Jak zorganizowaæ klasow¹ wigiliê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zorganizowaæ klasow¹ wigiliê"

Transkrypt

1 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe Jak zorganizowaæ kasow¹ wigiiê ra yna Boroñ Magister pedagogiki, absowentka szko³y trenerów Poskiego Towarzystwa Psychoogicznego oraz Szko³y Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii estat w Krakowie. Pedagog w jednym z warszawskich iceów, wczeœniej nauczycie konsutant w Centranym Oœrodku Doskonaenia Nauczyciei. Wspó³pracuje jako trener z firmami szkoeniowymi (szkoenia da kadry oœwiatowej i biznesowej), prowadzi zajêcia ze studentami Koegium Edukacji Specjanej przy Akademii Pedagogiki Specjanej i TPD. Pawe³ Szczêsny Magister historii, nauczycie historii w iceum ogónokszta³c¹cym, gimnazjum, szkoe podstawowej, wieoetni wychowawca kas, wspó³za³o ycie teatru Scena bez dystansu w XII LO w Warszawie, wieokrotnie nagradzanego, obchodz¹cego w 2004 r. 10-ecie dzia³anoœci. Spis treœci 1. Wstêp Etap I Przekonajmy siebie i innych Etap II Przygotowania Komitet organizacyjny Termin Zaproszeni goœcie Coœ da ducha Pierwsza kasowa wigiia, czyi jak to by³o? Podsumowanie Za³¹cznik Harmonogram przygotowañ do kasowego wieczoru wigiijnego.. 12 s Wstêp W pracy wychowawczej zawsze wychodziiœmy z za³o enia, e zespó³ kasowy nie mo e byæ rozumiany tyko jako grupa mniej ub bardziej zintegrowanych ze sob¹ uczniów. Kasa to równie pracuj¹cy z uczniami nauczyciee (szczegónie wychowawca) oraz rodzice uczniów. W codziennych rozmowach miêdzy rodzicami i dzieæmi szko³a oraz kontakty z nauczycieami zajmuj¹ wiee czasu. W jakimœ sensie jesteœmy wiêc my nauczyciee i wychowawcy stae obecni w yciu rodzinnym naszych uczniów. Wychodz¹c z powy szego za³o enia, stworzyiœmy na w³asny u ytek formu³ê kasy jako jednoœci trzech eementów:

2 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy uczniów, rodziców, nauczyciei. Kierowanie siê w praktyce zawodowej t¹ formu³¹ wymaga³o niema e codziennie organizowania wspó³pracy pomiêdzy tymi trzema eementami. Tak¹ jednoœæ budowaæ mo na m.in. przez rozmaite niekonwencjonane kontakty, uroczystoœci o rodzinnym charakterze, ceebrowane równie na terenie szko³y. Uczestnictwo w takich kasowych uroczystoœciach obok uczniów i nauczyciei tak e rodziców i rodzeñstwa stanowiæ mo e wa ny eement tworzenia to samoœci kasy. Daje okazjê do prze³amywania pewnych utartych wœród m³odzie y stereotypów i opinii (np. z rodzicami nie udaje siê adna impreza, rodzinne spotkania to strata czasu ), w tym wizerunku nauczyciea i wychowawcy jako sztywniaka z dziennikiem. Z doœwiadczenia wynikaj¹cego z organizacji kiku takich uroczystoœci wiemy, e przynosz¹ one bardzo pozytywne skutki, a po rozstaniu siê ze szko³¹ nae ¹ do najtrwaszych wspomnieñ. Pomys³ przygotowania kasowej wieczerzy wigiijnej z udzia³em uczniów, ich rodziców i wychowawców wynika³ zarówno z idei programu wychowawczego naszej kasy, jak i zapotrzebowania na now¹ formu³ê takich spotkañ. Widziane przez nas wigiie kasowe czêsto nie mia³y wiee wspónego ze specyfik¹ i charakterem tej uroczystoœci. Brakowa³o atmosfery tego jedynego w roku wieczoru, a zdarza³y siê nawet tak kuriozane przypadki, jak zamówienie potraw z restauracji McDonads! Chcieiœmy zrobiæ to inaczej, po swojemu, stworzyæ niezapomnian¹ atmosferê, kimat, który scementuje kasê. s. 2 Poni szy tekst opiera siê na bisko dziesiêcioetnim doœwiadczeniu w przygotowywaniu kasowych wigiii, w których brai udzia³ uczniowie trzech koejnych kas XII Liceum Ogónokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza w Warszawie oraz ich rodzice. Ka da szko³a ma swoj¹ specyfikê i inaczej rozk³ada akcenty w pracy wychowawczej, jednak nasza propozycja mo e wzbogaciæ dowony program wychowawczy. 2. Etap I Przekonajmy siebie i innych Przygotowanie kasowego wieczoru wigiijnego nae y przede wszystkim rozpocz¹æ od zadania sobie pytania: czy naprawdê tego chcemy? OdpowiedŸ nie jest bynajmniej taka oczywista. Mo e siê przecie zdarzyæ, e próbujemy zorganizowaæ kasow¹ wigiiê pod presj¹ uczniów ub obowi¹zuj¹cego w szkoe obyczaju. Nie mo na równie zapominaæ o wzgêdach reigijnych. Choæ jesteœmy gor¹cymi zwoennikami takiej formy kasowej integracji, jednak naszym zdaniem nie powinno siê panowaæ tego spotkania, jeœi organizacyjnie i mentanie nie jesteœmy na to gotowi. Koejnym powa nym zadaniem jest przekonanie do pomys³u naszych wychowanków. Trzeba sobie jasno powiedzieæ, e zw³aszcza podczas przygotowañ do pierwszej kasowej uroczystoœci tego typu mo emy napotkaæ na opór ze strony uczniów. Wynikaæ on mo e z ró nych powodów, czêsto bardzo osobistych:

3 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe z nie najepszych stosunków z rodzicami, z obawy przed ujawnieniem wystêpuj¹cych w domu probemów i trudnoœci, ze z³ego doœwiadczenia wyniesionego ze œwi¹tecznych spotkañ rodzinnych. Trzeba tak e iczyæ siê z oporem ze strony tych uczniów, którzy manifestuj¹ tak czêsty wœród m³odych udzi niechêtny stosunek do obrzêdów reigijnych czy reigii w ogóe. Maj¹c œwiadomoœæ przyczyn ewentuanego oporu, bêdziemy w stanie epiej przygotowaæ strategiê negocjacji z kas¹. Okazj¹ do dyskusji mo e byæ prezentacja kasowego programu wychowawczego. Istotne jest jednak, aby zapoznaæ uczniów nie tyko z jego treœci¹, ae równie z ceami, których reaizacja zak³ada m.in. wspón¹ wigiiê. Wa ne! Zarówno program wychowawczy, jak i jego poszczegóne eementy, warto przedstawiæ uczniom po nieco bi szym przyjrzeniu siê kasie, np. po wyjeÿdzie integracyjnym. To pozwoi dostosowaæ ofertê do specyfiki grupy. Poza tym ³atwiej bêdzie przekonaæ wychowanków do naszych pomys³ów, gdy zdo³amy zdobyæ ich sympatiê i zaufanie. Dyskusjê o programie wychowawczym mo na przeprowadziæ na godzinie wychowawczej, ae epiej wykorzystaæ inn¹ okazjê ub umówiæ siê z kas¹ tak, aby nie byæ pod presj¹ dzwonka. Dyskusja nad poszczegónymi punktami mo e (i chyba powinna) byæ burziwa. Z doœwiadczenia wiemy, e w pierwszej kasie wigiia z udzia³em rodziców budzi najwiêksze opory. Jeœi reakcja kasy jest gwa³towna, proponujemy: spokojne przeczekanie gremianego wybuchu oraz próby wyœmiania pomys³u, zaproponowanie, aby ka dy powiedzia³, co s¹dzi o pomyœe i uzasadni³ swoj¹ negatywn¹ ub pozytywn¹ opiniê, przedstawienie w³asnego pog¹du i wyjaœnienie, daczego zae y nam na takiej w³aœnie formie kasowej integracji, wyjaœnienie, e uroczystoœæ co prawda nawi¹zuje do œwi¹t Bo ego Narodzenia, ae jej g³ówny ce to pog³êbienie integracji i okazja do bycia ze sob¹, poproszenie uczniów o kredyt zaufania. s. 3 Co zrobiæ, gdy kasa zdecydowanie odmówi? Wydaje nam siê, e program wychowawczy ka dej kasy powinien byæ tworzony z uwzgêdnieniem specyfiki grupy, z któr¹ pracujemy. Jeœi napotkamy na zdecydowany opór wobec naszych propozycji, powinniœmy siê zastanowiæ, czy je forsowaæ. Czasami epiej po prostu zmodyfikowaæ w³asne pany. Inaczej jest w przypadku odrzucenia propozycji przez pojedyncze osoby ub grupy. W takiej sytuacji warto wnikiwie zbadaæ, co mo e byæ przyczyn¹: niechêæ do bi szych kontaktów z koegami, pog¹dy na temat reigii czy mo e powa ne probemy domowe? OdpowiedŸ na te pytania pozwoi obraæ w³aœciw¹ strategiê wobec kontestuj¹cych uczniów.

4 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy Przyk³ad Tu przed kasow¹ wigii¹ uczennica w indywiduanej rozmowie oœwiadczy³a, e nie przyjdzie na wieczerzê, gdy wybiera siê na ni¹ jej ojciec, z którym od pewnego czasu jest w bardzo ostrym konfikcie. Ju samo poinformowanie o przyczynach panowanej nieobecnoœci mo na by³o uznaæ za proœbê o interwencjê w sytuacjê domow¹ trudn¹ da m³odego cz³owieka. Z teefonicznej rozmowy z ojcem wynika- ³o, e konfikt dotyczy jej postêpów w nauce i rzeczywiœcie jest doœæ powa ny (od pewnego czasu nie rozmawiai ze sob¹), ae w³aœnie wspón¹ obecnoœci¹ na wigiii kasowej ojciec pragn¹³ poprawiæ ich wzajemne reacje. Rozmowê zakoñczy³ gor¹c¹ proœb¹ o przekonanie córki, aby jednak przysz³a. Pomog³a d³u sza rozmowa oraz proœba o zaufanie i danie szansy wszystkim i sobie, i ojcu, i wychowawcy, który przecie w jakimœ stopniu zosta³ wmieszany w domowy konfikt. Na kasow¹ wieczerzê przybyi osobno, ae wrócii ju razem i da³o to wychowawcy wiek¹ satysfakcjê. Dziesiêcioetnie doœwiadczenie pozwaa nam stwierdziæ, e po pierwszej kasowej wigiii z udzia³em rodziców ju nigdy nie bêdzie potrzeby namawiaæ uczniów do organizowania koejnych. Z ich wypowiedzi wynika³o, e nie wyobra aj¹ sobie, aby takiej uroczystoœci nie by³o. Niemniej przy przygotowywaniu programu wychowawczego na nowy rok szkony zawsze warto zapytaæ wychowanków, czy kasowa wigiia bêdzie organizowana w dotychczasowej formie. Najepszym sposobem na to jest otwarta dyskusja, a w kasach o mniejszym poczuciu bezpieczeñstwa anonimowa ankieta. s. 4 Przyk³ad Warto dodaæ, e burziwa dyskusja dotycz¹ca panowanej przez nas formy wieczerzy mia³a miejsce tyko w przypadku pierwszej kasy. W dwóch nastêpnych kasach propozycja zorganizowania kasowej wigiii z udzia³em rodziców nie wzbudza³a podobnych emocji. Mog³o to wynikaæ z epszych reacji z rodzicami ub z wczeœniejszych doœwiadczeñ uczniów. Pewn¹ roê odegra³a równie ich wiedza o tym, e proponowany im program wychowawczy by³ wczeœniej z sukcesem reaizowany. Mogi siê o tym przekonaæ m.in. na organizowanych przez nas spotkaniach z absowentami naszego iceum. Trzecim wa nym krokiem przy podejmowaniu decyzji o zorganizowaniu wigiii kasowej jest przekonanie do pomys³u rodziców uczniów. Najczêœciej bywa tak, e jeœi uda nam siê pozyskaæ dzieci, to i rodzice chc¹ siê zaanga owaæ. Niemniej jednak warto przed rozmow¹ z rodzicami mieæ œwiadomoœæ, e: mog¹ nie byæ gotowi do tak bezpoœrednich kontaktów z wychowawcami i innymi rodzicami, mog¹ nie dysponowaæ czasem, zw³aszcza w napiêtym okresie przedœwi¹tecznym, mog¹ nie byæ w stanie ponieœæ niezbêdnych wydatków.

5 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe Rozmowê z rodzicami warto od³o yæ na drugi miesi¹c roku szkonego (paÿdziernik, pocz¹tek istopada). To pozwoi na przynajmniej pobie ne zapoznanie siê z sytuacj¹ domow¹ uczniów, pozyskanie sympatii ich opiekunów, a i rodzicom da czas na obdarzenie zaufaniem wychowawcy. Zaprezentowanie pomys³u rodzicom mo e odbyæ siê podczas panowego ub specjanie w tym ceu zwo³anego zebrania. Tu równie najepsz¹ strategi¹ jest: precyzyjne przedstawienie ceów, jakie zamierzamy osi¹gn¹æ przez organizacjê wspónej wigiii, pozwoenie uczestnikom spotkania na swobodne zaprezentowanie swoich opinii, zachêcanie do obdarzenia nas zaufaniem, wskazywanie pusów, jakie niesie ze sob¹ integracja rodziców, np. ³atwiejsze porozumiewanie siê w sprawach probemów kasowych czy zdobycie doœwiadczenia przed organizacj¹ studniówki. Oczywiœcie mo e siê zdarzyæ, e rodzice nie wyra ¹ ochoty na wspón¹ wigiiê ub, co gorsza, pocz¹tkowo zgodz¹ siê, a na etapie organizacji wycofaj¹. Wtedy pozostaje wspóny wieczór z uczniami i koniecznoœæ anaizy przyczyn takiego zachowania rodziców. Przyk³ad Nasze doœwiadczenia ze wspó³pracy z rodzicami przy organizacji kasowej wigiii s¹ jak najepsze. Zdecydowana wiêkszoœæ rodziców ju po pierwszej uroczystoœci by³a ze sob¹ po imieniu, a kika osób siê ze sob¹ zaprzyjaÿni³o. Zaanga owanie rodziców w poszczegónych kasach i w koejnych atach przybiera- ³o ró ne formy. Jednego roku rodzice zaproponowai, aby m³odzie sama utworzy³a komitet organizacyjny, ustai³a menu, przygotowa³a dekoracje i... zaprosi³a rodziców. W pierwszej chwii propozycja nieco nas zaskoczy³a i zastanawiaiœmy siê, czy przyjmuj¹c j¹, czegoœ wa nego z naszej koncepcji nie tracimy. Jednak zaufaiœmy rodzicom i dzieciom. Pod wzgêdem atmosfery i przebiegu wieczór nie by³ gorszy od poprzednich, a uczniowie czui siê na nim prawdziwymi gospodarzami. s Etap II Przygotowania Koniecznym warunkiem dobrego przygotowania uroczystoœci i stworzenia podczas niej odpowiedniej atmosfery jest dok³adne zapanowanie dzia³añ. W tej kwestii warto siê zastanowiæ, czy braæ na siebie obowi¹zek koordynowania ca³oœci, czy mo e powierzyæ tê funkcjê komuœ z rodziców ub z uczniów? W pierwszym przypadku zachowujemy kontroê na ca³oœci¹ przygotowañ, ae z góry musimy przyj¹æ, e bêdzie to od nas wymagaæ du ego wysi³ku i zaanga owania czasowego. Poza tym mo e stwarzaæ sporo niezrêcznych sytuacji, np. gdy bêdziemy dopytywaæ siê rodziców o zadekarowanie przygotowania wigiijnych potraw.

6 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy W drugim przypadku mo e i nie jesteœmy na bie ¹co poinformowani o stanie przygotowañ, a ostateczny kszta³t wieczoru zawsze bêdzie da nas pewn¹ niewiadom¹, jednak dziêki temu uaktywniamy rodziców i uczniów. Dajemy im okazjê do epszego poznania siebie nawzajem, co przecie jest jednym z ceów kasowej wigiii. Najepszym sposobem jest naszym zdaniem powo³anie wigiijnego komitetu organizacyjnego Komitet organizacyjny Ka dy wychowawca niejednokrotnie stawa³ przed probemem wy³onienia trójki kasowej. Cisza, jaka czêsto zapada po pytaniu: Kto z pañstwa by zechcia³...?, jest przykra da obu stron. Bardzo czêsto zg³aszaj¹ siê osoby, które nie s¹ w stanie tej ciszy wytrzymaæ. Anaiza przyczyn tego zjawiska wykracza poza temat niniejszego tekstu, jednak przywo³ujemy je po to, aby postawiæ tezê, e aktywnoœæ rodziców zarówno w kasie, jak i szkoe jest bezpoœrednio zae na od stopnia wp³ywu rodziców na to, co siê w kasie b¹dÿ w szkoe dzieje. Jeœi mamy pomys³ na kasê i potrafimy go w sposób czyteny przedstawiæ, a ponadto pozwoimy rodzicom byæ jego wspó³twórcami, to nie bêdziemy miei wiêkszych k³opotów ze znaezieniem wœród nich sojuszników i wspó³pracowników. Datego podczas organizowania kasowej wieczerzy wigiijnej tak wa na jest akceptacja pomys³u przez rodziców naszych wychowanków. Warunkuje to stopieñ ich zaanga owania w sam¹ imprezê. s. 6 Wa ne, abyœmy potrafii wyjaœniæ, daczego zae y nam na aktywnoœci rodziców podczas przygotowañ. Jeœi to siê powiedzie, powo³anie kasowego komitetu organizacyjnego nie przysporzy trudnoœci. Mo na jego formowanie powierzyæ istniej¹cej ju trójce kasowej abo zaproponowaæ podczas zebrania kasowego, aby rodzice zg³aszai siê do wykonania konkretnych zadañ, takich jak: zbiórka ewentuanych funduszy, transport produktów, aran acja sto³u, przygotowanie potraw, zakup wiêkszej ioœci napojów, dostarczenie zastawy, sprz¹tanie po wigiii. W wieu szko³ach odbywaj¹ siê imprezy, na których u ywa siê szkonego serwisu. Przed kasow¹ wigii¹ mo na zwróciæ siê do dyrekcji z proœb¹ o jego udostêpnienie. Jednak najepszym pomys³em jest zakupienie z kasowych funduszy zastawy jednorazowej. Po uroczystoœci niezmiernie u³atwia to sprz¹tanie. Probemem mo e byæ znaezienie odpowiednio du ego obrusa. Mo na poprosiæ kika osób o dostarczenie w³asnych abo zakupiæ obrus da kasy, który s³u yæ bêdzie równie w nastêpnych atach. Jednak w tym przypadku warto zawczasu zadbaæ, aby zg³o-

7 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe sii siê chêtni do uprania go po imprezie. Czêsto bywa, e do zadañ o charakterze technicznym zg³aszaj¹ siê osoby, które nie mog¹ ub nie ubi¹ gotowaæ. W ten sposób pragn¹ one w³¹czyæ siê we wspón¹ uroczystoœæ. Sporz¹dzona przez wychowawcê ub trójkê kasow¹ ista zadañ i osób za nie odpowiedzianych mo e byæ podstaw¹ dzia³ania komitetu organizacyjnego. Zawsze jednak warto, aby zg³osi³ siê chêtny do koordynowania ca³oœci (jeœi nie jest to wychowawca). Mog¹ to byæ osoby z trójki kasowej ; powinny one wymieniæ siê teefonami i ustaiæ ewentuane terminy. Pozostaje jednak pytanie: co zrobiæ, jeœi w organizacjê wieczoru zaanga uje siê tyko czêœæ rodziców? Przy wszystkich niema kasowych przedsiêwziêciach spotkamy osoby bardzo aktywne i takie, których nic nie sk³oni do wspó³pracy. Wszystko zae y od tego, jak du y jest odsetek osób biernych ub niechêtnych. Jeœi jest to grupa pokaÿna, wówczas musimy siê zastanowiæ, daczego tak jest i przeanaizowaæ nasz sposób pracy z rodzicami. Naszym zdaniem: Aktywnoœæ rodziców w du ym stopniu jest pochodn¹ stopnia akceptacji naszych pomys³ów na pracê z kas¹. Nie dowiemy siê nigdy, jak wyg¹da wspó³praca z rodzicami i miêdzy rodzicami, jeœi nie spróbujemy zorganizowaæ wspónej imprezy. Wspóna wigiia i ujawnione podczas jej organizowania probemy mog¹ byæ doskona³¹ okazj¹ do rozmowy z rodzicami o kszta³cie wspó³pracy oraz o programie wychowawczym Termin Istotnym eementem przygotowañ jest odpowiednio wczesne ustaenie terminu kasowej wigiii. Oczywiœcie powinien to byæ okres bezpoœrednio poprzedzaj¹cy ferie, ae musimy pamiêtaæ, e w wiêkszoœci domów to czas gor¹czkowych przygotowañ do œwi¹t Bo ego Narodzenia. Wiee osób spêdza je poza domem, a chc¹c unikn¹æ przedœwi¹tecznego szczytu komunikacyjnego, bardzo czêsto wyje d a wczeœniej. Z tych powodów najepszym terminem jest przedostatni dzieñ nauki w szkoe przed rozpoczêciem ferii œwi¹tecznych. s. 7 W wieu szko³ach kasowe wigiie najczêœciej bez udzia³u rodziców odbywaj¹ siê w trakcie ostatniego dnia nauki przed feriami. Dzieje siê tak przede wszystkim ze wzgêdów organizacyjnych. Jednak takie wigiie pozbawione s¹ uroku wieczoru oœwietanego baskiem œwiec i ampek na choince. W wigiii zorganizowanej w ci¹gu dnia z oczywistych powodów nie mog¹ wzi¹æ udzia³u rodzice. Datego najepsz¹ por¹ na spotkanie jest wieczór, oko³o Te doœæ szczegó³owe ustaenia, w dodatku poprzedzaj¹ce imprezê o dwa miesi¹ce, pozwo¹ wszystkim na zapanowanie sobie tego wieczoru.

8 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy 3.3. Zaproszeni goœcie Warto siê zastanowiæ, czy i kogo zaprosiæ na nasz¹ wigiiê. Taka decyzja powinna byæ odpowiednio wczeœniej przedyskutowana zarówno z uczniami, jak i rodzicami. Jeœi wszyscy zgadzaj¹ siê na zapraszanie dodatkowych osób, to warto zadbaæ, aby wychowankowie nie zapomniei o zaproszeniu na wigiiê dyrekcji szko³y i nauczyciei. Mo na to uczyniæ na wiee sposobów. Nasi uczniowie osobiœcie zapraszai pani¹ dyrektor, a w pokoju nauczycieskim wieszai na tabicy og³oszeñ kartkê œwi¹teczn¹ z informacj¹ o terminie wigiijnego spotkania. Obecnoœæ dyrekcji i niektórych nauczyciei pozwoi na pozytywne skrócenie naturanego w yciu szkonym dystansu, jaki siê tworzy miêdzy dwoma stronami katedry. Przyk³ad Nasi wychowankowie sami dopominai siê o obecnoœæ na wigiii kasowej zaprzyjaÿnionych z kas¹ osób: by³ych, ukochanych nauczyciei, psychoogów, którzy prowadzii z nimi zajêcia na ró nym etapie ich obecnoœci w szkoe czy absowentów, z którymi miei okazjê wspó³pracowaæ np. przy organizowaniu zieonych szkó³. Podczas przygotowañ do pierwszej kasowej wigiii pojawi³ siê pomys³ zaproszenia na uroczystoœæ by³ej uczennicy Kasi, która odesz³a zaedwie po trzech miesi¹cach nauki. Zapraszanie koegów, którzy w ci¹gu kiku at nauki pogubii siê po drodze, sta³o siê kasowym zwyczajem. Odzew ze strony zapraszanych by³ ró ny. Na przyk³ad wspomniana Kasia na drug¹ wigiiê przyby³a z mê em i kikumiesiêcznym synkiem, który zagra³ roê Dzieci¹tka w kasowej szopce. s. 8 Warto rozwa yæ kwestiê obecnoœci naszych wspó³ma³ onków, a nawet dzieci, na tej uroczystoœci, co nadawa³oby jej jeszcze bardziej rodzinny charakter. Musimy jednak: byæ ca³kowicie pewni, czy chcemy, aby a do tego stopnia praca zawodowa wkracza³a w nasze ycie osobiste, pamiêtaæ, e nawet podczas tego wieczoru jesteœmy w pracy i mamy obowi¹zki, np. powinniœmy jako ostatni opuœciæ szko³ê Coœ da ducha Wiêkszoœæ wieczorów wigiijnych w naszych domach nie mo e obyæ siê bez koêd czy nastrojowej muzyki. Aby kasowa wigiia mia³a podobny kimat, warto zadbaæ o program artystyczny. W tej sprawie mo na naradziæ siê przede wszystkim z muzycznie utaentowanymi uczniami i zaproponowaæ przygotowanie programu wokanego (koêdy i pastora³ki). Aby jak najwiêcej osób uczestniczy³o we wspónym œpiewaniu koêd, mo na przygotowaæ kserokopie tekstów.

9 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe W poskiej tradycji z wigii¹ nierozerwanie zwi¹zana jest choinka, a jej ubieranie to ca³y rytua³. Warto ten kimat przenieœæ na grunt kasy. Uczniowie mog¹ sami wykonaæ ozdoby ub przynieœæ po jednej bombce choinkowej podpisanej swoim imieniem. Kasowa choinka, przybrana przez uczniów i ustawiona nawet kika dni wczeœniej w sai, zapowiadaæ bêdzie zarówno zbi aj¹ce siê œwiêta, jak i kasow¹ wigiiê. Wa ne! Nasi wychowankowie powinni byæ przekonani, e ka dy z nich jest wa ny, potrafi coœ szczegónego, jest kimœ niepowtarzanym. W zwi¹zku z tym proponujemy zadbaæ o trafny podzia³ obowi¹zków. Jedni mog¹ æwiczyæ koêdy, inni dekorowaæ choinkê ub przygotowywaæ zaproszenia da grona pedagogicznego. Ch³opców mo na ponadto zaanga owaæ do przygotowania sai ustawienia sto³ów i krzese³ek itp. Najepiej, aby te zadania i roe zosta³y wyznaczone ju w koñcu paÿdziernika ub na pocz¹tku istopada. 4. Pierwsza kasowa wigiia, czyi jak to by³o? Jesteœmy przekonani, e ka da kasowa wigiia zorganizowana wed³ug powy szego schematu bêdzie inna i niepowtarzana. Tak by³o w naszym przypadku. Jednak wszystkie koejne spotkania odwo³ywa³y siê, zarówno w sferze emocji, jak i scenariusza, do tej pierwszej. Datego w³aœnie na jej podstawie chcieibyœmy opisaæ przebieg uroczystego wieczoru. Umówionego dnia pierwsze pojawi³y siê mamy, których zadaniem by³o dostarczenie napojów. Nastêpne mamy zajê³y siê dekoracj¹ sto³u. Szczegóny taent wykaza³a na tym pou mama Adama, która by³a ju etatow¹ dekoratork¹ w naszej kasie. W porozumieniu z rodzicami zdecydowaiœmy siê na wariant szwedzkiego sto³u najepszy przy du ej iczbie osób. Poza tym wymusza³o to przemieszczanie siê, co stwarza³o okazje do rozmów. Da zmêczonych ustawiiœmy pod œcian¹ krzese³ka. s. 9 Niewiadom¹ by³y da nas potrawy przygotowywane przez mamy. Zw³aszcza to, czy bêd¹ mia³y postny, zgodny z posk¹ tradycj¹ charakter. Co prawda od kiku tygodni przecieka³y do nas informacje od uczniów, ae to, co zobaczyiœmy na udekorowanym stoe, przesz³o wszekie nasze oczekiwania: kika rodzajów dañ z ryby, sa³atki, pierogi, paszteciki, pierniki, kuski z makiem i rozmaite ciasta. Wigiia rozpoczê³a siê z 15-minutowym opóÿnieniem chcieiœmy (wychowawca i pedagog), aby wszyscy byi obecni. Witaiœmy przybywaj¹cych przy wejœciu do sai. Z wiek¹ radoœci¹ i wzruszeniem patrzyiœmy na odœwiêtnie ubrane dzieci i rodziców, którzy wchodzii z pewnym onieœmieeniem. Wiee rodzin przysz³o w pe³nym sk³adzie, nie tyko rodzice i uczniowie, ae tak e rodzeñstwo, a nawet dziadkowie. Na naszej pierwszej wigiii by³o oko³o 70 osób.

10 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy Sygna³em do rozpoczêcia by³o wygaszenie œwiat³a eektrycznego i zapaenie œwiec. Podczas pierwszej wigiii podzieiiœmy siê roami wychowawca odczyta³ fragment Ewangeii, a pedagog z³o y³a w naszym imieniu yczenia. Ten schemat utrzyma³ siê w zasadzie przez wszystkie spotkania, jednak w starszych kasach powierzaiœmy odczytanie tekstu Pisma Œwiêtego jednemu z uczniów. Chcieiœmy przez ten symboiczny gest pokazaæ, e staj¹ siê ju doroœi i przejmuj¹ nasze roe. Podczas wszystkich wigiii do najbardziej wzruszaj¹cych nae a³ moment, gdy s³uchaiœmy s³ów o Narodzeniu. W yczeniach kierowanych do rodziców zawsze podkreœaiœmy, e maj¹ wspania³e dzieci i przypominaiœmy ich osi¹gniêcia. S³owa do m³odzie y zawiera³y krótki bians mijaj¹cego roku i zapowiedÿ tego, co nas jeszcze czeka. Potem nast¹pi³o sk³adanie yczeñ i ³amanie siê op³atkiem. W te s³yszeiœmy koêdy. W takich momentach czuiœmy, e jesteœmy bisko i e dzieje siê coœ naprawdê wa nego. Nastêpnie z zapa³em przyst¹piiœmy do konsumowania smako³yków. Podczas pierwszej wigiii najwiêksz¹ sensacj¹ by³a os³awiona ryba w szmacie, ae i inne potrawy d³ugo nie pozostawa³y na stoe. Moment, gdy coraz wiêcej osób zasiada³o na krzese³kach pod œcianami, uznaiœmy za w³aœciwy do przedstawienia krótkiego programu artystycznego, który koñczy³ siê zbiorowym œpiewaniem koêd. By³a to chwia kuminacyjna. s. 10 Po mniej wiêcej dwóch godzinach od rozpoczêcia wieczoru pojedyncze osoby zaczê³y siê egnaæ. Rodzice, którzy podjêi siê niewdziêcznego, ae wa nego obowi¹zku sprz¹tania i zmywania, powoi zaczêi zabieraæ siê do pracy. Towarzyszyiœmy im do samego koñca i jako ostatni, zmêczeni, ae szczêœiwi, oko³o opuœciiœmy szko³ê. Pierwsza tak bardzo udana kasowa wigiia stanowi³a wa ny punkt odniesienia da koejnych. Jej przebieg narzuci³ wiêc schemat wszystkim nastêpnym. Jego najwa niejsze eementy to: przygotowanie sai przez uczniów, wariant szwedzkiego sto³u, stroiki na stó³ i akcenty bo onarodzeniowe wykonane przez rodziców, nakrycie sto³u pod kierunkiem mam z komitetu organizacyjnego, rozpoczêcie uroczystoœci dopiero, gdy ju wszyscy przybyi, odczytanie fragmentu Ewangeii, yczenia od wychowawców i pani dyrektor, gremiane ³amanie siê op³atkiem, kosztowanie potraw, œpiewanie koêd,

11 Reaizacja programu wychowawczego kasy Wydarzenia kasowe uprz¹tanie sto³u po wigiii przez wczeœniej wybranych uczniów i rodziców, opuszczenie szko³y przez wychowawców jako ostatnich. 5. Podsumowanie Wigiie kasowe mog¹ wyg¹daæ inaczej. Zae y to przecie od specyfiki kasy, szko³y czy wreszcie pomys³owoœci wychowawcy i m³odzie y. Da nas ta formu³a, bêd¹ca zarówno efektem naszych przemyœeñ, jak i spontanicznych pomys³ów, sta³a siê nie tyko jedn¹ ze skutecznych metod pracy wychowawczej, ae tak e nios³a spory ³adunek emocji i dziêki temu bardzo zbi a³a nas do siebie. Ka da kasa ma w³asn¹ specyfikê, ka dy wychowawca wie najepiej, co w jego kasie mo na zrobiæ i jakie s¹ jej najwiêksze potrzeby. Zastosowanie przez nas takiej formy organizacji kasowej wigiii by³o zgodne z programem wychowawczym kasy. Powy szy opis mo e pos³u yæ jako pomoc w zapanowaniu i przeprowadzeniu w podobny sposób wigiii w kasie ub w innej grupie m³odzie y. þ Lista kontrona Tym wszystkim, którzy chcieiby skorzystaæ z naszej propozycji, przypominamy: Zawsze omów propozycje wieczoru z m³odzie ¹ i rodzicami. Nie zapomnij poinformowaæ dyrekcji szko³y o swych panach, bo uroczystoœæ bêdzie mia³a miejsce w godzinach wieczornych, kiedy szko³a najczêœciej nie funkcjonuje. Zaproœ dyrekcjê i koegów z grona pedagogicznego. Rozpocznij organizacjê odpowiednio wczeœniej oko³o 2 miesi¹ce przed dat¹ imprezy. Równie wczeœnie usta najepszy da wszystkich termin. Podczas przygotowañ zadbaj o szczegó³y organizacyjne, ae jednoczeœnie zostaw won¹ rêkê rodzicom i obdarz zaufaniem m³odzie. W trakcie wigiii b¹dÿ gospodarzem uroczystoœci. Opuœæ szko³ê ostatni. Na najbi szej godzinie wychowawczej omów z m³odzie ¹ przebieg spotkania. Przy najbi szej okazji podziêkuj tym wszystkim, którzy przyczynii siê do zorganizowania wieczerzy wigiijnej. s. 11 Powodzenia i Weso³ych Œwi¹t!

12 Wydarzenia kasowe Reaizacja programu wychowawczego kasy Za³¹cznik Harmonogram przygotowañ do kasowego wieczoru wigiijnego Lp. Zadania Osoby odpowiedziane 1. Uwzgêdnienie kasowej wigiii w programie wychowawczym kasy wychowawca 2. Rozmowa z uczniami: wychowawca, nw kasie pierwszej na temat samorz¹d kasowy norganizacji wigiii nw kasach starszych anaiza npoprzedniej uroczystoœci i podjêcie ndecyzji o organizowaniu tegorocznej 3. Spotkanie z rodzicami dotycz¹ce wychowawca, trójka organizacji wigiii i ewentuanego kasowa powo³ania komitetu organizacyjnego 4. Przygotowanie do wigiii wychowawca, komitet organizacyjny, samorz¹d kasowy 5. Zaproszenie dyrekcji szko³y i nauczyciei wychowawc a i samorz¹d kasowy 6. K asowy wieczór wigiijny wychowawca, rodzice, uczniowie 7. Omówienie przebiegu organizacji i samego wieczoru wychowawca wrzesieñ Termin paÿdziernik prze³om paÿdziernika i istopada paÿ dziernik grudzieñ pierwsze dni grudnia jeden z ostatnich dni nauki przed feriami œwi¹tecznymi styczeñ s. 12

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Młodzieżowa Rada Dzielnicy sposób na zaangażowanie obywatelskie młodzieży Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Tekst jednolity ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ - DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH- ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W TARNOBRZEGU

REGULAMIN IMPREZ - DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH- ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W TARNOBRZEGU REGULAMIN IMPREZ - DYSKOTEK I ZABAW SZKOLNYCH- ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W TARNOBRZEGU 1. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się imprezy, dyskoteki lub zabawy szkolne, jako

Bardziej szczegółowo

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka"

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: ALE-Bombka przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka" CEL KONKURSU: >twórcze wykorzystanie wolnego czasu, >kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej, >inspirowanie twórczych działań plastyczno-manualnych. KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zakrzówku Szkolny Program Aktywnej Współpracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zakrzówku Szkolny Program Aktywnej Współpracy ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zakrzówku Szkolny Program Aktywnej Współpracy 1 I. Okres planowania: 01.09.2014 31.08.2015 II. Skład zespołu planującego (6 RUN): W skład zespołu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy pracownicy szkoły.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy pracownicy szkoły. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI PALĄCYMI PAPIEROSY POD HASŁEM PALĄCY - NIE MYŚLI, MYŚLĄCY - NIE PALI CEL: 1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły wobec uczniów sięgających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo