WIADOMOŒCI LISEWSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI LISEWSKIE"

Transkrypt

1 Nr 9/2006 ROK IV Sierpieñ/Wrzesieñ WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: X W numerze: Pierwszy dzieñ w szkole Wakacje w œwietlicy Zawody wêdkarskie Festiwal smaku Podziêkowania Piknik Integracyjny w Mgoszczu Droga Krzy owa w Lisewie Informacje Og³oszenia i inne ciekawostki Bartlewo, B³achta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajêcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Pi¹tkowo, Pniewite, Strucfoñ, Tytlewo, Wierzbowo, DO YNKI GMINNO - PARAFIALNE W LISEWIE - 2 WRZESIEÑ 2006 R. Do ynki rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ dziêkczynn¹ odprawion¹ przez proboszcza naszej parafii ks. pra³ata Gerarda Gromowskiego. W oprawie muzycznej mszy do ynkowej uczestniczy³a Orkiestra Dêta z Che³miñskiego Domu Kultury. Wójt Jerzy Cabaj otrzyma³ chleb z r¹k starosty do ynek Zbigniewa Liszaja z Mgoszcza, obiecuj¹c, e bêdzie dzieliæ go m¹drze i sprawiedliwie. Staroœcina do ynek Pani Anna Wojnowska z Pniewitego wrêczy³a chleb ks. pra³atowi. Za tegoroczne zbiory miodu podziêkowali równie nasi pszczelarze, Pan Edmund Szymborski i Ryszard Ritter, wrêczaj¹c wójtowi miód, a ksiêdzu pra³atowi œwiecê woskow¹. Po mszy ruszy³ na stadion korowód do ynkowy poprowadzony przez poczty sztandarowe z Ochotniczej Stra y Po arnej w Lisewie, GS Samopomoc Ch³opska w Lisewie oraz Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Lisewie. Po przywitaniu zebranych mieszkañców naszej gminy, Wójt Jerzy Cabaj udekorowa³ medalem Zas³u ony dla rolnictwa, nadanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Zbigniewa Dudziñskiego z Kornatowa. Nastêpnie nagrodzono uczestników konkursu Piêkna zagroda. Nagrody, które wrêcza³a Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lisewo Pani Joanna Szprêglewska, w kategorii zagroda wiejska otrzymali: I miejsce Teresa i Franciszek B¹k z Bartlewa, II miejsce Teresa i Ryszard Kasperscy z Tytlewa. W kategorii dzia³ka siedliskowa I miejsce zdoby³a Cecylia Tomaszewska ze Strucfonia, II miejsce Krystyna i Roman Paj¹kowscy z Pniewitego, III miejsce przypad³o Paniom Wandzie Sakwiñskiej i Bogumile Szynkiewicz z Lisewa. Ponadto wyró nienia otrzymali Stefania i Kazimierz Ciechowscy z Lisewa, Teresa i Roman Lewandowscy z Lisewa, Zofia i Alfred Kochowicz z Lisewa, Ewa i Bogdan Jankowscy z Lisewa, Czes³awa i Kazimierz Chojnaccy z Lisewa, Maria i Mieczys³aw Mikulscy z Kamlarek oraz Jadwiga Walentowicz z Tytlewa. W trakcie festynu, za prezentacjê wieñca do ynkowego, nagrody z r¹k Wójta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja otrzymali przedstawiciele wsi Kamlarek, Malankowa, Mgoszcza, Lisewa i Pniewitego. Pracownicy z Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Che³mnie wytypowali wieniec z Pniewitego do reprezentowania Gminy Lisewo na do ynkach powiatowych w Kijewie Królewskim. Szczególne podziêkowanie sk³adamy pszczelarzom naszej gminy, Panom Maciejowi Gauza z Lisewa, Janowi Piecyk, Ryszardowi Ritter i Edmundowi Szymborskiemu z Kornatowa, za przygotowanie wystawy prezentuj¹cej miód z naszych pasiek oraz sprzêt stosowany przy jego wyrobie, zarówno ten obecnie u ywany, jak i zabytkowy. Wystawa, zorganizowana po raz pierwszy z okazji do ynek, cieszy³a siê niebywa³ym powodzeniem. Podczas tegorocznego œwiêta plonów zosta³y tak e wrêczone nagrody i wyró nienia w konkursie og³oszonym dla uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania Vistula- Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê, obejmuj¹cej gminy Che³mno, Grudzi¹dz,. Lisewo i Stolno. Spoœród 40 z³o onych na konkurs prac, z naszej gminy zosta³o wyró nionych 23. Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc zostali nagrodzeni piêknymi ksi¹ kami i dyplomami (2 pierwsze nagrody i 6 drugich), natomiast pozostali uczestnicy konkursu zostali wyró nieni dyplomami. Nagrody i wyró nienia wrêczy³a Sekretarz Gminy Lisewo Halina Chrzanowska. Lista zwyciêzców opublikowana by³a w poprzednim numerze Wiadomoœci Lisewskich. Wydana:

2 Strona 82 W tym samym dniu wrêczone zosta³y tak e podziêkowania dla osób, które udostêpni³y swoje wyroby i poœwiêci³y bezinteresownie prywatny czas w przygotowanie wystawy prezentuj¹cej dorobek kulturalny Gminy, podczas Konferencji LGD Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê w Bia³ym Borze w dniu 8 czerwca 2006 r. oraz w promocjê kulinarn¹ Gminy podczas Festiwalu Smaku w Grucznie w dniu 26 sierpnia br. Podziêkowania, przekazane podczas uroczystego obiadu z udzia³em starostów do ynek, odznaczonych, radnych, so³tysów, przedsiêbiorców, kierowników jednostek gminnych i zak³adów pracy, otrzymali: Zak³ad Miêsny Ritter w Lisewie, Spó³dzielnia Mleczarska w Lisewie, Gminna Spó³dzielnia S Ch w Lisewie, Szko³a Podstawowa w Lisewie, Piekarnia Kazimierza Sankiewicza, Teresa Tomaszewska, Barbara Moch, Miros³awa Bednarz, Janina Ignaczak, Janina Pawlikowska, Józefa Szczur, Wies³awa Michalczyk, Marianna Miraszewska, Jadwiga Kalata, El bieta Majewska, Halina Chrzanowska, Wojciech i Piotr Kurzeja, Robert Mróz, Maciej Gauza, Edmund Szymborski, Jan Piecyk i Ryszard Ritter. Wystawê fotograficzn¹ z obu imprez mo na by³o obejrzeæ na miejscowym boisku sportowym, w czasie uroczystoœci do ykowych Czêœæ artystyczna rozpoczê³a siê koncertem Orkiestry Dêtej z Che³miñskiego Domu Kultury. Nastêpnie publicznoœæ rozbawi³a nasza m³odzie z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Lisewie, w wykonaniu której us³yszeliœmy piêkn¹ biesiadê cygañsk¹. Grup¹ m³odzie y opiekuj¹ siê Panie Alina Nogaj I Aleksandra Uchacz. Niezawodny wystêp dali równie m³odzi artyœci z grupy cyrkowej Circolo ze Szko³y Podstawowej w Krusinie pod kierownictwem Pani Doroty Strupowskiej. Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp zespo³u rockowego Coral z Kruszwicy, w wykonaniu którego us³yszeliœmy rovery znanych zespo³ów polskich. Festyn do ynkowy zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹ na placu targowym przy muzyce zespo³u Brevis z Lipna. Przy piêknej pogodzie i w mi³ej atmosferze, uczestnicy festynu bawili siê do póÿnych godzin nocnych. Na do ynkach nie zabrak³o równie darmowych kie³basek z grilla. Wielkim powodzeniem cieszy³ siê chleb ze smalcem, metk¹ i ogórkiem. Dzieci ze Œwietlicy Œrodowiskowej w Lisewie czêstowa³y wszystkich chêtnych w³asnorêcznie upieczonymi goframi. Zawody wêdkarskie A.N. W dniu roku odby³ siê towarzyski konkurs wêdkarski dla dzieci o puchar Wójta Gminy Lisewo: I miejsce zajê³a Marlena Bobek II miejsce zaj¹³ Mariusz Kosiñski III miejsce zaj¹³ Pawe³ P³atek G³ównym organizatorem by³ Wójt Gminy Lisewo a sponsorami firma Spinex w Warszawie, Wójt Gminy Lisewo, Spó³dzielnia Mleczarska w Lisewie, pani Cecylia Kochowicz z Lisewa i pani Alicja Starba z Lisewa oraz Anna Sadowska z Gdañska. Jedn¹ z wielu atrakcji oprócz wêdkowania by³y s³odycze i ciep³e kie³baski z grila. J. C. Sierpieñ w œwietlicy. Kto spêdza³ wakacje w domu, a nie wiedzia³ co ze sob¹ zrobiæ w wolnym czasie, móg³ przyjœæ do naszej œwietlicy. W sierpniu, podobnie jak w lipcu, czynna by³a ona codziennie po po³udniu i zawsze siê coœ w niej ciekawego dzia³o. Oprócz gier i zabaw w sali, na boisku oraz dziedziñcu, nie zabrak³o zajêæ plastyczno-technicznych, na których wykonywaliœmy elementy dekoracyjne na okna i muzyczno-tanecznych, w czasie których przygotowywaliœmy tañce i pieœni cygañskie na do ynki wiejskie. By³y tak e zajêcia kulinarne, podczas których robiliœmy tosty. By³o to w pi¹tek, 4 sierpnia. Zainteresowanie nimi by³o ogromne, bo to przecie nasz ulubiony przysmak, wiêc jak zwykle apetyt wszystkim dopisywa³. Przedtem, oczywiœcie œwietnie, bawiliœmy siê w sali i na dworze w nasze ulubione zabawy. Ta forma zajêæ by³a w zamian za planowan¹ wycieczkê do Wabcza-Oœrodka Konnego i lasu, która nie mog³a odbyæ siê z powodu deszczowej pogody. Aura p³ata³a nadal wszystkim figle, wiêc w pi¹tek 11 sierpnia o wyjeÿdzie równie nie by³o mowy. Zostaliœmy w œwietlicy, ale w to popo³udnie nikt siê nie nudzi³. Przeprowadziliœmy bardzo ciekawe i œmieszne konkursy: na naj³adniejszy œpiew, p³acz i œmiech oraz naœladowanie g³osów ptaków lub zwierz¹t, a tak e przejœcie po linie z zawi¹zanymi oczyma. Œmiechu przy tym by³o co nie miara. Z ochot¹ wykonywaliœmy te pomys³owe elementy dekoracyjne na okna i œpiewaliœmy pieœni cygañskie. Na zakoñczenie zajêæ wszyscy otrzymali s³odycze. Pogoda by³a nadal niepewna, wiêc w pi¹tek 18 sierpnia postanowiliœmy nie oddalaæ siê zbyt daleko od œwietlicy. Wybraliœmy siê rowerami do sta ystki Izy do Krajêcina, na Jej uprzednie zaproszenie. Zostaliœmy tam serdecznie ugoszczeni przez Ni¹ i Rodziców smaczn¹ dro d ówk¹, œliwkami i kaw¹. Oczywiœcie w to popo³udnie nie oby³o siê bez deszczu, ale spêdziliœmy je bardzo ciekawie. Dziatwa z wielkim zainteresowaniem obserwowa³a prace w gospodarstwie, które musia³y siê jak co dzieñ w tym czasie odbyæ. Mogliœmy sobie nawet powêdkowaæ, co uda³o nam siê znakomicie, gdy Justyna Bielecka z³owi³a jedn¹ rybkê, która w ostatecznoœci zamieszka³a w naszym akwarium w œwietlicy i teraz siê ni¹ sumiennie opiekujemy. By³ te czas na tañce i œpiewy przy muzyce, a tak e skoki przez ulubion¹ linê. Oczywiœcie grillowaliœmy tak e kie³baski, które po tak absorbuj¹cych zajêciach bardzo nam smakowa³y. Wszyscy z zadowoleniem wracaliœmy do swoich domów. 23 sierpnia pojechaliœmy autobusem na wycieczkê do Golubia Dobrzynia. Pierwszeñstwo mieli m³odzi i starsi mieszkañcy Pniewitego. Poniewa by³y jeszcze wolne miejsca w autokarze, wiêc skorzystali z nich chêtni z okolicznych wsi: Lisewa, Malankowa, Chrust. G³ównym celem naszego wyjazdu by³o zwiedzenie zamku. Kto uwa nie s³ucha³, to wiele dowiedzia³ siê od przewodnika o historii tego znanego obiektu. Zwiedziliœmy równie Starówkê oraz inne zak¹tki miasta. Na koniec, na d³u ej zatrzymaliœmy siê na Przystani ZACISZE, by co nieco przek¹siæ, gdy prawie wszystkim dokucza³ ju g³ód. Zajechaliœmy te do niedalekiej Szafarni, miejsca pobytu Chopina, ale pa³ac by³ w remoncie. Trochê zmêczeni, ale zadowoleni z poznania piêknego zak¹tka Polski, wracaliœmy do domów. Trzeba dodaæ, e by³a to wycieczka darmowa dziêki Wójtowi Gminy, Jerzemu Cabajowi, za co bardzo, bardzo dziêkujemy. Wakacje zakoñczyliœmy w pi¹tek, 1 wrzeœnia, nad miejscowym jeziorem, gdzie przeprowadziliœmy ciekawe konkursy: rzut kapeluszem, butem, kó³kiem i pi³k¹, a tak e bawiliœmy siê w ulubione zabawy: BABA JAGA, WIEWIÓRKI Z DZIUPLI, G SKI DO DOMU. I jedne i drugie dostarczy³y nam wiele radoœci. W miêdzyczasie otrzymaliœmy od opiekunki lizaki i œliwki. Na koniec pobytu nad wod¹ rozpaliliœmy ognisko i upiekliœmy kie³baski, które pa³aszowaliœmy z wielkim apetytem. Potem wróciliœmy do œwietlicy i na jej dziedziñcu przeprowadziliœmy konkurs skoków przez linê. Na zakoñczenie zajêæ wszyscy otrzymaliœmy przybory szkolne jako nagrody, które by³y zró nicowane w zale noœci od tego, jak kto wykaza³ siê w konkursach. Pogoda w ten dzieñ nam nadzwyczaj dopisa³a, wiêc wszyscy byliœmy bardzo zadowoleni. Z okazji nowego roku szkolnego yczê wszystkim zwi¹zanym w jakikolwiek sposób ze SZKO samych sukcesów, du o radoœci a ma³o zmartwieñ. Niech przeminie on jak najszybciej, bo po nim znów nastan¹ d³ugo oczekiwane WAKACJE, na które przecie wszyscy z utêsknieniem czekaj¹. J. K.

3 Zadzwoni³ dzwonek 4 wrzeœnia uczniowie Zespo³u Szkól Ogólnokszta³c¹cych w Lisewie rozpoczêli nowy rok szkolny 2006/2007. Ubrani na galowo m³odzi ludzie szli uœmiechniêci do szko³y pomimo ulewnego deszczu. O godzinie dziewi¹tej w lisewskim koœciele odby³a siê uroczysta msza œwiêta. Potem uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szko³y, w³adze gminy, przedstawiciele zak³adów pracy i instytucji z terenu gminy oraz druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej w Lisewie oddali ho³d pomordowanym w czasie II wojny œwiatowej. Z³o yli kwiaty na mogile. Nastêpnie w szkole odby³ siê uroczysty apel i spotkania z wychowawcami. By³ to niezwykle wa ny dzieñ dla najm³odszych, którzy po raz pierwszy, w towarzystwie swoich rodziców, przekroczyli próg szko³y. Tego dnia pierwszoklasiœci byli na apelu najwa niejsi. Po œlubowaniu i pasowaniu na ucznia zostali w³¹czeni do braci uczniowskiej Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie. Nie mniej wa nym prze yciem by³o spotkanie uczniów klas IV z nowymi wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Tak e gimnazjaliœci, którzy bêd¹ siê teraz uczyæ w pierwszej klasie, nie ukrywali, e równie myœl¹ o tym, jak to bêdzie w nowej szkole. Chocia gimnazjum znajduje siê naprzeciw szko³y podstawowej, to jednak, jak mówi m³odzie, wszystko, co nowe budzi niepokój. Oby ten rok by³ twórczy, pe³en pomys³ów, sukcesów i chêci do pracy, zarówno wœród uczniów, jak i nauczycieli. Tatiana Jaworska Strona 3 Pocz¹tek roku szkolnego w SP w Krusinie Pierwszy dzwonek inauguruj¹cy rok szkolny 2006/07 zabrzmia³ r. o godz Uczniów, ich rodziców oraz pracowników szko³y gor¹co powita³a pani dyrektor A. Furmaga, ycz¹c wszystkim samych sukcesów. W tym roku szko³a liczy 101 uczniów, z czego siedemnaœcioro to pierwszoklasiœci. Na rozpoczêcie roku szkolnego nasi wychowankowie przybyli niemal w 100%. Choæ wakacje dobieg³y koñca, na wielu twarzach malowa³ siê uœmiech. Spotkanie z kolegami to przecie okazja, aby podzieliæ siê wra eniami z wakacji, opowiedzieæ o prze ytych przygodach. Kilkoro dzieci uczestniczy³o w obozie harcerskim w Rytychb³otach i koloniach we W³oc³awku, zorganizowanych przez GOPS. Zaœ cz³onkowie grupy cyrkowej Circolo wziêli udzia³ w projekcie polsko-niemieckim w Krzy owej. Ich pobyt zosta³ dofinansowany przez Urz¹d Gminy, za co opiekunki grupy sk³adaj¹ Panu Wójtowi ogromne podziêkowania. Ponadto nasi m³odzi artyœci wystêpowali na do ynkach w Lisewie i P³u nicy. Równie cz³onkowie zespo³u teatralno-muzycznego mieli mo liwoœæ rozwijania swoich zdolnoœci. Kilkoro z nich uczestniczy³o w warsztatach teatralnych przeprowadzonych w Œwietlicy Œrodowiskowej w Lisewie. Mamy nadziejê, e nasi uczniowie mi³o spêdzili wakacje i nabrali si³, by z zapa³em kontynuowaæ naukê. W. Chojnicka Nowy rok szkolny 2006/2007 w SP Drzonowo W poniedzia³ek 4 wrzeœnia odby³a siê inauguracja roku szkolnego. Uczniowie wypoczêci, uœmiechniêci i ciekawi zmian. Dzieci wstêpuj¹ce pierwszy raz do szko³y - dzieci 5 i 6 letnie - nieco przera one, jeszcze z rodzicami. Dla tych najm³odszych przygotowano miejsce, w którym bêdzie ciep³o i przytulnie. Sala oddzia³u przedszkolnego podczas wakacji zosta³a odnowiona z wymian¹ okien w³¹cznie. Na uczniów klas starszych te czekaj¹ zmiany. Przygotowano pomieszczenie na now¹ pracowniê komputerow¹, pozyskan¹ z projektu Pracownie komputerowe dla szkó³ z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Na rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny yczê wszystkim uczniom powodzenia i systematycznoœci w nauce, nauczycielom i pracownikom szko³y cierpliwoœci i wyrozumia³oœci a rodzicom sukcesów we wspólnym wychowywaniu dzieci. J. W.

4 Strona 4 VI Piknik Integracyjny w Mgoszczu - 2 wrzeœnia 2006 Piknik Integracyjny w Mgoszczu odby³ siê ju po raz szósty. Organizatorem imprezy by³ miejscowy Dom Pomocy Spo³ecznej, Wójt Gminy Lisewo, Stowarzyszenie Pro Bono Homini Dla Dobra Cz³owieka. Pogoda w tym roku dopisa³a, wiêc wszystkie atrakcje, które by³y przygotowane na to sobotnie popo³udnie mog³y siê odbyæ. A by³o ich naprawdê sporo. Chyba w³aœnie ta du a iloœæ atrakcji przyci¹gnê³a do Mgoszcza doœæ liczn¹ rzeszê ludzi. Program imprezy obejmowa³ wystêpy artystyczne, stoiska wystawowe oraz konkurencje sprawnoœciowe. I tak na wystêpy artystyczne sk³ada³y siê m.in. : wystêp zespo³u Stokrotki dzia³aj¹cego przy DPS w Mgoszczu,z przedstawieniem Podró e w czasie, wystêp zespo³u dzieciêcego Friends Club z Mgoszcza oraz wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Pomorze z Che³mna. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska wystawowe tj. stoisko folklorystyczne z Holandii, na którym mo na by³o posmakowaæ cukierków, frykadel oraz innych holenderskich przysmaków. Mo na by³o równie tam zakupiæ drobne upominki. Tradycyjnie du ¹ ciekawoœæ wzbudzi³a loteria fantowa oraz wystawa prac Mieszkanek DPS-u. W czasie trwania pikniku odbywa³y siê przeja d ki konne oraz przeja d ki bryczk¹. Dla spragnionych rywalizacji przygotowane by³y konkurencje sprawnoœciowe, konkurs strzelecki o puchar Wójta Gminy Lisewo, rzut butem, piêciobój nowoczesny, konkurencja szkocka, czyli rzut pniem drzewa oraz przeci¹ganie liny, gdzie zwyciê y³a dru yna z Mgoszcza. Kiedy ktoœ poczu³ siê g³odny, móg³ spróbowaæ grochówki z kuchni polowej, chleba ze smalcem lub smacznej kie³baski z grilla. Wieczorem rozpoczê³a siê zabawa taneczna, podczas której gra³ zespó³ Kosmiczni Ch³opcy. Impreza zakoñczy³a siê o godz w nocy. Dyrektor DPS pragnie serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do organizacji pikniku tj. sponsorom, pracownikom, sta ystom oraz wolontariuszom. A. J.

5 Strona 5 Bezpoœredni dystrybutor firmy S ARO Jaros³aw Nadolny Mgoszcz Lisewo Tel Tel. kom Oferuje: -koncentraty -mieszanki paszowe -otrêby -dodatki paszowe dla trzody, byd³a i drobiu Oferujemy równie bezp³atne doradztwo z mo liwoœci¹ ustalenia przez specjalistê indywidualnych dawek ywieniowych dla poszczególnego gospodarstwa oraz bezp³atny dowóz zamówionego towaru. Jesteœ niezadowolony z u ywanych pasz, masz problemy w chowie, chcesz spróbowaæ czegoœ nowego, dowiedzieæ siê wiêcej o firmie S ARO zadzwoñ i umów siê na spotkanie z przedstawicielem, tel. kom od poniedzia³ku do soboty w godz , lub odwiedÿ nasz punkt sprzeda y w Mgoszczu w godz Niewa ne czy jesteœ du ym czy ma³ym hodowc¹. Na pewno Ciê odwiedzimy. Zamówienia telefoniczne od poniedzia³ku do soboty w godz Wszystkie produkty dla trzody zosta³y przetestowane we w³asnym gospodarstwie. Pamiêtaj: Firma S ARO to gwarancja jakoœci i solidnoœci za nisk¹ cenê. Nasi doradcy s¹ zawsze do Twojej dyspozycji. ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY Wójt Gminy Lisewo og³asza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji m³odzie y w œwietlicach na terenie gminy Lisewo. I. Tematyka i zakres realizacji zadania Upowszechnienie kultury oraz edukacji m³odzie y w œwietlicach na terenie gminy Lisewo. II. Podmioty uprawnione W konkursie mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹dowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie. III.Termin realizacji zadania i warunki sk³adania ofert 1. Przedstawione zadania bêd¹ realizowane do koñca 2006 r. 2. Oferty nale y z³o yæ w sekretariacie Urzêdu Gminy w Lisewie, ul Che³miñska 2, Lisewo, w terminie do 20 paÿdziernika 2006 r. z dopiskiem Konkurs ofert upowszechniania kultury oraz edukacji m³odzie y w œwietlicach na terenie gminy Lisewo. 3. Ofertê nale y z³o yæ na druku stanowi¹cym za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DZ.U. Nr 264, poz ), IV. Wysokoœæ œrodków publicznych przewidzianych na powierzenie wykonania zadania publicznego wynosi : z³. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert Komisja powo³ana przez Wójta Gminy Lisewo rozpatrzy oferty w ci¹gu 14 dni od dnia up³ywu terminu sk³adania ofert i dokona wyboru oferty wg nastêpuj¹cych kryteriów: 1/ oceny mo liwoœci realizacji zadañ przedstawionych w ofercie i wykorzystania œrodków przeznaczonych na zadanie, 2/ korzyœci wynikaj¹ce z realizacji zadañ zawartych w ofercie, 3/ kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ zadania, 4/ preferencji lokalnych. VI. Zasady przyznawania dotacji. 1.Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastêpuje z zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i wolontariacie, VII. Postanowienia koñcowe. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiêdzy gmin¹ Lisewo reprezentowan¹ przez Wójta Gminy a oferentem. Lisewska Droga Krzy owa Piêknie napisa³a pani redaktorka Czasu Che³mna, Agnieszka Czarnecka, o budowie Lisewskiej Drogi Krzy owej. Polecam Wam kochani Czytelnicy naszej gminnej gazety ten tekst. Tak, budujemy tê Drogê wspólnymi si³ami i to jest dodatkowy, istotny walor tego zadania. Po latach, id¹c t¹ Drog¹, pomyœlimy z satysfakcj¹: to te moje dzie³o, mój kamieñ, moja rêka, moje serce, moja stacja. A Droga Krzy owa bêdzie piêkna; prawie prostok¹tna forma placu liturgicznego, gdzie po obu biegunach placu, jedn¹ stronê zamyka piêkny widok prezbiterium koœcio³a a po drugiej stronie widok na otwart¹ przestrzeñ pól, zamkniêty jest centralnie ustawionym o³tarzem stacji XII, z obok stoj¹cymi stacjami XI i XIII. Pochy³oœæ placu umo liwia amfiteatralne schodkowanie dla ustawienia ³awek. Zwarta kompozycja umo liwia równie w przysz³oœci na rozpostarcie brezentowego dachu, dla uroczystoœci specjalnych, nad czêœci¹ z ³awkami (o³tarz od pocz¹tku bêdzie mia³ sta³y, lekki dach ; drzewo i dachówki ju mamy w komplecie). By³oby dziwne, gdybyœmy siê nie zaanga owali w takie dzie³o, mo liwie wszyscy, dlatego tylu ju ma swój udzia³, tylu ju by³o na placu budowy, tylu ju da³o swój grosz. Potrzeba jeszcze wiele pracy i œrodków; przychodÿcie i pomagajcie tak, byœmy do zimy postawili stacje, choæ w surowym stanie, razem z XII - ¹, o³tarzem. W przysz³ym roku, ten plac przy Stacjach uczynimy piêknym tak, byœmy na wielki Maryjny Odpust 5 sierpnia mogli poœwiêciæ nasz¹ Drogê Krzy ow¹, owoc naszych serc dla Jezusa i Jego Matki. A towarzyszyæ temu historycznemu wydarzeniu bêd¹ tysi¹ce, tysi¹ce pielgrzymów. Przed nami 10 miesiêcy. Alleluja i do przodu, jak ktoœ powiedzia³, wykorzystajmy ka dy dzieñ. G.G.

6 Strona 6 MARKET BUDOWLANY Lisewo Hallera 20A Tel Tel. kom HURTOWNIA BUDOWLANA W LISEWIE W OFERCIE M.IN. : - Materia³y budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachów, chemia budowlana, materia³y izolacji termicznej, - Technika grzewcza, kot³y c.o., grzejniki, - Technika sanitarna, ceramika ³azienkowa, - Pe³en asortyment materia³ów elektrycznych - Materia³y wykoñczeniowe: p³ytki ceramiczne, pod³ogi, tapety, - Elektronarzêdzia i narzêdzia budowlane NAJNI SZE CENY! Grzejniki azienkowe Grzejniki PURMO Piece DZIA DOWO Okna Seria Domino SYSTEMY DOCIEPLEÑ PANELE POD OGOWE OPRÓCZ SZEROKIEGO ASORTYMENTU PRODUKTÓW I NAJNI SZYCH CEN OFERUJEMY BEZP ATNY TRANSPORT NA TERENIE GMINY LISEWO Piece RATY

7 Strona 7 KREDYTY NA JASNYCH ZASADACH BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW. kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i konsumpcyjne,. kredyty gotówkowe,. kredyty konsolidacyjne, - ³¹czenie wszystkich kredytów w jeden, nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach - dodatkowa gotówka do PLN. kredyty samochodowe,. karty kredytowe, BIURO DORADZTWA I US UG FINANSOWO - KSIÊGOWYCH mgr Witold Jaworski ul. 1 Maja 63, W¹brzeŸno tel./fax /056/ , Kom ul. W. Witosa 15, Lisewo tel. /056/ , kom Podziêkowanie Serdeczne podziêkowania dla Wójta Gminy Lisewo oraz wszystkich, którzy przyczynili siê do modernizacji drogi Lisewo - Or³owo sk³adaj¹ u ytkownicy tej drogi. Przegrywanie kaset video na p³yty DVD. Tworzenie pokazów zdjêæ na p³ytach : CD, VCD, DVD. zgrywanie filmów z aparatów cyfrowych na p³yty DVD. Tworzenie filmów z kamer video na p³ytach DVD i inne us³ugi. Szczegó³owe informacje pod nr : OKNA PCV u ywane Do mieszkañ i pomieszczeñ gospodarskich Ponad 40 wymiarów Grzywna - Domena tel GminneCentrumInformacjiw Lisewie finansowaneze srodkówbud etu GminyLisewo Adres Redakcji: Sk³ad komputerowy: ul. Toruñska 6 PRZEMYS AW ŒLUSARZ Lisewo Korekta: tel./fax:(0-56) Halina Chrzanowska Wydawca:Urz¹d GminyLisewo GminneCentrumInformacji Uwaga: Redakcja gazety nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytu³ów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za umieszczone artyku³y. Za treœæ og³oszeñ odpowiada zleceniodawca. Materia³y przyjmujemy do 10 dnia ka dego miesi¹ca.

8 Strona 8 FESTIWAL SMAKU W GRUCZNIE 26 i 27 sierpnia w Grucznie ko³o Œwiecia zosta³a zorganizowana impreza Festiwal Smaku, która przyci¹gnê³a wielu smakoszy. Festiwal Smaku to prezentacja dziedzictwa kulinarnego oraz kultury sto³u regionów województwa kujawsko pomorskiego, w tym Doliny Dolnej Wis³y, wschodniej czêœci Borów Tucholskich, Pojezierza Brodnickiego i Che³miñskiego, Krajny oraz Kujaw. Organizatorem imprezy w Grucznie by³o Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, lokalnej organizacji pozarz¹dowej, tworzonej przez kr¹g mi³oœników przyrody, pasjonatów dzia³añ ekologicznych, fotografików oraz entuzjastów zrównowa onego rozwoju. Wspó³organizatorami i partnerami festynu byli m.in. Urz¹d Marsza³kowski, WFOŒ i GW w Toruniu, Zespó³ Parków Krajobrazowych Che³miñskiego i Nadwiœlañskiego, Urz¹d Miasta w Œwieciu, Starostwo Powiatowe w Che³mnie, Fundacja Fundusz Wspó³pracy Agro Smak 2, oraz Lokalne Grupy Dzia³ania - Zakole Dolnej Wis³y i Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê. Patronat i obs³ugê medialn¹ sprawowali : Gazeta Pomorska, Radio Pik, Telewizja Bydgoska oraz Program 1 TVP. W trakcie spotkania podziwiaæ mo na by³o, jak i delektowaæ siê smakiem produktów lokalnych, przygotowanych przez ka d¹ z gmin. Z naszej gminy, wœród wyrobów kulinarnych, zaprezentowane zosta³y m.in.: Kie³basa Lisewska z Zak³adu Miêsnego Ritter, ser Spó³dzielni Mleczarskiej w Lisewie oraz sporz¹dzone z niego, przez panie ze sto³ówki SP w Lisewie, koreczki, rolada z piersi kurczaka w galarecie i sa³atki pani Haliny Chrzanowskiej oraz Barbary Moch, a tak e wyroby cukiernicze pani Barbary Moch i Miros³awy Bednarz. Piêkna dekoracja sto³u oraz niezwykle widowiskowe potrawy przyci¹ga³y wielu amatorów dobrego jedzenia. Przysmaki z naszego stoiska cieszy³y siê niebywa³ym powodzeniem smakoszy. Czêœæ z nich, g³ównie panie, prosi³a o przepisy a inni a³owali, e wystawione przez nas produkty nie znajduj¹ siê w sprzeda y. W czasie dwudniowego Festiwalu Smaku by³o bardzo wielu wystawców. Goœæmi i uczestnikami imprezy byli równie mistrzowie produkcji miodów i nalewek. Delektowaæ siê mo na by³o produktami lokalnymi z ró nych stron Polski. Przewa a³y jednak produkty i potrawy z naszego województwa. Impreza by³a bardzo udana. E.T.

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC POWIAT W NUMERZE: POWIAT Ostatnia sesja Rady Powiatu 4 kadencja... 3 Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci... 4-5 Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Nauczycieli... 7 Poka, co potrafisz!, Darek

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

GOŒCIE Z BRUKSELI. Gniewino odwiedzili... Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5. Relikwie JP II - str.

GOŒCIE Z BRUKSELI. Gniewino odwiedzili... Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5. Relikwie JP II - str. Dobre miejsce NR 8/2011 Gniewino odwiedzili... GOŒCIE Z BRUKSELI Gmina Gniewino, Kaszuby i Gdañsk by³y przyk³adami Polski nowoczesnej, rozwiniêtej gospodarczo i atrakcyjnej turystycznie zaprezentowanej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI GMINNE. Nr 18 Marzec 2010. Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo a

WIEŒCI GMINNE. Nr 18 Marzec 2010. Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo a E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y WIEŒCI GMINNE Antolin * Bilsko* Brzeziny* Ciechocin * D¹bie * Felinów * Gwizdów * Kalenne* Lute* Majdan * Micha³ówka * Modliborzyce * Pasieka* S³upie * Stojeszyn Pierwszy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MOSIÑSKI. 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie. W numerze. Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie. Drezyn¹ do Osowej Góry

MOSIÑSKI. 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie. W numerze. Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie. Drezyn¹ do Osowej Góry MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI Przeczytaj i podaj s¹siadowi MOSINA nr 6/59 Czerwiec 2008 www.mosina.pl ISSN 1730-668x W numerze Lato w mieście Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo