Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego"

Transkrypt

1 SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Prawa Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego ZałoŜenia do ćwiczeń pod red. Jolanty Curyło i Leszka Gruntkowskiego luty

2 Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Leszek Gruntkowski Jolanta Curyło Redakcja techniczna Leszek Gruntkowski Jolanta Curyło Druk Lilla Bukłaha Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał pomocniczy do zajęć Zastępca Komendanta insp. Witold St. Majchrowicz Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile Wydanie I Druk: Pracownia poligraficzna SP w Pile Nakład... egz., zam. nr... Piła

3 Spis treści PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO śyciu I ZDROWIU... 4 (oprac. Alina Dowejko) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI (oprac. Krzysztof Sawicki) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI (oprac. Krzysztof Dereniowski, Krzysztof Sawicki) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI (oprac. Marek Rychel) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE (oprac. Józef Pankiewicz, Krzysztof Sawicki) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (oprac. Zbigniew Małecki) PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, oszustwa, kradzieŝe z włamaniem) (oprac. Leszek Gruntkowski) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW (oprac. Krzysztof Wróblewski) KRADZIEśE (oprac. Jolanta Curyło) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU (oprac. Anna Rudnicka) 3

4 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO śyciu I ZDROWIU ZałoŜenie nr 1 Włodzimierz J., Ryszard G. i Jacek P. w dniu 28 czerwca br. jadąc samochodem ulicą Wodną w S. zauwaŝyli samochód m-ki Mercedes z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi, którym jechali męŝczyźni o ciemnej karnacji. Włodzimierz J. stwierdził, Ŝe naleŝałoby posprzątać, bo za duŝo śmieci się zjeŝdŝa. Kierujący pojazdem Ryszard G. zjechał na lewy pas jezdni i jechał równolegle z Mercedesem. Włodzimierz J. i Jacek P. oddali kilka serii strzałów do samochodu z karabinków KBK AK kal. 7,62. W wyniku tego, kierujący pojazdem Wilhelm C. doznał ran postrzałowych głowy i klatki piersiowej i zmarł śmiercią gwałtowną; Gerhard B. doznał rany postrzałowej uda prawego z wieloodłamowym złamaniem rzepki i kłykcia przyśrodkowego kości udowej powodującej uszkodzenie ciała na okres powyŝej 7 dni, zaś Christian K. nie został trafiony Ŝadnym pociskiem. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij oraz podaj istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. WykaŜ związek przyczynowo-skutkowy i skutek przestępstwa zabójstwa. 3. Wymień i scharakteryzuj formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa, zwracając szczególną uwagę na współsprawstwo. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 2 W dniu 12 lipca br. w miejscowości J. Zdzisław C. podszedł do przechodzącej w mało uczęszczanej okolicy parku miejskiego ElŜbiety B., uderzył ją wielokrotnie drewnianą, cięŝką pałką w głowę, dłonie i inne części ciała, powodując u niej - wg oceny biegłego z zakresu medycyny sądowej - cięŝkie uszkodzenie ciała w postaci ran tłuczono-rąbanych prawej połowy głowy z licznymi złamaniami kości skroniowej i ciemieniowej prawej z wgnieceniem fragmentu łuski kości skroniowej średnicy około 8 x 5 cm, stłuczenie mózgu i obrzęk prawego płata skroniowego i czołowego, złamanie kości łokciowej oraz piątej kości śródręcza ręki lewej, a następnie nieprzytomnej zabrał, w celu przywłaszczenia, 100 zł i uciekł. ZauwaŜył to przechodzący obok Włodzimierz J. i natychmiast wezwał karetkę pogotowia. Biegły stwierdził, Ŝe ElŜbieta B. przeŝyła, gdyŝ udzielono jej natychmiastowej i niezbędnej pomocy medycznej. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij, na czym polega cięŝki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu kodeksu karnego. 3. Scharakteryzuj stronę podmiotową przestępstwa cięŝkiego uszczerbku, kwalifikowanego z uwagi na następstwo czynu. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 4

5 ZałoŜenie nr 3 Stanisław R. i Zygmunt B. pracowali razem w firmie budowlanej Krzysztofa K. W dniu 18 lutego br. wykańczali pomieszczenie biurowe w miejscowości G. Od rana spoŝywali piwo, potem Krzysztof K. na zakończenie dnia przywiózł im 0,5 litra wódki. MęŜczyźni spoŝywali wspólnie alkohol, w pewnym momencie pokłócili się i Stanisław R. popchnął Zygmunta B. Ten uderzył się w głowę i stracił przytomność. Uderzenie spowodowało u niego złamanie kości pokrywy i podstawy czaszki po stronie lewej i drobny, dłuŝej trwający wylew krwawy nadoponowy. Następnie w celu zatarcia śladów przestępstwa męŝczyźni wsiedli do samochodu marki śuk. Krzysztof K. prowadził samochód, a Stanisław R. i Zygmunt B. jechali w skrzyni ładunkowej. Stanisław R. zrzucił nieprzytomnego Zygmunta B. ze skrzyni ładunkowej na oblodzony asfalt, gdy Krzysztof K. zwolnił na skrzyŝowaniu dróg. ZauwaŜył to nadjeŝdŝający Tomasz G., który usunął z jezdni Zygmunta B. i wezwał pogotowie ratunkowe. W następstwie doznanych obraŝeń, mimo hospitalizacji, Zygmunt B. zmarł, nie odzyskawszy przytomności. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wymień formy stadialne i zjawiskowe popełnienia 3. Wyjaśnij pojecie zamiaru ewentualnego (wynikowego) na powyŝszym przykładzie. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 4 MałŜeństwo Aleksandry K. i Łukasza K. nie było udane. Łukasz K. naduŝywał alkoholu i pod jego wpływem wywoływał awantury, bił Ŝonę i dzieci. W dniu 10 czerwca br. Łukasz K. wrócił pijany do domu około godz , nie był w dobrym nastroju. TuŜ po wejściu do mieszkania w przedpokoju uderzył swojego syna Mikołaja, ten upadł i stracił przytomność, potem Łukasz K. ruszył w kierunku Ŝony z okrzykiem teraz twoja kolej. Aleksandra K. chwyciła leŝący nieopodal na stole nóŝ kuchenny i ugodziła Łukasza K. w klatkę piersiową powodując u niego obraŝenia ciała w postaci rany ciętej w okolicy lewej brodawki sutkowej, IV przestrzeni międzyŝebrowej z odmą płucną, pourazową, lewostronną z krwiakiem opłucnej lewej. Natychmiast 14-letnia córka małŝeństwa K. Iwona zadzwoniła po pogotowie ratunkowe, które szybko udzieliło pomocy lekarskiej Łukaszowi K. Łukasz K. spędził 6 miesięcy w szpitalu, a obraŝenia ciała spowodowały u niego długotrwałą chorobę. 1. Podaj kwalifikację prawną czynów Łukasza K. i Aleksandry K., uzasadnij, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona czynów. 2. WykaŜ znamiona przestępstwa fizycznego znęcania się. 3. Omów instytucję obrony koniecznej. 4. Podaj tryb ścigania i formy postępowania przygotowawczego. 5

6 ZałoŜenie nr 5 18-letni Marek M. skończył szkołę zawodową i nie podjął Ŝadnej pracy, postanowił najpierw odpocząć i wybrać się na wakacje. Nie miał jednak środków finansowych. W dniu 2 czerwca br. udał się do swojego 80-letniego dziadka Ludwika M. mieszkającego w sąsiadującej wiosce J. Po wejściu do domu zaŝądał od dziadka pieniędzy potrzebnych mu na wakacyjny wyjazd. Dziadek stwierdził, Ŝe ma trochę oszczędności, ale potrzebne mu są na zakup opału na zimę. Wtedy Marek M. chwycił stojącą w sieni siekierę i uderzył Ludwika M. kilkakrotnie obuchem w głowę, po czym zabrał mu w celu przywłaszczenia zł i 120 dolarów USA. Ludwik M. doznał pęknięcia kości potylicznej, krwiaka podtwardówkowego czaszki, krwiaka podpajęczynówkowego mózgu. Po kilku godzinach odnalazła Ludwika M. sąsiadka Halina G., która wezwała pogotowie ratunkowe. W dniu 6 czerwca br. Ludwik M. zmarł w szpitalu na skutek obraŝeń spowodowanych przez wnuka. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojecie niebezpiecznego przedmiotu nawiązując do typu kwalifikowanego rozboju oraz bójki i pobicia z uŝyciem niebezpiecznego przedmiotu. 3. WykaŜ cel i zamiar działania sprawcy na powyŝszym przykładzie. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 6 Czesława S. była kobietą samotną, mieszkała w mieszkaniu komunalnym w K., które wcześniej zajmowała jej zmarła przed kilkoma laty babcia. Czesława S. prowadziła nieuregulowany tryb Ŝycia, nie stroniła od alkoholu. Gdy dowiedziała się, Ŝe jest w ciąŝy była z tego bardzo niezadowolona. Od początku nie dbała o dziecko, systematycznie nie karmiła lub podawała jedzenie w bardzo małych ilościach, kiedy płakało biła je po całym ciele, zaniedbywała higienę dziecka. W dniu 17 lutego br. zmarła ośmiomiesięczna Anna S. Biegły stwierdził, Ŝe przyczyną śmierci było zaniechanie opieki, co spowodowało skrajne wyniszczenie organizmu w postaci zaniku tkanki podskórnej i śródnarządowej, zaniku śledziony, grasicy i kory nadnerczy. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów odpowiedzialność za przestępstwa skutkowe popełnione z zaniechania. 3. Z jakich przepisów wynika obowiązek opieki rodziców nad małoletnimi dziećmi? 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 6

7 ZałoŜenie nr 7 Leszek S. uŝytkował samochód m-ki VW Golf, w posiadanie którego wszedł w ten sposób, Ŝe zaŝądał w ciągu tygodnia wydania samochodu pod groźbą podpalenia warsztatu i pobicia dziecka. Właściciel samochodu Julian B. poprosił Marcina G., Ŝeby odzyskał dla niego pojazd, dając mu w tym celu zapasowy komplet kluczy. Za pomocą tych kluczy Julian B. następnego dnia dostał się do samochodu stojącego na parkingu przed lokalem i przekazał samochód właścicielowi. Leszek S. postanowił się zemścić na Marcinie G., poprosił o pomoc swoich kolegów Rafała R. i Zbigniewa W. Kilka dni później pojechali nad Zalew Koszycki w P., wiedząc Ŝe będzie tam Marcin G. Podjechali samochodem na odległość około 15 metrów od spacerującego z psem Marcina G. Samochodem kierował Rafał R. Zbigniew W. siedzący obok kierowcy wysiadł z samochodu i oddał cztery strzały z broni palnej w kierunku Marcina G., który został mu wskazany przez Leszka S. siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu. W wyniku tego Marcin G. doznał obraŝeń ciała w postaci rany postrzałowej lewej strony klatki piersiowej oraz dwóch Ŝeber, które to obraŝenia naruszyły czynności narządów jego ciała na czas dłuŝszy niŝ siedem dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. Podaj pojęcie i rodzaje uszczerbków na zdrowiu. 3. WykaŜ na podstawie powyŝszego załoŝenia formy stadialne i zjawiskowe. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 8 W nocy z 5/6 stycznia br. Arkadiusz J. i Marcin J. spoŝywali alkohol wraz z Janem B. w jego mieszkaniu. Podczas picia alkoholu między Marcinem J. a Janem B. doszło do kłótni i szarpaniny. W jej trakcie Marcin J. dwukrotnie uderzył Jana B. w twarz. Wskutek upadku na podłogę Jan B. rozbił łuk brwiowy. Polecił wtedy, aby bracia Arkadiusz i Marcin J. opuścili jego mieszkanie. Marcin J. i Arkadiusz J. poszli do swojego wuja Artura J., skarŝąc się, Ŝe Jan B. wygonił ich z mieszkania. Artur J. udał się około godz rano wraz z Marcinem J i Arkadiuszem J. do mieszkania Jana B. Pijany Jan B. spał na swoim łóŝku. Artur J. podszedł do śpiącego i zaczął go bić pięściami i łokciami po twarzy oraz głowie, a takŝe uderzył go swoją głową w twarz. Kilkakrotnie kopnął go w głowę. Potem powtórzył to kilkakrotnie. W trakcie zajścia polecił Janowi B. aby ten przeprosił Arkadiusza J. za swoje wcześniejsze zachowanie. Pomimo, Ŝe Jan B. zrobił to, Artur J. ponownie zaczął go bić. Gdy Artur J. zauwaŝył, Ŝe Jan B. nie oddycha powiadomił telefonicznie pogotowie ratunkowe podając się za Marcina J., po czym wszyscy opuścili mieszkanie. Po przebraniu się w swoim mieszkaniu w czyste ubranie, Artur J. zaniósł zakrwawioną odzieŝ w torbie do konkubiny Anety P. Następnie wrócił z Marcinem J. na miejsce zdarzenia, gdzie zastał policję i lekarza pogotowia, który stwierdził zgon Jana B. Biegły stwierdził, Ŝe bezpośrednią przyczyną zgonu było zachłyśnięcie się krwią w następstwie rozległych obraŝeń twarzoczaszki i masywnego krwotoku. 7

8 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. Scharakteryzuj stronę przedmiotową przestępstwa zabójstwa i nieumyślnego spowodowania śmierci. 3. WykaŜ róŝnice między zabójstwem, nieumyślnym spowodowaniem śmierci a uszkodzeniem ciała ze skutkiem śmiertelnym, porównując stronę podmiotową tych przestępstw. 4. Podaj tryby ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 9 Zdzisław i Maria W. byli małŝeństwem od 20 lat. Z uwagi na nieporozumienia powstałe miedzy nimi, Maria W. wyprowadziła się z domu i zamieszkała wraz z Januszem P. w miejscowości G. Od tego czasu pozostawali oni w konkubinacie. Po pewnym czasie Maria W. wróciła do męŝa, z czym nie mógł się pogodzić jej konkubent. Pewnego dnia Janusz P. przyjechał swoim samochodem przed dom małŝeństwa W., wysiadł z samochodu i skierował się w stronę drzwi wejściowych do mieszkania. Widząc to przez okno Zdzisław W. wyszedł do przedsionka domu. Janusz P. wszedł do tego pomieszczenia, po czym zaczął szarpać Zdzisława W. W trakcie szamotaniny Janusz P. trzymając w prawym ręku nóŝ kuchenny, który zabrał ze sobą z domu, zagroził Zdzisławowi W. pozbawieniem go Ŝycia i natychmiast po tym ugodził go noŝem w jamę brzuszną. W trakcie szamotaniny usiłował jeszcze raz ugodzić noŝem Zdzisława W., ale Maria W. wkroczyła między męŝczyzn, a Zdzisław W. wykorzystując to wytrącił nóŝ z ręki Janusza P. i uciekł na podwórko, gdzie sąsiedzi udzielili mu pomocy. W swojej opinii biegły stwierdził, Ŝe na skutek uderzenia noŝem Zdzisław W. doznał rany kłutej powłok brzucha z uszkodzeniem w przebiegu jej kanału pętli jelita cienkiego oraz naczynia tętniczego korzenia jelita z masywnym krwotokiem wewnętrznym do jamy otrzewnej, skutkującym objawami wstrząsu krwotocznego i następową niedokrwistością wymagającą przetoczenia krwi i płynów krwiozastępczych. Ponadto, zdaniem biegłych, nieuniknionej śmierci Zdzisława W. zapobiegło jedynie wdroŝone w odpowiednim czasie, leczenie chirurgiczne oraz intensywne leczenie krwiozastępcze. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij istotę usiłowania, jego rodzaje i konsekwencje prawne. 3. Określ skutki w zakresie odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego w przypadku ustalenia niepoczytalności lub w znacznym stopniu jej ograniczenia. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 8

9 ZałoŜenie nr 10 W nocy z 23 na 24 kwietnia br. w K. idącego ulicą Wrocławską Łukasza T. zaatakowało dwóch męŝczyzn Tomasz K. i Piotr W. Podeszli do Łukasza T. i uderzyli go w tył głowy, doprowadzając do jego przewrócenia się, a następnie leŝącego juŝ, kopali po całym ciele. Obok nich stał ich kolega, który wykrzykiwał: dołóŝcie mu, by się więcej tu nie szwędał! Potem powiedzieli mu Ŝeby nie chodził po ich dzielnicy i odeszli. Łukasz T. udał się do szpitala powiatowego w K., gdzie stwierdzono u niego złamanie kości promieniowej prawej, kości nosa z przemieszczeniem i ogólne potłuczenia głowy. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Ustal, czy podŝeganie moŝe nastąpić przed, w trakcie lub po popełnieniu czynu. Podaj zasadę i wyjątki w tym zakresie, wykorzystując orzecznictwo SN. Jaka jest odpowiedzialność karna podŝegacza do bójki lub pobicia w trakcie tych czynów? 3. WykaŜ róŝnice między przestępstwem bójki a pobicia w kodeksie karnym. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 11 W dniu 24 czerwca br. Cecylia W. spoŝywała alkohol ze swoimi znajomymi Zdzisławem G. i Jarosławem B. w swoim mieszkaniu w W. Oprócz niej, w mieszkaniu była jej matka i dwoje dzieci: Krystian W. i Patryk W. Około godz mieszkanie opuścili Zdzisław G. i Jarosław B. Około godz do domu wrócił konkubent Cecylii W. Jaromir F., który zdenerwował się na widok pijanej Cecylii W. i zaczęła się kłótnia. W jej trakcie Jaromir F. chwycił Cecylię W. za włosy i uderzył pięścią w głowę. Wtedy kobieta sięgnęła po leŝący na ławie nóŝ i pchnęła Jaromira F. w okolice brzucha. NóŜ się złamał, a Jaromir F. puścił włosy swojej konkubiny, która wybiegła z pokoju i poleciła swojemu synowi Krystianowi, Ŝeby zadzwonił po karetkę pogotowia. Na miejsce przybyła karetka pogotowia i patrol policji, który zatrzymał Cecylię W. Po przewiezieniu do szpitala Jaromira F. poddano operacji. Stwierdzono uszkodzenie tętnicy międzyŝebrowej i krwawienie do prawej jamy opłucnej, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na czas dłuŝszy niŝ siedem dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia dla Jaromira F. i Cecylii W. oraz wykaŝ istotę i ustawowe znamiona czynów. 2. Omów znamiona psychicznego i fizycznego znęcania się nad osoba najbliŝszą wspólnie zamieszkującą ze sprawcą. 3. WskaŜ na róŝnice miedzy umyślnym a nieumyślnym spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu posługując się orzecznictwem SN, podaj przykłady. 4. Podaj tryb ścigania i formy postępowania przygotowawczego. 9

10 ZałoŜenie nr 12 W dniu 7 czerwca br. w miejscowości J. pomiędzy Markiem J. a Andrzejem Ś. doszło do kolejnej scysji, gdyŝ sąsiedzi i ich rodziny od lat Ŝyli w konflikcie. Przechodzący z wiadrem Andrzej Ś. zaatakował nim ujadającego psa Marka J. Widząc to, Marek J. zwrócił uwagę Andrzejowi Ś., aby nie ruszał jego psa. To spowodowało u Andrzeja Ś. wybuch agresji, męŝczyzna uderzył Marka J. łokciem w twarz. Marek J. odepchnął Andrzeja Ś. Następnie obydwaj męŝczyźni obrzucili się wulgarnymi słowami. Po chwili na miejsce przybyli krewni Andrzeja Ś., tj. Marek Ś, Piotr Ś. i Lech W., którzy wraz Andrzejem Ś. wspólnie bili Marka J. otwartymi dłońmi, pięściami i łokciami po całym ciele, po czym szarpiąc, przewrócili go na ziemię i kopali po całym ciele. W tym czasie nadbiegły Janina Ś. i Alina Ś., które zaczęły odciągać swych bliskich od bitego Marka J., co pozwoliło mu wstać z ziemi i uciec. W wyniku tego zdarzenia, Marek J. doznał złamania kości przedramienia lewej ręki, obraŝeń ciała w postaci dwóch linijnych zadrapań przedramienia lewego o długości 5 cm, podbiegnięcia krwawego o średnicy 10 cm na wysokości XIII i XII Ŝebra linii pachwowej środkowej po stronie lewej, trzech linijnych podbiegnięć krwawych w prawym podbrzuszu o długości 8 cm kaŝda, poprzeczne linijne zadrapania ramienia prawego o długości 10 cm. 1. Podaj i uzasadnij kwalifikację prawną zdarzenia, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów prawo do obrony koniecznej podczas bójki i pobicia, wykorzystując orzecznictwo SN. 3. Scharakteryzuj przestępstwo udziału w pobiciu i wskaŝ znamiona wpływające na przyjęcie typu kwalifikowanego tego 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 13 W dniu 15 marca 2007 r. w miejscowości F. Marek C. wrócił około do mieszkania, w którym mieszkał wraz ze swoją 64-letnią matką Janiną C. Był nietrzeźwy, a poniewaŝ w telewizji nie było programu, który chciał obejrzeć, wszczął awanturę i próbował wyrzucić telewizor przez okno. Janina C. próbowała mu w tym przeszkodzić, więc odstawił telewizor i pchnął matkę, która upadając uderzyła się biodrem o wersalkę. Nie mogła się podnieść i krzyczała z bólu. Wtedy Marek C., myśląc Ŝe udaje, chwycił ją za gardło Ŝeby nie krzyczała. Janinę C. usłyszała sąsiadka i wezwała pogotowie ratunkowe, które zabrało pokrzywdzoną do szpitala. W szpitalu lekarz stwierdził złamanie trzonu prawej kości udowej poniŝej trzpienia endoprotezy prawego stawu biodrowego, które to obraŝenia naruszyły czynności narządów ciała na okres powyŝej 7 dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ na róŝnice między naruszeniem nietykalności cielesnej a spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, podaj przykłady. 3. Wyjaśnij elementy nieumyślności przy przestępstwach spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 10

11 ZałoŜenie nr 14 Józef F. w dniu 5 września br. przebywał w D. na doŝynkach w towarzystwie swojej dziewczyny Moniki T. Zabawa doŝynkowa odbywała się w świetlicy wiejskiej. W pewnej chwili do stolika, przy którym siedzieli Monika T. i Józef F. podszedł pijany Łukasz P. i obrzucił Józefa F. obelgami, a następnie zamachnął się, Ŝeby go uderzyć. Po krótkiej szarpaninie Józef F. odepchnął od siebie napastnika. Ten wybiegł z sali i po chwili wrócił z Damianem G., Cezarym P. i Tomaszem W. MęŜczyźni podeszli do Józefa F. i zaczęli go szarpać, bić pięściami po całym ciele. Józefowi F. udało się uciec na ulicę, gdzie Monika T. podjechała jego samochodem, lecz napastnicy dogonili Józefa F. W tym momencie pod świetlicę podjechał Opel Corsa, z którego wysiedli Adrian H. i Wojciech W. i zaczęli równieŝ kopać leŝącego juŝ Józefa F. Po chwili nadjechała policja wezwana przez Monikę T. Wówczas czterej męŝczyźni obrzucili policjantów leŝącymi nieopodal kamieniami, cegłami. Zachowaniem tym spowodowali u dwóch policjantów naruszenie czynności narządów ciała na okres powyŝej 7 dni, po czym uciekli. Biegły lekarz stwierdził u Józefa F. stłuczenie głowy, stłuczenie twarzy, otarcie naskórka ramienia i przedramienia prawego, stłuczenie przedramienia lewego, stłuczenie klatki piersiowej po stronie prawej, co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres poniŝej siedmiu dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzeń i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. WykaŜ róŝnice między przestępstwem pobicia a przestępstwem czynnej napaści w zakresie znamion strony przedmiotowej. 3. Na podstawie przestępstw bójki i pobicia wskaŝ przestępstwa materialne (skutkowe) z naraŝenia oraz przestępstwo formalne (bezskutkowe) przy przestępstwie czynnej napaści. 4. Podaj tryby ścigania i formy postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 15 W dniu 8 stycznia około godziny Bartosz S. wyszedł ze swojego mieszkania na klatkę schodową, aby skorzystać z mieszczącej się tam ubikacji. W trakcie, gdy przebywał w ubikacji sąsiad Gerard T. zgasił światło w ubikacji, a następnie otworzył jej drzwi. Gerard T. zaczął krzyczeć na Bartosza S., Ŝe uŝywa w ubikacji elektrycznego urządzenia grzewczego. Wyzywał i popychał Bartosza S., a następnie wyciągnął z zamka klucz do ubikacji. Pomimo próśb ze strony Bartosza S. oraz przywołanej na miejsce odgłosem awantury jego Ŝony Anny S. Gerard T. nie chciał oddać klucza. Anna S. usiłowała odebrać Gerardowi T. klucz. Doszło pomiędzy nimi do szarpaniny, podczas której Gerard T. uderzył ręką Annę S. w ramię, a następnie pchnął ją, w wyniku czego wpadła ona na ścianę uderzając w nią twarzą. W tym momencie na klatkę schodową wyszli, słysząc odgłosy awantury, Krystyna K. z męŝem Janem. Zaczęli uspakajać Gerarda T., poniewaŝ jednak nadal zachowywał się on agresywnie, Krystyna K. wezwała policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali Gerarda T. W wyniku zdarzenia na podstawie pierwszej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej Anna S. doznała obraŝeń ciała w postaci złamania kości nosa, rany tłuczonej grzbietu nosa, stłuczenia okolicy barku lewego, co naruszyło czynności narządów ciała na okres powyŝej siedmiu dni. W treści opinii biegły określił, Ŝe za co najmniej cztery miesiące konieczne będzie wydanie kolejnej opinii w celu kategorycznego stwierdzenia, czy obraŝenia te nie naruszyły czynności narządów ciała na okres powyŝej 6 miesięcy. 11

12 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją oraz wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij podział znamion na: uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia w znaczeniu medycyny sądowej dla potrzeb kodeksu karnego. 3. Wyjaśnij pojęcia: choroby długotrwałej, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia powyŝej 7 dni, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia poniŝej 7 dni. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 16 W dniu 16 listopada Angelika B. włamała się do piwnicy budynku przy ul. Wiosennej 14 w L. i zabrała z niej rower. Kiedy szła, prowadząc ten rower, zauwaŝył ją przechodzący Zbigniew P. właściciel roweru, który poznał go po charakterystycznych nalepkach. Zbigniew P. podbiegł do Angeliki B. i uderzył ją w brzuch z okrzykiem oddaj rower złodziejko. Angelika B. natychmiast oddała mu rower i zaczęła go przepraszać. Następnie podeszło jeszcze dwóch męŝczyzn, tj. Antoni G. i Jarosław C., którzy bili Angelikę B. po całym ciele. Angelika B. w pewnej chwili przewróciła się, cały czas głośno krzycząc. Angelika B., według opinii biegłego lekarza medycyny sądowej, doznała złamania kości promieniowej lewej, złamania kości nosa, stłuczenia głowy, stłuczenia twarzy. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów współsprawstwo przy przestępstwie pobicia. 3. Omów zasady i ekscesy obrony koniecznej na powyŝszym przykładzie. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 17 Joanna P. podczas badań ciąŝowych przeprowadziła badania na stwierdzenie obecności wirusa HIV. Z wyników badań wynikało, Ŝe jest nosicielem tego wirusa. Po urodzeniu dziecka nie mogła liczyć na Ŝadną pomoc w jego opiece i wychowaniu. W odwecie postanowiła zaraŝać męŝczyzn, podejmując z nimi stosunki seksualne. Od czasu, gdy dowiedziała się o obecności w swoim organizmie wirusa HIV, współŝyła z 5 męŝczyznami, nie informując ich o swoim stanie zdrowia. U jednego z męŝczyzn, Zdzisława W., z którym 6 miesięcy wcześniej współŝyła, stwierdzono obecność w organizmie wirusa HIV. Zdzisław W. podejrzewał, Ŝe osobą, która mogła go najprawdopodobniej zarazić, mogła być Joanna P. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ róŝnice między przestępstwami skutkowymi (w tym przestępstwa skutkowe z naraŝenia) a przestępstwami formalnymi przy przestępstwach przeciwko zdrowiu? 12

13 3. Na czym polega bezpośrednie naraŝenie innej osoby na zaraŝenie wirusem HIV? 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 18 W dniu 16 marca br. Zbigniew C. ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w W. nie dopełnił - wynikającego z przyjętych procedur medycznych - obowiązku bezpośredniego nadzoru podczas wykonywania przez lekarza Artura M. znieczulenia do zabiegu usunięcia przepukliny pachwinowej lewostronnej ośmioletniego Kamila S., u którego w wywiadzie ustalono obciąŝenie alergią. Zlecił wykonanie tego zabiegu w znieczuleniu, w wyniku którego doszło do nagłego zatrzymania krąŝenia, w efekcie czego nastąpił niedowład spastyczny czterokończynowy i niedowidzenie znacznego stopnia. Artur M., lekarz anestezjolog uczestniczący w zabiegu po wcześniejszym wykonywaniu czynności medycznych na Oddziale Intensywnej Terapii, spiesząc się na salę operacyjną, pobieŝnie zapoznał się z dokumentacją medyczną, zawierającą informacje dotyczące przeciwwskazań aplikowania konkretnego środka usypiającego. Danych zawartych na karcie wywiadu medycznego nie zauwaŝył i nie uwzględnił, przyczyniając się w ten sposób do opisanego wyŝej skutku. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij, element nieumyślności polegający na niezachowaniu naleŝytej ostroŝności wymaganej w danych okolicznościach w powyŝszym załoŝeniu. 3. WskaŜ istotę i róŝnicę między błędem a niepowodzeniem lekarskim. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 13

14 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI ZałoŜenie nr 1 Janusz D. w dniu 3 czerwca br. mając w organizmie 0,56 mg/dm 3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu kierował w miejscowości K., na ul Jagiellońskiej samochodem marki Fiat 126 p nr rej PP Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcia: stan po uŝyciu alkoholu i stan nietrzeźwości według k.k. i k.w. 3. Wyjaśnij pojęcie i rodzaje pojazdów na gruncie k.k., k.w. i przepisów o ruchu drogowym. ZałoŜenie nr 2 W dniu 12 czerwca br. o godzinie w P. na ulicy Traugutta Adam Z. jechał na rowerze mając we krwi 1,2 promila alkoholu etylowego, pomimo Ŝe miał prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia rowerów. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Kiedy mamy do czynienia z prowadzeniem pojazdów w rozumieniu k.k.? 3. Na czym polega przestępstwo niestosowania się do prawomocnie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów? ZałoŜenie nr 3 W dniu 23 marca br. o godzinie w P. na placu Inwalidów przy posesji nr 3, Marek K. kierował samochodem osobowym marki Renault Megane o nr. rej. PP 23457, mając 0,36 mg/dm 3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Na czym moŝe polegać umyślne lub nieumyślne naruszanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wskaŝ na ich prawne regulacje? 3. Przedstaw typy kwalifikowane przestępstw prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 14

15 ZałoŜenie nr 4 W dniu 10 marca br. w G. Mariusz M. kierując samochodem osobowym marki Opel Record nr rej. PP 81023, jadąc dwukierunkową jezdnią w kierunku P. w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu niedozwolonym zjechał na lewą połowę jezdni, gdzie doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem marki Skoda Felicja nr rej. LLB kierowanym przez Janusza M. W wyniku tego zderzenia Janusz M. doznał obraŝeń w postaci: stłuczenia klatki piersiowej, złamania mostka, złamania I-III Ŝebra po stronie lewej, złamania II kości śródręcza lewego, złamania kości łódeczkowej nadgarstka prawego. W samochodzie Janusza M. znajdowali się pasaŝerowie - jego Ŝona Anna M. oraz brat Mateusz M. Anna M. doznała stłuczenia głowy, wstrząśnienia mózgu, otarcia naskórka twarzy, stłuczenia barku lewego, stłuczenia dłoni prawej, złamania palca II dłoni prawej, które naruszył czynności uszkodzonych narządów ich ciała na okres trwający powyŝej siedmiu dni, zaś Mateusz M. doznał rozległych obraŝeń czaszkowo-mózgowych, które w dniu 12 kwietnia br. spowodowały ustanie pracy układu krąŝenia i w konsekwencji jego zgon w szpitalu. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ wpływ rodzajów uszczerbków na zdrowiu i skutku śmiertelnego na kwalifikowanie zdarzeń drogowych. 3. Na czym polega strona podmiotowa przestępstwa wypadku komunikacyjnego z art. 177 k.k. i czy ma na nią wpływ umyślne lub nieumyślne naruszanie zasad bezpieczeństwa w ruchu pojazdów? ZałoŜenie nr 5 W dniu 24 stycznia br. Mikołaj P. jechał samochodem maki Ford Fiesta nr rej PCH z nadmierną prędkością na ruchliwej jezdni i przy złych warunkach atmosferycznych podjął ryzykowny manewr wyprzedzania, w trakcie którego wpadł w poślizg, tracąc panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w wiatę przystanku autobusowego. Spośród 20 osób przebywających na przystanku, 5 pokrzywdzonych zmarło bezpośrednio w wyniku doznanych obraŝeń, a 2 pokrzywdzonych doznało obraŝeń, które naruszyły czynności narządu ciała na okres powyŝej 7 dni. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ róŝnicę między przestępstwem sprowadzenia katastrofy komunikacyjnej a przestępstwem wypadku drogowego. 3. Na podstawie ustawy o ruchu drogowym i przy wykorzystaniu orzecznictwa SN przedstaw ogólne reguły obowiązujące w ruchu drogowym, w szczególności regułę ograniczonego zaufania, prędkości bezpiecznej. 15

16 ZałoŜenie nr 6 W dniu 27 marca br. Grzegorz K., nie obserwując naleŝycie przedpola jazdy wjechał na skrzyŝowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Budowlanych w P., pomimo palącego się na sygnalizatorze dla jego kierunku ruchu czerwonego światła. W wyniku tego potrącił prawidłowo przechodzącą przez wyznaczone pasami na jezdni i sygnalizacją świetlną przejście dla pieszych Alinę B. Pokrzywdzona Alina B. w wyniku rozległych wewnętrznych obraŝeń zmarła w szpitalu po dwóch tygodniach. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wymień i wyjaśnij okoliczności nadzwyczajnie zaostrzające karę za przestępstwo wypadku komunikacyjnego. 3. WskaŜ na róŝnicę miedzy przestępstwem spowodowania katastrofy komunikacyjnej a przestępstwem sprowadzenia niebezpieczeństwa takiej katastrofy. ZałoŜenie nr 7 W dniu 10 marca br. około godziny w K. przy dojeździe do ulicy Pilskiej, Anna S. kierując samochodem osobowym marki Fiat 126p o nr. rej. PP nie zachowała naleŝytej ostroŝności i nie dostosowała prędkości jazdy do warunków atmosferycznych panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi do rowu, doprowadzając do wywrócenia się pojazdu. W następstwie tego pasaŝer pojazdu, mąŝ Piotr S., doznał obraŝeń w postaci wstrząśnienia mózgu, naruszenia kości nosa z przemieszczeniem odłamków, ran tłuczonych twarzy, skręcenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, naruszającym czynności ciała na czas powyŝej 7 dni. Następnie kierująca pojazdem oddaliła się z miejsca zdarzenia nie czekając na przyjazd policji. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie pojazdu mechanicznego w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 3. Jak naleŝy kwalifikować zachowanie sprawcy katastrofy lub wypadku komunikacyjnego w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia, uwzględniając orzecznictwo SN? ZałoŜenie nr 8 Jan B. w dniu 9 kwietnia br. ok. godz na obwodnicy drogi krajowej nr 11 w miejscowości N., prowadząc samochód osobowy marki Opel Astra, na prostym odcinku jezdni, w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania jadącego przed nim pojazdu marki Daewoo Matiz, kierowanego przez Sławomira P., nie upewnił się, czy posiada dostateczną ilość miejsca do wyprzedzenia - wjechał na lewy pas jezdni, w wyniku czego zajechał drogę nadjeŝdŝa- 16

17 jącemu z przeciwnej strony pojazdowi marki Alfa Romeo, kierowanemu przez Janusza P. Kierowca samochodu Alfa Romeo, chcąc uniknąć czołowego zderzenia, zjechał na prawe pobocze, tracąc panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w przydroŝne drzewo, w wyniku czego obraŝeń ciała doznały jadące z nim dwie pasaŝerki. Halina P. doznała obraŝeń, które naruszyły czynność narządów ciała na okres powyŝej 6 m-cy, a u Barbary P. powstały obra- Ŝenia, które naruszyły czynności narządów ciała na okres powyŝej 7 dni. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów instytucję i konsekwencje prawne kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy. 3. Jak naleŝy zakwalifikować czyn, w którym sprawca zdarzenia drogowego spowodował u innej osoby obraŝenia czynności narządów ciała na okres do 7 dni? ZałoŜenie nr 9 Marian ś. w dniu 16 marca br. w miejscowości Z., kierując samochodem marki Subaru jechał z nadmierną prędkością ok. 125 km/h (przy dozwolonej na tym odcinku drogi prędkości 50 km/h). W pewnym momencie podjął manewr obronny zjazdu na lewy pas ruchu w sytuacji zajechania mu drogi przez wykonujący manewr skrętu w lewo, jadący z przeciwka nieustalony samochód cięŝarowy. W wyniku tego manewru Marian ś. doprowadził do zderzenia się z jadącym z przeciwnego kierunku nieoświetlonym samochodem marki Renault, skutkiem czego jego pasaŝer Mariusz K. doznał pęknięcia serca z krwotokiem do jamy opłucnowej, złamania obustronnego Ŝeber, stłuczenia płuc, pęknięcia wątroby i śledziony, złamania kończyn dolnych i górnej prawej. PasaŜerka pojazdu Renault Hanna W. doznała między innymi: złamania kości podstawy czaszki, rozlanego krwawienia podpajęczynówkowego, obustronnego złamania wieloodłamowego licznych Ŝeber z rozerwaniem przestrzeni między- Ŝebrowych, złamania trzonu mostka, złamania kręgosłupa piersiowego, pęknięcia i stłuczenia płuc, pęknięcia serca i aorty, pęknięcia wątroby i śledziony, wieloodłamowego złamania kości miednicy, które to obraŝenia skutkowały zgonem obu pokrzywdzonych. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij, na czym polega współprzyczynienie się do spowodowania przestępstwa wypadku komunikacyjnego i jakie są tego konsekwencje. 3. WskaŜ krąg osób (uczestników ruchu), które mogą być sprawcami wypadku komunikacyjnego wykorzystując do tego ustawę Prawo o ruchu drogowym i orzecznictwo SN. 17

18 ZałoŜenie nr 10 Józef B. dnia 19 marca br. w W., będąc w stanie nietrzeźwości i przed pierwszym egzaminem na prawo jazdy kat. B kierował samochodem marki Audi A6, utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas jezdni i najechał na idącego prawym poboczem Zenona J., który doznał obraŝeń ciała na czas powyŝej 7 dni, po czym nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu, zbiegł z miejsca zdarzenia. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ, jakie miejsca naleŝy traktować jako miejsca popełnienia przestępstwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wykorzystując do tego orzecznictwo SN. 3. WskaŜ zasady kwalifikowania czynów za ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego a nieudzielenie pomocy. 18

19 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI ZałoŜenie nr 1 Józef Z., z zawodu dekarz, pracował przy układaniu dachówek na dwupiętrowym budynku, znajdującym się wśród pól z dala od osiedli mieszkalnych. Jego wspólnik Eugeniusz K. czuł do Józefa Z. uraz na tle podziału zysków z wykonywanej kiedyś wspólnie pracy. Wykorzystując fakt, Ŝe Józef Z. znajdował się na dachu zajęty pracą, Eugeniusz K. odsunął jedyną drabinę, którą moŝna zejść z dachu. a) Józef Z. pozostał na dachu nie mogąc go opuścić przez około 2 godziny do chwili, gdy przypadkowy przechodzień przystawił na jego prośbę drabinę, b) Józef Z. bez niczyjej pomocy zszedł z dachu po lince piorunochronu, c) Józef Z. zeskoczył z dachu na stojący obok stóg siana, doznając przy upadku urazu w postaci złamania kości nogi. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzeń i uzasadnij je, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów typy kwalifikowane ww. 3. Czy sprawca całego zdarzenia w sytuacji opisanej w pkt c) będzie ponosił odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu u Józefa Z.? Uzasadnij i ustal, czy zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem sprawcy a uszczerbkiem w rozumieniu k.k. 4. Ustal tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 2 Paweł W., posądzając swoją Ŝonę Annę o to, Ŝe go zdradza, postanowił raz uniemoŝliwić jej wyjście z domu. Wiedząc o tym, Ŝe cierpi ona na astygmatyzm, wychodząc z domu do pracy zabrał jej okulary, bez których Ŝona praktycznie nie mogła poruszać się, nie naraŝając się na nieszczęśliwy wypadek. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. W jaki sposób sprawca moŝe pozbawić wolności pokrzywdzonego? 3. Z jakimi przepisami moŝe pozostawać w zbiegu przestępstwo pozbawienia wolności? 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 3 W miejscowości K. doszło do nieporozumień na tle uŝytkowania spornego gruntu między rolnikami Adamem J. i Franciszkiem N. Podczas pobytu w miejscowym barze Adam J. odgraŝał się, Ŝe podpali zabudowania Franciszka N. Ten, dowiedziawszy się o groźbach Adama J., zorganizował nocne dyŝury członków swojej rodziny, mające ustrzec go przed podpa- 19

20 leniem, gdyŝ obawiał się zrealizowania groźby, tym bardziej, Ŝe w tej miejscowości miało juŝ miejsce kilka poŝarów. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcia: groźba karalna i groźba bezprawna. 3. WskaŜ przestępstwa, w których groźba bezprawna stanowi szczególne znamię strony przedmiotowej. 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 4 Kazimierz K. zagroził przypadkowo spotkanemu na ulicy Ryszardowi T., Ŝe zabije jego dziecko. Ryszard T. będąc kiedyś kierowcą taksówki spowodował wypadek drogowy, w którym dziecko Kazimierza K. doznało obraŝeń ciała. Ryszard T. zaniepokoił się i od tego dnia wynajął ochronę dla dziecka, bojąc się o jego bezpieczeństwo. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. W jakiej formie i za pomocą jakich środków moŝe być przekazana treść groźby pokrzywdzonemu? Czy sprawca musi sam osobiście grozić pokrzywdzonemu? Czy gro- Ŝący musi nosić się z zamiarem zrealizowania tej groźby? 3. WskaŜ na związek przyczynowo-skutkowy i skutek przy powyŝszym przestępstwie. 4. Ustal tryb ścigania oraz formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 5 Janowi A. przysługiwało prawo drogi przez teren stanowiący własność Jerzego B. Jerzy B. bezpodstawnie zaŝądał od Jana A. opłaty miesięcznej w wysokości 100 zł z tego tytułu. Jan A. nie zgodził się na to. Jerzy B. w związku z tym na trasie, z której korzystał Jan A. wykopał szeroki rów, przez co zmusił sąsiada do dokonywania objazdów wydłuŝających jego drogę o 2 km. 1. Czy zachowanie Jerzego B. stanowi przestępstwo? 2. Wyjaśnij pojęcia przemocy w znaczeniu: przemoc wobec osoby i przemoc wobec rzeczy, posługując się orzecznictwem SN. 20

21 ZałoŜenie nr 6 Antoni K. udał się na zabawę do sąsiedniej wsi M. PoniewaŜ jednak między młodzieŝą obu wsi stosunki były napięte, Zygmunt E., Jan O. i Edmund Z. - mieszkańcy wsi M. zagrozili Antoniemu K., Ŝe jeŝeli wejdzie na zabawę, zostanie dotkliwie pobity. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij róŝnice pomiędzy działaniem, zaniechaniem a znoszeniem działania, podaj przykłady. 3. Kiedy zmuszanie osoby do zwrotu wierzytelności stanowi przestępstwo? 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego i uzasadnij. ZałoŜenie nr 7 Jan K. i Ireneusz B., będąc juŝ pod wpływem alkoholu, chcieli jeszcze dopić ostatnią butelkę. Z uwagi na to, Ŝe niedaleko znajdowały się ogródki działkowe, postanowili tam pójść i wejść do jakiegoś domku. Tak teŝ zrobili. Przeszli przez ogrodzenie, wytrychem otworzyli drzwi i weszli do środka domku letniskowego, aby wypić zawartość butelki. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie naruszenia miru domowego. 3. Wyłoń róŝnice pomiędzy włamaniem a naruszeniem miru domowego. 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 8 Grupa młodzieŝy szkolnej ze szkoły średniej, będąc na wakacjach przybyła do miejscowości wczasowej z zamiarem rozbicia swych namiotów na polu namiotowym. Nie znajdując tam miejsca, na swoje obozowisko wybrali ogrodzoną działkę naleŝącą do Franciszka K. bez uzyskania jego zgody. Prośby Franciszka K. o opuszczenie jego posesji nie dały Ŝadnego rezultatu. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją. 2. Jakie pomieszczenia podlegają ochronie przed naruszeniem miru domowego? 3. Czy moŝliwe jest popełnienie przestępstwa naruszenia miru domowego w pomieszczeniach naleŝących do instytucji państwowych? 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania przygotowawczego. 21

22 ZałoŜenie nr 9 Janusz M. zwabił do swojego mieszkania 16-letnią sąsiadkę Magdę B. pod pozorem załatwienia tzw. firmowej odzieŝy. Obietnicą podarowania wybranej przez nią garderoby, nakłonił ją do rozebrania się, a następnie dotykał i całował jej narządy płciowe oraz piersi, doznając przy tym silnego podniecenia, po czym za jej zgodą odbył z nią stosunek płciowy. Całość sfilmował ukrytą kamerą i umieścił na portalu You Tube. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ przypadki ochrony w kodeksie karnym małoletnich (do lat 18) przed wykorzystaniem seksualnym. 3. W jaki sposób moŝna rozpowszechniać nagi wizerunek osoby w rozumieniu art. 191a k.k.? 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 10 Janusz W. przebywając w lokalu Hades w P. zaproponował poznanej Marzenie B. wyjazd do pracy w Anglii. Z rozmowy wynikało, Ŝe będzie to praca w charakterze pomocy domowej u jego dobrych znajomych. Po przyjeździe na miejsce okazało się, Ŝe praca nie jest aktualna, a Marzena B. została zmuszona, poprzez groŝenie jej oszpeceniem twarzy, do uprawiana prostytucji. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Określ pojęcie groźby bezprawnej. 3. Wyjaśnij pojęcie zwabienie osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą. ZałoŜenie nr 11 Olga K., będąc właścicielką salonu fryzjerskiego w P., zaproponowała swojej znajomej Iwonie M. dobrze płatną pracę fryzjerki za granicą w Danii. Olga K, w porozumieniu ze znajomymi męŝczyznami miała naganiać do pracy w Danii młode kobiety do pracy. Za kaŝdą dziewczynę miała dostać 500 zł. Olga K. zorganizowała w porozumieniu z męŝczyznami wyjazd. Na miejscu okazało się, Ŝe Iwona M. została zmuszona do pracy w agencji towarzyskiej w celu świadczenia usług seksualnych, poprzez wielokrotne bicie jej po całym ciele przez dwóch męŝczyzn. 22

23 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. Jakimi metodami w rozumieniu k.k. moŝna zmusić osobę pokrzywdzoną do uprawiania prostytucji i z jakimi przepisami k.k. moŝe pozostawać w zbiegu to przestępstwo? 3. Wymień typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia. 4. Określ tryby ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 12 Artur P. na dyskotece w W. poznał 20-letnią Monikę L., której obiecał wspólną przyszłość. W trakcie rozmowy ustalił, Ŝe posiada ona przy sobie dowód osobisty. Pod koniec spotkania wsypał do jej kieliszka mocny środek nasenny i odprowadził dziewczynę do swojego samochodu. Następnie, gdy dziewczyna zasnęła przewiózł ją przez granicę do Berlina. Na miejscu Monika L. zmuszana była, poprzez kilkukrotne uderzenie w okolice brzucha, do uprawiana prostytucji. Po dwóch tygodniach uciekła do Polski i złoŝyła zawiadomienie o przestępstwie. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie przestępstwa względnie wnioskowego. 3. Wyjaśnij pojęcie stan nieprzytomności do powyŝszego NawiąŜ do orzecznictwa SN i podaj przykłady. ZałoŜenie nr 13 Mariusz C. został skazany za przestępstwo z art k.k., za które odbył karę pozbawienia wolności w okresie od do r. W marcu 2010 r., zaproponował Annie G. pracę za granicą w charakterze tancerki w lokalu rozrywkowym. Po przyjeździe do Włoch, Anna G. była zmuszana przez Mariusza C., który poprzez bicie, wyzywanie, groŝenie i szantaŝowanie ujawnieniem kompromitujących zdjęć w Internecie, zmusił ją do świadczenia usług seksualnych, za które pobierał od klientów opłaty. Po upływie około 6 miesięcy Anna G. uciekła do Polski i złoŝyła zawiadomienie o przestępstwie. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Podaj i wyjaśnij elementy recydywy z art kk. 3. Wyjaśnij pojęcie przestępstwo podobne. 23

24 ZałoŜenie nr 14 Bernard ś. dostarczył za odpłatnością 1000 euro właścicielowi domu publicznego w Z. Piotrowi W. prostytutkę Roksanę J. w celu uprawiania prostytucji. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Zdefiniuj pojęcie handel ludźmi. 3. Wyjaśnij pojęcie inna czynność seksualna niŝ obcowanie płciowe. ZałoŜenie nr 15 Kazimierz Z., w bliŝej nieustalonych datach od września 2009 r. do 13 stycznia 2010 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nabył od J.F. małoletnią M.K., a następnie czerpał korzyści majątkowe z prostytucji uprawianej przez nią oraz przez M.N. i dwie inne kobiety, a takŝe takowe czynności ułatwiał poprzez udostępnienie ku temu pomieszczeń. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Określ pojęcie prostytucji. 3. Wyjaśnij pojęcie kuplerstwa, wykorzystując orzecznictwo SN. Podaj przykłady takiego zachowania. ZałoŜenie nr 16 W dniu 5 marca br. do KPP w P. zgłosiła się Mariola Z. zam. P. ul. Bydgoska 12, która złoŝyła zawiadomienie o przestępstwie. Z treści tego zawiadomienia wynikało, Ŝe w dniu 20 lutego br. wspólnie ze swoim chłopakiem Dariuszem B. wyjechała do Berlina. W trakcie pobytu Dariusz B. zaoferował jej pracę w barze u znajomego w charakterze kelnerki. Na następny dzień okazało się, Ŝe będzie pracowała w domu publicznym jako prostytutka, a jej chłopak sprzedał ją za kwotę 1000 euro, którą będzie musiała odpracować. W dniu 4 marca wykorzystując nieuwagę właściciela uciekła do Polski. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ związek i konsekwencje dla kwalifikacji prawnej między przestępstwem doprowadzenia do uprawiania prostytucji a przestępstwem zgwałcenia. 3. Wyjaśnij pojęcie sutenerstwa, wykorzystując orzecznictwo SN. Podaj przykłady na takie zachowania. 24

25 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI ZałoŜenie nr 1 Janina K. wracając z pracy w godzinach nocnych w parku miejskim w P. została zaatakowana przez nieznajomego męŝczyznę. MęŜczyzna popchnął kobietę w krzaki, w wyniku czego przewróciła się, a następnie pod groźbą uszkodzenia ciała napastnik doprowadził do odbycia z nią stosunku płciowego, wbrew jej woli. 1. Podaj kwalifikację prawną czynu i uzasadnij, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie obcowania płciowego. 3. Na czym polega róŝnica między przemocą wobec osoby, a przemocą skierowaną na rzecz według orzecznictwa Sądu NajwyŜszego? Podaj przykłady. ZałoŜenie nr 2 Dominik F., idąc ul. Bydgoską w P. podszedł do samotnie idącej kobiety i zapytał ją, gdzie moŝna kupić papierosy. Po upewnieniu się, Ŝe w pobliŝu nie ma osób postronnych, chwycił ofiarę za kurtkę i przyłoŝył jej nóŝ do szyi. Następnie zmusił kobietę do wejścia w bramę, gdzie pod groźbą pozbawienia Ŝycia doprowadził do odbycia stosunku płciowego wbrew jej woli. Odchodząc zabrał jej z torebki 450 zł. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ na róŝnice między groźbą bezprawną a groźbą karalną. 3. Podaj typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia i wskaŝ przykłady. 4. Ustal tryb ścigania oraz formę prowadzonego postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 3 Barbara P. wracając z dyskoteki Browar w P. około godz w wyniku upojenia alkoholowego słabo się poczuła i usiadła na ławce. Fakt ten zauwaŝył przechodzący obok Damian R., który przysiadł się do śpiącej Barbary P., po czym zaczął dotykać jej narządów płciowych. 1. Podaj i uzasadnij kwalifikację prawną zdarzenia, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 25

Niebezpieczna służba policjanta w faktach

Niebezpieczna służba policjanta w faktach SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH Niebezpieczna służba policjanta w faktach Opracowanie: podinsp. mgr Piotr Chmielewski ZAKŁAD WYSZKOLENIA SPECJALNEGO Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2012 Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy SZKOŁA POLICJI w PILE Zakładu Taktyki i Technik Interwencji Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy Opracowanie: sierŝ. Sławomir Butkiewicz grudzień 2007 Redakcja językowa i korekta Waldemar

Bardziej szczegółowo

WÓJT POLECA ŻEBERKA PO PIASKOWSKU

WÓJT POLECA ŻEBERKA PO PIASKOWSKU fot. Stephen Fore / Fotolia.com Sprawdź, ile zapłacisz za wykroczenie! Najświeższy taryfikator dziś w dodatku ITP DZIŚ W NUMERZE e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr 30 (620) 29 lipca 2011 ISSN 1508-6720

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W KONTEKŚCIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. ALARMUJĄCE STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. art. 294 k.k.)

Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. art. 294 k.k.) SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Prawa Jolanta Curyło Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. art. 294 k.k.) luty 2011 1 Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Jolanta Curyło Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 02.04.2008 r.

Olsztyn, 02.04.2008 r. Olsztyn, 02.04.2008 r. I A 060/21/08 SERWIS PRASOWY NR 4/08 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE I. Postępowania w toku: 1. postanowieniem z dnia 19.02.2008 r. Prokurator Rejonowy w Kętrzynie wszczął śledztwo

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na Czas PodróŜy dla Klientów MEDICOVER Karta PodróŜna oraz Opieka

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na Czas PodróŜy dla Klientów MEDICOVER Karta PodróŜna oraz Opieka Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na Czas PodróŜy dla Klientów MEDICOVER Karta PodróŜna oraz Opieka w PodróŜy. DZIAŁ I DZIAŁ II - DZIAŁ III - DZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

JESTEM POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM

JESTEM POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM JESTEM POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM I CO DALEJ? INFORMATOR DLA POKRZYWDZONEGO JOANNA ADAMIEC, JAKUB GARNCARZ, SZYMON GOLIŃSKI, MAGDALENA KRYCZKO, BARTOSZ KWIATKOWSKI, MIKOŁAJ MAŁECKI, IRMINA PAWLIK, GRZEGORZ

Bardziej szczegółowo

Nyscy siatkarze szukają sponsorów chwaląc się sukcesem sprzed lat. Niestety wygląd starej tablicy nikogo nie może przyciągnąć... Ludzie: Anna Kawecka

Nyscy siatkarze szukają sponsorów chwaląc się sukcesem sprzed lat. Niestety wygląd starej tablicy nikogo nie może przyciągnąć... Ludzie: Anna Kawecka str. 2 10-16 marca 2015 LICZBA TYGODNIA LICZBA TYGODNIA 11 ton śmieci wywiezionu już w tym roku z dzikich wysypisk w Nysie CYTAT TYGODNIA Obiektywnie Zdanie niepoprawne Gwiazda Konga pod żyrandolem Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra, dnia 28 stycznia 2009 roku

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra, dnia 28 stycznia 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra, dnia 28 stycznia 2009 roku I A 06/5/09 KOMINIKAT PRASOWY nr 1/09 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Akt oskarżenia przeciwko zabójcy 3,5-letniego

Bardziej szczegółowo

Lekarka zawiniła, rodzice walczą

Lekarka zawiniła, rodzice walczą Ruszyły prace przygotowawcze do budowy obwodnicy s. 12 OGŁ OSZENIA Tym razem piszę o przyszłości finansowej każdego z nas, a więc o zabezpieczeniu na stare lata. Zachęcamy do lektury dodatku Aspirant Fortuna

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

OPIEKUNKI PŁACZĄ, DYREKTORKA RYSUJE

OPIEKUNKI PŁACZĄ, DYREKTORKA RYSUJE W PREZENCIE KALENDARZ 2012 CHOCZ SZKOŁA BEZ SZATNI s. 15 48 STRON OGŁ OSZENIE Nr 49 (744) 9 grudnia 2011 ISSN 1429-1975 Nr indexu 343811 Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT) DOBRZYCA OPIEKUNKI PŁACZĄ, DYREKTORKA

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 39. Nr 3 (155) Marzec 2008 NOWINY GNIEWSKIE. Wypadki. Włamania. Alkohol. Nowiny Gniewskie 3/2008 1

Dodatek nr 39. Nr 3 (155) Marzec 2008 NOWINY GNIEWSKIE. Wypadki. Włamania. Alkohol. Nowiny Gniewskie 3/2008 1 B Ą D Ź B E Z P I E C Z N Y Dodatek nr 39 Nr 3 (155) Marzec 2008 NOWINY GNIEWSKIE Wypadki Alkohol Włamania Nowiny Gniewskie 3/2008 1 Bezpieczna impreza 6 Reguł, które pomogą Ci zorganizować bezpieczną

Bardziej szczegółowo

MILIONY WŁADZY. Ile jarociniacy zarobili na festiwalu? s. 10. Ciężarówka wbiła autobus w drzewo. Z siekierą na kobietę, z widłami na policjantów

MILIONY WŁADZY. Ile jarociniacy zarobili na festiwalu? s. 10. Ciężarówka wbiła autobus w drzewo. Z siekierą na kobietę, z widłami na policjantów Jarocin Mikołaj Kostka: To bratanek byłego burmistrza wysyłał SMS-y s. 14 Żerków Prawdziwa burza wokół MCT s. 7 Ciężarówka wbiła autobus w drzewo s. 5 Nr 30 (1241) 25 lipca 2014 ISSN 1230-851X Nr indeksu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Warunki ubezpieczenia Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez AXA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

NOWE MEBLE NIEMIECKICH PRODUCENTÓW W LUBINIE

NOWE MEBLE NIEMIECKICH PRODUCENTÓW W LUBINIE Jaworzyńska w budowie>>>2 Chciał zabić za tatara >>>10 7 12 DNI Legnica-Lubin TYGODNIK BEZPŁATNY marca 2014, nr 9 (50) ROK 3, Nakład 10 000 egz. ISSN 2300-1577 o g ł o s z e n i e Wydał wojnę leniwej policji

Bardziej szczegółowo

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE 2 GAZETA JAROCIŃSKA 29 (1084) 22 lipca 2011 www.jarocinska.pl

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Spis treści: Wstęp.. 3 Naruszenie praw dziecka 6 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania. 6 Być świadkiem uprawnienie czy utrudnienie?..

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓśY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Gold i Platinum wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Bardziej szczegółowo

Obecnie podawana jest godz. 17.17 jako godzina zamachu, zob.: L. Accatoli, Jan Paweł II Wielki, Wrocław 2006, s. 126. 2

Obecnie podawana jest godz. 17.17 jako godzina zamachu, zob.: L. Accatoli, Jan Paweł II Wielki, Wrocław 2006, s. 126. 2 art. 18 1 k.k. w zw. z art. 148 1 k.k. i art. 156 1 pkt 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Bardziej szczegółowo

Śmiertelna czołówka z tirem

Śmiertelna czołówka z tirem e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT) Przekaż swój 1% dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. s. IV Śmiertelna czołówka z tirem POGORZELA Śnieżycę

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Cywilnego

Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski prowadził prace mające na celu przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego w obszarze dotyczącym małoletnich i ewentualne

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANI. Jak zginęła pracownica dobrzyckiego zakładu zielarskiego? do grobu mówi właściciel firmy.

POSZUKIWANI. Jak zginęła pracownica dobrzyckiego zakładu zielarskiego? do grobu mówi właściciel firmy. OGŁ OSZENIE Nr ISSN 1429-1975 Cena 2,20 zł w tym 0% VAT redakcja@zycie-pleszewa.pl Nr indexu 343811 POSZUKIWANI Każdego roku w całej Polsce jest poszukiwanych bądź ginie bez wieści kilkanaście tysięcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna od przemocy domowej

Bądź bezpieczna od przemocy domowej Bądź bezpieczna od przemocy domowej Broszura bezpłatna, wydrukowana w ramach projektu: Wojewódzki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, finansowanego przez Wojewodę Lubuskiego w ramach

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 4 (8) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo