I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, ul. Warzywna 1, Pabianice, woj. łódzkie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, ul. Warzywna 1, Pabianice, woj. łódzkie,"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Pabianice: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 W PABIANICACH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach, ul. Warzywna 1, Pabianice, woj. łódzkie, tel , w. 23, faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 W PABIANICACH. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg gminnych, w okresie zimowym, w sezonie 2014/2015. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: 1) Część I - Drogi utwardzone, 2) Część II - Drogi nieutwardzone - trasa I, 3) Część III - Drogi nieutwardzone - trasa II, 4) Część IV - Drogi nieutwardzone - trasa III, 5) Część V - Chodniki - trasa I, 6) Część VI - Chodniki - trasa II, 7) Część VII - Chodniki - trasa III, 8) Część VIII - Wywóz śniegu, 9) Część IX - Załadunek śniegu. 3. Szczegółowy opis poszczególnych tras (wykaz ulic, tras przejazdu) w ramach części od I do VII został zawarty w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach części I łączna długość odśnieżanych dróg wynosi 228,9 km (trasa I - 55,9 km, trasa II - 57 km, trasa III - 55 km, trasa IV - 61 km), w ramach części II - 19,39 km, w ramach części III - 12,55 km, w ramach części IV - 23,47 km. W ramach części V łączna powierzchnia jednorazowo odśnieżanych i posypywanych chodników ,5 m2, w ramach części VI m2, w ramach części VII m2. 4. W ramach realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące zaangażowanie: 1) Część I - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej pojazdami z osprzętem Zamawiającego godzin, pełnienie dyżuru na bazie godzin, 2) Część II -

2 Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy godzin, 3) Część III - Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy godzin, 4) Część IV - Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy godzin, 5) Część V - Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy ,50 m2, 6) Część VI - Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy ,00 m2, 7) Część VII - Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy ,00 m2, 8) Część VIII - Wywóz śniegu pojazdami Wykonawcy - 60 godzin, 9) Część IX - Załadunek śniegu pojazdem Wykonawcy - 30 godzin. 5. Do realizacji przedmiotu zamówienia będzie niezbędny n/w sprzęt: 1) Część I - pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg - szt. 4, 2) Część II - pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - szt. 1, 3) Część III - pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - szt. 1, 4) Część IV - pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - szt. 1, 5) Część V - pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - szt. 1, 6) Część VI - pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - szt. 1, 7) Część VII - pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - szt. 1, 8) Część VIII - pojazd do załadunku śniegu - szt. 1, 9) Część IX - pojazd ciężarowy o ładowności min. 17 Mg - szt Opis wymagań technicznych (wyposażenia) dla poszczególnych rodzajów sprzętu: 1) Pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg - nośniki pod osprzęt Zamawiającego: solarko - piaskarki, pługi jednostronne; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN w czołownicę - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi, instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy. 2) Pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - ciągnik z pługiem typu średniego ok. 90 KM lub koparko - ładowarka o mocy ok. 100 KM (zakończenie przedniej łyżki - nóż). 3) Pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szer, odśnieżania max. 1, 50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania. 4) Pojazd do odśnieżania dróg gruntowych i załadunku śniegu - koparko - ładowarka o mocy min. 100 KM 5) Pojazd ciężarowy o ładowności min. 17 Mg - przeznaczenie do wywozu śniegu. 7. Definicja podstawowych pojęć na potrzeby przedmiotowego postępowania: 1) Zimowe utrzymanie dróg [ZUD] - zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimowym a powodujących utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym; 2) Odśnieżanie - zgarnianie śniegu z jezdni i pobocza drogi kołowej przy pomocy odśnieżarki; 3) Likwidacja śliskości - rozsypywanie na jezdnię drogi kołowej materiałów uszorstniających lub środków chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej, soli drogowej czystej postaci zroszonej solanką) przy użyciu solarek, piaskarek. 4) Jednostka sprzętowa - pojazdnośnik wraz z solarką, piaskarką, pługiem odśnieżnym, ładowarka, równiarka, -spycharka i inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadańz zakresu ZUD; 5) Piaskarka - Solarka - jednostka sprzętowa z urządzeniem przystosowanym do rozsypywania materiałów uszorstniających lub środków chemicznych w celu zwalczania śliskości zimowej; 6) Odśnieżarka - jednostka sprzętowa przystosowana do odśnieżania. 7) Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie: - Gołoledź - jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze; - Lodowica - (oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu; - Zlodowaciały lub ubity śnieg - jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalegającej na nawierzchni - Śliskość pośniegowa - jest to śliskość powstała wskutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem

3 intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. 8. Zasady współpracy: 1) W terminie do 3 dni od momentu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz kierowców/operatorów wykonujących usługę z przypisaniem do danego pojazdu (nr rejestracyjny pojazdu), z podaniem aktualnych numerów telefonów komórkowych oraz wskazanie Dyspozytora Wykonawcy i jego numeru telefonu komórkowego/stacjonarnego. 2) W terminie 5 dni od momentu zgłoszenia potrzeby podstawienia nośników Zamawiający zorganizuje spotkanie z kierowcami Wykonawców, na którym odbędzie się: - szkolenie dotyczące obsługi sprzętu będącego własnością Zamawiającego a oddanego do dyspozycji Wykonawcy. Na okoliczność przekazania sprawnego sprzętu (piaskarko - solarki, pługi odśnieżne) zostanie sporządzony odpowiedni protokół, podpisany przez obie strony. Wykonawca we własnym zakresie dokona montażu przejętego sprzętu z jednoczesnym zamontowaniem czołownic, niezbędnych instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposaży każdy pojazd w dwie lampy reflektorowe oraz jedną zespoloną lampę ostrzegawczy a także dokona sprawdzenia gotowości sprzętu do pracy. - szkolenie dotyczące technologii prowadzenia zimowego utrzymania dróg w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 3) Zamawianie pojazdu/sprzętu do pracy dokonywane będzie wg potrzeb przez dyżurnego Zamawiającego poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy, operatora lub dyspozytora Wykonawcy o konieczności stawienia się ze sprzętem na bazie Zamawiającego, na daną godzinę. 4) Wykonawca obowiązany jest zapewnić podstawienie osprzętowionego pojazdu najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia, w wyznaczone miejsca wykonywania usługi. Każdy kierowca posiadający urządzenie GPS ma obowiązek aktywowania urządzenia poprzez jego załączenie z chwilą stawienia się na bazie Zamawiającego. 5) Po dojeździe na bazę kierowca/operator ma obowiązek zgłosić się do dyżurnego Zamawiającego osobiście celem potwierdzenia przybycia i gotowości do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg. Dyżurny będzie każdorazowo określał lokalizację trasy i zakres usługi do wykonania bądź wyda polecenie dyżurowania na bazie. 6) Każdorazowo z chwilą wykonania usługi zimowego utrzymania dróg kierowca po powrocie z wykonania zadania zgłasza się do dyżurnego Zamawiającego, zgłaszając fakt wykonania usługi oraz informuje o sytuacji na drodze, zaś dyżurny wydaje dyspozycje w zależności od panującej sytuacji. Obowiązkiem kierowcy/operatora jest zgłoszenie z trasy każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na jakość świadczonej usługi. 7) W przypadku wezwania kierowcy/operatora z osprzętowionym pojazdem na bazę pojazdy i osprzęt powinny być w pełni gotowe do podjęcia w każdej chwili usługi zimowego utrzymania dróg. 8) Natychmiastowemu zgłoszeniu do dyżurnego Zamawiającego podlega wystąpienie ewentualnych awarii pojazdu lub osprzętu w czasie wykonywania usługi bądź na dojeździe do miejsca świadczenia usługi. 9) Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiały pędne i uzupełnia je we własnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach poniżej - 20 C Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zimowego oleju napędowego, niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy. 10) Wykonawca zapewnia zmianowość pracy kierowców/operatorów, respektując obowiązujący ich czas i wymogi kodeksu pracy do zapewnienia ciągłości pracy. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 12) Zamawiający zapewnia sól i piasek o frakcji 0-2 mm na składowisku bazy (siedziby) Zamawiającego. 13) Zamawiający zabezpiecza na terenie bazy (siedziby) ładowarkę do załadunku piaskarek i solarek oraz do wytwarzania mieszanki piaskowo - solnej. 14) Podczas załadunku Wykonawca dokonuje we własnym zakresie czynności ewentualnego rozbrylania mieszanki piaskowo - solnej na sitach piaskarki. 15) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się podstawić inny osprzętowiony pojazd zastępczy bądź dokonać przełożenia osprzętu Zamawiającego na inny pojazd niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin od wystąpienia awarii, na

4 wezwanie dyżurnego Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będą potrzeby zimowego utrzymania dróg. 16) W zakresie części I - Zamawiający zabrania świadczenia usług osprzętem Zamawiającego na rzecz innych podmiotów. 17) Wykonawca zabezpieczy w każdym nośniku pod pługopiaskarkę urządzenie nawigacji satelitarnej GPS z podaniem Zamawiającemu hasła i loginu, tak aby mógł on na bieżąco śledzić oraz rejestrować prowadzenie akcji. 18) Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach osprzęt i urządzenia, zapewnia jego prawidłową obsługę, codzienną konserwację, wymagane przeglądy techniczne, oleje, filtry, smary oraz ponosi koszty związane ze zużyciem paliwa i olejów wynikające z bieżącej eksploatacji osprzętu. Koszty napraw wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji i montażu osprzętu pokrywa Wykonawca, natomiast koszty napraw wynikające z normalnej eksploatacji pokrywa Zamawiający. W sytuacjach spornych rozstrzygać będzie orzeczenie wydane przez serwis wzywany przez Zamawiającego. Jeżeli uszkodzenia osprzętu wg opinii serwisu będą wynikiem nieprawidłowej eksploatacji lub montażu, to Wykonawca pokrywa również koszty wydanej opinii serwisu oraz koszty dojazdu serwisu. 19) Wykonawca wyposaży kierowców/operatorów w sprawne telefony komórkowe celem zapewnienia kontaktu z dyżurnym, a pojazdy w liny holownicze, łopaty, łańcuchy na koła itp. 20) Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem po zakończeniu sezonu zimowego dokonuje przeglądu technicznego piaskarek i pługów. Do przeglądu należy przygotować osprzęt umyty, bez pozostałości mieszanki piaskowo - solnej, zakonserwowany, winny być wykonane zaprawki antykorozyjne w miejscach ubytków powłok lakierniczych - dotyczy osprzętu nowego, Układy napędowe - silniki spalinowe, pompy hydrauliczne, turbiny powinny być zalane odpowiednim czystym olejem lub uzupełnienie do wymaganego stanu. Tak przygotowany osprzęt Wykonawca zwraca protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie 21 dni od daty zakończenia realizacji umowy. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kar za opóźnienia w przekazaniu osprzętu zgodnie z zawartą umową. 21) W przeglądzie winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. Jeżeli w wyniku przeglądu wystąpi konieczność dokonania naprawy osprzętu to koszty tych napraw obciążą odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami pkt. 5 w zakresie napraw. Sprawność techniczna zdawanego osprzętu musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. 22) Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle km/h. 23) Średnia prędkość jazdy najczęściej stosowana przy rozsypywaniu mieszanki to 30 km/h. 24) Wykonawca powinien: - Podstawić i zamontować w terminach wskazanych przez Zamawiającego osprzęt zimowy tj. pługi, solarki, piaskarki. - Wyposażyć na koszt własny swoje pojazdy w urządzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym lub w inne urządzenia wskazane przez Zamawiającego np. środki łączności, - Dokonać na swój koszt niezbędnych przeróbek w sprzęcie, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego działania osprzętu oraz wykonania i bezpieczeństwa prowadzonych prac. 9. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy (około 15 października 2014 roku) do 31 marca 2015 roku. 10. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie wykonania usługi odśnieżania przez sprzęt do odśnieżania obejmuje tylko pracę efektywną na wezwanie telefoniczne dyżurnego. Czas pracy efektywnej obejmuje: - wyjazd z miejsca postoju na wyznaczoną trasę po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyżurnemu, - wykonanie zadanych czynności, - powrót do miejsca postoju i niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie zakończenia usługi. b). Czas pracy efektywnej i czas dyżuru będzie zaokrąglany zgodnie z zasadami zaokrąglania w dół/lub w górę do 10 minut i płatny za niepełną godzinę jako ułamek stawki godzinowej. Podstawą do rozliczenia będzie odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi zgłoszona dyżurnemu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania czasu pracy efektywnej i dyżuru w oparciu o wydruk z urządzeń GPS, potwierdzających czas działania w pozycjach: łączny czas jazdy i łączny czas postojów. c). Wykonanie usługi

5 zimowego utrzymania dróg przez pługosolarki, pługopiaskarki i pługi to całkowity czas pracy efektywnej, która obejmuje: - czas dojazdu na składowisko od momentu otrzymania dyspozycji od dyżurnego, - postoju pojazdu pod załadunkiem mieszanki piaskowo - solnej (czas dla załadunku jednego pojazdu - 15 minut) i tankowania solanki (czas - 30 minut) do momentu wyjazdu z placu, - dojazd do miejsca wykonywania usługi, - wykonanie usługi na wskazanych drogach, - powrót do bazy z niezwłocznym powiadomieniem dyżurnego o zakończeniu usługi, - dojazd na warsztat w celu naprawy osprzętu Zamawiającego. d). W cenie jednostkowej usługi zimowego utrzymania dróg - jednej godziny pracy i 1 m2 powierzchni (zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, odśnieżania) wkalkulowane będą koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg obciążających Wykonawcę oraz koszty dojazdów na bazę. e). Zaproponowana cena jednostkowa obejmuje świadczenie usług na wszystkich elementach drogi (nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, skrzyżowania, pasy skrętów) przy szerokości posypywania 0,9 szerokości jezdni na drogach jednojezdniowych i/lub odśnieżania całej jezdni, natomiast chodnik uważa się za odśnieżony przy szer. 1, 5 m. f). Zaliczenie wykonania usługi: posypywania, posypywania z odśnieżaniem, odśnieżania lub przejazdu kontrolnego po drogach następuje po zgłoszeniu się kierowcy/operatora na bazie z powiadomieniem niezwłocznie dyżurnego o wykonaniu usługi i/lub przekazaniu informacji dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o odczyty z urządzeń GPS na pojazdach, które zostały w nie zaopatrzone. g). Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), h). Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca - faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, i). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi, j) Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. k) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. l) Sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej efektywnie usługi (godzina lub m2) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 11. Kody CPV: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej. Uwaga: 1.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego usługą, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia III.3.3) Potencjał techniczny o Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dysponowanie n/w sprzętem: - Część I - pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg - szt. 4, - Część II - pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - szt. 1, - Część III - pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - szt. 1, - Część IV - pojazd do odśnieżania dróg gruntowych - szt. 1, - Część V - pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - szt. 1, - Część VI - pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - szt. 1, - Część VII - pojazd do odśnieżania i posypywania chodników - szt. 1, - Część VIII - pojazd do załadunku śniegu - szt. 1, - Część IX - pojazd ciężarowy o ładowności min. 17 Mg - szt. 2. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

7 o Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a). formularz cenowy (wzór w SIWZ). b). formularz oferty (wzór w SIWZ). c). oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), d). oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem (wzór w SIWZ).

8 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pabianice, ul. Warzywna 1. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Pabianice, ul. Warzywna 1. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Drogi utwardzone. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej pojazdami z osprzętem Zamawiającego godzin, pełnienie dyżuru na bazie godzin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drogi nieutwardzone - trasa I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy godzin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drogi nieutwardzone - trasa II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy godzin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drogi nieutwardzone - trasa III. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy godzin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

9 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Chodniki - trasa I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy ,50 m2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Chodniki - trasa II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy ,00 m2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Chodniki - trasa III. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy ,00 m2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wywóz śniegu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz śniegu pojazdami Wykonawcy - 60 godzin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Załadunek śniegu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek śniegu pojazdem Wykonawcy - 30 godzin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 Numer ogłoszenia: 206627-2014; data zamieszczenia: 30.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Numer ogłoszenia: 288388-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-10-08 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych w mieście

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 347510-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 206035-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Zamkowej 16 NIP 731-196-27-56 REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zdizm.pabianice.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zdizm.pabianice.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zdizm.pabianice.pl/ Pabianice: SPRZEDAŻ I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WRAZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-olawa.pl Oława: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl Nowa Ruda: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-10 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa: Cz. I - soli tj. a) sól drogowa luzem

Bardziej szczegółowo

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w skrócie ZUD to czynności mające na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bojszowy: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2015/2016 Numer ogłoszenia: 250224-2015; data zamieszczenia: 24.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umswidnik.bip.lubelskie.pl Świdnik: ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU PSM I STOPNIA W ŚWIDNIKU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Kościerzyna: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. Numer ogłoszenia: 236291-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl Mielec: ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA STUDIA NAGRAŃ ORAZ NAGŁOŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług ubezpieczenia samochodów i majątku Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372B, Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie, tel , faks 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372B, Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie, tel , faks 12 1 z 6 2014-05-19 15:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jerzmanowice-przeginia.pl Jerzmanowice-Przeginia: Usługi koparką w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach gminnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-18 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Świadczenie usług sprzętem na rzecz Gminy Sława w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641. Drzewica: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy i miasta Drzewica Numer ogłoszenia: 251984-2015; data zamieszczenia: 25.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015

Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015 Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015 Data publikacji 2014-10-02 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia: 208811-2014;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poznań: Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Biskupicach

Bardziej szczegółowo

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-03-04 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spswidnik.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spswidnik.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spswidnik.bip.lubelskie.pl Świdnik: Zakup wraz z dostawą kruszyw drogowych do remontów dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-08 13:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Świadczenie usług sprzętem na rzecz Gminy Sława w

Bardziej szczegółowo

Nysa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl Nysa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Sukcesywna dostawa konserw i przetworów

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spgk.com.pl Sanok: Dostawa materiałów drogowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie oprawy logistycznej szkolenia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 W PABIANICACH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 W PABIANICACH Z A R Z Ą D D R Ó G I Z I E L E N I M I E J S K I E J 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1, tel. (42) 215-97-72 fax. (42) 215-95-37 e-mail: zdizm@rubikon.pl, www.zdizm.bip.um.pabianice.pl NIP 731-18-21-808,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, ul. Głowackiego 4, Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, ul. Głowackiego 4, Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 1 z 5 2011-10-03 15:05 Świdnica: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 i 2012/2013 na terenie gminy Świdnica z podziałem na zadania Numer ogłoszenia: 316740-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Poznań: Usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w zakresie transportu technologicznego i załadunku na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie Numer ogłoszenia: 63864-2013; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 W PABIANICACH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 W PABIANICACH Z A R Z Ą D D R Ó G I Z I E L E N I M I E J S K I E J 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1, tel. (42) 215-97-72 fax. (42) 215-95-37 e-mail: zdizm@rubikon.pl, www.zdizm.bip.um.pabianice.pl NIP 731-18-21-808,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.reymontowka.wer.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 232033-2014; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-01-14 15:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Kompleksowa realizacja i obsługa ekspozycji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks Wadowice Górne: Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Numer ogłoszenia: 143425-2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatminski.pl/pl/strona/zamowienia_publiczne/3 Mińsk Mazowiecki: Materiały do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-24 16:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zps.tarnow.pl Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 167391-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-24 11:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8575322, faks 076 8575482.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8575322, faks 076 8575482. Kunice: Zimowe utrzymanie w zakresie odśnieżania i posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kunice w sezonie zimowym 2013/2014 dla 3 - rejonów obszarowych. Numer ogłoszenia: 447060-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.wroclaw.pl/bip/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.wroclaw.pl/bip/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna. Wrocław: Dostawa produkcyjnego systemu cyfrowego do druku monochromatycznego wraz z obsługą techniczną i serwisem dla potrzeb Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Numer ogłoszenia: 350102-2013; data

Bardziej szczegółowo

Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzpl.portał.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.kolobrzeg.pl; www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Obsługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Grodzisk Mazowiecki: Obsługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Grodzisk Mazowiecki: Obsługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 408494-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa elementów małej architektury Numer ogłoszenia: 73471-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa elementów małej architektury Numer ogłoszenia: 73471-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-05-21 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zom.waw.pl Warszawa: Dostawa elementów małej architektury Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wadrozewielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wadrozewielkie.pl 1 z 5 2015-04-23 13:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wadrozewielkie.pl Wądroże Wielkie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Budowa drogi gminnej w m. Wola Owadowska, Gmina Jastrzębia - ETAP

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, tel. 083 3782102, faks 083 3782039.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, tel. 083 3782102, faks 083 3782039. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wisznice.bip.lublin.pl Wisznice: Modernizacja dróg w Gminie Wisznice Numer ogłoszenia: 270274-2014;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Wejherowa i pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg w latach 2012-2014 Numer ogłoszenia: 355694-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2014-06-04 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Serwis oraz czyszczenie systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ET.3.212.24.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia: 141909-2013; data zamieszczenia: 12-07-2013r. Poznań: Naprawa izolacji przerw dylatacyjnych oraz przejść przez IV trybunę Stadionu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Druk, oprawa oraz dostawa sześciu zeszytów - produktów projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsplodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsplodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsplodz.pl Łódź: Dostawa samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych dla Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

konferencji: 200 osób. Data Konferencji: 10 czerwca 2015 r. Miejsce konferencji: Szczecin. Czas trwania

konferencji: 200 osób. Data Konferencji: 10 czerwca 2015 r. Miejsce konferencji: Szczecin. Czas trwania 1 z 5 2015-02-19 08:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Znak sprawy: PZD/DM-Ub/4113/1/2015 Numer ogłoszenia: 138047-2015; data zamieszczenia: 18.09.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 5 2015-02-12 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com/ Wrocław: Obsługa podróży służbowych na rzecz Spółki Wrocławski Komitet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Usługa hotelarska w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla uczestników szkolenia Numer ogłoszenia: 231434-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Suwałki: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Koszalin: Roboty budowlane obejmujące II etap modernizacji sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa biurkowego (stolikowego) optycznego spektrometru emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Nowy Sącz: Aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Nr sprawy: ZZP.271.618.2016 Nowy Sącz: Aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba etap II. Numer ogłoszenia: 164409-2016; data zamieszczenia: 27.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa komputerów i serwerów Numer ogłoszenia: 176595 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Poznań: Dostawa komputerów i serwerów Numer ogłoszenia: 176595 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psp.wlkp.pl Poznań: Dostawa komputerów i serwerów Numer ogłoszenia: 176595 2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przebudowy w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-08-13 11:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa drukowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp17.net.pl Wrocław: Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 5 2015-04-23 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2/ Skórzec: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach

Bardziej szczegółowo

Druk ulotek Numer ogłoszenia: 82317-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk ulotek Numer ogłoszenia: 82317-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk ulotek Numer ogłoszenia: 82317-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Moszczany 1, 37-543 Moszczany, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Moszczany 1, 37-543 Moszczany, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/dps-moszczany Moszczany: Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2015-09-14 09:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Opole: Usługi transportowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2011r. - 2 zadania Numer ogłoszenia: 22045-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin Numer ogłoszenia: 7887-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont dachów budynku B w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zk.bip.kleszczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zk.bip.kleszczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zk.bip.kleszczow.pl Kleszczów: ZAKUP PALIWA ZK/PN/2/2014 Numer ogłoszenia: 352206-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl 1 z 5 2014-07-31 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie, wydruk, konfekcjonowanie, dostawa i wysyłka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: ZZP.271.190.2016 Nowy Sącz: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Numer ogłoszenia: 64044-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl Nowa Ruda: Dostawa węgla, koksu i miału do Przedszkoli, Sal wiejskich,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POŚREDNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Druk ulotek, plakatów i pocztówek Numer ogłoszenia: 250693-2013; data zamieszczenia: 25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdańsk: Druk ulotek, plakatów i pocztówek Numer ogłoszenia: 250693-2013; data zamieszczenia: 25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Druk ulotek, plakatów i pocztówek Numer ogłoszenia: 250693-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pugpakosc.pl Pakość: Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zec.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zec.pabianice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zec.pabianice.pl Pabianice: ZAKUP BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.elk.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.elk.gmina.pl Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.elk.gmina.pl Ełk: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, Oława, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, Oława, woj. dolnośląskie, tel , faks Oława: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa zlokalizowana na działce 160/5 obręb Janków o długości 550 mb Numer ogłoszenia: 30195-2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg: Zadanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-11 15:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip@kalety.pl Kalety: Remont nawierzchni ulicy Tylnej, Słowackiego i Nałkowskiej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI Numer ogłoszenia: 396328-2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl Gdańsk: Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl 1 z 5 2014-11-14 13:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umww.pl Poznań: Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz

Bardziej szczegółowo