Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie jednoœladów, a wraz z nimi zapewne i u ytkowników, których ju w poprzednim sezonie by³o 50 tysiêcy. Pojawi¹ siê te lepsze zabezpieczenia przed kradzie ami i dewastacj¹ sprzêtu. System ruszy³ w Warszawie zaledwie rok temu i prê - nie siê rozwija. W tym sezonie pojawi¹ siê dodatkowe wypo yczalnie w Œródmieœciu, na Bielanach i Ursynowie, a tak e na Pradze Pó³noc, Pradze Po³udnie, Ochocie, Woli, Mokotowie, oliborzu, Targówku i Bia³o³êce. Pojawi siê prawie trzy razy wiêcej stacji ni w roku ubieg³ym, a ponadto system tzw. elektrozamków, który zabezpieczy te rowery przed nieautoryzowanym wypo yczeniem oraz u³atwi sam proces wypo yczenia i zwrotu mówi Agencji Informacyjnej Newseria Igor Krajnow, rzecznik prasowy Zarz¹du Transportu Miejskiego w Warszawie, w ramach którego dzia³a system. W ubieg³ym roku na ulicach Warszawy by³o ok. 50 stacji i 1100 rowerów do wypo yczenia, w tym bêdzie ok. 150 stacji i ponad 2500 jednoœladów. Veturilo spotka³o siê z ogromnym zainteresowaniem. W systemie zarejestrowa³o siê oko³o 50 tysiêcy osób. Jeœli policzyæ liczby kilometrów, które u ytkownicy przejechali na naszych rowerach, to mo e to byæ oko³o miliona kilometrów informuje Igor Krajnow. Mimo sukcesu przedsiêwziêcia, miasto dop³aca do funkcjonowania tego systemu. Przetarg, w którym wy- ³oniono operatora Warszawskiego Roweru Publicznego wygra³o konsorcjum: Nextbike Polska, Nextbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche Fahrradwerke. Bêdzie ono zarz¹dza³o systemem do listopa- Problem wyjazdu z Ursusa widoczny jest szczególnie w godzinach rannych i popo³udniowych, kiedy mieszkañcy jad¹ lub wracaj¹ z pracy. Czêsto nie s¹ w stanie wejœæ do SKM-ki czy poci¹gu, gdy najzwyczajniej w œwiecie nie ma ju dla nich miejsca. Z analiz wynika, i liczba pasa erów, która codziennie korzysta³aby z metra wynios³aby oko³o 40 tysiêcy osób dziennie. Analizy potwierdzaj¹ równie, e jedynie przed³u enie metra do Ursusa uczyni op³acaln¹ II liniê metra. Wykorzystuj¹c okazjê, zapytaliœmy prezydenta Jacek Wojciechowicza, jako odpowiedzialnego za plany miejscowe w Warszawie, o termin uchwalenia planu miejscowego dla terenów po by³ych ZPC Ursus - za którego to uchwaleniem opowiedzieli siê równie w petycji mieszkañcy Ursusa. Prezydent Wojciechowicz poinformowa³, e istniej¹ da 2016 roku i otrzyma za tê us³ugê ³¹cznie ok. 19 mln z³ brutto. Jeden dzieñ funkcjonowania systemu to s¹ dla miasta koszty rzêdu kilkunastu tysiêcy z³otych. A przychody z tytu³u reklam trafiaj¹ do operatora tego systemu, który go na zlecenie miasta zainstalowa³, uruchomi³ i teraz administruje, utrzymuj¹c go w nale ytym stanie technicznym t³umaczy rzecznik prasowy. I dodaje: To jest oferta dla Warszawiaków, turystów. Od pocz¹tku nikt nie zak³ada³, e ten system bêdzie dochodowy. Do systemu do³¹czaj¹ siê kolejne prywatne firmy Mo e przybywaæ stacji sfinansowanych przez prywatnych przedsiêbiorców. Przypomnê, e w ubieg³ym roku zosta³a uruchomiona jedna taka stacja przez Centrum Handlowe Arkadia, w tym roku trzy kolejne bêd¹ przygotowane dwie przy Galerii Mokotów i jedna przy kompleksie biurowym Poleczki Business Park. Zatem liczymy, e kolejne podmioty prywatne bêd¹ rówdok. na str. 2 Kolejny krok w stronê metra 22 kwietnia br. na rêce wice prezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, Fundacja dla Ursusa przekaza³a petycjê podpisan¹ przez prawie 5 tysiêcy mieszkañców dzielnicy Ursusa, w której g³ównym postulatem jest uruchomienie dzia- ³añ zmierzaj¹cych do zbudowania metra w Ursusie. Moment z³o enia petycji na rêcê wice Prezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza obecnie bardzo du e szanse na przed³o enie projektu planu pod g³osowanie radnym m.st. Warszawy w najbli - szych miesi¹cach. W³adze miasta zdaj¹ sobie sprawê, i dalsze przed³u anie procedury uchwalenia przedmiotowego planu wstrzymuje tak obecnie potrzebne inwestycje na zdegradowanym poprzemys³owym terenie, gdy aden z inwestorów nie jest w stanie przygotowaæ planu inwestycyjnego. Na koniec prezydent Wojciechowicz zapewni³, i zapozna siê z ca³¹ treœci¹ petycji. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na dalszy rozwój wypadków. Eliza Szeptycka Z³odziej za 1000 z³ Ministerstwo Sprawiedliwoœci zaproponowa³o zmiany dotycz¹ce nowelizacji Kodeksu wykroczeñ. Wœród nich znalaz³ siê projekt zapowiadaj¹cy podniesienie granicy wykroczenia zwi¹zanego z kradzie ¹ do 1000 z³. Obecnie przestêpstwem jest ju kradzie mienia w wysokoœci 250 z³. Jakie konsekwencje niesie ze sob¹ ta poprawka? Czy sprawi ona, e z³odzieje poczuj¹ siê bardziej bezkarni? Sprawa ju budzi wiele kontrowersji, jednak policja zapewnia, e zmiany s¹ potrzebne. Pomys³odawc¹ wprowadzenia poprawek jest komendant g³ówny policji nadinsp. Marek Dzia³oszyñski, który wyst¹pi³ z wnioskiem do Ministra sprawiedliwoœci o zwiêkszenie progu, od którego kradzie ma byæ uznawana za przestêpstwo. Do kwoty 1000 z³ by³aby jedynie wykroczeniem. Co przemawia za takim rozwi¹zaniem? Przede wszystkim koszty prowadzenia dochodzeñ, które w przypadku wykroczeñ s¹ znacznie ni sze w porów- naniu do tych, które dotycz¹ przestêpstw. Czêsto bywa tak, e koszt podjêtych procedur zwi¹zanych z postêpowaniem karnym zdecydowanie przekracza wartoœæ skradzionej rzeczy. Ich wysokoœæ siêga nierzadko nawet kilku tysiêcy z³otych. W dodatku takie postêpowanie wymaga zaanga owania wielu bieg³ych a tak e prokuratury, co wi¹ e siê z koniecznoœci¹ spisywania ca³ej masy zbêdnych dokumentów. Teraz przy³apany na gor¹cym uczynku z³odziej zostanie ukarany mandatem, a przy kolejnej kradzie y sprawa trafi ju do s¹du. Oznacza to szybsze i tañsze wymierzenie kary z korzyœci¹ nie tylko dla zapracowanych policjantów, ale tak e dla bud etu pañstwa. Planowane zmiany budz¹ wiele w¹tpliwoœci wœród dok. na str. 2

2 Z³odziej za 1000 z³ dok. ze str. 1 w³adz Polskiej Izby Handlu. Jednostka ta ju w lutym tego roku z³o y³a pismo do Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu, w którym wyra a swój sprzeciw w tej sprawie. PIH wyraÿnie zaznacza, i argumenty dotycz¹ce uproszczenia procedur postêpowania, zupe³nie do niej nie przemawiaj¹. Obawy, jakie rodzi ta nowelizacja, dotycz¹ mo liwoœci gwa³townego wzrostu liczby grabie y w sklepach, a w zwi¹zku z tym nawet trzykrotnego zwiêkszenia strat wyrz¹dzonych z tego tytu³u. Wykroczenie jest czynem o innej specyfice ni przestêpstwo. Kary wymierzone w zakresie wykroczenia s¹ zdecydowanie ni sze i mniej uci¹ - liwe, a sprawca nie widnieje nawet w Centralnym Rejestrze Skazanych. Tak e okres przedawnienia sprawy ulega znacznemu skróceniu. Podniesienie progu przestêpstwa z 250 z³ do 1000 z³ to nic innego jak zachêta dla z³odziei i zapewnienie im poczucia bezkarnoœci. Maciej Ptaszyñski, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu t³umaczy, e na chwilê obecn¹ skala kradzie y w sklepach to równowartoœæ ok. 1-1,5 % obrotu. Je eli odnieœæ to do skali Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ dok. ze str. 1 nie zainteresowane uczestnictwem w tym systemie mówi rzecznik prasowy Zarz¹du Transportu Miejskiego w Warszawie. W minionym sezonie zdarza³y siê przypadki dewastacji i zaginiêæ rowerów. W tym roku operator systemu znalaz³ na to sposób. Jednak wytworzy³a siê spo³eczna kontrola nad funkcjonowaniem tego systemu i u ytkownicy czêsto nas informuj¹ o zaobserwowanych nieprawid³owoœciach. To nas bardzo cieszy, dziêki temu mo emy znaczniej szybciej reagowaæ mówi Igor Krajnow. Ponadto elektrozamki, które od tego roku bêd¹ Prosto z mostu - Obywatelski bud et premiowy Z pewnym dystansem przygl¹dam siê ruchowi na rzecz tzw. bud etu obywatelskiego, którego orêdownicy uaktywnili siê ostatnio w Warszawie. Idea bud etu obywatelskiego polega na ca³ego kraju, kwoty siêgaj¹ nawet 1 mld z³. Podkreœliæ nale y, i dotyczy to jedynie niewykrytych incydentów. Jak wynika z obliczeñ PIH, przy zwiêkszeniu granicy wykroczenia do 1000 z³, szkody w przeliczeniu na jeden sklep w skali rocznej mog¹ wynieœæ od kilkunastu do nawet kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. To kolosalne straty, bior¹c pod uwagê dzia³alnoœæ ma³ych sklepów stwierdza Maciej Ptaszyñski. Nie ulega w¹tpliwoœci, i projekt nowelizacji budziæ mo e sprzeczne emocje. Zjawisko takie jak kradzie, jest œciœle regulowane przez prawo. W przypadku drobnych z³odziei mo e okazaæ siê, e bêd¹ czuli siê bezkarni, a straty poszkodowanych bêd¹ znacznie wiêksze ni obecnie. Z drugiej strony, dziêki obecnym uregulowaniom prawnym pañstwo traci ogromne kwoty na œciganie przestêpców, a czêsto bywa tak, i dzia³ania te i tak skazane s¹ na niepowodzenie. Do koñca roku powinniœmy poznaæ przysz³oœæ nowelizacji, nad któr¹ pracuje sejm. Katarzyna Mroczek funkcjonowa³y na wszystkich stacjach, znacznie utrudni¹ jakiekolwiek próby kradzie y rowerów czy te wypo yczenie w sposób nieautoryzowany, czyli poza systemem. Dostarczaniem infrastruktury, zarówno stojaków, jaki i rowerów zajmuje siê operator systemu, czyli firma Nextbike, natomiast firmy prywatne finansuj¹ ustawienie stacji na swoim terenie. To mo e byæ korzystne dla ich klientów, bo u³atwia im dostêp m.in. do centrów handlowych. Warszawa jest jednym z ponad 50 miast na ca³ym œwiecie korzystaj¹cych z systemu bezobs³ugowych wypo- yczalni rowerów miejskich, tym, e cele, na jakie przeznacza siê czêœæ œrodków bud etowych, ustalaj¹ nie radni, którzy tylko okreœlaj¹ limit tej czêœci œrodków, lecz mieszkañcy w bezpoœrednim g³osowaniu. Nie jest to oczywiœcie g³osowanie powszechne, lecz konsultacje spo³eczne. Bud et obywatelski funkcjonuje m.in. w Poznaniu. Pod g³osowanie poddaje siê tam corocznie kilkadziesi¹t projektów, zg³oszonych wczeœniej przez mieszkañców i zweryfikowanych przez urzêdników pod wzglêdem mo liwoœci realizacyjnych. Ka dy doros³y mieszkaniec miasta NIEZWYK E SPOTKANIE Z ANN GERMAN W RAMACH FORUM HUMANUM MAZURKAS Takiego koncertu jeszcze nie by³o! 21 kwietnia 2013r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w ramach VI FORUM HUMANUM MAZURKAS odby³o siê niezwyk³e spotkanie z Ann¹ German. Niemo liwe? A jednak! Pe³en emocji koncert w ramach którego zebrani goœcie us³yszeli zarówno te bardzo dobrze znane polskiej publicznoœci piosenki Anny German, jak i te mniej popularne znane natomiast doskonale w krajach by³ego ZSRR. Koncert po³¹czony ze wspomnieniami najbli - szych przyjació³ i wspó³pracowników Artystki wywo³a³ wiele wzruszeñ. Zgromadzonych na sali goœci swoim g³osem oczarowa³a Natalia Kovalenko ukraiñska sopranistka, która od wielu lat z niezwyk³¹ maestri¹ i delikatnoœci¹ œpiewa piosenki Anny German. Niezwyk³a barwa g³osu œpiewaczki po³¹czona z doskona³ym zrozumieniem emocji p³yn¹cych z muzyki sprawi³a, e jej wykonania takich przebojów jak m.in. Eurydyki Tañcz¹ce, Jesteœ moj¹ mi³oœci¹, Byæ mo e czy Cz³owieczy los ponad 850-osobo- których operatorem jest firma Nextbike. Oznacza to, e ka - da osoba zarejestrowana w Veturilo mo e równie korzystaæ z podobnych systemów m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Nowej Zelandii czy na otwie. Pierwsze 20 minut korzystania z systemu jest darmowe, a pierwsza godzina jazdy rowerem kosztuje symboliczn¹ z³otówkê, czwarta i ka da nastêpna 7 z³. Rozpoczêcie tegorocznego sezonu wstrzymywa³a niesprzyjaj¹ca pogoda. W przysz³ym roku bez wzglêdu na warunki pogodowe wypo- yczalnie bêd¹ dostêpne od 1 marca. ród³o newseria.pl mo e oddaæ swój g³os na piêæ projektów, a pi¹tka, która uzyska³a najwiêcej g³osów, jest realizowana. W g³osowaniu na 2013 r. wziê³o udzia³ osób, czyli 4,5% uprawnionych. Na zwyciêski projekt oddano 7516 g³osów. O inwestycji wartej 1,4 mln z³ zadecydowa³o zatem tylko 1,7% mieszkañców miasta. To niezbyt wielkie liczby. Konsultacje spo³eczne s¹ bardzo przydatne w takich sprawach, jak plany zagospodarowania przestrzennego czy lokalizacja wypo yczalni miejskich rowerów. Nie s¹ jednak dobrym narzêdziem przy podejmowaniu decyzji o sumie zerowej, wtedy, gdy komuœ trzeba zabraæ jakieœ œrodki, by móc je przydzieliæ komuœ innemu. Czêsto bowiem w interesie gminy le y troska o tych, którzy nie potrafi¹ siê dobrze zorganizowaæ i wzi¹æ udzia³u w konsultacjach. W Warszawie bardziej przyda³by siê bud et obywatelski, ale na zupe³nie inne cele. Co kilka miesiêcy przez media przetacza siê dyskusja o zasadnoœci wysokich nagród dla urzêdników miejskich. Uwa am, e prezydent miasta nie powinien dostawaæ adnych nagród. Akt wyboru jest kontraktem pomiêdzy wa publicznoœæ nagrodzi³a owacj¹ na stoj¹co. Ale nie tylko na te najpopularniejsze utwory publicznoœæ reagowa³a ywio³owo. Wype³niona po brzegi sala Zeus co chwilê rozbrzmiewa³a gromkimi brawami czy to po kolejnej niezwykle emocjonalnej piosence czy te po jednej z anegdot Andrzeja P³onczyñskiego wieloletniego pianisty i doradcy repertuarowego Anny German, który w przerwach opowiada³ o ich wspólnych podró ach. Po czêœci koncertowej na scenie pojawili siê wszyscy zgromadzeni na sali przyjaciele i wspó³pracownicy Anny German: Marek Sewen, Krzysztof Cwynar, Andrzej D¹browski, Jolanta Kubicka, Kira P³onczyñska, Wanda Warska, Katarzyna Gärtner, Mariola Pryzwan, Boles³aw Szulia i Andrzej P³onczyñski. Wszyscy wspominali Artystkê, przywo³ywali anegdoty z okresu wspólnej pracy i wystêpów, a Krzysztof Cwynar spontanicznie wykona³ œpiewany wspólnie z Ann¹ German utwór Byle tylko ze mn¹. Emocje by³y ogromne, a do œpiewaj¹cego a capella Krzysztofa Cwynara po chwili przy³¹czyli siê Andrzej P³onczyñski (za fortepianem) i Andrzej D¹browski (perkusja). Fina³ koncertu to wjazd na salê niezwyk³ego kosmicznego tortu przygotowanego przez kucharzy Mazurkas Catering pod wodz¹ Szefa Kuchni Bart³omieja Czerwiñskiego. Jego kosmiczny kszta³t to symboliczne nawi¹zanie do duchowej bliskoœci z Ann¹ German, któr¹ uda³o siê stworzyæ w czasie koncertu, a któr¹ mo e symbolizowaæ obecna w kosmosie asteroida nosz¹c¹ jej imiê. Koncertowi tradycyjnie towarzyszy³ wernisa malarski. Tym razem zgromadzeni wyborcami a zwyciêzc¹. W momencie zawierania kontraktu jego warunki, w tym wynagrodzenie, powinny byæ ustalone na ca³¹ kadencjê. Zmiana mo e byæ dokonana tylko w taki sposób, w jaki go zawarto, czyli w wyborach powszechnych Goœcie mogli podziwiaæ zbiorow¹ wystawê prac 20 malarzy zatytu³owan¹ Scena yciem ycie scen¹ oraz porozmawiaæ z Goœciem Specjalnym wernisa u Franciszkiem Maœluszczakiem. W Sali Reja odby³a siê natomiast aukcja portretów Anny German oraz obrazów inspirowanych jej piosenkami. By³o to ju szóste spotkanie FORUM HUMANUM MAZURKAS, a jednoczeœnie pierwsza rocznica inauguracji cyklu spotkañ kulturalno-artystycznych pod mecenatem MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. Cieszymy siê, e ju od roku mo emy wspólnie z naszymi Goœæmi popularyzowaæ sztukê i wspieraæ artystów. To niezwyk³a misja, któr¹ z przyjemnoœci¹ wype³niamy. opr. JB Sprzedam gruz betonowy - kruszony, cena 25z³ netto lokalizacja O arów Maz. tel Podobnie rzecz siê ma z burmistrzami dzielnic, wybieranymi poœrednio, poprzez dzielnicowych radnych. A ju kompletnym nieporozumieniem jest to, e nagrody burmistrzom przyznaje prezydent miasta, która nie ma wp³ywu na ich zatrudnienie. Kupuje sobie jednak w ten sposób ich lojalnoœæ, najwierniejszym oferuj¹c jeszcze lukratywne cz³onkostwa w radach nadzorczych miejskich spó³ek. Dla nielojalnych, choæby byli najlepszymi urzêdnikami - nagród nie ma. Pozostaje sprawa nagród dla pozosta³ych urzêdników. Co stoi na przeszkodzie, by w podobny sposób, jak w Poznaniu decyduje siê o czêœci inwestycji, w Warszawie to mieszkañcy decydowali o czêœci wynagrodzeñ urzêdników, czyli o podziale funduszu premiowego: w poszczególnych biurach, wydzia³ach, okienkach? Maciej Bia³ecki

3 3

4 The New York Times i The Washington Post przestrzegaj¹ Polskê: Nie wchodÿcie do strefy euro! Jeszcze polska nie zginê³a, ale jej przywódcy s¹ zdezorientowani, aby daæ swojej ojczyÿnie szansê na pora - kê. Polska jest jednym z niewielu przypadków sukcesu ekonomicznego Europie. Uniknê³a powa nego zastoju gospodarki, który dotkn¹³ wiele peryferyjnych pañstw Unii Europejskiej. Od 2009 roku realny PKB Polski szybko rós³, a os³ab³ dopiero w 2011 roku, g³ównie przez wprowadzenie oszczêdnoœci fiskalnych oraz zadziwiaj¹cej decyzji o dorównaniu Europejskiemu Bankowi Centralnemu i podniesieniu stóp procentowych. Mimo to, jak na europejskie standardy, Polska jest nadal mi³¹ odmian¹ pañstwem, które uniknê³o gospodarczego horroru. A do tego relatywnego sukcesu przyczyni³o siê nie tylko to, e Polska zachowa³a swoj¹ w³asn¹ walutê, ale tak e fakt, e uwolni³a z³otego. Dziêki temu, gdy do peryferyjnych krajów Europy nap³ynê³y du e kapita³y, w Polsce zamiast inflacji nast¹pi³a aprecjacja narodowej waluty. I gdy nast¹pi³ kryzys, kraj ten móg³ szybko skorygowaæ realny kurs wymiany z³otego. A co teraz chc¹ zrobiæ polskie w³adze? Ale oczywiœcie wejœæ do strefy euro.t jakby chcieli ude- rzyæ g³ow¹ w œcianê. Niech pomyœl¹ o Hiszpanii, Irlandii, a teraz jeszcze o Cyprze. Ile jeszcze dowodów potrzebuj¹, eby zrozumieæ, e euro to pu³apka. Ale kraje w niej uwiêzione zbyt ³atwo znajduj¹ siê w sytuacji, w której nie ma dla nich dobrych rozwi¹zañ na wypadek kryzysu. Powinni uznaæ w koñcu, e cz³onkostwo w strefie euro to w najlepszym razie hazard, z potencjalnym fatalnym upadkiem. Ale nie, wci¹ wierz¹, e jeszcze jeden atak kawalerii odeprze czo³gi. PAUL KRUGMAN The New York Times Company O autorze: Urodzi³ siê w 1953 roku w Nowym Jorku. Profesor ekonomii i spraw miêdzynarodowych na Uniwersytecie Princeton. Autor, redaktor 20 ksi¹ ek i ponad 200 prac. Twórca tzw. nowej geografii ekonomicznej oraz nowej teorii handlu miêdzynarodowego. Za opracowanie tej ostatniej otrzyma³ w 2008 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie ekonomii. * * * Gdy w 2009 roku ca³y œwiat wydawa³ siê waliæ, kilka krajów okaza³o siê zdolnymi, aby przetrwaæ najgorsze. Wzrost gospodarczy uda³o siê utrzymaæ pañstwom rozwijaj¹cym siê, takim jak Chiny czy Indie. Recesja nawet nie dotknê³a Australii. A Szwecja szybko siê odbi³a. Ale bylibyœmy g³upcami, gdybyœmy, tak jak zawsze, zapomnieli o Polsce. A jej gospodarka uros³a w 2009 roku o 1,6 procent, podczas gdy nasza w tym samym czasie zmniejszy³a siê o 3,5 procent. Obecnie premier Donald Tusk popiera przyst¹pienie do strefy euro i próbuje przygotowaæ swój kraj na przyjêcie tej waluty w 2015 roku. I s³usznie, e Polska chce jeszcze bardziej zbli- yæ siê do swych europejskich s¹siadów. Ale przyst¹pienie do strefy euro pozbawi³oby Polskê strategii, dziêki której tak dobrze przetrwa³a recesjê. Do polskiego cudu dosz³o dziêki ogromnej dewaluacji z³otego w latach To by³o ogromne, bo a 50- procentowe obni enie wartoœci z³otego wzglêdem euro. Dziêki temu szybko rozwin¹³ siê polski eksport. Jak wynika z danych Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, udzia³ eksportu w polskiej gospodarce niesamowicie wzrós³ zw³aszcza w 2009 roku. Prawdopodobnie dziêki temu Polska uniknê³a recesji.jeœli Polska wejdzie do strefy euro, to w przypadku kolejnego kryzysu nie bêdzie mog³a strategicznie zdewaluowaæ swojej waluty, a co za tym idzie, nie zapewni wzrostu gospodarczego. Ten kraj ma wci¹ jeszcze czas, aby wycofaæ siê ze swojego pomys³u. DYLAN MATTHEWS The Washington Post Company Przedruk: Angora nr 14 (7 IV 2013) O.K. ARSUS w maju: 07.05,godz (sala kameralna), Klub Edukacji Samorz¹dowej wyk³ad dr. Piotra ysakowskiego pt. Mord na profesorach lwowskich lato Prowadzi dr Jan Parys. Wstêp wolny , godz (Piwnica Arsus ), Koncert Basement Rap Night z udzia³em zespo³ów: Dum Spiro Spero, DWAESU, Bez Stresu Banda. Support: Wit, Smunio, Bezul DWP, Bubson and Szamier, Majs. Cena biletu 5,-z³ , godz (sala widowiskowa), Koncert zespo³u operetkowego BELCANTO pod dyrekcj¹ Olgi Romaszko-Niewiadomskiej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wstêp wolny , godz (sala widowiskowa), Bajka dla dzieci (2-8 lat) pt. Kogucik Samochwa³a. Cena biletu 10,-z³. Og³asza przetarg ustny nieograniczony na wydzier awienie czêœci niezabudowanej nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr ew. 60, o powierzchni ok. 14,7000 ha z obr. 18 miasta Brwinowa. A. Opis nieruchomoœci: 1. Czêœæ nieruchomoœci podlegaj¹ca wydzier awieniu jest niezabudowana, po³o ona w mieœcie Brwinowie, pomiêdzy drogami wojewódzkimi ul. Pszczeliñsk¹ i tras¹ Warszawa yrardów. W ewidencji gruntów nieruchomoœæ jest oznaczona jako dzia³ka nr ew. 60 obr. 18 miasta Brwinowa o pow. 19,1770 ha. Wydzier awieniu podlega pó³nocno wschodnia i po³udniowa czêœæ dzia³ki nr ew. 60 o powierzchni ok. 14,7000 ha. 2. Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Powiatu Pruszkowskiego, uregulowana jest w ksiêdze wieczystej Nr WA1P/ /2. 3. Grunt podlegaj¹cy wydzier awieniu jest po³o ony na obszarze, dla którego nie ma obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencj¹ gruntów, jest to teren sk³adaj¹cy siê z gruntów rolnych na glebach klasy V oraz ³¹k na glebach na klasy V i rowu. Teren jest niezagospodarowany, poroœniêty trawami i zakrzaczeniami. 4. Cel dzier awy: uprawy rolne. 5. Czas trwania umowy: 3 lata z mo liwoœci¹ przed³u enia do 10 lat. B. Warunki przetargu: Zarz¹d Powiatu Pruszkowskiego 1. Cena wywo³awcza rocznej stawki czynszu dzier awnego wynosi: PLN brutto i jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us³ug. Czynsz bêdzie podlega³ rocznej waloryzacji o wskaÿnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych. 2. Czynsz dzier awny ma byæ wnoszony do 10 dnia stycznia ka dego roku. Dopuszcza siê wnoszenie op³aty w czterech kwartalnych ratach. 2. Wadium w kwocie PLN, p³atne w polskich z³otych, nale y wp³aciæ na rachunek bankowy: , tytu³em: wadium dzier awa dzia³ki nr 60, imiê i nazwisko lub nazwa przystêpuj¹cego do przetargu. Wadium powinno zostaæ zaksiêgowane na wskazanym rachunku do dnia r. Potwierdzony dowód wp³aty nale y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu. 3. Termin przetargu: Przetarg odbêdzie siê w dniu r. w Pruszkowie w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzyma³y 30, w sali 201 na II piêtrze, o godzinie Osoby przystêpuj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹ do wykazania siê umocowaniem do dokonania czynnoœci prawnej. 5. Zawarcie umowy dzier awy nast¹pi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wys³anym najpóÿniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. 6. Uchylenie siê od zawarcia umowy dzier awy nieruchomoœci bêdzie skutkowa³o utrat¹ wadium. 7. Wp³acanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu. Informacje uzupe³niaj¹ce mo na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem telefonu w godzinach

5 NOWA ELEKTROCIEP OWNIA W URSUSIE Dalkia zakupi³a ju dzia³kê na terenie by³ych Zak³adów Mechanicznych Ursus, gdzie po uzyskaniu niezbêdnych zgód rozpocznie swoj¹ inwestycjê. To dobra wiadomoœæ dla mieszkañców Ursusa. Mo e byæ TANIEJ. Byæ mo e nie wszyscy wiedz¹, e Dalkia to firma, która w 2011 roku kupi³a Sto³eczne Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC), i w efekcie sta³a siê wiod¹cym prywatnym przedsiêbiorstwem w dziedzinie ciep³a na polskim rynku. Firma zarz¹dza od 24 wrzeœnia 2012 roku ju jako Dalkia Warszawa najwiêksz¹ w Unii Europejskiej warszawsk¹ sieci¹ ciep³ownicz¹. Jej ca³kowita d³ugoœæ to 1740 km, co jest porównywalne z odleg³oœci¹ dziel¹c¹ Warszawê i Pary. Dziêki niej Dalkia jest w stanie zaspokoiæ potrzeby 80 proc. mieszkañców stolicy, którym zapewnia ogrzewanie oraz ciep³¹ wodê u ywkow¹. Z uwagi na potencja³ rozwojowy miasta, rosn¹c¹ liczbê ludnoœci oraz jej zapotrzebowanie na te us³ugi, Dalkia zdecydowa³a o budowie nowego, dzia³aj¹cego w oparciu o gaz Ÿród³a ciep³a i energii elektrycznej w Ursusie. Bêdzie ono zaopatrywa³o nie tylko sam¹ dzielnicê, ale zostanie te pod³¹czone do ogólnowarszawskiego systemu ciep³owniczego. Co wa ne, nowa elektrociep³ownia to rozwi¹zanie bardziej ekologiczne ni instalacje oparte na wêglu. Nie bêdzie emitowa³a py- ³ów, a emisja zwi¹zków siarki i azotu zostanie zredukowana do zera. Dodatkowo znacznie obni one zostanie równie oddawanie do atmosfery dwutlenku wêgla. Jest to o tyle istotne, e zak³ady emituj¹ce du e iloœci tych substancji bêd¹ zobowi¹zane na mocy prawa unijnego do kupowania specjalnych uprawnieñ, co prze³o y siê na wzrost ceny ciep³a. Elektrociep³ownia gazowa pozwala na zminimalizowanie negatywnych konsekwencji nowych przepisów. Za inwestycj¹ stoi doœwiadczenie Grupy Dalkia, do której nale y warszawska spó³ka. Jest to najwiêkszy prywatny operator sieci ciep³owniczych w kraju. Dziêki elektrociep³owniom w odzi i Poznaniu, odgrywa równie znacz¹c¹ rolê na rynku kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania ciep³a i energii elektrycznej. Ponad 6000 pracowników Dalkii zarz¹dza w 40 polskich miastach 3350 km miejskich sieci ciep³owniczych, 4290 MW mocy cieplnej i 820 MW mocy elektrycznej i 75 MW mocy ch³odu. W 2011 roku firma osi¹gnê³a 2,5 mld z³ przychodów. Od 15 lat Dalkia buduje d³ugotrwa³e relacje z samorz¹dami i wspiera zrównowa- ony rozwój polskich miast. Firma aktywnie uczestniczy w dzia³aniach miast na rzecz polepszenia jakoœci powietrza poprzez ci¹g³e zwiêkszanie efektywnoœci instalacji, a tak e sukcesywne wprowadzanie biomasy i gazu do koszyka paliw. Na oczekiwania swych klientów Dalkia odpowiada dostarczaj¹c kompleksowe rozwi¹zania, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniaj¹ce komfort, efektywnoœæ i bezpieczeñstwo energetyczne. Dalkia jest zale na Veolii Environnement i Wykaz g³ównych magistrali EDF. Firma swoim dzia³aniem obejmuje nie tylko Polskê, jest bowiem obecna na 35 rynkach, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Australii. Jako œwiatowy lider w dziedzinie us³ug energetycznych opracowuje innowacyjne rozwi¹zania, które s³u ¹ zrównowa onemu rozwojowi miast i przedsiêbiorstw. Na tle ogólnej sytuacji zmian klimatycznych, wyczerpywania siê zasobów naturalnych i niestabilnych cen Dalkia proponuje klientom umiejêtnoœci swoich ekspertów w zakresie projektowania i realizacji bardziej ekologicznych i ekonomicznych systemów energetycznych, a tak e ich eksploatacji. Grupa Dalkia zatrudnia ponad pracowników w 35 krajach. W 2012 r. obroty firmy wynios³y 8,3 miliarda euro. Dalkia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, Warszawa, tel , fax Centrala: , fax ; Kancelaria: , fax Pogotowie Ciep³ownicze: 993 lub do 89, fax Biuro Sprzeda y: , fax (czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:15-15:15) Dodatkowe pytania na temat inwestycji prosimy nadsy³aæ na adres Redakcji Gazety Mazowieckiej, ul. Opieñskiego 4, Warszawa lub drog¹ mailow¹: 5

6 Kolejna negatywna decyzja dla Energetyki Ursus Sp. z o.o. 19 kwietnia br. Marsza³ek Województwa Mazowieckiego drugi raz wygasi³ pozwolenie Energetyce Ursus. Czy Minister Œrodowiska znowu pomo e mimo, i Energetyka Ursus ju od pocz¹tku 2010 roku nie ma tytu³u do przebywania na terenie oczyszczalni w Ursusie? Po raz drugi w przeci¹gu niespe³na dwóch lat Marsza³ek Województwa Mazowieckiego w piœmie z dnia 19 kwietnia br. stwierdzi³ wygaœniecie swojej decyzji z dnia 27 lutego 2007 roku, na mocy której Energetyka Ursus posiada³a pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów w oczyszczalni zlokalizowanej na terenach po by³ych ZPC Ursus. Decyzj¹ z dnia 27 lutego 2007 r. Energetyka Ursus otrzyma³a pozwolenie na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w oczyszczalni. Prezes Bogdan Bigus reprezentuj¹cy spó³kê Energetyka Ursus z³o y³ pisemne oœwiadczenie, i posiada tytu³ prawny do przedmiotu na jaki z³o y³ wniosek, gdy ma wa - ne podpisane umowy dzier awy terenów i obiektów budowlanych. Do wniosku do³¹czy³ umowy dzier awy. 14 kwietnia 2011 r. firma Gaston Investments Sp. z o.o., Sp. k., pismem poinformowa³a Marsza³ka, i okolicznoœci, o których pisze Bogdan Bigus nie s¹ ju zgodne z prawd¹, gdy Energetyka Ursus ju na pocz¹tku 2010 r. utraci³a prawo do korzystania z tych obiektów. Aby dok³adnie sprawdziæ wszystkie informacje Marsza³ek wszcz¹³ postêpowanie, które mia³o na celu sprawdzenie tych wiadomoœci oraz sprawdzenie stanu faktycznego. Po zbadaniu sprawy Marsza³ek w dniu 22 sierpnia 2011 r. jednoznacznie stwierdzi³ wygaœniêcie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego, która udzieli³a pozwolenia Energetyce Ursus. Szanowny Panie Ministrze, Gazeta Mazowiecka jest wydawana na obszarze województwa mazowieckiego od ponad dwudziestu lat. Otrzymujemy wiele zapytañ od naszych Czytelników w Ursusie, którzy s¹ zbulwersowani sytuacj¹ zwi¹zan¹ z dzia³aj¹c¹ tam oczyszczalni¹ œcieków przemys³owych i licznymi kontrowersjami opisywanymi nie tylko w lokalnej prasie, ale i równie ogólnokrajowej. Dzia³aj¹c na podstawie prawa prasowego, jako dziennikarz sk³adam na Pana rêce poni sze zapytania, jakie pojawi³y siê w naszej redakcji w zwi¹zku z nietypowymi dzia³aniami urzêdników ministerstwa dzia³aj¹cych w Pana imieniu w postêpowaniu o stwierdzenie wygaœniêcia pozwolenia zintegrowana udzielonego spó³ce Energetyka Ursus sp. z o.o. decyzj¹ Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2007 roku znak: WŒR.I.JB/6640/1/ Na jakiej podstawie Minister przyj¹³ w swojej decyzji z dnia 1 grudnia 2011 roku (DIŒoa /51829/11/MT), e postêpowanie o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego Energetyce Ursus sp. z o.o. toczy³o siê na wniosek, a nie z urzêdu? Kwestia ta by³a podstaw¹ uchylenia decyzji Marsza³ka co wydaje siê byæ zadziwiaj¹ce. Nale y tutaj wskazaæ, e Marsza³ek Województwa Mazowieckiego nie zgadza siê z Ministrem, t³umacz¹c: Zarzut podniesiony przez organ odwo³awczy jest nieuzasadniony, bowiem pismo Spó³ki 14/119 Gaston Inwestments zawiera³o jedynie informacje, uzasadniaj¹ce wszczêcie w tej sprawie postêpowania z urzêdu. Natomiast zgodnie z zasadami ogólnymi postêpowania administracyjnego, wyra onymi w art. 7 kpa (zasada prawdy obiektywnej), art. 10 kpa (zasada czynnego udzia³u stron w postêpowaniu), art. 77 par. 1 i par. 4 kpa (zasada oficjalnoœci postêpowania dowodowego) oraz art. 28 (legalna definicja strony postêpowania) Spó³ka 14/119 Gaston Inwestments zgodnie z powo³anymi przepisami prawa uznana zosta³a za stronê postêpowania, poniewa wykaza³a swój interes prawny w tym postêpowaniu. 2. Id¹c jednak dalej. Jaka jest ró nica w treœci orzeczenia zapad³ego z wniosku strony, a z urzêdu w przedmiotowej sprawie? Czy orzeczenie by³oby inne skoro wszystkie strony bra³y czynny udzia³? Patrz¹c z boku, sytuacja wygl¹da tak jakby urzêdnicy Pana Ministra na si³ê szukali argumentu umo liwiaj¹cego Energetyce Ursus Sp. z o.o. dzia³anie na nieruchomoœci, do której spó³ka ta nie ma od 2010 roku adnego tytu³u prawnego koniecznego do prowadzenia oczyszczalni. Decyzjê Marsza³ka uchyli³ jednak Minister Œrodowiska w dniu 1 grudnia 2011 r. twierdz¹c, mówi¹c w skrócie, e nie powinno byæ ca³ego postêpowania, gdy nie wiadomo dlaczego stron¹ by³ w³aœciciel dzia³ki (!), a postêpowanie nie powinno siê toczyæ z jego wniosku, lecz z urzêdu, co w aden sposób nie zmienia treœci ustaleñ i rozstrzygniêcia. W tzw. miêdzyczasie oczyszczalniê w dniu 8 lutego 2013 r. naby³a spó³ka Bolzanus. Fakt ten w swoim drugim postêpowaniu odnotowa³ Marsza³ek. Stwierdzi³, e tytu³ prawny do nieruchomoœci w postaci prawa u ytkowania wieczystego terenu i prawa w³asnoœci znajduj¹cych siê na niej budynków, budowli i infrastruktury, w granicach dzia³ki gruntowej o nr. ew 119, gdzie prowadzona jest ksiêga wieczysta Kw Nr WA1M/ /4 w Wydziale Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, zgodnie z wpisami jawnymi ma Bolzanus Limited. Jednoczeœnie w oparciu o umowê z dnia 6 lipca 2012 r., tytu³em prawnym do korzystania z oczyszczalni dyskontuje Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Ursus z siedzib¹ w Warszawie. Energetyka Ursus w piœmie z dnia 7 maja 2012 r. wnios³a do Marsza³ka o zawieszenie postêpowania do czasu prawomocnego rozstrzygniêcia przez S¹d Okrêgowy w Warszawie XVI Wydzia³ Gospodarczy sprawy z powództwa Energetyki Ursus o ustalenie prawa w³asnoœci Energetyki Ursus i zaprzeczenie prawa w³asnoœci, do tych nieruchomoœci stanowi¹cych obiekty, urz¹dzenia i instalacje oraz infrastrukturê techniczn¹ znajduj¹ce siê w³aœnie na tej dzia³ce (119) i wchodz¹ce w sk³ad oczyszczalni. Jednak Marsza³ek Województwa Mazowieckiego stwierdzi³, e nie ma takiej potrzeby, gdy w oparciu o ksiêgi wieczyste jednoznacznie mo na stwierdziæ e w³aœcicielem terenu jest Bolzanus, a nie Energetyka Ursus. Wobec tego nie mo e Energetyka Ursus roœciæ jakichkolwiek praw do czegoœ, co nie jest tej firmy, tym bardziej e wczeœniej sama Energetyka Ursus potwierdza³a, e obiekty dzier awi³a, a za dzier awê p³aci³a. Jak zatem mo na byæ jednoczeœnie dzier awc¹ i w³aœcicielem? Dnia 16 stycznia 2013 r. przedstawiciele Marsza³ka przeprowadzili oglêdziny terenu oczyszczalni, zreszt¹ na pisemn¹ proœbê Energetyki Ursus. W dniu oglêdzin Energetyka Ursus odmówi³a wejœcia na teren i nie chcia³a wzi¹æ udzia³u w przegl¹dzie. Po oglêdzinach do Marsza³ka wp³ynê³a kolejna proœba Energetyki Ursus o ponowne oglêdziny, która zosta³a odrzucona, czemu chyba nie nale y siê dziwiæ. Konkluduj¹c: po raz drugi w przeci¹gu niespe³na dwóch lat Marsza³ek Województwa Mazowieckiego w piœmie z dnia 19 kwietnia br. stwierdzi³ wygaœniecie swojej decyzji z dnia 27 lutego 2007 roku, na mocy, której Energetyka Ursus posiada³a pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów w oczyszczalni zlokalizowane na terenach po by³ych ZPC Ursus. Decyzja marsza³ka ma rygor natychmiastowej wykonalnoœci, ale oczywiœcie od tej decyzji Energetyka Ursus ma prawo do odwo³ania w ci¹gu 14 dni do Ministra Œrodowiska. Ciekawe jak zachowa siê tym razem Minister. Czy bêdzie szuka³, jak poprzednim razem, argumentów prawnych, aby pomóc Energetyce Ursus, czy te z nale yt¹ powag¹ potraktuje sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska i ochron¹ prawa w³asnoœci przecie konstytucyjnie zapewnionej obywatelom naszego kraju. W dzisiejszym wydaniu opublikowaliœmy list, w którym kierujemy pytania do Ministra Œrodowiska w przedmiotowej sprawie. Eliza Szeptycka 3. Czy Minister, wobec ponownego wygaszenia w dniu 19 kwietnia 2013 roku pozwolenia Energetyce Ursus Sp. z o.o. (z klauzul¹ natychmiastowej wykonalnoœci) zamierza merytorycznie rozstrzygn¹æ sprawê, czy te poszukiwaæ bêdzie pretekstu dla ponownego uchylenia decyzji Marsza³ka na podstawie nieistotnych okolicznoœci nieobjêtych uzasadnieniem? Taka obawa istnieje w œwietle nie tylko uchylenia przez Ministra w dniu 1 grudnia 2011 roku decyzji Marsza³ka z dnia 22 sierpnia 2011 roku, ale równie z uwagi na fakt, e urzêdnicy Pana Ministra uchylili niekorzystne dla Energetyki Ursus Sp. z o.o. inne postanowienie Marsza³ka z dnia 15 maja 2012 roku dotycz¹ce przeniesienia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie oczyszczalni na podmiot, który posiada tytu³ prawny do nieruchomoœci. W tym kolejnym przypadku Minister t³umaczy swoj¹ decyzjê tocz¹c¹ siê spraw¹ z powództwa Energetyki Ursus Sp. z o.o. o ustalenie prawa w³asnoœci. Wygl¹da na to, e organ odwo- ³awczy nie bierze pod uwagê ustawowego domniemania rêkojmi publicznej wiary ksi¹g wieczystych. Pominiêty jest równie fakt, i Energetyka Ursus Sp. z o.o. sama wielokrotnie wczeœniej potwierdza³a, e by³a dzier awc¹ zatem jak mo e teraz twierdziæ, e jest w³aœcicielem. Nale y zauwa yæ, e to czego nie widz¹ urzêdnicy Ministra dostrzegaj¹ urzêdnicy Marsza³ka twierdz¹c: W œwietle zgromadzonego materia³u dowodowego istnieje zatem mo liwoœæ samodzielnego ustalenia przez organ prowadz¹cy postêpowanie, bez koniecznoœci rozstrzygniêcia w tym zakresie zagadnienia wstêpnego przez s¹d lub inny organ, w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 kpa. Zasadnym mo e byæ pytanie: Na jakiej podstawie Energetyka Ursus Sp. z o.o. uzyskawszy pozwolenie zintegrowane jako dzier awca mo e uwa aæ siê po wypowiedzeniu jej dzier awy za w³aœciciela dzier awionych obiektów skoro od tamtego czasu nie naby³a ich? Zastanawiaj¹cy powinien byæ równie fakt, e Energetyka Ursus Sp. z o.o. wyst¹pi³a na drogê s¹dow¹ z wnioskiem o ustanowienie s³u ebnoœci przesy³u jeszcze w 2009 roku obejmuj¹cym teren przedmiotowej oczyszczalni. 4. Czy w ocenie Ministra mo na byæ w³aœcicielem budynków i budowli w oderwaniu od w³asnoœci gruntu? Czy oczyszczalnia œcieków dostarczanych do niej beczkowozami jest urz¹dzeniem przesy³owym? 5. Czy uchylanie decyzji Marsza³ka w zakresie wygaszenia pozwolenia zintegrowanego Energetyki Ursus sp. z o.o., która nie prowadzi instalacji od czerwca ubieg³ego roku sprzyja ochronie œrodowiska w sytuacji, w której nap³ywaj¹ce bezprawnie do niej œcieki nie mog¹ byæ oczyszczane, gdy do czasu wygaszenia pozwolenia Energetyki Ursus sp. z o.o. inny podmiot nie mo e dostaæ analogicznego pozwolenia? Obecne niebezpieczeñstwa zwi¹zane z sytuacjê w oczyszczalni œcieków w Ursusie s¹ przedmiotem zainteresowania prokuratury po zawiadomieniu dokonanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilê spraw¹ wygaszania pozwolenia dla Energetyki Ursus Sp. z o.o. trwaj¹cego od pocz¹tku 2011 roku zajmie siê Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zw³aszcza w przypadku, kiedy dwa wa ne urzêdy maj¹ diametralnie ró ne pogl¹dy w miarê prostych, tych samych sprawach. 6. Czy Minister uwa a, e informacje podawane przez Energetykê Ursus Sp. z o.o. s¹ wiarygodne? Pytanie to jest zasadne w œwietle jej postawy przed urzêdem marsza³kowskim, kiedy to w 2011 roku odmówi³a przyjêcia wezwania na rozprawê w sprawie wygaœniêcia pozwolenia zintegrowanego, a nastêpnie t³umaczy³a swoj¹ nieobecnoœæ na rozprawie administracyjnym uchybieniem organu w zakresie sposobu dostarczania wezwania o czym wiedzia³ Minister uchylaj¹c decyzjê Marsza³ak. Podobne zachowanie Energetyka Ursus Sp. z o.o. zaprezentowa³a w styczniu 2013 roku (w sprawie o wygaszenie pozwolenie zintegrowanego) kiedy to odmówi³a udzia³u w oglêdzinach, a nastêpnie ¹da³a ponownego przeprowadzenia oglêdzin (chyba jedynie w celu przed³u enia postêpowania). Nie wspominaj¹c, e obecnie Energetyka Ursus Sp. z o.o. twierdzi, e jest w³aœcicielem obiektów, które wczeœniej dzier awi³a. 7. Czy dzia³anie przedstawicieli Ministra, wydawaæ siê mo e, na korzyœæ Energetyki Ursus Sp. z o.o., której jedynym cz³onkiem zarz¹du jest Bogdan Bigus, osoba która sama mówi o sobie Gazecie Wyborczej, i sprawa jego oskar eñ o dzia³anie na szkodê spó³ki i inne przestêpstwa gospodarcze, w tym udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej, s¹ odpryskiem afery wêglowej, jest dzia³aniem prospo³ecznym, czy te mo e rodziæ negatywne konotacje? 8. Czy z³a kondycja finansowa spó³ki Energetyka Ursus Sp. z o.o. (znaczna strata za rok 2011) oraz wyeksploatowana infrastruktura Energetyki Ursus Sp. z o.o. potwierdzona przez prezesa tej spó³ki w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok mog¹ mieæ negatywny wp³yw na ochronê œrodowiska w zwi¹zku z prowadzon¹ przez ni¹ dzia³alnoœci¹?

7 KLASTRY NA MAZOWSZU Najpierw rozszyfrujmy, co to takiego klaster. Otó ten termin, który zadomowi³ siê ju w polszczyÿnie, to angielskie s³owo cluster oznaczaj¹ce grupê, grono, skupisko. Chodzi o porozumienie zawarte przez grupê przedsiêbiorstw, które postanowi³y po³¹czyæ swe wysi³ki na rzecz realizacji wybranych, wspólnych celów. Zdaniem licznych ekspertów, klaster to wyj¹tkowo udana forma integracji przedsiêbiorstw, która mo e okazaæ siê skutecznym sposobem na ekonomiczny kryzys, bezrobocie, a nawet na brak œrodków finansowych. Globalny kryzys finansowy kaza³ zrewidowaæ tradycyjne pogl¹dy na wolnorynkow¹ ekonomikê. Do niedawna uwa ano, e najwa niejszym jej motorem jest konkurencja. Dziœ œwiatowi eksperci wskazuj¹ na szkody, jakie przynosi drapie na, wyniszczaj¹ca walka konkurencja, przypominaj¹ca walkê bokserów na ringu. Zarówno wielkie koncerny, jak i ma³e firmy jak bokserzy w zwarciu - zadaj¹ sobie bolesne ciosy, ledwo ju zipi¹c i klej¹c siê do siebie. Tak¹ walkê boksersk¹ obejrza³ w TV amerykañski profesor ekonomii, szef Instytutu Strategii i Konkurencji, Michael Potter (rocznik 1947) i doszed³ do wniosku e najwy - szy ju czas ograniczyæ kosztown¹ walkê konkurencyjn¹, zastêpuj¹c j¹ elementami wspó³pracy, dla wspólnego rozwoju. M. Potter sformu³owa³ teoriê klastrów przemys³owych, czyli centrów produkcji, handlu i us³ug dzia³aj¹cych na za- sadzie porozumieñ kooperacyjnych. Klastry zwi¹zane s¹ z danym terytorium i dzia³aj¹ w pokrewnych sektorach, zachowuj¹c ekonomiczn¹ niezale noœæ i pewne elementy konkurencji, bez której nie ma gospodarki wolnorynkowej. Wœród najbardziej znanych na œwiecie klastrów wymienia siê amerykañsk¹ Dolinê Krzemow¹, francuskie Montpellier (telekomunikacja, software), w³osk¹ Lombardiê (wysoki poziom rolnictwa i przetwórstwa), Zag³êbie Ruhry (ciê ki przemys³). W Polsce w roku 2011 by³o kilkaset porozumieñ klastrowym, natomiast w roku 2012 ju ponad 2 tysi¹ce. Program rozwoju klastrów realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki i Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.Na Mazowszu dzia³aj¹ ju, np. Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych (ICT), Mazowiecki Klaster Lotniczy Aviation Mazovia, Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy, czy Klaster Kosmiczny Mazovia.Trudn¹ do przecenienia pomoc doradcz¹ i finansow¹ firmom pragn¹cych zrzeszaæ siê w klastry œwiadczy Fundusz Kapita³owy Quality All Development S.A. (QAD FK S.A.), który u³atwia poszczególnym firmom tworzenie grup kooperacyjnych, pomaga im w uzyskiwaniu funduszy na inwestycje, w tym œrodków unijnych. - W Warszawie istniej¹ szczególnie sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju klastrów mówi prezes Zarz¹du Quality All Development Tadeusz Góralski. - Klastry zrzeszaj¹ce wspólnoty mieszkaniowe mog³y by skorzystaæ z unijnego programu JESSICA. Tak dzieje siê ju na Starówce, gdzie Zwi¹zek Wspólnot Mieszkaniowych, konstrukcja podobna do klastra, przygotowuje siê do uzyskania œrodków z funduszu unijnych. Klastry wkroczy³y ju do warszawskiego handlu. Od listopada ub. roku dzia³a na Ursynowie sklep otwarty przez firmy zrzeszone w Polskim Klastrze Miêsnym, który zrzesza piêciu wytwórców. S¹ to Zak³ady Miêsne Wierzejki, ZM Pekpol, ZM Peklimar, ZM Niewieœcin oraz ZM Zygu³a. * Czym ró ni siê sklep nale ¹cy do klastra od innych sklepów miêsnych? pytam Piotra Zdanowskiego, dyrektora sieci detalicznej ZM Mierzejki. - Przede wszystkim tym, e mamy produkty od piêciu wielkich wytwórców. Klientowi daje to mo liwoœæ dokonania szerszego wyboru. Istnieje, oczywiœcie, konkurencja miêdzy producentami, ale przybra³a ona formê konstruktywnej wspó³pracy. Bezpoœredni kontakt miêdzy producentem a konsumentem pozwala nam na lepsze dostosowanie siê do wymogów odbiorcy.. A jakie korzyœci odnosz¹ producenci zrzeszeni w klastrze? - Przede wszystkim uzyskali mo liwoœæ szerokiej wymiany doœwiadczeñ. W ci¹gu kilku miesiêcy dzia³ania klastrowego sklepu, nasi pracownicy zgromadzili wiedzê fachow¹, któr¹ musieli by zdobywaæ przez lata. Miêsny klaster bêdzie otwiera³ nowe sklepy, na pocz¹tek we wszystkich miastach gdzie dzia³aj¹ nasi dostawcy koñczy Piotr Zdanowski. Aglomeracja warszawska, wielki oœrodek produkcyjno-naukowy, stanowi obszar wyj¹tkowo sprzyjaj¹cy tworzeniu klastrów i im podobnych form gospodarczej integracji przedsiêbiorstw. Tu te dzia³a najwiêcej ekspertów i doradców wyspecjalizowanych w tworzeniu klastrów i pomagania im w dostêpie do funduszy unijnych. (jg) BEZ KOMENTARZA! Kiedy wprowadzono w naszym kraju reformê emerytaln¹, w wyniku której powsta³ tzw. obowi¹zkowy II filar, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, z uporem maniaka twierdziliœmy, e nic dobrego dla Polski i Polaków z tego nie wyniknie. Pisaliœmy o tym wielokrotnie, ale nigdy nie myœleliœmy, e bêd¹ one a tak zabójcze dla finansów pañstwa. Uœwiadomi³a nam to Pani prof. Leokadia Orêdziak z Katedry Finansów Miêdzynarodowych SGH, w wywiadzie udzielonym tygodnikowi PRZEGL D (nr12/1013). Z Jej wyliczeñ wynika, i tylko w tym roku sk³adka do OFE ma wynieœæ 12 mld z³, a koszty obs³ugi d³ugu spowodowanego przez OFE oko³o 18 mld. Znaczy to, i w bie ¹cym roku, z powodu istnienia tego systemu, d³ug publiczny wzroœnie o 30 mld z³!!! Pani prof. Podaje jeszcze inne, mniej szokuj¹ce informacje, cyt.: Wed³ug szacunków MF, d³ug publiczny, który narós³ od 1999 r. z powodu funduszy, wynosi ju 300 mld z³ ( ). W 1999 r., przed wprowadzeniem OFE, wynosi³ on 270 mld z³ (obecnie 835 mld S. i Sz.). Zatem po³owa przyrostu d³ugu, owe 300 mld, to skutek utworzenia OFE. Ta informacja zwala z nóg ka - dego trzeÿwo, zdroworozs¹dkowo myœl¹cego cz³owieka. Ka dego, tylko nie naszych rz¹dz¹cych. Ich jakoœ ta informacja nie przera a. Ciekawe dlaczego? Ano dlatego e, cyt.: OFE wprowadzono w Polsce pod presj¹ Banku PRACA I FIKCJA W Zielonej Górze 120 bezrobotnych skierowano na roczny kurs, gdzie ucz¹ siê, jak obs³ugiwaæ lotnisko w Babimoœcie Na szkolenie Wojewódzki Urz¹d Pracy przeznaczy³ 750 tys. z³. Po zakoñczeniu zajêæ m³odzi ludzie maj¹ zostaæ specjalistami od obs³ugi pasa erów, cateringu, baga u; bêd¹ te dyspozytorami, koordynatorami rozk³adu lotów i mechanikami, Na papierze. W rzeczywistoœci nadal pozostan¹ bezrobotni. Lotnisko w Babimoœcie obs³uguje bowiem jeden samolot dziennie i zatrudnia dziœ a 33 osoby. Gdy 120 absolwentów ukoñczy kurs, aden nie znajdzie tu zatrudnienia. W rozmaitych szkoleniach zawodowych wziê³o udzia³ ju 53 tysi¹ce Polaków. Zaledwie po³owa znalaz³a jak¹œ pracê. Statystyki nie mówi¹ jednak, czy pomog³y w tym kursy, czy raczej w³asna przemyœlnoœæ i przedsiêbiorczoœæ bezrobotnych. Urzêdy pracy pomagaj¹ równie uzyskaæ dofinansowanie do w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Jasiek mia³ znakomite pomys³y. Chcia³ robiæ to, na czym zna siê najlepiej szkoliæ eglarzy, budowaæ jachty. Pisa³ biznesplany. Nie dosta³ ani grosza. Sfinansowano za to pomys³ biznesowy pewnej dziewczyny, która zamierza zaj¹æ siê dzierganiem na szyde³ku kolczyków i innej bi uterii. Urzêdy pracy zaplanowa³y na ten rok wydanie 1,2 mld z³otych na sfinansowanie bezrobotnych sta y u pracodawców. Jak to dzia- Œwiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu walutowego, organizacji dzia³aj¹cych na rzecz miêdzynarodowych instytucji finansowych, w tym wielkich towarzystw ubezpieczeniowych i banków z krajów wysoko rozwiniêtych. Przymusowy filar kapita³owy to dla nich wspania³e Ÿród³o zysku. Proszê sobie wyobraziæ, e to najwiêksze zachodnie podmioty finansowe, jak informuje Pani profesor Avila (22 proc.) oraz ING 921 proc) maj¹ prawie po³owê polskiego rynku OFE. To oni czerpi¹ ogromne zyski kosztem polskich podatników. Je- eli ktoœ myœli, e wszystkie kraje tak maj¹, to naiwny jest jak niemowlê. Oddajmy g³os prof. Orêdziak, cyt.: aden rozwiniêty kraj nie chcia³ tego wprowadziæ. Kraje silne czy maj¹ce zdeterminowanych polityków potrafi³y odeprzeæ atak, a u nas prawie ca³a klasa polityczna podda³a siê ogromnej presji i wyrafinowanej machinie propagandowej finansowej przez amerykañsk¹ agencjê rz¹dow¹, Bank Œwiatowy i inne instytucje ywotnie zainteresowane stworzeniem w Polsce wielkiego Ÿród³a zysku dla oligarchów finansowych. dok. na str. 8 ³a, opowiada pewien w³aœciciel firmy poligraficznej: - Sam pomys³ ( ) nie by³by z³y, ale zosta³ wypaczony. Powodami s¹ cynizm, wyrachowanie i zwyk³a chamstwo ludzi. Za sta p³aci urz¹d. Pracodawca zatrudnia takiego sta ystê, nie ponosi w zasadzie adnych kosztów, a gdy program siê koñczy, najzwyczajniej go zwalnia. W programach sta- owych wziê³o udzia³ 110 tysiêcy osób. Oficjalne bezrobocie w Polsce osi¹gnê³o w styczniu 14,2 proc., czyli bez zatrudnienia pozostaje ludzi. To liczba zarejestrowanych. S¹ jeszcze ci, którzy zrezygnowali z poszukiwania zajêcia za poœrednictwem pañstwa i przenieœli siê do szarej strefy. Œredni czas szukania nowej pracy w Polsce wynosi 335 dni Teraz rz¹d og³osi³ nowy plan dla d³ugotrwale bezrobotnych. Maj¹ byæ prace spo³ecznie u yteczne na rzecz gminy i indywidualne zajêcia z trenerem, który ma pomóc im odnaleÿæ motywacjê i nauczyæ poruszania siê po coraz trudniejszym rynku. Bêdziemy mieli wiêc coraz lepiej wykwalifikowanych bezrobotnych.. Na podst.: Tomasz Molga, Izabela Smoliñska. Polska bez pracy. Wprost nr 8/2013 Wybra³ i oprac. EW. Przedruk: Angora nr9 (3 III 2013) 7

8 21 lutego po raz pierwszy w historii katolicki biskup poprosi³ o pomoc dla ofiar. Dwa dni wczeœniej premier Irlandii nazwa³ dzia³anie tych przytu³ków hañb¹ narodow¹. Pranie magdalenek Zakonnice spiera³y z dusz dziewcz¹t plamy pope³nionych grzechów. Pralnie dzia³a³y od 1845 do 1996 roku. 21 lutego br. biskup pomocniczy Dublina Eamonn Walsh powiedzia³, e wszyscy musz¹ pomóc kobitom z pralni magdalenek. Tego samego dnia minister sprawiedliwoœci Irlandii Alan Shatter rozmawia³ z zakonami, które prowadzi- ³y pralnie, o zadoœæuczynieniu dla ich ofiar. Ka da poszkodowana bêdzie mog³a zabigaæ o 200 tysiêcy euro. 17 lutego premier Irlandii Enda Kenny spotka- ³a siê z siedemnastoma z nich w Londynie, dok¹d zbieg³y przed laty prosto z pralni. Poœwiêci³ im a trzy godziny. Niektóre kobiety opowiada³y szefowi irlandzkiego rz¹du o zdarzeniach, o których wczeœniej nikomu nie mówi³y. Dwa dni póÿniej Taoiseach (irl.: premier) poprosi³ o przebaczenie wszystkie kobiety, które ucierpia³y w pralniach. W przemówieniu w parlamencie nazwa³ ca³y ten proceder hañb¹ narodow¹. S³wa premiera pochwali³a urodzona w Dublinie wokalistka Sinead O Connor. Jako 15- latka trafi³¹ za kradzie e i wagary w³aœnie do pralni magdalenek. Czas tam spêdzony opisa³a tak: - Nigdy nie doœwiadczy³am i BEZ KOMENTARZA! dok. ze str. 7 Teraz rozumiecie Pañstwo, dlaczego Balcerowicz i inni pupile BŒ i MFW ma³o nie oszaleli z wœciek³oœci, kiedy ograniczono sk³adkê do OFE. Dlatego tak zajadle walcz¹ o nietykalnoœæ funduszy? Ano dlatego, e, jak mówi Pani profesor, mocno popieraj¹ OFE ci ekonomiœci, którzy w ró ny sposób s¹ z nimi powi¹zani lub brali udzia³ w ich wprowadzaniu. No i na koniec kilka s³ów otych naszych wybitnych, dociekliwych dziennikarzach i publicystach. e te nie bij¹ na alarm, w³osów z g³owy sobie nie wyrywaj¹. Jakby nie yli tu i teraz. Dziwne? Nie, wcale nie dziwne. Prof. Orêdziak i to wyjaœnia, cyt. Nie jest ta- jemnic¹, e koncerny finansowe s¹ powi¹zane z mediami. Jedna z najwiêkszych spó³ek medialnych jest niemal w po³owie w³asnoœci¹ funduszy emerytalnych. Czy wydawana przez ni¹ gazeta mo e napisaæ prawdê o OFE, czyli swoich w³aœcicielach?.... No i mamy komplet. SOBCZAK I SZPAK PS. Jeszcze drobiazg, wisienka na tym olbrzymim torcie, cyt.: W Chile po niemal 30 latach funkcjonowania OFE okaza³o siê, e dwie trzecie ich cz³onków nie dostanie adnej emerytury!!! Komentarz zbêdny!!! Przeduk: Angora nr 3 (31 III 2013) prawdopodobnie nie doœwiadczê takiej paniki, strachu oraz udrêczenia. Na decyzjê premiera wp³ynê³a niew¹tpliwie treœæ raportu opublikowanego przez rz¹dow¹ komisjê pod przewodnictwem senatora Martina McAleese. Od 1922 do 1996 roku wys³ano do pralni ponad 10 tysiêcy sierot i dzieci z rodzin patologicznych. Ponad 60 proc. kobiet spêdzi³o tam oko³o roku, a prawie 8 proc.przebywa³o 1o lub wiêcej lat. Niektóre z nich pozostawa³y w pralniach a do œmierci. Potem pochowano ich w bezimiennych grobach.o nieliczne w koñcu upomnieli siê rodzice, a garstce uda³o siê zbiec. Poszukiwa³a je policja i przywozi³a z powrotem, dlatego klejne ucieka³y ju za granicê. Jeœli osoba o danym imieniu by³a ju w zak³adzie, nowej nadawano dla odró nienia nowe imiê. Zabierano rzeczy osobiste i ubierano w skromny strój. Za jak¹kolwiek próbê rozmowy w pralni srogo karano. Bicie, œcinanie w³osów na krótko. Pensjonariuszki by³y stale poni ane. Musia³y uczestniczyæ w zbiórkach, nago. œiostry zakonne porównywa³y w tym czsie ich czêœci cia³a. Zastanawia³y siê na g³os, która z podopiecznych ma najwiêksze lub najmniejsze piersi, sutki, pupê czy ow³osienie ³onowe. Na pocz¹tku Irlandczycy wierzyli, e dziewczêta dostaj¹ tam edukacjê. Maureen Sullivan zapamiêta³a, e mama kaza³a jej zabraæ ze sob¹ szkole podrêczniki i piórnik. - Nigdy wiêcej nie zobaczy- ³am ani ksi¹ ek, ani niczego, co da³a mi mama - ali- ³a siê Sullivan. - Tam nie by³o adnych sal lekcyjnych. Mary Smyth stwierdzi³a natomiast: - To by³o gorsze ni wiêzienie. Pracowa³yœmy fizycznie do utraty tchu, potem by³ lichy posi³ek. Z kolei Marina Gambold opowiedzia³a, e raz upuœci³a kubek. Pilnuj¹ca ich zakonnica powiedzia³a, e teraz nauczy j¹ ostro - noœci. - Wziê³a ³añcuch i zacisnê³a mi go na szyi, na trzy dni i noce. W tym czasie kaza³¹ mi te jeœæ z pod³ogi - opowiada³¹ Gambold. W 1845 roku z powodu zarazy ziemniaka zapanowa³y g³ód i choroby.przez trzy lata zmar³ milion Irlandczyków, a drugie tyle wyemigrowa³o do Stanów. Nawet gdy zaraza ust¹pi³a, choroby zabija³y dalej. I tak z 9 milionów Irlandczyków pozosta³o w 1851 roku 6,5 miliona. To w³aœnie wtedy powsta³y pierwsze domy pracy, azyle prowadzone przez eñskie zakony katolickie. By³o to po³¹czenie aresztu, domu poprawczego i obozu pracy. Trafia³y tam dziewczêta i kobiety, które zdaniem katolików mia³y za du ¹ s³aboœæ do mê czyzn. Matki nieœlubnych dzieci, sieroty, niechciane lub niepe³nosprawne dzieci oraz dziewczynki z wielodzietnych biednych rodzin. Pod nadzorem zakonnic dziewczêta ca³ymi dniami pra³y rêcznie, wy yma³y i prasowa³y. Nie dostawa³y za to ani grosza. Dziêki ich pracy utrzymywa³a siê ca³a instytucja. Ostatni¹ pralniê magdalenekaa zamkniêto w 1996 roku w Dublinie. Szacuje siê, e przez ponad 150 lat trafi³o do takich zak³adów oko³o 30 tysiêcy kobiet. Pralnie zlikwidowano dopiero wtedy, gdy przesta³y byæ op³acalne, czyli gdy rozpowszechni³y siê pralki automatyczne. Temat wynaturzania pralni magdalenek doczeka³ siê nawet ekranizacji. W 2002 roku film Siostry magdalenki dosta³ w Wenecji Z³otego Lwa. Koœció³ katolicki uzna³ tê nagrodê jako antyklerykaln¹. Watykañski dziennik L Osservatore Romano okreœli³ decyzjê jury festiwalu jako wœciek³¹ i pe³n¹ nienawiœci. Kardyna³ Ersilio Tonini powiedzia³ wtedy, e to hañba dla festiwalu. Oparty na yciorysach pensjonariuszek film ukazuje ich losy w 1964 roku, gdy trafaiaj¹ do zak³adu siustr magdalenek w hrabstwie Dublin. Przeorysza, przeliczaj¹c kolejny plik pieniêdzy, t³umaczy³a nowym : - Maria Magdalena, nasza patronka, sprzedawa³a swe cia³o, ale osi¹gnê³a zbawienie, rezygnuj¹c z uciech cielesnych, w³¹cznie z jedzeniem i piciem. Pracowa- ³a te ponad ludzkie si³y, eby cieszyæ siê póÿniej yciem wiecznym. W naszej pralni pierze siê nie tylko ubrania. To ziemski sposób, aby oczyœciæ duszê z plam pope³nionych dok. na str. 9 Uœmiechnij siê - Jaki jest sk³ad chemiczny ma³ eñstwa? - Ma³o zasad, du o kwasów. - Co powinien robiæ w domu prawdziwy mê czyzna? - Nic - Jak brzmi najmilszy zwrot w jêzyku polskim? - Zwrot podatku. - Nie jedz¹, nie pij¹, a rosn¹? - Ceny? - Spice Girls za 50 lat? - Old Spice. - Jakie jest ulubione danie dresiarzy? - Danie w mordê. - Najwiêksza g³upota œwiata? - Kupiæ portfel za ostatnie pieni¹dze. - Czym siê ró ni policjant od ksiêdza? - Ksi¹dz mówi: Pan z Wami, a policjant: Pan z nami! - Jaka jest ró nica pomiêdzy wró k¹ a czarownic¹? - Co najmniej 30 lat. Wielkanoc Przy Wielkanocnym stole spotykaj¹ siê zaj¹czek z kurczakiem: - Kurcze, a my nie znamy adnej kolêdy. Okulista do pacjenta: - Mam dla Pana dwie nowiny: dobr¹ i z³¹. - Niech Pan zacznie od dobrej, doktorze. - Nied³ugo bêdzie móg³ Pan czytaæ bez okularów. - To wspaniale Panie doktorze, A z³a? - Ucz siê Pan breila! Prezes du ej firmy budzi siê rano na kanapie w biurze swojej sekretarki. Obok œpi rozebrana sekretarka. - O rany, jak ja to wyt³umaczê onie jêczy prezes. Zabije mnie, mia³em byæ wczoraj wieczorem na rocznicy teœciów! Nagle wyskakuje z ³ó ka, podbiega do telefonu, wykrêca numer ony i krzyczy do s³uchawki. - Kochanie, nie p³ac okupu, uciek³em im! Dzwoni s¹siad do s¹siada i mówi. - Czy mogê z pañska ona? - Niestety, nie ma jej w domu. - Wiem, jest u mnie, wiêc pytam czy ma na?