Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego"

Transkrypt

1 SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Prawa Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego ZałoŜenia do ćwiczeń pod red. Jolanty Curyło i Leszka Gruntkowskiego luty

2 Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Leszek Gruntkowski Jolanta Curyło Redakcja techniczna Leszek Gruntkowski Jolanta Curyło Druk Lilla Bukłaha Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał pomocniczy do zajęć Zastępca Komendanta insp. Witold St. Majchrowicz Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile Wydanie I Druk: Pracownia poligraficzna SP w Pile Nakład... egz., zam. nr... Piła

3 Spis treści PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO śyciu I ZDROWIU... 4 (oprac. Alina Dowejko) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI (oprac. Krzysztof Sawicki) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI (oprac. Krzysztof Dereniowski, Krzysztof Sawicki) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI (oprac. Marek Rychel) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE (oprac. Józef Pankiewicz, Krzysztof Sawicki) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (oprac. Zbigniew Małecki) PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE (Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, oszustwa, kradzieŝe z włamaniem) (oprac. Leszek Gruntkowski) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW (oprac. Krzysztof Wróblewski) KRADZIEśE (oprac. Jolanta Curyło) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU (oprac. Anna Rudnicka) 3

4 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO śyciu I ZDROWIU ZałoŜenie nr 1 Włodzimierz J., Ryszard G. i Jacek P. w dniu 28 czerwca br. jadąc samochodem ulicą Wodną w S. zauwaŝyli samochód m-ki Mercedes z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi, którym jechali męŝczyźni o ciemnej karnacji. Włodzimierz J. stwierdził, Ŝe naleŝałoby posprzątać, bo za duŝo śmieci się zjeŝdŝa. Kierujący pojazdem Ryszard G. zjechał na lewy pas jezdni i jechał równolegle z Mercedesem. Włodzimierz J. i Jacek P. oddali kilka serii strzałów do samochodu z karabinków KBK AK kal. 7,62. W wyniku tego, kierujący pojazdem Wilhelm C. doznał ran postrzałowych głowy i klatki piersiowej i zmarł śmiercią gwałtowną; Gerhard B. doznał rany postrzałowej uda prawego z wieloodłamowym złamaniem rzepki i kłykcia przyśrodkowego kości udowej powodującej uszkodzenie ciała na okres powyŝej 7 dni, zaś Christian K. nie został trafiony Ŝadnym pociskiem. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij oraz podaj istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. WykaŜ związek przyczynowo-skutkowy i skutek przestępstwa zabójstwa. 3. Wymień i scharakteryzuj formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa, zwracając szczególną uwagę na współsprawstwo. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 2 W dniu 12 lipca br. w miejscowości J. Zdzisław C. podszedł do przechodzącej w mało uczęszczanej okolicy parku miejskiego ElŜbiety B., uderzył ją wielokrotnie drewnianą, cięŝką pałką w głowę, dłonie i inne części ciała, powodując u niej - wg oceny biegłego z zakresu medycyny sądowej - cięŝkie uszkodzenie ciała w postaci ran tłuczono-rąbanych prawej połowy głowy z licznymi złamaniami kości skroniowej i ciemieniowej prawej z wgnieceniem fragmentu łuski kości skroniowej średnicy około 8 x 5 cm, stłuczenie mózgu i obrzęk prawego płata skroniowego i czołowego, złamanie kości łokciowej oraz piątej kości śródręcza ręki lewej, a następnie nieprzytomnej zabrał, w celu przywłaszczenia, 100 zł i uciekł. ZauwaŜył to przechodzący obok Włodzimierz J. i natychmiast wezwał karetkę pogotowia. Biegły stwierdził, Ŝe ElŜbieta B. przeŝyła, gdyŝ udzielono jej natychmiastowej i niezbędnej pomocy medycznej. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij, na czym polega cięŝki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu kodeksu karnego. 3. Scharakteryzuj stronę podmiotową przestępstwa cięŝkiego uszczerbku, kwalifikowanego z uwagi na następstwo czynu. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 4

5 ZałoŜenie nr 3 Stanisław R. i Zygmunt B. pracowali razem w firmie budowlanej Krzysztofa K. W dniu 18 lutego br. wykańczali pomieszczenie biurowe w miejscowości G. Od rana spoŝywali piwo, potem Krzysztof K. na zakończenie dnia przywiózł im 0,5 litra wódki. MęŜczyźni spoŝywali wspólnie alkohol, w pewnym momencie pokłócili się i Stanisław R. popchnął Zygmunta B. Ten uderzył się w głowę i stracił przytomność. Uderzenie spowodowało u niego złamanie kości pokrywy i podstawy czaszki po stronie lewej i drobny, dłuŝej trwający wylew krwawy nadoponowy. Następnie w celu zatarcia śladów przestępstwa męŝczyźni wsiedli do samochodu marki śuk. Krzysztof K. prowadził samochód, a Stanisław R. i Zygmunt B. jechali w skrzyni ładunkowej. Stanisław R. zrzucił nieprzytomnego Zygmunta B. ze skrzyni ładunkowej na oblodzony asfalt, gdy Krzysztof K. zwolnił na skrzyŝowaniu dróg. ZauwaŜył to nadjeŝdŝający Tomasz G., który usunął z jezdni Zygmunta B. i wezwał pogotowie ratunkowe. W następstwie doznanych obraŝeń, mimo hospitalizacji, Zygmunt B. zmarł, nie odzyskawszy przytomności. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wymień formy stadialne i zjawiskowe popełnienia 3. Wyjaśnij pojecie zamiaru ewentualnego (wynikowego) na powyŝszym przykładzie. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 4 MałŜeństwo Aleksandry K. i Łukasza K. nie było udane. Łukasz K. naduŝywał alkoholu i pod jego wpływem wywoływał awantury, bił Ŝonę i dzieci. W dniu 10 czerwca br. Łukasz K. wrócił pijany do domu około godz , nie był w dobrym nastroju. TuŜ po wejściu do mieszkania w przedpokoju uderzył swojego syna Mikołaja, ten upadł i stracił przytomność, potem Łukasz K. ruszył w kierunku Ŝony z okrzykiem teraz twoja kolej. Aleksandra K. chwyciła leŝący nieopodal na stole nóŝ kuchenny i ugodziła Łukasza K. w klatkę piersiową powodując u niego obraŝenia ciała w postaci rany ciętej w okolicy lewej brodawki sutkowej, IV przestrzeni międzyŝebrowej z odmą płucną, pourazową, lewostronną z krwiakiem opłucnej lewej. Natychmiast 14-letnia córka małŝeństwa K. Iwona zadzwoniła po pogotowie ratunkowe, które szybko udzieliło pomocy lekarskiej Łukaszowi K. Łukasz K. spędził 6 miesięcy w szpitalu, a obraŝenia ciała spowodowały u niego długotrwałą chorobę. 1. Podaj kwalifikację prawną czynów Łukasza K. i Aleksandry K., uzasadnij, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona czynów. 2. WykaŜ znamiona przestępstwa fizycznego znęcania się. 3. Omów instytucję obrony koniecznej. 4. Podaj tryb ścigania i formy postępowania przygotowawczego. 5

6 ZałoŜenie nr 5 18-letni Marek M. skończył szkołę zawodową i nie podjął Ŝadnej pracy, postanowił najpierw odpocząć i wybrać się na wakacje. Nie miał jednak środków finansowych. W dniu 2 czerwca br. udał się do swojego 80-letniego dziadka Ludwika M. mieszkającego w sąsiadującej wiosce J. Po wejściu do domu zaŝądał od dziadka pieniędzy potrzebnych mu na wakacyjny wyjazd. Dziadek stwierdził, Ŝe ma trochę oszczędności, ale potrzebne mu są na zakup opału na zimę. Wtedy Marek M. chwycił stojącą w sieni siekierę i uderzył Ludwika M. kilkakrotnie obuchem w głowę, po czym zabrał mu w celu przywłaszczenia zł i 120 dolarów USA. Ludwik M. doznał pęknięcia kości potylicznej, krwiaka podtwardówkowego czaszki, krwiaka podpajęczynówkowego mózgu. Po kilku godzinach odnalazła Ludwika M. sąsiadka Halina G., która wezwała pogotowie ratunkowe. W dniu 6 czerwca br. Ludwik M. zmarł w szpitalu na skutek obraŝeń spowodowanych przez wnuka. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojecie niebezpiecznego przedmiotu nawiązując do typu kwalifikowanego rozboju oraz bójki i pobicia z uŝyciem niebezpiecznego przedmiotu. 3. WykaŜ cel i zamiar działania sprawcy na powyŝszym przykładzie. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 6 Czesława S. była kobietą samotną, mieszkała w mieszkaniu komunalnym w K., które wcześniej zajmowała jej zmarła przed kilkoma laty babcia. Czesława S. prowadziła nieuregulowany tryb Ŝycia, nie stroniła od alkoholu. Gdy dowiedziała się, Ŝe jest w ciąŝy była z tego bardzo niezadowolona. Od początku nie dbała o dziecko, systematycznie nie karmiła lub podawała jedzenie w bardzo małych ilościach, kiedy płakało biła je po całym ciele, zaniedbywała higienę dziecka. W dniu 17 lutego br. zmarła ośmiomiesięczna Anna S. Biegły stwierdził, Ŝe przyczyną śmierci było zaniechanie opieki, co spowodowało skrajne wyniszczenie organizmu w postaci zaniku tkanki podskórnej i śródnarządowej, zaniku śledziony, grasicy i kory nadnerczy. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów odpowiedzialność za przestępstwa skutkowe popełnione z zaniechania. 3. Z jakich przepisów wynika obowiązek opieki rodziców nad małoletnimi dziećmi? 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 6

7 ZałoŜenie nr 7 Leszek S. uŝytkował samochód m-ki VW Golf, w posiadanie którego wszedł w ten sposób, Ŝe zaŝądał w ciągu tygodnia wydania samochodu pod groźbą podpalenia warsztatu i pobicia dziecka. Właściciel samochodu Julian B. poprosił Marcina G., Ŝeby odzyskał dla niego pojazd, dając mu w tym celu zapasowy komplet kluczy. Za pomocą tych kluczy Julian B. następnego dnia dostał się do samochodu stojącego na parkingu przed lokalem i przekazał samochód właścicielowi. Leszek S. postanowił się zemścić na Marcinie G., poprosił o pomoc swoich kolegów Rafała R. i Zbigniewa W. Kilka dni później pojechali nad Zalew Koszycki w P., wiedząc Ŝe będzie tam Marcin G. Podjechali samochodem na odległość około 15 metrów od spacerującego z psem Marcina G. Samochodem kierował Rafał R. Zbigniew W. siedzący obok kierowcy wysiadł z samochodu i oddał cztery strzały z broni palnej w kierunku Marcina G., który został mu wskazany przez Leszka S. siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu. W wyniku tego Marcin G. doznał obraŝeń ciała w postaci rany postrzałowej lewej strony klatki piersiowej oraz dwóch Ŝeber, które to obraŝenia naruszyły czynności narządów jego ciała na czas dłuŝszy niŝ siedem dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. Podaj pojęcie i rodzaje uszczerbków na zdrowiu. 3. WykaŜ na podstawie powyŝszego załoŝenia formy stadialne i zjawiskowe. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 8 W nocy z 5/6 stycznia br. Arkadiusz J. i Marcin J. spoŝywali alkohol wraz z Janem B. w jego mieszkaniu. Podczas picia alkoholu między Marcinem J. a Janem B. doszło do kłótni i szarpaniny. W jej trakcie Marcin J. dwukrotnie uderzył Jana B. w twarz. Wskutek upadku na podłogę Jan B. rozbił łuk brwiowy. Polecił wtedy, aby bracia Arkadiusz i Marcin J. opuścili jego mieszkanie. Marcin J. i Arkadiusz J. poszli do swojego wuja Artura J., skarŝąc się, Ŝe Jan B. wygonił ich z mieszkania. Artur J. udał się około godz rano wraz z Marcinem J i Arkadiuszem J. do mieszkania Jana B. Pijany Jan B. spał na swoim łóŝku. Artur J. podszedł do śpiącego i zaczął go bić pięściami i łokciami po twarzy oraz głowie, a takŝe uderzył go swoją głową w twarz. Kilkakrotnie kopnął go w głowę. Potem powtórzył to kilkakrotnie. W trakcie zajścia polecił Janowi B. aby ten przeprosił Arkadiusza J. za swoje wcześniejsze zachowanie. Pomimo, Ŝe Jan B. zrobił to, Artur J. ponownie zaczął go bić. Gdy Artur J. zauwaŝył, Ŝe Jan B. nie oddycha powiadomił telefonicznie pogotowie ratunkowe podając się za Marcina J., po czym wszyscy opuścili mieszkanie. Po przebraniu się w swoim mieszkaniu w czyste ubranie, Artur J. zaniósł zakrwawioną odzieŝ w torbie do konkubiny Anety P. Następnie wrócił z Marcinem J. na miejsce zdarzenia, gdzie zastał policję i lekarza pogotowia, który stwierdził zgon Jana B. Biegły stwierdził, Ŝe bezpośrednią przyczyną zgonu było zachłyśnięcie się krwią w następstwie rozległych obraŝeń twarzoczaszki i masywnego krwotoku. 7

8 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. Scharakteryzuj stronę przedmiotową przestępstwa zabójstwa i nieumyślnego spowodowania śmierci. 3. WykaŜ róŝnice między zabójstwem, nieumyślnym spowodowaniem śmierci a uszkodzeniem ciała ze skutkiem śmiertelnym, porównując stronę podmiotową tych przestępstw. 4. Podaj tryby ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 9 Zdzisław i Maria W. byli małŝeństwem od 20 lat. Z uwagi na nieporozumienia powstałe miedzy nimi, Maria W. wyprowadziła się z domu i zamieszkała wraz z Januszem P. w miejscowości G. Od tego czasu pozostawali oni w konkubinacie. Po pewnym czasie Maria W. wróciła do męŝa, z czym nie mógł się pogodzić jej konkubent. Pewnego dnia Janusz P. przyjechał swoim samochodem przed dom małŝeństwa W., wysiadł z samochodu i skierował się w stronę drzwi wejściowych do mieszkania. Widząc to przez okno Zdzisław W. wyszedł do przedsionka domu. Janusz P. wszedł do tego pomieszczenia, po czym zaczął szarpać Zdzisława W. W trakcie szamotaniny Janusz P. trzymając w prawym ręku nóŝ kuchenny, który zabrał ze sobą z domu, zagroził Zdzisławowi W. pozbawieniem go Ŝycia i natychmiast po tym ugodził go noŝem w jamę brzuszną. W trakcie szamotaniny usiłował jeszcze raz ugodzić noŝem Zdzisława W., ale Maria W. wkroczyła między męŝczyzn, a Zdzisław W. wykorzystując to wytrącił nóŝ z ręki Janusza P. i uciekł na podwórko, gdzie sąsiedzi udzielili mu pomocy. W swojej opinii biegły stwierdził, Ŝe na skutek uderzenia noŝem Zdzisław W. doznał rany kłutej powłok brzucha z uszkodzeniem w przebiegu jej kanału pętli jelita cienkiego oraz naczynia tętniczego korzenia jelita z masywnym krwotokiem wewnętrznym do jamy otrzewnej, skutkującym objawami wstrząsu krwotocznego i następową niedokrwistością wymagającą przetoczenia krwi i płynów krwiozastępczych. Ponadto, zdaniem biegłych, nieuniknionej śmierci Zdzisława W. zapobiegło jedynie wdroŝone w odpowiednim czasie, leczenie chirurgiczne oraz intensywne leczenie krwiozastępcze. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij istotę usiłowania, jego rodzaje i konsekwencje prawne. 3. Określ skutki w zakresie odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego w przypadku ustalenia niepoczytalności lub w znacznym stopniu jej ograniczenia. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 8

9 ZałoŜenie nr 10 W nocy z 23 na 24 kwietnia br. w K. idącego ulicą Wrocławską Łukasza T. zaatakowało dwóch męŝczyzn Tomasz K. i Piotr W. Podeszli do Łukasza T. i uderzyli go w tył głowy, doprowadzając do jego przewrócenia się, a następnie leŝącego juŝ, kopali po całym ciele. Obok nich stał ich kolega, który wykrzykiwał: dołóŝcie mu, by się więcej tu nie szwędał! Potem powiedzieli mu Ŝeby nie chodził po ich dzielnicy i odeszli. Łukasz T. udał się do szpitala powiatowego w K., gdzie stwierdzono u niego złamanie kości promieniowej prawej, kości nosa z przemieszczeniem i ogólne potłuczenia głowy. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Ustal, czy podŝeganie moŝe nastąpić przed, w trakcie lub po popełnieniu czynu. Podaj zasadę i wyjątki w tym zakresie, wykorzystując orzecznictwo SN. Jaka jest odpowiedzialność karna podŝegacza do bójki lub pobicia w trakcie tych czynów? 3. WykaŜ róŝnice między przestępstwem bójki a pobicia w kodeksie karnym. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 11 W dniu 24 czerwca br. Cecylia W. spoŝywała alkohol ze swoimi znajomymi Zdzisławem G. i Jarosławem B. w swoim mieszkaniu w W. Oprócz niej, w mieszkaniu była jej matka i dwoje dzieci: Krystian W. i Patryk W. Około godz mieszkanie opuścili Zdzisław G. i Jarosław B. Około godz do domu wrócił konkubent Cecylii W. Jaromir F., który zdenerwował się na widok pijanej Cecylii W. i zaczęła się kłótnia. W jej trakcie Jaromir F. chwycił Cecylię W. za włosy i uderzył pięścią w głowę. Wtedy kobieta sięgnęła po leŝący na ławie nóŝ i pchnęła Jaromira F. w okolice brzucha. NóŜ się złamał, a Jaromir F. puścił włosy swojej konkubiny, która wybiegła z pokoju i poleciła swojemu synowi Krystianowi, Ŝeby zadzwonił po karetkę pogotowia. Na miejsce przybyła karetka pogotowia i patrol policji, który zatrzymał Cecylię W. Po przewiezieniu do szpitala Jaromira F. poddano operacji. Stwierdzono uszkodzenie tętnicy międzyŝebrowej i krwawienie do prawej jamy opłucnej, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na czas dłuŝszy niŝ siedem dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia dla Jaromira F. i Cecylii W. oraz wykaŝ istotę i ustawowe znamiona czynów. 2. Omów znamiona psychicznego i fizycznego znęcania się nad osoba najbliŝszą wspólnie zamieszkującą ze sprawcą. 3. WskaŜ na róŝnice miedzy umyślnym a nieumyślnym spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu posługując się orzecznictwem SN, podaj przykłady. 4. Podaj tryb ścigania i formy postępowania przygotowawczego. 9

10 ZałoŜenie nr 12 W dniu 7 czerwca br. w miejscowości J. pomiędzy Markiem J. a Andrzejem Ś. doszło do kolejnej scysji, gdyŝ sąsiedzi i ich rodziny od lat Ŝyli w konflikcie. Przechodzący z wiadrem Andrzej Ś. zaatakował nim ujadającego psa Marka J. Widząc to, Marek J. zwrócił uwagę Andrzejowi Ś., aby nie ruszał jego psa. To spowodowało u Andrzeja Ś. wybuch agresji, męŝczyzna uderzył Marka J. łokciem w twarz. Marek J. odepchnął Andrzeja Ś. Następnie obydwaj męŝczyźni obrzucili się wulgarnymi słowami. Po chwili na miejsce przybyli krewni Andrzeja Ś., tj. Marek Ś, Piotr Ś. i Lech W., którzy wraz Andrzejem Ś. wspólnie bili Marka J. otwartymi dłońmi, pięściami i łokciami po całym ciele, po czym szarpiąc, przewrócili go na ziemię i kopali po całym ciele. W tym czasie nadbiegły Janina Ś. i Alina Ś., które zaczęły odciągać swych bliskich od bitego Marka J., co pozwoliło mu wstać z ziemi i uciec. W wyniku tego zdarzenia, Marek J. doznał złamania kości przedramienia lewej ręki, obraŝeń ciała w postaci dwóch linijnych zadrapań przedramienia lewego o długości 5 cm, podbiegnięcia krwawego o średnicy 10 cm na wysokości XIII i XII Ŝebra linii pachwowej środkowej po stronie lewej, trzech linijnych podbiegnięć krwawych w prawym podbrzuszu o długości 8 cm kaŝda, poprzeczne linijne zadrapania ramienia prawego o długości 10 cm. 1. Podaj i uzasadnij kwalifikację prawną zdarzenia, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów prawo do obrony koniecznej podczas bójki i pobicia, wykorzystując orzecznictwo SN. 3. Scharakteryzuj przestępstwo udziału w pobiciu i wskaŝ znamiona wpływające na przyjęcie typu kwalifikowanego tego 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 13 W dniu 15 marca 2007 r. w miejscowości F. Marek C. wrócił około do mieszkania, w którym mieszkał wraz ze swoją 64-letnią matką Janiną C. Był nietrzeźwy, a poniewaŝ w telewizji nie było programu, który chciał obejrzeć, wszczął awanturę i próbował wyrzucić telewizor przez okno. Janina C. próbowała mu w tym przeszkodzić, więc odstawił telewizor i pchnął matkę, która upadając uderzyła się biodrem o wersalkę. Nie mogła się podnieść i krzyczała z bólu. Wtedy Marek C., myśląc Ŝe udaje, chwycił ją za gardło Ŝeby nie krzyczała. Janinę C. usłyszała sąsiadka i wezwała pogotowie ratunkowe, które zabrało pokrzywdzoną do szpitala. W szpitalu lekarz stwierdził złamanie trzonu prawej kości udowej poniŝej trzpienia endoprotezy prawego stawu biodrowego, które to obraŝenia naruszyły czynności narządów ciała na okres powyŝej 7 dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ na róŝnice między naruszeniem nietykalności cielesnej a spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, podaj przykłady. 3. Wyjaśnij elementy nieumyślności przy przestępstwach spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 10

11 ZałoŜenie nr 14 Józef F. w dniu 5 września br. przebywał w D. na doŝynkach w towarzystwie swojej dziewczyny Moniki T. Zabawa doŝynkowa odbywała się w świetlicy wiejskiej. W pewnej chwili do stolika, przy którym siedzieli Monika T. i Józef F. podszedł pijany Łukasz P. i obrzucił Józefa F. obelgami, a następnie zamachnął się, Ŝeby go uderzyć. Po krótkiej szarpaninie Józef F. odepchnął od siebie napastnika. Ten wybiegł z sali i po chwili wrócił z Damianem G., Cezarym P. i Tomaszem W. MęŜczyźni podeszli do Józefa F. i zaczęli go szarpać, bić pięściami po całym ciele. Józefowi F. udało się uciec na ulicę, gdzie Monika T. podjechała jego samochodem, lecz napastnicy dogonili Józefa F. W tym momencie pod świetlicę podjechał Opel Corsa, z którego wysiedli Adrian H. i Wojciech W. i zaczęli równieŝ kopać leŝącego juŝ Józefa F. Po chwili nadjechała policja wezwana przez Monikę T. Wówczas czterej męŝczyźni obrzucili policjantów leŝącymi nieopodal kamieniami, cegłami. Zachowaniem tym spowodowali u dwóch policjantów naruszenie czynności narządów ciała na okres powyŝej 7 dni, po czym uciekli. Biegły lekarz stwierdził u Józefa F. stłuczenie głowy, stłuczenie twarzy, otarcie naskórka ramienia i przedramienia prawego, stłuczenie przedramienia lewego, stłuczenie klatki piersiowej po stronie prawej, co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres poniŝej siedmiu dni. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzeń i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. WykaŜ róŝnice między przestępstwem pobicia a przestępstwem czynnej napaści w zakresie znamion strony przedmiotowej. 3. Na podstawie przestępstw bójki i pobicia wskaŝ przestępstwa materialne (skutkowe) z naraŝenia oraz przestępstwo formalne (bezskutkowe) przy przestępstwie czynnej napaści. 4. Podaj tryby ścigania i formy postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 15 W dniu 8 stycznia około godziny Bartosz S. wyszedł ze swojego mieszkania na klatkę schodową, aby skorzystać z mieszczącej się tam ubikacji. W trakcie, gdy przebywał w ubikacji sąsiad Gerard T. zgasił światło w ubikacji, a następnie otworzył jej drzwi. Gerard T. zaczął krzyczeć na Bartosza S., Ŝe uŝywa w ubikacji elektrycznego urządzenia grzewczego. Wyzywał i popychał Bartosza S., a następnie wyciągnął z zamka klucz do ubikacji. Pomimo próśb ze strony Bartosza S. oraz przywołanej na miejsce odgłosem awantury jego Ŝony Anny S. Gerard T. nie chciał oddać klucza. Anna S. usiłowała odebrać Gerardowi T. klucz. Doszło pomiędzy nimi do szarpaniny, podczas której Gerard T. uderzył ręką Annę S. w ramię, a następnie pchnął ją, w wyniku czego wpadła ona na ścianę uderzając w nią twarzą. W tym momencie na klatkę schodową wyszli, słysząc odgłosy awantury, Krystyna K. z męŝem Janem. Zaczęli uspakajać Gerarda T., poniewaŝ jednak nadal zachowywał się on agresywnie, Krystyna K. wezwała policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali Gerarda T. W wyniku zdarzenia na podstawie pierwszej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej Anna S. doznała obraŝeń ciała w postaci złamania kości nosa, rany tłuczonej grzbietu nosa, stłuczenia okolicy barku lewego, co naruszyło czynności narządów ciała na okres powyŝej siedmiu dni. W treści opinii biegły określił, Ŝe za co najmniej cztery miesiące konieczne będzie wydanie kolejnej opinii w celu kategorycznego stwierdzenia, czy obraŝenia te nie naruszyły czynności narządów ciała na okres powyŝej 6 miesięcy. 11

12 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją oraz wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij podział znamion na: uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia w znaczeniu medycyny sądowej dla potrzeb kodeksu karnego. 3. Wyjaśnij pojęcia: choroby długotrwałej, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia powyŝej 7 dni, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia poniŝej 7 dni. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 16 W dniu 16 listopada Angelika B. włamała się do piwnicy budynku przy ul. Wiosennej 14 w L. i zabrała z niej rower. Kiedy szła, prowadząc ten rower, zauwaŝył ją przechodzący Zbigniew P. właściciel roweru, który poznał go po charakterystycznych nalepkach. Zbigniew P. podbiegł do Angeliki B. i uderzył ją w brzuch z okrzykiem oddaj rower złodziejko. Angelika B. natychmiast oddała mu rower i zaczęła go przepraszać. Następnie podeszło jeszcze dwóch męŝczyzn, tj. Antoni G. i Jarosław C., którzy bili Angelikę B. po całym ciele. Angelika B. w pewnej chwili przewróciła się, cały czas głośno krzycząc. Angelika B., według opinii biegłego lekarza medycyny sądowej, doznała złamania kości promieniowej lewej, złamania kości nosa, stłuczenia głowy, stłuczenia twarzy. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów współsprawstwo przy przestępstwie pobicia. 3. Omów zasady i ekscesy obrony koniecznej na powyŝszym przykładzie. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 17 Joanna P. podczas badań ciąŝowych przeprowadziła badania na stwierdzenie obecności wirusa HIV. Z wyników badań wynikało, Ŝe jest nosicielem tego wirusa. Po urodzeniu dziecka nie mogła liczyć na Ŝadną pomoc w jego opiece i wychowaniu. W odwecie postanowiła zaraŝać męŝczyzn, podejmując z nimi stosunki seksualne. Od czasu, gdy dowiedziała się o obecności w swoim organizmie wirusa HIV, współŝyła z 5 męŝczyznami, nie informując ich o swoim stanie zdrowia. U jednego z męŝczyzn, Zdzisława W., z którym 6 miesięcy wcześniej współŝyła, stwierdzono obecność w organizmie wirusa HIV. Zdzisław W. podejrzewał, Ŝe osobą, która mogła go najprawdopodobniej zarazić, mogła być Joanna P. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ róŝnice między przestępstwami skutkowymi (w tym przestępstwa skutkowe z naraŝenia) a przestępstwami formalnymi przy przestępstwach przeciwko zdrowiu? 12

13 3. Na czym polega bezpośrednie naraŝenie innej osoby na zaraŝenie wirusem HIV? 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 18 W dniu 16 marca br. Zbigniew C. ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w W. nie dopełnił - wynikającego z przyjętych procedur medycznych - obowiązku bezpośredniego nadzoru podczas wykonywania przez lekarza Artura M. znieczulenia do zabiegu usunięcia przepukliny pachwinowej lewostronnej ośmioletniego Kamila S., u którego w wywiadzie ustalono obciąŝenie alergią. Zlecił wykonanie tego zabiegu w znieczuleniu, w wyniku którego doszło do nagłego zatrzymania krąŝenia, w efekcie czego nastąpił niedowład spastyczny czterokończynowy i niedowidzenie znacznego stopnia. Artur M., lekarz anestezjolog uczestniczący w zabiegu po wcześniejszym wykonywaniu czynności medycznych na Oddziale Intensywnej Terapii, spiesząc się na salę operacyjną, pobieŝnie zapoznał się z dokumentacją medyczną, zawierającą informacje dotyczące przeciwwskazań aplikowania konkretnego środka usypiającego. Danych zawartych na karcie wywiadu medycznego nie zauwaŝył i nie uwzględnił, przyczyniając się w ten sposób do opisanego wyŝej skutku. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij, element nieumyślności polegający na niezachowaniu naleŝytej ostroŝności wymaganej w danych okolicznościach w powyŝszym załoŝeniu. 3. WskaŜ istotę i róŝnicę między błędem a niepowodzeniem lekarskim. 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. 13

14 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU W KOMUNIKACJI ZałoŜenie nr 1 Janusz D. w dniu 3 czerwca br. mając w organizmie 0,56 mg/dm 3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu kierował w miejscowości K., na ul Jagiellońskiej samochodem marki Fiat 126 p nr rej PP Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcia: stan po uŝyciu alkoholu i stan nietrzeźwości według k.k. i k.w. 3. Wyjaśnij pojęcie i rodzaje pojazdów na gruncie k.k., k.w. i przepisów o ruchu drogowym. ZałoŜenie nr 2 W dniu 12 czerwca br. o godzinie w P. na ulicy Traugutta Adam Z. jechał na rowerze mając we krwi 1,2 promila alkoholu etylowego, pomimo Ŝe miał prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia rowerów. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Kiedy mamy do czynienia z prowadzeniem pojazdów w rozumieniu k.k.? 3. Na czym polega przestępstwo niestosowania się do prawomocnie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów? ZałoŜenie nr 3 W dniu 23 marca br. o godzinie w P. na placu Inwalidów przy posesji nr 3, Marek K. kierował samochodem osobowym marki Renault Megane o nr. rej. PP 23457, mając 0,36 mg/dm 3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Na czym moŝe polegać umyślne lub nieumyślne naruszanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wskaŝ na ich prawne regulacje? 3. Przedstaw typy kwalifikowane przestępstw prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 14

15 ZałoŜenie nr 4 W dniu 10 marca br. w G. Mariusz M. kierując samochodem osobowym marki Opel Record nr rej. PP 81023, jadąc dwukierunkową jezdnią w kierunku P. w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu niedozwolonym zjechał na lewą połowę jezdni, gdzie doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem marki Skoda Felicja nr rej. LLB kierowanym przez Janusza M. W wyniku tego zderzenia Janusz M. doznał obraŝeń w postaci: stłuczenia klatki piersiowej, złamania mostka, złamania I-III Ŝebra po stronie lewej, złamania II kości śródręcza lewego, złamania kości łódeczkowej nadgarstka prawego. W samochodzie Janusza M. znajdowali się pasaŝerowie - jego Ŝona Anna M. oraz brat Mateusz M. Anna M. doznała stłuczenia głowy, wstrząśnienia mózgu, otarcia naskórka twarzy, stłuczenia barku lewego, stłuczenia dłoni prawej, złamania palca II dłoni prawej, które naruszył czynności uszkodzonych narządów ich ciała na okres trwający powyŝej siedmiu dni, zaś Mateusz M. doznał rozległych obraŝeń czaszkowo-mózgowych, które w dniu 12 kwietnia br. spowodowały ustanie pracy układu krąŝenia i w konsekwencji jego zgon w szpitalu. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ wpływ rodzajów uszczerbków na zdrowiu i skutku śmiertelnego na kwalifikowanie zdarzeń drogowych. 3. Na czym polega strona podmiotowa przestępstwa wypadku komunikacyjnego z art. 177 k.k. i czy ma na nią wpływ umyślne lub nieumyślne naruszanie zasad bezpieczeństwa w ruchu pojazdów? ZałoŜenie nr 5 W dniu 24 stycznia br. Mikołaj P. jechał samochodem maki Ford Fiesta nr rej PCH z nadmierną prędkością na ruchliwej jezdni i przy złych warunkach atmosferycznych podjął ryzykowny manewr wyprzedzania, w trakcie którego wpadł w poślizg, tracąc panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w wiatę przystanku autobusowego. Spośród 20 osób przebywających na przystanku, 5 pokrzywdzonych zmarło bezpośrednio w wyniku doznanych obraŝeń, a 2 pokrzywdzonych doznało obraŝeń, które naruszyły czynności narządu ciała na okres powyŝej 7 dni. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ róŝnicę między przestępstwem sprowadzenia katastrofy komunikacyjnej a przestępstwem wypadku drogowego. 3. Na podstawie ustawy o ruchu drogowym i przy wykorzystaniu orzecznictwa SN przedstaw ogólne reguły obowiązujące w ruchu drogowym, w szczególności regułę ograniczonego zaufania, prędkości bezpiecznej. 15

16 ZałoŜenie nr 6 W dniu 27 marca br. Grzegorz K., nie obserwując naleŝycie przedpola jazdy wjechał na skrzyŝowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Budowlanych w P., pomimo palącego się na sygnalizatorze dla jego kierunku ruchu czerwonego światła. W wyniku tego potrącił prawidłowo przechodzącą przez wyznaczone pasami na jezdni i sygnalizacją świetlną przejście dla pieszych Alinę B. Pokrzywdzona Alina B. w wyniku rozległych wewnętrznych obraŝeń zmarła w szpitalu po dwóch tygodniach. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wymień i wyjaśnij okoliczności nadzwyczajnie zaostrzające karę za przestępstwo wypadku komunikacyjnego. 3. WskaŜ na róŝnicę miedzy przestępstwem spowodowania katastrofy komunikacyjnej a przestępstwem sprowadzenia niebezpieczeństwa takiej katastrofy. ZałoŜenie nr 7 W dniu 10 marca br. około godziny w K. przy dojeździe do ulicy Pilskiej, Anna S. kierując samochodem osobowym marki Fiat 126p o nr. rej. PP nie zachowała naleŝytej ostroŝności i nie dostosowała prędkości jazdy do warunków atmosferycznych panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi do rowu, doprowadzając do wywrócenia się pojazdu. W następstwie tego pasaŝer pojazdu, mąŝ Piotr S., doznał obraŝeń w postaci wstrząśnienia mózgu, naruszenia kości nosa z przemieszczeniem odłamków, ran tłuczonych twarzy, skręcenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, naruszającym czynności ciała na czas powyŝej 7 dni. Następnie kierująca pojazdem oddaliła się z miejsca zdarzenia nie czekając na przyjazd policji. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie pojazdu mechanicznego w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 3. Jak naleŝy kwalifikować zachowanie sprawcy katastrofy lub wypadku komunikacyjnego w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia, uwzględniając orzecznictwo SN? ZałoŜenie nr 8 Jan B. w dniu 9 kwietnia br. ok. godz na obwodnicy drogi krajowej nr 11 w miejscowości N., prowadząc samochód osobowy marki Opel Astra, na prostym odcinku jezdni, w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania jadącego przed nim pojazdu marki Daewoo Matiz, kierowanego przez Sławomira P., nie upewnił się, czy posiada dostateczną ilość miejsca do wyprzedzenia - wjechał na lewy pas jezdni, w wyniku czego zajechał drogę nadjeŝdŝa- 16

17 jącemu z przeciwnej strony pojazdowi marki Alfa Romeo, kierowanemu przez Janusza P. Kierowca samochodu Alfa Romeo, chcąc uniknąć czołowego zderzenia, zjechał na prawe pobocze, tracąc panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w przydroŝne drzewo, w wyniku czego obraŝeń ciała doznały jadące z nim dwie pasaŝerki. Halina P. doznała obraŝeń, które naruszyły czynność narządów ciała na okres powyŝej 6 m-cy, a u Barbary P. powstały obra- Ŝenia, które naruszyły czynności narządów ciała na okres powyŝej 7 dni. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów instytucję i konsekwencje prawne kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy. 3. Jak naleŝy zakwalifikować czyn, w którym sprawca zdarzenia drogowego spowodował u innej osoby obraŝenia czynności narządów ciała na okres do 7 dni? ZałoŜenie nr 9 Marian ś. w dniu 16 marca br. w miejscowości Z., kierując samochodem marki Subaru jechał z nadmierną prędkością ok. 125 km/h (przy dozwolonej na tym odcinku drogi prędkości 50 km/h). W pewnym momencie podjął manewr obronny zjazdu na lewy pas ruchu w sytuacji zajechania mu drogi przez wykonujący manewr skrętu w lewo, jadący z przeciwka nieustalony samochód cięŝarowy. W wyniku tego manewru Marian ś. doprowadził do zderzenia się z jadącym z przeciwnego kierunku nieoświetlonym samochodem marki Renault, skutkiem czego jego pasaŝer Mariusz K. doznał pęknięcia serca z krwotokiem do jamy opłucnowej, złamania obustronnego Ŝeber, stłuczenia płuc, pęknięcia wątroby i śledziony, złamania kończyn dolnych i górnej prawej. PasaŜerka pojazdu Renault Hanna W. doznała między innymi: złamania kości podstawy czaszki, rozlanego krwawienia podpajęczynówkowego, obustronnego złamania wieloodłamowego licznych Ŝeber z rozerwaniem przestrzeni między- Ŝebrowych, złamania trzonu mostka, złamania kręgosłupa piersiowego, pęknięcia i stłuczenia płuc, pęknięcia serca i aorty, pęknięcia wątroby i śledziony, wieloodłamowego złamania kości miednicy, które to obraŝenia skutkowały zgonem obu pokrzywdzonych. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij, na czym polega współprzyczynienie się do spowodowania przestępstwa wypadku komunikacyjnego i jakie są tego konsekwencje. 3. WskaŜ krąg osób (uczestników ruchu), które mogą być sprawcami wypadku komunikacyjnego wykorzystując do tego ustawę Prawo o ruchu drogowym i orzecznictwo SN. 17

18 ZałoŜenie nr 10 Józef B. dnia 19 marca br. w W., będąc w stanie nietrzeźwości i przed pierwszym egzaminem na prawo jazdy kat. B kierował samochodem marki Audi A6, utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas jezdni i najechał na idącego prawym poboczem Zenona J., który doznał obraŝeń ciała na czas powyŝej 7 dni, po czym nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu, zbiegł z miejsca zdarzenia. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ, jakie miejsca naleŝy traktować jako miejsca popełnienia przestępstwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wykorzystując do tego orzecznictwo SN. 3. WskaŜ zasady kwalifikowania czynów za ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego a nieudzielenie pomocy. 18

19 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI ZałoŜenie nr 1 Józef Z., z zawodu dekarz, pracował przy układaniu dachówek na dwupiętrowym budynku, znajdującym się wśród pól z dala od osiedli mieszkalnych. Jego wspólnik Eugeniusz K. czuł do Józefa Z. uraz na tle podziału zysków z wykonywanej kiedyś wspólnie pracy. Wykorzystując fakt, Ŝe Józef Z. znajdował się na dachu zajęty pracą, Eugeniusz K. odsunął jedyną drabinę, którą moŝna zejść z dachu. a) Józef Z. pozostał na dachu nie mogąc go opuścić przez około 2 godziny do chwili, gdy przypadkowy przechodzień przystawił na jego prośbę drabinę, b) Józef Z. bez niczyjej pomocy zszedł z dachu po lince piorunochronu, c) Józef Z. zeskoczył z dachu na stojący obok stóg siana, doznając przy upadku urazu w postaci złamania kości nogi. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzeń i uzasadnij je, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Omów typy kwalifikowane ww. 3. Czy sprawca całego zdarzenia w sytuacji opisanej w pkt c) będzie ponosił odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu u Józefa Z.? Uzasadnij i ustal, czy zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem sprawcy a uszczerbkiem w rozumieniu k.k. 4. Ustal tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 2 Paweł W., posądzając swoją Ŝonę Annę o to, Ŝe go zdradza, postanowił raz uniemoŝliwić jej wyjście z domu. Wiedząc o tym, Ŝe cierpi ona na astygmatyzm, wychodząc z domu do pracy zabrał jej okulary, bez których Ŝona praktycznie nie mogła poruszać się, nie naraŝając się na nieszczęśliwy wypadek. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. W jaki sposób sprawca moŝe pozbawić wolności pokrzywdzonego? 3. Z jakimi przepisami moŝe pozostawać w zbiegu przestępstwo pozbawienia wolności? 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 3 W miejscowości K. doszło do nieporozumień na tle uŝytkowania spornego gruntu między rolnikami Adamem J. i Franciszkiem N. Podczas pobytu w miejscowym barze Adam J. odgraŝał się, Ŝe podpali zabudowania Franciszka N. Ten, dowiedziawszy się o groźbach Adama J., zorganizował nocne dyŝury członków swojej rodziny, mające ustrzec go przed podpa- 19

20 leniem, gdyŝ obawiał się zrealizowania groźby, tym bardziej, Ŝe w tej miejscowości miało juŝ miejsce kilka poŝarów. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcia: groźba karalna i groźba bezprawna. 3. WskaŜ przestępstwa, w których groźba bezprawna stanowi szczególne znamię strony przedmiotowej. 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 4 Kazimierz K. zagroził przypadkowo spotkanemu na ulicy Ryszardowi T., Ŝe zabije jego dziecko. Ryszard T. będąc kiedyś kierowcą taksówki spowodował wypadek drogowy, w którym dziecko Kazimierza K. doznało obraŝeń ciała. Ryszard T. zaniepokoił się i od tego dnia wynajął ochronę dla dziecka, bojąc się o jego bezpieczeństwo. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. W jakiej formie i za pomocą jakich środków moŝe być przekazana treść groźby pokrzywdzonemu? Czy sprawca musi sam osobiście grozić pokrzywdzonemu? Czy gro- Ŝący musi nosić się z zamiarem zrealizowania tej groźby? 3. WskaŜ na związek przyczynowo-skutkowy i skutek przy powyŝszym przestępstwie. 4. Ustal tryb ścigania oraz formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 5 Janowi A. przysługiwało prawo drogi przez teren stanowiący własność Jerzego B. Jerzy B. bezpodstawnie zaŝądał od Jana A. opłaty miesięcznej w wysokości 100 zł z tego tytułu. Jan A. nie zgodził się na to. Jerzy B. w związku z tym na trasie, z której korzystał Jan A. wykopał szeroki rów, przez co zmusił sąsiada do dokonywania objazdów wydłuŝających jego drogę o 2 km. 1. Czy zachowanie Jerzego B. stanowi przestępstwo? 2. Wyjaśnij pojęcia przemocy w znaczeniu: przemoc wobec osoby i przemoc wobec rzeczy, posługując się orzecznictwem SN. 20

21 ZałoŜenie nr 6 Antoni K. udał się na zabawę do sąsiedniej wsi M. PoniewaŜ jednak między młodzieŝą obu wsi stosunki były napięte, Zygmunt E., Jan O. i Edmund Z. - mieszkańcy wsi M. zagrozili Antoniemu K., Ŝe jeŝeli wejdzie na zabawę, zostanie dotkliwie pobity. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij róŝnice pomiędzy działaniem, zaniechaniem a znoszeniem działania, podaj przykłady. 3. Kiedy zmuszanie osoby do zwrotu wierzytelności stanowi przestępstwo? 4. Podaj tryb ścigania i formę postępowania przygotowawczego i uzasadnij. ZałoŜenie nr 7 Jan K. i Ireneusz B., będąc juŝ pod wpływem alkoholu, chcieli jeszcze dopić ostatnią butelkę. Z uwagi na to, Ŝe niedaleko znajdowały się ogródki działkowe, postanowili tam pójść i wejść do jakiegoś domku. Tak teŝ zrobili. Przeszli przez ogrodzenie, wytrychem otworzyli drzwi i weszli do środka domku letniskowego, aby wypić zawartość butelki. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie naruszenia miru domowego. 3. Wyłoń róŝnice pomiędzy włamaniem a naruszeniem miru domowego. 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania. ZałoŜenie nr 8 Grupa młodzieŝy szkolnej ze szkoły średniej, będąc na wakacjach przybyła do miejscowości wczasowej z zamiarem rozbicia swych namiotów na polu namiotowym. Nie znajdując tam miejsca, na swoje obozowisko wybrali ogrodzoną działkę naleŝącą do Franciszka K. bez uzyskania jego zgody. Prośby Franciszka K. o opuszczenie jego posesji nie dały Ŝadnego rezultatu. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij ją. 2. Jakie pomieszczenia podlegają ochronie przed naruszeniem miru domowego? 3. Czy moŝliwe jest popełnienie przestępstwa naruszenia miru domowego w pomieszczeniach naleŝących do instytucji państwowych? 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania przygotowawczego. 21

22 ZałoŜenie nr 9 Janusz M. zwabił do swojego mieszkania 16-letnią sąsiadkę Magdę B. pod pozorem załatwienia tzw. firmowej odzieŝy. Obietnicą podarowania wybranej przez nią garderoby, nakłonił ją do rozebrania się, a następnie dotykał i całował jej narządy płciowe oraz piersi, doznając przy tym silnego podniecenia, po czym za jej zgodą odbył z nią stosunek płciowy. Całość sfilmował ukrytą kamerą i umieścił na portalu You Tube. 1. Podaj kwalifikację prawną opisanego stanu faktycznego i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ przypadki ochrony w kodeksie karnym małoletnich (do lat 18) przed wykorzystaniem seksualnym. 3. W jaki sposób moŝna rozpowszechniać nagi wizerunek osoby w rozumieniu art. 191a k.k.? 4. Ustal tryb ścigania oraz uzasadnij formę prowadzonego postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 10 Janusz W. przebywając w lokalu Hades w P. zaproponował poznanej Marzenie B. wyjazd do pracy w Anglii. Z rozmowy wynikało, Ŝe będzie to praca w charakterze pomocy domowej u jego dobrych znajomych. Po przyjeździe na miejsce okazało się, Ŝe praca nie jest aktualna, a Marzena B. została zmuszona, poprzez groŝenie jej oszpeceniem twarzy, do uprawiana prostytucji. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Określ pojęcie groźby bezprawnej. 3. Wyjaśnij pojęcie zwabienie osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą. ZałoŜenie nr 11 Olga K., będąc właścicielką salonu fryzjerskiego w P., zaproponowała swojej znajomej Iwonie M. dobrze płatną pracę fryzjerki za granicą w Danii. Olga K, w porozumieniu ze znajomymi męŝczyznami miała naganiać do pracy w Danii młode kobiety do pracy. Za kaŝdą dziewczynę miała dostać 500 zł. Olga K. zorganizowała w porozumieniu z męŝczyznami wyjazd. Na miejscu okazało się, Ŝe Iwona M. została zmuszona do pracy w agencji towarzyskiej w celu świadczenia usług seksualnych, poprzez wielokrotne bicie jej po całym ciele przez dwóch męŝczyzn. 22

23 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona przestępstw. 2. Jakimi metodami w rozumieniu k.k. moŝna zmusić osobę pokrzywdzoną do uprawiania prostytucji i z jakimi przepisami k.k. moŝe pozostawać w zbiegu to przestępstwo? 3. Wymień typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia. 4. Określ tryby ścigania i formę postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 12 Artur P. na dyskotece w W. poznał 20-letnią Monikę L., której obiecał wspólną przyszłość. W trakcie rozmowy ustalił, Ŝe posiada ona przy sobie dowód osobisty. Pod koniec spotkania wsypał do jej kieliszka mocny środek nasenny i odprowadził dziewczynę do swojego samochodu. Następnie, gdy dziewczyna zasnęła przewiózł ją przez granicę do Berlina. Na miejscu Monika L. zmuszana była, poprzez kilkukrotne uderzenie w okolice brzucha, do uprawiana prostytucji. Po dwóch tygodniach uciekła do Polski i złoŝyła zawiadomienie o przestępstwie. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie przestępstwa względnie wnioskowego. 3. Wyjaśnij pojęcie stan nieprzytomności do powyŝszego NawiąŜ do orzecznictwa SN i podaj przykłady. ZałoŜenie nr 13 Mariusz C. został skazany za przestępstwo z art k.k., za które odbył karę pozbawienia wolności w okresie od do r. W marcu 2010 r., zaproponował Annie G. pracę za granicą w charakterze tancerki w lokalu rozrywkowym. Po przyjeździe do Włoch, Anna G. była zmuszana przez Mariusza C., który poprzez bicie, wyzywanie, groŝenie i szantaŝowanie ujawnieniem kompromitujących zdjęć w Internecie, zmusił ją do świadczenia usług seksualnych, za które pobierał od klientów opłaty. Po upływie około 6 miesięcy Anna G. uciekła do Polski i złoŝyła zawiadomienie o przestępstwie. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Podaj i wyjaśnij elementy recydywy z art kk. 3. Wyjaśnij pojęcie przestępstwo podobne. 23

24 ZałoŜenie nr 14 Bernard ś. dostarczył za odpłatnością 1000 euro właścicielowi domu publicznego w Z. Piotrowi W. prostytutkę Roksanę J. w celu uprawiania prostytucji. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Zdefiniuj pojęcie handel ludźmi. 3. Wyjaśnij pojęcie inna czynność seksualna niŝ obcowanie płciowe. ZałoŜenie nr 15 Kazimierz Z., w bliŝej nieustalonych datach od września 2009 r. do 13 stycznia 2010 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nabył od J.F. małoletnią M.K., a następnie czerpał korzyści majątkowe z prostytucji uprawianej przez nią oraz przez M.N. i dwie inne kobiety, a takŝe takowe czynności ułatwiał poprzez udostępnienie ku temu pomieszczeń. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej zdarzenia i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Określ pojęcie prostytucji. 3. Wyjaśnij pojęcie kuplerstwa, wykorzystując orzecznictwo SN. Podaj przykłady takiego zachowania. ZałoŜenie nr 16 W dniu 5 marca br. do KPP w P. zgłosiła się Mariola Z. zam. P. ul. Bydgoska 12, która złoŝyła zawiadomienie o przestępstwie. Z treści tego zawiadomienia wynikało, Ŝe w dniu 20 lutego br. wspólnie ze swoim chłopakiem Dariuszem B. wyjechała do Berlina. W trakcie pobytu Dariusz B. zaoferował jej pracę w barze u znajomego w charakterze kelnerki. Na następny dzień okazało się, Ŝe będzie pracowała w domu publicznym jako prostytutka, a jej chłopak sprzedał ją za kwotę 1000 euro, którą będzie musiała odpracować. W dniu 4 marca wykorzystując nieuwagę właściciela uciekła do Polski. 1. Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu i uzasadnij ją, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WykaŜ związek i konsekwencje dla kwalifikacji prawnej między przestępstwem doprowadzenia do uprawiania prostytucji a przestępstwem zgwałcenia. 3. Wyjaśnij pojęcie sutenerstwa, wykorzystując orzecznictwo SN. Podaj przykłady na takie zachowania. 24

25 PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI ZałoŜenie nr 1 Janina K. wracając z pracy w godzinach nocnych w parku miejskim w P. została zaatakowana przez nieznajomego męŝczyznę. MęŜczyzna popchnął kobietę w krzaki, w wyniku czego przewróciła się, a następnie pod groźbą uszkodzenia ciała napastnik doprowadził do odbycia z nią stosunku płciowego, wbrew jej woli. 1. Podaj kwalifikację prawną czynu i uzasadnij, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. Wyjaśnij pojęcie obcowania płciowego. 3. Na czym polega róŝnica między przemocą wobec osoby, a przemocą skierowaną na rzecz według orzecznictwa Sądu NajwyŜszego? Podaj przykłady. ZałoŜenie nr 2 Dominik F., idąc ul. Bydgoską w P. podszedł do samotnie idącej kobiety i zapytał ją, gdzie moŝna kupić papierosy. Po upewnieniu się, Ŝe w pobliŝu nie ma osób postronnych, chwycił ofiarę za kurtkę i przyłoŝył jej nóŝ do szyi. Następnie zmusił kobietę do wejścia w bramę, gdzie pod groźbą pozbawienia Ŝycia doprowadził do odbycia stosunku płciowego wbrew jej woli. Odchodząc zabrał jej z torebki 450 zł. 1. Podaj kwalifikację prawną zdarzenia i uzasadnij, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 2. WskaŜ na róŝnice między groźbą bezprawną a groźbą karalną. 3. Podaj typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia i wskaŝ przykłady. 4. Ustal tryb ścigania oraz formę prowadzonego postępowania przygotowawczego. ZałoŜenie nr 3 Barbara P. wracając z dyskoteki Browar w P. około godz w wyniku upojenia alkoholowego słabo się poczuła i usiadła na ławce. Fakt ten zauwaŝył przechodzący obok Damian R., który przysiadł się do śpiącej Barbary P., po czym zaczął dotykać jej narządów płciowych. 1. Podaj i uzasadnij kwalifikację prawną zdarzenia, wykaŝ istotę i ustawowe znamiona 25

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Edward Matwijów

POSTANOWIENIE. SSN Edward Matwijów Sygn. akt V KK 291/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Edward Matwijów na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 27 listopada

Bardziej szczegółowo

uszczerbku na zdrowiu Marcina P. W wyniku pobicia Marcin P. doznał obrażeń ciała między innymi w postaci stłuczenia głowy ze stłuczeniem pnia mózgu i

uszczerbku na zdrowiu Marcina P. W wyniku pobicia Marcin P. doznał obrażeń ciała między innymi w postaci stłuczenia głowy ze stłuczeniem pnia mózgu i S E R W I S I N F O R M A C Y J N Y 31 MAJA 2010 r. WYKAZ WYBRANYCH SPRAW PROKURATUR OKRĘGU PRZEMYSKIEGO PROKURATURA OKRĘGOWA W PRZEMYŚLU Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 17 maja 2010 r. 20.

Bardziej szczegółowo

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie T: Lecznictwo sądowo - lekarskie 02.04.2007 KODEKS KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 1. Dokonaj ogólnej charakterystyki rozdziału XVI k.k. 2. Jak jest definiowane ludobójstwo w prawie międzynarodowym i w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Wiek a odpowiedzialność karna

Wiek a odpowiedzialność karna Wiek a odpowiedzialność karna Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Kierujący rowerem zbliŝając się do miejsca postoju autobusu

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Medycyna sądowa Wypadki drogowe Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Wypadek drogowy nagłe zdarzenie, do którego dochodzi na drodze dostępnej dla ruchu drogowego lub którego początek ma

Bardziej szczegółowo

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa...

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa... Spis treści Wstęp... 7 1. Definicja i struktura przestępstwa... 9 1.1. Definicja przestępstwa... 9 1.2. Elementy przestępstwa... 9 1.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego... 10 1.4. Podział przestępstw...

Bardziej szczegółowo

Lekarskie i prawne aspekty uszkodzeń ciała KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ W WARSZAWIE

Lekarskie i prawne aspekty uszkodzeń ciała KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ W WARSZAWIE Lekarskie i prawne aspekty uszkodzeń ciała KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ W WARSZAWIE 1. Na podstawie badania osób żywych pokrzywdzonych i poszkodowanych; 2. W oparciu o analizę dokumentacji lekarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Wojnicka

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 76/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 26 stycznia 2016 r. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Jerzy Kuźniar Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Karna Cywilna Dyscyplinarna

Karna Cywilna Dyscyplinarna Karna Cywilna Dyscyplinarna ukończone 17 lat czyn zabroniony, bezprawny, zawiniony, o stopniu szkodliwości społecznej większym niż znikomy wina umyślna wina nieumyślna (lekkomyślność świadomie narusza

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA

PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza tel./fax 32 264 74 75; kancelaria@wsps.pl Studia podyplomowe PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA Przedmiot BIOETYKA Temat EUTANAZJA

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Przemoc w rodzinie stanowi niewątpliwie problem wstydliwy i

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz s.

Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz s. Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz. 9.30 s. 101 SSO Anna Oraoska Zdych Michał G., Grzegorz P., Albert

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

III A 06/17/06 Jelenia Góra, dnia 8 czerwca 2006r. KOMUNIKAT PRASOWY NR 11 /06. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

III A 06/17/06 Jelenia Góra, dnia 8 czerwca 2006r. KOMUNIKAT PRASOWY NR 11 /06. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze III A 06/17/06 Jelenia Góra, dnia 8 czerwca 2006r. KOMUNIKAT PRASOWY NR 11 /06 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Mieszkaniec Bolesławca zabójstwa podejrzany o zabójstwo oraz usiłowanie Bolesławiec.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 3. Jeżeli czynu zabronionego określonego w 2 opuszcza, w celu trwałego uchylenia się od tej służby, wyznaczone miejsce wykonywania obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

II. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu 31 grudnia 2010 r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarŝenia przeciwko pięciu osobom, które współp

II. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu 31 grudnia 2010 r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarŝenia przeciwko pięciu osobom, które współp SERWIS INFORMACYJNY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r. PROKURATURA OKRĘGOWA W PRZEMYŚLU I. 31 grudnia 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarŝenia przeciwko

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Prawomocne skazania osób dorosłych

Prawomocne skazania osób dorosłych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Organizacyjny Wydział Statystyki Prawomocne skazania osób dorosłych za wybrane przestępstwa z kodeksu karnego w latach 2002-2008 Opracowano w Wydziale Statystyki

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

Ds. 778/ r. UCIEKAJĄC PRZED POLICJĄ BYŁ W STANIE PO UŻYCIU NARKOTYKÓW Prokuratura Rejonowa w Jaworze zakończyła śledztwo przeciwko

Ds. 778/ r. UCIEKAJĄC PRZED POLICJĄ BYŁ W STANIE PO UŻYCIU NARKOTYKÓW Prokuratura Rejonowa w Jaworze zakończyła śledztwo przeciwko Ds. 778/13 29.07.2014 r. UCIEKAJĄC PRZED POLICJĄ BYŁ W STANIE PO UŻYCIU NARKOTYKÓW Prokuratura Rejonowa w Jaworze zakończyła śledztwo przeciwko Jarosławowi S. z Gromadki postrzelonemu przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM!

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! UMIEJĘTNOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WŚRÓD KIEROWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ śycia INNYM! Andrzej Dziedzic Piotr Dziedzic Biuro Doradczo-Usługowe BHP Szczyrk, 21-22 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med., mgr prawa Marta Rorat Zakład Prawa Medycznego Katedra Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA kodeks karny pozakodeksowe prawo karne Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.:

Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.: Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.: ustanowione przepisy prawne, stan dróg, ich jakość, organizacja ruchu drogowego, w tym oznaczenia i sygnalizacje, Na te czynniki nie mamy bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 93/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 kwietnia 2013 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przestępstwa, w tym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, przedawniają się. Instytucja przedawnienia karalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne Spis treści: Wprowadzenie I. Wiadomości ogólne 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa 1.1. Podstawowe pojęcia 1.1.1. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 285/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 stycznia 2017 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW Obowiązujące przepisy: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

II. Nieumyślność Art k. k. z 1932 r. 7 2 k.k. z 1969 r. 9 2 k.k. z 1997 r.

II. Nieumyślność Art k. k. z 1932 r. 7 2 k.k. z 1969 r. 9 2 k.k. z 1997 r. II. Nieumyślność Art. 14. 2 k. k. z 1932 r. Przestępstwo nieumyślne zachodzi zarówno wtedy, gdy sprawca możliwość skutku przestępnego przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie, jak i wtedy,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM 1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Według art. 25 ustawy, prowadzący

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym,

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE BIESKA KARTA A 1 (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ). (miejscowość data)

Bardziej szczegółowo

POMOC W OMDLENIACH. Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1

POMOC W OMDLENIACH. Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1 POMOC W OMDLENIACH Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY opracowała mgr Halina Kotuła Kradzież na terenie szkoły 1. Poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora

Bardziej szczegółowo

Katedra Medycyny Sądowej Zakład Prawa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu lek. med., mgr prawa Tomasz Jurek KARNA KWALIFIKCJA OBRAŻEŃ CIAŁA

Katedra Medycyny Sądowej Zakład Prawa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu lek. med., mgr prawa Tomasz Jurek KARNA KWALIFIKCJA OBRAŻEŃ CIAŁA Katedra Medycyny Sądowej Zakład Prawa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu lek. med., mgr prawa Tomasz Jurek KARNA KWALIFIKCJA OBRAŻEŃ CIAŁA Kodeks krany przyjmuje trójstopniowy podział uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie System norm prawnych, czyli zakazów lub nakazów postępowania. Świadome zachowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (zakazami

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala Sygn. akt IV KK 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 16/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 maja 2017 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Marek Pietruszyński

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie na terenie woj. podkarpackiego w ujęciu policyjnych statystyk

Przemoc w rodzinie na terenie woj. podkarpackiego w ujęciu policyjnych statystyk Przemoc w rodzinie na terenie woj. podkarpackiego w ujęciu policyjnych statystyk Liczba wypełnionych przez policjantów formularzy Niebieska Karta - A w I półroczu 2015 i 2016 r. wg miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Stan faktyczny: Oskarżony Józef K. udzielił pełnomocnictwa do występowania w sprawie w charakterze obrońcy radcy prawnemu Eligiuszowi W.

Stan faktyczny: Oskarżony Józef K. udzielił pełnomocnictwa do występowania w sprawie w charakterze obrońcy radcy prawnemu Eligiuszowi W. KAZUS Z ZAKRESU KODEKSU KARNEGO, KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO, KODEKSU KARNO-SKARBOWEGO, POSTĘPOWANIA KARNO- SKARBOWEGO, KODEKSU WYKROCZEŃ, KODEKSU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA NA KOLOKWIUM POPRAWKOWE

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo