Zarządzenie Nr VI/245/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr VI/245/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr VI/245/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r.) oraz 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (Uchwała Nr XVIII/161/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie), zarządzam, co następuje: 1 Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 3 Traci moc Zarządzenie Nr VI/21/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr VI/ Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE

3 Rozdział I POSTANOWIENIA l OGÓLNE Regulamin Organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa strukturę wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz zasady jego funkcjonowania. 2 Użyte w regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają: 1. Ośrodek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie; 2. Kierownik - Kierownika Ośrodka; 3. komórka organizacyjna - wyodrębniony element struktury Ośrodka, realizujący zadania określone w niniejszym Regulaminie w szczególności Dział, Zespół, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy; 4. załatwianie spraw - każdy rodzaj działania podejmowany w ramach obowiązków służbowych, na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania zadań; 5. Statut Ośrodka - Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (uchwała Nr XVIII/ Rady Miasta Lubartów z dnia 27 maja 2004 z późno zm.) 3 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie jest wyodrębnioną, budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań określonych w Statucie Ośrodka. 2. Obszar działalności Ośrodka stanowi miasto Lubartów. 3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Lubartowie. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa. 4 Rozdział II ORGANIZACJA OŚRODKA 5 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. 2. Pracodawcą dla Kierownika jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Burmistrz Miasta Lubartów wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do Kierownika Ośrodka. 3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 4. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta. 2

4 5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 6. Zastępca Kierownika wykonuje zadania Kierownika podczas jego nieobecności lub w zakresie udzielonego mu przez niego upoważnienia. 7. Kierownik Ośrodka może upoważnić również inną osobę do kierowania bieżącymi pracami i reprezentowania Ośrodka na zewnątrz, podczas jego nieobecności, zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia. 8. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. W skład Ośrodka wchodzą: 6 1. komórki organizacyjne: a. Dział Pomocy Środowiskowej, używający do znakowania pism i akt symbolu - DPS, b. Dział Świadczeń i Usług, używający do znakowania pism i akt symbolu - DSU, c. Dział Administracyjno-Kadrowy, używający do znakowania pism i akt symbolu - DAK, d. Dział Finansowo-Księgowy, używający do znakowania pism i akt symbolu - DFK, 2. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego działający w ramach Działu Pomocy Środowiskowej, używający do znakowania pism i akt symbolu - ZPS, 3. samodzielne stanowisko asystenta rodziny, używające do znakowania pism i akt symbolu -AR, 4. samodzielne stanowisko radcy prawnego, używające do znakowania pism i akt symbolu - RP, 5. samodzielne stanowisko starszego specjalisty ds. analityczno-planistycznych strategii i programów, używające do znakowania pism i akt symbolu - ASP, 6. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, używający do znakowania pism i akt symbolu - DDPS, 7. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, używająca do znakowania pism i akt symbolu - SS. 1. W Ośrodku jest 33,5 etatu W okresie od r. do r. tworzy się 1 etat w ramach projektu EFS - POKL. 8 Zadania i organizację komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, ustala Kierownik Ośrodka. 3

5 Rozdział III ZADANIA OŚRODKA 9 Ośrodek realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, a w szczególności: 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych; 2. przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług;, 3. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny; 4. opłacanie składek na ubezpieczanie zdrowotne za osoby uprawnione; 5. przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 6. prowadzenie pracy socjalnej; 7. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 8. prowadzenie postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 9. wykonywanie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 10. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 11. realizowanie programów i projektów, odpowiadających na potrzeby społeczne w mieście Lubartowie; 12. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. Rozdział IV ZADANIA KIEROWNIKA OŚRODKA 10 Do zadań Kierownika Ośrodka należy: 1. organizowanie pracy Ośrodka; 2. kierowanie bieżącymi pracami i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Burmistrza Miasta; 3. wydawanie z upoważnienia Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gmmy; 4. koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 5. wykonywanie uchwał Rady Miasta; 6. wykonywanie zarządzeń Burmistrza Miasta; 7. wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka; 8. przestrzeganie przepisów statutu, regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku; 9. gospodarowanie funduszem płac innymi funduszami, zgodnie z przydzielonym budżetem i przepisami prawa; 4

6 10. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 11. nadzór nad powierzonym Ośrodkowi mieniem gminy; 12. wydawanie pełnomocnictw i upoważnień do realizacji zadań Ośrodka; 13. podejmowanie decyzji kadrowych w stosunku do pracowników Ośrodka; 14. odpowiada za podejmowanie działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej; 15. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; 16. składanie Radzie Miasta corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 17. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Rozdział V ZADANIA ZASTĘPCY KIEROWNIKA OŚRODKA 11 Do zadań Zastępcy Kierownika Ośrodka należy: 1. organizowanie pracy w Dziale Pomocy Środowiskowej, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego i Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; 2. pełnienie zastępstwa i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz podczas nieobecności Kierownika; 3. ocena lokalnych problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań; 4. przedstawianie Kierownikowi Ośrodka informacji z zakresu występujących potrzeb na terenie gminy oraz stanu ich zaspokojenia; 5. weryfikowanie pod względem merytorycznym rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń; 6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z posiadanym upoważnieniem; 7. udział w planowaniu środków finansowych na świadczenia; 8. organizowanie i nadzorowanie działań kontroli wewnętrznej; 9. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej; 10. dokonywanie przydziału rodzinie asystenta rodziny; 11. odpowiedzialność za zadania związane ze wsparciem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej w formie: a) pracy z rodziną, b) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka 12. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą asystenta rodziny; 13. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 5

7 Rozdział VI ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 12 Dział Pomocy Środowiskowej 1. W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są: a. specjaliści pracy socjalnej, b. starsi pracownicy socjalni, c. pracownicy socjalni. 2. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej w szczególności należy: a. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; b. ewidencjonowanie wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w systemie informatycznym POMOST; c. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji oraz innych wywiadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; d. wydawanie opinii do sądów opiekuńczych w sprawie ustanawiania pieczy zastępczej; e. wszczęcie i podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą w oparciu o procedury "Niebieskiej karty", w tym działanie w ramach grupy roboczej; f. podejmowanie interwencji socjalnej w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie; g. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka; h. rozwijanie nowych form pomocy społecznej samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 1. prowadzenie poradnictwa dla osób ubiegających się o pomoc społeczną; J. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; k. prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną, w tym także zawieranie kontraktów socjalnych; 1. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących problematyki społecznej; m. sprawdzanie dokumentacji dotyczącej refundacji zasiłków przyznanych przez inne ośrodki pomocy dla klientów będących mieszkańcami Lubartowa oraz zatwierdzanie not księgowych pod względem merytorycznym i akceptowanie ich (lub nie) do refundacji; n. obsługa systemu informatycznego POMOST; o. współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy społecznej, projektów socjalnych i innych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie jakości życia; p. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 6

8 q. archiwizowanie i przekazywanie akt działu do archiwum zakładowego; r. opracowywanie aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; s. odpowiedzialność za podejmowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej; t. sporządzanie sprawozdań; u. współpraca z powiatowym urzędem pracy z zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; v. współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych; w. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi; x. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; y. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Działem Pomocy Środowiskowej kieruje zastępca kierownika Ośrodka. 13 Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 1. W zespole Poradnictwa Specjalistycznego zatrudnieni są konsultanci: a. psycholog, b. pedagog. 2. Do zadań Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego w szczególności należy: a. świadczenie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód; b. świadczenie poradnictwa psychologicznego, realizowanego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i krótkotrwałych oddziaływań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania; c. świadczenie poradnictwa pedagogicznego, obejmującego szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze i opiekuńcze; d. w ramach Zespołu może być prowadzony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, który udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej; e. opracowywanie projektów akt prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; f. odpowiedzialność za podejmowanie działań związanych z funkcjonowanie kontroli zarządczej. g. sporządzanie analiz i sprawozdań; h. współpraca z innymi podmiotami; 1. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; J. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego działa w ramach Działu Pomocy Środowiskowej. 7

9 4. Zespołem Poradnictwa Specjalistycznego kieruje zastępca kierownika Ośrodka. 14 Samodzielne stanowisko - asystent rodziny/młodszy asystent rodziny 1. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy: a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który zgłosił rodzinę do objęcia tą formą pomocy; b. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonego w pieczy zastępczej; c. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; d. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi; e. wspieranie aktywności społecznej rodziny; f. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; g. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; h. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 1. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; J. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; k. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; m. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; n. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; o. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; p. archiwizowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego; q. odpowiedzialność za podejmowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej; r. sporządzanie analiz i sprawozdań; s. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną; t. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; u. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 2. Nadzór merytoryczny nad pracą asystenta rodziny sprawuje zastępca kierownika Ośrodka. 8

10 15 Dział Świadczeń iusług 1. W Dziale Świadczeń i Usług zatrudnieni są: a. kierownik działu świadczeń i usług, b. inspektor, c. starszy referent, d. referent. 2. Do zadań Działu Świadczeń i Usług należy: a. prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów udzielonych świadczeń; b. ewidencjonowanie i przechowywanie akt klientów Ośrodka; c. sporządzanie list i sprawdzanie pod względem merytorycznym wypłat świadczeń społecznych; d. opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń; e. sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej; f. wydawanie zaświadczeń; g. koordynowanie współpracy Ośrodka i organizacji świadczącej usługi opiekuńcze, której powierzono zadanie do realizacji; h. zamawianie i zlecanie usług w firmie opiekuńczej; 1. naliczanie odpłatności za pobyt osób umieszczonych w dps; J. rozliczanie kosztów świadczonych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; k. sporządzanie list dzieci korzystających z posiłków w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz ich merytoryczna kontrola; 1. wystawianie zamówień na bony towarowe dla klientów Ośrodka oraz ich merytoryczna kontrola; m. obsługa systemu informatycznego POMOST i PŁATNIK; n. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów; o. archiwizowanie i przekazywanie akt działu do zakładowego archiwum; p. podejmowanie w porozumieniu z działem finansowo-księgowym czynnoser zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec klientów-dłużników; q. dokonywanie merytorycznej oceny wywiadów środowiskowych (rodzinnych); r. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należących do właściwości gminy; s. przekazywanie dokumentów dotyczących odwołań od decyzji w sprawach świadczeń społecznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; t. analiza realizacji miesięcznych wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne; u. wydawanie i rejestrowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych; v. prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej opłacenia składki ZUS SI PŁATNIK, w zakresie dotyczącym świadczeniobiorców; w. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; x. sporządzanie analiz i sprawozdań; y. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; 9

11 z. współpraca z innymi instytucjami; aa. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; bb. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 3. Działem Świadczeń i Usług kieruje kierownik Działu. Dział Administracyjno-Kadrowy W Dziele Administracyjno-Kadrowym zatrudnieni są: a. kierownik działu administracyjno-kadrowego, b. koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej, c. pracownik administracyjny, d. sekretarka, e. sprzątaczki, f. gomec. 2. Do zadań Działu Administracyjno-Kadrowego należy: a. administrowanie obiektami Ośrodka w tym nadzór nad ich stanem technicznym, sanitarnym i właściwą eksploatacją wszystkich obiektów i urządzeń; b. utrzymanie porządku w siedzibie Ośrodka wraz z terenami przyległymi; c. planowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów; d. planowanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i przedmiotów nietrwałych na potrzeby działalności Ośrodka oraz ich zakup; e. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy; f. prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka i dokumentacji związanej z zawarciem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy; g. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji urlopów, kart urlopowych; h. prowadzenie kart czasu pracy miesięcznych i rocznych; l. prowadzenie rejestru delegacji, ewidencji wyjść służbowych i wyjść prywatnych w czasie godzin pracy pracowników Ośrodka; J. prowadzenie spraw i sporządzanie dokumentów według potrzeb pracowników Ośrodka np.: dotyczących rent, emerytur, zaświadczeń w części dotyczącej zatrudnienia; k. przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursu na stanowiska urzędnicze i kierowniczo-urzędnicze; l. sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia; m. obsługa kasy Ośrodka obejmująca dokonywanie wypłat świadczeń, talonów, płac oraz przyjmowanie wpłat z tytułu zwrotu świadczeń, odpłatności za usługi opiekuńcze i inne wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji; n. należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Ośrodka; o. sporządzanie wniosków na odbycie stażu i prowadzenie dokumentacji zawarcia umów z PUP; p. prowadzenie biblioteki Ośrodka; q. prowadzenie sekretariatu Ośrodka; la

12 r. zapewnienie właściwego obiegu korespondencji; s. prowadzenie spraw BHP i przeciwpożarowych Ośrodka oraz nadzór nad ich przestrzeganiem; t. prowadzenie archiwum Ośrodka i dokonywanie niezbędnych czynności z tym związanych; u. doręczanie adresatom korespondencji i decyzji administracyjnych; v. przygotowanie i przeprowadzanie przetargów i konkursów ofert w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych; w. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; x. zapewnienie by systemy informatyczne posiadane przez Ośrodek cechowały się przejrzystością i sprawdzalnością dokonywanych w nich zapisów, gwarantowały użytkownikom możliwość ochrony danych, możliwość wydruku wszystkich przetworzonych danych, przeniesienie ich na wszystkie inne trwałe nośniki; y. wykonywanie niezbędnych czynności w celu osiągnięcia dostatecznych gwarancji dla poprawnego funkcjonowania systemów posiadanych przez Ośrodek; z. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; aa. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; bb. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Działem Administracyjno - Kadrowym kieruje kierownik Działu. Dział Finansowo-Księgowy W Dziale Finansowo-Księgowym zatrudnieni są: a. główna księgowa, b. starsza księgowa. 2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy: a. prowadzenie księgowości Ośrodka, dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych oraz gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; b. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym przedkładanych dowodów księgowych (faktur, rachunków, not księgowych), stanowiących podstawę realizacji dochodów i wydatków; c. segregowanie i dekretowanie dowodów księgowych; d. rozliczanie delegacji służbowych; e. sporządzanie list płac i obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatku dochodowego dla pracowników Ośrodka oraz terminowe ich odprowadzanie; f. przygotowywanie rozliczeń z tytułu: umów zleceń, o dzieło, ryczałtów wypłacanych pracownikom za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, świadczeń ZFŚS; g. obsługa programów informatycznych POMOST i PŁATNIK, COMOROK OPTIMA SFK; h. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych; 11

13 1. zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób z ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych na umowę zlecenie; J. sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA wraz z raportami imiennymi (RCA, RSA, RZA) oraz raportów RUMA dla pracowników Ośrodka; k. sporządzanie deklaracji rocznych o pobieranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R); l. sporządzanie i przekazanie w obowiązującym terminie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy: PIT-ll, PIT-40 dla pracowników Ośrodka, PIT -8C informacja o przychodach z innych źródeł; m. sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych PFRON i przekazywanie należności; n. opracowywanie planów finansowych Ośrodka; o. sporządzanie analiz wydatków i dochodów Ośrodka; p. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, GUS-u; q. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu Ośrodka; r. ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w używaniu; s. naliczanie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; t. uzgadnianie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z księgą inwentarzową oraz materiałów (art. spożywczych) z kartoteką magazynową; u. uzgadnianie i rozliczanie wyników inwentaryzacji; v. wystawianie dowodów powodujące zmiany majątku (OT, PT, MT, LT); w. prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania środków budżetowych; x. prowadzenie rejestru umów; y. wydawanie zaświadczeń Rp-7 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w części dotyczącej wynagrodzenia; z. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników; aa. archiwizowanie i przekazywanie akt działu do archiwum zakładowego; bb. podejmowanie w porozumieniu z Działem Pomocy Środowiskowej i Działem Świadczeń i Usług czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej wobec klientów, którzy niesłusznie pobrali świadczenia z pomocy społecznej lub nie wywiązali się z obowiązku ich zwrotu; cc. sporządzanie kalkulacji posiłków, usług pralniczych i kąpielowych; dd. prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS Ośrodka; ee. sporządzanie ksiąg rachunkowych; ff. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; gg. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; hh. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; ii. uzgadnianie kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych; JJ. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 3. Działem Finansowo-Księgowym kieruje główna księgowa. 4. Zastępstwo głównej księgowej podczas jej nieobecności pełni starsza księgowa. 12

14 Rozdział VII ZADANIA RADCY PRAWNEGO 18 l. Do zadań radcy prawnego należy: a. udzielanie porad prawnych i konsultacji; b. sporządzanie pisemnych opinii prawnych; c. opracowywanie projektów aktów prawnych; d. występowanie przed sądami i urzędami; e. zastępstwo prawne i procesowe Pracodawcy; f. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; g. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; h. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 2. Nadzór merytoryczny nad pracą radcy prawnego sprawuje Kierownik Ośrodka. Rozdział VIII ZADANIA STARSZEGO SPECJALISTY ds. ANALITYCZNO-PLANISTYCZNYCH STRATEGII I PROGRAMÓW Do zadań starszego specjalisty ds. analityczno-planistycznych, strategii i programów należy: a. opracowywanie zbiorczych sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń pieniężnych i w naturze; b. opracowywanie analiz dotyczących problemów społecznych występujących w obszarze pomocy społecznej; C. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka; d. w porozumieniu z działem finansowo-księgowym opracowywanie zbiorczego bilansu potrzeb Ośrodka w oparciu o przedstawione potrzeby komórek organizacyjnych Ośrodka; e. opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej; f. obsługa systemu informatycznego POMOST i Statystycznej Aplikacji Centralnej SAC g. opracowywanie meldunków i raportów dotyczących działalności merytorycznej Ośrodka; h. inicjowanie oraz opracowywanie programów i projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym współfinansowanych z EFS; 1. współuczestniczenie we wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej; J. monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych; 13

15 k. obsługa techniczno-organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego; l. archiwizowanie posiadanych akt i przekazywanie do archiwum zakładowego; m. opracowywanie aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; n. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; o. współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami w celu realizacji programów społecznych; p. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; q. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 2. Nadzór merytoryczny nad pracą specjalisty ds. analityczno-planistycznych, strategii i programów sprawuje Kierownik Ośrodka. Rozdział IX ZADANIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 20 Zespół projektowy nie stanowi odrębnej komórki organizacyjnej Ośrodka. Jest powołany w celu realizacji zadań określonych w projekcie systemowym "OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie", współfinansowanym ze środków EFS POKL w latach Do zespołu projektowego należą: a. Kierownik Ośrodka - koordynator projektu, b. Główna księgowa Ośrodka - główna księgowa, c. Pracownicy socjalni - pracownicy socjalni projektu, d. Pracownik Działu Świadczeń i Usług - pracownik administracyjny, które działają w oparciu o udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia. 2. Do podstawowych zadań zespołu projektowego należy: a. bieżąca analiza zasad i wytycznych wdrażania i finansowania Projektu; b. opracowanie projektu budżetu i sporządzanie bilansu z realizacji Projektu; c. opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu na dany rok budżetowy, w oparciu o dokonaną analizę potrzeb i problemów społecznych mieszkańców miasta; d. przygotowanie wniosków o płatność; e. realizacja Projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań i budżetem; f. prowadzenie ewidencji księgowej; g. przeprowadzanie rekrutacji uczestników Projektu; h. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych, związanych z realizacją Projektu; 14

16 1. zawieranie kontraktów socjalnych z beneficjentami Projektu; J. promocja Projektu, w tym prowadzenie strony internetowej; k. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL; L prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Projektu; m. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Projektu; ZADANIA DZIENNEGO Dzienny Dom Pomocy Społecznej Rozdział X DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W Dziennym Domu Pomocy Społecznej zatrudnieni są: a. kierownik Domu, b. kucharka, c. robotnik wykwalifikowany, d. konserwator. 2. Do zadań Dziennego Domu Pomocy Społecznej należy: a. obejmowanie pomocą w formie usług osób starszych, samotnych, o ustalonym stopniu niepełnosprawności oraz wymagających pomocy społecznej (bezdomnych, niezaradnych życiowo, uzależnionych); b. zapewnienie warunków do wielogodzinnego przebywania na terenie placówki osób, którym zgodnie z decyzją przysługują usługi w DDPS; c. przyrządzanie posiłków (śniadań, obiadów z dwóch dań); d. realizowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP; e. świadczenie usług higienicznych (kąpiel i pranie); f. zapewnienie właściwych norm żywieniowych i przepisów sanitarnych z zakresu żywienia zbiorowego; g. opracowywanie jadłospisów dla stołówki DDPS; h. zawieranie kontraktów z osobami kierowanymi do DDPS; 1. rozliczanie odpłatności za usługi świadczone przez DDPS; J. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; k. przeprowadzanie przetargów i konkursów ofert w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych; L nadzór nad stanem technicznym, sanitarnym 1 właściwą eksploatacją obiektów i urządzeń; m. planowanie wydatków związanych z utrzymaniem DDPS; n. nadzór nad powierzonym mieniem i jego właściwe zabezpieczenie; o. prowadzenie właściwej gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; p. właściwe prowadzenie dokumentacji, dotyczącej DDPS; q. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; r. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; 15

17 s. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.); 2. Dziennym Domem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik DDPS. Rozdział XI ZADANIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI Z RODZIN DYSFYNKCYJNYCH 22 Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych l. W Świetlicy Środowiskowej zatrudnieni są: a. pedagog, b. wychowawca, C. psycholog. 2. Do zadań Świetlicy Środowiskowej należy: a. wspieranie rodzin przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi; b. wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; C. zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami; d. udzielanie dzieciom pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; e. udzielanie pomocy w nauce; f. udzielanie pomocy w formie dożywiania; g. organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych; h. rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka; i. prowadzenie współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz udzielanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; j. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem; k. opracowywanie i wdrażanie programów na rzecz pomocy funkcjonowania dziecka i rodziny; 1. prowadzenie kart pobytu dziecka oraz innej niezbędnej dokumentacji dotyczącej dziecka i jego rodziny; m. sprawdzanie zgodności zamówień artykułów spożywczych na podwieczorki pod względem ilościowym oraz cenowym i sporządzanie wykazu dzieci, którym wydano podwieczorki; n. dokonywanie zakupów środków czystości i materiałów biurowych; O. opracowywanie projektów aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji) oraz umów; p. sporządzanie analiz, planów pracy i sprawozdań; q. odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku; r. współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci uczęszczających do świetlicy; 16

18 s. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; t. przestrzeganie zasad dotyczących informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz z późno zm.). 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Świetlicy Środowiskowej sprawuje zastępca kierownika Ośrodka. Rozdział XII ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW I PODPISYWANIA PISM Pisma wychodzące na zewnątrz są parafowane na kopii przez pracowników merytorycznych lub w znaku pisma występują inicjały pracownika merytorycznego, a podpisywane przez Kierownika lub zastępcę Kierownika Ośrodka. 2. Decyzje administracyjne są wydawane na podstawie upoważnień określonych w przepisach szczególnych. 24 Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Instrukcja kancelaryjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 25 Umowy, w wyniku których powstają zobowiązania Ośrodka i kontrasygnaty głównej księgowej. pieniężne wymagają podpisu Kierownika 26 Zasady postępowania z korespondencją opatrzoną klauzulami tajności, określają przepisy szczególne. Rozdział XIII ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ 27 System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane na podstawie przepisów szczególnych. 17

19 2. Kontrolę zewnętrzną może przeprowadzić upoważniony przez Kierownika pracownik Ośrodka w instytucjach, wykonujących zadania zlecone przez Urząd Miasta Lubartów w ramach zawartej umowy Kontrola wewnętrzna stanowi element systemu kontroli zarządczej w Ośrodku i obejmuje całość działalności Ośrodka. 2. Kontrolę wewnętrzną przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 3. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana przez: a. Kierownika Ośrodka, b. Zastępcę Kierownika Ośrodka, c. Główną księgową, d. kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka, e. każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności. 4. Kontrola wewnętrzna w Ośrodku sprawowana przez osoby wskazane w pkt.3 polega w szczególności na: a. bieżącym sprawdzaniu realizacji zadań statutowych i operacji gospodarczych realizowanych przez Ośrodek; b. sprawowaniu bezpośredniego nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości; c. sprawdzaniu przestrzegania odpowiednich procedur przed rozpoczęciem przedsięwzięcia i w toku jego realizacji; d. sprawowaniu nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem rmema Ośrodka przed zniszczeniem i kradzieżą; e. bieżącym kontrolowaniu ponoszonych przez jednostkę kosztów; f. sprawowaniu nadzoru wobec podległych pracowników w zakresie dyscypliny pracy, przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych; g. organizowaniu doraźnych kontroli na poszczególnych stanowiskach pracy, wchodzących w skład kierowanych przez nich komórek organizacyjnych Ośrodka; h. dokonywaniu wstępnej oceny wydatków pod względem: zgodności z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności; 1. dokonywaniu zakupów materiałów i usług zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, bieżącej kontroli realizowanych przedsięwzięć; J. dokonywaniu wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację poszczególnych zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Szczegółowe zasady kontroli obowiązującej w Ośrodku określają regulaminy, procedury, instrukcje, zakresy obowiązków. 18

20 Rozdział XIV PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK Kierownik Ośrodka i Zastępca Kierownika Ośrodka udzielają informacji publicznej na wniosek w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej. 2. Pisma i zapytania kierowane drogą elektroniczną będące wnioskiem, wprowadza się do ewidencji prowadzonej w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka Informacja publiczna na stronie BlP pochodzi bezpośrednio od pracownika Ośrodka, który ją zrealizował. 2. Każdy publikowany dokument na stronie WWW BlP zawiera informację o osobie, która ją wprowadziła i jest za nią odpowiedzialna. 3. Zakres publikowania informacji dla Ośrodka został określony na podstawie ustawy o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz z późno zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z póź. zm.). 4. Kierownik sprawuje nadzór formalny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w BlP, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 5. Zasady umieszczania informacji na stronie BlP: a. pracownik Ośrodka przekazuje w formie elektronicznej do sekretariatu informację do zamieszczenia na stronie BlP; b. pracownik sekretariatu przekazuje dokument Kierownikowi Ośrodka do zatwierdzenia; C. po zatwierdzeniu, pracownik sekretariatu przekazuje dokument koordynatorowi ds. komputeryzacji pomocy społecznej, który jest odpowiedzialny za umieszczenie informacji na stronie BlP. 6. Zadania koordynatora ds. komputeryzacji w pomocy społecznej: a. odpowiada za publikację informacji, b. dokonuje niezbędnych poprawek, C. odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji. Rozdział XV PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW 32 l. Skargi i wnioski mogą być składane do Ośrodka w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w książce korespondencyjnej. 3. Skargi i wnioski rozpatruje Kierownik, zastępca kierownika lub osoba wskazana przez Kierownika Ośrodka. 19

21 33 Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r, nr 98, poz z późno zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Rozdział XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34 Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. 35 Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po 14 dniach od zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta. 36 Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia. 20

22 - I - N

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr OPS.021.7.2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE Załącznik do Uchwały Nr XXVII/237/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. z dnia 01 kwietnia 2017.

Zarządzenie Nr 1/2017. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. z dnia 01 kwietnia 2017. Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z dnia 01 kwietnia 2017. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: - uchwał Rady Miasta Gniezna, - zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA NR XX.248.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/139/13 RADY GMINY ŁADZICE. z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach

UCHWAŁA NR XXX/139/13 RADY GMINY ŁADZICE. z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach UCHWAŁA NR XXX/139/13 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 170 /2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. Rada Miejska we Włodawie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kamiennej Gorze z dnia 15 stycznia 2016 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Dział I Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. Projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie utworzony został Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr IX/46/90 z dnia 27.02.1990 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie.

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 czerwca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie art. 30, ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2009. z dnia 30.06.2009 roku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ZARZĄDZENIE NR 3/2009. z dnia 30.06.2009 roku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie ZARZĄDZENIE NR 3/2009 z dnia 30.06.2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Postanowienie ogólne I 1 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Załącznik do zarządzenia Nr 9/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 26 maja 2015 roku

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 26 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3466 UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2004 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 2 grudnia 2004 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 04 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo