fashionbusiness.pl Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje? 1/11 cena 12,50 z w tym 8% VAT ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fashionbusiness.pl Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje? 1/11 cena 12,50 z w tym 8% VAT ISSN 2080-3087"

Transkrypt

1 1/11 fashionbusiness.pl ISSN M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8% VAT Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje?

2

3 fashion business.pl Witajcie! W aênie rozpocz liêcie podró po Êwiecie modowego biznesu. Ka dy przystanek to rozdzia, w którym odkryjecie nowe wskazówki na drodze do poznania tego, co istotne w drodze do sukcesu. W których z mi dzynarodowych targów mody w Europie, Azji czy obu Amerykach warto wziàç udzia? Jakie nowoêci dla handlu pojawi y si na targach Euroshop? Co wa nego dla bran y wydarzy o si na targach mody w Poznaniu? T wiedz zdob dziecie startujàc od lektury artyku ów w dziale targi. O tym, co ciekawego wydarzy o si w poszczególnych firmach, dowiecie si przechodzàc do wydarzeƒ. Trafiajàc do rynku obowiàzkowo przeczytajcie o mechanizmie zmian cen surowców, poznajcie opinie ekspertów z bran y dotyczàce prognozowanych cen wyrobów odzie owych w Polsce, dowiedzcie si, jakie wyniki mia y w ubieg ym roku wiodàce firmy odzie owe w naszym kraju i jak w zwiàzku z tym oceniajà swe szanse w roku Warto tu tak e poznaç tendencje w obrotach naszej bran y z zagranicà i mo liwoêci uzyskania dotacji do dzia aƒ eks- portowych. Dzia producent odzie y zainteresuje tych, którzy b dà chcieli si dowiedzieç, dlaczego warto wyjechaç w maju do Frankfurtu na nowe targi Texprocess towarzyszàce targom Techtextil, a po co we wrzeêniu do Barcelony, na odbywajàce si co cztery lata targi ITMA. Marketing zatrzyma uwag zarówno tych, którzy dostrzegajà rol internetu w modzie, jak i tych, którzy profesjonalnie chcà budowaç portfolio swoich marek. W klubie mi dzynarodowym poznamy bli ej naszych zachodnich sàsiadów, którzy w aênie otworzyli dla Polaków swój rynek pracy. Na d u ej warto zatrzymaç si w handlu. Najnowsze trendy w visual merchandisingu, rozwój rynku centrów handlowych w Polsce, tendencje we franczyzie, wyniki badaƒ mystery shopping dla salonów z bieliznà, porady jak negocjowaç z centrum handlowym to tematy, obok których trudno jest przejêç oboj tnie. NowoÊcià jest dzia prawo w biznesie, w którym przybli amy niuanse umowy najmu w centrum handlowym. Spodoba si Paƒstwu plan podró y po Fashionbusiness.pl? Zapraszam na start! Jerzy Osika prezes wydawnictwa

4 fashion business.pl promocja Partnerski biznes z camel active MARKOWE KOLEKCJE SPE NIAJÑCE OCZEKIWANIA KLIENTÓW, ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA TOWARÓW W SKLEPIE I PARTNERSKA WSPÓ PRACA MI DZY DOSTAWCÑ A ODBIORCÑ TO CZYNNIKI SPRZYJAJÑCE ROBIENIU DOBRYCH WSPÓLNYCH INTERESÓW. Kultowa marka camel active jest rozpoznawalna na ca ym Êwiecie. Przez swe kolekcje promuje aktywny, optymistyczny styl ycia, który jest niebywale atrakcyjny dla nowoczesnych, Êwiadomych swoich potrzeb m czyzn. Znany brand, najêwie sze trendy, wysokiej jakoêci produkty od odzie y poprzez bielizn, a po obuwie, galanteri i akcesoria wzbudzajà zainteresowanie i zjednujà marce przychylnoêç konsumentów, którzy w pe ni uto samiajà si z filozofià marki. Nienaganna jakoêç, wysmakowane wzornictwo, elegancka kolorystyka to walory, jakich poszukujà wspó czeêni m czyêni. Z ca à pewnoêcià warto wyjêç im naprzeciw, proponujàc w swoim sklepie szeroki przekrój asortymentu sygnowanego markà camel active. W odpowiedzi na potrzeby klientów, produkty z logo camel active stajà si coraz bardziej po àdanym towarem wêród w aêcicieli sklepów z modà m skà w Polsce. Doceniajàc wp yw jakoêci ekspozycji na wielkoêç sprzeda y, a tak e fakt, e konsumenci coraz ch tniej zamiast pojedynczych produktów kupujà ich zestawy, pomys y na ca oêciowy ubiór, camel active przygotowa dla handlu systemy wspó pracy na zasadzie shop in shop i franczyzy. 4

5 promocja fashion business.pl System shop in shop adresowany jest do sklepów o powierzchni minimum 150 mkw., które oferujà markowà odzie m skà z wy szej pó ki cenowej. Firma zapewnia kooperantowi projekt i usytuowanie ekspozycji camel active w sklepie w formie cornerów. Ponadto partycypuje w kosztach mebli, dostarcza plakaty reklamowe, finansuje uzgodnione wspólnie akcje marketingowe. Kto mo e staç si franczyzobiorcà? DoÊwiadczenie w bran- y mody, w szczególnoêci m skiej, to podstawowy atut przysz ego partnera. Powinien on dysponowaç w asnym lokalem, którego lokalizacj zatwierdza camel active. Idealna powierzchnia sklepu camel active to od 90 do 110 mkw. Koszty zwiàzane z otwarciem sklepu o pow. 100 mkw. kszta tujà si na poziomie oko o 500 tys. z. Potencjalny franczyzobiorca mo e liczyç ze strony marki na cz Êciowà partycypacj w kosztach otwarcia sklepu i wsparcie marketingowe. Wliczone sà w nie mi dzy innymi coroczne wizyty merchandisera, wyposa enie witryn przy okazji wymiany kolekcji i plakaty zdobiàce wn trze sklepu. Sklep bierze bezp atny udzia w ogólnoêwiatowych akcjach marketingowych, ponadto marka camel active finansuje okre- Êlone krajowe akcje promocyjne. camel active stawia na aktywnà, partnerskà wspó prac na rzecz wspólnych, udanych interesów. Mogà one byç tak e Paƒstwa udzia em. Serdecznie zapraszamy. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o., Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A, tel , 5

6 cena 12,50 z w tym 8% VAT Spis treêci str. 34 Tworzymy portfolio marek RYNEK Zamotany rynek 22 Jak wzrost cen bawe ny wp ynie na sytuacj w bran y mody. Czy odzie zdro eje? 24 Opinie ekspertów. 27 mld z do podzia u 26 Spó ki odzie owe na gie dzie. str. 22 Ceny bawe ny rosnà OD REDAKCJI Witajcie 3 TARGI Nowy porzàdek na rynku targowym 8 W której cz Êci Êwiata robi si najlepsze interesy. Rekordowy Euroshop 14 Relacja z targów wyposa enia dla sklepów. SIMM: Kurs na biznes 14 Relacja z targów w Madrycie. Pociàg do Poznania 17 Relacja z Targów Mody Poznaƒ. Z YCIA BRAN Y Wydarzenia 18 Obroty z zagranicà rosnà 28 Promocja dla eksporterów 29 Program Paszport do Eksportu. PRODUCENT ODZIE Y Maszyna zmian 30 Wywiad z organizatorem targów ITMA. Frankfurt dla producentów 32 Targi Texprocess i Techtextil. MARKETING Màdrze si wpisaç w trend 33 Wywiad z prezesem Kazar Footwear. Portfolio marek klucz do rozwoju firmy odzie owej 34 KLUB MI DZYNARODOWY Polska i Niemcy udane partnerstwo 36 HANDEL Âwi to kreatywnoêci i technologii 38 Trendy w visual merchandisingu. Po pierwsze lokalizacja 40 Rynek centrów handlowych. Franczyza jest w modzie 42 Raport o desusach 43 Ranking sklepów bieliênianych. Jak negocjowaç z centrami handlowymi 44 str. 26 Moda na parkiecie PRAWO W BIZNESIE Umowa najmu lokalu w centrum handlowym 46 Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , prezes wydawnictwa, redaktor naczelny: Jerzy Osika redaktor prowadzàcy: Ewa Fija kowska, reklama: Ewa Filochowska marketing: El bieta Cudnoch prenumerata: Izabela Brzeziƒska, kolporta : Adam aƒcow korekta: Barbara Lang opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Smart Design druk: Drukpol A.H., Warszawa nak ad 5000 egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treêci zawartych w piêmie w cz Êci lub ca oêci bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest ca kowicie zabronione. 1/11 ISSN fashionbusiness.pl M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje? Na ok adce: camel active Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa ul. Post pu 21 bud. A tel

7 promocja Akademia szycia Amanna fashion business.pl Z niebywa à przyjemnoêcià wracamy do cieszàcego si du ym zainteresowaniem cyklu artyku ów Akademia Amanna, w których firma Amann wprowadza nas w tajemnice, jakie kryjà nici szwalnicze. W tej edycji pragniemy przedstawiç najlepsze rozwiàzania nici stosowanych w hafciarstwie. Do Êwiata odzie y, obuwia i dodatków dumnie powracajà hafty. Trend zdobienia wyrobów elementami haftowanymi czyni je luksusowymi i niepowtarzalnymi. Hafty stosowane sà powszechnie, stàd na co dzieƒ mo emy zachwycaç si ich pi knem i estetykà oraz delikatnoêcià kompozycji z wyrobem odzie owym. Jednak e haft jest zdobieniem niezwykle wymagajàcym w celu osiàgni cia doskona ego efektu wzorniczego niezmiernie wa ne jest zastosowanie najwy szej jakoêci nici hafciarskiej, odpowiednio dobranej do tkaniny, jej charakteru i w aêciwoêci. Istotnymi czynnikami sà tak e odpowiedni podk ad, maszyny hafciarskie oraz technologia produkcji. Wychodzàc naprzeciw rygorystycznym kryteriom wytyczanym niciom hafciarskim, firma Amann dysponuje ca à gamà wyrobów przeznaczonych do haftu, które bezproblemowo tworzà perfekcyjne zdobienia. Bogate doêwiadczenie firmy Amann, po àczone z najwy szymi standardami jakoêci potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami, sprawi y, e firmie zaufa o ju wiele hafciarni oraz producentów odzie y, galanterii i obuwia. W tabeli poni ej zestawiono szereg ró norodnych nici hafciarskich, ich charakterystyki oraz mo liwoêci zastosowaƒ. Nazwa nici dost pne gruboêci Niç hafciarska poliestrowa GruboÊç: 40 Niç hafciarska wiskozowa GruboÊci: 30 i 40 Niç w odcieniach metalicznych GruboÊç: 40 Charakterystyka i zakres zastosowaƒ Stosowana w szerokiej gamie wyrobów, od mocnych, grubych tkanin, a do cienkich i delikatnych. Wysoka wytrzyma oêç i wydajnoêç, odpornoêç na Êcieranie, trwa oêç barwy, jedwabisty po ysk osiàgni ty dzi ki specjalnemu przekrojowi poprzecznemu w ókien, mi kkoêç oraz bardzo szeroka gama kolorystyczna sprawiajà, e niç Isacord znakomicie sprawdza si w haftach, nawet poddawanych znacznym napr eniom. Niç dost pna jest tak e w wersji multikolor. Do filigranowych, delikatnych tkanin typu jedwab czy szyfon idealnie sprawdza si niç dla mi oêników wiskozy ISAFIL. Odznacza si szlachetnym, g adkim po yskiem i mi kkim chwytem, co zapewnia niecodzienny g adki charakter haftu oraz ekskluzywny, mieniàcy si wyglàd. Isafil dost pny jest w szerokiej gamie kolorystycznej. Niç Isamet jest stosowana w zdobieniu eleganckiej odzie y, haftowaniu herbów, choràgwi czy uniformów. Dost pna jest w wariantach kolorystycznych Fashion gold i Fashion silver, w kolorystyce srebra i z ota, oraz w odcieniach mieniàcej si masy per owej. Charakteryzuje si doskona ymi parametrami wytrzyma oêciowymi, niezmiennoêcià w procesach prania i odpornoêcià na Êcieranie, dzi ki czemu mo e byç stosowana na nowoczesnych maszynach hafciarskich. Niç poliestrowa podk adowa GruboÊci: 150 i 180 Niç hafciarska poliestrowa GruboÊç: 40 Niç Isa stosowana jest jako niç podk adowa w haftach. Jej optymalne w aêciwoêci zapewnià bezproblemowy proces haftowania oraz uzyskanie stabilnego, mocnego haftu. Innowacyjna niç fluorescencyjna ISA-Texlight polecana szczególnie do haftów w ubraniach dzieci cych, m odzie owych, odzie y restauracyjnej i barowej. Zawarty w niej specjalny pigment, odporny na Êcieranie i konserwacj, jest aktywowany pod wp ywem Êwiat a dziennego bàdê sztucznego, dajàc niepowtarzalny efekt Êwiecenia i oryginalne zdobienie wpadajàce w oko zarówno w dzieƒ, jak i w nocy. Zadbany i dobrze wykonany haft b dzie ozdobà ka dego ubioru. Doda mu wdzi ku i unikalnoêci. Warto zatem zadbaç o najwy szà jakoêç tego zdobienia i skorzystaç z mo liwoêci, które dostrzegli ju najwi ksi Êwiatowi producenci, wybierajàc nici hafciarskie firmy Amann. W celu uzyskania zarówno szerszych informacji o oferowanym asortymencie produktów firmy Amann, jak równie wszelkich porad technicznych, prosimy o kontakt. Zapraszamy do wspó pracy. AMANN Sp. z o.o. ul. àkowa 11, ódê tel. +48/42/ , tel. +48/42/ fax. +48/42/ , 7

8 fashion business.pl targi Nowy porzàdek na rynku targowym W CIÑGU OSTATNICH KILKU LAT CENTRUM HANDLOWE ÂWIATOWEJ MODY PRZESUN O SI DALEKO NA WSCHÓD. Najpierw w Azji pojawili si kupcy z pozosta ych kontynentów poszukujàcy tanich towarów lub us ug, a z czasem i producenci liczàcy na rosnàcà si nabywczà mieszkaƒców du- ych azjatyckich paƒstw. Dzisiaj na tamtejszych targach mody ca y Êwiat ju nie tylko robi zakupy, ale te promuje i sprzedaje swój cz sto najwy szej jakoêci towar. Mimo e paƒstwa azjatyckie sà wcià na dorobku, a ich rozwój wyhamowa w ostatnim czasie, to perspektywy handlowe sà nadal obiecujàce. O wejêcie na najwi kszy rynek Azji, rynek chiƒski, walczà firmy z ca ego Êwiata, a w modzie brylujà szczególnie W osi, Francuzi i Niemcy. Wobec tego nie dziwi fakt, e to w aênie w Chinach odbywajà si targi mody nale àce dziê do Êwiatowej czo ówki tego typu imprez. Cz Êç z nich to imprezy stworzone przez samych Chiƒczyków, cz Êç to mutacje znanych marek targowych nale àcych do najwi kszych mi dzynarodowych firm wystawienniczych, jak np. Messe Frankfurt. WÊród tych imprez sà targi o zasi gu mi dzynarodowym i regionalnym, takie, gdzie 99 proc. wystawców stanowià firmy chiƒskie, oraz takie, gdzie firmy z Europy, obu Ameryk i Australii znalaz y miejsce dla siebie i nie bojà si konkurowaç z produkcjà azjatyckà. fot. Hong Kong Fashion Week Na azjatyckich targach ca y Êwiat ju nie tylko robi zakupy, ale te sprzedaje swój cz sto najwy szej jakoêci towar. AZJA Jednà z wiodàcych imprez w Azji sà Mi dzynarodowe Targi Odzie y i Modnych Dodatków CHIC, odbywajàce si w Pekinie wczesnà wiosnà i gromadzàce oko o tysiàca wystawców i ponad 100 tys. zwiedzajàcych. Ich statystyki pokazujà kilkuprocentowy wzrost z ka dà edycjà. To na tej imprezie mo na obejrzeç kolekcje najlepszych Êwiatowych marek, tak e tych z wysokiej pó ki francuskich, hiszpaƒskich, niemieckich, angielskich czy w oskich. Wziàwszy pod uwag fakt, e w zesz ym roku w targach CHIC uczestniczy o ju ponad 300 wystawców zagranicznych, a wynaj ta przez nich powierzchnia ekspozycyjna zwi kszy a si w stosunku do wczeêniejszych wyników o 15 proc., nale y sàdziç, e nastàpi dalszy wzrost. OczywiÊcie to niewiele, bo nadal oko o 80 proc. powierzchni zajmujà firmy chiƒskie i koreaƒskie. Podobnie jest z innà znanà imprezà targami Hong Kong Fashion Week. Na oko o 1,3 tys. wystawców 800 to firmy chiƒskie. Wzrost rok do roku to blisko 10 proc. Mimo i liczba zwiedzajàcych jest tu o wiele mniejsza (wynosi tys.), to warto wziàç udzia w tych targach ze wzgl du na fakt, e jest to miejsce gromadzàce nie tylko firmy, ale te projektantów miejsce inne ni CHIC czy pozosta e targi. To w aênie tutaj mo na zobaczyç wyjàtkowe nowoêci, cz sto unikatowe kolekcje projektantów azjatyckich i kolekcje autorskie twórców z innych kontynentów okraszone bajecznymi pokazami mody. Organizatorzy Hong Kong Fashion Week postawili sobie za cel do àczyç do Êwiatowego dyskursu o trendach w modzie i zaznaczajà w nich swój coraz wyraêniejszy g os. Wspierajà ich w tym najwa niejsze agencje bran owe, takie jak Carlin International czy WGSN. Prawdziwym gigantem, ale o stricte handlowym charakterze, jest duet wystawienniczy targi China Sourcing Fair: Garments & Textiles i targi India Sourcing Fair: Garments & Accessories. àczna liczba wystawców wynosi oko o 3 tys. i sà to g ównie firmy z Chin, Tajwanu, Hongkongu i Indii. Jest to impreza nastawiona g ównie na odbiorców produkcji masowej. Kontrahentów poszukujà tu cz sto przedstawiciele znanych sieci handlowych Tesco, Carrefour i innych. Wiele imprez na chiƒskim rynku majà do wyboru tak e producenci obuwia. Do wiodàcych w tej kategorii nale à targi Footwear Expo w Kantonie, China International Footwear Fair w Szanghaju czy China Shoes w Dongguan. Imprezy te nie sà tak imponujàce jak wczeêniej opisane targi gromadzà od 600 do 800 wystawców i Êrednio ok. 20 tys. zwiedzajàcych. WejÊcie swojej marki targowej na rynek azjatycki, a dok adnie do Indii, zapowiadajà organizatorzy nale àcych do najwi kszych europejskich targów obuwia Expo Riva Schuh. Premierowa edycja zosta a zaplanowana na koniec lipca. Weêmie w niej udzia oko- o 200 wystawców. 8

9

10 fashion business.pl targi fot. breadandbutter.com W prezentacji oferty mody casual liderem sà targi Bread & Butter w Berlinie. Z kolei tekstylia ubraniowe najlepiej kupowaç na wczeêniej ju wspomnianych targach China Sourcing Fair: Garments & Textiles, warto te zajrzeç na Intertextile w Szanghaju czy International Clothing & Textile Expo w tym samym mieêcie. Te pierwsze to marka nale àca do wspomnianej wczeêniej firmy Messe Frankfurt. Impreza ta gromadzi blisko 2,5 tys. wystawców z 20 krajów i oko o 56 tys. zwiedzajàcych. Druga z wystaw, w której uczestniczy Êrednio oko o 800 firm, jest organizowana przez Shanghai Textile Technology Service & Exhibition Center. EUROPA Targi w Europie w przeciwieƒstwie do wielu imprez azjatyckich nie notujà wysokich wzrostów wêród uczestników, a porównanie statystyk rok do roku pokazuje, e wi kszoêç wystaw utrzymuje sta y poziom z lekkà tendencjà spadkowà. Nie oznacza to, e targi si nie rozwijajà sà w Europie imprezy, które przez kryzys przesz y suchà stopà i osiàgajà zadowalajàce wyniki. Ale sà te i takie, które z kalendarza targowego znikn y lub spad y do rangi wydarzenia regionalnego, oraz takie, które ratujà si kolejnymi zmianami formu y. Kryzys gospodarczy wiele zmieni na modowym rynku targowym nie tylko w obsadzie pierwszej piàtki najwa niejszych europejskich targów mody. W jego konsekwencji i z silnym wsparciem ekspansji chiƒskich produktów tutaj kontraktuje si mniej i ostro niej. Ale za to stawia si na jakoêç i oryginalnoêç. I w koƒcu to Europa wcià pozostaje numerem jeden we wzornictwie i wyznacza trendy. Obserwujàc obecnà sytuacj, mo na wysnuç wniosek, e nie ma ju w Europie jednej silnej modowej imprezy targowej sà imprezy wa ne w swojej niszy lub w regionie. Do tych pierwszych nale à z pewnoêcià odbywajàce si w Pary u targi Pr t- -Porter, prezentujàce najnowsze trendy w modzie damskiej. Impreza ta po kryzysie szybko powróci a na Êcie k wzrostu. Jej wyniki to ponad 1 tys. wystawców i 40 tys. zwiedzajàcych. Silnà pozycj w tym sektorze mody majà te organizowane w Düsseldorfie targi CPD, po zmianie formu y wyst pujàce pod nazwà CPD Signatures. Na pó wyspie iberyjskim natomiast liderem pozostajà targi SIMM w Madrycie. W bran y bieliêniarskiej z kolei prym wiodà inne paryskie wystawy Salon International de la Lingerie oraz Interfili re. Na tych pierwszych prezentowane sà kolekcje bielizny i kostiumów kàpielowych, na drugiej tekstylia, komponenty i technologie do ich produkcji. W 2010 r. osiàgn y one wspólnie ponad 20-procentowy wzrost liczby goêci zwiedzajàcych, gromadzàc ich blisko 30 tys. Powoli roênie te pozycja targów Moda UK, odbywajàcych si w centrum wystawienniczym NEC w Birmingham. Obecnie jest to najwi ksza handlowa impreza w bran y modowej w Wielkiej Brytanii. Sk ada si na nià kilka wystaw: Moda Woman kolekcje mody damskiej, Moda Accessories modne dodatki w àcznie z wyrobami skórzanymi i galanterià, Moda Lingerie & Swimwear bielizna oraz Moda Menswear moda m ska i Moda Footwear obuwie. Tej zimy zaprezentowano tam àcznie 1400 kolekcji. Troch mniej, bo oko o 1 tys. marek znalaz o si na liêcie wystawców konkurencyjnej dla Moda UK imprezy odbywajàcych si w Londynie targów Pure London. Jest to mniej komercyjne wydarzenie ni targi w Birmingham, a g ówny nacisk jest tam po o ony na wysokiej jakoêci design, trendy, prezentacj nowoêci i najnowszych osiàgni ç technologicznych. Ca kiem dobrze radzà sobie te wyspecjalizowane targi, skierowane do w szej grupy odbiorców zwiàzanych z modà. Dla mody m skiej numerem jeden w Europie ju od d ugiego czasu pozostajà organizowane we Florencji targi Pitti Uomo. Wystawcy pokazujà tu àcznie ponad tysiàc kolekcji od klasycznych poprzez mod miejskà, casual, sportowà, a tak e kolekcje projektantów. Imprez odwiedza Êrednio 25 tys. goêci. W prezentacji oferty mody m odzie owej, casual i sportowej celujà Niemcy. Tutaj liczà si przede wszystkim berliƒskie targi Bread & Butter. Zajmujà one oko o 70 tys. mkw. w hangarach lotniska Tempelhof i przyciàgajà niebagatelnà liczb zwiedzajàcych 90 tys. osób ze 100 krajów. Bran a obuwnicza i skórzana te ma do wyboru kilka imprez targowych europejskà czo ówk tworzà tu targi Expo Riva Schuh w Riva del Garda, GDS i GLS w Düsseldorfie, Mipel i Micam w Mediolanie. Wszystkie imprezy mimo ciàgle niepewnej sytuacji ekonomicznej notujà sta y wzrost uczestników. To wszystko na zachodzie kontynentu, a jak wyglàda sytuacja w pozosta ych jej regionach? W Europie Ârodkowej wa nym miejscem spotkaƒ i kontraktacji sà nasze rodzime Targi Mody Poznaƒ, a bardziej na po udnie Styl/Kabo w Brnie. JeÊli zaê chodzi o wschód to oczywiêcie targi w Rosji, w Moskwie. Najwa niejsze dla bran y odzie owej sà targi CPM, gdzie wystawiajà si wiodàce marki europejskie. Oferta odzie y i tekstyliów prezentowana jest na Textillegprom. Natomiast wêród dostawców obuwia najwi kszà popularnoêcià cieszy si Mosshoes. AMERYKA JeÊli chodzi o Stany Zjednoczone, tu imprezy targowe odbywajà si praktycznie w ka dym stanie i majà znaczenie przede wszystkim dla danego regionu. Jednà z popularniejszych na Êwiecie imprez wystawienniczych w USA sà targi Magic Marketplace organizowane w Las Vegas. W ich nomenklaturze znajduje si odzie gotowa, tekstylia i bielizna. Impreza gromadzi kilka tysi cy wystawców i oko o 100 tys. zwiedzajàcych. W Kanadzie do wyboru jest Semaine de Mode de Montreal w Montrealu, Ontario Fashion Exhibitors w Toronto i kilka innych mniejszych. W Ameryce P d. krajem z du ymi perspektywami rozwoju jest Brazylia. Dla bran y mody istotny jest zw aszcza brazylijski przemys obuwniczy. Wiodàcà imprezà w tej dziedzinie sà odbywajàce si do 1969 r. w São Paulo targi Francal, gromadzàce oko o tysiàca wystawców i 60 tys. kupców z ca ego Êwiata. 10

11

12 fashion business.pl targi Targi od maja do listopada 2011 r. data targi miejsce prezentowane bran e wystawcy zwiedzajàcy (poprzednia edycja) (poprzednia edycja) LeShow Moskwa skóry i futra 120 brak danych Techtextil Frankfurt tekstylia techniczne Texprocess Frankfurt technologie dla przemys u tekstylnego pierwsza edycja Shoes & Leather Kanton obuwie, wyroby skórzane, technologie (Guangzhou) ShanghaiTex Szanghaj technologie dla przemys u tekstylnego Pitti Immagine Uomo Florencja moda m ska MosShoes Moskwa obuwie, skóra Tissu Premier Lille tkaniny ok. 100 ok Expo Riva Schuh Riva del Garda obuwie (W ochy) Salao Moda Brasil São Paulo odzie, bielizna 600 marek Francal São Paulo obuwie brak danych brak danych Hong Kong Fashion Hongkong odzie, dodatki Week Pitti Immagine Filat Florencja prz dze, dzianiny Bread & Butter Berlin moda casual, streetwear ok. 600 marek Premium Berlin odzie 950 kolekcji Mode City / Pary bielizna, tekstylia i dodatki bieliêniane ok Interfili re CPD Signatures Düsseldorf odzie i dodatki Kielce Sport Lato Kielce sprz t, odzie outdoroowa i sportowa 150 brak danych CIFF Kopenhaga odzie, obuwie, dodatki Pure Londyn odzie, dodatki brak danych brak danych Moda UK Birmingham odzie, obuwie, dodatki marek ok Styl / Kabo Brno odzie, obuwie 310 / Magic Las Vegas odzie, tkaniny ok ok Targi Mody Poznaƒ Poznaƒ odzie, bielizna, obuwie, 400 marek akcesoria, tkaniny i dodatki krawieckie SIMM Madryt odzie, dodatki, bielizna ok. 350 ok Pr t- -Porter Paris Pary odzie damska brak danych brak danych Who s Next Pary moda awangardowa CPM Collection Moskwa odzie, dodatki, bielizna Premi re Moscow GDS Düsseldorf obuwie i galanteria Modacalzado / Iberpiel Madryt obuwie, galanteria brak danych brak danych / Marroquineria MilanoUnica Mediolan tkaniny brak danych brak danych Kiev Fashion Kijów odzie, obuwie, dodatki ok. 220 ok Fashion Days Zagrzeb odzie, obuwie, dodatki Mipel / Micam Mediolan galanteria, obuwie 390 / / Texworld Pary tkaniny Premi re Vision Pary tkaniny ModAmont Pary dodatki krawieckie CPI Stambu odzie, dodatki IFF Stambu odzie, dodatki ITMA Barcelona maszyny, technologie, tekstylia I. L. M Offenbach galanteria skórzana MosShoes Moskwa obuwie, galanteria CISMA Szanghaj maszyny, technologie Textillegprom Moskwa odzie, bielizna, tekstylia, technologie Baltic Textile Wilno odzie, obuwie, tekstylia, technologie brak danych brak danych + Leather Interselection Pary oferta dla sieci handlowych i domów towarowych Fashion Industry St. Petersburg odzie, dodatki, bielizna, tekstylia SibFashion SibTextile Novosibirsk odzie, obuwie, dodatki, tekstylia brak danych brak danych Targi Franczyza 2011 Warszawa oferty franczyzy z ró nych bran 45 brak danych Lineapelle Bolonia skóry, komponenty do produkcji wyrobów skórzanych Intertextile Szanghaj tekstylia i dodatki krawieckie Obuv Mir Kozhi Moskwa obuwie, komponenty do produkcji obuwia Central Asia Fashion Almaty odzie, dodatki, obuwie brak danych brak danych (Kazachstan) Kielce Business Kielce odzie s u bowa i zawodowa brak danych brak danych Fashion Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci za ewentualne zmiany terminów targów. 12

13 INTERNATIONAL FASHION FAIR FOR EASTERN EUROPE MIEDZYNARODOWE BRANZOWE TARGI MODY DLA EUROPY WSCHODNIEJ Only for trade visitors Organizer: Tylko dla specjalistów z branży Organizator: Igedo Company T +49 (0) Przedstawiciel w Polsce: Krystyna Slawska T +48 (0)

14 fashion business.pl targi Rekordowy Euroshop TARGI EUROSHOP ZAKO CZY Y SI Z HUKIEM, BIJÑC REKORDY POPULARNOÂCI. REKORDOWA BY A TE ILOÂå MULTIMEDIALNYCH I WIRTUALNYCH PROPOZYCJI. fot. Messe Düsseldorf Dzi ki multimedialnemu lustru mo emy zrobiç i natychmiast wys aç zdj cie w przymierzanym ubraniu do znajomych i na portale spo ecznoêciowe. Targi Euroshop, poêwi cone z za o enia wyposa eniu POS i marketingu w sklepach detalicznych czyli realnych punktów sprzeda y, a nie sklepów internetowych zaprezentowa y si w tym roku bardzo wirtualnie. Na goêci, przyby ych mi dzy 26 lutego a 2 marca do Düsseldorfu, czeka y multimedialne nowinki i produkty bazujàce na komunikacji internetowej. I tak holenderska firma Nedab zaprezentowa a multimedialne lustro, przeznaczone do sklepowych przebieralni. Tweet mirror, którego nazwa nawiàzuje do mikroblogu Twitter, pozwala klientowi podczas przymierzania ubraƒ na zrobienie sobie zdj cia i umieszczenie go w serwisach spo ecznoêciowych (np. Facebook czy Youtube) lub wys anie mejlem czy SMS-em do znajomych oraz poinformowanie ich, w którym sklepie aktualnie si znajduje. Tweet mirror potrafi zapami taç wykonane zdj cia i umo liwia za o enie w asnego wirtualnego profilu, dzi ki czemu klient mo e ograniczyç si do wygodnego przeglàdania sfotografowanych na sobie ubraƒ bez ich ponownego przymierzania. ÂWIATY RÓWNOLEG E Innowacyjnà technik rzeczywistoêci rozszerzonej (augmented reality), typowà dla gier komputerowych, zaadaptowa a do swoich potrzeb w oska firma Grottini: ich cyfrowa wystawa wykorzystuje technologi przechwytywania gestów i pozwala przeglàdaç asortyment sklepu bez przekraczania jego progu. Dzi ki wizyjnej detekcji ruchu klient mo e kartkowaç (wirtualnie przesuwaç) poszczególne produkty, oglàdaç materia y wideo, podziwiaç proponowane kreacje na wirtualnych modelkach oraz komponowaç w asne kreacje. W kierunku Interactive Digital Signage, czyli dystrybucji multimedialnych treêci promocyjnych, posz o przedsi biorstwo PrestigeEnterprise, przedstawiajàc prototypowe rozwiàzanie, dzi ki któremu klient w nieskomplikowany sposób mo e otrzymaç dodatkowe informacje na temat produktu, np. szczegó owy opis, cen, zdj cia. Stojàc przed gablotà musi tylko wskazaç palcem na interesujàcy go produkt i ju pojawiajà si na ekranach szczegó y artyku u. GRA ZMYS ÓW Na uczt zmys ów w tak stechnokratyzowanym Êwiecie postawi szwajcarski Air Creative: bazujàc na wynikach badaƒ rozmaitych instytutów, potwierdzajàcych fakt, e decyzja kupna zapada g ównie w sklepowej kabinie, Air Creative wykreowa przebieralni, która zamiast stresu zapewnia relaks i przyjemnà atmosfer. Multi Streamer to system stymulujàcy ró ne zmys y jednoczeênie. Umieszczonemu w przebieralni lustrze towarzyszy optymalne (i energooszcz dne) oêwietlenie, którego kolor i intensywnoêç mo na dowolnie regulowaç. Multi Streamer umo liwia ponadto za pomocà specjalnych filtrów neutralizacj nieprzyjemnych zapachów papierosowego dymu, potu czy kurzu a dzi ki chemicznym przekaênikom na bazie olejków eterycznych stwarza aromatycznie przyjemne, tylko podêwiadomie rejestrowane Êrodowisko. Âwiatowà nowoêcià jest tak e higieniczna i subtelna dezynfekcja pod ogi. Oprócz przyjemnego dla ucha t a muzycznego multimedialna kabina wyposa ona jest równie w dodatkowe wirtualne informacje wyêwietlane na lustrze. Ca y system wymaga jedynie dost pu do gniazdka elektrycznego. PERFEKCYJNE KOPIE Z rewolucyjnà technikà digitalizowania treêci analogowych zwiedzajàcy mogli zapoznaç si na stoisku niemieckich firm Aibis i Abacus: ich specjalny d ugopis przetwarza tekst wype nianych papierowych formularzy, zapisujàc go w postaci cyfrowej i przenoszàc automatycznie do systemów CMR, oraz rozpoznaje autentycznoêç podpisu. W ten sposób firmy, które nie mogà zrezygnowaç z tradycyjnych narz dzi, mogà obyç si bez skanowania i manualnego digitalizowania danych. Futurystycznych doznaƒ nie szcz dzi a swoim goêciom tak e holenderska firma Decor Plus: ich system soczewek i luster WOW magic lens opiera si na technice hologramowej, która jest w stanie trójwymiarowo i w pe nej gamie kolorystycznej odtworzyç ka dy produkt, do z udzenia przypominajàcy orygina. Powstaje w ten sposób perfekcyjne z udzenie optyczne, które jak zapewnia producent obywa si bez skomplikowanych beamerów, drogiej energii i pracoch onnych instalacji. A jeêli wirtualne produkty wyglàdajà jak realne i przyciàgajà uwag klienta, nie nadwer ajàc jednoczeênie bud etu to czego mo na sobie yczyç wi cej? Kinga Rybƒska LICZBY I FAKTY: 2038 wystawców z 53 krajów zwiedzajàcych (poprzednio ) mkw. powierzchni wystawczej Sektory: EuroConcept: Budowa i wyposa enie sklepów, oêwietlenie, architektura i aran acja sklepów, meble ch odnicze, instalacje ch odnicze. EuroSales: Marketing wizualny, aktywizacja sprzeda y, marketing w sklepie detalicznym. EuroCIS: Technika informacji i zabezpieczeƒ. EuroExpo: Budowa stoisk targowych, wzornictwo. Nast pna edycja EuroShop: lutego

15 JESLI MODA MA BYC NIE TYLKO UP-TO-DATE. ALE TAKZE JUST-IN-TIME to wybierzcie Logwin. Logwin jako zintegrowany operator logistyczny opracowuje kompleksowe rozwiązania logistyczne dla przemysłu i handlu, w szczególności dla branży odzieżowej. Logwin oferuje logistykę kontraktową, globalny transport lotniczy, morski, drogowy i kolejowy. W ponad 250 oddziałach zlokalizowanych w 37 krajach działania Logwin-u codziennie zasila zespół blisko 5600 pracowników. Dzięki indywidualnym projektom logistycznym Logwin stale wspiera przedsięwzięcia swoich klientów. O tym, jak Logwin troszczy się o dostarczenie najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów branży odzieżowej, dowiecie się Państwo na stronie

16 fashion business.pl targi SIMM: Kurs na biznes HISZPA SKIE TARGI MODY SIMM ZMIENI Y FORMU I PRZEDE WSZYSTKIM STA Y SI PLATFORMÑ DO ROBIENIA INTERESÓW. DROGIE DEKORACJE I LICZNE POKAZY MODY, CECHUJÑCE EDYCJE SPRZED KILKU LAT, ODESZ Y NA RAZIE W PRZESZ OÂå. fot. SIMM/Sebastian Marjanov W Madrycie da o si zauwa yç koncentracj na kolekcjach jak najbardziej dostosowanych do potrzeb odbiorcy. Strefa wystawiennicza 65. edycji madryckich targów SIMM zosta a zakomponowana w tak odmienny sposób od poprzednich edycji, e gdyby znienacka znalaz si tam ktoê, kto od kilku lat nie bywa na SIMM-ie, to niezale nie od tego, jak d ugo by g ówkowa, nie wpad by na to, e jest to ta sama impreza, którà niegdyê mia okazj poznaç. Równie dobrze ja mog abym byç takà osobà. Ostatni raz odwiedzi am SIMM 5 lat temu i zapami ta am je jako bardzo du e (wówczas drugie co do wielkoêci na Êwiecie, zaraz po CPD), optymistyczne, z wyk adzinami w ywych kolorach, oddzielajàcymi poszczególne strefy i pe ne Êwie oêci dzi ki licznym pokazom i kolekcjom wschodzàcych i uznanych projektantów. Wówczas rozbudowane stoiska rozciàga y si w wielu halach. Teraz zasta am je skoncentrowane i ma e, w wi kszoêci wyposa one tylko w sztendry i rozmieszczone wy àcznie w dwóch, choç bardzo pokaênych, halach 12 i 14. MODA NA ROBIENIE INTERESÓW Swoje kolekcje na sezon jesieƒ zima 2011/12 zaprezentowa o tam 450 wystawców. Nie jest to w znaczàcy sposób mniej od tego, co bywa o przed laty, jednak sposób rozmieszczenia sprawi, e targi te robià wra enie znacznie bardziej nastawionych na biznes, a nie na okaza à prezentacj ubiorów, odkrywanie nowych stylów czy wydawanie pieni dzy na nadmierne dekoracje i pokazy mody. Hiszpanie postanowili wziàç si w garêç i wobec ci kich czasów nie rozmieniaç si na drobne, tylko skoncentrowaç na sprawie najwa niejszej, a wi c na robieniu interesów jak najbardziej dostosowanymi do potrzeb odbiorcy kolekcjami. Stàd moda, którà mo na by o zobaczyç w Madrycie, nie obfitowa a ju tak bardzo w nowe pomys y, nie by o ju tak wielu jak niegdyê kreatywnych projektantów, ale mimo to przysz oroczne g ówne trendy widoczne by y go ym okiem. Nie trzeba by o nawet wnikliwej obserwacji, eby zauwa yç, jak wiele rudoêci, bràzów, leênych zieleni i indygo pokazali Hiszpanie w swoich kolekcjach. O tych e w aênie kolorach mówili przedstawiciele najwi kszych agencji prognozujàcych trendy, którzy podczas trwania targów opowiadali o wiodàcych historiach, inspirujàcych przysz y sezon zimowy. KOLEKCJE NA KA DÑ OKAZJ Hale podzielone by y na kilka stref, z których najwi ksza to Ready, prezentujàca kolekcje pronto moda, a wi c te o najszybszych terminach dostaw, w aênie wchodzàce do sklepów. Zaraz po nim kolejnym sektorem by Charm, przeznaczony na kolekcje dla romantycznej kobiety, szukajàcej praktycznych i miejskich ubraƒ. Ca kiem du y by równie sektor Class, z ca ym zakresem bazowych wspó czesnych klasyków oraz typowy dla mody hiszpaƒskiej ca y sektor Gala, z sukienkami koktajlowymi, ubiorami wieczorowymi, modà formalnà i ceremonialnà. Najciekawszy, choç najmniejszy by sektor Ego z kolekcjami projektantów, a równie niewielka strefa Shop pokazywa a najnowsze rozwiàzania w dziedzinie dekoracji oraz wyposa enia, majàce zastosowanie w sklepach odzie owych. Z kolei sektor Warm, prezentujàcy mod skórzanà, futra oraz okrycia wierzchnie, nie straszy ju tysiàcami skórek zwierzàt przeznaczonych do produkcji futer, choç Hiszpania nadal pozostaje jednym z wiodàcych na Êwiecie eksporterów tego surowca. Mimo i najwi kszà popularnoêcià wcià cieszà si norki i lisy, to w ofercie, którà mo na by o zobaczyç podczas SIMM, widaç by o jednak du e zainteresowanie taƒszymi wyrobami np. z królika. Dodatkowo w niedaleko po o onym North Convention Centre zlokalizowano showroomy z równie bogatà ofertà, a dotarcie do nich u atwia transport autobusowy. ATRAKCYJNE DODATKI Niewàtpliwà atrakcjà tych targów by o równie doskona e sàsiedztwo odbywajàcych si równolegle targów Intergift, Iberjoya i Bisutex. Iberjoya i Bisutex w sposób oczywisty wpisywa y si w temat mody, prezentujàc najciekawsze kolekcje zegarków oraz bi uterii zarówno tej sztucznej, jak i z metali oraz kamieni szlachetnych. Intergift natomiast, mimo i w wi kszoêci poêwi cony by wystrojowi wn trz (fascynujàcy, nawet dla laika!!!), to jednak du y dzia mia zagospodarowany przez galanteri skórzanà, z której Hiszpania s ynie na ca ym Êwiecie. Monika Onoszko LICZBY I FAKTY: Data: 3 5 lutego 2011 Powierzchnia wystawiennicza: mkw. Wystawcy: 450 (o 42 wi cej ni rok temu) Marki: 600 Zwiedzajàcy: (wzrost o 20,05 proc. w stosunku do roku poprzedniego) Nast pna edycja: 1 3 wrzeênia

17 targi fashion business.pl fot. serwis prasowy MTP/Adam Zandecki Pociàg do Poznania TARGI MODY POZNA TO NIE TYLKO NAJWI KSZA IMPREZA WYSTAWIENNICZA W BRAN Y MODY W POLSCE, ALE RÓWNIE MIEJSCE, GDZIE PROFESJONALIÂCI MOGÑ LICZYå NA PORZÑDNY ZASTRZYK WIEDZY. Marcowa edycja Targów Mody Poznaƒ przyciàgn a 6300 zwiedzajàcych. Mogli oni zapoznaç si z ofertà 510 marek. WÊród wystawców znalaz y si firmy odzie owe, bieliêniane, galanteryjne i obuwnicze, pogrupowane w salonach tematycznych: Next Season (kolekcje na przysz y sezon), Fast Fashion (szybka moda, oferta bie àca), BTS (skóry, wyroby z nich, obuwie). Wiosennej ods onie imprezy towarzyszy tak e organizowany raz w roku Salon Tkanin i Dodatków dla Przemys u Odzie owego Tex-Style. Ekspozycjom targowym towarzyszy y pokazy handlowe. Mo na by o równie obejrzeç twórczoêç m odych projektantów. W ramach projektu Future studenci i absolwenci szkó artystycznego projektowania ubioru zaprezentowali swoje Êwie e spojrzenie na przysz oêç polskiej mody. WIEDZA JEST W MODZIE Nie tylko pokazy handlowe przyciàgn y wielbicieli mody i przedstawicieli bran y. Prawdziwy popyt na wiedz na temat nowych metod sprzeda y i marketingu w bran y mody mo na by o zaobserwowaç w Speakers Corner. Zainteresowanie seminariami zaskoczy o organizatorów, na niektórych wyk adach brakowa o nawet miejsc stojàcych. T umy przyciàgn y wyk ady prowadzone w ramach Fashion Retail Forum czyli Forum Handlu Detalicznego w Bran y Mody, organizowanego przez wydawnictwo Promedia przy wsparciu Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Uczestnicy FRF poznali trendy w visual merchandisingu, dowiedzieli si, jak sprzedawaç wi cej dzi ki skutecznej wystawie sklepowej oraz sklepowi internetowemu. Na forum nie zabrak o te modnego tematu Sprzedawca-stylista, a tak e wyk adu na temat tworzenia marki salonu mody i seminarium poêwi conego budowaniu lojalnoêci klienta. Cieszy nas du a frekwencja na wyk adach. To znak, e bran a idzie do przodu, si gajàc po nowe rozwiàzania, a Targi Mody Poznaƒ to nie tylko miejsce prezentacji najnowszych kolekcji, ale tak e wa ny punkt w kalendarzu szkoleƒ. podsumowuje Edyta Bonin- -Kanikowska, dyrektor Targów Mody Poznaƒ. NAGRODY ROZDANO Pierwszego dnia targów odby a si uroczysta gala, podczas której zosta y wr czone Z ote Medale Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Z otymi Medalami nagradzane sà produkty wyró niajàce si wzornictwem, zastosowanymi rozwiàzaniami czy jakoêcià. Doceniono a dwa modele ponadczasowej ma ej czarnej (firm Kumi i Mewa), a tak e kolekcj kapeluszy firmy Polkap i kurt m skà Folstopu. W kategorii skórzanej wyró niono 8 produktów. W gronie laureatów znalaz y si : torba m odzie owa z Zespo u Szkó Zawodowych im. Jana Kiliƒskiego w Radomiu, obuwie m skie inspirowane twórczoêcià amerykaƒskiego artysty Jeana-Michela Basquiata wg projektu studentki Politechniki Radomskiej, Dominiki Siedleckiej, oraz kolekcja wzorów obuwia damskiego ortopedycznego dla stóp z koêlawoêcià palucha typu haluks autorstwa Jolanty Kopeç z Politechniki Radomskiej. Jury nagrodzi o tak e czó enka marki Clarks, buty dzieci ce firmy ukbut, obuwie dla dzieci niechodzàcych firmy Ren But, a tak e skóry z Zak adu Garbarskiego H. Adamczak, A. Kucharczyk z Radomia i z Garbarni Nadarzyn. Podczas gali nagród Targów Mody Poznaƒ wr czone zosta y tak e nagrody Fashion Website Awards dla najciekawszych firmowych stron internetowych w polskiej bran y mody. W konkursie organizowanym przez wydawnictwo Promedia zwyci y a strona kazar.com.pl, drugie miejsce przyznano stronie pawo.pl, a trzecie witrynie digel.pl. Kolejna edycja Targów Mody Poznaƒ odb dzie si w dniach sierpnia Du a frekwencja na wyk adach to znak, e bran a idzie do przodu, a Targi Mody Poznaƒ to nie tylko miejsce prezentacji kolekcji, ale tak e wa ny punkt w kalendarzu szkoleƒ. DANUTA ZICZ, MARKETING & PR MANAGER, POLSKA GRUPA S O TORBALSKI W tym roku nasze uczestnictwo w targach oparte by o na dwóch pawilonach: Next Season tutaj by y prezentowane kolekcje torebek S oƒ Torbalski oraz w pawilonie BTS, gdzie pokazywaliêmy g ównie mark Delsey. Opinie dotyczàce obydwu stanowisk sà ogólnie pozytywne. G ówne zastrze enia to ha as podczas pokazów mody w pawilonie Next Season, który uniemo liwia swobodnà rozmow z kontrahentami na stoisku, oraz niezbyt ciekawy wystrój pawilonu BTS w porównaniu z Nexts Season. 17

18 fashion business.pl z ycia bran y Wydarzenia KOLEJNY TYDZIE MODY 4 8 maja w odzi b dzie mia a miejsce czwarta ju edycja Fashion Week Poland. B dzie mo na obejrzeç pokazy i showroomy polskich oraz zagranicznych projektantów (Aleja Projektantów). Swoje kolekcje zaprezentujà tak e popularne marki, takie jak Monnari i Hexeline. Pokazy projektantów awangardowych oraz debiutantów odb dà si w cz Êci Off-Out Of Schedule. Zorganizowano te wystaw fotografii mody Young Fashion Photographers Now. Imprezie b dzie towarzyszy festiwal filmów o modzie A Shaded View On Fashion, który stworzy a komentatorka i dziennikarka mody Diane Pernet. kolekcja ukasza Jemio a fot. Fashion Week paêdziernik 2010 TRIUMPH NA WAKACJE I ÂLUB 23 lutego firma bieliêniana Triumph zaprosi a pras na pokaz marek sloggi i Triumph. Kolekcje inspirowane by y Afrykà, pla ami Morza Karaibskiego i deptakami w Miami. Na wybiegu pojawi y si tak e modele Êlubne oraz bielizna modelujàca Shape Sensation nowoêç w ofercie firmy. UKASZ STACHOWICZ Z KOLEKCJÑ ROKU Pod koniec kwietnia rozstrzygni to konkurs dla absolwentów Szko y Artystycznego Projektowania Ubioru Cracow Fashion Awards Tytu Kolekcji Roku oraz statuetk SAPU zdoby ukasz Stachowicz. Jego praca Lamperia, inspirowana podró- ami, obejmowa a odzie damskà i m skà oraz galanteri. Wyró nienia za kreatywnoêç trafi y natomiast do: Moniki Szumiƒskiej-Nemeth, Karoliny Gronickiej, Moniki Haby, Anny Kapicy oraz Agnieszki Kowalskiej. Prace absolwentów ocenia y dwa gremia jurorów: Rada Wysokich Krawców, w której sk ad wchodzili projektanci: Jerzy Antkowiak, Ilona Kanclerz, Ewa Minge, Monika Onoszko, Joanna B a ejowska, Christophe Gaillet, Dorota Wróblewska i Karolina So tan z LPP SA, oraz Rada Mediów. kolekcja ukasza Stachowicza Z OTA NITKA TU -TU 6 maja w Hali Expo w odzi odb dzie si Gala Fina owa Konkursu Z ota Nitka Wydarzenie uêwietni pokaz kolekcji Dawida Tomaszewskiego. Mi dzynarodowe Targi ódzkie, pomys odawca i organizator konkursu, niezwykle starannie przygotowa y fina owy etap tej imprezy. Honorowym patronem i fundatorem g ównych nagród pieni nych dla laureatów jest Prezydent Miasta odzi Hanna Zdanowska. W gremiach jurorskich zasiàdà projektanci, krytycy mody oraz przedstawiciele mediów z Polski i zagranicy. fot. Piotr Kierat 18

19 z ycia bran y fashion business.pl MODA I BIZNES W KRAKOWIE 21 maja w krakowskim hotelu Andels b dzie mo na wziàç udzia w Business Fashion Night i tym samym zapoznaç si z najnowszymi propozycjami i trendami obowiàzujàcymi w modzie biznesowej. Program Business Fashion Night przewiduje pokaz mody zarówno w wydaniu formalnym biurowym, jak i casual, a tak e spotkanie ze stylistkà Monikà Jurczyk (pseudonim OSA, Osobista stylistka), która zdradzi, jak kszta towaç wizerunek w biznesie. Z jej prezentacji dowiemy si o fundamentalnych zasadach elegancji, o kolorach, jakie obowiàzujà w modzie biznesowej, oraz o najcz stszych b dach pope nianych w wizerunku biznesowym. U STRIMY NA URODZINACH Polski dostawca maszyn i technologii odzie owych, spó ka Strima obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji 26 lutego w Blow Up Hall w Poznaniu firma zorganizowa a uroczystà gal. By koncert Johna Portera i Arka Krupy, pokaz mody m odych projektantów (m.in. Elwiry Horosz, Martyny Lipiƒskiej, Pauliny Banaszewskiej, Weroniki Niezgody). Sensacjà okaza a si m ska kolekcja Iwony Leliwy Kopystyƒskiej Carska Rosja w rol modeli wcieli si zespó Strimy z centrali w Swadzimiu i oddzia u ze S owenii. W ramach gali zorganizowano aukcj, z której dochód (18.739,32 z ) przeznaczono na pomoc dla Fundacji Pomó Im. Przy àczamy si do urodzinowych yczeƒ dla Strimy 100 lat! GALERIA S ONECZNA: UDANE OTWARCIE 279 tysi cy mieszkaƒców Radomia i okolic odwiedzi o Galeri S onecznà podczas dni otwarcia, które trwa y od 6 do 10 kwietnia. Na klientów czeka y promocje i atrakcyjne rabaty, a tak e bogaty program artystyczny. W obiekcie na 42 tys. mkw. powierzchni handlowej mieêci si 150 sklepów, lokali us ugowych i gastronomicznych. Inwestorem centrum jest deweloper AIG/Lincoln Polska. 19

20 fashion business.pl z ycia bran y ZARZÑDCA KORCZOWEJ DOLINY WYBRANY Firma Waimea Property Management Sp. z o.o. z Warszawy b dzie zarzàdzaç centrum dystrybucyjnym Korczowa Dolina. Wybranà w drodze przetargu ofertowego firmà kieruje Jerzy Klimek, osoba z wieloletnim doêwiadczeniem w zarzàdzaniu firmami sieciowymi. Jak mówi Andrzej Rosiƒski, prezes zarzàdu inwestora Korczowa Dolina i dyrektor generalny inwestycji JesteÊmy przekonani, e Waimea Property Management wywià e si ze swoich zadaƒ w sposób w pe ni zadowalajàcy przede wszystkim naszych najemców i nawià e z nimi dobre biznesowe relacje. HENRI LLOYD NAGRODZONY Producent odzie y eglarskiej i casualowej Henri Lloyd zdoby statuetk Polish Exclusive. Nagrod wr czono 1 kwietnia podczas Gali Wekk & Mody w Szczecinie. Odebra jà Andrzej Schuetz, dyrektor polskiego oddzia u Henri Lloyd. To kolejny szczebel w hierarchii wyró nieƒ, które przyzna a firmie Kapitu a Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Certyfikat Polish Exclusive. WczeÊniej bowiem podczas paêdziernikowego Kongresu Mody przedsi biorstwo otrzyma o Certyfikat Polish Exclusive. NIESPODZIANKI W LE MAC I CAMEL ACTIVE Sieci salonów z modà m skà Le Mac i camel active postanowi y wykorzystaç okres przed- Êwiàtecznych zakupów i przyciàgnàç klientów do swoich sklepów. W ostatni tydzieƒ przed Wielkanocà zorganizowa y kampani promocyjnà. Do ka dej transakcji dodawany by Êwiàteczny upominek niespodzianka lub upust na wybrane modele z kolekcji. Sieç salonów Le Mac ma w swym portfolio marki: camel active, Calamar i Hattric. Sieç camel active sk ada sie natomiast wy àcznie z salonów monobrandowych i obejmuje pe nà ofert tej marki. BÜLTEL PO POLSKU Bültel International Poland, dystrybutor odzie y camel active, Calamar i Hattric uruchomi witryn w j zyku polskim. Strona w przejrzysty sposób prezentuje nale àce do firmy marki. Znalaz y si tu tak e aktualnoêci, adresy salonów oraz specjalna sekcja dla partnerów handlowych. Klienci biznesowi mogà zapoznaç si z warunkami wspó pracy, kolekcjami na przysz y sezon, a tak e zamówiç newsletter dla klientów hurtowych. PROFESJONALNA OCHRONA W PRACY 7 kwietnia 2011 roku w ódzkim hotelu Andel's z inicjatywy Coats Polska odby a si druga edycja seminarium bran owego dla producentów odzie y ochronnej, zawodowej i specjalistycznej, r kawic oraz obuwia do u ytku zawodowego. Imprez wspó organizowa y: Contifibre Polska, Sympatex, Freundenberg Vilene oraz Nitpol, przedstawiciel angielskiej firmy Carrington, a tak e CIOP-PIB, Instytut W ókiennictwa oraz Instytut Przemys u Skórzanego. W wyk adach uczestniczy o ponad 100 osób, reprezentujàcych firmy z ca ego kraju, co pokazuje potrzeb organizacji podobnych spotkaƒ. 20

21 z ycia bran y fashion business.pl MANAGER MODY W WSTIJO W Wy szej Szkole Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie uruchomiono nowe specjalistyczne studia manager mody na kierunku socjologia. Uczelnia proponuje studia licencjackie i podyplomowe. Skierowane sà one zarówno do adeptów bran y mody, jak i do chcàcych podnieêç swoje kwalifikacje zawodowe. SpecjalnoÊç manager mody àczy background socjologiczny, pozwalajàcy zrozumieç zjawiska spo eczne, jakimi sà zmiany trendów, z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak tworzenie i zarzàdzanie markà mody. VIAMODA MA PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW Studenci pierwszej edycji studiów podyplomowych kierunku zarzàdzanie w sektorach mody, organizowanego we wspó pracy trzech uczelni: Akademii Leona Koêmiƒskiego, Viamody i florenckiej Polimody, obronili prace koƒcowe i otrzymali dyplomy ukoƒczenia uczelni. Od marca 2010 roku mi dzynarodowe grono wyk adowców praktyków z bran y prowadzi o zaj cia z ponad 20-osobowà grupà pasjonatów mody, zarówno tych ju zwiàzanych z nià zawodowo, jak i tych, którzy dopiero myêlà o pracy w tej bran y. BIZNES Z MO DAWIÑ W kwietniu przyby a do Polski z wizytà studyjnà grupa 23 mo dawskich przedsi biorców z bran y odzie owo-tekstylnej. Przyjazd zorganizowa y firmy: Key Value Coaching, P&V oraz Zwiàzek Przedsi biorców Przemys u Mody Lewiatan i Piot Fundacja Przemys u i Mody. Byç mo e spotkanie zaowocuje wspó pracà mi dzy firmami z bran y odzie owo-tekstylnej z obu krajów. ZAKUPY Z PRZEWODNIKIEM Turystyka zakupowa to coraz popularniejsza forma sp dzania czasu wêród konsumentów. W trend ten wpisuje si nowa ksià ka wydawnictwa Pascal Europa na zakupach przewodnik po europejskich stolicach mody, który prezentuje dziesiàtki adresów: butików ma ych i du- ych, znanych i ukrytych w bramach, luksusowych i awangardowych, sieciówek, concept store ów, rodzinnych sklepików z rzemios em, second handów, sklepów typu vintage, a tak e targów pod chmurkà. xx

22 LEPIEJ TANIEJ Ceny ubraƒ mogà jednak wzrosnàç o wiele mniej, ni przewidujà Êwiatowi eksperci. A to wszystko ze strachu przed spadfashion business.pl rynek Zamotany rynek W NAJBLI SZYM CZASIE WZROSNÑ CENY T-SHIRTÓW, MARYNAREK, SWETRÓW, PRZEÂCIERADE I R CZNIKÓW. TO KONIECZNY ZABIEG, BY ZAMORTYZOWAå PRODUCENTOM NAJWY SZE W HISTORII CENY BAWE NY I PRZ DZY. NAJPRAWDOPODOBNIEJ CENY SPADNÑ JEDNAK SZYBCIEJ NI SÑDZONO, A PODWY KI NIE B DÑ ZBYT BOLESNE. widoczne tak e u nas. Odczujemy to nawet wtedy, kiedy z oty b dzie si umacnia. Ceny gotowych wyrobów b dà bowiem niezale ne od si y z otówki wyjaênia Pawe Cymcyk, analityk z firmy A-Z Finanse. fot. Premi re Vision Po wielu miesiàcach ciszy przedstawiciele przemys u tekstylnego postanowili przerwaç milczenie i przeszli przez przys owiowy Rubikon. Przy okazji ostatnich targów Premi re Vision w Pary u przewodniczàcy Zwiàzku Przemys u Tekstylnego Lucien Devaux zadeklarowa, e ceny ubraƒ i produktów z bawe ny wzrosnà w tym sezonie o 15 procent. W segmencie ubraƒ z najwy szej pó ki wzrost cen b dzie prawie niezauwa alny. Mar- e producentów na luksusowych produktach si gajà proc., zatem b dà oni w stanie, przynajmniej teoretycznie, przejàç znacznà cz Êç kosztów zwiàzanych z zakupem dro szej bawe ny. Najgorzej b dzie z cenami ubraƒ tanich twierdzi Benoit Hacot z Hacot & Colombier i jednoczeênie prezes Francuskiej Federacji Przemys u We nianego i Bawe nianego (FILC). Wy sze ceny surowca to wy sze koszty produkcji. Najmocniej odczuwajà to fabryki w Azji, gdzie powstaje najwi cej produktów z bawe ny. Tam te ulokowa a swoje zak ady wi kszoêç polskich firm. Jest zatem pewne, e podwy ki cen ubraƒ b dà BAWE NIANA WOJNA Kurs bawe ny jest ponad dwa razy wy szy ni w 2009 roku. Pobi nawet s ynny rekord z okresu amerykaƒskiej wojny domowej ( ) obwieêci w Pary u Yves Christophe, prezes Ascot, Francuskiej Izby Bawe ny. Wzros y równie ceny innych naturalnych tkanin i materia ów. Cena we ny wzros a w ciàgu ostatniego roku o 38 proc., a jedwabiu o 100 proc. W sezonie 2010/2011 Êwiatowa produkcja bawe ny wyniesie oko o 116,7 milionów bel. Zapotrzebowanie zaê wynosi 120,8 milionów bel, co tworzy ponad 4 miliony bel deficytu. Indie, drugi Êwiatowy eksporter bawe ny, od 1 grudnia wprowadzi y ograniczenia w eksporcie. Fatalne warunki pogodowe i z e zbiory w Pakistanie, Chinach i Australii dola y oliwy do ognia. Co istotne, ekonomiêci uwa ajà, e bawe na tak jak i miedê to surowce, które s u à jako barometr warunków makroekonomicznych. Silny wzrost zu ycia bawe ny jest charakterystyczny dla okresów o ywienia gospodarczego. Odnawianie zapasów przez ca y aƒcuch dostaw tekstyliów powoduje zwielokrotnienie efektu wywo anego przez wzrost popytu detalicznego mówi w ubieg ym miesiàcu jeden z analityków USDA. Eksperci twierdzà, e wysokie ceny surowca na Êwiatowych rynkach to efekt tego, e niemal rzucili si na niego inwestorzy. Wolà kupowaç bawe n ni np. tradycyjne akcje mówi Pawe Cymcyk. Jednak zdaniem wi kszoêci ekspertów wzrost cen nie jest spowodowany spekulacjami, choç i taki scenariusz nie jest wykluczony. Najwi ksi producenci bawe ny Najwi ksi eksporterzy bawe ny Pakistan 8% Chiny 32% USA 14% Indie 21% èród o: USDA, Jefferies & Company, Inc. Reszta Êwiata 25% Australia Brazylia Afryka Uzbekistan Indie USA 22

paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de

paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de 3/11 moda wrzesieƒ m ska paêdziernik listopad ISSN 1731-9153 1506-302X M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8 % VAT Trendy wiosna-lato 2012 www.camelactive.de www.rayjay.it

Bardziej szczegółowo

Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok 2012. powraca na w aêciwe tory

Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok 2012. powraca na w aêciwe tory ambienteissn 1730-2676 1/12 marzec - kwiecieƒ - maj czasopismo bran y wyposa enia wn trz cena 12,50 z (w tym 8% VAT) Kolor jak lekarstwo Trendy na rok 2012 Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (83) 12010 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 12. Bauma znów zachwyci! rozmowa z Georgiem Mollerem,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

S O CE i WODA. Warszawa Pary Moskwa. mi dzynarodowe imprezy targowe. ÂWIAT ZAPACHÓW WORLD OF SCENTS NowoÊci dla niej i dla niego

S O CE i WODA. Warszawa Pary Moskwa. mi dzynarodowe imprezy targowe. ÂWIAT ZAPACHÓW WORLD OF SCENTS NowoÊci dla niej i dla niego 9.90 Z (W TYM 7% VAT) Profesjonalny magazyn rynku kosmetycznego lipiec/sierpieƒ 2006 nr 4/5 MARKETING MARKETING Warszawa Pary Moskwa mi dzynarodowe imprezy targowe Warsaw, Paris, Moscow international fair

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Obszerne wn trze, sportowy styl

Obszerne wn trze, sportowy styl CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT KWIECIE /MAJ 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 61 Alfa 159 Sportwagon Obszerne wn trze, sportowy styl fiat wokó nas rok 10 numer 61 kwiecieƒ/maj 2006 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci: Przedmowa 2 1 Informacje ogólne o kraju 3 1.1 Podstawowe informacje 3 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Hongkongu 3 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4 1.4 Polityka 4 1.5

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo