AKTUALIZACJA INFORMACJE DODATKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA INFORMACJE DODATKOWE"

Transkrypt

1 Dodatek do numeru 1(88)/2015 Poznań, styczeń 2015 AKTUALIZACJA INFORMACJE DODATKOWE Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje dodatkowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel. (22) fax (22) Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata edycja 2015 Celem Konkursu jest poprawa jakości i poziomu Ŝycia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angaŝują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złoŝone, a często wynikają z braku oferty, która umoŝliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie naleŝy pamiętać, Ŝe osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. Dotacja dotyczy realizacji zadań, które słuŝą następującym obszarom działań: zwiększenie róŝnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: o tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, o promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji, o tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, o rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, - 2 -

3 tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangaŝowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w róŝnym wieku: o rozwój zróŝnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w Ŝyciu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej, o zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji, o rozwój systemów wsparcia umoŝliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, o rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury. Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie: o osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, o spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie uŝytecznej w sferze zadań publicznych), o o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działaj ą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wysokość dotacji moŝliwej do otrzymania w ramach konkursu wynosi od zł do zł. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy. Termin składania wniosków trwa od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, naleŝy złoŝyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej naleŝy dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2015.mpips.gov.pl/. Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) naleŝy wysłać pocztą do dnia 10 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

4 Muzeum Historii Polski ul. Senatorska Warszawa tel. (22) fax (22) Patriotyzm Jutra Celem Konkursu jest wspieranie nowatorskiej inicjatywy i twórczej działalności na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, poprzez: ukazanie historii i tradycji jako istotnych dla zrozumienia samego siebie i świata współczesnego, cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej, przypominanie wielokulturowych i republikańskich tradycji dawnej Rzeczpospolitej, promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych, promowanie postaw patriotycznych i wzorca świadomego własnej toŝsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego, budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia, wzmacnianie więzi regionalnych i kształtowanie przywiązania do "małej ojczyzny" poprzez odkrywanie historii lokalnej i jej zasobów źródłowych. Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, samorządowe instytucje Kultury. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dotacji udzielonej przez Muzeum wynosi 90% kosztów realizacji całości projektu. Za finansowy wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe zgromadzone na rachunku Wnioskodawcy, które Wnioskodawca obowiązany jest posiadać w chwili podpisania umowy. Wkład własny moŝe pochodzić z innych dotacji ze środków publicznych i prywatnych, pod warunkiem, Ŝe nie jest rozliczany w ramach innego projektu. Termin składania wniosków trwa do 2 lutego 2015 r. włącznie. Wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie Muzeum. NaleŜy równieŝ dostarczyć do Muzeum wygenerowany przez system składania wniosku jednostronicowy dokument z pieczęcią wnioskodawcy i podpisami osób upowaŝnionych do reprezentowania wnioskodawcy. W wyjątkowych sytuacjach moŝna złoŝyć wniosek w formie tradycyjnej. Wniosek powinien zostać nadesłany pocztą na adres Muzeum Historii Polski przy ul. Senatorskiej 35 w Warszawie lub złoŝony osobiście w Muzeum do 02 lutego 2015 do godziny W przypadku wysłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego

5 Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 2015/1447/vii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.html Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań tel. (61) fax (61) I edycja otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015 Celem Konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok Rodzaje zadań: Wspieranie przedsięwzięć o najwyŝszych walorach artystycznych i duŝym potencjale promocyjnym regionu - celem zadania jest realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, słuŝących popularyzacji róŝnych dziedzin sztuki oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski w ramach priorytetu będą wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy. Realizacja projektów słuŝących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski - w ramach zadania będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu róŝnych dziedzin sztuki. Przewidywane jest wspieranie m.in.: o form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, o warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych, o warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku), o form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieŝy. Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami - w ramach tego zakresu wspierane będą projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, słuŝące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. Jako priorytetowe będą traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich Województwa Wielkopolskiego, do których naleŝą: Obwód Południowo- Kazachstański (Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja (Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region Bretania (Francja), Region - 5 -

6 Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan Paraná (Brazylia), a takŝe w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy). Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym - w ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów, mających na celu uświadamianie mieszkańcom Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Mogą mieć one rozmaite postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społecznoartystycznych. Przewidywane jest wspieranie m.in.: o lokalnych i regionalnych projektów słuŝących propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań moŝliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup zagroŝonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących aktywizacji; o aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych od centrów kultury. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej - w ramach priorytetu wspierane będą projekty edukacyjne. Ich celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one realizowane poprzez róŝnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych. Wspieranie projektów umoŝliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność, o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. Przewidywane jest wspieranie m.in.: o form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, o warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności, o inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. Organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski - celem zadania jest realizacja róŝnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. W ramach priorytetu, moŝliwe będzie wspieranie przedsięwzięć słuŝących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi. Wspieranie projektów związanych z przygotowaniami do obchodów rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku - w ramach priorytetu wsparcie mogą otrzymać zadania dedykowane rocznicy Chrztu Polski, m.in. konferencje, wystawy, wydawnictwa naukowe, widowiska plenerowe, festiwale. Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii - w ramach zadania dofinansowanie mogą uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Regionalny patriotyzm - w ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z popularyzacją nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej Wielkopolski. Kulturalne ikony regionu - przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin Ŝycia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów słuŝących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. Kooperacja z instytucjami kultury - sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski słuŝyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny. Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym - w ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski

7 Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy - w ramach priorytetu wspierane będą waŝne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyŝszego priorytetu, powinna słuŝyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnieniu potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej oraz promocji Wielkopolski. Organizowanie i promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach obchodów 160. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyŝszej ustawy, tj.: podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; przy czym ustawa nie przewiduje dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert dla partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi zł. Termin składania wniosków - oferty w wersji papierowej i elektronicznej przyjmowane będą do dnia 2 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. pn.-pt. 7:30-15:30. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Departamentu Kultury (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty przesłane jedynie drogą elektroniczną lub faksem. Oferty w wersji papierowej naleŝy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera pod adresem: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, Poznań, budynek C, parter, pok. 15. Oferty naleŝy składać równieŝ w wersji elektronicznej (PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres: Do pliku naleŝy dołączyć oświadczenie, iŝ treść przesłanej drogą Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -ogloszenie-pierwszej-edycji-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-powierzenia-lubwspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-dziedzinie-kultury-w-roku

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 10(49)/2011 Poznań, październik 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r. 2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo