1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Hala Koszyki" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie Hala Koszyki" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: PLN, wpłacony w całości, NIP , zwana dalej "Organizatorem". 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Hala Koszyki Grayson Investment Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Szucha 6, w (00-582) Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , zwana dalej Sponsorem. 3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym na (zwanym dalej "Serwisem Organizatora") oraz w Gazecie Stołecznej stałym, ukazującym się w Warszawie dodatku do Gazety Wyborczej. 4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie Organizatora. 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i Fundatorów oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 3. Warunki udziału i przebieg konkursu. 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 26 maja 2015 r. od godz. 6:00 do 17 czerwca

2 2014 r. do godz. 23:59 w ten sposób, że Uczestnicy w ww. terminach nadsyłają za pośrednictwem poczty prace fotograficzne ilustrujące, jak zmieniały się okolice Hali Koszyki na ul. Koszykowej w Warszawie. Jury w składzie 3 pracowników Organizatora wyłania najciekawsze prace, biorąc pod uwagę wartość historyczną i walory artystyczne zgłoszonych do Konkursu utworów fotograficznych. 2. Prace konkursowe są wysyłane przez Uczestników na adres poczty w plikach formatu TIF, JPG lub PDF nie przekraczającym 16 MB. W treści wiadomości Uczestnik jest zobowiązany wskazać swoje imię, nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny, numer telefonu, datę lub orientacyjną datę i miejsce wykonania fotografii oraz zwięzły opis uwiecznionego zdarzenia/sytuacji/miejsca. Wiadomości z pracami konkursowymi są przesyłane przez uczestników na adres 3. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż jeden utwór fotograficzny. Każdy utwór winien być przesłany odrębną wiadomością z zachowaniem ust. 1 2 powyżej. Przesłanie jednego utworu fotograficznego więcej niż raz lub przez większą liczbę Uczestników jest równoznaczne z dopuszczeniem do udziału w Konkursie wyłącznie Uczestnika i utworu, którego został jako pierwszy zarejestrowany na serwerze Organizatora. 4. Z chwilą upływu określonego w ust. 1 terminu do zgłaszania prac konkursowych, Uczestnik Konkursu w odniesieniu do zgłoszonego utworu fotograficznego oraz jego elementów (wizerunków, charakteryzacji, scenografii) oświadcza, że: 4.1.zgłoszony przez Uczestnika utwór jest dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, ewentualnie Uczestnik jest jednym ze współuprawnionych do praw do utworu konkursowego I posiada zgodę pozostałych uprawnionych osób do samodzielnego zgłaszania utworu do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgód i zezwoleń, o których mowa w pkt poniżej; 4.2.wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i każdego Fundatora przesłanych utworów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora lub każdego Fundatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na wszelkich stronach i serwisach Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania utworu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych gazeta.pl i innych serwisów internetowych Organizatora, a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum; 4.3.wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora lub Fundatora każdego przesłanego utworu fotograficznego, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora lub Fundatora opracowania

3 utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora, w tym w szczególności na łamach ogólnopolskiego dziennika Gazeta Wyborcza oraz jego dodatków, w nakładach do egzemplarzy każdego numeru dziennika zawierającego zwielokrotnienie utworu oraz na nieodpłatne wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu do obrotu w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.; 4.4.wyraża zgodę na korzystanie z utworu bez wskazania autorstwa; 4.5.udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do utworu (utworów) na polach eksploatacji: 4.5.a. utrwalenia w całości lub części, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4.5.b. utrwalenie i publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej typu back light; 4.5.c. wprowadzania egzemplarzy utworów w całości lub części do obrotu; 4.5.d. rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Agorę, w szczególności Gazety Wyborczej oraz wszelkich jej dodatków stałych (w tym w szczególności Gazety Stołecznej ) i okazjonalnych; 4.5.e. publiczne wystawianie; 4.5.f. publikowanie utworu w całości lub w części, w zestawieniach określonych przez Agorę, a także poszczególnych elementów utworu, jego publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w radiu, telewizji, w sieci Internet. Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworów, jak też ich części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, w radiu i telewizji Wyraża nieodpłatnie zgodę na publiczne wystawianie utworów w ramach wystaw prac fotograficznych organizowanych przez Organizatora lub Fundatora (Fundatorów) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach Gazety Wyborczej oraz jej dodatków, a także w portalu oraz Serwisach Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika w okresie trwania Konkursu, celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie. 5. Po przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej jakichkolwiek zmian

4 lub uzupełnień. 4. Zasady wyłaniania zwycięzców, prawa i obowiązki zwycięzców. 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni tylko spośród osób spełniających warunki wymienione w 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki w ust. 1 powyżej, jury kierując się walorami estetycznymi prac wskaże 41 zwycięzców, których prace zostaną uznane za najciekawsze. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Do dnia 24 czerwca 2015 r. Organizator opublikuje na stronie Serwisu Organizatora wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres wskazany w sposób określony w 3 ust Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy. 5. Nagrody 1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane jednemu zwycięzcy i czterdziestu osobom wyróżnionym. 2. Nagrodami w konkursie jest: 2.1.za zajęcie pierwszego miejsca: aparat fotograficzny marki Nikon, model Coolpix P530, o wartości 1000 złotych (Nagroda Rzeczowa) oraz kwota pieniężna w wysokości 1/11 wartości Nagrody Rzeczowej; 2.2.dla 40 wyróżnionych uczestników 40 egzemplarzy albumu pod tytułem Koszyki pełne historii, autorstwa Rafała Geremka o wartości 40 złotych/egz. 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę. 5. Nagrody dla 41 Uczestników autorów zwycięskich prac zostaną przesłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera pod adres wskazany w u wysłanym zgodnie z treścią 3 ust Brak możliwości doręczenia przesyłki lub odmowa jej przyjęcia przez adresata skutkuje postawieniem nagrody rzeczowej do dyspozycji nagrodzonego uczestnika w siedzibie redakcji Gazety Wyborczej przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie na okres do dnia 31 lipca 2015 r., skąd Uczestnik może ja odebrać osobiście na własny koszt. Nieodebranie nagród do dnia 31 sierpnia 2015 r. powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody bez jakiegokolwiek ekwiwalentu. 7. Prawo do nagrody nie podlega przeniesieniu na osobę trzecią. 8. Wydanie nagrody pieniężno rzeczowej, o jakiej mowa w ust.1 ppkt. 1.1, Organizator dokonuje po uprzednim potrąceniu z pieniężnej części nagrody zaliczki na podatek dochodowy

5 od osób fizycznych, a ponadto uzależnia wydanie rzeczowej części nagrody od przekazania Organizatorowi dodatkowych danych niezbędnych do rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym w szczególności wskazania numeru PESEL Uczestnika oraz właściwego Urzędu Skarbowego). Odmowa podania danych niezbędnych dla rozliczenia zaliczki na podatek jest równoznaczna z odmową odbioru przesyłki zawierającej nagrodę. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu , na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 11. W celu dokonania identyfikacji wyróżniony (zwycięski) Uczestnik, przy odbiorze nagrody winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 5. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatora. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z adresem i adresem korespondencyjnym. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podane danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 6.Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, Warszawa, z dopiskiem "Hala Koszyki " w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

6 7. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu Organizatora. 2. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania pracy konkursowej na zasadach określonych w 3 ust.3 Regulaminu. Odstąpienie od udziału w konkursie po przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody Organizatorowi. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo