DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE II STOPNIA"

Transkrypt

1 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy w przyszłym zawodzie oraz przygotowanie studentów do sprawnego wykonywania czynności zawodowych. W trakcie praktyki zawodowej student: poznaje specyfikę organizacji różnych placówek prowadzących fizjoterapię, zapoznaje się z urządzeniami i sprzętem rehabilitacyjnym danego ośrodka oraz organizacją stanowisk pracy fizjoterapeutów, zapoznaje się z kompleksową rehabilitacją prowadzoną w danej specjalistycznej placówce, realizuje procedury fizjo pod nadzorem Opiekuna praktyki, opanowuje umiejętności zbierania wywiadu oraz wykonywania badań dla potrzeb fizjoterapii i interpretacji ich wyników, poznaje zasady doboru sprzętu rehabilitacyjnego/zaopatrzenia ortopedycznego, uczy się tworzyć i dobierać programy fizjoterapii indywidualnie do określonego schorzenia i warunków realizacji, poznaje metody oceny efektów prowadzonej fizjoterapii, uczy się modyfikować program w celu maksymalizacji efektów prowadzonej rehabilitacji, uczy się prowadzić rzetelną dokumentację fizjoterapeutyczną. Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE II STOPNIA. (imię i nazwisko studenta) Nr albumu ul Warszawska 26 a Rzeszów tel

2 Praktyki. Fizjoterapia Kliniczna Fizjoterapia Kliniczna RAZEM Sem. po II w IV Liczba godz Godz. kontaktowe Godz. niekontak ECTS 9 15 Zaliczenia przez Kierownika Praktyk SPIS RZECZY 1. ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ KIEROWNIKA PRAKTYK 1. ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ KIEROWNIKA PRAKTYK...str CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH.... str OBOWIĄZKI STUDENTÓW str PRAWA STUDENTÓW str OBOWIĄZKI UCZELNI I ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH...str OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH....str REGULAMIN ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.str PRAKTYKI ZAWODOWE..str. 13 I. PRAKTYKA - FIZJOTERAPIA KLINICZNA PO II SEMESTRZE...str. 13 II. PRAKTYKA - FIZJOTERAPIA KLINICZNA W IV SEMESTRZEstr

3 5. OBOWIĄZKI UCZELNI I ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. Uczelnia wspólnie z zakładem pracy, w którym odbywa się praktyka zawodowa zapewnia studentom warunki do odbywania tej nauki. 2. Warunki nauki dotyczą: organizacji stanowisk pracy, ich urządzenia i wyposażenie, pomieszczeń do przechowywania odzieży i pomocy naukowych. 3. W przypadku gdy Kierownik praktyk wyrazi zgodę studentowi na odbycie praktyki zawodowej poza placówkami mającymi umowy z Uczelnią to: zatwierdzoną zgodę Kierownik praktyk przesyła do Sekcji Kształcenia Praktycznego UR, który wysyła do placówki: porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla obu stron), umowę cywilno-prawną dla Opiekuna praktyk sporządzoną w dwój jednobrzmiących egzemplarzach (po jednej dla obu stron), student może przystąpić do odbywania praktyki po podpisaniu porozumienia przez obie strony, nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwia zawarcie porozumienia o organizacji praktyki, po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć u Kierownika praktyk następujące dokumenty: dziennik praktyk z wpisaną oceną z praktyki i opinią o studencie odbywającym praktykę zawodową oraz indeks i kartę zaliczeniową wraz z wpisaną oceną 4. Wydział Medyczny ubezpiecza studenta w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 5. Uczelnia i zakład pracy współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych z praktyką zawodową OBOWIĄZKI STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE 1. Student posiada aktualne badania lekarskie, które przedkłada Opiekunowi w dniu rozpoczęcia praktyk. 2. Student ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki i przedkłada je Opiekunowi w dniu rozpoczęcia praktyk. 3. Student posiada zaliczenie w indeksie ze szkolenia BHP pokazuje do wglądu Opiekunowi w dniu rozpoczęcia praktyk. 4. Student zgłasza się do wyznaczonego Opiekuna praktyk w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie w placówce, w której będzie odbywała się praktyka. 5. Student niezwłoczne przedkłada Kierownikowi praktyk indywidualny harmonogram odbywania praktyk (data, godziny praktyk), ustalony na pierwszym dniu praktyki, a zatwierdzony przez opiekuna praktyki (nie dotyczy praktyk realizowanych wg zatwierdzonych przez Dyrekcję Instytutu Fizjoterapii harmonogramów zajęć). 6. Student, któremu została przyznana przez Kierownika praktyk zgoda na odbywanie praktyki poza ośrodkami posiadającymi umowy z UR na organizację praktyk - zobowiązany jest przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć Opiekunowi: sylabus, wg którego musi być realizowana praktyka zawodowa oraz dokumenty wymienione w pkt Student zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi praktyk dokument wymieniony w pkt Studenta obowiązuje 100% frekwencja na praktyce zawodowej. 8. Student, który opuścił praktyki zawodowe w danej placówce z powodów usprawiedliwionych powinien je odpracować w terminie ustalonym przez Opiekuna praktyk. 9. Student jest zobowiązany poinformować w ciągu 3 dni Opiekuna praktyk o swojej chorobie lub wydarzeniu losowym. 10. Studentka ciężarna jest zobowiązana do poinformowania o ciąży Opiekuna praktyk i Kierownika praktyk oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające: czas trwania ciąży, orzeczenie o możliwości odbywania praktyk zawodowych pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania praktyki zawodowej. Na prośbę studentki Dziekan Wydziału po konsultacji z Kierownikiem praktyk może wyrazić zgodę na kontynuowanie praktyk zawodowych lub urlopuje studentkę. 11. Student zapoznaje się z sylabusem praktyki wymaganiami wstępnymi, programem praktyki, celami praktyki, zasadami zaliczenia, literaturą. 5

4 12. W czasie trwania praktyk zawodowych student jest zobowiązany do: pogłębiania i rozszerzania swoich wiadomości teoretycznych w konfrontacji z praktyką, optymalnego wykorzystania czasu i warunków nauki, opanowania i zaliczania w całości treści objętych programem nauczania przed zakończeniem zajęć w danej placówce, troski o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, personelu i własne, bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej, dbałość o estetykę umundurowania i swój wygląd zewnętrzny, oszczędnego gospodarowania materiałami, środkami, narzędziami i sprzętem. 13. W czasie praktyk zawodowych student nie może: samodzielnie zmieniać placówki, skracać, przedłużać godzin pracy oraz samodzielnie opuszczać placówki, udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta (osobom postronnym, rodzinie), rozmawiać z pacjentem na temat chorób innych pacjentów, wykonywać bez porozumienia z Opiekunem praktyk zawodowych jakichkolwiek zleceń wydawanych przez innych pracowników ośrodka służby zdrowia. 14. Student zapoznaje się z regulaminem placówki, w której odbywa się praktyka oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 15. Student zapoznaje się i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w zakładzie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie danych osobowych i tajemnicy medycznej. 16. Student zobowiązany jest posiadać własny, odpowiedni ubiór (mundurek, buty, identyfikator). 17. Po odbyciu ostatniej praktyki student zostawia Kierownikowi praktyk - Dziennik Praktyk, który zostaje złożony w archiwum Uczelni na okres 2 lat. 4. PRAWA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE 1. Student ma prawo do korzystania z bazy placówek leczniczych, z którymi uczelnia ma podpisane umowy o organizacji praktyk zawodowych, w terminach wskazanych przez uczelnię. 2. Student studiów niestacjonarnych może starać się o uzyskanie zgody na realizację praktyk w innych zakładach pracy (np. w miejscu pracy/zamieszkania), niż tych wyznaczonych przez Uczelnię. Student studiów stacjonarnych może starać się o uzyskanie zgody na odbywanie praktyk w innych zakładach pracy, niż te wyznaczone przez Uczelnię tylko w 6 wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach. Zgoda może być wyrażona tylko wtedy, gdy placówka nie obciąża finansowo Uczelni oraz student złoży w wyznaczonym terminie dokumenty: podanie do Kierownika praktyk, zgoda dyrekcji ośrodka na przyjęcie studenta na praktyki zawodowe z wyznaczeniem opiekuna praktyk (w zaproponowanym ośrodku musi być możliwa realizacja treści programowych określonych sylabusem). 3. Student może starać się o uznanie praktyki za odbytą i zaliczenie jej, jeżeli charakter pracy zarobkowej lub wolontariatu spełnia wymogi co do miejsc realizacji praktyk i programu praktyki (wg 22 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim). Zgoda może być wyrażona tylko wtedy, gdy student złoży w wyznaczonym terminie dokumenty: podanie do Kierownika praktyk; potwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego wykonywania czynności zawodowych określonych w programie praktyk; zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie uzyskane od pracodawcy. 4. Student w uzasadnionych okolicznościach może starać się o możliwość wcześniejszego (w czasie trwania semestru letniego) odrabiania praktyki rozpoczynającej się według planu studiów po semestrze letnim (na wakacjach). Zgoda może być wyrażona przez Dziekana Wydziału Medycznego, po akceptacji przez Kierownika praktyk tylko wtedy gdy student złoży w wyznaczonym terminie dokumenty: podanie do Dziekana Wydziału, z akceptacją przez Kierownika praktyk, student posiada zaliczone przedmioty określone sylabusie praktyk w wymaganiach wstępnych. 5. Student może odrabiać praktyki zawodowe za granicą, na podstawie trójstronnego porozumienia (wg 22 pkt. 7 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim). 7

5 7. ZASADY ZALICZEŃ PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. Student zobowiązany jest prowadzić na bieżąco wymaganą dokumentację praktyk w Dzienniku praktyk. Student ma obowiązek dokumentowania każdego dnia odbywanych praktyk. W dniu hospitacji praktyk przez pracownika Instytutu Fizjoterapii student przedkłada dziennik praktyk z aktualnie naniesionymi informacjami. 2. Student musi zaliczyć pozytywnie każdy efekt kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych określony sylabusem, aby otrzymać zaliczenie praktyk. 3. Oceny na podstawie osiąganych efektów kształcenia dokonuje Opiekun praktyk dokumentując wpisem w dzienniku praktyk, do indeksu i karty egzaminacyjnej. 4. Student po zakończeniu praktyki zobowiązany jest do złożenia u Kierownika praktyk dzienniczka praktyk z wpisaną oceną praktyki i opinią wystawioną przez Opiekuna praktyk. 5. Student otrzymuje z praktyk zawodowych ocenę niedostateczną jeżeli: nie zaliczył umiejętności objętych programem nauczania, nie osiągnął efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych, nie odrobił opuszczonych zajęć (studenta obowiązuje 100% frekwencja na praktyce zawodowej). 6. Zaliczenie praktyki zawodowej dokonywane są przez Kierownika praktyk wpisem do indeksu i karty zaliczeniowej. 5. OBOWIĄZKI UCZELNI I ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. Uczelnia wspólnie z zakładem pracy, w którym odbywa się praktyka zawodowa zapewnia studentom warunki do odbywania tej nauki. 2. Warunki nauki dotyczą: organizacji stanowisk pracy, ich urządzenia i wyposażenie, pomieszczeń do przechowywania odzieży i pomocy naukowych. 3. W przypadku gdy Kierownik praktyk wyrazi zgodę studentowi na odbycie praktyki zawodowej poza placówkami mającymi umowy z Uczelnią, to: zatwierdzoną zgodę Kierownik praktyk przesyła do Sekcji Kształcenia Praktycznego UR, który wysyła do placówki: porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla obu stron), umowę cywilno-prawną dla Opiekuna praktyk sporządzoną w dwój jednobrzmiących egzemplarzach (po jednej dla obu stron), student może przystąpić do odbywania praktyki po podpisaniu porozumienia przez obie strony, nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwia zawarcie porozumienia o organizacji praktyki, po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć u Kierownika praktyk następujące dokumenty: dziennik praktyk z wpisaną oceną z praktyki i opinią o studencie odbywającym praktykę zawodową oraz indeks i kartę zaliczeniową wraz z wpisaną oceną 4. Wydział Medyczny ubezpiecza studenta w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 5. Uczelnia i zakład pracy współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych z praktyką zawodową. 6. OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH Opiekun reprezentuje Uczelnię w stosunku do studentów odbywających praktykę. 2. Opiekunem może być lekarz medycyny (Praktyka Kliniczna) lub mgr fizjoterapii (pozostałe praktyki) z min. 2-letnim stażem pracy w zawodzie 3. Opiekun praktyki w Zakładzie pracy organizuje pracę studentów oraz sprawuje ciągły i bezpośredni nadzór dydaktyczno-wychowawczy studentami podczas praktyki. 4. Opiekun dokładnie określa praktykantowi zakres czynności jakie powinien wykonać podczas zajęć. Niedopuszczalne jest pozostawianie praktykanta pracującego samodzielnie z pacjentem bez nadzoru opiekuna. 9

6 5. Jeżeli praktyki odbywają się innym tokiem, niż te określone harmonogramami zajęć (zatwierdzonymi przez Dyrekcję Instytutu Fizjoterapii) opiekun zobowiązany jest wspólnie ze studentem ustalić i zaakceptować na piśmie indywidualny harmonogram odrabiania praktyk przez studenta. Wymagane jest podanie dokładnych terminów i godzin odbywania praktyk. Dzienny czas pracy studenta podczas praktyki nie może przekraczać 7.30 godz. 6. Opiekun zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności studentów podczas praktyki. 7. Pracownik placówki wyznaczony do opieki nad praktykantami powinien tak planować urlopy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy aby nie odbywały się podczas trwania praktyki. W losowej sytuacji należy w czasie trwania praktyki wyznaczyć osobę z grona uprawnionych do opieki nad praktykantami, która będzie pełniła tymczasowe zastępstwo. 8. Odbywanie praktyki w soboty również powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem Opiekuna lub w losowej sytuacji przez wyznaczoną osobę z grona uprawnionych - zastępującej Opiekuna. 9. Opiekun ma obowiązek realizowania programu praktyki, zgodnie z jej celami i programem określonym sylabusem praktyk. 10. Opiekun praktyk ma obowiązek zaznajomić studenta z: programem praktyk, zasadami zaliczenia przedmiotu; z organizacją pracy i regulaminem placówki w której student odbywa praktykę; z zasadami BHP i przepisami PPOŻ obowiązujących w danej placówce służby zdrowia oraz przeprowadzić szkolenie stanowiskowe. 11. W przypadku, gdy student rażąco naruszy dyscyplinę pracy lub nie wykonuje zadań wynikających z programu praktyki, Opiekun może przerwać odbywanie praktyki. O fakcie, przyczynach i terminie przerwania praktyki Opiekun praktyk niezwłocznie powiadamia Uczelnię na piśmie. 12. Obowiązkiem opiekuna jest organizacja praktyki tak aby student podczas praktyki: zapoznał się ze specyfiką działalności i organizacją pracy placówki (Oddział Rehabilitacji i inne Oddziały Szpitalne, Oddziały Dzienne Rehabilitacji, Pracownie Fizjoterapii), wykształcił umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), wykształcił umiejętność poprawnego wykonywania badania dla potrzeb fizjoterapii i zabiegów fizjoterapeutycznych, wykształcił umiejętności planowania procesu rehabilitacji medycznej i kontrolowania jego efektywności, wykształcił umiejętność współpracy z lekarzami, fizjoterapeutami i innymi specjalistami, 10 utrwalał pozytywne nawyki zawodowe oraz umiejętność samodzielnego tworzenia warsztatu pracy jako fizjoterapeuty, nawiązywał kontakty zawodowe, umożliwiające wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy. 13. Opiekun praktyk jest zobowiązany do omówienia zasad prowadzenia dziennika praktyk, tak aby student zamieszczał w nim wykonywane czynności, a określone treściami programowymi. 14. Opiekun praktyk jest zobowiązany wystawić studentowi ocenę w dzienniku praktyk, w indeksie i w karcie zaliczeń. 15. Opiekun w trakcie praktyki musi sprawdzać i potwierdzić wpisem w dzienniku praktyk, zaliczenie przez studenta efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, określonych sylabusem. 16. Opiekun praktyki wystawia studentowi opinię o jego pracy w dzienniku praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o osiągniętych przez studenta kompetencjach społecznych. 17. Opiekun nie może wystawić studentowi oceny pozytywnej, jeżeli: nie zaliczy wszystkich efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych określony sylabusem, nie odrobi opuszczonych godzin praktyk. Obowiązki Opiekuna praktyk określone są także w 6 w Zarządzeniu Nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia r. 11

7 8. PRAKTYKI ZAWODOWE I. PRAKTYKA ZAWODOWA - FIZJOTERAPIA KLINICZNA 270 GODZIN 220 godzin godziny kontaktowe 50 godzin godziny niekontaktowe.. (Imię i nazwisko studenta) Rok studiów.. Semestr Dokładny adres placówki (pieczątka)... Termin praktyki.. Dokładne dane opiekuna i pieczątka

8 FIZJOTERAPIA KLINICZNA MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK: Placówki lecznictwa stacjonarnego w strukturze których są pracownie/zakłady/działy/oddziały fizjoterapii/rehabilitacji spełniające wymogi NFZ. PRAKTYKA FIZJOTERAPIA KLINICZNA PO II SEMESTRZE OBEJMUJE 270 GODZIN, W TYM: 1. Fizjoterapia kliniczna Pediatrii 125 godzin (100 godzin kontaktowych + 25 godzin niekontaktowych) w kardiologii: pacjenci np. z: nadciśnieniem tętniczym, z chorobą niedokrwienną serca, po zawałach mięśnia sercowego, z wadami serca, z chorobami naczyń obwodowych, po operacjach kardiochirurgicznych i naczyniowych, z innymi mi chorobowymi w kardiologii i in. w innych ch chorobowych. Szczegółowe cele praktyki, wymagania wstępne, treści programowe, warunki zaliczenia, kryteria oceny zawiera sylabus do praktyki zawodowej z fizjoterapii klinicznej realizowanej po II semestrze. 2. Fizjoterapia kliniczna w Kardiologii 85 godzin (70 godzin kontaktowych + 15 godzin niekontaktowych) 3. Praktyka w Pracowni/Dziale/ Zakładzie/Oddziale Rehabilitacji/Fizjoterapii 60 godzin (50 godzin kontaktowych + 10 godzin niekontaktowych) PRAKTYKA OBEJMUJE: 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dla potrzeb fizjoterapii z wykorzystaniem skal i testów do oceny n/w pacjentów zgodnie z ICF. 2. Planowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu go u n/w pacjentów. 3. Praca z n/w pacjentami - samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, tj. procedur z zakresu kinezyterapii, w tym specjalistyczne metody, procedur z zakresu fizykoterapii i masażu. 4. Współpraca z innymi specjalistami, z pacjentem i jego rodziną. 5. Dobór i stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego u n/w pacjentów. 6. Prowadzenie dokumentacji fizjoj u n/w pacjentów. PRAKTYKA: w pediatrii: dzieci np. z: zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wrodzonymi narządu ruchu, złamaniami kości, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofiami mięśniowymi, wadami postawy ciała, innymi mi chorobowymi w pediatrii i in

9 20 17

10 18 19

11 24 21

12 22 23

13 28 25

14 26 27

15 32 29

16 30 31

17 36 33

18 34 35

19 40 37

20 38 39

21 44 41

22 42 43

23 48 45

24 46 47

25 NOTATKI ZALICZENIE PRAKTYKA ZAWODOWA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ PO II SEMESTRZE PLACÓWKA: IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA. I UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności ocenianie podczas trwania całej praktyki wg kryteriów określonych w sylabusie LP EFEKT OCENA 1. Potrafi przeprowadzać badania zgodnie z ICF na poziomie struktur i funkcji, aktywności i partycypacji - niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych. 2. Potrafi przewidzieć skutki przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji i stanów chorobowych oraz określonego postępowania usprawniającego. 3. Potrafi wykonywać zabiegi kinezy, w tym elementy wybranych metod neurorozwojowych oraz metod z zakresu mechanoterapii oraz zabiegi fizyko i z zakresu masażu leczniczego u chorych w zależności od stanu chorego. 4. Potrafi dokonać właściwego doboru przedmiotów ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta

26 II KOMPETENCJE Osiągnięcie efektów w zakresie kompetencji - zaliczenie na podstawie przedłużonej obserwacji w trakcie trwania całej praktyki wg kryteriów określonych w sylabusie Lp. EFEKT ZALICZENIE (właściwe zakreślić) 1. Przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego ZAL / NZAL rodziną pacjenta. 2. Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta. ZAL / NZAL OPINIA OPIEKUNA UWAGA! Warunkiem wystawienia na koniec praktyki oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oceny pozytywnej oraz uzyskanie zaliczenia w zakresie każdej kompetencji. Studenta obowiązuje 100% frekwencja na praktyce zawodowej. OPINIA OPIEKUNA OCENA KOŃCOWA - właściwe podkreślić (średnia arytmetyczna ocen z umiejętności) 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5 SŁOWNIE. (Podpis i pieczątka opiekuna) 50 51

27 w geriatrii: pacjenci: w wieku podeszłym i starczym; np. specyfika badania podmiotowego i przedmiotowego oraz postępowania fizjogo u pacjentów w typowych urazach i złamaniach w obrębie narządu ruchu w wieku podeszłym i starczym, w zmianach zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn, po endoprotezoplastyce, po amputacjach, z osteoporozą, z innymi mi chorobowymi w geriatrii; trening i rekreacja ruchowa u pacjentów w wieku podeszłym i starczym. w pulmonologii: pacjenci np: z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc (jak POCHP, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma, astma oskrzelowa), z nieobturacyjnymi chorobami płuc (jak wysiękowe zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, zwłóknienia płuc), po zabiegach operacyjnych, innymi mi chorobowymi w pulmonologii. w onkologii: pacjenci np: po amputacji piersi i z innymi schorzeniami onkologicznymi z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; stosowanie terapii przeciwobrzękowej, fizjo metody walki z bólem. Szczegółowe cele praktyki, wymagania wstępne, treści programowe, warunki zaliczenia, kryteria oceny zawiera sylabus do praktyki zawodowej z fizjoterapii klinicznej realizowanej po II semestrze. II. PRAKTYKA ZAWODOWA - FIZJOTERAPIA KLINICZNA 450 GODZIN 380 godzin godziny kontaktowe 70 godzin godziny niekontaktowe..... (Imię i nazwisko studenta) Rok studiów.. Semestr Dokładny adres placówki (pieczątka)... Termin praktyki... Dokładne dane opiekuna i pieczątka

28 FIZJOTERAPIA KLINICZNA MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK: Placówki lecznictwa stacjonarnego w strukturze których są pracownie/zakłady/działy/oddziały fizjoterapii/rehabilitacji spełniające wymogi NFZ. PRAKTYKA FIZJOTERAPIA KLINICZNA PO II SEMESTRZE OBEJMUJE 450 GODZIN, W TYM: 1. Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii 2. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii 3. Fizjoterapia kliniczna w neurologii 4. Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii 5. Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii 85 godz. (70 godz. kontaktowych + 15 godz. niekontaktowych) 60 godz. (50 godz. kontaktowych + 10 godz. niekontaktowych) 85 godz. (70 godz. kontaktowych + 15 godz. niekontaktowych) 35 godz. (30 godz. kontaktowych + 5 godz. niekontaktowych) 35 godz. (30 godz. kontaktowych + 5 godz. niekontaktowych) 6. Fizjoterapia kliniczna w onkologii 35 godz. (30 godz. kontaktowych + 5 godz. niekontaktowych) 7. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii 85 godz. (70 godz. kontaktowych + 15 godz. niekontaktowych) 8. Dobór i stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego 30 godz. kontaktowych. PRAKTYKA OBEJMUJE: 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dla potrzeb fizjoterapii z wykorzystaniem skal i testów do oceny n/w pacjentów zgodnie z ICF Planowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu go u n/w pacjentów. 3. Praca z n/w pacjentami - samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, tj. procedur z zakresu kinezyterapii, w tym specjalistyczne metody, procedur z zakresu fizykoterapii i masażu. 4. Współpraca z innymi specjalistami, z pacjentem i jego rodziną. 5. Dobór i stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego u n/w pacjentów. 6. Prowadzenie dokumentacji fizjoj u n/w pacjentów. PRAKTYKA: w ortopedii i traumatologii pacjenci np.: po złamaniach i zwichnięciach w obrębie obręczy barkowej i kończyny górnej oraz miednicy i kończyny dolnej, z powikłaniami pourazowymi kończyn (np. z zespołem Sudecka), po amputacji kończyn, z urazowym uszkodzeniem kręgosłupa, chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych oraz po endorpotezoplastyce stawów, z dysfunkcjami narządu ruchu (np. uszkodzenia mięśni, ścięgien, torebek stawowych, więzadeł), z przykurczem Volkmana, ze zniekształceniem palców stóp, z wadami wrodzonymi w obrębie tułowia i kończyn, z innymi mi chorobowymi w ortopedii i traumatologii. w reumatologii pacjenci np. z: reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa, po leczeniu operacyjnym stawów biodrowych, kolanowych i drobnych stawów rąk u pacjentów reumatologicznych, z osteoporozą, innymi mi chorobowymi reumatologicznymi. w neurologii pacjenci np z: chorobami naczyniowymi ośrodkowego układu nerwowego (udary mózgu, tętniaki mózgu), z guzami mózgu i rdzenia kręgowego, z bólami głowy i twarzy, ze stwardnieniem rozsianym, ze stwardnieniem zanikowym bocznym, z jamistością rdzenia, z chorobą Parkinsona, rwą kulszową, udową i ramienną, dystrofią mięśniową, z uszkodzeniem pojedynczych nerwów i splotów, z polineuropatią, innymi schorzeniami i urazami układu nerwowego. w neurochirurgii: pacjenci po operacyjnym leczeniu np.: guzów mózgu i rdzenia kręgowego, chorób naczyniowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, zespołów bólowych kręgosłupa, innych schorzeń i urazów w neurochirurgii. 55

29 60 57

30 58 59

31 64 61

32 62 63

33 68 65

34 66 67

35 72 69

36 70 71

37 76 73

38 74 75

39 80 77

40 78 79

41 84 81

42 82 83

43 88 85

44 86 87

45 92 89

46 90 91

47 96 93

48 94 95

49 100 97

50 98 99

51

52

53

54

55 NOTATKI ZALICZENIE PRAKTYKA ZAWODOWA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ PLACÓWKA: IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA.... I UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności ocenianie podczas trwania całej praktyki wg kryteriów określonych w sylabusie. LP EFEKT OCENA Potrafi przeprowadzać badania zgodnie z ICF na poziomie struktur i funkcji, aktywności i partycypacji - niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych. 2. Potrafi dokonać właściwego doboru przedmiotów ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta. 3. Potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu oraz innych układów. 4. Potrafi wykonywać zabiegi kinezy, w tym elementy wybranych metod neurorozwojowych oraz metod z zakresu mechanoterapii oraz zabiegi fizyko i z zakresu masażu leczniczego u chorych w zależności od stanu chorego

56 II KOMPETENCJE Osiągnięcie efektów w zakresie kompetencji - zaliczenie na podstawie przedłużonej obserwacji w trakcie trwania całej praktyki wg kryteriów określonych w sylabusie. Lp. EFEKT ZALICZENIE (właściwe zakreślić) 1. Potrafi rozwiązywać problemy związane ZAL / NZAL z wykonywaniem zawodu. 2. Przestrzega zasad etycznych w podejmowanych decyzjach i działaniach w stosunku do pacjenta. ZAL / NZAL OPINIA OPIEKUNA UWAGA! Warunkiem wystawienia na koniec praktyki oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oceny pozytywnej oraz uzyskanie zaliczenia w zakresie każdej kompetencji. Studenta obowiązuje 100% frekwencja na praktyce zawodowej. OPINIA OPIEKUNA OCENA KOŃCOWA - właściwe podkreślić (średnia arytmetyczna ocen z umiejętności) 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 SŁOWNIE..... (Podpis i pieczątka opiekuna)

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA I. USTALENIA OGÓLNE 1. Praktyki są integralną częścią planu studiów i programu nauczania na kierunku Fizjoterapia, uchwalonego przez Radę Wydziału.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy w przyszłym zawodzie oraz przygotowanie studentów do sprawnego wykonywania czynności zawodowych. W trakcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy w przyszłym zawodzie oraz przygotowanie studentów do sprawnego wykonywania czynności zawodowych. W trakcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy w przyszłym zawodzie oraz przygotowanie studentów do sprawnego wykonywania czynności zawodowych. W trakcie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Dr Elżbieta Domka-Jopek

Dr Elżbieta Domka-Jopek SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2017 Nazwa przedmiotu Praktyka z Fizjoterapii Klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Fizjoterapii

SYLABUS. Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Fizjoterapii SYLABUS Nazwa przedmiotu Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Fizjoterapii przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Fizjoterapii Klinicznej

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Fizjoterapii Klinicznej SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie DZIEKANAT WYDZIAŁU Nauk o Zdrowiu 71-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 48 tel. 914800926, fax. 914800943 KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Rok akademicki. Wydział

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów praktyka w pracowni fizykoterapii II rok

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta:.... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów II rok studiów III rok studiów praktyka w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Załącznik Nr 3 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU obowiązujący uczniów/słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE Student

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII Praktyki kliniczne (475 godzin) Imię i nazwisko:... Tryb studiów: ST NT DZIENNIK PRAKTYK - PRAKTYKI KLINICZNE STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA ASYSTENCKA/WDROśENIOWA 90 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. (imię i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka wstępna kliniczna (80 godz.) Praktyka z fizykoterapii (260godz.) Praktyka z kinezyterapii (260 godz.) Praktyka kliniczna (320 godz.) Imię

Bardziej szczegółowo

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2017 Nazwa przedmiotu Praktyka z Kinezyterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka asystencka (100 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii I (210 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii II (210 godz.) Praktyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyki studenckie na kierunku Fizjoterapia na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Fizjoterapii klinicznej

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Fizjoterapii klinicznej SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek FIZJOTERAPIA

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek FIZJOTERAPIA Załącznik nr 1 Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek FIZJOTERAPIA Czas trwania praktyki klinicznej: Praktyka kliniczna dla kierunku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE WYMIAR I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia w AJD w Częstochowie są integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia I stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY IV roku studiów

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY IV roku studiów PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY IV roku studiów 1. NAZWA PRZEDMIOTU : REHABILITACJA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia II stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. (imię i nazwisko) 1 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie)

PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 67/2016/2017 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 września 2017 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. (imię i nazwisko) * Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY VI roku ztudiów

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY VI roku ztudiów PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY VI roku ztudiów 1. NAZWA PRZEDMIOTU : REHABILITACJA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie DZIEKANAT WYDZIAŁU Nauk o Zdrowiu 71-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 48 tel. 914800926, fax. 914800943 KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Rok akademicki. Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK STUDIA I STOPNIA I stopień I rok I stopień praktyka wstępna 120 godz. II rok I stopień praktyka w pracowni fizykoterapii 260 godz. II rok I stopień praktyka w pracowni kinezyterapii 260

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia OBOWIĄZUJE OD 19.03.2010r. 1. Określenie rodzaju i czasu trwania praktyki: PO II semestrze -międzysemestralna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII Kierunku Terapia Zajęciowa AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU IMIĘ INAZWISKO STUDENTA : ROK

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta..... Nr albumu 1 CELE Student

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Rehabilitacja 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

FIZJOTERAPIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROśENIOWA 90 godzin dydaktycznych (4 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 1 KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. (imię i nazwisko) * Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: P-RIE-2. Procedura P-RIE-2. Strona: 1/4 PRAKTYKI STUDENCKIE PRAKTYKI STUDENCKIE

Data: Wydanie: N2. Symbol: P-RIE-2. Procedura P-RIE-2. Strona: 1/4 PRAKTYKI STUDENCKIE PRAKTYKI STUDENCKIE Procedura P-RIE-2 PRAKTYKI STUDENCKIE Data: 30.11.2013 Wydanie: N2 Symbol: P-RIE-2 Strona: 1/4 P-RIE-2 PRAKTYKI STUDENCKIE Procedura P-RIE-2 PRAKTYKI STUDENCKIE Data: 30.11.2013 Wydanie: N2 Symbol: P-RIE-2

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie Profil kształcenia: ogólno akademicki KOD: B6 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie PRZEDMIOT: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM Załącznik nr 1 Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu CELE PRAKTYKI 1. Studenckie praktyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Masaż leczniczy. Fizykoterapii i Masażu. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Obowiązkowy. II rok 3, 4 semestr

SYLABUS. Masaż leczniczy. Fizykoterapii i Masażu. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Obowiązkowy. II rok 3, 4 semestr SYLABUS Nazwa przedmiotu Masaż leczniczy Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii, Zespół Fizykoterapii i Masażu Kod przedmiotu Studia I stopnia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 2016 Charakter i cel studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Praktyki Studenckiej Studia II stopnia

Dziennik Praktyki Studenckiej Studia II stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, tel.061/8355000 Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wewnętrzne Nr R 0161/ 89/ 2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2013. r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, tel.061/8355000 Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień. Profil praktyczny

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień. Profil praktyczny UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz www.wz.utp.edu.pl WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. PRAKTYK I STAŻY

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres Cel praktyki Praktyka zawodowa jest pogłębieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów oraz formą przygotowania zawodowego studentów. Jej celem jest: uświadomienie znaczenia społecznej, zawodowej i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Rehabilitacji U.M. w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: 28 Czerwca 1956 nr 135/147 Tel. /Fax: 61 8310-217 / 61 8310-173

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/0 z dnia 0.0.0r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, 26.03.2013 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 1. Uwagi ogólne 1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, 18.03. 2016 r. 1. Uwagi ogólne REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Część I. Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi

Część I. Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 7 Regulamin praktyk zawodowych Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77 z dnia 2 listopada 2016 r. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych Studenckie praktyki zawodowe, przewidziane w planach studiów w WSTI, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r. Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyki stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 26/11/15 z dnia 15 marca 2012 r. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Cel regulaminu: Ujednolicenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 listopada 2013 r.

z dnia 27 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2013 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek KOSMETOLOGIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia) REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE (studia I stopnia) W INSTYTUCIE NAUK O RODZINIE I PRACY SOCJALNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo