Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy"

Transkrypt

1 Lely ASTRONAUT A4 Robot udojowy Informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji Przetłumaczono z oryginału w języku angielskim Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 TA STRONA JEST CELOWO PUSTA ii

3 Spis treści Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich 1 Lista wprowadzonych poprawek 1 Znaki towarowe, prawa autorskie i zrzeczenie odpowiedzialności 1 Ograniczenia gwarancyjne 2 Niedostępne w tej lokalizacji 1 Słowa ostrzegawcze 1 Bezpieczeństwo ogólne 1 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych 2 Bezpieczeństwo chemiczne 2 Bezpieczeństwo obsługi 3 Bezpieczeństwo instalacji 4 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji A4 4 Umiejscowienie etykiet bezpieczeństwa 5 Niedostępne w tej lokalizacji 1 Niebezpieczeństwo chemiczne (połknięcie/oparzenie) 1 Instrukcja wymiany środków chemicznych 2 Niebezpieczeństwo porażenia prądem 2 Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym 3 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 4 Zakaz wlewania cieczy do pompy próżniowej 4 Niebezpieczeństwo zakleszczenia 4 Części obrotowe Niebezpieczeństwo wciągnięcia 5 Niebezpieczeństwo związane z temperaturą 5 Konserwacja naklejek informacyjnych związanych z bezpieczeństwem 6 Przyciski zatrzymania awaryjnego 7 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 8 Uruchom zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 8 Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 9 Wyłącz wszystkie zespoły robota w grupie za pomocą CRS+ 9 Wyłącz zespół centralny 9 Zresetuj zespół robota 9 Kalibruj ramię robota 10 Przesuwanie ramienia robota do położenia wyjściowego 11 Przesuwanie ramienia robota do położenia serwisowego 11 Włącz zespół robota 11 Wyłącz zespół robota 13 iii

4 Włącz zespół centralny 14 Wyłącz zespół centralny 14 Przerwanie wizyty krowy 15 Przerwanie przygotowania 16 Anulowanie płukania za pomocą E-Link 16 Potwierdzanie alarmów 16 Wyświetlanie aktywnych alarmów 16 Wyświetlanie historii alarmów 16 Wyczyść aktywne alarmy 17 Wstrzymywanie aktywnych alarmów 17 Wyświetlanie historii zdarzeń 17 iv

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI I PRAW AUTORSKICH Lista wprowadzonych poprawek Nr: Data wydania (rr/mm) Rozdział(y) Uwagi 10/11 Wydanie pierwsze Znaki towarowe, prawa autorskie i zrzeczenie odpowiedzialności Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway oraz Welger są zastrzeżonymi znakami towarowymi Lely Group. Prawo wyłącznego używania należy do firm wchodzących w skład LELY Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w poszczególnych krajach, a ponadto dostarczane produkty mogą różnić się od tych przedstawionych na rysunkach. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i/lub publikowana za pomocą wydruku, kopiowania, mikrofilmu ani w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Lely Holding S.à r.l. Mimo że niniejsza publikacja została opracowana z najwyższą starannością, Lely nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia mogące wynikać z błędów lub pominięć w treści. Oryginalnym językiem instrukcji jest język angielski. Tłumaczenia instrukcji na inne języki opierają się na wersji angielskiej jako wersji źródłowej. Lely nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy instrukcją w wersji oryginalnej a instrukcjami w innych językach. Jeśli istnieją różnice w treści i wierności tłumaczonych instrukcji, dokumentem obowiązującym jest instrukcja w języku angielskim. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Faks: +31 (0) Strona internetowa: Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich 1

6 Ograniczenia gwarancyjne Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów lub wydatków spowodowanych następującym działaniem: Nieprawidłowe korzystanie z wyposażenia, tj. niezgodne z informacjami technicznymi zamieszczonymi w instrukcji operatora lub przekazanymi podczas programu serwisowania i konserwacji w ramach certyfikacji. Rezultat wszelkiej interwencji ze strony techników innych niż serwisanci firmy Lely lub technicy, którzy mają zgodę Lely na wykonywanie określonych obowiązków. Wypadki, takie jak zamarznięcie, oblodzenie, pożar, powódź, zalanie lub wszelkie inne formy wystąpienia nadmiaru wody, uderzenie pioruna. Awaria sieci elektrycznej lub uziemienia. Przemywanie, odkażane i mycie robota przy użyciu chlorowanych środków chemicznych może spowodować jego uszkodzenie. Uszkodzenia części robota na skutek użycia chlorowanych środków chemicznych nie są objęte gwarancją, a ich koszty nie zostaną pokryte w ramach umowy o całkowitej odpowiedzialności. Użycie sprężonego powietrza, które nie spełnia norm jakości określonych przez Lely Industries. Hacking, wirusy itp. Awaria sieci elektrycznej będąca skutkiem działania szkodników itp. Dla UŻYTKOWNIKÓW postępujących zgodnie z programem serwisowania i konserwacji w ramach certyfikacji: Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z wyposażenia, tj. niezgodnego z informacjami technicznymi zamieszczonymi w instrukcji operatora, a także nie są objęte programem gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich, które nie dotyczą samego urządzenia. Wszystkie układy są testowane. Jednak w przypadku wadliwego działania Lely nie może ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie. 2 Informacje dotyczące gwarancji i praw autorskich

7 NIEDOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI Słowa ostrzegawcze Należy zwrócić uwagę na zastosowanie w komunikatach bezpieczeństwa słów ostrzegawczych NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Słowo ostrzegawcze w każdym komunikacie ma następujące znaczenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ostrzeżenie Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, i obejmuje zagrożenia istniejące, gdy osłony są zdjęte. Przestroga Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała lub uszkodzenia produktu lub mienia. Uwaga Oznacza dodatkowe informacje, które mogą pomóc czytelnikowi. Bezpieczeństwo ogólne Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone. Robot udojowy może być wykorzystywany wyłącznie do dojenia krów. Robot udojowy nie może być wykorzystywany do innych celów, takich jak leczenie. W pobliżu zespołu centralnego i zespołów robota musi znajdować się apteczka. Należy ją przechowywać w dobrze widocznym miejscu. W pobliżu zespołu centralnego i zespołów robota musi znajdować się gaśnica pianowa lub gaśnica z dwutlenkiem węgla. Należy ją przechowywać w dobrze widocznym miejscu. Przed przystąpieniem do obsługi robota udojowego należy zainstalować wszystkie osłony ochronne. Należy nosić odpowiedni ubiór oraz sprzęt ochronny. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych robota udojowego należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować źródło zasilania elektrycznego, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Niedostępne w tej lokalizacji 3

8 Należy znać numer pogotowia ratunkowego obowiązujący na danym obszarze. W razie pytań, należy skontaktować się z najbliższym dostawcą usług firmy Lely. Razem z osobami obsługującymi urządzenie należy często (co roku) dokonywać przeglądu urządzenia pod kątem bezpieczeństwa działania. Przemysłowy sprzęt elektroniczny może wchodzić w interferencję z domowym sprzętem elektronicznym. W takim wypadku powodujący zakłócenia sprzęt powinien zostać usunięty. Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych Instalacja źródła zasilania robota udojowego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez upoważnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy uziemienie układu elektrycznego i wszystkich części robota udojowego spełnia wymogi obowiązujących lokalnie zasad i przepisów. Przed włączeniem zasilania elektrycznego należy upewnić się, że wszystkie przełączniki elektryczne znajdują się w położeniu WYŁ. Należy niezwłocznie wymieniać wszelkie uszkodzone przewody, kanały kablowe, przełączniki i inne części elektryczne. Przed otwarciem panelu elektrycznego w celu przeprowadzenia czynności w systemie elektrycznym należy zaizolować zasilanie elektryczne w panelu głównym. Bezpieczeństwo chemiczne W urządzeniu ASTRONAUT A4 stosowane są środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji. Środki chemiczne Astri-Cid, Astri-Lin i Astri- L są przechowywane w puszkach w zespole centralnym. Środek chemiczny Astri-UC przechowywany jest w beczce w odległości 5 m od zespołów robota lub zespołu centralnego. Zapasy poszczególnych środków chemicznych należy przechowywać poza robotem udojowym zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego dostawcy usług firmy Lely. Aby zapobiec omyłkowej zamianie produktów Astri, należy sprawdzić, czy odpowiednia rurka jest podłączona do odpowiedniego pojemnika z produktem Astri. Omyłkowa zamiana produktów Astri może spowodować poważne obrażenia u krów. Każdy produkt Astri jest oznaczony kodem kolorystycznym. Kolor każdej z rur ssących odpowiada określonemu produktowi Astri. Każda rura ssąca posiada dysk z nazwą produktu Astri. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na puszkach. Podczas pracy przy częściach, w których przepływają płyny dezynfekcyjne i czyszczące Astri, należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. W systemie czyszczącym NIE stosować produktów chlorowych. Lely Industries N.V. nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach gwarancji żadnych szkód wynikających z zastosowania w systemie czyszczącym produktów czyszczących innych niż Astri. NIE mieszać produktów Astri podczas wymiany pojemników. 4 Niedostępne w tej lokalizacji

9 Bezpieczeństwo obsługi Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy przeczytać i zrozumieć odpowiednią instrukcję obsługi oraz wszystkie oznaczenia związane z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone. W systemie czyszczącym NIE stosować produktów chlorowych. Lely Industries N.V. nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach gwarancji żadnych szkód wynikających z zastosowania w systemie czyszczącym produktów czyszczących innych niż Astri. NIE mieszać produktów Astri podczas wymiany pojemników. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych w robocie udojowym należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować źródło zasilania elektrycznego, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Przed przystąpieniem do obsługi robota udojowego należy zainstalować wszystkie pokrywy i osłony. Należy trzymać ręce, stopy, włosy i ubrania z dala od wszystkich ruchomych części. Osoby nieupoważnione, w szczególności małe dzieci, nie powinny znajdować się nigdy w pobliżu robota udojowego. Przed uruchomieniem dopływu ciśnienia pneumatycznego do robota udojowego należy upewnić się, że wszystkie części są szczelne, a przewody oraz łączniki znajdują się w dobrym stanie. Należy sprawdzić, czy na kamerze z czujnikiem ruchu nie ma zanieczyszczeń. Nie wolno wchodzić w obszar roboczy ramienia robota. Nie blokować ramienia robota. Może się ono poruszać z siłą wystarczającą, by spowodować obrażenia osób i/lub krowy. Nie pomagać robotowi udojowemu z obszaru kontrolnego, gdy podłącza on kubki udojowe do krowy. Należy zawsze zwracać uwagę na nieprzewidziane ruchy bydła. Bydło może wywierać znaczną siłę na części maszyny. Nie patrzeć bezpośrednio na światło laserowe stds. Obszar roboczy należy utrzymywać w stanie możliwie czystym i suchym. W razie pytań, należy skontaktować się z najbliższym dostawcą usług firmy Lely. Razem z osobami obsługującymi urządzenie należy często (co roku) dokonywać przeglądu urządzenia pod kątem bezpieczeństwa działania. Bezpieczeństwo instalacji Przed ustawieniem zespołu robota w prawidłowym położeniu nie należy instalować ogrodzenia rurowego po stronie krowy. Robot udojowy waży ok. 650 kg, a zespół centralny ok. 320 kg. Do przenoszenia zespołu robota lub zespołu centralnego należy zawsze używać odpowiedniego podnośnika. Należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji instalacji oraz Instrukcji z danymi technicznymi budynku. Do transportu robota zawsze należy używać specjalnej ramy transportowej i wózka widłowego. W przypadku zmiany lokalizacji zespołu robota w pomieszczeniach o płaskich podłogach (w tym drenażowych) można wykorzystać specjalny zestaw kółek. Niedostępne w tej lokalizacji 5

10 Robot nie będzie stabilny, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowany. Należy upewnić się, że podczas przenoszenia i instalacji robot jest zawsze dobrze zabezpieczony. Należy sprawdzić, czy zespół robota i zespół centralny jest prawidłowo zainstalowany w oborze. Zespół robota musi być instalowany w położeniu poziomym. W razie potrzeby należy zainstalować elementy wypełniające, aby zapewnić, że podłoże robota jest poziome. Przed podłączeniem zespołu robota i zespołu centralnego do źródła zasilania należy sprawdzić, czy jest ono prawidłowe. Instalacja źródła zasilania zespołu robota i zespołu centralnego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez upoważnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy uziemienie układu elektrycznego i wszystkich części zespołu robota i zespołu centralnego spełnia wymogi obowiązujących lokalnie zasad i przepisów. Nie należy wspinać się na ASTRONAUT A4. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych w urządzeniu ASTRONAUT A4 należy zawsze korzystać z odpowiedniego rusztowania lub drabiny dwustronnej. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji A4 Przed podłączeniem zasilania do robota udojowego w celu jego obsługi, przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub regulacji, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem. Robot udojowy może być konserwowany wyłącznie przez osoby przeszkolone. Technicy uprawnieni do wykonywania napraw robota udojowego muszą posiadać certyfikat firmy Lely Industries N.V. na poziomie nie niższym niż Service Level 1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych w robocie udojowym należy WYŁĄCZYĆ robota, odłączyć i zaizolować zasilanie elektryczne, uwolnić ciśnienie pneumatyczne i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu lub przy wysokociśnieniowych systemach pneumatycznych. Jeżeli jest to możliwe, przed przystąpieniem do pracy rozhermetyzować system. Podczas pracy przy systemach pneumatycznych należy nosić odzież ochronną oraz okulary ochronne. Podczas pracy przy częściach, w których przepływają płyny dezynfekcyjne i czyszczące, należy nosić rękawice oraz okulary ochronne. Po ukończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zainstalowane są wszystkie pokrywy i osłony. Niektóre elementy (pompa próżniowa, części wypełnione płynem czyszczącym) mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że są chłodne. Nie należy wspinać się na ASTRONAUT A4. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych urządzenia ASTRONAUT A4 należy zawsze korzystać z odpowiedniego rusztowania lub drabiny dwustronnej. Prac konserwacyjnych w zespole robota po stronie krów nie należy wykonywać w obecności zwierząt. 6 Niedostępne w tej lokalizacji

11 innovators in agriculture UMIEJSCOWIENIE ETYKIET BEZPIECZEŃSTWA Zespół centralny Rysunek 1. LEGENDA: 1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem (rys. 6, strona 2) 2. Niebezpieczeństwo związane z temperaturą (rys. 16, strona 5) 3. Brak cieczy w pompie próżniowej (rys. 12, strona 4) 4. Niebezpieczeństwo chemiczne (rys. 3, strona 1) 5. Instrukcja wymiany środków chemicznych (rys. 5, strona 2) Zespół robota Rysunek 2. LEGENDA: 1. Niebezpieczeństwo zakleszczenia (rys. 13, strona 4) 2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem (rys. 6, strona 2) 3. Części obrotowe, niebezpieczeństwo wciągnięcia (rys. 15, strona 5) 4. Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym (rys. 8, strona 3) 5. Niebezpieczeństwo chemiczne 6. Niebezpieczeństwo związane z temperaturą (rys. 16, strona 5) Umiejscowienie etykiet bezpieczeństwa 7

12 NIEDOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI Niebezpieczeństwo chemiczne (połknięcie/oparzenie) Rysunek 3. Symbol niebezpieczeństwa chemicznego (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 4. Symbol niebezpieczeństwa chemicznego (Kanada i USA) Ostrzeżenie Może spowodować poważne oparzenia palców i dłoni. Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów BHP. Unikać kontaktu środka czyszczącego ze skórą lub oczami. Nosić rękawice, okulary ochronne oraz odzież ochronną. W przypadku kontaktu środka czyszczącego z oczami: natychmiast przepłukać oczy wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Instrukcja wymiany środków chemicznych Rysunek 5. Naklejka z instrukcją wymiany środków chemicznych 8 Niedostępne w tej lokalizacji

13 Niebezpieczeństwo porażenia prądem Rysunek 6. Symbol niebezpieczeństwa porażenia prądem (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 7. Symbol niebezpieczeństwa porażenia prądem (Kanada i USA) Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, dostosowawczych lub naprawczych zatrzymać robota udojowego, wyłączyć zasilanie elektryczne na panelu głównym i poczekać do zatrzymania wszystkich części ruchomych. Odłączyć i wyłączyć główny przełącznik zasilania elektrycznego. Niebezpieczeństwo związane ze światłem laserowym Rysunek 8. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego ze światłem laserowym (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 9. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego ze światłem laserowym (z wyjątkiem Kanady i USA) Niedostępne w tej lokalizacji 9

14 Rysunek 10. Symbol niebezpieczeństwa związanego ze światłem laserowym (Kanada i USA) Przestroga Produkt laserowy klasy 2. Promieniowanie laserowe. Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę laserową. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Rysunek 11. Symbol ostrzeżenia Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Ostrzeżenie Wstęp dozwolony wyłącznie dla osób, które zapoznały się z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zakaz wlewania cieczy do pompy próżniowej Rysunek 12. Symbol zakazu wlewania cieczy do pompy próżniowej Ostrzeżenie Stosować wyłącznie zalecany olej do pompy próżniowej. 10 Niedostępne w tej lokalizacji

15 Niebezpieczeństwo zakleszczenia Rysunek 13. Symbol niebezpieczeństwa zakleszczenia (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 14. Symbol niebezpieczeństwa zakleszczenia (Kanada i USA) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez ruchome części. Podczas pracy urządzenia ASTRONAUT A4 zachować bezpieczną odległość od wszelkich ruchomych części. Części obrotowe Niebezpieczeństwo wciągnięcia Rysunek 15. Części obrotowe symbol oznaczający niebezpieczeństwo wciągnięcia Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez obrotowe części. Podczas pracy urządzenia ASTRONAUT A4 zachować bezpieczną odległość od wszelkich obrotowych części. Niedostępne w tej lokalizacji 11

16 Niebezpieczeństwo związane z temperaturą Rysunek 16. Symbol niebezpieczeństwa pierwszego stopnia związanego z temperaturą (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 17. Symbol niebezpieczeństwa drugiego stopnia związanego z temperaturą (z wyjątkiem Kanady i USA) Rysunek 18. Symbol niebezpieczeństwa wiązanego z temperaturą (Kanada i USA) Przestroga Nie wolno dotykać części systemu czyszczącego, dopóki nie ostygną. Wysoka temperatura może spowodować obrażenia ciała. Należy nosić rękawice ochronne. 12 Niedostępne w tej lokalizacji

17 KONSERWACJA NAKLEJEK INFORMACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM Na naklejkach informacyjnych związanych z bezpieczeństwem umieszczonych na robocie udojowym Astronaut widoczne są ważne i przydatne informacje, które pomagają w bezpiecznej obsłudze i konserwacji robota udojowego. Aby mieć pewność, że wszystkie naklejki informacyjne są we właściwych miejscach i stanie, należy zastosować się do poniższych instrukcji. Naklejki informacyjne należy zawsze utrzymywać w czystości i dbać o ich czytelność. Naklejki informacyjne należy czyścić wodą z mydłem. Nie wolno używać rozpuszczalników, żrących środków czyszczących ani innych podobnych substancji, które mogą uszkodzić naklejki informacyjne. Należy wymieniać brakujące lub nieczytelne naklejki informacyjne. Naklejki informacyjne można nabyć u lokalnego dostawcy usług firmy Lely. PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Zespół centralny W razie nagłego wypadku wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Zespół robota Zespół robota jest wyposażony w trzy przyciski zatrzymania awaryjnego: W tylnej części ramienia robota W bocznej części osłony sterowni. Naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje natychmiastowe zatrzymanie działania zespołu robota oraz ruchu ramienia. Zasilanie zespołu robota jest wyłączone. Ostrzeżenie Naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymania awaryjnego nie powoduje całkowitego odcięcia zasilania pneumatycznego i elektrycznego od robota udojowego. Po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne zespołu centralnego. Konserwacja naklejek informacyjnych związanych z bezpieczeństwem 13

18 Aby zresetować przycisk zatrzymania awaryjnego, należy przekręcić przycisk w prawo i wyciągnąć aż zostanie zablokowany. Przed ponownym uruchomieniem zespołu robota należy go zresetować, a jego ramię ponownie skalibrować. Rysunek Przyciski zatrzymania awaryjnego

19 PODSTAWOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI Uwaga W tej części zawarte są instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji ASTRONAUT A4. Pełny zestaw instrukcji dotyczących obsługi robota znajduje się w instrukcji obsługi. Uruchom zespół robota za pomocą interfejsu E-Link 1. W interfejsie E-Link wybierz: Przycisk [ ], aby otworzyć pasek przycisków szybkiego uruchamiania. Przycisk 2. Podczas uruchamiania wyświetlany jest przycisk. 3. Kiedy robot udojowy jest w użyciu, wyświetlany jest przycisk (stop). Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E- Link 1. W interfejsie E-Link wybierz: Przycisk [ ], aby otworzyć pasek przycisków szybkiego uruchamiania. Przycisk. 2. Urządzenie ASTRONAUT A4 zostanie zatrzymane po zakończeniu doju lub procesu czyszczenia. W międzyczasie wyświetlany jest przycisk. 3. Kiedy robot udojowy jest wyłączony, wyświetlany jest przycisk (stop). Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 15

20 Wyłącz wszystkie zespoły robota w grupie za pomocą CRS+ 1. W systemie CRS+ naciśnij przycisk [ENTER]. 2. Wybierz Cleaning system > Robots out of operation > Tak. 3. Naciśnij przycisk [ENTER]. Wyłącz zespół centralny 4. Wyłącz roboty podłączone do zespołu centralnego za pomocą interfejsu E-Link. Zresetuj zespół robota 1. Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link. 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [System] Przycisk [Zmień widok] Przycisk [Zamknięcie]. 3. Poczekaj, aż wszystkie usługi z wyjątkiem AGS i ECS nie będą w stanie Praca urządzenia. 4. Wybierz przycisk [Zresetuj wszystko]. 5. Poczekaj, aż: Stan AGS będzie inny niż Praca urządzenia. Stan ECS będzie inny niż Praca urządzenia. Stan innych usług to Początkowy. 6. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 7. Zostanie wyświetlone okno procedury kalibracji. Ostrzeżenie Ramię robota przemieści się. Upewnij się, że w zasięgu ramienia robota nie znajdują się żadne przeszkody. 8. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 9. Po zakończeniu kalibracji ramienia robota należy upewnić się, że cylindry i silnik Y-drive zasilany pasem zębatym znajdują się w położeniach maksymalnych. 10. Jeżeli cylindry i silnik Y-drive NIE znajdują się na skrajach, należy ponownie wykonać kalibrację. W tym celu: 1. Wybierz przycisk [Zatrzymaj]. 2. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 11. Jeżeli cylindry i silnik Y-drive znajdują się w położeniach maksymalnych, wybierz [Zaakceptuj]. 12. W stosownym przypadku Uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. 16 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

21 Kalibruj ramię robota 1. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Zadania] Przycisk [Kalibracja ramienia robota]. 2. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 3. Upewnij się, że ramię robota przemieszcza się do góry, na zewnątrz, ponownie do góry oraz do przodu do maksymalnych położeń wszystkich cylindrów i silnika Y-drive. 4. Sprawdź, czy ramię robota zatrzymuje się w maksymalnym położeniu przednim. 5. Jeżeli wszystkie cylindry i silnik Y-drive przemieszczają się do położeń granicznych, wybierz przycisk [Zaakceptuj] i upewnij się, że ramię robota powraca do położenia wyjściowego. 6. Jeżeli jakikolwiek cylinder lub silnik Y-drive nie przemieszcza się do położenia maksymalnego, wybierz przycisk [Zatrzymaj] i wykonaj ponownie cztery poprzednie kroki. Ostrzeżenie Przesuwanie ramienia robota do położenia wyjściowego Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych na robocie udojowym poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu wyjściowym. Ostrzeżenie 1. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Ramię robota] [Dom] [Wykonaj ruch ramieniem robota]. 2. Poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu wyjściowym. 3. W odpowiednim przypadku uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. Przesuwanie ramienia robota do położenia serwisowego 1. W razie potrzeby wyłącz działanie robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych na robocie udojowym poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu serwisowym. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 17

22 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [Test] [Ramię robota] 3. Wybierz odpowiednie położenie serwisowe przyciskiem [Serwis-1], [Serwis-2], [Serwis-3] lub [Serwis-4]. 4. Wybierz przycisk [Wykonaj ruch ramieniem robota]. 5. Poczekaj, aż ramię robota zatrzyma się w położeniu serwisowym. Włącz zespół robota W zespole centralnym 1. Otwórz zespół centralny. 2. Sprawdź, czy w zespole centralnym: Zasilanie główne jest dostępne i prawidłowo podłączone Główny dopływ wody jest dostępny i prawidłowo podłączony Dopływ sprężonego powietrza jest dostępny i prawidłowo podłączony Robot udojowy jest prawidłowo podłączony do sieci T4C. 3. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. 4. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WŁ. 5. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WŁ. 6. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (3) do prawej (6) strony. 7. Zamknij centralną skrzynkę sterowniczą. 8. Zamknij zespół centralny. W zespole robota 1. Otwórz drzwi zespołu robota. 2. Otwórz skrzynkę sterowniczą robota. 3. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WŁ. 4. Ustaw automatyczne wyłączniki awaryjne (rys. 20, strona 14) w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (1) do prawej (2) strony (dotyczy tylko urządzenia Pura). 5. Poczekaj, aż interfejs E-Link wyświetli kartę [System]. Trwa to około 30 sekund. 6. Wybierz przycisk [Zmień widok] i upewnij się, że: stan AGS = Praca urządzenia. stan ECS jest pusty stan innych usług to Początkowy. 7. Jeżeli stany te nie są identyczne z powyższymi: 1. Wybierz przycisk [Zamknięcie] 2. Poczekaj około 5 sekund. 3. Wybierz przycisk [Zresetuj wszystko] 18 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

23 4. Poczekaj, aż stan usług zmieni się na Początkowy. 8. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. Ostrzeżenie Ramię robota przemieści się. Upewnij się, że w zasięgu ramienia robota nie znajdują się żadne przeszkody. 9. Poczekaj, aż wyświetlone zostanie okno kalibracji ramienia robota. 10. Wybierz przycisk [Rozpocznij]. 11. Upewnij się, że ramię robota przemieszcza się do góry, na zewnątrz, ponownie do góry oraz do przodu do maksymalnych położeń wszystkich cylindrów i silnika Y-drive. 12. Sprawdź, czy ramię robota zatrzymuje się w maksymalnym położeniu przednim. 13. Jeżeli wszystkie cylindry i silnik Y-drive przemieszczają się do położeń granicznych, wybierz przycisk [Zaakceptuj] i upewnij się, że ramię robota powraca do położenia wyjściowego. 14. Jeżeli jakikolwiek cylinder lub silnik Y-drive nie przemieszcza się do położenia maksymalnego, wybierz przycisk [Zatrzymaj] i wykonaj ponownie cztery poprzednie kroki. 15. Zamknij skrzynkę sterowniczą. 16. Zamknij drzwi zespołu robota. 17. Uruchom robota udojowego za pomocą interfejsu E-Link. 18. Jeżeli do zespołu centralnego podłączony jest drugi robot udojowy, powyższe czynności należy powtórzyć. Wyłącz zespół robota 1. Wyłącz zespół robota za pomocą interfejsu E-Link. 2. W interfejsie E-Link wybierz: Karta [System] Przycisk [Zmień widok] Przycisk [Zamknięcie]. 3. Poczekaj, aż wszystkie usługi z wyjątkiem AGS i ECS nie będą w stanie Praca urządzenia. 4. Otwórz skrzynkę sterowniczą robota. Ostrzeżenie Ciśnienie powietrza zostanie utrzymane w robocie dopóki nie zostanie ono uwolnione. 5. Ustaw wyłączniki automatyczne (rys. 20, strona 14) w położeniu WYŁ. pojedynczo od prawej (2) do lewej (1) strony. 6. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WYŁ. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 19

24 Rysunek 20. LEGENDA: 1. Wyłącznik awaryjny robota udojowego 2. Wyłącznik awaryjny Pura Włącz zespół centralny 1. Otwórz zespół centralny. 2. Sprawdź, czy w zespole centralnym: Zasilanie główne jest dostępne i prawidłowo podłączone Główny dopływ wody jest dostępny i prawidłowo podłączony Dopływ sprężonego powietrza jest dostępny i prawidłowo podłączony Robot udojowy jest prawidłowo podłączony do sieci T4C. 3. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. 4. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WŁ. 5. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WŁ. 6. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WŁ pojedynczo od lewej (3) do prawej (6) strony. 7. Zamknij centralną skrzynkę sterowniczą. 8. Zamknij zespół centralny. 20 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

25 Wyłącz zespół centralny 1. Wyłącz wszystkie zespoły robota podłączone do zespołu centralnego (strona 13). 2. Otwórz centralną skrzynkę sterowniczą. Ostrzeżenie Ciśnienie powietrza zostanie utrzymane w zespole centralnym i robotach, dopóki nie zostanie ono uwolnione. 3. Ustaw wyłączniki automatyczne w położeniu WYŁ. pojedynczo od prawej (6) do lewej (3) strony. 4. Ustaw przełącznik bezpiecznej eksploatacji (2) w pozycji WYŁ. 5. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ (rys. 21, strona 15) w pozycji WYŁ. Rysunek 21. Przerwanie wizyty krowy 1. Wybierz Karta [Praca]. 2. W polu Trwa wybierz [Przerwij wizytę]. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno Confirm user interruption of this visit: 1. Jeżeli podejście powiodło się, wybierz [Powiodło się]. 2. Jeżeli podejście nie powiodło się, wybierz [Nie powiodło się]. 3. W polu Wizyta będzie:, wybierz [Zatrzymaj]. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 21

26 Przerwanie przygotowania 1. Wybierz Karta [Praca]. 2. W polu System nakładania wybierz [Przerwij przed leczeniem]. 3. Gdy wyświetlone zostanie wyskakujące okno Confirm user interruption of this visit, wybierz [Zatrzymaj]. Anulowanie płukania za pomocą E-Link 1. Wybierz kartę [Praca]. 2. W polu Czyszczenie wybierz przycisk [Anuluj płukanie]. Potwierdzanie alarmów W E-Link: 1. Potwierdź alarm w wyskakującym oknie. 2. Usuń przyczynę alarmu. 3. Jeżeli przycisk [ ] jest wyświetlony. 1. Naciśnij [ ]. 2. Powtórz kroki od 1 do 3. Wyświetlanie aktywnych alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Lista aktywnych alarmów Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [1] Wyświetlanie historii alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Historia alarmów Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [2] 22 Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi

27 Wyczyść aktywne alarmy W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Wyczyść listę alarmową Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Uwaga Jeżeli przyczyna alarmu zostanie usunięta, reset robota udojowego wyczyści także alarmy w CRS+. Jeżeli alarm nie zostanie potwierdzony w robocie udojowym, pojawi się on ponownie w CRS+. Naciśnij klawisze skrótów [1], [3] Wstrzymywanie aktywnych alarmów W CRS+: 1. Wybierz: Główne menu > System alarmowy > Czy ignorować alarmy przez następne 60 min Tak. 2. Naciśnij [ENTER]. Naciśnij klawisze skrótów [1], [4] Wyświetlanie historii zdarzeń W CRS+: 1. Wybierz: > Historia zdarzenia 2. Naciśnij [ENTER]. Podstawowe instrukcje dotyczące obsługi 23

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Wykreuj przyszłość dla swojego gospodarstwa

Wykreuj przyszłość dla swojego gospodarstwa www.lely.com innovators in agriculture LELY AUTOMATYZACJA PRACY W OBORZE Wykreuj przyszłość dla swojego gospodarstwa Razem rozwijamy horyzonty Jako wynalazca robota udojowego, na świecie zainstalowaliśmy

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Aritco 4000. Version: 4000 200 pl 01

Podręcznik użytkownika Aritco 4000. Version: 4000 200 pl 01 Podręcznik użytkownika Aritco 4000 Version: 4000 200 pl 01 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i nie powinny być uznawane za przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Hodowla zwierząt w rolnictwie

Hodowla zwierząt w rolnictwie Hodowla zwierząt w rolnictwie Proste porady na temat środowiska pracy i bezpieczeństwa żywności Opracowanie: JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik na zlecenie Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE I. Eksploatacja systemu Arena On Line 1. Eksploatacja i obsługa Systemu musi być wykonywana przez wykwalifikowany i przeszkolony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z robotem przemysłowym. Gliwice 2007

Bezpieczeństwo pracy z robotem przemysłowym. Gliwice 2007 ABC Control - robotyka robotyzacja automatyka roboty abb fanuc kuka Gliwice 2007 Spis treści 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz wyposażeniu...2 2.Wykonywanie regularnych przeglądów robota,

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Słup poziomy T11

Instrukcja użytkowania Słup poziomy T11 Instrukcja użytkowania Słup poziomy T11 1 1. Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności WE Producent: Jasopels A/S Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording, Dania Tel. +45 98 43 99 66 Nazwa maszyny: Słup poziomy

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo