OPIS DOBREJ PRAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo MOWIS lat aktywizacji organizacji pozarządowych i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych, Kraków Małopolskie telefon , adres strony internetowej faks adres 2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz): kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej; wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej; rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu; oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi; formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju; działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu; decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli; inne

2 3. Przedmiot działalności 10 rok działa w Krakowie Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS. Realizuje on różnorodny i szeroki zakres zadań dot. aktywizacji organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywy i nowatorskie rozwiązania są projektowane i realizowane w ośrodku z czynnym udziałem organizacji pozarządowych. MOWIS docenia i wykorzystuje potencjał i pomysły ngos, będąc jednocześnie orędownikiem i promotorem działań III sektora. 4. Opis działań 12 stycznia 2006 roku Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski otworzył Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, jako cele wskazując rozwój wolontariatu, wspieranie III sektora i współpraca z jego przedstawicielami, współorganizację szkoleń oraz inspirowanie wydarzeń i imprez integrujących społeczność lokalną. Obecnie ośrodek działa w strukturze Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa jako Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS. Do zadań Referatu należy: 1. Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. 2. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie projektów i programów społecznych promujących i rozwijających formy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz integrowanie środowiska organizacji pozarządowych. 3. Przygotowywanie i koordynowanie realizacji programów współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4. Współpraca z Radami i Zarządami z Dzielnic w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych. 5. Obsługa administracyjno-biurowa działań Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 6. Konsultowanie z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 7. Rozpatrywanie wniosków o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz współpraca z powstałymi Komisjami Dialogu Obywatelskiego. 2

3 8. Przygotowywanie analiz, raportów, rekomendacji w zakresie współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. 9. Przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w ramach działania Referatu. 10. Monitorowanie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych przez wszystkie komórki organizacyjne UMK. 11. Udostępnianie organizacjom pozarządowym sal konferencyjno-szkoleniowych, sali komputerowej oraz biur na realizację projektów własnych organizacji w siedzibie referatu MOWIS. 12. Opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o wyłączenie z przetargu lokali komunalnych w celu przeznaczenia ich na działalność statutową. 13. Upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pomoc we wzmacnianiu ich struktur. 14. Prowadzenie i rozwijanie portalu dla organizacji pozarządowych 15. Organizacja konkursu pn. Filantrop Krakowa. 16. Koordynacja i realizacja porozumienia o współpracy pomiędzy Elektrociepłownią Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, jako programu społecznego Podzielmy się ciepłem. 17. Opiniowanie na wniosek sądu dokumentów rejestrowych stowarzyszeń. 18. Nadzór formalno-prawny nad fundacjami i stowarzyszeniami. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych nieposiadających osobowości prawnej oraz ewidencja terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń. 19. Realizacja zadań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie budżetu obywatelskiego w mieście Krakowie. I. Współpraca systemowa ROCZNY I WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGOS Cele związane z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji III sektora określane są w strategicznych dokumentach programach współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi rocznym i wieloletnim. MOWIS prowadził proces ich powstawania angażując przy tym organizacje pozarządowe. Ich przedstawiciele uczestniczyli w panelu ekspertów oraz grupach doradczych i zespołach roboczych. 3

4 KOORDYNATORZY WSPÓŁPRACY GMK Z NGOS Celem sprawnego koordynowania działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, MOWIS podjął inicjatywę powołania w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych sieci koordynatorów osób wyznaczonych do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W/w osoby realizują swoje zadania zgodnie z Zarządzeniem Nr 3373/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie koordynacji i współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zmianami) oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy. W/w inicjatywa godna tak dużej Gminy jaką jest Kraków ma zapewnić skuteczny przepływ informacji dotyczących III sektora zarówno na linii UMK-ngos, jaki wewnątrz struktur administracyjnych krakowskiego samorządu. KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO Od 2012 roku funkcjonują w Krakowie Komisje Dialogu Obywatelskiego. W MOWIS przygotowany został Regulamin ich działania opracowany w sposób partycypacyjny, wspólnie z ngos, który wszedł w życie zarządzeniem Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Na jego mocy osiem organizacji działających w danym obszarze może złożyć wniosek do merytorycznego wydziału o utworzenie KDO i jednocześnie konsultowanie projektów dokumentów powstających w danym wydziale Urzędu. Do zadań KDO należy m.in. opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. To ważna i skuteczna metoda tworzenia partycypacyjnego systemu, w którym dokumenty i koncepcje dotyczące działalności statutowej ngos, powstają przy ich współudziale już od założeń. KRAKOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Od 2012 roku MOWIS realizuje współpracę z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego jako ciałem konsultacyjnym, opiniotwórczym, doradczym i inicjatywnym pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a organizacjami pozarządowymi. Rada jest ciałem wybieranym już dwukrotnie w demokratycznych, otwartych wyborach. W celu zapewnienia ja największej reprezentatywności i transparentności działań Rady, wybory na członków 4

5 reprezentujących trzeci sektor przeprowadza się podczas Walnego Zebrania Organizacji Pozarządowych. DZIELNICOWE CENTRA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z udziałem MOWIS opracowane zostało Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania dzielnicowych centrów organizacji pozarządowych. Na jego podstawie Rada Dzielnicy Miasta Krakowa może tworzyć Dzielnicowe Centrum Organizacji Pozarządowych, w lokalach użytkowych wykorzystywanych przez poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na ich siedzibę i działalność oraz w ramach środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie dzielnicy. Decyzję o utworzeniu Centrum Rada Dzielnicy podejmuje w drodze uchwały. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 13 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XII/135/11 określającą szczegółowo sposób konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Proces konsultacyjny jest koordynowany oraz poddawany przez MOWIS ewaluacji. UDOSTĘPNIANIE SAL MOWIS Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wychodzi naprzeciw potrzeb organizacji pozarządowym oraz inicjatyw grup społecznych i bezpłatnie udostępnia im sale szkoleniowo-konferencyjne, salę komputerową i biura na prowadzenie projektów dedykowanych mieszkańcom Krakowa. Część z pomieszczeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. II. Współpraca finansowa Zgodnie z planowanymi środkami dla ngos na podstawie Rocznego programu współpracy na 2014 rok, na współpracę finansową (otwarte konkursy ofert, dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego) Gmina Miejska Kraków przeznaczyła ,00 zł. Gmina Miejska Kraków wspiera decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli. W tym celu w 2014 roku MOWIS i organizacje pozarządowe opracowali STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH, które zostały wprowadzone do realizacji w Urzędzie wraz z przyjęciem Wieloletniego Programu Współpracy GMK z ngos na lata Standardy zostały skonsultowane z organizacjami pozarządowymi podczas spotkań grup roboczych w ramach projektu WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków. 5

6 Zakres współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi uwzględniający także zlecanie im realizacji zadań publicznych w roku 2014 obejmował sfery zadań publicznych określone w art. 4 ustawy, w tym w szczególności zadania w obszarze: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 4) działalności charytatywnej; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9) wypoczynku dzieci i młodzieży; 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 14) ratownictwa i ochrony ludności; 15) promocji i organizacji wolontariatu; 16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy. ELEKTRONICZNY GENERATOR OFERT W celu pomocy w prawidłowym przygotowaniu i złożeniu przez ngos - do ogłoszonego przez GMK konkursu - oferty realizacji zadania publicznego, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r., opracowywany jest z udziałem m.in. MOWIS, organizacji pozarządowych i ośrodka akademickiego Generator Ofert. Generator 6

7 dostępny będzie z poziomu strony www i wyposażony w instrukcje, opcje pomocy, listy błędów przy walidacji ofert wraz z przewodnikiem wypełniania oferty realizacji zadania publicznego. Narzędzie jest opracowywane w ramach projektu pn. PI NAWIKUS innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych realizowanego przez organizację pozarządową, w którym MOWIS jest partnerem. III. Współpraca partnerska z organizacjami pozarządowymi KRAKÓW ROZWIJA KONSULTACJE SPOŁECZNE MOWIS wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w 2014 r. realizował projekt pn. Kraków rozwija konsultacje społeczne. Projekt ten jest przykładem dbałości krakowskiego samorządu o kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej. Rok 2014 był ostatnim rokiem obowiązywania pierwszego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, przyjętego przez Radę Miasta jesienią 2011 roku (inicjatorem pierwszego wieloletniego programu był również MOWIS wraz z organizacjami pozarządowymi). Proces tworzenia nowego dokumentu był doskonałą okazją do wykorzystania dobrych doświadczeń, skorygowania błędów poprzedniego programu i nakreślenia nowej, długoterminowej perspektywy rozwoju współpracy w Krakowie. Podstawą konstruowania programów współpracy jest szeroki udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w całym procesie twórczym, a pełne i efektywne wykorzystanie potencjału organizacji wymaga dobrze przygotowanego procesu konsultacyjnego. W procesie takim kreatywne burze mózgów muszą być uzupełnione krytyczną analizą, głosy organizacji pozarządowych i urzędników warto zestawić z opiniami niezależnych ekspertów, a cały proces dobrze jest rozłożyć w czasie i podzielić na etapy. Wdrożenie tych wniosków w życie mogło być możliwe właśnie dzięki projektowi Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne - wspólnemu przedsięwzięciu MOWIS i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Celem projektu było wprowadzenie do krakowskiej kultury dialogu obywatelskiego aktywnych metod konsultacji, efektywnych narzędzi planowania i przyjaznych kanałów wymiany informacji. Realizacja tych celów miała miejsce w realnym, ważnym procesie konsultacyjnym jakim było kompleksowe tworzenie Wieloletniego Programu Współpracy. W ramach diagnozy przeprowadzono badani jakościowe i ilościowe, obejmujące 441 przedstawicieli środowiska ngos, co pozwoliło na ewaluację wygasającego programu i ocenę jakości współpracy międzysektorowej w Krakowie. 7

8 Równolegle uruchomiono Akademię Konsultacji - cykl szkoleń dla urzędników i przedstawicieli NGO, przygotowujący do organizacji efektywnych i atrakcyjnych dla odbiorców konsultacji społecznych. W kolejnym kroku powołano Panel Ekspertów zespół składających się z przedstawicieli zainteresowanych stron (ngos i UMK) oraz niezależnych ekspertów - przedstawicieli świata akademickiego. Prace Panelu były niezwykle intensywne, pomimo tego, że odbywały się po godzinach pracy uczestników. W pierwszym etapie prac Panel, pod czujnym okiem bezstronnego moderatora, przygotował założenia do Wieloletniego Programu Współpracy. Punktem wyjścia dla tych założeń był raport z przeprowadzonej diagnozy oraz Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych teoretyczna koncepcja zbierająca najlepsze praktyki i rekomendacje z zakresu współpracy. Opracowane w ten sposób założenia poddane zostały konsultacjom z organizacjami. Aby umożliwić przedstawicielom środowiska szeroki udział w tym procesie, spotkania konsultacyjne łączono z wydarzeniami środowiskowymi (Święto i Targi ngos), a sam dialog prowadzono w oparciu o łatwe i aktywne metody. W kolejnym etapie Panel Ekspertów przeanalizował zebrane wnioski i opracował projekt dokumentu. Ten produkt wszedł w drugą fazę konsultacji - otwarte spotkania, dialog z Krakowską Radą Pożytku Publicznego, cyfrową wymianę uwag. Po tym etapie, gotowy dokument przedstawiono urzędnikom UMK i w końcu poddano pod obrady Rady Miasta Krakowa. Projekt objął 12 miesięcy 2014 roku, a jego realizacja możliwa była dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WIP WSPÓŁPRACA I PARTYCYPACJA NGO W PRZESTRZENI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W 2013 r. MOWIS rozpoczął wspólnie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej realizację projektu WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków dofinansowanego z EFS/POKL (w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania Rozwój Dialogu Obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), którego celem jest podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych w okresie r. poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych, badawczych. Cele szczegółowe projektu obejmują: Podniesienie wiedzy przedstawicieli III sektora poprzez cykl działań szkoleniowodoradczych. 8

9 Zmniejszenie barier utrudniających współpracę GMK oraz ngo poprzez działania informacyjne. Zwiększenie przejrzystości współpracy poprzez opracowanie nowych i modyfikacje istniejących standardów współpracy finansowej i poza finansowej GMK z NGO. W projekcie powstanie m.in. aplikacja interaktywna umożliwiająca prowadzenie konsultacji społecznych z ngos w trybie on-line oraz interaktywna mapa ngos i inicjatyw obywatelskich: 1. prezentacja geograficzna rozmieszczenia ngos, informacja o danych teleadresowych i działalności ngos; 2. historia współpracy finansowej i poza finansowej ngos z GMK. Ponadto planuje się prowadzenie punktu doradczego dla organizacji pozarządowych w MOWIS. Efekty działań produkty realizacji projektu w roku 2014 zostały opisane w dalszej części wniosku (pkt. 5 Uzyskane efekty). Należy jednak nadmienić, że na każdym etapie projektu prowadzono konsultacje z ngos. Organizacje były pytane np. o to, jak wg. nich powinno wyglądać Święto Organizacji Pozarządowych, prowadzono analizę potrzeb szkoleniowych. PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU USŁUG SPOŁECZNYCH W 2013 roku MOWIS wspólnie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej rozpoczął realizację projektu, PI NAWIKUS Innowacyjna metoda monitoringu usług społecznych. Projekt realizowano w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania Rozwój Dialogu Obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowanych usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach opieki nad osobami starszymi przez ngos w Małopolsce, poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakość i efektywności kontraktowanych usług społecznych w okresie NAWIKUS stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem braku narzędzia kompleksowego monitorowania, czyli badania i oceny efektywności i jakości usług społecznych kontraktowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowana metoda pozwoli na kompleksowe monitorowanie efektywności i jakości realizowanej usługi. Uzupełnia lukę po stronie: jednostek samorządu terytorialnego w efektywnym zarządzaniu usługami i ngos w ocenie potencjału dostarczania wartości, a obydwóm oferuje ujednoliconą ocenę efektywności i jakości. Kryteria ilościowe i jakościowe umożliwią pogłębione studia benchmarkingowe między podmiotami wykonującymi zlecone usługi. Dane z monitoringu pozwolą na podejmowanie działań doskonalących i w jednostkach samorządu terytorialnego i ngos. W roku 2012 zrealizowano w pełni dwa zadania: Diagnoza i analiza problemu oraz Opracowanie wstępnej wersji narzędzia i strategii wdrażania produktu. Zgodnie z harmonogramem projektu zakończono zadania: Testowanie opracowanego produktu oraz 9

10 Analizę rzeczywistych efektów testowanego produktu. Obecnie jest realizowane zadanie Opracowanie produktu finalnego, w ramach, którego prowadzone są szkolenia warsztaty dla urzędników i organizacji pozarządowych, przyszłych użytkowników systemu. Z uwagi na innowacyjny charakter projektu, NAWIKUS od samego początku stanowił wyzwanie zarówno dla koordynatorów projektu, jak również dla uczestników czy bezpośrednich beneficjentów. IV. PROMOCJA NGOS i aktywizacja obywateli MOWIS prowadzi kompleksowe działania na rzecz promocji III sektora, aktywizacji obywateli i organizacji biznesowych poprzez organizowane przez siebie wydarzenia, konkursy i inicjatywy, za pośrednictwem branżowego portalu ngo.krakow.pl, własnego newslettera oraz innych mediów miejskich i współpracy z biurem prasowym UMK. FILANTROP KRAKOWA W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA, przyznawany osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym. MOWIS realizuje konkurs o tytuł Filantrop Krakowa zgodnie z uchwałą Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa obecnie tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom. Corocznie, za dany rok kalendarzowy, przyznawane są łącznie co najwyżej trzy tytułu w dwóch kategoriach: za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty bezwzględne), za najciekawszą formę i efektywność filantropii, według kryteriów określonych przez komisję - Bractwo Filantropii. Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. PROGRAM PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM MOWIS jest zaangażowany w realizuję akcję społecznej Podzielmy się ciepłem, wyjątkowej inicjatywy prowadzonej od 2007 roku przez Gminę Miejska Kraków wraz z EDF Polska S.A. i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie. Jej celem jest udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym pomagającym najuboższym, chorym i niepełnosprawnym, seniorom i kombatantom - mieszkańcom naszego miasta - w dofinansowaniu ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni Kraków. 10

11 Pomoc świadczona w ramach akcji Podzielmy się ciepłem przyjmuje formę dofinansowania ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni Kraków (organizacje otrzymują czeki na pokrycie wydatków, właśnie w tym zakresie). O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej i zajmują się pomocą osobom potrzebującym (statutowa działalność organizacji powinna być zorientowana na działania socjalne ukierunkowane w szczególności na pomoc osobom najuboższym, starszym, chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, osobom wykluczonym zamieszkałym w Krakowie itp.), mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest, także nie zaleganie z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę. WIELOKULTUROWOŚĆ, PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, RASIZMOWI I KSENOFOBII W 2011 r. w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL, MOWIS realizował projekt innowacyjny finansowany z funduszy CEE Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe pn. "Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji". W ramach projektu wypracowano dokument: Projekt Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa ( ). Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką dyskryminacji i rasizmu oraz pracownikami Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Miejskiej, Kuratorów Sądowych i Prokuratury. W sierpniu 2012 r. podpisano kolejne porozumienie, którego celem było wsparcie procesu wdrażania opracowanej Strategii. Umowa partnerska określała zakres współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI.PL w ramach projektu pn. "Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii", realizowanego w oparciu o fundusze Fundacji im. Stefana Batorego. Działania rozpoczęte w ramach projektów są kontynuowane. W związku z newralgiczną, ale niezwykle istotną dla integracji społecznej, tematyką, projekt wymagał długotrwałego i wielowymiarowego procesu konsultacji oraz umiejętności wypracowywania konsensusu. PORTAL newsletter MOWIS prowadzi miejski portal dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl. Za pośrednictwem portalu chcemy udostępniać organizacjom rzetelne informacje oraz promować społeczeństwo obywatelskie, a także budować sieć relacji pomiędzy ngos w Krakowie - mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 11

12 Na stronach ngo.krakow.pl publikowane są aktualności dot. zarówno bieżących działań krakowskiego samorządu jak i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Portal informuje o tym, co ważnego dzieje się w obszarze krakowskiego III sektora. Umożliwia także dokonanie on-line rezerwacji sal: szkoleniowo-konferencyjnej lub komputerowej, które są bezpłatnie udostępniane ngos przez MOWIS. Niebawem innowacyjna formuła ngo.krakow.pl umożliwiać będzie każdej krakowskiej organizacji zakładanie w ramach portalu swojego indywidualnego profilu i samodzielnej publikacji informacji własnych. Poszukujący inicjatyw pozarządowych i obywatelskich w swojej dzielnicy będą mieli możliwość znalezienia ich na portalu wraz z lokalizacją na mapie. Kolejna funkcjonalność - Krakowska Księga Dotacji będzie obejmowała wykaz projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Do organizacji i osób indywidulanych zasubskrybowanych w bazie portalu ngo.krakow.pl MOWIS wysyła newsletter. Obecnie jest on wysyłany do 556 odbiorców. 5. Uzyskane efekty W procesie rozwijania komunikacji na linii samorząd- organizacje pozarządowe, z MOWIS współdziała obecnie zespół (sieć) Koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi składający się z 36 osób oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego. W 2014 r. działało 5 Komisji Dialogu Obywatelskiego przy merytorycznych Wydziałach UMK: 1. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty powołana w 2011 r. przy Wydziale Rozwoju Miasta UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych. 2. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury powołana w 2012 r. przy Wydziale Kultury UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 25 organizacji pozarządowych. 3. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska powołana w 2012 r. przy Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych. 4. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia powołana w 2014 r. przy Biurze ds. Ochrony Zdrowia, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 11 organizacji pozarządowych. 5. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych powołana w 2014 r. przy Wydziale Spraw Społecznych UMK, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele 10 organizacji pozarządowych. 12

13 Obecnie MOWIS współpracuje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, wybraną na lata Wybór nastąpił po zakończonej pracy Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji (lata ). W skład Rady wchodzi 4 przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecna Rada odbyła już 8 posiedzeń. Posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego fotogaleria: 2014/Posiedzenie-Krakowskiej-Rady-Dzia-alno-ci-Po-ytku-Publicznego. Dzięki istniejącym uregulowaniom związanym z powoływaniem Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych powstało Czyżyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, powołane uchwałą nr XLI/488/14 podjętą w tej sprawie 12 marca 2014 r. przez Radę Dzielnicy XIV. Jak wspomniano proces konsultacyjny z organizacjami pozarządowymi jest koordynowany oraz poddawany przez MOWIS ewaluacji. Jej wyniki są upubliczniane m.in. na prowadzonym przez MOWIS portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl. Ewaluacja, jako jeden z efektów prowadzonych działań jest bardzo ważna w kontekście budowania skutecznego systemu konsultacji i udziału sektora społecznego w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej. W 2014 r. ze wsparcia lokalowego MOWIS polegającego na bezpłatnym udostępnieniu sal szkoleniowo-konferencyjnych i sali komputerowej skorzystały 44 organizacje. Ponadto w siedzibie ośrodka swoje biura projektów prowadziły 4 organizacje: 1. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w ramach Biura Porad Obywatelskich doradzało w zakresie: spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia. Udzielono 278 porad. 2. Fundacja Cognosco w ramach pełnionych dyżurów udzielała porad prawnych z zakresów: prawa cywilnego, prawa karnego - pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, prawa rodzinnego i opiekuńczego, problemów mieszkaniowych, alimentacyjnych i spadkowych, w sprawach o wykroczenia, w sprawach gospodarczych. Udzielono 215 porad. 3. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych - KraFOS w ramach projektu Doradztwo i Kariera sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami bezpłatnie udzielało się wsparcia osobom niepełnosprawnym z zakresu: doradztwa zawodowego, kosultacji psychologicznych, pośrednictwa pracy. Liczba beneficjentów: Instytut Wiedzy Obywatelskiej - celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w życie publiczne, w tym w rozwiązywanie problemów 13

14 lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego Krakowa poprzez świadczenie usług doradczych z zakresu: informacji o przysługujących prawach oraz ciążących obowiązkach wynikających z przepisów prawa - pomoc w opracowaniu dokumentów. Liczba beneficjentów: 204. Podsumowując działania i efekty projektu Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne należy podkreślić jego rolę w partycypacyjnym przygotowaniu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata W sumie w spotkaniach konsultacyjnych realizowanych w projekcie udział wzięło 97 osób. W 10 spotkaniach Panelu uczestniczyło 12 ekspertów, których wysiłki wspierane były przez dodatkowe zespoły robocze. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na lata został przyjęty przez Radę Miasto Krakowa 28 styczna 2015 roku, przy czym Radni nie wnieśli żadnych poprawek do projektu wypracowanego przez organizacje. O sile programu może świadczyć fakt, że realizacja zapisanych w nim postulatów rozpoczęła się jeszcze przed jego przyjęciem. Także w ramach projektu "Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne" uruchomiono grupę roboczą ds. celów i zadań Centrum Obywatelskiego, którego uruchomienie było jednym z priorytetowych zadań zapisanych w WPW. Zadaniem grupy było wypracowanie koncepcji, która stanowić miała podstawę do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Obywatelskiego w 2015 roku. W ciągu kolejnych 6 spotkań konsultacyjnych, przy udziale 55 przedstawicieli środowiska rzeczoną koncepcję opracowano, a konkurs otwarto jeszcze w grudniu 2014 roku. W ramach projektu przygotowano także film (w załączeniu) - krótką animację, zachęcającą organizacje pozarządowe do udziału w dialogu obywatelskim i pokazującą siłę współpracy między sektorowej. Film był elementem działań promocyjnych w projekcie. Pierwsza wersja filmu również poddana została konsultacjom z ngos, co zaskutkowało poważnymi zmianami w scenariuszu. W celu ułatwienia ngos przygotowania ofert do konkursów ogłaszanych przez Gminę na realizację zadań publicznych, do dyspozycji przedstawicieli III sektora został oddany internetowy Generator Ofert w wersji testowej, opracowany w ramach projektu PI NAWIKUS Innowacyjna metoda monitoringu usług społecznych. Z jednej strony pozwoliło to na poznanie opinii ngos na temat planowanego do wdrożenia narzędzia, z drugiej wymiernie przyczyniło się do usprawnienia samego procesu przygotowania oferty przez organizację i minimalizację wystąpienia w niej błędów formalnych. Z wykorzystaniem Generatora ogłoszono i przeprowadzono 3 otwarte konkursy ofert. Efektami prowadzonego przez MOWIS i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej projektu WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków są m.in. zrealizowane: 14

15 1. Bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych: doradztwo prawne (z zakresu prawa w ramach działalności organizacji pozarządowej, w tym m.in.: działalności statutowej i gospodarczej, wolontariatu, prawa autorskiego, nowych mediów/ mediów społecznościowych) doradztwo finansowe (z zakresu finansów organizacji pozarządowej, w tym m.in.: finansów i rachunkowości, podatków, zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania). 2. Szkolenie Akademia Kraków dla NGO. 3. Szkolenie Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 4. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych w MOWIS, uruchomiono punkt doradczy dla organizacji pozarządowych. Zakres udzielanych porad dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wyjątkowym wydarzeniem które odbyło się w ramach w/w projektu było Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa zorganizowano w dniach czerwca 2014 r. Wydarzenie stanowiło także część Tygodnia Obywatelskiego, podczas którego podejmowane działania uzupełniały się i pokazywały różnorodność, a także olbrzymi potencjał trzeciego sektora w Krakowie i Małopolsce. Celem Święta Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich było zaprezentowanie działalności krakowskiego trzeciego sektora, jak i nawiązanie oraz podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i samym Miastem Kraków. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, w tym: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową, organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działalność statutową ukierunkowane na profesjonalizację i ekonomizację działalności. Na Święto Organizacji Pozarządowych złożyły się 3 komponenty: Forum Organizacji Pozarządowych: Organizacje-Administracja-Biznes, Targi Organizacji Pozarządowych oraz Dni Otwarte NGO. Forum rozpoczęło 23 czerwca obchody Święta Organizacji Pozarządowych. Przybyłych gości przywitała wówczas Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej dr Anna Okońska-Walkowicz. Celem podjętych dyskusji była wymiana opinii i doświadczeń dotyczących współpracy oraz partycypacji pomiędzy trzecim sektorem a biznesem i administracją publiczną. 15

16 W Targach udział wzięło 51 organizacji pozarządowych, które zostały zrekrutowane na podstawie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej projektu WiP. Wpłynęły 43 zgłoszenia, spośród których zakwalifikowano wszystkie organizacje. Dodatkowo w realizacji Święta Organizacji Pozarządowych wsparcie udzieliło 8 organizacji będących partnerami wydarzenia. Były to: Stowarzyszenie Wiosna, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Stowarzyszenie Travelling Inspiration, Fundacja Babel Images, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, Polska Misja Medyczna, Kraków Miastem Rowerów. Targi Organizacji Pozarządowych podzielone były na 2 strefy: strefę namiotów (stanęło wówczas 25 namiotów o wymiarach 3x3 m, każdy namiot dzieliły ze sobą 2 organizacje; oraz namiot organizatorów: UMK, FGAP, FBIS, gdzie udzielano konsultacji z zakresu MFES i Wieloletniego Programu Współpracy z Gminą Miejską na lata ) oraz strefę animacji. W tej drugiej odbyły się m.in.: prezentacja Lotnej czytelni, mobilna wypożyczalnia książek zorganizowana z wykorzystaniem roweru cargo (dostawczego). Możliwość przejażdżki dla najmłodszych w rowerze rodzinnym (typu Long John i/lub Babboe), jazda na tandemie, warsztaty rowerowe (proste naprawy, jak zabezpieczyć przed kradzieżą), warsztaty plastyczne dla dzieci, animacja i zabawy dziecięce, konkursy z nagrodami, spektakl teatralny z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pomiary medyczne, happening, pokaz wschodnich sztuk walki oraz prezentacja gier edukacyjnych, logicznych, pokazy tańca nowoczesnego i występy artystyczne. Podczas Targów każda z biorących udział organizacji została przedstawiona przez konferansjera z omówieniem nie tylko tego, co dzieje się w namiotach tego dnia, ale również przybliżając działalność organizacji. Targi Organizacji Pozarządowych - fotogaleria: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater). Dni Otwarte Organizacji Pozarządowych odbywały się w dniach czerwca. Celem tego wydarzenia było stworzenie możliwości zaprezentowania swojej codziennej działalności we własnej siedzibie lub w miejscach, w których skupia się ich praca. Swoją aktywność organizacje mogły pokazać na większą skalę, a przez to zyskać szansę na pozyskanie nowych partnerów, sponsorów, wolontariuszy i beneficjentów. W Dni Otwarte zaangażowały się 23 organizacje, z czego tylko 2 nie brały udziału w Targach. (Istniała możliwość udziału zarówno w Targach, jak i Dniach Otwartych lub tylko w jednym z tych wydarzeń). 16

17 Akcję wspierali wolontariusze z ponad 20 organizacji pozarządowych i setki krakowskich rowerzystów. Dzięki Świętu Organizacji Pozarządowych udało się stworzyć dobre relacje pomiędzy ngos i mieszkańcami oraz ukazać różnorodność działań trzeciego sektora, stworzyć okazję do wzajemnej inspiracji oraz partnerstwa pomiędzy samymi organizacjami. Sukces przedsięwzięcia spowodował, że podjęto decyzję o cyklicznej organizacji tego wydarzenia oraz wpisania go do kalendarza stałych imprez Urzędu Miasta. Gmina Miejska Kraków wspiera formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju. Warto podkreślić działania prowadzone przez MOWIS w tym zakresie poprzez realizację konkursu Filantrop Krakowa oraz akcji społecznej Podzielmy się ciepłem. Filantropia często wynika ze strategii firm komercyjnych lub jest wpisana w działalność instytucji specjalnie powołanych do pomocy potrzebującym. Filantropia może wynikać też z potrzeby serca. Bez względu na to, każda forma wspierania jest potrzebna i godna najwyższej pochwały. Dlatego podziękowania należą się wszystkim, którzy biorą na siebie trud udzielania pomocy potrzebującym mówił Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa podczas uroczystości wręczenia tytułów Filantropa Roku W roku 2014 laureatami konkursu o tytuł Filantrop Krakowa A.D. 2013" zostali według kryterium wysokości wkładu finansowego oraz w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MEBLODOM PLUS" Ryszard Konstanty, w kategorii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom - Fundacja Radia ZET, a w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii - Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli w 30 czerwca laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Uroczysta gala Filantrop Krakowa A.D fotogaleria: 2014/FILANTROP-KRAKOWA-A-D-2013). W ramach akcji prowadzonej w 2014 r. z udziałem MOWIS pn. Podzielmy się ciepłem Darczyńcy EDF Polska S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie przekazali kolejnych 100 tysięcy złotych, które trafiły do krakowskich organizacji pozarządowych. Darowizny otrzymało 35 placówek prowadzonych przez 30 krakowskich organizacji pozarządowych. Uroczystość wręczenia czeków w ramach akcji Podzielmy się ciepłem fotogaleria: 17

18 CIEP-EM---przekazanie-darowizn-celowych-dla-organizacji-pozarz-dowych-nadofinansowanie-rachunk-w-za-centralne-ogrzewanie-i-ciep-wod). Współpraca będzie realizowana w 2015 r. i latach następnych. Tylko stałość i długofalowość w prowadzeniu sprawdzonych już rozwiązań może zdaniem realizatorów akcji przyczynić się do jej wymiernych efektów. Natomiast w ramach realizacji wspólnych działań na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią powołano Zarządzeniem nr 551/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2013 r. Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół pracował do grudnia 2013 roku. W roku 2014 konsultowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miast z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Obecnie MOWIS zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa. 6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Nakłady finansowe z budżetu i inne poniesione przez Gminę Miejskiej Kraków obejmują: etatów MOWIS. 2. środki z projektów realizowanych w partnerstwie z ngos (projekt WiP - Współpraca i partycypacja organizacji pozarządowych w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków : zł, projekt PI NAWIKUS Innowacyjna metoda monitoringu usług społecznych - wartość projektu: zł.). 3. środki budżetowe MOWIS: ok zł/rok. 7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Długi proces konsultacji, trudności z dotarciem z informacją do organizacji pozarządowych, niewystarczająca ilość środków finansowych. 8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem projektu W dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, wyzwaniem dla administracji samorządowej jest adekwatne odpowiadanie na bieżące społeczne trendy 18

19 i potrzeby. Obranie takiego celu i kierunku w rozwijaniu struktur administracji, musi skutkować (a w przypadku Krakowa poskutkowało) powstaniem jednostki, która w sposób elastyczny i jednocześnie merytoryczny jest w stanie nadążać za kierunkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie być parterem dla organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej. MOWIS to przykład takiego dynamicznego dostosowania się struktur administracji do innowacji społecznych. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania osób, które na co dzień pracują i współpracują z organizacjami pozarządowymi w MOWIS, a przy tym są w stanie nieustannie rozwijać swoje umiejętności i uczyć się nowych zagadnień. W tym kontekście rekomendujemy pomysł na współpracę, który z jednej strony jest osadzony w strukturach administracji samorządowej, co zapewnia ciągłość i stabilność (również finansową) działań na rzecz trzeciego sektora, a z drugiej strony w oparciu o dobrany zespół otwartych na współpracę urzędników, potrafiących szukać rozwiązań, a nie utrudnień na gruncie ram prawnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych. 19

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

LP. WNIOSEK NAZWA ORGANIZACJI STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA

LP. WNIOSEK NAZWA ORGANIZACJI STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA Wnioski zgłoszone przez organizacje pozarządowe podczas tematycznych spotkań branżowych w ramach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Budżet obywatelski na rok 2014 nazwa gminy/powiatu Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi dokładny adres 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 województwo

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji konkursów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom przez administrację samorządu Krakowa. Kraków, 4 grudnia 2015.

Zasady i kryteria organizacji konkursów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom przez administrację samorządu Krakowa. Kraków, 4 grudnia 2015. Zasady i kryteria organizacji konkursów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom przez administrację samorządu Krakowa Kraków, 4 grudnia 2015.r Podstawa prawna: art. 31 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Projekt Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia 2014 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017. Na podstawie art. 5a

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II.

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT Program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Program określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r. DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 WSTĘP

Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 WSTĘP 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Pysznica z dnia.. Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Budżet obywatelski miasta Krakowa 2014 nazwa gminy/powiatu Gmina Miejska Kraków dokładny adres Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 60/ON/2014 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 22 październik 2014 r. Program współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie RAPORT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie RAPORT Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie RAPORT Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST - p r o j e k t - UCHWAŁA NR RADY GMINY PĘCŁAW z dnia w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pęcław z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.203.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 906 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 906 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 906 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA KONINA Z ORGANZIACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr../../12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr XLIX/393/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30.10. 2014 r. Roczny Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ:

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ: STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, 1) RADA MIEJSKA W BĘDZINIE I JEJ KOMISJE W ZAKRESIE WYTYCZANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/407/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/407/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/407/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 93/2016 Wójta Gminy Stawiguda Z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 93/2016 Wójta Gminy Stawiguda Z dnia 10 sierpnia 2016 r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 93/2016 Wójta Gminy Stawiguda Z dnia 10 sierpnia 2016 r. P R O G R A M W S P Ó Ł P R A C Y Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo