WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY"

Transkrypt

1 TRANSCRIPTS WYCIECZKA W OKOLICE CZĘSTOCHOWY Student Polak: Cześć, Widzę Ŝe się zgubiłaś, moŝe pomóc ci w czymś? SA: Cześć! Bardzo chętnie. Chciałabym zobaczyć WyŜynę Krakowsko Częstochowską, ale nawet nie wiem gdzie są ruiny zamku w Olsztynie? SP: Chodź za mną! PokaŜę ci XIV wieczne ruiny zamku Olsztyn, jednego z największych na WyŜynie. Jeśli chcesz moŝemy przejść się szlakiem turystycznym w Sokolich Górach, które zaczynają się od zamku. Są tam skały wapienne o przeróŝnych kształtach jak równieŝ groty. SA: Czytałam, Ŝe na skałkach są wspaniałe warunki do wspinaczki. SP: Tak są, róŝne poziomy i specjalne trasy. SA: Czy to tam jest dworek słynnego poety polskiego romantyzmu? SP: O tak! W Złotym Potoku jest Dworek Zygmunta Krasińskiego, gdzie obecnie jest muzeum biograficzne narodowego wieszcza. Po spacerze zaproszę cię na pysznego pstrąga do Złotego Potoku. Jest tam najstarsza w Europie pstrągarnia. Po obiedzie pójdziemy się przejść po okolicy gdzie są piękne krajobrazy. U stóp mieszanego lasu wybijają źródła ElŜbiety i Zygmunta dając początek malowniczo połoŝonym stawom. W drodze powrotnej pokaŝę ci jaskinię, pustynię siedlecką i jedyny w naszym regionie kamieniołom warszawski, z którego czerpali kamień na wiele pałaców w stolicy Polski i nie tylko. W naszych okolicach jest tak wiele ciekawych miejsc i pięknych krajobrazów, Ŝe nie będzie to na pewno nasz nie ostatnia wycieczka. TRIP IN THE VINIVITY OF CZĘSTOCHOWA Polish student: Hi, I think you got lost. Can I help you? SA: Hi, thanks. I would like to see the Jura but I even don t know where the remains of Olsztyn castle are. SP: Come with me. I will show you castle remains from XIV century that are the ones of the greatest on the upland. We can walk by the route from Sokole Góry. There are various shaped limestones and many caves as well. SA: I ve read that there are very good conditions for climbing. SP: Yes, there are different levels and routes. SA: Is it true that there is the famous romantic poet s manor? SP: Oh. Yes. It is now a museum of Zygmunt Krasiński in Zloty Potok. After walk I invite you for delicious trout which is specialty of this place. After dinner we can walk through the surrounding and where the landscape is beautiful. At the feet of the forest, two springs Elizabeth and Zygmunt have squirted and they create picturesque ponds. On the way back I will show you caves, Siedlecka desert and Warsaw quarry. Stones from there were used for building palaces in Poland. There are so many interesting and beautiful places that I think it is not the last our trip. WSZ WyŜsza Szkoła Zarządzania jest uczelnią niepaństwową, została załoŝona w 1995 roku. Od początku swojej działalności misją Uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju własnej kariery i świadomie budujących nowoczesną gospodarkę. Studia prowadzone są na kierunkach Zarządzanie i Marketingu (studia I i II stopnia), (studia I stopnia) to Pedagogika, Filologia, Pielęgniarstwo, Informatyk i Zarządzanie i InŜynieria Produkcji (studia I stopnia) oraz w ramach jednorocznych studiów podyplomowych na kierunku: Pedagogika i Rachunkowość. Uczelnia zapewnia studentom ciekawe kierunki

2 kształcenia, profesjonalną kadrę naukową, przyjazną atmosferę studiowania, moŝliwość uczestniczenia w realizacji wielu programów Unii europejskiej oraz szereg zajęć rekreacyjnosportowych. Informacje o sprawach dotyczących Ŝycia studenckiego i najwaŝniejszych wydarzeń z Ŝycia uczelni moŝna uzyskać w siedzibie WyŜszej Szkoły Zarządzania w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 40 oraz 1-go Maja 40 w Częstochowie Telefon: Strona: WSZ Częstochowa University of Management is non public High School established in From the beginning of its activities the mission of university is to educate highly skilled specialists who have knowledge and skills needed to develop their own career and create the current economy consciously. University leads studies on fields: Marketing and Management (first and second grade), Pedagogical Studies, Philology, Nursing, Informatics, Management and Engineering of Production (first grade), also postgraduate one-year- study Pedagogy and Accounting. University provides for students interesting majors, professional teaching staff, friendly atmosphere of studing, opportunity to participate in many programs within EU as well as many sports activities. Information related to students life and the most important academic events you can obtain in registered offices of Czestochowa University of Management at address: Rzasawska 40 and 1 Maja 40 in Czestochowa. Telephone number: Website: W BIURZE WSPÓŁPRACY Z ZAGNANICĄ A: Dzień dobry panu. B: Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? A: Nazywam się Amelia. Jestem studentką pierwszego roku na Uniwersytecie w Perugi. B: Bardzo mi miło panią poznać. Nazywam się Piotr, jestem Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą oraz Koordynatorem programu Socrates Erasmus na naszej uczelni. Proszę usiąść. Czy ma pani dokumenty z uczelni partnerskiej? A: Tak. Proszę bardzo. B: Dziękuję. B: Bardzo dobrze, mamy pani formularz aplikacyjny, list od koordynatora z Uniwersytetu Partnerskiego i przedmioty, które będzie pani studiować. Dokumenty są w porządku. A: Cieszę się. B: Proszę jutro przyjść z tym dokumentem do samorządu studenckiego. Oni pomogą pani poznać wykładowców i wprowadzą w środowisko studenckie. Zawsze moŝe pani liczyć na moją pomoc. Ja osobiście skontaktuję się z wykładowcami. A: Bardzo dziękuję. Cieszę się, Ŝe pana poznałam. B: Ja równieŝ. W razie jakichkolwiek pytań proszę do mnie przyjść lub zatelefonować. Oto moja wizytówka. A: Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jestem mile zaskoczona tak dobrą organizacją i gościnnością z jaką mnie przyjęto na uczelni A: Do widzenia. B: Do widzenia

3 IN THE INTERNATIONAL RELATION S OFFICE A: Good morning B: Good morning. Can I help you? A: My name is Amelia. I m a first year student at Perugia University. B: Nice to meet you. My name is Peter. I m a manager of International Relation s Office and coordinator for Socrates Erasmus program at this university. Sit down, please. Have you got any documents from your university? A: Yes, here you are. B: Thank you. B Well, we ve got an application form, the letter from your university coordinator and a list of study subjects. Your documents are OK. A: I m glad about it. B: Please, come with these documents to student government tomorrow and they will help you to known our academic teachers and introduce you to.academic community.you can always count on my help. A: Thank you very much. It was nice to meet you. B: If any problem call me or come to our office. This is my card. A: Thank you. I m extremely surprised at good organization and your hospitality showing me at this university. A: Good bye. B: Good bye. CZAS A: Wczoraj dowiedziałam się, Ŝe doktor Kowalski ma dziś konsultacje. B: Dopiero wczoraj? Termin ustaliliśmy na ostatnich zajęciach tydzień temu. A: Byłam cały tydzień w szpitalu, wyszłam dwa dni temu. B: Ty często chorujesz! Czy juŝ jesteś zdrowa? A: Tak zdrowa, dziękuję! B: Chodźmy do sali, bo doktor juŝ idzie. A: Spokojnie zajęcia zaczynają się za pięć minut. B: Aha. SCHEDULE A: Yesterday, I learnt that Mr. Kowalski holds a tutorial. B: Only yesterday? This term we set last week. A: I came back from the hospital two days ago. I was there the whole week. B: You are often ill. Are you all right now? A: Yes, I am all right. B: Let s go to the lecture room because doctor is coming. A: Take it easy. Tutorial is starting in five minutes. B: Ah A: Dzień dobry. B: Dzień dobry. W czym mogę pomóc? DZIEKANAT

4 A: Jestem studentką z Uniwersytetu we Włoszech. Przyjechałam do Częstochowy w ramach programu Socrates-Erasmus. Chciałabym się zapisać na zajęcia. B: Rozumiem. Czy ma pani listę przedmiotów? A: Przedmioty to: Podstawy marketingu, Język angielski, Finanse i Zarządzanie. B: Zaraz sprawdzę plan i wszystko pani wytłumaczę. Zapisałam pani godziny zajęć oraz numery sal. Czy wie pani gdzie są te sale? A: Nie, nie znam jeszcze uczelni. B: Jeśli pani chce mogę panią oprowadzić? A: Bardzo chętnie. Dziękuję za pomoc. B: Nie ma za co. W takim razie, proszę za mną. SCENE IN DEAN S OFFICE A: Good morning. B: Good morning. Can I help you? A: I m a student of university in Italy. I ve come to Czestochowa within Socrates-Erasmus program. I d like to enroll on the courses. B: I see. Do you have any list of subjects? A: The subjects are: Marketing basis, English course, Finances and Management. B: I ll check the schedule and explain you everything. I ve written you the time of classes and the numbers of lecture rooms. Do you know where those rooms are? A: No, I haven t visited the university yet. B: Do you want me to show you the building? A: Yes, I ll be very grateful. Thank you for your help. B: You re welcome. Please fallow me. SCENKA U LEKARZA A: Dzień dobry Pani doktor. B: Witam, w czym mogę pomóc? A: Od dwóch dni boli mnie gardło i głowa, jestem zaniepokojona. B: Czy masz gorączkę? A: Nie. B: Proszę tutaj, zbadam cię i zobaczę co ci dolega. Spokojnie, to nic powaŝnego, musiałaś się przeziębić. Przepisałam ci leki, które złagodzą objawy. Proszę oto recepta. A: Jak długo mam brać te tabletki? B: Wszystko napisałam na karteczce, pięć dni. A: Dziękuję bardzo, do widzenia. B: Do widzenia. AT THE DOCTOR A: Good morning doctor B: Good morning. Can I help you? A: I ve had a headache and a sore throat for two days. B: Do you have a fever? A: No. B: Please, sit down here. I ll examine you. Fortunately, it s only a cold. I ve made out a prescription for medicines that will alleviate the symptoms. Here you are. A: How long should I take the medicines? B: You have an instruction on this sheet.

5 A: Thank you very much. Goodbye. B: Goodbye. W BARZE A: Tam jest wolne miejsce. B: Czego się napijesz? A: Małe piwko z sokiem. B: Ok., pójdę zamówić. I co, jak tam plany na weekend? A: Chciałabym sobie w końcu odpocząć. Chciałabym wyjechać na Mazury na te dwa dni. B: Myślisz, Ŝe będzie jeszcze ciepło? A: Na pewno! Słuchaj w prognozie podawali, Ŝe będą piękne słoneczne dni. B: Fajnie. A: A ty gdzieś wyjeŝdŝasz w weekend? B: Jeśli uda mi się mieć jakieś wolne to pewnie skoczę, ale gdzieś tu bliŝej, moŝe do Złotego Potoku albo do Poraja. A: Ale jakbyś był gdzieś blisko Mazur to zapraszam serdecznie. B: Jasne. A: Na pewno będzie fajna zabawa. B: Nie omieszkam. To za weekend. A: Za weekend. Chłodno się juŝ trochę zrobiło. B: No i tak chyba będziemy się juŝ zaraz zbierać. A co robisz dzisiaj wieczorem? A: W zasadzie to mam wolny wieczór. B: MoŜe pójdziemy gdzieś potańczyć? A: Bardzo chętnie. B: To co, tak koło 20.00? A: No myślę, Ŝe się zdąŝę wyrobić. B: Jesteśmy umówieni. A: Jesteśmy umówieni. BAR A: There is a free room. B: What are you drinking? A: Cold one with juice. B: OK., I m going to order. Any plans for weekend? A: I d like to relax and go to Mazury. B: Do you think it will be warm yet. A: Sure, weather forecast is optimistic. B: Fine A: And what about you? Are you going somewhere? B: If I can I ll pop out but not far, maybe Zloty Potok or Poraj. A: But should you be near Mazury just call on me. B: Sure. A: Certainly we ll have a good time. B: I ll remember. Cheers. A: It s getting cold. B: OK., let s go. And what are doing tonight? A: Actually, I have spare time. B: Why don t we go dancing? A: With pleasure.

6 B: So, about 8? A: Yes, I think so. B: It s a date. A: Yes. SCENKA W RESTAURACJI A: Poproszę o menu. B: Proszę. A: Co Pani poleca na obiad? B: JeŜeli chodzi o pierwsze danie, klienci chwalą sobie zupę pomidorową z ryŝem, zupę z borowików, Ŝurek z jajkiem oraz rosół z makaronem. A: Poproszę o zupę pomidorową, ale z makaronem. A z dań mięsnych, czy szaszłyk jest drobiowy? B: Tak, serwujemy szaszłyk drobiowy, wieprzowy oraz wegetariański z grilla. A: W takim razie poproszę o szaszłyk wieprzowy z frytkami oraz z surówką z białej kapusty. B: Co do picia? MoŜe jakiś deser? A: Herbatę z dzikiej róŝy i lampkę czerwonego wina. B: Jakie wino mam podać? A: Wytrawne. To wszystko. Dziękuję. RESTAURANT A: Can I get menu? B: Here you are. A: What do you recommend for dinner? B: Customers are satisfied with tomato soup with rice, mushroom soup, borsch with an egg, and clear soup with pasta. A: Please, tomato soup but with pasta. What about meat dish. Have you got chicken shashlik? B: Yes, we have also pork and vegetarian ones. A: So, pork shashlik, chips and white cabbage, please. B: Something to drink or afters. A: Yes, rose tea and glass of red wine. B: What wine shall I bring? A: Dry please, that s all. Thank you. SCENKA W SKLEPIE A: Dzień dobry! B: Dzień dobry! Co podać? A: Poproszę chleb, kilogram jabłek, masło, 15 dekagramów szynki wiejskiej i gazetę codzienną. B: Proszę. A: Czy są moŝe jakieś gotowe dania obiadowe? B: Tak są, jest bigos, gulasz, spaghetti oraz gołąbki. A: A które pani poleca? B: Ja osobiście najbardziej lubię bigos oraz gołąbki, typowe polskie dania. A: To poproszę bigos. B: Proszę, na pewno będzie smakował. A: Wygląda apetycznie. Ile płacę? B: 25 złoty. A: Proszę. Do widzenia

7 B: Do zobaczenia. Dziękuję SCENE IN THE SHOP A: Good morning! B: Good morning! What would you like? A: I would like a loaf of bread, a kilo of apples, butter, 15 grammes of ham and a newspaper. B: Here you are. A: Do you offer any bar meal? B: Yes, I do. There are bigos, stew, spaghetti and meat- stuffed cabbage. A: Which one do you recommend? B: My favorite is meat- stuffed cabbageand bigos, typical Polish dishes. A: So, I would like bigos. B: Here you are, I am sure that will be delicious. A: It is appetizing. How much? B: 25 zlotys. A: Here you are. Good bye. B: Thank you and welcome. SCENKA W BANKU A: Dzień dobry. B: Dzień dobry, w czym mogę pomóc? A: Chciałabym wpłacić dwieście złotych na konto bankowe. B: Poproszę o dowód osobisty i numer konta. A: Moje konto to... Chciałabym się zapytać, ile mam jeszcze na koncie? B: Jest debet pięćdziesiąt złotych A: Dziękuję, gdzie mam podpisać? B: Tutaj proszę. A: Dziękuję, do widzenia. B: Do widzenia, następny proszę. AT THE BANK A: Good morning B: Good morning. Can I help you? A: I would like to deposit money, two hundred zlotys, in my bank account. B: Your ID card and account number please A: My account number is... I would like to know how much money is left on my account. B: I m afraid, there is fifty zloty overdraft. A: Thank you. Where should I sign it? B: Here, please. A: Thank you. Good bye. B: Good bye. Next, please

8 TOALETY A: Przepraszam gdzie jest najbliŝsza toaleta? B: Wiem, Ŝe toalety są na dworcu kolejowym na ul. Warszawskiej. A: Gdzie jest ulica Warszawska? Proszę pokazać mi na planie miasta dworzec kolejowy. B: Trzeba iść cały czas prosto w stronę centrum i obok kościoła skręcić w lewo. Po prawej stronie jest dworzec kolejowy, a tam na pewno są toalety. A: Czy pani jest stąd? B: Tak. A: Proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie mogę zjeść tani obiad? B: Na dworcu kolejowym jest niedroga restauracja. Myślę, Ŝe znajdzie pani coś dla siebie A: Dziękuje, teraz powinnam trafić. B: Proszę bardzo. TOILETS A: Excuse me, where is the nearest toilet? B: I m sure that toilets are at the train station at Warszawska street. A: And where is Warszawska street? Please, show me the train station on the street map B: You must go straight on until you get to the city centre and then turn left near the church. The train station is on your right and there must be some toilets. A: Do you live here? B: Yes, I do A: Tell me please, where I can have cheap dinner here? B: I think you can find something at the train station. There is a quite cheap restaurant. A: Thank you, I think I ll find it. B: You re welcome. SCENKA DROGA DO DWORCA A: Przepraszam bardzo, ale chyba się zgubiłam. Gdzie jest dworzec kolejowy? B: Rzeczywiście musiała pani pomylić drogę, tutaj w pobliŝu nie ma takiego dworca. A: Czy mogłaby mi pani pokazać drogę na mapie? B: Oczywiście. Jesteśmy tutaj, a dworzec jest tam. MoŜe iść pani pieszo, tą drogą lub przejechać dwa przystanki tramwajem. A: W którą stronę mam jechać tramwajem? B: W stronę centrum miasta. Przystanek jest po drugiej stronie ulicy, o tam. A: Dziękuję za pomoc, chyba teraz juŝ trafię. B: Nie ma za co, w zasadzie nigdzie mi się nie spieszy, więc jeśli pani chce mogę panią zaprowadzić. A: Och dziękuję. Jest pani taka miła. HOW TO GET TO THE TRAIN STATION A: Excuse me, I get lost. Where is the train station? B: You must have made a mistake indeed. There is no train station nearby. A: Could you show me the way on the map? B: Yes, I could. We are here and the train station is over there. You can go on foot this way or get there by tram and get off on the second stop. A: In which direction should I go?

9 B: Towards the city centre. The streetcar stop is cross the street A: Thank you for your help. Now, I will find the way. B: You re welcome. Actually, I m not in a hurry, so if you want I will go with you A: Oh, thank you, it s very kind of you. CHOROBA A: Wiesz źle się dzisiaj czuję. B: Co ci jest? A: Boli mnie głowa, słabo mi, mam kaszel i katar B: MoŜe wezwać lekarza? A: Gdzie jest najbliŝsza apteka? B: Daj spokój! LeŜ i odpoczywaj. Ja pójdę kupić trochę witamin, a Ty w tym czasie zmierz temperaturę. Dobrze? A: W porządku. B: JuŜ jestem. Tu masz witaminy i trochę owoców. Jak się czujesz? A: Nadal słabo. B: Jutro musisz kończenie się umówić na wizytę do lekarza A: Dobrze. Teraz trochę się prześpię, moŝe poczuje się lepiej. Dziękuję. ILLNESS A: You know, I am feeling bad today. B: What s the matter with you? A: I have a headache, I feel faint,, I have catarrh and cough. B: Maybe to call a doctor? A: Where is the nearest pharmacy? B: Forget it! Lie and have a rest. I will go to pharmacy to buy some vitamins and you in the meantime take temperature. Okay? A: All right. B: Here I am. Here you are vitamins and some fruits. How do you feel? A: Still badly. B: You have to make an appointment with the doctor tomorrow. A: Okay, I am going to sleep now and then maybe I will feel better. Thank you very much. A: Jak się Pani nazywa? B: Nazywam się Anna Kowalska. A: Pani data urodzenia? B: Urodziłam się 24 czerwca 1985 roku. A: Gdzie Pani mieszka? B: Mieszkam w Katowicach. A: A gdzie Pani studiuje? B: Studiuję we Wrocławiu. A: Pani kierunek studiów? B: Studiuję weterynarię. DANE

10 DETAILS A: What is your name? B: My name is Anna Kowalska. A: Date of birth, please. B: I was born 24th of June A: Where do you live? B: I live in Katowice A: And where do you study? B: I study in Wroclaw. A: What is your field of study? B: I study veterinary medicine. MIESZKANIE A: Dzień dobry. B: Dzień dobry. A: Czytałam w gazecie, Ŝe ma Pani mieszkanie do wynajęcia. Chciałabym się dowiedzieć o warunki wynajmu i czy jest taka moŝliwość obejrzenia teraz mieszkania? B: Proszę wejść. Mieszkanie jest dwupokojowe, umeblowane, z wyposaŝoną kuchnią oraz łazienką. Czynsz wynosi 800 złotych miesięcznie. A: Czy w cenie są wliczone media? B: Nie, rachunki za prąd oraz gaz nie są wliczone w cenę wynajmu. A: Mieszkanie mi się bardzo podoba, połoŝone jest w bardzo ładnej okolicy, blisko uczelni, ale chciałabym się jeszcze na spokojnie zastanowić i czy mogłabym odpowiedzieć Pani jutro? B: Cieszę się, w takim razie czekam na telefon jutro. A: Ja takŝe dziękuje ślicznie i do usłyszenia jutro. B: Do widzenia. A: Do widzenia. FLAT A: Good morning. B: Good morning. A: I have read in newspaper that you have a flat for rent. Please, let me know about terms of rent, and is it possible to see flat now. B: Please, come in. The flat is two-room, furnished, with kitchen and bathroom. The rent amounts 800 PLN per month. A: Does the price include bills? B: No, the bills for gas and electricity doesn t include. A: The flat appeals to me, one is in the very nice vicinity, near to school but I would like to think calmly about it. May I give you an answer tomorrow? B: I am very glad so I await for call tomorrow. A: I also thank you and we ll be in touch tomorrow. B: Good bye. A: Good bye.

11 TAXI A: Dzień dobry. Czy mógłby mi Pan zamówić taksówkę? B: Oczywiście. Z jakiej firmy? A: Obojętnie. B: W porządku, juŝ dzwonię. A: Chwileczkę, czy mógłby mi Pan rozmienić jeszcze ten banknot? B: Ok., mam chyba trochę drobnych. A: Dziękuję. TAXI A: Good morning. Can you call me a taxi? B: Sure, what firm from? A: It doesn t matter. B: All right, I m calling. A: Chwileczkę, czy mógłby mi Pan rozmienić jeszcze ten banknot? B: OK., I ve got some change. A: Thank you.

A: Gdzie jest ulica Warszawska? Proszę pokazać mi na planie miasta dworzec kolejowy.

A: Gdzie jest ulica Warszawska? Proszę pokazać mi na planie miasta dworzec kolejowy. Napisy do filmów video 2 Usługi/Kurs Językowy (Video transcript 2 Services/Language course) Usługi - Kurs Językowy Pytanie o informacje 4/5 (Services Language course Asking for information 4/5) A: Przepraszam

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Can you help me, please? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Do you speak English? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem m Do you speak _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Can you help me, please? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat.

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat. Welcome back to English lessons with Joanna and Emma from Point Europa. Lesson 5: There was a car accident! Lekcja 5: wypadek samochodowy! In today s lesson we will learn how to: na dzisiejszej lekcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2011 UZUPENIA ZESPÓ NADZORUJCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Angling Safety Checklist.

Angling Safety Checklist. Angling Safety Checklist www.safetyonthewater.ie Before you go. Weather High winds combined with waves can swamp a boat or carry you off the shore. Poor visibility can mean you might not find your way

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁI ZSPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PSL miejsce na naklejkę GZMI W KLSI RZIJ GIMZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK GILSKI POZIOM POSWOWY UZUPŁI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

E GLISH VERSIO / WERSJA A GIELSKA

E GLISH VERSIO / WERSJA A GIELSKA E GLISH VERSIO / WERSJA A GIELSKA 0001 01:02:11:24 01:02:14:20 Sonny, why don't you hit me up with some syrup? 0002 01:02:18:14 01:02:20:16 I'll be right with you. 0003 01:02:20:18 01:02:26:01 Here you

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Is school important in our life? Why?? help you to brush up your skills and encourage you to study harder and harder.

Is school important in our life? Why?? help you to brush up your skills and encourage you to study harder and harder. On the 55 th school anniversary we have decided to prepare the magazine about school. So you can find here articles, poems, and riddles about school. Enjoy and have fun!!! Is school important in our life?

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Dni Kultury Krajów Anglosaskich How to be British?

Scenariusz Dni Kultury Krajów Anglosaskich How to be British? Scenariusz Dni Kultury Krajów Anglosaskich How to be British? Wstęp Osoby: Karolina, Marcin, Jacek, Ola (Czterech Polaków, czekających na samolot do Londynu, słyszy komunikat: Pasażerowie odlatujący do

Bardziej szczegółowo