Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 6(19) Czerwiec 2007 Cena 2,00 z³

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 6(19) Czerwiec 2007 Cena 2,00 z³"

Transkrypt

1 RY iesiêcznik owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskiej Nr 6(19) Czerwiec 2007 Cena 2,00 z³ SSN

2 LUD RYS RYSW ŒNÓW R YS gnieszka ³yñczak - ak to siê sta³o, e trafi³ pan do ³otoryi? Bo przecie pochodzi pan z P³ocka? ndrzej owalski - ak, mieszka³em w P³ocku i by³em pracownikiem Petrochemii. Niestety, firma bardzo negatywnie wp³ywa³a na moje zdrowie. Dosta³em alergii od ropopochodnych produktów i lekarze zalecili mi zmianê klimatu. ia³em do wyboru dwa miasta: Bielsko-Bia³¹ i ³otoryjê. W Bielsku, niestety, nie obiecywano mi mieszkania (by³y to czasy, gdy rynek mieszkaniowy nie istnia³ - przyp...), a ³otoryjê zna³em, bo bywa³em tu u swojej cioci jako kilkunastoletni ch³opak. Pamiêtam, e wtedy to miasto urzek³o mnie swoim piêknem i ciekaw¹ okolic¹. Wybór wiêc by³ jasny: jadê do ³otoryi! iedy pan tu przyjecha³? - Na prima aprilis 1973 roku. ia³em wtedy 23 lata. Przyjecha³em tu ze swoj¹ rodzin¹, z on¹ i z dzieckiem. o nie by³ art, zamieszka³em w tym mieœcie na d³ugo i chyba zostanê ju na zawsze. le przedtem przyjecha³em na rekonesans, aby za³atwiæ pracê, no i tak w ogóle rozejrzeæ siê. Dobrze pamiêtam ten dzieñ. By³o to w styczniu. Uda³em siê na Lenê, która jeszcze wtedy by³a kopalni¹ miedzi, ale za rok miano ju w niej wstrzymaæ wydobycie. Póki co, wydobycie sz³o, a mnie dyrektor ds. technicznych iros³aw Pawlak (póÿniej zosta³ dyrektorem generalnym GH) zaproponowa³ pracê w tym zak³adzie. decydowa³em siê szybko i mog³em ju przyjechaæ z rodzin¹. Skierowano mnie do dzia³u g³ównego mechanika na mistrza produkcji narzêdzi górniczych, bo kopalnia zaczê³a siê ju powoli przekszta³caæ w ak³ad Urz¹dzeñ Górniczych. Na Lenie by³a szczególna atmosfera, któr¹ tworzy³ dyrektor Stanis³aw Pieprzyk. piekowa³ siê m³odocianymi pracownikami, nikogo nie zostawia³ samemu sobie, interesowa³ siê ich postêpami w pracy, pomaga³ im. y, m³odzi, czuliœmy siê docenieni i potrzebni. ia³em dla dyrektora du o szacunku, który po latach przekszta³ci³ siê w przyjaÿñ, bo zawsze utrzymywaliœmy ze sob¹ kontakt. ak siê zaczê³a pañska dzia³alnoœæ polityczna? apita³ mam w sobie Pan ndrzej owalski by³ w swoim yciu górnikiem, m³odzie owym dzia³aczem partyjnym, biznesmenem, handlowcem i urzêdnikiem pañstwowym. becnie wraz z on¹ Barbar¹ jest w³aœcicielem kompleksu gastronomicznego w ³otoryi: restauracji Przy i³ej, pubu Ulubione miejsce i kawiarni êdrusiowa ama. Wkrótce do szeregu zawodów wyuczonych pana ndrzeja dojdzie hotelarz, bo za dwa lata przy tym kompleksie stanie nowoczesny, na europejsk¹ miarê, hotel. ndrzej owalski jest te prezesem ³otoryjskiego owarzystwa radycji Górniczych, które dzia³a bardzo prê nie, organizuj¹c m.in. Dymarki aczawskie. Przedstawiamy dzisiaj sylwetkê cz³owieka, który odniós³ sukces; cz³owieka z niespo yt¹ energi¹, na³adowanego mnóstwem pomys³ów, wcielanych w ycie z du ym powodzeniem, chocia, zdarza³o siê, e mia³ te pora ki. ³oœliwi twierdz¹, e nie osi¹gn¹³by tego wszystkiego, gdyby nie pomog³a mu partia. Spróbujmy przedstawiæ prawdê. - Do ³otoryi przyjecha³em jako cz³onek wi¹zku ³odzie y Socjalistycznej i na Lenie zacz¹³em aktywnie dzia³aæ, bo by³y to czasy, gdy na terenie zak³adów pracy dzia³a³y organizacje i partie polityczne. Dyrektor Pieprzyk zauwa y³ we mnie niespokojn¹ duszê i zacz¹³ nas stymulowaæ do dzia³ania, tworzyæ warunki. a pan œwiatopogl¹d lewicowy? - o jest tak: pochodzê z rodziny o ziemiañskim rodowodzie, mój dziadek walczy³ na wojnie polskoradzieckiej. Po wojnie œwiatowej, podczas uspó³dzielniania na si³ê Polaków, jako jedyny odmówi³ wst¹pienia do spó³dzielni produkcyjnej. By³ prawicowcem. Rodzina, której po k¹dzieli mam du o w P³ocku, mia³a ziemiañskie tradycje katolickie, które kultywowaliœmy podczas czêstych spotkañ rodzinnych. a mam z on¹ Barbar¹ œlub koœcielny, nasze dzieci zosta³y ochrzczone. reszt¹ nie wyobra am sobie, e mog³oby byæ inaczej! Podczas mojej pracy w zetemesie ró nice œwiatopogl¹dowe nie mia³y adnego znaczenia. a i podobni do mnie m³odzi ludzie chcieli po prostu coœ robiæ, dzia³aæ. Nie mieliœmy wyboru, dla m³odych ludzi wtedy oferowano tylko S i podobne do niego organizacje. Wysz³o wiêc na to, e chc¹c nie chc¹c, zosta³em lewicowcem. Szybko zosta³ pan dzia³aczem S tzw. pierwszego szeregu. - W 1974 r. zmieni³ siê pierwszy sekretarz Polskiej jednoczonej Partii Robotniczej w powiecie z³otoryjskim. osta³ nim Hieronim Harasimiuk. Pamiêtam, e mia³em wtedy drug¹ zmianê na kopalni, a tu do mnie, do m³odego cz³owieka do pracy przyje d a osobiœcie pierwszy sekretarz! S³ysza³ o mnie, e jestem aktywny i przyjecha³ porozmawiaæ, aby zaproponowaæ mi pracê zupe³nie innego rodzaju. oim zadaniem mia³aby byæ aktywizacja m³odzie y w powiecie, a ja mia³bym obj¹æ stanowisko przewodnicz¹cego arz¹du Powiatowego S. Nie odpowiedzia³em od razu, d³ugo siê zastanawia³em. Na kopalni dobrze zarabia³em, wiêc to nie by³a kwestia zarobków. Przewa y³a opinia przyjació³, którzy mnie przekonali, abym przyj¹³ tê pracê. ak wiêc, pó³tora roku po przyjeÿdzie na zupe³nie nowe miejsce - przyj¹³em, b¹dÿ co b¹dÿ, renomowane stanowisko. Czy to ju by³a dzia³alnoœæ polityczna? - eraz, po latach, widzê e polityki ma³o by³o w mojej dzia³alnoœci. acz¹³em rzeczywiœcie aktywizowaæ m³odzie i myœlê, e to mi siê uda³o. Wraz ze mn¹ dzia³a³a paczka oko³o szeœædziesiêciu m³odych wykszta³conych ludzi, którzy nie wiedzieli jak spo ytkowaæ swoj¹ energiê. Bardzo ciep³o wspominam rystynê Demczuk, która, bêd¹c równie cz³onkiem S, mia³a œwietne pomys³y. Robiliœmy m.in. maratony muzyki m³odzie owej, organizowaliœmy obozy m³odzie owe w agowie i wiele innych ró nych projektów. o by³a œwietna zabawa, ale i porz¹dna szko³a ycia. Wtedy nauczy³em siê przede wszystkim organizacji pracy. Dopiero teraz mogê oceniæ, jak wielki wp³yw mia³o te kilka lat na moj¹ póÿniejsz¹ dzia³alnoœæ. By³a te s³awetna trójca. By³o nas trzech m³odych dzia³aczy, którzy stanowili postêpow¹ awangardê S-u: anusz Prus, ja i Ryszard Pêka³a. ówili nawet o nas PP! o by³a przyjaÿñ! wi¹za³a nas wspólna wizja przysz³oœci, ka dy z nas mia³ podobn¹ drogê yciow¹. Rozumieliœmy siê w lot, razem du o mogliœmy. Wspieraliœmy siê w trudnych chwilach, nasze rodziny te siê przyjaÿni³y. becnie nasze drogi nieco siê rozesz³y, ale spotykamy siê nadal. Nadal jesteœmy przyjació³mi. PPR pomog³a panu w karierze? - Gdy nasta³ Gierek, mówi³o siê: o nasz cz³owiek. Nie jest zwi¹zany z oskw¹. Wywodzi siê z robotników. Dlatego zapisa³em siê do PPR. Do nowej rzeczywistoœci w latach siedemdziesi¹tych podchodziliœmy z entuzjazmem. Byliœmy przekonani, e teraz mo e byæ ju tylko lepiej. Wtedy sporo ludzi zapisywa³o siê do partii. Nie przypuszcza³em, e partia mo e odgrywaæ z³¹ rolê. By³em idealist¹, mia³em prawo s¹dziæ, e to wszystko jest prawdziwe. a chcia³em tylko dzia³aæ! W 1975 r. w Polsce przeprowadzono reformê administracji, gdzie miêdzy innymi zosta³y zlikwidowane powiaty. Wtedy zaproponowano mi pracê urzêdnika w aparacie partyjnym. Nie widzia³em siê w tej roli, nie chcia³em byæ aparatczykiem, wiêc odmówi³em, ale na moje miejsce zaproponowa³em kogoœ innego. o prawda, e PPR wtedy poleca³a swoich cz³onków do pracy. le przecie partia za mnie nie pracowa³a. o ja sam pracowa³em, sam rozwi¹zywa³em problemy i mia³em w³asne pomys³y i marzenia. Fabryka bombek to by³o dla pana zupe³nie nowe doœwiadczenie. Bo to ju by³ przemys³ i trochê handel. - Fabryka ozdób choinkowych w arkowicach (ko³o Lubawki) ak³ady Przemys³u erenowego, zak³ad numer 4 w ³otoryi zatrudnia³a oko³o stu pracowników. W 1975 r. zosta³em kierownikiem tego zak³adu, maj¹c ju za sob¹ kilka lat doœwiadczeñ organizacyjnych w zetemesie. Po trzech latach na bazie tego zak³adu utworzy³em RY Wydawca: owarzystwo i³oœników iemi ³otoryjskiej dres redakcji: ³otoryja, u.l Szkolna 1 (Dom Nauczyciela Bacalarus - poddasze), tel.: , dres internetowy: W pracach redakcyjnych uczestniczyli: nna Chrzanowska, Renata Fuchs, Roman Gorzkowski, Bartosz eziorski, gnieszka ³yñczak, wona Paw³owska, Robert Paw³owski (red. naczelny). samodzieln¹ jednostkê, spó³dzielniê pracy, która przyjê³a nazwê Vitrum (³ac. szk³o) i zosta³em prezesem tego zak³adu. wtedy rozwin¹³ pan i produkcjê, i ca³y zak³ad? - ogê z dum¹ powiedzieæ, e stworzy³em zupe³nie inny zak³ad. e stu osób za³ogi na pocz¹tku zak³ad rozrós³ siê do piêciuset pracowników. prócz bombek zaczêliœmy produkowaæ kryszta³y na rynek krajowy, natomiast z ogromnym powodzeniem eksportowaliœmy do NRD i do SRR napêdy do domowych maszyn do szycia. ieliœmy bardzo wysok¹ dynamikê sprzeda y. Pracownicy du o zarabiali, spó³dzielnia odnosi³a sukcesy. Wœród moich pracowników by³ anusz Prus, który uczy³ siê ode mnie. eraz ma w³asny zak³ad o podobnym profilu produkcji. e odnosi sukcesy. W tym okresie te siê pan kszta³ci³. - ak, w 1982 r. podj¹³em studia na kademii konomicznej i po piêciu latach obroni³em tytu³ magistra. Studia bardzo mnie rozwinê³y. Ch³on¹³em wiedzê, mia³em mnóstwo pomys³ów, które mog³em zastosowaæ w praktyce w moim zak³adzie. yœlê, e dziêki tym jedenastu latom pracy w przemyœle mocno siê rozwin¹³em. Przyszed³ czas na zmiany. Pewnego razu do mojego zak³adu przyjecha³ wojewoda legnicki, który s³ysza³ o sukcesie Vitrum i zaproponowa³ mi przejœcie do pracy w handlu. Partia rzuci³a pana na nowy odcinek, jak to siê kiedyœ mówi³o? - No tak, zacz¹³em dzia³aæ na odcinku Pañstwowej Spó³dzielni Spo ywców Spo³em jako prezes tej spó³dzielni. Lata uwa am za swój dobry okres. Sklepy PSS w Chojnowie i ³otoryi zosta³y unowoczeœnione, otrzyma³y nowy wystrój, by³y rozpoznawalne dziêki kolorowym markizom (jedynym w ówczesnej szarej ³otoryi), a dziêki moim dobrym kontaktom z przemys³em mog³em towary do sklepów œci¹gaæ poza tzw. rozdzielnictwem. Podczas pracy w Vitrum trochê podró owa³em po uropie i wzory stamt¹d natychmiast wdra a³em w naszych placówkach. ieliœmy dobre sklepy, pe³ne towarów, co na owe czasy by³o nies³ychanym wyczynem. No w³aœnie, w tych latach w Polsce by³ ju kryzys, ale rzeczywiœcie sklepy PSS w ³otoryi wyró nia³y siê. - Na Getta mieliœmy wzorcowy sklep Balerina z atrakcyjnymi butami, delikatesy Camargo z dobrymi s³odyczami i z czekolad¹, inimarket na Chopina. Chojnów te mia³ podobne sklepy. Dzia³a³ te pan spo³ecznie. Czy na tej niwie te odnosi³ pan sukcesy? - W 1984 r. zosta³em prezesem klubu sportowego Górnik. o by³a absolutnie spo³eczna praca, za któr¹ nie bra³em ani grosza. Pasjonowa³a mnie ta dzia³alnoœæ i muszê powiedzieæ, e w³aœnie wtedy Górnik mia³ najwiêksze w swojej historii sukcesy. Pi³karze no ni grali w lidze, a pi³karze rêczni w lidze. Uwa am, e by³ to sukces organizacyjno - sportowy. nalaz³ pan sposób na zdobycie funduszy dla klubu? - Utworzy³em w klubie zespo³y gospodarcze, które zarabia³y na siebie i na klub, a ponadto, dziêki moim osobistym kontaktom za³atwia³em sponsorów dla klubu. Dobrze dofinansowany klub to po³owa sukcesu sportowców, którzy te wtedy dzia³ali tylko spo³ecznie, nie zarabiaj¹c na graniu w pi³kê. Chcia³em rozszerzyæ dzia³alnoœæ sportow¹ klubu i doprowadzi³em do kupna stalowych podpór na halê sportow¹. upiliœmy je od Urzêdu iejskiego w owarach za 1/50 ich wartoœci, ale niestety, hala sportowa nie powsta³a. Przês³a stalowe d³ugo le a³y na stadionie wystawione na dzia³anie korozji i z³odziei. le ja ju wtedy nie by³em prezesem klubu i nie mog³em temu zaradziæ. No i doszliœmy do tego okresu, gdy zosta³ pan ostatnim naczelnikiem miasta, bo po pañskim urzêdowaniu w³odarze miasta ju nosili nazwê burmistrzów. - Wtedy to by³o tak, e wojewoda proponowa³ konkretne osoby na funkcjê naczelnika miasta, a radni miejscy wybierali spoœród kandydatów. ymi kandydatami w 1989 r. by³em ja i an lonowski. G³osowanie wygra³em ja i zosta³em przez wojewodê powo³any na Naczelnika iasta ³otoryja. en okres doskonale pamiêtam, bo wtedy te by³am pracownikiem Urzêdu iejskiego. o by³ bardzo dynamiczny i burzliwy rozwój wydarzeñ, niespotykany dot¹d w sennej nieco dzia³alnoœci Urzêdu. - le te i czasy by³y inne. Pamiêtajmy, e zaczê³a siê transformacja ustrojowa. System socjalistycznej gospodarki powoli zostawialiœmy za sob¹, a nowe przepisy pozwala³y na zupe³nie inne, nowatorskie i nowoczesne rozwi¹zania systemowe. Wtedy podjêliœmy jednoczeœnie wiele trudnych zadañ i inwestycji. Poniewa Urz¹d nie mia³ narzêdzi, aby sprawnie prowadziæ inwestycje, powo³a³em spó³kê urad, która prowadzi³a tzw. zastêpstwo inwestorskie po to, aby odci¹ yæ urzêdników od tego rodzaju spraw. Powo³a³em te zespó³ gospodarczy GBUD, który potem przekszta³ci³ siê w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Formacja ta doskonale spe³nia³a swoje zadanie, bêd¹c wykonawc¹ inwestycji Urzêdu iejskiego. Niestety, odbi³o siê to czkawk¹, bo z uwagi na nowoœæ tego rodzaju rozwi¹zañ, co wi¹za³o siê z niedoinformowaniem z³otoryjan, zarzucano mi, e zaw³aszczam maj¹tki. dda³em wiêc swoje udzia³y, które by³y zreszt¹ niewielkie, aby nic nie mo na by³o mi zarzuciæ. le za to ulica Basztowa to pañski sukces jako naczelnika miasta. - Uwa am to za swój ogromny sukces i mój œlad w historii miasta. ednak projekt tego deptaka zosta³ opracowany jeszcze wtedy, gdy naczelnikiem by³ Pawe³ Drzewiñski. Projekt przele a³ przez tyle lat w szufladzie urzêdnika, bo chyba czeka³ na mnie. Pamiêtam, e przed przyst¹pieniem do tej inwestycji organizowa³em wiele spotkañ z fachowcami, s³ucha³em uwa nie ich m¹drych uwag i przed wykonaniem nowego wizerunku ulicy przebudowaliœmy podziemne instalacje w ten sposób, aby woda nie zalewa³a starych kamienic. osta³o zrobione bardzo dobre odwodnienie. eraz ulica wygl¹da naprawdê piêknie i jest wizytówk¹ naszego miasta. Niestety nie jest skoñczona, bo nie zosta³y wykonane stylowe lampy, no i poza tym projekt deptaka uwzglêdnia³ te przebudowê ulicy Pi³sudskiego, bêd¹cej w tym samym ci¹gu. Szkoda, e zaniechano dokoñczenia tego projektu. Przed³u ony deptak by³by g³ówn¹ ozdob¹ ³otoryi. uszê siê pochwaliæ, e równie kszta³t i wygl¹d osiedla Na Skarpie przy ul. Pochy³ej powsta³ dziêki mnie, bo decyzj¹ administracyjn¹ zmieni³em plan zagospodarowania w ten sposób, aby w tym miejscu mog³o powstaæ osiedle domów jednorodzinnych. Uwa a³em, e to jest znakomite miejsce na tego typu budownictwo z piêknym po³o eniem, chocia nieco trudnym terenem. eraz na moich oczach ucieleœnia siê moja wizja sprzed lat. Równie za swój sukces jako naczelnika miasta uwa am utrzymanie przy yciu ³otoryjskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego. o by³o bardzo trudne, bo ju tworzy³ siê wtedy wolny rynek, a ten twór by³ doœæ skostnia³y. le uda³o siê! Gdy po kilku latach rozwi¹zano PB - by³ to koniec budownictwa w naszym mieœcie. ak pan sobie radzi³ ze zmieniaj¹cymi siê lawinowo przepisami prawnymi? - ia³em, co prawda, radcê prawnego w Urzêdzie. By³ nim rtur Stêpieñ, ale mimo wszystko polega³em g³ównie na swojej wiedzy i intuicji. Poza tym ci¹gle siê szkoli³em, aby byæ na bie ¹co. bólem wspominam, e zarzucano mi wtedy spó³ki nomenklaturowe, zaw³aszczanie maj¹tku, ale ja mam czyste sumienie. ogê œmia³o chodziæ po mieœcie i patrzeæ wszystkim z³otoryjanom prosto w oczy. Nie bra³em ³apówek, chocia by³y to czasy, gdy du o ludzi bogaci³o siê na niespójnoœci b¹dÿ nieprecyzyjnoœci przepisów. a nie dorobi³em siê maj¹tku. Gdy przyszed³ czas zmian, gdy zmieni³ siê w naszym kraju handel, przemys³ i administracja, przesta³em byæ naczelnikiem miasta. aj¹c 40 lat, po wielu sukcesach, ale i pora kach, szuka³em swego miejsca na ziemi. By³em roz alony, bo moja partia zawiod³a mnie, moje idee leg³y w gruzach. Wtedy sobie przysi¹g³em, e przez najbli sze dziesiêæ lat nie zapiszê siê do adnej partii. Niestety, muszê wyznaæ, e z³ama³em tê przysiêgê. a namow¹ kolegi zapisa³em siê do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. znów - ja, ideowiec - prze ywam kolejne rozczarowanie przywódc¹ partii Leszkiem illerem. teraz tkwiê w tym... Wtedy, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych za wszelk¹ cenê chcia³em udowodniæ, e sobie poradzê. Do rozpoczêcia interesu by³ niezbêdny kapita³, a ja go nie mia³em. le zdawa³em sobie doskonale sprawê, e przecie kapita³ mam w sobie. Przez ca³e swoje ycie nigdy nie chowa³em g³owy w piasek, nie ucieka³em przed problemami, bo to ja pracowa³em, a nie moja partia. o by³ trudny okres w moim yciu. By³o kilka udanych i nieudanych przedsiêwziêæ. Do 1990 roku dzier awiliœmy sto³ówkê od ak³adów buwia, które ju wtedy zaczê³y podupadaæ, a kiedy fabryka splajtowa³a, wydzier awiane dot¹d obiekty gastronomiczne mog³em kupiæ i zacz¹æ w nie inwestowaæ. No i poradzi³ pan sobie z tym doskonale! o by³ strza³ w dziesi¹tkê! - u muszê sprostowaæ, e gastronomiê prowadzimy w s p ó l n i e z o n ¹ B a r b a r ¹, j e s t e œ m y wspó³w³aœcicielami. Gastronomikiem jest w³aœciwie ona, a ja wykorzystujê swoje umiejêtnoœci organizacyjne, handlowe i ekonomiczne. to siê sprawdza. Urodzi³ siê pomys³, aby w tym miejscu powsta³ kompleks gastronomiczno - hotelowy. Systematycznie wprowadzamy go w ycie. est ju restauracja Przy i³ej, powsta³ pub Ulubione iejsce, a ostatni projekt to kawiarnia êdrusiowa ama. o jest szczególne miejsce, rzeczywiœcie charakteryzuje nasze tereny. bardzo ciekawy Ci¹g dalszy na stronie 4. 3 LUD RYS

3 Strona 04 Strona 05 SPN apita³ mam w sobie ci¹g dalszy ze strony 3 wystrój, w œrodku roœnie kilkudziesiêcioletnia lipa! - ak, nie pozwolili mi jej œci¹æ przy budowie, a teraz drzewo jest g³ówn¹ atrakcj¹ lokalu! wystrój projektowa³em sam! e uwa am, e jest bardzo ciekawy. Chodz¹ s³uchy o kolejnej inwestycji, któr¹ pan planuje... - W tym roku rozpocznie siê budowa hotelu przy naszym kompleksie gastronomicznym przy lei i³ej. Hotel stanie nad czêœci¹ kuchenn¹ restauracji, obliczony jest na 45 miejsc noclegowych, a poza tym bêdzie mieœci³ sale konferencyjne, fitness, solarium, saunê, gabinet odnowy. Ceny planujemy przystêpne, w granicach z³, chocia hotel ma byæ na wysokim europejskim poziomie. W ka dym pokoju bêdzie telefon, telewizor, pod³¹czenie do internetu. Dodatkowo planujemy zatrudniæ oko³o siedmiu osób. Staramy siê o œrodki unijne na to przedsiêwziêcie i jest realna szansa, e otwarcie hotelu bêdzie na koniec 2009 roku. est pan równie prezesem ³otoryjskiego owarzystwa radycji Górniczych... - le to ju inna bajka! upe³nie oddzielny temat, który móg³by zaj¹æ jeszcze wiele godzin rozmów. Powiem tylko, e G za³o y³em w 1999 r., gdy d 1517 roku, po wyst¹pieniu ks. arcina Lutra, rozpoczê³a siê reformacja, czyli odnowa wiary, nauki i ycia koœcio³a katolickiego. Wraz z przybiciem 95 tez zacz¹³ kszta³ciæ siê nowy od³am chrzeœcijañstwa, luteranizm. Has³a reformacyjne dotar³y dosyæ wczeœnie na Górny i Dolny Œl¹sk, gdzie znalaz³y wielu zwolenników. o w³aœnie w Nowym oœciele, obecnie na terenie powiatu Œwierzawa, w 1548 roku odby³o siê jedno z pierwszych nabo eñstw protestantów. W tej chwili ewangelicy ju blisko 460 lat spotykaj¹ siê na obrz¹dku. wa aj¹c na to, e wyznawców jest niewielu, pod koniec XX wieku filia ta nale a³a do parafii Wang w arpaczu pod opiek¹ ks. dwina Pecha. Przeprowadzi³ on kapitalny remont kaplicy, przypieczêtowany dziêkczynnym nabo eñstwem. W 2006 roku nast¹pi³a reorganizacja i wyznawcy przeszli w rêce parafii awor pod opiek¹ ks. omasza Stawiaka. aplica, gdzie odprawiane s¹ nabo eñstwa, jest ma³a, gdy przychodzi oko³o 30 osób. Do filii tej nale ¹ ludzie nie tylko z Nowego oœcio³a, ale ze Œwierzawy, Starej raœnicy, Gozdna, a tak e ze nie mo na siê by³o dogadaæ z Bractwem opaczy ³ota. ego przywódcy byli odporni na nowe pomys³y, które próbowa³em im przedstawiaæ. ycie nie toleruje pustki, a ³otoryja nie tylko z³otem stoi. Przecie tzw. z³oty okres by³ stosunkowo krótki w historii miasta. Natomiast ca³y czas by³a dzia³alnoœæ jeœli chodzi o miedÿ, wapno, piaskowce. Chcia³em udowodniæ, e nie tylko z³oto mo e wypromowaæ miasto, gminê i ca³y region, i znów mi siê uda³o! W skali naszego miasta jest pan powa nym pracodawc¹. lu ludziom daje pan pracê? - Wraz z ma³ onk¹ zatrudniamy 35 osób, wydajemy dziennie oko³o 1500 posi³ków, zaopatrujemy szpitale, szko³y, kasyna policyjne. d dwunastu lat szkolimy uczniów w zawodzie kucharza. Corocznie wypuszczamy kucharzy. Czêœæ z nich znajduje pracê, czêœæ pracuje u nas nadal. Niestety, gdy zaczê³a siê emigracja zarobkowa, to pracownicy zaczêli od nas uciekaæ. le gdy dawni nasi uczniowie przysy³aj¹ kartki z ajorki, Cypru czy transatlantyku, gdzie pracuj¹ jako kucharze, czujemy ogromn¹ satysfakcjê i cieszy nas to ogromnie. Panie prezesie, jest pan niew¹tpliwie cz³owiekiem sukcesu. le te ma pan rodzinê, w miêdzyczasie wychowa³ pan dwoje dzieci i ³otoryi. Wierni nie spóÿniaj¹ siê na spotkanie z ezusem, poniewa czêœæ dojezdnych ma zapewniony transport przez parafie. Nabo eñstwo odbywa siê dwa razy w miesi¹cu, co drug¹ niedzielê. Rozpoczyna siê o godzinie 9 preludium organowym. Pastor wita osoby zebrane w koœciele s³owami powitania, po czym zbór œpiewa wyznaczon¹ pieœñ. Nastêpnie rozpoczyna siê liturgia wstêpna, zakoñczona wyznaniem wiary. araz po tym, dzieci, które jeszcze nie przyjê³y konfirmacji, udaj¹ siê do sali katechetycznej, gdzie odbywa siê szkó³ka niedzielna. ajêcia te prowadzone s¹ przez pastorow¹ arzenê Stawiak. Lubiê szkó³kê niedzieln¹, pani zawsze opowiada nam ciekawe historie biblijne, rysujemy obrazki (...), czasem œpiewamy - mówi 10-letnia asia. ymczasem na nabo eñstwie trwa kazanie, po którym wierni wyznaj¹ przed Bogiem swoje grzechy, po czym odpokutowani przystêpuj¹ do komunii. Przyjmowana jest ona w postaci chleba i wina na pami¹tkê ostatniej wieczerzy. omunia i spowiedÿ wystêpuj¹ zawsze w czwart¹ niedzielê miesi¹ca i mo e do niej przyst¹piæ tylko osoba konfirmowana. Nabo eñstwo koñczy cicha modlitwa, a nastêpnie postludium, czyli muzyka organowa. Przy szczególnych okazjach nabo eñstwa odprawiane s¹ w parafialnym oœciele Pokoju w aworze. est on jednym z dwóch istniej¹cych w Polsce koœcio³ów Pokoju, wpisanych na listê UNSC. Czêsto bywa, e nabo eñstwa s¹ organizowane w dwóch jêzykach, polskim i niemieckim, gdy zdarza siê, e w uroczystoœciach bior¹ udzia³ wierni z zagranicy. akim wielkim œwiêtem, które odbêdzie siê pod koniec czerwca, jest d³ugo oczekiwana konfirmacja, która przypieczêtuje potwierdzenie chrztu. Niestety, uroczystoœæ przyst¹pienia do konfirmacji odbywa siê bardzo rzadko. est to nie tylko œwiêto dla konfirmanta, ale tak e dla ca³ego zboru, który ³¹czy siê z nim w modlitwie. Protestanci pojawili siê na Dolnym Œl¹sku kilka wieków temu, ale dopiero po 1945 roku zaczêli siê wybudowa³ dom. Czy rodzina na tym nie ucierpia³a? - uszê przyznaæ, e trochê zaniedbywa³em, niestety, swoj¹ rodzinê. Bo praca, aby przynosi³a efekty, wymaga poœwiêcenia du o czasu. Nie mo na jej koñczyæ o piêtnastej, bo wtedy nic siê nie osi¹gnie. awsze wiêc to siê dzieje jakimœ kosztem. oja ona wziê³a na siebie trud wychowania dzieci, dba³a o ognisko domowe, co widaæ jej siê uda³o, gdy jesteœmy ze sob¹ nieprzerwanie od trzydziestu siedmiu lat. ia³a do mnie œwiêt¹ anielsk¹ cierpliwoœæ i jestem jej za to niezmiernie wdziêczny. Szkoda by by³o, eby zmarnowa³ siê taki potencja³, który pan rozpocz¹³. Czy któraœ z córek zechce kontynuowaæ pañskie poczynania? - oje dwie córki Beata i la pracuj¹ z nami ju dziesiêæ lat. Urodzi³y mi wnuki asiê i Roberta. asia jest teraz uczennic¹ liceum, wiêc myœlê, e ona poci¹gnie hotel, który budujemy. Gdy na ni¹ patrzê, widzê siebie sprzed lat... a tyle energii i pomys³ów! le ja jej powtarzam, e jeœli nie zechce iœæ na studia, to w hotelu mo e byæ co najwy ej pokojówk¹! to pod warunkiem, e zechcê przyj¹æ j¹ do pracy. Uczniowie Lutra Rozmawia³a: gnieszka ³yñczak djêcia: Ryszard as³owski skupiaæ, gdy od rozpoczêcia wojny œwiatowej wielu z nich zosta³o uwiêzionych w obozach koncentracyjnych. Po zakoñczeniu wojny wielu Niemców osiad³o na terenach dzisiejszego Œl¹ska. Spoœród parafian Nowego oœcio³a najwiêcej stanowi¹ ci, którzy od urodzenia s¹ ewangelikami, poniewa wiara w ich rodzinie przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. darzaj¹ siê ludzie, którzy wiarê przyjêli z powodów osobistych, o których nie chcieli mówiæ. ieszkañcy Nowego oœcio³a przyzwyczaili siê do ewangelików, jednak przejezdni czêsto bywaj¹ zaskoczeni: Reakcja na nasze wyznanie podyktowana jest brakiem wiedzy w materii religii chrzeœcijañskiej - twierdzi pan Boles³aw. d radnej - pani wy dowiedzia³yœmy siê o ró nych wyjazdach, które organizowane przez ksiêdza Stawiaka s¹ sponsorowane przez parafiê. Nale ¹ do nich: obozy, kolonie, wycieczki zrzeszaj¹ce wiernych z Polski i Niemiec itp. Wyznawców tej religii jest niewielu, co powoduje, e wiêzi s¹ miêdzy nimi zacieœnione. raktujemy siê jak taka du a rodzina (...), ka dy siê z ka dym zna, próbujemy sobie nawzajem pomagaæ w trudnych sytuacjach - mówi jedna z parafianek. wangelicy przyjm¹ ka d¹ osobê z otwartymi ramionami, nawet jeœli s¹ to wyznawcy innych religii. Wszyscy maj¹ prawo wejœæ do kaplicy, pomodliæ siê, porozmawiaæ z ksiêdzem i nikt nie spotka siê z odruchami niechêci. oœció³ ewangelicki jest jednym z wielu od³amów chrzeœcijañstwa. Nale y zapamiêtaæ, e nie jest i nigdy nie by³ zaliczany do sekt, jak czêsto myœl¹ ludzie. imo i nie jest tak rozpowszechniony, ma wielu wyznawców na ca³ym œwiecie. Wci¹ zadziwia jedynie, e ludzie tak ma³o wiedz¹ o tej religii, istniej¹cej ju od oko³o piêciu wieków... eœli chcemy bli ej poznaæ historiê tego wyznania, to mo emy zasiêgn¹æ informacji na stronie internetowej pod adresem: www. luteranie.pl aneta wak niela Pietruszczak dra nie dzieli Wspó³praca miêdzy z³otoryjskim L im.ana Paw³a a Lothar-eyer-Gimnazjum w Varel trwa dopiero od dwóch lat. Przedsiêwziêcie finansowane jest przez Polsko - Niemieck¹ Wspó³pracê ³odzie y. W ramach tego uczniowie obu szkó³ co roku uczestnicz¹ w wymianach, w trakcie których realizuj¹ projekt, dotycz¹cy rozmaitych tematów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego. Dziêki temu przedsiêwziêciu uczestnicy maj¹ szansê rozwijaæ miêdzy innymi swoje zdolnoœci dziennikarskie. Poza tym projekt sprzyja budowaniu wiêzi miêdzy m³odzie ¹ polsk¹ i niemieck¹. Nasi s¹siedzi mog¹ poznaæ bli ej polsk¹ kulturê oraz tradycje i vice versa. ak¹ mo liwoœæ zawdziêczaj¹ P-nstitut achen DBU (Niemiecka Fundacja ds. Œrodowiska Naturalnego), który jest sponsorem tzw. dni reporterskich. Podczas tego typu zajêæ pocz¹tkuj¹cy dziennikarze odwiedzaj¹ dany obiekt i zbieraj¹ o nim jak najwiêksz¹ iloœæ informacji. S³u y temu uczestnictwo we wszelkiego rodzaju wyk³adach i prelekcji dotycz¹cych tematu projektu. W trakcie wizyty w Varel uczniowie naszego L odwiedzili fokarium w Norden-Norddeich. Po wys³uchaniu kilku wyk³adów, z których pozyskali cenne informacje na temat historii stacji, jej celów, cz³onków i planów na przysz³oœæ, wybranym osobom dane by³o przeprowadziæ wywiad z prezesem tej instytucji. Realizuj¹c myœl - najpierw praca, potem przyjemnoœæ, po wyk³adach czeka³o ich zwiedzanie stacji. obaczyli oni wówczas wiele interesuj¹cych eksponatów - jednym z najciekawszych by³ szkielet wieloryba, znalezionego na wybrze u orza Pó³nocnego. Nastêpnego dnia wszyscy intensywnie redagowali potrzebne artyku³y. Natomiast w Polsce, w dniu reporterskim wys³uchali wyk³adów w grodzie Botanicznym we Wroc³awiu. am równie poznali jego historiê, cele, zwiedzili najwa niejsze ekspozycje oraz poznali plany dotycz¹ce przysz³oœci ogrodu. ³odym dziennikarzom uda³o siê porozmawiaæ z dyrektorem placówki - Panem omaszem Nowakiem. Nie omin¹³ ich tak e spacer po ogrodzie, w trakcie którego podziwiali niezwyk³¹ florê ogrodu. olejnego dnia wszyscy zajmowali siê pisaniem artyku³ów, m.in. o historii ogrodu, roœlinach, które tam siê znajduj¹, a tak e szlifowali wywiad z dyrektorem. Napisane przez m³odych redaktorów teksty publikowane s¹ po polsku w S³owie Polskim. Gazecie Wroc³awskiej, natomiast po niemiecku w Der Gemeinnützige. arówno w Polsce, jak i w Niemczech redagowanie artyku³ów zwykle nie p r z y s p a r z a m ³ o d z i e y wiêkszych problemów. Praca przebiega bardzo sprawnie i przyjemnie. W tym roku r o z o c h o c e n i m ³ o d z i dziennikarze w ostatnim dniu pobytu niemieckich goœci w Polsce, tu przed spotkaniem podsumowuj¹cym ca³¹ wymianê, przeprowadzili wywiad z opiekunami przyjació³ z Varel - Pani¹ arin¹ aeusel i Panem Hansem-Hermannem Böckmannem Uczennice L: Czy jest to Pañstwa pierwsza wizyta w Polsce? arin aeusel: ak, to jest moja pierwsza wizyta w tym kraju. Hans-Hermann Böckmann: oja pierwsza wizyta w Polsce mia³a miejsce w 1985 r. ednak wówczas odwiedzi³em Warszawê i by³em tam razem z dru yn¹ sportow¹, a teraz jestem z grup¹ uczniów, dlatego te te odwiedziny maj¹ ca³kiem inny charakter. L: tóry punkt programu wymiany by³ wed³ug Pañstwa najciekawszy?.., H-H.B.: Wizyta we Wroc³awiu. L: Co s¹dz¹ Pañstwo o polskich uczniach? Ró ni¹ siê bardzo od niemieckich? H-H.B: Polscy uczniowie s¹ bardzo mili i ciekawi wszystkiego, co uwa am za jedn¹ z ich zalet. ednak z naszymi uczniami jest podobnie, dlatego nie ma du ej ró nicy miêdzy nimi. L: akie wra enie wywar³a na Pañstwu ³otoryja? H-H.B: ³otoryja jest piêknym, ma³ym miasteczkiem, starszym od Varel. Naprawdê mi siê podoba³o, jednak by³o za ma³o czasu, eby obejrzeæ dok³adnie ca³e miasto. L: aj¹ Pañstwo zamiar ponownie odwiedziæ nasz kraj?.: eœli bêdê mia³a o k a z j ê p o n o w n i e u c z e s t n i c z y æ w w y m i a n i e j a k o o p i e k u n, b a r d z o chêtnie podejmê siê tego zadania. Poza tym mój m¹ bardzo chce przyjechaæ nad polskie morze i spêdziæ tam najbli szy urlop, a ja z mi³¹ chêcia bêdê mu towarzyszyæ. H - H. B : P o d c z a s pobytu tutaj mia³em okazjê odwiedziæ arpacz, gdzie bardzo mi siê podoba³o i chcia³bym kiedyœ znów tam pojechaæ. L: ak smakowa³o Pañstwu polskie jedzenie? Czym ono ró ni siê od niemieckiego? H-H.B: Polskie jedzenie jest naprawdê bardzo smaczne, co wywar³o na mnie dobre wra enie. Nowoœci¹ okaza³ siê dla mnie czerwony barszcz - pierwszy raz w yciu jad³em tê potrawê...: ak, polskie jedzenie jest pyszne, jednak o wiele bardziej t³uste ni niemieckie. Poza tym Polacy jedz¹, moim zdaniem, bardzo du o. L: Czy spodziewali siê Pañstwo takiego przyjêcia w Polsce? H-H.B: Przyjêcie naszej grupy w Waszym liceum przewy szy³o moje oczekiwania. Rok temu nie zosta³em powitany a tak mi³o, jak tego roku. L: akie wspomnienia z pobytu w Polsce zabior¹ Pañstwo ze sob¹ do Niemiec?.: Bêd¹ to na pewno same m³e wspomnienia. Ludzie s¹ tu bardzo przyjaÿni i pomocni. H-H.B.: ak, to prawda. a dy stara³ siê nas zrozumieæ, nawet jeœli nie potrafi³ dobrze w³adaæ jêzykiem niemieckim. L: Czy przytrafi³a siê Pañstwu w Polsce jakaœ zabawna sytuacja?.: ch, teraz trudno jest mi cokolwiek powiedzieæ, nie mogê sobie nic przypomnieæ, ale na pewno przytrafi³o mi siê kilka takich sytuacji. H-H.B.: a prze y³em tutaj bardzo wiele komicznych sytuacji, jednak za najzabawniejsz¹ uwa am zamówienie jedzenia pewnego wieczoru w restauracji. Stolik mia³em zamówiony na godzinê 18.00, jednak kelnerka, która mnie obs³ugiwa³a, nie zna³a ani jednego s³owa w jêzyku niemieckim. Nie mogliœmy siê porozumieæ przez prawie 2 godziny, dlatego ostatecznie otrzyma³em od niej kartkê. Na niej krzy ykami zaznaczy³em potrawy, które chcia³em zamówiæ. tak posi³ek otrzyma³em dopiero o godz L: Dziêkujemy Pañstwu za rozmowê. Wspólna praca podczas pisania artyku³ów i zbierania niezbêdnych do tego celu informacji, a tak e atrakcje zapewnione m³odym ludziom, sprzyjaj¹ integracji polsko- niemieckiej, która, miejmy nadziejê, z roku na rok bêdzie siê pog³êbiaæ utorki wywiadu i tekstu: Paulina rlak, oanna Protasiewicz djêcia wykona³a: milia Staronka SPN 4 RY 5 RYSW ŒNÓW RYS

4 PC W DRY wona Paw³owska: Dlaczego zosta³ Pan radnym? ndrzej aj¹c: W swoim yciu otar³em siê ju o pracê spo³eczn¹. Gdy mia³em oko³o 20 lat, pe³ni³em funkcjê przewodnicz¹cego arz¹du Gminnego wi¹zku ³odzie y Wiejskiej. Praca z m³odzie ¹ - g³ównie na wsi - dawa³a mi du o satysfakcji. Chêtnie to robi³em. nteresowa³em siê problemami m³odzie y. rganizowaliœmy przedsiêwziêcia o charakterze kulturalnym i oœwiatowym. W pewnym okresie swojego ycia zawodowego pracowa³em w zak³adzie poprawczym - jako wychowawca. u te mia³em do czynienia z m³odzie ¹ i to trudn¹, specyficzn¹, która popad³a w konflikt z prawem. ch problemy by³y dla mnie wyzwaniem. e eli próbowaliœmy, jako zak³ad, daæ im now¹ szansê, w y k s z t a ³ c e n i e, u m o l i w i æ p o w r ó t d o spo³eczeñstwa, to by³o dla nas Ÿród³em satysfakcji. Dlaczego zosta³em radnym? aka - mo e zabrzmi to ju niemodnie - spo³ecznikowska pasja zawsze gdzieœ we mnie drzema³a. Wci¹ chcia³em coœ robiæ dla œrodowiska, miasta i jego mieszkañców. Nie chcia³em obracaæ siê tylko w sprawach w³asnej rodziny czy firmy. W poprzednich wyborach do Rady iejskiej startowa³em z ugrupowania Pana Po ara Dobra Rada. Wtedy nie uda³o siê, mia³em trzeci czy czwarty wynik. W ostatnich wyborach skorzysta³em z propozycji, jak¹ otrzyma³em, i ponownie wystartowa³em. u mojemu zaskoczeniu, wygra³em i to z pierwsz¹ lokat¹ w okrêgu. ak sta³em siê radnym. inê³o ju od tego czasu pó³ roku. ogê powiedzieæ, e spotka³em w Radzie iasta grupê fantastycznych ludzi, którzy wykazuj¹ siê rzetelnoœci¹ w podejœciu do swoich obowi¹zków. Widzê, e radni chc¹ coœ zrobiæ dla mieszkañców. Sytuacjê mamy, jak¹ mamy. Pewne rzeczy trzeba poprawiæ, udoskonaliæ. Nie wolno zmarnowaæ takiego potencja³u i zaanga owania..p: Nieprzypadkowo zada³am Panu poprzednie, zdecydowanie banalne, pytanie, bo w opinii wielu ludzi radni nic nie robi¹ i jeszcze bior¹ za to pieni¹dze. Proszê siê odnieœæ do tego stwierdzenia..: Nie zgadzam siê z t¹ opini¹. jednej strony jest to niew¹tpliwie wynik braku informacji o pracach i staraniach radnych. Szkoda, e ani Gazeta ³otoryjska, ani strona internetowa Urzêdu iasta nie informuj¹ mieszkañców o tym, jak pracuj¹ radni podczas posiedzeñ komisji i jakie podejmuj¹ interpelacje. en brak informacji niew¹tpliwie nie oddaje rzeczywistej pracy Rady iejskiej, a szkoda. drugiej strony przepisy, które w tej chwili nas, radnych obliguj¹ oraz uprawnienia, jakie mamy - s¹, jakie s¹. Wiele uchwa³ wesz³o w ycie w poprzednich latach. W wyniku niektórych decyzji poprzedników odebrano samorz¹dowi pewien zakres dzia³ania, a sporo kompetencji ograniczono. Na wiele decyzji podejmowanych w Urzêdzie iasta radni nie maj¹ wp³ywu. Nie dlatego, e siê tym nie interesuj¹ lub nie chc¹ podejmowaæ trudnych tematów..p: Dlaczego w takim razie ludzie startuj¹ w wyborach do Rady iasta? Dlaczego chc¹ byæ radnymi, choæ bezradnymi?.: Bezradnymi? - o niezbyt fortunnie postawione pytanie. Ustawa o samorz¹dzie Co mo e Rada? ndrzej aj¹c - ona Barbara, dwoje dzieci: córka a³gorzata - jest absolwentk¹ uropejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad dr¹, syn Dariusz studiuje na 1 roku na Wydziale Nauk konomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ndrzejem aj¹cem, przewodnicz¹cym Rady iejskiej w ³otoryi rozmawia wona Paw³owska. gminnym jasno okreœla kompetencje Rady oraz burmistrza czy wójta. o na dyskutowaæ, czy odpowiednio wywa ono proporcje. yœlê, e ci ludzie, którzy dziœ zasiadaj¹ w Radzie, nie przyszli po s³ynne diety, które nale ¹ w regionie do najni szych [ok. 180 z³ za posiedzenie lub sesjê - dop.. P.]. estem przekonany, e chc¹ wiele uczyniæ dla rozwoju ³otoryi. Dlatego te musz¹ zaj¹æ siê modyfikacj¹ lokalnych przepisów, które umo liwi¹ im wiêkszy wp³yw na to, co dzieje siê w mieœcie. d tego trzeba zacz¹æ. Nie jest to jednak sprawa, któr¹ mo na za³atwiæ w ci¹gu miesi¹ca czy dwóch. S¹ pewne uchwa³y, które by³y podjête kilka lat temu i nad nimi musimy popracowaæ. Spotykamy siê czêsto, a eby wypracowaæ jakieœ wnioski i formy dzia³ania. Wiêkszoœæ radnych tej kadencji to ludzie, którzy debiutuj¹ w swojej roli. a zreszt¹ te. le myœlê, e wszystko idzie w dobrym kierunku. Chcemy robiæ wiêcej ni poprzednicy, chcemy byæ dobrze odbierani przez mieszkañców, aby tych opinii radny - bezradny by³o mniej..p: Spotka³ siê Pan ju z takimi g³osami swoich wyborców, którzy byliby rozczarowani prac¹ Rady?.: Nie spotka³em siê z tak¹ sytuacj¹, e przychodzi do mnie wyborca i mówi: g³osowa³em na pana, a pan nic nie robi. Niejednokrotnie rozmawiamy z wyborcami. a spotykam siê z mieszkañcami miasta w ka dy poniedzia³ek i œrodê. Sam ustali³em sobie ten termin i zapraszam z³otoryjan do Urzêdu iasta, by s³u yæ swoj¹ rad¹ i pomoc¹..p: Przychodz¹?.: Przychodz¹, najczêœciej w sprawach mieszkaniowych czy konfliktowych, np. z s¹siadami..p: a³atwia Pan te problemy?.: S³owo za³atwia nie jest w³aœciwe. Radny nie ma w³adzy wykonawczej. Dlatego ja przyjmujê swoich interesantów, wys³uchujê ich problemów, a potem kontaktujê siê z burmistrzem strowskim, sekretarzem albo z urzêdnikami prowadz¹cymi sprawy mieszkaniowe. am szukam informacji, jak dany problem mo na rozwi¹zaæ. Radny jest poœrednikiem miêdzy wyborcami, mieszkañcami a urzêdem..p: Proszê mi powiedzieæ, czym narazi³ siê pan So³tysik, e zosta³ odwo³any z funkcji Przewodnicz¹cego Rady iasta. Nie bez kozery pytam, poniewa wokó³ tego zdarzenia naros³o wiele niedopowiedzeñ i plotek. miana nast¹pi³a po cichu. Lokalna gazeta nie rozpisywa³a siê na ten temat (w notatce o nowym przewodnicz¹cym nad tekstem dominowa³o Pana zdjêcie), podobnie oficjalna strona internetowa ³otoryi..: Bardzo trudne pytanie. Na pocz¹tku kadencji powierzyliœmy odpowiedzialn¹ funkcjê przewodnicz¹cego samorz¹du Stanis³awowi So³tysikowi wierz¹c, e bêdzie reprezentowa³ nas, radnych, e bêdzie poœrednikiem miêdzy Rad¹ a burmistrzem. ieliœmy nadziejê, e bêdzie dba³ o w³aœciw¹ pozycjê Rady, okreœlon¹ zreszt¹ w ustawie. ymczasem sta³o siê trochê inaczej. Po tych kilku miesi¹cach pracy z panem So³tysikiem, kiedy radni próbowali zwracaæ siê do niego z pewnymi problemami, proœbami, pytaniami, odczuli, e s¹ przez przewodnicz¹cego ignorowani. Poza tym dosz³a jeszcze sprawa likwidacji - za jego wiedz¹ - Biura Rady iejskiej. dby³o siê to bez wiedzy i konsultacji z radnymi. Pani, która od wielu lat prowadzi³a Biuro, zosta³a zwolniona z pracy. Uzasadnionych argumentów nikt nie raczy³ nam przekazaæ. Niestety, w odczuciu wiêkszoœci radnych Stanis³aw So³tysik nie stan¹³ na wysokoœci zadania. Wobec braku mo liwoœci porozumienia siê z nim przyszed³ moment na z³o enie wniosku o odwo³anie go z funkcji przewodnicz¹cego Rady iasta. ile wiem, w latach 90. prawdopodobnie tak e za relacje z Rad¹ iejsk¹ pan So³tysik ju raz zosta³ odwo³any z tej funkcji. Czy odby³o siê coœ po cichu? Nag³oœnienie tej sprawy nie wp³ynê³oby pozytywnie na wizerunek samorz¹du..p: Plotki g³osi³y, e pan So³tysik by³ bli ej burmistrza ni Rady iasta..: Na ten temat trudno mi siê wypowiadaæ. Nie wnikam w sympatie pana So³tysika. Rolê przewodnicz¹cego i Rady okreœla ustawa o samorz¹dzie gminnym. Rada jest naszym z³otoryjskim parlamentem. Stanowi lokalne prawo i czuwa nad jego wykonywaniem. a te prawo do kontroli poczynañ burmistrza. Radni kieruj¹ siê dobrem wspólnoty mieszkañców i maj¹ obowi¹zek przyjmowaæ zg³aszane przez nich postulaty i przekazywaæ do rozpatrzenia organom miasta..p: Czym Pan przekona³ Radê, by odda³a na niego g³osy podczas wyborów przewodnicz¹cego..: Przez pó³ roku pracy w Radzie na posiedzeniach, w rozmowach nie ukrywa³em, e moim zamiarem jest wypracowanie nowej jakoœci pracy Rady. oja kandydatura wyp³ynê³a, myœlê, spontanicznie. Nie by³em przedstawiony jako kandydat z jakiegokolwiek ugrupowania politycznego czy stowarzyszenia. reszt¹ w naszej pracy nigdy przynale noœæ partyjna nie jest istotna. Staramy siê kierowaæ g³osem sumienia i dobrem mieszkañców. Dlaczego radni poparli moj¹ kandydaturê, trzeba by ich spytaæ. yœlê, e nabrali do mnie przekonania, zaufania..p: Czuje siê Pan kompetentny na tym stanowisku?.: nowu trudne pytanie. Powiem tak: staram siê jak najwiêcej uczyæ, szybko uczyæ. Staram siê byæ uczciwy i rzetelny. S³ucham g³osu wszystkich radnych, równie tych, którzy na mnie nie g³osowali. robiê wszystko, by Rady nie podzieliæ, by Rada by³a jednym cia³em. Podzia³ jest nam niepotrzebny..p: Pe³ni Pan odpowiedzialn¹ funkcjê publiczn¹, jest te biznesmenem - prowadzi firmê. ak Pan na to znajduje czas? edno nie przeszkadza drugiemu?.: W chwili, kiedy wyrazi³em zgodê na pe³nienie tej funkcji, myœla³em, e bêdzie to ³atwiejsze. W Urzêdzie iejskim jestem codziennie, jednak nie mogê zapominaæ o firmie. am pracuj¹ ludzie, a ja siê czujê za nich odpowiedzialny. Chcia³bym, aby firma rozwija³a siê, gwarantowa³a nowe miejsca pracy. ak jak wielu pracodawców borykam siê z rozmaitymi problemami. le nie mogê zaniedbaæ spraw mieszkañców. godzi³em siê ich reprezentowaæ w Radzie iasta i nie mogê podwa yæ ich zaufania..p: ak Pan, z jednej strony radny, z drugiej biznesmen, postrzega now¹ inwestycjê w centrum miasta? am na myœli tzw. zielony grzybek, czyli pub o doœæ zaskakuj¹cym wygl¹dzie..: oje zdanie jak i wielu radnych jest raczej negatywne. dbieram wiele krytycznych zdañ od mieszkañców. Szkoda, e Rada iejska nie zosta³a w ogóle poinformowana o planowanej budowie, która tak mocno zmieni³a wygl¹d Rynku. Nikt te nie pyta³ nas o zdanie w tej kwestii. Uwa amy, e tego typu inwestycje, na etapie wydawania decyzji, powinny byæ ze z³otoryjskim samorz¹dem konsultowane. W tym przypadku decyzjê podj¹³ burmistrz. Dlatego nie mo na mieæ pretensji do inwestora. Uwa am, e ka da dzia³alnoœæ gospodarcza na terenie miasta jest cenna i nale y j¹ popieraæ, poniewa dziêki temu wp³ywaj¹ pieni¹dze do bud etu. ednak e wa ne jest to, jakim kosztem dana dzia³alnoœæ jest prowadzona. eœli w centrum miasta zajmuje siê jedyny kawa³ek zieleni i stawia k o n t r o w e r s y j n y z p u n k t u w i d z e n i a architektonicznego obiekt, który narusza klimat Starówki, to koszty spo³eczne, wizerunkowe, promocyjne, mog¹ byæ wy sze ni zyski dla miasta. Sam obiekt jest mo e i ³adny, ale zupe³nie nie pasuje do miejsca, w którym stoi. Proszê zwróciæ uwagê, e postawiono go w pobli u zabytkowej fontanny, któr¹ warto wyremontowaæ i uruchomiæ. esteœmy zaniepokojeni jako Rada tym, co siê sta³o. astanawiamy siê nawet nad aspektem prawnym tej inwestycji. eœli ju podjêto decyzjê o inwestowaniu w infrastrukturê Rynku, mo e warto by³o pomyœleæ o innej, szerszej formie zebrania ofert i pomys³ów na zagospodarowanie górnej czêœci Starówki..P: ³otoryjska Rada jawi siê jako skonfliktowana z burmistrzem, a jednak, kiedy przychodzi do g³osowania w wa nej, kontrowersyjnej sprawie, to wiêkszoœæ rajców popiera zdanie burmistrza. ak by³o ostatnio podczas sesji, na której decydowano o przeniesieniu Gimnazjum nr 1 na ul. Wilcz¹..: Faktycznie tamta decyzja by³a doœæ kontrowersyjna i trudna. y, jako radni poœwiêciliœmy tej sprawie du o uwagi. Byliœmy na wielu spotkaniach, uczestniczyliœmy w dyskusjach z rodzicami, uczniami nauczycielami, zwi¹zkami zawodowymi, rozmawialiœmy i z burmistrzem i z mediami (V 3). Chcieliœmy bardzo dok³adnie zapoznaæ siê z t¹ spraw¹, wys³uchuj¹c argumentów obu stron konfliktu. jednej strony by³ interes rodziców i uczniów, którzy mieli okreœlone zdanie na ten temat, z drugiej strony mieliœmy za zadanie spojrzeæ na problem od strony finansowej. Sam pomys³ przeniesienia gimnazjum nie by³ konsultowany z Rad¹. Nikt z nami na ten temat nie rozmawia³. problemie dowiedzieliœmy siê od mieszkañców miasta. est to dla mnie rzecz niezrozumia³a. eœli jednak chodzi o nasz¹ decyzjê, to - podkreœlam - by³a trudna sprawa. jednej strony mieliœmy interes m³odzie y i rodziców, którzy wysuwali swoje argumenty, na pewno zasadne, z drugiej strony dostaliœmy szereg informacji o potencjalnych nak³adach finansowych na remont budynku przy olejowej. Przedstawiono nam opracowany projekt natychmiastowej reperacji usterek, opiewaj¹cy na dziesi¹tki tysiêcy z³otych. nnym argumentem, który nas przekona³, by³a malej¹ca liczba dzieci na terenie miasta. a parê lat wystarczy ³otoryi jedno gimnazjum. W sytuacji, kiedy miasto musia³oby w³o yæ mnóstwo pieniêdzy na remont budynku, który za kilka lat i tak nie spe³nia³by swojej funkcji, lepiej by³o podj¹æ decyzjê o przeniesieniu. oñcz¹c ten temat, muszê powiedzieæ, e adne rozwi¹zanie w tej sytuacji nie by³o dobre..p: Rozumiem, e miasto nie chcia³o remontowaæ budynku, który nale y do starostwa..: W jakimœ stopniu tak. ednak nie jest to argumentacja przekonuj¹ca. Wszystkie obiekty, które le ¹ na terenie miasta, s¹ jego wizytówk¹. nn¹ kwesti¹ jest, e tak istotne sprawy dla mieszkañców - ani Urz¹d iejski, ani Starostwo Powiatowe nie konsultuj¹ z samorz¹dami czy z bezpoœrednio zainteresowanymi..p: Niektórzy twierdz¹, e g³osowanie w kwestii przeniesienia gimnazjum by³o jawne i dlatego radni bali siê naraziæ burmistrzowi..: Uwa am, e obecnie wiêkszoœæ radnych g³osuje, nie patrz¹c na to, czy podoba siê to burmistrzowi, czy te nie. estem przekonany, e radni podjêli tê decyzjê po g³êbokim zastanowieniu siê - nie ze strachu. rgument bojaÿni odrzucam zdecydowanie..p: Przegl¹da Pan lokalne strony internetowe?.: ak, czêsto, nawet wczoraj przegl¹da³em. Rajca to mia³ klawe ycie W œredniowiecznej ³otoryi wybierano radê miejsk¹ corocznie. Do wyborów, wedle prawa magdeburskiego, a takie obowi¹zywa³o tutaj od 1211 r., kandydowaæ powinni ludzie m¹drzy, dobrzy, nie bardzo bogaci ani te ubodzy, ale œredniego stanu. Nadto maj¹ byæ z prawego ma³ eñstwa urodzeni, w domach zawsze mieszkaj¹cy i dobrej s³awy, Boga siê boj¹cy, sprawiedliwoœæ i prawdê mi³uj¹cy, k³amstwo i z³oœæ w nienawiœci maj¹cy, tajemnic miejskich nie wyjawiaj¹cy, w s³owach i uczynkach stali, ³akomstwem siê brzydz¹cy, darów nie przyjmuj¹cy, mierni, nie pijanice, nie dwujêzyczni, nie pochlebcy, nie b³aznowi, nie natrêtowi, nie cudzo³o nicy, ani owi, którymi ony rz¹dz¹, nie fa³szerze, nie zwadliwi, albowiem zgod¹ ma³e rzeczy buduj¹ siê a niezgod¹ wielkie niszczej¹. Burmistrza wybierali rajcy spoœród siebie. P o m i m o t a k w z n i o s ³ y c h s u g e s t i i doœwiadczonych prawników, najwy sze urzêdy w mieœcie opanowywali zazwyczaj przedstawiciele kilku mieszczañskich rodów. apewne niektórzy doœæ ³atwo zwi¹zywali swoje interesy z potrzebami miasta. ronikarze notuj¹ wyrazy krytyki i niezadowolenia, kierowane pod adresem rajców i ³awników. arzuty dotyczy³y nie tylko konkretnych decyzji, ale równie korupcji, kumoterstwa i samowoli. Np. w 1489 r. woÿny s¹dowy Peter Braune, z bli ej niesprecyzowanym zbrodniczym narzêdziem w rêku, goni³ za jednym z ³awników, innych okreœlaj¹c bardzo niewybrednymi s³owami. W maju 1456 r. dosz³o do dramatycznych i jedynych tego typu (do dziœ) w dziejach miasta wydarzeñ. Nie znamy ich g³êbszych przyczyn, ale mo na przypuszczaæ, i od d³u szego czasu ros³o niezadowolenie, których objawów i powodów rada miejska byæ mo e nie chcia³a lub nie umia³a dostrzec. mo e w³aœnie feralnego dnia, 27 maja, burmistrz zebra³ magistrat na wieœæ o planowanej manifestacji? W ka dym razie na Rynku przed ratuszem zebra³ siê t³um wzburzonych mieszczan, coraz g³oœniej wyra aj¹cych swój gniew. Wypadki potoczy³y siê lawinowo a wyobraÿnia podpowiedzia³a nam kiedyœ nastêpuj¹ce sceny: Rajcy us³yszeli nagle tupot wielu nóg na schodach. Przy wtórze krzyków i szamotaniny otworzy³y siê z hukiem masywne drzwi sali narad. ilkudziesiêciu ludzi, uzbrojonych w kije, dzidy i no e skierowa³o siê bez wahania tam, gdzie siedzieli najbardziej znienawidzeni rajcy: Georg Ruprecht i Nikolaus Ungesondert. Ci nie zd¹ yli nawet powstaæ a ju wleczeni byli w dó³ po schodach. Przed ratuszem na ich widok zawrza³o jeszcze donoœniej. toœ wi¹za³ im ju rêce, ktoœ inny zarzuca³ sznury na konar najbli szego drzewa. Po chwili by³o ju po wszystkim..p: Co Pan s¹dzi o oficjalnej stronie ³otoryi? Przyznam, e jest mi wstyd, kiedy porównujê j¹ z witryn¹ U nas sk¹pe informacje, ma³o interesuj¹ce dla zwyk³ych mieszkañców, a tam aktualnoœci, które œwiadcz¹, e miasto naprawdê yje. Dlaczego nikt z w³odarzy ³otoryi nie zainteresuje siê na powa nie promocj¹ miasta?.: Nam, radnym naprawdê zale y na tym, by promocja ³otoryi by³a prowadzona w sposób profesjonalny. Rozmawiamy o tym m.in. na komisjach. ednak e bezpoœrednio radni nie maj¹ wp³ywu na jakoœæ tych dzia³añ. o emy wnioskowaæ i proponowaæ. dpowiadaj¹ za nie urzêdnicy z ratusza..p: ak Pan tak mówi, mam wra enie, e wszystko rozbija siê tu o arogancjê burmistrza..: o pani ocena. Dyskusja i œcieranie siê w pogl¹dach, które maj¹ znaleÿæ najlepsze rozwi¹zania dla rozwoju miasta, nie s¹ czymœ nagannym. le kompromis nie zawsze jest ³atwy do osi¹gniêcia..p: Wróæmy zatem do stron internetowych. Na portalu internauci dyskutowali ostatnio o tym, jak Pan zaparkowa³ samochód albo rozmawia podczas jazdy przez telefon komórkowy....: ak, zgadza siê. oje auto sta³o na chodniku, zamiast na parkingu. est mi z tego powodu bardzo przykro, ale by³o to w dniu sesji i mia³em tylko trzy minuty, by zjawiæ siê na posiedzeniu Rady. W grê wchodzi³o zostawienie auta na œrodku ulicy albo na chodniku. Wybra³em to drugie. Staram siê przestrzegaæ przepisów. czywiœcie za niefortunne parkowanie przepraszam. e eli chodzi o telefon, to faktycznie zdarza mi siê to, ale bardzo rzadko. ylko w wyj¹tkowych sytuacjach odbieram rozmowê w trakcie jazdy. Cieszê siê, e m³odzi ludzie, a tacy chyba dominuj¹ wœród u ytkowników portalu, zwracaj¹ uwagê na zachowanie osób publicznych. Nie mo emy siê za to obra aæ..p: Dziêkujê za rozmowê i yczê, by policjanci byli dla Pana ³askawsi. zdjêcie: Ryszard as³owski ³um ruszy³ teraz w kierunku ulicy owalskiej (dziœ Basztowa), przy której kamienice nale a³y przede wszystkim do bogatych przedstawicieli cechu kowalskiego. utaj, przy wtórze okrzyków abiæ wszystkich, którzy mieszkaj¹ na owalskiej!, zdemolowano warsztaty i sklepy oraz pobito w³aœcicieli. Georg Ruprecht kilkakrotnie piastowa³ stanowisko rajcy, w latach 1449 i 1455 by³ nawet burmistrzem. Wczeœnie jednak zamieszany by³ w jak¹œ zbrodniê, póÿniej (byæ mo e w zwi¹zku z morderstwem) dosiêg³a go kara banicji. Wydaje siê jednak, i do opisanej tragedii doprowadzi³y jego aktualne wystêpki, do których dopuœciæ siê móg³ wspólnie z Ungesondertem. Winnych krwawych zajœæ ukara³a specjalna ksi¹ êca komisja, z³o ona z rady miejskiej Legnicy oraz jednego z rajców chojnowskich. Przynajmniej dwóch prowodyrów samos¹du osadzono w Baszcie owalskiej, zas¹dzaj¹c ponadto kary pieniê ne i sprzeda posiad³oœci. Przez pewien czas ksi¹ êcy urzêdnik nadzorowa³ pracê z³otoryjskiej rady miejskiej, kontrolowa³ jej rachunki i uczestniczy³ w procesach karnych. Widocznie dostrze ono potrzebê zmian w pracach rady i traktowaniu obowi¹zków przez jej cz³onków. Roman Gorzkowski PC W DRY 6 RY 7 RYSW ŒNÓW RYS

5 Strona 08 Strona 09 WCR DŒ Reprodukcja przedwojennej widokówki wona Paw³owska: nteresuj¹ mnie szczególnie powojenne losy Wielis³awki. Bogus³aw Szyja: Pewnie chodzi Pani o losego - stra nika skarbu? a dy, kto tu mieszka³ s¹dzi, e lose zna³ tajemnice Wielis³awki. iedyœ, gdy za du o wypi³, przyzna³ siê, e wie, gdzie znajduje siê miejsce ukrycia niemieckich skarbów. Rzekomo by³ cz³onkiem konwoju, który pod koniec wojny wywozi³ niemieckie kosztownoœci z Wroc³awia. d tego zaczê³o siê ca³e zamieszanie wokó³ losego. W 1953 roku zosta³ aresztowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, wywieziony do Wroc³awia i przes³uchiwany w sprawie tajemniczego konwoju i skarbu. Nie wiadomo, czy coœ powiedzia³. W ka dym razie wypuszczono go. W³adza mia³a nadziejê, e nieœwiadomie doprowadzi do ukrytego skarbu? Nie tylko zreszt¹ oni œledzili losego. ieszkañcy Sêdziszowej równie chodzili za nim i pilnowali, co robi, w któr¹ stronê patrzy. P: lose by³ jedynym Niemcem, który zosta³ we wsi po wojnie? B.Sz: Nie, zosta³o tu kilka rodzin niemieckich. eraz jednak nikogo ju nie ma - umarli. lose wyjecha³ w 1990 roku do Niemiec, tam zmar³. Nikomu we wsi nie wyjawi³ swojej tajemnicy. u zosta³a jego rodzina: dzieci, wnukowie.. P: Wiem, e kiedy o skarbie zrobi³o siê g³oœno, w okolicê Wielis³awki zaczêli przyje d aæ jego poszukiwacze. Wyposa eni w wykrywacze metalu, przemierzali górê, dr¹ yli korytarze. Dosz³o do jakiegoœ spektakularnego odkrycia? B.Sz: eœli nawet ktoœ coœ znalaz³, nie chwali³ siê przed œwiatem. Nie wiem, czy natrafiono na legendarny konwój. Na pewno jednak wykopywano z ziemi to, co przed koñcem wojny schowali ewakuuj¹cy siê st¹d Niemcy. reszt¹ to w³aœnie oni lub ich potomkowie byli najczêœciej spotykanymi poszukiwaczami. darza³o siê, e wyje d ali spod Wielis³awki z odzyskanym skarbem. Sam by³em œwiadkiem, jak po wizycie jednego z przedwojennych mieszkañców Reversdorf [tak nazywa³a siê Sêdziszowa przed wojn¹ - dop.. P.] zosta³ na górze du y otwór. Wewn¹trz by³ wy³o ony deskami, a w œrodku le a³ porcelanowy czajnik, doœæ du y, lecz rozbity. Prawdopodobnie opró niono go z kosztownoœci. Co rusz spotyka siê jakieœ wiêksze dziury. najomi opowiadali o innym przypadku. Parê lat temu przyjecha³ Niemiec, poprosi³ o szpadel, a potem coœ niós³ w worku. Nikomu nic nie pokaza³. P: Na szczycie góry jest g³êboki otwór. o te efekt poszukiwania skarbów? B.Sz: Niekoniecznie, niektórzy s¹dz¹, e otwór jest reliktem krateru wulkanu, ale to raczej bzdura. nni uwa aj¹, e w tym miejscu by³ œmietnik gospody, która mieœci³a siê na szczycie Wielis³awki. o e te Co kryje Wielis³awka intrygowa³a mnie od dawna. Pewnie dlatego, e wychowa³am siê w jej cieniu. Dos³ownie - cieniu. Dom mojej babci by³ tak usytuowany, e góra zas³ania³a s³oñce od jesieni do po³owy lutego. Podwórko tonê³o wówczas w pó³mroku. Nie tylko nie dociera³y tam promienie s³oñca, ale równie sygna³ telewizyjny. W czasie burzy pioruny bi³y w ska³y tak mocno, e budzi³y w nas - dzieciach - lêk. W tych kilku sytuacjach góra by³a przekleñstwem, czêœciej jednak miejscem wêdrówek. Szczególnie porusza³a wyobraÿniê jaskinia, której wejœcie wabi³o m³odocianych odkrywców. Wiedzieliœmy od doros³ych, e góra ma swoje tajemnice. Rzadko kto jednak odwa y³ siê je zg³êbiæ. eraz po wielu latach Wielis³awka oddzia³uje na mnie równie silnie. St¹d pomys³, by powróciæ w to miejsce i rozprawiæ siê z mitami, jakie naros³y wokó³ góry. ój rozmówca - Bogus³aw Szyja o Wielis³awie wie zdecydowanie wiêcej ode mnie. o miejsce sta³o siê jego pasj¹, o czym mo e œwiadczyæ kolekcja widokówek, wycinków prasowych i ksi¹ ek, których bohaterk¹ jest Wielis³awka. tak byæ, e kiedy w œredniowieczu budowano na szczycie zamek, z tego miejsca wybierano kamieñ do wznoszenia budowli, a pozosta³y otwór by³ potem wykorzystywany jako zbiornik na wodê. Nie jest to jedyne zag³êbienie na szczycie. Niemka, która jako m³oda dziewczyna przed wojn¹ pracowa³a w gospodzie, twierdzi³a, e u góry jest wejœcie do wnêtrza Wielis³awki. Nawet kiedyœ obieca³a pokazaæ to miejsce. ednak kiedy przyjecha³a nastêpnym razem, usprawiedliwia³a siê sêdziwym wiekiem i brakiem si³, by wejœæ na górê. yœlê, e rozmyœli³a siê i nie chcia³a ujawniæ tajemnicy. o e jest to zwi¹zane ze skarbem, mo e nie. Uwa am, e historia wszystko poka e. unel przy dawnej gospodzie dr¹ yli przybysze z ca³ej Polski. wykle przyje d ali w pi¹tek i siedzieli tam ca³y weekend. Skoñczy³o siê to, kiedy dotarli do litej ska³y. Nie mam nic przeciwko tym ludziom i ich zajêciu, jednak denerwuje mnie, e zostawiaj¹ po sobie dziury i dewastuj¹ teren..p: Wróæmy jeszcze na chwilê do tej przedwojennej gospody. Dawne widokówki to jedyny dowód jej œwietnoœci. By³o to urocze miejsce. Praktycznie nic z tego teraz nie pozosta³o. Pamiêtam, e kiedy by³am dzieckiem, czêsto tam chodzi³am i znajdowa³am resztki talerzy, poniemieckie butelki oraz inne skarby. eraz zosta³y tylko szcz¹tki œcian - kamieñ na kamieniu. iedy dokona³o siê to Stra nik z³otoryjskiego czasu d dwudziestu lat wykonuje swoje obowi¹zki na wie y koœcielnej jako kustosz zegarów. zami³owania jest historykiem, choæ jego wykszta³cenie niewiele ma wspólnego z tym kierunkiem. est on bowiem elektronikiem - ³¹cznoœciowcem. kim mowa? panu ózefie Banaszku, cz³owieku, który o z³otoryjskiej wie y mariackiej wie niemal wszystko. u od dzieciñstwa mia³ czêsty kontakt z zegarami. ego ojciec zajmowa³ siê kiedyœ tym, co pan ózef robi w chwili obecnej. Nakrêca³ on jednak zegar przez bardzo krótki czas. Potem mia³ wielu nastêpców, którzy, podobnie jak on, nie wytrwali d³ugo przy tym zajêciu. Bezpoœrednim powodem rezygnacji wszystkich nakrêcaczy by³ brak czasu. Swój udzia³ w rozpoczêciu pracy pana Banaszka mia³ ówczesny proboszcz parafii koœcio³a pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej arii Panny - ksi¹dz arian Sobczyk. echanizm zegara znajduje siê mniej wiêcej w po³owie wysokoœci 67 metrowej wie y. Przemierzaj¹c drogê do mechanizmu zegara, otar³yœmy sobie skórê r¹k o szorstk¹ œcianê korytarza. Niemile zaskoczy³a nas nasza kiepska kondycja, choæ wiedza matematyczna okaza³a siê bez zarzutu. Policzy³yœmy, ile schodów pokonuje pan Banaszek, wchodz¹c na wie ê. Wysz³o nam 112, wiêc corocznie daje to stopni. i m o e p a n ó z e f n i e j e s t j u m³odzieniaszkiem, nie przera a go wysokoœæ wie y i myœl o codziennej na ni¹ wspinaczce. wrêcz przeciwnie - jest dumny i zadowolony, ilekroæ pokona codzienny dystans. Dlaczego to robi? Przecie dostaje za to bardzo skromne pieni¹dze. ak sam mówi: sentymentu. Wychowa³em siê pod t¹ wie ¹ - wspomina pan ózef. onserwacja i nakrêcanie zegara nie jest jego jedynym obowi¹zkiem. ariacki zegarmistrz jest radnym Rady iejskiej i Powiatu ³otoryjskiego, dzia³aczem owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskie i jednym z pracowników redakcji naszego miesiêcznika. egar na wie y mariackiej to jedyny w ³otoryi dzia³aj¹cy mechanizm tego typu wskazuj¹cy czas. osta³ zainstalowany w 1888 roku. Wykona³a go w Lipsku firma Bernharda acharia. egar dzia³a nieprzerwanie od 119 lat. Nic nie zapowiada tego, e siê zepsuje. Pan ózef dba o niego jak o swoje w³asne dziecko. Wprawdzie z ka dej strony wie y widaæ na tarczach inn¹ godzinê, ale mieszkañcy miasta przestali zwracaæ na to uwagê. Bardzo trudnym do wykonania zadaniem jest zsynchronizowaæ cztery tarcze zegara, jednak ja nie poddajê siê i wci¹ pracujê, aby czas wskazywany by³ taki sam. imo i pan Banaszek ma wiele innych zajêæ i wci¹ brakuje mu czasu, to nie zaniedbuje zegara. Wielis³awka? dzie³o zniszczenia? B.Sz: Faktycznie miejsce by³o piêkne - sama Wielis³awka nazywana by³a przecie Gór¹ Szczêœcia. Budynek na szczycie otacza³ interesuj¹cy ogród w formie tarasów. Do tej pory mo na zobaczyæ na Wielis³awce roœliny, które zasadzi³a ludzka rêka. Niemcy to taki naród, dla którego gospoda jest znacz¹cym elementem kultury. WyobraŸmy sobie, e kiedy przychodzi³a niedziela, Niemiec bra³ swoj¹ rodzinê i spacerkiem udawa³ siê na Wielis³awkê, by coœ przek¹siæ czy wypiæ kilka piw. W tym czasie jego dzieci mog³y bawiæ siê na placu zabaw po³o onym nieopodal gospody lub korzystaæ z ma³ego wyci¹gi prowadz¹cego na szczyt góry. aki sposób spêdzania wolnego czasu by³ naturalny dla Niemców. Niestety, nie dla Polaków (mo e my jesteœmy zbyt leniwi i nie lubimy takich spacerów?). Po wojnie wszystko siê zmieni³o. eden z mieszkañców Sedziszowej, który przyjecha³ tu jako tzw. repatriant ze Wschodu, opowiada³, e w sierpniu 1945 roku (by³y to niwa) pi³ jeszcze piwo w poniemieckiej gospodzie. Wojna nie dokona³a tu zniszczeñ. Front przeszed³ bokiem. Dlatego te gospoda mog³a ocaleæ. Niestety, nie przetrwa³a dzia³alnoœci Polaków. iedy w 1948 roku mój ojciec osiedli³ siê u podnó a Wielis³awki, gospody ju nie by³o. Co prawda budynek sta³, by³y œciany, dach, ale nikt ju tu nie mieszka³. eraz to zupe³na ruina. o e gdyby ktoœ z Polaków po wojnie przej¹³ restauracjê, istnia³aby do dziœ.. P: Dlaczego nikt tam siê nie osiedli³, nie przej¹³ maj¹tku? Przecie by³o to atrakcyjne miejsce. B.Sz: Ludzie bali siê. o by³ czas, kiedy w okolicy, a wiêc i na Wielis³awce, grasowa³a banda Czarnego anka (nawet spa³ w pobliskim budynku). By³o niebezpiecznie, szczególnie w odludnym miejscu..p: estem zdegustowana faktem, e nie potrafiliœmy wykorzystaæ w pe³ni tego, co zastaliœmy na iemiach achodnich. dewastowaliœmy poniemieck¹ architekturê w imiê wojennej i powojennej nienawiœci czy wrêcz z g³upoty. est jeszcze mo liwe, by odtworzyæ przynajmniej to, co by³o na Wielis³awce? B. Sz: Nie wiem. o e gdyby znalaz³ siê ktoœ, kto echanizm musi byæ nakrêcany raz na dobê, jeœli jednak kustosz jest zajêty, ma szeœæ godzin w zapasie. d niepamiêtnych (dla nas) czasów z wie y koœcielnej s³ychaæ by³o hejna³ napisany przez Radomira Reszke (laureata konkursu dla kompozytorów hejna³u) z wroc³awskiej kademii uzycznej. Niestety, od dwóch lat z³otoryjanie nie s³ysz¹ melodii z wie y zegarowej. Dlaczego? Po prostu zepsu³o siê urz¹dzenie odtwarzaj¹ce, czyli, zwyczajnie mówi¹c, magnetofon. Pan ózef wraz z panem Romanem Gorzkowskim staraj¹ siê o fundusze na remont sprzêtu, jednak burmistrz nie j e s t s k o r y d o s p o n s o r o w a n i a t a k i e g o przedsiêwziêcia. ak zakoñczy siê spór o hejna³, napiszemy w kolejnym numerze cha ³otoryi. amy wra enie, e gdyby wœród mieszkañców miasta by³o wiêcej takich entuzjastów jak pan ózef Banaszek, nie bylibyœmy skazani na egzystencjê w szarej rzeczywistoœci i moglibyœmy poczuæ ducha dawnych lat. *W poszukiwaniu informacji na temat zegara posili³yœmy siê prac¹ konkursow¹ leksandry amiñskiej. niela Pietruszczak i nna Pitera djêcie: Robert Paw³owski chcia³by zaryzykowaæ swoim maj¹tkiem i postawiæ tam restauracjê, to by siê uda³o. y na razie o tym nie myœlimy. Poza tym teren nale y do Nadleœnictwa ³otoryja. Spo³ecznoœæ lokalna próbuje w inny sposób o ywiæ Wielis³awkê, wykorzystaæ atrakcyjnoœæ miejsca. Niedawno, wraz z nadleœnictwem, stworzyliœmy œcie kê dydaktyczn¹ By³em pomys³odawc¹ tej inwestycji (kilka innych pomys³ów mam ju w zanadrzu). est to trzykilometrowa trasa, pokonanie której nagradza dotarcie do punktu widokowego [po³o onego nieopodal dawnej restauracji - dop.. P.]. tego miejsca roztacza siê panorama na Pogórze aczawskie. Wêdrówka œcie k¹ dostarcza mi³ych wra eñ. Przyroda tu naprawdê jest piêkna o ka dej porze roku. nn¹ atrakcj¹ Wielis³awki jest coroczna impreza u podnó a góry - puszczanie wianków. W ten sposób chcia³em powróciæ do tradycji sprzed 40 lat. W latach 60. œwiêtowali tak harcerze ze z³otoryjskiego hufca (prawdopodobnie dzia³aj¹cego przy Liceum gólnokszta³c¹cym). Przyje d ali co roku, rozbijali namioty, a potem puszczali wianki. d piêciu lat w noc œwiêtojañsk¹ mieszkañcy wsi spotykaj¹ siê nad rzek¹ i w podobny sposób œwiêtuj¹ pocz¹tek lata. trakcji jest mnóstwo. apraszamy goœci (przyje d aj¹ z ca³ej Polski), budujemy scenê, przyrz¹dzamy jedzenie, rozpalamy ognisko. W programie s¹ liczne konkursy. ednym z nich jest rywalizacja w wyplataniu wianków. rzeba przyznaæ, e nie jest to ³atwe zajêcie. Dawniej ka da dziewczyna potrafi³a z kwiatów zrobiæ ozdobê g³owy, dzisiaj jest to ju zapomniana sztuka. Wianki póÿniej puszcza siê po aczawie. Bywa, e ch³opcy skacz¹ do wody i wy³awiaj¹ ten nale ¹cy do swojej ukochanej. Doœæ zabawn¹ konkurencj¹ jest rzut czajnikiem, oczywiœcie na odleg³oœæ. Sam nie wiem, sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na ten konkurs. mpreza odbywa siê przy muzyce, s¹ œpiewy i tañce. azwyczaj zapraszamy panie z zespo³ów ludowych. u w Sêdziszowej te mamy taki zespó³ - Sedziszowianki. Panie nie tylko œpiewaj¹, ale specjalizuj¹ siê w formach teatralnych. Same te uk³adaj¹ teksty piosenek, które zawsze dotykaj¹ aktualnych spraw. W ten sposób ich œpiewnik sta³ siê Warto przeczytaæ Staraniem Damiana omady, nauczyciela Gimnazjum nr 1 w ³otoryi a zarazem koordynatora projektu edukacyjnego pod nazw¹ ko aczawa, zebrane zosta³y po raz pierwszy tak wszechstronne informacje o najwa niejszej rzece Pogórza aczawskiego. d stycznia do maja 2007 r. uczniowie w wieku od 10 do 16 lat oraz nauczyciele z piêciu szkó³ powiatu m.in. poszukiwali materia³ów o rzece, przeprowadzali pomiary zanieczyszczeñ, œledzili dzikie wysypiska œmieci, sprz¹tali brzegi rzeki, spisywali wywiady z osobami, pamiêtaj¹cymi np. najwiêksze powodzie, dokumentowali florê i faunê rzeki i jej dorzecze. Publikacjê otwiera wiersz Doroty uÿniar o rzece, która oddana miastu o ywia jego korzenie, wzbogacaj¹ mapy i szkice, kalendarium wydarzeñ dotycz¹cych aczawy, fragmenty artyku³ów, barwne ilustracje i bibliografia. si¹ kê wyda³o z³otoryjskie Stowarzyszenie dukacja Przysz³oœci, finansowo wspar³a Polsko-merykañska Fundacja Wolnoœci w ramach programu Równaæ szanse. (red) Bogus³aw Szyja i Wielikos³aw - pan na Wielis³awce zapisem historii wspó³czesnej.. P: Wasza zabawa odbywa siê w tym samym czasie co Dymarki w Leszczynie. Stworzyliœcie konkurencjê dla tamtej imprezy. B. Sz: ermin jest identyczny. ednak nasza impreza nie mo e odbywaæ siê w innym czasie. Liczymy, e ludzie, którzy naciesz¹ oko atrakcjami w Leszczynie, wieczorem bêd¹ naszymi goœæmi. Pani¹ te zapraszam.. P: Dziêkujê za zaproszenie (pewnie skorzystam) i rozmowê. am nadziejê, e jeszcze kiedyœ wrócimy do tajemnic Wielis³awki. rozmawia³a: wona Paw³owska zdjêcie: Robert Paw³owski 8 RY 9 RYSW ŒNÓW RYS

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo