Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie"

Transkrypt

1 Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie Nr (6) (133) Czerwiec 2013 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok XII Autor pracy Bo ena Czerska Wydawca: Adres redakcji: Zespó³ Redakcyjny Wspó³praca Druk: Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie Parczew, ul. Jana Paw³a II 36; Mieczys³aw Bielski, Jan Najs, Stanis³aw Jadczak /redaktor naczelny/, Bogumi³a Sarnowska, Lechos³aw P³owaœ, Anna Ignatowicz, Urszula Jószczuk, Marlena Mazur Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Parczewie, Starostwo Powiatowe w Parczewie Zak³ad Poligraficzny AWA-DRUK Radzyñ Podlaski, ul. D¹browskiego 4a, tel./fax /83/ Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt i doboru publikowanych materia³ów. Materia³y przekazane do publikacji nie podlegaj¹ zwrotowi. ISSN

2 V Powiatowy Festiwal Piosenki Stra ackiej w Parczewie 2 VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS w Parczewie 19 Bia³a Niedziela w Milanowie

3 18 Ze sportu Mamy Mistrza! Powiat Parczewski ma niewiele osi¹gniêæ sportowych, szczególnie w ostatnich latach. Ka de nowe osi¹gniêcie sportowe powinno byæ pokazywane przez miejscowe media, chocia by po to by m³ode pokolenie mog³o braæ przyk³ad. Takim wzorem do naœladowania jest Wies³aw D¹browski - Pan w wieku dojrza³ym, startuj¹cy w kulturystycznej konkurencji wyciskanie sztangi le ¹c. Podczas ostatnich zawodów ró nica wieku miêdzy najm³odszym zawodnikiem, a nim (najstarszym) wynosi³a prawie 60 lat. Pan Wies³aw startuje w kategoriach najstarszych tj. +60 lub +70 lat. Oto wyniki z ostatnich zawodów kulturystycznych o zasiêgu krajowym w 2013r. : - 13 marca- II miejsce Mistrzostwa Polski w kat. 60+ Warszawa - 14 kwietnia - I miejsce Mistrzostwa Polski w Federacji UAP ustanawiaj¹c 2 rekordy Polski w tej kategorii wiekowej, - 8 czerwca - II miejsce w wyciskaniu sztangi le ¹c - Puchar Polski w Tarnobrzegu. Gratulujemy piêknych wyników i zajêtych miejsc. yczymy Panu Wies³awowi dalszych sukcesów w tej ciê kiej dyscyplinie sportowej. /V/ Zawody wêdkarskie PZW Parczew 2013 W dniu r. na Zbiorniku Relaks w Parczewie rozegrano otwarte zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Parczewa i mistrzostwo ko³a PZW Parczew-Miasto. W zawodach wziê³o udzia³ 48 zawodników i zawodniczek. W kategorii seniorów - 21 zawodników, juniorów - 19 zawodników, kadetów - 7 zawodników, kobiet - 1 zawodniczka. W poszczególnych kategoriach najlepszymi wêdkarzami okazali siê: SENIORZY 1.Andrzej Kaliszuk pkt 2.Ryszard Domañski pkt 3.Janusz Krasuski pkt JUNIORZY 1.Maciej Sikorski pkt 2.Mateusz Romaniuk pkt 3.Konrad Kubiniec pkt KADECI 1.Micha³ Wroñski pkt 2 Miko³aj Borowicz pkt 3.Adam Lipniacki pkt KOBIETY 1.Agnieszka Ukleja pkt Najwiêksz¹ rybê szczupak - o wadze 380 g z³owi³ Piotr Czarnacki. Najm³odszy uczestnik to Szajda Emil 11 lat, a najstarszy uczestnik - Olszewki Jerzy 85 lat. Puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych wrêczy³ osobiœcie Burmistrz Parczewa Pawe³ Kêdracki oraz Prezes ko³a PZW Tadeusz Ciesielski. Na zakoñczenie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali gor¹c¹ kie³baskê wraz z zaproszeniem na przysz³y rok. Jan Najs Turniej pi³ki no nej na Ukrainie Powiat Parczewski w ramach dwustronnej umowy o wspó³pracy miêdzynarodowej z Rejonem Lubomelskim organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych i sportowych wpisanych w kalendarz imprez na dany rok. 9 czerwca dru yna pi³karska z Parczewa uczestniczy³a w miêdzynarodowym turnieju pi³ki no nej na Ukrainie. Wyjazd zorganizowa³o Starostwo Powiatowe w Parczewie. Turniej organizowa³a gazeta Nowe ycie z partnerskiego miasta Luboml na Ukrainie. W imprezie wystartowa³o 4 zespo³y 2 ukraiñskie, jeden z Bia³orusi i nasz zespó³ z Parczewa. Reprezentacja pi³karzy z Parczewa wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie. Dariusz Koœcian, Dariusz Gontarz, Grzegorz Czarnacki, Wojciech Kopiñski, Zbigniew Smoliñski, Tomasz Kaczorowski, Krzysztof Kanak, u k a s z Nadgrodkiewicz, Jacek Cyranka, Pawe³ Œwirski, Piotr Rojewski oraz kierownik ekipy Marek Hut. Zawody odbywa³y siê w mi³ej i przyjacielskiej atmosferze. Nasza ekipa wygra³a jeden mecz i dwa przegra³a, zajmuj¹c ostatecznie czwarte miejsce. Po zmaganiach sportowych odby³o siê wspólne spotkanie wszystkich ekip na którym nagrodzono wszystkich uczestników pami¹tkowymi pucharami oraz upominkami rzeczowymi. Nasza delegacja przekaza³a na rêce organizatorów turnieju 3 pi³ki oraz pami¹tki, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Parczewie. Podobn¹ imprezê sportow¹ bêdziemy organizowaæ w Parczewie w miesi¹cu wrzeœniu na któr¹ zaprosiliœmy zespo³y z Ukrainy i Bia³orusi. Z.Smoliñski V Powiatowy Festiwal Piosenki Stra ackiej 2 czerwca br., w niedzielê mieszkañcy gminy Parczew, ca³ymi rodzinami uczestniczyli w bloku imprez, zorganizowanych przez Parczewski Dom Kultury z okazji DNIA DZIECKA. W bogatym programie, znalaz³ siê tak e V POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI STRA ACKIEJ zorganizowany przez: Starostê Parczewskiego, Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ - Centrum Kultury w Parczewie, Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra y Po arnej w Parczewie i Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w Parczewie. W Festiwalu wziê³o udzia³ 66 wykonawców - soliœci i zespo³y wokalne. Wyst¹pi³y: Ma³gorzata Kowalczyk, uczennica Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Siemieniu, Joanna Kowalczyk z Gimnazjum w Siemieniu i Izabela Kunaszyk z Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Zaprezentowa³y siê tak e zespo³y wokalne: ELFY - Grupa Przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie, TRIO (Izabela Nosal, Wiktoria Musiejuk, Wiktoria Siwek) ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Parczewie, MOTYLKI i PSZCZÓ KI Grupa Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Jêzykowego Skowronek w Parczewie, CZADOWY TERCET (Aleksandra Haponiuk, Weronika Szwaj, Szymon Malec) z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie, CZADOWE TRIO (Marysia Gryciuk, Marcelina Makówka, Natalia Szwaj) ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Parczewie oraz DUET WOKALNY (Dorota Dymecka, Patrycja Lipka) z Publicznego Gimnazjum im. W³. Jagie³³y w Parczewie. Wykonawców ocenia³a Komisja Artystyczna w sk³adzie: Marcin Filipowicznauczyciel muzyki, przewodnicz¹cy Komisji, Kamila Sternik - instruktor PBP-CK, cz³onek Komisji i Jaros³aw elazowskim³odszy brygadier KP PSP w Parczewie, cz³onek Komisji. W tegorocznym Festiwalu, I miejsce w zajê³a kat. solistów lat Ma³gorzata Kowalczyk; w kat. solistów lat: I miejsce - Izabela Kunaszyk, II miejsce - Joanna Kowalczyk. W kat. zespó³ wokalny: I miejsce - CZADOWE TRIO, II miejsce - C Z A D O W Y TERCET, III miejsce - DUET WOKALNY. Grupy Przedszkolaków E L F Y, MOTYLKI i PSZCZÓ KI dosta³y wyró nienia. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody i s³odkie upominki ufundowane przez Starostê Parczewskiego. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim wykonawcom za udzia³ w Festiwalu, a opiekunom za przygotowanie m³odych artystów. Opiekunowie, to Ma³gorzata Klej, Ewelina Wawryszuk, Martyna Harcaj, Ma³gorzata Witkowska, Iwona ukaszuk, Natalia Próchnicka, Katarzyna WoŸniak, Katarzyna Lewandowska, Ewa Kaczmarska, Pawe³ Gdela i Andrzej Kowalczyk. Dziêkujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy naszym parczewskim stra akom. Jesteœmy wdziêczni Pracownikom Parczewskiego Domu Kultury za pomoc i wspó³pracê w organizacji Festiwalu - dziêkujemy Pani Dyrektor Krystynie Kodym i Panu Lechos³awowi Tarkowskiemu. Zapraszamy do ogl¹dania zdjêæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Pozdrawiamy serdecznie czytelników Ziemi Parczewskiej. Oprac. J.Og³oziñska, fot. B. Sarnowska PBP-CK w Parczewie Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2013 W dniu 22 czerwca Wicestarosta Parczewski Jerzy Maœluch oraz Dyrektor Szpitala Janusz Hordejuk uczestniczyli w Gali Rzetelni 2013 w trakcie trwania której to Szpital w Parczewie zdoby³ certyfikat Rzetelny w Ochronie Zdrowia a jego Dyrektor certyfikat Rzetelny Menad er. To wyró nienia za dzia³anie zgodne z etyk¹, profesjonalizm, rzetelnoœæ i efektywnoœæ zarz¹dzania. Nagrody przyznaje Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys³u i Us³ug, organizacja Pracodawcy RP i firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., we wspó³pracy z Kancelari¹ Prezydenta RP, Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju i Przedsiêbiorczoœci, Polsk¹ Agencj¹ Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz urzêdami marsza³kowskimi i wojewódzkimi z ca³ej Polski. /J.H/ Bia³a Niedziela W dniu 16 czerwca 2013 r. w Zespole Szkó³ w Milanowie zosta³a przeprowadzona akcja pn. Bia³a Niedziela. Akcja ta zorganizowana przez Wójta Gminy Milanów przy wspó³pracy Starosty Parczewskiego i I Wojskowego Szpitala w Lublinie spotka³a siê z du ym zainteresowaniem i cieszy³a siê powodzeniem wœród mieszkañców naszej gminy i nie tylko. W ramach Bia³ej Niedzieli lekarze udzielili wielu specjalistycznych porad w zakresie neurologii, ortopedii, ginekologii, kardiologii, laryngologii, pulmonologii, urologii, chirurgii oraz okulistyki. Mo na by³o równie wykonaæ spirometriê, zbadaæ poziom cukru, wykonaæ EKG oraz cytologiê. Mieszkañcy, którzy skorzystali z konsultacji byli zadowoleni z obs³ugi lekarskiej jak i z mo liwoœci zrobienia badañ profilaktycznych. Wielu z przebadanych oprócz skorzystania ze œwiadczeñ medycznych, zosta³o skierowanych na leczenie szpitalne do I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, gdzie bêd¹ otoczeni fachow¹ opiek¹ lekarsk¹. Urz¹d Gminy w Milanowie 3

4 4 Regionalna Sieæ Szerokopasmowa Lublin Pó³nocny-Wschód Sieæ Szerokopasmowa zosta³a uruchomiona. Proces realizacji projektu dobiega koñca. Czterysta jednostek administracji otrzyma³o mo liwoœæ korzystania z szerokopasmowego Internetu. W najbli szym czasie do urzêdów, szkó³ i œwietlic trafi¹ ulotki, m. in. Informuj¹ce, jak korzystaæ z hotspotów.przez ostatnie pó³tora miesi¹ca trwa³y procedury odbioru poszczególnych elementów sieci. W niektórych przypadkach konieczne by³o usuwanie usterek, które spowodowa³y burze atmosferyczne. Formalne zakoñczenie projektu nie oznacza koñca pracy zespo³u projektowego. Wszyscy musimy nauczyæ siê korzystaæ z sieci. Nowoczesne technologie wymagaj¹ du ego wk³adu wiedzy i umiejêtnoœci, a tych nie zdobywa siê w jednej chwili. Potrzeba edukacji, dostosowanej do poziomu potrzeb u ytkownika, by wykorzystywaæ dobrodziejstwa wybudowanej infrastruktury. Administratorzy sieci przeszli ju intensywne przeszkolenie z obs³ugi systemów zarz¹dzania i bezpieczeñstwa sieci. Niezbêdna wiedza trafia te do informatyków gmin i powiatów uczestnicz¹cych w realizacji projektu. Pomocna bêdzie tak e ulotka zawieraj¹ca informacje na temat sposobu korzystania z bezp³atnego dostêpu do Internetu dla mieszkañców. Ka dy hotspot uzyska oznakowanie, dziêki któremu ³atwo bêdzie go zidentyfikowaæ. Regionalna Sieæ Szerokopasmowa Lublin pó³nocny-wschód jest to projekt dofinansowany ze œrodków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , oœ priorytetowa IV Spo³eczeñstwo informacyjne, Dzia³anie 4.1 Spo³eczeñstwo informacyjne, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Liderem projektu jest Powiat Parczewski, a partnerami powiaty Bialski, Radzyñski, i Lubartowski. Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi ,10 z³, dofinansowanie ,45 z³, wk³ad w³asny ,55 z³. Projekt Regionalna Sieæ Szerokopasmowa Lublin pó³nocny-wschód bazuje na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego podstawowym elementem jest szkielet oparty na radioliniach zestawionych przy pomocy urz¹dzeñ w radiokomunikacji sta³ej dla ³¹cznoœci typu punkt-punkt zamontowanych na 15 wie ach. G³ównym celem projektu jest zapewnienie dostêpu do Internetu dla 400 jednostek publicznych, umo liwi³a realizacjê us³ug g³osowych (telefonia IP) oraz stworzenie sieæ punktów bezp³atnego dostêpu do Internetu dla mieszkañców i turystów. Podstaw¹ jej opracowania by³a analiza wskazuj¹ca na brak us³ug dostêpowych na wiêkszoœci obszaru powiatów. Beneficjentami projektu s¹ mieszkañcy powiatów bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego i radzyñskiego, pracownicy 400 jednostek publicznych (urzêdy, szko³y, jednostki organizacyjne) oraz turyœci odwiedzaj¹cy tereny objête projektem. Zadania projektu: 1. Budowa masztów Zosta³o wybudowanych 15 masztów, stanowi¹cych podstawê funkcjonowania sieci szerokopasmowej. Ka dy z nich zosta³ umieszczony na ogrodzonej dzia³ce wraz z drog¹ dojazdow¹. Dla wszystkich masztów zosta³y wykonane przy³¹cza elektryczne i instalacje zasilaj¹ce urz¹dzenia radiowe. 2. Budowa serwerowni W miejscowoœci Wola Sernicka zosta³o utworzone Centrum Zarz¹dzania Sieci¹. Zamontowane w nim urz¹dzenie odpowiadaj¹ za bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sieci szerokopasmowej. Do kontenera doprowadzone jest te ³¹cze zewnêtrznego dostawcy Internetu. 3. Budowa stacji przekaÿnikowych Na budowê stacji przekaÿnikowych sk³ada siê monta stacji bazowych oraz radiolinii. Stacje bazowe to urz¹dzenia, które nadawanym sygna³em pokrywaj¹ ponad 90% obszaru czterech powiatów. Radiolinie tworz¹ szkielet sieci, umo liwiaj¹c przekazywanie danych od jednej wie y do drugiej. Ponadto Starostwa Powiatowe i szpitale zosta³y wyposa one w radiolinie umo liwiaj¹ce transmisjê danych do 50 Mb/s. Wyposa enie szpitali w szybkie ³¹cza w znaczny sposób usprawni funkcjonowanie s³u by zdrowia. 4. System radiowy System radiowy to 410 terminali odbiorczych CPE wraz z prze³¹cznikiem i Access Pointem (hotspot), dziêki któremu mieszkañcy i turyœci mog¹ korzystaæ z Internetu. Miejsca monta u urz¹dzeñ to jednostki u ytecznoœci publicznej (urzêdy, szko³y, stra nice OSP). Tworz¹ one sieæ Publicznych Punktów dostêpu do Internetu rozsianych po czerech powiatach. Urz¹dzenia te dzia³aj¹ w paœmie 2,4 GHz ( WiFi), dziêki czemu mo na z nich korzystaæ przy pomocy laptopów, smart fonów i wielu modeli telefonów komórkowych. 5. Telefonia VoIP Dziêki sieci szerokopasmowej mo na korzystaæ z 400 bramek VoIP, które zosta³y przewidziane dla instytucji publicznych. Po³¹czenia wykonywanie w ramach sieci szerokopasmowej s¹ bezp³atne, co przyczynia siê do obni enia kosztów funkcjonowania administracji oraz jednostek takich jak szko³y, szpitale i instytucje kultury. /P.NiedŸwiadek/ Zarz¹d Powiatu w Parczewie Z A P R A S Z A na II Miêdzynarodowy Plener Malarski im. Zbigniewa Nasi³owskiego w Milanowie który odbêdzie siê w dniach 3-14 lipca 2013 r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie Organizatorzy 14 lipca 2013 r. godz uroczyste zakoñczenie pleneru i zwiedzanie czasowej wystawy poplenerowej ORGANIZATORZY Zarz¹d Powiatu w Parczewie Wójt Gminy Milanów Gminny Oœrodek Kultury w Milanowie Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie W czasie pleneru malarskiego w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie czynna bêdzie wystawa prezentuj¹ca kulturê Powiatu Parczewskiego. Wystawa zawiera pracê twórców ludowych, malarzy i artystów fotografików, lokalne rêkodzie³a,wydawnictwa informacyjne. Wystawa zosta³a przygotowana przez Powiatow¹ Bibliotekê Bubliczn¹-Centrum Kultury w Parczewie. Zapraszamy mi³oœników sztuki artystycznej do odwiedzenia wystawy prezentuj¹cej aktywnoœæ twórcz¹ ludzi kultury. Otwarcie wystawy w dniu 4 lipca 2013 roku o godz , w pozosta³e dni od 5 lipca do 12 lipca czynna bêdzie od godz. 10 do 16 /oprócz soboty i niedzieli- 6 i 7 lipca/ ROMANTYCZNA SOSNOWICA DZIEDZICTWO KULTUROWO HISTORYCZNE GMINY Projekt napisany przez Gminny Oœrodek Kultury w Sosnowicy pt. Romantyczna Sosnowica-dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy zosta³ z³o ony do Urzêdu Marsza³kowskiego poprzez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Polesie w ramach dzia³ania 413 wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów. Zosta³ zrealizowany wspólnie z Zespo³em Szkó³ Publicznych w Sosnowicy podczas Dnia Patrona Szko³y w dniu 14 czerwca 2013r. Celem projektu by³o: - aktywizowanie grupy teatralnej dzia³aj¹cej przy Zespole Szkó³ Publicznych w Sosnowicy promuj¹cej nasz¹ gminê i jej korzenie historyczne, która przygotowa³a pod opiek¹ nauczyciela szko³y p. Ma³gorzaty Borowiñskiej spektakl pt. "Romantyczna mi³oœæ Tadeusza i Ludwiki oparty na autentycznej historii nieszczêœliwej mi³oœci Tadeusza Koœciuszki do Ludwiki Sosnowskiej, - zorganizowanie warsztatów wokalno muzycznych przygotowuj¹cych zespó³ œpiewaczy Sosna do zaprezentowania koncertu ludowych pieœni mi³osnych, oraz - organizacja w partnerstwie z Zespo³em Szkó³ Publicznych w Sosnowicy konferencji kulturalno - historycznej poœwiêconej dziejom Sosnowicy i znanym postaciom historycznym zwi¹zanym z nasza gmin¹ tj. Tadeusz Koœciuszko i Krystyna Krahelska. W ramach projektu z o s t a ³ y zakupione materia³y dekoracyjne i uszyte stroje stylizowane na podstawie materia³ów historycznych niezbêdne do realizacji przedstawienia teatralnego. Dzia³ania te mia³y na celu przyczynienie siê do zwiêkszenia œwiadomoœci historycznej i aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej do Zrealizowano ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oœ 4 Leader, dzia³anie lokalnych strategii rozwoju. DZIEÑ DZIECKA Jedn¹ z najwa niejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Oœrodek Kultury w Sosnowicy by³ jak co roku ' DZIEÑ DZIECKA. W dniu œwiêta naszych milusiñskich czeka³o na nich moc niespodzianek. Spotkanie rozpoczê³o siê wspólnym biesiadowaniem przy stole pe³nym s³odkoœci. Po uczcie dla cia³a przyszed³ czas na inne atrakcje. Dzieci uczestniczy³y w ró nego rodzaju konkursach, malowa³y kolorow¹ kred¹ na asfalcie i bra³y udzia³ w konkurencjach sprawnoœciowych. Do konkursów w³¹czyli siê równie rodzice a nawet babcie co sta³o siê doskona³¹ frajd¹ dla dzieci. Ciekawym punktem programu by³a prezentacja bojowego wozu stra ackiego, któr¹ umo liwi³ nam komendant OSP Sosnowica p. Adam Filipczuk. Wszystkie dzieci otrzyma³y tego dnia drobne upominki, z których czêœæ przekaza³a nam p. Ma³gorzata Sytyk prezes Stowarzyszenia SOS. /GOK/ MUZYCZNA MAJÓWKA- MAMIE W dniu 24 maja 2013r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Sosnowicy ju po raz kolejny odby³ siê koncert muzyczny zatytu³owany Muzyczna majówka-mamie. Na koncert zosta³y zaproszone mamy i wszyscy mieszkañcy naszej gminy. Uczestnicy spotkania mieli mo liwoœæ wys³uchania koncertu muzyki instrumentalnej w wykonaniu podopiecznych p. Paw³a Gdeli nauczyciela i instruktora muzyki. Koncert rozpoczê³a Karolina Budzyñska uczennica kl. III ZSP w Sosnowicy, któr¹ przygotowa³a wychowawczyni p. Teresa Rybak. W jej wykonaniu us³yszeliœmy nastrojow¹ piosenkê pt. Laleczka z saskiej porcelany. Koncert pieœni wykona³ równie zespó³ œpiewaczy Sosna z Sosnowicy dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku Kultury. /GOK/ Zapraszamy do Sosnowicy 17 Serdecznie zapraszamy Pañstwa do korzystania ze strony internetowej Centrum Turystycznego Sosnowica. Na stronie mog¹ Pañstwo zapoznaæ siê z walorami gminy Sosnowica, aktualnymi wydarzeniami, baz¹ turystyczn¹, obejrzeæ galeriê zdjêæ i transmitowany na ywo obraz z terenu gminy. Sosnowica jest miejscem atrakcyjnym turystycznie dziêki bogatym walorom przyrodniczym i licznym zabytkom. Jeziora (Zag³êbocze, Czarne Sosnowickie, Bia³e Sosnowickie, Skomielno), stawy, obszary chronione (Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody Torfowisko przy jeziorze Czarnym Sosnowickim ) s¹ du ymi atutami gminy. Historyczna przesz³oœæ pozostawi³a tu tak e wiele pami¹tek - zespó³ koœcielny pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy pochodz¹cy z lat , prawos³awna cerkiew pod wezwaniem Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Sosnowicy, zespó³ rezydencyjny Sosnowskich w Sosnowicy, pozosta³oœci dawnego za³o enia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli, dworek zarz¹dcy stawów rybackich tzw. Rybakówka w Libiszowie. Inne kulturowe zasoby niematerialne wyra aj¹ siê w ciekawym folklorze, obrzêdach, imprezach kulturalnych odbywaj¹cych siê na tych terenach i stanowi¹ o unikatowych walorach obszaru. Ufamy, e informacje zawarte na stronie internetowej u³atwi¹ Pañstwu odnalezienie interesuj¹cych wiadomoœci oraz pomog¹ najpe³niej korzystaæ z dobrodziejstw jakie oferuje Polesie. /CT Sosnowica /

5 16 Wizyta Wicemarsza³ka S³awomira Sosnowskiego w Gminie Jab³oñ W dniu 14 czerwca 2013 r. w œwietlicy w Gêsi odby³o siê wspólne posiedzenie komisji sta³ych Rady Gminy Jab³oñ i Rady Gminy Podedwórze. W posiedzeniu uczestniczy³ Wicemarsza³ek Województwa Lubelskiego S³awomir Sosnowski który przedstawi³ Za³o enia dokumentów strategicznych Województwa Lubelskiego w ramach programowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata W konferencji uczestniczyli : Wójt Gminy Jab³oñ Dariusz obejko, Wójt Gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk, Wójt Gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan, Wójt Gminy Milanów Pawe³ Krêpski, Przewodnicz¹cy Rad Gmin Doliny Zielawy, proboszcz Parafii Gêœ ks. Henryk Kalitka, proboszcz Parafii Paszenki ks. Adam Haraszczuk, so³tysi z terenu Gminy Jab³oñ i przedstawiciele samorz¹dów Gmin Jab³oñ i Podedwórze. Konferencjê prowadzi³ Krzysztof Jaszczuk Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jab³oñ oraz Artur Becher Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podedwórze. Urz¹d Gminy Jab³oñ Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze W dniu 19 maja 2013 roku na obiektach stadionu MOSiR w Parczewie odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze. W zawodach wziê³o udzia³ 6 jednostek OSP z terenu Gminy Siemieñ. Jednostka OSP Juliopol zg³osi³a do startu w zawodach dwie dru yny. Zawody rozgrywane by³y w 2 konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz æwiczenie bojowe. Gminê Siemieñ reprezentowa³y jednostki OSP: Dzia³yñ, Glinny Stok, Jezioro, Juliopol I, Juliopol II, Siemieñ, Wierzchowiny. Stra acy z jednostek Ochotniczej Stra y Po arnej w Dzia³yniu i Juliopolu bêd¹ reprezentowaæ Gminê w Powiatowych Zawodach Sportowo-Po arniczych. W zawodach gminnych poszczególne miejsca zajêli: I- OSP Juliopol II II- OSP Dzia³yñ III- OSP Juliopol I IV - OSP Jezioro V - OSP Glinny Stok VI - OSP Siemieñ VII OSP Wierzchowiny Puchary i nagrody dla najlepszych oraz dyplomy dla pozosta³ych jednostek OSP wrêcza³ wójt gminy Siemieñ Stanis³aw Dawidek i Prezes Zarz¹du Gminnego OSP p. Ryszard Mróz. Gratulujemy zwyciêzcom, ycz¹c jednoczeœnie dalszych sukcesów! UG Siemieñ Zapraszamy do lasu rowerzystów i piechurów Rozmowa z Panem dr in. Miros³awem Potapiukiem Nadleœniczym Nadleœnictwa Parczew -Piêkne drogi wybudowane w Lasach Parczewskich sta³y siê zarzewiem konfliktu z miejscow¹ ludnoœci¹. Irytuj¹ znaki zakazu wjazdu stoj¹ce przy tych drogach. - Konfliktu? Panie Redaktorze Lasy Pañstwowe by³y i s¹ ogólnodostêpne dla spo³eczeñstwa, jednak e nale y pamiêtaæ o uregulowaniach prawnych. Po pierwsze obowi¹zuje generalny przepis zakazu wjazdu do lasu i ruchu w lesie pojazdów mechanicznych takich jak samochody, motocykle czy quady. Po wtóre drogi w Lasach Parczewskich w wiêkszoœci s¹ drogami wewnêtrznymi s³u ¹cymi gospodarce leœnej i ochronie przeciwpo arowej. Dlatego sieæ dróg na tym obszarze zosta³a tak zaprojektowana, by zapewniæ dojazd wozów bojowych stra y do ka dego oddzia³u leœnego. I po trzecie najwa niejsze drogi te s³u ¹ do prowadzenia podstawowej dzia³alnoœci nadleœnictwa jak¹ jest sprzeda i wywóz z lasu pozyskanego surowca drzewnego. Te trzy czynniki nie s¹ natomiast adn¹ przeszkod¹ w udostêpnianiu naszych dróg dla rowerzystów i pieszych. Las ma s³u yæ spo³eczeñstwu i dlatego zapraszamy wszystkich niezmotoryzowanych turystów do odwiedzania nie tylko Lasów Parczewskich ale równie innych terenów zarz¹dzanych przez Nadleœnictwo Parczew. Ca³kowite ograniczenia wejœcia do lasu mo e dotyczyæ tylko okresu bardzo wysokiego zagro enia po arowego lub prowadzenia ochronnych zabiegów chemicznych, ale o tym zawsze bêd¹ informowaæ stosowne komunikaty i ustawione tablice ostrzegawcze. -Powtórzmy jeszcze raz, rowerzyœci i piesi mog¹ bez obaw wje d aæ i wchodziæ do Lasów Parczewskich. -Tak, mog¹. Z myœl¹ o nich w 2012 roku zrealizowaliœmy projekt Regulacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Lasy Parczewskie. Zbudowaliœmy trzy du e wiaty turystyczne na miejsc ka da: jedn¹ w miejscu po by³ej leœniczówce przy rzece Bobrówce w pobli u Traktu Królewskiego, drug¹ przy Pomniku w Lasach Parczewskich i trzeci¹ w za³o eniu parkowym w Sosnowicy tu przy siedzibie Nadleœnictwa. Powsta³y równie dwie ma³e wiaty jedna przy drodze Sosnowica- êczna i druga rozpoczynaj¹ca œcie kê przyrodnicz¹ Borek przy drodze Sosnowica - Ko³acze. Zbudowaliœmy wie ê widokow¹ przy stawach w Sosnowicy (dojœcie 500 m poza posesj¹ Nadleœnictwa) umo liwiaj¹c¹ obserwacje ptactwa wodnego. Wa nym wydarzeniem bêdzie oficjalne oddanie do u ytku przez Nadleœnictwo trzeciej ju œcie ki przyrodniczej Bobrówka, które planowane jest na czerwiec b.r. -Z dojazdem Traktem Królewskim od strony Ostrowa Lub.? -Tak, aktualnie jest to najlepszy dojazd równie dla samochodów gdy jest to droga publiczna. W miejscu po by³ej Leœniczówce Goœciniec zbudowaliœmy parking, na którym mo na zostawiæ auto, i udaæ siê na spacer œcie k¹ d³ugoœci ok. 3,3 km. Po drodze przygotowaliœmy liczne atrakcje dla turystów k³adkê przez bagna o d³ugoœci 1 km, 18 tablic informacyjnych ustawionych w istotnych punktach œcie ki, 3 punkty widokowe w dolinie rzeki Bobrówka, pomost p³ywaj¹cy na stawie d³ugoœci 30 m, most na rzece Bobrówka, 2 wiaty z wyznaczonymi miejscami na ognisko. Ogólny koszt tego zadania inwestycyjnego ³¹cznie z odtworzeniem stawu m³yñskiego Goœciniec wyniós³ blisko milion z³otych. -Proszê teraz pochwaliæ siê drogowymi inwestycjami w Nadleœnictwie. - W 2012 roku zmodernizowaliœmy 54 km dróg leœnych o ró nej nawierzchni. Asfaltowych 14 km, 25 km dróg t³uczniowych (dojazdowych do asfaltowych) i 15 km wirowych najmniej uczêszczanych. Wszystkie prace drogowe zosta³y sfinansowane ze œrodków w³asnych Lasów Pañstwowych, prostujê w ten sposób prasowe informacje, jakoby pieni¹dze na te drogi da³a Unia Europejska. -Wspomnia³ Pan o pozyskiwaniu drewna jak to siê przedstawia w przypadku Nadleœnictwa Parczew? -Nadleœnictwo pracuje na podstawie 10-letniego Planu Urz¹dzenia Lasu zatwierdzonego przez Ministra Œrodowiska i przyjêtego na lata Mo emy wyci¹æ w skali roku maksymalnie do 60% bie ¹cego przyrostu masy drzew, który wynosi ok. 6,1 m3/ha. Przy ogólnej powierzchni Nadleœnictwa Parczew ha udzia³ powierzchni leœnej to ha, wiêc nasz roczny plan pozyskania drewna wynosi tyœ. m3/rok. Taki sposób postêpowania prowadzi do zwiêkszenia wieku naszych lasów i ich zasobnoœci. Pozyskujemy i sprzedajemy drewno, ale jednoczeœnie wprowadzamy nowe pokolenie lasu sadz¹c oko³o 1 mln sztuk sadzonek rocznie. Sadzonki produkujemy w Szkó³ce leœnej w Uhninie na 7 ha powierzchni uprawiamy g³ównie lasotwórcze gatunki drzew: sosnê, d¹b, brzozê, olszê, lipê czy klony. -Ilu osób pracuje w Nadleœnictwie? -45. To sta³e i optymalne zatrudnienie. Moj¹ ambicj¹ jest doprowadzenie do wysokiego poziomu merytorycznego zatrudnianych osób przy jednoczesnym zapewnieniu w³aœciwych warunków pracy i ycia. W 2010 roku zmodernizowaliœmy siedzibê Nadleœnictwa w Sosnowicy, w 2011 powsta³a Leœniczówka Turno natomiast w bie ¹cym roku rozpoczêliœmy kompleksow¹ modernizacjê Leœniczówki Goœciniec przy Trakcie Królewskim w miejscowoœci Makoszka. Wspó³pracujemy œciœle z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ poprzez wspieranie finansowe dzia³añ LKS Grom czy Zespo³u Ludowego Sosna z Sosnowicy, ale przede wszystkim z Ochotniczymi Stra ami Po arnymi. W tym roku wspó³finansowaliœmy sztandar dla OSP w Uhninie, w podziêkowaniu za dobr¹ wspó³pracê na polu ochrony przeciwpo arowej lasów. -Gratulujê wyró nienia za osi¹gniêcia w 2012 roku... -Dziêkujê. Podczas obchodów Œwiêta Lasu otrzyma³em z r¹k Dyrektora RDLP w Lublinie najwy sze wyró nienie za pracê leœnika jakim jest Kordelas Leœnika Polskiego. Traktujê to jako uhonorowanie mojej pracy na rzecz polskich lasów, ale równie podziêkowanie pracownikom Nadleœnictwa Parczew, bez których nie wykona³bym wszystkich zadañ. Rozmawia³ Stanis³aw Jadczak 5

6 6 Modrnizacja Al. Zwyciêstwa Informujemy, e w³adze Powiatu Parczewskiego podjê³y temat modernizacji Al. Zwyciêstwa. Pomys³ modernizacji tego odcinka drogi spotka³ siê z akceptacj¹ w³adz Gminy Parczew, co prognozuje kolejn¹ wspóln¹ inwestycj¹ samorz¹dów. Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 czerwca bie ¹cego roku udzielona zosta³a Powiatowi Parczewskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 146 tys. z³. Pozwoli to na przeprowadzenie wspólnej modernizacji drogi, której wartoœæ robót szacowana jest na ok. 300 tys. z³. Realizacja tego zamierzenia polega³aby na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej i wykonana by³aby do koñca bie ¹cego roku. /M.Dêbek/ VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS w Parczewie W niedzielê 23 czerwca 2013 r. od godz: 11:00 na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odby³y siê VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS. Reprezentacje z siedmiu Gmin naszego Powiatu na czele z Burmistrzem Parczewa Paw³em Kêdrackim i z Wójtami z poszczególnych Gmin przyst¹pi³y do rywalizacji o miano najbardziej usportowionej Gminy. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie w Gospodarstwie Doœwiadczalnym Felin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Realizuj¹c Program Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej: Przyroda cz³owiekowi - cz³owiek przyrodzie uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wraz z 15 Wizyta Ksiêdza Biskupa 18 czerwca br. nasza szko³a mia³a zaszczyt goœciæ Biskupa Diecezji Siedleckiej ks. Zbigniewa Kiernikowskiego, który odbywa³ w³aœnie wizytacjê w Parafii pod wezwaniem Œwiêtego Jana Chrzciciela w Parczewie. W murach I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika zosta³ przywitany zarówno przez Pani¹ Dyrektor Beatê Trynieck¹, jak i przez przedstawicieli m³odzie y. Przyby³o tak e wielu goœci z innych szkó³. Na wstêpie zaprezentowano krótk¹ akademiê pt. Nie lêkajcie siê œwiêtoœci. By³a ona zainspirowana s³owami wypowiedzianymi przez b³. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Nowym S¹czu. M³odzie pod kierownictwem ksiê y katechetów przedstawi³a, e w yciu ka dego cz³owieka jest obecny Bóg, choæ nie zawsze ³atwo nam to dostrzec. Uœwiadomi³a równie, e Bóg stara siê kierowaæ nasze drogi ycia ku zbawieniu. Przedstawienie zosta³o przyjête gromkimi oklaskami przez zgromadzonych na sali gimnastycznej. Ca³a akademiê uœwietni³y œpiewy zdolnej m³odzie y z naszego liceum. Po kilku s³owach skierowanych do m³odzie y, ks. bp wyg³osi³ katechezê dla nauczycieli z naszego liceum oraz przyby³ych goœci. Opiera³a siê ona na tekœcie Psalmu 1: Szczêœliwy cz³owiek, który nie idzie za rad¹ wystêpnych, nie wchodzi na drogê grzeszników i nie siada w kole szyderców. Justyna Zdolska Sekretarz Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie Wies³aw Nowak z³o y³ meldunek o gotowoœci do przeprowadzenia Igrzysk Staroœcie Parczewskiemu Waldemarowi Wezgrajowi, który przywita³ uczestników i otworzy³ VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe. Zespo³owi sêdziowskiemu przewodzi³ Przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie Jan Najs. Po rozegraniu 34 konkurencji indywidualnych, zespo³owych, sportowych i rekreacyjnych kolejnoœæ zajêtych miejsc w kwalifikacji Gmin przedstawia³a siê nastêpuj¹co: I miejsce - Gmina Jab³oñ pkt. II miejsce - Gmina Parczew pkt. III miejsce - Gmina Dêbowa K³oda pkt. IV miejsce - Gmina Milanów pkt. V miejsce - Gmina Siemieñ pkt. VI miejsce - Gmina Sosnowica pkt. VII miejsce - Gmina Podedwórze - 84 pkt. Dla zwyciêzców w poszczególnych konkurencjach ufundowano okolicznoœciowe medale i puchary, które by³y wrêczane przez Starostê Parczewskiego Waldemara Wezgraja i poszczególnych Wójtów. Puchary za zajête miejsca w ogólnej klasyfikacji VI Powiatowych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych Zrzeszenia LZS poszczególnym Gminom wrêczy³ Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj w asyœcie Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Jana Najsa i Sekretarza Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Wies³awa Nowaka. Reprezentacja Powiatu Parczewskiego uformowana z poszczególnych Gmin i poszczególne Gminy bêd¹ rywalizowaæ z innymi powiatami województwa lubelskiego w XIV Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych Zrzeszenia LZS na stadionie sportowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu r. Liczymy na godne reprezentowanie naszego Powiatu. /W.N/ /fot. str. 19/ opiekunami: Joann¹ Szypulsk¹, Agnieszk¹ Kowalsk¹ oraz Ann¹ Jastrzêbsk¹ w dniu 5 czerwca 2013 r. udali siê na wycieczkê do Gospodarstwa Doœwiadczalnego- Felin w Lublinie. By³ to kolejny etap wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym- z Wydzia³em Biologii i Hodowli Zwierz¹t w Lublinie. Spotkanie rozpoczê³o siê od wyk³adu przedstawicielki- Katedry hodowli i u ytkowania koni pani prof. dr hab. Anny Stachurskiej. Wyk³ad dotyczy³ ras koni objêtych programem zachowawczym w Polsce, z poœwiêceniem wiêkszej uwagi kucom Feliñskim. M³odzie dowiedzia³a siê równie o aktualnym znaczeniu koni w krajach wysoko rozwiniêtych, o masowych i ró norakich kierunkach wykorzystywania koni, oraz o zawodach z tym zwi¹zanych. Kolejnym etapem wycieczki by³y zajêcia terenowe, podczas których dr Pluto przedstawi³ anatomiê, biomechanikê oraz pielêgnacjê koni. Omówi³ teoriê oraz przedstawi³ praktykê uje d ania koni. Odwa ni mieli mo liwoœæ jazdy zarówno na oklep jak i w siodle. Zainteresowani mogli równie pod okiem dr Pluto dokonaæ pielêgnacji kuców Feliñskich, które w tym oœrodku wykorzystywane s¹ w hipoterapii. Terapia przy u yciu tych zwierz¹t rozwiniêta jest na du ¹ skalê, w zwi¹zku z tym wydzia³ otworzy³ nowy kierunek: Hipologia i jeÿdziectwo, który cieszy siê du ym zainteresowaniem. Pracownicy gospodarstwa doœwiadczalnego oprowadzili równie m³odzie po piêknych odremontowanych stajniach, omawiaj¹c karmienie oraz pierwsz¹ pomoc weterynaryjn¹ zwierz¹t. Pami¹tkowe zdjêcie z pracownikiem katedry hodowli i u ytkowania koni by³o uwieñczeniem bardzo udanego wyjazdu. /J. Szypulska/

7 14 Dzieñ Dziecka w Rudnie Zarz¹d Stowarzyszenia "Nasza Wieœ" wspólnie z rodzicami i wolontariuszami przygotowa³ dla dzieci wiele ciekawych atrakcji. Du ym zainteresowaniem wœród milusiñskich cieszy³y siê kolorowe warkoczyki i malowanie buzi. Dzieci mog³y przeobraziæ siê choæ na chwilê w ulubione zwierz¹tko lub postaæ z bajki. Nastêpnie dzieci uczestniczy³y w grach i zabawach na œwie ym powietrzu, które dostarczy³y wiele emocji i niesamowitych wra eñ. Uwieñczeniem mile spêdzonego popo³udnia by³y rozmowy przy grillu. Wspólne œwiêtowanie odby³o siê w ramach realizacji projektu "Œwietlica- Moje Miejsce" Programu Partnerskiego Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie y. Elwira Sienkiewicz YWA LEKCJA HISTORII W ramach projektu Œwietlica Moje Miejsce wspó³finansowanego z Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie y Stowarzyszenie :Nasza Wieœ w Rudnie zorganizowa³o dla miejscowych dzieci yw¹ lekcjê historii. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Radzyñskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskieg o : p. Mateusz Bogusz, p. Wojciech Bogutyn i p. R o b e r t Karpiñski. Dziêki tej lekcji dzieci pozna³y niektóre fakty z historii I po³owy XX wieku. Mia³y te okazjê zobaczyæ oryginalne stroje wojskowe z okresu walk z bolszewikami, mundur garnizonowy i strój czo³gisty. Najciekawszy okaza³ siê pokaz ró nego rodzaju broni z tamtych czasów. /MS / Promocja ksi¹ ki i koncert Marcina Kowalczyka w Lublinie 10 maja 2013 r., w ramach Tygodnia Bibliotek w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. opaciñskiego w Lublinie odby³o siê spotkanie z Marcinem Danielem Kowalczykiem kompozytorem, wokalist¹, gitarzyst¹ i poet¹. Spotkanie po³¹czone by³o z promocj¹ najnowszego tomiku poezji Aria rozko³ysanej nocy oraz koncertem, w którym udzia³ wziêli: Marcin Daniel Kowalczyk gitara, œpiew, Lechos³aw Tarkowski kontrabas, Andrzej Chodacki - gitara. Spotkanie odby³o siê z okazji Nocy Bibliotek. Wystêp w WBP bardzo spodoba³ siê organizatorom i uczestnikom wieczoru, dlatego nasi artyœci zostali zaproszeni na tegoroczn¹ Noc Kultury w Lublinie (8/9 czerwca), która przebiega³a pod has³em POCZUJ ENERGIÊ MIASTA. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej podczas Noc u Pana Hieronima o w Czytelni Naukowej WBP odby³ siê koncert Œpiewamy poetów. Ponownie wyst¹pi³ zespó³ poetycki z Parczewa w sk³adzie: Marcin Daniel Kowalczyk gitara, œpiew, Lechos³aw Tarkowski kontrabas, Pawe³ Tarkowski gitara. Spotkanie prowadzi³a poetka Urszula Gierszon MARCIN DANIEL KOWALCZYK - kompozytor, wokalista, gitarzysta, poeta. Od 1997 roku by³ cz³onkiem zespo³u DEDLI SWIM. Po rozwi¹zaniu zespo³u w roku 2010 r. stworzy³ nowy zespó³ poetycki z Andrzejem Chodackim i Lechos³awem Tarkowskim. Autor tomów wierszy: Zmagania ze s³owem (Parczew 2010), Papierowe œciany (Warszawa 2011), "Aria rozko³ysanej nocy" (Lublin 2013). Informacja i fot na podst.www.wbp.lublin.pl Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Rykach odby³ siê Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik, w którym uczestniczy³o 64 wykonawców. Powiat P a r c z e w s k i reprezentowa³a trójka solistów nominowanych do fina³u na eliminacjach powiatowych. Jury festiwalu doceni³o wszystkich naszych m³odych wykonawców i przyzna³o Z³otego Œpiewaj¹cego S³owika Weronice Chilczuk, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Parczewie (w kategorii III - wykonawcy lat). W tej kategorii wyró nienie otrzyma³ Miko³aj Zieñczuk z Paszenek, uczeñ Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II stopnia w Lublinie. Nagroda specjalna, za radoœæ i prawdê w dzieciêcej interpretacji piosenki zosta³a przyznana dla Aleksandry Haponiuk z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie. Patronat Honorowy nad Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Œpiewaj¹cy S³owik obj¹³ Krzysztof Hetman M a r s z a ³ e k Województwa Lubelskiego. Statuetki dla laureatów oraz wyró nienia w postaci ksi¹ ek zosta³y ufundowane i wrêczone przez Dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Lublinie. Jury Festiwalu w sk³adzie: Renata Syta, Tomasz Antolak, Zbigniew Czury³o przekaza³o gratulacje wszystkim uczestnikom wspania³ych prezentacji artystycznych, potwierdzaj¹cych wysoki poziom wykonania, bardzo dobre przygotowanie na p³aszczyÿnie wokalnej jak równie w obszarze interpretacji i œwiadomoœci scenicznej. Uznanie nale y siê równie dla pracy instruktorów, których efektem by³y ogl¹dane prezentacje. Gratulujemy!!! B.Sarnowska Przyrodniczy kalejdoskop Plenery malarskie s³u ¹ rozwijaniu wyobraÿni twórczej, wymianie doœwiadczeñ artystycznych i technicznych, uzyskaniu dzie³ malarskich inspirowanych przyrod¹, zabytkami i architektur¹. Daj¹ mo liwoœæ konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracji œrodowisk twórczych, rozwoju kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego, spo³ecznej integracji polsko-ukraiñskiego obszaru przygranicznego. Plener pomaga te ukazaæ wspó³czesnemu odbiorcy wzajemne przenikania kultur regionów przygranicznych. Ju po raz drugi organizowany jest Miêdzynarodowy Plener Malarski im. Zbigniewa Nasi³owkiego w Milanowie. Spotkanie indywidualnoœci o ró nych artystycznych korzeniach sk³aniaæ bêdzie do refleksji nad bezgranicznoœci¹ natury.tak te nale y interpretowaæ has³o pleneru Przyrodniczy kalejdoskop. Organizatorami pleneru s¹: Zarz¹d Powiatu Parczewskiego, Wójt Gminy Milanów, Gminny Oœrodek Kultury w Milanowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie i Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie. Plener bêdzie trwa³ od 3 do 14 lipca i zakoñczy siê w niedzielê o godz wystaw¹ poplenerow¹ na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie. Uroczyste otwarcie pleneru 4 lipca 2013 roku godz w ZSP w Milanowie. Komisarzem pleneru bêdzie pan Antoni G³adun, w czasie pleneru odbêd¹ siê warsztaty malarskie odkrywaj¹ce tajniki sztuki pos³ugiwania siê pêdzlem. Plener odbêdzie siê dzieki wsparciu finansowemu Zarz¹du Powiatu w Parczewie. Zapraszamy mi³oœników sztuki artystycznej do obserwowania aktywnoœci twórczej malarzy uczestnicz¹cych w plenerze. AI Biblioterapia w Warsztacie Terapii Zajêciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie 21 czerwca 2013 roku goœciliœmy po raz kolejny pana Mariana Kowalskiego z MGBP Parczew, ze swoj¹ autorsk¹ wystaw¹ pt. Nasz Regionalista o Apolinarym Nosalskim. W mistrzowski sposób po³¹czy³ wymiar s³owa z wystaw¹, bêd¹c¹ t³em podró y, któr¹ zatytu³owa³ Pamiêæ o przesz³oœci, spojrzenie w przysz³oœæ... Przybli y³ nam postaæ wielkiego cz³owieka ziemi parczewskiej, który ca³e swoje ycie opar³ na trzech nieœmiertelnych filarach, wyniesionych z domu. Pierwszym by³ fundament duchowy- mi³oœæ do Ojczyzny. Drugim, szacunek do natury- nawi¹zywa³ do piêkna przyrody, szacunku do Boga i do drugiego cz³owieka. Trzeci filar to pamiêæ i pielêgnowanie dziedzictwa przodków. Bardzo lubimy zajêcia z biblioterapii i to, w jaki sposób prowadzi je pan Marian. Aktywnie w nich uczestniczymy czytaj¹c utwory prezentowanego poety. 7 WTZ Parczew

8 8 Na majówkê... Gdy nadchodzi maj zielony, Ka dy jest rozanielony i nikt a domu siê nie nudzi, pragnie iœæ pomiêdzy ludzi. Zainspirowana tymi s³owami Sekcja Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Parczewie w dniu 21 maja 2013 r. zorganizowa³a wyjazd na wspólne grillowanie. Goœciny u yczy³ nam znajomy Kolega Jerzy WoŸniak zamieszka³y w Kolonii Mi³ków. By³a to niezwyk³a Majówka u Jurka. Zapewni³ nam miejsce na ognisko i poczêstunek w Jab³oniowym sadzie. Pieczone kie³baski, swojski bigos, napoje i wspólne œpiewy sprawi³y, e spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze. Solenizantki: Stasia i cztery Zosie serwowa³y s³odycze i smaczne ciasta. Otrzyma³y tradycyjne kartki imieninowe z yczeniami i autografami Kole anek i Kolegów - cz³onków Sekcji. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ urokliwy las i z³ote ³any rzepaku. Wszyscy chêtnie udali siê na przechadzkê, by podziwiaæ piêkno majowego krajobrazu i wdychaæ rzeœkie, aromatyczne, ywiczne powietrze. Dziêkujemy Koledze Jurkowi za yczliwoœæ i mi³e przyjêcie na swojej posesji oraz za organizacjê niezapomnianej biesiady dla Kole anek, Kolegów, Znajomych i Przyjació³.Spotkanie to pozostanie na d³ugo w naszych sercach i pamiêci. Oprac. Helena Maczewska Podró e kszta³c¹ Piêknym akcentem koñcz¹cym pó³roczn¹ dzia³alnoœæ Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Parczewie by³o zorganizowanie wycieczki szlakiem podlaskich sanktuariów. 18 czerwca 2013r. wyjechaliœmy zwiedziæ miejsca kultu religijnego: Jab³eczna Kostom³oty Kodeñ. Pierwszy, to g³ówne miejsce wyznawców prawos³awia, jego dzieje opowiedzia³ nam zakonnik od wielu lat pos³uguj¹cy w tym niezwyk³ym miejscu. Kostom³oty oœrodek unicki zachwyca piêknem zabytkowych obrazów, chor¹gwi wykonywanych rêcznie, bogactwem obrzêdów. Kodeñ miejsce kultu maryjnego zwi¹zane z dziejami s³ynnego rodu Sapiehów, urzeka bogactwem historii i niezwyk³ych losów zarówno tej rodziny jak i cudownego obrazu. Pokrzepieni na duchu jak i na ciele ruszyliœmy w drogê powrotn¹. W lesie jab³oñskim zatrzymaliœmy siê na s³odki poczêstunek serwowany przez solenizantów: dwie Wiesie, Alinkê, Halinki, W³adziê i W³adzia. Tradycyjne sto lat i wspólna biesiada na d³ugo zapadn¹ w naszej pamiêci. Na koniec z³o yliœmy sobie nawzajem yczenia mi³ego spokojnego letniego wypoczynku. Helena Maczewska, fot. Teresa Olejarczyk ZAPROSZENIE DO KONKURSU LITERACKIEGO Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, Zarz¹d Powiatu w Parczewie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Milanowie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Bia³ej Podlaskiej Filia w Parczewie, og³aszaj¹ Konkurs Literacki im. Apolinarego Nosalskiego MYŒLI w S OWA ZAMKNIÊTE. Ide¹ tego konkursu jest pobudzenie wra liwoœci i aktywnoœci twórczej, promocja talentów literackich, a w 2013r., przybli enie twórcom i czytelnikom, postaci i twórczoœci Apolinarego Nosalskiego patrona konkursu, - nauczyciela, literata, regionalisty. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod wzglêdem treœci utworów, jak i wieku twórców. Utwory bêd¹ oceniane w czterech kategoriach: I - dzieci szkó³ podstawowych II uczniowie gimnazjów III m³odzie szkó³ ponadgimnazjalnych IV doroœli Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie w maszynopisie, (w 3egzemplarzach) i na CD 1-3 wierszy lub jednego tekstu prozaicznego (esej, reporta, nowela, opowiadanie, list, kartka z pamiêtnika do 3 stron). Na konkurs nie wolno przesy³aæ utworów wczeœniej publikowanych i nagradzanych. Uczestnicy mog¹ uzyskaæ nagrodê specjaln¹, za tekst prezentuj¹cy sylwetkê i dorobek twórczy Apolinarego Nosalskiego. Laureaci konkursu (I,II,III miejsce) oraz wyró nieni otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe (zestawy ksi¹ ek). Regulamin konkursu dostêpny jest w bibliotekach, gminnych oœrodkach kultury i szko³ach na terenie ca³ego powiatu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie Konkurs odbywa siê pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego i Wójta Gminy Milanów. Og³oszenie wyników nast¹pi w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Milanowie 2 paÿdziernika 2013 r. Termin nadsy³ania prac: do 30 czerwca 2013 r. na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie Parczew, ul. Jana Paw³a II 36 kontakt: tel Kamila Sternik Kamila Sternik Spotkanie z wicedyrektorem Caritas Siedlce 20 czerwca w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Parczewie odby³o siê spotkanie cz³onków Szkolnego Ko³a Caritas z wicedyrektorem Caritas Siedlce ks. Marcinem Gochnio. Podczas spotkania omówiona zosta³a dotychczasowa praca szkolnej grupy, pad³o tak e kilka pomys³ów odnoœnie dalszej dzia³alnoœci. Ks Marcin przekonywa³ nas do dzielenia siê doœwiadczeniami z innymi Szkolnymi Ko³ami Caritas. Ca³e spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze i zakoñczy³o siê wspólnym zdjêciem. Katarzyna Bielska JAGIELLOÑSKIE SMAKI I PRZYSMAKI W dniu 26 maja na placu za budynkiem GOK odby³ siê piknik rodzinny zorganizowany przez LGD Jagielloñska Przystañ przy wspó³udziale GOK w Milanowie przebiegaj¹cy pod has³em Jagielloñskie Smaki i Przysmaki. Podczas pikniku mo na by³o degustowaæ potrawy przygotowane przez Gminy: Milanów, Siemieñ, Jab³oñ, Dêbowa K³oda, Podedwórze. Panie z KGW i dzia³aj¹cych na terenie gmin stowarzyszeñ przygotowa³y wiele przepysznych potraw z babcinych przepisów. Odby³ siê równie konkurs na najsmaczniejsz¹ potrawê Kuchnia wczoraj i dziœ, zwyciêzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeæ wystêpy artystyczne przygotowane przez gminy, lepiæ garnki z garncarzem, strzelaæ z ³uku. Dzieci mog³y bawiæ siê na przygotowanyc h zje d alniach i dmuchawcach. Bardziej wysportowani mogli braæ udzia³ w konkurencjach sportowych z nagrodami. Dla wszystkich obecnych organizatorzy przygotowali kie³baski z grilla. Na zakoñczenie imprezy goœci zabawia³ zespó³ muzyczny LUZ BAND. GOK dziêkuje Prezesowi i pracownikom biura LGD Jagielloñska Przystañ, e to w³aœnie Milanów wybrali na miejsce organizacji pikniku. Dziêkujemy KGW z Milanowa, Radcza oraz Stowarzyszeniu Nasza Wieœ z Rudna za przygotowanie stoisk promuj¹cych smaki Gminy Milanów, dziêkujemy stra akom OSP Milanów za zabezpieczenie porz¹dku podczas imprezy, a w szczególnoœci dziêkujemy wszystkim obecnym na pikniku. / GOK Milanów/ 13 MUZEUM AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JAB ONIU Muzeum zosta³o utworzone na mocy uchwa³y Rady Gminy Jab³oñ z dnia 1 lipca 2011 roku. Tymczasow¹ siedzib¹ Muzeum jest pomieszczenie znajduj¹ce siê w folwarcznym czworaku. W tym samym miejscu przez blisko osiem lat funkcjonowa³a - przeniesiona w 2003 roku z Internatu Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Jab³oniu - Izba Pamiêci Augusta Zamoyskiego. 5 listopada 1994 roku Izbê Pamiêci w Internacie uroczyœcie otwiera³a ona artysty Helena Zamoyska oraz minister Edukacji Narodowej Tadeusz Pilch. Uroczystoœci inauguruj¹ce dzia³alnoœæ Muzeum odby³y siê 18 wrzeœnia 2011 roku w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jab³oniu. August Zamoyski urodzi³ siê 28 czerwca 1893 roku w Jab³oniu i tu powsta³o wiele jego znakomitych rzeÿb, takich jak Franka czy G³owa Wierki, o której Stanis³aw Rogoyski pisa³: "W cieniu wielkich zamaszystych rzeÿb Dunikowskiego stoi ma³a czarna G³owa Wierki. Jest ona zaprzeczeniem wszystkich porodinowskich niepokojów. Cicha, skupiona - powsta³a z g³êbokiego zapatrzenia siê w naturê i mistrzowskiego odczucia materia³u. Wykuta w granicie i jak on zwarta, w swej prostocie nieskoñczenie wyrafinowana". Muzeum gromadzi pami¹tki po Auguœcie Zamoyskim, wspomnienia osób pamiêtaj¹cych artystê, opracowania naukowe; jest organizatorem i wspó³organizatorem spotkañ, konkursów a tak e imprez nawi¹zuj¹cych do ycia i twórczoœci Augusta Zamoyskiego. KONTAKT Muzeum Augusta Zamoyskiego ul. Augusta Zamoyskiego 9A Jab³oñ Dyrektor Muzeum -Barbara Wik³o, tel tel Godziny otwarcia Muzeum : Czwartek - godz Niedziela - godz Polesia Czar W dniu r. liczna grupa nauczycieli czynnych zawodowo, zwi¹zkowców ZNP w Parczewie (74 osoby) wyjecha³a do Urszulina le ¹cego w Poleskim Parku Narodowym. Niezwykle serdecznie goœcili nas w³aœciciele ZAJAZDU DROB. W piêknym, nowoczesnym oœrodku przygotowano nam sute przyjêcie serwuj¹c regionalne potrawy, desery i napoje.tañce, gry i zabawy organizowa³a i prowadzi³a Kol. Jadwiga Og³oziñska wykorzystuj¹c swój sprzêt muzyczny i audiowizualny do karaoke. Uczestnicy z ca³ego powiatu szybko siê zintegrowali bawi¹c siê wspólnie hucznie i beztrosko do póÿnych godzin nocnych. W. Tazbir W pozosta³e dni kontakt : Barbara Wik³o Irena Mospinek Oferta: - mo liwoœæ przeprowadzenia lekcji muzealnych dla wycieczek szkolnych i zorganizowanych grup - mo liwoœæ wypo yczenia wêdrowej wystawy biograficznej Augusta Zamoyskiego (14 rollupów) - muzeum prowadzi sprzeda ksi¹ ki pt. "Zamoyscy w Jab³oniu". /MUZEUM/

9 12 V Spotkania z Pieœni¹ Maryjn¹ w Bia³ce Powiat Parczewski zaprasza Kolejny Dzieñ Rodziny w Warsztacie B¹dŸ pozdrowiona Królowo Niebieska pod takim has³em odby³y siê ju po raz pi¹ty spotkania z Pieœni¹ Maryjn¹ organizowane przez Gminny Oœrodek Kultury w Dêbowej K³odzie. 26 maja w kaplicy w Bia³ce czeœæ Marii oddawa³y Bogactwo walorów przyrodniczo- kulturowych, czyste powietrze, rozleg³e tereny leœne oraz cisza i spokój wp³ywaj¹ na rozwój turystyki na Ziemi Parczewskiej. Koncentracja ruchu turystycznego ma miejsce w gminach Sosnowica, Dêbowa K³oda i Siemieñ. Tereny te s¹ idealne do wypoczynku, zwiedzania oraz zapoznawania siê z kultur¹ regionu. Wypoczynek turystyczny zwi¹zany jest g³ównie z wiejskimi gospodarstwami po³o onymi w pobli u parków krajobrazowych i oœrodków wypoczynkowych, które dodatkowo oferuj¹ ekologiczne warunki wypoczynku oraz œlady innych kultur jak np. ukraiñskiej, ydowskiej, unickiej i prawos³awnej. Powiat Parczewski jest oddalony od du ych aglomeracji miejskich, nie ma tu du ych zak³adów przemys³owych co w odniesieniu do turystyki jest mocnym atutem. Krajobraz kszta³towany jest przez lasy, bagna, jeziora, stawy i zbiorniki retencyjne kana³u Wieprz- Krzna. Do dyspozycji turystów na terenie powiatu s¹ liczne oœrodki noclegowe. Baza noclegowa jest zró nicowana. Wiêkszoœæ z nich dostêpna jest w ci¹gu ca³ego roku, ale turyœci korzystaj¹ z nich w sezonie letnim. Informacja o bazie noclegowej i infrastrukturze turystycznej znajduje siê na stronie Powiatu Parczewskiego dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu. Œmia³o mo emy powiedzieæ, e ponad miesi¹c temu zaczêliœmy myœleæ o dzisiejszym dniu. Wtedy to pracownia krawiecko hafciarska zaczê³a szyæ pacynki na przedstawienie pt. Brzydkie kacz¹tko. Nastêpnie pod profesjonalnym okiem pani Anny Terleckiej i pana Paw³a Borowicza rozpoczêliœmy niemal e codzienne próby. Najwiêksz¹ trudnoœci¹ by³o poruszanie pacynkami, ale trening czyni mistrza. Mogli siê o tym przekonaæ nasi rodzice 28 maja 2013 roku. Ten dzieñ by³ zarezerwowany dla zespo³y ludowe i œpiewacze z terenu powiatu parczewskiego. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y takie zespo³y jak: Wrzeciono z Podedwórza, Prz¹dki z Kolana, Seniorzy z Jab³onia, Jednolatki z Mi³kowa, Alebabki i Aksamitki z Gródka Szlacheckiego, Per³y Chmielowa z Chmielowa oraz gospodarze imprezy Echo Dêbowej. Ka dy zespó³ zaprezentowa³ dwie pieœni i stworzy³ niesamowit¹ atmosferê podczas spotkania. Po przegl¹dzie zespo³y naszych rodzin. Rozpoczêliœmy Msz¹ Œw. za zmar³ych rodziców naszych podopiecznych i pracowników Warsztatu, której przewodniczy³ Ks. Dyrektor Jacek Guz. Podczas homilii zwróci³ uwagê na to, e zebra³a nas tu mi³oœæ. Wa ne jest by byæ z tymi, którzy nas potrzebuj¹. Bóg ³¹czy rodzinê i dziêki Niemu bêdzie ona trwa³a. Musimy pamiêtaæ te, e to Maryja, Królowa Rodzin pomaga przetrwaæ trudne chwile. W imieniu swoim i Pani Kierownik Warsztatu El biety Zieliñskiej Gomó³ki podziêkowa³ te naszemu opiekunowi, czyli Ksiêdzu Pra³atowi Tadeuszowi Lewczukowi, e opiekuje siê nasz¹ caritasowsk¹ rodzin¹. Kolejnym punktem programu by³o wspomniane ju wczeœniej przedstawienie, przed którym Pani Kierownik powita³a wszystkich zebranych i podkreœli³a, e dzisiejsz¹ uroczystoœæ 9 KIERMASZ WARSZTATU TERAPII ZAJÊCIOWEJ PODCZAS ODPUSTU KU CZCI ŒW. ANTONIEGO W PARCZEWIE Jak co roku, w parafii Œw. Jana Chrzciciela w Parczewie, 13 czerwca odby³ siê odpust ku czci Œw. Antoniego. Ten niezwyk³y cz³owiek y³ w czasach œredniowiecza. Odwo³ujemy siê do jego orêdownictwa w przypadku zagubionych rzeczy, ale warto zwróciæ siê do niego nawet wtedy, gdy sami gdzieœ siê zagubimy w naszym yciu. Dlatego tak licznie parafianie gromadz¹ siê na modlitwie w naszej œwi¹tyni, aby prosiæ o ³aski dla siebie i swoich rodzin. Tradycj¹ parafii jest to, e w tym dniu udzielane jest tak e b³ogos³awieñstwo ma³ych dzieci, a w niektórych koœcio³ach Informacja turystyczna uda³y siê na poczêstunek podczas, którego Wójt Gminy Dêbowa K³oda Gra yna Lamczyk wrêczy³a wszystkim pami¹tkowe dyplomy oraz materia³y promuj¹ce Gminê. Prekursor oraz g³ówny organizator imprezy Pani Dyrektor Danuta Hetman serdecznie dziêkuje wszystkim uczestnikom za udzia³ oraz Proboszczowi Parafii rzymsko-katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Parczewie ksiêdzu pra³atowi Tadeuszowi Lewczukowi za mo liwoœæ organizacji V Spotkañ w miejscowoœci Bia³ka oraz zaprasza na VI Spotkania w 2014 r. Edyta Banach œwiêci siê tak e lilie, które s¹ symbolem czystoœci.temu wa nemu wydarzeniu towarzyszy³ kiermasz prac wykonanych przez naszych podopiecznych. Dziêkujemy wszystkim osobom, które na chwilê zatrzyma³y siê przed naszym stoiskiem i zakupi³y jakiœ przedmiot wykonany przez osoby niepe³nosprawne. Ka dy datek wspomaga dzia³alnoœæ naszej placówki, gdy przeznaczony jest na rehabilitacjê spo³eczn¹ naszych uczestników. /WTZ Parczew/ *Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie, ul. Koœcielna 30, Parczew, tel , informacja * Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 7A, Parczew tel , * Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie, ul. Jana Paw³a II 1, tel , * Gminny Oœrodek Kultury w Sosnowicy, ul. Sportowa 2, Sosnowica, tel , * Starostwo Powiatowe w Parczewie, Wydzia³ Edukacji i Spraw Spo³ecznych, tel , , Mamy nadziejê, e dostêpne informacje turystyczne pozwol¹ Pañstwu na uzyskanie interesuj¹cych wiadomoœci oraz pomog¹ skorzystaæ z oferty turystycznej Powiatu Parczewskiego. Starostwo Powiatowe w Parczewie przygotowali uczestnicy. Nieskromnie napiszemy, e: œwietne pacynki, wspania³a narracja, trafnie dobrana muzyka i kapitalna gra aktorów musia³a byæ gwarancj¹ sukcesu. Za nasz trud i ciê k¹ pracê dostaliœmy gromkie brawa. Potem przyszed³ czas na piosenkê z dedykacj¹ dla rodziców i w³asnorêcznie przygotowane upominki. Na koniec wszyscy zebrali siê przy wspólnym, piêknie nakrytym przez nasz¹ m³odzie, stole by degustuj¹c przysmaki z pracowni gospodarstwa domowego porozmawiaæ i pobyæ razem. Dziêkujemy Ksiêdzu Jackowi, e znalaz³ dla nas czas i uœwietni³ swoj¹ pos³ug¹ i s³owem ten wa ny dla nas dzieñ. Bóg zap³aæ te za to ma³e co nie co, które ka dy z nas dosta³ od Ksiêdza. Pracownia Multimedialna - WTZ

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

MOSIÑSKI. 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie. W numerze. Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie. Drezyn¹ do Osowej Góry

MOSIÑSKI. 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie. W numerze. Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie. Drezyn¹ do Osowej Góry MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI Przeczytaj i podaj s¹siadowi MOSINA nr 6/59 Czerwiec 2008 www.mosina.pl ISSN 1730-668x W numerze Lato w mieście Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC POWIAT W NUMERZE: POWIAT Ostatnia sesja Rady Powiatu 4 kadencja... 3 Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci... 4-5 Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Nauczycieli... 7 Poka, co potrafisz!, Darek

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 214 maj 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ Najnowsze informacje z Miasta i Gminy Historia Lubomierskiej œwi¹tyni Wiele ciekawostek Zapraszamy do lektury! 2 SAMORZ DOWE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite LIPIEC 2005 Informator Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 7 (144) ROK XIII LIPIEC 2005 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT Serdecznie witam wszystkich goœci, turystów i wczasowiczów,

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz SAMORZ D Uchwa³y Rady Gminy Zgierz XVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê 19 stycznia. Radni podjêli uchwa³y w sprawach: zmiany uchwa³y Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie okreœlenia

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI GMINNE. Nr 18 Marzec 2010. Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo a

WIEŒCI GMINNE. Nr 18 Marzec 2010. Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo a E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y WIEŒCI GMINNE Antolin * Bilsko* Brzeziny* Ciechocin * D¹bie * Felinów * Gwizdów * Kalenne* Lute* Majdan * Micha³ówka * Modliborzyce * Pasieka* S³upie * Stojeszyn Pierwszy

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo