Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie"

Transkrypt

1 Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B Ostrów Wlkp. 2 tel Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie

2 WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione przepisy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, a także regulują zasady współdziałania miedzy nimi: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm. 2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz z późn. zm. ) 4) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28 5) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz ) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 7) Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz.U z 2008 r. Nr 175, poz ) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1 9) Rozporządzenie MENz 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U z 2009 r. Nr 4, poz ) Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz.U. z 2009 r. Nr 50. poz ) Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz ) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół Dz.U. z 2007r. nr 35 poz. 222 z późniejszymi zm. Tekst jednolity z 30 kwietnia 2007 r. 13) Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz ) Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. z 2009 r. Nr 116, poz ) Rozporządzenie MEN z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 2009 r. w sprawie Dz..U z 2009 r. Nr 123. poz ) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U.z 2009 r. Nr 139, poz ) Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli Dz.U.z 2009 r. Nr 131, poz

3 18) Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527). 19) Art.20 ust.2 i 25 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. Zm.) 20) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1324). 21) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania 22) Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. z 2013, Nr 0 poz. 560). 23) Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013, Nr 0 poz. 532). 24) Aktu założycielskiego. 25) Niniejszego statutu. 3

4 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Określenie rodzaju i nazwy Przedszkola: 1. Publiczne Przedszkole w Daniszynie, zwane dalej przedszkolem jest jednostką budżetową oraz przedszkolem ogólnodostępnym czyli publicznym, które: a) prowadzi bezpłatną działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; b) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 2. Nie nadano placówce imienia oraz numeru porządkowego 3. Publiczne przedszkole w Daniszynie nie posiada sztandaru, oraz ceremoniału przedszkolnego, Publiczne Przedszkole w Daniszynie posiada swój znak firmowy logo", który może być umieszczany papierze firmowym służącym do korespondencji oraz na innych dokumentach typu: dyplomy. 4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Daniszynie. 5. Nie ma nauczania w innym języku niż polski. 6. Publiczne Przedszkole w Daniszynie nie jest przedszkolem specjalnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym są umieszczane w oddziale masowym mniej licznym pod względem liczby wychowanków. a) Publiczne Przedszkole w Daniszynie nie jest Filią szkoły ani innych przedszkoli. b) Nie złożono dotąd wniosku o nadanie imienia placówce. c) Publiczne Przedszkole w Daniszynie nie wchodzi w skład zespołu szkół. 7. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Ostrów Wielkopolski. 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty 9. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu: Publiczne Przedszkole w Daniszynie, dopuszcza się stosowanie skrótu PPDaniszyn. 10. Ustalona nazwa, używana przez Przedszkole brzmi: Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B Ostrów Wielkopolski Publiczne Przedszkole w Daniszynie używa pieczęci podłużnej o treści:: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DANISZYNIE Daniszyn 127 B tel Ostrów Wielkopolski 2 N I P R e g Publiczne Przedszkole w Daniszynie nie jest przedszkolem specjalnym. Nazwa na tablicy urzędowej brzmi : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DANISZYNIE 13. Przedszkole prowadzi: 4

5 1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat; 2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 14. Zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy. Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 2 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 2. Nadrzędnym celem i zadaniem Publicznego Przedszkola w Daniszynie jest: a) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; b) przeprowadzanie rekrutacji dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; c) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 3. Celem wychowania przedszkolnego jest: a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek; d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 5

6 g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 4. Zadaniem przedszkola jest: a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole; b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; d) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego; e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania; f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; g) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; h) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka; i) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola; j) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; k) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; l) umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 6

7 m) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; n) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; o) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; p) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego; q) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; r) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu; s) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; t) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; u) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów; v) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, w) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; x) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; y) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. z) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola, 5. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w 2 ust.3 Publiczne Przedszkole w Daniszynie realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia 7

8 e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; g) wychowanie przez sztukę; h) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; j) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; k) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; l) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 6. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, uwzględniając oczekiwania wobec placówki. 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogicznopsychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 8. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej swoim wychowankom 9. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli i specjalistów 11. Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: a) rodzicami uczniów b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej poradniami ; c) placówkami doskonalenia nauczycieli d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: e) ucznia; f) rodziców ucznia; g) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; h) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 8

9 i) asystenta edukacji romskiej; j) pomocy nauczyciela, k) dyrektora przedszkola l) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania m) pracownika socjalnego n) asystenta rodziny o) kuratora sądowego 13. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających z : a) z niepełnosprawności; b) z niedostosowania społecznego; c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; d) ze szczególnych uzdolnień; e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; f) z zaburzeń komunikacji językowej; g) z choroby przewlekłej; h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; i) z niepowodzeń edukacyjnych; j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 14. Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na: a) diagnozowaniu środowiska dziecka; b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnoza przedszkolna). Obserwację przeprowadza się obowiązkowo w grupach 5-latków i 6-latków c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko; d) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami; e) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci wybitnie zdolnych i dla dzieci z dysfunkcjami. f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców; g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; h) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia 9

10 i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; i) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; j) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; k) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie: a. zajęć rozwijających uzdolnienia b. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; c. porad i konsultacji. 16. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 17. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca grupy składa niezwłocznie wniosek do dyrektora przedszkola o konieczności udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 18. Organizowane w przedszkolu i poza przedszkolem konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. 19. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka; d) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć. 20. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 21. Zajęcia dydaktyczne to zajęcia logopedyczne, prowadzone za zgodą organu prowadzącego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 wychowanków. Czas trwania zajęć wynosi 15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lata, a dla dzieci w wieku 5-6 lat do 30 min. z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 22. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista udzielają 10

11 uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy lub dyrektora przedszkola lub placówki, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola lub placówki, planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 22. Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 23. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 24. O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola 25. W przedszkolu może być zatrudniony pedagog, psycholog, logopeda, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 26. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela 27. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele, specjaliści oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 28. Do zadań Zespołu powołanego dla dziecka dla którego zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy w szczególności: a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, w tym: - rozpoznawanie u 5 i 6 -latków ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, b) określenie form i okresu i wymiaru godzin udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania; c) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej wychowankom, w tym efektywności prowadzonych dodatkowych świadczeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; d) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla wychowanków dla których zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego e) planowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli; f) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka; 11

12 g) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 31. W skład każdego Zespołu dla dzieci którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wchodzą; wychowawca oddziału jako przewodniczący, dyrektor, nauczyciele poszczególnych oddziałów, nauczyciel religii i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. 32. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w pracach Zespołu dla dzieci którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor przedszkola. 33. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dla dzieci którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 34. Na wniosek dyrektora przedszkola w pracach Zespołu dla dzieci, którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się przedszkole. 36. Dla dzieci, którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno- pedagogicznej 37. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Ostrowie Wielkopolskim. 38. Organizowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 1. Przedszkole może przyjąć dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie i zapewnia: a) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka; b) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 2. Wymiar godzin zajęć specjalistycznych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 3. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 4. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno pedagogicznej. 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce. 12

13 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym lub w przedszkolu. 8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: - z oddziałem przedszkolnym, albo; - indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 10. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne przygotowanie przedszkolne dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej. 12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 13. Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola. 39. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. a. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną. 40. Dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych udzielana jest pomocrefundacja wyżywienia przez GOPS, zwolnienie z płacenia ubezpieczenia, zakup paczek świątecznych, finansowanie wycieczek, wyjazdów z funduszu Rady Rodziców. 41. W przedszkolu zapewnia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez: a) przekazywanie obiektywnych treści w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego; b) posługiwanie się na zajęciach zorganizowanych językiem polskim oraz organizowanie zajęć z elementami patriotyzmu do umiłowania kraju ojczystego, a także wprowadzenie do zajęć elementów ludowych (muzyka, taniec, mowa). 13

14 c) prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych; d) eksponowanie symboli narodowych w pomieszczeniach dydaktycznych; e) przybliżanie kultury i historii narodowej zgodnie z podstawami wychowania przedszkolnego. f) w zakresie religijnego wychowania dzieci, na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału g) w przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej h) dzieci, które nie uczestniczą w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela. i) przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego. j) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. k) nauczanie religii odbywa się w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych tygodniowo l) nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on dyrektorowi Przedszkola. Przedszkole zadania Ustawowe z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka realizuje poprzez: a) imperatyw zabawy i ciągłe rozpoznawanie możliwości aktualnych dziecka oraz prognozowanie przez nauczyciela zmian rozwojowych; b) dawanie dzieciom szansy przeżycia radości z samodzielności działania, spontaniczności c) wprowadzanie do zajęć zorganizowanych i zabaw - zadań rozwijających, doskonalących, kształtujących osobowość dziecka i zadań związanych z powinnościami wobec wspólnot: rodzina, grupa; d) pozwalanie dzieciom na skojarzenia, wymyślanie, tworzenie, uczenie się bez pouczeń ograniczających oryginalność, otwartość, wyobraźnię dziecka; e) rozwijanie specyficznych dla dziecka właściwości cech, uzdolnień, sprawności fizycznej; f) ścisła współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań i kierunków wychowania poprzez kontakty indywidualne, a także zbiorowe poprzez rozmowy psychoedukacyjne. 42. W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w Przedszkolu tworzy się oddziały - grupy wiekowe ( o zbliżonych możliwościach psychofizycznych), które powierzone są opiece nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Pełną odpowiedzialność za powierzoną grupę ponosi zawsze nauczyciel. 14

15 43. Podczas zajęć ruchowych, ćwiczeń, zabaw na terenie przedszkolnym, zapewnia się podstawową opiekę nauczyciela, dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych. 44. Analogicznie jest przy wyjściu poza teren przedszkolny w obrębie wsi Daniszyn lub na terenie wsi. Na wycieczkach i spacerach powinien być zapewniony jeden opiekun dla 15 dzieci. ) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów, 45. Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola są przez rodziców bądź opiekunów (pod których opieką dziecko jest w drodze bezpieczne, np. dziadkowie, dorosłe rodzeństwo): a) dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy. b) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, korytarzu, łazience, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do sali, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. c) do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola. d) rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres. e) rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola. f) rodzice odbierają dzieci do godziny bądź do godziny określonej w zawartej umowie cywilno prawnej z dyrektorem przedszkola g) dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. h) upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. 15

16 i) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami j) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. k) nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających). l) wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. m) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. n) gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę do Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( Komisariat Policji w Ostrowie Wlkp. ul. Odolanowska, tel centrala; tel pogotowie policyjne). Informację o pobycie dziecka poza godzinami pracy przedszkola wywiesza się w widocznym miejscu (wewnętrzna strona szyby okna znajdującego się przy drzwiach wejściowych do przedszkola) o) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. p) w związku z dowożeniem dzieci z miejscowości: Cegły, Chruszczyny, Onębry, Mazury, Warszty autobusem szkolnym (gimbusem) przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za dzieci przywiezione jak również doprowadzenie tych dzieci do autobusu. Opiekę nad dziećmi w trakcie jazdy autobusem z ww. miejscowości spełnia - opiekun zatrudniony z ramienia Gminy Ostrów Wlkp. q) dowóz dzieci reguluje Regulamin Dowożenia Dzieci (w przedszkolu znajduje się załącznik do regulaminu dotyczący dowożenia dzieci przedszkolnych), który co roku zostaje podpisany przez zainteresowanych rodziców. r) za doprowadzenie i odbiór dzieci z przystanków odpowiedzialni są rodzice lub osoba przez nich wyznaczona 46. Publiczne Przedszkole w Daniszynie nie posiada oddziału z dziećmi specjalnej troski ani internatu, ośrodka gdzie dzieci by były przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę. 47. Sposoby realizacji zadań przedszkola 1) Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 16

17 2) Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 3) Przedszkole nie prowadzi działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 48. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem: a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć b) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola, c) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia, d) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi, e) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, f) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, g) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. h) każdy rodzic ( prawny opiekun ) ma prawo skorzystać z grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców ofertę towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela i wariancie ubezpieczenia podejmuje Rada Rodziców. i) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego. j) tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny zdrowia psychicznego; k) ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo; l) podczas przygotowań do wyjść z budynku przedszkola w szatni mogą znajdować się dwie grupy dzieci. W ubieraniu się dzieci pomagają inni pracownicy przedszkola ; 17

18 m) nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola jest obowiązany sprawdzić ilość dzieci przed wyruszeniem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz po przybyciu do budynku przedszkola; n) w wycieczkach poza Daniszyn mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie; o) nauczyciel organizujący wycieczkę jest zobowiązany do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest cel wycieczki, lista uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki i opiekunów oraz do przedłożenia jej dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia; p) dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące te zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup, a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce; q) budynek przedszkola w czasie zajęć jest zamykany na klucz; r) odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione pisemnie. Szczegółowe zasady odbioru dzieci określa 2 ust.63 niniejszego statutu; s) nauczyciel jest zobowiązany wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy; t) podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela u) podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się nimi; v) nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci; w) nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie; x) nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych; y) podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. 49. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu. 50. W Publicznym Przedszkolu w Daniszynie nie tworzy się grup - oddziałów przedszkolnych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych, ponieważ rodzice nie zgłaszają takiej potrzeby. W przypadku zgłoszeń dzieci do przedszkola, które nie są obywatelami polskimi, przy zasadach rekrutacji obowiązuje zasada taka sama jak w przypadku dzieci z obywatelstwem polskim. 18

19 ROZDZIAŁ III Organy przedszkola 1. Organami przedszkola są a) Dyrektor przedszkola; b) Rada Pedagogiczna; c) Rada Rodziców Każdy z wymienionych organów w 3 pkt.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola. 3. Dyrektor przedszkola: 1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego; 2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. 5. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 6. Dyrektor przedszkola: 1) kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i kształcącą, a szczególności: a) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, b) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 19

20 c) udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy, d) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, e) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola; f) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego g) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, h) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, i) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania, j) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu, k) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów ( jeżeli zostali zatrudnieni) zespół dla dzieci którym zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej l) zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologicznopedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach; m) dokonuje bilansu potrzeb,a w szczególności określa formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział; n) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w statucie przedszkola; o) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania; p) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają, q) dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną r) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący, s) powołuje Komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka konieczność, 20

21 t) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych, opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli, u) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości, v) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba; w) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli w tym tematyke szkoleń narad x) skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w niniejszym statucie. y) organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, z) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo wychowawcze i kształcące, aa) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym, bb) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, cc) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość, dd) prawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola, ee) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, ff) dokonuje przynajmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, gg) organizuje prace konserwacyjno remontowe, powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola, odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. 2) Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznowychowawczej; d) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw; 21

22 e) ba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne; f) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; g) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola; h) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; i) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie j) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw k) organizuje prace konserwacyjno remontowe l) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami; m) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 3) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, b) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; c) dokonuje oceny pracy nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami; d) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, e) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego, f) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola, g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników, h) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; i) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, j) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, k) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, l) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący, m) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, n) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, o) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania, p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 22

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA...

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo