Pieczęć nagłówkowa Data: SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieczęć nagłówkowa Data: 29.01.2013 SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Pieczęć nagłówkowa Data: SPRAWOZDANIE z realizacji umowy nr WFOŚ/D/711/59/2010 z dnia r. (wraz z aneks nr 1 z dnia roku, aneks nr 2 z dnia roku, aneks nr 3 z dnia roku oraz aneksem nr 4 z dnia r.) dotyczącej Projektu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oświadczam, że projekt pn.: Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki został zrealizowany w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowił załącznik nr 1 do wyżej wymienionej umowy i aneks nr 1 z dnia roku, aneks nr 2 z dnia roku, aneks nr 3 z dnia roku oraz aneks nr 4 z dnia r. oraz aneks nr 5 a dnia r. MONTAŻ FINANSOWY ZREALIZOWANEGO ZADANIA: koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku: ,72 PLN koszt własny: ,97 PLN Miejsce realizacji zadania: Instytut Maszyn Przepływowych PAN przy ulicy Fiszera 14 (80-231) w Gdańsku 1. Opis przebiegu realizacji zadania. Założeniem Projektu pn. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki było stworzenie miejsca badań i rozwoju ekologicznych technologii konwersji energii, edukacji i upowszechniania wiedzy na ten temat, demonstracji urządzeń i systemów służących do produkcji biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Tematyka prowadzonych badań w Laboratorium jest ściśle powiązana ze specyfiką środowiskową i potrzebami ekoenergetycznymi Pomorza, oraz szerzej Polski Północnej, wyrażonymi m.in. w uchwale w sprawie realizacji,,regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, październik 2006 r.). Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki jest unikalną platformą spotkań nauki, przemysłu i edukacji. Naukowcy, dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej zostali wyposażeni w narzędzia do prowadzenia zaawansowanych badań. Efekty ich pracy wykorzystywane będą przez przedsiębiorców z naszego regionu, a to wszystko będzie popularyzowane wśród społeczności Pomorza. Młodzież szkolna, studenci a także osoby interesujące się problematyką ochrony środowiska i energetyki mają możliwość oglądania z bliska systemów energetycznych, urządzeń pomiarowych oraz będą mogły rozmawiać z fachowcami w tych dziedzinach. Najważniejszym celem utworzenia Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki jest stworzenie warunków do rozwoju i rozpowszechnia małej energetyki, przyjaznej środowisku naturalnemu oraz przyczynienie się do spełnienia przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, dotyczących wielkości emisji CO 2 do atmosfery. 1

2 Rozwijane w Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki technologie będą upowszechniane w środowisku pomorskich przedsiębiorców. Dostęp do urządzeń i aparatury pomiarowej, kontakt ze środowiskiem naukowym będzie katalizatorem produkcji gotowych systemów. Przedsiębiorcy i inżynierowie produkcji będą mogli konsultować się w dziedzinie rozwiązań technicznych. Tak liczni na Pomorzu producenci rolni, firmy zajmujące się handlem surowcami energetycznymi, przedsiębiorstwa przetwarzające odpady będą mogły uzyskać odpowiedzi dotyczące wartości opałowej substratu oraz najlepszej technologii produkcji wysokokalorycznego paliwa. Istnienie otwartego dla społeczności Pomorza Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki sprzyja upowszechnieniu konkretnej wiedzy dotyczącej energetyki i ochrony środowiska. Miejsce to jest świadectwem jak zaawansowana jest technika konwersji energii, że jest to technologia oparta na sprawdzalnej wiedzy i nowoczesnej aparaturze. Prezentowane i użytkowane tam urządzenia pokazują, że rozwój cywilizacyjny jest możliwy w zgodzie ze środowiskiem. Młodzież, nauczyciele, pasjonaci energetyki i ochrony środowiska mogą uzyskać wiarygodne informacje na interesujące ich tematy. Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki zostało stworzone, aby służyć pracom nad nowymi urządzeniami do produkcji biopaliw oraz opracowywaniu prototypów małych siłowni kogeneracyjnych zasilanych biomasą i różnymi formami biopaliw o mocy do 20kWc. Laboratorium umiejscowione jest w istniejącym budynku Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, przy ul. Fiszera 14. Powierzchnia Laboratorium wynosi około 160 m 2. W wyniku przebudowy powstały dwa laboratoria: laboratorium biopaliw oraz laboratorium mikroenergetyki, wraz z zapleczem socjalno magazynowym. Są one dostępne bezpośrednio z zewnątrz, z niezależnym wejściem, jak również z możliwością korzystania z istniejącej klatki schodowej, obsługującej wszystkie kondygnacje głównego budynku. Przebudowa związana była z pogłębieniem istniejących pomieszczeń, umożliwiając uzyskanie wysokości w świetle pomieszczeń laboratoryjnych w dwóch poziomach. Połączenie między poziomami zapewni ażurowa klatka schodowa. Tabela 1. Zestawienie powierzchni poziomu 1. NUMER NAZWA powierzchnia (m 2 ) 1.01 wiatrołap komunikacja magazynek wc zaplecze socjalne Laboratorium nr SUMA

3 Rysunek 1. Rzut poziomu 1. Tabela 2. Zestawienie powierzchni poziomu 2. NUMER NAZWA powierzchnia (m 2 ) 1.01 magazyn Laboratorium nr SUMA Rysunek 2. Rzut poziomu 2. 3

4 Rysunek 3. Przekrój 1-1. W laboratorium mieszczą się 4 stanowiska badawcze (każde średnio o powierzchni około 26 m 2 ): - stanowisko produkcji biopaliw (SPB), - stanowisko ekologicznego spalania (SES), - stanowisko wymienników ciepła (SWC), - stanowisko mikroenergetyki (SM). Tabela 3. Harmonogram rzeczowy Projektu. Lp. Nazwa aparatury 1. Stanowisko produkcji biopaliw Zgazowarka na biomasę o niskiej wilgotności Reaktor wysokotemperaturowy na wilgotną biomasę Analizator elementarny Suszarka i wagosuszarka Piec do 1000C Chłodnica gazu syntezowego Titrator Karl-Fisher 4

5 Destylarka automatyczna Termopary wysokotemperaturowe z przewodami kompensacyjnymi Układ oczyszczania gazów Pomocnicza aparatura chemiczna i przepływowa Instalacja do kriogenicznego oczyszczania syngazu 2. Stanowisko ekologicznego spalania Laboratoryjny kocioł na biopaliwa chłodzony wodą/olejem termalnym, palniki Instalacja kominowa Chromatograf gazowy FID, TCD, MS phmetr Digestorium Przepływomierze do gazu, powietrza, spalin, pary wodnej i cieczy, przetworniki, rejestratory, ciśnieniomierze Stanowisko kalorymetryczne Pirometry, termopary, instalacja produkcji wody destylowanej Wagi laboratoryjne Odczynniki chemiczne Pomocniczy sprzęt chemiczny Systemy pomiaru temperatur, ciśnień, natężeń przepływu, prędkości obrotowej, wielkości elektrycznych, obciążeń, drgań (czujniki, wzmacniacze, przetworniki, złączki), komputer pomiarowy na potrzeby stanowiska mikroenergetyki. 3. Stanowisko wymienników ciepła Chłodnica wentylatorowa glikol/woda z oprzyrządowaniem (układ zraszania, pompy, zawory) Elektryczny podgrzewacz przepływowy Rury nierdzewne, armatura nierdzewna, regulatory, kształtki, węże teflonowe, izolacja System akwizycji danych (komputery laboratoryjne, układ kondycjonowani sygnału, przetwarzanie AC, wizualizacja i rejestracja, monitor, obudowa, kontroler, karty sygnałów szybkozmiennych, karty wejść analogowych, karty wyjść analogowych, karta binarna, karta liczników, karty portów szeregowych, karta video, akcesoria, wejścia i wyjścia cyfrowe, panel dotykowy, układ kondycjonowania sygnałów). Wykonanie programów pomiarowych na stanowiska badawcze Aparatura kontrolno-pomiarowa (przepływomierze masowe, elektroniczne czujniki ciśnienia do pomiaru par i cieczy czynnika roboczego, czujniki i sygnalizatory temperatury, przetworniki). Termometry, higrometry, barometr elektroniczny laboratoryjny 4. Stanowisko mikroenegetyki Komplet wysoko ciśnieniowych wymienników ciepła: płytowych, rurowo-płaszczowych, rura w rurze, spiralnych, na olej termalny/czynnik roboczy), glikol/woda: podgrzewacz-parownik, przegrzewacz, skraplacz, rekuperator. Układ kogeneracyjny do produkcji ciepła i prądu w oparciu o zewnętrzne źródło energii odnawialnych (silnik cieplny, generator prądu elektrycznego, układ przyłączy i zespół wymienników cieplnych). Kamera termowizyjna. Układ Particle Image Velocity (PIV) 5

6 Systemy pomiaru temperatur, ciśnień, natężeń przepływu, wielkości elektrycznych, komputer pomiarowy. Układy regulacji i zabezpieczeń, zawory redukcyjne, zawory bezpieczeństwa, zawory kulowe, rury, siłowniki pneumatyczne do zaworów odcinających, przewody elastyczne ciśnieniowe i grzewcze, armatura oraz pompy z osprzętem. Elementy konstrukcyjne stanowisk. Materiały eksploatacyjne: olej termalny, czynnik roboczy, glikol. STANOWISKO PRODUKCJI BIOPALIW (SPB) Rosnące ceny paliw płynnych, gazu i węgla zmuszają do szukania tańszych zamienników, a zmniejszające się zapasy paliw konwencjonalnych tworzą nową perspektywę dla alternatywnych źródeł energii, z których w warunkach Polski, najważniejszym jest biomasa. Wykorzystanie surowej, nie przetworzonej biomasy jest możliwe głównie w kotłach i piecach, bardziej zaawansowane układy energetyczne wymagają paliwa o większej czystości i wyższej wartości opałowej. Dlatego też powstało stanowisko produkcji biopaliw, w którym znajdują się urządzenia do produkcji biogazu w procesie termicznym. Na stanowisku tym prowadzone będą badania nad własnymi technologiami do konwersji biomasy w biogaz. W ramach proponowanego stanowiska opracowywana będzie technologia termicznego przetwarzania biomasy i odpadów oraz udoskonalenie działającego układu do przetwórstwa biomasy na paliwo ciekłe i gazowe. W procesie surowcem będzie np. drewno, odpady plastikowe, makulatura, osady ściekowe, odpady rolnicze i przemysłowe, materiały gumowe a produktem olej napędowy i gaz syntetyczny. Na potrzeby Projektu została zaprojektowana a następnie zbudowana zgazowarka pirolityczna małej mocy. Źródłem energii dla pirolizy biomasy jest proces spalania gazu odgrodzony od objętości reaktywnej stalową przeponą. Reaktor wyposażony jest w rurę umieszoną we wewnętrzu reaktora służącą do katalitycznego rozkładu smół, co pozwoli na redukcję zawartości smół pierwotnych w produkowanym gazie. Instalacja zgazowująca została wyposażona w układ oczyszczania i schładzania gazu. W celu zyskania gazu odpowiedniej czystości jest on przepuszczany przez układ filtrów adsorpcyjnych i absorpcyjnych oraz chłodnicę. Stanowisko to wyposażono również w zakupiony niskotemperaturowy (kriogeniczny) układ do oczyszczania gazów. Gaz syntezowy będzie wykorzystywany do badań w układzie kogeneracji ciepła i prądu opartym na silniku spalinowym z zapłonem iskrowym i generatorze prądu elektrycznego. Oprócz zgazowarki pirolitycznej na biomasę kolejnym składnikiem stanowiska produkcji biopaliw jest reaktor wysokotemperaturowy na biomasę o dużej wilgotności zaprojektowany przez IMP PAN. Reaktor wysokotemperaturowy grzany jest indukcyjnie z mocą do 6.4kW. Taka moc grzania pozwala osiągać dużą szybkość przyrostu temperatury, dochodzącą do 100 o C/min. Reaktor wyposażony jest w system szybkiego załadunku i rozładunku. Zgazowarki i reaktory zostały opomiarowane termoparami i przepływomierzami, a skład substratów i produktów będzie określany za pomocą analizatora elementarnego i chromatografu gazowego z detektorami FID, TCD i MS. Celem prowadzonych prac na tym stanowisku jest opracowanie, upowszechnianie i demonstracja technologii do przetwarzania biomasy w wysokokaloryczne paliwa ciekłe i gazowe. W zależności od typu urządzenia procesy przebiegają w różnych warunkach fizycznych. W celu optymalizacji składu produktów w reaktorze możliwe będzie również domieszkowanie przegrzanej pary wodnej lub innego gazu. Procesy prowadzone w zgazowarce i reaktorze oparte są na dostarczaniu energii do procesu, który ma charakter endotermiczny, a prowadzi do rozpadu wiązań spowodowanych wzrostem energii wsadu. W wysokiej temperaturze następuje spadek spoistości długich łańcuchów wiązań chemicznych i ich rozpad na prostsze 6

7 związki. W obu instalacjach piroliza biomasy i odpadów prowadzona jest w warunkach wysokiej temperatury dochodzącej do 900 C, a w reaktorze również przy podwyższonym ciśnieniu. Biomasa o dużej zawartości wilgoci stwarza kłopoty w przechowywaniu i przetwarzaniu, a wyniki prac stwarzają szansę rozwiązania tych problemów. Istotnym elementem prac eksperymentalnych będą badania nad wpływem wody na proces, ze względu na potrzebę przetwarzania mokrej biomasy i odpadów. Wykonywane będą badania eksperymentalne w dziedzinie reakcji chemicznych mieszanek fitomasy, tłuszczów, odpadów i tworzyw sztucznych w warunkach wysokich ciśnień i wysokich temperatur, przy różnej szybkości grzania. Ponieważ procesy zachodzące na tym stanowisku, podobnie jak na stanowisku spalania, wiążą się z powstawaniem tlenku węgla, zostało ono wyposażone w system wentylacyjny. Do oceny uzyskanych produktów gazowych i ciekłych wykorzystana jest aparatura chemiczna, przepływowa i cieplna. Pozwoli to na określenie jakości produktów, ich ilości oraz parametrów termodynamicznych. Aparatura, w którą wyposażone jest stanowisko posłuży także certyfikowaniu różnych paliw. Rysunek 4. Instalacja do destylacji. 7

8 Rysunek 5. Atomowy spektrometr absorpcyjny m.in. do pomiaru zawartości metali ciężkich. Rysunek 6. Reaktor wysokotemperaturowy wraz z konsolą sterowniczą. STANOWISKO EKOLOGICZNEGO SPALANIA (SES) Ze względu na położenie Polski biomasa wydaje się być najlepszym źródłem energii odnawialnej. W odróżnieniu od innych źródeł energii odnawialnych, zaletą biomasy jest to, iż jej wykorzystanie w niewielkim stopniu zależy od warunków pogodowych. Również dzięki dostępności tego paliwa, szczególnie w średnich i dużych gospodarstwach rolnych, istnieje możliwość produkcji energii na własny użytek. Zapewnić to mogą urządzenia małej mocy, produkujące energię z różnych rodzajów biomasy, również tej traktowanej do tej pory 8

9 jako nieużyteczne odpady. Nie muszą one jednak dostarczać jedynie energii cieplnej. W tym kontekście interesującym rozwiązaniem jest kogeneracja, której dodatkowym produktem jest prąd elektryczny. Stanowisko Ekologicznego Spalania zostało zaprojektowane w taki sposób by umożliwić badania procesu spalania różnych rodzajów biomasy oraz różne rodzaje palników. Podstawowym elementem tego stanowiska jest laboratoryjny kocioł na biopaliwa. Jego konstrukcja umożliwia łatwą wymianę palników, a zaprojektowana przez IMP PAN tensometryczna waga umożliwia ciągły pomiar wydatku paliwa. Stanowisko daje możliwość testowania rozwiązań układów spalania emitujących małą ilość CO, dzięki zapewnieniu lepszego mieszania paliwa z powietrzem. W przypadku spalania biomasy i współspalania jej z węglem możliwe jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, takich jak na przykład tlenki azotu. Mniejsza, w porównaniu do spalania czystego węgla, jest również emisja pyłów, co w oczywisty sposób zmniejsza negatywne oddziaływanie urządzenia na otoczenie. Kocioł powstał jako urządzenie wielopaliwowe, zarówno na biomasę jak i na biogaz, jak również ich mieszanki. Do oceny sprawności wymiany ciepła i efektywności spalania stanowisko to zostało wyposażone w bogaty zestaw pomiarowy. Oprócz charakterystyk cieplnych ten sprzęt służy także do wyznaczania charakterystyk chemicznych i przepływowych urządzeń oraz do badania procesów chemiczno-fizycznych. W skład aparatury wchodzą różnego rodzaju termopary, przepływomierze oraz chromatograf gazowy. Pomiary termiczne są niezwykle istotne przy określaniu charakterystyk sprawnościowych poszczególnych urządzeń i całego obiegu. Te z kolei są podstawą do wyznaczania efektów finansowych pracy urządzenia. Pomiary cieplne będą wykonywane dla powietrza, spalin i oleju, co wymaga różnych typów termopar i termorezystorów. Dokładna analiza termiczna procesu spalania, zgazowania i wymiany ciepła wymusza zastosowanie dużej liczby punktów pomiarowych. Ponieważ proces spalania może przebiegać w bardzo wysokiej temperaturze, zastosowane są odpowiednie termopary wysokotemperaturowe. Skład chemicznych spalin w kotle i gazów w reaktorze zgazowującym określa chromatograf gazowy, który umożliwia oznaczenie związków chemicznych występujących w fazie gazowej. Chromatograf jest urządzeniem stosowanym powszechnie w tego typu zagadnieniach. Charakteryzuje się on dużą dokładnością i szybką analizą próbek. Do wyznaczania wartości opałowej paliw stworzono niezależne stanowisko kalorymetryczne. Spalaniu i wymianie ciepła towarzyszą procesy konwekcji, co zmusza do obserwacji i pomiarów zjawisk przepływowych. Pracownia wyposażona jest w przepływomierze, które dadzą możliwość integralnych pomiarów masowych w kanałach powietrznych, olejowych i odprowadzania spalin. Ze względu na własności płynów oraz ich parametry termodynamiczne do każdego medium stosowane muszą być odpowiednie przepływomierze. Do pomiaru wydatku powietrza zastosowane są przepływomierze termiczne. Strumień spalin jest mierzony przy pomocy elementów spiętrzających albo przepływomierzy termicznych. W celu umożliwienia analizy pracy całego urządzenia pomiary są zintegrowane; ich zbieraniem, gromadzeniem i przetwarzaniem zajmuje się wysokiej klasy system akwizycji danych. Zakupione zostały również przetworniki A/C i komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie. Stanowisko ekologicznego spalania może prowadzić certyfikowanie małych kotłów, po ich zamontowaniu. Na zlecenie można także wyznaczać wartość opałową biomasy. 9

10 Rysunek 7. Zestaw aparatury do kalibracji termopar. Rysunek 8. Stanowisko wielozadaniowego kotła laboratoryjnego: 1 - komora badawcza, 2 - zrzutowy wymiennik ciepła spaliny-woda, 3 - czopuch wraz z króćcami poboru spalin i pomiaru przepływu, 4 - podzielnik oraz kolektor strumienia wody, 5 - komora spalania. STANOWISKO WYMIENNIKÓW CIEPŁA (SWC) Pomiędzy pierwszym i ostatnim etapem konwersji energii, czyli pomiędzy produkcją paliwa oraz energii cieplnej i elektrycznej parokrotnie pojawiają się urządzenia, bez których niemożliwy byłby cały ten proces. Tymi urządzeniami są wymienniki ciepła i odgrywają one kluczową rolę w sprawności i szybkości transportu różnych form energii. Z tego powodu jedno stanowisko Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki dotyczy badania zjawisk wymiany ciepła i samych wymienników ciepła. Badania na stanowiskach eksperymentalnych wchodzących w skład stanowiska wymienników ciepła pozwalają na prześledzenie pracy wymienników ciepła, sprawdzenie ich funkcjonalności, wykrycie ewentualnych niedociągnięć konstrukcyjnych oraz zwrócenie uwagi na inne nowe zagadnienia, które zawsze kryją w sobie nieprzebadane eksperymentalnie elementy. Właściwa funkcjonalność wymienników ciepła, zgodność działania i parametrów zmierzonych z przewidywanymi na podstawie obliczeń, stanowi podstawowy 10

11 cel badań prowadzonych na stanowisku wymiany ciepła. Zdobyty materiał doświadczalny będzie stanowić podstawę informacyjną przy projektowaniu wymienników ciepła dla energetycznych systemów kogeneracyjnych. Stanowisko Wymienników Ciepła zintegrowane jest z układem chłodzenia w którego skład wchodzi chłodnica wentylatorowa. Obsługuje ona zarówno kocioł laboratoryjny jak i wymienniki ciepła.montaż układu chłodzenia otwiera możliwości badania procesów wymiany ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat stale rośnie liczba publikacji poświęconych badaniu zjawisk występujących podczas wymiany ciepła w wymiennikach przewidzianych do wykorzystania w małych instalacjach kogeneracyjnych. Odnosi się to przede wszystkim do wymienników z mikrokanałami, pozwalającymi wydatnie zmniejszyć objętość tych wymienników, a więc zwiększyć objętościową gęstość przenoszonej mocy, poprzez wzrost intensywności wymiany ciepła. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań wymienników w celu pozyskania ich charakterystyk eksploatacyjnych, przy wykorzystaniu różnych czynników roboczych. Wiąże się to ze specyficznymi dla każdego czynnika roboczego parametrami (temperatura, ciśnienie) wynikającymi z jego fizycznych własności cieplno-przepływowych. Bardzo ważna jest także wiedza dotycząca zachowania się wymiennika w zmiennych warunkach eksploatacji. Stanowisko do badań wymienników ciepła pozwala na prowadzenie szerokiego spektrum badań w odniesieniu do rodzaju badanych czynników oraz parametrów cieplno-przepływowych. Podobnie jak stanowisko kotłowe może ono wykorzystywać sprzęt pomiarowy w rodzaju termopary i przepływomierza. Stanowisko to daje możliwość prowadzenia badań w połączeniu z innymi stanowiskami w Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki a przede wszystkim ze stanowiskiem ekologicznego spalania i stanowiskiem mikroenergetyki. Na stanowisku wymienników ciepła i obiegów termodynamicznych mogą być badane elementy popularnych i rozwijanych obecnie mikrosiłowni: przegrzewacz pary, układ podgrzewacz - parownik, separator, regeneracyjny podgrzewacz i skraplacz. Stanowisko wymienników ciepła może służyć do zleconych badań wymienników ciepła, które w dużych ilościach są produkowane przez lokalne pomorskie firmy. STANOWISKO MIKROENERGETYKI (SM) W niedługiej przyszłości gospodarstwa rolne, małe i średnie przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej będą produkowały ciepło i prąd elektryczny jednocześnie, a nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Kotłownie węglowe i kotły na drewno zamienią się w mikroelektrownie. Wyposażenie niniejszego stanowiska badawczego wchodzącego w skład Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki stanowi zaplecze do eksperymentalnej weryfikacji układów- kogeneracyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Powstało nowoczesne stanowisko mikroenergetyki, którego głównym celem jest prowadzenie badań nad stosowaniem gazu generatorowego wytworzonego w zgazowarce z różnych rodzajów paliw odnawialnych. Jest to układ produkujący jednocześnie ciepło i prąd elektryczny w oparciu o istniejące lokalne źródła energii. Optymalizacja konstrukcji i efektywności wymaga znajomości fizyki i chemii procesów, dlatego też zakupiono specjalistyczną aparaturę pomiarową. Kamera termowizyjna służyć będzie ocenie pola temperatur, natomiast system Particle Image Velocimetry (PIV) wykorzystywany będzie do pomiaru pola prędkości przepływu. Zakupy do układu wizualizacji przepływów obejmowały także generator cząstek stałych i kompresor. Ponadto zakupiono czujniki ciśnienia i temperatury, precyzyjne przepływomierze masowe, wzmacniacze i przetworniki sygnałów pomiarowych, zasilacze układów pomiarowych, układy do pomiaru 11

12 parametrów prądu elektrycznego, elementy układu odbioru mocy elektrycznej, przewody i ekrany torów pomiarowych, komputerowy system rejestracji i obróbki danych. Ponadto do prowadzenia prac badawczych zakupiono pomocnicze elementy montażowe. Rysunek 9. Stanowisko do badań przepływu metodą PIV: 1 - Podwójny laser Nd:Yag, 2 - jednostka sterująca, 3 - kamera CCD 1, 4 - kamera CCD 2, 5 - generator posiewu (cząstki stałe), 6 - kompresor bezolejowy do pracy ciągłej, 7 - system akwizycji. Wykorzystując dane pomiarowe można budować i analizować charakterystyki sprawnościowe, elektryczne (moc oddawana do sieci, jakość prądu, sprzęganie-wejście do sieci, dynamika prądu itp.) układu kogeneracyjnego do produkcji ciepła i prądu w funkcji zmiennych parametrów czynnika: masowego natężenia przepływu na wlocie do silnika, ciśnienia oraz temperatury czynnika. Rysunek 10. Generator prądu elektrycznego z silnikiem spalinowym na gaz LPG. 12

13 2. Sposób (forma) poinformowania uczestników zadania o dofinansowaniu przez WFOŚ w Gdańsku. Opis zadania był i jest wciąż dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego (http://www.gpnt.pl/pl/projekty-zrealizowane/laboratorium-biopaliw-i-mikroenergetyki.html oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN (http://www.imp.gda.pl/osrodkinaukowe/o2/o2z4/laboratorium-biopaliw-i-mikroenergetyki/ ). Na wszystkich materiałach informacyjnych (strona internetowa, karty czasu pracy, zapytania ofertowe, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru) dotyczących projektu Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki znajduje się logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z informacją o dofinansowaniu realizacji projektu. Sprzęt i aparatura zakupiona w ramach Projektu, wejście na teren Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dojście oraz wejście do Laboratorium zostało oznakowane naklejkami z logotypem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z informacją o dofinansowaniu realizacji Projektu. Ponadto Projekt (cele, założeni, planowane rezultaty) prezentowane były przy okazji wszelkich spotkań, konferencji, w których brał udział Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Była to między innymi: Prezentacja Laboratorium podczas wizyty w IMP PAN Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Prezentacja zasobów Laboratorium podczas wizyty w IMP PAN inżynierów z WSK Rzeszów produkującej silniki lotnicze, Prezentacja Laboratorium i jego zasobów podczas wizyty w IMP PAN prof. Janusza Gołaszewskiego z Centrum Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Propozycja zajęć laboratoryjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych z Gdyni, Informacje na temat możliwości badawczych Laboratorium przekazane do EDF Wybrzeże 13

14 Rysunek 11. Wejście do Instytutu maszyn Przepływowych PAN od ulicy Fiszera. Rysunek 12. Poziom II Laboratorium. 14

15 Rysunek 13. Oznakowanie Laboratorium od strony Politechniki Gdańskiej. Rysunek 14. Zewnętrzne wejście do Laboratorium. 15

16 Rysunek 15. Wejście od klatki schodowej. Osoba przygotowująca SPRAWOZDANIE: Sylwia Rogoża.. (imię i nazwisko) (nr telefonu kontaktowego) (podpis i pieczęć imienna) Osoba reprezentująca Dotowanego: Marcin Żukowski..... (imię i nazwisko) (pieczęć dotowanego) (podpis i pieczęć imienna) 16

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU K18 GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polskie

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Cele Zadania 4 Opracowanie innowacyjnych technologii kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia Seminarium CERED, Płock, 10.03.2009 Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia mgr inż. Marek Skupiński Hibernatus Sp. z o.o. Wadowice Firma Hibernatus Firma Hibernatus powstała w 1991 roku,

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA.

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Marek Ilmer Warszawa 23.01.2013r. Viessmann Sp. z o.o. INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Vorlage 1 10/2008 Viessmann Werke PODSTAWOWE POJĘCIA KOGENERACJA-

Bardziej szczegółowo

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann. Przegląd biomasowej techniki grzewczej Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.com 782 756 797 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Do opalania drewnem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła

Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Rozpoczęcie realizacji projektu: 22 maj 2010 r. Zakończenie realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW

APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW BADANIE SZCZELNOŚCI WYROBÓW Dla wielu wyrobów wytwarzanych w przemyśle ważnym parametrem decydującym o ich jakości jest szczelność. Bardzo często szczelność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Sterowanie, Robotyka, Napędy Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. nz. UTP Dr inż. Sylwester

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia absorpcyjne ROBUR

Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Historia firmy Robur: Firma Robur zlokalizowana jest w okolicach Bergamo - północne Włochy, Robur zostaje założony

Bardziej szczegółowo

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy O firmie H.Cegielski-Poznań S.A. Firma powstała 165 lat temu, założona przez Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH dla specjalności/ kierunków dyplomowania do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH dla specjalności/ kierunków dyplomowania do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego dla specjalności/ kierunków TECHNOLOGIE OCHRONY Temat pracy Optymalizacja roztworów chemicznych roztwarzających poszczególne warstwy w fotowoltaicznych ogniwach krzemowych mgr inż. Piotr Ostrowski W technologii

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiot: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium NEUTRALIZACJA I OCZYSZCZANIE SPALIN Neutralization and emission control Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła Rozpoczęcie realizacji projektu: 31 grudnia 2011 r. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 2 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Laboratorium odnawialnych źródeł energii Laboratorium odnawialnych źródeł energii Temat: Badanie kotła ATOLA 7 z podgrzewaczem C.W.U. firmy Veissmann. Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej VI semestr . Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo