WIADOMOŒCI LISEWSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI LISEWSKIE"

Transkrypt

1 Nr 9/2006 ROK IV Sierpieñ/Wrzesieñ WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: X W numerze: Pierwszy dzieñ w szkole Wakacje w œwietlicy Zawody wêdkarskie Festiwal smaku Podziêkowania Piknik Integracyjny w Mgoszczu Droga Krzy owa w Lisewie Informacje Og³oszenia i inne ciekawostki Bartlewo, B³achta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajêcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Pi¹tkowo, Pniewite, Strucfoñ, Tytlewo, Wierzbowo, DO YNKI GMINNO - PARAFIALNE W LISEWIE - 2 WRZESIEÑ 2006 R. Do ynki rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ dziêkczynn¹ odprawion¹ przez proboszcza naszej parafii ks. pra³ata Gerarda Gromowskiego. W oprawie muzycznej mszy do ynkowej uczestniczy³a Orkiestra Dêta z Che³miñskiego Domu Kultury. Wójt Jerzy Cabaj otrzyma³ chleb z r¹k starosty do ynek Zbigniewa Liszaja z Mgoszcza, obiecuj¹c, e bêdzie dzieliæ go m¹drze i sprawiedliwie. Staroœcina do ynek Pani Anna Wojnowska z Pniewitego wrêczy³a chleb ks. pra³atowi. Za tegoroczne zbiory miodu podziêkowali równie nasi pszczelarze, Pan Edmund Szymborski i Ryszard Ritter, wrêczaj¹c wójtowi miód, a ksiêdzu pra³atowi œwiecê woskow¹. Po mszy ruszy³ na stadion korowód do ynkowy poprowadzony przez poczty sztandarowe z Ochotniczej Stra y Po arnej w Lisewie, GS Samopomoc Ch³opska w Lisewie oraz Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Lisewie. Po przywitaniu zebranych mieszkañców naszej gminy, Wójt Jerzy Cabaj udekorowa³ medalem Zas³u ony dla rolnictwa, nadanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Zbigniewa Dudziñskiego z Kornatowa. Nastêpnie nagrodzono uczestników konkursu Piêkna zagroda. Nagrody, które wrêcza³a Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lisewo Pani Joanna Szprêglewska, w kategorii zagroda wiejska otrzymali: I miejsce Teresa i Franciszek B¹k z Bartlewa, II miejsce Teresa i Ryszard Kasperscy z Tytlewa. W kategorii dzia³ka siedliskowa I miejsce zdoby³a Cecylia Tomaszewska ze Strucfonia, II miejsce Krystyna i Roman Paj¹kowscy z Pniewitego, III miejsce przypad³o Paniom Wandzie Sakwiñskiej i Bogumile Szynkiewicz z Lisewa. Ponadto wyró nienia otrzymali Stefania i Kazimierz Ciechowscy z Lisewa, Teresa i Roman Lewandowscy z Lisewa, Zofia i Alfred Kochowicz z Lisewa, Ewa i Bogdan Jankowscy z Lisewa, Czes³awa i Kazimierz Chojnaccy z Lisewa, Maria i Mieczys³aw Mikulscy z Kamlarek oraz Jadwiga Walentowicz z Tytlewa. W trakcie festynu, za prezentacjê wieñca do ynkowego, nagrody z r¹k Wójta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja otrzymali przedstawiciele wsi Kamlarek, Malankowa, Mgoszcza, Lisewa i Pniewitego. Pracownicy z Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Che³mnie wytypowali wieniec z Pniewitego do reprezentowania Gminy Lisewo na do ynkach powiatowych w Kijewie Królewskim. Szczególne podziêkowanie sk³adamy pszczelarzom naszej gminy, Panom Maciejowi Gauza z Lisewa, Janowi Piecyk, Ryszardowi Ritter i Edmundowi Szymborskiemu z Kornatowa, za przygotowanie wystawy prezentuj¹cej miód z naszych pasiek oraz sprzêt stosowany przy jego wyrobie, zarówno ten obecnie u ywany, jak i zabytkowy. Wystawa, zorganizowana po raz pierwszy z okazji do ynek, cieszy³a siê niebywa³ym powodzeniem. Podczas tegorocznego œwiêta plonów zosta³y tak e wrêczone nagrody i wyró nienia w konkursie og³oszonym dla uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania Vistula- Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê, obejmuj¹cej gminy Che³mno, Grudzi¹dz,. Lisewo i Stolno. Spoœród 40 z³o onych na konkurs prac, z naszej gminy zosta³o wyró nionych 23. Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc zostali nagrodzeni piêknymi ksi¹ kami i dyplomami (2 pierwsze nagrody i 6 drugich), natomiast pozostali uczestnicy konkursu zostali wyró nieni dyplomami. Nagrody i wyró nienia wrêczy³a Sekretarz Gminy Lisewo Halina Chrzanowska. Lista zwyciêzców opublikowana by³a w poprzednim numerze Wiadomoœci Lisewskich. Wydana:

2 Strona 82 W tym samym dniu wrêczone zosta³y tak e podziêkowania dla osób, które udostêpni³y swoje wyroby i poœwiêci³y bezinteresownie prywatny czas w przygotowanie wystawy prezentuj¹cej dorobek kulturalny Gminy, podczas Konferencji LGD Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê w Bia³ym Borze w dniu 8 czerwca 2006 r. oraz w promocjê kulinarn¹ Gminy podczas Festiwalu Smaku w Grucznie w dniu 26 sierpnia br. Podziêkowania, przekazane podczas uroczystego obiadu z udzia³em starostów do ynek, odznaczonych, radnych, so³tysów, przedsiêbiorców, kierowników jednostek gminnych i zak³adów pracy, otrzymali: Zak³ad Miêsny Ritter w Lisewie, Spó³dzielnia Mleczarska w Lisewie, Gminna Spó³dzielnia S Ch w Lisewie, Szko³a Podstawowa w Lisewie, Piekarnia Kazimierza Sankiewicza, Teresa Tomaszewska, Barbara Moch, Miros³awa Bednarz, Janina Ignaczak, Janina Pawlikowska, Józefa Szczur, Wies³awa Michalczyk, Marianna Miraszewska, Jadwiga Kalata, El bieta Majewska, Halina Chrzanowska, Wojciech i Piotr Kurzeja, Robert Mróz, Maciej Gauza, Edmund Szymborski, Jan Piecyk i Ryszard Ritter. Wystawê fotograficzn¹ z obu imprez mo na by³o obejrzeæ na miejscowym boisku sportowym, w czasie uroczystoœci do ykowych Czêœæ artystyczna rozpoczê³a siê koncertem Orkiestry Dêtej z Che³miñskiego Domu Kultury. Nastêpnie publicznoœæ rozbawi³a nasza m³odzie z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Lisewie, w wykonaniu której us³yszeliœmy piêkn¹ biesiadê cygañsk¹. Grup¹ m³odzie y opiekuj¹ siê Panie Alina Nogaj I Aleksandra Uchacz. Niezawodny wystêp dali równie m³odzi artyœci z grupy cyrkowej Circolo ze Szko³y Podstawowej w Krusinie pod kierownictwem Pani Doroty Strupowskiej. Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp zespo³u rockowego Coral z Kruszwicy, w wykonaniu którego us³yszeliœmy rovery znanych zespo³ów polskich. Festyn do ynkowy zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹ na placu targowym przy muzyce zespo³u Brevis z Lipna. Przy piêknej pogodzie i w mi³ej atmosferze, uczestnicy festynu bawili siê do póÿnych godzin nocnych. Na do ynkach nie zabrak³o równie darmowych kie³basek z grilla. Wielkim powodzeniem cieszy³ siê chleb ze smalcem, metk¹ i ogórkiem. Dzieci ze Œwietlicy Œrodowiskowej w Lisewie czêstowa³y wszystkich chêtnych w³asnorêcznie upieczonymi goframi. Zawody wêdkarskie A.N. W dniu roku odby³ siê towarzyski konkurs wêdkarski dla dzieci o puchar Wójta Gminy Lisewo: I miejsce zajê³a Marlena Bobek II miejsce zaj¹³ Mariusz Kosiñski III miejsce zaj¹³ Pawe³ P³atek G³ównym organizatorem by³ Wójt Gminy Lisewo a sponsorami firma Spinex w Warszawie, Wójt Gminy Lisewo, Spó³dzielnia Mleczarska w Lisewie, pani Cecylia Kochowicz z Lisewa i pani Alicja Starba z Lisewa oraz Anna Sadowska z Gdañska. Jedn¹ z wielu atrakcji oprócz wêdkowania by³y s³odycze i ciep³e kie³baski z grila. J. C. Sierpieñ w œwietlicy. Kto spêdza³ wakacje w domu, a nie wiedzia³ co ze sob¹ zrobiæ w wolnym czasie, móg³ przyjœæ do naszej œwietlicy. W sierpniu, podobnie jak w lipcu, czynna by³a ona codziennie po po³udniu i zawsze siê coœ w niej ciekawego dzia³o. Oprócz gier i zabaw w sali, na boisku oraz dziedziñcu, nie zabrak³o zajêæ plastyczno-technicznych, na których wykonywaliœmy elementy dekoracyjne na okna i muzyczno-tanecznych, w czasie których przygotowywaliœmy tañce i pieœni cygañskie na do ynki wiejskie. By³y tak e zajêcia kulinarne, podczas których robiliœmy tosty. By³o to w pi¹tek, 4 sierpnia. Zainteresowanie nimi by³o ogromne, bo to przecie nasz ulubiony przysmak, wiêc jak zwykle apetyt wszystkim dopisywa³. Przedtem, oczywiœcie œwietnie, bawiliœmy siê w sali i na dworze w nasze ulubione zabawy. Ta forma zajêæ by³a w zamian za planowan¹ wycieczkê do Wabcza-Oœrodka Konnego i lasu, która nie mog³a odbyæ siê z powodu deszczowej pogody. Aura p³ata³a nadal wszystkim figle, wiêc w pi¹tek 11 sierpnia o wyjeÿdzie równie nie by³o mowy. Zostaliœmy w œwietlicy, ale w to popo³udnie nikt siê nie nudzi³. Przeprowadziliœmy bardzo ciekawe i œmieszne konkursy: na naj³adniejszy œpiew, p³acz i œmiech oraz naœladowanie g³osów ptaków lub zwierz¹t, a tak e przejœcie po linie z zawi¹zanymi oczyma. Œmiechu przy tym by³o co nie miara. Z ochot¹ wykonywaliœmy te pomys³owe elementy dekoracyjne na okna i œpiewaliœmy pieœni cygañskie. Na zakoñczenie zajêæ wszyscy otrzymali s³odycze. Pogoda by³a nadal niepewna, wiêc w pi¹tek 18 sierpnia postanowiliœmy nie oddalaæ siê zbyt daleko od œwietlicy. Wybraliœmy siê rowerami do sta ystki Izy do Krajêcina, na Jej uprzednie zaproszenie. Zostaliœmy tam serdecznie ugoszczeni przez Ni¹ i Rodziców smaczn¹ dro d ówk¹, œliwkami i kaw¹. Oczywiœcie w to popo³udnie nie oby³o siê bez deszczu, ale spêdziliœmy je bardzo ciekawie. Dziatwa z wielkim zainteresowaniem obserwowa³a prace w gospodarstwie, które musia³y siê jak co dzieñ w tym czasie odbyæ. Mogliœmy sobie nawet powêdkowaæ, co uda³o nam siê znakomicie, gdy Justyna Bielecka z³owi³a jedn¹ rybkê, która w ostatecznoœci zamieszka³a w naszym akwarium w œwietlicy i teraz siê ni¹ sumiennie opiekujemy. By³ te czas na tañce i œpiewy przy muzyce, a tak e skoki przez ulubion¹ linê. Oczywiœcie grillowaliœmy tak e kie³baski, które po tak absorbuj¹cych zajêciach bardzo nam smakowa³y. Wszyscy z zadowoleniem wracaliœmy do swoich domów. 23 sierpnia pojechaliœmy autobusem na wycieczkê do Golubia Dobrzynia. Pierwszeñstwo mieli m³odzi i starsi mieszkañcy Pniewitego. Poniewa by³y jeszcze wolne miejsca w autokarze, wiêc skorzystali z nich chêtni z okolicznych wsi: Lisewa, Malankowa, Chrust. G³ównym celem naszego wyjazdu by³o zwiedzenie zamku. Kto uwa nie s³ucha³, to wiele dowiedzia³ siê od przewodnika o historii tego znanego obiektu. Zwiedziliœmy równie Starówkê oraz inne zak¹tki miasta. Na koniec, na d³u ej zatrzymaliœmy siê na Przystani ZACISZE, by co nieco przek¹siæ, gdy prawie wszystkim dokucza³ ju g³ód. Zajechaliœmy te do niedalekiej Szafarni, miejsca pobytu Chopina, ale pa³ac by³ w remoncie. Trochê zmêczeni, ale zadowoleni z poznania piêknego zak¹tka Polski, wracaliœmy do domów. Trzeba dodaæ, e by³a to wycieczka darmowa dziêki Wójtowi Gminy, Jerzemu Cabajowi, za co bardzo, bardzo dziêkujemy. Wakacje zakoñczyliœmy w pi¹tek, 1 wrzeœnia, nad miejscowym jeziorem, gdzie przeprowadziliœmy ciekawe konkursy: rzut kapeluszem, butem, kó³kiem i pi³k¹, a tak e bawiliœmy siê w ulubione zabawy: BABA JAGA, WIEWIÓRKI Z DZIUPLI, G SKI DO DOMU. I jedne i drugie dostarczy³y nam wiele radoœci. W miêdzyczasie otrzymaliœmy od opiekunki lizaki i œliwki. Na koniec pobytu nad wod¹ rozpaliliœmy ognisko i upiekliœmy kie³baski, które pa³aszowaliœmy z wielkim apetytem. Potem wróciliœmy do œwietlicy i na jej dziedziñcu przeprowadziliœmy konkurs skoków przez linê. Na zakoñczenie zajêæ wszyscy otrzymaliœmy przybory szkolne jako nagrody, które by³y zró nicowane w zale noœci od tego, jak kto wykaza³ siê w konkursach. Pogoda w ten dzieñ nam nadzwyczaj dopisa³a, wiêc wszyscy byliœmy bardzo zadowoleni. Z okazji nowego roku szkolnego yczê wszystkim zwi¹zanym w jakikolwiek sposób ze SZKO samych sukcesów, du o radoœci a ma³o zmartwieñ. Niech przeminie on jak najszybciej, bo po nim znów nastan¹ d³ugo oczekiwane WAKACJE, na które przecie wszyscy z utêsknieniem czekaj¹. J. K.

3 Zadzwoni³ dzwonek 4 wrzeœnia uczniowie Zespo³u Szkól Ogólnokszta³c¹cych w Lisewie rozpoczêli nowy rok szkolny 2006/2007. Ubrani na galowo m³odzi ludzie szli uœmiechniêci do szko³y pomimo ulewnego deszczu. O godzinie dziewi¹tej w lisewskim koœciele odby³a siê uroczysta msza œwiêta. Potem uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szko³y, w³adze gminy, przedstawiciele zak³adów pracy i instytucji z terenu gminy oraz druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej w Lisewie oddali ho³d pomordowanym w czasie II wojny œwiatowej. Z³o yli kwiaty na mogile. Nastêpnie w szkole odby³ siê uroczysty apel i spotkania z wychowawcami. By³ to niezwykle wa ny dzieñ dla najm³odszych, którzy po raz pierwszy, w towarzystwie swoich rodziców, przekroczyli próg szko³y. Tego dnia pierwszoklasiœci byli na apelu najwa niejsi. Po œlubowaniu i pasowaniu na ucznia zostali w³¹czeni do braci uczniowskiej Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie. Nie mniej wa nym prze yciem by³o spotkanie uczniów klas IV z nowymi wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Tak e gimnazjaliœci, którzy bêd¹ siê teraz uczyæ w pierwszej klasie, nie ukrywali, e równie myœl¹ o tym, jak to bêdzie w nowej szkole. Chocia gimnazjum znajduje siê naprzeciw szko³y podstawowej, to jednak, jak mówi m³odzie, wszystko, co nowe budzi niepokój. Oby ten rok by³ twórczy, pe³en pomys³ów, sukcesów i chêci do pracy, zarówno wœród uczniów, jak i nauczycieli. Tatiana Jaworska Strona 3 Pocz¹tek roku szkolnego w SP w Krusinie Pierwszy dzwonek inauguruj¹cy rok szkolny 2006/07 zabrzmia³ r. o godz Uczniów, ich rodziców oraz pracowników szko³y gor¹co powita³a pani dyrektor A. Furmaga, ycz¹c wszystkim samych sukcesów. W tym roku szko³a liczy 101 uczniów, z czego siedemnaœcioro to pierwszoklasiœci. Na rozpoczêcie roku szkolnego nasi wychowankowie przybyli niemal w 100%. Choæ wakacje dobieg³y koñca, na wielu twarzach malowa³ siê uœmiech. Spotkanie z kolegami to przecie okazja, aby podzieliæ siê wra eniami z wakacji, opowiedzieæ o prze ytych przygodach. Kilkoro dzieci uczestniczy³o w obozie harcerskim w Rytychb³otach i koloniach we W³oc³awku, zorganizowanych przez GOPS. Zaœ cz³onkowie grupy cyrkowej Circolo wziêli udzia³ w projekcie polsko-niemieckim w Krzy owej. Ich pobyt zosta³ dofinansowany przez Urz¹d Gminy, za co opiekunki grupy sk³adaj¹ Panu Wójtowi ogromne podziêkowania. Ponadto nasi m³odzi artyœci wystêpowali na do ynkach w Lisewie i P³u nicy. Równie cz³onkowie zespo³u teatralno-muzycznego mieli mo liwoœæ rozwijania swoich zdolnoœci. Kilkoro z nich uczestniczy³o w warsztatach teatralnych przeprowadzonych w Œwietlicy Œrodowiskowej w Lisewie. Mamy nadziejê, e nasi uczniowie mi³o spêdzili wakacje i nabrali si³, by z zapa³em kontynuowaæ naukê. W. Chojnicka Nowy rok szkolny 2006/2007 w SP Drzonowo W poniedzia³ek 4 wrzeœnia odby³a siê inauguracja roku szkolnego. Uczniowie wypoczêci, uœmiechniêci i ciekawi zmian. Dzieci wstêpuj¹ce pierwszy raz do szko³y - dzieci 5 i 6 letnie - nieco przera one, jeszcze z rodzicami. Dla tych najm³odszych przygotowano miejsce, w którym bêdzie ciep³o i przytulnie. Sala oddzia³u przedszkolnego podczas wakacji zosta³a odnowiona z wymian¹ okien w³¹cznie. Na uczniów klas starszych te czekaj¹ zmiany. Przygotowano pomieszczenie na now¹ pracowniê komputerow¹, pozyskan¹ z projektu Pracownie komputerowe dla szkó³ z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Na rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny yczê wszystkim uczniom powodzenia i systematycznoœci w nauce, nauczycielom i pracownikom szko³y cierpliwoœci i wyrozumia³oœci a rodzicom sukcesów we wspólnym wychowywaniu dzieci. J. W.

4 Strona 4 VI Piknik Integracyjny w Mgoszczu - 2 wrzeœnia 2006 Piknik Integracyjny w Mgoszczu odby³ siê ju po raz szósty. Organizatorem imprezy by³ miejscowy Dom Pomocy Spo³ecznej, Wójt Gminy Lisewo, Stowarzyszenie Pro Bono Homini Dla Dobra Cz³owieka. Pogoda w tym roku dopisa³a, wiêc wszystkie atrakcje, które by³y przygotowane na to sobotnie popo³udnie mog³y siê odbyæ. A by³o ich naprawdê sporo. Chyba w³aœnie ta du a iloœæ atrakcji przyci¹gnê³a do Mgoszcza doœæ liczn¹ rzeszê ludzi. Program imprezy obejmowa³ wystêpy artystyczne, stoiska wystawowe oraz konkurencje sprawnoœciowe. I tak na wystêpy artystyczne sk³ada³y siê m.in. : wystêp zespo³u Stokrotki dzia³aj¹cego przy DPS w Mgoszczu,z przedstawieniem Podró e w czasie, wystêp zespo³u dzieciêcego Friends Club z Mgoszcza oraz wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Pomorze z Che³mna. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska wystawowe tj. stoisko folklorystyczne z Holandii, na którym mo na by³o posmakowaæ cukierków, frykadel oraz innych holenderskich przysmaków. Mo na by³o równie tam zakupiæ drobne upominki. Tradycyjnie du ¹ ciekawoœæ wzbudzi³a loteria fantowa oraz wystawa prac Mieszkanek DPS-u. W czasie trwania pikniku odbywa³y siê przeja d ki konne oraz przeja d ki bryczk¹. Dla spragnionych rywalizacji przygotowane by³y konkurencje sprawnoœciowe, konkurs strzelecki o puchar Wójta Gminy Lisewo, rzut butem, piêciobój nowoczesny, konkurencja szkocka, czyli rzut pniem drzewa oraz przeci¹ganie liny, gdzie zwyciê y³a dru yna z Mgoszcza. Kiedy ktoœ poczu³ siê g³odny, móg³ spróbowaæ grochówki z kuchni polowej, chleba ze smalcem lub smacznej kie³baski z grilla. Wieczorem rozpoczê³a siê zabawa taneczna, podczas której gra³ zespó³ Kosmiczni Ch³opcy. Impreza zakoñczy³a siê o godz w nocy. Dyrektor DPS pragnie serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do organizacji pikniku tj. sponsorom, pracownikom, sta ystom oraz wolontariuszom. A. J.

5 Strona 5 Bezpoœredni dystrybutor firmy S ARO Jaros³aw Nadolny Mgoszcz Lisewo Tel Tel. kom Oferuje: -koncentraty -mieszanki paszowe -otrêby -dodatki paszowe dla trzody, byd³a i drobiu Oferujemy równie bezp³atne doradztwo z mo liwoœci¹ ustalenia przez specjalistê indywidualnych dawek ywieniowych dla poszczególnego gospodarstwa oraz bezp³atny dowóz zamówionego towaru. Jesteœ niezadowolony z u ywanych pasz, masz problemy w chowie, chcesz spróbowaæ czegoœ nowego, dowiedzieæ siê wiêcej o firmie S ARO zadzwoñ i umów siê na spotkanie z przedstawicielem, tel. kom od poniedzia³ku do soboty w godz , lub odwiedÿ nasz punkt sprzeda y w Mgoszczu w godz Niewa ne czy jesteœ du ym czy ma³ym hodowc¹. Na pewno Ciê odwiedzimy. Zamówienia telefoniczne od poniedzia³ku do soboty w godz Wszystkie produkty dla trzody zosta³y przetestowane we w³asnym gospodarstwie. Pamiêtaj: Firma S ARO to gwarancja jakoœci i solidnoœci za nisk¹ cenê. Nasi doradcy s¹ zawsze do Twojej dyspozycji. ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY Wójt Gminy Lisewo og³asza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji m³odzie y w œwietlicach na terenie gminy Lisewo. I. Tematyka i zakres realizacji zadania Upowszechnienie kultury oraz edukacji m³odzie y w œwietlicach na terenie gminy Lisewo. II. Podmioty uprawnione W konkursie mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹dowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie. III.Termin realizacji zadania i warunki sk³adania ofert 1. Przedstawione zadania bêd¹ realizowane do koñca 2006 r. 2. Oferty nale y z³o yæ w sekretariacie Urzêdu Gminy w Lisewie, ul Che³miñska 2, Lisewo, w terminie do 20 paÿdziernika 2006 r. z dopiskiem Konkurs ofert upowszechniania kultury oraz edukacji m³odzie y w œwietlicach na terenie gminy Lisewo. 3. Ofertê nale y z³o yæ na druku stanowi¹cym za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DZ.U. Nr 264, poz ), IV. Wysokoœæ œrodków publicznych przewidzianych na powierzenie wykonania zadania publicznego wynosi : z³. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert Komisja powo³ana przez Wójta Gminy Lisewo rozpatrzy oferty w ci¹gu 14 dni od dnia up³ywu terminu sk³adania ofert i dokona wyboru oferty wg nastêpuj¹cych kryteriów: 1/ oceny mo liwoœci realizacji zadañ przedstawionych w ofercie i wykorzystania œrodków przeznaczonych na zadanie, 2/ korzyœci wynikaj¹ce z realizacji zadañ zawartych w ofercie, 3/ kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ zadania, 4/ preferencji lokalnych. VI. Zasady przyznawania dotacji. 1.Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastêpuje z zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i wolontariacie, VII. Postanowienia koñcowe. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiêdzy gmin¹ Lisewo reprezentowan¹ przez Wójta Gminy a oferentem. Lisewska Droga Krzy owa Piêknie napisa³a pani redaktorka Czasu Che³mna, Agnieszka Czarnecka, o budowie Lisewskiej Drogi Krzy owej. Polecam Wam kochani Czytelnicy naszej gminnej gazety ten tekst. Tak, budujemy tê Drogê wspólnymi si³ami i to jest dodatkowy, istotny walor tego zadania. Po latach, id¹c t¹ Drog¹, pomyœlimy z satysfakcj¹: to te moje dzie³o, mój kamieñ, moja rêka, moje serce, moja stacja. A Droga Krzy owa bêdzie piêkna; prawie prostok¹tna forma placu liturgicznego, gdzie po obu biegunach placu, jedn¹ stronê zamyka piêkny widok prezbiterium koœcio³a a po drugiej stronie widok na otwart¹ przestrzeñ pól, zamkniêty jest centralnie ustawionym o³tarzem stacji XII, z obok stoj¹cymi stacjami XI i XIII. Pochy³oœæ placu umo liwia amfiteatralne schodkowanie dla ustawienia ³awek. Zwarta kompozycja umo liwia równie w przysz³oœci na rozpostarcie brezentowego dachu, dla uroczystoœci specjalnych, nad czêœci¹ z ³awkami (o³tarz od pocz¹tku bêdzie mia³ sta³y, lekki dach ; drzewo i dachówki ju mamy w komplecie). By³oby dziwne, gdybyœmy siê nie zaanga owali w takie dzie³o, mo liwie wszyscy, dlatego tylu ju ma swój udzia³, tylu ju by³o na placu budowy, tylu ju da³o swój grosz. Potrzeba jeszcze wiele pracy i œrodków; przychodÿcie i pomagajcie tak, byœmy do zimy postawili stacje, choæ w surowym stanie, razem z XII - ¹, o³tarzem. W przysz³ym roku, ten plac przy Stacjach uczynimy piêknym tak, byœmy na wielki Maryjny Odpust 5 sierpnia mogli poœwiêciæ nasz¹ Drogê Krzy ow¹, owoc naszych serc dla Jezusa i Jego Matki. A towarzyszyæ temu historycznemu wydarzeniu bêd¹ tysi¹ce, tysi¹ce pielgrzymów. Przed nami 10 miesiêcy. Alleluja i do przodu, jak ktoœ powiedzia³, wykorzystajmy ka dy dzieñ. G.G.

6 Strona 6 MARKET BUDOWLANY Lisewo Hallera 20A Tel Tel. kom HURTOWNIA BUDOWLANA W LISEWIE W OFERCIE M.IN. : - Materia³y budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachów, chemia budowlana, materia³y izolacji termicznej, - Technika grzewcza, kot³y c.o., grzejniki, - Technika sanitarna, ceramika ³azienkowa, - Pe³en asortyment materia³ów elektrycznych - Materia³y wykoñczeniowe: p³ytki ceramiczne, pod³ogi, tapety, - Elektronarzêdzia i narzêdzia budowlane NAJNI SZE CENY! Grzejniki azienkowe Grzejniki PURMO Piece DZIA DOWO Okna Seria Domino SYSTEMY DOCIEPLEÑ PANELE POD OGOWE OPRÓCZ SZEROKIEGO ASORTYMENTU PRODUKTÓW I NAJNI SZYCH CEN OFERUJEMY BEZP ATNY TRANSPORT NA TERENIE GMINY LISEWO Piece RATY

7 Strona 7 KREDYTY NA JASNYCH ZASADACH BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW. kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i konsumpcyjne,. kredyty gotówkowe,. kredyty konsolidacyjne, - ³¹czenie wszystkich kredytów w jeden, nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach - dodatkowa gotówka do PLN. kredyty samochodowe,. karty kredytowe, BIURO DORADZTWA I US UG FINANSOWO - KSIÊGOWYCH mgr Witold Jaworski ul. 1 Maja 63, W¹brzeŸno tel./fax /056/ , Kom ul. W. Witosa 15, Lisewo tel. /056/ , kom Podziêkowanie Serdeczne podziêkowania dla Wójta Gminy Lisewo oraz wszystkich, którzy przyczynili siê do modernizacji drogi Lisewo - Or³owo sk³adaj¹ u ytkownicy tej drogi. Przegrywanie kaset video na p³yty DVD. Tworzenie pokazów zdjêæ na p³ytach : CD, VCD, DVD. zgrywanie filmów z aparatów cyfrowych na p³yty DVD. Tworzenie filmów z kamer video na p³ytach DVD i inne us³ugi. Szczegó³owe informacje pod nr : OKNA PCV u ywane Do mieszkañ i pomieszczeñ gospodarskich Ponad 40 wymiarów Grzywna - Domena tel GminneCentrumInformacjiw Lisewie finansowaneze srodkówbud etu GminyLisewo Adres Redakcji: Sk³ad komputerowy: ul. Toruñska 6 PRZEMYS AW ŒLUSARZ Lisewo Korekta: tel./fax:(0-56) Halina Chrzanowska Wydawca:Urz¹d GminyLisewo GminneCentrumInformacji Uwaga: Redakcja gazety nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytu³ów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za umieszczone artyku³y. Za treœæ og³oszeñ odpowiada zleceniodawca. Materia³y przyjmujemy do 10 dnia ka dego miesi¹ca.

8 Strona 8 FESTIWAL SMAKU W GRUCZNIE 26 i 27 sierpnia w Grucznie ko³o Œwiecia zosta³a zorganizowana impreza Festiwal Smaku, która przyci¹gnê³a wielu smakoszy. Festiwal Smaku to prezentacja dziedzictwa kulinarnego oraz kultury sto³u regionów województwa kujawsko pomorskiego, w tym Doliny Dolnej Wis³y, wschodniej czêœci Borów Tucholskich, Pojezierza Brodnickiego i Che³miñskiego, Krajny oraz Kujaw. Organizatorem imprezy w Grucznie by³o Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, lokalnej organizacji pozarz¹dowej, tworzonej przez kr¹g mi³oœników przyrody, pasjonatów dzia³añ ekologicznych, fotografików oraz entuzjastów zrównowa onego rozwoju. Wspó³organizatorami i partnerami festynu byli m.in. Urz¹d Marsza³kowski, WFOŒ i GW w Toruniu, Zespó³ Parków Krajobrazowych Che³miñskiego i Nadwiœlañskiego, Urz¹d Miasta w Œwieciu, Starostwo Powiatowe w Che³mnie, Fundacja Fundusz Wspó³pracy Agro Smak 2, oraz Lokalne Grupy Dzia³ania - Zakole Dolnej Wis³y i Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê. Patronat i obs³ugê medialn¹ sprawowali : Gazeta Pomorska, Radio Pik, Telewizja Bydgoska oraz Program 1 TVP. W trakcie spotkania podziwiaæ mo na by³o, jak i delektowaæ siê smakiem produktów lokalnych, przygotowanych przez ka d¹ z gmin. Z naszej gminy, wœród wyrobów kulinarnych, zaprezentowane zosta³y m.in.: Kie³basa Lisewska z Zak³adu Miêsnego Ritter, ser Spó³dzielni Mleczarskiej w Lisewie oraz sporz¹dzone z niego, przez panie ze sto³ówki SP w Lisewie, koreczki, rolada z piersi kurczaka w galarecie i sa³atki pani Haliny Chrzanowskiej oraz Barbary Moch, a tak e wyroby cukiernicze pani Barbary Moch i Miros³awy Bednarz. Piêkna dekoracja sto³u oraz niezwykle widowiskowe potrawy przyci¹ga³y wielu amatorów dobrego jedzenia. Przysmaki z naszego stoiska cieszy³y siê niebywa³ym powodzeniem smakoszy. Czêœæ z nich, g³ównie panie, prosi³a o przepisy a inni a³owali, e wystawione przez nas produkty nie znajduj¹ siê w sprzeda y. W czasie dwudniowego Festiwalu Smaku by³o bardzo wielu wystawców. Goœæmi i uczestnikami imprezy byli równie mistrzowie produkcji miodów i nalewek. Delektowaæ siê mo na by³o produktami lokalnymi z ró nych stron Polski. Przewa a³y jednak produkty i potrawy z naszego województwa. Impreza by³a bardzo udana. E.T.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPINKI W ROKU 2016 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.5.2016 egz. nr 1 notatki NOTATKA SŁUŻBOWA Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. 1. Działając na podstawie wyŝej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

Ogłoszenie. 1. 1. Działając na podstawie wyŝej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 638/2014 z dnia 17 marca 2014 Ogłoszenie Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

OGŁOSZENIE. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Otwock, 8 maja 2008 r. OGŁOSZENIE Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Druk Nr 353/2012 Projekt z dnia 3 września 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia września 2012 r. ~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 RODZAJ WNIOSKODAWCY: A. Organizacja pozarządowa lub inny uprawiony podmiot Część I: Dane Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych audio i video

Zapytanie ofertowe. dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych audio i video Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych audio i video w ramach Projektu Nr LGD-5/LPK/IUT/14/2014 pn. Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo