Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego"

Transkrypt

1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO NOTY OBJAŚNIAJĄCE INFORMACJA DODATKOWA Strona 2/22

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Subfunduszu Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Rynku Pieniężnego ( Subfundusz ) wydzielony w ramach PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ( PKO Parasolowy fio ). Subfundusz PKO Rynku Pieniężnego jest subfunduszem wydzielonym w ramach PKO Parasolowy fio, który jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r. Fundusz PKO/CREDIT Rynku Pieniężnego funduszu inwestycyjnego otwartego został utworzony na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego KNF ) nr DFI/W/ /6-1649/05 z dnia 21 marca 2005 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Od 1 grudnia 2009 r. działał pod nazwą PKO Rynku Pieniężnego fundusz inwestycyjny otwarty. W dniu 25 lipca 2014 r., na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4032/51/17/13/14/U/13/4/AP z dnia 3 czerwca 2014 r. nastąpiło przekształcenie PKO Rynku Pieniężnego funduszu inwestycyjnego otwartego w PKO Rynku Pieniężnego Subfundusz PKO Parasolowy funduszu inwestycyjnego otwartego. Od dnia 25 lipca 2014 r. PKO Rynku Pieniężnego działa jako Subfundusz PKO Parasolowy fio. PKO Parasolowy - fio posiada osobowość prawną. Został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298 w dniu 29 maja 2007 r. Subfundusz nie posiada osobowości prawnej. 2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu Celem Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu są lokowane wyłącznie w: a) instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej, b) depozyty dokonywane w walucie polskiej o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Na rzecz Subfunduszu mogą być zaciągane, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych pożyczki i kredyty o terminie spłaty do roku w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości aktywów netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych, Statucie PKO Parasolowy fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy fio. 3. Dane Towarzystwa będącego organem Subfunduszu Nazwa, siedziba Towarzystwa: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chłodna 52, Warszawa Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2015 r. 5. Kontynuacja działalności Subfunduszu Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfundusz PKO Rynku Pieniężnego sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu. 6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfundusz PKO Rynku Pieniężnego za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. powierzono KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu Na dzień 30 czerwca 2015 r. Subfundusz oferował jednostki uczestnictwa następujących kategorii: A, B, C, A1, B1, C1, E, F oraz I. Podział na kategorie związany jest z metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz opłat za zarządzanie. Strona 3/22

4 Tabela maksymalnych stawek: Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F I Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu) 0,35-0,175 0,35-0,175 0, Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej odkupieniu) - 0,35 0,175-0,35 0, Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,80 0,65 - Subfundusz ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto Subfunduszu przypadającą na grupy kategorii jednostek uczestnictwa A, B, C oraz A1, B1, C1, a także E, F oraz I różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie. Na dzień bilansowy Subfundusz wyemitował jednostki uczestnictwa kategorii A, A1 oraz C. Strona 4/22

5 ZESTAWIENIE LOKAT Tabela główna Składniki lokat według ceny nabycia w tys. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r. według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) według ceny nabycia w tys. według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne , ,66 Dłużne papiery wartościowe , ,57 Instrumenty pochodne Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty , ,60 Inne Razem , ,83 Strona 5/22

6 Tabele uzupełniające Listy zastawne mbank Hipoteczny 16/06/17 HPA15 (PLRHNHP00235) mbank Hipoteczny 28/07/22 HPA22 (PLRHNHP00391) mbank Hipoteczny 28/09/15 HPA11 (PLRHNHP00185) PEKAO_LZII01 28/10/20 (PLBPHHP00051) PEKAO_LZII03 22/11/21 (PLBPHHP00077) PEKAO_LZII11 08/12/16 (PLBPHHP00150) Razem aktywny rynek regulowany Razem aktywny rynek nieregulowany Razem nienotowane na Rodzaj rynku Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Emitent mhipoteczny S.A. mhipoteczny S.A. mhipoteczny S.A. PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu POLSKA zmienne 2,75% hipoteczny POLSKA zmienne 2,93% hipoteczny POLSKA zmienne 3,02% hipoteczny POLSKA zmienne 2,66% hipoteczny POLSKA zmienne 2,85% hipoteczny POLSKA zmienne 2,26% hipoteczny Podstawa emisji Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych nominalna jednego listu zastawnego wyrażona w Liczba według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) , , , , , , , , ,02 Razem ,02 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna jednego papieru wyrażona w Liczba według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w Udział w aktywach ogółem (%) - Obligacje ,35 BOŚ 14/02/16 (seria J) EFL 25/03/16 (PLEFL ) EFL 27/07/15 (PLEFL ) - Bony skarbowe - Bony pieniężne Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. POLSKA zmienne 2,94% 1 000, ,04 POLSKA zmienne 3,06% , ,58 POLSKA zmienne 2,91% , ,73 - Inne ,94 PEKAO CD 17/07/15 (seria DC55P170715) PEKAO CD 28/07/15 (seria DC77P280715) Bank Pekao S.A. POLSKA zmienne 2,98% 1 000, ,59 Bank Pekao S.A. POLSKA zmienne 2,15% 1 000, ,78 Strona 6/22

7 Dłużne papiery wartościowe PEKAO CD 29/01/16 (seria DC78P290116) 2.O terminie wykupu powyżej 1 roku Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna jednego papieru wyrażona w Liczba według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w Udział w aktywach ogółem (%) Bank Pekao S.A. POLSKA zmienne 2,24% 1 000, , ,81 - Obligacje ,69 BGK 05/10/16 (PL ) BGK 19/05/17 (PL ) BGK 25/01/18 (PL ) BOŚ 02/06/18 (PLBOS ) BOŚ 11/07/24 (PLBOS ) BOŚ 31/10/18 (PLBOS ) BZWBK 25/06/2018 (seria C) (PLBZ ) CREDIT AGRICOLE 22/09/17 (PLCRDAG00033) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA 21/03/17 (PLCRDAG00025) EFL 09/12/16 (seria EFLSA566) EFL 11/07/16 (seria EFLSA650) EFL 27/03/17 (seria EFLSA609) MBANK 20/12/23 (PLBRE ) PKN ORLEN 02/04/18 (seria E) (PLPKN ) PKN ORLEN 06/11/17 (seria C) (PLPKN ) PKN ORLEN 28/05/17 (PLPKN ) PKO 14/09/22 (PLPKO ) TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) WZ0117 (PL ) WZ0118 (PL ) WZ0119 (PL ) WZ0120 (PL ) WZ0121 (PL ) WZ0124 (PL ) - Bony skarbowe - Bony pieniężne Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego POLSKA zmienne 2,66% 1 000, ,55 POLSKA zmienne 2,03% 1 000, ,41 POLSKA zmienne 2,45% 1 000, ,88 POLSKA zmienne 3,41% 1 000, ,39 POLSKA zmienne 4,35% 1 000, ,91 POLSKA zmienne 3,36% 1 000, ,40 BZ WBK S.A. POLSKA zmienne 2,84% 1 000, ,94 Credit Agricole Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. POLSKA zmienne 2,66% , ,55 POLSKA zmienne 2,71% , ,16 POLSKA zmienne 2,85% , ,58 POLSKA zmienne 2,65% , ,47 POLSKA zmienne 2,76% , ,50 ASO GPW mbank S.A. POLSKA zmienne 4,03% , ,81 GPW RR PKN Orlen S.A. POLSKA zmienne 2,96% 100, ,31 GPW RR PKN Orlen S.A. POLSKA zmienne 3,06% 100, ,43 GPW RR PKN Orlen S.A. POLSKA zmienne 3,25% 100, ,71 PKO BP SA POLSKA zmienne 3,30% , ,49 TAURON Polska Energia S.A. POLSKA zmienne 2,56% , ,63 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA zmienne 2,01% 1 000, ,35 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA zmienne 2,01% 1 000, ,09 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA zmienne 2,01% 1 000, ,92 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA zmienne 2,01% 1 000, ,87 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA zmienne 2,01% 1 000, ,82 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA zmienne 2,01% 1 000, ,53 - Inne ,12 BGŻ 22/01/18 (seria BGZ ) Razem aktywny rynek regulowany Razem aktywny rynek nieregulowany Razem nienotowane na BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. POLSKA zmienne 3,26% , , , , ,26 Razem ,10 Strona 7/22

8 Depozyty Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania wg ceny nabycia w danej walucie w tys. według ceny nabycia w wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys. według wyceny na dzień bilansowy w I. W walutach państw należących do OECD ,61 LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N LO N II. W walutach państw nie należących do OECD Udział w aktywach ogółem (%) POLSKA PLN stałe 2,35% , ,00 0,98 POLSKA PLN stałe 2,00% ,78 POLSKA PLN stałe 2,00% ,97 BZ WBK S.A. POLSKA PLN stałe 2,20% ,34 POLSKA PLN stałe 2,37% ,98 POLSKA PLN stałe 2,37% ,98 POLSKA PLN stałe 2,37% ,98 BZ WBK S.A. POLSKA PLN stałe 2,17% ,78 POLSKA PLN stałe 2,25% ,12 POLSKA PLN stałe 2,25% ,01 BZ WBK S.A. POLSKA PLN stałe 2,15% ,83 Bank Pekao S.A. POLSKA PLN stałe 2,00% ,76 BZ WBK S.A. POLSKA PLN stałe 2,05% ,16 Bank Pekao S.A. POLSKA PLN stałe 2,10% ,94 Razem aktywny rynek regulowany ,00 Razem aktywny rynek nieregulowany ,00 Razem nienotowane na ,61 Razem ,61 Strona 8/22

9 Tabele dodatkowe Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy o funduszach inwestycyjnych według wyceny na dzień bilansowy w Udział w aktywach ogółem (%) Commerzbank ,38 UniCredit ,39 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych według wyceny na dzień bilansowy w Udział w aktywach ogółem (%) BGK 05/10/16 (PL ) ,22 BGK 19/05/17 (PL ) ,44 BGK 25/01/18 (PL ) ,08 PKO 14/09/22 (PLPKO ) ,20 WZ0118 (PL ) ,90 WZ0120 (PL ) ,87 WZ0121 (PL ) ,96 Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu BGK 05/10/16 (PL ) BGK 19/05/17 (PL ) BGK 25/01/18 (PL ) BGŻ 22/01/18 (seria BGZ ) BOŚ 02/06/18 (PLBOS ) BOŚ 11/07/24 (PLBOS ) BOŚ 14/02/16 (seria J) BOŚ 31/10/18 (PLBOS ) BZWBK 25/06/2018 (seria C) (PLBZ ) CREDIT AGRICOLE 22/09/17 (PLCRDAG00033) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA 21/03/17 (PLCRDAG00025) EFL 09/12/16 (seria EFLSA566) EFL 11/07/16 (seria EFLSA650) EFL 25/03/16 (PLEFL ) EFL 27/03/17 (seria EFLSA609) EFL 27/07/15 (PLEFL ) MBANK 20/12/23 (PLBRE ) mbank Hipoteczny 16/06/17 HPA15 (PLRHNHP00235) mbank Hipoteczny 28/07/22 HPA22 (PLRHNHP00391) mbank Hipoteczny 28/09/15 HPA11 (PLRHNHP00185) PEKAO CD 17/07/15 (seria DC55P170715) PEKAO CD 28/07/15 (seria DC77P280715) PEKAO CD 29/01/16 (seria DC78P290116) PEKAO_LZII01 28/10/20 (PLBPHHP00051) PEKAO_LZII03 22/11/21 (PLBPHHP00077) PEKAO_LZII11 08/12/16 (PLBPHHP00150) PKN ORLEN 02/04/18 (seria E) (PLPKN ) PKN ORLEN 06/11/17 (seria C) (PLPKN ) Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Warunki oprocentowania nominalna jednego papieru wyrażona w Liczba według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) zmienne 2,66% , zmienne 2,03% , zmienne 2,45% , zmienne 3,26% , zmienne 3,41% , zmienne 4,35% , zmienne 2,94% , zmienne 3,36% ,40 BZ WBK S.A zmienne 2,84% ,94 Credit Agricole Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A zmienne 2,66% , zmienne 2,71% , zmienne 2,85% , zmienne 2,65% , zmienne 3,06% , zmienne 2,76% , zmienne 2,91% ,73 mbank S.A zmienne 4,03% ,81 mhipoteczny S.A zmienne 2,75% ,17 mhipoteczny S.A zmienne 2,93% ,25 mhipoteczny S.A zmienne 3,02% ,14 Bank Pekao S.A zmienne 2,98% ,59 Bank Pekao S.A zmienne 2,15% ,78 Bank Pekao S.A zmienne 2,24% ,56 PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEKAO BANK HIPOTECZNY SA zmienne 2,66% , zmienne 2,85% , zmienne 2,26% ,97 PKN Orlen S.A zmienne 2,96% ,31 PKN Orlen S.A zmienne 3,06% ,43 Strona 9/22

10 Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu PKN ORLEN 28/05/17 (PLPKN ) Warunki oprocentowania nominalna jednego papieru wyrażona w Liczba według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) PKN Orlen S.A zmienne 3,25% ,71 PKO 14/09/22 (PLPKO ) PKO BP SA zmienne 3,3% ,49 TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) TAURON Polska Energia S.A zmienne 2,56% ,63 WZ0117 (PL ) Skarb Państwa zmienne 2,01% ,35 WZ0118 (PL ) Skarb Państwa zmienne 2,01% ,09 WZ0119 (PL ) Skarb Państwa zmienne 2,01% ,92 WZ0120 (PL ) Skarb Państwa zmienne 2,01% ,87 WZ0121 (PL ) Skarb Państwa zmienne 2,01% ,82 WZ0124 (PL ) Skarb Państwa zmienne 2,01% ,53 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa ,00 Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP ,00 Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD , , ,00 składników lokat, o których mowa w art. 93 ust.1 pkt 5 ustawy według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN EFL 09/12/16 (seria EFLSA566) EFL 11/07/16 (seria EFLSA650) EFL 25/03/16 (PLEFL ) EFL 27/03/17 (seria EFLSA609) EFL 27/07/15 (PLEFL ) Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba według ceny nabycia w tys. według wyceny na dzień bilansowy w tys. Udział w aktywach ogółem (%) ,00 Strona 10/22

11 BILANS (w tysiącach z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa) I. AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 0 0 Pozostałe aktywa 0 0 II. ZOBOWIĄZANIA III. AKTYWA NETTO (I-II) IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. DOCHODY ZATRZYMANE Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) Liczba jednostek uczestnictwa, w tym: , ,274 Kategoria A , ,549 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 3 316, ,622 Kategoria A , ,103 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0,000 aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w ) Kategoria A, B, C 1 416, ,08 Kategoria A1, B1, C , ,71 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I - - Strona 11/22

12 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tysiącach ) I. PRZYCHODY Z LOKAT Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. KOSZTY SUBFUNDUSZU Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III) V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii A, B, C (w ) 7,18 29,92 15,68 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 (w ) 7,25 30,21 15,82 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii E (w ) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii F (w ) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa kategorii I (w ) Strona 12/22

13 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO (w tysiącach z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa) I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO: aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem) 0 0 Z przychodów z lokat netto 0 0 Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 Z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA: , , Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: , ,200 Liczba zbytych jednostek uczestnictwa , ,112 Kategoria A , ,524 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 3 537, ,828 Kategoria A , ,760 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0,000 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa , ,912 Kategoria A , ,436 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 1 179, ,206 Kategoria A , ,270 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0,000 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , ,200 Kategoria A , ,088 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 2 358, ,622 Kategoria A , ,490 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0, Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu, w tym: , ,274 Liczba zbytych jednostek uczestnictwa , ,801 Kategoria A , ,260 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 4 875, ,828 Kategoria A , ,713 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0,000 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa , ,527 Kategoria A , ,711 Strona 13/22

14 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 1 558, ,206 Kategoria A , ,610 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0,000 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , ,274 Kategoria A , ,549 Kategoria B 0,000 0,000 Kategoria C 3 316, ,622 Kategoria A , ,103 Kategoria B1 0,000 0,000 Kategoria C1 0,000 0,000 Kategoria E 0,000 0,000 Kategoria F 0,000 0,000 Kategoria I 0,000 0, Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - - III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (w ) Kategoria A, B, C 1 409, ,53 Kategoria A1, B1, C , ,49 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I - - aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego (w ) Kategoria A, B, C 1 416, ,08 Kategoria A1, B1, C , ,71 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I - - Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (w skali roku) Kategoria A, B, C 1,11 2,14 Kategoria A1, B1, C1 1,21 2,24 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I - - Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (w ze wskazaniem daty wyceny) Kategoria A, B, C 1 409, ,72 Kategoria A1, B1, C , ,68 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I data wyceny Kategoria A, B, C Kategoria A1, B1, C Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I - - Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (w ze wskazaniem daty wyceny) Kategoria A, B, C 1 417, ,01 Kategoria A1, B1, C , ,64 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I data wyceny Kategoria A, B, C Kategoria A1, B1, C Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I - - Strona 14/22

15 IV. 6. aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (w ze wskazaniem daty wyceny) Kategoria A, B, C 1 416, ,01 Kategoria A1, B1, C , ,64 Kategoria E - - Kategoria F - - Kategoria I data wyceny PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO (w skali roku), w tym: 1,04 1,06 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,99 0,99 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu 0,00 0,00 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu 0,00 0,00 Strona 15/22

16 NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859). Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w tysiącach za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych wykazanych z dokładnością do 0,01 zł. Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów: a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu, b) Zestawienia lokat, składające się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierające szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu, c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik finansowy, d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu, e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa, f) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku, g) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sprawozdania finansowego Subfunduszu. Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji oraz Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. Półroczne sprawozdanie finansowe podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i jest publikowane wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły. b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru. d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych. e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień wyceny, w którym agent transferowy ujął zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze. f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Subfundusz, przyjęta została metoda HIFO, co oznacza, że Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie. h) Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności przychody odsetkowe. i) Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. j) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, koszty odsetkowe, opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu. Strona 16/22

17 1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa Subfunduszu oraz ustalał: i. wartość aktywów netto Subfunduszu, ii. iii. wartość aktywów netto Subfunduszu przypadającą na dane kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii jednostek uczestnictwa różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie. b) aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów Subfunduszu o jego zobowiązania w dniu wyceny. c) aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii była obliczana w następujący sposób: wartość aktywów netto Subfunduszu przypadających na daną kategorię jednostek uczestnictwa podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa danej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w rejestrze uczestników w tym dniu wyceny. Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu zasady ogólne a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny dla składników lokat notowanych na aktywnym rynku Subfundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego (zwaną dalej momentem wyceny), o której pobierane były ostatnio dostępne kursy i wartości, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w danym dniu wyceny. b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez: i. oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, ii. iii. iv. zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku, oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku a) Dłużne papiery wartościowe, w tym listy zastawne, notowane na aktywnym rynku, wyceniane były odpowiednio według zasad opisanych w punkcie a) powyżej, z zastrzeżeniem, że korygowania wartości godziwej Subfundusz dokonywał według poniższych zasad: w przypadku dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku TBS Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa w oparciu model wyceny bazujący na ofertach złożonych na danym aktywnym rynku na podstawie ostatniego kursu fixingowego z dnia wyceny, w przypadku innych niż określone powyżej dłużnych papierów wartościowych oraz w przypadku gdy dla papierów dłużnych określonych powyżej nie został wyznaczony kurs fixingowy Subfundusz szacował wartość godziwą w oparciu o model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru wartościowego lub w oparciu o właściwy model wyceny w zależności od specyfiki danego papieru. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były według ostatniego dostępnego w momencie wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej. b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich aktywnych rynków, na których dany składnik lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy. Strona 17/22

18 Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku składniki lokat wyceniane w skorygowanej cenie nabycia a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Jeżeli papiery te były dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość. b) Bony skarbowe i pieniężne, z wyłączeniem zagranicznych bonów skarbowych, dla których istnieje aktywny rynek, wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową. e) Odsetki od depozytów oraz naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości 2.1. Zmiany metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych oraz metod wyceny. NOTA NR 2 NALEŻNOŚCI Struktura pozycji bilansu Należności (w ) Należności z tytułu zbytych lokat Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa NALEŻNOŚCI RAZEM W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość należności. NOTA NR 3 ZOBOWIĄZANIA Struktura pozycji bilansu Zobowiązania (w ) Zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zobowiązania z tytułu rezerw na wydatki 4 3 Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania wobec TFI Pozostałe zobowiązania 4 5 ZOBOWIĄZANIA RAZEM NOTA NR 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 1 Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy 2 w danej walucie (w tys.) w PLN (w tys.) w danej walucie (w tys.) Nazwa Banku Waluta w PLN (w tys.) Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu (w tys. PLN) 3 Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje (w tys. PLN) NOTA NR 5 RYZYKA 1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania, których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym oprocentowaniu. Strona 18/22

19 bilansowa w Udział procentowy w aktywach bilansowa w Udział procentowy w aktywach I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: ,12% ,25% Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej, w tym: ,84% ,34% - instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 0 0,00% ,47% Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej bilansowa w ,84% ,87% 0 0,00% 0 0,00% ,28% ,91% Udział procentowy w zobowiązaniach bilansowa w Udział procentowy w zobowiązaniach II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej: 0 0,00% 0 0,00% 2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier. Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń. Ekspozycja na ryzyko kredytowe należności wykazanych w bilansie Subfunduszu przedstawiona jest w nocie 2 Należności. I. II. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat: bilansowa w bilansowa w Udział procentowy w aktywach bilansowa w Udział procentowy w aktywach ,65% ,70% Udział procentowy w ogólnej sumie bilansowa w Udział procentowy w ogólnej sumie Papiery Skarbu Państwa, w tym: ,59% ,12% -Polska ,59% ,12% Papiery komercyjne ,52% ,03% Listy zastawne ,77% ,42% Instrumenty pochodne 0 0,00% 0 0,00% Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu ,12% ,43% 3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym. Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat. NOTA NR 6 INSTRUMENTY POCHODNE Na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. instrumenty pochodne nie występowały w portfelu lokat Subfunduszu. NOTA NR 7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU (w ) I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Subfundusz praw własności i ryzyk - - II. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, w tym: Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - III. IV. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych Strona 19/22

20 NOTA NR 8 KREDYTY I POŻYCZKI Na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. Subfundusz nie wykorzystywał oraz nie udzielał kredytów i pożyczek pieniężnych. NOTA NR 9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE Na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. wszystkie pozycje bilansu były denominowane w PLN. Subfundusz nie dokonywał operacji w walutach obcych i nie wykazywał różnic kursowych. NOTA NR 10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA (w ) Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe RAZEM Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe RAZEM Zgodnie ze Statutem Fundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych. Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa przez Subfundusz. NOTA NR 11 KOSZTY SUBFUNDUSZU Zgodnie ze Statutem Subfunduszu, wynagrodzenie wypłacone Towarzystwu jest pomniejszone o świadczenia dodatkowe na rzecz uczestników, którzy przystąpili do Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Kwoty świadczeń dodatkowych pomniejszających wynagrodzenie za zarządzanie (w ) Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez Subfundusz. 2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników Subfunduszu Zgodnie ze Statutem Funduszu wypłacane przez Fundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest uzależnione od wyników Funduszu. NOTA NR 12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok aktywów netto w tys. zł aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa 1 409, , ,62 Kategoria A B C 1 409, , ,62 Kategoria A1 B1 C , , ,91 Kategoria E Kategoria F Kategoria I Strona 20/22

21 INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 5. Kontynuacja działalności Subfunduszu Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu. 6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. Strona 21/22

22 Zgodnie z paragrafem 22 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI S.A. informuje, że od 31 lipca 2013 r. Subfundusz stosuje metodę wartości zagrożonej (VaR) do pomiaru całkowitej ekspozycji subfunduszu. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej Prawdopodobieństwo przekroczenia przedstawione w sposób opisowy Rodzaj metody VaR VaR na koniec okresu Najniższa wartość VaR w okresie Najwyższa wartość VaR w okresie Przeciętna wartość VaR w okresie Do wyliczeń VaR wykorzystano jako danych następujących czynników ryzyka 0% Bardzo niskie Absolutna 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% PLN DEPO-PLN 1M DEPO-PLN 3M DEPO-PLN 6M Piotr Żochowski Prezes Zarządu... (podpis) Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu... (podpis) Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu... (podpis) Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy... (podpis) Strona 22/22

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Rynku Pieniężnego fundusz inwestycyjny otwarty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Rynku Pieniężnego fundusz inwestycyjny otwarty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Rynku Pieniężnego fundusz inwestycyjny otwarty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku. Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe funduszy

Bardziej szczegółowo

PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU na dzień 30 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

MSIG 115/2013 (4232)

MSIG 115/2013 (4232) Poz. 8534. PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty. [BMSiG-6274/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Dane Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 239/2013 (4356) poz

MSIG 239/2013 (4356) poz MSIG 239/213 (4356) poz. 17437 Poz. 17437. Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 25. [BMSiG944/213] JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 18 czerwca do dnia 31 grudnia 212 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. pobrano z mojefundusze.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. pobrano z mojefundusze. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060

SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060 SUBFUNDUSZ PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2060 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS... 9 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Płynnościowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Płynnościowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Płynnościowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r. SPIS TREŚCI: I. List Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Warszawa, dnia 28 marca 2008 r. Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS... 11 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Rynku Pieniężnego - fio. Za okres obrotowy zakończony 30 czerwca 2010 r.

Fundusz PKO Rynku Pieniężnego - fio. Za okres obrotowy zakończony 30 czerwca 2010 r. Fundusz PKO Rynku Pieniężnego fio Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego List do Uczestników Funduszu Sprawozdanie finansowe Funduszu Oświadczenie Banku Depozytariusza

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo