REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKO KATOLICKIEJ ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PIESZYCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKO KATOLICKIEJ ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PIESZYCACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKO KATOLICKIEJ ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PIESZYCACH Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz. U r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U r. Nr 153, poz z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. 2. Cmentarz rzymskokatolicki jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego i jest własnością Parafii Św. Jakuba Apostoła w Pieszycach, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Cmentarz służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością. 3. Kościół Katolicki pełni na cmentarzu swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską. 4. Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym dla sprawowania kultu publicznego wiary katolickiej, w której zmartwychwstanie umarłych jest nadzieją chrześcijan, a nakaz poszanowania ciał zmarłych jest obowiązkiem szczególnym w oczekiwaniu na ich wskrzeszenie, co powierzone jest pieczy władzy kościelnej i wszystkich wiernych, a innym osobom nakazuje uszanowanie tego miejsca. 5. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług świadczonych na terenie cmentarza: 1) usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem); 2) usługi pogrzebowe; 3) usługi kamieniarskie. 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy - proboszcza parafii; 2) usługach pogrzebowych rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów; 3) usługach kamieniarskich rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka;

2 4) dysponencie grobu rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo; 5) prawie do grobu rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane; 6) prawie do pochowania rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ustawy, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej; 7) grobie murowanym rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie; 8) grobie ziemnym rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. 7. Administratorem i Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Pieszycach i ma do pomocy osoby upoważnione - służbę porządkową, które w jego imieniu na cmentarzu pilnują porządku i wykonują konieczne prace. 8. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów. 9. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, budowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U r. Nr 48, poz. 284). 10. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. 11. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne. Rozdział 2 Przepisy porządkowe 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza. 2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności stawianie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane Zarządcy. 3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza: 1) deptanie po grobach; 2) przebywanie osób w stanie nietrzeźwym; 3) palenie papierosów i picie alkoholu; 3) niszczenie zieleni i pojemników na śmieci; 4) wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych; 5) wypalanie śmieci; 6) wprowadzanie psów i innych zwierząt; 7) jeżdżenie rowerem, wjeżdżanie na teren cmentarza innymi pojazdami jednośladowymi; 8) ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów; 9) handlowanie, bez zgody Zarządcy cmentarza; 10) wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy cmentarza; 11) zanieczyszczanie cmentarza; 12) samowolne usuwanie drzew i krzewów; 13) hałasowanie. 4. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale). 5. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem.

3 Rozdział 3 Organizacja uroczystości pogrzebowych 1. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych: 1) parafian; 2) inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób; 3) pozostałe osoby, po uzyskaniu zgody od Administratora - proboszcza parafii. 2. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw. pokładne. 3. Za rezerwacje miejsca pobiera się opłatę rezerwacyjną. 4. Przez opłatę rezerwacyjną osoba nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem miejsca. 5. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania i po: a) udokumentowaniu prawa do grobu, b) złożeniu Administratorowi cmentarza w kancelarii parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w USC, c) wniesieniu przewidzianych w regulaminie opłat. 6. Czas pogrzebu uzgadnia się z proboszczem parafii Św. Jakuba Apostoła w Pieszycach; należy przy tym przedłożyć akt zgonu osoby zmarłej. 7. Miejsce grzebania, rodzaj grobu oraz sposób jego przygotowania uzgadnia się z proboszczem. 8. Osoby upoważnione (służby porządkowe) dokonują wykopu i przygotowania grobu i pobierają za tę pracę osobną opłatę. Do ich obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca obok grobu. 9. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny. 10. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu, osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną, przez złożenie w kancelarii parafialnej stosownego pisemnego oświadczenia. Rozdział 4 Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza 1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U r. Nr 90, poz z późn. zm.) 2. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii parafii św. Jakuba Apostoła w Pieszycach. 3. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów, a w szczególności: 1) dokumentację związaną z dysponowaniem grobem; 2) księgę cmentarną (zmarłych); 3) dokumentację z naniesionymi grobami. 4. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca. 4. Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie. 5. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych. 6. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu Informacje dotyczące dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem kancelarii. 8. Każdy grób powinien mieć dysponenta. W przypadku grobów które nie mają dysponenta, funkcję te pełni Zarządca.

4 9. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu. 10. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty. 11. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu. 12. Grób ziemny oraz murowany pojedynczy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy). 13. Jeżeli po 20 latach dysponent nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. 14. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec. 15. Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę. 16. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta. 17. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają. Rozdział 5 Prowadzenie prac na terenie cmentarza 1. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności: ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, np. naprawę, bądź wymianę płyty, tablicy, budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, należy uzyskać zgodę Zarządcy. 2. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii - Zarządcy cmentarza. 3. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez służbę porządkową cmentarza na wniosek dysponenta grobu. 4. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza. 5. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza. 6. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, usuwanie posuszu ). 7. Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę. 8. Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu. 9. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w soboty. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę. Wjazd na teren cmentarza jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą. 10. Prace przy obramowaniu nagrobka, w szczególności polegające na układaniu kostki lub płytek, wymagają uzyskania zgody Zarządcy. Wszelkie obramowania należy umieścić do wysokości górnej krawędzi fundamentów. 11. Prace przy nagrobku (m.in. przy obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. 12. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz o stan techniczny nagrobka. 13. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.

5 14. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym. 15. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem. 16. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości. 17. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu. 18. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku. 19. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarządcę cmentarza w oparciu o przepisy ustawy i rozporządzenia. 20. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, kradzieży oraz aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobka. Na tutejszym cmentarzu posługę porządkową wypełniają osoby upoważnione przez Proboszcza Parafii św. Jakuba Apostoła w Pieszycach, pod kierownictwem Pana Włodzimierza Brodowskiego, (tel ). Proboszcz Parafii św. Jakuba Ap. w Pieszycach ks. Sławomir Białobrzeski

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Instrukcja w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej Normy ogólne 1. Każda parafia, jeśli jest to możliwe, powinna mieć własny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego. UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA OPRACOWAŁ: Administrator Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 402. ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO. z dnia 13 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 402. ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO. z dnia 13 grudnia 2013 r. Służba Wywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 402 ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Służbie Wywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA Istota i cele zarządzania nieruchomościami dr inż.. Piotr SACHA Czym jest zarządzanie? Zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków do osiągnięcia wyznaczonych celów. Klasyczne funkcje

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE STOWARZYSZENIE OGRODOWE SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE Uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego Sami Swoi Samociążek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu Sosnowiec, dnia 29.01.2013 r. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu Na podstawie art. 104 2 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo