku przedstawiciel m³odych chirurgów wchodzi do Zarz¹du TChP. Równie wœród cz³onków Komitetu Redakcyjnego Polskiego Przegl¹du Chirurgicznego jest m³ody adept tej dziedziny medycyny. Mówi¹c o PPCh (od prawie dwóch lat jestem jego redaktorem naczelnym): zmieniliœmy sk³ad Komitetu Redakcyjnego, z³o yliœmy aplikacjê do National Library of Medicine w Bethesda o przyjêcie do Medline i z niecierpliwoœci¹ czekamy na decyzjê komisji. W czasie mojej kadencji cz³onkowie Zarz¹du TChP opracowali wytyczne dotycz¹ce profilaktyki przeciwzaka eniowej i przeciwzakrzepowej. S¹ zamieszczone na naszej stronie internetowej. Jedn¹ z najwa niejszych naszych inicjatyw by³o opracowanie ujednoliconych formularzy zgody na wszystkie typy operacji. Powsta³y we wspó³pracy z uznanymi polskimi prawnikami i cz³onkowie TChP mog¹ je pobraæ z naszej strony WWW. Jeœli chodzi o stronê, to dziêki wspó³pracy z firm¹ Medtube wszyscy chirurdzy maj¹ szansê obejrzenia kilkuset filmów przedstawiaj¹cych ró ne techniki chirurgiczne. Podnieœliœmy wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej, ale ci, 6 nr 11 (199) listopad 2011

9 polskiej m³odzie którzy j¹ op³acaj¹, otrzymuj¹ bezp³atnie Polski Przegl¹d Chirurgiczny i maj¹ zmniejszon¹ op³atê na zjazdy chirurgiczne. Wszystkie te dzia³ania nie by³yby mo liwe, gdyby nie œrodki finansowe, które uda³o nam siê pozyskaæ. Dziêki partnerom TChP nasze konto znacznie siê powiêkszy³o. Jakie powinno byæ kszta³cenie polskich chirurgów wobec rewolucji technicznej i naukowej w medycynie? Œwiat chirurgiczny siê zmienia, ale nie mo na chyba mówiæ o rewolucji. Polska chirurgia potrzebuje nadal chirurgów doskonale wykszta³conych w technikach klasycznych. Wiele siê ju zmieni³o, jeœli chodzi o szkolenie, jest du o lepiej ni kiedyœ. Moim zdaniem powinny powstaæ oœrodki szkoleniowe zrzeszaj¹ce kilka oddzia³ów lub klinik. Ka dy z tych oœrodków zwykle ma inn¹ specyfikê i operuje inaczej czy specjalizuje siê, np. w chirurgii endokrynologicznej. Ka dy rezydent powinien odbyæ kilkumiesiêczny sta w ka dym oddziale. Wtedy doœwiadczenie m³odego chirurga by³oby wiêksze. Uwa am, e warunkiem, który musia³by spe³niaæ oddzia³, aby korzystaæ z pomocy rezydentów, by³oby pozwalanie na wykonywanie wszystkich operacji przez specjalizuj¹cych siê m³odych chirurgów. Wiadomo, e po dwuletnim szkoleniu m³ody chirurg, przy uwa nej pomocy doœwiadczonego kolegi, jest w stanie wykonaæ prawie ka dy zabieg. Oczywiœcie nowe techniki powinny byæ implantowane do wszystkich oddzia³ów, choæ uwa am, e niektóre operacje nale a³oby wykonywaæ tylko tam, gdzie pracuje doœwiadczona kadra chirurgiczna, a liczba przeprowadzanych zabiegów pozwala na uzyskanie du ego doœwiadczenia przez operuj¹cy zespó³. Natomiast najnowsze techniki i technologie powinny byæ stosowane tylko w wybranych specjalistycznych jednostkach. Chcê te poruszyæ bardzo wa n¹ kwestiê. Dziœ, w dobie likwidacji sta u podyplomowego oraz wprowadzenia dwumodu³owego systemu specjalizacji, kiedy lekarze wszystkich specjalnoœci zabiegowych (okulistyki, ortopedii, laryngologii, ginekologii itd.) bêd¹ odbywaæ roczne lub dwuletnie szkolenie z chirurgii ogólnej, istnieje absolutna koniecznoœæ utworzenia centrum szkolenia chirurgów. Nie ma mo liwoœci, aby takie szkolenie przeprowadziæ na istniej¹cej bazie oddzia³ów chirurgii ogólnej. W takim centrum m³odzi chirurdzy powinni siê uczyæ szyæ jelito i inne tkanki, a doœwiadczeni nowych technik, z u yciem np. symulatorów. PROF. DR HAB. MED. ADAM DZIKI, BY Y PREZES TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH Jakie dzia³ania rekomendowa³by pan, aby uda³o siê wype³niæ lukê pokoleniow¹, która wystêpuje w chirurgii polskiej? Zawód chirurga to bardzo presti owa i odpowiedzialna praca, ale jednoczeœnie pe³na stresu i ciê ka fizycznie. Wielogodzinne operacje i nocne dy ury powoduj¹, e œrednia prze ycia chirurgów jest ni sza ni w innych specjalnoœciach lekarskich. Z drugiej strony wymagania pacjentów i oczekiwania, e po operacjach nie mo e dojœæ do adnego powik³ania, powoduj¹ jeszcze wiêksze nerwowe napiêcia. Chirurdzy z prawie ka dego oddzia³u musz¹ chodziæ do s¹du, gdzie pacjenci lub ich rodziny domagaj¹ siê odszkodowania za rzekome powik³ania. Wynagrodzenia chirurgów s¹ mniejsze ni innych specjalnoœci medycznych. Uwa am, e dzia³ania organizatorów s³u by zdrowia powinny iœæ w kierunku ochrony zawodu chirurga, dbania o jego presti i wzrostu wynagrodzenia za ciê k¹ pracê. Z drugiej strony powinniœmy zapewniæ m³odym adeptom tego zawodu interesuj¹cy, ciekawy i profesjonalny program szkoleniowy. Ü pyta³a Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk Fot. archiwum nr 11 (199) listopad

10 PYTANIA DO EKSPERTÓW VAT w ochronie zdrowia ciekawostki cz. 1 Od niedawna w ochronie zdrowia obowi¹zuj¹ nowe przepisy dotycz¹ce podatku od towarów i us³ug (VAT). Zainteresowani podatnicy wyst¹pili ju do ministra finansów o interpretacje indywidualne. Przedstawiamy jedn¹ z nich, której lektura zwraca uwagê na istotn¹ nowoœæ: to, czy us³uga medyczna podlega zwolnieniu z podatku od towarów i us³ug, zale y m.in. od jej celu. Warto te zastanowiæ siê, czy zawsze mo na zwolniæ z VAT-u us³ugi b¹dÿ dostawy towarów œwiadczone na rzecz lekarzy wspó³pracuj¹cych z podmiotem gospodarczym. W nastêpnych numerach omówimy kwestiê implantów w kontekœcie VAT-u, a tak e opodatkowania zaœwiadczeñ lekarskich. Do dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wnioskiem o indywidualn¹ interpretacjê zwróci³ siê w kwietniu br. zak³ad opieki zdrowotnej. ZOZ ten dostarcza wspó³pracuj¹cym z nim lekarzom sprzêt medyczny, udostêpnia sale operacyjne i zapewnia opiekê medyczn¹ hospitalizowanym pacjentom po zabiegach. Lekarze przeprowadzaj¹ zabiegi i œwiadcz¹ inne us³ugi medyczne, a ZOZ wystawia im faktury z umówion¹ stawk¹ na podstawie otrzymanego od lekarza zestawienia zrealizowanych œwiadczeñ zdrowotnych w danym okresie rozliczeniowym. ZOZ jednoczeœnie nie wnika, czy wykonane œwiadczenia s³u ¹ ochronie zdrowia (profilaktyce, przywracaniu zdrowia czy ratowaniu ycia), czy te tylko poprawie wygl¹du. Wnioskodawca argumentowa³, e niezale nie od rodzaju us³ugi œwiadczonej przez lekarza ZOZ zapewnia kompleksow¹ opiekê medyczn¹ wszystkim pacjentom, którzy s¹ hospitalizowani: udostêpnia sale operacyjne, zapewnia opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ po wykonanych zabiegach, wy ywienie pacjentów, badania diagnostyczne itp. Opieka ta jest sprawowana przez osoby wykonuj¹ce zawody medyczne. Zauwa yæ bowiem nale y, e niezale nie czy pacjent podda³ siê zabiegom chirurgii plastycznej koniecznym z uwagi na korekcjê zmian chorobowych, czy te maj¹cych na celu poprawê wygl¹du, to spó³ka i tak po ka dym takim zabiegu musi zapewniæ opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ argumentowa³ ZOZ. W zwi¹zku z tym uzna³, e wszystkie œwiadczone przez wspó³pracuj¹cych z ZOZ-em lekarzy us³ugi medyczne s¹ zwolnione z VAT-u, niezale nie od rodzaju. Izba Skarbowa w Poznaniu uzna³a to stanowisko za nieprawid³owe. Dyrektor izby przypomnia³, e zgodnie z ustaw¹ o podatku od towarów i us³ug (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlegaj¹ odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium kraju. Dostawa towarów to tak e przeniesienie prawa do rozporz¹dzania towarami jak Ryszard Majkowski: Aby unikn¹æ kosztownych b³êdów zwi¹zanych z wykonywaniem przez nas zawodu, wspólnie z ekspertami szukamy rozwi¹zañ nurtuj¹cych nas problemów. Dziœ przytaczamy interpretacje przepisów dotycz¹cych zwolnieñ z VAT-u. w³aœciciel. Przez œwiadczenie us³ug rozumie siê natomiast ka de œwiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej, które nie jest dostaw¹ towarów. Stawka podatku od towarów i us³ug wynosi 23 proc., a na mocy ustawy niektóre dostawy towarów i us³ugi s¹ z niego zwolnione (lub stawka podlega obni eniu). Zakres i zasady zwolnienia zosta³y okreœlone m.in. w art. 43 ustawy. Nale y pamiêtaæ, e na mocy tego artyku³u od podatku zwolnione s¹ jedynie us³ugi opieki medycznej, które s³u ¹ profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a tak e dostawa towarów i œwiadczenie us³ug œciœle z tymi us³ugami zwi¹zane, wykonywane przez zak³ady opieki zdrowotnej oraz œwiadczone na ich rzecz na ich terenie. Kolejn¹ przes³ank¹ konieczn¹ do zwolnienia us³ug i dostawy towarów z VAT-u jest wykonywanie ich przez osoby o zawodzie medycznym. Reasumuj¹c: zwolnienie z podatku obejmuje tylko œwiadczenia medyczne wykonywane w okreœlonym celu przez okreœlone osoby (podmioty). Izba skarbowa podkreœli³a, e przepisy, zarówno krajowe, jak i wspólnotowe, nie daj¹ podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegaj¹cej zwolnieniu obj¹æ wszystkie dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia. Zatem czynnoœci, których celem nie jest ochrona zdrowia, nie mog¹ byæ uznane za œwiadczenia opieki medycznej i nie mog¹ podlegaæ zwolnieniu z VAT-u. W interpretacji czytamy, e nale y ka dorazowo analizowaæ, jaki cel przyœwieca³ danej us³udze œwiadczonej pacjentowi, nie w ka dym bowiem przypadku dzia³ania podejmowane na jego rzecz maj¹ na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawê jego zdrowia. W przypadku, gdy œwiadczone us³ugi nie bêd¹ zwi¹zane z ochron¹ zdrowia i takiego celu nie bêd¹ realizowaæ, nie mog¹ korzystaæ z omawianego zwolnienia. Z analizy przepisów oraz orzecznictwa UE wynika, e zwolnieniu z podatku podlegaj¹ wy³¹cznie operacje plastyczne o charakterze rekonstrukcyjnym, przywracaj¹ce kszta³t i wizerunek po urazie lub chorobie, maj¹ce na celu poprawê 8 nr 11 (199) listopad 2011

11 VAT 23? /? W interpretacji wydanej przez izbê skarbow¹ czytamy, e nie mo na zwolniæ z VAT-u us³ug œciœle zwi¹zanych z us³ugami podstawowymi, jeœli: 1. nie s¹ niezbêdne do wykonania us³ugi podstawowej, zwolnionej zgodnie z odpowiednimi przepisami, lub 2. ich g³ównym celem jest osi¹gniêcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynnoœci w stosunku do podatników niekorzystaj¹cych z takiego zwolnienia. lub przywrócenie zdrowia. Natomiast operacje plastyczne dla poprawy wygl¹du nie spe³niaj¹ podstawowego warunku umo liwiaj¹cego zastosowanie zwolnienia z podatku, bowiem ich bezpoœrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Kwestia opodatkowania hospitalizacji Nie podlegaj¹ zwolnieniu z podatku tak e us³ugi hospitalizacji i opieki medycznej po operacji plastycznej s³u ¹cej poprawie wygl¹du. ZOZ w swoim pytaniu do izby skarbowej podkreœla³, e traktuje us³ugi kompleksowo, czyli ka demu pacjentowi, niezale nie od tego, czy mia³ wykonan¹ operacjê plastyczn¹ s³u ¹c¹ poprawie wygl¹du, czy te celowi terapeutycznemu, zapewnia opiekê medyczn¹ podczas hospitalizacji. Izba skarbowa stoi na stanowisku, e œwiadczenia te tak e nie podlegaj¹ zwolnieniu podatkowemu, poniewa nie spe³niaj¹ wymogów umo liwiaj¹cych zastosowanie zwolnienia, tj. nie s¹ one us³ugami œciœle zwi¹zanymi oraz niezbêdnymi do œwiadczenia opieki medycznej, s³u ¹cej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, bowiem nie przyczyniaj¹ siê bezpoœrednio do zachowania osi¹gniêtych rezultatów leczenia szpitalnego. Z kolei us³ugi polegaj¹ce na zapewnieniu opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom po zabiegach s³u ¹cych ochronie zdrowia, wykonywane przez zak³ad opieki zdrowotnej, korzystaæ mog¹ ze zwolnienia z VAT-u. Spe³niaj¹ bowiem wymogi umo liwiaj¹ce zastosowanie zwolnienia, tj. s¹ us³ugami œciœle zwi¹zanymi oraz niezbêdnymi do œwiadczenia opieki medycznej, s³u ¹cej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, gdy przyczyniaj¹ siê bezpoœrednio do zachowania osi¹gniêtych rezultatów leczenia szpitalnego. Jak opodatkowaæ dostarczanie wspó³pracuj¹cym lekarzom sprzêtu medycznego Izba skarbowa uzna³a, e w omawianym przypadku ZOZ wystêpuje w stosunku do innych podmiotów (niebêd¹cych zak³adami opieki zdrowotnej), œwiadcz¹c to same us³ugi, jako podmiot konkuruj¹cy z nimi o rynek. Bior¹c pod uwagê przytoczone przepisy oraz opis sprawy, wskazaæ nale y, e z uwagi na konkurencyjnoœæ tych us³ug z innymi podatnikami, którzy œwiadcz¹ us³ugi tego samego rodzaju, œwiadczone przez Wnioskodawcê us³ugi polegaj¹ce na dostarczaniu lekarzom sprzêtu medycznego i udostêpnianiu sal operacyjnych nie korzystaj¹ ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 17 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy czytamy w interpretacji. Ü Justyna Wojteczek Uwaga! Artyku³ jest omówieniem interpretacji indywidualnej, zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów. Materia³ zawiera jedynie informacje natury ogólnej, niewyczerpuj¹ce omawianych zagadnieñ. Nie nale y zatem traktowaæ ich jako porad ksiêgowych, podatkowych, inwestycyjnych, konsultingowych, prawnych czy te porad lub us³ug innego rodzaju. Nie nale y tak e wy³¹cznie na podstawie otrzymanych informacji podejmowaæ jakichkolwiek decyzji, które mog¹ dotyczyæ czytelnika lub jego dzia³alnoœci. Przed podjêciem jakichkolwiek decyzji lub dzia³añ dotycz¹cych kwestii finansowych czy biznesowych nale y skonsultowaæ siê z wykwalifikowanym profesjonalnym doradc¹, aby indywidualnie omówiæ swoj¹ sprawê. Interpretacja indywidualna jest wydawana na wniosek zainteresowanego i co do zasady wi¹ e organ podatkowy, który j¹ wydaje, a zastosowanie siê do niej nie mo e szkodziæ podatnikowi, który o ni¹ wyst¹pi³. jw Izba skarbowa odnios³a siê tak e do kwestii opodatkowania œwiadczenia przez wnioskodawcê przedmiotowych us³ug na rzecz innych podmiotów lekarzy. Wed³ug jej interpretacji ZOZ wystêpuje tu jako podmiot œwiadcz¹cy te us³ugi na zewn¹trz. Urzêdnicy skarbowi uznali, e œwiadczone przez wnioskodawcê us³ugi, polegaj¹ce na dostarczaniu lekarzom sprzêtu medycznego i udostêpnianiu sal operacyjnych, nie s¹ œciœle zwi¹zane z us³ugami w zakresie opieki medycznej. Us³uga mo e zostaæ uznana za œciœle zwi¹zan¹ z opiek¹ medyczn¹ jedynie w przypadku, gdy jest wykonywana w toku opieki medycznej zwi¹zanej z profilaktyk¹, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem czy popraw¹ zdrowia, jako us³uga wewnêtrzna lub w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy na terenie zak³adu opieki zdrowotnej. REKLAMA nr 11 (199) listopad

12 Fot. G. Press PUNKT WIDZENIA Minister po arnictwa Pawe³ Walewski Jakiego ministra zdrowia u progu nowej kadencji rz¹du wypatruj¹ lekarze? Czy powinno mieæ to w ogóle jakieœ znaczenie, skoro wiêkszoœæ powo³anych na to stanowisko powtarza, e zamierza byæ przede wszystkim rzecznikiem pacjentów i w ten sposób ucina dyskusjê, które œrodowiska maj¹ prawo do wydawania rekomendacji. Reprezentantami lekarzy pozostaj¹ w³adze samorz¹du, minister nie jest adwokatem jednej grupy zawodowej. Poniewa jednak czuwa nad ca³ym systemem ochrony zdrowia, trudno, by izb lekarskich nie interesowa³ jego wybór. Polityka prowadzona przez ministra mo e w codziennej pracy wiele pomóc, choæ przyk³ady z minionych lat œwiadcz¹ dobitnie o tym, e og³aszane w resorcie decyzje nie przez wszystkich s¹ mile widziane. Czy da siê pogodziæ wodê z ogniem? Minister edukacji ma na g³owie interes pedagogów i uczniów, minister nauki nauczycieli akademickich oraz studentów. Przed naszym ministrem du o wiêksze wyzwania, ju nie tylko z uwagi na rozbie ne interesy licznych grup zawodowych pracuj¹cych w szpitalach i przychodniach, ale tak e ze wzglêdu na wra liw¹ specyfikê resortu, który s³u y obywatelom zarówno majêtnym, jak i biednym, m³odym i starym, w placówkach publicznych i prywatnych po prostu wszystkim. Na szczêœcie skoñczy³y siê czasy, kiedy jedynym postulatem pod adresem ministra by³y podwy - ki uposa eñ. Dziœ nikt rozs¹dny nie wysuwa ¹dania, aby Œwiêty Miko³aj z ul. Miodowej sypn¹³ groszem i nape³ni³ nim szybko portfele. Dochody mo na pomna aæ w inny sposób, bez wszczynania protestów. Aktualne jest natomiast yczenie, aby minister decydowa³ o wszystkim roztropnie, z wyprzedzeniem, aby nie stwarza³ wra enia, e gasi po ary, zamiast kreowaæ politykê na wiele lat. Kiedy coraz wiêksza liczba lekarzy pracuje na swoim lub zatrudnia siê na kontraktach (dobrowolnie zrzekaj¹c siê na rzecz pañstwa przywilejów pracowniczych), szef resortu powinien ³askawie wzi¹æ pod uwagê, e planowanie w ka dym przedsiêbiorstwie to podstawowa zasada jego rozwoju. Dzia³anie przez zaskoczenie utrudnia pracê, a niestety nazbyt czêsto mamy do czynienia z reakcjami niemal w konwulsjach, do których ma³o kto zd¹ y siê przygotowaæ. Mniej chaosu, wiêcej przemyœlanych rozstrzygniêæ oto najczêœciej wypowiadane yczenie pod adresem ministra na now¹ kadencjê. Co powinno bardziej cieszyæ ni martwiæ, gdy postulat charakterologiczny ³atwiej zrealizowaæ ni finansowe ultimatum. Nale y rzecz jasna oczekiwaæ od szefa resortu zdecydowania, konsekwencji, ale potrzebna jest te wizja, do której przekona³by wszystkich, zanim zapadn¹ ostateczne decyzje. Z reformowaniem lecznictwa jest jak z budow¹ domu: najpierw trzeba dok³adnie rozrysowaæ plan, zgromadziæ materia³, znaleÿæ ludzi. Potrzebni s¹ murarze, a nie stra acy. Ü Autor jest publicyst¹ Polityki. Cd. ze str. 1. u JUBILEUSZ 90 lat samorz¹du lekarskiego Wœród zaproszonych na uroczystoœæ goœci by³ dr Andrzej W³odarczyk, wiceminister zdrowia, który zabra³ g³os w imieniu minister Ewy Kopacz. Powiedzia³ m.in., e samorz¹dnoœæ korporacyjna to najwy szy wymiar demokracji, oddanie czêœci w³adzy w dó³. yczy³ samorz¹dowi, aby œrodowisko lekarskie zjednoczy³o siê w d¹ eniu do realizacji rozwi¹zañ, które bêd¹ s³u yæ œrodowisku i pacjentom. Prof. Marek Krawczyk, rektor WUM, gratuluj¹c jubileuszu, stwierdzi³, e wy sze uczelnie medyczne s¹ zawsze zwi¹zane z samorz¹dem na swoim terenie. Warszawski Uniwersytet Medyczny ceni wspó³pracê z izb¹ i wype³nia ten obowi¹zek z satysfakcj¹. Prezesi trzech izb przedstawili dokonania swoich organizacji w ostatnich latach oraz najwa niejsze zadania na najbli - szy okres. Nastêpnie wrêczono odznaczenia resortowe, wojewódzkie i samorz¹dowe. Odznaczenia Za zas³ugi dla ochrony zdrowia otrzymali: Miros³aw Kasperski, Anna Korczyñska-Roguœ, Tadeusz Pawlikowski, Jerzy Reymond, Marzena Staniszewska-Kozio³, Wies³aw Sulowski, Jadwiga Szczerbicka, Jerzy Tobiczyk. Odznaczeniem Pro Masovia uhonorowano OIL w P³ocku, OIL w Warszawie, Ewê Katarzynê Boguck¹, Krzysztofa Dziu- Odznaczenia LAUDABILIS Najwy szym odznaczeniem warszawskiego samorz¹du lekarskiego w bie ¹cym roku zostali uhonorowani: Stefan Kruœ profesor, doktor nauk medycznych, patomorfolog. Akademiê Medyczn¹ w Warszawie ukoñczy³ w 1951 r. Do 1996 r., przez 26 lat, kierowa³ Zak³adem Anatomii Patologicznej AM w Warszawie. Wiele lat przepracowa³ za granic¹, m.in. w Szpitalu Polskim w Korei Pó³nocnej i w Stanach Zjednoczonych. Zas³u ony wychowawca i nauczyciel akademicki. Cz³onek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Redaktor wydawnictw tematycznych zwi¹zanych z patomorfologi¹. Wyró niony wieloma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi o charakterze naukowym, resortowym i pañstwowym. Aktywnie wspomaga³ dzia³alnoœæ samorz¹du lekarskiego. Zachowa³ niez³omn¹ postawê moraln¹ w okresie przemian politycznych, bêd¹c wzorem dla studenckiego ruchu odnowy. Danuta Anañko ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ w Warszawie w 1953 r. Internistka, doktor nauk medycznych, by³y ordynator w Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zorgani- Fot. K. Jemio³ 10 nr 11 (199) listopad 2011

13 biñskiego, Jerzego Jurkiewicza, Barbarê Kacer, Krzysztofa Makucha, Teresê E. Mazurkiewicz i Zenona Michalaka. Najwy sze odznaczenie NRL Meritus pro Medicis trzyma³ prof. Jan Stasiewicz z Bia³egostoku. Okrêgowa Rada Lekarska w P³ocku odznaczy³a prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego dyplomem i z³otym medalem honorowym. Piêæ osób wyró - niono odznaczeniem LAUDABILIS (lista i laudacje poni ej). Medal im. Jerzego Moskwy, pierwszego prezesa ORL w Warszawie, otrzymali: Jacek Boj, Gra yna Makowska, Piotr Winciunas, Katarzyna Wernic, Andrzej Ostrach, Marta El bieta Klimkowska-Misiak, Krystyna Knypl, Adam Wincenty Krajewski, Gra yna S³omska-Kasperska, Tadeusz Lewandowski, Jerzy Telak, Barbara Paczwa, Jerzy Reymond, Marek Goszczyñski, Jerzy Stanis³aw Pietrzykowski, Marzena Piasecka, Ewa B³a ejczyk, Artur Kamecki, Bo ena Stanek, Micha³ Kornatowski, Bo ena Krysza³owicz, Danuta Lesak, Ewelina Hrycaj- -Ma³anicz, Romuald Olszañski, Wojciech Wiesner, W³odzis³aw Kuliñski, Jerzy Tobiczyk, Adam Krzysztof Roguœ. Fundacja Pro Seniore medal Benevolenti przyzna³a Adamowi Struzikowi i Januszowi Garlickiemu. Spotkanie zakoñczy³ koncert orkiestry Obligato pod dyrekcj¹ Jerzego Sobeñko, w czasie którego solistka Monika Wêgiel wykona³a polskie i francuskie przeboje. Ü mkr REKLAMA zowa³a oœrodek intensywnej opieki kardiologicznej w kierowanym przez siebie oddziale, podobne oœrodki pomog³a organizowaæ w 11 oddzia³ach wewnêtrznych na terenie by³ego województwa radomskiego. Przewodnicz¹ca Komisji Etyki i Komisji ds. Emerytów i Rencistów Delegatury Radomskiej. By³y cz³onek Komisji Rewizyjnej OIL w Lublinie. Aktywna dzia- ³aczka samorz¹du lekarskiego. Cz³onkini wielu towarzystw naukowych. Opublikowa³a 15 prac naukowych. Odznaczona Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy em Zas³ugi oraz wieloma innymi odznaczeniami. Ewa Zienkiewicz-Komorowska Akademiê Medyczn¹ w Warszawie ukoñczy³a w 1958 r. Chirurg dzieciêcy. Pracowa³a w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Od 1991 r. zastêpca okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej, pocz¹tkowo w Izbie Lekarskiej MSWiA. Odpowiedzialna, poœwiêcaj¹ca siê pracy rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej. Wyró niona Srebrnym Krzy em Zas³ugi oraz odznaczeniami resortowymi. Ewa Miêkus-P¹czek ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ w Szczecinie w 1981 r. Lekarz dentysta. Pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu. Aktywna w samorz¹dzie lekarskim. Cz³onek Naczelnej Rady Lekarskiej, cz³onek Krajowej Komisji Wyborczej przez trzy kadencje. Cz³onek Komisji Bioetycznej OIL w Warszawie przez trzy kadencje. Przewodnicz¹ca Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie. Jest organizatorem Plebiscytu i Gali Lekarz Roku w œrodowisku radomskim. Jerzy Szaflik ukoñczy³ Œl¹sk¹ Akademiê Medyczn¹ w 1969 r. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, okulista. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej II Wydzia³u Lekarskiego WUM. Cz³onek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Uhonorowany Krzy em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi innymi odznaczeniami. Laureat wielu nagród. Stale wspó³pracuje z samorz¹dem lekarskim. Uczestniczy w przedsiêwziêciach Fundacji Pro Seniore, wspomagaj¹c licytacje prowadzone na rzecz lekarzy emerytów. Ü mkr nr 11 (199) listopad

14 LISTY Teoria kontra leczenie Zzainteresowaniem przeczyta³em zamieszczony w paÿdziernikowym Pulsie artyku³ Anny Wieczorkowskiej Marksizm kontra medycyna. Niestety, jako praktykuj¹cy lekarz nie do koñca zgadzam siê z zawartymi w nim tezami. Placówki prywatne s¹ z za³o enia nastawione na generowanie zysków oraz budowanie w³asnego presti u. Maj¹ do tego pe³ne prawo. W przeciwieñstwie do placówek pañstwowych bêd¹ wiêc zainteresowane wykonywaniem jedynie œciœle wybranych procedur u œciœle wybranych (zarówno pod wzglêdem schorzeñ, jak i zasobnoœci portfela) pacjentów. Placówka prywatna nigdy nie zgodzi siê na kompleksowe leczenie nieubezpieczonego alkoholika, ze Ÿle kontrolowan¹ cukrzyc¹ oraz ylakami prze³yku w przebiegu marskoœci w¹troby, za którego hospitalizacjê nikt potem nie zap³aci. Najwy ej podejmie siê zabiegu gumkowania ylaków prze³yku (jeœli otrzyma gwarancjê zap³aty za jego wykonanie, np. od NFZ), po czym odeœle chorego do placówki pañstwowej. Dla prywatnej kliniki kompleksowe leczenie takiego pacjenta jest ca³kowicie nieop³acalne. A w razie wyst¹pienia jakichkolwiek powik³añ (których ryzyko jest w tym wypadku bardzo du e) nara a j¹ na utratê tak cennego na rynku prywatnym presti u. Niestety placówki pañstwowe s¹ przywileju wyboru pozbawione. Musz¹ przyjmowaæ bez wyj¹tku, wszystkich potrzebuj¹cych pomocy pacjentów. I to niezale nie od tego, czy s¹ ubezpieczeni czy nie. Czy s¹ nastawieni przyjaÿnie czy wrogo. Czy ich schorzenia s¹ powa ne czy te b³ahe. Co wiêcej placówki pañstwowe, w przeciwieñstwie do prywatnych, nie mog¹ wystawiæ (i wyegzekwowaæ jego uiszczenia) rzeczywistego, zgodnego z poniesionymi kosztami, rachunku za wykonane procedury. Rozliczane s¹ bowiem wed³ug zawi³ego i niekiedy niedoszacowanego katalogu œwiadczeñ NFZ. Nawet najlepiej zarz¹dzana placówka pañstwowa bêdzie wiêc stale nara ona na straty finansowe (koniecznoœæ leczenia nieubezpieczonych, koniecznoœæ leczenia tak zwanych przypadków trudnych, sztywne zasady finansowania, w tym brak op³at za nadwykonania), a adna z licz¹cych siê placówek prywatnych nigdy nie zgodzi siê na objêcie opiek¹ pewnych grup pacjentów. Doskonale widaæ to na przyk³adzie wyrastaj¹cych jak grzyby po deszczu w¹skoprofilowych placówek prywatnych, specjalizuj¹cych siê w ma³ej chirurgii lub diagnostyce endoskopowej, przy praktycznie ca³kowitym braku prywatnych oddzia³ów zajmuj¹cych siê leczeniem np. powik³anej cukrzycy, przewlek³ych chorób w¹troby, gruÿlicy itd. Tym samym placówki prywatne stanowi¹ jedynie uzupe³nienie dla pañstwowych, jednak e nigdy nie bêd¹ w stanie ich zast¹piæ. No, chyba e wykluczymy z systemu pacjentów trudnych. Na to jednak nie pozwala Konstytucja RP oraz nasze wspólne (mam nadziejê) sumienie. Jeœli zaœ chodzi o wspomniany w artykule outsourcing, to oszczêdnoœci z tytu³u jego wprowadzenia s¹ jedynie pozorne, a koszty spo³eczne bywaj¹ dotkliwe. Widaæ to doskonale na przyk³adzie szpitali, w których zaczêto zwalniaæ salowe, zatrudniaj¹c w ich miejsce firmy sprz¹taj¹ce. Czêsto w przedsiêbiorstwach tych zatrudnieni s¹ dok³adnie ci sami ludzie, za podobn¹ (jeœli nie t¹ sam¹) stawkê. S¹ jednak pozbawieni, przys³uguj¹cej im jako salowym zatrudnionym na etacie, ochrony socjalnej z tytu³u umowy o pracê i musz¹ oddawaæ czêœæ swoich dochodów poœrednikowi. Koszty dla szpitala s¹ zaœ w zasadzie te same. Jedynie inaczej zaksiêgowane. lekarz Piotr S³awiñski Sprostowanie W artykule Specjalista 2011 w numerze sierpniowo-wrzeœniowym zabrak³o (nie z winy redakcji) wœród wymienionych lekarzy Magdaleny Kwiatkowskiej (medycyna paliatywna), która najlepiej zda³a egzamin w sesji wiosennej 2011 r. Laureatkê i Czytelników przepraszamy.! 1 lipca 2011 r. wesz³a w ycie ustawa z 15 kwietnia 2011 o dzia³alnoœci leczniczej (DzU nr 112, poz. 654). Na jej mocy lekarze i lekarze dentyœci mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ lecznicz¹ w ramach praktyki zawodowej w nastêpuj¹cych formach: Uwaga, praktyki lekarskie! Wa ny komunikat ç indywidualnej praktyki lekarskiej, ç indywidualnej praktyki lekarskiej wy³¹cznie w miejscu wezwania, ç indywidualnej praktyki lekarskiej wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego, ç indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, ç indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wy³¹cznie w miejscu wezwania, ç indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego, ç spó³ki cywilnej, spó³ki jawnej albo spó³ki partnerskiej jako grupowej praktyki lekarskiej. Praktyki lekarskie zarejestrowane przed wejœciem w ycie ustawy (1 lipca 2011 r.) mog¹, na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, dzia³aæ na dotychczasowych zasadach przez 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ycie ustawy. Do 1 lipca 2012 r. praktyki te musz¹ dostosowaæ sw¹ ç dzia³alnoœæ do nowych przepisów. Jednoczeœnie Komisja Praktyk Lekarskich informuje, e do czasu ukazania siê odpowiednich rozporz¹dzeñ do ustawy o dzia³alnoœci leczniczej rejestracja praktyk stacjonarnych i wy³¹cznie w miejscu wezwania odbywa siê na podstawie dotychczasowych przepisów, z wy³¹czeniem op³aty, która wynosi obecnie 69 z³ dla wszystkich praktyk. W sprawie rejestracji praktyk wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego prosimy siê kontaktowaæ z Komisj¹ Praktyk Lekarskich, tel lub jw 12 nr 11 (199) listopad 2011

15

16 LISTY Zniewolony lekarz czy tak musi byæ? WpaŸdziernikowym numerze Pulsu (str. 4 5) ukaza³ siê wywiad z dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u NFZ Barbar¹ Misiñsk¹. Trzeba przyznaæ, e odpowiedzi pani dyrektor na zadawane pytania z pewnoœci¹ zmrozi³y niejednego z cz³onków Izby Lekarskiej. Zreszt¹ w³aœciwie mo na by³oby nie czytaæ ca³ego wywiadu, lecz tylko spojrzeæ na wydrukowane zdjêcie, sk¹din¹d bardzo przystojnej pani dyrektor. Przypatruj¹c siê sylwetce i odczytuj¹c jej body language (jêzyk cia³a), mo - na siê domyœlaæ, e pani dyrektor z ca³¹ stanowczoœci¹ (zwê one szpary powiekowe, lekko wysuniêty podbródek, zaciœniête palce prawej rêki na czymœ, co na pierwszy rzut oka mo e siê kojarzyæ ze szpicrut¹), bêdzie œcigaæ, ³apaæ i bezwzglêdnie karaæ lekarzy za najmniejsz¹ nawet niesubordynacjê wobec systemu. Mo na jednak mieæ w¹tpliwoœci, czy taki wiecznie œcigany (w celu œcigania lekarzy namno y³o siê ju tak wiele ró - nych s³u b, jak nigdy dot¹d!) lekarz mo e dobrze wykonywaæ swój zawód. Nie ma powodów, by dyskutowaæ o problemach fachowoœci i koniecznoœci przestrzegania zasad postêpowania lekarskiego wobec pacjentów. Ale s¹ powody, by dyskutowaæ (a w konsekwencji i zmieniæ sytuacjê!) o sprawie na³o enia na lekarzy obowi¹zku sprawdzania uprawnieñ pacjentów do refundacji leków. Recepta jest jak s³usznie mówi pani dyrektor czekiem. Ale, id¹c dalej tym tropem rozumowania, aden bank nie zrealizuje czeku bez pokrycia! A sprawdzenie stanu konta jest obowi¹zkiem banku, a nie osoby, która podpisa³a czek! System komputeryzacji NFZ i aptek jest ju tak zaawansowany, e z pewnoœci¹ kilku informatyków w ci¹gu kilku dni mog³oby sprzêgn¹æ oba systemy i fakt posiadania uprawnieñ móg³by byæ sprawdzany przy aptecznej kasie. Koniecznoœæ prowadzenia dokumentacji chorobowej pacjentów nie podlega dyskusji. Ale koniecznoœæ prowadzenia w³asnej (i cz³onków rodziny) dokumentacji chorobowej przez samego lekarza, li tylko po to, by móc powtórzyæ leki przepisywane przez innego lekarza (z koniecznoœci¹ gromadzenia wyników badañ, epikryz, opinii innych lekarzy itd.), to ju daleko posuniêta przesada, szczególnie e alternatywnym rozwi¹zaniem tego problemu mo e byæ koniecznoœæ czêstszego odbywania wizyt w poradniach specjalistycznych. Je eli przyjmiemy, e ka dy z ok. 100 tys. lekarzy rocznie przepisuje tylko piêæ recept dla siebie i rodziny, to zapotrzebowanie na niepotrzebne wizyty specjalistyczne wzroœnie o 500 tys.! A to z pewnoœci¹ mo e kosztowaæ NFZ wiêcej, ni gdyby w ogóle bezp³atnie wydawano wszystkie leki przepisywane przez lekarzy dla siebie i dla rodziny. Co prawda, jesteœmy ju po wyborach i nie jest ju czas na zmiany, ale przecie nie po to jesteœmy siln¹ korporacj¹ zawodow¹, maj¹c¹ swoich przedstawicieli w Sejmie i w rz¹dzie, by daæ siê zepchn¹æ do naro nika urzêdnikom i to nawet tym, którzy robi¹ bardzo groÿne miny. Czego naszej Izbie i sobie samemu yczê. Ü dr n. med. Medard M. Lech Recepty WpaŸdziernikowym numerze Pulsu ukaza³ siê wywiad z dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pani¹ Barbar¹ Misiñsk¹. Ozdobiony zdjêciem, na którym widaæ przystojn¹, ale wynios³¹ twarz pani dyrektor, tak jakby ju samym spojrzeniem chcia³a zdyscyplinowaæ lekarzy. W wywiadzie pani dyrektor powiedzia³a m.in.: lekarze powinni prawid³owo prowadziæ dokumentacjê medyczn¹, i dalej: tam, gdzie lekarz wypisuje receptê, w dokumentacji musi to byæ udokumentowane. Musi z tej dokumentacji wynikaæ, dlaczego dany lek zosta³ wypisany. Nawet jeœli lekarz wypisuje lek dla siebie czy cz³onka rodziny, powinien sporz¹dziæ odpowiedni¹ adnotacjê w dokumentacji. Ka da kontrola bêdzie dok³adnie badaæ dokumentacjê. Okropnie siê tym przej¹³em i przestraszy³em, bowiem od lat mam ³agodn¹ postaæ cukrzycy typu II i nadciœnienie têtnicze (zreszt¹ moja ona te ). Leczenie cukrzycy znakomicie mi ustawi³a prof. Anna Czech, a nadciœnienie prof. Zbigniew Gaciong. Dok³adnie przestrzegam ich zaleceñ i monitorujê skrupulatnie te dwie wredne choroby. Wymaga to jednak codziennego za ywania (na szczêœcie niedrogich) leków i czêstych wizyt w aptece. Mam swoje prywatne zeszyty, w których notujê wysokoœæ ciœnienia i poziom glukozy we krwi. Od ukazania siê wywiadu z pani¹ dyrektor tak siê przej¹- ³em ewentualn¹ kontrol¹ wypisywanych przez siebie i dla siebie (pro auctore) leków, e zacz¹³em sam siê badaæ i udawaæ pacjenta, który prosi lekarza w przychodni o recepty. W tym celu stajê przed lustrem. Odbicie w lustrze (na niby) jest pacjentem, czyli mn¹, a osoba fizyczna, czyli ja doktorem Borowiczem. I tak wygl¹da rozmowa z samym sob¹: Panie doktorze Borowicz, jaki ma pan poziom glukozy i jakie dziœ ciœnienie? Dobre mówiê do lustra. Jakie pan bierze leki? Biorê codziennie stosowne do tych chorób leki ( ona zreszt¹ te ). A kto panu, doktorze Borowicz, te leki przepisuje? Ja sam mówiê do lustra i wpisujê ich dawki do wspomnianego notesika, który nie jest oficjaln¹ kart¹ choroby. Prowadzony przez pana, doktorze Borowicz, zeszycik nie jest dla NFZ adn¹ dokumentacj¹. Musi pan co kilka dni biegaæ do przychodni i braæ od lekarza pierwszego kontaktu stosowne recepty, a on winien wpisywaæ je w kartê choroby. Szanowna Pani Dyrektor, oœwiadczam Pani, e recepty na wspomniane choroby wypisywaæ bêdê sam. Nie bêdê te co tydzieñ biegaæ do lekarza rejonowego, zawracaæ mu g³owy, marnotrawiæ jego i mojego czasu. Nisko siê k³aniam i czekam na surowe represje ze strony Pani Dyrektor. Ü dr n. med. Jerzy Borowicz 14 nr 11 (199) listopad 2011

17

18 NAGRODY NOBLA Noble z medycyny 2011: Bruce Beutler, Jules Hoffmann, Ralph Steinman ( ) Ralph nie doczeka³ Pawe³ Kaliñski, Wies³aw W. Jêdrzejczak Tegoroczn¹ Nagrodê Nobla w dziedzinie badañ medycznych otrzymali: Bruce Beutler (Scripps Research Institute, La Jolla), Jules Hoffmann (Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire, Strasburg) i Ralph Steinman (Rockefeller University, Nowy Jork) za prace nad funkcjonowaniem uk³adu odpornoœciowego, a œciœlej nad mechanizmami rozpoczynaj¹cymi odpowiedÿ odpornoœciow¹. Kluczowe pytanie brzmi: jak komórkiodpornoœciowe organizmu maj¹ odró niæ swoje komórki od obcych, np. bakteryjnych czy grzybiczych? Obce, czyli wrogie, nale y zniszczyæ, a w³asne zachowaæ. S³u ¹ do tego dwa mechanizmy: odpornoœci nieswoistej i odpornoœci swoistej. Jak siê okaza³o, mechanizmy odpornoœci nieswoistej wcale nie s¹ tak nieswoiste, jak siê wczeœniej wydawa³o. Kluczowe s¹ tu receptory podobne do toll (ang. Toll-like receptors lub TLR). Ta nazwa nic nie znaczy. Podobno w niemieckim laboratorium, gdzie odkryto pierwsz¹ muszkê z mutacj¹ takiego receptora, ktoœ zawo³a³ na jej dziwny widok: Das ist ja Toll, czyli: To jest zwariowane. I tak zosta³o. Dzie³em pierwszego z noblistów, prof. Julesa Hoffmanna, by³o odkrycie kolejnych tego rodzaju receptorów (a œciœlej ich genów) u muszki owocowej. Potem okaza³o siê, e takie receptory s¹ na komórkach zwierz¹t wszystkich gatunków, tak e cz³owieka. Na ró nych (g³ównie odpornoœciowych, m.in. w makrofagach) komórkach cz³owieka jest ³¹cznie kilkanaœcie ró nych receptorów TLR. Rozpoznaj¹ bez wczeœniejszego uczulenia typowe struktury powierzchniowe bakterii i grzybów, np. lipopolisacharyd (co w³aœnie odkry³ Bruce Beutler). Po rozpoznaniu pobudzaj¹ te komórki g³ównie do wydzielania tzw. cytokin prozapalnych i chemokin, co uruchamia nieswoist¹ reakcjê zapaln¹ zmierzaj¹c¹ do eliminacji drobnoustrojów. Istotn¹ rolê w identyfikacji tych mechanizmów odegrali te nie yj¹cy ju Charles Janeway i jego wspó³pracownik Ruslan Medshitov z Uniwersytetu Yale. Jeœli chodzi o odpornoœæ swoist¹, to zarówno przeciwcia³a, jak i limfocyty T by³y ju odkryte, kiedy Ralph Steinman rozpocz¹³ swoje badania. Jego praca naukowa, pocz¹tkowo w laboratorium Zanvila Cohna na Uniwersytecie Rockefellera, oœrodku, w którym pracowa³o 23 wczeœniejszych noblistów, a póÿniej ju samodzielnie, doprowadzi³a w 1973 r. do odkrycia komórek dendrytycznych, a nastêpnie wykazania, e to w³aœnie one prezentuj¹ antygeny komórkom odpornoœciowym i tym samym rozpoczynaj¹ odpowiedÿ tych komórek w ró nych rodzajach chorób. Komórki dendrytyczne s¹ obecne w wiêkszoœci ludzkich tkanek. Gromadz¹ siê szczególnie w du ych iloœciach w strefach kontaktu ze œrodowiskiem zewnêtrznym, takich jak skóra, drogi oddechowe i uk³ad pokarmowy, i po pozyskaniu antygenu wêdruj¹ z nim do najbli szego wêz³a ch³onnego, gdzie poszukuj¹ limfocytu, który zareaguje na ten antygen, a nastêpnie go pobudzaj¹. Terapeutyczne zastosowanie komórek dendrytycznych mo e tutaj przyj¹æ dwa kierunki. Pierwszy to celowane podawanie antygenu w postaci izolowanych bia- ³ek, peptydów, wybiórczo do komórek dendrytycznych obecnych u pacjenta, przez zwi¹zanie antygenu z przeciwcia³ami rozpoznaj¹cymi komórki dendrytyczne. Pozwala to wzmocniæ odpowiedÿ odpornoœciow¹, dziêki unikniêciu prezentacji antygenu przez makrofagi, gdy taka prezentacja ma odwrotny skutek, czyli dzia³anie supresyjne. Modyfikacja ta, przetestowana przez Steinmana we wspó³pracy z Michelem Nussenzweigiem (te z Rockefeller University), umo liwi³a zmniejszenie skutecznej dawki antygenu krotnie, przy zachowaniu albo nawet zwiêkszeniu efektu terapeutycznego. Zalet¹ tej metody jest jej logistyczna prostota i ograniczone koszty. Zmodyfikowane szczepionki, które adresuj¹ antygen do okreœlonych subpopulacji komórek dendrytycznych, mog¹ byæ wytwarzane masowo, w sposób podobny do otrzymywania szczepionek prewencyjnych. Problemy z zastosowaniem klinicznym wynikaæ mog¹ z niepe³nej swoistoœci markerów ludzkich komórek dendrytycznych oraz zaburzeñ funkcji komórek dendrytycznych, obserwowanych u du ej czêœci pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ nowotworow¹. Druga opcja to wytwarzanie komórek dendrytycznych i ob³adowywanie ich antygenem poza organizmem. Podejœcie to jest znacznie bardziej skomplikowane, pracoch³onne i kosztowne, logistycznie porównywalne z takimi zabiegami jak przeszczepienie szpiku kostnego (choæ pozbawione podobnego ryzyka) lub wysepek trzustkowych. Pomaga za to unikn¹æ ograniczeñ zwi¹zanych z upoœledzeniem funkcji endogennych komórek dendrytycznych pacjentów i zapewnia uzyskanie w pe³ni dojrza³ych komórek o wysokim stopniu aktywnoœci przeciwnowotworowej. Pozwala te kontrolowaæ proces dojrzewania komórek dendrytycznych i, przynajmniej w teorii, modyfikowaæ go, precyzyjnie dostrajaj¹c indukowan¹ odpowiedÿ odpornoœciow¹ do konkretnych potrzeb (np. wybrane mechanizmy efektorowe odpowiedzi komórkowej, zdolnoœæ limfocytów T do migracji do po ¹danych tkanek, takich jak guz nowotworowy lub organy szczególnie nara one na przerzuty). Mimo trudnoœci logistycznych (koniecznoœæ przygotowania autologicznych komórek dla poszczególnych pacjentów, ograniczona trwa³oœæ gotowej szczepionki), to w³aœnie podejœcie tera- 16 nr 11 (199) listopad 2011

19 SZKO A PNEUMONOLOGII peutyczne zosta³o najdog³êbniej przetestowane klinicznie i doczeka³o siê wprowadzenia pierwszego komercjalnego produktu na rynek amerykañski. Mimo wysokich kosztów tej terapii (obecnie 93 tys. dolarów za trzy dawki) i relatywnie niskiej efektywnoœci (œrednie przed³u enie prze ycia pacjentów opornych na leczenie hormonalne z 21 do 25 miesiêcy), ta szczepionka jest pierwszym œrodkiem, w odniesieniu do którego udowodniono, e koncepcje naukowe Steinmana i jego kolegów mog¹ prowadziæ do nowych terapii. Ralph Steinman nie dowiedzia³ siê, e jest tegorocznym laureatem Nagrody Nobla. Zmar³ nieca³e 72 godziny przed og³oszeniem wyników, po 4,5-rocznej, d³ugo skutecznej walce z rakiem trzustki. Zaskakuj¹ce by³o, e w dniu wizyty jednego z nas (Paw³a Kaliñskiego) w maju 2007 r., nieca³e trzy tygodnie po operacji, Ralph spêdzi³ ju ca³y dzieñ w laboratorium, poprawiaj¹c artyku³ swojego asystenta i planuj¹c nastêpne doœwiadczenia. W czasie przesz³o pó³godzinnej rozmowy, obejmuj¹cej jego plany naukowe i nasze badania, by³o widoczne, e choæ doskonale zdaje sobie sprawê z powagi swojej choroby, traktuje j¹ nie jak fatum, ale jak kolejne wyzwanie dla swoich badañ i pasji naukowej. W ci¹gu nastêpnych 4,5 roku Steinman poddawa³ siê wielu terapiom, w du ej czêœci doœwiadczalnym i kierowanym przez niego samego. By³y wœród nich przynajmniej dwie nowe terapie ulepszonymi komórkami dendrytycznymi. Nie sposób powiedzieæ, na ile ten czas jego aktywnego ycia z chorob¹, która zwykle pozwala pacjentom yæ tylko przez kilka miesiêcy, by³ wynikiem nowych terapii, a na ile pasji ycia Ralpha. Jego badania udowodni³y, e komórki dendrytyczne pomagaj¹ limfocytom walczyæ z nowotworem, nawet zaawansowanym. Jesteœmy te przekonani, e pomog³y Ralphowi w jego osobistej walce z rakiem, bêd¹c czêœci¹ sukcesu ostatnich udanych lat ycia, choæ nie wiemy, jaki by³ tego mechanizm. Ü Pawe³ Kaliñski, MD, PhD Professor of Surgery, Immunology & Inf Dis Microbiol, Director, Immunotransplantation Center University of Pittsburgh and the University of Pittsburgh Cancer Institute, prof. dr hab. med. Wies³aw W. Jêdrzejczak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnêtrznych WUM 29. sesja Szko³y Pneumonologii Warszawsko-Otwockiego Oddzia³u PTChP W2011 r. przypada 110. rocznica urodzin dr Wiktorii Marii Werkenthin, wybitnej polskiej radiolog, nale ¹cej do cz³onków-za³o ycieli Towarzystwa Badañ Naukowych nad GruŸlic¹, którego kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Chorób P³uc. Dlatego czerwcowa Szko³a Pneumonologii by³a dedykowana Jej pamiêci. Maria Werkenthin. Lata 30. (ze zbiorów Biblioteki Naukowej Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc w Warszawie) Doktor Werkenthin jest wspania³ym przyk³adem lekarza, naukowca i dzia³aczki, która w trudnych czasach okupacji niemieckiej wykaza³a siê mêstwem w obronie fundamentalnych wartoœci. By³a córk¹ Niemca i Angielki, ale pozosta³a wierna swej ojczyÿnie z wyboru Polsce. Da³a œwiadectwo, e nie mo na godziæ siê ze z³em, nawet jeœli trzeba za to zap³aciæ najwy sz¹ cenê. Konformizm pozwala niekiedy wygodnie prze yæ, ale tylko postawa, jak¹ zaprezentowa- ³a dr Maria Werkenthin, umo liwia przejœcie do historii oraz pozostanie w sercach i umys³ach kolejnych pokoleñ. W 2009 r., podczas czerwcowej Szko³y Pneumonologii PTChP, dr Królikowski kwestowa³ na rzecz odnowy niszczej¹cego nagrobka Marii Werkenthin. Dziêki uzyskanym od lekarzy œrodkom, przy du ym wsparciu Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Ewangelicko-Augsburskiego Cmentarza w Warszawie, uda³o siê to zadanie zrealizowaæ. Kolejn¹ Szko³ê Pneumonologii poœwiêcono problemom, które rzadko stanowi¹ przedmiot podyplomowego kszta³cenia, ale s¹ czêste w praktyce klinicznej zaburzeniom oddychania podczas snu. Obturacyjny bezdech podczas snu wystêpuje u kilku procent mê czyzn i kobiet, co wi¹ e siê z narastaj¹cym w ostatnich dekadach problemem oty³oœci sprzyjaj¹cej rozwojowi tej choroby. Wprowadzeniem do tematu by³ wyk³ad dr. Szczepana Cofty, naczelnego lekarza Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu, który przedstawi³ b³êdne ko³o przyczyn i skutków obserwowanych w tej chorobie. Ukaza³, w jaki sposób dochodzi do jej rozwoju i jakie poci¹ga za sob¹ skutki. W Stanach Zjednoczonych wyodrêbniona zosta³a medycyna snu, która kompleksowo zajmuje siê ró - norodnymi zaburzeniami p³ucnymi, laryngologicznymi, neurologicznymi, psychicznymi, kr¹ eniowymi, metabolicznymi oraz endokrynologicznymi. Dr Tadeusz Przyby³owski z WUM, jeden z najlepszych znawców tematu, przedstawi³ objawy i zasady diagnostyki obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podejrzenie choroby powinny nasun¹æ takie objawy jak: uczucie zmêczenia i niewyspania po przebudzeniu, sk³onnoœæ do zasypiania podczas codziennych czynnoœci, bóle g³owy, oporne na leki nadciœnienie têtnicze, zaburzenie libido, nykturia, chrapanie i przerwy w oddychaniu podczas snu obserwowane przez partnera. Podkreœlono kluczow¹ rolê badania polisomnograficznego w ustaleniu rozpoznania choroby. W kolejnym wyk³adzie dr Piotr Bielicki z WUM omówi³ nieinwazyjne metody leczenia obturacyjnych bezdechów. Wykazano skutecznoœæ zastosowania aparatów CPAP (Continous Possitive Airway Pressure) lub bpap (Bilevel Positive Airway Pressure). Urz¹dzenia te pozwalaj¹ pokonaæ opór w górnych drogach oddechowych spowodowany zapadaniem siê podczas snu miêkkich struktur gard³a. Chorzy musz¹ spaæ w odpowiedniej masce po³¹czonej z aparatem, ale efekty tego leczenia niejednokrotnie s¹ znakomite. Na aspekty laryngologiczne omawianego problemu zwróci³ uwagê prof. Andrzej Kukwa. Nale y on do najczêœciej cytowanych w literaturze œwiatowej polskich laryngologów. Olbrzymia wiedza i doœwiadczenie profesora pozwala mu na formu³owanie odwa nych i oryginalnych koncepcji dotycz¹cych wp³ywu zmian czynnoœciowych lub anatomicznych w górnych drogach oddechowych na oddychanie nie tylko podczas snu. Zagadnienie bezdechów u dzieci przedstawi³ prof. Jacek Grygalewicz z CMKP. Zaburzenia te maj¹ u nich odmienny charakter ni u doros³ych, gdy przewa nie s¹ centralnego pochodzenia. Wynika to g³ównie z niedojrza³oœci uk³adu nerwowego u wczeœniaków. Niespodziewane zgony niemowl¹t podczas snu s¹ przedmiotem intensywnych badañ, maj¹cych na celu wyjaœnienie ich przyczyny. u nr 11 (199) listopad

20 SZKO A PNEUMONOLOGII Fot. P. D¹browiecki, T. M. Zielonka Od lewej: dr Robert Brzozowski, dr Rafa³ Kidziñski, dr Ma³gorzata Polubiec, dr Krzysztof Soja, prof. Andrzej Chcia³owski, dr Rafa³ Krenke, dr Piotr Korczyñski, dr Jacek Jagodziñski, dr Inga Barañska, dr Pawe³ Kuca, prof. Joanna Domaga³a-Kulawik i dr El bieta Radzikowska. u Na zakoñczenie dr Anna Kazimierczak z WIM omówi³a zaburzenia oddychania u chorych z niewydolnoœci¹ serca. Oddech Cheyne a-stokesa nale y do udowodnionych czynników ryzyka wczesnego zgonu. Zaburzenia owe maj¹ g³ównie charakter bezdechów centralnego pochodzenia i metody leczenia stosowane w obwodowych zaburzeniach obturacyjnych nie przynosz¹ zadowalaj¹cych wyników. Trwaj¹ poszukiwania skuteczniejszych sposobów terapii. Obturacyjny bezdech podczas snu sta³ siê ostatnio przedmiotem zainteresowania kardiologów, gdy wykazano, e jest najczêstsz¹ przyczyn¹ wtórnego nadciœnienia têtniczego. Druga czêœæ sesji, przygotowana przez prof. Andrzeja Chcia- ³owskiego z Wojskowego Instytutu Medycznego, dotyczy- ³a chorób œródpiersia. Rozpocz¹³ j¹ wyk³ad dr. Rafa³a Kidziñskiego z Zak³adu Radiologii WIM na temat wartoœci diagnostycznej tomografii komputerowej w tych chorobach. Wspomniana metoda uwidoczni³a struktury i skutki procesów chorobowych, które nie by³y widoczne na przegl¹dowym zdjêciu radiologicznym klatki piersiowej. Spowodowa³o to prze³om w diagnostyce chorób œródpiersia i poprawi³o znacz¹co wyniki leczenia. Wielkim postêpem w diagnostyce owych zmian sta³o siê wprowadzenie ultrasonografii wewn¹trzoskrzelowej (EBUS) i wewn¹trzprze³ykowej (EUS) wraz z wykonywaniem celowanych biopsji pod kontrol¹ ultrasonograficzn¹. Nastêpnie wyst¹pi³ dr Krzysztof Soja z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego, pracuj¹cy w oœrodku od lat wykonuj¹cym badania, które pozwoli³y precyzyjniej i w sposób bezpieczny dla chorego okreœliæ charakter zmian w œródpiersiu. Porównaniem tych metod z mediastinoskopi¹ zajê- ³a siê dr Ma³gorzata Polubiec z IGiChP. Zastosowanie EBUS i EUS przy okreœlaniu stadium zaawansowania zmian nowotworowych w klatce piersiowej zmniejszy³o liczbê mediastinoskopii, a tak e niepotrzebnie wykonywanych operacji u chorych na raka p³uca. ¹czne wykonanie EBUS i EUS wraz z biopsj¹ pozwala z bardzo du ym prawdopodobieñstwem wykluczyæ lub potwierdziæ z³oœliwy charakter zmian wêz³owych w œródpiersiu. Na zakoñczenie dr Robert Brzozowski, chirurg z WIM, przedstawi³ problem odmy i zapalenia œródpiersia. Podzieli³ siê swym doœwiadczeniem nabytym podczas udzia³u w polskiej misji wojskowej w Ghazni, gdzie operowa³ polskich o³nierzy oraz rannych Afgañczyków. Trzecia sesja poœwiêcona by³a chorobom op³ucnej. Rozpocz¹³ j¹ wyk³ad dr Ingi Barañskiej z Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc przedstawiaj¹cy zmiany radiologiczne w chorobach op³ucnej. W kolejnym wyst¹pieniu dr Rafa³ Krenke z WUM, najlepszy znawca chorób op³ucnej w Polsce, przedstawi³ algorytm postêpowania diagnostycznego w przypadku wykrycia p³ynu w jamie op³ucnej. Znaczenie maj¹ dane z wywiadu, badanie fizykalne, wyniki badañ obrazowych, szczególnie USG i zdjêcie radiologiczne klatki piersiowej, a tak e wynik oceny p³ynu uzyskanego po wykonaniu toracentezy i biopsji op³ucnej. O przyczynach przesiêku, sposobach diagnostyki i o jego leczeniu mówi³ dr Pawe³ Kuca z IGiChP. W kolejnym wyk³adzie dr Jacek Jagodziñski z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób P³uc i GruŸlicy w Otwocku przedstawi³ problem infekcyjnych przyczyn wysiêku w jamie op³ucnowej. Wa n¹ przyczyn¹ limfocytarnego wysiêku jest gruÿlica. Dr El bieta Radzikowska z IGiChP omówi³a nowotwory op³ucnej. Szczególnie wa ny jest miêdzyb³oniak, nowotwór wywodz¹cy siê z op³ucnej, który spowodowany jest g³ównie nara eniem na kontakt z azbestem. W Polsce nie jest on bardzo rozpowszechniony (ok. 200 przypadków rocznie). W diagnostyce nowotworowego wysiêku op³ucnowego kluczow¹ rolê odgrywa ocena cytologiczna. Wybitny ekspert w tej dziedzinie, prof. Joanna Domaga³a z WUM, przedstawi³a zasady pobierania, transportowania i opracowania p³ynu do badania cytologicznego, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na przyczyny fa³szywych wyników. Na zakoñczenie dr Piotr Korczyñski z WUM wyg³osi³ wyk³ad na temat odmy op³ucnowej. To wa ny problem, gdy mo e powodowaæ zagro enie ycia wymagaj¹ce natychmiastowej interwencji. Ü Tadeusz M. Zielonka, Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawsko-Owocki Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Chorób P³uc organizuje kolejn¹, 30. sesjê Szko³y Pneumonologii. Tematem zajêæ bêdzie niewydolnoœæ oddychania. Sesja odbêdzie siê 26 listopada 2011 r. w Novotelu Airport (ul. 1 Sierpnia 1) w godzinach Wstêp jest bezp³atny. Uczestnicy otrzymaj¹ punkty edukacyjne Okrêgowej Izby Lekarskiej. Informacje: Kierownik kursu: Tadeusz M. Zielonka, tel , sekretarz: Jacek Jagodziñski, tel , sekretariat: Izabela Misiak, Instytut GruŸlicy i Chorób P³uc, Warszawa, ul. P³ocka 26, tel.: , 18 nr 11 (199) listopad 2011

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Studencie pamiętaj o ubezpieczeniu!

Studencie pamiętaj o ubezpieczeniu! Studencie pamiętaj o ubezpieczeniu! Ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie umożliwiające korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo