Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy"

Transkrypt

1 Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy Informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji Przetłumaczono z oryginału w języku angielskim Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TA STRONA JEST CELOWO PUSTA ii

3 Spis treści Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich 1 Lista wprowadzonych poprawek 1 Znaki towarowe, prawa autorskie i zrzeczenie odpowiedzialności 1 Ograniczenia gwarancyjne 2 Niedostępne w tej lokalizacji 1 Słowa ostrzegawcze 1 Bezpieczeństwo ogólne 1 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych 2 Bezpieczeństwo chemiczne 2 Bezpieczeństwo obsługi 3 Bezpieczeństwo instalacji 4 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji A4 4 Umiejscowienie etykiet bezpieczeństwa 5 Niedostępne w tej lokalizacji 1 Niebezpieczeństwo chemiczne (połknięcie/oparzenie) 1 Instrukcja wymiany środków chemicznych 2 Niebezpieczeństwo porażenia prądem 2 Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym 3 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 4 Zakaz wlewania cieczy do pompy próżniowej 4 Niebezpieczeństwo zakleszczenia 4 Części obrotowe Niebezpieczeństwo wciągnięcia 5 Niebezpieczeństwo związane z temperaturą 5 Konserwacja naklejek informacyjnych związanych z bezpieczeństwem 6 Przyciski zatrzymania awaryjnego 7 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 8 Uruchom zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 8 Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 9 Wyłącz wszystkie zespoły robota w grupie za pomocą CRS+ 9 Wyłącz zespół centralny 9 Zresetuj zespół robota 9 Kalibruj ramię robota 10 Przesuwanie ramienia robota do położenia wyjściowego 11 Przesuwanie ramienia robota do położenia serwisowego 11 Włącz zespół robota 11 Wyłącz zespół robota 13 iii

4 Włącz zespół centralny 14 Wyłącz zespół centralny 14 Przerwanie wizyty krowy 15 Przerwanie przygotowania 16 Anulowanie płukania za pomocą E-Link 16 Potwierdzanie alarmów 16 Wyświetlanie aktywnych alarmów 16 Wyświetlanie historii alarmów 16 Wyczyść aktywne alarmy 17 Wstrzymywanie aktywnych alarmów 17 Wyświetlanie historii zdarzeń 17 iv

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI I PRAW AUTORSKICH Lista wprowadzonych poprawek Nr: Data wydania (rr/mm) Rozdział(y) Uwagi 10/11 Wydanie pierwsze Znaki towarowe, prawa autorskie i zrzeczenie odpowiedzialności Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway oraz Welger są zastrzeżonymi znakami towarowymi Lely Group. Prawo wyłącznego używania należy do firm wchodzących w skład LELY Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w poszczególnych krajach, a ponadto dostarczane produkty mogą różnić się od tych przedstawionych na rysunkach. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i/lub publikowana za pomocą wydruku, kopiowania, mikrofilmu ani w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l. Mimo że niniejsza publikacja została opracowana z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia mogące wynikać z błędów lub pominięć w treści. Oryginalnym językiem instrukcji jest język angielski. Tłumaczenia instrukcji na inne języki opierają się na wersji angielskiej jako wersji źródłowej. Lely nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy instrukcją w wersji oryginalnej a instrukcjami w innych językach. Jeśli istnieją różnice w treści i wierności tłumaczonych instrukcji, dokumentem obowiązującym jest instrukcja w języku angielskim. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Faks: +31 (0) Strona internetowa: Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich 1

6 Ograniczenia gwarancyjne Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów lub wydatków spowodowanych następującym działaniem: Nieprawidłowe korzystanie z wyposażenia, tj. niezgodne z informacjami technicznymi zamieszczonymi w instrukcji operatora lub przekazanymi podczas programu serwisowania i konserwacji w ramach certyfikacji. Rezultat wszelkiej interwencji ze strony techników innych niż serwisanci firmy Lely lub technicy, którzy mają zgodę Lely na wykonywanie określonych obowiązków. Wypadki, takie jak zamarznięcie, oblodzenie, pożar, powódź, zalanie lub wszelkie inne formy wystąpienia nadmiaru wody, uderzenie pioruna. Awaria sieci elektrycznej lub uziemienia. Przemywanie, odkażane i mycie robota przy użyciu chlorowanych środków chemicznych może spowodować jego uszkodzenie. Uszkodzenia części robota na skutek użycia chlorowanych środków chemicznych nie są objęte gwarancją, a ich koszty nie zostaną pokryte w ramach umowy o całkowitej odpowiedzialności. Użycie sprężonego powietrza, które nie spełnia norm jakości określonych przez Lely Industries. Hacking, wirusy itp. Awaria sieci elektrycznej będąca skutkiem działania szkodników itp. Dla UŻYTKOWNIKÓW postępujących zgodnie z programem serwisowania i konserwacji w ramach certyfikacji: Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z wyposażenia, tj. niezgodnego z informacjami technicznymi zamieszczonymi w instrukcji operatora, a także nie są objęte programem gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich, które nie dotyczą samego urządzenia. Wszystkie układy są testowane. Jednak w przypadku wadliwego działania Lely nie może ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie. 2 Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich

7 NIEDOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI Słowa ostrzegawcze Należy zwrócić uwagę na zastosowanie w komunikatach bezpieczeństwa słów ostrzegawczych NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Słowo ostrzegawcze w każdym komunikacie ma następujące znaczenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ostrzeżenie Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, i obejmuje zagrożenia istniejące, gdy osłony są zdjęte. Przestroga Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu lub mienia. Uwaga Oznacza dodatkowe informacje, które mogą pomóc czytelnikowi. Bezpieczeństwo ogólne Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone. Robot udojowy może być wykorzystywany wyłącznie do dojenia krów. Robot udojowy nie może być wykorzystywany do innych celów, takich jak leczenie. W pobliżu zespołu centralnego i zespołów robota musi znajdować się apteczka. Należy ją przechowywać w dobrze widocznym miejscu. W pobliżu zespołu centralnego i zespołów robota musi znajdować się gaśnica pianowa lub gaśnica z dwutlenkiem węgla. Należy ją przechowywać w dobrze widocznym miejscu. Przed przystąpieniem do obsługi robota udojowego należy zainstalować wszystkie osłony ochronne. Należy nosić odpowiedni ubiór oraz sprzęt ochronny. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych robota udojowego należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować źródło zasilania elektrycznego, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Niedostępne w tej lokalizacji 3

8 Należy znać numer pogotowia ratunkowego obowiązujący na danym obszarze. W razie pytań, należy skontaktować się z najbliższym dostawcą usług firmy Lely. Razem z osobami obsługującymi urządzenie należy często (co roku) dokonywać przeglądu urządzenia pod kątem bezpieczeństwa działania. Przemysłowy sprzęt elektroniczny może wchodzić w interferencję z domowym sprzętem elektronicznym. W takim wypadku powodujący zakłócenia sprzęt powinien zostać usunięty. Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych Instalacja źródła zasilania robota udojowego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez upoważnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy uziemienie układu elektrycznego i wszystkich części robota udojowego spełnia wymogi obowiązujących lokalnie zasad i przepisów. Przed włączeniem zasilania elektrycznego należy upewnić się, że wszystkie przełączniki elektryczne znajdują się w położeniu WYŁ. Należy niezwłocznie wymieniać wszelkie uszkodzone przewody, kanały kablowe, przełączniki i inne części elektryczne. Przed otwarciem panelu elektrycznego w celu przeprowadzenia czynności w systemie elektrycznym należy zaizolować zasilanie elektryczne w panelu głównym. Bezpieczeństwo chemiczne W urządzeniu ASTRONAUT A4 stosowane są środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji. Środki chemiczne Astri-Cid, Astri-Lin i Astri- L są przechowywane w puszkach w zespole centralnym. Środek chemiczny Astri-UC przechowywany jest w beczce w odległości 5 m od zespołów robota lub zespołu centralnego. Zapasy poszczególnych środków chemicznych należy przechowywać poza robotem udojowym zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego dostawcy usług firmy Lely. Aby zapobiec omyłkowej zamianie produktów Astri, należy sprawdzić, czy odpowiednia rurka jest podłączona do odpowiedniego pojemnika z produktem Astri. Omyłkowa zamiana produktów Astri może spowodować poważne obrażenia u krów. Każdy produkt Astri jest oznaczony kodem kolorystycznym. Kolor każdej z rur ssących odpowiada określonemu produktowi Astri. Każda rura ssąca posiada dysk z nazwą produktu Astri. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na puszkach. Podczas pracy przy częściach, w których przepływają płyny dezynfekcyjne i czyszczące Astri, należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. W systemie czyszczącym NIE stosować produktów chlorowych. Lely Industries N.V. nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach gwarancji żadnych szkód wynikających z zastosowania w systemie czyszczącym produktów czyszczących innych niż Astri. NIE mieszać produktów Astri podczas wymiany pojemników. 4 Niedostępne w tej lokalizacji

9 Bezpieczeństwo obsługi Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy przeczytać i zrozumieć odpowiednią instrukcję obsługi oraz wszystkie oznaczenia związane z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone. W systemie czyszczącym NIE stosować produktów chlorowych. Lely Industries N.V. nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach gwarancji żadnych szkód wynikających z zastosowania w systemie czyszczącym produktów czyszczących innych niż Astri. NIE mieszać produktów Astri podczas wymiany pojemników. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych w robocie udojowym należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować źródło zasilania elektrycznego, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Przed przystąpieniem do obsługi robota udojowego należy zainstalować wszystkie pokrywy i osłony. Należy trzymać ręce, stopy, włosy i ubrania z dala od wszystkich ruchomych części. Osoby nieupoważnione, w szczególności małe dzieci, nie powinny znajdować się nigdy w pobliżu robota udojowego. Przed uruchomieniem dopływu ciśnienia pneumatycznego do robota udojowego należy upewnić się, że wszystkie części są szczelne, a przewody oraz łączniki znajdują się w dobrym stanie. Należy sprawdzić, czy na kamerze z czujnikiem ruchu nie ma zanieczyszczeń. Nie wolno wchodzić w obszar roboczy ramienia robota. Nie blokować ramienia robota. Może się ono poruszać z siłą wystarczającą, by spowodować obrażenia osób i/lub krowy. Nie pomagać robotowi udojowemu z obszaru kontrolnego, gdy podłącza on kubki udojowe do krowy. Należy zawsze zwracać uwagę na nieprzewidziane ruchy bydła. Bydło może wywierać znaczną siłę na części maszyny. Nie patrzeć bezpośrednio na światło laserowe stds. Obszar roboczy należy utrzymywać w stanie możliwie czystym i suchym. W razie pytań, należy skontaktować się z najbliższym dostawcą usług firmy Lely. Razem z osobami obsługującymi urządzenie należy często (co roku) dokonywać przeglądu urządzenia pod kątem bezpieczeństwa działania. Bezpieczeństwo instalacji Przed ustawieniem zespołu robota w prawidłowym położeniu nie należy instalować ogrodzenia rurowego po stronie krowy. Robot udojowy waży ok. 650 kg, a zespół centralny ok. 320 kg. Do przenoszenia zespołu robota lub zespołu centralnego należy zawsze używać odpowiedniego podnośnika. Należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji instalacji oraz Instrukcji z danymi technicznymi budynku. Do transportu robota zawsze należy używać specjalnej ramy transportowej i wózka widłowego. W przypadku zmiany lokalizacji zespołu robota w pomieszczeniach o płaskich podłogach (w tym drenażowych) można wykorzystać specjalny zestaw kółek. Niedostępne w tej lokalizacji 5

10 Robot nie będzie stabilny, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowany. Należy upewnić się, że podczas przenoszenia i instalacji robot jest zawsze dobrze zabezpieczony. Należy sprawdzić, czy zespół robota i zespół centralny jest prawidłowo zainstalowany w oborze. Zespół robota musi być instalowany w położeniu poziomym. W razie potrzeby należy zainstalować elementy wypełniające, aby zapewnić, że podłoże robota jest poziome. Przed podłączeniem zespołu robota i zespołu centralnego do źródła zasilania należy sprawdzić, czy jest ono prawidłowe. Instalacja źródła zasilania zespołu robota i zespołu centralnego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez upoważnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy uziemienie układu elektrycznego i wszystkich części zespołu robota i zespołu centralnego spełnia wymogi obowiązujących lokalnie zasad i przepisów. Nie należy wspinać się na ASTRONAUT A4. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych w urządzeniu ASTRONAUT A4 należy zawsze korzystać z odpowiedniego rusztowania lub drabiny dwustronnej. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji A4 Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być konserwowany wyłącznie przez osoby przeszkolone. Technicy uprawnieni do wykonywania napraw robota udojowego muszą posiadać certyfikat firmy Lely Industries N.V. na poziomie nie niższym niż Service Level 1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych w robocie udojowym należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować zasilanie elektryczne, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu lub przy wysokociśnieniowych systemach pneumatycznych. Jeżeli jest to możliwe, przed przystąpieniem do pracy rozhermetyzować system. Podczas pracy przy systemach pneumatycznych należy nosić odzież ochronną oraz okulary ochronne. Podczas pracy przy częściach, w których przepływają płyny dezynfekcyjne i czyszczące, należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. Po ukończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zainstalowane są wszystkie pokrywy i osłony. Niektóre elementy (pompa próżniowa, części wypełnione płynem czyszczącym) mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że są chłodne. Nie należy wspinać się na ASTRONAUT A4. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych urządzenia ASTRONAUT A4 należy zawsze korzystać z odpowiedniego rusztowania lub drabiny dwustronnej. Prac konserwacyjnych w zespole robota po stronie krów nie należy wykonywać w obecności zwierząt. 6 Niedostępne w tej lokalizacji

11 innovators in agriculture UMIEJSCOWIENIE ETYKIET BEZPIECZEŃSTWA Zespół centralny Rysunek 1. LEGENDA: 1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem (rys. 6, strona 2) 2. Niebezpieczeństwo związane z temperaturą (rys. 16, strona 5) 3. Brak cieczy w pompie próżniowej (rys. 12, strona 4) 4. Niebezpieczeństwo chemiczne (rys. 3, strona 1) 5. Instrukcja wymiany środków chemicznych (rys. 5, strona 2) Zespół robota Rysunek 2. LEGENDA: 1. Niebezpieczeństwo zakleszczenia (rys. 13, strona 4) 2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem (rys. 6, strona 2) 3. Części obrotowe, niebezpieczeństwo wciągnięcia (rys. 15, strona 5) 4. Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym (rys. 8, strona 3) 5. Niebezpieczeństwo chemiczne 6. Niebezpieczeństwo związane z temperaturą (rys. 16, strona 5) Umiejscowienie etykiet bezpieczeństwa 7

12 NIEDOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI Niebezpieczeństwo chemiczne (połknięcie/oparzenie) Rysunek 3. Symbol niebezpieczeństwa chemicznego (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 4. Symbol niebezpieczeństwa chemicznego (Kanada i USA) Ostrzeżenie Może spowodować poważne oparzenia palców i dłoni. Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów BHP. Unikać kontaktu środka czyszczącego ze skórą lub oczami. Nosić rękawice, okulary ochronne oraz odzież ochronną. W przypadku kontaktu środka czyszczącego z oczami: natychmiast przepłukać oczy wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Instrukcja wymiany środków chemicznych Rysunek 5. Naklejka z instrukcją wymiany środków chemicznych 8 Niedostępne w tej lokalizacji

13 Niebezpieczeństwo porażenia prądem Rysunek 6. Symbol niebezpieczeństwa porażenia prądem (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 7. Symbol niebezpieczeństwa porażenia prądem (Kanada i USA) Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, dostosowawczych lub naprawczych zatrzymać robota udojowego, wyłączyć zasilanie elektryczne na panelu głównym i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Odłączyć i wyłączyć główny przełącznik zasilania elektrycznego. Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym Rysunek 8. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego ze światłem laserowym (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 9. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego ze światłem laserowym (z wyjątkiem Kanady i USA) Niedostępne w tej lokalizacji 9

14 Rysunek 10. Symbol niebezpieczeństwa związanego ze światłem laserowym (Kanada i USA) Przestroga Produkt laserowy klasy 2. Promieniowanie laserowe. Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę laserową. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Rysunek 11. Symbol ostrzeżenia Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Ostrzeżenie Wstęp dozwolony wyłącznie dla osób, które zapoznały się z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zakaz wlewania cieczy do pompy próżniowej Rysunek 12. Symbol zakazu wlewania cieczy do pompy próżniowej Ostrzeżenie Stosować wyłącznie zalecany olej do pompy próżniowej. 10 Niedostępne w tej lokalizacji

15 Niebezpieczeństwo zakleszczenia Rysunek 13. Symbol niebezpieczeństwa zakleszczenia (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 14. Symbol niebezpieczeństwa zakleszczenia (Kanada i USA) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez ruchome części. Podczas pracy urządzenia ASTRONAUT A4 zachować bezpieczną odległość od wszelkich ruchomych części. Części obrotowe Niebezpieczeństwo wciągnięcia Rysunek 15. Części obrotowe symbol oznaczający niebezpieczeństwo wciągnięcia Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez obrotowe części. Podczas pracy urządzenia ASTRONAUT A4 zachować bezpieczną odległość od wszelkich obrotowych części. Niedostępne w tej lokalizacji 11

16 Niebezpieczeństwo związane z temperaturą Rysunek 16. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego z temperaturą (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 17. Symbol niebezpieczeństwa drugiego stopnia związanego z temperaturą (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 18. Symbol niebezpieczeństwa wiązanego z temperaturą (Kanada i USA) Przestroga Nie wolno dotykać części systemu czyszczącego, dopóki nie ostygną. Wysoka temperatura może spowodować obrażenia ciała. Należy nosić rękawice ochronne. 12 Niedostępne w tej lokalizacji

17 KONSERWACJA NAKLEJEK INFORMACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM Na naklejkach informacyjnych związanych z bezpieczeństwem umieszczonych na robocie udojowym Astronaut widoczne są ważne i przydatne informacje, które pomagają w bezpiecznej obsłudze i konserwacji robota udojowego. Aby mieć pewność, że wszystkie naklejki informacyjne są we właściwych miejscach i stanie, należy zastosować się do poniższych instrukcji. Naklejki informacyjne należy zawsze utrzymywać w czystości i dbać o ich czytelność. Naklejki informacyjne należy czyścić wodą z mydłem. Nie wolno używać rozpuszczalników, żrących środków czyszczących ani innych podobnych substancji, które mogą uszkodzić naklejki informacyjne. Należy wymieniać brakujące lub nieczytelne naklejki informacyjne. Naklejki informacyjne można nabyć u lokalnego dostawcy usług firmy Lely. PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Zespół centralny W razie nagłego wypadku wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Zespół robota Zespół robota jest wyposażony w trzy przyciski zatrzymania awaryjnego: W tylnej części ramienia robota W bocznej części osłony sterowni. Naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje natychmiastowe zatrzymanie działania zespołu robota oraz ruchu ramienia. Zasilanie zespołu robota jest wyłączone. Ostrzeżenie Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymania awaryjnego nie powoduje całkowitego odcięcia zasilania pneumatycznego i elektrycznego od robota udojowego. Po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne zespołu centralnego. Konserwacja naklejek informacyjnych związanych z bezpieczeństwem 13

18 Aby zresetować przycisk zatrzymania awaryjnego, należy przekręcić przycisk w prawo i wyciągnąć aż zostanie zablokowany. Przed ponownym uruchomieniem zespołu robota należy go zresetować, a jego ramię ponownie skalibrować. Rysunek Przyciski zatrzymania awaryjnego

19 PODSTAWOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI Uwaga W tej części zawarte są instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji ASTRONAUT A4. Pełny zestaw instrukcji dotyczących obsługi robota znajduje się w instrukcji obsługi. Uruchom zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 1. W interfejsie E-Link wybierz: Przycisk [ ], aby otworzyć pasek przycisków szybkiego uruchamiania. Przycisk 2. Podczas uruchamiania wyświetlany jest przycisk. 3. Kiedy robot udojowy jest w użyciu, wyświetlany jest przycisk (stop). Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E- Link 1. W interfejsie E-Link wybierz: Przycisk [ ], aby otworzyć pasek przycisków szybkiego uruchamiania. Przycisk. 2. Urządzenie ASTRONAUT A4 zostanie zatrzymane po zakończeniu doju lub procesu czyszczenia. W międzyczasie wyświetlany jest przycisk. 3. Kiedy robot udojowy jest wyłączony, wyświetlany jest przycisk (stop). Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 15

20 Wyłącz wszystkie zespoły robota w grupie za pomocą CRS+ 1. W systemie CRS+ naciśnij przycisk [ENTER]. 2. Wybierz Cleaning system > Robots out of operation > Tak. 3. Naciśnij przycisk [ENTER]. Wyłącz zespół centralny 4. Wyłącz roboty podłączone do zespołu centralnego za pomocą interfejsu E-Link. Zresetuj zespół robota 1. Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link. 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [System] Przycisk [Zmień widok] Przycisk [Zamknięcie]. 3. Poczekaj, aż wszystkie usługi z wyjątkiem AGS i ECS nie będą w stanie Praca urządzenia. 4. Wybierz przycisk [Zresetuj wszystko]. 5. Poczekaj, aż: Stan AGS będzie inny niż Praca urządzenia. Stan ECS będzie inny niż Praca urządzenia. Stan innych usług to Początkowy. 6. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 7. Zostanie wyświetlone okno procedury kalibracji. Ostrzeżenie Ramię robota przemieści się. Upewnij się, że w zasięgu ramienia robota nie znajdują się żadne przeszkody. 8. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 9. Po zakończeniu kalibracji ramienia robota należy upewnić się, że cylindry i silnik Y-drive zasilany pasem zębatym znajdują się w położeniach maksymalnych. 10. Jeżeli cylindry i silnik Y-drive NIE znajdują się na skrajach, należy ponownie wykonać kalibrację. W tym celu: 1. Wybierz przycisk [Zatrzymaj]. 2. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 11. Jeżeli cylindry i silnik Y-drive znajdują się w położeniach maksymalnych, wybierz [Zaakceptuj]. 12. W stosownym przypadku Uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. 16 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

21 Kalibruj ramię robota 1. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Zadania] Przycisk [Kalibracja ramienia robota]. 2. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 3. Upewnij się, że ramię robota przemieszcza się do góry, na zewnątrz, ponownie do góry oraz do przodu do maksymalnych położeń wszystkich cylindrów i silnika Y-drive. 4. Sprawdź, czy ramię robota zatrzymuje się w maksymalnym położeniu przednim. 5. Jeżeli wszystkie cylindry i silnik Y-drive przemieszczają się do położeń granicznych, wybierz przycisk [Zaakceptuj] i upewnij się, że ramię robota powraca do położenia wyjściowego. 6. Jeżeli jakikolwiek cylinder lub silnik Y-drive nie przemieszcza się do położenia maksymalnego, wybierz przycisk [Zatrzymaj] i wykonaj ponownie cztery poprzednie kroki. Ostrzeżenie Przesuwanie ramienia robota do położenia wyjściowego Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych na robocie udojowym poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu wyjściowym. Ostrzeżenie 1. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Ramię robota] [Dom] [Wykonaj ruch ramieniem robota]. 2. Poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu wyjściowym. 3. W odpowiednim przypadku uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. Przesuwanie ramienia robota do położenia serwisowego 1. W razie potrzeby wyłącz działanie robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych na robocie udojowym poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu serwisowym. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 17

22 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Ramię robota] 3. Wybierz odpowiednie położenie serwisowe przyciskiem [Serwis-1], [Serwis-2], [Serwis-3] lub [Serwis-4]. 4. Wybierz przycisk [Wykonaj ruch ramieniem robota]. 5. Poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu serwisowym. Włącz zespół robota W zespole centralnym 1. Otwórz zespół centralny. 2. Sprawdź, czy w zespole centralnym: Zasilanie główne jest dostępne i prawidłowo podłączone Główny dopływ wody jest dostępny i prawidłowo podłączony Dopływ sprężonego powietrza jest dostępny i prawidłowo podłączony Robot udojowy jest prawidłowo podłączony do sieci T4C. 3. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. 4. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WŁ. 5. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WŁ. 6. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (3) do prawej (6) strony. 7. Zamknij centralną skrzynkę sterowniczą. 8. Zamknij zespół centralny. W zespole robota 1. Otwórz drzwi zespołu robota. 2. Otwórz skrzynkę sterowniczą robota. 3. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WŁ. 4. Ustaw automatyczne wyłączniki awaryjne (rys. 20, strona 14) w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (1) do prawej (2) strony (dotyczy tylko urządzenia Pura). 5. Poczekaj, aż interfejs E-Link wyświetli kartę [System]. Trwa to około 30 sekund. 6. Wybierz przycisk [Zmień widok] i upewnij się, że: stan AGS = Praca urządzenia. stan ECS jest pusty stan innych usług to Początkowy. 7. Jeżeli stany te nie są identyczne z powyższymi: 1. Wybierz przycisk [Zamknięcie] 2. Poczekaj około 5 sekund. 3. Wybierz przycisk [Zresetuj wszystko] 18 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

23 4. Poczekaj, aż stan usług zmieni się na Początkowy. 8. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. Ostrzeżenie Ramię robota przemieści się. Upewnij się, że w zasięgu ramienia robota nie znajdują się żadne przeszkody. 9. Poczekaj, aż wyświetlone zostanie okno kalibracji ramienia robota. 10. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 11. Upewnij się, że ramię robota przemieszcza się do góry, na zewnątrz, ponownie do góry oraz do przodu do maksymalnych położeń wszystkich cylindrów i silnika Y-drive. 12. Sprawdź, czy ramię robota zatrzymuje się w maksymalnym położeniu przednim. 13. Jeżeli wszystkie cylindry i silnik Y-drive przemieszczają się do położeń granicznych, wybierz przycisk [Zaakceptuj] i upewnij się, że ramię robota powraca do położenia wyjściowego. 14. Jeżeli jakikolwiek cylinder lub silnik Y-drive nie przemieszcza się do położenia maksymalnego, wybierz przycisk [Zatrzymaj] i wykonaj ponownie cztery poprzednie kroki. 15. Zamknij skrzynkę sterowniczą. 16. Zamknij drzwi zespołu robota. 17. Uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. 18. Jeżeli do zespołu centralnego podłączony jest drugi robot udojowy, powyższe czynności należy powtórzyć. Wyłącz zespół robota 1. Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link. 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [System] Przycisk [Zmień widok] Przycisk [Zamknięcie]. 3. Poczekaj, aż wszystkie usługi z wyjątkiem AGS i ECS nie będą w stanie Praca urządzenia. 4. Otwórz skrzynkę sterowniczą robota. Ostrzeżenie Ciśnienie powietrza zostanie utrzymane w robocie dopóki nie zostanie ono uwolnione. 5. Ustaw wyłączniki automatyczne (rys. 20, strona 14) w położeniu WYŁ. pojedynczo od prawej (2) do lewej (1) strony. 6. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WYŁ. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 19

24 Rysunek 20. LEGENDA: 1. Wyłącznik awaryjny robota udojowego 2. Wyłącznik awaryjny Pura Włącz zespół centralny 1. Otwórz zespół centralny. 2. Sprawdź, czy w zespole centralnym: Zasilanie główne jest dostępne i prawidłowo podłączone Główny dopływ wody jest dostępny i prawidłowo podłączony Dopływ sprężonego powietrza jest dostępny i prawidłowo podłączony Robot udojowy jest prawidłowo podłączony do sieci T4C. 3. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. 4. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WŁ. 5. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WŁ. 6. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (3) do prawej (6) strony. 7. Zamknij centralną skrzynkę sterowniczą. 8. Zamknij zespół centralny. 20 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

25 Wyłącz zespół centralny 1. Wyłącz wszystkie zespoły robota podłączone do zespołu centralnego (strona 13). 2. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. Ostrzeżenie Ciśnienie powietrza zostanie utrzymane w zespole centralnym i robotach, dopóki nie zostanie ono uwolnione. 3. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WYŁ. pojedynczo od prawej (6) do lewej (3) strony. 4. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WYŁ. 5. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WYŁ. Rysunek 21. Przerwanie wizyty krowy 1. Wybierz Karta [Praca]. 2. W polu Trwa wybierz [Przerwij wizytę]. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno Confirm user interruption of this visit: 1. Jeżeli podejście powiodło się, wybierz [Powiodło się]. 2. Jeżeli podejście nie powiodło się, wybierz [Nie powiodło się]. 3. W polu Wizyta będzie:, wybierz [Zatrzymaj]. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 21

26 Przerwanie przygotowania 1. Wybierz Karta [Praca]. 2. W polu System nakładania wybierz [Przerwij przed leczeniem]. 3. Gdy wyświetlone zostanie wyskakujące okno Confirm user interruption of this visit, wybierz [Zatrzymaj]. Anulowanie płukania za pomocą E-Link 1. Wybierz kartę [Praca]. 2. W polu Czyszczenie wybierz przycisk [Anuluj płukanie]. Potwierdzanie alarmów W E-Link: 1. Potwierdź alarm w wyskakującym oknie. 2. Usuń przyczynę alarmu. 3. Jeżeli przycisk [ ] jest wyświetlony. 1. Naciśnij [ ]. 2. Powtórz kroki od 1 do 3. Wyświetlanie aktywnych alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Lista aktywnych alarmów Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [1] Wyświetlanie historii alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Historia alarmów Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [2] 22 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

27 Wyczyść aktywne alarmy W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Wyczyść listę alarmową Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Uwaga Jeżeli przyczyna alarmu zostanie usunięta, reset robota udojowego wyczyści także alarmy w CRS+. Jeżeli alarm nie zostanie potwierdzony w robocie udojowym, pojawi się on ponownie w CRS+. Naciśnij klawisze skrótów [1], [3] Wstrzymywanie aktywnych alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Czy ignorować alarmy przez następne 60 min Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [4] Wyświetlanie historii zdarzeń W CRS+: 1. Wybierz: > Historia zdarzenia 2. Naciśnij [ENTER]. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 23

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika 2013, Xerox Corporation. Xerox e XEROX com a marca figurativa são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nazwy produktów i znaki

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo