Jak zorganizowaæ klasow¹ wigiliê

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zorganizowaæ klasow¹ wigiliê"

Transkrypt

1 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe Jak zorganizowaæ kasow¹ wigiiê ra yna Boroñ Magister pedagogiki, absowentka szko³y trenerów Poskiego Towarzystwa Psychoogicznego oraz Szko³y Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii estat w Krakowie. Pedagog w jednym z warszawskich iceów, wczeœniej nauczycie konsutant w Centranym Oœrodku Doskonaenia Nauczyciei. Wspó³pracuje jako trener z firmami szkoeniowymi (szkoenia da kadry oœwiatowej i biznesowej), prowadzi zajêcia ze studentami Koegium Edukacji Specjanej przy Akademii Pedagogiki Specjanej i TPD. Pawe³ Szczêsny Magister historii, nauczycie historii w iceum ogónokszta³c¹cym, gimnazjum, szkoe podstawowej, wieoetni wychowawca kas, wspó³za³o ycie teatru Scena bez dystansu w XII LO w Warszawie, wieokrotnie nagradzanego, obchodz¹cego w 2004 r. 10-ecie dzia³anoœci. Spis treœci 1. Wstêp Etap I Przekonajmy siebie i innych Etap II Przygotowania Komitet organizacyjny Termin Zaproszeni goœcie Coœ da ducha Pierwsza kasowa wigiia, czyi jak to by³o? Podsumowanie Za³¹cznik Harmonogram przygotowañ do kasowego wieczoru wigiijnego.. 12 s Wstêp W pracy wychowawczej zawsze wychodziiœmy z za³o enia, e zespó³ kasowy nie mo e byæ rozumiany tyko jako grupa mniej ub bardziej zintegrowanych ze sob¹ uczniów. Kasa to równie pracuj¹cy z uczniami nauczyciee (szczegónie wychowawca) oraz rodzice uczniów. W codziennych rozmowach miêdzy rodzicami i dzieæmi szko³a oraz kontakty z nauczycieami zajmuj¹ wiee czasu. W jakimœ sensie jesteœmy wiêc my nauczyciee i wychowawcy stae obecni w yciu rodzinnym naszych uczniów. Wychodz¹c z powy szego za³o enia, stworzyiœmy na w³asny u ytek formu³ê kasy jako jednoœci trzech eementów:

2 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy uczniów, rodziców, nauczyciei. Kierowanie siê w praktyce zawodowej t¹ formu³¹ wymaga³o niema e codziennie organizowania wspó³pracy pomiêdzy tymi trzema eementami. Tak¹ jednoœæ budowaæ mo na m.in. przez rozmaite niekonwencjonane kontakty, uroczystoœci o rodzinnym charakterze, ceebrowane równie na terenie szko³y. Uczestnictwo w takich kasowych uroczystoœciach obok uczniów i nauczyciei tak e rodziców i rodzeñstwa stanowiæ mo e wa ny eement tworzenia to samoœci kasy. Daje okazjê do prze³amywania pewnych utartych wœród m³odzie y stereotypów i opinii (np. z rodzicami nie udaje siê adna impreza, rodzinne spotkania to strata czasu ), w tym wizerunku nauczyciea i wychowawcy jako sztywniaka z dziennikiem. Z doœwiadczenia wynikaj¹cego z organizacji kiku takich uroczystoœci wiemy, e przynosz¹ one bardzo pozytywne skutki, a po rozstaniu siê ze szko³¹ nae ¹ do najtrwaszych wspomnieñ. Pomys³ przygotowania kasowej wieczerzy wigiijnej z udzia³em uczniów, ich rodziców i wychowawców wynika³ zarówno z idei programu wychowawczego naszej kasy, jak i zapotrzebowania na now¹ formu³ê takich spotkañ. Widziane przez nas wigiie kasowe czêsto nie mia³y wiee wspónego ze specyfik¹ i charakterem tej uroczystoœci. Brakowa³o atmosfery tego jedynego w roku wieczoru, a zdarza³y siê nawet tak kuriozane przypadki, jak zamówienie potraw z restauracji McDonads! Chcieiœmy zrobiæ to inaczej, po swojemu, stworzyæ niezapomnian¹ atmosferê, kimat, który scementuje kasê. s. 2 Poni szy tekst opiera siê na bisko dziesiêcioetnim doœwiadczeniu w przygotowywaniu kasowych wigiii, w których brai udzia³ uczniowie trzech koejnych kas XII Liceum Ogónokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza w Warszawie oraz ich rodzice. Ka da szko³a ma swoj¹ specyfikê i inaczej rozk³ada akcenty w pracy wychowawczej, jednak nasza propozycja mo e wzbogaciæ dowony program wychowawczy. 2. Etap I Przekonajmy siebie i innych Przygotowanie kasowego wieczoru wigiijnego nae y przede wszystkim rozpocz¹æ od zadania sobie pytania: czy naprawdê tego chcemy? OdpowiedŸ nie jest bynajmniej taka oczywista. Mo e siê przecie zdarzyæ, e próbujemy zorganizowaæ kasow¹ wigiiê pod presj¹ uczniów ub obowi¹zuj¹cego w szkoe obyczaju. Nie mo na równie zapominaæ o wzgêdach reigijnych. Choæ jesteœmy gor¹cymi zwoennikami takiej formy kasowej integracji, jednak naszym zdaniem nie powinno siê panowaæ tego spotkania, jeœi organizacyjnie i mentanie nie jesteœmy na to gotowi. Koejnym powa nym zadaniem jest przekonanie do pomys³u naszych wychowanków. Trzeba sobie jasno powiedzieæ, e zw³aszcza podczas przygotowañ do pierwszej kasowej uroczystoœci tego typu mo emy napotkaæ na opór ze strony uczniów. Wynikaæ on mo e z ró nych powodów, czêsto bardzo osobistych:

3 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe z nie najepszych stosunków z rodzicami, z obawy przed ujawnieniem wystêpuj¹cych w domu probemów i trudnoœci, ze z³ego doœwiadczenia wyniesionego ze œwi¹tecznych spotkañ rodzinnych. Trzeba tak e iczyæ siê z oporem ze strony tych uczniów, którzy manifestuj¹ tak czêsty wœród m³odych udzi niechêtny stosunek do obrzêdów reigijnych czy reigii w ogóe. Maj¹c œwiadomoœæ przyczyn ewentuanego oporu, bêdziemy w stanie epiej przygotowaæ strategiê negocjacji z kas¹. Okazj¹ do dyskusji mo e byæ prezentacja kasowego programu wychowawczego. Istotne jest jednak, aby zapoznaæ uczniów nie tyko z jego treœci¹, ae równie z ceami, których reaizacja zak³ada m.in. wspón¹ wigiiê. Wa ne! Zarówno program wychowawczy, jak i jego poszczegóne eementy, warto przedstawiæ uczniom po nieco bi szym przyjrzeniu siê kasie, np. po wyjeÿdzie integracyjnym. To pozwoi dostosowaæ ofertê do specyfiki grupy. Poza tym ³atwiej bêdzie przekonaæ wychowanków do naszych pomys³ów, gdy zdo³amy zdobyæ ich sympatiê i zaufanie. Dyskusjê o programie wychowawczym mo na przeprowadziæ na godzinie wychowawczej, ae epiej wykorzystaæ inn¹ okazjê ub umówiæ siê z kas¹ tak, aby nie byæ pod presj¹ dzwonka. Dyskusja nad poszczegónymi punktami mo e (i chyba powinna) byæ burziwa. Z doœwiadczenia wiemy, e w pierwszej kasie wigiia z udzia³em rodziców budzi najwiêksze opory. Jeœi reakcja kasy jest gwa³towna, proponujemy: spokojne przeczekanie gremianego wybuchu oraz próby wyœmiania pomys³u, zaproponowanie, aby ka dy powiedzia³, co s¹dzi o pomyœe i uzasadni³ swoj¹ negatywn¹ ub pozytywn¹ opiniê, przedstawienie w³asnego pog¹du i wyjaœnienie, daczego zae y nam na takiej w³aœnie formie kasowej integracji, wyjaœnienie, e uroczystoœæ co prawda nawi¹zuje do œwi¹t Bo ego Narodzenia, ae jej g³ówny ce to pog³êbienie integracji i okazja do bycia ze sob¹, poproszenie uczniów o kredyt zaufania. s. 3 Co zrobiæ, gdy kasa zdecydowanie odmówi? Wydaje nam siê, e program wychowawczy ka dej kasy powinien byæ tworzony z uwzgêdnieniem specyfiki grupy, z któr¹ pracujemy. Jeœi napotkamy na zdecydowany opór wobec naszych propozycji, powinniœmy siê zastanowiæ, czy je forsowaæ. Czasami epiej po prostu zmodyfikowaæ w³asne pany. Inaczej jest w przypadku odrzucenia propozycji przez pojedyncze osoby ub grupy. W takiej sytuacji warto wnikiwie zbadaæ, co mo e byæ przyczyn¹: niechêæ do bi szych kontaktów z koegami, pog¹dy na temat reigii czy mo e powa ne probemy domowe? OdpowiedŸ na te pytania pozwoi obraæ w³aœciw¹ strategiê wobec kontestuj¹cych uczniów.

4 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy Przyk³ad Tu przed kasow¹ wigii¹ uczennica w indywiduanej rozmowie oœwiadczy³a, e nie przyjdzie na wieczerzê, gdy wybiera siê na ni¹ jej ojciec, z którym od pewnego czasu jest w bardzo ostrym konfikcie. Ju samo poinformowanie o przyczynach panowanej nieobecnoœci mo na by³o uznaæ za proœbê o interwencjê w sytuacjê domow¹ trudn¹ da m³odego cz³owieka. Z teefonicznej rozmowy z ojcem wynika- ³o, e konfikt dotyczy jej postêpów w nauce i rzeczywiœcie jest doœæ powa ny (od pewnego czasu nie rozmawiai ze sob¹), ae w³aœnie wspón¹ obecnoœci¹ na wigiii kasowej ojciec pragn¹³ poprawiæ ich wzajemne reacje. Rozmowê zakoñczy³ gor¹c¹ proœb¹ o przekonanie córki, aby jednak przysz³a. Pomog³a d³u sza rozmowa oraz proœba o zaufanie i danie szansy wszystkim i sobie, i ojcu, i wychowawcy, który przecie w jakimœ stopniu zosta³ wmieszany w domowy konfikt. Na kasow¹ wieczerzê przybyi osobno, ae wrócii ju razem i da³o to wychowawcy wiek¹ satysfakcjê. Dziesiêcioetnie doœwiadczenie pozwaa nam stwierdziæ, e po pierwszej kasowej wigiii z udzia³em rodziców ju nigdy nie bêdzie potrzeby namawiaæ uczniów do organizowania koejnych. Z ich wypowiedzi wynika³o, e nie wyobra aj¹ sobie, aby takiej uroczystoœci nie by³o. Niemniej przy przygotowywaniu programu wychowawczego na nowy rok szkony zawsze warto zapytaæ wychowanków, czy kasowa wigiia bêdzie organizowana w dotychczasowej formie. Najepszym sposobem na to jest otwarta dyskusja, a w kasach o mniejszym poczuciu bezpieczeñstwa anonimowa ankieta. s. 4 Przyk³ad Warto dodaæ, e burziwa dyskusja dotycz¹ca panowanej przez nas formy wieczerzy mia³a miejsce tyko w przypadku pierwszej kasy. W dwóch nastêpnych kasach propozycja zorganizowania kasowej wigiii z udzia³em rodziców nie wzbudza³a podobnych emocji. Mog³o to wynikaæ z epszych reacji z rodzicami ub z wczeœniejszych doœwiadczeñ uczniów. Pewn¹ roê odegra³a równie ich wiedza o tym, e proponowany im program wychowawczy by³ wczeœniej z sukcesem reaizowany. Mogi siê o tym przekonaæ m.in. na organizowanych przez nas spotkaniach z absowentami naszego iceum. Trzecim wa nym krokiem przy podejmowaniu decyzji o zorganizowaniu wigiii kasowej jest przekonanie do pomys³u rodziców uczniów. Najczêœciej bywa tak, e jeœi uda nam siê pozyskaæ dzieci, to i rodzice chc¹ siê zaanga owaæ. Niemniej jednak warto przed rozmow¹ z rodzicami mieæ œwiadomoœæ, e: mog¹ nie byæ gotowi do tak bezpoœrednich kontaktów z wychowawcami i innymi rodzicami, mog¹ nie dysponowaæ czasem, zw³aszcza w napiêtym okresie przedœwi¹tecznym, mog¹ nie byæ w stanie ponieœæ niezbêdnych wydatków.

5 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe Rozmowê z rodzicami warto od³o yæ na drugi miesi¹c roku szkonego (paÿdziernik, pocz¹tek istopada). To pozwoi na przynajmniej pobie ne zapoznanie siê z sytuacj¹ domow¹ uczniów, pozyskanie sympatii ich opiekunów, a i rodzicom da czas na obdarzenie zaufaniem wychowawcy. Zaprezentowanie pomys³u rodzicom mo e odbyæ siê podczas panowego ub specjanie w tym ceu zwo³anego zebrania. Tu równie najepsz¹ strategi¹ jest: precyzyjne przedstawienie ceów, jakie zamierzamy osi¹gn¹æ przez organizacjê wspónej wigiii, pozwoenie uczestnikom spotkania na swobodne zaprezentowanie swoich opinii, zachêcanie do obdarzenia nas zaufaniem, wskazywanie pusów, jakie niesie ze sob¹ integracja rodziców, np. ³atwiejsze porozumiewanie siê w sprawach probemów kasowych czy zdobycie doœwiadczenia przed organizacj¹ studniówki. Oczywiœcie mo e siê zdarzyæ, e rodzice nie wyra ¹ ochoty na wspón¹ wigiiê ub, co gorsza, pocz¹tkowo zgodz¹ siê, a na etapie organizacji wycofaj¹. Wtedy pozostaje wspóny wieczór z uczniami i koniecznoœæ anaizy przyczyn takiego zachowania rodziców. Przyk³ad Nasze doœwiadczenia ze wspó³pracy z rodzicami przy organizacji kasowej wigiii s¹ jak najepsze. Zdecydowana wiêkszoœæ rodziców ju po pierwszej uroczystoœci by³a ze sob¹ po imieniu, a kika osób siê ze sob¹ zaprzyjaÿni³o. Zaanga owanie rodziców w poszczegónych kasach i w koejnych atach przybiera- ³o ró ne formy. Jednego roku rodzice zaproponowai, aby m³odzie sama utworzy³a komitet organizacyjny, ustai³a menu, przygotowa³a dekoracje i... zaprosi³a rodziców. W pierwszej chwii propozycja nieco nas zaskoczy³a i zastanawiaiœmy siê, czy przyjmuj¹c j¹, czegoœ wa nego z naszej koncepcji nie tracimy. Jednak zaufaiœmy rodzicom i dzieciom. Pod wzgêdem atmosfery i przebiegu wieczór nie by³ gorszy od poprzednich, a uczniowie czui siê na nim prawdziwymi gospodarzami. s Etap II Przygotowania Koniecznym warunkiem dobrego przygotowania uroczystoœci i stworzenia podczas niej odpowiedniej atmosfery jest dok³adne zapanowanie dzia³añ. W tej kwestii warto siê zastanowiæ, czy braæ na siebie obowi¹zek koordynowania ca³oœci, czy mo e powierzyæ tê funkcjê komuœ z rodziców ub z uczniów? W pierwszym przypadku zachowujemy kontroê na ca³oœci¹ przygotowañ, ae z góry musimy przyj¹æ, e bêdzie to od nas wymagaæ du ego wysi³ku i zaanga owania czasowego. Poza tym mo e stwarzaæ sporo niezrêcznych sytuacji, np. gdy bêdziemy dopytywaæ siê rodziców o zadekarowanie przygotowania wigiijnych potraw.

6 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy W drugim przypadku mo e i nie jesteœmy na bie ¹co poinformowani o stanie przygotowañ, a ostateczny kszta³t wieczoru zawsze bêdzie da nas pewn¹ niewiadom¹, jednak dziêki temu uaktywniamy rodziców i uczniów. Dajemy im okazjê do epszego poznania siebie nawzajem, co przecie jest jednym z ceów kasowej wigiii. Najepszym sposobem jest naszym zdaniem powo³anie wigiijnego komitetu organizacyjnego Komitet organizacyjny Ka dy wychowawca niejednokrotnie stawa³ przed probemem wy³onienia trójki kasowej. Cisza, jaka czêsto zapada po pytaniu: Kto z pañstwa by zechcia³...?, jest przykra da obu stron. Bardzo czêsto zg³aszaj¹ siê osoby, które nie s¹ w stanie tej ciszy wytrzymaæ. Anaiza przyczyn tego zjawiska wykracza poza temat niniejszego tekstu, jednak przywo³ujemy je po to, aby postawiæ tezê, e aktywnoœæ rodziców zarówno w kasie, jak i szkoe jest bezpoœrednio zae na od stopnia wp³ywu rodziców na to, co siê w kasie b¹dÿ w szkoe dzieje. Jeœi mamy pomys³ na kasê i potrafimy go w sposób czyteny przedstawiæ, a ponadto pozwoimy rodzicom byæ jego wspó³twórcami, to nie bêdziemy miei wiêkszych k³opotów ze znaezieniem wœród nich sojuszników i wspó³pracowników. Datego podczas organizowania kasowej wieczerzy wigiijnej tak wa na jest akceptacja pomys³u przez rodziców naszych wychowanków. Warunkuje to stopieñ ich zaanga owania w sam¹ imprezê. s. 6 Wa ne, abyœmy potrafii wyjaœniæ, daczego zae y nam na aktywnoœci rodziców podczas przygotowañ. Jeœi to siê powiedzie, powo³anie kasowego komitetu organizacyjnego nie przysporzy trudnoœci. Mo na jego formowanie powierzyæ istniej¹cej ju trójce kasowej abo zaproponowaæ podczas zebrania kasowego, aby rodzice zg³aszai siê do wykonania konkretnych zadañ, takich jak: zbiórka ewentuanych funduszy, transport produktów, aran acja sto³u, przygotowanie potraw, zakup wiêkszej ioœci napojów, dostarczenie zastawy, sprz¹tanie po wigiii. W wieu szko³ach odbywaj¹ siê imprezy, na których u ywa siê szkonego serwisu. Przed kasow¹ wigii¹ mo na zwróciæ siê do dyrekcji z proœb¹ o jego udostêpnienie. Jednak najepszym pomys³em jest zakupienie z kasowych funduszy zastawy jednorazowej. Po uroczystoœci niezmiernie u³atwia to sprz¹tanie. Probemem mo e byæ znaezienie odpowiednio du ego obrusa. Mo na poprosiæ kika osób o dostarczenie w³asnych abo zakupiæ obrus da kasy, który s³u yæ bêdzie równie w nastêpnych atach. Jednak w tym przypadku warto zawczasu zadbaæ, aby zg³o-

7 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe sii siê chêtni do uprania go po imprezie. Czêsto bywa, e do zadañ o charakterze technicznym zg³aszaj¹ siê osoby, które nie mog¹ ub nie ubi¹ gotowaæ. W ten sposób pragn¹ one w³¹czyæ siê we wspón¹ uroczystoœæ. Sporz¹dzona przez wychowawcê ub trójkê kasow¹ ista zadañ i osób za nie odpowiedzianych mo e byæ podstaw¹ dzia³ania komitetu organizacyjnego. Zawsze jednak warto, aby zg³osi³ siê chêtny do koordynowania ca³oœci (jeœi nie jest to wychowawca). Mog¹ to byæ osoby z trójki kasowej ; powinny one wymieniæ siê teefonami i ustaiæ ewentuane terminy. Pozostaje jednak pytanie: co zrobiæ, jeœi w organizacjê wieczoru zaanga uje siê tyko czêœæ rodziców? Przy wszystkich niema kasowych przedsiêwziêciach spotkamy osoby bardzo aktywne i takie, których nic nie sk³oni do wspó³pracy. Wszystko zae y od tego, jak du y jest odsetek osób biernych ub niechêtnych. Jeœi jest to grupa pokaÿna, wówczas musimy siê zastanowiæ, daczego tak jest i przeanaizowaæ nasz sposób pracy z rodzicami. Naszym zdaniem: Aktywnoœæ rodziców w du ym stopniu jest pochodn¹ stopnia akceptacji naszych pomys³ów na pracê z kas¹. Nie dowiemy siê nigdy, jak wyg¹da wspó³praca z rodzicami i miêdzy rodzicami, jeœi nie spróbujemy zorganizowaæ wspónej imprezy. Wspóna wigiia i ujawnione podczas jej organizowania probemy mog¹ byæ doskona³¹ okazj¹ do rozmowy z rodzicami o kszta³cie wspó³pracy oraz o programie wychowawczym Termin Istotnym eementem przygotowañ jest odpowiednio wczesne ustaenie terminu kasowej wigiii. Oczywiœcie powinien to byæ okres bezpoœrednio poprzedzaj¹cy ferie, ae musimy pamiêtaæ, e w wiêkszoœci domów to czas gor¹czkowych przygotowañ do œwi¹t Bo ego Narodzenia. Wiee osób spêdza je poza domem, a chc¹c unikn¹æ przedœwi¹tecznego szczytu komunikacyjnego, bardzo czêsto wyje d a wczeœniej. Z tych powodów najepszym terminem jest przedostatni dzieñ nauki w szkoe przed rozpoczêciem ferii œwi¹tecznych. s. 7 W wieu szko³ach kasowe wigiie najczêœciej bez udzia³u rodziców odbywaj¹ siê w trakcie ostatniego dnia nauki przed feriami. Dzieje siê tak przede wszystkim ze wzgêdów organizacyjnych. Jednak takie wigiie pozbawione s¹ uroku wieczoru oœwietanego baskiem œwiec i ampek na choince. W wigiii zorganizowanej w ci¹gu dnia z oczywistych powodów nie mog¹ wzi¹æ udzia³u rodzice. Datego najepsz¹ por¹ na spotkanie jest wieczór, oko³o Te doœæ szczegó³owe ustaenia, w dodatku poprzedzaj¹ce imprezê o dwa miesi¹ce, pozwo¹ wszystkim na zapanowanie sobie tego wieczoru.

8 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy 3.3. Zaproszeni goœcie Warto siê zastanowiæ, czy i kogo zaprosiæ na nasz¹ wigiiê. Taka decyzja powinna byæ odpowiednio wczeœniej przedyskutowana zarówno z uczniami, jak i rodzicami. Jeœi wszyscy zgadzaj¹ siê na zapraszanie dodatkowych osób, to warto zadbaæ, aby wychowankowie nie zapomniei o zaproszeniu na wigiiê dyrekcji szko³y i nauczyciei. Mo na to uczyniæ na wiee sposobów. Nasi uczniowie osobiœcie zapraszai pani¹ dyrektor, a w pokoju nauczycieskim wieszai na tabicy og³oszeñ kartkê œwi¹teczn¹ z informacj¹ o terminie wigiijnego spotkania. Obecnoœæ dyrekcji i niektórych nauczyciei pozwoi na pozytywne skrócenie naturanego w yciu szkonym dystansu, jaki siê tworzy miêdzy dwoma stronami katedry. Przyk³ad Nasi wychowankowie sami dopominai siê o obecnoœæ na wigiii kasowej zaprzyjaÿnionych z kas¹ osób: by³ych, ukochanych nauczyciei, psychoogów, którzy prowadzii z nimi zajêcia na ró nym etapie ich obecnoœci w szkoe czy absowentów, z którymi miei okazjê wspó³pracowaæ np. przy organizowaniu zieonych szkó³. Podczas przygotowañ do pierwszej kasowej wigiii pojawi³ siê pomys³ zaproszenia na uroczystoœæ by³ej uczennicy Kasi, która odesz³a zaedwie po trzech miesi¹cach nauki. Zapraszanie koegów, którzy w ci¹gu kiku at nauki pogubii siê po drodze, sta³o siê kasowym zwyczajem. Odzew ze strony zapraszanych by³ ró ny. Na przyk³ad wspomniana Kasia na drug¹ wigiiê przyby³a z mê em i kikumiesiêcznym synkiem, który zagra³ roê Dzieci¹tka w kasowej szopce. s. 8 Warto rozwa yæ kwestiê obecnoœci naszych wspó³ma³ onków, a nawet dzieci, na tej uroczystoœci, co nadawa³oby jej jeszcze bardziej rodzinny charakter. Musimy jednak: byæ ca³kowicie pewni, czy chcemy, aby a do tego stopnia praca zawodowa wkracza³a w nasze ycie osobiste, pamiêtaæ, e nawet podczas tego wieczoru jesteœmy w pracy i mamy obowi¹zki, np. powinniœmy jako ostatni opuœciæ szko³ê Coœ da ducha Wiêkszoœæ wieczorów wigiijnych w naszych domach nie mo e obyæ siê bez koêd czy nastrojowej muzyki. Aby kasowa wigiia mia³a podobny kimat, warto zadbaæ o program artystyczny. W tej sprawie mo na naradziæ siê przede wszystkim z muzycznie utaentowanymi uczniami i zaproponowaæ przygotowanie programu wokanego (koêdy i pastora³ki). Aby jak najwiêcej osób uczestniczy³o we wspónym œpiewaniu koêd, mo na przygotowaæ kserokopie tekstów.

9 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe W poskiej tradycji z wigii¹ nierozerwanie zwi¹zana jest choinka, a jej ubieranie to ca³y rytua³. Warto ten kimat przenieœæ na grunt kasy. Uczniowie mog¹ sami wykonaæ ozdoby ub przynieœæ po jednej bombce choinkowej podpisanej swoim imieniem. Kasowa choinka, przybrana przez uczniów i ustawiona nawet kika dni wczeœniej w sai, zapowiadaæ bêdzie zarówno zbi aj¹ce siê œwiêta, jak i kasow¹ wigiiê. Wa ne! Nasi wychowankowie powinni byæ przekonani, e ka dy z nich jest wa ny, potrafi coœ szczegónego, jest kimœ niepowtarzanym. W zwi¹zku z tym proponujemy zadbaæ o trafny podzia³ obowi¹zków. Jedni mog¹ æwiczyæ koêdy, inni dekorowaæ choinkê ub przygotowywaæ zaproszenia da grona pedagogicznego. Ch³opców mo na ponadto zaanga owaæ do przygotowania sai ustawienia sto³ów i krzese³ek itp. Najepiej, aby te zadania i roe zosta³y wyznaczone ju w koñcu paÿdziernika ub na pocz¹tku istopada. 4. Pierwsza kasowa wigiia, czyi jak to by³o? Jesteœmy przekonani, e ka da kasowa wigiia zorganizowana wed³ug powy szego schematu bêdzie inna i niepowtarzana. Tak by³o w naszym przypadku. Jednak wszystkie koejne spotkania odwo³ywa³y siê, zarówno w sferze emocji, jak i scenariusza, do tej pierwszej. Datego w³aœnie na jej podstawie chcieibyœmy opisaæ przebieg uroczystego wieczoru. Umówionego dnia pierwsze pojawi³y siê mamy, których zadaniem by³o dostarczenie napojów. Nastêpne mamy zajê³y siê dekoracj¹ sto³u. Szczegóny taent wykaza³a na tym pou mama Adama, która by³a ju etatow¹ dekoratork¹ w naszej kasie. W porozumieniu z rodzicami zdecydowaiœmy siê na wariant szwedzkiego sto³u najepszy przy du ej iczbie osób. Poza tym wymusza³o to przemieszczanie siê, co stwarza³o okazje do rozmów. Da zmêczonych ustawiiœmy pod œcian¹ krzese³ka. s. 9 Niewiadom¹ by³y da nas potrawy przygotowywane przez mamy. Zw³aszcza to, czy bêd¹ mia³y postny, zgodny z posk¹ tradycj¹ charakter. Co prawda od kiku tygodni przecieka³y do nas informacje od uczniów, ae to, co zobaczyiœmy na udekorowanym stoe, przesz³o wszekie nasze oczekiwania: kika rodzajów dañ z ryby, sa³atki, pierogi, paszteciki, pierniki, kuski z makiem i rozmaite ciasta. Wigiia rozpoczê³a siê z 15-minutowym opóÿnieniem chcieiœmy (wychowawca i pedagog), aby wszyscy byi obecni. Witaiœmy przybywaj¹cych przy wejœciu do sai. Z wiek¹ radoœci¹ i wzruszeniem patrzyiœmy na odœwiêtnie ubrane dzieci i rodziców, którzy wchodzii z pewnym onieœmieeniem. Wiee rodzin przysz³o w pe³nym sk³adzie, nie tyko rodzice i uczniowie, ae tak e rodzeñstwo, a nawet dziadkowie. Na naszej pierwszej wigiii by³o oko³o 70 osób.

10 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy Sygna³em do rozpoczêcia by³o wygaszenie œwiat³a eektrycznego i zapaenie œwiec. Podczas pierwszej wigiii podzieiiœmy siê roami wychowawca odczyta³ fragment Ewangeii, a pedagog z³o y³a w naszym imieniu yczenia. Ten schemat utrzyma³ siê w zasadzie przez wszystkie spotkania, jednak w starszych kasach powierzaiœmy odczytanie tekstu Pisma Œwiêtego jednemu z uczniów. Chcieiœmy przez ten symboiczny gest pokazaæ, e staj¹ siê ju doroœi i przejmuj¹ nasze roe. Podczas wszystkich wigiii do najbardziej wzruszaj¹cych nae a³ moment, gdy s³uchaiœmy s³ów o Narodzeniu. W yczeniach kierowanych do rodziców zawsze podkreœaiœmy, e maj¹ wspania³e dzieci i przypominaiœmy ich osi¹gniêcia. S³owa do m³odzie y zawiera³y krótki bians mijaj¹cego roku i zapowiedÿ tego, co nas jeszcze czeka. Potem nast¹pi³o sk³adanie yczeñ i ³amanie siê op³atkiem. W te s³yszeiœmy koêdy. W takich momentach czuiœmy, e jesteœmy bisko i e dzieje siê coœ naprawdê wa nego. Nastêpnie z zapa³em przyst¹piiœmy do konsumowania smako³yków. Podczas pierwszej wigiii najwiêksz¹ sensacj¹ by³a os³awiona ryba w szmacie, ae i inne potrawy d³ugo nie pozostawa³y na stoe. Moment, gdy coraz wiêcej osób zasiada³o na krzese³kach pod œcianami, uznaiœmy za w³aœciwy do przedstawienia krótkiego programu artystycznego, który koñczy³ siê zbiorowym œpiewaniem koêd. By³a to chwia kuminacyjna. s. 10 Po mniej wiêcej dwóch godzinach od rozpoczêcia wieczoru pojedyncze osoby zaczê³y siê egnaæ. Rodzice, którzy podjêi siê niewdziêcznego, ae wa nego obowi¹zku sprz¹tania i zmywania, powoi zaczêi zabieraæ siê do pracy. Towarzyszyiœmy im do samego koñca i jako ostatni, zmêczeni, ae szczêœiwi, oko³o opuœciiœmy szko³ê. Pierwsza tak bardzo udana kasowa wigiia stanowi³a wa ny punkt odniesienia da koejnych. Jej przebieg narzuci³ wiêc schemat wszystkim nastêpnym. Jego najwa niejsze eementy to: przygotowanie sai przez uczniów, wariant szwedzkiego sto³u, stroiki na stó³ i akcenty bo onarodzeniowe wykonane przez rodziców, nakrycie sto³u pod kierunkiem mam z komitetu organizacyjnego, rozpoczêcie uroczystoœci dopiero, gdy ju wszyscy przybyi, odczytanie fragmentu Ewangeii, yczenia od wychowawców i pani dyrektor, gremiane ³amanie siê op³atkiem, kosztowanie potraw, œpiewanie koêd,

11 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe uprz¹tanie sto³u po wigiii przez wczeœniej wybranych uczniów i rodziców, opuszczenie szko³y przez wychowawców jako ostatnich. 5. Podsumowanie Wigiie kasowe mog¹ wyg¹daæ inaczej. Zae y to przecie od specyfiki kasy, szko³y czy wreszcie pomys³owoœci wychowawcy i m³odzie y. Da nas ta formu³a, bêd¹ca zarówno efektem naszych przemyœeñ, jak i spontanicznych pomys³ów, sta³a siê nie tyko jedn¹ ze skutecznych metod pracy wychowawczej, ae tak e nios³a spory ³adunek emocji i dziêki temu bardzo zbi a³a nas do siebie. Ka da kasa ma w³asn¹ specyfikê, ka dy wychowawca wie najepiej, co w jego kasie mo na zrobiæ i jakie s¹ jej najwiêksze potrzeby. Zastosowanie przez nas takiej formy organizacji kasowej wigiii by³o zgodne z programem wychowawczym kasy. Powy szy opis mo e pos³u yæ jako pomoc w zapanowaniu i przeprowadzeniu w podobny sposób wigiii w kasie ub w innej grupie m³odzie y. þ Lista kontrona Tym wszystkim, którzy chcieiby skorzystaæ z naszej propozycji, przypominamy: Zawsze omów propozycje wieczoru z m³odzie ¹ i rodzicami. Nie zapomnij poinformowaæ dyrekcji szko³y o swych panach, bo uroczystoœæ bêdzie mia³a miejsce w godzinach wieczornych, kiedy szko³a najczêœciej nie funkcjonuje. Zaproœ dyrekcjê i koegów z grona pedagogicznego. Rozpocznij organizacjê odpowiednio wczeœniej oko³o 2 miesi¹ce przed dat¹ imprezy. Równie wczeœnie usta najepszy da wszystkich termin. Podczas przygotowañ zadbaj o szczegó³y organizacyjne, ae jednoczeœnie zostaw won¹ rêkê rodzicom i obdarz zaufaniem m³odzie. W trakcie wigiii b¹dÿ gospodarzem uroczystoœci. Opuœæ szko³ê ostatni. Na najbi szej godzinie wychowawczej omów z m³odzie ¹ przebieg spotkania. Przy najbi szej okazji podziêkuj tym wszystkim, którzy przyczynii siê do zorganizowania wieczerzy wigiijnej. s. 11 Powodzenia i Weso³ych Œwi¹t!

12 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy Za³¹cznik Harmonogram przygotowañ do kasowego wieczoru wigiijnego Lp. Zadania Osoby odpowiedziane 1. Uwzgêdnienie kasowej wigiii w programie wychowawczym kasy wychowawca 2. Rozmowa z uczniami: wychowawca, nw kasie pierwszej na temat samorz¹d kasowy norganizacji wigiii nw kasach starszych anaiza npoprzedniej uroczystoœci i podjêcie ndecyzji o organizowaniu tegorocznej 3. Spotkanie z rodzicami dotycz¹ce wychowawca, trójka organizacji wigiii i ewentuanego kasowa powo³ania komitetu organizacyjnego 4. Przygotowanie do wigiii wychowawca, komitet organizacyjny, samorz¹d kasowy 5. Zaproszenie dyrekcji szko³y i nauczyciei wychowawc a i samorz¹d kasowy 6. K asowy wieczór wigiijny wychowawca, rodzice, uczniowie 7. Omówienie przebiegu organizacji i samego wieczoru wychowawca wrzesieñ Termin paÿdziernik prze³om paÿdziernika i istopada paÿ dziernik grudzieñ pierwsze dni grudnia jeden z ostatnich dni nauki przed feriami œwi¹tecznymi styczeñ s. 12

E-learning obejmuje wszystkie formy

E-learning obejmuje wszystkie formy 32 PISMO PG E-earning przez Internet w szkonictwie wy szym Doœwiadczenia Szko³y G³ównej Handowej w Warszawie i Poitechniki Gdañskiej Rys. 1. Struktura funkcjonana systemu LMS E-earning obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ

STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkonej STANDARDY I METODYKA PRACY PIELÊGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Poradnik da pieêgniarek i higienistek szkonych pracuj¹cych w szko³ach ró nych typów pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 18 paÿdziernika 2006 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo na zg³aszaæ

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Chorzy w parafii W ka d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odwiedzamy w naszej parafii ludzi chorych, cierpi¹cych, podesz³ego wieku z pos³uga kap³añsk¹. Jako kap³ani doskonale wiemy, e ci ludzie czekaj¹ na ksiêdza,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo