SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.2.2.2a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.2.2.2a"

Transkrypt

1 Toruń, dnia r. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2014/04/01 Zamawiający: Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA ul. Hallera 35 lok.2 (adres korespondencyjny: Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, Toruń) Biuro Dotyczy: wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w dokumentacji przetargowej oraz terminów przyjmowania ofert i rozstrzygnięcia przetargu w następujących dokumentach: SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.2.2.2a Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia wymagalnych składek wynikających z polisy (np. potwierdzenie przelewu bankowego) bądź innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika z treści samego dokumentu do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia wymagalnych składek wynikających z polisy (np. potwierdzenie przelewu bankowego) bądź innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia podana w walucie innej niż polski złoty, przeliczana będzie na walutę polską według średniego kursu waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED).

2 SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu zachodzenia przesłanek wskazanych powyżej w pkt V.2. - oświadczenie zawarte jest w formularzu oferty załącznik nr 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu zachodzenia przesłanek wskazanych powyżej w pkt V.2. - oświadczenie zawarte jest w załączniku nr 5. SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.3 w przypadku oferentów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a należy przedstawić równoważny dokument potwierdzający rejestrację firmy wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę. w przypadku oferentów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a należy przedstawić równoważny dokument potwierdzający rejestrację firmy wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile dotyczy). SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pkt VI.5 Dodano punt 5 o brzmieniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie są zobowiązani każdy z osobna złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5) oraz dokumenty o których mowa w rozdziale V ust. 4.

3 SIWZ. Wymagania dotyczące wadium. Pkt VII 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone wyłącznie w formie pieniężnej. : 3. Wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr w Alior Bank 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium w takiej samej wysokości w jakiej zostało uiszczone (bez odsetek). 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 13, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale V i VI lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych;

4 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego nr w Alior Bank 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2. podpunktach 2-5: 1) dokument wadialny powinien być złożony w oryginale, 2) wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w pkt 10 i 11, 3) wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą, 4) zalecamy dołączenie do oferty aktualnego na dzień sporządzenia dokumentu wadialnego dokumentu wykazującego umocowanie osób podpisanych na dokumencie wadialnym do działania w imieniu gwaranta/poręczyciela. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium w takiej samej wysokości w jakiej zostało uiszczone. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 13, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale V i VI lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 3) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5 SIWZ. Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia ofert. Pkt X 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, Toruń, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: do godz. 14:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, Toruń: W dniu o godz. 14:30 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, Toruń, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: do godz. 10:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu TP ALAUDA ul. św. Katarzyny 5/3, Toruń: W dniu o godz. 10:30 SIWZ. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. XIV. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S=C+J gdzie: S-suma uzyskanych punktów C-punkty za cenę (kryterium nr 1) J-punkty za wykształcenie kierunkowe/doświadczenie w wykonywaniu planów zadań ochronnych, planów ochrony (kryterium nr 2) Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S=C+J gdzie: S-suma uzyskanych punktów C-punkty za cenę (kryterium nr 1) J-punkty za doświadczenie (kryterium nr 2)

6 SIWZ. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Pkt XIV.3 Sposób przyznania punktów w kryterium jakość : Sposób przyznania punktów w kryterium doświadczenie: WZÓR UMOWY 2 PRZEDMIOT UMOWY Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi przeprowadzenia działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. WZÓR UMOWY 6 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia, protokół odbioru zrealizowanego w ramach niniejszego zamówienia każdego z poszczególnych części wymienionych w 4 ust W przypadku stwierdzenia braków lub istotnych wad opracowania już po podpisaniu protokołu odbioru za cały etap postępowania, strony dopuszczają możliwość wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości. 5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia, bezusterkowy protokół odbioru sporządzony dla każdej z poszczególnych części wymienionych w 2 ust Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w terminowym uregulowaniu należności.

7 Ponadto do dokumentacji dodano Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W związku z powyższym zmianie uległa numeracja pozostałych załączników: tzn OPZ z 5 na 6. Toruń Podpis osoby upoważnionej:...

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132197-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35756-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2011/S 22-035756

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel/ Kielce: Kompleksowa realizacja usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. Szczecin: dostawę licencji wsparcia na oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze) wraz z modernizacją urządzeń, dostawą licencji i jego kompletną

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382051-2014:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 216-382051 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 wroclaw.rdos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo