MOKIS SIWZ nr 5/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, Oleśnica, NIP.., REGON.., działającym na podstawie.., reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a: NiP:......, REGON:... '" reprezentowaną przez: zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. 1 Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą (Dz. U. z 2013 roku poz. 907, ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi sprzątania budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy oraz sal gimnastycznych przy Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr... do niniejszej umowy, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2. Usługa wymieniona w ust. 1 wykonywana będzie przy użyciu środków czystości i sprzętu technicznego zakupionego z własnych środków finansowych Wykonawcy. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr... do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w 2 za wynagrodzenie brutto:... PLN (słownie:... 00/100 złotych). 2. Wynagrodzenie zawiera następujące składniki: 2.1. koszt wykonania usługi sprzątania, 2.2. koszt środków czystości oraz materiałów wymienianych i uzupełnianych w celu wykonania usługi; 2.3. używanie sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania usługi objętej umową; 2.4. podatek od towarów i usług (VAT) naliczony wg stawki...%. Sprzątanie budynku Hali Sportowej Strona 1

2 3. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 nie podlega zmianie. 4. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżeniu stawki podatku od towarów i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. Zmiana podatku nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy Strony ustalają, że należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w 3 ust. 1 za wykonywanie usługi, o której mowa w 2 ust. 1 płatne będzie z dołu miesięcznie w wysokości brutto PLN (słownie:... 00/100 złotych). 2. Płatności za wykonanie usługi określonej w 2 zostaną dokonane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. W przypadku świadczenia usług przez okres niepełnego miesiąca kalendarzowego miesięczne wynagrodzenie brutto określone w 4 ust. 1 ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień niewykonywania usług (dotyczy rozpoczęcia i zakończenia umowy). 4. Podstawą do wystawiania faktury będą protokoły odbioru końcowego wykonania usługi sprzątania sporządzane na podstawie protokołów, o których mowa w 6 ust Protokoły, o których mowa w ust. 3 sporządzane będą po zakończeniu każdego miesiąca i podpisane przez przedstawicieli obydwu stron: 5.1. ze strony Zamawiającego ze strony Wykonawcy Fakturę należy dostarczyć razem z protokołem, o którym mowa w ust. 3 Zamawiającemu na adres: Oleśnica, ul. Kochanowskiego Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego przelewu w Banku. 8. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może naliczyć obowiązujące ustawowo odsetki za każdy dzień zwłoki Wykonawca zobowiązuje się do: 1.1. przedstawienia Zamawiającemu na co najmniej trzy dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł; 1.2. należytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem umowy; 1.3. terminowej realizacji wykonania usługi zgodnie z przedmiotem umowy; 1.4. zakupu środków czystościowych i sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia z własnych środków finansowych; 1.5. przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących w budynku Hali Sportowej oraz Gimnazjum Nr 3; 1.6. wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym zakresie i przepisami o ochronie środowiska; 1.7. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan sanitarny pomieszczeń przed organem kontrolnym Sanepid; 1.8. ponoszenia wszelkich kosztów finansowych z tytułu szkód materialnych wynikłych z winy zatrudnionych pracowników w czasie wykonywania usługi; Sprzątanie budynku Hali Sportowej Strona 2

3 1.9. zatrudniania do pracy na wysokości pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania takich prac. 2. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy w oznakowaną odzież ochronną i roboczą oraz zobowiązany jest do przeszkolenia ich w zakresie sprzątania wg obowiązujących w Hali Sportowej procedur oraz przepisów bhp i p.poż. 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy wykaz osób sprzątających budynek Hali Sportowej przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy oraz Sale gimnastyczne przy Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy z podaniem imienia, nazwiska oraz wykaz osób upoważnionych do pracy na wysokości z podaniem imienia, nazwiska oraz będzie go aktualizował przed każdą zmianą pracowników wykonujących usługę. 4. Wykonawca odpowiada za brak u pracowników wykonujących usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy: orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na swoim stanowisku oraz aktualnych książeczek zdrowia. 5. Wykonawca pokryje wszystkie kary nałożone przez Sanepid na Zamawiającego wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy; 6. Wykonawca wyraża zgodę na umowne potrącenie kar finansowych przez Zamawiającego nałożonych przez Sanepid lub inne służby w związku z wadliwym wykonaniem przez niego usług będących przedmiotem umowy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą eksploatację i bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, a także za zapewnienie bezpieczeństwa osób będących w zasięgu osoby sprzątającej Odbiór wykonania usługi objętej niniejszą umową dokonywany będzie raz w tygodniu przez przedstawiciela Zamawiającego w osobie. lub osobę przez nią wyznaczoną oraz przedstawiciela Wykonawcy w osobie... lub osobę przez nią wyznaczoną i będzie potwierdzany protokołem odbioru tygodniowego podpisanym przez wymienione osoby, w którym Zamawiający oceni jakość wykonywanej usługi. 2. W przypadku nienależytego wykonania usługi, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie ponowi sprzątanie pomieszczenia bez dodatkowego wynagrodzenia. 3. W sytuacji gdy pojawiają się rozbieżności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, co do sposobu wykonania usługi w danym tygodniu każda ze stron może zawrzeć swoje uwagi w tym zakresie w protokole odbioru tygodniowego. Odmowa podpisania protokołu odbioru tygodniowego przez wykonawcę traktowana będzie jako potwierdzenie nienależytego wykonania umowy, w zakresie dotyczącym wskazanego w protokole okresu wykonania usługi Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, natomiast środki niebezpieczne karty charakterystyki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wystąpienia do Wykonawcy o zmianę rodzaju używanych środków czystości w przypadku stwierdzenia ich nieskuteczności, powodowania alergii lub innych niepożądanych skutków. 3. Wykonawca w ciągu dwóch dni roboczych przedstawi Zamawiającemu propozycję zmiany środka do zaakceptowania. Brak przedstawienia nowego zestawu środków stanowił będzie podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Sprzątanie budynku Hali Sportowej Strona 3

4 8 1. Wykonawca i Zamawiający zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, chyba że obowiązek ujawnienia informacji lub treści umowy wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Każdy z pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania usługi objętej niniejszą umową musi być przeszkolony przez Zamawiającego w zakresie przepisów dotyczących czujek p.poż. i instalacji alarmowej Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, ze zm.). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, po wybraniu oferty należy jej treść uzgodnić z Zamawiającym, przed jej złożeniem. 7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do potrącenia następujących kar umownych: 1.1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac wymienionych w załączniku nr 3 w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 4 pkt 1, 1.2. w wysokości 30% łącznej wartości brutto umowy w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zmniejszy cenę płaconej należności, potrącając bezpośrednio z faktury VAT wystawionej na koniec miesiąca (potrącenie umowne), o kwotę kar umownych, Sprzątanie budynku Hali Sportowej Strona 4

5 wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1 na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Wysokość kary umownej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może ulec zmianie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodny dowód, że powód nieterminowej lub niewłaściwej realizacji usługi wystąpił z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wysokość kar umownych może być sumowana. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 2. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania umowy potwierdzonego protokołem odbioru pracy poświadczającego nieprawidłową jakość usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownych stosownie do Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy bezpłatnie dla osób sprzątających, pomieszczenia nr.. z zapleczem sanitarnym i magazynkiem do przechowywania środków czystości. Pomieszczenie zostanie przekazane w użytkowanie protokołem.. 13 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności), przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w 2 umowy osobie trzeciej (z wyjątkiem prac na wysokościach), a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy; w tej sytuacji 10 stosuje się odpowiednio. 3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. Załączniki: Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w SIWZ, zgodnie z art. 144 ustawy i zostaną wyrażone w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 3. W przypadku braku możliwości porozumienia, sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między Stronami umowy, jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. Sprzątanie budynku Hali Sportowej Strona 5

6 16 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907,, ze zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:.... Sprzątanie budynku Hali Sportowej Strona 6

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta w Poznaniu w dniu...r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy Załącznik nr 5b do siwz GCI. 341- /2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo