STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Teren działania 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 2. Siedzibą fundacji jest miasto Wisła 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. 4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 3. Czas trwania 4. Organ nadzorujący Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami kultury fizycznej w Polsce. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji 5. Cele i formy działania Fundacji 1. Celem Fundacji jest działalność wspierania sportu i zdrowia na obszarze działania Fundacji. 2. Cel Fundacji realizowany jest poprzez: a. Wspieranie działalności placówek związanych z prowadzeniem zajęć sportowych b. Rozwój i popularyzacja sportu i zdrowia c. Organizowanie imprez sportowych, integracyjnych, d. Organizowanie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych na obszarze działania fundacji e. Programy informacyjne. służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych kultury fizycznej, a także upowszechnianiu sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży. f. Działania związane z prowadzeniem usług g. Przygotowanie i opisanie projektu opieki medycznej dla seniorów h. Współpracę z zagranicznymi i krajowymi domami opieki społecznej i. Kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla potrzeb rynków pracy w naszym kraju i zagranicą. 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2 Przedmiotem działalności Fundacji jest: 6. Przedmiot działalności PKD 92.6 Działalność związana ze sportem, PKD Działalność związana z turystyką, PKD 80.4.Z szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, PKD 85.1.Z działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, PKD 22 działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji, PKD pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Rozdział III. Majątek Fundacji 7. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota zł (tysiąc złotych 00/1.00). Dochody Fundacji pochodzą z: 1. darowizn. spadków. Zapisów; 2. dotacji i subwencji osób prawnych; 3. dywidend i zysków z akcji i udziałów; 4. dochodów z działalności gospodarczej. 8. Dochody fundacji 9. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 10. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami. 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest, wyodrębniona od działalności statutowej. Rozdział IV. Organ Fundacji 11. Organy Fundacji Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Kadencja organów Fundacji trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego stycznia, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem rejestracji Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego roku kalendarzowego.

3 12. Rada Fundacji 1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów jednomyślnie do składu Rady. Fundatorów będących osobami prawnymi reprezentują w Radzie uprawnieni do reprezentowania tychże osób prawnych Członkowie Rady nie będący Fundatorami uczestniczą w posiedzeniu Rady jedynie z głosem doradczym. 2. Rada ze swego grona wybiera Prezydium Rady Fundacji w osobach Prezydenta Rady, Wiceprezydenta i Sekretarza. Pracami Rady kieruje Prezydent Fundacji, wybierany spośród jej członków no pierwszym posiedzeniu. 3. Rada sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością Fundacji, ustała szczegółowe formy i zakres realizacji celów statutowych Fundacji oraz wyraża opinie we wszystkich istotnych sprawach Fundacji. 4. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy: powoływanie odwoływanie i zawieszanie Przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego i członków Zarządu Fundacji, zatwierdzenie regułami nu prac Zarządu, zatwierdzanie programów wieloletnich i planów rocznych działalności Fundacji, zatwierdzanie bilansów i sprawozdań rocznych Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium. zmiana ceł i lub statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz rozwiązywanie Fundacji, zbywanie składników majątku Fundacji, nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych, wyrażanie zgody na nabycie przez Fundację przedmiotów i praw majątkowych za cenę przekraczającą zł (dziesięć złotych), podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości przez Fundację, zaciąganie kredytów bankowych, przyznawanie stypendiów Fundacji, tworzenie placówek oświatowych i wychowawczych, tworzenie przedstawicielstw i placówek zagranicznych. 5. Do ważności uchwał Rady konieczne jest uczestnictwo w jej posiedzeniu, co najmniej trzech Fundatorów 6. Uchwały Rady w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz powoływania, odwoływania lub zawieszania Zarządu lub poszczególnych jego członków zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezydenta Rady. 7. Zebrania Rady zwołuje Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, albo na wniosek co najmniej trzech członków Rady. Zebrania powinny się odbywać co najmniej raz w roku. 8. Członkowie Rady wykonują swe funkcje społecznie. 13. Sposób zwoływania Zarządu Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji. 2. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania Zarządu. 13. Sposób zwoływania Zarządu

4 1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji 2. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania Zarządu. 14. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu Zarząd Fundacji jest jedno- lub wieloosobowy. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. 15. Wygaśnięcie-członkostwa Zarządu, odpowiedzialność materialna członków Zarządu 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej odzie l w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania. 2. Fundator może odwołać członka zarządu w każdym czasie. 3. Do odpowiedzialności członków zarządu za sprawowanie swych funkcji mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górna granicę odszkodowania. Wynosi ono w stosunku do członków Zarządu zatrudnionych W Fundacji kwotę trzykrotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał. 16. Kompetencje Zarządu: 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji. a w szczególności: a. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, d. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji. 17. System glosowania Zarządu Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 18. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. Rozdział V. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji 19. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji Zmiana statutu, a w tych ramach także zmiana celu fundacji, może być dokonana w drodze uchwały Zarządu. Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją 20. Połączenie z inną fundacją

5 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji. Rozdział VII. Likwidacja fundacji 21. Likwidacja Fundacji O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów. 22. Sposób likwidacji Fundacji 1. Likwidatora fundacji wyznacza Zarząd. 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji. b. wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia. c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań e. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli. f. zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru. g. przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo