URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY FIAT IAW 16F. Instrukcja użytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY FIAT IAW 16F. Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE UD16041 MODUŁ DIAGNOSTYCZNY FIAT IAW 16F Instrukcja użytkowania

2 Firma Technodiag S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Technodiag S.C. Firma Technodiag S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, jak również wynikające z dokonania za jego pomocą nastaw niedozwolonych przez producenta pojazdu. Zabrania się kopiowania, powielania i przesyłania za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub magnetycznych niniejszego opracowania lub jego fragmentów bez pisemnej zgody firmy Technodiag S.C. Technodiag S.C. Pazderski & Machnik Ul. J. Dąbrowskiego 116A/ Warszawa REGON: NIP: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi urządzenia! Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z jej treścią! Wydanie drugie zmienione Copyright by Technodiag S.C. Warszawa

3 Spis treści 1 Uwagi na temat bezpieczeństwa Krótka charakterystyka modułu Uruchamianie modułu Połączenie ze sterownikiem w pojeździe Menu funkcyjne Odczyt kodów usterek Parametry bieżące Wysterowania Status systemu Adaptacje Immobilizer Numer sterownika Zakończenie pracy Błąd połączenia Błędy transmisji

4 1. Uwagi na temat bezpieczeństwa W trosce o bezpieczeństwo użytkownika jak i bezawaryjną pracę urządzenia należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad użytkowania: Przyrząd powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, które wynika z niniejszej instrukcji! Urządzenie należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych. Diagnostyka pojazdów za pomocą urządzenia może być przeprowadzana jedynie przez osoby w tym celu przeszkolone. W trakcie diagnozowania pojazdu będącego w ruchu należy korzystać z pomocy drugiej osoby. Nie należy użytkować urządzenia gdy przewody (złącza) są uszkodzone lub zużyte. Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw przyrządu! Niedopuszczalne jest dołączanie do urządzenia dodatkowych elementów nie wchodzących w skład zestawu! Niedopuszczalne jest łączenie urządzenia UD16041 z komputerem PC gdy urządzenia te są podłączone do sieci zasilającej! Niedopuszczalne jest zasilanie urządzenia z zewnętrznego zasilacza o innych parametrach niż podane przez producenta! Urządzenia, ani żadnej innej części zestawu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach oraz dotykać wilgotnymi rękami. Zabrania się użytkowania urządzenia w obszarach działania oparów toksycznych, łatwopalnych lub żrących. 4

5 Po zakończeniu czynności diagnostycznych a także podczas transportu przyrząd należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Zarówno w trakcie pracy jak i przechowywania urządzenie i jego oprzyrządowanie należy chronić przed wpływem silnych źródeł ciepła i promieniowania. Nie narażać obudowy urządzenia jak i pozostałych części składowych zestawu na udary i inne uszkodzenia mechaniczne. Nie narażać żadnej z części składowych zestawu na długotrwałe działanie silnych promieni słonecznych. Urządzenie UD16041 spełnia wymagania Unii Europejskiej według następujących wytycznych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/108/WE z dnia 15 grudnia 2004r. kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Znak CE potwierdza zgodność urządzenia z powyższą Dyrektywą. WAŻNE! Produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny i nie wolno wyrzucać go do zwykłego pojemnika na śmieci. Zużyty sprzęt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego w celu recyclingu. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektrycznych i elektronicznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. 5

6 2. Krótka charakterystyka modułu Moduł FIAT IAW 16F pozwala na zastosowanie urządzenia UD16041 do diagnostyki pojazdów samochodowych wyposażonych w sterownik należący do rodziny IAW 16F (producent sterownika: Magneti Marelli, jednopunktowy wtrysk paliwa - SPI). Sterownik taki można spotkać między innymi w pojazdach: Fiat Cinquecento 899 SPI Fiat Cinquecento 1108 SPI Fiat Panda 899 SPI Fiat Panda 1000 SPI Fiat Panda 1108 SPI Fiat Punto SPI Fiat Punto SPI Lancia Y 1.1 SPI Lancia Y 1.2 SPI Fiat Tipo 1372 SPI Fiat Seicento 899 SPI Fiat Seicento 1108 SPI i innych... Moduł Fiat IAW 16F zainstalowany w urządzeniu UD16041 komunikuje się z systemem diagnostyki sterownika silnika i pozwala operatorowi na odczyt i właściwą interpretację szeregu danych diagnostycznych. Użytkownik ma możliwość odczytania listy kodów błędów wraz z ich statusem (w języku polskim) zarejestrowanych przez system. Za pomocą urządzenia można wykasować te informacje, kiedy już nie są one potrzebne. Istnieje możliwość obserwacji 12 wartości bieżących określających parametry pracy silnika i innych podzespołów pojazdu. Użytkownik może też sprawdzić status systemu samodiagnostyki oraz odczytać numer fabryczny sterownika. Moduł pozwala na wysterowanie elementów wykonawczych (pompa paliwa, wtryskiwacz itd.) w celu sprawdzenia poprawności ich działania. Możliwy jest także odczyt statusu immobilizera oraz awaryjne odblokowanie sterownika poprzez podanie kodu kluczyka. 6

7 3. Uruchamianie modułu Komunikacja ze sterownikiem silnika odbywa się poprzez gniazdo diagnostyczne (3-pinowe), które zwykle znajduje się w komorze silnika, przy wiązce elektrycznej sterownika. Do złącza należy podłączyć przewód z 3-pinową końcówką (będący na wyposażeniu urządzenia UD16041), a dodatkowy czerwony przewód zakończony krokodylkiem dołączyć do dodatniego zacisku akumulatora. Przeciwległe (16-pinowe) złącze należy dołączyć do standardowego przewodu OBDII, który należy podłączyć do urządzenia. Urządzenie uruchomi się automatycznie. Aby skorzystać z opcji diagnozowania pojazdu wyposażonego w sterownik z rodziny IAW 16F, wybrać w menu głównym pozycję Połączenie a następnie opcję FIAT (Rys. 3.1 i Rys. 3.2). Połączenie Ustawienia Uaktualnienie Aktywacja Rys. 3.1 Menu główne urządzenia UD16041 FIAT xxxxx xxxxx Rys. 3.2 Wybór modułu FIAT (xxxxx- inne moduły) Jeżeli poprzednio używany był inny moduł diagnostyczny, nastąpi automatyczne wczytanie do pamięci operacyjnej urządzenia modułu FIAT. Sytuacja taka została przedstawiona na Rys

8 Trwa ładowanie proszę czekać... Rys. 3.3 Ładowanie wybranego modułu do pamięci operacyjnej urządzenia Jeżeli moduł FIAT IAW 16F był używany podczas poprzedniego uruchomienia urządzenia to nastąpi natychmiastowe przejście do ekranu powitalnego (Rys. 3.4), na którym wyświetlona zostanie nazwa modułu oraz data jego powstania. Informacja o dacie utworzenia jest jednocześnie wersją modułu. Jeżeli na stronie producenta jest plik uaktualnień dla modułu FIAT IAW 16F z datą nowszą niż data modułu zainstalowanego w urządzeniu możliwa jest aktualizacja modułu (o ile abonament jest aktywny). FIAT IAW 16F Wersja: 03/2009 Rys.3.4 Ekran powitalny modułu FIAT IAW 16F 8

9 4. Połączenie ze sterownikiem w pojeździe Po wyborze modelu diagnozowanego pojazdu rozpocznie się automatyczna inicjalizacja połączenia. Polega ona na włączeniu zapłonu w momencie żądanym przez urządzenie, co sygnalizowane jest komunikatem widocznym na Rys INICJALIZACJA IAW 16F Włącz zapłon! Rys. 4.1 Inicjalizacja połączenia ze sterownikiem z rodziny IAW16F Urządzenie będzie oczekiwało na włączenie zapłonu około 10 s. Po tym czasie zostanie wyświetlony komunikat o nieudanej inicjalizacji. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie zapytania czy przeprowadzić kolejną próbę zestawienia połączenia. Aby to zrobić należy wyłączyć zapłon (o ile został włączony) i wybrać opcję TAK wciskając przycisk WEJDŹ. Wybranie opcji NIE (przycisk COFNIJ spowoduje powrót do menu wyboru modelu pojazdu. W momencie uzyskania połączenia wyświetlony zostaje komunikat zawierający numer sterownika. Po nawiązaniu połączenia powinna zapalić się dioda TRANSMISJA (koloru czerwonego) umieszczona na panelu czołowym urządzenia UD Połączono Marelli-Weber Nr sterownika: D Rys. 4.2 Przykładowa informacja potwierdzająca nawiązanie połączenia 9

10 5. Menu funkcyjne Naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze urządzenia spowoduje przejście do głównej listy menu diagnostycznego (menu funkcyjne): Odczyt błędów Wart. bieżące Wysterowania Status systemu Adaptacje Immobilizer Nr sterownika Rys. 5.1 Lista opcji diagnostycznych dla modułu FIAT IAW 16F Wybór konkretnej pozycji z listy pozwala na uzyskanie żądanych danych diagnostycznych, pod warunkiem że informacje te są dostępne w systemie z którym urządzenie jest połączenie. 5.1 Odczyt kodów usterek Opcja pozwalająca odczytać kody błędów zapisane w pamięci sterownika pojazdu. W przypadku systemów należących do rodziny IAW 16F, kody te zostały podzielone na dwie kategorie i w takiej konwencji są one przedstawiane użytkownikowi: 10

11 Aktualne Zapamiętane Kasowanie Rys Kategorie kodów błędów możliwych do odczytania w systemie IAW 16F Przy wyborze grupy aktualnych kodów błędów ( Aktualne ), na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlona lista błędów aktualnie występujących w systemie. Błąd 1 Błąd 2 Błąd 3 Błąd 4 Rys Przykładowa lista błędów zarejestrowanych w systemie Naciśnięcie przycisku WEJDŹ w sytuacji, kiedy kursor wskazuje na określoną pozycję, powoduje wyświetlenie opisu, mówiącego co dany błąd oznacza: Błąd napięcia akumulatora Rys Przykład opisu błędu Jeśli opis jest dłuższy niż cztery linie, można go dowolnie przewijać za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ. 11

12 Naciśnięcie przycisku COFNIJ spowoduje wyjście do poprzedniej listy menu, zawierającej spis błędów. W przypadku braku kodów błędów zarejestrowanych w pamięci sterownika pojazdu, zostanie wyświetlony komunikat informujący o takiej sytuacji: Brak błędów w pamięci sterownika Rys Informacja stwierdzająca, że system diagnostyki nie zarejestrował żadnych usterek Informacja taka może oznaczać, iż wszystkie monitorowane przez sterownik elementy działają poprawnie, nie można jej jednak jednoznacznie interpretować jako oznaki całkowitej sprawności pojazdu. Przy wyborze grupy błędów zapisanych ( Zapisane - Rys ), na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlona lista błędów zapamiętanych w pamięci trwałej systemu. Są to błędy, które wystąpiły w przeszłości, ale mogą także dotyczyć obecnego stanu systemu, o ile występują na liście błędów aktualnych. Ten sam błąd występujący na liście błędów zapisanych i aktualnych może być oznaczony różnym numerem na każdej z tych list. Wybranie opcji kasowania błędów ( Kasowanie - Rys ) umożliwia usunięcie informacji o usterkach zapisanych w pamięci sterownika. Po wyborze tej opcji nastąpi wyświetlenie komunikatu: Czy na pewno??? NIE TAK Rys Potwierdzenie (lub odrzucenie) przez użytkownika zamiaru wykasowania kodów błędów 12

13 Użytkownik musi potwierdzić (przycisk WEJDŹ ), że na pewno chce usunąć zarejestrowane błędów. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia urządzenie wysyła do sterownika w pojeździe żądanie usunięcia błędów i prosi o wyłączenie zapłonu. Po wykonaniu tej operacji zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu transmisja jest ponownie zestawiana i wyświetlone zostaje menu funkcyjne (Rys. 5.1). Jeżeli z pewnych przyczyn błędy nie mogą zostać wykasowane użytkownik zostanie również o tym fakcie poinformowany. Wykasowanie błędów nie było możliwe Rys Informacja o niemożliwości przeprowadzenia operacji kasowania kodów usterek Operacja wykasowania zapamiętanych kodów błędów jest działaniem nieodwracalnym, dlatego też należy ją wykonywać z rozwagą, aby nie utracić ważnych danych diagnostycznych. 5.2 Parametry bieżące Wybór opcji Wart. bieżące pozwala obserwować zmianę aktualnych parametrów pracy systemu takich jak wartości sygnałów z czujników i elementów wykonawczych. Odczyt ich możliwy jest zarówno na postoju jaki i w trakcie jazdy. Po wybraniu tej opcji w menu zostanie wyświetlona lista dostępnych do obserwacji parametrów bieżących. Urządzenie UD16041 pozwala na jednoczesne wyświetlenie wartości dla maksymalnie dwóch parametrów. Wybór parametru polega na ustawieniu za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ kursora na nazwie danego parametru na następnie naciśnięciu przycisku WEJDŹ. Po prawej stronie, za nazwą parametru pojawi się wtedy znak * ( gwiazdka ) informujący, że dany parametr został zaznaczony do wyświetlenia. 13

14 Obroty silnika Czas wtrysku KWZ Czujnik MAP Rys Przykładowa lista parametrów z zaznaczonym (wybranym do wyświetlenia) parametrem obroty silnika Ponowne naciśnięcie przycisku WEJDŹ (bez zmiany pozycji kursora), powoduje przejście do wyświetlenia wartości zapisanej dla wybranego parametru. Obroty silnika 1780 r/min Rys Sposób wyświetlania wartości dla jednego z listy parametrów Zaznaczenie drugiego parametru przebiega i jest sygnalizowane w identyczny sposób jak w przypadku pierwszego zaznaczenia. Po zaznaczeniu drugiego parametru (pojawieniu się znaku * obok jego nazwy) i ponownym naciśnięciu WEJDŹ następuje przejście do wyświetlenia wartości zapisanej dla tych dwóch parametrów. Cofnięcie wyboru (zaznaczenia) następuje po naciśnięciu przycisku COFNIJ w momencie, kiedy kursor pokazuje na zaznaczony uprzednio parametr. Wówczas symbol zaznaczenia ( * ) powinien zniknąć. Również naciśnięcie przycisku COFNIJ w momencie, kiedy na wyświetlaczu wyświetlane są konkretne wartości dla wybranych parametrów, powoduje wyjście do listy dostępnych do wyświetlenia parametrów, przy czym wprowadzone poprzednio przez użytkownika zaznaczenie jest anulowane. 14

15 Obroty silnika Czas wtrysku KWZ Czujnik MAP Rys Przykładowa lista parametrów z zaznaczonymi (wybranym do wyświetlenia) parametrami obroty silnika i czujnik MAP Ponowne naciśnięcie przycisku WEJDŹ (bez zmiany pozycji kursora), powoduje przejście do wyświetlenia wartości zapisanej dla wybranych parametrów. Obroty silnika 1460 r/min Czujnik MAP 699 mmhg Rys Sposób wyświetlania wartości dla dwóch parametrów bieżących W dowolnej chwili możliwe jest przerwanie obserwacji i powrót do listy parametrów bieżących poprzez naciśnięcie przycisku COFNIJ. Lista tych parametrów oraz ich znaczenie zostały przedstawione poniżej: Obroty silnika określa aktualną prędkość obrotową silnika (r/min), Czas wtrysku określa czas wysterowania (otwarcia wtryskiwacza) (ms), KWZ określa kąt wyprzedzenia zapłonu wyznaczony dla pierwszego cylindra ( ), Czujnik MAP (ang. Manifold Absolute Pressure) określa aktualne (bezwzględne) ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym (mmhg), Czujnik IAT (ang. Intake Air Temperature) określa aktualną temperaturę powietrza w układzie dolotowym (ºC), Temp. cieczy aktualna temperatura cieczy chłodzącej silnika (ºC), Czujnik TPS (ang. Throttle Position Sensor) chwilowa wartość określająca kąt otwarcia przepustnicy (º), Napięcie aktualna wartość napięcia panującego w instalacji elektrycznej pojazdu (V), 15

16 Wsp. Lambda określa chwilową wartość współczynnika nadmiaru powietrza w spalinach (bezwymiarowo; wartość > 1 mieszanka uboga, wartość < 1 mieszanka bogata), Poz. Siln. Krok. określa aktualną pozycję silnika krokowego pracującego jako regulator prędkości obrotowej biegu jałowego silnika spalinowego (kroki), Współczynnik I określa korektę wynikającą z całkowania błędu wynikającego z różnicy pomiędzy zadaną a aktualną wartością prędkości obrotowej silnika współczynnik członu I tzw. regulatora PI, zrealizowanego w module silnika w celu korekty obrotów biegu jałowego, Współczynnik P określa proporcjonalną korektę do błędu wynikającego z różnicy pomiędzy zadaną a aktualną wartością prędkości obrotowej silnika współczynnik członu P tzw. regulatora PI, zrealizowanego w module silnika w celu korekty obrotów biegu jałowego. 5.3 Wysterowania Opcja ta uruchamia tryb testowy pracy diagnozowanego sterownika. W tym trybie wysterowuje on podłączone do niego elementy wykonawcze. Test taki pozwala sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych oraz prawidłowe działanie kontrolowanych przez sterownik podzespołów. Po wybraniu w urządzeniu opcji Wysterowania następuje wyświetlenie listy elementów, których testy można wykonać: Przek. pompy Wtryskiwacz Cewka zapł. 1 Cewka zapł. 2 Zawór EVAP Obrotomierz Przekaźnik A/C Przek. sterown. 16

17 Silnik krokowy Rys Lista dostępnych testów elementów wykonawczych Naciśnięcie przycisku WEJDŹ w momencie, gdy kursor pokazuje na nazwę wybranego elementu do wysterowania powoduje rozpoczęcie testu. Czas trwania i sposób testowania zależy od wybranego elementu i jest następujący: Przek. Pompy wysterowanie przekaźnika elektrycznej pompy paliwa przez czas 30s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Wtryskiwacz pięciokrotne wysterowanie wtryskiwacza paliwa przez czas 4ms z odstępem 1s. (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Cewka zapł. 1 pięciokrotne wysterowanie cewki zapłonowej cyl. 1,4 przez czas 2ms z odstępem 1s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Cewka zapł. 2 pięciokrotne wysterowanie cewki zapłonowej cyl. 2,3 przez czas 2ms z odstępem 1s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Zawór EVAP siedmiokrotnie wysterowanie zaworu odprowadzania oparów ze zbiornika paliwa przez czas 20ms z odstępem 1s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Obrotomierz wysterowanie obrotomierza na wartość 3750 obr/min przez czas 2s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Przekaźnik A/C wysterowanie przekaźnika klimatyzatora przez czas 30s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje), Przek. sterown. wysterowanie przekaźnika sterownika silnika przez czas 30s (warunek: zapłon włączony, silnik nie pracuje). Rolą tego przekaźnika jest zasilanie pamięci ulotnej RAM. Ma on za zadanie zasilać tą pamięć przez czas 1 minuty po wyłączeniu zapłonu, w celu dokonania wewnętrznych operacji w pamięci modułu silnika (np. zapamiętania uzyskanych w trakcie jazdy parametrów adaptacyjnych). Silnik krokowy trzykrotne wysterowanie silnika krokowego (regulatora obrotów biegu jałowego) w zakresie ±32 kroki względem położenia początkowego z prędkością 8 kroków/sek. (warunek: zapłon włączony, silnik pracuje). Po wybraniu tej opcji użytkownik jest proszony o uruchomienie silnika. 17

18 Po rozpoczęciu wysterowania przez cały czas trwania testu na ekranie urządzenia wyświetlany jest następujący komunikat: Czekaj, test trwa... Aby przerwać naciśnij COFNIJ Rys Informacja wyświetlana w trakcie wykonywania testu Naciśnięcie przycisku COFNIJ spowoduje przerwanie wykonywania testu o czym użytkownik powiadamiany jest odpowiednim komunikatem. Możliwe jest wybranie następnego elementu do wysterowania. Jeżeli test nie zostanie przerwany, to po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat mówiący o poprawności jego przebiegu, która kontrolowana jest przez sterownik. Użytkownik może sam, za pomocą słuchu lub dotyku stwierdzić czy jest on wysterowywany. W ten sposób można uzyskać informację o stanie obwodu elektrycznego badanego elementu, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić że element jest sprawny z uwagi na pracę w warunkach statycznych, które znacznie odbiegają od rzeczywistych. 5.4 Status systemu System diagnostyki IAW 16F udostępnia aktualny status dotyczący trybu pracy w jakim się obecnie znajduje. Przedstawiony jest on w postaci przewijalnego komunikatu tekstowego. Ma on charakter informacyjny i jest wynikiem wstępnej samodiagnozy sterownika. Zależnie od warunków pracy silnika, zawartości pamięci błędów oraz nastaw przeprowadzonych przez użytkownika opis ten jest dynamicznie uaktualniany przy każdej próbie jego odczytu z menu funkcyjnego. 18

19 5.5 Adaptacje Wybór tej opcji umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji autoadaptacji (autodopasowania) wykonywanej przez sterownik silnika dla dwóch parametrów: obrotów biegu jałowego oraz składu mieszanki (Rys ). Autoadaptacja jest rozumiana jako proces przyuczania się sterownika do konkretnych i zmieniających się w czasie warunków pracy silnika. Bieg jałowy Skład mieszanki Rys Menu wyboru parametrów dla których możliwa jest zmiana funkcji autoadaptacji Autoadaptacja obrotów biegu jałowego polega na znalezieniu przez system optymalnego punktu pracy silnika krokowego (regulatora biegu jałowego) z uwzględnieniem aktualnej kondycji układu dolotowego, przepustnicy i innych parametrów mających wpływ na pracę silnika na biegu jałowym. Korzystając z tej opcji użytkownik ma możliwość odczytania aktualnego statusu funkcji autoadaptacji oraz jej włączenia bądź wyłączenia (status tej funkcji dostępny jest także jako część składowa statusu systemu opisanego w punkcie 5.4). Wyłączenie funkcji autoadaptacji oznacza, że system nie będzie się przyuczał do zmieniających się w miarę upływu czasu warunków pracy silnika. Dlatego też wyłączenie tej funkcji nie jest zalecane. Włączenie (lub wyłączenie) funkcji autoadaptacji jest zapisywane na stałe w pamięci trwałej sterownika, dzięki temu informacja nie jest tracona po wyłączeniu zapłonu. Każda zmiana ustawienia (włączenie bądź wyłączenie funkcji autoadaptacji) wiąże się ze zresetowaniem wartości adaptacyjnych (przyuczonych) i zastąpienie ich wartościami bazowymi (fabrycznymi, ustalonymi przez producenta). Jest to opcja szczególnie użyteczna w przypadku gdy dokonano napraw w obrębie układu dolotowego bądź przepustnicy i bezpośrednio po nich obroty nie są stabilne (falują). Po wybraniu opcji Bieg jałowy następuje wyświetlenie statusu funkcji autoadaptacji. Naciśnięcie przycisku WEJDŹ pozwala na zmianę tego statusu na przeciwny, zgodnie z napisem na wyświetlaczu. Aby opuścić tryb autoadaptacji biegu jałowego należy nacisnąć przycisk COFNIJ. 19

20 Autoadaptacja składu mieszanki włączona Wyłącz Rys Przykładowy status funkcji autoadaptacji biegu jałowego (naciśnięcie przycisku WEJDŹ spowoduje wyłączenie funkcji autoadaptacji) Autoadaptacja składu mieszanki polega na optymalnym dobraniu czasu wtrysku tak aby utrzymać skład mieszanki na poziomie λ=1. Przyuczając się, sterownik uwzględnia warunki pracy silnika takie jak: kondycja układu wtryskowego i dolotowego, ciśnienie i jakość paliwa oraz warunki jego spalania. Korekta jest zapamiętywana w nieulotnej pamięci sterownika i może być skasowana (przywrócenie parametrów fabrycznych) poprzez wyłączenie funkcji autoadaptacji. Analogicznie jak w przypadku opisanym powyżej wyłączenie funkcji autoadaptacji czasu wtrysku powoduje, że system przestaje się przyuczać do zmieniających się warunków pracy silnika. Odczyt statusu, włączanie i wyłączanie funkcji autoadaptacji składu mieszanki przebiega w identyczny sposób jak dla biegu jałowego. 5.6 Immobilizer Wybór z menu funkcyjnego opcji Immobilizer powoduje wyświetlenie następującej listy: Status bieżący Status zapisany Licznik Odblokowanie Rys Lista opcji po wyborze w menu funkcyjnym pozycji Immobilizer Pierwsza opcja Status bieżący pozwala na odczyt aktualnego (bieżącego) statusu immobilizera. Jest to opis tekstowy (zorganizowany podobnie jak Status systemu ), 20

21 informujący o błędach immobilizera, a także o jego aktualnym trybie pracy (zezwolenie na rozruch silnika, poprawne rozpoznanie kluczyka itp.). Status zapisany pozwala na wyświetlenie statusu immobilizera zapamiętanego w nieulotnej pamięci sterownika. Dotyczy on błędów immobilizera związanych z brakiem kodu lub niewłaściwym kodem kluczyka. Bezpośrednio ze statusem zapisanym związany jest licznik błędów, którego stan zostaje wyświetlony po wybraniu opcji Licznik. Licznik ten ustawiany jest na wartość 255 zawsze, kiedy w statusie zapisanym zostanie zarejestrowany nowy błąd. Stan tego licznika jest zmniejszany o 1 za każdym kolejnym włączeniu zapłonu, jeżeli tylko immobilizer nie zgłosi żadnego błędu. Jeżeli wartość licznika będzie równa 0, informacje o błędach immobilizera zawarte w Statusie zapisanym zostaną automatycznie wykasowane. Kasując błędy w pamięci trwałej sterownika ( Odczyt błędów Kasowanie ), automatycznie zostaje wyzerowana wartość licznika immobilizera oraz błędy zapamiętane w Statusie zapisanym. Opcja Odblokowanie służy do awaryjnego doraźnego uruchomienia silnika w przypadku błędnego działania immobilizera bądź transpondera w kluczyku. Pozwala ona na wprowadzenie 5-cio cyfrowego kodu kluczyka. Kod ten otrzymuje użytkownik pojazdu wraz z oryginalnym kompletem kluczyków. Po wybraniu opcji Odblokowanie pojawi się na wyświetlaczu urządzenia menu, pozwalające na wprowadzenie kodu odblokowującego (Rys.5.6.2). Podaj kod: ^ Cofnij Rys Wprowadzanie kodu odblokowującego immobilizer Zmiana cyfry kodu wskazywanej przez kursor następuje za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ, natomiast przejście do następnej / poprzedniej cyfry kodu za pomocą przycisków COFNIJ / WEJDŹ. Kiedy kursor wskazuje na ostatnią (piątą) cyfrę kodu naciśnięcie przycisku WEJDŹ powoduje wysłanie wprowadzonego kodu do sterownika. Jeżeli kod jest poprawny, sterownik zezwoli na jednokrotne uruchomienie silnika. Jeżeli kod był niepoprawny (silnik nie dał się uruchomić) użytkownik ma zawsze możliwość wprowadzenia go ponownie. 21

22 5.7 Numer sterownika Wybór z menu funkcyjnego opcji Nr sterownika pozwala na odczyt i wyświetlenie numeru sterownika silnika z którym urządzenie nawiązało komunikację. Marelli-Weber ID sterownika: D Nr: Rys Przykładowa informacja o numerze sterownika Wyświetlane są dwa numery, pierwszy z nich nazwany ID sterownika to numer identyfikacyjny sterownika określający pośrednio typ pojazdu w którym dany sterownik został zastosowany. Drugi, to numer producenta określający numer fabryczny części. 22

23 6. Zakończenie pracy Zakończenie pracy rozłączenie z diagnozowanym sterownikiem następuje w momencie naciśnięcia przycisku COFNIJ kiedy użytkownik znajduje się w menu funkcyjnym. Na wyświetlaczu pojawi się zapytanie, wymagające potwierdzenia zamiaru rozłączenia się. Rozłączyć??? NIE TAK Rys. 6.1 Potwierdzenie zakończenia pracy z danym sterownikiem Po rozłączeniu się zostanie ponownie wyświetlona lista wyboru modelu pojazdu. UWAGA! W taki sposób należy zawsze kończyć pracę urządzenia ze sterownikiem. 23

24 7. Błąd połączenia Z uwagi na sposób komunikacji ze sterownikami z rodziny IAW 16F, po uruchomieniu modułu FIAT IAW 16F urządzenie UD16041 oczekuje na rozpoczęcie transmisji przez sterownik przez czas ok 10s. Jeżeli w tym czasie nie otrzyma ono żadnych danych ze sterownika zgłasza błąd inicjalizacji, wyświetlając następujący komunikat: Inicjalizacja nieudana! Wyłącz zapłon!!! Rys. 7.1 Komunikat o błędzie inicjalizacji Należy wyłączyć zapłon, a następnie nacisnąć dowolny przycisk, co spowoduje wyświetlenie zapytania o próbę ponownego połączenia: Próba ponownego połączenia? NIE TAK Rys. 7.2 Pytanie o próbę ponownego połączenia Jeżeli użytkownik wybierze opcję NIE (przycisk COFNIJ ) to nastąpi wyjście do listy wyboru modelu pojazdu. Wybór TAK (przycisk WEJDŹ ) pozwala na ponowną próbę nawiązania komunikacji ze sterownikiem. Próba taka może odbyć się dopiero po czasie około 1 minuty od wyłączenia zapłonu. Jest to czas przez który pozostaje wysterowany przekaźnik sterownika i przed jego upływem ponowna próba inicjalizacji nie powiedzie się. Okres ten jest odmierzany przez urządzenie, co jest zobrazowane w postaci paska postępu na wyświetlaczu. Następnie użytkownik zostanie poproszony o włączenie zapłonu w celu przeprowadzenia kolejnej próby nawiązania połączenia ze sterownikiem. 24

25 Błąd połączenia może wystąpić kiedy: nastąpiła próba zestawienia połączenia ze sterownikiem, który nie jest zamontowany w diagnozowanym pojeździe lub jest on uszkodzony, zapłon nie został włączony, nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony przewód diagnostyczny, uszkodzona magistrala transmisji danych diagnostycznych należąca do sieci pojazdu. Zgodnie z powyższym należy sprawdzić możliwe przyczyny, usunąć je i ponownie spróbować zestawić połączenie. UWAGA! Należy zawsze stosować się do komunikatów urządzenia mówiących o włączeniu lub wyłączeniu zapłonu. W przeciwnym razie urządzenie może pracować nieprawidłowo, bądź nie będzie potrafiło skomunikować się ze sterownikiem. 25

26 8. Błędy transmisji Błąd transmisji może pojawić się w trakcie pracy diagnostycznej urządzenia. Urządzenie posiada mechanizm chroniący przed utratą transmisji w przypadku występowania pojedynczych zakłóceń w jej przebiegu. W przypadku poważniejszych zaburzeń lub z innych przyczyn opisanych poniżej może nastąpić całkowite zerwanie transmisji. W takiej sytuacji dioda Transmisja zgaśnie a na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Błąd transmisji! Wyłącz zapłon! Naciśnij klawisz aby kontynuować Rys. 8.1 Komunikat o błędzie transmisji Potencjalne przyczyny zerwania transmisji: wyłączenie zapłonu w trakcie pracy, rozłączenie przewodu diagnostycznego w trakcie pracy, pojawienie się silnych zakłóceń w miejscu pracy urządzenia, pojawienie się warunków w których sterownik, nie może kontynuować pracy w trybie diagnostycznym. Należy sprawdzić i wyeliminować przyczynę utraty transmisji a następnie w razie potrzeby ponownie nawiązać komunikację. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wyświetlenie zapytania o próbę ponownego połączenia. Próba ponownego połączenia? NIE TAK Rys. 8.2 Zapytanie o próbę ponownego zestawienia transmisji po błędzie komunikacji 26

27 Jeżeli użytkownik wybierze TAK (przycisk WEJDŹ ) nastąpi próba połączenia ze sterownikiem. Wybór NIE (przycisk COFNIJ ) powoduje powrót do listy wyboru modelu pojazdu. Życzymy zadowolenia z użytkowania produktu. 27

AMX 550. Czytnik OBDII/EOBD. www.automex.pl

AMX 550. Czytnik OBDII/EOBD. www.automex.pl AMX 550 Czytnik OBDII/EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Automex Sp. z o.o. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004 Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda DeltaScan Wersja 5.0 DeltaTech Electronics 2004 Instrukcja obsługi programu DeltaScan 5.0 1 Spis treści Co nowego w wersji 5.0?... 3 Oznaczenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA E-SERVER Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika

Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika Stoneridge Electronics Tachografy cyfrowe SE5000 Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 1 W A Ż N A I N F O R M A C J A Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa kierowcy oraz ruchu drogowego, zaleca

Bardziej szczegółowo

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika Instrukcja podłączenia i programowania sterownika ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 2.5 2011-02-16 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27

Bardziej szczegółowo

Dekoder ADB-2840. Instrukcja obsługi

Dekoder ADB-2840. Instrukcja obsługi Dekoder ADB-2840 Instrukcja obsługi Dekoder ADB-2840 Instrukcja obsługi Copyright 2012 EVIO Polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. PODŁĄCZENIE DEKODERA... 5 1.2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999

INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999 INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999 1. Centaur GPS wiadomości podstawowe i umowa licencyjna... 3 2. Komunikacja z nadajnikiem... 4 2.1 Połączenie lokalne (przewodowe)... 5

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo