OPIS DOBREJ PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo MOWIS lat aktywizacji organizacji pozarządowych i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych, Kraków Małopolskie telefon , adres strony internetowej faks adres 2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz): kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej; wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej; rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu; oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi; formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju; działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu; decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli; inne

2 3. Przedmiot działalności 10 rok działa w Krakowie Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS. Realizuje on różnorodny i szeroki zakres zadań dot. aktywizacji organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywy i nowatorskie rozwiązania są projektowane i realizowane w ośrodku z czynnym udziałem organizacji pozarządowych. MOWIS docenia i wykorzystuje potencjał i pomysły ngos, będąc jednocześnie orędownikiem i promotorem działań III sektora. 4. Opis działań 12 stycznia 2006 roku Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski otworzył Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, jako cele wskazując rozwój wolontariatu, wspieranie III sektora i współpraca z jego przedstawicielami, współorganizację szkoleń oraz inspirowanie wydarzeń i imprez integrujących społeczność lokalną. Obecnie ośrodek działa w strukturze Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa jako Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS. Do zadań Referatu należy: 1. Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. 2. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie projektów i programów społecznych promujących i rozwijających formy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz integrowanie środowiska organizacji pozarządowych. 3. Przygotowywanie i koordynowanie realizacji programów współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4. Współpraca z Radami i Zarządami z Dzielnic w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych. 5. Obsługa administracyjno-biurowa działań Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 6. Konsultowanie z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 7. Rozpatrywanie wniosków o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz współpraca z powstałymi Komisjami Dialogu Obywatelskiego. 2

3 8. Przygotowywanie analiz, raportów, rekomendacji w zakresie współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. 9. Przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w ramach działania Referatu. 10. Monitorowanie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych przez wszystkie komórki organizacyjne UMK. 11. Udostępnianie organizacjom pozarządowym sal konferencyjno-szkoleniowych, sali komputerowej oraz biur na realizację projektów własnych organizacji w siedzibie referatu MOWIS. 12. Opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o wyłączenie z przetargu lokali komunalnych w celu przeznaczenia ich na działalność statutową. 13. Upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pomoc we wzmacnianiu ich struktur. 14. Prowadzenie i rozwijanie portalu dla organizacji pozarządowych 15. Organizacja konkursu pn. Filantrop Krakowa. 16. Koordynacja i realizacja porozumienia o współpracy pomiędzy Elektrociepłownią Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, jako programu społecznego Podzielmy się ciepłem. 17. Opiniowanie na wniosek sądu dokumentów rejestrowych stowarzyszeń. 18. Nadzór formalno-prawny nad fundacjami i stowarzyszeniami. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych nieposiadających osobowości prawnej oraz ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń. 19. Realizacja zadań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie budżetu obywatelskiego w mieście Krakowie. I. Współpraca systemowa ROCZNY I WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGOS Cele związane z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji III sektora określane są w strategicznych dokumentach programach współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi rocznym i wieloletnim. MOWIS prowadził proces ich powstawania angażując przy tym organizacje pozarządowe. Ich przedstawiciele uczestniczyli w panelu ekspertów oraz grupach doradczych i zespołach roboczych. 3

4 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY GMK Z NGOS Celem sprawnego koordynowania działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, MOWIS podjął inicjatywę powołania w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych sieci koordynatorów osób wyznaczonych do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W/w osoby realizują swoje zadania zgodnie z Zarządzeniem Nr 3373/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie koordynacji i współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zmianami) oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy. W/w inicjatywa godna tak dużej Gminy jaką jest Kraków ma zapewnić skuteczny przepływ informacji dotyczących III sektora zarówno na linii UMK-ngos, jaki wewnątrz struktur administracyjnych krakowskiego samorządu. KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO Od 2012 roku funkcjonują w Krakowie Komisje Dialogu Obywatelskiego. W MOWIS przygotowany został Regulamin ich działania opracowany w sposób partycypacyjny, wspólnie z ngos, który wszedł w życie zarządzeniem Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Na jego mocy osiem organizacji działających w danym obszarze może złożyć wniosek do merytorycznego wydziału o utworzenie KDO i jednocześnie konsultowanie projektów dokumentów powstających w danym wydziale Urzędu. Do zadań KDO należy m.in. opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. To ważna i skuteczna metoda tworzenia partycypacyjnego systemu, w którym dokumenty i koncepcje dotyczące działalności statutowej ngos, powstają przy ich współudziale już od założeń. KRAKOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Od 2012 roku MOWIS realizuje współpracę z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego jako ciałem konsultacyjnym, opiniotwórczym, doradczym i inicjatywnym pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a organizacjami pozarządowymi. Rada jest ciałem wybieranym już dwukrotnie w demokratycznych, otwartych wyborach. W celu zapewnienia ja największej reprezentatywności i transparentności działań Rady, wybory na członków 4

5 reprezentujących trzeci sektor przeprowadza się podczas Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych. DZIELNICOWE CENTRA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z udziałem MOWIS opracowane zostało Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania dzielnicowych centrów organizacji pozarządowych. Na jego podstawie Rada Dzielnicy Miasta Krakowa może tworzyć Dzielnicowe Centrum Organizacji Pozarządowych, w lokalach użytkowych wykorzystywanych przez poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na ich siedzibę i działalność oraz w ramach środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie dzielnicy. Decyzję o utworzeniu Centrum Rada Dzielnicy podejmuje w drodze uchwały. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 13 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XII/135/11 określającą szczegółowo sposób konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Proces konsultacyjny jest koordynowany oraz poddawany przez MOWIS ewaluacji. UDOSTĘPNIANIE SAL MOWIS Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wychodzi naprzeciw potrzeb organizacji pozarządowym oraz inicjatyw grup społecznych i bezpłatnie udostępnia im sale szkoleniowo-konferencyjne, salę komputerową i biura na prowadzenie projektów dedykowanych mieszkańcom Krakowa. Część z pomieszczeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. II. Współpraca finansowa Zgodnie z planowanymi środkami dla ngos na podstawie Rocznego programu współpracy na 2014 rok, na współpracę finansową (otwarte konkursy ofert, dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego) Gmina Miejska Kraków przeznaczyła ,00 zł. Gmina Miejska Kraków wspiera decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli. W tym celu w 2014 roku MOWIS i organizacje pozarządowe opracowali STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH, które zostały wprowadzone do realizacji w Urzędzie wraz z przyjęciem Wieloletniego Programu Współpracy GMK z ngos na lata Standardy zostały skonsultowane z organizacjami pozarządowymi podczas spotkań grup roboczych w ramach projektu WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków. 5

6 Zakres współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi uwzględniający także zlecanie im realizacji zadań publicznych w roku 2014 obejmował sfery zadań publicznych określone w art. 4 ustawy, w tym w szczególności zadania w obszarze: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 4) działalności charytatywnej; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9) wypoczynku dzieci i młodzieży; 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 14) ratownictwa i ochrony ludności; 15) promocji i organizacji wolontariatu; 16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy. ELEKTRONICZNY GENERATOR OFERT W celu pomocy w prawidłowym przygotowaniu i złożeniu przez ngos - do ogłoszonego przez GMK konkursu - oferty realizacji zadania publicznego, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r., opracowywany jest z udziałem m.in. MOWIS, organizacji pozarządowych i ośrodka akademickiego Generator Ofert. Generator 6

7 dostępny będzie z poziomu strony www i wyposażony w instrukcje, opcje pomocy, listy błędów przy walidacji ofert wraz z przewodnikiem wypełniania oferty realizacji zadania publicznego. Narzędzie jest opracowywane w ramach projektu pn. PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych realizowanego przez organizację pozarządową, w którym MOWIS jest partnerem. III. Współpraca partnerska z organizacjami pozarządowymi KRAKÓW ROZWIJA KONSULTACJE SPOŁECZNE MOWIS wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w 2014 r. realizował projekt pn. Kraków rozwija konsultacje społeczne. Projekt ten jest przykładem dbałości krakowskiego samorządu o kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej. Rok 2014 był ostatnim rokiem obowiązywania pierwszego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, przyjętego przez Radę Miasta jesienią 2011 roku (inicjatorem pierwszego wieloletniego programu był również MOWIS wraz z organizacjami pozarządowymi). Proces tworzenia nowego dokumentu był doskonałą okazją do wykorzystania dobrych doświadczeń, skorygowania błędów poprzedniego programu i nakreślenia nowej, długoterminowej perspektywy rozwoju współpracy w Krakowie. Podstawą konstruowania programów współpracy jest szeroki udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w całym procesie twórczym, a pełne i efektywne wykorzystanie potencjału organizacji wymaga dobrze przygotowanego procesu konsultacyjnego. W procesie takim kreatywne burze mózgów muszą być uzupełnione krytyczną analizą, głosy organizacji pozarządowych i urzędników warto zestawić z opiniami niezależnych ekspertów, a cały proces dobrze jest rozłożyć w czasie i podzielić na etapy. Wdrożenie tych wniosków w życie mogło być możliwe właśnie dzięki projektowi Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne - wspólnemu przedsięwzięciu MOWIS i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Celem projektu było wprowadzenie do krakowskiej kultury dialogu obywatelskiego aktywnych metod konsultacji, efektywnych narzędzi planowania i przyjaznych kanałów wymiany informacji. Realizacja tych celów miała miejsce w realnym, ważnym procesie konsultacyjnym jakim było kompleksowe tworzenie Wieloletniego Programu Współpracy. W ramach diagnozy przeprowadzono badani jakościowe i ilościowe, obejmujące 441 przedstawicieli środowiska ngos, co pozwoliło na ewaluację wygasającego programu i ocenę jakości współpracy międzysektorowej w Krakowie. 7

8 Równolegle uruchomiono Akademię Konsultacji - cykl szkoleń dla urzędników i przedstawicieli NGO, przygotowujący do organizacji efektywnych i atrakcyjnych dla odbiorców konsultacji społecznych. W kolejnym kroku powołano Panel Ekspertów zespół składających się z przedstawicieli zainteresowanych stron (ngos i UMK) oraz niezależnych ekspertów - przedstawicieli świata akademickiego. Prace Panelu były niezwykle intensywne, pomimo tego, że odbywały się po godzinach pracy uczestników. W pierwszym etapie prac Panel, pod czujnym okiem bezstronnego moderatora, przygotował założenia do Wieloletniego Programu Współpracy. Punktem wyjścia dla tych założeń był raport z przeprowadzonej diagnozy oraz Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych teoretyczna koncepcja zbierająca najlepsze praktyki i rekomendacje z zakresu współpracy. Opracowane w ten sposób założenia poddane zostały konsultacjom z organizacjami. Aby umożliwić przedstawicielom środowiska szeroki udział w tym procesie, spotkania konsultacyjne łączono z wydarzeniami środowiskowymi (Święto i Targi ngos), a sam dialog prowadzono w oparciu o łatwe i aktywne metody. W kolejnym etapie Panel Ekspertów przeanalizował zebrane wnioski i opracował projekt dokumentu. Ten produkt wszedł w drugą fazę konsultacji - otwarte spotkania, dialog z Krakowską Radą Pożytku Publicznego, cyfrową wymianę uwag. Po tym etapie, gotowy dokument przedstawiono urzędnikom UMK i w końcu poddano pod obrady Rady Miasta Krakowa. Projekt objął 12 miesięcy 2014 roku, a jego realizacja możliwa była dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WIP WSPÓŁPRACA I PARTYCYPACJA NGO W PRZESTRZENI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W 2013 r. MOWIS rozpoczął wspólnie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej realizację projektu WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków dofinansowanego z EFS/POKL (w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania Rozwój Dialogu Obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), którego celem jest podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych w okresie r. poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych, badawczych. Cele szczegółowe projektu obejmują: Podniesienie wiedzy przedstawicieli III sektora poprzez cykl działań szkoleniowodoradczych. 8

9 Zmniejszenie barier utrudniających współpracę GMK oraz ngo poprzez działania informacyjne. Zwiększenie przejrzystości współpracy poprzez opracowanie nowych i modyfikacje istniejących standardów współpracy finansowej i poza finansowej GMK z NGO. W projekcie powstanie m.in. aplikacja interaktywna umożliwiająca prowadzenie konsultacji społecznych z ngos w trybie on-line oraz interaktywna mapa ngos i inicjatyw obywatelskich: 1. prezentacja geograficzna rozmieszczenia ngos, informacja o danych teleadresowych i działalności ngos; 2. historia współpracy finansowej i poza finansowej ngos z GMK. Ponadto planuje się prowadzenie punktu doradczego dla organizacji pozarządowych w MOWIS. Efekty działań produkty realizacji projektu w roku 2014 zostały opisane w dalszej części wniosku (pkt. 5 Uzyskane efekty). Należy jednak nadmienić, że na każdym etapie projektu prowadzono konsultacje z ngos. Organizacje były pytane np. o to, jak wg. nich powinno wyglądać Święto Organizacji Pozarządowych, prowadzono analizę potrzeb szkoleniowych. PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU USŁUG SPOŁECZNYCH W 2013 roku MOWIS wspólnie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej rozpoczął realizację projektu, PI NAWIKUS Innowacyjna metoda monitoringu usług społecznych. Projekt realizowano w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania Rozwój Dialogu Obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowanych usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach opieki nad osobami starszymi przez ngos w Małopolsce, poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakość i efektywności kontraktowanych usług społecznych w okresie NAWIKUS stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem braku narzędzia kompleksowego monitorowania, czyli badania i oceny efektywności i jakości usług społecznych kontraktowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowana metoda pozwoli na kompleksowe monitorowanie efektywności i jakości realizowanej usługi. Uzupełnia lukę po stronie: jednostek samorządu terytorialnego w efektywnym zarządzaniu usługami i ngos w ocenie potencjału dostarczania wartości, a obydwóm oferuje ujednoliconą ocenę efektywności i jakości. Kryteria ilościowe i jakościowe umożliwią pogłębione studia benchmarkingowe między podmiotami wykonującymi zlecone usługi. Dane z monitoringu pozwolą na podejmowanie działań doskonalących i w jednostkach samorządu terytorialnego i ngos. W roku 2012 zrealizowano w pełni dwa zadania: Diagnoza i analiza problemu oraz Opracowanie wstępnej wersji narzędzia i strategii wdrażania produktu. Zgodnie z harmonogramem projektu zakończono zadania: Testowanie opracowanego produktu oraz 9

10 Analizę rzeczywistych efektów testowanego produktu. Obecnie jest realizowane zadanie Opracowanie produktu finalnego, w ramach, którego prowadzone są szkolenia warsztaty dla urzędników i organizacji pozarządowych, przyszłych użytkowników systemu. Z uwagi na innowacyjny charakter projektu, NAWIKUS od samego początku stanowił wyzwanie zarówno dla koordynatorów projektu, jak również dla uczestników czy bezpośrednich beneficjentów. IV. PROMOCJA NGOS i aktywizacja obywateli MOWIS prowadzi kompleksowe działania na rzecz promocji III sektora, aktywizacji obywateli i organizacji biznesowych poprzez organizowane przez siebie wydarzenia, konkursy i inicjatywy, za pośrednictwem branżowego portalu ngo.krakow.pl, własnego newslettera oraz innych mediów miejskich i współpracy z biurem prasowym UMK. FILANTROP KRAKOWA W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA, przyznawany osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym. MOWIS realizuje konkurs o tytuł Filantrop Krakowa zgodnie z uchwałą Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa obecnie tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom. Corocznie, za dany rok kalendarzowy, przyznawane są łącznie co najwyżej trzy tytułu w dwóch kategoriach: za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty bezwzględne), za najciekawszą formę i efektywność filantropii, według kryteriów określonych przez komisję - Bractwo Filantropii. Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. PROGRAM PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM MOWIS jest zaangażowany w realizuję akcję społecznej Podzielmy się ciepłem, wyjątkowej inicjatywy prowadzonej od 2007 roku przez Gminę Miejska Kraków wraz z EDF Polska S.A. i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie. Jej celem jest udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym pomagającym najuboższym, chorym i niepełnosprawnym, seniorom i kombatantom - mieszkańcom naszego miasta - w dofinansowaniu ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni Kraków. 10

11 Pomoc świadczona w ramach akcji Podzielmy się ciepłem przyjmuje formę dofinansowania ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni Kraków (organizacje otrzymują czeki na pokrycie wydatków, właśnie w tym zakresie). O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej i zajmują się pomocą osobom potrzebującym (statutowa działalność organizacji powinna być zorientowana na działania socjalne ukierunkowane w szczególności na pomoc osobom najuboższym, starszym, chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, osobom wykluczonym zamieszkałym w Krakowie itp.), mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest, także nie zaleganie z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę. WIELOKULTUROWOŚĆ, PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, RASIZMOWI I KSENOFOBII W 2011 r. w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL, MOWIS realizował projekt innowacyjny finansowany z funduszy CEE Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe pn. "Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji". W ramach projektu wypracowano dokument: Projekt Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa ( ). Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką dyskryminacji i rasizmu oraz pracownikami Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Miejskiej, Kuratorów Sądowych i Prokuratury. W sierpniu 2012 r. podpisano kolejne porozumienie, którego celem było wsparcie procesu wdrażania opracowanej Strategii. Umowa partnerska określała zakres współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI.PL w ramach projektu pn. "Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii", realizowanego w oparciu o fundusze Fundacji im. Stefana Batorego. Działania rozpoczęte w ramach projektów są kontynuowane. W związku z newralgiczną, ale niezwykle istotną dla integracji społecznej, tematyką, projekt wymagał długotrwałego i wielowymiarowego procesu konsultacji oraz umiejętności wypracowywania konsensusu. PORTAL newsletter MOWIS prowadzi miejski portal dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl. Za pośrednictwem portalu chcemy udostępniać organizacjom rzetelne informacje oraz promować społeczeństwo obywatelskie, a także budować sieć relacji pomiędzy ngos w Krakowie - mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 11

12 Na stronach ngo.krakow.pl publikowane są aktualności dot. zarówno bieżących działań krakowskiego samorządu jak i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Portal informuje o tym, co ważnego dzieje się w obszarze krakowskiego III sektora. Umożliwia także dokonanie on-line rezerwacji sal: szkoleniowo-konferencyjnej lub komputerowej, które są bezpłatnie udostępniane ngos przez MOWIS. Niebawem innowacyjna formuła ngo.krakow.pl umożliwiać będzie każdej krakowskiej organizacji zakładanie w ramach portalu swojego indywidualnego profilu i samodzielnej publikacji informacji własnych. Poszukujący inicjatyw pozarządowych i obywatelskich w swojej dzielnicy będą mieli możliwość znalezienia ich na portalu wraz z lokalizacją na mapie. Kolejna funkcjonalność - Krakowska Księga Dotacji będzie obejmowała wykaz projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Do organizacji i osób indywidulanych zasubskrybowanych w bazie portalu ngo.krakow.pl MOWIS wysyła newsletter. Obecnie jest on wysyłany do 556 odbiorców. 5. Uzyskane efekty W procesie rozwijania komunikacji na linii samorząd- organizacje pozarządowe, z MOWIS współdziała obecnie zespół (sieć) Koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi składający się z 36 osób oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego. W 2014 r. działało 5 Komisji Dialogu Obywatelskiego przy merytorycznych Wydziałach UMK: 1. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty powołana w 2011 r. przy Wydziale Rozwoju Miasta UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych. 2. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury powołana w 2012 r. przy Wydziale Kultury UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 25 organizacji pozarządowych. 3. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska powołana w 2012 r. przy Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych. 4. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia powołana w 2014 r. przy Biurze ds. Ochrony Zdrowia, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 11 organizacji pozarządowych. 5. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych powołana w 2014 r. przy Wydziale Spraw Społecznych UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 10 organizacji pozarządowych. 12

13 Obecnie MOWIS współpracuje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, wybraną na lata Wybór nastąpił po zakończonej pracy Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji (lata ). W skład Rady wchodzi 4 przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecna Rada odbyła już 8 posiedzeń. Posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego fotogaleria: 2014/Posiedzenie-Krakowskiej-Rady-Dzia-alno-ci-Po-ytku-Publicznego. Dzięki istniejącym uregulowaniom związanym z powoływaniem Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych powstało Czyżyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, powołane uchwałą nr XLI/488/14 podjętą w tej sprawie 12 marca 2014 r. przez Radę Dzielnicy XIV. Jak wspomniano proces konsultacyjny z organizacjami pozarządowymi jest koordynowany oraz poddawany przez MOWIS ewaluacji. Jej wyniki są upubliczniane m.in. na prowadzonym przez MOWIS portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl. Ewaluacja, jako jeden z efektów prowadzonych działań jest bardzo ważna w kontekście budowania skutecznego systemu konsultacji i udziału sektora społecznego w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej. W 2014 r. ze wsparcia lokalowego MOWIS polegającego na bezpłatnym udostępnieniu sal szkoleniowo-konferencyjnych i sali komputerowej skorzystały 44 organizacje. Ponadto w siedzibie ośrodka swoje biura projektów prowadziły 4 organizacje: 1. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w ramach Biura Porad Obywatelskich doradzało w zakresie: spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia. Udzielono 278 porad. 2. Fundacja Cognosco w ramach pełnionych dyżurów udzielała porad prawnych z zakresów: prawa cywilnego, prawa karnego - pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, prawa rodzinnego i opiekuńczego, problemów mieszkaniowych, alimentacyjnych i spadkowych, w sprawach o wykroczenia, w sprawach gospodarczych. Udzielono 215 porad. 3. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych - KraFOS w ramach projektu Doradztwo i Kariera sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami bezpłatnie udzielało się wsparcia osobom niepełnosprawnym z zakresu: doradztwa zawodowego, kosultacji psychologicznych, pośrednictwa pracy. Liczba beneficjentów: Instytut Wiedzy Obywatelskiej - celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w życie publiczne, w tym w rozwiązywanie problemów 13

14 lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego Krakowa poprzez świadczenie usług doradczych z zakresu: informacji o przysługujących prawach oraz ciążących obowiązkach wynikających z przepisów prawa - pomoc w opracowaniu dokumentów. Liczba beneficjentów: 204. Podsumowując działania i efekty projektu Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne należy podkreślić jego rolę w partycypacyjnym przygotowaniu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata W sumie w spotkaniach konsultacyjnych realizowanych w projekcie udział wzięło 97 osób. W 10 spotkaniach Panelu uczestniczyło 12 ekspertów, których wysiłki wspierane były przez dodatkowe zespoły robocze. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na lata został przyjęty przez Radę Miasto Krakowa 28 styczna 2015 roku, przy czym Radni nie wnieśli żadnych poprawek do projektu wypracowanego przez organizacje. O sile programu może świadczyć fakt, że realizacja zapisanych w nim postulatów rozpoczęła się jeszcze przed jego przyjęciem. Także w ramach projektu "Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne" uruchomiono grupę roboczą ds. celów i zadań Centrum Obywatelskiego, którego uruchomienie było jednym z priorytetowych zadań zapisanych w WPW. Zadaniem grupy było wypracowanie koncepcji, która stanowić miała podstawę do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Obywatelskiego w 2015 roku. W ciągu kolejnych 6 spotkań konsultacyjnych, przy udziale 55 przedstawicieli środowiska rzeczoną koncepcję opracowano, a konkurs otwarto jeszcze w grudniu 2014 roku. W ramach projektu przygotowano także film (w załączeniu) - krótką animację, zachęcającą organizacje pozarządowe do udziału w dialogu obywatelskim i pokazującą siłę współpracy między sektorowej. Film był elementem działań promocyjnych w projekcie. Pierwsza wersja filmu również poddana została konsultacjom z ngos, co zaskutkowało poważnymi zmianami w scenariuszu. W celu ułatwienia ngos przygotowania ofert do konkursów ogłaszanych przez Gminę na realizację zadań publicznych, do dyspozycji przedstawicieli III sektora został oddany internetowy Generator Ofert w wersji testowej, opracowany w ramach projektu PI NAWIKUS Innowacyjna metoda monitoringu usług społecznych. Z jednej strony pozwoliło to na poznanie opinii ngos na temat planowanego do wdrożenia narzędzia, z drugiej wymiernie przyczyniło się do usprawnienia samego procesu przygotowania oferty przez organizację i minimalizację wystąpienia w niej błędów formalnych. Z wykorzystaniem Generatora ogłoszono i przeprowadzono 3 otwarte konkursy ofert. Efektami prowadzonego przez MOWIS i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej projektu WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków są m.in. zrealizowane: 14

15 1. Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych: doradztwo prawne (z zakresu prawa w ramach działalności organizacji pozarządowej, w tym m.in.: działalności statutowej i gospodarczej, wolontariatu, prawa autorskiego, nowych mediów/ mediów społecznościowych) doradztwo finansowe (z zakresu finansów organizacji pozarządowej, w tym m.in.: finansów i rachunkowości, podatków, zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania). 2. Szkolenie Akademia Kraków dla NGO. 3. Szkolenie Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 4. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych w MOWIS, uruchomiono punkt doradczy dla organizacji pozarządowych. Zakres udzielanych porad dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wyjątkowym wydarzeniem które odbyło się w ramach w/w projektu było Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa zorganizowano w dniach czerwca 2014 r. Wydarzenie stanowiło także część Tygodnia Obywatelskiego, podczas którego podejmowane działania uzupełniały się i pokazywały różnorodność, a także olbrzymi potencjał trzeciego sektora w Krakowie i Małopolsce. Celem Święta Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich było zaprezentowanie działalności krakowskiego trzeciego sektora, jak i nawiązanie oraz podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i samym Miastem Kraków. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, w tym: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową, organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działalność statutową ukierunkowane na profesjonalizację i ekonomizację działalności. Na Święto Organizacji Pozarządowych złożyły się 3 komponenty: Forum Organizacji Pozarządowych: Organizacje-Administracja-Biznes, Targi Organizacji Pozarządowych oraz Dni Otwarte NGO. Forum rozpoczęło 23 czerwca obchody Święta Organizacji Pozarządowych. Przybyłych gości przywitała wówczas Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej dr Anna Okońska-Walkowicz. Celem podjętych dyskusji była wymiana opinii i doświadczeń dotyczących współpracy oraz partycypacji pomiędzy trzecim sektorem a biznesem i administracją publiczną. 15

16 W Targach udział wzięło 51 organizacji pozarządowych, które zostały zrekrutowane na podstawie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej projektu WiP. Wpłynęły 43 zgłoszenia, spośród których zakwalifikowano wszystkie organizacje. Dodatkowo w realizacji Święta Organizacji Pozarządowych wsparcie udzieliło 8 organizacji będących partnerami wydarzenia. Były to: Stowarzyszenie Wiosna, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Stowarzyszenie Travelling Inspiration, Fundacja Babel Images, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, Polska Misja Medyczna, Kraków Miastem Rowerów. Targi Organizacji Pozarządowych podzielone były na 2 strefy: strefę namiotów (stanęło wówczas 25 namiotów o wymiarach 3x3 m, każdy namiot dzieliły ze sobą 2 organizacje; oraz namiot organizatorów: UMK, FGAP, FBIS, gdzie udzielano konsultacji z zakresu MFES i Wieloletniego Programu Współpracy z Gminą Miejską na lata ) oraz strefę animacji. W tej drugiej odbyły się m.in.: prezentacja Lotnej czytelni, mobilna wypożyczalnia książek zorganizowana z wykorzystaniem roweru cargo (dostawczego). Możliwość przejażdżki dla najmłodszych w rowerze rodzinnym (typu Long John i/lub Babboe), jazda na tandemie, warsztaty rowerowe (proste naprawy, jak zabezpieczyć przed kradzieżą), warsztaty plastyczne dla dzieci, animacja i zabawy dziecięce, konkursy z nagrodami, spektakl teatralny z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pomiary medyczne, happening, pokaz wschodnich sztuk walki oraz prezentacja gier edukacyjnych, logicznych, pokazy tańca nowoczesnego i występy artystyczne. Podczas Targów każda z biorących udział organizacji została przedstawiona przez konferansjera z omówieniem nie tylko tego, co dzieje się w namiotach tego dnia, ale również przybliżając działalność organizacji. Targi Organizacji Pozarządowych - fotogaleria: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater). Dni Otwarte Organizacji Pozarządowych odbywały się w dniach czerwca. Celem tego wydarzenia było stworzenie możliwości zaprezentowania swojej codziennej działalności we własnej siedzibie lub w miejscach, w których skupia się ich praca. Swoją aktywność organizacje mogły pokazać na większą skalę, a przez to zyskać szansę na pozyskanie nowych partnerów, sponsorów, wolontariuszy i beneficjentów. W Dni Otwarte zaangażowały się 23 organizacje, z czego tylko 2 nie brały udziału w Targach. (Istniała możliwość udziału zarówno w Targach, jak i Dniach Otwartych lub tylko w jednym z tych wydarzeń). 16

17 Akcję wspierali wolontariusze z ponad 20 organizacji pozarządowych i setki krakowskich rowerzystów. Dzięki Świętu Organizacji Pozarządowych udało się stworzyć dobre relacje pomiędzy ngos i mieszkańcami oraz ukazać różnorodność działań trzeciego sektora, stworzyć okazję do wzajemnej inspiracji oraz partnerstwa pomiędzy samymi organizacjami. Sukces przedsięwzięcia spowodował, że podjęto decyzję o cyklicznej organizacji tego wydarzenia oraz wpisania go do kalendarza stałych imprez Urzędu Miasta. Gmina Miejska Kraków wspiera formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju. Warto podkreślić działania prowadzone przez MOWIS w tym zakresie poprzez realizację konkursu Filantrop Krakowa oraz akcji społecznej Podzielmy się ciepłem. Filantropia często wynika ze strategii firm komercyjnych lub jest wpisana w działalność instytucji specjalnie powołanych do pomocy potrzebującym. Filantropia może wynikać też z potrzeby serca. Bez względu na to, każda forma wspierania jest potrzebna i godna najwyższej pochwały. Dlatego podziękowania należą się wszystkim, którzy biorą na siebie trud udzielania pomocy potrzebującym mówił Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa podczas uroczystości wręczenia tytułów Filantropa Roku W roku 2014 laureatami konkursu o tytuł Filantrop Krakowa A.D. 2013" zostali według kryterium wysokości wkładu finansowego oraz w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MEBLODOM PLUS" Ryszard Konstanty, w kategorii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom - Fundacja Radia ZET, a w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii - Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli w 30 czerwca laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Uroczysta gala Filantrop Krakowa A.D fotogaleria: 2014/FILANTROP-KRAKOWA-A-D-2013). W ramach akcji prowadzonej w 2014 r. z udziałem MOWIS pn. Podzielmy się ciepłem Darczyńcy EDF Polska S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie przekazali kolejnych 100 tysięcy złotych, które trafiły do krakowskich organizacji pozarządowych. Darowizny otrzymało 35 placówek prowadzonych przez 30 krakowskich organizacji pozarządowych. Uroczystość wręczenia czeków w ramach akcji Podzielmy się ciepłem fotogaleria: 17

18 CIEP-EM---przekazanie-darowizn-celowych-dla-organizacji-pozarz-dowych-nadofinansowanie-rachunk-w-za-centralne-ogrzewanie-i-ciep-wod). Współpraca będzie realizowana w 2015 r. i latach następnych. Tylko stałość i długofalowość w prowadzeniu sprawdzonych już rozwiązań może zdaniem realizatorów akcji przyczynić się do jej wymiernych efektów. Natomiast w ramach realizacji wspólnych działań na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią powołano Zarządzeniem nr 551/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2013 r. Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół pracował do grudnia 2013 roku. W roku 2014 konsultowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miast z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Obecnie MOWIS zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa. 6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Nakłady finansowe z budżetu i inne poniesione przez Gminę Miejskiej Kraków obejmują: etatów MOWIS. 2. środki z projektów realizowanych w partnerstwie z ngos (projekt WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków : zł, projekt PI NAWIKUS Innowacyjna metoda monitoringu usług społecznych - wartość projektu: zł.). 3. środki budżetowe MOWIS: ok zł/rok. 7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Długi proces konsultacji, trudności z dotarciem z informacją do organizacji pozarządowych, niewystarczająca ilość środków finansowych. 8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem projektu W dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, wyzwaniem dla administracji samorządowej jest adekwatne odpowiadanie na bieżące społeczne trendy 18

19 i potrzeby. Obranie takiego celu i kierunku w rozwijaniu struktur administracji, musi skutkować (a w przypadku Krakowa poskutkowało) powstaniem jednostki, która w sposób elastyczny i jednocześnie merytoryczny jest w stanie nadążać za kierunkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie być parterem dla organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej. MOWIS to przykład takiego dynamicznego dostosowania się struktur administracji do innowacji społecznych. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania osób, które na co dzień pracują i współpracują z organizacjami pozarządowymi w MOWIS, a przy tym są w stanie nieustannie rozwijać swoje umiejętności i uczyć się nowych zagadnień. W tym kontekście rekomendujemy pomysł na współpracę, który z jednej strony jest osadzony w strukturach administracji samorządowej, co zapewnia ciągłość i stabilność (również finansową) działań na rzecz trzeciego sektora, a z drugiej strony w oparciu o dobrany zespół otwartych na współpracę urzędników, potrafiących szukać rozwiązań, a nie utrudnień na gruncie ram prawnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych. 19

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola.

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych. I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011

POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011 POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011 RAPORT Grupy Roboczej nr 2 /// Publiczna instytucja kultury i współpraca międzysektorowa. GRUPA ROBOCZA NR 2 Celem pracy grupy jest wypracowanie modelu nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r.

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r. Raport syntetyczny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim Cieszyn, 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo