Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery klasa 3 gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery klasa 3 gimnazjum"

Transkrypt

1 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery klasa 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Dział V. Sole 5. Poznajemy sole 5.1. Wzory i nazwy soli 5.2. Dysocjacja jonowa soli Temat lekcji Treści nauczania 73. Budowa i nazwy soli budowa soli ustalanie wzorów sumarycznych soli wzór ogólny soli nazewnictwo soli 74. Ustalanie wzorów soli na podstawie nazwy i odwrotnie wzory i nazwy soli 75. Dysocjacja jonowa soli dysocjacja jonowa soli jony: kationy metalu aniony reszty podstawowe (P) omawia budowę soli wyróżnia metal i resztę kwasową zapisuje wzór ogólny soli podaje nazwy soli pochodzących od podanego kwasu podaje nazwy kwasów, od których pochodzą podane sole ustala rodzaj wiązania między metalem a resztą kwasową wie, że sole występują w postaci kryształów, a nie pojedynczych cząsteczek podaje nazwy soli oraz zapisuje ich wzory sumaryczne i strukturalne identyfikuje sole w zbiorze różnych substancji opisuje dysocjację soli dostrzega związek ładunku jonu metalu, reszty Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) wyjaśnia, na czym polega wiązanie jonowe w solach zapisuje wzory i podaje nazwy soli (trudniejsze przykłady) zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji Uwagi

2 2 6. Poznajemy sposoby otrzymywania soli 6.1. Reakcje 76. Reakcja zobojętniania jako zobojętniania jeden ze sposobów otrzymywania soli 6.2. Reakcje metali z kwasami 77. Otrzymywanie soli w reakcji metali z kwasami kwasowej reakcja zobojętniania jeden ze sposobów otrzymywania soli cząsteczkowy, jonowy, jonowy skrócony zapis równania reakcji chemicznej reakcja metalu aktywnego z kwasem jeden ze sposobów otrzymywania soli wodór i sól produkty reakcji metalu aktywnego z kwasem sprawdzanie, czy metale nieaktywne, np. miedź, reagują z kwasami szereg aktywności metali kwasowej z wartościowością zapisuje i odczytuje proste równania reakcji dysocjacji definiuje reakcję zobojętniania wie, że sole można otrzymywać w reakcji zobojętniania wyjaśnia rolę wskaźnika w reakcji zobojętniania podaje zapis ogólny przebiegu reakcji zobojętniania wie, jaki zapis reakcji nazywa się cząsteczkowym, jonowym, skróconym jonowym zapisuje proste równania (3 formy) reakcji zobojętniania podaje zapis ogólny przebiegu reakcji metalu aktywnego z kwasem wie, że można ją stosować do otrzymywania soli zapisuje i odczytuje prostsze równania reakcji metali z kwasami wyjaśnia, co to jest szereg aktywności metali podaje zastosowanie szeregu aktywności metali zapisuje i odczytuje równania reakcji (3 formy) zobojętniania proponuje substraty reakcji zobojętniania potrzebne do otrzymania danej soli (D) przeprowadza zaproponowaną przez siebie reakcję chemiczną (D) wyjaśnia zmianę odczynu roztworu w reakcji zobojętniania zapisuje i odczytuje równania reakcji kwasów z metalami wyjaśnia istotę reakcji kwasów z metalami wie, które metale reagują według omawianego schematu korzysta z szeregu aktywności metali przewiduje, czy dana reakcja chemiczna zachodzi (D) przeprowadza reakcję kwasów z metalami

3 Reakcje tlenków metali z kwasami 6.4. Inne sposoby otrzymywania soli 78. Otrzymywanie soli w reakcji tlenków metali z kwasami 79. Inne sposoby otrzymywania soli reakcja tlenków metali z kwasami jeden ze sposobów otrzymywania soli inne sposoby otrzymywania soli: reakcja metalu z niemetalem reakcja tlenku zasadowego z tlenkiem kwasowym reakcja tlenku kwasowego z zasadą podaje zapis ogólny przebiegu reakcji tlenków metali z kwasami wie, że reakcje tlenków metali z kwasami można zastosować do otrzymywania soli zapisuje i odczytuje proste równania reakcji chemicznych zna jedną z omawianych metod i potrafi ją zastosować w zadaniach odróżnia tlenki kwasowe od tlenków zasadowych definiuje bezwodnik kwasowy identyfikuje gazowy produkt reakcji chemicznej zapisuje i odczytuje równania reakcji tlenków metali z kwasami opisuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji, potrafi je przeprowadzić proponuje i przeprowadza reakcję otrzymywania danej soli tą metodą (D) wymienia poznane sposoby otrzymywania soli wymienia produkty omawianych reakcji chemicznych zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania soli podanymi metodami proponuje sposób otrzymania podanej soli (D) projektuje doświadczenie do podanej propozycji (D) wykonuje zaprojektowane doświadczenie (D)

4 4 80. Otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych 5.3. Elektroliza soli 81. Elektroliza wodnych roztworów soli sole trudno rozpuszczalne powstawanie soli trudno rozpuszczalnych jako łączenie się odpowiednich jonów cząsteczkowy, jonowy, jonowy skrócony zapis równania reakcji powstawania soli trudno rozpuszczalnej analiza tabeli rozpuszczalności elektroliza soli: mechanizm elektrolizy reakcje elektrodowe produkty elektrolizy zastosowania elektrolizy podaje podział soli wyjaśnia, co to są sole trudno rozpuszczalne korzysta z tabeli rozpuszczalności definiuje reakcję strąceniową zapisuje i odczytuje proste równania reakcji strąceniowych definiuje elektrolizę, katodę, anodę, kation i anion wyjaśnia, na czym polegają reakcje elektrodowe ustala produkty elektrolizy wodnego roztworu CuCl 2 wymienia najważniejsze zastosowania elektrolizy podaje przykłady występowania i zastosowania najważniejszych soli swobodnie korzysta z tabeli rozpuszczalności przewiduje wynik reakcji chemicznej na podstawie informacji z tabeli rozpuszczalności (D) proponuje reakcję otrzymywania danej soli trudno rozpuszczalnej (D) projektuje doświadczenie do podanej propozycji (D) wykonuje zaprojektowane doświadczenie (D) (zapis cząsteczkowy, jonowy, jonowy skrócony) podaje zastosowania reakcji strąceniowych zapisuje i omawia równania reakcji elektrodowych określa zastosowania elektrolizy 7. Poznajemy zastosowania soli 82. Podsumowanie wiadomości. Sole wokół nas zastosowania wybranych soli sole szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka utrwalenie wiadomości o solach wymienia przykłady występowania i zastosowania soli identyfikuje sole na podstawie podanych informacji (D) wymienia sole szkodliwe dla zdrowia człowieka 8. Obliczenia chemiczne tematy

5 Pojęcie mola 8.2. Masa molowa 8.3. Obliczenia stechiometryczne Podsumowanie działu 83. Pojęcie mola i masy molowej Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu Dział VI. Surowce i tworzywa 9. Poznajemy surowce pochodzenia mineralnego 9.1. Skład 86. Skład pierwiastkowy chemiczny skorupy skorupy ziemskiej ziemskiej 9.2. Skały wapienne, ich właściwości i zastosowania mol masa molowa skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej porównanie składów pierwiastkowych skorupy ziemskiej, Ziemi i Wszechświata surowce mineralne 87. Skały wapienne skały wapienne: wapień kreda marmur węglan wapnia główny składnik skał wapiennych reakcja charakterystyczna wapieni zastosowania wapieni definiuje mol i masę molową podaje masę molową wykonuje proste obliczenia definiuje skorupę ziemską, minerały, skały i surowce mineralne wymienia nazwy najważniejszych pierwiastków chemicznych występujących w skorupie ziemskiej, Ziemi i we Wszechświecie dokonuje podziału surowców mineralnych podaje przykłady surowców każdego rodzaju wymienia nazwy skał wapiennych podaje nazwę i wzór głównego składnika skał wapiennych zapisuje reakcję charakterystyczną wapieni wyjaśnia, co to są: wapno palone, gaszone, zaprawa korzysta z poznanych pojęć przy obliczeniach porównuje skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej, Ziemi i Wszechświata zapisuje i objaśnia równania reakcji od skał wapiennych do zaprawy murarskiej wyjaśnia, na czym polega twardnienie zaprawy murarskiej, zapisuje równanie reakcji projektuje doświadczenie udowadniające, że skały wapienne zawierają węglan nadobowiązko - we tematy nadobowiązko -we

6 Skały gipsowe, ich właściwości i zastosowania 9.4. Tlenek krzemu(iv), jego odmiany i zastosowania 9.5. Szkło 88. Skały gipsowe skały gipsowe siarczan(vi) wapnia główny składnik skał gipsowych hydraty sole uwodnione gips krystaliczny i gips palony zastosowania gipsu palonego 89.Tlenek krzemu(iv), zastosowanie w produkcji szkła tlenek krzemu(iv) jako składnik minerałów właściwości i zastosowania krzemionki budowa wewnętrzna szkła murarska (wapienna) zapisuje wzory wapna palonego i gaszonego wymienia najważniejsze właściwości wapna palonego i gaszonego zapisuje równanie reakcji otrzymywania wapna palonego i wapna gaszonego wyjaśnia, na czym polega twardnienie zaprawy murarskiej wymienia najważniejsze zastosowania wapieni wymienia nazwy skał gipsowych podaje nazwę i wzór głównego składnika skał gipsowych definiuje hydraty podaje różnice między gipsem krystalicznym a gipsem palonym opisuje sposób otrzymania gipsu palonego z gipsu krystalicznego wyjaśnia, na czym polega twardnienie gipsu palonego podaje najważniejsze zastosowania gipsu zapisuje wzory tlenku krzemu(iv) wymienia minerały, w których występuje tlenek wapnia (D) projektuje doświadczenie, udowadniające, że mamy do czynienia ze starym tynkiem (zawiera CaCO 3 ) (D) wymienia zastosowania omawianych substancji otrzymywania gipsu palonego zapisuje i omawia równanie reakcji twardnienia zaprawy gipsowej omawia zastosowania gipsu omawia dokładnie produkcję szkła porównuje substancje krystaliczne i bezpostaciowe 9.6. Gleba i jej właściwości w przypadku 5 godzin w cyklu

7 7 rodzaje i zastosowania szkła 9.7. Metale 90. Metale wspólne i różniące właściwości metali metody otrzymywania metali korozja metali stopy metali 10. Poznajemy surowce energetyczne Węgle kopalne 91. Surowce energetyczne Ropa naftowa węgle kopalne, gaz ziemny, i gaz ziemny ropa naftowa powstawanie złóż węgla podział węgli kopalnych zastosowania węgli kopalnych powstawanie ropy naftowej i gazu ziemnego produkty destylacji frakcjonowanej ropy krzemu(iv) wymienia właściwości i zastosowania krzemionki podaje cechy substancji bezpostaciowej zna podstawowe surowce do produkcji szkła opisuje przebieg produkcji szkła wymienia właściwości i zastosowania szkła wymienia postaci metali występujące w przyrodzie definiuje rudy i stopy metali podaje przykłady rud i stopów metali wyjaśnia, na czym polega korozja metali wymienia właściwości metali podaje sposób otrzymywania metali z ich rud zapisuje proste równania reakcji chemicznych określa, jak powstają złoża węgli kopalnych, gazu ziemnego i ropy naftowej podaje właściwości ropy naftowej wyjaśnia podział węgli wymienia rodzaje szkła i podaje ich zastosowania określa istotę otrzymywania metali z ich rud znaczenie reakcji redukcji porównuje właściwości różnych metali objaśnia proces wielkopiecowy otrzymywania metali z ich związków chemicznych analizuje problem dlaczego częściej zamiast czystych metali używane są ich stopy (D) bada właściwości fizyczne ropy naftowej i jej palność omawia proces destylacji ropy naftowej porównuje frakcje ropy naftowej określa zastosowania nauczania

8 Węgle kopalne Ropa naftowa i gaz ziemny Alternatywne źródła energii Podsumowanie działu 92. Węgiel kamienny. Alternatywne źródła energii Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu. Dział VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy odmiany węgla pierwiastkowego naftowej zastosowania ropy naftowej i gazu ziemnego węgiel kamienny jako paliwo produkty suchej destylacji węgla kamiennego wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych i ochrona środowiska przyrodniczego przykłady alternatywnych źródeł energii 95. Węgiel pierwiastkowy właściwości węgla jako pierwiastka chemicznego występowanie węgla kopalnych wyjaśnia pojęcie destylacji frakcjonowanej definiuje węglowodory wymienia produkty destylacji ropy naftowej wymienia zastosowania omawianych surowców wyjaśnia, na czym polega sucha destylacja węgla kamiennego wymienia produkty suchej destylacji węgla kamiennego i niektóre ich zastosowania podaje przykłady wpływu na środowisko przyrodnicze działalności człowieka związanej z wykorzystywaniem surowców energetycznych podaje przykłady rozwiązań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego przed wpływem działalności człowieka wymienia alternatywne źródła energii wyjaśnia, czym się zajmuje chemia organiczna produktów destylacji frakcjonowanej ropy naftowej wymienia produkty suchej destylacji węgla kamiennego i ich niektóre zastosowania omawia zasoby surowców energetycznych analizuje skutki wykorzystywania ich przez człowieka (D) wyjaśnia przyczyny poszukiwania nowych źródeł energii przedyskutowuje problemy ekologiczne związane z wydobywaniem i wykorzystywaniem surowców energetycznych (D) omawia alternatywne źródła energii analizuje budowę diamentu i grafitu i wyjaśnia jej

9 9 2. Poznajemy węglowodory nasycone 2.2. Metan 96. Metan główny składnik gazu ziemnego 2.1. Szereg homologiczny alkanów 2.3. Właściwości 97. Szereg homologiczny węglowodorów nasyconych (alkanów) w przyrodzie w stanie wolnym, w związkach nieorganicznych i organicznych metan jako składnik gazu ziemnego właściwości metanu zależność przebiegu spalania metanu od ilości tlenu węglowodory nasycone szereg homologiczny alkany: nazewnictwo podaje informacje o węglu na podstawie jego położenia w układzie okresowym definiuje zjawisko alotropii wymienia odmiany alotropowe węgla podaje właściwości odmian alotropowych węgla wykrywa węgiel w substancjach organicznych wyjaśnia, jakie związki chemiczne nazywa się węglowodorami zna skład i zastosowania gazu ziemnego rozumie zasady obchodzenia się z gazem ziemnym zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny metanu buduje model cząsteczki metanu wymienia właściwości i zastosowania metanu wie, na czym polega spalanie całkowite i niecałkowite zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania dla metanu wyjaśni pojęcia: węglowodory nasycone, alkany i szereg konsekwencje (D) podaje informacje na temat fulerenów wykrywa węgiel i wodór w związkach organicznych bada doświadczalnie rodzaje produktów spalania metanu spalania dowolnego alkanu analizuje zmiany właściwości

10 10 alkanów 3. Poznajemy węglowodory nienasycone 3.1. Szeregi 98. Węglowodory nienasycone homologiczne (alkeny i alkiny) alkenów i alkinów 3.2. Eten 99. Eten (etylen) przedstawiciel alkenów wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne wzór ogólny zastosowania alkanów szereg homologiczny węglowodorów nasyconych: zmiany właściwości fizycznych w szeregu homologicznym węglowodory nienasycone alkeny: wzór ogólny wzory nazewnictwo alkiny: wzór ogólny wzory nazewnictwo eten: budowa cząsteczki otrzymywanie właściwości fizyczne i chemiczne zastosowania homologiczny zapisuje wzór ogólny alkanów rozróżnia wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne podaje nazwy, wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne alkanów buduje model cząsteczki podanego alkanu wyjaśnia, co to są węglowodory nienasycone definiuje alkeny, alkiny podaje wzory ogólne alkenów i alkinów zapisuje wzory alkenów i alkinów stosuje zasady nazewnictwa oblicza masy cząsteczkowe węglowodorów zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny etenu buduje model cząsteczki etenu wie, jak otrzymać eten wymienia właściwości etenu wyjaśni pojęcia monomer, polimer, reakcje polimeryzacji i reakcja przyłączania w szeregu homologicznym (D) buduje model cząsteczki dowolnego alkenu i alkinu otrzymuje eten i bada jego właściwości otrzymywania etenu, reakcji przyłączania i polimeryzacji analizuje właściwości i budowę cząsteczki etenu (D)

11 Etyn 100. Etyn (acetylen) przedstawiciel alkinów 3.2. Eten 3.5. Tworzywa sztuczne 2.3. Właściwości alkanów 3.4. Właściwości alkenów i alkinów 101. Polietylen jako przedstawiciel tworzyw sztucznych 102. Porównanie budowy cząsteczek i właściwości alkanów, alkenów i alkinów etyn (acetylen): budowa cząsteczki otrzymywanie właściwości fizyczne i chemiczne zastosowania tworzywa sztuczne: przykłady otrzymywanie w procesie polimeryzacji porównanie budowy cząsteczek alkanów, alkenów, alkinów porównanie aktywności chemicznej węglowodorów najważniejsze zastosowania węglowodorów spalania etenu wie, jak doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych podaje zastosowania etenu zapisuje wzory etynu wie, jak otrzymać etyn wymienia właściwości etynu spalania etynu podaje zastosowania etynu wymienia przykłady tworzyw sztucznych podaje, w jakiej reakcji chemicznej można niektóre z nich otrzymać wyjaśni pojęcia monomer, polimer podaje przykłady zastosowania tworzyw sztucznych zapisuje wzory ogólne węglowodorów zapisuje wzory prostszych węglowodorów (sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne) i podaje ich nazwy wymienia różnice w budowie alkanów, otrzymuje etyn i bada jego właściwości otrzymywania etynu przyłączania i polimeryzacji etynu (D) analizuje budowę cząsteczki etynu i jej konsekwencje (D) określa, jakie substancje mogą ulegać polimeryzacji omawia budowę polimeru analizuje zalety i wady tworzyw sztucznych (D) wyjaśnia od czego zależy rodzaj produktów spalania węglowodorów zapisuje wzory dowolnego węglowodoru zapisuje dla dowolnego węglowodoru równania reakcji: spalania

12 12 Podsumowanie działu Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu Dział VIII. Pochodne węglowodorów 4. Poznajemy alkohole 4.1. Szereg 105. Szereg homologiczny homologiczny alkoholi jako pochodnych alkoholi węglowodorów pochodne węglowodorów grupa węglowodorowa i grupa hydroksylowa alkohole: szereg homologiczny nazewnictwo wzór ogólny alkenów, alkinów doświadczalnie wykrywa węgiel w węglowodorach opisuje doświadczalny sposób odróżnienia węglowodorów nienasyconych od nasyconych spalania całkowitego i niecałkowitego węglowodorów (proste przykłady) porównuje aktywność chemiczną węglowodorów z obecnością w ich cząsteczce wiązań wielokrotnych wie, dla jakich węglowodorów zachodzi reakcja polimeryzacji i przyłączania wymienia zastosowania węglowodorów rozumie pojęcie pochodnych węglowodorów wyjaśnia budowę pochodnych (rodnik grupa węglowodorowa, grupa przyłączania, polimeryzacji doświadczalnie odróżnia węglowodory nasycone od nienasyconych analizuje zależność właściwości chemicznych węglowodorów od ich budowy (D) wyjaśnia, dlaczego alkohole nazywa się pochodnymi węglowodorów zna nazwy alkili zapisuje wzory i podaje nazwy alkoholi

13 Metanol 4.3. Etanol 14. Substancje silnie działające na organizm człowieka 4.4. Glicerol 4.5. Właściwości alkoholi 106. Metanol i etanol metanol i etanol właściwości i zastosowania fermentacja alkoholowa alkoholizm choroba społeczna 107. Glicerol (propanotriol). alkohole monoi polihydroksylowe glicerol: wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne właściwości funkcyjna) opisuje budowę alkoholi zna zasady tworzenia nazw systematycznych alkoholi zapisuje wzór ogólny alkoholi zapisuje wzory (sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne) czterech pierwszych alkoholi w szeregu homologicznym i podaje ich nazwy zapisuje wzory metanolu i etanolu wskazuje rodnik i grupę hydroksylową opisuje fermentację alkoholową wymienia podstawowe właściwości etanolu i metanolu wie, że metanol jest trucizną zna najważniejsze zastosowania etanolu spalania etanolu i metanolu dzieli alkohole na monoi polihydroksylowe zna kryteria podziału alkoholi podaje przykłady alkoholi mono- i dowodzi, że alkohole tworzą szereg homologiczny (D) określa właściwości fizyczne i chemiczne metanolu i etanolu wyjaśnia, dlaczego, mimo obecności grupy OH, roztwór etanolu ma odczyn obojętny zapisuje równanie reakcji fermentacji alkoholowej i spalania zanalizuje zastosowania etanolu, powiąże je z jego właściwościami (D) opisuje i samodzielnie wykonuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji wykrywa obecność etanolu (D) zna nazwy systematyczne glicerolu i glikolu etylenowego, wyjaśnia ich pochodzenie dostrzega związek właściwości glicerolu z jego

14 14 5. Poznajemy kwasy karboksylowe 5.1. Szereg 108. Szereg homologiczny homologiczny kwasów karboksylowych. kwasów karboksylowych 5.2. Kwas metanowy 5.3. Kwas etanowy Kwas mrówkowy i octowy i zastosowania kwasy karboksylowe: grupa węglowodorowa i grupa karboksylowa reszta kwasowa szereg homologiczny nazewnictwo wzór ogólny kwas mrówkowy i kwas octowy: wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne fermentacja octowa właściwości i zastosowania polihydroksylowych zapisuje wzory glicerolu i glikolu etylenowego wymienia właściwości i zastosowania glicerolu rozumie, że kwasy karboksylowe są pochodnymi węglowodorów zna budowę kwasów karboksylowych opisuje zasady nazewnictwa systematycznego zna nazwy zwyczajowe najważniejszych kwasów karboksylowych zapisuje wzór ogólny kwasów karboksylowych zapisuje wzory czterech pierwszych kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym wskazuje we wzorze rodnik, grupę karboksylową i resztę kwasową zapisuje wzory omawianych kwasów karboksylowych opisuje fermentację octową wymienia najważniejsze właściwości kwasów mrówkowego i octowego zastosowaniami spalania glicerolu zna nazwy zwyczajowe kwasów karboksylowych udowadnia, że kwasy karboksylowe tworzą szereg homologiczny (D) zapisuje wzór dowolnego kwasu karboksylowego i jego nazwę systematyczną porównuje budowę kwasów organicznych i nieorganicznych określa właściwości omawianych kwasów karboksylowych wyjaśnia, odczyn roztworu kwasów mrówkowego i octowego powiąże zastosowania kwasu octowego z jego właściwościami

15 Wyższe kwasy karboksylowe 111. Wyższe kwasy karboksylowe (stearynowy, oleinowy) niższe i wyższe kwasy karboksylowe wzory kwasów palmitynowego, stearynowego i oleinowego właściwości kwasów stearynowego i oleinowego mydła mechanizm mycia i prania wie, że kwas mrówkowy jest trucizną kwasów mrówkowego i octowego, np. z: Mg, CuO, NaOH podaje nazwy soli tych kwasów zapisuje równania dysocjacji kwasów mrówkowego i octowego (podaje nazwy anionów) wymienia zastosowania wybranych kwasów karboksylowych dokonuje podziału kwasów karboksylowych na niższe i wyższe, nasycone i nienasycone podaje przykłady odpowiednich kwasów karboksylowych zapisuje wzory sumaryczne kwasów: palmitynowego stearynowego oleinowego wskazuje rodnik, grupę karboksylową i resztę kwasową w cząsteczce kwasu karboksylowego wymienia najważniejsze właściwości kwasów stearynowego i oleinowego opisuje doświadczalny sposób odróżnienia kwasu : fermentacji octowej spalania z innymi substancjami analizuje właściwości omawianych kwasów i kwasów nieorganicznych (D) opisuje i samodzielnie wykonuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji proponuje sposób otrzymania podanej soli (D) wyjaśnia, dlaczego wyższe kwasy karboksylowe nazywane są kwasami tłuszczowymi wie, gdzie znajduje się wiązanie podwójne w cząsteczce kwasu oleinowego wyjaśnia, na czym polega utwardzanie tłuszczu ciekłego : kwasu oleinowego z bromem otrzymywania stearynianu sodu dla kwasu stearynowego określa, jaką wodę nazywa się wodą twardą wyjaśnia mechanizm mycia i prania (D)

16 Właściwości kwasów karboksylowych 112. Porównywanie właściwości kwasów karboksylowych porównywanie: budowy cząsteczek poznanych kwasów karboksylowych właściwości 6. Poznajemy estry 113. Estry estry: produkty reakcji cząsteczek kwasów karboksylowych z cząsteczkami alkoholi mechanizm i warunki, w jakich zachodzi reakcja estryfikacji budowa cząsteczek właściwości i zastosowania nasyconego od nienasyconego definiuje mydła zna sposób otrzymywania mydeł opisuje zachowanie się mydła w wodzie twardej wie, że właściwości kwasów karboksylowych zależą od długości łańcucha węglowego podaje zmiany niektórych właściwości w szeregu homologicznym wie, że na właściwości kwasów karboksylowych ma wpływ stan nasycenia porównuje właściwości kwasów oleinowego i stearynowego definiuje reakcję hydrolizy, estry wyjaśnia pojęcie reakcji estryfikacji zapisuje wzór ogólny estrów (wskazuje grupę funkcyjną i podaje jej nazwę) podaje przykłady występowania estrów w przyrodzie oraz ich zastosowania wie, jak otrzymać np. octan etylu zapisuje równanie reakcji otrzymywania octanu etylu analizuje zachowanie mydła (stearynian sodu) w wodzie twardej (D) opisuje i samodzielnie wykonuje doświadczenia przeprowadzone na lekcji porównuje właściwości kwasów karboksylowych w szeregu homologicznym, projektuje doświadczenia dotyczące właściwości chemicznych kwasów karboksylowych (D) wyjaśnia mechanizm reakcji estryfikacji podaje warunki, w jakich zachodzi estryfikacja otrzymywania estrów, hydrolizy estrów nazywa estry zapisuje wzory estrów udowadnia różnicę między reakcją zobojętniania a estryfikacją (D) przeprowadza reakcję estryfikacji

17 17 7. Poznajemy inne pochodne węglowodorów 7.1. Aminy 114. Inne pochodne 7.2. Aminokwasy węglowodorów aminy, aminokwasy Podsumowanie działu Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu Dział IX. Związki chemiczne w życiu codziennym aminy i aminokwasy: budowa, wzory właściwości występowanie podaje właściwości octanu etylu podaje nazwy prostych estrów wie, co to są aminy, aminokwasy zapisuje wzory ogólne amin i aminokwasów wskazuje i nazywa grupy funkcyjne podaje występowanie amin i aminokwasów wymienia właściwości amin i aminokwasów zapisuje wzór najprostszej aminy 8. Poznajemy składniki chemiczne żywności 117. Podstawowe składniki żywności i ich rola w organizmie skład chemiczny organizmu człowieka składniki pokarmowe: budulcowe, energetyczne, regulujące ich źródła i rola w organizmie człowieka zasady prawidłowego żywienia wymienia główne składniki organizmów wymienia podstawowe składniki żywności i ich źródła określa rolę składników żywności w organizmie wie, co to są makroi mikroelementy określa zasady prawidłowego żywienia 9. Poznajemy 118. Tłuszcze podział tłuszczów ze dowodzi, że aminy można traktować jako pochodne węglowodorów, a także amoniaku (D) zapisuje wzory poznanych amin i aminokwasów analizuje konsekwencje obecności dwóch grup funkcyjnych w aminokwasach (D) zapisuje równanie reakcji chemicznej i wyjaśnia tworzenie się dipeptydu (D)

18 18 tłuszcze 9.1. Rodzaje tłuszczów i ich otrzymywanie 9.2. Właściwości tłuszczów 10. Poznajemy białka Występowanie, skład i budowa białek Właściwości białek względu na pochodzenie i stan skupienia właściwości fizyczne tłuszczów tłuszcze estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych reakcja zmydlania tłuszczu 119. Białka białka: skład pierwiastkowy podział na proste i złożone reakcje charakterystyczne biuretowa i ksantoproteinowa wpływ różnych czynników na białka wymienia skład pierwiastkowy tłuszczów wykrywa węgiel w tłuszczach dzieli tłuszcze i podaje ich przykłady wymienia właściwości fizyczne tłuszczów definiuje hydrolizę określa, czym są tłuszcze zapisuje słownie przebieg reakcji: otrzymywania tłuszczu hydrolizy tłuszczu zmydlania tłuszczu opisuje zachowanie oleju roślinnego wobec wody bromowej wymienia skład pierwiastkowy białek dzieli białka wie, z czego powstają białka wykrywa węgiel w białkach podaje przykłady występowania białek zalicza białka do związków wielkocząsteczkowych bada wpływ niektórych czynników na białka definiuje denaturację zapisuje wzór ogólny tłuszczu i wzór jednego tłuszczu wykonuje doświadczenie badanie składu pierwiastkowego tłuszczów udowadnia, że tłuszcze są estrami (D) zapisuje poznane równania reakcji: hydrolizy tłuszczu otrzymywania tłuszczu przeprowadza reakcję zmydlania tłuszczu zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji zmydlania tłuszczu analizuje różnice w budowie tłuszczów stałych i olejów roślinnych (D) odróżnia doświadczalnie tłuszcze nasycone od nienasyconych wie, w jaki sposób zbadać skład pierwiastkowy białek określa wiązanie peptydowe wyjaśnia, na czym polega denaturacja i peptyzacja białek wyjaśnia pojęcia zolu i żelu opisuje doświadczenia wykonane na lekcji wykrywa obecność białka w próbce bada wpływ różnych

19 Poznajemy sacharydy Skład 120. Glukoza jako przykład pierwiastkowy monosacharydu (cukru i podział prostego) sacharydów Monosacharydy Disacharydy 121. Sacharoza przykład disacharydu (dwucukru) sacharydy: skład pierwiastkowy podział właściwości fizyczne glukoza przykład monosacharydu: właściwości reakcje charakterystyczne spalanie glukozy w organizmie człowieka sacharoza: przykład disacharydu właściwości i koagulację białek wymienia reakcje charakterystyczne dla białek potrafi wykryć białko w próbce zapisuje słownie przebieg hydrolizy białek wie, co to są węglowodany podaje skład pierwiastkowy sacharydów identyfikuje doświadczalnie pierwiastki chemiczne wchodzące w skład sacharydów dzieli sacharydy i podaje ich przykłady podaje występowanie glukozy zapisuje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy wymienia właściwości fizyczne glukozy określa reakcje charakterystyczne dla glukozy przypisuje glukozie właściwości redukujące zapisuje wzór sumaryczny sacharozy podaje właściwości sacharozy zapisuje równanie reakcji hydrolizy sacharozy czynników na białko wyjaśnia, dlaczego sacharydy nazywane są węglowodanami opisuje doświadczenia na wykrywanie glukozy przeprowadza reakcje charakterystyczne glukozy udowadnia, że glukoza ma właściwości redukujące (D) : spalania glukozy dotyczące właściwości redukujących fermentacji alkoholowej wyjaśnia, dlaczego sacharozę nazywa się disacharydem (dwucukrem) udowadnia, że sacharoza jest polisacharydem (cukrem złożonym) (D)

20 Polisacharydy 122. Polisacharydy (wielocukry) skrobia i celuloza 12. Poznajemy włókna 123. Włókna naturalne i syntetyczne Podsumownie działu Sprawdzian skrobia: występowanie właściwości znaczenie celuloza (błonnik): występowanie właściwości znaczenie włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne: właściwości identyfikacja podaje nazwy produktów hydrolizy sacharozy wymienia zastosowania sacharozy zalicza skrobię i celulozę do polisacharydów zapisuje wzory sumaryczne skrobi i celulozy podaje występowanie skrobi i celulozy wymienia właściwości skrobi i celulozy wymienia produkty hydrolizy skrobi i celulozy wykrywa skrobię w badanej próbce określa znaczenie oraz zastosowania skrobi i celulozy dokonuje podziału włókien podaje przykłady i niektóre zastosowania włókien wymienia właściwości najważniejszych włókien doświadczalnie odróżnia włókno wełniane od bawełnianego przeprowadza hydrolizę sacharozy ustala, czy sacharoza ma właściwości redukujące czy też nie wykonuje doświadczenie potwierdzające tezę o właściwościach redukujących sacharozy (D) wyjaśnia, dlaczego skrobię i celulozę zalicza się do polisacharydów (wielocukrów) porównuje budowę skrobi i celulozy wykrywa obecność skrobi w badanej próbce hydrolizy skrobi i celulozy omawia kryterium podziału włókien podaje właściwości i zastosowania różnych włókien określa sposoby identyfikacji włókien identyfikuje doświadczalnie niektóre włókna

21 Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego 14. Substancje silnie działające na organizm człowieka wiadomości. Omówienie sprawdzianu Zanieczyszczenie środowiska 128. Negatywne skutki działania niektórych substancji na organizm człowieka rodzaje zagrożeń środowiska przyrodniczego zanieczyszczenia: atmosfery hydrosfery litosfery alkoholizm narkomania lekomania wyjaśnia, czym zajmuje się ekologia definiuje zanieczyszczenia dzieli zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego wymienia najważniejsze zagrożenia dla środowiska przyrodniczego podaje źródła zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery opisuje wpływ niektórych zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze charakteryzuje najpoważniejsze zagrożenia definiuje eutrofizację dzieli odpady na rodzaje i podaje ich źródła opisuje negatywny wpływ odpadów na stan środowiska przyrodniczego omawia niektóre sposoby zmniejszenia zagrożeń dla środowiska przyrodniczego lub ich całkowitej likwidacji wyjaśnia pojęcia nałogu, uzależnienia charakteryzuje dokładnie poszczególne zagrożenia charakteryzuje zachowanie tlenków węgla, azotu, siarki w atmosferze analizuje przyczyny powstawania efektu cieplarnianego i jego konsekwencje (D) analizuje wpływ działalności człowieka na glebę oraz podaje wybrane sposoby usuwania zanieczyszczeń gleby (D) charakteryzuje problemy, jakie stwarzają odpady 1 godzina lekcyjna lub 2

22 22 nikotynizm inne nałogi opisuje szkodliwość omawianych substancji opisuje zasady używania niektórych substancji, np. leków wie, że alkoholizm jest chorobą społeczną opisuje wpływ omawianych środków na organizm człowieka, jego zachowanie Propozycje norm ocen dla testu dwustopniowego (P + PP) 1 Ocena Poziom wymagań Opis wymagań Normy ocen*/** niedostateczny uczeń nie opanował nawet połowy wymagań podstawowych 0% 49% P** dopuszczający podstawowe (P) (najbardziej elementarnych) uczeń opanował większą część wymagań podstawowych 50% 74% P** dostateczny uczeń opanował wymagania podstawowe 75% 100% P* dobry ponadpodstawowe uczeń opanował wymagania podstawowe i większą część 75% P + (50% 74%) PP** (PP) wymagań ponadpodstawowych bardzo dobry uczeń opanował pełne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 75% P + (75% 100%) PP* 1 Ochenduszko Julian: Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakości pracy szkoły. Materiały edukacyjne Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli EKO-TUR, Warszawa *Ocenianie wg norm wymagań oceny reprezentują odpowiednie wymagania. ** Ocenianie mieszane wg norm wymagań i pseudonorm %. Taksonomia celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B zrozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Rok Szkolny 2016/2017 Czarny Dunajec Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia 3 M. B.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu)

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego. Pismem pogrubionym zostały wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole definiuje sól; podaje budowę soli; wie, jak tworzy się nazwy soli; wie, że sole występują w postaci kryształów; wie, co to jest reakcja zobojętniania;

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III TEMAT LEKCJI 1. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? 2. Co się dzieje z solami w wodzie? 3. Czy kwasy można zobojętnić? 4.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia odmiany pierwiastkowe wyjaśnia pochodzenie węgli węgla; kopalnych; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum 1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1 września 2016 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II Ocena Semestr I Semestr II Wymagania konieczne( ocena dopuszczająca ) - zna treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego - potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: CHEMIA KL. III GIMNAZJUM Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Chemia Kl.2. I. Kwasy Wymagania programowe na poszczególne oceny Chemia Kl.2 I. Kwasy Ocena dopuszczająca zna zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje elektrolit, nieelektrolit wyjaśnia pojęcie wskaźnika i wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z chemii

Kryteria oceny z chemii Kryteria oceny z chemii Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - rozwiązuje zadania typowe przy pomocy nauczyciela - nie bierze udziału w lekcji, nie przeszkadza w jej prowadzeniu - zakres jego wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE. 1. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE. 1. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie III, wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum K.M. Pazdro

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla klasy III PG nr 8 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla klasy III PG nr 8 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla klasy III PG nr 8 w BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy.

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy. Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Omawiają przemysłową metodę otrzymywania kwasu

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Dział III. Woda i roztwory wodne Treści nauczania 7. Poznajemy związek chemiczny wodoru i tlenu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe:

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe: WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania podstawowe: CHEMIA klasa I 1. Uczeń zna podział substancji, podaje ich przykłady, wie co to są właściwości fizyczne i chemiczne substancji, potrafi je określać. 2. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku

Kwasy 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity. Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Treści nauczania. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Roczny plan wynikowy nauczania chemii w II klasie gimnazjum Materiał opracowany na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

Violetta Kramek nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z chemii Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

Violetta Kramek nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z chemii Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce Violetta Kramek nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z chemii Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce 1 2 WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEDÓLNE OCENY CHEMIA 2009/2010 I. Substancje chemiczne i ich przemiany

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KARTA WYMAGAŃ CHEMIA Klasa III

KARTA WYMAGAŃ CHEMIA Klasa III KARTA WYMAGAŃ CHEMIA Klasa III Nauczyciel: mgr Małgorzata Kajewska Podręczniki obowiązkowe: Chemia dla gimnazjum część 2 i 3 podręcznik J. Kulawik, T. Kulawik. Wyd. Nowa Era Zeszyt: Grubość dowolna, obłożony,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe 13 2 Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny zostały opracowane przez Małgorzat Maƒskà do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy II gimnazjum I. Ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I III gimnazjum oparte na Programie nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I III gimnazjum oparte na Programie nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I III gimnazjum oparte na Programie nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY,,Ciekawa chemia klasa 3

PLAN WYNIKOWY,,Ciekawa chemia klasa 3 PLAN WYNIKOWY,,Ciekawa chemia klasa 3 Dział 6: WODOROTLENKI A ZASADY Temat lekcji Zagadnienia programowe podstawowe (P) Wymagania: ponadpodstawowe (PP) Przykłady metod i form pracy W jaki sposób woda działa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII GIMNAZJUM 1. Formy i metody 1) odpowiedź ustna, 2) zadanie domowe, 3) kartkówka (obejmujący niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut), 4) sprawdzian (obejmuje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR

CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR CHEMIA Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II I SEMESTR III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa II gimnazjum ZSO w Zakopanem

Wymagania edukacyjne z chemii klasa II gimnazjum ZSO w Zakopanem Wymagania edukacyjne z chemii klasa II gimnazjum ZSO w Zakopanem Wymagania na poszczególne oceny Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -spełnia wszystkie kryteria pozwalające mu na uzyskanie oceny bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: Chemia - klasa III Wymagania edukacyjne 1.Węglowodory Ocena dopuszczająca [1] definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji),

Bardziej szczegółowo