Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie"

Transkrypt

1 Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie Nr (6) (133) Czerwiec 2013 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok XII Autor pracy Bo ena Czerska Wydawca: Adres redakcji: Zespó³ Redakcyjny Wspó³praca Druk: Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie Parczew, ul. Jana Paw³a II 36; Mieczys³aw Bielski, Jan Najs, Stanis³aw Jadczak /redaktor naczelny/, Bogumi³a Sarnowska, Lechos³aw P³owaœ, Anna Ignatowicz, Urszula Jószczuk, Marlena Mazur Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Parczewie, Starostwo Powiatowe w Parczewie Zak³ad Poligraficzny AWA-DRUK Radzyñ Podlaski, ul. D¹browskiego 4a, tel./fax /83/ Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt i doboru publikowanych materia³ów. Materia³y przekazane do publikacji nie podlegaj¹ zwrotowi. ISSN

2 V Powiatowy Festiwal Piosenki Stra ackiej w Parczewie 2 VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS w Parczewie 19 Bia³a Niedziela w Milanowie

3 18 Ze sportu Mamy Mistrza! Powiat Parczewski ma niewiele osi¹gniêæ sportowych, szczególnie w ostatnich latach. Ka de nowe osi¹gniêcie sportowe powinno byæ pokazywane przez miejscowe media, chocia by po to by m³ode pokolenie mog³o braæ przyk³ad. Takim wzorem do naœladowania jest Wies³aw D¹browski - Pan w wieku dojrza³ym, startuj¹cy w kulturystycznej konkurencji wyciskanie sztangi le ¹c. Podczas ostatnich zawodów ró nica wieku miêdzy najm³odszym zawodnikiem, a nim (najstarszym) wynosi³a prawie 60 lat. Pan Wies³aw startuje w kategoriach najstarszych tj. +60 lub +70 lat. Oto wyniki z ostatnich zawodów kulturystycznych o zasiêgu krajowym w 2013r. : - 13 marca- II miejsce Mistrzostwa Polski w kat. 60+ Warszawa - 14 kwietnia - I miejsce Mistrzostwa Polski w Federacji UAP ustanawiaj¹c 2 rekordy Polski w tej kategorii wiekowej, - 8 czerwca - II miejsce w wyciskaniu sztangi le ¹c - Puchar Polski w Tarnobrzegu. Gratulujemy piêknych wyników i zajêtych miejsc. yczymy Panu Wies³awowi dalszych sukcesów w tej ciê kiej dyscyplinie sportowej. /V/ Zawody wêdkarskie PZW Parczew 2013 W dniu r. na Zbiorniku Relaks w Parczewie rozegrano otwarte zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Parczewa i mistrzostwo ko³a PZW Parczew-Miasto. W zawodach wziê³o udzia³ 48 zawodników i zawodniczek. W kategorii seniorów - 21 zawodników, juniorów - 19 zawodników, kadetów - 7 zawodników, kobiet - 1 zawodniczka. W poszczególnych kategoriach najlepszymi wêdkarzami okazali siê: SENIORZY 1.Andrzej Kaliszuk pkt 2.Ryszard Domañski pkt 3.Janusz Krasuski pkt JUNIORZY 1.Maciej Sikorski pkt 2.Mateusz Romaniuk pkt 3.Konrad Kubiniec pkt KADECI 1.Micha³ Wroñski pkt 2 Miko³aj Borowicz pkt 3.Adam Lipniacki pkt KOBIETY 1.Agnieszka Ukleja pkt Najwiêksz¹ rybê szczupak - o wadze 380 g z³owi³ Piotr Czarnacki. Najm³odszy uczestnik to Szajda Emil 11 lat, a najstarszy uczestnik - Olszewki Jerzy 85 lat. Puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych wrêczy³ osobiœcie Burmistrz Parczewa Pawe³ Kêdracki oraz Prezes ko³a PZW Tadeusz Ciesielski. Na zakoñczenie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali gor¹c¹ kie³baskê wraz z zaproszeniem na przysz³y rok. Jan Najs Turniej pi³ki no nej na Ukrainie Powiat Parczewski w ramach dwustronnej umowy o wspó³pracy miêdzynarodowej z Rejonem Lubomelskim organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych i sportowych wpisanych w kalendarz imprez na dany rok. 9 czerwca dru yna pi³karska z Parczewa uczestniczy³a w miêdzynarodowym turnieju pi³ki no nej na Ukrainie. Wyjazd zorganizowa³o Starostwo Powiatowe w Parczewie. Turniej organizowa³a gazeta Nowe ycie z partnerskiego miasta Luboml na Ukrainie. W imprezie wystartowa³o 4 zespo³y 2 ukraiñskie, jeden z Bia³orusi i nasz zespó³ z Parczewa. Reprezentacja pi³karzy z Parczewa wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie. Dariusz Koœcian, Dariusz Gontarz, Grzegorz Czarnacki, Wojciech Kopiñski, Zbigniew Smoliñski, Tomasz Kaczorowski, Krzysztof Kanak, u k a s z Nadgrodkiewicz, Jacek Cyranka, Pawe³ Œwirski, Piotr Rojewski oraz kierownik ekipy Marek Hut. Zawody odbywa³y siê w mi³ej i przyjacielskiej atmosferze. Nasza ekipa wygra³a jeden mecz i dwa przegra³a, zajmuj¹c ostatecznie czwarte miejsce. Po zmaganiach sportowych odby³o siê wspólne spotkanie wszystkich ekip na którym nagrodzono wszystkich uczestników pami¹tkowymi pucharami oraz upominkami rzeczowymi. Nasza delegacja przekaza³a na rêce organizatorów turnieju 3 pi³ki oraz pami¹tki, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Parczewie. Podobn¹ imprezê sportow¹ bêdziemy organizowaæ w Parczewie w miesi¹cu wrzeœniu na któr¹ zaprosiliœmy zespo³y z Ukrainy i Bia³orusi. Z.Smoliñski V Powiatowy Festiwal Piosenki Stra ackiej 2 czerwca br., w niedzielê mieszkañcy gminy Parczew, ca³ymi rodzinami uczestniczyli w bloku imprez, zorganizowanych przez Parczewski Dom Kultury z okazji DNIA DZIECKA. W bogatym programie, znalaz³ siê tak e V POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI STRA ACKIEJ zorganizowany przez: Starostê Parczewskiego, Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ - Centrum Kultury w Parczewie, Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra y Po arnej w Parczewie i Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Parczewie. W Festiwalu wziê³o udzia³ 66 wykonawców - soliœci i zespo³y wokalne. Wyst¹pi³y: Ma³gorzata Kowalczyk, uczennica Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Siemieniu, Joanna Kowalczyk z Gimnazjum w Siemieniu i Izabela Kunaszyk z Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Zaprezentowa³y siê tak e zespo³y wokalne: ELFY - Grupa Przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie, TRIO (Izabela Nosal, Wiktoria Musiejuk, Wiktoria Siwek) ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Parczewie, MOTYLKI i PSZCZÓ KI Grupa Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Jêzykowego Skowronek w Parczewie, CZADOWY TERCET (Aleksandra Haponiuk, Weronika Szwaj, Szymon Malec) z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie, CZADOWE TRIO (Marysia Gryciuk, Marcelina Makówka, Natalia Szwaj) ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Parczewie oraz DUET WOKALNY (Dorota Dymecka, Patrycja Lipka) z Publicznego Gimnazjum im. W³. Jagie³³y w Parczewie. Wykonawców ocenia³a Komisja Artystyczna w sk³adzie: Marcin Filipowicznauczyciel muzyki, przewodnicz¹cy Komisji, Kamila Sternik - instruktor PBP-CK, cz³onek Komisji i Jaros³aw elazowskim³odszy brygadier KP PSP w Parczewie, cz³onek Komisji. W tegorocznym Festiwalu, I miejsce w zajê³a kat. solistów lat Ma³gorzata Kowalczyk; w kat. solistów lat: I miejsce - Izabela Kunaszyk, II miejsce - Joanna Kowalczyk. W kat. zespó³ wokalny: I miejsce - CZADOWE TRIO, II miejsce - C Z A D O W Y TERCET, III miejsce - DUET WOKALNY. Grupy Przedszkolaków E L F Y, MOTYLKI i PSZCZÓ KI dosta³y wyró nienia. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody i s³odkie upominki ufundowane przez Starostê Parczewskiego. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim wykonawcom za udzia³ w Festiwalu, a opiekunom za przygotowanie m³odych artystów. Opiekunowie, to Ma³gorzata Klej, Ewelina Wawryszuk, Martyna Harcaj, Ma³gorzata Witkowska, Iwona ukaszuk, Natalia Próchnicka, Katarzyna WoŸniak, Katarzyna Lewandowska, Ewa Kaczmarska, Pawe³ Gdela i Andrzej Kowalczyk. Dziêkujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy naszym parczewskim stra akom. Jesteœmy wdziêczni Pracownikom Parczewskiego Domu Kultury za pomoc i wspó³pracê w organizacji Festiwalu - dziêkujemy Pani Dyrektor Krystynie Kodym i Panu Lechos³awowi Tarkowskiemu. Zapraszamy do ogl¹dania zdjêæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Pozdrawiamy serdecznie czytelników Ziemi Parczewskiej. Oprac. J.Og³oziñska, fot. B. Sarnowska PBP-CK w Parczewie Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2013 W dniu 22 czerwca Wicestarosta Parczewski Jerzy Maœluch oraz Dyrektor Szpitala Janusz Hordejuk uczestniczyli w Gali Rzetelni 2013 w trakcie trwania której to Szpital w Parczewie zdoby³ certyfikat Rzetelny w Ochronie Zdrowia a jego Dyrektor certyfikat Rzetelny Menad er. To wyró nienia za dzia³anie zgodne z etyk¹, profesjonalizm, rzetelnoœæ i efektywnoœæ zarz¹dzania. Nagrody przyznaje Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys³u i Us³ug, organizacja Pracodawcy RP i firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., we wspó³pracy z Kancelari¹ Prezydenta RP, Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju i Przedsiêbiorczoœci, Polsk¹ Agencj¹ Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz urzêdami marsza³kowskimi i wojewódzkimi z ca³ej Polski. /J.H/ Bia³a Niedziela W dniu 16 czerwca 2013 r. w Zespole Szkó³ w Milanowie zosta³a przeprowadzona akcja pn. Bia³a Niedziela. Akcja ta zorganizowana przez Wójta Gminy Milanów przy wspó³pracy Starosty Parczewskiego i I Wojskowego Szpitala w Lublinie spotka³a siê z du ym zainteresowaniem i cieszy³a siê powodzeniem wœród mieszkañców naszej gminy i nie tylko. W ramach Bia³ej Niedzieli lekarze udzielili wielu specjalistycznych porad w zakresie neurologii, ortopedii, ginekologii, kardiologii, laryngologii, pulmonologii, urologii, chirurgii oraz okulistyki. Mo na by³o równie wykonaæ spirometriê, zbadaæ poziom cukru, wykonaæ EKG oraz cytologiê. Mieszkañcy, którzy skorzystali z konsultacji byli zadowoleni z obs³ugi lekarskiej jak i z mo liwoœci zrobienia badañ profilaktycznych. Wielu z przebadanych oprócz skorzystania ze œwiadczeñ medycznych, zosta³o skierowanych na leczenie szpitalne do I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, gdzie bêd¹ otoczeni fachow¹ opiek¹ lekarsk¹. Urz¹d Gminy w Milanowie 3

4 4 Regionalna Sieæ Szerokopasmowa Lublin Pó³nocny-Wschód Sieæ Szerokopasmowa zosta³a uruchomiona. Proces realizacji projektu dobiega koñca. Czterysta jednostek administracji otrzyma³o mo liwoœæ korzystania z szerokopasmowego Internetu. W najbli szym czasie do urzêdów, szkó³ i œwietlic trafi¹ ulotki, m. in. Informuj¹ce, jak korzystaæ z hotspotów.przez ostatnie pó³tora miesi¹ca trwa³y procedury odbioru poszczególnych elementów sieci. W niektórych przypadkach konieczne by³o usuwanie usterek, które spowodowa³y burze atmosferyczne. Formalne zakoñczenie projektu nie oznacza koñca pracy zespo³u projektowego. Wszyscy musimy nauczyæ siê korzystaæ z sieci. Nowoczesne technologie wymagaj¹ du ego wk³adu wiedzy i umiejêtnoœci, a tych nie zdobywa siê w jednej chwili. Potrzeba edukacji, dostosowanej do poziomu potrzeb u ytkownika, by wykorzystywaæ dobrodziejstwa wybudowanej infrastruktury. Administratorzy sieci przeszli ju intensywne przeszkolenie z obs³ugi systemów zarz¹dzania i bezpieczeñstwa sieci. Niezbêdna wiedza trafia te do informatyków gmin i powiatów uczestnicz¹cych w realizacji projektu. Pomocna bêdzie tak e ulotka zawieraj¹ca informacje na temat sposobu korzystania z bezp³atnego dostêpu do Internetu dla mieszkañców. Ka dy hotspot uzyska oznakowanie, dziêki któremu ³atwo bêdzie go zidentyfikowaæ. Regionalna Sieæ Szerokopasmowa Lublin pó³nocny-wschód jest to projekt dofinansowany ze œrodków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , oœ priorytetowa IV Spo³eczeñstwo informacyjne, Dzia³anie 4.1 Spo³eczeñstwo informacyjne, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Liderem projektu jest Powiat Parczewski, a partnerami powiaty Bialski, Radzyñski, i Lubartowski. Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi ,10 z³, dofinansowanie ,45 z³, wk³ad w³asny ,55 z³. Projekt Regionalna Sieæ Szerokopasmowa Lublin pó³nocny-wschód bazuje na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego podstawowym elementem jest szkielet oparty na radioliniach zestawionych przy pomocy urz¹dzeñ w radiokomunikacji sta³ej dla ³¹cznoœci typu punkt-punkt zamontowanych na 15 wie ach. G³ównym celem projektu jest zapewnienie dostêpu do Internetu dla 400 jednostek publicznych, umo liwi³a realizacjê us³ug g³osowych (telefonia IP) oraz stworzenie sieæ punktów bezp³atnego dostêpu do Internetu dla mieszkañców i turystów. Podstaw¹ jej opracowania by³a analiza wskazuj¹ca na brak us³ug dostêpowych na wiêkszoœci obszaru powiatów. Beneficjentami projektu s¹ mieszkañcy powiatów bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego i radzyñskiego, pracownicy 400 jednostek publicznych (urzêdy, szko³y, jednostki organizacyjne) oraz turyœci odwiedzaj¹cy tereny objête projektem. Zadania projektu: 1. Budowa masztów Zosta³o wybudowanych 15 masztów, stanowi¹cych podstawê funkcjonowania sieci szerokopasmowej. Ka dy z nich zosta³ umieszczony na ogrodzonej dzia³ce wraz z drog¹ dojazdow¹. Dla wszystkich masztów zosta³y wykonane przy³¹cza elektryczne i instalacje zasilaj¹ce urz¹dzenia radiowe. 2. Budowa serwerowni W miejscowoœci Wola Sernicka zosta³o utworzone Centrum Zarz¹dzania Sieci¹. Zamontowane w nim urz¹dzenie odpowiadaj¹ za bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sieci szerokopasmowej. Do kontenera doprowadzone jest te ³¹cze zewnêtrznego dostawcy Internetu. 3. Budowa stacji przekaÿnikowych Na budowê stacji przekaÿnikowych sk³ada siê monta stacji bazowych oraz radiolinii. Stacje bazowe to urz¹dzenia, które nadawanym sygna³em pokrywaj¹ ponad 90% obszaru czterech powiatów. Radiolinie tworz¹ szkielet sieci, umo liwiaj¹c przekazywanie danych od jednej wie y do drugiej. Ponadto Starostwa Powiatowe i szpitale zosta³y wyposa one w radiolinie umo liwiaj¹ce transmisjê danych do 50 Mb/s. Wyposa enie szpitali w szybkie ³¹cza w znaczny sposób usprawni funkcjonowanie s³u by zdrowia. 4. System radiowy System radiowy to 410 terminali odbiorczych CPE wraz z prze³¹cznikiem i Access Pointem (hotspot), dziêki któremu mieszkañcy i turyœci mog¹ korzystaæ z Internetu. Miejsca monta u urz¹dzeñ to jednostki u ytecznoœci publicznej (urzêdy, szko³y, stra nice OSP). Tworz¹ one sieæ Publicznych Punktów dostêpu do Internetu rozsianych po czerech powiatach. Urz¹dzenia te dzia³aj¹ w paœmie 2,4 GHz ( WiFi), dziêki czemu mo na z nich korzystaæ przy pomocy laptopów, smart fonów i wielu modeli telefonów komórkowych. 5. Telefonia VoIP Dziêki sieci szerokopasmowej mo na korzystaæ z 400 bramek VoIP, które zosta³y przewidziane dla instytucji publicznych. Po³¹czenia wykonywanie w ramach sieci szerokopasmowej s¹ bezp³atne, co przyczynia siê do obni enia kosztów funkcjonowania administracji oraz jednostek takich jak szko³y, szpitale i instytucje kultury. /P.NiedŸwiadek/ Zarz¹d Powiatu w Parczewie Z A P R A S Z A na II Miêdzynarodowy Plener Malarski im. Zbigniewa Nasi³owskiego w Milanowie który odbêdzie siê w dniach 3-14 lipca 2013 r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie Organizatorzy 14 lipca 2013 r. godz uroczyste zakoñczenie pleneru i zwiedzanie czasowej wystawy poplenerowej ORGANIZATORZY Zarz¹d Powiatu w Parczewie Wójt Gminy Milanów Gminny Oœrodek Kultury w Milanowie Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie W czasie pleneru malarskiego w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie czynna bêdzie wystawa prezentuj¹ca kulturê Powiatu Parczewskiego. Wystawa zawiera pracê twórców ludowych, malarzy i artystów fotografików, lokalne rêkodzie³a,wydawnictwa informacyjne. Wystawa zosta³a przygotowana przez Powiatow¹ Bibliotekê Bubliczn¹-Centrum Kultury w Parczewie. Zapraszamy mi³oœników sztuki artystycznej do odwiedzenia wystawy prezentuj¹cej aktywnoœæ twórcz¹ ludzi kultury. Otwarcie wystawy w dniu 4 lipca 2013 roku o godz , w pozosta³e dni od 5 lipca do 12 lipca czynna bêdzie od godz. 10 do 16 /oprócz soboty i niedzieli- 6 i 7 lipca/ ROMANTYCZNA SOSNOWICA DZIEDZICTWO KULTUROWO HISTORYCZNE GMINY Projekt napisany przez Gminny Oœrodek Kultury w Sosnowicy pt. Romantyczna Sosnowica-dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy zosta³ z³o ony do Urzêdu Marsza³kowskiego poprzez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Polesie w ramach dzia³ania 413 wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów. Zosta³ zrealizowany wspólnie z Zespo³em Szkó³ Publicznych w Sosnowicy podczas Dnia Patrona Szko³y w dniu 14 czerwca 2013r. Celem projektu by³o: - aktywizowanie grupy teatralnej dzia³aj¹cej przy Zespole Szkó³ Publicznych w Sosnowicy promuj¹cej nasz¹ gminê i jej korzenie historyczne, która przygotowa³a pod opiek¹ nauczyciela szko³y p. Ma³gorzaty Borowiñskiej spektakl pt. "Romantyczna mi³oœæ Tadeusza i Ludwiki oparty na autentycznej historii nieszczêœliwej mi³oœci Tadeusza Koœciuszki do Ludwiki Sosnowskiej, - zorganizowanie warsztatów wokalno muzycznych przygotowuj¹cych zespó³ œpiewaczy Sosna do zaprezentowania koncertu ludowych pieœni mi³osnych, oraz - organizacja w partnerstwie z Zespo³em Szkó³ Publicznych w Sosnowicy konferencji kulturalno - historycznej poœwiêconej dziejom Sosnowicy i znanym postaciom historycznym zwi¹zanym z nasza gmin¹ tj. Tadeusz Koœciuszko i Krystyna Krahelska. W ramach projektu z o s t a ³ y zakupione materia³y dekoracyjne i uszyte stroje stylizowane na podstawie materia³ów historycznych niezbêdne do realizacji przedstawienia teatralnego. Dzia³ania te mia³y na celu przyczynienie siê do zwiêkszenia œwiadomoœci historycznej i aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej do Zrealizowano ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oœ 4 Leader, dzia³anie lokalnych strategii rozwoju. DZIEÑ DZIECKA Jedn¹ z najwa niejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Oœrodek Kultury w Sosnowicy by³ jak co roku ' DZIEÑ DZIECKA. W dniu œwiêta naszych milusiñskich czeka³o na nich moc niespodzianek. Spotkanie rozpoczê³o siê wspólnym biesiadowaniem przy stole pe³nym s³odkoœci. Po uczcie dla cia³a przyszed³ czas na inne atrakcje. Dzieci uczestniczy³y w ró nego rodzaju konkursach, malowa³y kolorow¹ kred¹ na asfalcie i bra³y udzia³ w konkurencjach sprawnoœciowych. Do konkursów w³¹czyli siê równie rodzice a nawet babcie co sta³o siê doskona³¹ frajd¹ dla dzieci. Ciekawym punktem programu by³a prezentacja bojowego wozu stra ackiego, któr¹ umo liwi³ nam komendant OSP Sosnowica p. Adam Filipczuk. Wszystkie dzieci otrzyma³y tego dnia drobne upominki, z których czêœæ przekaza³a nam p. Ma³gorzata Sytyk prezes Stowarzyszenia SOS. /GOK/ MUZYCZNA MAJÓWKA- MAMIE W dniu 24 maja 2013r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Sosnowicy ju po raz kolejny odby³ siê koncert muzyczny zatytu³owany Muzyczna majówka-mamie. Na koncert zosta³y zaproszone mamy i wszyscy mieszkañcy naszej gminy. Uczestnicy spotkania mieli mo liwoœæ wys³uchania koncertu muzyki instrumentalnej w wykonaniu podopiecznych p. Paw³a Gdeli nauczyciela i instruktora muzyki. Koncert rozpoczê³a Karolina Budzyñska uczennica kl. III ZSP w Sosnowicy, któr¹ przygotowa³a wychowawczyni p. Teresa Rybak. W jej wykonaniu us³yszeliœmy nastrojow¹ piosenkê pt. Laleczka z saskiej porcelany. Koncert pieœni wykona³ równie zespó³ œpiewaczy Sosna z Sosnowicy dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku Kultury. /GOK/ Zapraszamy do Sosnowicy 17 Serdecznie zapraszamy Pañstwa do korzystania ze strony internetowej Centrum Turystycznego Sosnowica. Na stronie mog¹ Pañstwo zapoznaæ siê z walorami gminy Sosnowica, aktualnymi wydarzeniami, baz¹ turystyczn¹, obejrzeæ galeriê zdjêæ i transmitowany na ywo obraz z terenu gminy. Sosnowica jest miejscem atrakcyjnym turystycznie dziêki bogatym walorom przyrodniczym i licznym zabytkom. Jeziora (Zag³êbocze, Czarne Sosnowickie, Bia³e Sosnowickie, Skomielno), stawy, obszary chronione (Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody Torfowisko przy jeziorze Czarnym Sosnowickim ) s¹ du ymi atutami gminy. Historyczna przesz³oœæ pozostawi³a tu tak e wiele pami¹tek - zespó³ koœcielny pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy pochodz¹cy z lat , prawos³awna cerkiew pod wezwaniem Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Sosnowicy, zespó³ rezydencyjny Sosnowskich w Sosnowicy, pozosta³oœci dawnego za³o enia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli, dworek zarz¹dcy stawów rybackich tzw. Rybakówka w Libiszowie. Inne kulturowe zasoby niematerialne wyra aj¹ siê w ciekawym folklorze, obrzêdach, imprezach kulturalnych odbywaj¹cych siê na tych terenach i stanowi¹ o unikatowych walorach obszaru. Ufamy, e informacje zawarte na stronie internetowej u³atwi¹ Pañstwu odnalezienie interesuj¹cych wiadomoœci oraz pomog¹ najpe³niej korzystaæ z dobrodziejstw jakie oferuje Polesie. /CT Sosnowica /

5 16 Wizyta Wicemarsza³ka S³awomira Sosnowskiego w Gminie Jab³oñ W dniu 14 czerwca 2013 r. w œwietlicy w Gêsi odby³o siê wspólne posiedzenie komisji sta³ych Rady Gminy Jab³oñ i Rady Gminy Podedwórze. W posiedzeniu uczestniczy³ Wicemarsza³ek Województwa Lubelskiego S³awomir Sosnowski który przedstawi³ Za³o enia dokumentów strategicznych Województwa Lubelskiego w ramach programowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata W konferencji uczestniczyli : Wójt Gminy Jab³oñ Dariusz obejko, Wójt Gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk, Wójt Gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan, Wójt Gminy Milanów Pawe³ Krêpski, Przewodnicz¹cy Rad Gmin Doliny Zielawy, proboszcz Parafii Gêœ ks. Henryk Kalitka, proboszcz Parafii Paszenki ks. Adam Haraszczuk, so³tysi z terenu Gminy Jab³oñ i przedstawiciele samorz¹dów Gmin Jab³oñ i Podedwórze. Konferencjê prowadzi³ Krzysztof Jaszczuk Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jab³oñ oraz Artur Becher Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podedwórze. Urz¹d Gminy Jab³oñ Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze W dniu 19 maja 2013 roku na obiektach stadionu MOSiR w Parczewie odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze. W zawodach wziê³o udzia³ 6 jednostek OSP z terenu Gminy Siemieñ. Jednostka OSP Juliopol zg³osi³a do startu w zawodach dwie dru yny. Zawody rozgrywane by³y w 2 konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz æwiczenie bojowe. Gminê Siemieñ reprezentowa³y jednostki OSP: Dzia³yñ, Glinny Stok, Jezioro, Juliopol I, Juliopol II, Siemieñ, Wierzchowiny. Stra acy z jednostek Ochotniczej Stra y Po arnej w Dzia³yniu i Juliopolu bêd¹ reprezentowaæ Gminê w Powiatowych Zawodach Sportowo-Po arniczych. W zawodach gminnych poszczególne miejsca zajêli: I- OSP Juliopol II II- OSP Dzia³yñ III- OSP Juliopol I IV - OSP Jezioro V - OSP Glinny Stok VI - OSP Siemieñ VII OSP Wierzchowiny Puchary i nagrody dla najlepszych oraz dyplomy dla pozosta³ych jednostek OSP wrêcza³ wójt gminy Siemieñ Stanis³aw Dawidek i Prezes Zarz¹du Gminnego OSP p. Ryszard Mróz. Gratulujemy zwyciêzcom, ycz¹c jednoczeœnie dalszych sukcesów! UG Siemieñ Zapraszamy do lasu rowerzystów i piechurów Rozmowa z Panem dr in. Miros³awem Potapiukiem Nadleœniczym Nadleœnictwa Parczew -Piêkne drogi wybudowane w Lasach Parczewskich sta³y siê zarzewiem konfliktu z miejscow¹ ludnoœci¹. Irytuj¹ znaki zakazu wjazdu stoj¹ce przy tych drogach. - Konfliktu? Panie Redaktorze Lasy Pañstwowe by³y i s¹ ogólnodostêpne dla spo³eczeñstwa, jednak e nale y pamiêtaæ o uregulowaniach prawnych. Po pierwsze obowi¹zuje generalny przepis zakazu wjazdu do lasu i ruchu w lesie pojazdów mechanicznych takich jak samochody, motocykle czy quady. Po wtóre drogi w Lasach Parczewskich w wiêkszoœci s¹ drogami wewnêtrznymi s³u ¹cymi gospodarce leœnej i ochronie przeciwpo arowej. Dlatego sieæ dróg na tym obszarze zosta³a tak zaprojektowana, by zapewniæ dojazd wozów bojowych stra y do ka dego oddzia³u leœnego. I po trzecie najwa niejsze drogi te s³u ¹ do prowadzenia podstawowej dzia³alnoœci nadleœnictwa jak¹ jest sprzeda i wywóz z lasu pozyskanego surowca drzewnego. Te trzy czynniki nie s¹ natomiast adn¹ przeszkod¹ w udostêpnianiu naszych dróg dla rowerzystów i pieszych. Las ma s³u yæ spo³eczeñstwu i dlatego zapraszamy wszystkich niezmotoryzowanych turystów do odwiedzania nie tylko Lasów Parczewskich ale równie innych terenów zarz¹dzanych przez Nadleœnictwo Parczew. Ca³kowite ograniczenia wejœcia do lasu mo e dotyczyæ tylko okresu bardzo wysokiego zagro enia po arowego lub prowadzenia ochronnych zabiegów chemicznych, ale o tym zawsze bêd¹ informowaæ stosowne komunikaty i ustawione tablice ostrzegawcze. -Powtórzmy jeszcze raz, rowerzyœci i piesi mog¹ bez obaw wje d aæ i wchodziæ do Lasów Parczewskich. -Tak, mog¹. Z myœl¹ o nich w 2012 roku zrealizowaliœmy projekt Regulacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Lasy Parczewskie. Zbudowaliœmy trzy du e wiaty turystyczne na miejsc ka da: jedn¹ w miejscu po by³ej leœniczówce przy rzece Bobrówce w pobli u Traktu Królewskiego, drug¹ przy Pomniku w Lasach Parczewskich i trzeci¹ w za³o eniu parkowym w Sosnowicy tu przy siedzibie Nadleœnictwa. Powsta³y równie dwie ma³e wiaty jedna przy drodze Sosnowica- êczna i druga rozpoczynaj¹ca œcie kê przyrodnicz¹ Borek przy drodze Sosnowica - Ko³acze. Zbudowaliœmy wie ê widokow¹ przy stawach w Sosnowicy (dojœcie 500 m poza posesj¹ Nadleœnictwa) umo liwiaj¹c¹ obserwacje ptactwa wodnego. Wa nym wydarzeniem bêdzie oficjalne oddanie do u ytku przez Nadleœnictwo trzeciej ju œcie ki przyrodniczej Bobrówka, które planowane jest na czerwiec b.r. -Z dojazdem Traktem Królewskim od strony Ostrowa Lub.? -Tak, aktualnie jest to najlepszy dojazd równie dla samochodów gdy jest to droga publiczna. W miejscu po by³ej Leœniczówce Goœciniec zbudowaliœmy parking, na którym mo na zostawiæ auto, i udaæ siê na spacer œcie k¹ d³ugoœci ok. 3,3 km. Po drodze przygotowaliœmy liczne atrakcje dla turystów k³adkê przez bagna o d³ugoœci 1 km, 18 tablic informacyjnych ustawionych w istotnych punktach œcie ki, 3 punkty widokowe w dolinie rzeki Bobrówka, pomost p³ywaj¹cy na stawie d³ugoœci 30 m, most na rzece Bobrówka, 2 wiaty z wyznaczonymi miejscami na ognisko. Ogólny koszt tego zadania inwestycyjnego ³¹cznie z odtworzeniem stawu m³yñskiego Goœciniec wyniós³ blisko milion z³otych. -Proszê teraz pochwaliæ siê drogowymi inwestycjami w Nadleœnictwie. - W 2012 roku zmodernizowaliœmy 54 km dróg leœnych o ró nej nawierzchni. Asfaltowych 14 km, 25 km dróg t³uczniowych (dojazdowych do asfaltowych) i 15 km wirowych najmniej uczêszczanych. Wszystkie prace drogowe zosta³y sfinansowane ze œrodków w³asnych Lasów Pañstwowych, prostujê w ten sposób prasowe informacje, jakoby pieni¹dze na te drogi da³a Unia Europejska. -Wspomnia³ Pan o pozyskiwaniu drewna jak to siê przedstawia w przypadku Nadleœnictwa Parczew? -Nadleœnictwo pracuje na podstawie 10-letniego Planu Urz¹dzenia Lasu zatwierdzonego przez Ministra Œrodowiska i przyjêtego na lata Mo emy wyci¹æ w skali roku maksymalnie do 60% bie ¹cego przyrostu masy drzew, który wynosi ok. 6,1 m3/ha. Przy ogólnej powierzchni Nadleœnictwa Parczew ha udzia³ powierzchni leœnej to ha, wiêc nasz roczny plan pozyskania drewna wynosi tyœ. m3/rok. Taki sposób postêpowania prowadzi do zwiêkszenia wieku naszych lasów i ich zasobnoœci. Pozyskujemy i sprzedajemy drewno, ale jednoczeœnie wprowadzamy nowe pokolenie lasu sadz¹c oko³o 1 mln sztuk sadzonek rocznie. Sadzonki produkujemy w Szkó³ce leœnej w Uhninie na 7 ha powierzchni uprawiamy g³ównie lasotwórcze gatunki drzew: sosnê, d¹b, brzozê, olszê, lipê czy klony. -Ilu osób pracuje w Nadleœnictwie? -45. To sta³e i optymalne zatrudnienie. Moj¹ ambicj¹ jest doprowadzenie do wysokiego poziomu merytorycznego zatrudnianych osób przy jednoczesnym zapewnieniu w³aœciwych warunków pracy i ycia. W 2010 roku zmodernizowaliœmy siedzibê Nadleœnictwa w Sosnowicy, w 2011 powsta³a Leœniczówka Turno natomiast w bie ¹cym roku rozpoczêliœmy kompleksow¹ modernizacjê Leœniczówki Goœciniec przy Trakcie Królewskim w miejscowoœci Makoszka. Wspó³pracujemy œciœle z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ poprzez wspieranie finansowe dzia³añ LKS Grom czy Zespo³u Ludowego Sosna z Sosnowicy, ale przede wszystkim z Ochotniczymi Stra ami Po arnymi. W tym roku wspó³finansowaliœmy sztandar dla OSP w Uhninie, w podziêkowaniu za dobr¹ wspó³pracê na polu ochrony przeciwpo arowej lasów. -Gratulujê wyró nienia za osi¹gniêcia w 2012 roku... -Dziêkujê. Podczas obchodów Œwiêta Lasu otrzyma³em z r¹k Dyrektora RDLP w Lublinie najwy sze wyró nienie za pracê leœnika jakim jest Kordelas Leœnika Polskiego. Traktujê to jako uhonorowanie mojej pracy na rzecz polskich lasów, ale równie podziêkowanie pracownikom Nadleœnictwa Parczew, bez których nie wykona³bym wszystkich zadañ. Rozmawia³ Stanis³aw Jadczak 5

6 6 Modrnizacja Al. Zwyciêstwa Informujemy, e w³adze Powiatu Parczewskiego podjê³y temat modernizacji Al. Zwyciêstwa. Pomys³ modernizacji tego odcinka drogi spotka³ siê z akceptacj¹ w³adz Gminy Parczew, co prognozuje kolejn¹ wspóln¹ inwestycj¹ samorz¹dów. Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 czerwca bie ¹cego roku udzielona zosta³a Powiatowi Parczewskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 146 tys. z³. Pozwoli to na przeprowadzenie wspólnej modernizacji drogi, której wartoœæ robót szacowana jest na ok. 300 tys. z³. Realizacja tego zamierzenia polega³aby na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej i wykonana by³aby do koñca bie ¹cego roku. /M.Dêbek/ VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS w Parczewie W niedzielê 23 czerwca 2013 r. od godz: 11:00 na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odby³y siê VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS. Reprezentacje z siedmiu Gmin naszego Powiatu na czele z Burmistrzem Parczewa Paw³em Kêdrackim i z Wójtami z poszczególnych Gmin przyst¹pi³y do rywalizacji o miano najbardziej usportowionej Gminy. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie w Gospodarstwie Doœwiadczalnym Felin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Realizuj¹c Program Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej: Przyroda cz³owiekowi - cz³owiek przyrodzie uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wraz z 15 Wizyta Ksiêdza Biskupa 18 czerwca br. nasza szko³a mia³a zaszczyt goœciæ Biskupa Diecezji Siedleckiej ks. Zbigniewa Kiernikowskiego, który odbywa³ w³aœnie wizytacjê w Parafii pod wezwaniem Œwiêtego Jana Chrzciciela w Parczewie. W murach I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika zosta³ przywitany zarówno przez Pani¹ Dyrektor Beatê Trynieck¹, jak i przez przedstawicieli m³odzie y. Przyby³o tak e wielu goœci z innych szkó³. Na wstêpie zaprezentowano krótk¹ akademiê pt. Nie lêkajcie siê œwiêtoœci. By³a ona zainspirowana s³owami wypowiedzianymi przez b³. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Nowym S¹czu. M³odzie pod kierownictwem ksiê y katechetów przedstawi³a, e w yciu ka dego cz³owieka jest obecny Bóg, choæ nie zawsze ³atwo nam to dostrzec. Uœwiadomi³a równie, e Bóg stara siê kierowaæ nasze drogi ycia ku zbawieniu. Przedstawienie zosta³o przyjête gromkimi oklaskami przez zgromadzonych na sali gimnastycznej. Ca³a akademiê uœwietni³y œpiewy zdolnej m³odzie y z naszego liceum. Po kilku s³owach skierowanych do m³odzie y, ks. bp wyg³osi³ katechezê dla nauczycieli z naszego liceum oraz przyby³ych goœci. Opiera³a siê ona na tekœcie Psalmu 1: Szczêœliwy cz³owiek, który nie idzie za rad¹ wystêpnych, nie wchodzi na drogê grzeszników i nie siada w kole szyderców. Justyna Zdolska Sekretarz Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie Wies³aw Nowak z³o y³ meldunek o gotowoœci do przeprowadzenia Igrzysk Staroœcie Parczewskiemu Waldemarowi Wezgrajowi, który przywita³ uczestników i otworzy³ VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe. Zespo³owi sêdziowskiemu przewodzi³ Przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie Jan Najs. Po rozegraniu 34 konkurencji indywidualnych, zespo³owych, sportowych i rekreacyjnych kolejnoœæ zajêtych miejsc w kwalifikacji Gmin przedstawia³a siê nastêpuj¹co: I miejsce - Gmina Jab³oñ pkt. II miejsce - Gmina Parczew pkt. III miejsce - Gmina Dêbowa K³oda pkt. IV miejsce - Gmina Milanów pkt. V miejsce - Gmina Siemieñ pkt. VI miejsce - Gmina Sosnowica pkt. VII miejsce - Gmina Podedwórze - 84 pkt. Dla zwyciêzców w poszczególnych konkurencjach ufundowano okolicznoœciowe medale i puchary, które by³y wrêczane przez Starostê Parczewskiego Waldemara Wezgraja i poszczególnych Wójtów. Puchary za zajête miejsca w ogólnej klasyfikacji VI Powiatowych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych Zrzeszenia LZS poszczególnym Gminom wrêczy³ Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj w asyœcie Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jana Najsa i Sekretarza Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Wies³awa Nowaka. Reprezentacja Powiatu Parczewskiego uformowana z poszczególnych Gmin i poszczególne Gminy bêd¹ rywalizowaæ z innymi powiatami województwa lubelskiego w XIV Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych Zrzeszenia LZS na stadionie sportowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu r. Liczymy na godne reprezentowanie naszego Powiatu. /W.N/ /fot. str. 19/ opiekunami: Joann¹ Szypulsk¹, Agnieszk¹ Kowalsk¹ oraz Ann¹ Jastrzêbsk¹ w dniu 5 czerwca 2013 r. udali siê na wycieczkê do Gospodarstwa Doœwiadczalnego- Felin w Lublinie. By³ to kolejny etap wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym- z Wydzia³em Biologii i Hodowli Zwierz¹t w Lublinie. Spotkanie rozpoczê³o siê od wyk³adu przedstawicielki- Katedry hodowli i u ytkowania koni pani prof. dr hab. Anny Stachurskiej. Wyk³ad dotyczy³ ras koni objêtych programem zachowawczym w Polsce, z poœwiêceniem wiêkszej uwagi kucom Feliñskim. M³odzie dowiedzia³a siê równie o aktualnym znaczeniu koni w krajach wysoko rozwiniêtych, o masowych i ró norakich kierunkach wykorzystywania koni, oraz o zawodach z tym zwi¹zanych. Kolejnym etapem wycieczki by³y zajêcia terenowe, podczas których dr Pluto przedstawi³ anatomiê, biomechanikê oraz pielêgnacjê koni. Omówi³ teoriê oraz przedstawi³ praktykê uje d ania koni. Odwa ni mieli mo liwoœæ jazdy zarówno na oklep jak i w siodle. Zainteresowani mogli równie pod okiem dr Pluto dokonaæ pielêgnacji kuców Feliñskich, które w tym oœrodku wykorzystywane s¹ w hipoterapii. Terapia przy u yciu tych zwierz¹t rozwiniêta jest na du ¹ skalê, w zwi¹zku z tym wydzia³ otworzy³ nowy kierunek: Hipologia i jeÿdziectwo, który cieszy siê du ym zainteresowaniem. Pracownicy gospodarstwa doœwiadczalnego oprowadzili równie m³odzie po piêknych odremontowanych stajniach, omawiaj¹c karmienie oraz pierwsz¹ pomoc weterynaryjn¹ zwierz¹t. Pami¹tkowe zdjêcie z pracownikiem katedry hodowli i u ytkowania koni by³o uwieñczeniem bardzo udanego wyjazdu. /J. Szypulska/

7 14 Dzieñ Dziecka w Rudnie Zarz¹d Stowarzyszenia "Nasza Wieœ" wspólnie z rodzicami i wolontariuszami przygotowa³ dla dzieci wiele ciekawych atrakcji. Du ym zainteresowaniem wœród milusiñskich cieszy³y siê kolorowe warkoczyki i malowanie buzi. Dzieci mog³y przeobraziæ siê choæ na chwilê w ulubione zwierz¹tko lub postaæ z bajki. Nastêpnie dzieci uczestniczy³y w grach i zabawach na œwie ym powietrzu, które dostarczy³y wiele emocji i niesamowitych wra eñ. Uwieñczeniem mile spêdzonego popo³udnia by³y rozmowy przy grillu. Wspólne œwiêtowanie odby³o siê w ramach realizacji projektu "Œwietlica- Moje Miejsce" Programu Partnerskiego Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie y. Elwira Sienkiewicz YWA LEKCJA HISTORII W ramach projektu Œwietlica Moje Miejsce wspó³finansowanego z Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie y Stowarzyszenie :Nasza Wieœ w Rudnie zorganizowa³o dla miejscowych dzieci yw¹ lekcjê historii. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Radzyñskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskieg o : p. Mateusz Bogusz, p. Wojciech Bogutyn i p. R o b e r t Karpiñski. Dziêki tej lekcji dzieci pozna³y niektóre fakty z historii I po³owy XX wieku. Mia³y te okazjê zobaczyæ oryginalne stroje wojskowe z okresu walk z bolszewikami, mundur garnizonowy i strój czo³gisty. Najciekawszy okaza³ siê pokaz ró nego rodzaju broni z tamtych czasów. /MS / Promocja ksi¹ ki i koncert Marcina Kowalczyka w Lublinie 10 maja 2013 r., w ramach Tygodnia Bibliotek w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. opaciñskiego w Lublinie odby³o siê spotkanie z Marcinem Danielem Kowalczykiem kompozytorem, wokalist¹, gitarzyst¹ i poet¹. Spotkanie po³¹czone by³o z promocj¹ najnowszego tomiku poezji Aria rozko³ysanej nocy oraz koncertem, w którym udzia³ wziêli: Marcin Daniel Kowalczyk gitara, œpiew, Lechos³aw Tarkowski kontrabas, Andrzej Chodacki - gitara. Spotkanie odby³o siê z okazji Nocy Bibliotek. Wystêp w WBP bardzo spodoba³ siê organizatorom i uczestnikom wieczoru, dlatego nasi artyœci zostali zaproszeni na tegoroczn¹ Noc Kultury w Lublinie (8/9 czerwca), która przebiega³a pod has³em POCZUJ ENERGIÊ MIASTA. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej podczas Noc u Pana Hieronima o w Czytelni Naukowej WBP odby³ siê koncert Œpiewamy poetów. Ponownie wyst¹pi³ zespó³ poetycki z Parczewa w sk³adzie: Marcin Daniel Kowalczyk gitara, œpiew, Lechos³aw Tarkowski kontrabas, Pawe³ Tarkowski gitara. Spotkanie prowadzi³a poetka Urszula Gierszon MARCIN DANIEL KOWALCZYK - kompozytor, wokalista, gitarzysta, poeta. Od 1997 roku by³ cz³onkiem zespo³u DEDLI SWIM. Po rozwi¹zaniu zespo³u w roku 2010 r. stworzy³ nowy zespó³ poetycki z Andrzejem Chodackim i Lechos³awem Tarkowskim. Autor tomów wierszy: Zmagania ze s³owem (Parczew 2010), Papierowe œciany (Warszawa 2011), "Aria rozko³ysanej nocy" (Lublin 2013). Informacja i fot na podst.www.wbp.lublin.pl Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Rykach odby³ siê Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik, w którym uczestniczy³o 64 wykonawców. Powiat P a r c z e w s k i reprezentowa³a trójka solistów nominowanych do fina³u na eliminacjach powiatowych. Jury festiwalu doceni³o wszystkich naszych m³odych wykonawców i przyzna³o Z³otego Œpiewaj¹cego S³owika Weronice Chilczuk, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Parczewie (w kategorii III - wykonawcy lat). W tej kategorii wyró nienie otrzyma³ Miko³aj Zieñczuk z Paszenek, uczeñ Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II stopnia w Lublinie. Nagroda specjalna, za radoœæ i prawdê w dzieciêcej interpretacji piosenki zosta³a przyznana dla Aleksandry Haponiuk z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie. Patronat Honorowy nad Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik obj¹³ Krzysztof Hetman M a r s z a ³ e k Województwa Lubelskiego. Statuetki dla laureatów oraz wyró nienia w postaci ksi¹ ek zosta³y ufundowane i wrêczone przez Dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Lublinie. Jury Festiwalu w sk³adzie: Renata Syta, Tomasz Antolak, Zbigniew Czury³o przekaza³o gratulacje wszystkim uczestnikom wspania³ych prezentacji artystycznych, potwierdzaj¹cych wysoki poziom wykonania, bardzo dobre przygotowanie na p³aszczyÿnie wokalnej jak równie w obszarze interpretacji i œwiadomoœci scenicznej. Uznanie nale y siê równie dla pracy instruktorów, których efektem by³y ogl¹dane prezentacje. Gratulujemy!!! B.Sarnowska Przyrodniczy kalejdoskop Plenery malarskie s³u ¹ rozwijaniu wyobraÿni twórczej, wymianie doœwiadczeñ artystycznych i technicznych, uzyskaniu dzie³ malarskich inspirowanych przyrod¹, zabytkami i architektur¹. Daj¹ mo liwoœæ konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracji œrodowisk twórczych, rozwoju kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego, spo³ecznej integracji polsko-ukraiñskiego obszaru przygranicznego. Plener pomaga te ukazaæ wspó³czesnemu odbiorcy wzajemne przenikania kultur regionów przygranicznych. Ju po raz drugi organizowany jest Miêdzynarodowy Plener Malarski im. Zbigniewa Nasi³owkiego w Milanowie. Spotkanie indywidualnoœci o ró nych artystycznych korzeniach sk³aniaæ bêdzie do refleksji nad bezgranicznoœci¹ natury.tak te nale y interpretowaæ has³o pleneru Przyrodniczy kalejdoskop. Organizatorami pleneru s¹: Zarz¹d Powiatu Parczewskiego, Wójt Gminy Milanów, Gminny Oœrodek Kultury w Milanowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie i Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie. Plener bêdzie trwa³ od 3 do 14 lipca i zakoñczy siê w niedzielê o godz wystaw¹ poplenerow¹ na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie. Uroczyste otwarcie pleneru 4 lipca 2013 roku godz w ZSP w Milanowie. Komisarzem pleneru bêdzie pan Antoni G³adun, w czasie pleneru odbêd¹ siê warsztaty malarskie odkrywaj¹ce tajniki sztuki pos³ugiwania siê pêdzlem. Plener odbêdzie siê dzieki wsparciu finansowemu Zarz¹du Powiatu w Parczewie. Zapraszamy mi³oœników sztuki artystycznej do obserwowania aktywnoœci twórczej malarzy uczestnicz¹cych w plenerze. AI Biblioterapia w Warsztacie Terapii Zajêciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie 21 czerwca 2013 roku goœciliœmy po raz kolejny pana Mariana Kowalskiego z MGBP Parczew, ze swoj¹ autorsk¹ wystaw¹ pt. Nasz Regionalista o Apolinarym Nosalskim. W mistrzowski sposób po³¹czy³ wymiar s³owa z wystaw¹, bêd¹c¹ t³em podró y, któr¹ zatytu³owa³ Pamiêæ o przesz³oœci, spojrzenie w przysz³oœæ... Przybli y³ nam postaæ wielkiego cz³owieka ziemi parczewskiej, który ca³e swoje ycie opar³ na trzech nieœmiertelnych filarach, wyniesionych z domu. Pierwszym by³ fundament duchowy- mi³oœæ do Ojczyzny. Drugim, szacunek do natury- nawi¹zywa³ do piêkna przyrody, szacunku do Boga i do drugiego cz³owieka. Trzeci filar to pamiêæ i pielêgnowanie dziedzictwa przodków. Bardzo lubimy zajêcia z biblioterapii i to, w jaki sposób prowadzi je pan Marian. Aktywnie w nich uczestniczymy czytaj¹c utwory prezentowanego poety. 7 WTZ Parczew

8 8 Na majówkê... Gdy nadchodzi maj zielony, Ka dy jest rozanielony i nikt a domu siê nie nudzi, pragnie iœæ pomiêdzy ludzi. Zainspirowana tymi s³owami Sekcja Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Parczewie w dniu 21 maja 2013 r. zorganizowa³a wyjazd na wspólne grillowanie. Goœciny u yczy³ nam znajomy Kolega Jerzy WoŸniak zamieszka³y w Kolonii Mi³ków. By³a to niezwyk³a Majówka u Jurka. Zapewni³ nam miejsce na ognisko i poczêstunek w Jab³oniowym sadzie. Pieczone kie³baski, swojski bigos, napoje i wspólne œpiewy sprawi³y, e spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze. Solenizantki: Stasia i cztery Zosie serwowa³y s³odycze i smaczne ciasta. Otrzyma³y tradycyjne kartki imieninowe z yczeniami i autografami Kole anek i Kolegów - cz³onków Sekcji. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ urokliwy las i z³ote ³any rzepaku. Wszyscy chêtnie udali siê na przechadzkê, by podziwiaæ piêkno majowego krajobrazu i wdychaæ rzeœkie, aromatyczne, ywiczne powietrze. Dziêkujemy Koledze Jurkowi za yczliwoœæ i mi³e przyjêcie na swojej posesji oraz za organizacjê niezapomnianej biesiady dla Kole anek, Kolegów, Znajomych i Przyjació³.Spotkanie to pozostanie na d³ugo w naszych sercach i pamiêci. Oprac. Helena Maczewska Podró e kszta³c¹ Piêknym akcentem koñcz¹cym pó³roczn¹ dzia³alnoœæ Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Parczewie by³o zorganizowanie wycieczki szlakiem podlaskich sanktuariów. 18 czerwca 2013r. wyjechaliœmy zwiedziæ miejsca kultu religijnego: Jab³eczna Kostom³oty Kodeñ. Pierwszy, to g³ówne miejsce wyznawców prawos³awia, jego dzieje opowiedzia³ nam zakonnik od wielu lat pos³uguj¹cy w tym niezwyk³ym miejscu. Kostom³oty oœrodek unicki zachwyca piêknem zabytkowych obrazów, chor¹gwi wykonywanych rêcznie, bogactwem obrzêdów. Kodeñ miejsce kultu maryjnego zwi¹zane z dziejami s³ynnego rodu Sapiehów, urzeka bogactwem historii i niezwyk³ych losów zarówno tej rodziny jak i cudownego obrazu. Pokrzepieni na duchu jak i na ciele ruszyliœmy w drogê powrotn¹. W lesie jab³oñskim zatrzymaliœmy siê na s³odki poczêstunek serwowany przez solenizantów: dwie Wiesie, Alinkê, Halinki, W³adziê i W³adzia. Tradycyjne sto lat i wspólna biesiada na d³ugo zapadn¹ w naszej pamiêci. Na koniec z³o yliœmy sobie nawzajem yczenia mi³ego spokojnego letniego wypoczynku. Helena Maczewska, fot. Teresa Olejarczyk ZAPROSZENIE DO KONKURSU LITERACKIEGO Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, Zarz¹d Powiatu w Parczewie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Milanowie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Bia³ej Podlaskiej Filia w Parczewie, og³aszaj¹ Konkurs Literacki im. Apolinarego Nosalskiego MYŒLI w S OWA ZAMKNIÊTE. Ide¹ tego konkursu jest pobudzenie wra liwoœci i aktywnoœci twórczej, promocja talentów literackich, a w 2013r., przybli enie twórcom i czytelnikom, postaci i twórczoœci Apolinarego Nosalskiego patrona konkursu, - nauczyciela, literata, regionalisty. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod wzglêdem treœci utworów, jak i wieku twórców. Utwory bêd¹ oceniane w czterech kategoriach: I - dzieci szkó³ podstawowych II uczniowie gimnazjów III m³odzie szkó³ ponadgimnazjalnych IV doroœli Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie w maszynopisie, (w 3egzemplarzach) i na CD 1-3 wierszy lub jednego tekstu prozaicznego (esej, reporta, nowela, opowiadanie, list, kartka z pamiêtnika do 3 stron). Na konkurs nie wolno przesy³aæ utworów wczeœniej publikowanych i nagradzanych. Uczestnicy mog¹ uzyskaæ nagrodê specjaln¹, za tekst prezentuj¹cy sylwetkê i dorobek twórczy Apolinarego Nosalskiego. Laureaci konkursu (I,II,III miejsce) oraz wyró nieni otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe (zestawy ksi¹ ek). Regulamin konkursu dostêpny jest w bibliotekach, gminnych oœrodkach kultury i szko³ach na terenie ca³ego powiatu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie Konkurs odbywa siê pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego i Wójta Gminy Milanów. Og³oszenie wyników nast¹pi w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie 2 paÿdziernika 2013 r. Termin nadsy³ania prac: do 30 czerwca 2013 r. na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie Parczew, ul. Jana Paw³a II 36 kontakt: tel Kamila Sternik Kamila Sternik Spotkanie z wicedyrektorem Caritas Siedlce 20 czerwca w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Parczewie odby³o siê spotkanie cz³onków Szkolnego Ko³a Caritas z wicedyrektorem Caritas Siedlce ks. Marcinem Gochnio. Podczas spotkania omówiona zosta³a dotychczasowa praca szkolnej grupy, pad³o tak e kilka pomys³ów odnoœnie dalszej dzia³alnoœci. Ks Marcin przekonywa³ nas do dzielenia siê doœwiadczeniami z innymi Szkolnymi Ko³ami Caritas. Ca³e spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze i zakoñczy³o siê wspólnym zdjêciem. Katarzyna Bielska JAGIELLOÑSKIE SMAKI I PRZYSMAKI W dniu 26 maja na placu za budynkiem GOK odby³ siê piknik rodzinny zorganizowany przez LGD Jagielloñska Przystañ przy wspó³udziale GOK w Milanowie przebiegaj¹cy pod has³em Jagielloñskie Smaki i Przysmaki. Podczas pikniku mo na by³o degustowaæ potrawy przygotowane przez Gminy: Milanów, Siemieñ, Jab³oñ, Dêbowa K³oda, Podedwórze. Panie z KGW i dzia³aj¹cych na terenie gmin stowarzyszeñ przygotowa³y wiele przepysznych potraw z babcinych przepisów. Odby³ siê równie konkurs na najsmaczniejsz¹ potrawê Kuchnia wczoraj i dziœ, zwyciêzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeæ wystêpy artystyczne przygotowane przez gminy, lepiæ garnki z garncarzem, strzelaæ z ³uku. Dzieci mog³y bawiæ siê na przygotowanyc h zje d alniach i dmuchawcach. Bardziej wysportowani mogli braæ udzia³ w konkurencjach sportowych z nagrodami. Dla wszystkich obecnych organizatorzy przygotowali kie³baski z grilla. Na zakoñczenie imprezy goœci zabawia³ zespó³ muzyczny LUZ BAND. GOK dziêkuje Prezesowi i pracownikom biura LGD Jagielloñska Przystañ, e to w³aœnie Milanów wybrali na miejsce organizacji pikniku. Dziêkujemy KGW z Milanowa, Radcza oraz Stowarzyszeniu Nasza Wieœ z Rudna za przygotowanie stoisk promuj¹cych smaki Gminy Milanów, dziêkujemy stra akom OSP Milanów za zabezpieczenie porz¹dku podczas imprezy, a w szczególnoœci dziêkujemy wszystkim obecnym na pikniku. / GOK Milanów/ 13 MUZEUM AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JAB ONIU Muzeum zosta³o utworzone na mocy uchwa³y Rady Gminy Jab³oñ z dnia 1 lipca 2011 roku. Tymczasow¹ siedzib¹ Muzeum jest pomieszczenie znajduj¹ce siê w folwarcznym czworaku. W tym samym miejscu przez blisko osiem lat funkcjonowa³a - przeniesiona w 2003 roku z Internatu Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Jab³oniu - Izba Pamiêci Augusta Zamoyskiego. 5 listopada 1994 roku Izbê Pamiêci w Internacie uroczyœcie otwiera³a ona artysty Helena Zamoyska oraz minister Edukacji Narodowej Tadeusz Pilch. Uroczystoœci inauguruj¹ce dzia³alnoœæ Muzeum odby³y siê 18 wrzeœnia 2011 roku w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jab³oniu. August Zamoyski urodzi³ siê 28 czerwca 1893 roku w Jab³oniu i tu powsta³o wiele jego znakomitych rzeÿb, takich jak Franka czy G³owa Wierki, o której Stanis³aw Rogoyski pisa³: "W cieniu wielkich zamaszystych rzeÿb Dunikowskiego stoi ma³a czarna G³owa Wierki. Jest ona zaprzeczeniem wszystkich porodinowskich niepokojów. Cicha, skupiona - powsta³a z g³êbokiego zapatrzenia siê w naturê i mistrzowskiego odczucia materia³u. Wykuta w granicie i jak on zwarta, w swej prostocie nieskoñczenie wyrafinowana". Muzeum gromadzi pami¹tki po Auguœcie Zamoyskim, wspomnienia osób pamiêtaj¹cych artystê, opracowania naukowe; jest organizatorem i wspó³organizatorem spotkañ, konkursów a tak e imprez nawi¹zuj¹cych do ycia i twórczoœci Augusta Zamoyskiego. KONTAKT Muzeum Augusta Zamoyskiego ul. Augusta Zamoyskiego 9A Jab³oñ Dyrektor Muzeum -Barbara Wik³o, tel tel Godziny otwarcia Muzeum : Czwartek - godz Niedziela - godz Polesia Czar W dniu r. liczna grupa nauczycieli czynnych zawodowo, zwi¹zkowców ZNP w Parczewie (74 osoby) wyjecha³a do Urszulina le ¹cego w Poleskim Parku Narodowym. Niezwykle serdecznie goœcili nas w³aœciciele ZAJAZDU DROB. W piêknym, nowoczesnym oœrodku przygotowano nam sute przyjêcie serwuj¹c regionalne potrawy, desery i napoje.tañce, gry i zabawy organizowa³a i prowadzi³a Kol. Jadwiga Og³oziñska wykorzystuj¹c swój sprzêt muzyczny i audiowizualny do karaoke. Uczestnicy z ca³ego powiatu szybko siê zintegrowali bawi¹c siê wspólnie hucznie i beztrosko do póÿnych godzin nocnych. W. Tazbir W pozosta³e dni kontakt : Barbara Wik³o Irena Mospinek Oferta: - mo liwoœæ przeprowadzenia lekcji muzealnych dla wycieczek szkolnych i zorganizowanych grup - mo liwoœæ wypo yczenia wêdrowej wystawy biograficznej Augusta Zamoyskiego (14 rollupów) - muzeum prowadzi sprzeda ksi¹ ki pt. "Zamoyscy w Jab³oniu". /MUZEUM/

9 12 V Spotkania z Pieœni¹ Maryjn¹ w Bia³ce Powiat Parczewski zaprasza Kolejny Dzieñ Rodziny w Warsztacie B¹dŸ pozdrowiona Królowo Niebieska pod takim has³em odby³y siê ju po raz pi¹ty spotkania z Pieœni¹ Maryjn¹ organizowane przez Gminny Oœrodek Kultury w Dêbowej K³odzie. 26 maja w kaplicy w Bia³ce czeœæ Marii oddawa³y Bogactwo walorów przyrodniczo- kulturowych, czyste powietrze, rozleg³e tereny leœne oraz cisza i spokój wp³ywaj¹ na rozwój turystyki na Ziemi Parczewskiej. Koncentracja ruchu turystycznego ma miejsce w gminach Sosnowica, Dêbowa K³oda i Siemieñ. Tereny te s¹ idealne do wypoczynku, zwiedzania oraz zapoznawania siê z kultur¹ regionu. Wypoczynek turystyczny zwi¹zany jest g³ównie z wiejskimi gospodarstwami po³o onymi w pobli u parków krajobrazowych i oœrodków wypoczynkowych, które dodatkowo oferuj¹ ekologiczne warunki wypoczynku oraz œlady innych kultur jak np. ukraiñskiej, ydowskiej, unickiej i prawos³awnej. Powiat Parczewski jest oddalony od du ych aglomeracji miejskich, nie ma tu du ych zak³adów przemys³owych co w odniesieniu do turystyki jest mocnym atutem. Krajobraz kszta³towany jest przez lasy, bagna, jeziora, stawy i zbiorniki retencyjne kana³u Wieprz- Krzna. Do dyspozycji turystów na terenie powiatu s¹ liczne oœrodki noclegowe. Baza noclegowa jest zró nicowana. Wiêkszoœæ z nich dostêpna jest w ci¹gu ca³ego roku, ale turyœci korzystaj¹ z nich w sezonie letnim. Informacja o bazie noclegowej i infrastrukturze turystycznej znajduje siê na stronie Powiatu Parczewskiego dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu. Œmia³o mo emy powiedzieæ, e ponad miesi¹c temu zaczêliœmy myœleæ o dzisiejszym dniu. Wtedy to pracownia krawiecko hafciarska zaczê³a szyæ pacynki na przedstawienie pt. Brzydkie kacz¹tko. Nastêpnie pod profesjonalnym okiem pani Anny Terleckiej i pana Paw³a Borowicza rozpoczêliœmy niemal e codzienne próby. Najwiêksz¹ trudnoœci¹ by³o poruszanie pacynkami, ale trening czyni mistrza. Mogli siê o tym przekonaæ nasi rodzice 28 maja 2013 roku. Ten dzieñ by³ zarezerwowany dla zespo³y ludowe i œpiewacze z terenu powiatu parczewskiego. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y takie zespo³y jak: Wrzeciono z Podedwórza, Prz¹dki z Kolana, Seniorzy z Jab³onia, Jednolatki z Mi³kowa, Alebabki i Aksamitki z Gródka Szlacheckiego, Per³y Chmielowa z Chmielowa oraz gospodarze imprezy Echo Dêbowej. Ka dy zespó³ zaprezentowa³ dwie pieœni i stworzy³ niesamowit¹ atmosferê podczas spotkania. Po przegl¹dzie zespo³y naszych rodzin. Rozpoczêliœmy Msz¹ Œw. za zmar³ych rodziców naszych podopiecznych i pracowników Warsztatu, której przewodniczy³ Ks. Dyrektor Jacek Guz. Podczas homilii zwróci³ uwagê na to, e zebra³a nas tu mi³oœæ. Wa ne jest by byæ z tymi, którzy nas potrzebuj¹. Bóg ³¹czy rodzinê i dziêki Niemu bêdzie ona trwa³a. Musimy pamiêtaæ te, e to Maryja, Królowa Rodzin pomaga przetrwaæ trudne chwile. W imieniu swoim i Pani Kierownik Warsztatu El biety Zieliñskiej Gomó³ki podziêkowa³ te naszemu opiekunowi, czyli Ksiêdzu Pra³atowi Tadeuszowi Lewczukowi, e opiekuje siê nasz¹ caritasowsk¹ rodzin¹. Kolejnym punktem programu by³o wspomniane ju wczeœniej przedstawienie, przed którym Pani Kierownik powita³a wszystkich zebranych i podkreœli³a, e dzisiejsz¹ uroczystoœæ 9 KIERMASZ WARSZTATU TERAPII ZAJÊCIOWEJ PODCZAS ODPUSTU KU CZCI ŒW. ANTONIEGO W PARCZEWIE Jak co roku, w parafii Œw. Jana Chrzciciela w Parczewie, 13 czerwca odby³ siê odpust ku czci Œw. Antoniego. Ten niezwyk³y cz³owiek y³ w czasach œredniowiecza. Odwo³ujemy siê do jego orêdownictwa w przypadku zagubionych rzeczy, ale warto zwróciæ siê do niego nawet wtedy, gdy sami gdzieœ siê zagubimy w naszym yciu. Dlatego tak licznie parafianie gromadz¹ siê na modlitwie w naszej œwi¹tyni, aby prosiæ o ³aski dla siebie i swoich rodzin. Tradycj¹ parafii jest to, e w tym dniu udzielane jest tak e b³ogos³awieñstwo ma³ych dzieci, a w niektórych koœcio³ach Informacja turystyczna uda³y siê na poczêstunek podczas, którego Wójt Gminy Dêbowa K³oda Gra yna Lamczyk wrêczy³a wszystkim pami¹tkowe dyplomy oraz materia³y promuj¹ce Gminê. Prekursor oraz g³ówny organizator imprezy Pani Dyrektor Danuta Hetman serdecznie dziêkuje wszystkim uczestnikom za udzia³ oraz Proboszczowi Parafii rzymsko-katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Parczewie ksiêdzu pra³atowi Tadeuszowi Lewczukowi za mo liwoœæ organizacji V Spotkañ w miejscowoœci Bia³ka oraz zaprasza na VI Spotkania w 2014 r. Edyta Banach œwiêci siê tak e lilie, które s¹ symbolem czystoœci.temu wa nemu wydarzeniu towarzyszy³ kiermasz prac wykonanych przez naszych podopiecznych. Dziêkujemy wszystkim osobom, które na chwilê zatrzyma³y siê przed naszym stoiskiem i zakupi³y jakiœ przedmiot wykonany przez osoby niepe³nosprawne. Ka dy datek wspomaga dzia³alnoœæ naszej placówki, gdy przeznaczony jest na rehabilitacjê spo³eczn¹ naszych uczestników. /WTZ Parczew/ *Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie, ul. Koœcielna 30, Parczew, tel , informacja * Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 7A, Parczew tel , * Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie, ul. Jana Paw³a II 1, tel , * Gminny Oœrodek Kultury w Sosnowicy, ul. Sportowa 2, Sosnowica, tel , * Starostwo Powiatowe w Parczewie, Wydzia³ Edukacji i Spraw Spo³ecznych, tel , , Mamy nadziejê, e dostêpne informacje turystyczne pozwol¹ Pañstwu na uzyskanie interesuj¹cych wiadomoœci oraz pomog¹ skorzystaæ z oferty turystycznej Powiatu Parczewskiego. Starostwo Powiatowe w Parczewie przygotowali uczestnicy. Nieskromnie napiszemy, e: œwietne pacynki, wspania³a narracja, trafnie dobrana muzyka i kapitalna gra aktorów musia³a byæ gwarancj¹ sukcesu. Za nasz trud i ciê k¹ pracê dostaliœmy gromkie brawa. Potem przyszed³ czas na piosenkê z dedykacj¹ dla rodziców i w³asnorêcznie przygotowane upominki. Na koniec wszyscy zebrali siê przy wspólnym, piêknie nakrytym przez nasz¹ m³odzie, stole by degustuj¹c przysmaki z pracowni gospodarstwa domowego porozmawiaæ i pobyæ razem. Dziêkujemy Ksiêdzu Jackowi, e znalaz³ dla nas czas i uœwietni³ swoj¹ pos³ug¹ i s³owem ten wa ny dla nas dzieñ. Bóg zap³aæ te za to ma³e co nie co, które ka dy z nas dosta³ od Ksiêdza. Pracownia Multimedialna - WTZ

10 10 Wizyta duszpasterska Ksiêdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w W T Z w Parczewie W dniach czerwca 2013 r. ma miejsce wizytacja duszpasterska Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w parafii Œw. Jana Chrzciciela w Parczewie. Jednym z punktów tej wizytacji by³o spotkanie z uczestnikami i kadr¹ Warsztatu Terapii Zajêciowej, które mia³o miejsce na starej plebanii 18 czerwca. W wizycie tej uczestniczy³y równie dzieci i kadra ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej oraz kierownik Oœrodka Interwencji Kryzysowej i koordynator Wypo yczalni Sprzêtu Rehabilitacyjnego w Parczewie, prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Œpiewaj¹co Ks. Biskupa powita³y dzieci ze œwietlicy. Nastêpnie w imieniu wszystkich placówek dzia³aj¹cych nich miejsce, gdzie czuj¹ siê dobrze i bezpiecznie. Tu rozwijamy swoje talenty i zainteresowania, a tak e mamy mo liwoœæ przebywania wœród rówieœników. Uczymy siê pracy i pomagamy sobie wzajemnie mówi³a. Ksi¹dz Biskup, z w³aœciw¹ sobie pogod¹ ducha i spokojem, bardzo szybko nawi¹za³ kontakt z naszymi podopiecznymi. Z uœmiechem na twarzy wypytywa³ o ich imiona, nawi¹zywa³ do wa nych postaci biblijnych i opowiada³ ich historie. Prowadz¹c dialog przekazywa³ istotne treœci dotycz¹ce istoty Pana Boga w naszym yciu. Poprzez osobisty kontakt z ka dym uczestnikiem spotkania stara³ siê, aby nikt nie zosta³ niezauwa ony i pominiêty.yrazem naszej wdziêcznoœci by³y kwiaty i praca wykonana przez Gra ynê, uczestniczkê naszego Warsztatu, a tak e utwór zagrany na keyboard przez Paw³a osobê niepe³nosprawn¹.dziêkujemy Ci Nasz Pasterzu za to, e by³eœ z nami. Odwo³uj¹c siê do s³ów Papie a Franciszka, który zachêca³ wszystkich do wzajemnej za siebie modlitwy, tak i my prosimy o modlitwê za nas. WTZ Parczew Kwiaty zaczarowane w malarstwie Bo eny Czerskiej 11 przynale noœæ do Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w Lublinie i Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków-Okrêg Warszawski. Piêkne prace akwarelowe obrazy kwiatów - podziwiali przyjaciele i zaproszeni goœcie. Wystawa czynna bêdzie od 21 czerwca do 19 lipca 2013r. w godzinach od 8.00 do Zachêcamy do odwiedzenia parczewskiej galerii!!! Inf. i fot. B.Sarnowska Pielgrzymka do W¹wolnicy w strukturach Caritas w Parczewie powita³a pani kierownik Warsztatu El bieta Zieliñska - Gomó³ka. To dla nas bardzo wa ne, e w swoim programie wizytacji duszpasterskiej pamiêta³eœ o niepe³nosprawnych, chorych, ubogich i tych, którzy s¹ tutaj z nimi. Potrzebujemy wzmocnienia. Jesteœmy podobni do uczniów z Janowej Ewangelii, którzy widz¹c cz³owieka niewidomego od urodzenia pytali: kto zgrzeszy³? Jezus odpowiedzia³: Ani on nie zgrzeszy³, ani rodzice jego, ale sta³o siê tak, aby siê na nim objawi³y sprawy Bo e. Okazuje siê, e nie jest ³atwo dostrzec Bo e sprawy, a tym bardziej przyj¹æ to, co Pan Bóg zaproponuje. Tutaj w³aœnie tego siê uczymy. Nasza stara plebania, bo tak mówimy o tym miejscu, s³u y osobom, które potrzebuj¹ szczególnej troski, opieki i mi³oœci. Dziêki wieloletniej wspó³pracy Caritas Diecezji Siedleckiej i parafii Œw. Jana Chrzciciela udaje nam siê prowadziæ w tym miejscu, takie dzie³a jak Warsztat Terapii Zajêciowej, Œwietlica Socjoterapeutyczna, Oœrodek Interwencji Kryzysowej, czy Wypo yczalnia Sprzêtu Rehabilitacyjnego. Poprzez realizacjê tych dzie³ staramy siê s³u yæ tym, którzy tej pos³ugi oczekuj¹. W imieniu naszych podopiecznych g³os zabra³a Ewelina, która wyrazi³a radoœæ ze spotkania i podkreœli³a, e ka da z niepe³nosprawnych osób postrzega Warsztat inaczej, ale jest to dla Nia 29 maja wybraliœmy siê na pielgrzymkê do Sanktuarium Matki Bo ej Kêbelskiej w W¹wolnicy. Jak co roku, organizatorem spotkania œrodowiska pomocy spo³ecznej by³o Stowarzyszenie Integracji Spo³ecznej Bone Corda w Kalince. Pocz¹tek tygodnia nie by³ zbyt optymistycznie nastrajaj¹cy. Deszcz i zimno. Ale jak siê okaza³o i tym razem, pogoda na nasz wyjazd zosta³a jakby zamówiona. O sprawy duchowe podczas pielgrzymki zadba³ ks. Stanis³aw Niepogodziñski, który towarzyszy³ nam i prowadzi³ wspóln¹ modlitwê. Na miejscu uczestniczyliœmy we Mszy Œw. Koncelebrowanej przez ksiê y kapelanów DPS, pod przewodnictwem J.E. Ksiêdza Arcybiskupa Stanis³awa Budzika. Pok³oniliœmy siê te Matce Bo ej Kêbelskiej w Kaplicy Zamkowej. Mieliœmy szczêœcie, poniewa po mszy œwiêtej Arcybiskup podszed³ do naszej grupy i pob³ogos³awi³ kilku uczestników. Po Eucharystii odby³ siê piknik integracyjny prowadzony przez zespó³ muzyczny, podczas którego posililiœmy siê pysznym barszczykiem i pasztecikami. W planach by³ powrót do domu, ale ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu ks. Stanis³aw wyszed³ z inicjatyw¹ wst¹pienia do Kazimierza Dolnego. Tam mogliœmy sprawdziæ nasz¹ kondycjê. Najpierw spacer bulwarem wiœlanym, potem stary rynek, koœció³ i zamek. Ks. Stanis³aw jest œwietnym przewodnikiem. Spacer wzbogaca³ swoim komentarzem i opowieœciami o historii Kazimierza. Zmêczeni, ale zadowoleni, wróciliœmy do domu. Serdeczne podziêkowania sk³adamy Ks. Stanis³awowi, e zgodzi³ siê byæ naszym przewodnikiem na pielgrzymim szlaku, za modlitwê oraz poczucie humoru, które pozwoli³o nam dzielnie przetrwaæ trudy. Dziêkujemy te panu Micha³owi Wojciechowskiemu za pomoc przy opiece nad uczestnikami. Pracownia Multimedialna WTZ 20 czerwca o godz w GALERII Parczewskiego Domu Kultury (ul. Bema 5) odby³ siê wernisa Malarstwa Bo eny Czerskiej z Warszawy. Pani Bo ena chêtnie wraca do Parczewa - miasta rodzinnego, by pokazaæ swój dorobek twórczy. Jej obrazy prezentuj¹ wysoki poziom artystyczny, a potwierdza to Dnia 20 czerwca 2013r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Parczewie odby³y siê warsztaty zorganizowane w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo Ekologicznej Przyroda cz³owiekowi cz³owiek przyrodzie pod has³em: Zdrowo jem zdrowo yjê. Program realizuj¹ panie : Agnieszka Kowalska, Joanna Szypulska i Anna Jastrzêbska. Wyj¹tkowym goœciem by³ Prodziekan Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz. Zaproszenie przyjê³y równie : pani Kierownik Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych Anna Ignatowicz i pani inspektor Urszula Jószczuk. Dlaczego warto zdrowo siê od ywiaæ? Jedzenie jest czêœci¹ naszego ycia, w zwi¹zku z tym powinno dostarczaæ nie tylko podstawowych sk³adników od ywczych, ale i przyjemnoœci. Wybór w³aœciwych produktów w naszej codziennej diecie ma ogromne znaczenie dla zapewnienia zdrowia, energii yciowej i dobrego funkcjonowania. Odpowiednie jedzenie pozwala zachowaæ piêkne w³osy, paznokcie i jêdrne cia³o. Jeœli nie zwrócimy uwagi na to, co mamy w garnku, nie ma mowy, abyœmy kiedykolwiek wrócili do normalnego samopoczucia. Nale y spo ywaæ zdrow¹ ywnoœæ. Zdrowa ywnoœæ to produkty wytworzone w mo liwie najbardziej naturalny sposób, które w optymalnym przypadku nie mia³y najmniejszej stycznoœci z chemikaliami. Aby bardziej przybli yæ m³odzie y ten temat profesor Marek Babicz wyg³osi³ prelekcjê dotycz¹c¹ biotechnologii, behawiorystki, chowu i hodowli zwierz¹t ras rodzimych. Zwróci³ szczególn¹ uwagê na fakt, e,,zdrowo jem- zdrowo yjê warsztaty ekologiczne w ZSP w Parczewie rolnictwo ekologiczne stanowi jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê ga³êzi rolnictwa na œwiecie, a zw³aszcza w Unii Europejskiej. Z roku na rok dostêpna jest tak e coraz wiêksza paleta ekologicznych produktów spo ywczych. Dlatego te, wa na jest wiedza na temat ekologicznej hodowli zwierz¹ i wytwarzania produktów ekologicznych. Wiedza ta pozwoli na œwiadomy wybór dobrych jakoœciowo produktów. Wyk³ad cieszy³ siê du ym zainteresowaniem wœród uczniów. Dope³nieniem rozwa añ o zdrowej ywnoœci by³a prezentacja dotycz¹ca zdrowego od ywiania i innowacyjnych metod przygotowywania potraw przygotowana przez Milenê Kijewsk¹. Ostatnim punktem spotkania by³a degustacja potraw regionalnych opartych na staropolskich przepisach. Zosta³y one przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych pod kierunkiem pañ: Beaty Musiej, Marioli Misiejuk, Agnieszki Hajbos i Katarzyny Golonki. Uczestnicz¹c w Programie Edukacji Przyrodniczo Ekologicznej; Przyroda cz³owiekowi cz³owiek przyrodzie nauczyciele maj¹ szerokie pole do dzia³ania ukierunkowuj¹c swoje wysi³ki na popularyzacjê informacji o lokalnym œrodowisku oraz idei ekorozwoju. M³odzie pozna³a œrodowisko naturalne i spo³eczne swojej okolicy i naby³a przekonanie, e przez aktywn¹ dzia³alnoœæ mo e spowodowaæ po ¹dane zmiany, a lokalne dzia³ania przynios¹ efekt globalny. / B.Dyba³a /

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê.

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. Str. 1 Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. (prof. Bogdan Suchodolski) Na nudê nie ma lepszego leku ni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 8 w Lublinie. sekretariat@zs8.lublin.pl. http://www.zs8.lublin.pl/ Mgr inż. Grażyna Daniewska

Zespół Szkół nr 8 w Lublinie. sekretariat@zs8.lublin.pl. http://www.zs8.lublin.pl/ Mgr inż. Grażyna Daniewska FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Ruch Radością Dzieci Eksperyment pedagogiczny wdrażający gimnastykę sportową w klasach I-III szkoły podstawowej NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670 Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/3/2011 Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu z dnia 22 listopada 2011r. Lista ocenionych operacji na V Posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym Wydzia Zdrowia i Polityki Spo ecznej uczestniczy we wspólnej akcji informacyjnej,,doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym, którπ organizuje we wspó pracy z Samorzπdem Doradców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach WOLONTARIAT WOLONTARIAT W ZSE GORLICE {jgtabber} [tab ==Szkolne Koło Wolontariatu==] Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje w ZSE Gorlice od 2013 roku. Opiekunem Koła jest pani Iwona Rąpała. Cele Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Chemii 2016,

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo