SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. Katowicka CPV Roboty budowlane Opracował:

2 1.Wstęp. 1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania,, Budowy budynku pracowni rezonansu magnetycznego SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii. 1.2.Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy budynku pracowni rezonansu magnetycznego Zakres branży budowlanej obejmuje: 1. Roboty budowlane demontażowe Wykonać demontaż istniejących okien w budynku sąsiadującym. Otwory okienne należy zamurować, wykonać tynki uzupełniające na zamurowaniach. Gruz z rozbiórki należy usunąć z budynku i wywieźć na wysypisko. 2. Roboty budowlane montażowe. Wykonać wykopy pod fundamenty budynku. Na podkładzie z chudego betonu wykonać ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. Ławy i stopy fundamentowe zazbroić. Wykonać izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe fundamentów. Wykonać ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M-6. Wykonać izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych, wykonać izolację termiczną ścian fundamentowych styrodurem i izolację pionową z foli kubełkowej. Wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą ścian fundamentowych papą termozgrzewalną. Na wykonanych ścianach fundamentowych wymurować ściany przyziemia z pustaków np. Porotherm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. W miejscach przewidywanych otworów drzwiowych i okiennych osadzić nadproża systemowe np. typu Porothem. Na ścianach przyziemia wykonać strop żelbetowy z dodatkowymi wzmacniającymi żebrami, zbrojony. Wykonać wieńce żelbetowe zbrojone. Ściany parteru wymurować z pustaków np. Porotherm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. W miejscach przewidywanych otworów drzwiowych i okiennych osadzić nadproża systemowe np. typu Porothem. Na ścianach parteru wykonać strop żelbetowy dachu zbrojony. Wykonać ocieplenie stropodachu wełną mineralną,

3 pokrycie dachu wykonać z folii dachowej zgrzewanej. Na dachu wykonać zamontować systemowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. W połaci dachu zamontować świetlik dachowy. Rynny i rury spustowe z PCV. Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie np. Atlas. Na podkładzie z zagęszczonej pospółki wykonać podkład z chudego betonu. Wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową posadzki na gruncie 2x papą termozgrzewalną. Wykonać izolację termiczną posadzki na gruncie warstwą z twardego styropianu. Na podkładzie styropianu wykonać posadzkę cementową zbrojoną siatką. Wykonać izolację termiczną posadzki na stropie warstwą z twardego styropianu. Wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową posadzki Na podkładzie styropianu wykonać posadzkę cementową zbrojoną siatką. Posadzki właściwe wykonać z płytek ceramicznych i z wykładziny PCV obiektowej z cokołem wywiniętym na ściany dostosowanej do pomieszczeń leczniczych. Cokoły wykonać z płytek ceramicznych. Stolarkę okienna typowa z PCV oraz aluminiowa przeciwpożarowa. Stolarka drzwiowa typowa drewniana, oraz drewniana p-poż. Parapety wewnętrzne konglomerat PCV, zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej. Tynki wewnętrzne ścian wykonać jako cementowo-wapienne kat. III z gładzią gipsową, lub alternatywnie jako gipsowe. Sufity pomieszczeń wykonać jako podwieszane kasetonowe typu np. Armstrong. Ściany pomieszczeń malować farbami akrylowymi. Barierki schodowe i okienne ze stali nierdzewnej. Na ścianach pomieszczeń sanitarnych okładzina z płytek ceramicznych. Ściany pomieszczeń zabezpieczone systemowymi odbojami i pochwytami Zakres branży elektrycznej obejmuje : Wykonanie następujących rodzajów instalacji: instalacja elektryczna podstawowa zasilania gniazd wtykowych, instalacja elektryczna podstawowa oświetleniowa, instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnegi i awaryjnego, instalacja elektryczna sygnalizacji pożaru, instalacja elektryczna komputerowa, instalacja elektryczna przyzywowa, instalacja elektryczna telefoniczna, instalacja telewizji przemysłowej, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych,

4 1.3.3 Zakres branży sanitarnej obejmuje: Wykonanie następujących rodzajów instalacji: instalacja kanalizacji z rur PCV niskoszumowych, instalacja wodna z rur typu Pex, instalacja co, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, instalacja wody lodowej, instalacja deszczowa, instalacje zewnętrzne kanalizacyjne, co, wody, deszczowa Zakres branży drogowej obejmuje: Wykonać korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg i parkingów. Ziemię wywieźć na wysypisko. Humus rozplantować na ternie planowanych trawników i nasadzeń. Wykonać warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchnię, na ławie betonowej osadzić krawężniki drogowe betonowe. Na wykonanej podbudowie z kruszyw ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej spoinowanej piaskiem. Wykonać trawniki i nasadzenia krzewów Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Nie przewiduje się Informacje o terenie budowy Lokalizacja budowy: Teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu, ul. Katowicka Organizacja robót budowlanych. Prace prowadzone będą na terenie SPZOZ w Opolu, ul. Katowicka. Przekazanie placu budowy odbędzie się na podstawie Protokołu przekazania placu budowy. Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym, w związku z czym roboty budowlane mogą być prowadzone po godzinach pracy SPZOZ lub w dni wolne od pracy ( godziny urzędowania - od 6.45 do ) Odpowiedzialność Wykonawcy. - Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenia i uszkodzenia wynikłe na skutek jego działalności w obrębie budynku biurowego oraz terenu przyległego i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i sąsiedztwie

5 prowadzonych prac, - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt i materiały budowlane składowane na terenie budowy. - Wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody wynikłe na skutek działalności Wykonawcy zostaną przez niego usunięte niezwłocznie Warunki bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje w przekazanych Protokołem przekazania pomieszczeniach lub poza budynkiem, na terenie będącym we władaniu SPZOZ we wskazanym miejscu. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody, energii oraz miejsce ustawienia kontenera na śmieci. 2. Zakres robót budowlanych wg CPV Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych. 3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania Na terenie kraju. Materiały i wyroby zastosowane do wykonania planowanego remontu muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty ( decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z PN przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materiałów zapewni Wykonawca. 4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót. Nie precyzuje się. 5. Wymagania dotyczące środków transportu. Nie precyzuje się. 6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w programie funkcjonalnoużytkowym. 7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6 W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych ( aprobaty, certyfikaty, atesty). Zamawiający dokona odbioru tych materiałów, które są zgodne z materiałami przedstawionymi w ofercie. 8. Wymagania dotyczące obmiaru robót. Określenie ilości wykonanych robót odbędzie się na podstawie książki obmiaru ( prowadzonej przez Wykonawcę ), która po sprawdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik do kosztorysu powykonawczego. 9. Odbiór robót. Zgodnie z zapisami umowy Odbiór jakościowy. Odbiór jakościowy robót nastąpi w oparciu o obowiązujące normy budowlane ( a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentów materiałów ) określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki od standardu. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z,,warunkami technicznymi wykonania robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegółowymi dla poszczególnych systemów budowlanych. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw od norm lub kart technologicznych, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w tym terminie, Zamawiający zacznie naliczać kary umowne za nieterminową realizację prac, a w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający zmniejszy wartość wykonanych robót. 9.2 Odbiór ilościowy. Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury. 10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. Nie przewiduje się wystąpienia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

7 11. Dokumenty odniesienia. Podstawą wykonania robót jest program funkcjonalno-użytkowy.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo