Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie jednoœladów, a wraz z nimi zapewne i u ytkowników, których ju w poprzednim sezonie by³o 50 tysiêcy. Pojawi¹ siê te lepsze zabezpieczenia przed kradzie ami i dewastacj¹ sprzêtu. System ruszy³ w Warszawie zaledwie rok temu i prê - nie siê rozwija. W tym sezonie pojawi¹ siê dodatkowe wypo yczalnie w Œródmieœciu, na Bielanach i Ursynowie, a tak e na Pradze Pó³noc, Pradze Po³udnie, Ochocie, Woli, Mokotowie, oliborzu, Targówku i Bia³o³êce. Pojawi siê prawie trzy razy wiêcej stacji ni w roku ubieg³ym, a ponadto system tzw. elektrozamków, który zabezpieczy te rowery przed nieautoryzowanym wypo yczeniem oraz u³atwi sam proces wypo yczenia i zwrotu mówi Agencji Informacyjnej Newseria Igor Krajnow, rzecznik prasowy Zarz¹du Transportu Miejskiego w Warszawie, w ramach którego dzia³a system. W ubieg³ym roku na ulicach Warszawy by³o ok. 50 stacji i 1100 rowerów do wypo yczenia, w tym bêdzie ok. 150 stacji i ponad 2500 jednoœladów. Veturilo spotka³o siê z ogromnym zainteresowaniem. W systemie zarejestrowa³o siê oko³o 50 tysiêcy osób. Jeœli policzyæ liczby kilometrów, które u ytkownicy przejechali na naszych rowerach, to mo e to byæ oko³o miliona kilometrów informuje Igor Krajnow. Mimo sukcesu przedsiêwziêcia, miasto dop³aca do funkcjonowania tego systemu. Przetarg, w którym wy- ³oniono operatora Warszawskiego Roweru Publicznego wygra³o konsorcjum: Nextbike Polska, Nextbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche Fahrradwerke. Bêdzie ono zarz¹dza³o systemem do listopa- Problem wyjazdu z Ursusa widoczny jest szczególnie w godzinach rannych i popo³udniowych, kiedy mieszkañcy jad¹ lub wracaj¹ z pracy. Czêsto nie s¹ w stanie wejœæ do SKM-ki czy poci¹gu, gdy najzwyczajniej w œwiecie nie ma ju dla nich miejsca. Z analiz wynika, i liczba pasa erów, która codziennie korzysta³aby z metra wynios³aby oko³o 40 tysiêcy osób dziennie. Analizy potwierdzaj¹ równie, e jedynie przed³u enie metra do Ursusa uczyni op³acaln¹ II liniê metra. Wykorzystuj¹c okazjê, zapytaliœmy prezydenta Jacek Wojciechowicza, jako odpowiedzialnego za plany miejscowe w Warszawie, o termin uchwalenia planu miejscowego dla terenów po by³ych ZPC Ursus - za którego to uchwaleniem opowiedzieli siê równie w petycji mieszkañcy Ursusa. Prezydent Wojciechowicz poinformowa³, e istniej¹ da 2016 roku i otrzyma za tê us³ugê ³¹cznie ok. 19 mln z³ brutto. Jeden dzieñ funkcjonowania systemu to s¹ dla miasta koszty rzêdu kilkunastu tysiêcy z³otych. A przychody z tytu³u reklam trafiaj¹ do operatora tego systemu, który go na zlecenie miasta zainstalowa³, uruchomi³ i teraz administruje, utrzymuj¹c go w nale ytym stanie technicznym t³umaczy rzecznik prasowy. I dodaje: To jest oferta dla Warszawiaków, turystów. Od pocz¹tku nikt nie zak³ada³, e ten system bêdzie dochodowy. Do systemu do³¹czaj¹ siê kolejne prywatne firmy Mo e przybywaæ stacji sfinansowanych przez prywatnych przedsiêbiorców. Przypomnê, e w ubieg³ym roku zosta³a uruchomiona jedna taka stacja przez Centrum Handlowe Arkadia, w tym roku trzy kolejne bêd¹ przygotowane dwie przy Galerii Mokotów i jedna przy kompleksie biurowym Poleczki Business Park. Zatem liczymy, e kolejne podmioty prywatne bêd¹ rówdok. na str. 2 Kolejny krok w stronê metra 22 kwietnia br. na rêce wice prezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, Fundacja dla Ursusa przekaza³a petycjê podpisan¹ przez prawie 5 tysiêcy mieszkañców dzielnicy Ursusa, w której g³ównym postulatem jest uruchomienie dzia- ³añ zmierzaj¹cych do zbudowania metra w Ursusie. Moment z³o enia petycji na rêcê wice Prezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza obecnie bardzo du e szanse na przed³o enie projektu planu pod g³osowanie radnym m.st. Warszawy w najbli - szych miesi¹cach. W³adze miasta zdaj¹ sobie sprawê, i dalsze przed³u anie procedury uchwalenia przedmiotowego planu wstrzymuje tak obecnie potrzebne inwestycje na zdegradowanym poprzemys³owym terenie, gdy aden z inwestorów nie jest w stanie przygotowaæ planu inwestycyjnego. Na koniec prezydent Wojciechowicz zapewni³, i zapozna siê z ca³¹ treœci¹ petycji. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na dalszy rozwój wypadków. Eliza Szeptycka Z³odziej za 1000 z³ Ministerstwo Sprawiedliwoœci zaproponowa³o zmiany dotycz¹ce nowelizacji Kodeksu wykroczeñ. Wœród nich znalaz³ siê projekt zapowiadaj¹cy podniesienie granicy wykroczenia zwi¹zanego z kradzie ¹ do 1000 z³. Obecnie przestêpstwem jest ju kradzie mienia w wysokoœci 250 z³. Jakie konsekwencje niesie ze sob¹ ta poprawka? Czy sprawi ona, e z³odzieje poczuj¹ siê bardziej bezkarni? Sprawa ju budzi wiele kontrowersji, jednak policja zapewnia, e zmiany s¹ potrzebne. Pomys³odawc¹ wprowadzenia poprawek jest komendant g³ówny policji nadinsp. Marek Dzia³oszyñski, który wyst¹pi³ z wnioskiem do Ministra sprawiedliwoœci o zwiêkszenie progu, od którego kradzie ma byæ uznawana za przestêpstwo. Do kwoty 1000 z³ by³aby jedynie wykroczeniem. Co przemawia za takim rozwi¹zaniem? Przede wszystkim koszty prowadzenia dochodzeñ, które w przypadku wykroczeñ s¹ znacznie ni sze w porów- naniu do tych, które dotycz¹ przestêpstw. Czêsto bywa tak, e koszt podjêtych procedur zwi¹zanych z postêpowaniem karnym zdecydowanie przekracza wartoœæ skradzionej rzeczy. Ich wysokoœæ siêga nierzadko nawet kilku tysiêcy z³otych. W dodatku takie postêpowanie wymaga zaanga owania wielu bieg³ych a tak e prokuratury, co wi¹ e siê z koniecznoœci¹ spisywania ca³ej masy zbêdnych dokumentów. Teraz przy³apany na gor¹cym uczynku z³odziej zostanie ukarany mandatem, a przy kolejnej kradzie y sprawa trafi ju do s¹du. Oznacza to szybsze i tañsze wymierzenie kary z korzyœci¹ nie tylko dla zapracowanych policjantów, ale tak e dla bud etu pañstwa. Planowane zmiany budz¹ wiele w¹tpliwoœci wœród dok. na str. 2

2 Z³odziej za 1000 z³ dok. ze str. 1 w³adz Polskiej Izby Handlu. Jednostka ta ju w lutym tego roku z³o y³a pismo do Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu, w którym wyra a swój sprzeciw w tej sprawie. PIH wyraÿnie zaznacza, i argumenty dotycz¹ce uproszczenia procedur postêpowania, zupe³nie do niej nie przemawiaj¹. Obawy, jakie rodzi ta nowelizacja, dotycz¹ mo liwoœci gwa³townego wzrostu liczby grabie y w sklepach, a w zwi¹zku z tym nawet trzykrotnego zwiêkszenia strat wyrz¹dzonych z tego tytu³u. Wykroczenie jest czynem o innej specyfice ni przestêpstwo. Kary wymierzone w zakresie wykroczenia s¹ zdecydowanie ni sze i mniej uci¹ - liwe, a sprawca nie widnieje nawet w Centralnym Rejestrze Skazanych. Tak e okres przedawnienia sprawy ulega znacznemu skróceniu. Podniesienie progu przestêpstwa z 250 z³ do 1000 z³ to nic innego jak zachêta dla z³odziei i zapewnienie im poczucia bezkarnoœci. Maciej Ptaszyñski, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu t³umaczy, e na chwilê obecn¹ skala kradzie y w sklepach to równowartoœæ ok. 1-1,5 % obrotu. Je eli odnieœæ to do skali Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ dok. ze str. 1 nie zainteresowane uczestnictwem w tym systemie mówi rzecznik prasowy Zarz¹du Transportu Miejskiego w Warszawie. W minionym sezonie zdarza³y siê przypadki dewastacji i zaginiêæ rowerów. W tym roku operator systemu znalaz³ na to sposób. Jednak wytworzy³a siê spo³eczna kontrola nad funkcjonowaniem tego systemu i u ytkownicy czêsto nas informuj¹ o zaobserwowanych nieprawid³owoœciach. To nas bardzo cieszy, dziêki temu mo emy znaczniej szybciej reagowaæ mówi Igor Krajnow. Ponadto elektrozamki, które od tego roku bêd¹ Prosto z mostu - Obywatelski bud et premiowy Z pewnym dystansem przygl¹dam siê ruchowi na rzecz tzw. bud etu obywatelskiego, którego orêdownicy uaktywnili siê ostatnio w Warszawie. Idea bud etu obywatelskiego polega na ca³ego kraju, kwoty siêgaj¹ nawet 1 mld z³. Podkreœliæ nale y, i dotyczy to jedynie niewykrytych incydentów. Jak wynika z obliczeñ PIH, przy zwiêkszeniu granicy wykroczenia do 1000 z³, szkody w przeliczeniu na jeden sklep w skali rocznej mog¹ wynieœæ od kilkunastu do nawet kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. To kolosalne straty, bior¹c pod uwagê dzia³alnoœæ ma³ych sklepów stwierdza Maciej Ptaszyñski. Nie ulega w¹tpliwoœci, i projekt nowelizacji budziæ mo e sprzeczne emocje. Zjawisko takie jak kradzie, jest œciœle regulowane przez prawo. W przypadku drobnych z³odziei mo e okazaæ siê, e bêd¹ czuli siê bezkarni, a straty poszkodowanych bêd¹ znacznie wiêksze ni obecnie. Z drugiej strony, dziêki obecnym uregulowaniom prawnym pañstwo traci ogromne kwoty na œciganie przestêpców, a czêsto bywa tak, i dzia³ania te i tak skazane s¹ na niepowodzenie. Do koñca roku powinniœmy poznaæ przysz³oœæ nowelizacji, nad któr¹ pracuje sejm. Katarzyna Mroczek funkcjonowa³y na wszystkich stacjach, znacznie utrudni¹ jakiekolwiek próby kradzie y rowerów czy te wypo yczenie w sposób nieautoryzowany, czyli poza systemem. Dostarczaniem infrastruktury, zarówno stojaków, jaki i rowerów zajmuje siê operator systemu, czyli firma Nextbike, natomiast firmy prywatne finansuj¹ ustawienie stacji na swoim terenie. To mo e byæ korzystne dla ich klientów, bo u³atwia im dostêp m.in. do centrów handlowych. Warszawa jest jednym z ponad 50 miast na ca³ym œwiecie korzystaj¹cych z systemu bezobs³ugowych wypo- yczalni rowerów miejskich, tym, e cele, na jakie przeznacza siê czêœæ œrodków bud etowych, ustalaj¹ nie radni, którzy tylko okreœlaj¹ limit tej czêœci œrodków, lecz mieszkañcy w bezpoœrednim g³osowaniu. Nie jest to oczywiœcie g³osowanie powszechne, lecz konsultacje spo³eczne. Bud et obywatelski funkcjonuje m.in. w Poznaniu. Pod g³osowanie poddaje siê tam corocznie kilkadziesi¹t projektów, zg³oszonych wczeœniej przez mieszkañców i zweryfikowanych przez urzêdników pod wzglêdem mo liwoœci realizacyjnych. Ka dy doros³y mieszkaniec miasta NIEZWYK E SPOTKANIE Z ANN GERMAN W RAMACH FORUM HUMANUM MAZURKAS Takiego koncertu jeszcze nie by³o! 21 kwietnia 2013r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w ramach VI FORUM HUMANUM MAZURKAS odby³o siê niezwyk³e spotkanie z Ann¹ German. Niemo liwe? A jednak! Pe³en emocji koncert w ramach którego zebrani goœcie us³yszeli zarówno te bardzo dobrze znane polskiej publicznoœci piosenki Anny German, jak i te mniej popularne znane natomiast doskonale w krajach by³ego ZSRR. Koncert po³¹czony ze wspomnieniami najbli - szych przyjació³ i wspó³pracowników Artystki wywo³a³ wiele wzruszeñ. Zgromadzonych na sali goœci swoim g³osem oczarowa³a Natalia Kovalenko ukraiñska sopranistka, która od wielu lat z niezwyk³¹ maestri¹ i delikatnoœci¹ œpiewa piosenki Anny German. Niezwyk³a barwa g³osu œpiewaczki po³¹czona z doskona³ym zrozumieniem emocji p³yn¹cych z muzyki sprawi³a, e jej wykonania takich przebojów jak m.in. Eurydyki Tañcz¹ce, Jesteœ moj¹ mi³oœci¹, Byæ mo e czy Cz³owieczy los ponad 850-osobo- których operatorem jest firma Nextbike. Oznacza to, e ka - da osoba zarejestrowana w Veturilo mo e równie korzystaæ z podobnych systemów m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Nowej Zelandii czy na otwie. Pierwsze 20 minut korzystania z systemu jest darmowe, a pierwsza godzina jazdy rowerem kosztuje symboliczn¹ z³otówkê, czwarta i ka da nastêpna 7 z³. Rozpoczêcie tegorocznego sezonu wstrzymywa³a niesprzyjaj¹ca pogoda. W przysz³ym roku bez wzglêdu na warunki pogodowe wypo- yczalnie bêd¹ dostêpne od 1 marca. ród³o newseria.pl mo e oddaæ swój g³os na piêæ projektów, a pi¹tka, która uzyska³a najwiêcej g³osów, jest realizowana. W g³osowaniu na 2013 r. wziê³o udzia³ osób, czyli 4,5% uprawnionych. Na zwyciêski projekt oddano 7516 g³osów. O inwestycji wartej 1,4 mln z³ zadecydowa³o zatem tylko 1,7% mieszkañców miasta. To niezbyt wielkie liczby. Konsultacje spo³eczne s¹ bardzo przydatne w takich sprawach, jak plany zagospodarowania przestrzennego czy lokalizacja wypo yczalni miejskich rowerów. Nie s¹ jednak dobrym narzêdziem przy podejmowaniu decyzji o sumie zerowej, wtedy, gdy komuœ trzeba zabraæ jakieœ œrodki, by móc je przydzieliæ komuœ innemu. Czêsto bowiem w interesie gminy le y troska o tych, którzy nie potrafi¹ siê dobrze zorganizowaæ i wzi¹æ udzia³u w konsultacjach. W Warszawie bardziej przyda³by siê bud et obywatelski, ale na zupe³nie inne cele. Co kilka miesiêcy przez media przetacza siê dyskusja o zasadnoœci wysokich nagród dla urzêdników miejskich. Uwa am, e prezydent miasta nie powinien dostawaæ adnych nagród. Akt wyboru jest kontraktem pomiêdzy wa publicznoœæ nagrodzi³a owacj¹ na stoj¹co. Ale nie tylko na te najpopularniejsze utwory publicznoœæ reagowa³a ywio³owo. Wype³niona po brzegi sala Zeus co chwilê rozbrzmiewa³a gromkimi brawami czy to po kolejnej niezwykle emocjonalnej piosence czy te po jednej z anegdot Andrzeja P³onczyñskiego wieloletniego pianisty i doradcy repertuarowego Anny German, który w przerwach opowiada³ o ich wspólnych podró ach. Po czêœci koncertowej na scenie pojawili siê wszyscy zgromadzeni na sali przyjaciele i wspó³pracownicy Anny German: Marek Sewen, Krzysztof Cwynar, Andrzej D¹browski, Jolanta Kubicka, Kira P³onczyñska, Wanda Warska, Katarzyna Gärtner, Mariola Pryzwan, Boles³aw Szulia i Andrzej P³onczyñski. Wszyscy wspominali Artystkê, przywo³ywali anegdoty z okresu wspólnej pracy i wystêpów, a Krzysztof Cwynar spontanicznie wykona³ œpiewany wspólnie z Ann¹ German utwór Byle tylko ze mn¹. Emocje by³y ogromne, a do œpiewaj¹cego a capella Krzysztofa Cwynara po chwili przy³¹czyli siê Andrzej P³onczyñski (za fortepianem) i Andrzej D¹browski (perkusja). Fina³ koncertu to wjazd na salê niezwyk³ego kosmicznego tortu przygotowanego przez kucharzy Mazurkas Catering pod wodz¹ Szefa Kuchni Bart³omieja Czerwiñskiego. Jego kosmiczny kszta³t to symboliczne nawi¹zanie do duchowej bliskoœci z Ann¹ German, któr¹ uda³o siê stworzyæ w czasie koncertu, a któr¹ mo e symbolizowaæ obecna w kosmosie asteroida nosz¹c¹ jej imiê. Koncertowi tradycyjnie towarzyszy³ wernisa malarski. Tym razem zgromadzeni wyborcami a zwyciêzc¹. W momencie zawierania kontraktu jego warunki, w tym wynagrodzenie, powinny byæ ustalone na ca³¹ kadencjê. Zmiana mo e byæ dokonana tylko w taki sposób, w jaki go zawarto, czyli w wyborach powszechnych Goœcie mogli podziwiaæ zbiorow¹ wystawê prac 20 malarzy zatytu³owan¹ Scena yciem ycie scen¹ oraz porozmawiaæ z Goœciem Specjalnym wernisa u Franciszkiem Maœluszczakiem. W Sali Reja odby³a siê natomiast aukcja portretów Anny German oraz obrazów inspirowanych jej piosenkami. By³o to ju szóste spotkanie FORUM HUMANUM MAZURKAS, a jednoczeœnie pierwsza rocznica inauguracji cyklu spotkañ kulturalno-artystycznych pod mecenatem MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. Cieszymy siê, e ju od roku mo emy wspólnie z naszymi Goœæmi popularyzowaæ sztukê i wspieraæ artystów. To niezwyk³a misja, któr¹ z przyjemnoœci¹ wype³niamy. opr. JB Sprzedam gruz betonowy - kruszony, cena 25z³ netto lokalizacja O arów Maz. tel Podobnie rzecz siê ma z burmistrzami dzielnic, wybieranymi poœrednio, poprzez dzielnicowych radnych. A ju kompletnym nieporozumieniem jest to, e nagrody burmistrzom przyznaje prezydent miasta, która nie ma wp³ywu na ich zatrudnienie. Kupuje sobie jednak w ten sposób ich lojalnoœæ, najwierniejszym oferuj¹c jeszcze lukratywne cz³onkostwa w radach nadzorczych miejskich spó³ek. Dla nielojalnych, choæby byli najlepszymi urzêdnikami - nagród nie ma. Pozostaje sprawa nagród dla pozosta³ych urzêdników. Co stoi na przeszkodzie, by w podobny sposób, jak w Poznaniu decyduje siê o czêœci inwestycji, w Warszawie to mieszkañcy decydowali o czêœci wynagrodzeñ urzêdników, czyli o podziale funduszu premiowego: w poszczególnych biurach, wydzia³ach, okienkach? Maciej Bia³ecki

3 3

4 The New York Times i The Washington Post przestrzegaj¹ Polskê: Nie wchodÿcie do strefy euro! Jeszcze polska nie zginê³a, ale jej przywódcy s¹ zdezorientowani, aby daæ swojej ojczyÿnie szansê na pora - kê. Polska jest jednym z niewielu przypadków sukcesu ekonomicznego Europie. Uniknê³a powa nego zastoju gospodarki, który dotkn¹³ wiele peryferyjnych pañstw Unii Europejskiej. Od 2009 roku realny PKB Polski szybko rós³, a os³ab³ dopiero w 2011 roku, g³ównie przez wprowadzenie oszczêdnoœci fiskalnych oraz zadziwiaj¹cej decyzji o dorównaniu Europejskiemu Bankowi Centralnemu i podniesieniu stóp procentowych. Mimo to, jak na europejskie standardy, Polska jest nadal mi³¹ odmian¹ pañstwem, które uniknê³o gospodarczego horroru. A do tego relatywnego sukcesu przyczyni³o siê nie tylko to, e Polska zachowa³a swoj¹ w³asn¹ walutê, ale tak e fakt, e uwolni³a z³otego. Dziêki temu, gdy do peryferyjnych krajów Europy nap³ynê³y du e kapita³y, w Polsce zamiast inflacji nast¹pi³a aprecjacja narodowej waluty. I gdy nast¹pi³ kryzys, kraj ten móg³ szybko skorygowaæ realny kurs wymiany z³otego. A co teraz chc¹ zrobiæ polskie w³adze? Ale oczywiœcie wejœæ do strefy euro.t jakby chcieli ude- rzyæ g³ow¹ w œcianê. Niech pomyœl¹ o Hiszpanii, Irlandii, a teraz jeszcze o Cyprze. Ile jeszcze dowodów potrzebuj¹, eby zrozumieæ, e euro to pu³apka. Ale kraje w niej uwiêzione zbyt ³atwo znajduj¹ siê w sytuacji, w której nie ma dla nich dobrych rozwi¹zañ na wypadek kryzysu. Powinni uznaæ w koñcu, e cz³onkostwo w strefie euro to w najlepszym razie hazard, z potencjalnym fatalnym upadkiem. Ale nie, wci¹ wierz¹, e jeszcze jeden atak kawalerii odeprze czo³gi. PAUL KRUGMAN The New York Times Company O autorze: Urodzi³ siê w 1953 roku w Nowym Jorku. Profesor ekonomii i spraw miêdzynarodowych na Uniwersytecie Princeton. Autor, redaktor 20 ksi¹ ek i ponad 200 prac. Twórca tzw. nowej geografii ekonomicznej oraz nowej teorii handlu miêdzynarodowego. Za opracowanie tej ostatniej otrzyma³ w 2008 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie ekonomii. * * * Gdy w 2009 roku ca³y œwiat wydawa³ siê waliæ, kilka krajów okaza³o siê zdolnymi, aby przetrwaæ najgorsze. Wzrost gospodarczy uda³o siê utrzymaæ pañstwom rozwijaj¹cym siê, takim jak Chiny czy Indie. Recesja nawet nie dotknê³a Australii. A Szwecja szybko siê odbi³a. Ale bylibyœmy g³upcami, gdybyœmy, tak jak zawsze, zapomnieli o Polsce. A jej gospodarka uros³a w 2009 roku o 1,6 procent, podczas gdy nasza w tym samym czasie zmniejszy³a siê o 3,5 procent. Obecnie premier Donald Tusk popiera przyst¹pienie do strefy euro i próbuje przygotowaæ swój kraj na przyjêcie tej waluty w 2015 roku. I s³usznie, e Polska chce jeszcze bardziej zbli- yæ siê do swych europejskich s¹siadów. Ale przyst¹pienie do strefy euro pozbawi³oby Polskê strategii, dziêki której tak dobrze przetrwa³a recesjê. Do polskiego cudu dosz³o dziêki ogromnej dewaluacji z³otego w latach To by³o ogromne, bo a 50- procentowe obni enie wartoœci z³otego wzglêdem euro. Dziêki temu szybko rozwin¹³ siê polski eksport. Jak wynika z danych Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, udzia³ eksportu w polskiej gospodarce niesamowicie wzrós³ zw³aszcza w 2009 roku. Prawdopodobnie dziêki temu Polska uniknê³a recesji.jeœli Polska wejdzie do strefy euro, to w przypadku kolejnego kryzysu nie bêdzie mog³a strategicznie zdewaluowaæ swojej waluty, a co za tym idzie, nie zapewni wzrostu gospodarczego. Ten kraj ma wci¹ jeszcze czas, aby wycofaæ siê ze swojego pomys³u. DYLAN MATTHEWS The Washington Post Company Przedruk: Angora nr 14 (7 IV 2013) O.K. ARSUS w maju: 07.05,godz (sala kameralna), Klub Edukacji Samorz¹dowej wyk³ad dr. Piotra ysakowskiego pt. Mord na profesorach lwowskich lato Prowadzi dr Jan Parys. Wstêp wolny , godz (Piwnica Arsus ), Koncert Basement Rap Night z udzia³em zespo³ów: Dum Spiro Spero, DWAESU, Bez Stresu Banda. Support: Wit, Smunio, Bezul DWP, Bubson and Szamier, Majs. Cena biletu 5,-z³ , godz (sala widowiskowa), Koncert zespo³u operetkowego BELCANTO pod dyrekcj¹ Olgi Romaszko-Niewiadomskiej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wstêp wolny , godz (sala widowiskowa), Bajka dla dzieci (2-8 lat) pt. Kogucik Samochwa³a. Cena biletu 10,-z³. Og³asza przetarg ustny nieograniczony na wydzier awienie czêœci niezabudowanej nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr ew. 60, o powierzchni ok. 14,7000 ha z obr. 18 miasta Brwinowa. A. Opis nieruchomoœci: 1. Czêœæ nieruchomoœci podlegaj¹ca wydzier awieniu jest niezabudowana, po³o ona w mieœcie Brwinowie, pomiêdzy drogami wojewódzkimi ul. Pszczeliñsk¹ i tras¹ Warszawa yrardów. W ewidencji gruntów nieruchomoœæ jest oznaczona jako dzia³ka nr ew. 60 obr. 18 miasta Brwinowa o pow. 19,1770 ha. Wydzier awieniu podlega pó³nocno wschodnia i po³udniowa czêœæ dzia³ki nr ew. 60 o powierzchni ok. 14,7000 ha. 2. Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Powiatu Pruszkowskiego, uregulowana jest w ksiêdze wieczystej Nr WA1P/ /2. 3. Grunt podlegaj¹cy wydzier awieniu jest po³o ony na obszarze, dla którego nie ma obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencj¹ gruntów, jest to teren sk³adaj¹cy siê z gruntów rolnych na glebach klasy V oraz ³¹k na glebach na klasy V i rowu. Teren jest niezagospodarowany, poroœniêty trawami i zakrzaczeniami. 4. Cel dzier awy: uprawy rolne. 5. Czas trwania umowy: 3 lata z mo liwoœci¹ przed³u enia do 10 lat. B. Warunki przetargu: Zarz¹d Powiatu Pruszkowskiego 1. Cena wywo³awcza rocznej stawki czynszu dzier awnego wynosi: PLN brutto i jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us³ug. Czynsz bêdzie podlega³ rocznej waloryzacji o wskaÿnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych. 2. Czynsz dzier awny ma byæ wnoszony do 10 dnia stycznia ka dego roku. Dopuszcza siê wnoszenie op³aty w czterech kwartalnych ratach. 2. Wadium w kwocie PLN, p³atne w polskich z³otych, nale y wp³aciæ na rachunek bankowy: , tytu³em: wadium dzier awa dzia³ki nr 60, imiê i nazwisko lub nazwa przystêpuj¹cego do przetargu. Wadium powinno zostaæ zaksiêgowane na wskazanym rachunku do dnia r. Potwierdzony dowód wp³aty nale y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu. 3. Termin przetargu: Przetarg odbêdzie siê w dniu r. w Pruszkowie w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzyma³y 30, w sali 201 na II piêtrze, o godzinie Osoby przystêpuj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹ do wykazania siê umocowaniem do dokonania czynnoœci prawnej. 5. Zawarcie umowy dzier awy nast¹pi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wys³anym najpóÿniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. 6. Uchylenie siê od zawarcia umowy dzier awy nieruchomoœci bêdzie skutkowa³o utrat¹ wadium. 7. Wp³acanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu. Informacje uzupe³niaj¹ce mo na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem telefonu w godzinach

5 NOWA ELEKTROCIEP OWNIA W URSUSIE Dalkia zakupi³a ju dzia³kê na terenie by³ych Zak³adów Mechanicznych Ursus, gdzie po uzyskaniu niezbêdnych zgód rozpocznie swoj¹ inwestycjê. To dobra wiadomoœæ dla mieszkañców Ursusa. Mo e byæ TANIEJ. Byæ mo e nie wszyscy wiedz¹, e Dalkia to firma, która w 2011 roku kupi³a Sto³eczne Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC), i w efekcie sta³a siê wiod¹cym prywatnym przedsiêbiorstwem w dziedzinie ciep³a na polskim rynku. Firma zarz¹dza od 24 wrzeœnia 2012 roku ju jako Dalkia Warszawa najwiêksz¹ w Unii Europejskiej warszawsk¹ sieci¹ ciep³ownicz¹. Jej ca³kowita d³ugoœæ to 1740 km, co jest porównywalne z odleg³oœci¹ dziel¹c¹ Warszawê i Pary. Dziêki niej Dalkia jest w stanie zaspokoiæ potrzeby 80 proc. mieszkañców stolicy, którym zapewnia ogrzewanie oraz ciep³¹ wodê u ywkow¹. Z uwagi na potencja³ rozwojowy miasta, rosn¹c¹ liczbê ludnoœci oraz jej zapotrzebowanie na te us³ugi, Dalkia zdecydowa³a o budowie nowego, dzia³aj¹cego w oparciu o gaz Ÿród³a ciep³a i energii elektrycznej w Ursusie. Bêdzie ono zaopatrywa³o nie tylko sam¹ dzielnicê, ale zostanie te pod³¹czone do ogólnowarszawskiego systemu ciep³owniczego. Co wa ne, nowa elektrociep³ownia to rozwi¹zanie bardziej ekologiczne ni instalacje oparte na wêglu. Nie bêdzie emitowa³a py- ³ów, a emisja zwi¹zków siarki i azotu zostanie zredukowana do zera. Dodatkowo znacznie obni one zostanie równie oddawanie do atmosfery dwutlenku wêgla. Jest to o tyle istotne, e zak³ady emituj¹ce du e iloœci tych substancji bêd¹ zobowi¹zane na mocy prawa unijnego do kupowania specjalnych uprawnieñ, co prze³o y siê na wzrost ceny ciep³a. Elektrociep³ownia gazowa pozwala na zminimalizowanie negatywnych konsekwencji nowych przepisów. Za inwestycj¹ stoi doœwiadczenie Grupy Dalkia, do której nale y warszawska spó³ka. Jest to najwiêkszy prywatny operator sieci ciep³owniczych w kraju. Dziêki elektrociep³owniom w odzi i Poznaniu, odgrywa równie znacz¹c¹ rolê na rynku kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej. Ponad 6000 pracowników Dalkii zarz¹dza w 40 polskich miastach 3350 km miejskich sieci ciep³owniczych, 4290 MW mocy cieplnej i 820 MW mocy elektrycznej i 75 MW mocy ch³odu. W 2011 roku firma osi¹gnê³a 2,5 mld z³ przychodów. Od 15 lat Dalkia buduje d³ugotrwa³e relacje z samorz¹dami i wspiera zrównowa- ony rozwój polskich miast. Firma aktywnie uczestniczy w dzia³aniach miast na rzecz polepszenia jakoœci powietrza poprzez ci¹g³e zwiêkszanie efektywnoœci instalacji, a tak e sukcesywne wprowadzanie biomasy i gazu do koszyka paliw. Na oczekiwania swych klientów Dalkia odpowiada dostarczaj¹c kompleksowe rozwi¹zania, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniaj¹ce komfort, efektywnoœæ i bezpieczeñstwo energetyczne. Dalkia jest zale na Veolii Environnement i Wykaz g³ównych magistrali EDF. Firma swoim dzia³aniem obejmuje nie tylko Polskê, jest bowiem obecna na 35 rynkach, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Australii. Jako œwiatowy lider w dziedzinie us³ug energetycznych opracowuje innowacyjne rozwi¹zania, które s³u ¹ zrównowa onemu rozwojowi miast i przedsiêbiorstw. Na tle ogólnej sytuacji zmian klimatycznych, wyczerpywania siê zasobów naturalnych i niestabilnych cen Dalkia proponuje klientom umiejêtnoœci swoich ekspertów w zakresie projektowania i realizacji bardziej ekologicznych i ekonomicznych systemów energetycznych, a tak e ich eksploatacji. Grupa Dalkia zatrudnia ponad pracowników w 35 krajach. W 2012 r. obroty firmy wynios³y 8,3 miliarda euro. Dalkia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, Warszawa, tel , fax Centrala: , fax ; Kancelaria: , fax Pogotowie Ciep³ownicze: 993 lub do 89, fax Biuro Sprzeda y: , fax (czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:15-15:15) Dodatkowe pytania na temat inwestycji prosimy nadsy³aæ na adres Redakcji Gazety Mazowieckiej, ul. Opieñskiego 4, Warszawa lub drog¹ mailow¹: 5

6 Kolejna negatywna decyzja dla Energetyki Ursus Sp. z o.o. 19 kwietnia br. Marsza³ek Województwa Mazowieckiego drugi raz wygasi³ pozwolenie Energetyce Ursus. Czy Minister Œrodowiska znowu pomo e mimo, i Energetyka Ursus ju od pocz¹tku 2010 roku nie ma tytu³u do przebywania na terenie oczyszczalni w Ursusie? Po raz drugi w przeci¹gu niespe³na dwóch lat Marsza³ek Województwa Mazowieckiego w piœmie z dnia 19 kwietnia br. stwierdzi³ wygaœniecie swojej decyzji z dnia 27 lutego 2007 roku, na mocy której Energetyka Ursus posiada³a pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów w oczyszczalni zlokalizowanej na terenach po by³ych ZPC Ursus. Decyzj¹ z dnia 27 lutego 2007 r. Energetyka Ursus otrzyma³a pozwolenie na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w oczyszczalni. Prezes Bogdan Bigus reprezentuj¹cy spó³kê Energetyka Ursus z³o y³ pisemne oœwiadczenie, i posiada tytu³ prawny do przedmiotu na jaki z³o y³ wniosek, gdy ma wa - ne podpisane umowy dzier awy terenów i obiektów budowlanych. Do wniosku do³¹czy³ umowy dzier awy. 14 kwietnia 2011 r. firma Gaston Investments Sp. z o.o., Sp. k., pismem poinformowa³a Marsza³ka, i okolicznoœci, o których pisze Bogdan Bigus nie s¹ ju zgodne z prawd¹, gdy Energetyka Ursus ju na pocz¹tku 2010 r. utraci³a prawo do korzystania z tych obiektów. Aby dok³adnie sprawdziæ wszystkie informacje Marsza³ek wszcz¹³ postêpowanie, które mia³o na celu sprawdzenie tych wiadomoœci oraz sprawdzenie stanu faktycznego. Po zbadaniu sprawy Marsza³ek w dniu 22 sierpnia 2011 r. jednoznacznie stwierdzi³ wygaœniêcie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego, która udzieli³a pozwolenia Energetyce Ursus. Szanowny Panie Ministrze, Gazeta Mazowiecka jest wydawana na obszarze województwa mazowieckiego od ponad dwudziestu lat. Otrzymujemy wiele zapytañ od naszych Czytelników w Ursusie, którzy s¹ zbulwersowani sytuacj¹ zwi¹zan¹ z dzia³aj¹c¹ tam oczyszczalni¹ œcieków przemys³owych i licznymi kontrowersjami opisywanymi nie tylko w lokalnej prasie, ale i równie ogólnokrajowej. Dzia³aj¹c na podstawie prawa prasowego, jako dziennikarz sk³adam na Pana rêce poni sze zapytania, jakie pojawi³y siê w naszej redakcji w zwi¹zku z nietypowymi dzia³aniami urzêdników ministerstwa dzia³aj¹cych w Pana imieniu w postêpowaniu o stwierdzenie wygaœniêcia pozwolenia zintegrowana udzielonego spó³ce Energetyka Ursus sp. z o.o. decyzj¹ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2007 roku znak: WŒR.I.JB/6640/1/ Na jakiej podstawie Minister przyj¹³ w swojej decyzji z dnia 1 grudnia 2011 roku (DIŒoa /51829/11/MT), e postêpowanie o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego Energetyce Ursus sp. z o.o. toczy³o siê na wniosek, a nie z urzêdu? Kwestia ta by³a podstaw¹ uchylenia decyzji Marsza³ka co wydaje siê byæ zadziwiaj¹ce. Nale y tutaj wskazaæ, e Marsza³ek Województwa Mazowieckiego nie zgadza siê z Ministrem, t³umacz¹c: Zarzut podniesiony przez organ odwo³awczy jest nieuzasadniony, bowiem pismo Spó³ki 14/119 Gaston Inwestments zawiera³o jedynie informacje, uzasadniaj¹ce wszczêcie w tej sprawie postêpowania z urzêdu. Natomiast zgodnie z zasadami ogólnymi postêpowania administracyjnego, wyra onymi w art. 7 kpa (zasada prawdy obiektywnej), art. 10 kpa (zasada czynnego udzia³u stron w postêpowaniu), art. 77 par. 1 i par. 4 kpa (zasada oficjalnoœci postêpowania dowodowego) oraz art. 28 (legalna definicja strony postêpowania) Spó³ka 14/119 Gaston Inwestments zgodnie z powo³anymi przepisami prawa uznana zosta³a za stronê postêpowania, poniewa wykaza³a swój interes prawny w tym postêpowaniu. 2. Id¹c jednak dalej. Jaka jest ró nica w treœci orzeczenia zapad³ego z wniosku strony, a z urzêdu w przedmiotowej sprawie? Czy orzeczenie by³oby inne skoro wszystkie strony bra³y czynny udzia³? Patrz¹c z boku, sytuacja wygl¹da tak jakby urzêdnicy Pana Ministra na si³ê szukali argumentu umo liwiaj¹cego Energetyce Ursus Sp. z o.o. dzia³anie na nieruchomoœci, do której spó³ka ta nie ma od 2010 roku adnego tytu³u prawnego koniecznego do prowadzenia oczyszczalni. Decyzjê Marsza³ka uchyli³ jednak Minister Œrodowiska w dniu 1 grudnia 2011 r. twierdz¹c, mówi¹c w skrócie, e nie powinno byæ ca³ego postêpowania, gdy nie wiadomo dlaczego stron¹ by³ w³aœciciel dzia³ki (!), a postêpowanie nie powinno siê toczyæ z jego wniosku, lecz z urzêdu, co w aden sposób nie zmienia treœci ustaleñ i rozstrzygniêcia. W tzw. miêdzyczasie oczyszczalniê w dniu 8 lutego 2013 r. naby³a spó³ka Bolzanus. Fakt ten w swoim drugim postêpowaniu odnotowa³ Marsza³ek. Stwierdzi³, e tytu³ prawny do nieruchomoœci w postaci prawa u ytkowania wieczystego terenu i prawa w³asnoœci znajduj¹cych siê na niej budynków, budowli i infrastruktury, w granicach dzia³ki gruntowej o nr. ew 119, gdzie prowadzona jest ksiêga wieczysta Kw Nr WA1M/ /4 w Wydziale Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, zgodnie z wpisami jawnymi ma Bolzanus Limited. Jednoczeœnie w oparciu o umowê z dnia 6 lipca 2012 r., tytu³em prawnym do korzystania z oczyszczalni dyskontuje Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Ursus z siedzib¹ w Warszawie. Energetyka Ursus w piœmie z dnia 7 maja 2012 r. wnios³a do Marsza³ka o zawieszenie postêpowania do czasu prawomocnego rozstrzygniêcia przez S¹d Okrêgowy w Warszawie XVI Wydzia³ Gospodarczy sprawy z powództwa Energetyki Ursus o ustalenie prawa w³asnoœci Energetyki Ursus i zaprzeczenie prawa w³asnoœci, do tych nieruchomoœci stanowi¹cych obiekty, urz¹dzenia i instalacje oraz infrastrukturê techniczn¹ znajduj¹ce siê w³aœnie na tej dzia³ce (119) i wchodz¹ce w sk³ad oczyszczalni. Jednak Marsza³ek Województwa Mazowieckiego stwierdzi³, e nie ma takiej potrzeby, gdy w oparciu o ksiêgi wieczyste jednoznacznie mo na stwierdziæ e w³aœcicielem terenu jest Bolzanus, a nie Energetyka Ursus. Wobec tego nie mo e Energetyka Ursus roœciæ jakichkolwiek praw do czegoœ, co nie jest tej firmy, tym bardziej e wczeœniej sama Energetyka Ursus potwierdza³a, e obiekty dzier awi³a, a za dzier awê p³aci³a. Jak zatem mo na byæ jednoczeœnie dzier awc¹ i w³aœcicielem? Dnia 16 stycznia 2013 r. przedstawiciele Marsza³ka przeprowadzili oglêdziny terenu oczyszczalni, zreszt¹ na pisemn¹ proœbê Energetyki Ursus. W dniu oglêdzin Energetyka Ursus odmówi³a wejœcia na teren i nie chcia³a wzi¹æ udzia³u w przegl¹dzie. Po oglêdzinach do Marsza³ka wp³ynê³a kolejna proœba Energetyki Ursus o ponowne oglêdziny, która zosta³a odrzucona, czemu chyba nie nale y siê dziwiæ. Konkluduj¹c: po raz drugi w przeci¹gu niespe³na dwóch lat Marsza³ek Województwa Mazowieckiego w piœmie z dnia 19 kwietnia br. stwierdzi³ wygaœniecie swojej decyzji z dnia 27 lutego 2007 roku, na mocy, której Energetyka Ursus posiada³a pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów w oczyszczalni zlokalizowane na terenach po by³ych ZPC Ursus. Decyzja marsza³ka ma rygor natychmiastowej wykonalnoœci, ale oczywiœcie od tej decyzji Energetyka Ursus ma prawo do odwo³ania w ci¹gu 14 dni do Ministra Œrodowiska. Ciekawe jak zachowa siê tym razem Minister. Czy bêdzie szuka³, jak poprzednim razem, argumentów prawnych, aby pomóc Energetyce Ursus, czy te z nale yt¹ powag¹ potraktuje sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska i ochron¹ prawa w³asnoœci przecie konstytucyjnie zapewnionej obywatelom naszego kraju. W dzisiejszym wydaniu opublikowaliœmy list, w którym kierujemy pytania do Ministra Œrodowiska w przedmiotowej sprawie. Eliza Szeptycka 3. Czy Minister, wobec ponownego wygaszenia w dniu 19 kwietnia 2013 roku pozwolenia Energetyce Ursus Sp. z o.o. (z klauzul¹ natychmiastowej wykonalnoœci) zamierza merytorycznie rozstrzygn¹æ sprawê, czy te poszukiwaæ bêdzie pretekstu dla ponownego uchylenia decyzji Marsza³ka na podstawie nieistotnych okolicznoœci nieobjêtych uzasadnieniem? Taka obawa istnieje w œwietle nie tylko uchylenia przez Ministra w dniu 1 grudnia 2011 roku decyzji Marsza³ka z dnia 22 sierpnia 2011 roku, ale równie z uwagi na fakt, e urzêdnicy Pana Ministra uchylili niekorzystne dla Energetyki Ursus Sp. z o.o. inne postanowienie Marsza³ka z dnia 15 maja 2012 roku dotycz¹ce przeniesienia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie oczyszczalni na podmiot, który posiada tytu³ prawny do nieruchomoœci. W tym kolejnym przypadku Minister t³umaczy swoj¹ decyzjê tocz¹c¹ siê spraw¹ z powództwa Energetyki Ursus Sp. z o.o. o ustalenie prawa w³asnoœci. Wygl¹da na to, e organ odwo- ³awczy nie bierze pod uwagê ustawowego domniemania rêkojmi publicznej wiary ksi¹g wieczystych. Pominiêty jest równie fakt, i Energetyka Ursus Sp. z o.o. sama wielokrotnie wczeœniej potwierdza³a, e by³a dzier awc¹ zatem jak mo e teraz twierdziæ, e jest w³aœcicielem. Nale y zauwa yæ, e to czego nie widz¹ urzêdnicy Ministra dostrzegaj¹ urzêdnicy Marsza³ka twierdz¹c: W œwietle zgromadzonego materia³u dowodowego istnieje zatem mo liwoœæ samodzielnego ustalenia przez organ prowadz¹cy postêpowanie, bez koniecznoœci rozstrzygniêcia w tym zakresie zagadnienia wstêpnego przez s¹d lub inny organ, w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 kpa. Zasadnym mo e byæ pytanie: Na jakiej podstawie Energetyka Ursus Sp. z o.o. uzyskawszy pozwolenie zintegrowane jako dzier awca mo e uwa aæ siê po wypowiedzeniu jej dzier awy za w³aœciciela dzier awionych obiektów skoro od tamtego czasu nie naby³a ich? Zastanawiaj¹cy powinien byæ równie fakt, e Energetyka Ursus Sp. z o.o. wyst¹pi³a na drogê s¹dow¹ z wnioskiem o ustanowienie s³u ebnoœci przesy³u jeszcze w 2009 roku obejmuj¹cym teren przedmiotowej oczyszczalni. 4. Czy w ocenie Ministra mo na byæ w³aœcicielem budynków i budowli w oderwaniu od w³asnoœci gruntu? Czy oczyszczalnia œcieków dostarczanych do niej beczkowozami jest urz¹dzeniem przesy³owym? 5. Czy uchylanie decyzji Marsza³ka w zakresie wygaszenia pozwolenia zintegrowanego Energetyki Ursus sp. z o.o., która nie prowadzi instalacji od czerwca ubieg³ego roku sprzyja ochronie œrodowiska w sytuacji, w której nap³ywaj¹ce bezprawnie do niej œcieki nie mog¹ byæ oczyszczane, gdy do czasu wygaszenia pozwolenia Energetyki Ursus sp. z o.o. inny podmiot nie mo e dostaæ analogicznego pozwolenia? Obecne niebezpieczeñstwa zwi¹zane z sytuacjê w oczyszczalni œcieków w Ursusie s¹ przedmiotem zainteresowania prokuratury po zawiadomieniu dokonanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilê spraw¹ wygaszania pozwolenia dla Energetyki Ursus Sp. z o.o. trwaj¹cego od pocz¹tku 2011 roku zajmie siê Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zw³aszcza w przypadku, kiedy dwa wa ne urzêdy maj¹ diametralnie ró ne pogl¹dy w miarê prostych, tych samych sprawach. 6. Czy Minister uwa a, e informacje podawane przez Energetykê Ursus Sp. z o.o. s¹ wiarygodne? Pytanie to jest zasadne w œwietle jej postawy przed urzêdem marsza³kowskim, kiedy to w 2011 roku odmówi³a przyjêcia wezwania na rozprawê w sprawie wygaœniêcia pozwolenia zintegrowanego, a nastêpnie t³umaczy³a swoj¹ nieobecnoœæ na rozprawie administracyjnym uchybieniem organu w zakresie sposobu dostarczania wezwania o czym wiedzia³ Minister uchylaj¹c decyzjê Marsza³ak. Podobne zachowanie Energetyka Ursus Sp. z o.o. zaprezentowa³a w styczniu 2013 roku (w sprawie o wygaszenie pozwolenie zintegrowanego) kiedy to odmówi³a udzia³u w oglêdzinach, a nastêpnie ¹da³a ponownego przeprowadzenia oglêdzin (chyba jedynie w celu przed³u enia postêpowania). Nie wspominaj¹c, e obecnie Energetyka Ursus Sp. z o.o. twierdzi, e jest w³aœcicielem obiektów, które wczeœniej dzier awi³a. 7. Czy dzia³anie przedstawicieli Ministra, wydawaæ siê mo e, na korzyœæ Energetyki Ursus Sp. z o.o., której jedynym cz³onkiem zarz¹du jest Bogdan Bigus, osoba która sama mówi o sobie Gazecie Wyborczej, i sprawa jego oskar eñ o dzia³anie na szkodê spó³ki i inne przestêpstwa gospodarcze, w tym udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej, s¹ odpryskiem afery wêglowej, jest dzia³aniem prospo³ecznym, czy te mo e rodziæ negatywne konotacje? 8. Czy z³a kondycja finansowa spó³ki Energetyka Ursus Sp. z o.o. (znaczna strata za rok 2011) oraz wyeksploatowana infrastruktura Energetyki Ursus Sp. z o.o. potwierdzona przez prezesa tej spó³ki w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok mog¹ mieæ negatywny wp³yw na ochronê œrodowiska w zwi¹zku z prowadzon¹ przez ni¹ dzia³alnoœci¹?

7 KLASTRY NA MAZOWSZU Najpierw rozszyfrujmy, co to takiego klaster. Otó ten termin, który zadomowi³ siê ju w polszczyÿnie, to angielskie s³owo cluster oznaczaj¹ce grupê, grono, skupisko. Chodzi o porozumienie zawarte przez grupê przedsiêbiorstw, które postanowi³y po³¹czyæ swe wysi³ki na rzecz realizacji wybranych, wspólnych celów. Zdaniem licznych ekspertów, klaster to wyj¹tkowo udana forma integracji przedsiêbiorstw, która mo e okazaæ siê skutecznym sposobem na ekonomiczny kryzys, bezrobocie, a nawet na brak œrodków finansowych. Globalny kryzys finansowy kaza³ zrewidowaæ tradycyjne pogl¹dy na wolnorynkow¹ ekonomikê. Do niedawna uwa ano, e najwa niejszym jej motorem jest konkurencja. Dziœ œwiatowi eksperci wskazuj¹ na szkody, jakie przynosi drapie na, wyniszczaj¹ca walka konkurencja, przypominaj¹ca walkê bokserów na ringu. Zarówno wielkie koncerny, jak i ma³e firmy jak bokserzy w zwarciu - zadaj¹ sobie bolesne ciosy, ledwo ju zipi¹c i klej¹c siê do siebie. Tak¹ walkê boksersk¹ obejrza³ w TV amerykañski profesor ekonomii, szef Instytutu Strategii i Konkurencji, Michael Potter (rocznik 1947) i doszed³ do wniosku e najwy - szy ju czas ograniczyæ kosztown¹ walkê konkurencyjn¹, zastêpuj¹c j¹ elementami wspó³pracy, dla wspólnego rozwoju. M. Potter sformu³owa³ teoriê klastrów przemys³owych, czyli centrów produkcji, handlu i us³ug dzia³aj¹cych na za- sadzie porozumieñ kooperacyjnych. Klastry zwi¹zane s¹ z danym terytorium i dzia³aj¹ w pokrewnych sektorach, zachowuj¹c ekonomiczn¹ niezale noœæ i pewne elementy konkurencji, bez której nie ma gospodarki wolnorynkowej. Wœród najbardziej znanych na œwiecie klastrów wymienia siê amerykañsk¹ Dolinê Krzemow¹, francuskie Montpellier (telekomunikacja, software), w³osk¹ Lombardiê (wysoki poziom rolnictwa i przetwórstwa), Zag³êbie Ruhry (ciê ki przemys³). W Polsce w roku 2011 by³o kilkaset porozumieñ klastrowym, natomiast w roku 2012 ju ponad 2 tysi¹ce. Program rozwoju klastrów realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki i Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.Na Mazowszu dzia³aj¹ ju, np. Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych (ICT), Mazowiecki Klaster Lotniczy Aviation Mazovia, Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy, czy Klaster Kosmiczny Mazovia.Trudn¹ do przecenienia pomoc doradcz¹ i finansow¹ firmom pragn¹cych zrzeszaæ siê w klastry œwiadczy Fundusz Kapita³owy Quality All Development S.A. (QAD FK S.A.), który u³atwia poszczególnym firmom tworzenie grup kooperacyjnych, pomaga im w uzyskiwaniu funduszy na inwestycje, w tym œrodków unijnych. - W Warszawie istniej¹ szczególnie sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju klastrów mówi prezes Zarz¹du Quality All Development Tadeusz Góralski. - Klastry zrzeszaj¹ce wspólnoty mieszkaniowe mog³y by skorzystaæ z unijnego programu JESSICA. Tak dzieje siê ju na Starówce, gdzie Zwi¹zek Wspólnot Mieszkaniowych, konstrukcja podobna do klastra, przygotowuje siê do uzyskania œrodków z funduszu unijnych. Klastry wkroczy³y ju do warszawskiego handlu. Od listopada ub. roku dzia³a na Ursynowie sklep otwarty przez firmy zrzeszone w Polskim Klastrze Miêsnym, który zrzesza piêciu wytwórców. S¹ to Zak³ady Miêsne Wierzejki, ZM Pekpol, ZM Peklimar, ZM Niewieœcin oraz ZM Zygu³a. * Czym ró ni siê sklep nale ¹cy do klastra od innych sklepów miêsnych? pytam Piotra Zdanowskiego, dyrektora sieci detalicznej ZM Mierzejki. - Przede wszystkim tym, e mamy produkty od piêciu wielkich wytwórców. Klientowi daje to mo liwoœæ dokonania szerszego wyboru. Istnieje, oczywiœcie, konkurencja miêdzy producentami, ale przybra³a ona formê konstruktywnej wspó³pracy. Bezpoœredni kontakt miêdzy producentem a konsumentem pozwala nam na lepsze dostosowanie siê do wymogów odbiorcy.. A jakie korzyœci odnosz¹ producenci zrzeszeni w klastrze? - Przede wszystkim uzyskali mo liwoœæ szerokiej wymiany doœwiadczeñ. W ci¹gu kilku miesiêcy dzia³ania klastrowego sklepu, nasi pracownicy zgromadzili wiedzê fachow¹, któr¹ musieli by zdobywaæ przez lata. Miêsny klaster bêdzie otwiera³ nowe sklepy, na pocz¹tek we wszystkich miastach gdzie dzia³aj¹ nasi dostawcy koñczy Piotr Zdanowski. Aglomeracja warszawska, wielki oœrodek produkcyjno-naukowy, stanowi obszar wyj¹tkowo sprzyjaj¹cy tworzeniu klastrów i im podobnych form gospodarczej integracji przedsiêbiorstw. Tu te dzia³a najwiêcej ekspertów i doradców wyspecjalizowanych w tworzeniu klastrów i pomagania im w dostêpie do funduszy unijnych. (jg) BEZ KOMENTARZA! Kiedy wprowadzono w naszym kraju reformê emerytaln¹, w wyniku której powsta³ tzw. obowi¹zkowy II filar, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, z uporem maniaka twierdziliœmy, e nic dobrego dla Polski i Polaków z tego nie wyniknie. Pisaliœmy o tym wielokrotnie, ale nigdy nie myœleliœmy, e bêd¹ one a tak zabójcze dla finansów pañstwa. Uœwiadomi³a nam to Pani prof. Leokadia Orêdziak z Katedry Finansów Miêdzynarodowych SGH, w wywiadzie udzielonym tygodnikowi PRZEGL D (nr12/1013). Z Jej wyliczeñ wynika, i tylko w tym roku sk³adka do OFE ma wynieœæ 12 mld z³, a koszty obs³ugi d³ugu spowodowanego przez OFE oko³o 18 mld. Znaczy to, i w bie ¹cym roku, z powodu istnienia tego systemu, d³ug publiczny wzroœnie o 30 mld z³!!! Pani prof. Podaje jeszcze inne, mniej szokuj¹ce informacje, cyt.: Wed³ug szacunków MF, d³ug publiczny, który narós³ od 1999 r. z powodu funduszy, wynosi ju 300 mld z³ ( ). W 1999 r., przed wprowadzeniem OFE, wynosi³ on 270 mld z³ (obecnie 835 mld S. i Sz.). Zatem po³owa przyrostu d³ugu, owe 300 mld, to skutek utworzenia OFE. Ta informacja zwala z nóg ka - dego trzeÿwo, zdroworozs¹dkowo myœl¹cego cz³owieka. Ka dego, tylko nie naszych rz¹dz¹cych. Ich jakoœ ta informacja nie przera a. Ciekawe dlaczego? Ano dlatego e, cyt.: OFE wprowadzono w Polsce pod presj¹ Banku PRACA I FIKCJA W Zielonej Górze 120 bezrobotnych skierowano na roczny kurs, gdzie ucz¹ siê, jak obs³ugiwaæ lotnisko w Babimoœcie Na szkolenie Wojewódzki Urz¹d Pracy przeznaczy³ 750 tys. z³. Po zakoñczeniu zajêæ m³odzi ludzie maj¹ zostaæ specjalistami od obs³ugi pasa erów, cateringu, baga u; bêd¹ te dyspozytorami, koordynatorami rozk³adu lotów i mechanikami, Na papierze. W rzeczywistoœci nadal pozostan¹ bezrobotni. Lotnisko w Babimoœcie obs³uguje bowiem jeden samolot dziennie i zatrudnia dziœ a 33 osoby. Gdy 120 absolwentów ukoñczy kurs, aden nie znajdzie tu zatrudnienia. W rozmaitych szkoleniach zawodowych wziê³o udzia³ ju 53 tysi¹ce Polaków. Zaledwie po³owa znalaz³a jak¹œ pracê. Statystyki nie mówi¹ jednak, czy pomog³y w tym kursy, czy raczej w³asna przemyœlnoœæ i przedsiêbiorczoœæ bezrobotnych. Urzêdy pracy pomagaj¹ równie uzyskaæ dofinansowanie do w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Jasiek mia³ znakomite pomys³y. Chcia³ robiæ to, na czym zna siê najlepiej szkoliæ eglarzy, budowaæ jachty. Pisa³ biznesplany. Nie dosta³ ani grosza. Sfinansowano za to pomys³ biznesowy pewnej dziewczyny, która zamierza zaj¹æ siê dzierganiem na szyde³ku kolczyków i innej bi uterii. Urzêdy pracy zaplanowa³y na ten rok wydanie 1,2 mld z³otych na sfinansowanie bezrobotnych sta y u pracodawców. Jak to dzia- Œwiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu walutowego, organizacji dzia³aj¹cych na rzecz miêdzynarodowych instytucji finansowych, w tym wielkich towarzystw ubezpieczeniowych i banków z krajów wysoko rozwiniêtych. Przymusowy filar kapita³owy to dla nich wspania³e Ÿród³o zysku. Proszê sobie wyobraziæ, e to najwiêksze zachodnie podmioty finansowe, jak informuje Pani profesor Avila (22 proc.) oraz ING 921 proc) maj¹ prawie po³owê polskiego rynku OFE. To oni czerpi¹ ogromne zyski kosztem polskich podatników. Je- eli ktoœ myœli, e wszystkie kraje tak maj¹, to naiwny jest jak niemowlê. Oddajmy g³os prof. Orêdziak, cyt.: aden rozwiniêty kraj nie chcia³ tego wprowadziæ. Kraje silne czy maj¹ce zdeterminowanych polityków potrafi³y odeprzeæ atak, a u nas prawie ca³a klasa polityczna podda³a siê ogromnej presji i wyrafinowanej machinie propagandowej finansowej przez amerykañsk¹ agencjê rz¹dow¹, Bank Œwiatowy i inne instytucje ywotnie zainteresowane stworzeniem w Polsce wielkiego Ÿród³a zysku dla oligarchów finansowych. dok. na str. 8 ³a, opowiada pewien w³aœciciel firmy poligraficznej: - Sam pomys³ ( ) nie by³by z³y, ale zosta³ wypaczony. Powodami s¹ cynizm, wyrachowanie i zwyk³a chamstwo ludzi. Za sta p³aci urz¹d. Pracodawca zatrudnia takiego sta ystê, nie ponosi w zasadzie adnych kosztów, a gdy program siê koñczy, najzwyczajniej go zwalnia. W programach sta- owych wziê³o udzia³ 110 tysiêcy osób. Oficjalne bezrobocie w Polsce osi¹gnê³o w styczniu 14,2 proc., czyli bez zatrudnienia pozostaje ludzi. To liczba zarejestrowanych. S¹ jeszcze ci, którzy zrezygnowali z poszukiwania zajêcia za poœrednictwem pañstwa i przenieœli siê do szarej strefy. Œredni czas szukania nowej pracy w Polsce wynosi 335 dni Teraz rz¹d og³osi³ nowy plan dla d³ugotrwale bezrobotnych. Maj¹ byæ prace spo³ecznie u yteczne na rzecz gminy i indywidualne zajêcia z trenerem, który ma pomóc im odnaleÿæ motywacjê i nauczyæ poruszania siê po coraz trudniejszym rynku. Bêdziemy mieli wiêc coraz lepiej wykwalifikowanych bezrobotnych.. Na podst.: Tomasz Molga, Izabela Smoliñska. Polska bez pracy. Wprost nr 8/2013 Wybra³ i oprac. EW. Przedruk: Angora nr9 (3 III 2013) 7

8 21 lutego po raz pierwszy w historii katolicki biskup poprosi³ o pomoc dla ofiar. Dwa dni wczeœniej premier Irlandii nazwa³ dzia³anie tych przytu³ków hañb¹ narodow¹. Pranie magdalenek Zakonnice spiera³y z dusz dziewcz¹t plamy pope³nionych grzechów. Pralnie dzia³a³y od 1845 do 1996 roku. 21 lutego br. biskup pomocniczy Dublina Eamonn Walsh powiedzia³, e wszyscy musz¹ pomóc kobitom z pralni magdalenek. Tego samego dnia minister sprawiedliwoœci Irlandii Alan Shatter rozmawia³ z zakonami, które prowadzi- ³y pralnie, o zadoœæuczynieniu dla ich ofiar. Ka da poszkodowana bêdzie mog³a zabigaæ o 200 tysiêcy euro. 17 lutego premier Irlandii Enda Kenny spotka- ³a siê z siedemnastoma z nich w Londynie, dok¹d zbieg³y przed laty prosto z pralni. Poœwiêci³ im a trzy godziny. Niektóre kobiety opowiada³y szefowi irlandzkiego rz¹du o zdarzeniach, o których wczeœniej nikomu nie mówi³y. Dwa dni póÿniej Taoiseach (irl.: premier) poprosi³ o przebaczenie wszystkie kobiety, które ucierpia³y w pralniach. W przemówieniu w parlamencie nazwa³ ca³y ten proceder hañb¹ narodow¹. S³wa premiera pochwali³a urodzona w Dublinie wokalistka Sinead O Connor. Jako 15- latka trafi³¹ za kradzie e i wagary w³aœnie do pralni magdalenek. Czas tam spêdzony opisa³a tak: - Nigdy nie doœwiadczy³am i BEZ KOMENTARZA! dok. ze str. 7 Teraz rozumiecie Pañstwo, dlaczego Balcerowicz i inni pupile BŒ i MFW ma³o nie oszaleli z wœciek³oœci, kiedy ograniczono sk³adkê do OFE. Dlatego tak zajadle walcz¹ o nietykalnoœæ funduszy? Ano dlatego, e, jak mówi Pani profesor, mocno popieraj¹ OFE ci ekonomiœci, którzy w ró ny sposób s¹ z nimi powi¹zani lub brali udzia³ w ich wprowadzaniu. No i na koniec kilka s³ów otych naszych wybitnych, dociekliwych dziennikarzach i publicystach. e te nie bij¹ na alarm, w³osów z g³owy sobie nie wyrywaj¹. Jakby nie yli tu i teraz. Dziwne? Nie, wcale nie dziwne. Prof. Orêdziak i to wyjaœnia, cyt. Nie jest ta- jemnic¹, e koncerny finansowe s¹ powi¹zane z mediami. Jedna z najwiêkszych spó³ek medialnych jest niemal w po³owie w³asnoœci¹ funduszy emerytalnych. Czy wydawana przez ni¹ gazeta mo e napisaæ prawdê o OFE, czyli swoich w³aœcicielach?.... No i mamy komplet. SOBCZAK I SZPAK PS. Jeszcze drobiazg, wisienka na tym olbrzymim torcie, cyt.: W Chile po niemal 30 latach funkcjonowania OFE okaza³o siê, e dwie trzecie ich cz³onków nie dostanie adnej emerytury!!! Komentarz zbêdny!!! Przeduk: Angora nr 3 (31 III 2013) prawdopodobnie nie doœwiadczê takiej paniki, strachu oraz udrêczenia. Na decyzjê premiera wp³ynê³a niew¹tpliwie treœæ raportu opublikowanego przez rz¹dow¹ komisjê pod przewodnictwem senatora Martina McAleese. Od 1922 do 1996 roku wys³ano do pralni ponad 10 tysiêcy sierot i dzieci z rodzin patologicznych. Ponad 60 proc. kobiet spêdzi³o tam oko³o roku, a prawie 8 proc.przebywa³o 1o lub wiêcej lat. Niektóre z nich pozostawa³y w pralniach a do œmierci. Potem pochowano ich w bezimiennych grobach.o nieliczne w koñcu upomnieli siê rodzice, a garstce uda³o siê zbiec. Poszukiwa³a je policja i przywozi³a z powrotem, dlatego klejne ucieka³y ju za granicê. Jeœli osoba o danym imieniu by³a ju w zak³adzie, nowej nadawano dla odró nienia nowe imiê. Zabierano rzeczy osobiste i ubierano w skromny strój. Za jak¹kolwiek próbê rozmowy w pralni srogo karano. Bicie, œcinanie w³osów na krótko. Pensjonariuszki by³y stale poni ane. Musia³y uczestniczyæ w zbiórkach, nago. œiostry zakonne porównywa³y w tym czsie ich czêœci cia³a. Zastanawia³y siê na g³os, która z podopiecznych ma najwiêksze lub najmniejsze piersi, sutki, pupê czy ow³osienie ³onowe. Na pocz¹tku Irlandczycy wierzyli, e dziewczêta dostaj¹ tam edukacjê. Maureen Sullivan zapamiêta³a, e mama kaza³a jej zabraæ ze sob¹ szkole podrêczniki i piórnik. - Nigdy wiêcej nie zobaczy- ³am ani ksi¹ ek, ani niczego, co da³a mi mama - ali- ³a siê Sullivan. - Tam nie by³o adnych sal lekcyjnych. Mary Smyth stwierdzi³a natomiast: - To by³o gorsze ni wiêzienie. Pracowa³yœmy fizycznie do utraty tchu, potem by³ lichy posi³ek. Z kolei Marina Gambold opowiedzia³a, e raz upuœci³a kubek. Pilnuj¹ca ich zakonnica powiedzia³a, e teraz nauczy j¹ ostro - noœci. - Wziê³a ³añcuch i zacisnê³a mi go na szyi, na trzy dni i noce. W tym czasie kaza³¹ mi te jeœæ z pod³ogi - opowiada³¹ Gambold. W 1845 roku z powodu zarazy ziemniaka zapanowa³y g³ód i choroby.przez trzy lata zmar³ milion Irlandczyków, a drugie tyle wyemigrowa³o do Stanów. Nawet gdy zaraza ust¹pi³a, choroby zabija³y dalej. I tak z 9 milionów Irlandczyków pozosta³o w 1851 roku 6,5 miliona. To w³aœnie wtedy powsta³y pierwsze domy pracy, azyle prowadzone przez eñskie zakony katolickie. By³o to po³¹czenie aresztu, domu poprawczego i obozu pracy. Trafia³y tam dziewczêta i kobiety, które zdaniem katolików mia³y za du ¹ s³aboœæ do mê czyzn. Matki nieœlubnych dzieci, sieroty, niechciane lub niepe³nosprawne dzieci oraz dziewczynki z wielodzietnych biednych rodzin. Pod nadzorem zakonnic dziewczêta ca³ymi dniami pra³y rêcznie, wy yma³y i prasowa³y. Nie dostawa³y za to ani grosza. Dziêki ich pracy utrzymywa³a siê ca³a instytucja. Ostatni¹ pralniê magdalenekaa zamkniêto w 1996 roku w Dublinie. Szacuje siê, e przez ponad 150 lat trafi³o do takich zak³adów oko³o 30 tysiêcy kobiet. Pralnie zlikwidowano dopiero wtedy, gdy przesta³y byæ op³acalne, czyli gdy rozpowszechni³y siê pralki automatyczne. Temat wynaturzania pralni magdalenek doczeka³ siê nawet ekranizacji. W 2002 roku film Siostry magdalenki dosta³ w Wenecji Z³otego Lwa. Koœció³ katolicki uzna³ tê nagrodê jako antyklerykaln¹. Watykañski dziennik L Osservatore Romano okreœli³ decyzjê jury festiwalu jako wœciek³¹ i pe³n¹ nienawiœci. Kardyna³ Ersilio Tonini powiedzia³ wtedy, e to hañba dla festiwalu. Oparty na yciorysach pensjonariuszek film ukazuje ich losy w 1964 roku, gdy trafaiaj¹ do zak³adu siustr magdalenek w hrabstwie Dublin. Przeorysza, przeliczaj¹c kolejny plik pieniêdzy, t³umaczy³a nowym : - Maria Magdalena, nasza patronka, sprzedawa³a swe cia³o, ale osi¹gnê³a zbawienie, rezygnuj¹c z uciech cielesnych, w³¹cznie z jedzeniem i piciem. Pracowa- ³a te ponad ludzkie si³y, eby cieszyæ siê póÿniej yciem wiecznym. W naszej pralni pierze siê nie tylko ubrania. To ziemski sposób, aby oczyœciæ duszê z plam pope³nionych dok. na str. 9 Uœmiechnij siê - Jaki jest sk³ad chemiczny ma³ eñstwa? - Ma³o zasad, du o kwasów. - Co powinien robiæ w domu prawdziwy mê czyzna? - Nic - Jak brzmi najmilszy zwrot w jêzyku polskim? - Zwrot podatku. - Nie jedz¹, nie pij¹, a rosn¹? - Ceny? - Spice Girls za 50 lat? - Old Spice. - Jakie jest ulubione danie dresiarzy? - Danie w mordê. - Najwiêksza g³upota œwiata? - Kupiæ portfel za ostatnie pieni¹dze. - Czym siê ró ni policjant od ksiêdza? - Ksi¹dz mówi: Pan z Wami, a policjant: Pan z nami! - Jaka jest ró nica pomiêdzy wró k¹ a czarownic¹? - Co najmniej 30 lat. Wielkanoc Przy Wielkanocnym stole spotykaj¹ siê zaj¹czek z kurczakiem: - Kurcze, a my nie znamy adnej kolêdy. Okulista do pacjenta: - Mam dla Pana dwie nowiny: dobr¹ i z³¹. - Niech Pan zacznie od dobrej, doktorze. - Nied³ugo bêdzie móg³ Pan czytaæ bez okularów. - To wspaniale Panie doktorze, A z³a? - Ucz siê Pan breila! Prezes du ej firmy budzi siê rano na kanapie w biurze swojej sekretarki. Obok œpi rozebrana sekretarka. - O rany, jak ja to wyt³umaczê onie jêczy prezes. Zabije mnie, mia³em byæ wczoraj wieczorem na rocznicy teœciów! Nagle wyskakuje z ³ó ka, podbiega do telefonu, wykrêca numer ony i krzyczy do s³uchawki. - Kochanie, nie p³ac okupu, uciek³em im! Dzwoni s¹siad do s¹siada i mówi. - Czy mogê z pañska ona? - Niestety, nie ma jej w domu. - Wiem, jest u mnie, wiêc pytam czy ma na?

9 Pranie magdalenek dok. ze str. 8 grzechów. Margarete tam tylko dla tego, e zosta³a zgwa³cona przez swojego kuzyna. Tak¹ decyzjê podjêli jej rodzice i miejscowy proboszcz. Rose urodzi³a nieœlubne dziecko. Jej matka nawet nie chcia³a spojrzeæ na sojego wnuka, a dziadek przyprowadzi³ na porodówkê ksiêdza z centrum adopcyjnego. - Omówiliœmy to z twoim ojcem. Najlepsza dla bêkarta bêdzie adopcja. Chcia³abyœ, eby przez ca³e ycie by³o wyrzutkiem pogardzanym przez porz¹dnych cz³onków spo³eczeñstwa? Trzeba daæ mu szansê, by wzrasta³ w dobrym, katolickim domu i mia³ kochaj¹cych rodziców. Podpisz tutaj - stwierdzi³ oschle duchowny.ju bez dziecka Rose trafi³a do pralni. W wiêkszoœci przypadków dziewczyny nie mia³y wyjœcia. Gdy Una ucieka³a, jej ojciec przywióz³ j¹ z powrotem i po- egna³ s³owami: - Zostaniesz tu a do œmierci dziwko. Nie masz ju domu ani ojca, ani matki. Ucieknij raz jeszcze, a zrbiê z ciebie kalekê. Z kolei mieszkaj¹ca w domu dziecka Bernadette za bardzo interesowali siê ch³opcy z zewn¹trz. Tylko z tego powodu jej opiekunowie przywieÿli j¹ do zak³adu prowadzonego przez magdalenki. Przeorysza zakonu powiedzia³a jej: - Podoba³aœ siê ch³opcom, bo jesteœ g³upia. Mê czy ni to podatni na pokusy grzesznicy. W bogobojnych krajach, chroni¹c ich przed w³asn¹ natur¹, usuwa siê pokusy. Tymczasem jeden z ksiê y przyje d a³ do pralni tylko po to, by grzeszyæ. Zmusza³ upoœledzono umys³owo Crispinê do seksu oralnego. Gdy dowiedzia³a siê o tym przeorysza, wys³a³a dziewczynê do szpitala psychiatrycznego, gdzie tam umar³a póÿniej na anoreksjê. PATRYK K. URBANIAK Na podst.: The Irish Times, The Magdalene Sisters.Przedruk; Angora nr 9 (3 III 2013) Przegl¹d prasy - Jesteœmy jedynym krajem, który ze Stanami Zjednoczonymi prowadzi dialog demokratyzacyjny, o tym, co oba kraje mog¹ zrobiæ dla demokratyzacji na œwiecie. Polska jest postrzegana w Waszyngtonie jako jeden z najwiêkszych sukcesów transformacyjnych w historii pochwali³ siê w expose minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikowski Rewolucje w systemie s³u by zdrowia zapowiedzia³ minister Ar³ukowicz. Zamierza zlikwidowaæ centralê Narodowego Fundusz Zdrowia i zast¹piæ j¹ urzêdem nadzoruj¹cym dzia³ania regionalnych oddzia³ów NFZ. Wycen¹ œwiadczeñ zajmie siê nowa niezale na instytucja Urz¹d Ubezpieczeñ Zdrowotnych. Wreszcie premiowane bêd¹ jednostki, które lecz¹ najefektywniej i nie odsy³aj¹ pacjentów. W 2012 roku sektor bankowy w Polsce osi¹gn¹³ rekordowe zyski. ¹czny zysk netto dzia³aj¹cych w Polsce banków przekroczy³ 16 miliardów z³otych informuje Komisja Nadzoru Finansowego. To prawie dwa miliardy wiêcej ni w 2010 roku. Najwiêcej zysków osi¹gniêto na wprowadzonych prowizjach i op³atach. Mniej zadowoleni s¹ klienci, poniewa op³aty bankowe w Polsce nale ¹ do najwy szych w Europie. Co druga rodzina w Polce boryka siê z problemami finansowymi. Takie zaskakuj¹ce wyniki przynosi sonda przeprowadzony przez firmê ubezpieczeniow¹ Genoworth. Tylko jeden procent badanych rodzin jest zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej i liczy na jej poprawê. Tak pesymistycznych nastrojów nie odnotowano od 2008 roku, odk¹d Gen- worth rozpoczê³a badania stabilnoœci gospodarstw domowych. Gorsze nastroje ni w Polsce panuj¹ jedynie w Grecji, Portugalii i we W³oszech. Wiêcej unijnych pieniêdzy na rozwój hodowli ryb w latach zapowiedzia³ wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plockie. Œrodki te przeznaczy siê na rekultywacjê zdegradowanych jezior i zarybienie wód œródl¹dowych. Wynika to z przyjêtej przez Polskê dyrektywy wodnej UE, zobowi¹zuj¹cej nasz kraj do osi¹gniêcia w 2015 roku, dobrego stanu ekologicznego wszystkich wód powierzchniowych. Polskie kopalnie cierpi¹ z powodu nadprodukcji wêgla kamiennego. Wed³ug specjalistów z firmy Deloitte w przykopalnianych zwa³ach w Polsce znajduje siê ju 9 milionów ton niesprzedanego surowca. Kolejne 5 milionów ton to zapasy bran y energetycznej. Sytuacje w górnictwie pogarszaj¹ wysokie koszty wydobycia surowca, co obni a konkurencyjnoœæ wobec producentów z innych krajów. W wieku 78-lat zmar³ Adam Pleœna, dzia³acz opozycji demokratycznej w PRL-u, cz³onek ROPCiO i Ruchu Wolnych Demokratów, wielokrotnie wieziony i przetrzymywany, wybitny dzia³acz Polskiego Zwi¹zku Esperantystów. Bohdan Melka, Zbigniew Natkañski, Angora nr 13, 31 marca 2013 roku - przedruk W ostatnich miesi¹cach zakoñczono rozbudowê Przedszkola nr 2 w Piastowie i 25 kwietnia 2013 roku oficjalnie oddano do u ytku dodatkowe 2 sale dydaktyczne wraz z zapleczem (szatnia, ³azienki). Ksi¹dz Proboszcz Parafii Matki Bo ej Czêstochowskiej Marek Wolniewicz dokona³ poœwiêcenia obiektu. - Drodzy Pañstwo, bardzo siê cieszê, e mogê poœwiêciæ to nowe oddane skrzyd³o budynku przedszkola, które bêdzie s³u- yæ dzieciom naszego miasta. Gratulujê w³adzom miasta, e uda³o siê W TROSCE O MALUCHY Przedszkole nr 2 w Piastowie po modernizacji Problem braku miejsc w przedszkolach to dramat dla wielu rodziców, którzy maj¹ niskie dochody. Wyj¹tek stanowi miasto Piastów, w którym d¹ y siê, aby przedszkola by³y publiczne co jest ambicj¹ burmistrza, pana Marka Kubickiego. t¹ inwestycjê dokonaæ. Poœwiêcam to miejsce w tym celu, aby nikomu nic z³ego siê nie sta³o, zarówno dzieciom, jak i wszystkim osobom, które bêd¹ tu przebywa³y. Przeciêcia wstêgi dokona³y dzieci ucja ugowska i ukasz Bitowt. Nastêpnie g³os zabra³a Dyrektor Przedszkola nr 2, El bieta Dawidowicz. - Drodzy Pañstwo, obecna rozbudowa to jest kolejny etap przemiany Przedszkola nr 2. Przedszkole istnieje od 1948 roku, a wiêc ma ju 65 lat. Uroczystoœci jubileuszowe odbêd¹ siê jesieni¹. Przedszkole rozpoczê³o dzia³alnoœæ jako placówka jednooddzia³owa maj¹c tylko 25 dzieci. W latach 80-tych zosta³ dobudowany pion piêtrowy, który przyj¹³ kolejne 25 dzieci. Kolejna metamorfoza nast¹pi³a w 2006 roku, wtedy to rozpoczêto rozbudowê, któr¹ zakoñczono w 2007r. Powsta³o nowe przedszkole i zmodernizowana zosta³a stara czêœæ. Placówka sta³a siê czterooddzia³ow¹ i liczy³a ju setkê dzieci. Kolejne decyzje burmistrzów prowadzi³y do przyjêcia wiêkszej iloœci dzieci. Natomiast obecna rozbudowa trwaj¹ca od paÿdziernika ub. roku do koñca lutego br. pozwoli na przyjêcie kolejnych 50 dzieci. Przedszkole nr 2 od wrzeœnia 2013 roku bêdzie przedszkolem 7-oddzia³owym, do którego przyjêto ju 175 dzieci. Nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana, dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, ca³y personel przestrzega praw dziecka, dbamy o yczliw¹ atmosferê i wspó³pracê z rodzicami. Doceniamy decyzje pana burmistrza, Marka Kubickiego dotycz¹ce rozbudowy przedszkola, które pozwoli³y na przyjêcie od wrzeœnia wiêkszej iloœci dzieci, co tym samym rozwi¹za³o trudn¹ sytuacjê wielu rodziców. W dalszej czêœci przewodnicz¹cy Rady Rodziców pan Micha³ Nowakowski zaznaczy³ jak du e znaczenie ma dla rodziców przyjmowanie wiêkszej iloœci dzieci, które mog¹ korzystaæ z opieki przedszkolnej. Jednoczeœnie obiecano pomoc w urz¹dzaniu placówki. - Jest dla mnie osobist¹ radoœci¹ e to, co zaplanowaliœmy uda³o siê wykonaæ powiedzia³ burmistrz Marek Kubicki. To dzieci s¹ recenzentem tych prac i dokonañ, a ja yczy³bym sobie, aby dzieci cieszy³y siê z tego przedszkola, z dodatkowych sal i mog³y radoœnie wychowywaæ siê pod okiem opiekunów. Jestem przekonany, e dzieci po latach, w swym doros³ym yciu bêd¹ wspominaæ, e trafi³y do dobrego, ³adnego, dobrze prowadzonego przedszkola. Czêœæ artystyczna Zgromadzeni goœcie obejrzeli wystêp piêciolatków, którzy zaprezentowali swoje umiejêtnoœci taneczne. Nastêpnie przedstawiono dowcipn¹ impresjê medyczn¹, przygotowan¹ przez drug¹ grupê 5-latków. Mo na by³ zasiêgn¹æ porad lekarskich dotycz¹cych ró nych chorób, których udziela³ lekarz przedszkolak. opr. Julian Brachmañski 9

10 Upokarzaj¹ca procedura przed s¹dem rabinackim wywo³uje opór Jak zostaæ ydem? W marcu siê eniê. Nazywam siê Dima Motl, mam lat 26, licencjat, studiuje stosunki miêdzynarodowe, chcê pracowaæ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Moja narzeczona Solomit Karni ma lat 27, licencjat z jêzykoznawstwa, literatury i studiuje biblioterapiê, by móc otworzyæ klinikê. Poznaliœmy siê w wojsku trzy lata temu. Moja mama Aleksandra w³aœnie przesz³a na emeryturê, a ojciec pracuje w fabryce. Przyjechali do Izraela w 1991 roku z Rostowa nad Donem. Jedn¹ z formalnoœci w pierwszym etapie przygotowañ do œlubu jest za³o enie teczki w rabinacie. eby wszystko posz³o g³adko, trzeba udowodniæ, e jest siê ydem. Jak siê okazuje w Izraelu, dowód osobisty nie wystarczy. To, e na œwiadectwie urodzenia mamy napisano,, ydówka i e w ich akcie œlubu napisano, e s¹ ydami nie wystarczy. Œwiadectwo urodzenia mojej nie yj¹cej babci ze strony mamy nie zachowa³o siê. Naprawdê przepraszam. Droga krzy owa œledztwa Ostatnio przyjêli mnie oficjalnie do judaizmu. Przeszed³em rasistowsk¹ i poni aj¹c¹ procedurê badania ydowskoœci w rabinicznym s¹dzie w Hajfie. Z 60-letnim ojcem i matk¹ poszliœmy do s¹du. Zaczê³o siê od d³ugiego czytania w korytarzu podobnym do przychodni zdrowia. Na œcianie wisia³ napis:,,rozwód = Prywatny Holokaust. Po pó³godzinie weszliœmy na sale rozpraw. Œledczy judaizmu zada³ mojej mamie serie pytañ. Ile ma rodzeñstwa? Czy brat o eni³ siê z ydówk¹? Czy córka wysz³a za yda? Kiedy umar- ³a matka? Kiedy umar³ ojciec? Czy s¹ pochowani na cmentarzu ydowskim? Poproszono nas o albumy rodzinne. Kto jest na tej fotografii? zapyta³ œledczy, a ojciec wyjaœni³. Œledczy zauwa y³, e moja mama rzeczywiœcie podobna jest do swojej mamy. Jakie szczêœcie! Dalej by³ egzamin z jêzyka jidysz. Œledczy rzuca³ ró ne przypadkowe s³owa:,,jeœæ, piæ, b³ogos³awiæ. To jasne, e mama ju nie bardzo pamiêta jidysz i dlatego egzaminu nie zda³a. Nikt, ani razu nie zwróci³ siê do mnie. Siedzia- ³em zdenerwowany, spiêty i poni ony. Gapi³em siê na god³o pañstwa wisz¹ce nad g³ow¹ œledczego judaizmu, który nawiasem mówi¹c, nie przedstawi³ siê, nie wyjaœni³ dlaczego przechodzimy te procedurê i dlaczego s¹d rabinacki rzuca w¹tpliwoœci na nasze ydowskie pochodzenie. Po kolejnym pobie nym przejrzeniu papierów œledczy powiedzia³, e musi trochê posiedzieæ przed komputerem i pomyœleæ. Poprosi³ nas o wyjœcie. Na korytarzu patrzyliœmy na kolejne pry rodziców z by³ego ZSRR, a wyszed³ ku nam ortodoksyjny m³odzian i daj¹c kartkê papieru, powiedzia³, e w innym pokoju otrzymamy decyzje s¹du. Potem przeszliœmy do pa³acu rozpraw. Przy wejœciu jeden z ortodoksyjnych m³odzieñców poleci³ mi, bym w³o y³ czarna jarmu³kê. Tak jak inni wchodz¹cy do s¹du, wracaj¹cy na ³ono judaizmu odstêpcy. M³odzian nie pyta³, tylko poleci³ -,,W³ó jarmu³kê. Z jakiegoœ powodu omin¹³ mojego ojca. Usiedliœmy na ³awie oskar onych na wprost trzech ubranych na czarno rabinów, którzy natychmiast zapytali, czy ja to ja i czy jestem ydem. Mia³em ochotê, by odpowiedzieæ:,,ty zaraz sam mi to powiesz. Ale powstrzyma³em siê i potwierdzi³em. Zapytali, czy jestem obrzezany. Gdzie i kiedy mi obciêli. Potem przeszli do zmêczonych ju tym grzebaniem w jej osobistym yciu mamy. I znów:,,gdzie siê urodzi³aœ? Ile masz rodzeñstwa? Ile dzieci? Z kim maja zwi¹zki ma³ eñskie? I tak dalej. Powtórzy³ wiêkszoœæ pytañ i doda³ parê s³ówek w jidysz, których mama te nie zna³a. A potem zapytaj groÿnie: - Jak w twoim domu œwiêtowano Pesach? Wkrótce poproszono nas obcesowo, byœmy wyszli z Sali i zaczekali. Z pe³nego buty io powagi tonu sêdziowskiego by³em pewien, e przegraliœmy. Pomyœla³em:,, No proszê, a jednak nie jesteœmy ydami. Ale po dziesiêciu minutach wyszed³ nieznany nam wczeœniej m³odzian i z radosnym uœmiechem na twarzy poda³ mi kopertê. W œrodku by³a kartka z decyzja s¹du. Zaskoczenie. Sêdziowie zdecydowali, e owszem jestem ydem i mam prawo w Izraelu siê o eniæ. Nawet teraz nie jestem w stanie odtworzyæ tamtego poczucia poni enia. Obelgi i z³oœæ Moi rodzice przyjechali ze Zwi¹zku Radzieckiego miedzy innymi z powodu antysemityzmu i lekcewa enia, których doznali tam jako ydzi. Dzisiaj, po ponad 20 latach ycia dok. na str. 11 Drugie ycie Po³owa ludzi, którzy kiedykolwiek do yli 65 lat, yje w³aœnie dzisiaj. Wiêkszoœæ chorób, które zabija³y naszych ojców i dziadków, jest teraz ³atwo uleczalna. Wspó³czesna medycyna potrafi poradziæ sobie nawet z najgroÿniejszymi schorzeniami. Ju dziœ, yje siê na emeryturze 20, nawet 30 lat, czêsto w nawet niez³ej kondycji. By³y szkocki pi³karz i trener sir Alex Ferguson dzia³a w Premier League, maj¹c 71 lat, s³ynny inwestor gie³dowy Warren Buffet jest nadal aktywny i skuteczny w wieku 82 lat, 81- letni Rupert Murdoch wci¹ mocno trzyma w garœci swoje medialne imperium, by³y aktor Flint Eastwood re yseruje znakomite filmy, maj¹c 83 lata. Emerytury to pami¹tka po czasach, gdy ludzie yli niezbyt d³ugo po zaprzestaniu aktywnoœci zawodowej. Teraz to rozwi¹zanie nie jest nie tylko mo liwe ekonomicznie, ale te nie do zaakceptowania przez samych zainteresowanych. Perspektywa kilkudziesiêciu lat bezczynnoœci wydaje siê przera aj¹ca, ale równie straszna jest myœl, e przez ca³e d³ugie ycie trzeba bêdzie robiæ wci¹ to samo. W Stanach Zjednoczonych wymyœlono pojecie,,drugi akt, czyli stawianie przed sob¹ innych ni dotychczas zadañ, podejmowanie nowej Po dot¹d bezprecedensowej kradzie y pieniêdzy z bankowych kont na Cyprze, bankierzy zaczn¹ to robiæ wszêdzie. Globalny kryzys finansowy? To, co aktualnie dzieje siê na Cyprze jest próbnym balonem. Jest to kradzie w bia³y dzieñ i ma ona daæ odpowiedÿ na pytanie, jak spo³eczeñstwo zareaguje na bezczeln¹ kradzie pieniêdzy. Ma to te na celu zakomunikowanie ca³emu œwiatu, e coœ tak niewyobra alnego jest w rzeczywistoœci mo liwe. W momencie gdy spotka nas to samo w naszym w³asnym kraju, bêdzie nam ³atwiej siê podporz¹dkowaæ i zaakceptowaæ, bo przecie to nic nadzwyczajnego skoro robi siê tak ju na œwiecie. Cypr zosta³ wybrany, poniewa jest ma³ymkrajem oraz posiada w swoich bankach du o depozytów zagranicznych. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Unia Europejska mog³yby tanim kosztem i w ³atwy sposób wyprowadziæ Cypr z k³opotów, jednak tego nie zrobiono. Zamiast tego zdecydowano e bêdzie to idealna okazja do przetestowania podatku maj¹tkowego. MFW i UE przedstawi³y rz¹dowi Cypru do wyboru dwie mo liwoœci - konfiskatê pieniêdzy z prywatnych banków lub opuszczenie strefy euro. Niestety ta decyzja tworzy bardzo niebez- pracy. Czyni to wielu starszych przedsiêbiorców, nauczycieli, aktorów i przedstawicieli wszystkich innych profesji. Nie ulega w¹tpliwoœci, e niektóre stanowiska pracy nadaj¹ siê bardziej dla m³odych na pewno nie zobaczymy nowej fali 50-letnich pilotów myœliwców. Badania naukowe pokazuj¹, e m³odzi nadal lepiej sprawdzaj¹ siê w zawodach wymagaj¹cych szybkiej reakcji, ale zadania, do których potrzeba emocjonalnej inteligencji, spostrzegania, zwi¹zków miedzy rzeczami i zjawiskami, na szacowaniu ich wartoœci, czyli zajêcia, które wymagaj¹ tzw.: yciowej m¹droœci¹ absolutnie domen¹ ludzi starszych. Na przyk³ad przedsiêbiorcy po 50. roku ycia odnosz¹ znacznie wiêcej sukcesów ni ich m³odsi konkurenci. W USA istnieje nagroda dla innowatorów spo³ecznych, którzy ukoñczyli 65. rok ycia. Jej fundator Marc Friedman w swojej ksi¹ ce pt.,,wielka zmiana twierdzi, e starsi ludzie coraz czêœciej zauwa aj¹, e zosta³o im zbyt wiele lat ycia, eby spêdziæ je na oczekiwaniu na œmieræ. Nie staroœæ zabija, tylko bezczynnoœæ. Emerycie, zapomnij o trzecim wieku, przed tob¹ drugie ycie. Na podstawie: Geraldine Bedell, Sto lat aktywnoœci, Angora 7 kwietnia 2013 roku, nr 14 (1190) Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , pieczny precedens, który odbije siê jeszcze szerokim echem na ca³ym œwiecie. Jeœli bankierzy bezkarnie ukradn¹ pieni¹dze z depozytów cypryjskich, zapewne bêd¹ to robiæ wszêdzie i na wiêksz¹ skalê. Jeœli ten skok na bank zakoñczy siê powodzeniem, bêdzie tylko kwesti¹ czasu jak depozyty w Hiszpanii, Grecji, we W³oszech, w Portugalii i innych krajach tak e zostan¹ zrabowane. A strach pomyœleæ co siê stanie tego dnia, kiedy za³amie siê ca³y œwiatowy system finansowy, a mo liwe bêdzie zabranie sobie potrzebnej kwoty z prywatnych kont bankowych. Cypr jest bardzo ma³ym krajem, wiêc kwota jaka mo e zostaæ tutaj zrabowana nie jest znacz¹ca w skali œwiata, niepokoi za to fakt, e podatek oddepozytów wstrz¹sa zaufaniem do europejskiego systemu bankowego. Plan bankierów zak³ada eby jednorazowo zmniejszyæ kwotê depozytów jeszcze w tym tygodniu. Rachunkiz kwot¹ poni ej euro bêd¹ pomniejszone o 6.75%, natomiast depozyty powy ej euro bêdê zmniejszone o 9.9% podatku. Zastanów siê jak byœ siê czu³, gdyby coœ takiego wydarzy³o siê w Polsce? Gdyby bank nagle odmówi³ Ci wyp³acenia 10% Twoich yciowych oszczêdnoœci? Oczywiste staje siê dlaczego nikt w takich krajach jak Grecja, Hiszpania, czy W³ochy nie chce ju deponowaæ pieniêdzy w banku. Coraz wiêcej siê mówi o ci¹g³ych próbach wycofywania z rynku gotówki, wyobraÿ wiêc sobie sytuacjê w której gotówka ju nie funkcjonuje w obiegu, a nawet jest nielegalna. Coraz czêœciej przecie, osoby pos³uguj¹ce siê gotówk¹ traktowane s¹ jako podejrzane. Dzisiaj mamy jeszcze ten komfort, e mo emy wyp³aciæ pieni¹dze z banku i trzymaæ je w tradycyjnej skarpecie, wszystko zmierza do tego e ju nied³ugo nie bêdziemy mieli takiej opcji. Dlatego teraz jest ten czas, eby stanowczo mówiæ NIE wszelkim machinacjom przeprowadzanym przy systemie finansowym, stanowczo i zdecydowanie oprotestowywaæ wszelkie próby pozbawiania nas przez kartel korporacyjno-bankowy naszej w³asnoœci, niezale nie od tego w jakiej formie to bêdzie realizowane. Uzupe³nienie: Jak widaæ na kolejne kraje nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Joerg Kramer - g³ówny ekonomista Commerzbanku, drugiego co do wielkoœci banku w Niemczech - wezwa³ do na³o- enia na W³ochów 15-procentowego podatku od wk³adów bankowych. Podobne dzia³ania wdra a siê w³aœnie na Cyprze, gdzie od wprowadzenia podatku rabuj¹cego obywateli uzale nionoprzyznanie pomocy finansowej tamtejszym bankom. greendagger, Ÿród³o: alexjines.pl Rusza druga edycja Ca³y Powiat Czyta Dzieciom 2013 Pierwszy gminny fina³ tegorocznego konkursu Ca³y Powiat Czyta Dzieciom odby³ siê 23 kwietnia w Brwinowie. Inicjatorami konkursu s¹ El bieta Smoliñska Starosta Pruszkowskiego oraz Grzegorz Zegad³o Dyrektor Ksi¹ nicy Pruszkowskiej. Data rozpoczêcia drugiej edycji zbieg³a siê z obchodami Œwiatowego Dnia Ksi¹ ki i Praw Autorskich. Fina³ gminny poprzedzony by³ eliminacjami przeprowadzonymi przez Bibliotekê Publiczn¹ w Brwinowie i Gminny Oœrodek Kultury, które aktywnie w³¹czy³y siê w inicjatywê promuj¹c¹ czytanie i zorganizowa³y konkurs dla uczniów. Blisko 60 osób wy³onionych w eliminacjach szkolnych czyta³o wiersze Juliana Tuwima, które by³y materi¹ tegorocznej zabawy literackiej. Wybór autora nie by³ przypad- kowy. Poeta zosta³ og³oszony przez Sejm RP jednym z patronów 2013 roku. Jêzykowa wirtuozeria poezji Juliana Tuwima sta³a siê piêknym tworzywem dla tej wspólnej i jak e po ytecznej zabawy. Spotkanie rozpoczê³a El - bieta Smoliñska Starosta Pruszkowski czytaj¹c wiersz SpóŸniony S³owik. Nastêpnie, znana aktorka sceny polskiej, Ewa Telega oczarowa³a wszystkich swoj¹ interpretacj¹ dok. na str.11 Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!!

11 Jak zostaæ ydem? dok. ze str. 10 w Izraelu, znów musza przechodziæ to samo! Boli mnie, e n najwiêksi rasiœci, faszyœci i przepraszam, pójdê dalej i powiem: antysemici to my, ydzi. Jakbyœmy po Zag³adzie niczego siê nie nauczyli. W Niemczech, lat 40. ludzie przechodzili poni aj¹ce procedury, aby udowodniæ, e nie s¹ ydami. Jakie szczêœcie, e tu nie zmienili mi czaszki, i stosunku nosa do czo³a. Poza tym niedobrze mi siê robi, by cokolwiek byœmy zrobili, tu zawsze bêdziemy,,ruskie, a tak,, ydki. Niewa - ne, czym siê zajmujemy, e mówimy po hebrajsku, gdy p³acimy podatki i idziemy do wojska pod ka dym wzglêdem jesteœmy ydami. A do momentu, kiedy dochodzimy do Pralni Pieniêdzy Numer Jeden w Izraelu: Rabinatu. Boli mnie, ze tylko w jednym pañstwie œlub oprócz tego, e kosztuje mnóstwo pieniêdzy jest biurokratyczna procedur¹, maj¹c¹ na celu udowodnienie komuœ tam, e babcia twojej cioci nie robi³a prania w szabat, a jej kuzyn w czwartym pokoleniu zatrzyma³ kury zgodnie z Halacha. Popra³o mnie wielu Musze coœ wyjaœniæ. Mój bunt i gniew maja bardziej aspekt spo³eczny, a mniej osobisty. Znam wielu ludzi, którzy podobne historie przeszli czêœciowo z w³asnej woli i wiary, e s¹ ydami (wyobraÿcie sobie, jak siê musz¹ czuæ), a czêœciowo, jak ja, z poczucia szacunku dla w³asnej rodziny. Od tamtej pory dosta³em mnóstwo sygna³ów poparcia od bli - szych i dalszych znajomych, do obcych, a nawet od cz³onka Knesetu. Wspar³o mnie mnóstwo par, które przesz³y podobn¹, bardziej lub mniej, poni aj¹c¹, drogê. Ka demu, kto czyta te s³owa, chcê powiedzieæ, e wasze babcie i dziadkowie przechodzili w Polsce i w Niemczech to, co tutaj przesz³a moja rodzina. Jeœli ktoœ s¹dzi, e to w przypadku, by ogl¹daj¹c osobiste i prywatny albumy mojej rodziny, os¹dzaæ, czy jestem ydem, e to w ogóle jest podstawa do jakichkolwiek twierdzeñ, albo e egzaminowanie mojej mamy ze znajomoœci jidysz dowodzi, e jestem ydem- to musze was rozczarowaæ. Gdzie byliœcie, gdy mnie tutaj obrzezano? Gdy mia³em bar micwê w synagodze? Gdy s³u y³em w wojski z obowi¹zku i zaszczytu obrony Izraela? Wtedy by- ³em dobrym ydem dla pañstwa? Przykro mi, ale dzisiaj jestem mniej ydem, ni by- ³em przed poni eniem, którego dozna³em? Judaizm, jako instytucja, rabinizm, odpycha mnie. Z wyroku jaki dosta³em, zamierzam zrobiæ konfetti. ebyœcie wiedzieli gdzie yjecie w pañstwie rasistowsko-demokratycznym. Zobaczymy siê w s¹dzie. Jehuda Szochat Angora 31 marca 2013 r. Nr 13. Rusza druga edycja Ca³y Powiat Czyta Dzieciom 2013 O.K. ARSUS zaprasza: (maj) * 12.05, godz (sala widowiskowa), Program kabaretowy pt. ANDROPAUZA 2 czyli mêska rzecz byæ z kobiet¹. Obsada: Maciej Damiêcki, Marek Siudym, Jacek Kawalec, Dariusz Gnatowski, Matylda Damiêcka, Agata Za- ³êcka, Piotr Skarga. Cena biletu 50,-z³. * 14.05, godz (sala widowiskowa), XII Prezentacje Artystyczne Szkó³ Ursusa PAKSU W programie pokazy teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, recytatorskie i plastyczne., Wstêp wolny. * 15.05, godz (sala widowiskowa), XII Prezentacje Artystyczne Szkó³ Ursusa PAKSU W programie pokazy teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, dok. ze str. 10 Lokomotywy. Po niej wyst¹pi³a Jagoda ubowska, która w brawurowy sposób przeczyta³a Pana Tralaliñskiego. Licznie zgromadzona publicznoœæ zachwycona tak wspania³¹ interpretacj¹ tego trudnego, ale jak e weso³ego wiersza nagrodzi³a uczennicê Zespo³u Szkó³ w Otrêbusach gromkimi brawami. Na zakoñczenie imprezy wiersz Rzepka z podzia³em na g³osy przeczytali: Arkadiusz Kosiñski Burmistrz Gminy Brwinów, Anna Sobczak Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Brwinowie oraz mjr Beata Targoñska z andarmerii Wojskowej. Imprezê poprowadzi³ Waldemar Matuszewski znany re yser teatralny, który przypomnia³ o wartoœci czytania s³owa drukowanego. Czytanie na g³os pozwala na prawid³owe budowanie wypowiedzi, æwiczenie dykcji i interpretacji tekstu, które s¹ podstawowym i jak- e wa nym narzêdziem werbalnej komunikacji spo³ecznej. G³oœna lektura publiczna, któr¹ poleca³ prowadz¹cy na pewno uczy myœlenia, rozwija wra liwoœæ i wyobraÿniê. Zdobywcom trzech pierwszych miejsc, nagrody ufundowa³a i wrêczy³a Starosta El bieta Smoliñska, która dodatkowo zaprosi³a wszystkich na 2 czerwca do Pruszkowa, na Wielkie Powiatowe Czytanie, które zaplanowane jest podczas obchodów Dnia Dziecka i Rodzicielstwa Zastêpczego. O szczegó³ach i terminach kolejnych wydarzeñ konkursu Ca³y Powiat czyta Dzieciom w poszczególnych gminach, bêdziemy Pañstwa informowaæ na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego oraz na stronach gmin i w mediach lokalnych. Us³ugi sprzataj¹ce w pe³nym zakresie. Domy, mieszkania, hale fabryczne, posesje. tel.: , Wynajmê lokal na dzia³noœæ gospodarcz¹ w Ursusie. Tel , recytatorskie i plastyczne. Wstêp wolny. * 16.05, godz ; (sala widowiskowa),wystêp kabaretu ANI MRU MRU w programie pt. Nuda, rutyna i odcinanie kuponów.,cena biletu 60,-z³. * 17.05, godz (sala kameralna),wieczór poezji promocja almanachu VI liryki, poezji i prozy Klubu Literackiego Metafora pt. Myœli i s³owa ze wstêpem Stefana Jurkowskiego pod redakcj¹ Bogus³awa opuszyñskiego i Tadeusza Maryniaka z udzia- ³em 23 twórców.,wstêp wolny. * 24.05, godz (sala widowiskowa),koncert Galowy Laureatów XI Konkursu Piosenki Polskiej TULIPA- NADA. Wystêpy nagrodzonych zespo³ów i solistów. Re yseria Janusz ukaszewicz.wstêp wolny. * 25.05, godz (sala widowiskowa),show TAÑCA ORIENTALNEGO MAGIA ORIENTU 3 EDYCJA. Wyst¹pi¹: Emilia osiewicz, Oriental Dream Group, Karolina Paw³owska, Joanna Suska, Ortega, Zespó³ Tañca Indyjskiego MOHINI.,Cena biletu 20,-z³. * 28.05, godz (sala widowiskowa), Premierowy wystêp grupy musicalowej Grease w Arsusie dzia³aj¹cej pod kierunkiem Anny Ka- ³u nej w przedstawieniu stworzonym na bazie s³ynnego, amerykañskiego hitu FOOTLOOSE. Wyst¹pi¹ m³odzi artyœci z gimnazjum i liceum.wstêp wolny. * 31.05, godz (sala kameralna),koncert PIO- SENKI ANNY GERMAN w wykonaniu Oleksandry Zuravel ukraiñskiej artystki polskiego pochodzenia. Zaœpiewa najpiêkniejsze piosenki Anny German. US UGI HYDRAULICZNE Tel , Transport samochodem dostawczym 1,2t. Kraj i zagranica. tel.:

12

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo