Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: Tryb udzielenia zamówienia: Inwestor/Kupujący: Ochrona prawna SIWZ: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: ; Regon: P Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Zakup Zadania nr 5, 6, 10, 11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu European Action towards Leading Centre for Innovative Materials (EAgLE) REGPOT-CT EAgLE. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: Wymaga się aby wykonanie przedmiotu zamówienia odbyło się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Wyjątek stanowią Zadania nr 1, 2, 3, 4 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień.

2 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. 4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Jacek Zieliński fax: (22) Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 6. Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką, na formularzu ofertowym. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3 Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne Zadania). 4 Wymaga się, aby do oferty były załączone specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu. 5 Wymaga się, aby do oferty był załączony zaakceptowany wzór umowy.

3 6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 7 Wymaga się aby do oferty dołączyć zeskanowaną ofertę do plików JPG lub PDF. Nośnikiem danych może być płyta CD lub DVD. 8 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie [DZPIE/001-IV/NZU/702/2015]" 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 20 kwietnia 2015 r., do godz. 12:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 107 o godzinie 13: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w kwocie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: cenę towaru; dostawę; podatki, cła, ubezpieczenia. 9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 98 pkt. 2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: Cmin 98 C bad gdzie: C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 3 Przy przeliczaniu punktów za elementy dodatkowe, Zamawiający doda punkty za: Gwarancja 24 miesiące 0 pkt; Gwarancja 36 miesięcy 2 pkt.

4 10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygrał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenia terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).

5 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

6 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

7 pieczęć adresowa Oferenta data Informacja Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego informuję/emy, iż zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nie przynależymy do grupy kapitałowej. 1 Przynależymy do grupy kapitałowej, a lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej zawarta jest w załączniku do niniejszej informacji. 1 podpis i pieczęć imienna Oferenta 1 Niepotrzebne skreślić

8 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (dostawy sukcesywne) (szt. 6) Monitor komputerowy LCD ogólnego przeznaczenia o parametrach: Rozmiar: 22 cale (długość przekątnej matrycy) Stosunek długości boków: 16:10 Rozdzielczość: 1680 x 1050 Typ matrycy: aktywna Faktura matrycy: matowa (nie błyszcząca) Czas reakcji matrycy: nie większy niż 10 ms Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniejsza niż 16.7 mln. Jasność: nie mniejsza niż 250 cd/m2 Kontrast: nie mniejszy niż 1000:1 Kąt widzenia: nie mniejszy niż 170º/170º Maksymalna częstość odświeżania: nie mniejsza niż 70 Hz Złącza: D-Sub, DVI-D, audio Zasilacz: wbudowany Głośniki: wbudowane, min. 2 x 1W Regulacje mechaniczne: regulowana wysokość i kąt nachylenia Regulacje elektroniczne: jasność, kontrast, głośność, video-adjust Kolor: czarny, lub czarny z elementami srebrnymi Kształt ekranu: klasyczny, bez zaokrągleń naroży Inne: Ramka okalająca matrycę od góry i po bokach wąska, nie szersza niż 25 mm. Wymagany wyłącznik

9 zasilania. Dokumentacja i oprogramowanie: Sprzedający dostarcza z każdym egzemplarzem monitora oryginalną dokumentację techniczną i oprogramowanie producenta Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 2 (dostawy sukcesywne) (szt. 3) Monitor komputerowy LCD ogólnego przeznaczenia o parametrach: Rozmiar: 24 cale Stosunek długości boków: 16:10 Rozdzielczość: 1920:1200 Typ matrycy: aktywna Faktura matrycy: matowa Czas reakcji matrycy: nie większy niż 8 ms Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniejsza niż 16.7 mln Jasność: nie mniejsza niż 300 cd/m2 Kontrast: nie mniejszy niż 1000:1 Kat widzenia: nie mniejszy niż 170 deg / 170 deg Maksymalna częstość odświeżania: nie mniejsza niż 70 Hz Złącza: D-Sub, DVI-D, audio, USB Zasilacz: wbudowany Głośniki: wbudowane, min. 2 x 1W Regulacje mechaniczne: regulowana wysokość, kat nachylenia, orientacja Regulacje elektroniczne: jasność, kontrast, głośność, video-adjust Kolor: Czarny, lub czarny z elementami srebrnymi Kształt: Klasyczny, bez zaokrągleń naroży Inne: Ramka okalająca matrycę od góry i po bokach wąska, nie szersza niż 25mm Wymagany wyłącznik zasilania Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 3 (dostawy sukcesywne) (szt. 5) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,

10 aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Procesor: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9980, wynik dostępny na stronie Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia po-prawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami, w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć operacyjna RAM: 16GB (2 x 8192MB) DDR MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk twardy: Minimum 1 TB SATA III, 7200 rpm. Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-RW Karta graficzna: Oferowana karta graficzna musi posiadać min 1GB pamięci własnej oraz osiągać w teście PassMark Per-formance Test dostępnym na stronie co najmniej wynik 390 punktów w G3D Rating. Wyposażenie multimedialne: Minimum 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wewnętrzny głośnik 2W wewnątrz obudowy. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa: Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dys-ków 2,5. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 96cm i objętości 27 litrów, waga max 11 kg, Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu, który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: (a) uszkodzenie lub brak pamięci RAM; (b) uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej; (c) uszkodzenie kontrolera Video; (d) uszkodzenie dysku twardego; (e) awarię BIOS u oraz (f) awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Potwierdzenie kompatybilności oferowanego komputera na daną platformę systemową (wymagany wydruk ze strony). Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zdalne zarządzanie: Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: (a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; (b) zdalną konfigurację ustawień BIOS; (c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; (d) zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego, do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; (e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nielotnej; (f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman/) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); (g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefi-niowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; (h) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użyt-kownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; (i) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji

11 poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu. BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Wymagana możliwość odczytania z BIOS następujących informacji: wersji BIOS, numeru seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów modułami RAM, typu procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twar-dego, rodzaju napędów optycznych, adresu MAC zintegrowanej karty sieciowej, danych kontrolera audio. Wymagana funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. Funkcja kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. BIOS musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmia-ny ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Funkcja włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli tak, by podczas startu komputer nie wykrywał urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB były aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Wszystkie wymienione funkcje mają być realizowane przez oprogramowanie BIOS samodzielnie, tzn. bez konieczności uruchamiania jakiegokolwiek systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Wymagane certyfikaty i standardy: (1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); (2) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); (3) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; (4) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db (załączyć oświadczenie produ-centa wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę). Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć URL strony. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional (32-bit i/lub 64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Wymagany nośnik instalacyjny. Wymagania dodatkowe: (1) Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x LPT, 1 x IEEE 1394, 2 x PS/2, 2 x DisplayPort v1.1a, min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy, w tym 2 porty USB 3.0 oraz 6 portów z tyłu, w tym min. 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i

12 mikrofonu na przednim oraz tyl-nym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych (2) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania niezależnie od stanu zasilania komputera (3) Płyta główna zaprojektowana i zbudowana na zlecenie producenta komputera z wbudowanymi: min. 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycz-nie jak PCIe x4; min. 1 złączem PCI Express x1; min. 1 złącze PCI 32-bit; min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM; min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. (5) Klawiatura USB w układzie polski programisty. (6) Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800 dpi Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 4 (dostawy sukcesywne) (szt. 10) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2013 Single Academic OPEN PLN (za sztukę) PLN (za całość) Zadanie nr 5 (szt. 1) Komputer stacjonarny Parametry podstawowe: 1. Procesor: Intel Core i7, 6x3.30 GHz, LGA2011-V3, Cache 15MB (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) 2. Wentylator (system chłodzenia): Chłodzenie wodne, LGA2011-v3 (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) 3. Płyta główna (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze): a. złącze IDE: tak / nie, ilość b. złącze SATA: 10x SATA3(600Mb/s), 1x esata, 1x Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) c. zintegrowana karta sieciowa: tak / nie (2x 10/100/1000 Mbit/s ) d. zintegrowana karta graficzna: tak / nie 4. Pamięć RAM: DDR4, 64Gb(2x4x8Gb), no-ecc (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) 5. Karta graficzna: NVIDIA, GeForce GTX 970, DDR5, 4096 MB (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) 6. Dysk twardy: 2x2Tb, SATA3 (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) 7. Napęd optyczny: DVD-RW (SATA) (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze), FDD 1,44 MB, 3,5 : tak / nie 8. Obudowa: ATX, czarna (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) 9. Zasilacz do obudowy ATX: 850 Wat, aktywny (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze)

13 10. UPS - zasilacz awaryjny : Moc pozorna:1500 VA, Moc rzeczywista:900 Wat (szczegóły patrz w rozdziale Parametry pomocnicze) Parametry pomocnicze: 1. procesor : Numer procesora: i7-5820k Litografia: 22 nm Rozszerzony zestaw instrukcji: SSE4.2, AVX 2.0, AES Liczba rdzeni: 6 Liczba wątków: 12 Bazowa częstotliwość procesora: 3.3 GHz Maks. częstotliwość turbo: 3.6 GHz TDP: 140 W Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci): 64 Gb Rodzaje pamięci: DDR4-1333/1600/2133 Liczba kanałów pamięci: 4 Maks. przepustowość pamięci: 68 GB/s Obsługiwane gniazda: LGA2011-v3 2. Wentylator: Klasa produktu: Chłodzenie wodne Chłodzony komponent: Procesor Typ gniazda procesora: LGA2011-v3 Rodzaj radiatora (chłodnicy):aluminiowy Prędkość obrotowa wentylatora: obr./min Głośność wentylatora:37,68-37,68 db Przepływ powietrza:77-77 CFM Fan static pressure: 4mm/H20 Dodatkowe informacje: Współpraca z Corsair (Corsair Hydro Series H100i jako przykład) 3. płyta główna: Rodzaj gniazda procesora:lga2011-v3 Liczba gniazd procesorów: 1 Procesor:Core i7 Chipset: X99 Producent chipsetu: Intel Częstotliwość szyny QPI/DMI:5 GT/s, 5,86 GT/s, 6,4 GT/s, 7,2 GT/s, 8 GT/s, 9,6 GT/s Rodzaj pamięci: Non-ECC, ECC, Registered, Unbuffered Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz, 1866 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz Liczba gniazd DDR4: 8 szt Maksymalna wielkość pamięci: 128 Gb Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 10 szt Interfejs dysków Serial ATA: 600 MB/s Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie Złącza wideo na tylnym panelu: Brak Kontroler RAID: 10xSATA Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC1150 Wbudowana karta sieciowa: 2x 10/100/1000 Mbit/s Złącza PCI-E 16x: 3szt Złącza PCI-E 1x: 2 szt Złącza USB 2.0: 8 szt. Złącza USB 3.0: 8 szt. Złącze zasilania ATX:24-pin Format płyty: ATX Cechy dodatkowe: 1x złącze PS/2, 1x złącze esata, 1x Ultra M.2 Socket, Prędkości PCI zależą od procesora 4. pamięć RAM Pojemność: całkowita 64 Gb (2 zestawy po 4x 8Gb) Rodzaj: DDR4 Częstotliwość pracy [Mhz]:2133 CL [CAS Latency]: CL16 Registered: Nie ECC: Nie Wersja produktu: BOX

14 5. dysk twardy Interfejs: Serial ATA 600 Pojemność dysku: 2Tb Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) Szybkość interfejsu dysku:600 MB/s Głośność w czasie pracy:2,4 B Głośność w czasie spoczynku:2,3 B Odporność na wstrząsy: praca 30G / spoczynek 250G Pojemność pamięci podręcznej cache:64 MB Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): h Stopa błędów przy odczycie:1:10e14 Format szerokości:3,5 " Masa netto:0,64 kg Zasilanie:5V DC, 12V DC Dodatkowe funkcje: Technologia IntelliPower (5400rpm 7200rpm), Technologia IntelliSeek, Technologia SilkStream, Technologia PWL, Dostęp do danych: 24x7 6. napęd optyczny Klasa produktu: Nagrywarka DVD Napęd: Wewnętrzny Szybkość zapisu DVD-R: 24 x Szybkość zapisu DVD+R: 24 x Szybkość zapisu DVD-RW: 6 x Szybkość zapisu DVD+RW: 8 x Szybkość zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 12 x Szybkość zapisu DVD-R Double Layer: 12 x Szybkość odczytu DVD-ROM: 16 x Szybkość zapisu CD-R: 40 x Szybkość zapisu CD-RW: 32 x Szybkość odczytu CD-ROM: 40 x Pojemność pamięci podręcznej cache: 1,5 MB Interfejs: SATA Kolor przedniego panela:czarny 7. obudowa Klasa produktu: Obudowa Rodzaj obudowy: ATX Kieszenie 5,25 cala zewnętrzne: 4 szt. Kieszenie 3,5 cala zewnętrzne: 1 szt. Kieszenie 3,5 cala wewnętrzne: 6 szt. wyprowadzenie USB:Tak Wejście mikrofonowe: Tak Wejście słuchawkowe: Tak Inne złącza i porty: 1x E-Sata Zamontowane dodatkowo wentylatory:1x200mm LED, 1x120mm Masa netto: ok. 8,45 kg Opcje:4 wewnętrzne kieszenie 2,5" Sloty w obudowie:8 szt. Kolor:Czarny 8. Zasilacz do obudowy ATX Klasa produktu: Zasilacz ATX PFC (Power Factor Correction):aktywny Moc zasilacza (zasilaczy):850 Wat ilość wbudowanych wentylatorów:1 szt. rozmiar wentylatora:140 mm Certyfikaty: CE, CB, TUV, RoHS, FCC, 80 PLUS Bronze Wtyczki zasilające 4-pin (HDD/ODD): 2 szt. Wtyczki zasilające 4-pin (FDD):1 szt. Wtyczki zasilające Serial ATA:9 szt. Wtyczki zasilające 6-pin (PCI-E):0 szt. Wtyczki zasilające 6+2-pin (PCI-E):4 szt. Wtyczki zasilające 8-pin (PCI-E):0 szt.

15 Wtyczki zasilające 3-pin (FAN):0 szt. Wtyczki zasilające 4-pin (FAN):0 szt. Wtyczki zasilające +12V 4-pin (EPS12V): 0 szt. Wtyczki zasilające +12V 8-pin (EPS12V):1 szt. Wtyczki zasilające +12V 4+4-pin (EPS12V):1 szt. Zabezpieczenia: UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OTP (zabezpieczenie termiczne) Kolor: Czarny 9. Karta graficzna producent układu graficznego: NVIDIA Układ: GeForce GTX 970 taktowanie układu: 1102 MHz taktowanie układu Turbo/Boost:1241 MHz Rodzaj pamięci:ddr5 wielkość zainstalowanej pamięci:4096 MB Szyna dostępu do pamięci:256-bit Taktowanie pamięci:7010 MHz Maksymalna rozdzielczość obrazu:4096 x 2160 pikseli częstotliwość RAMDAC:400 MHz SLI/CrossFire: Tak Złącza magistrali: PCI-E x Wejścia / wyjścia zewnętrzne:1x DVI-D, 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x DisplayPort obsługiwane standardy:directx 12, OpenGL UPS - zasilacz awaryjny: Moc pozorna:1500 VA Moc rzeczywista:900 Wat Architektura UPSa (topologia):line-interactive Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową:2 x IEC320 C13 (10A) Gniazdo wejściowe:iec320 C14 (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:5 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:13 min Zakres napięcia wejściowego: V Start bez zasilania z sieci (Zimny start/dc start):tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):Tak Sinus podczas pracy na baterii: Nie Port komunikacji z komputerem: USB Port ochrony linii danych:rj45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, przeciążenie UPSa, awaria, praca z baterii, konieczna wymiana baterii Obudowa: Midi Tower Kolor: Czarny Wyposażenie standardowe:: Instrukcja obsługi, Kabel USB, oprogramowanie i sterowniki na CD Masa netto: ok. 11,6 kg Masa brutto: ok. 12,8 kg Klawiatura: 1. rodzaj: przewodowa/bezprzewodowa 2. wtyczka: PS2/USB 3. kolor: czarny Mysz: 1. rodzaj: przewodowa/bezprzewodowa 2. wtyczka: PS2/USB 3. liczba przycisków: 3/2 4. rolka przewijania (scroll): tak/nie 5. kolor: czarny Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN

16 (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 6 (szt. 1) Monitor LCD: 1. Przekątna:23,6 " 2. Rozdzielczość:1920 x 1080 pikseli 3. Kształt ekranu (aspect ratio):16:9 4. Kolor obudowy: czarny Parametry pomocnicze: Przekątna ekranu:23,6 " Format ekranu monitora:16:9 Panel LCD: TFT TN Technologia podświetlenia: LED maksymalny obszar wyświetlania (aktywny):293,22 x 521,28 mm Wielkość plamki:0,2715 mm Fizyczna rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli Liczba wyświetlanych kolorów:16,7 mln Jasność: 300 cd/m2 Kontrast (statyczny):1000:1 Kontrast (dynamiczny): :1 Częstotliwość odchylania poziomego:24-80 khz khz Częstotliwość odchylania pionowego:56-75 Hz Czas reakcji matrycy:2 ms Kąt widzenia poziomy:170 Kąt widzenia pionowy:160 Wbudowane głośniki:2 szt. Wbudowany zasilacz: Tak Panel obrotowy (pivot):tak Złącza wejściowe: DVI-D (z HDCP), HDMI, VGA (15-stykowe D-Sub) Możliwość pochylenia panela: Tak Obrotowa podstawa monitora: Tak Montaż na ścianie (VESA):100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia (Kensington):Tak regulacja cyfrowa (OSD):Tak Pobór mocy (praca):21,8 Wat Pobór mocy (spoczynek):0,5 Wat Masa netto: ok. 6,1 kg Regulacja wysokości monitora (height adjustment):tak Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 7 (szt. 1) Drukarka ledowa kolorowa Format: A4

17 Prędkość druku mono i kolor od 22 str./min Czas wydruku pierwszej strony do 16 sek. (mono) Czas rozgrzewania do 24 s USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, b/g/n Wireless WiFi Gwarancja: 3 lata Wielofunkcyjny podajnik papieru na 250 arkuszy Emulacje PCL, BR-Script 3 (PostScript 3) Formaty papieru: A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Gramatury papieru: wielofunkcyjny: 60 do 163g/m2, Standardowy: 60 do 105g/m2 Interfejsy standardowe: USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, b wireless Ekran LCD podświetlany Odbiornik papieru 100 arkuszy Sterowanie przez przeglądarkę Pamięć (RAM) Standardowa 128 MB Pobór mocy w stanie uśpienia do 5.5 W Protokoły sieciowe IPv4, IPv6 Sieć przewodowa - protokół TCP/IP Technologia LED (jednoprzebiegowa) Waga do 20 kg Wymiary w cm: szer.(w) x głęb.(d) x wys.(h): do 41 (W) x 47(D) x 24 (H) Zabezpieczenie Secure Function Lock Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 8 (szt. 1) Drukarka laserowa Rodzaj: Monochromatyczna Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, Executive, Letter Wspierane systemy operacyjne: Linux, Mac OS X, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Druk: Technologia druku: GDI Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 1200 x 1200 Prędkość druku - czerń [str/min]: do 30 str./min. Automatyczny druk dwustronny: Tak Fizyczne: Kolor: Czarno-szary Waga: ok. 9.5 [kg] Nośniki: Rodzaje nośników: Etykiety, Koperty, Papier ekologiczny, Papier zwykły Obsługa papieru: Odbiornik na 150 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Taca na 50 arkuszy Oprogramowanie: Czcionki: Kody kreskowe, Rastrowe, Skalowalne Złącza: Interfejs Port równoległy LPT (IEEE 1284), USB 2.0 Praca w sieci: Wbudowana karta sieci przewodowej Techniczne: Pamięć: 32 MB (RAM) Wyświetlacz: Nie Poziom hałasu [db]: 52.6

18 Pobór mocy drukowanie [W]: 675 Pobór mocy wyczekiwanie [W]: 75 Wyposażenie: Załączone wyposażenie: Płyta instalacyjna Okres gwarancji: 24 miesiące Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 9 (szt. 1) Komputer przenośny typu ultrabook Minimalne wymagania techniczne ultrabooka: Procesor: Intel Core I5-5200U z technologią Turbo Boost 2.0, Częstotliwość taktowania : 2.20 / 2.70 Turbo GHz, 3MB cache Pamięć systemowa: 8GB DDR3L RAM (1,600 MHz) Dysk SSD: 256 GB Interfejsy: 1 Wyjście monitora zewnętrznego 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 1 Wyjście HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p 1 Połączone gniazdo słuchawek (stereofoniczne)/mikrofonu zewnętrznego 1 Multi-Card Reader supports czytnik kart pamięci 2.0MP FHD kamera z mikrofonem 3 USB 3.0 (jedno z możliwością Sleep-and-Charge) Bluetooth 4.0 WiFi a/b/g/n/ac Touchpad Układ graficzny zintegrowany Matryca: 13,3 cala Full HD, matowa, TFT, podświetlana LED Waga z akumulatorem: nie więcej niż 1,25 kg Akumulator 4 komorowy litowo-jonowy min. 10h pracy Magnezowa obudowa, konstrukcja amortyzująca wstrząsy System operacyjny: Microsoft Windows 7Pro 64-bit z upgradem do 8.1 Gwarancja: min. 12 miesięcy Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 10 (szt. 1) Komputer przenośny typu ultrabook Minimalne wymagania techniczne ultrabooka:

19 Procesor: Intel Core I7-5500U z technologią Turbo Boost 2.0, Częstotliwość taktowania : 2.4 / 3.0 Turbo GHz, 4MB cache, 14 nm, 2 rdzenie 4 watki, TDP 15-W Pamięć systemowa: 8GB DDR3 RAM (1,600 MHz) Dysk SSD: 256 GB Interfejsy: 1 Wyjście monitora zewnętrznego 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 1 mini Display Port 1 Połączone gniazdo słuchawek (stereofoniczne)/mikrofonu zewnętrznego 1 złącze dokowania czytnik kart pamięci czytnik linii papilarnych kamera 720p 3 USB 3.0 Bluetooth 4.0 WiFi a/b/g/n/ac Touchpad i Trackpoint Gniazdo Kensington Lock Układ graficzny typu Intel HD 5500 i NVIDIA Quadro K620M, 2GB GDDR3 (lub równoważny) Matryca: 15,6 cala Full HD, matowa, IPS, podświetlana LED Waga z akumulatorem: nie więcej niż 2,2 kg Obudowa magnezowa Akumulator 6 komorowy litowo-jonowy 48Wh min. 15h pracy System operacyjny: Microsoft Windows 7Pro 64-bit z upgradem do 8.1 Gwarancja: min. 36 miesięcy on-site Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 11 (szt. 1) Komputer przenośny 2 w 1 Komputer musi być wyposażony w Stylus oraz Torbę Obowiązkowa możliwość obrotu monitora o kąt 360 stopni (książkowo), oraz niemożliwość odłączenia monitora od podstawy z klawiaturą Procesor: Procesor Intel Core i5-5200u piątej generacji (3 MB pamięci podręcznej, 2,70 GHz) NIE GORSZY OD PODANYCH PARAMETRÓW System operacyjny: Windows 8.1 (64-bitowy) wersja polska Pamięć: 8 GB pamięci jednokanałowej DDR3L 1600 MHz (8 GB x 1) - MINIMUM Dysk twardy: Hybrydowy dysk twardy SATA 500 GB 5400 obr./min z 8 GB pamięci podręcznej POJEMNOŚCI NIE NIŻSZEJ NIŻ PODANO Klawiatura: Klawiatura wewnętrzna QWERTY wersja amerykańska/międzynarodowa Oprogramowanie zabezpieczające: McAfee Security Center 15-miesięczna subskrypcja Karta graficzna: Karta graficzna Intel HD 5500 KARTA NIE ZINTEGROWANA BĘDZIE MIŁO WIDZIANA Sieć bezprzewodowa:

20 Dwuzakresowa karta Intel Wireless-AC Bluetooth 4.0 Wyświetlacz: 13,3-calowy wyświetlacz dotykowy z podświetleniem LED i technologią IPS o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) Porty, gniazda, obudowa Full Size HDMI 1.4a, (2) USB 3.0 (One USB 3.0 w/power Share), (1) USB 2.0, Security slot, Media Card (SD, MMC), (1) Passive Stylus (Standard), (1) combo headphone / microphone jack Kolor: Srebrny Czytnik kart pamięci:2-in-1 Czytnik kart pamięci:sd & MMC Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie, klawiatura z podświetleniem Bateria podstawowa: Bateria 3-ogniwowa, 43 Wh Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Termin związania ofertą: 30 dni. Przewidywany termin dostawy: 14 dni od daty umowy/zamówienia. Forma płatności: przelew 30 (słownie: trzydzieści) dni. Oświadczamy, że w ciągu (słownie: ) godzin zareagujemy na ewentualną reklamację. Oświadczamy, iż w przypadku gdy nasza oferta okaże się najkorzystniejsza, podpiszemy umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. Oświadczam, że numery seryjne płyt głównych, dysków, monitorów, skanerów, drukarek, etc. i numery licencji oprogramowania (również OEM) zostaną umieszczone na fakturach i będą wyspecyfikowane z nazw i typów (np. Nagrywarka: CD-RW XYZ 52/32/52, a nie CD-RW XYZ 52/32/52, etc.)., 2015 r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

21 UMOWA NR. DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 z dnia: r. Załącznik nr 2 zawarta pomiędzy: Zamawiający Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Al. Lotników 32/ Warszawa NIP: reprezentowany przez: Dyrektora Instytutu Fizyki PAN prof. dr hab. Leszek Sirko Wykonawca ul. NIP: reprezentowany przez: 1 Przedmiot umowy i gwarancja 1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZPIE/001-IV/NZU/702/2015, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z postępowania i oferta przedłożona w tym postępowaniu stanowią integralną część umowy. 3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy siedziba Zamawiającego. 4. Specyfikacja dostawy: Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Szt./m Cena [PLN]: Gwarancja [miesiące] 2 Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty umowy. 2. Wyjątek stanowią Zadania nr 1, 2, 3, 4 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień.

22 DZPIE/001-IV/NZU/702/ Wartość umowy 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za przedmiot umowy na rzecz Wykonawcy kwotę: PLN (słownie: /100) brutto. 2. Rozliczenie nastąpi po protokolarnie potwierdzonym przez Zamawiającego wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktur VAT z 21 dniowym terminem płatności (faktury powinny zawierać numery seryjne wyszczególnionych produktów). 4 Kary umowne 1. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie wykonania. 2. W przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie zapłaty. 5 Informacje dodatkowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy staną się nieodłączną częścią tylko po przedstawieniu ich w formie pisemnej i podpisaniu przez obie Strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5. W dalszej korespondencji obie Strony zobowiązują się powoływać na numer niniejszej umowy. Zamawiający 1 Wykonawca 1 Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Jacek Zieliński, tel/fax: (22) ,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-I/NZU/491/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-IV/2014 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr.

5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo