fashionbusiness.pl Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje? 1/11 cena 12,50 z w tym 8% VAT ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fashionbusiness.pl Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje? 1/11 cena 12,50 z w tym 8% VAT ISSN 2080-3087"

Transkrypt

1 1/11 fashionbusiness.pl ISSN M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8% VAT Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje?

2

3 fashion business.pl Witajcie! W aênie rozpocz liêcie podró po Êwiecie modowego biznesu. Ka dy przystanek to rozdzia, w którym odkryjecie nowe wskazówki na drodze do poznania tego, co istotne w drodze do sukcesu. W których z mi dzynarodowych targów mody w Europie, Azji czy obu Amerykach warto wziàç udzia? Jakie nowoêci dla handlu pojawi y si na targach Euroshop? Co wa nego dla bran y wydarzy o si na targach mody w Poznaniu? T wiedz zdob dziecie startujàc od lektury artyku ów w dziale targi. O tym, co ciekawego wydarzy o si w poszczególnych firmach, dowiecie si przechodzàc do wydarzeƒ. Trafiajàc do rynku obowiàzkowo przeczytajcie o mechanizmie zmian cen surowców, poznajcie opinie ekspertów z bran y dotyczàce prognozowanych cen wyrobów odzie owych w Polsce, dowiedzcie si, jakie wyniki mia y w ubieg ym roku wiodàce firmy odzie owe w naszym kraju i jak w zwiàzku z tym oceniajà swe szanse w roku Warto tu tak e poznaç tendencje w obrotach naszej bran y z zagranicà i mo liwoêci uzyskania dotacji do dzia aƒ eks- portowych. Dzia producent odzie y zainteresuje tych, którzy b dà chcieli si dowiedzieç, dlaczego warto wyjechaç w maju do Frankfurtu na nowe targi Texprocess towarzyszàce targom Techtextil, a po co we wrzeêniu do Barcelony, na odbywajàce si co cztery lata targi ITMA. Marketing zatrzyma uwag zarówno tych, którzy dostrzegajà rol internetu w modzie, jak i tych, którzy profesjonalnie chcà budowaç portfolio swoich marek. W klubie mi dzynarodowym poznamy bli ej naszych zachodnich sàsiadów, którzy w aênie otworzyli dla Polaków swój rynek pracy. Na d u ej warto zatrzymaç si w handlu. Najnowsze trendy w visual merchandisingu, rozwój rynku centrów handlowych w Polsce, tendencje we franczyzie, wyniki badaƒ mystery shopping dla salonów z bieliznà, porady jak negocjowaç z centrum handlowym to tematy, obok których trudno jest przejêç oboj tnie. NowoÊcià jest dzia prawo w biznesie, w którym przybli amy niuanse umowy najmu w centrum handlowym. Spodoba si Paƒstwu plan podró y po Fashionbusiness.pl? Zapraszam na start! Jerzy Osika prezes wydawnictwa

4 fashion business.pl promocja Partnerski biznes z camel active MARKOWE KOLEKCJE SPE NIAJÑCE OCZEKIWANIA KLIENTÓW, ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA TOWARÓW W SKLEPIE I PARTNERSKA WSPÓ PRACA MI DZY DOSTAWCÑ A ODBIORCÑ TO CZYNNIKI SPRZYJAJÑCE ROBIENIU DOBRYCH WSPÓLNYCH INTERESÓW. Kultowa marka camel active jest rozpoznawalna na ca ym Êwiecie. Przez swe kolekcje promuje aktywny, optymistyczny styl ycia, który jest niebywale atrakcyjny dla nowoczesnych, Êwiadomych swoich potrzeb m czyzn. Znany brand, najêwie sze trendy, wysokiej jakoêci produkty od odzie y poprzez bielizn, a po obuwie, galanteri i akcesoria wzbudzajà zainteresowanie i zjednujà marce przychylnoêç konsumentów, którzy w pe ni uto samiajà si z filozofià marki. Nienaganna jakoêç, wysmakowane wzornictwo, elegancka kolorystyka to walory, jakich poszukujà wspó czeêni m czyêni. Z ca à pewnoêcià warto wyjêç im naprzeciw, proponujàc w swoim sklepie szeroki przekrój asortymentu sygnowanego markà camel active. W odpowiedzi na potrzeby klientów, produkty z logo camel active stajà si coraz bardziej po àdanym towarem wêród w aêcicieli sklepów z modà m skà w Polsce. Doceniajàc wp yw jakoêci ekspozycji na wielkoêç sprzeda y, a tak e fakt, e konsumenci coraz ch tniej zamiast pojedynczych produktów kupujà ich zestawy, pomys y na ca oêciowy ubiór, camel active przygotowa dla handlu systemy wspó pracy na zasadzie shop in shop i franczyzy. 4

5 promocja fashion business.pl System shop in shop adresowany jest do sklepów o powierzchni minimum 150 mkw., które oferujà markowà odzie m skà z wy szej pó ki cenowej. Firma zapewnia kooperantowi projekt i usytuowanie ekspozycji camel active w sklepie w formie cornerów. Ponadto partycypuje w kosztach mebli, dostarcza plakaty reklamowe, finansuje uzgodnione wspólnie akcje marketingowe. Kto mo e staç si franczyzobiorcà? DoÊwiadczenie w bran- y mody, w szczególnoêci m skiej, to podstawowy atut przysz ego partnera. Powinien on dysponowaç w asnym lokalem, którego lokalizacj zatwierdza camel active. Idealna powierzchnia sklepu camel active to od 90 do 110 mkw. Koszty zwiàzane z otwarciem sklepu o pow. 100 mkw. kszta tujà si na poziomie oko o 500 tys. z. Potencjalny franczyzobiorca mo e liczyç ze strony marki na cz Êciowà partycypacj w kosztach otwarcia sklepu i wsparcie marketingowe. Wliczone sà w nie mi dzy innymi coroczne wizyty merchandisera, wyposa enie witryn przy okazji wymiany kolekcji i plakaty zdobiàce wn trze sklepu. Sklep bierze bezp atny udzia w ogólnoêwiatowych akcjach marketingowych, ponadto marka camel active finansuje okre- Êlone krajowe akcje promocyjne. camel active stawia na aktywnà, partnerskà wspó prac na rzecz wspólnych, udanych interesów. Mogà one byç tak e Paƒstwa udzia em. Serdecznie zapraszamy. Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o., Warszawa, ul. Post pu 21 bud. A, tel , 5

6 cena 12,50 z w tym 8% VAT Spis treêci str. 34 Tworzymy portfolio marek RYNEK Zamotany rynek 22 Jak wzrost cen bawe ny wp ynie na sytuacj w bran y mody. Czy odzie zdro eje? 24 Opinie ekspertów. 27 mld z do podzia u 26 Spó ki odzie owe na gie dzie. str. 22 Ceny bawe ny rosnà OD REDAKCJI Witajcie 3 TARGI Nowy porzàdek na rynku targowym 8 W której cz Êci Êwiata robi si najlepsze interesy. Rekordowy Euroshop 14 Relacja z targów wyposa enia dla sklepów. SIMM: Kurs na biznes 14 Relacja z targów w Madrycie. Pociàg do Poznania 17 Relacja z Targów Mody Poznaƒ. Z YCIA BRAN Y Wydarzenia 18 Obroty z zagranicà rosnà 28 Promocja dla eksporterów 29 Program Paszport do Eksportu. PRODUCENT ODZIE Y Maszyna zmian 30 Wywiad z organizatorem targów ITMA. Frankfurt dla producentów 32 Targi Texprocess i Techtextil. MARKETING Màdrze si wpisaç w trend 33 Wywiad z prezesem Kazar Footwear. Portfolio marek klucz do rozwoju firmy odzie owej 34 KLUB MI DZYNARODOWY Polska i Niemcy udane partnerstwo 36 HANDEL Âwi to kreatywnoêci i technologii 38 Trendy w visual merchandisingu. Po pierwsze lokalizacja 40 Rynek centrów handlowych. Franczyza jest w modzie 42 Raport o desusach 43 Ranking sklepów bieliênianych. Jak negocjowaç z centrami handlowymi 44 str. 26 Moda na parkiecie PRAWO W BIZNESIE Umowa najmu lokalu w centrum handlowym 46 Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , prezes wydawnictwa, redaktor naczelny: Jerzy Osika redaktor prowadzàcy: Ewa Fija kowska, reklama: Ewa Filochowska marketing: El bieta Cudnoch prenumerata: Izabela Brzeziƒska, kolporta : Adam aƒcow korekta: Barbara Lang opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Smart Design druk: Drukpol A.H., Warszawa nak ad 5000 egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treêci zawartych w piêmie w cz Êci lub ca oêci bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest ca kowicie zabronione. 1/11 ISSN fashionbusiness.pl M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w Jak negocjowaç z centrum handlowym Trendy w retailu Czy odzie zdro eje? Na ok adce: camel active Wy àczny dystrybutor: Bültel International (Poland) sp. z o.o Warszawa ul. Post pu 21 bud. A tel

7 promocja Akademia szycia Amanna fashion business.pl Z niebywa à przyjemnoêcià wracamy do cieszàcego si du ym zainteresowaniem cyklu artyku ów Akademia Amanna, w których firma Amann wprowadza nas w tajemnice, jakie kryjà nici szwalnicze. W tej edycji pragniemy przedstawiç najlepsze rozwiàzania nici stosowanych w hafciarstwie. Do Êwiata odzie y, obuwia i dodatków dumnie powracajà hafty. Trend zdobienia wyrobów elementami haftowanymi czyni je luksusowymi i niepowtarzalnymi. Hafty stosowane sà powszechnie, stàd na co dzieƒ mo emy zachwycaç si ich pi knem i estetykà oraz delikatnoêcià kompozycji z wyrobem odzie owym. Jednak e haft jest zdobieniem niezwykle wymagajàcym w celu osiàgni cia doskona ego efektu wzorniczego niezmiernie wa ne jest zastosowanie najwy szej jakoêci nici hafciarskiej, odpowiednio dobranej do tkaniny, jej charakteru i w aêciwoêci. Istotnymi czynnikami sà tak e odpowiedni podk ad, maszyny hafciarskie oraz technologia produkcji. Wychodzàc naprzeciw rygorystycznym kryteriom wytyczanym niciom hafciarskim, firma Amann dysponuje ca à gamà wyrobów przeznaczonych do haftu, które bezproblemowo tworzà perfekcyjne zdobienia. Bogate doêwiadczenie firmy Amann, po àczone z najwy szymi standardami jakoêci potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami, sprawi y, e firmie zaufa o ju wiele hafciarni oraz producentów odzie y, galanterii i obuwia. W tabeli poni ej zestawiono szereg ró norodnych nici hafciarskich, ich charakterystyki oraz mo liwoêci zastosowaƒ. Nazwa nici dost pne gruboêci Niç hafciarska poliestrowa GruboÊç: 40 Niç hafciarska wiskozowa GruboÊci: 30 i 40 Niç w odcieniach metalicznych GruboÊç: 40 Charakterystyka i zakres zastosowaƒ Stosowana w szerokiej gamie wyrobów, od mocnych, grubych tkanin, a do cienkich i delikatnych. Wysoka wytrzyma oêç i wydajnoêç, odpornoêç na Êcieranie, trwa oêç barwy, jedwabisty po ysk osiàgni ty dzi ki specjalnemu przekrojowi poprzecznemu w ókien, mi kkoêç oraz bardzo szeroka gama kolorystyczna sprawiajà, e niç Isacord znakomicie sprawdza si w haftach, nawet poddawanych znacznym napr eniom. Niç dost pna jest tak e w wersji multikolor. Do filigranowych, delikatnych tkanin typu jedwab czy szyfon idealnie sprawdza si niç dla mi oêników wiskozy ISAFIL. Odznacza si szlachetnym, g adkim po yskiem i mi kkim chwytem, co zapewnia niecodzienny g adki charakter haftu oraz ekskluzywny, mieniàcy si wyglàd. Isafil dost pny jest w szerokiej gamie kolorystycznej. Niç Isamet jest stosowana w zdobieniu eleganckiej odzie y, haftowaniu herbów, choràgwi czy uniformów. Dost pna jest w wariantach kolorystycznych Fashion gold i Fashion silver, w kolorystyce srebra i z ota, oraz w odcieniach mieniàcej si masy per owej. Charakteryzuje si doskona ymi parametrami wytrzyma oêciowymi, niezmiennoêcià w procesach prania i odpornoêcià na Êcieranie, dzi ki czemu mo e byç stosowana na nowoczesnych maszynach hafciarskich. Niç poliestrowa podk adowa GruboÊci: 150 i 180 Niç hafciarska poliestrowa GruboÊç: 40 Niç Isa stosowana jest jako niç podk adowa w haftach. Jej optymalne w aêciwoêci zapewnià bezproblemowy proces haftowania oraz uzyskanie stabilnego, mocnego haftu. Innowacyjna niç fluorescencyjna ISA-Texlight polecana szczególnie do haftów w ubraniach dzieci cych, m odzie owych, odzie y restauracyjnej i barowej. Zawarty w niej specjalny pigment, odporny na Êcieranie i konserwacj, jest aktywowany pod wp ywem Êwiat a dziennego bàdê sztucznego, dajàc niepowtarzalny efekt Êwiecenia i oryginalne zdobienie wpadajàce w oko zarówno w dzieƒ, jak i w nocy. Zadbany i dobrze wykonany haft b dzie ozdobà ka dego ubioru. Doda mu wdzi ku i unikalnoêci. Warto zatem zadbaç o najwy szà jakoêç tego zdobienia i skorzystaç z mo liwoêci, które dostrzegli ju najwi ksi Êwiatowi producenci, wybierajàc nici hafciarskie firmy Amann. W celu uzyskania zarówno szerszych informacji o oferowanym asortymencie produktów firmy Amann, jak równie wszelkich porad technicznych, prosimy o kontakt. Zapraszamy do wspó pracy. AMANN Sp. z o.o. ul. àkowa 11, ódê tel. +48/42/ , tel. +48/42/ fax. +48/42/ , 7

8 fashion business.pl targi Nowy porzàdek na rynku targowym W CIÑGU OSTATNICH KILKU LAT CENTRUM HANDLOWE ÂWIATOWEJ MODY PRZESUN O SI DALEKO NA WSCHÓD. Najpierw w Azji pojawili si kupcy z pozosta ych kontynentów poszukujàcy tanich towarów lub us ug, a z czasem i producenci liczàcy na rosnàcà si nabywczà mieszkaƒców du- ych azjatyckich paƒstw. Dzisiaj na tamtejszych targach mody ca y Êwiat ju nie tylko robi zakupy, ale te promuje i sprzedaje swój cz sto najwy szej jakoêci towar. Mimo e paƒstwa azjatyckie sà wcià na dorobku, a ich rozwój wyhamowa w ostatnim czasie, to perspektywy handlowe sà nadal obiecujàce. O wejêcie na najwi kszy rynek Azji, rynek chiƒski, walczà firmy z ca ego Êwiata, a w modzie brylujà szczególnie W osi, Francuzi i Niemcy. Wobec tego nie dziwi fakt, e to w aênie w Chinach odbywajà si targi mody nale àce dziê do Êwiatowej czo ówki tego typu imprez. Cz Êç z nich to imprezy stworzone przez samych Chiƒczyków, cz Êç to mutacje znanych marek targowych nale àcych do najwi kszych mi dzynarodowych firm wystawienniczych, jak np. Messe Frankfurt. WÊród tych imprez sà targi o zasi gu mi dzynarodowym i regionalnym, takie, gdzie 99 proc. wystawców stanowià firmy chiƒskie, oraz takie, gdzie firmy z Europy, obu Ameryk i Australii znalaz y miejsce dla siebie i nie bojà si konkurowaç z produkcjà azjatyckà. fot. Hong Kong Fashion Week Na azjatyckich targach ca y Êwiat ju nie tylko robi zakupy, ale te sprzedaje swój cz sto najwy szej jakoêci towar. AZJA Jednà z wiodàcych imprez w Azji sà Mi dzynarodowe Targi Odzie y i Modnych Dodatków CHIC, odbywajàce si w Pekinie wczesnà wiosnà i gromadzàce oko o tysiàca wystawców i ponad 100 tys. zwiedzajàcych. Ich statystyki pokazujà kilkuprocentowy wzrost z ka dà edycjà. To na tej imprezie mo na obejrzeç kolekcje najlepszych Êwiatowych marek, tak e tych z wysokiej pó ki francuskich, hiszpaƒskich, niemieckich, angielskich czy w oskich. Wziàwszy pod uwag fakt, e w zesz ym roku w targach CHIC uczestniczy o ju ponad 300 wystawców zagranicznych, a wynaj ta przez nich powierzchnia ekspozycyjna zwi kszy a si w stosunku do wczeêniejszych wyników o 15 proc., nale y sàdziç, e nastàpi dalszy wzrost. OczywiÊcie to niewiele, bo nadal oko o 80 proc. powierzchni zajmujà firmy chiƒskie i koreaƒskie. Podobnie jest z innà znanà imprezà targami Hong Kong Fashion Week. Na oko o 1,3 tys. wystawców 800 to firmy chiƒskie. Wzrost rok do roku to blisko 10 proc. Mimo i liczba zwiedzajàcych jest tu o wiele mniejsza (wynosi tys.), to warto wziàç udzia w tych targach ze wzgl du na fakt, e jest to miejsce gromadzàce nie tylko firmy, ale te projektantów miejsce inne ni CHIC czy pozosta e targi. To w aênie tutaj mo na zobaczyç wyjàtkowe nowoêci, cz sto unikatowe kolekcje projektantów azjatyckich i kolekcje autorskie twórców z innych kontynentów okraszone bajecznymi pokazami mody. Organizatorzy Hong Kong Fashion Week postawili sobie za cel do àczyç do Êwiatowego dyskursu o trendach w modzie i zaznaczajà w nich swój coraz wyraêniejszy g os. Wspierajà ich w tym najwa niejsze agencje bran owe, takie jak Carlin International czy WGSN. Prawdziwym gigantem, ale o stricte handlowym charakterze, jest duet wystawienniczy targi China Sourcing Fair: Garments & Textiles i targi India Sourcing Fair: Garments & Accessories. àczna liczba wystawców wynosi oko o 3 tys. i sà to g ównie firmy z Chin, Tajwanu, Hongkongu i Indii. Jest to impreza nastawiona g ównie na odbiorców produkcji masowej. Kontrahentów poszukujà tu cz sto przedstawiciele znanych sieci handlowych Tesco, Carrefour i innych. Wiele imprez na chiƒskim rynku majà do wyboru tak e producenci obuwia. Do wiodàcych w tej kategorii nale à targi Footwear Expo w Kantonie, China International Footwear Fair w Szanghaju czy China Shoes w Dongguan. Imprezy te nie sà tak imponujàce jak wczeêniej opisane targi gromadzà od 600 do 800 wystawców i Êrednio ok. 20 tys. zwiedzajàcych. WejÊcie swojej marki targowej na rynek azjatycki, a dok adnie do Indii, zapowiadajà organizatorzy nale àcych do najwi kszych europejskich targów obuwia Expo Riva Schuh. Premierowa edycja zosta a zaplanowana na koniec lipca. Weêmie w niej udzia oko- o 200 wystawców. 8

9

10 fashion business.pl targi fot. breadandbutter.com W prezentacji oferty mody casual liderem sà targi Bread & Butter w Berlinie. Z kolei tekstylia ubraniowe najlepiej kupowaç na wczeêniej ju wspomnianych targach China Sourcing Fair: Garments & Textiles, warto te zajrzeç na Intertextile w Szanghaju czy International Clothing & Textile Expo w tym samym mieêcie. Te pierwsze to marka nale àca do wspomnianej wczeêniej firmy Messe Frankfurt. Impreza ta gromadzi blisko 2,5 tys. wystawców z 20 krajów i oko o 56 tys. zwiedzajàcych. Druga z wystaw, w której uczestniczy Êrednio oko o 800 firm, jest organizowana przez Shanghai Textile Technology Service & Exhibition Center. EUROPA Targi w Europie w przeciwieƒstwie do wielu imprez azjatyckich nie notujà wysokich wzrostów wêród uczestników, a porównanie statystyk rok do roku pokazuje, e wi kszoêç wystaw utrzymuje sta y poziom z lekkà tendencjà spadkowà. Nie oznacza to, e targi si nie rozwijajà sà w Europie imprezy, które przez kryzys przesz y suchà stopà i osiàgajà zadowalajàce wyniki. Ale sà te i takie, które z kalendarza targowego znikn y lub spad y do rangi wydarzenia regionalnego, oraz takie, które ratujà si kolejnymi zmianami formu y. Kryzys gospodarczy wiele zmieni na modowym rynku targowym nie tylko w obsadzie pierwszej piàtki najwa niejszych europejskich targów mody. W jego konsekwencji i z silnym wsparciem ekspansji chiƒskich produktów tutaj kontraktuje si mniej i ostro niej. Ale za to stawia si na jakoêç i oryginalnoêç. I w koƒcu to Europa wcià pozostaje numerem jeden we wzornictwie i wyznacza trendy. Obserwujàc obecnà sytuacj, mo na wysnuç wniosek, e nie ma ju w Europie jednej silnej modowej imprezy targowej sà imprezy wa ne w swojej niszy lub w regionie. Do tych pierwszych nale à z pewnoêcià odbywajàce si w Pary u targi Pr t- -Porter, prezentujàce najnowsze trendy w modzie damskiej. Impreza ta po kryzysie szybko powróci a na Êcie k wzrostu. Jej wyniki to ponad 1 tys. wystawców i 40 tys. zwiedzajàcych. Silnà pozycj w tym sektorze mody majà te organizowane w Düsseldorfie targi CPD, po zmianie formu y wyst pujàce pod nazwà CPD Signatures. Na pó wyspie iberyjskim natomiast liderem pozostajà targi SIMM w Madrycie. W bran y bieliêniarskiej z kolei prym wiodà inne paryskie wystawy Salon International de la Lingerie oraz Interfili re. Na tych pierwszych prezentowane sà kolekcje bielizny i kostiumów kàpielowych, na drugiej tekstylia, komponenty i technologie do ich produkcji. W 2010 r. osiàgn y one wspólnie ponad 20-procentowy wzrost liczby goêci zwiedzajàcych, gromadzàc ich blisko 30 tys. Powoli roênie te pozycja targów Moda UK, odbywajàcych si w centrum wystawienniczym NEC w Birmingham. Obecnie jest to najwi ksza handlowa impreza w bran y modowej w Wielkiej Brytanii. Sk ada si na nià kilka wystaw: Moda Woman kolekcje mody damskiej, Moda Accessories modne dodatki w àcznie z wyrobami skórzanymi i galanterià, Moda Lingerie & Swimwear bielizna oraz Moda Menswear moda m ska i Moda Footwear obuwie. Tej zimy zaprezentowano tam àcznie 1400 kolekcji. Troch mniej, bo oko o 1 tys. marek znalaz o si na liêcie wystawców konkurencyjnej dla Moda UK imprezy odbywajàcych si w Londynie targów Pure London. Jest to mniej komercyjne wydarzenie ni targi w Birmingham, a g ówny nacisk jest tam po o ony na wysokiej jakoêci design, trendy, prezentacj nowoêci i najnowszych osiàgni ç technologicznych. Ca kiem dobrze radzà sobie te wyspecjalizowane targi, skierowane do w szej grupy odbiorców zwiàzanych z modà. Dla mody m skiej numerem jeden w Europie ju od d ugiego czasu pozostajà organizowane we Florencji targi Pitti Uomo. Wystawcy pokazujà tu àcznie ponad tysiàc kolekcji od klasycznych poprzez mod miejskà, casual, sportowà, a tak e kolekcje projektantów. Imprez odwiedza Êrednio 25 tys. goêci. W prezentacji oferty mody m odzie owej, casual i sportowej celujà Niemcy. Tutaj liczà si przede wszystkim berliƒskie targi Bread & Butter. Zajmujà one oko o 70 tys. mkw. w hangarach lotniska Tempelhof i przyciàgajà niebagatelnà liczb zwiedzajàcych 90 tys. osób ze 100 krajów. Bran a obuwnicza i skórzana te ma do wyboru kilka imprez targowych europejskà czo ówk tworzà tu targi Expo Riva Schuh w Riva del Garda, GDS i GLS w Düsseldorfie, Mipel i Micam w Mediolanie. Wszystkie imprezy mimo ciàgle niepewnej sytuacji ekonomicznej notujà sta y wzrost uczestników. To wszystko na zachodzie kontynentu, a jak wyglàda sytuacja w pozosta ych jej regionach? W Europie Ârodkowej wa nym miejscem spotkaƒ i kontraktacji sà nasze rodzime Targi Mody Poznaƒ, a bardziej na po udnie Styl/Kabo w Brnie. JeÊli zaê chodzi o wschód to oczywiêcie targi w Rosji, w Moskwie. Najwa niejsze dla bran y odzie owej sà targi CPM, gdzie wystawiajà si wiodàce marki europejskie. Oferta odzie y i tekstyliów prezentowana jest na Textillegprom. Natomiast wêród dostawców obuwia najwi kszà popularnoêcià cieszy si Mosshoes. AMERYKA JeÊli chodzi o Stany Zjednoczone, tu imprezy targowe odbywajà si praktycznie w ka dym stanie i majà znaczenie przede wszystkim dla danego regionu. Jednà z popularniejszych na Êwiecie imprez wystawienniczych w USA sà targi Magic Marketplace organizowane w Las Vegas. W ich nomenklaturze znajduje si odzie gotowa, tekstylia i bielizna. Impreza gromadzi kilka tysi cy wystawców i oko o 100 tys. zwiedzajàcych. W Kanadzie do wyboru jest Semaine de Mode de Montreal w Montrealu, Ontario Fashion Exhibitors w Toronto i kilka innych mniejszych. W Ameryce P d. krajem z du ymi perspektywami rozwoju jest Brazylia. Dla bran y mody istotny jest zw aszcza brazylijski przemys obuwniczy. Wiodàcà imprezà w tej dziedzinie sà odbywajàce si do 1969 r. w São Paulo targi Francal, gromadzàce oko o tysiàca wystawców i 60 tys. kupców z ca ego Êwiata. 10

11

12 fashion business.pl targi Targi od maja do listopada 2011 r. data targi miejsce prezentowane bran e wystawcy zwiedzajàcy (poprzednia edycja) (poprzednia edycja) LeShow Moskwa skóry i futra 120 brak danych Techtextil Frankfurt tekstylia techniczne Texprocess Frankfurt technologie dla przemys u tekstylnego pierwsza edycja Shoes & Leather Kanton obuwie, wyroby skórzane, technologie (Guangzhou) ShanghaiTex Szanghaj technologie dla przemys u tekstylnego Pitti Immagine Uomo Florencja moda m ska MosShoes Moskwa obuwie, skóra Tissu Premier Lille tkaniny ok. 100 ok Expo Riva Schuh Riva del Garda obuwie (W ochy) Salao Moda Brasil São Paulo odzie, bielizna 600 marek Francal São Paulo obuwie brak danych brak danych Hong Kong Fashion Hongkong odzie, dodatki Week Pitti Immagine Filat Florencja prz dze, dzianiny Bread & Butter Berlin moda casual, streetwear ok. 600 marek Premium Berlin odzie 950 kolekcji Mode City / Pary bielizna, tekstylia i dodatki bieliêniane ok Interfili re CPD Signatures Düsseldorf odzie i dodatki Kielce Sport Lato Kielce sprz t, odzie outdoroowa i sportowa 150 brak danych CIFF Kopenhaga odzie, obuwie, dodatki Pure Londyn odzie, dodatki brak danych brak danych Moda UK Birmingham odzie, obuwie, dodatki marek ok Styl / Kabo Brno odzie, obuwie 310 / Magic Las Vegas odzie, tkaniny ok ok Targi Mody Poznaƒ Poznaƒ odzie, bielizna, obuwie, 400 marek akcesoria, tkaniny i dodatki krawieckie SIMM Madryt odzie, dodatki, bielizna ok. 350 ok Pr t- -Porter Paris Pary odzie damska brak danych brak danych Who s Next Pary moda awangardowa CPM Collection Moskwa odzie, dodatki, bielizna Premi re Moscow GDS Düsseldorf obuwie i galanteria Modacalzado / Iberpiel Madryt obuwie, galanteria brak danych brak danych / Marroquineria MilanoUnica Mediolan tkaniny brak danych brak danych Kiev Fashion Kijów odzie, obuwie, dodatki ok. 220 ok Fashion Days Zagrzeb odzie, obuwie, dodatki Mipel / Micam Mediolan galanteria, obuwie 390 / / Texworld Pary tkaniny Premi re Vision Pary tkaniny ModAmont Pary dodatki krawieckie CPI Stambu odzie, dodatki IFF Stambu odzie, dodatki ITMA Barcelona maszyny, technologie, tekstylia I. L. M Offenbach galanteria skórzana MosShoes Moskwa obuwie, galanteria CISMA Szanghaj maszyny, technologie Textillegprom Moskwa odzie, bielizna, tekstylia, technologie Baltic Textile Wilno odzie, obuwie, tekstylia, technologie brak danych brak danych + Leather Interselection Pary oferta dla sieci handlowych i domów towarowych Fashion Industry St. Petersburg odzie, dodatki, bielizna, tekstylia SibFashion SibTextile Novosibirsk odzie, obuwie, dodatki, tekstylia brak danych brak danych Targi Franczyza 2011 Warszawa oferty franczyzy z ró nych bran 45 brak danych Lineapelle Bolonia skóry, komponenty do produkcji wyrobów skórzanych Intertextile Szanghaj tekstylia i dodatki krawieckie Obuv Mir Kozhi Moskwa obuwie, komponenty do produkcji obuwia Central Asia Fashion Almaty odzie, dodatki, obuwie brak danych brak danych (Kazachstan) Kielce Business Kielce odzie s u bowa i zawodowa brak danych brak danych Fashion Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci za ewentualne zmiany terminów targów. 12

13 INTERNATIONAL FASHION FAIR FOR EASTERN EUROPE MIEDZYNARODOWE BRANZOWE TARGI MODY DLA EUROPY WSCHODNIEJ Only for trade visitors Organizer: Tylko dla specjalistów z branży Organizator: Igedo Company T +49 (0) Przedstawiciel w Polsce: Krystyna Slawska T +48 (0)

14 fashion business.pl targi Rekordowy Euroshop TARGI EUROSHOP ZAKO CZY Y SI Z HUKIEM, BIJÑC REKORDY POPULARNOÂCI. REKORDOWA BY A TE ILOÂå MULTIMEDIALNYCH I WIRTUALNYCH PROPOZYCJI. fot. Messe Düsseldorf Dzi ki multimedialnemu lustru mo emy zrobiç i natychmiast wys aç zdj cie w przymierzanym ubraniu do znajomych i na portale spo ecznoêciowe. Targi Euroshop, poêwi cone z za o enia wyposa eniu POS i marketingu w sklepach detalicznych czyli realnych punktów sprzeda y, a nie sklepów internetowych zaprezentowa y si w tym roku bardzo wirtualnie. Na goêci, przyby ych mi dzy 26 lutego a 2 marca do Düsseldorfu, czeka y multimedialne nowinki i produkty bazujàce na komunikacji internetowej. I tak holenderska firma Nedab zaprezentowa a multimedialne lustro, przeznaczone do sklepowych przebieralni. Tweet mirror, którego nazwa nawiàzuje do mikroblogu Twitter, pozwala klientowi podczas przymierzania ubraƒ na zrobienie sobie zdj cia i umieszczenie go w serwisach spo ecznoêciowych (np. Facebook czy Youtube) lub wys anie mejlem czy SMS-em do znajomych oraz poinformowanie ich, w którym sklepie aktualnie si znajduje. Tweet mirror potrafi zapami taç wykonane zdj cia i umo liwia za o enie w asnego wirtualnego profilu, dzi ki czemu klient mo e ograniczyç si do wygodnego przeglàdania sfotografowanych na sobie ubraƒ bez ich ponownego przymierzania. ÂWIATY RÓWNOLEG E Innowacyjnà technik rzeczywistoêci rozszerzonej (augmented reality), typowà dla gier komputerowych, zaadaptowa a do swoich potrzeb w oska firma Grottini: ich cyfrowa wystawa wykorzystuje technologi przechwytywania gestów i pozwala przeglàdaç asortyment sklepu bez przekraczania jego progu. Dzi ki wizyjnej detekcji ruchu klient mo e kartkowaç (wirtualnie przesuwaç) poszczególne produkty, oglàdaç materia y wideo, podziwiaç proponowane kreacje na wirtualnych modelkach oraz komponowaç w asne kreacje. W kierunku Interactive Digital Signage, czyli dystrybucji multimedialnych treêci promocyjnych, posz o przedsi biorstwo PrestigeEnterprise, przedstawiajàc prototypowe rozwiàzanie, dzi ki któremu klient w nieskomplikowany sposób mo e otrzymaç dodatkowe informacje na temat produktu, np. szczegó owy opis, cen, zdj cia. Stojàc przed gablotà musi tylko wskazaç palcem na interesujàcy go produkt i ju pojawiajà si na ekranach szczegó y artyku u. GRA ZMYS ÓW Na uczt zmys ów w tak stechnokratyzowanym Êwiecie postawi szwajcarski Air Creative: bazujàc na wynikach badaƒ rozmaitych instytutów, potwierdzajàcych fakt, e decyzja kupna zapada g ównie w sklepowej kabinie, Air Creative wykreowa przebieralni, która zamiast stresu zapewnia relaks i przyjemnà atmosfer. Multi Streamer to system stymulujàcy ró ne zmys y jednoczeênie. Umieszczonemu w przebieralni lustrze towarzyszy optymalne (i energooszcz dne) oêwietlenie, którego kolor i intensywnoêç mo na dowolnie regulowaç. Multi Streamer umo liwia ponadto za pomocà specjalnych filtrów neutralizacj nieprzyjemnych zapachów papierosowego dymu, potu czy kurzu a dzi ki chemicznym przekaênikom na bazie olejków eterycznych stwarza aromatycznie przyjemne, tylko podêwiadomie rejestrowane Êrodowisko. Âwiatowà nowoêcià jest tak e higieniczna i subtelna dezynfekcja pod ogi. Oprócz przyjemnego dla ucha t a muzycznego multimedialna kabina wyposa ona jest równie w dodatkowe wirtualne informacje wyêwietlane na lustrze. Ca y system wymaga jedynie dost pu do gniazdka elektrycznego. PERFEKCYJNE KOPIE Z rewolucyjnà technikà digitalizowania treêci analogowych zwiedzajàcy mogli zapoznaç si na stoisku niemieckich firm Aibis i Abacus: ich specjalny d ugopis przetwarza tekst wype nianych papierowych formularzy, zapisujàc go w postaci cyfrowej i przenoszàc automatycznie do systemów CMR, oraz rozpoznaje autentycznoêç podpisu. W ten sposób firmy, które nie mogà zrezygnowaç z tradycyjnych narz dzi, mogà obyç si bez skanowania i manualnego digitalizowania danych. Futurystycznych doznaƒ nie szcz dzi a swoim goêciom tak e holenderska firma Decor Plus: ich system soczewek i luster WOW magic lens opiera si na technice hologramowej, która jest w stanie trójwymiarowo i w pe nej gamie kolorystycznej odtworzyç ka dy produkt, do z udzenia przypominajàcy orygina. Powstaje w ten sposób perfekcyjne z udzenie optyczne, które jak zapewnia producent obywa si bez skomplikowanych beamerów, drogiej energii i pracoch onnych instalacji. A jeêli wirtualne produkty wyglàdajà jak realne i przyciàgajà uwag klienta, nie nadwer ajàc jednoczeênie bud etu to czego mo na sobie yczyç wi cej? Kinga Rybƒska LICZBY I FAKTY: 2038 wystawców z 53 krajów zwiedzajàcych (poprzednio ) mkw. powierzchni wystawczej Sektory: EuroConcept: Budowa i wyposa enie sklepów, oêwietlenie, architektura i aran acja sklepów, meble ch odnicze, instalacje ch odnicze. EuroSales: Marketing wizualny, aktywizacja sprzeda y, marketing w sklepie detalicznym. EuroCIS: Technika informacji i zabezpieczeƒ. EuroExpo: Budowa stoisk targowych, wzornictwo. Nast pna edycja EuroShop: lutego

15 JESLI MODA MA BYC NIE TYLKO UP-TO-DATE. ALE TAKZE JUST-IN-TIME to wybierzcie Logwin. Logwin jako zintegrowany operator logistyczny opracowuje kompleksowe rozwiązania logistyczne dla przemysłu i handlu, w szczególności dla branży odzieżowej. Logwin oferuje logistykę kontraktową, globalny transport lotniczy, morski, drogowy i kolejowy. W ponad 250 oddziałach zlokalizowanych w 37 krajach działania Logwin-u codziennie zasila zespół blisko 5600 pracowników. Dzięki indywidualnym projektom logistycznym Logwin stale wspiera przedsięwzięcia swoich klientów. O tym, jak Logwin troszczy się o dostarczenie najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów branży odzieżowej, dowiecie się Państwo na stronie

16 fashion business.pl targi SIMM: Kurs na biznes HISZPA SKIE TARGI MODY SIMM ZMIENI Y FORMU I PRZEDE WSZYSTKIM STA Y SI PLATFORMÑ DO ROBIENIA INTERESÓW. DROGIE DEKORACJE I LICZNE POKAZY MODY, CECHUJÑCE EDYCJE SPRZED KILKU LAT, ODESZ Y NA RAZIE W PRZESZ OÂå. fot. SIMM/Sebastian Marjanov W Madrycie da o si zauwa yç koncentracj na kolekcjach jak najbardziej dostosowanych do potrzeb odbiorcy. Strefa wystawiennicza 65. edycji madryckich targów SIMM zosta a zakomponowana w tak odmienny sposób od poprzednich edycji, e gdyby znienacka znalaz si tam ktoê, kto od kilku lat nie bywa na SIMM-ie, to niezale nie od tego, jak d ugo by g ówkowa, nie wpad by na to, e jest to ta sama impreza, którà niegdyê mia okazj poznaç. Równie dobrze ja mog abym byç takà osobà. Ostatni raz odwiedzi am SIMM 5 lat temu i zapami ta am je jako bardzo du e (wówczas drugie co do wielkoêci na Êwiecie, zaraz po CPD), optymistyczne, z wyk adzinami w ywych kolorach, oddzielajàcymi poszczególne strefy i pe ne Êwie oêci dzi ki licznym pokazom i kolekcjom wschodzàcych i uznanych projektantów. Wówczas rozbudowane stoiska rozciàga y si w wielu halach. Teraz zasta am je skoncentrowane i ma e, w wi kszoêci wyposa one tylko w sztendry i rozmieszczone wy àcznie w dwóch, choç bardzo pokaênych, halach 12 i 14. MODA NA ROBIENIE INTERESÓW Swoje kolekcje na sezon jesieƒ zima 2011/12 zaprezentowa o tam 450 wystawców. Nie jest to w znaczàcy sposób mniej od tego, co bywa o przed laty, jednak sposób rozmieszczenia sprawi, e targi te robià wra enie znacznie bardziej nastawionych na biznes, a nie na okaza à prezentacj ubiorów, odkrywanie nowych stylów czy wydawanie pieni dzy na nadmierne dekoracje i pokazy mody. Hiszpanie postanowili wziàç si w garêç i wobec ci kich czasów nie rozmieniaç si na drobne, tylko skoncentrowaç na sprawie najwa niejszej, a wi c na robieniu interesów jak najbardziej dostosowanymi do potrzeb odbiorcy kolekcjami. Stàd moda, którà mo na by o zobaczyç w Madrycie, nie obfitowa a ju tak bardzo w nowe pomys y, nie by o ju tak wielu jak niegdyê kreatywnych projektantów, ale mimo to przysz oroczne g ówne trendy widoczne by y go ym okiem. Nie trzeba by o nawet wnikliwej obserwacji, eby zauwa yç, jak wiele rudoêci, bràzów, leênych zieleni i indygo pokazali Hiszpanie w swoich kolekcjach. O tych e w aênie kolorach mówili przedstawiciele najwi kszych agencji prognozujàcych trendy, którzy podczas trwania targów opowiadali o wiodàcych historiach, inspirujàcych przysz y sezon zimowy. KOLEKCJE NA KA DÑ OKAZJ Hale podzielone by y na kilka stref, z których najwi ksza to Ready, prezentujàca kolekcje pronto moda, a wi c te o najszybszych terminach dostaw, w aênie wchodzàce do sklepów. Zaraz po nim kolejnym sektorem by Charm, przeznaczony na kolekcje dla romantycznej kobiety, szukajàcej praktycznych i miejskich ubraƒ. Ca kiem du y by równie sektor Class, z ca ym zakresem bazowych wspó czesnych klasyków oraz typowy dla mody hiszpaƒskiej ca y sektor Gala, z sukienkami koktajlowymi, ubiorami wieczorowymi, modà formalnà i ceremonialnà. Najciekawszy, choç najmniejszy by sektor Ego z kolekcjami projektantów, a równie niewielka strefa Shop pokazywa a najnowsze rozwiàzania w dziedzinie dekoracji oraz wyposa enia, majàce zastosowanie w sklepach odzie owych. Z kolei sektor Warm, prezentujàcy mod skórzanà, futra oraz okrycia wierzchnie, nie straszy ju tysiàcami skórek zwierzàt przeznaczonych do produkcji futer, choç Hiszpania nadal pozostaje jednym z wiodàcych na Êwiecie eksporterów tego surowca. Mimo i najwi kszà popularnoêcià wcià cieszà si norki i lisy, to w ofercie, którà mo na by o zobaczyç podczas SIMM, widaç by o jednak du e zainteresowanie taƒszymi wyrobami np. z królika. Dodatkowo w niedaleko po o onym North Convention Centre zlokalizowano showroomy z równie bogatà ofertà, a dotarcie do nich u atwia transport autobusowy. ATRAKCYJNE DODATKI Niewàtpliwà atrakcjà tych targów by o równie doskona e sàsiedztwo odbywajàcych si równolegle targów Intergift, Iberjoya i Bisutex. Iberjoya i Bisutex w sposób oczywisty wpisywa y si w temat mody, prezentujàc najciekawsze kolekcje zegarków oraz bi uterii zarówno tej sztucznej, jak i z metali oraz kamieni szlachetnych. Intergift natomiast, mimo i w wi kszoêci poêwi cony by wystrojowi wn trz (fascynujàcy, nawet dla laika!!!), to jednak du y dzia mia zagospodarowany przez galanteri skórzanà, z której Hiszpania s ynie na ca ym Êwiecie. Monika Onoszko LICZBY I FAKTY: Data: 3 5 lutego 2011 Powierzchnia wystawiennicza: mkw. Wystawcy: 450 (o 42 wi cej ni rok temu) Marki: 600 Zwiedzajàcy: (wzrost o 20,05 proc. w stosunku do roku poprzedniego) Nast pna edycja: 1 3 wrzeênia

17 targi fashion business.pl fot. serwis prasowy MTP/Adam Zandecki Pociàg do Poznania TARGI MODY POZNA TO NIE TYLKO NAJWI KSZA IMPREZA WYSTAWIENNICZA W BRAN Y MODY W POLSCE, ALE RÓWNIE MIEJSCE, GDZIE PROFESJONALIÂCI MOGÑ LICZYå NA PORZÑDNY ZASTRZYK WIEDZY. Marcowa edycja Targów Mody Poznaƒ przyciàgn a 6300 zwiedzajàcych. Mogli oni zapoznaç si z ofertà 510 marek. WÊród wystawców znalaz y si firmy odzie owe, bieliêniane, galanteryjne i obuwnicze, pogrupowane w salonach tematycznych: Next Season (kolekcje na przysz y sezon), Fast Fashion (szybka moda, oferta bie àca), BTS (skóry, wyroby z nich, obuwie). Wiosennej ods onie imprezy towarzyszy tak e organizowany raz w roku Salon Tkanin i Dodatków dla Przemys u Odzie owego Tex-Style. Ekspozycjom targowym towarzyszy y pokazy handlowe. Mo na by o równie obejrzeç twórczoêç m odych projektantów. W ramach projektu Future studenci i absolwenci szkó artystycznego projektowania ubioru zaprezentowali swoje Êwie e spojrzenie na przysz oêç polskiej mody. WIEDZA JEST W MODZIE Nie tylko pokazy handlowe przyciàgn y wielbicieli mody i przedstawicieli bran y. Prawdziwy popyt na wiedz na temat nowych metod sprzeda y i marketingu w bran y mody mo na by o zaobserwowaç w Speakers Corner. Zainteresowanie seminariami zaskoczy o organizatorów, na niektórych wyk adach brakowa o nawet miejsc stojàcych. T umy przyciàgn y wyk ady prowadzone w ramach Fashion Retail Forum czyli Forum Handlu Detalicznego w Bran y Mody, organizowanego przez wydawnictwo Promedia przy wsparciu Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Uczestnicy FRF poznali trendy w visual merchandisingu, dowiedzieli si, jak sprzedawaç wi cej dzi ki skutecznej wystawie sklepowej oraz sklepowi internetowemu. Na forum nie zabrak o te modnego tematu Sprzedawca-stylista, a tak e wyk adu na temat tworzenia marki salonu mody i seminarium poêwi conego budowaniu lojalnoêci klienta. Cieszy nas du a frekwencja na wyk adach. To znak, e bran a idzie do przodu, si gajàc po nowe rozwiàzania, a Targi Mody Poznaƒ to nie tylko miejsce prezentacji najnowszych kolekcji, ale tak e wa ny punkt w kalendarzu szkoleƒ. podsumowuje Edyta Bonin- -Kanikowska, dyrektor Targów Mody Poznaƒ. NAGRODY ROZDANO Pierwszego dnia targów odby a si uroczysta gala, podczas której zosta y wr czone Z ote Medale Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Z otymi Medalami nagradzane sà produkty wyró niajàce si wzornictwem, zastosowanymi rozwiàzaniami czy jakoêcià. Doceniono a dwa modele ponadczasowej ma ej czarnej (firm Kumi i Mewa), a tak e kolekcj kapeluszy firmy Polkap i kurt m skà Folstopu. W kategorii skórzanej wyró niono 8 produktów. W gronie laureatów znalaz y si : torba m odzie owa z Zespo u Szkó Zawodowych im. Jana Kiliƒskiego w Radomiu, obuwie m skie inspirowane twórczoêcià amerykaƒskiego artysty Jeana-Michela Basquiata wg projektu studentki Politechniki Radomskiej, Dominiki Siedleckiej, oraz kolekcja wzorów obuwia damskiego ortopedycznego dla stóp z koêlawoêcià palucha typu haluks autorstwa Jolanty Kopeç z Politechniki Radomskiej. Jury nagrodzi o tak e czó enka marki Clarks, buty dzieci ce firmy ukbut, obuwie dla dzieci niechodzàcych firmy Ren But, a tak e skóry z Zak adu Garbarskiego H. Adamczak, A. Kucharczyk z Radomia i z Garbarni Nadarzyn. Podczas gali nagród Targów Mody Poznaƒ wr czone zosta y tak e nagrody Fashion Website Awards dla najciekawszych firmowych stron internetowych w polskiej bran y mody. W konkursie organizowanym przez wydawnictwo Promedia zwyci y a strona kazar.com.pl, drugie miejsce przyznano stronie pawo.pl, a trzecie witrynie digel.pl. Kolejna edycja Targów Mody Poznaƒ odb dzie si w dniach sierpnia Du a frekwencja na wyk adach to znak, e bran a idzie do przodu, a Targi Mody Poznaƒ to nie tylko miejsce prezentacji kolekcji, ale tak e wa ny punkt w kalendarzu szkoleƒ. DANUTA ZICZ, MARKETING & PR MANAGER, POLSKA GRUPA S O TORBALSKI W tym roku nasze uczestnictwo w targach oparte by o na dwóch pawilonach: Next Season tutaj by y prezentowane kolekcje torebek S oƒ Torbalski oraz w pawilonie BTS, gdzie pokazywaliêmy g ównie mark Delsey. Opinie dotyczàce obydwu stanowisk sà ogólnie pozytywne. G ówne zastrze enia to ha as podczas pokazów mody w pawilonie Next Season, który uniemo liwia swobodnà rozmow z kontrahentami na stoisku, oraz niezbyt ciekawy wystrój pawilonu BTS w porównaniu z Nexts Season. 17

18 fashion business.pl z ycia bran y Wydarzenia KOLEJNY TYDZIE MODY 4 8 maja w odzi b dzie mia a miejsce czwarta ju edycja Fashion Week Poland. B dzie mo na obejrzeç pokazy i showroomy polskich oraz zagranicznych projektantów (Aleja Projektantów). Swoje kolekcje zaprezentujà tak e popularne marki, takie jak Monnari i Hexeline. Pokazy projektantów awangardowych oraz debiutantów odb dà si w cz Êci Off-Out Of Schedule. Zorganizowano te wystaw fotografii mody Young Fashion Photographers Now. Imprezie b dzie towarzyszy festiwal filmów o modzie A Shaded View On Fashion, który stworzy a komentatorka i dziennikarka mody Diane Pernet. kolekcja ukasza Jemio a fot. Fashion Week paêdziernik 2010 TRIUMPH NA WAKACJE I ÂLUB 23 lutego firma bieliêniana Triumph zaprosi a pras na pokaz marek sloggi i Triumph. Kolekcje inspirowane by y Afrykà, pla ami Morza Karaibskiego i deptakami w Miami. Na wybiegu pojawi y si tak e modele Êlubne oraz bielizna modelujàca Shape Sensation nowoêç w ofercie firmy. UKASZ STACHOWICZ Z KOLEKCJÑ ROKU Pod koniec kwietnia rozstrzygni to konkurs dla absolwentów Szko y Artystycznego Projektowania Ubioru Cracow Fashion Awards Tytu Kolekcji Roku oraz statuetk SAPU zdoby ukasz Stachowicz. Jego praca Lamperia, inspirowana podró- ami, obejmowa a odzie damskà i m skà oraz galanteri. Wyró nienia za kreatywnoêç trafi y natomiast do: Moniki Szumiƒskiej-Nemeth, Karoliny Gronickiej, Moniki Haby, Anny Kapicy oraz Agnieszki Kowalskiej. Prace absolwentów ocenia y dwa gremia jurorów: Rada Wysokich Krawców, w której sk ad wchodzili projektanci: Jerzy Antkowiak, Ilona Kanclerz, Ewa Minge, Monika Onoszko, Joanna B a ejowska, Christophe Gaillet, Dorota Wróblewska i Karolina So tan z LPP SA, oraz Rada Mediów. kolekcja ukasza Stachowicza Z OTA NITKA TU -TU 6 maja w Hali Expo w odzi odb dzie si Gala Fina owa Konkursu Z ota Nitka Wydarzenie uêwietni pokaz kolekcji Dawida Tomaszewskiego. Mi dzynarodowe Targi ódzkie, pomys odawca i organizator konkursu, niezwykle starannie przygotowa y fina owy etap tej imprezy. Honorowym patronem i fundatorem g ównych nagród pieni nych dla laureatów jest Prezydent Miasta odzi Hanna Zdanowska. W gremiach jurorskich zasiàdà projektanci, krytycy mody oraz przedstawiciele mediów z Polski i zagranicy. fot. Piotr Kierat 18

19 z ycia bran y fashion business.pl MODA I BIZNES W KRAKOWIE 21 maja w krakowskim hotelu Andels b dzie mo na wziàç udzia w Business Fashion Night i tym samym zapoznaç si z najnowszymi propozycjami i trendami obowiàzujàcymi w modzie biznesowej. Program Business Fashion Night przewiduje pokaz mody zarówno w wydaniu formalnym biurowym, jak i casual, a tak e spotkanie ze stylistkà Monikà Jurczyk (pseudonim OSA, Osobista stylistka), która zdradzi, jak kszta towaç wizerunek w biznesie. Z jej prezentacji dowiemy si o fundamentalnych zasadach elegancji, o kolorach, jakie obowiàzujà w modzie biznesowej, oraz o najcz stszych b dach pope nianych w wizerunku biznesowym. U STRIMY NA URODZINACH Polski dostawca maszyn i technologii odzie owych, spó ka Strima obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji 26 lutego w Blow Up Hall w Poznaniu firma zorganizowa a uroczystà gal. By koncert Johna Portera i Arka Krupy, pokaz mody m odych projektantów (m.in. Elwiry Horosz, Martyny Lipiƒskiej, Pauliny Banaszewskiej, Weroniki Niezgody). Sensacjà okaza a si m ska kolekcja Iwony Leliwy Kopystyƒskiej Carska Rosja w rol modeli wcieli si zespó Strimy z centrali w Swadzimiu i oddzia u ze S owenii. W ramach gali zorganizowano aukcj, z której dochód (18.739,32 z ) przeznaczono na pomoc dla Fundacji Pomó Im. Przy àczamy si do urodzinowych yczeƒ dla Strimy 100 lat! GALERIA S ONECZNA: UDANE OTWARCIE 279 tysi cy mieszkaƒców Radomia i okolic odwiedzi o Galeri S onecznà podczas dni otwarcia, które trwa y od 6 do 10 kwietnia. Na klientów czeka y promocje i atrakcyjne rabaty, a tak e bogaty program artystyczny. W obiekcie na 42 tys. mkw. powierzchni handlowej mieêci si 150 sklepów, lokali us ugowych i gastronomicznych. Inwestorem centrum jest deweloper AIG/Lincoln Polska. 19

20 fashion business.pl z ycia bran y ZARZÑDCA KORCZOWEJ DOLINY WYBRANY Firma Waimea Property Management Sp. z o.o. z Warszawy b dzie zarzàdzaç centrum dystrybucyjnym Korczowa Dolina. Wybranà w drodze przetargu ofertowego firmà kieruje Jerzy Klimek, osoba z wieloletnim doêwiadczeniem w zarzàdzaniu firmami sieciowymi. Jak mówi Andrzej Rosiƒski, prezes zarzàdu inwestora Korczowa Dolina i dyrektor generalny inwestycji JesteÊmy przekonani, e Waimea Property Management wywià e si ze swoich zadaƒ w sposób w pe ni zadowalajàcy przede wszystkim naszych najemców i nawià e z nimi dobre biznesowe relacje. HENRI LLOYD NAGRODZONY Producent odzie y eglarskiej i casualowej Henri Lloyd zdoby statuetk Polish Exclusive. Nagrod wr czono 1 kwietnia podczas Gali Wekk & Mody w Szczecinie. Odebra jà Andrzej Schuetz, dyrektor polskiego oddzia u Henri Lloyd. To kolejny szczebel w hierarchii wyró nieƒ, które przyzna a firmie Kapitu a Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Certyfikat Polish Exclusive. WczeÊniej bowiem podczas paêdziernikowego Kongresu Mody przedsi biorstwo otrzyma o Certyfikat Polish Exclusive. NIESPODZIANKI W LE MAC I CAMEL ACTIVE Sieci salonów z modà m skà Le Mac i camel active postanowi y wykorzystaç okres przed- Êwiàtecznych zakupów i przyciàgnàç klientów do swoich sklepów. W ostatni tydzieƒ przed Wielkanocà zorganizowa y kampani promocyjnà. Do ka dej transakcji dodawany by Êwiàteczny upominek niespodzianka lub upust na wybrane modele z kolekcji. Sieç salonów Le Mac ma w swym portfolio marki: camel active, Calamar i Hattric. Sieç camel active sk ada sie natomiast wy àcznie z salonów monobrandowych i obejmuje pe nà ofert tej marki. BÜLTEL PO POLSKU Bültel International Poland, dystrybutor odzie y camel active, Calamar i Hattric uruchomi witryn w j zyku polskim. Strona w przejrzysty sposób prezentuje nale àce do firmy marki. Znalaz y si tu tak e aktualnoêci, adresy salonów oraz specjalna sekcja dla partnerów handlowych. Klienci biznesowi mogà zapoznaç si z warunkami wspó pracy, kolekcjami na przysz y sezon, a tak e zamówiç newsletter dla klientów hurtowych. PROFESJONALNA OCHRONA W PRACY 7 kwietnia 2011 roku w ódzkim hotelu Andel's z inicjatywy Coats Polska odby a si druga edycja seminarium bran owego dla producentów odzie y ochronnej, zawodowej i specjalistycznej, r kawic oraz obuwia do u ytku zawodowego. Imprez wspó organizowa y: Contifibre Polska, Sympatex, Freundenberg Vilene oraz Nitpol, przedstawiciel angielskiej firmy Carrington, a tak e CIOP-PIB, Instytut W ókiennictwa oraz Instytut Przemys u Skórzanego. W wyk adach uczestniczy o ponad 100 osób, reprezentujàcych firmy z ca ego kraju, co pokazuje potrzeb organizacji podobnych spotkaƒ. 20

21 z ycia bran y fashion business.pl MANAGER MODY W WSTIJO W Wy szej Szkole Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie uruchomiono nowe specjalistyczne studia manager mody na kierunku socjologia. Uczelnia proponuje studia licencjackie i podyplomowe. Skierowane sà one zarówno do adeptów bran y mody, jak i do chcàcych podnieêç swoje kwalifikacje zawodowe. SpecjalnoÊç manager mody àczy background socjologiczny, pozwalajàcy zrozumieç zjawiska spo eczne, jakimi sà zmiany trendów, z przedmiotami specjalistycznymi, takimi jak tworzenie i zarzàdzanie markà mody. VIAMODA MA PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW Studenci pierwszej edycji studiów podyplomowych kierunku zarzàdzanie w sektorach mody, organizowanego we wspó pracy trzech uczelni: Akademii Leona Koêmiƒskiego, Viamody i florenckiej Polimody, obronili prace koƒcowe i otrzymali dyplomy ukoƒczenia uczelni. Od marca 2010 roku mi dzynarodowe grono wyk adowców praktyków z bran y prowadzi o zaj cia z ponad 20-osobowà grupà pasjonatów mody, zarówno tych ju zwiàzanych z nià zawodowo, jak i tych, którzy dopiero myêlà o pracy w tej bran y. BIZNES Z MO DAWIÑ W kwietniu przyby a do Polski z wizytà studyjnà grupa 23 mo dawskich przedsi biorców z bran y odzie owo-tekstylnej. Przyjazd zorganizowa y firmy: Key Value Coaching, P&V oraz Zwiàzek Przedsi biorców Przemys u Mody Lewiatan i Piot Fundacja Przemys u i Mody. Byç mo e spotkanie zaowocuje wspó pracà mi dzy firmami z bran y odzie owo-tekstylnej z obu krajów. ZAKUPY Z PRZEWODNIKIEM Turystyka zakupowa to coraz popularniejsza forma sp dzania czasu wêród konsumentów. W trend ten wpisuje si nowa ksià ka wydawnictwa Pascal Europa na zakupach przewodnik po europejskich stolicach mody, który prezentuje dziesiàtki adresów: butików ma ych i du- ych, znanych i ukrytych w bramach, luksusowych i awangardowych, sieciówek, concept store ów, rodzinnych sklepików z rzemios em, second handów, sklepów typu vintage, a tak e targów pod chmurkà. xx

22 LEPIEJ TANIEJ Ceny ubraƒ mogà jednak wzrosnàç o wiele mniej, ni przewidujà Êwiatowi eksperci. A to wszystko ze strachu przed spadfashion business.pl rynek Zamotany rynek W NAJBLI SZYM CZASIE WZROSNÑ CENY T-SHIRTÓW, MARYNAREK, SWETRÓW, PRZEÂCIERADE I R CZNIKÓW. TO KONIECZNY ZABIEG, BY ZAMORTYZOWAå PRODUCENTOM NAJWY SZE W HISTORII CENY BAWE NY I PRZ DZY. NAJPRAWDOPODOBNIEJ CENY SPADNÑ JEDNAK SZYBCIEJ NI SÑDZONO, A PODWY KI NIE B DÑ ZBYT BOLESNE. widoczne tak e u nas. Odczujemy to nawet wtedy, kiedy z oty b dzie si umacnia. Ceny gotowych wyrobów b dà bowiem niezale ne od si y z otówki wyjaênia Pawe Cymcyk, analityk z firmy A-Z Finanse. fot. Premi re Vision Po wielu miesiàcach ciszy przedstawiciele przemys u tekstylnego postanowili przerwaç milczenie i przeszli przez przys owiowy Rubikon. Przy okazji ostatnich targów Premi re Vision w Pary u przewodniczàcy Zwiàzku Przemys u Tekstylnego Lucien Devaux zadeklarowa, e ceny ubraƒ i produktów z bawe ny wzrosnà w tym sezonie o 15 procent. W segmencie ubraƒ z najwy szej pó ki wzrost cen b dzie prawie niezauwa alny. Mar- e producentów na luksusowych produktach si gajà proc., zatem b dà oni w stanie, przynajmniej teoretycznie, przejàç znacznà cz Êç kosztów zwiàzanych z zakupem dro szej bawe ny. Najgorzej b dzie z cenami ubraƒ tanich twierdzi Benoit Hacot z Hacot & Colombier i jednoczeênie prezes Francuskiej Federacji Przemys u We nianego i Bawe nianego (FILC). Wy sze ceny surowca to wy sze koszty produkcji. Najmocniej odczuwajà to fabryki w Azji, gdzie powstaje najwi cej produktów z bawe ny. Tam te ulokowa a swoje zak ady wi kszoêç polskich firm. Jest zatem pewne, e podwy ki cen ubraƒ b dà BAWE NIANA WOJNA Kurs bawe ny jest ponad dwa razy wy szy ni w 2009 roku. Pobi nawet s ynny rekord z okresu amerykaƒskiej wojny domowej ( ) obwieêci w Pary u Yves Christophe, prezes Ascot, Francuskiej Izby Bawe ny. Wzros y równie ceny innych naturalnych tkanin i materia ów. Cena we ny wzros a w ciàgu ostatniego roku o 38 proc., a jedwabiu o 100 proc. W sezonie 2010/2011 Êwiatowa produkcja bawe ny wyniesie oko o 116,7 milionów bel. Zapotrzebowanie zaê wynosi 120,8 milionów bel, co tworzy ponad 4 miliony bel deficytu. Indie, drugi Êwiatowy eksporter bawe ny, od 1 grudnia wprowadzi y ograniczenia w eksporcie. Fatalne warunki pogodowe i z e zbiory w Pakistanie, Chinach i Australii dola y oliwy do ognia. Co istotne, ekonomiêci uwa ajà, e bawe na tak jak i miedê to surowce, które s u à jako barometr warunków makroekonomicznych. Silny wzrost zu ycia bawe ny jest charakterystyczny dla okresów o ywienia gospodarczego. Odnawianie zapasów przez ca y aƒcuch dostaw tekstyliów powoduje zwielokrotnienie efektu wywo anego przez wzrost popytu detalicznego mówi w ubieg ym miesiàcu jeden z analityków USDA. Eksperci twierdzà, e wysokie ceny surowca na Êwiatowych rynkach to efekt tego, e niemal rzucili si na niego inwestorzy. Wolà kupowaç bawe n ni np. tradycyjne akcje mówi Pawe Cymcyk. Jednak zdaniem wi kszoêci ekspertów wzrost cen nie jest spowodowany spekulacjami, choç i taki scenariusz nie jest wykluczony. Najwi ksi producenci bawe ny Najwi ksi eksporterzy bawe ny Pakistan 8% Chiny 32% USA 14% Indie 21% èród o: USDA, Jefferies & Company, Inc. Reszta Êwiata 25% Australia Brazylia Afryka Uzbekistan Indie USA 22

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com

16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com 16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com Baltic Fashion & Textile RIGA 2015 Targi w Rydze to jeden z najlepszych kierunków dla profesjonalistów z branży mody i tekstyliów w republikach

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

MediaInfo FASHION BUSINESS NEWS CONSULTING

MediaInfo FASHION BUSINESS NEWS CONSULTING MediaInfo 2012 Moda Forum magazyn dla wszystkich zwiàzanych z bran à modowà w Polsce. Moda Forum prezentuje trendy na nadchodzàce sezony kontraktacyjne, aktualnoêci ze Êwiata mody, informacje biznesowe,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30

Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30 Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30 2 Rosyjski rynek dodatków do żywności przekroczył wartość 1,5 mld USD i cechuje się dalszym stabilnym wzrostem. Obecnie na rynku dominuje głownie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Jedna marka, wiele mediów Reklama w Charakterach to skuteczny sposób na dotarcie do klientów poprzez: wydanie papierowe + druk interaktywny

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

CONCEPT STORE Fashion Week Poland

CONCEPT STORE Fashion Week Poland CONCEPT STORE Fashion Week Poland spring/ summer 2014 ŁÓDŹ, 15-20 października 2013r. Zaproszenie Proponujemy Państwu udział w IX edycji Fashionphilosophy Fashion Week w postaci prezentacji na stoisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

biorczości ci UJ organizowanych w ramach ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Program szóstych Dni Przedsiębiorczo

biorczości ci UJ organizowanych w ramach ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Program szóstych Dni Przedsiębiorczo Program szóstych szóstych Dni Przedsiębiorczo biorczości ci UJ organizowanych w ramach ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP

Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP Wakacje, piękne słońce i plaże minęły w oka mgnieniu. Studenci wypoczęci, z nowymi siłami wejdą w obowiązki nowego roku akademickiego. My również, mimo okrojonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo