WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY"

Transkrypt

1 TRANSCRIPTS WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY Student Polak: Cześć, Widzę Ŝe się zgubiłaś, moŝe pomóc ci w czymś? SA: Cześć! Bardzo chętnie. Chciałabym zobaczyć WyŜynę Krakowsko Częstochowską, ale nawet nie wiem gdzie są ruiny zamku w Olsztynie? SP: Chodź za mną! PokaŜę ci XIV wieczne ruiny zamku Olsztyn, jednego z największych na WyŜynie. Jeśli chcesz moŝemy przejść się szlakiem turystycznym w Sokolich Górach, które zaczynają się od zamku. Są tam skały wapienne o przeróŝnych kształtach jak równieŝ groty. SA: Czytałam, Ŝe na skałkach są wspaniałe warunki do wspinaczki. SP: Tak są, róŝne poziomy i specjalne trasy. SA: Czy to tam jest dworek słynnego poety polskiego romantyzmu? SP: O tak! W Złotym Potoku jest Dworek Zygmunta Krasińskiego, gdzie obecnie jest muzeum biograficzne narodowego wieszcza. Po spacerze zaproszę cię na pysznego pstrąga do Złotego Potoku. Jest tam najstarsza w Europie pstrągarnia. Po obiedzie pójdziemy się przejść po okolicy gdzie są piękne krajobrazy. U stóp mieszanego lasu wybijają źródła ElŜbiety i Zygmunta dając początek malowniczo połoŝonym stawom. W drodze powrotnej pokaŝę ci jaskinię, pustynię siedlecką i jedyny w naszym regionie kamieniołom warszawski, z którego czerpali kamień na wiele pałaców w stolicy Polski i nie tylko. W naszych okolicach jest tak wiele ciekawych miejsc i pięknych krajobrazów, Ŝe nie będzie to na pewno nasz nie ostatnia wycieczka. TRIP IN THE VINIVITY OF CZĘSTOCHOWA Polish student: Hi, I think you got lost. Can I help you? SA: Hi, thanks. I would like to see the Jura but I even don t know where the remains of Olsztyn castle are. SP: Come with me. I will show you castle remains from XIV century that are the ones of the greatest on the upland. We can walk by the route from Sokole Góry. There are various shaped limestones and many caves as well. SA: I ve read that there are very good conditions for climbing. SP: Yes, there are different levels and routes. SA: Is it true that there is the famous romantic poet s manor? SP: Oh. Yes. It is now a museum of Zygmunt Krasiński in Zloty Potok. After walk I invite you for delicious trout which is specialty of this place. After dinner we can walk through the surrounding and where the landscape is beautiful. At the feet of the forest, two springs Elizabeth and Zygmunt have squirted and they create picturesque ponds. On the way back I will show you caves, Siedlecka desert and Warsaw quarry. Stones from there were used for building palaces in Poland. There are so many interesting and beautiful places that I think it is not the last our trip. WSZ WyŜsza Szkoła Zarządzania jest uczelnią niepaństwową, została załoŝona w 1995 roku. Od początku swojej działalności misją Uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju własnej kariery i świadomie budujących nowoczesną gospodarkę. Studia prowadzone są na kierunkach Zarządzanie i Marketingu (studia I i II stopnia), (studia I stopnia) to Pedagogika, Filologia, Pielęgniarstwo, Informatyk i Zarządzanie i InŜynieria Produkcji (studia I stopnia) oraz w ramach jednorocznych studiów podyplomowych na kierunku: Pedagogika i Rachunkowość. Uczelnia zapewnia studentom ciekawe kierunki

2 kształcenia, profesjonalną kadrę naukową, przyjazną atmosferę studiowania, moŝliwość uczestniczenia w realizacji wielu programów Unii europejskiej oraz szereg zajęć rekreacyjnosportowych. Informacje o sprawach dotyczących Ŝycia studenckiego i najwaŝniejszych wydarzeń z Ŝycia uczelni moŝna uzyskać w siedzibie WyŜszej Szkoły Zarządzania w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 40 oraz 1-go Maja 40 w Częstochowie Telefon: Strona: WSZ Częstochowa University of Management is non public High School established in From the beginning of its activities the mission of university is to educate highly skilled specialists who have knowledge and skills needed to develop their own career and create the current economy consciously. University leads studies on fields: Marketing and Management (first and second grade), Pedagogical Studies, Philology, Nursing, Informatics, Management and Engineering of Production (first grade), also postgraduate one-year- study Pedagogy and Accounting. University provides for students interesting majors, professional teaching staff, friendly atmosphere of studing, opportunity to participate in many programs within EU as well as many sports activities. Information related to students life and the most important academic events you can obtain in registered offices of Czestochowa University of Management at address: Rzasawska 40 and 1 Maja 40 in Czestochowa. Telephone number: Website: W BIURZE WSPÓŁPRACY Z ZAGNANICĄ A: Dzień dobry panu. B: Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? A: Nazywam się Amelia. Jestem studentką pierwszego roku na Uniwersytecie w Perugi. B: Bardzo mi miło panią poznać. Nazywam się Piotr, jestem Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą oraz Koordynatorem programu Socrates Erasmus na naszej uczelni. Proszę usiąść. Czy ma pani dokumenty z uczelni partnerskiej? A: Tak. Proszę bardzo. B: Dziękuję. B: Bardzo dobrze, mamy pani formularz aplikacyjny, list od koordynatora z Uniwersytetu Partnerskiego i przedmioty, które będzie pani studiować. Dokumenty są w porządku. A: Cieszę się. B: Proszę jutro przyjść z tym dokumentem do samorządu studenckiego. Oni pomogą pani poznać wykładowców i wprowadzą w środowisko studenckie. Zawsze moŝe pani liczyć na moją pomoc. Ja osobiście skontaktuję się z wykładowcami. A: Bardzo dziękuję. Cieszę się, Ŝe pana poznałam. B: Ja równieŝ. W razie jakichkolwiek pytań proszę do mnie przyjść lub zatelefonować. Oto moja wizytówka. A: Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jestem mile zaskoczona tak dobrą organizacją i gościnnością z jaką mnie przyjęto na uczelni A: Do widzenia. B: Do widzenia

3 IN THE INTERNATIONAL RELATION S OFFICE A: Good morning B: Good morning. Can I help you? A: My name is Amelia. I m a first year student at Perugia University. B: Nice to meet you. My name is Peter. I m a manager of International Relation s Office and coordinator for Socrates Erasmus program at this university. Sit down, please. Have you got any documents from your university? A: Yes, here you are. B: Thank you. B Well, we ve got an application form, the letter from your university coordinator and a list of study subjects. Your documents are OK. A: I m glad about it. B: Please, come with these documents to student government tomorrow and they will help you to known our academic teachers and introduce you to.academic community.you can always count on my help. A: Thank you very much. It was nice to meet you. B: If any problem call me or come to our office. This is my card. A: Thank you. I m extremely surprised at good organization and your hospitality showing me at this university. A: Good bye. B: Good bye. CZAS A: Wczoraj dowiedziałam się, Ŝe doktor Kowalski ma dziś konsultacje. B: Dopiero wczoraj? Termin ustaliliśmy na ostatnich zajęciach tydzień temu. A: Byłam cały tydzień w szpitalu, wyszłam dwa dni temu. B: Ty często chorujesz! Czy juŝ jesteś zdrowa? A: Tak zdrowa, dziękuję! B: Chodźmy do sali, bo doktor juŝ idzie. A: Spokojnie zajęcia zaczynają się za pięć minut. B: Aha. SCHEDULE A: Yesterday, I learnt that Mr. Kowalski holds a tutorial. B: Only yesterday? This term we set last week. A: I came back from the hospital two days ago. I was there the whole week. B: You are often ill. Are you all right now? A: Yes, I am all right. B: Let s go to the lecture room because doctor is coming. A: Take it easy. Tutorial is starting in five minutes. B: Ah A: Dzień dobry. B: Dzień dobry. W czym mogę pomóc? DZIEKANAT

4 A: Jestem studentką z Uniwersytetu we Włoszech. Przyjechałam do Częstochowy w ramach programu Socrates-Erasmus. Chciałabym się zapisać na zajęcia. B: Rozumiem. Czy ma pani listę przedmiotów? A: Przedmioty to: Podstawy marketingu, Język angielski, Finanse i Zarządzanie. B: Zaraz sprawdzę plan i wszystko pani wytłumaczę. Zapisałam pani godziny zajęć oraz numery sal. Czy wie pani gdzie są te sale? A: Nie, nie znam jeszcze uczelni. B: Jeśli pani chce mogę panią oprowadzić? A: Bardzo chętnie. Dziękuję za pomoc. B: Nie ma za co. W takim razie, proszę za mną. SCENE IN DEAN S OFFICE A: Good morning. B: Good morning. Can I help you? A: I m a student of university in Italy. I ve come to Czestochowa within Socrates-Erasmus program. I d like to enroll on the courses. B: I see. Do you have any list of subjects? A: The subjects are: Marketing basis, English course, Finances and Management. B: I ll check the schedule and explain you everything. I ve written you the time of classes and the numbers of lecture rooms. Do you know where those rooms are? A: No, I haven t visited the university yet. B: Do you want me to show you the building? A: Yes, I ll be very grateful. Thank you for your help. B: You re welcome. Please fallow me. SCENKA U LEKARZA A: Dzień dobry Pani doktor. B: Witam, w czym mogę pomóc? A: Od dwóch dni boli mnie gardło i głowa, jestem zaniepokojona. B: Czy masz gorączkę? A: Nie. B: Proszę tutaj, zbadam cię i zobaczę co ci dolega. Spokojnie, to nic powaŝnego, musiałaś się przeziębić. Przepisałam ci leki, które złagodzą objawy. Proszę oto recepta. A: Jak długo mam brać te tabletki? B: Wszystko napisałam na karteczce, pięć dni. A: Dziękuję bardzo, do widzenia. B: Do widzenia. AT THE DOCTOR A: Good morning doctor B: Good morning. Can I help you? A: I ve had a headache and a sore throat for two days. B: Do you have a fever? A: No. B: Please, sit down here. I ll examine you. Fortunately, it s only a cold. I ve made out a prescription for medicines that will alleviate the symptoms. Here you are. A: How long should I take the medicines? B: You have an instruction on this sheet.

5 A: Thank you very much. Goodbye. B: Goodbye. W BARZE A: Tam jest wolne miejsce. B: Czego się napijesz? A: Małe piwko z sokiem. B: Ok., pójdę zamówić. I co, jak tam plany na weekend? A: Chciałabym sobie w końcu odpocząć. Chciałabym wyjechać na Mazury na te dwa dni. B: Myślisz, Ŝe będzie jeszcze ciepło? A: Na pewno! Słuchaj w prognozie podawali, Ŝe będą piękne słoneczne dni. B: Fajnie. A: A ty gdzieś wyjeŝdŝasz w weekend? B: Jeśli uda mi się mieć jakieś wolne to pewnie skoczę, ale gdzieś tu bliŝej, moŝe do Złotego Potoku albo do Poraja. A: Ale jakbyś był gdzieś blisko Mazur to zapraszam serdecznie. B: Jasne. A: Na pewno będzie fajna zabawa. B: Nie omieszkam. To za weekend. A: Za weekend. Chłodno się juŝ trochę zrobiło. B: No i tak chyba będziemy się juŝ zaraz zbierać. A co robisz dzisiaj wieczorem? A: W zasadzie to mam wolny wieczór. B: MoŜe pójdziemy gdzieś potańczyć? A: Bardzo chętnie. B: To co, tak koło 20.00? A: No myślę, Ŝe się zdąŝę wyrobić. B: Jesteśmy umówieni. A: Jesteśmy umówieni. BAR A: There is a free room. B: What are you drinking? A: Cold one with juice. B: OK., I m going to order. Any plans for weekend? A: I d like to relax and go to Mazury. B: Do you think it will be warm yet. A: Sure, weather forecast is optimistic. B: Fine A: And what about you? Are you going somewhere? B: If I can I ll pop out but not far, maybe Zloty Potok or Poraj. A: But should you be near Mazury just call on me. B: Sure. A: Certainly we ll have a good time. B: I ll remember. Cheers. A: It s getting cold. B: OK., let s go. And what are doing tonight? A: Actually, I have spare time. B: Why don t we go dancing? A: With pleasure.

6 B: So, about 8? A: Yes, I think so. B: It s a date. A: Yes. SCENKA W RESTAURACJI A: Poproszę o menu. B: Proszę. A: Co Pani poleca na obiad? B: JeŜeli chodzi o pierwsze danie, klienci chwalą sobie zupę pomidorową z ryŝem, zupę z borowików, Ŝurek z jajkiem oraz rosół z makaronem. A: Poproszę o zupę pomidorową, ale z makaronem. A z dań mięsnych, czy szaszłyk jest drobiowy? B: Tak, serwujemy szaszłyk drobiowy, wieprzowy oraz wegetariański z grilla. A: W takim razie poproszę o szaszłyk wieprzowy z frytkami oraz z surówką z białej kapusty. B: Co do picia? MoŜe jakiś deser? A: Herbatę z dzikiej róŝy i lampkę czerwonego wina. B: Jakie wino mam podać? A: Wytrawne. To wszystko. Dziękuję. RESTAURANT A: Can I get menu? B: Here you are. A: What do you recommend for dinner? B: Customers are satisfied with tomato soup with rice, mushroom soup, borsch with an egg, and clear soup with pasta. A: Please, tomato soup but with pasta. What about meat dish. Have you got chicken shashlik? B: Yes, we have also pork and vegetarian ones. A: So, pork shashlik, chips and white cabbage, please. B: Something to drink or afters. A: Yes, rose tea and glass of red wine. B: What wine shall I bring? A: Dry please, that s all. Thank you. SCENKA W SKLEPIE A: Dzień dobry! B: Dzień dobry! Co podać? A: Poproszę chleb, kilogram jabłek, masło, 15 dekagramów szynki wiejskiej i gazetę codzienną. B: Proszę. A: Czy są moŝe jakieś gotowe dania obiadowe? B: Tak są, jest bigos, gulasz, spaghetti oraz gołąbki. A: A które pani poleca? B: Ja osobiście najbardziej lubię bigos oraz gołąbki, typowe polskie dania. A: To poproszę bigos. B: Proszę, na pewno będzie smakował. A: Wygląda apetycznie. Ile płacę? B: 25 złoty. A: Proszę. Do widzenia

7 B: Do zobaczenia. Dziękuję SCENE IN THE SHOP A: Good morning! B: Good morning! What would you like? A: I would like a loaf of bread, a kilo of apples, butter, 15 grammes of ham and a newspaper. B: Here you are. A: Do you offer any bar meal? B: Yes, I do. There are bigos, stew, spaghetti and meat- stuffed cabbage. A: Which one do you recommend? B: My favorite is meat- stuffed cabbageand bigos, typical Polish dishes. A: So, I would like bigos. B: Here you are, I am sure that will be delicious. A: It is appetizing. How much? B: 25 zlotys. A: Here you are. Good bye. B: Thank you and welcome. SCENKA W BANKU A: Dzień dobry. B: Dzień dobry, w czym mogę pomóc? A: Chciałabym wpłacić dwieście złotych na konto bankowe. B: Poproszę o dowód osobisty i numer konta. A: Moje konto to... Chciałabym się zapytać, ile mam jeszcze na koncie? B: Jest debet pięćdziesiąt złotych A: Dziękuję, gdzie mam podpisać? B: Tutaj proszę. A: Dziękuję, do widzenia. B: Do widzenia, następny proszę. AT THE BANK A: Good morning B: Good morning. Can I help you? A: I would like to deposit money, two hundred zlotys, in my bank account. B: Your ID card and account number please A: My account number is... I would like to know how much money is left on my account. B: I m afraid, there is fifty zloty overdraft. A: Thank you. Where should I sign it? B: Here, please. A: Thank you. Good bye. B: Good bye. Next, please

8 TOALETY A: Przepraszam gdzie jest najbliŝsza toaleta? B: Wiem, Ŝe toalety są na dworcu kolejowym na ul. Warszawskiej. A: Gdzie jest ulica Warszawska? Proszę pokazać mi na planie miasta dworzec kolejowy. B: Trzeba iść cały czas prosto w stronę centrum i obok kościoła skręcić w lewo. Po prawej stronie jest dworzec kolejowy, a tam na pewno są toalety. A: Czy pani jest stąd? B: Tak. A: Proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie mogę zjeść tani obiad? B: Na dworcu kolejowym jest niedroga restauracja. Myślę, Ŝe znajdzie pani coś dla siebie A: Dziękuje, teraz powinnam trafić. B: Proszę bardzo. TOILETS A: Excuse me, where is the nearest toilet? B: I m sure that toilets are at the train station at Warszawska street. A: And where is Warszawska street? Please, show me the train station on the street map B: You must go straight on until you get to the city centre and then turn left near the church. The train station is on your right and there must be some toilets. A: Do you live here? B: Yes, I do A: Tell me please, where I can have cheap dinner here? B: I think you can find something at the train station. There is a quite cheap restaurant. A: Thank you, I think I ll find it. B: You re welcome. SCENKA DROGA DO DWORCA A: Przepraszam bardzo, ale chyba się zgubiłam. Gdzie jest dworzec kolejowy? B: Rzeczywiście musiała pani pomylić drogę, tutaj w pobliŝu nie ma takiego dworca. A: Czy mogłaby mi pani pokazać drogę na mapie? B: Oczywiście. Jesteśmy tutaj, a dworzec jest tam. MoŜe iść pani pieszo, tą drogą lub przejechać dwa przystanki tramwajem. A: W którą stronę mam jechać tramwajem? B: W stronę centrum miasta. Przystanek jest po drugiej stronie ulicy, o tam. A: Dziękuję za pomoc, chyba teraz juŝ trafię. B: Nie ma za co, w zasadzie nigdzie mi się nie spieszy, więc jeśli pani chce mogę panią zaprowadzić. A: Och dziękuję. Jest pani taka miła. HOW TO GET TO THE TRAIN STATION A: Excuse me, I get lost. Where is the train station? B: You must have made a mistake indeed. There is no train station nearby. A: Could you show me the way on the map? B: Yes, I could. We are here and the train station is over there. You can go on foot this way or get there by tram and get off on the second stop. A: In which direction should I go?

9 B: Towards the city centre. The streetcar stop is cross the street A: Thank you for your help. Now, I will find the way. B: You re welcome. Actually, I m not in a hurry, so if you want I will go with you A: Oh, thank you, it s very kind of you. CHOROBA A: Wiesz źle się dzisiaj czuję. B: Co ci jest? A: Boli mnie głowa, słabo mi, mam kaszel i katar B: MoŜe wezwać lekarza? A: Gdzie jest najbliŝsza apteka? B: Daj spokój! LeŜ i odpoczywaj. Ja pójdę kupić trochę witamin, a Ty w tym czasie zmierz temperaturę. Dobrze? A: W porządku. B: JuŜ jestem. Tu masz witaminy i trochę owoców. Jak się czujesz? A: Nadal słabo. B: Jutro musisz kończenie się umówić na wizytę do lekarza A: Dobrze. Teraz trochę się prześpię, moŝe poczuje się lepiej. Dziękuję. ILLNESS A: You know, I am feeling bad today. B: What s the matter with you? A: I have a headache, I feel faint,, I have catarrh and cough. B: Maybe to call a doctor? A: Where is the nearest pharmacy? B: Forget it! Lie and have a rest. I will go to pharmacy to buy some vitamins and you in the meantime take temperature. Okay? A: All right. B: Here I am. Here you are vitamins and some fruits. How do you feel? A: Still badly. B: You have to make an appointment with the doctor tomorrow. A: Okay, I am going to sleep now and then maybe I will feel better. Thank you very much. A: Jak się Pani nazywa? B: Nazywam się Anna Kowalska. A: Pani data urodzenia? B: Urodziłam się 24 czerwca 1985 roku. A: Gdzie Pani mieszka? B: Mieszkam w Katowicach. A: A gdzie Pani studiuje? B: Studiuję we Wrocławiu. A: Pani kierunek studiów? B: Studiuję weterynarię. DANE

10 DETAILS A: What is your name? B: My name is Anna Kowalska. A: Date of birth, please. B: I was born 24th of June A: Where do you live? B: I live in Katowice A: And where do you study? B: I study in Wroclaw. A: What is your field of study? B: I study veterinary medicine. MIESZKANIE A: Dzień dobry. B: Dzień dobry. A: Czytałam w gazecie, Ŝe ma Pani mieszkanie do wynajęcia. Chciałabym się dowiedzieć o warunki wynajmu i czy jest taka moŝliwość obejrzenia teraz mieszkania? B: Proszę wejść. Mieszkanie jest dwupokojowe, umeblowane, z wyposaŝoną kuchnią oraz łazienką. Czynsz wynosi 800 złotych miesięcznie. A: Czy w cenie są wliczone media? B: Nie, rachunki za prąd oraz gaz nie są wliczone w cenę wynajmu. A: Mieszkanie mi się bardzo podoba, połoŝone jest w bardzo ładnej okolicy, blisko uczelni, ale chciałabym się jeszcze na spokojnie zastanowić i czy mogłabym odpowiedzieć Pani jutro? B: Cieszę się, w takim razie czekam na telefon jutro. A: Ja takŝe dziękuje ślicznie i do usłyszenia jutro. B: Do widzenia. A: Do widzenia. FLAT A: Good morning. B: Good morning. A: I have read in newspaper that you have a flat for rent. Please, let me know about terms of rent, and is it possible to see flat now. B: Please, come in. The flat is two-room, furnished, with kitchen and bathroom. The rent amounts 800 PLN per month. A: Does the price include bills? B: No, the bills for gas and electricity doesn t include. A: The flat appeals to me, one is in the very nice vicinity, near to school but I would like to think calmly about it. May I give you an answer tomorrow? B: I am very glad so I await for call tomorrow. A: I also thank you and we ll be in touch tomorrow. B: Good bye. A: Good bye.

11 TAXI A: Dzień dobry. Czy mógłby mi Pan zamówić taksówkę? B: Oczywiście. Z jakiej firmy? A: Obojętnie. B: W porządku, juŝ dzwonię. A: Chwileczkę, czy mógłby mi Pan rozmienić jeszcze ten banknot? B: Ok., mam chyba trochę drobnych. A: Dziękuję. TAXI A: Good morning. Can you call me a taxi? B: Sure, what firm from? A: It doesn t matter. B: All right, I m calling. A: Chwileczkę, czy mógłby mi Pan rozmienić jeszcze ten banknot? B: OK., I ve got some change. A: Thank you.

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Can you show me the way to? Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do/na? Sorry to keep you waiting

Bardziej szczegółowo

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01 Guide for International Students Contents About the university... 4 Information for exchange students... 4 Admission procedures... 5 Academic calendar...

Bardziej szczegółowo

47. Kupiłeś płaszcz, który ci nie odpowiada. Poproś o zwrot pieniędzy. 48. Pracujesz w sklepie. Powiedz klientowi, że towar został wyprzedany. 49.

47. Kupiłeś płaszcz, który ci nie odpowiada. Poproś o zwrot pieniędzy. 48. Pracujesz w sklepie. Powiedz klientowi, że towar został wyprzedany. 49. SYTUACJE JĘZYKOWE 1. Zapytaj o cenę jednoosobowego pokoju z łazienką. 2. Zapytaj, czy w cenę pokoju wliczone są posiłki. 3. Dzwonisz do hotelu, by potwierdzić dokonaną wcześniej rezerwację. Co powiesz?

Bardziej szczegółowo

GET BY POLISH ALL THE POLISH YOU NEED TO GET BY WITH CONFIDENCE. Essential travel language

GET BY POLISH ALL THE POLISH YOU NEED TO GET BY WITH CONFIDENCE. Essential travel language GET BY in POLISH LL THE POLISH YOU NEED TO GET BY WITH CONFIDENCE Essential travel language Introduction & Contents introduction Get By in Polish is devised specifically for travellers. The 70-minute audio

Bardziej szczegółowo

Contents. 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2. 2. Traveling... 6 Podróż... 6. 3. Local transport... 13 Transport miejski...

Contents. 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2. 2. Traveling... 6 Podróż... 6. 3. Local transport... 13 Transport miejski... ECTACO Partner EP X8 Voice Phrasebook Contents 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2 2. Traveling... 6 Podróż... 6 3. Local transport... 13 Transport miejski... 13 4. Driving... 16 Jazda

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Welcome to Warsaw where people just party better Bacefook - So Getta

Welcome to Warsaw where people just party better Bacefook - So Getta Welcome to Warsaw where people just party better Bacefook - So Getta 1 2 Polish cuisine If you want to try traditional Polish cusine, you have to stop counting your calories. Polish traditional foods consists

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról

Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról I. Uzyskiwanie, udzielanie informacji 21. Przyjechałeś/-aś na letni kurs językowy do Londynu.

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK. Compiled by LEXUS. www.roughguides.com

THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK. Compiled by LEXUS. www.roughguides.com THE RO U G H G UIDE POLISH PHRASEBOOK Compiled by LEXUS www.roughguides.com Credits Compiled by Lexus with Ania Plank Lexus Series Editor: Sally Davies Rough Guides Reference Director: Andrew Lockett Rough

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility)

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility) MODAL CAFÉ Lesson 1 Can Usage: Ability I can speak English Offering Can I buy you a drink? Possibility I can always go to the canteen and get you one. MAN A : MAN B: MAN A: MAN B: So what do you think

Bardziej szczegółowo

order for tomorrow. Yes, I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought, especially with people like my friend Gary around.

order for tomorrow. Yes, I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought, especially with people like my friend Gary around. THE MARKET LESSONS 1, 2 & 3 GINA Hi..I m Gina..Gina Slater..I live in London..although I wasn t born here..i m from New York. But I like this city... I walk through this street market nearly every day

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

and although my job isn't immediately under threat, you just can t tell I m not sure what the future will hold.

and although my job isn't immediately under threat, you just can t tell I m not sure what the future will hold. English at Work LESSON 1 Why do you want to work here? Mary: John: Mary: John: John: John, tell me, you're already an office manager in a medium-sized finance company, why do you want to come and work

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona m a g a z i n e czerwiec 2012 (07) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Jerzy Dudek Przewodnik Kibica Fan s Guide strona 10 page

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Polish Advanced Course. www.michelthomas.co.uk

Polish Advanced Course. www.michelthomas.co.uk Polish Advanced Course www.michelthomas.co.uk Polish Advanced Course Jolanta Cecuła www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo