Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie"

Transkrypt

1 Faza: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Adres inwestycji Nr działki Branża: Inwestor: Ul. Ciemna Kraków 73/1 BUDOWLANA Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 Opracował: Inż. Jacek Majka Projektował: Mgr inż. architekt Zdzisław Banaś upr. nr 9/68 Sprawdził: Mgr inż. architekt Piotr Balik upr. nr MPOIA/075/2009 Kraków, dnia 20 lipiec 2012 r.

2 CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY str. 1. Podstawa opracowania: Przedmiot i zakres opracowania Projekt zagospodarowania Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji nośnej budynku Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku Wnioski i zalecenia ogólne Opis prac termo modernizacyjnych na obiekcie Ściany zewnętrzne dokumentacja fotograficzna Opis ogólny prac termomodernizacyjnych i naprawczych Opis projektu termomodernizacji elewacji Technologia wykonania tynków renowacyjnych Odbiór robót Proponowana kolorystyka elewacji Technologia wykonania powłoki ThermoShield Exterieur wg producenta...23 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Projekt zagospodarowania terenu rysunek nr 1 skala 1: Rzut piwnic rysunek nr 2 skala 1: Rzut parteru rysunek nr 3 skala 1: Rzut I piętra rysunek nr 4 skala 1: Rzut II piętra rysunek nr 5 skala 1: Elewacja E Frontowa rysunek nr 6 skala 1: Elewacja N od ul. Ciemnej rysunek nr 7 skala 1: Elewacja S od ogrodu rysunek nr 8 skala 1: Elewacja W od ul. Jakuba rysunek nr 9 skala 1:100 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Charakterystyka energetyczna budynku po termomodernizacji Informacja BIOZ Oświadczenia Uprawnienia i izby Opinia dotycząca zastosowania farby Thermoshield Exterier do malowania elewacji budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Pozwolenie nr 564/12 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. 2

3 Karta uzgodnień i zatwierdzeń LP Branża Data Podpis 1. Rzeczoznawca d/s BHP 2. Rzeczoznawca d/s p.-poż. 3

4 1. Podstawa opracowania: 1.1. Umowa z Inwestorem Pozwolenie nr 564/12 z dnia r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku Wizja lokalna obiektu wykonywana w lipcu 2012 r Inwentaryzacja elewacji w zakresie koniecznym do wykonania zakresu prac termomodernizacyjnych Wytyczne Zleceniodawcy Wytyczne Systemodawcy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, (Dz. U. nr 109 z 2004 r. poz. 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami oraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych RMI z dnia 6 listopada 2008 wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2009 r RMI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz z dnia 10 lipca 2003 r.) wraz z późniejszymi zmianami PN 91/B Ochrona cieplna budynków PN EN ISO 6946: 2002 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dnia 17 września 2003r. nr 162 poz z późniejszymi zmianami) Literatura [1] Duc E.: Ochrona murów przed zawilgoceniem. Wyd. SMB, Wrocław 1987 r. [2] Janowski Z.: Rzeczoznawstwo budowlane dotyczące obiektów objętych ochroną konserwatorską. VIII Konferencja naukowo-techniczna Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego. Cedzyna 2004 r. Wyd. ITB 2004 r. [3] Masłowski E.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady 1988 r. [4] Pawłowski P. i R.: Budownictwo ogólne. PWN 1982 r. [5] Praca zbiorowa: Nowy Poradnik majstra budowlanego. Arkady 2004 r. [6] Runkiewicz L.: Błędy i uszkodzenia budowlane. WEKA 2000r. [7] Stramski Z.: Korozja biologiczna w budownictwie. Wyd. SMB Wrocław 1986 r. [8] Stankiewicz H.: Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją. Arkady 1984 r. [9] Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, W-wa 1982 r. [10] Ważny.J. Karyś J. - Ochrona budynków przed korozją biologiczną. Arkady 2001 r. [11] Praca zb.: Słabe miejsca w budynkach, t. 3. Wyd. Arkady 4

5 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Ciemnej 6. Zakres prac termo modernizacyjnych objętych niniejszym opracowaniem obejmuje swym zakresem naprawę zniszczonych fragmentów wierzchniej elewacji budynku aktualnie liczne odwarstwienia i ubytki tynku oraz uszkodzenia wodno-solne wraz z dwukrotnym malowaniem całej elewacji. 3. Projekt zagospodarowania Przedmiotowy obiekt znajduje się w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, na działce nr 73/1 dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW /9. Przedmiotowy obiekt został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-374 i podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt leży w obrębie układu urbanistycznego dawnego miasta Kazimierza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-12 decyzją z dnia 23 lutego 1934 roku oraz na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. Usytuowany jest na obszarze uznanym za pomnik historii Kraków-historyczny zespół miasta zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia r. Oznacza to, że wszelkie prace objęte niniejszym projektem wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenia takiego Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie udzielił pod nr 564/12 decyzją z dnia r. Przedmiotowy budynek składa się z budynku frontowego i oficyny. Pierwotnie był to budynek jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony. Na początku XXI w. część piętrowa została nadbudowana o użytkowe poddasze. Poniżej podano dane kubaturowe charakteryzujące budynek w jego stanie aktualnym: - Kubatura 3 904,00 m 3 - Powierzchnia użytkowa 640,92 m 2 W tym: - powierzchnia piwnic 109,10 m 2 - powierzchnia parteru 186,44 m 2 - powierzchnia I piętra 199,09 m 2 - powierzchnia II piętra 146,29 m 2 - Liczba kondygnacji nadziemnych 3 4. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji nośnej budynku (odnosząca się do wpływu przedmiotowych prac na posadowienie budynku) Zakres ekspertyzy technicznej dotyczy elewacji zewnętrznych z pominięciem oceny stanu technicznego przegród wewnętrznych. 5

6 Ocena zawęża się do wpływu na konstrukcję budynku prac renowacyjnych na elewacji. Ocena stanu przegród zewnętrznych dokonana została na podstawie ogólnej analizy zarysowań na elewacjach Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku. Budynek główny został wybudowany pod koniec XVII w (piwnice XV-XVI w) w technologii tradycyjnej mur z cegły pełnej i kamienia, natomiast nadbudowana część nowsza (adaptacja poddasza) wykonana została z cegły pełnej gr. 25 cm, ocieplonej styropianem o gr. 10 i obłożonej cegła kratówką gr. 12 cm. Ściany piwnic w budynku przy okazji wykonywanej nadbudowy zostały poddane hydroizolacji: wykonano przeponę hydroizolacyjną poziomą metodą iniekcji krystalicznej oraz przeponę hydroizolacyjną pionową zewnętrzną z masy uszczelniającej, oraz w miejscach, gdzie odkopanie fundamentów nie było możliwe zastosowano metodę iniekcji krystalicznej. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz informacji zebranych od Zleceniodawcy, można powiedzieć, że przedmiotowy budynek posiada wady charakterystyczne dla tego typu budownictwa i dla obiektów w tym wieku. Wspomniane powyżej wady dotyczą jedynie odspojeń i ubytków tynków, niewielkich rys widocznych na ścianach zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej budynku oraz liczne uszkodzenia wodno-solne. Pozostałe wady o ile istnieją są ukryte pod tynkiem i nie jest możliwa ich identyfikacja i ocena bez wykonania odkrywek warstwy tynku Wnioski i zalecenia ogólne Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że: Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie. Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa i nie wpływają one na możliwość wykonania prac renowacyjnych elewacji budynku. 6

7 5. Opis prac termo modernizacyjnych na obiekcie 5.1. Ściany zewnętrzne dokumentacja fotograficzna 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 5.2. Opis ogólny prac termomodernizacyjnych i naprawczych Podstawą do rozpoczęcia robót ociepleniowych jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające stosowne uprawnienia. Inwestor powinien zażądać od wykonawcy robót certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanej termomodernizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 o C i nie wyższej niż 25 o C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 o C w przeciągu 24h. UWAGA: Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod ochroną konserwatorską, a w związku z tym wszystkie prace wykonywane na obiekcie należy wykonywać ze szczególną starannością, w oparciu o sprawdzone i dobrej jakości materiały. Przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie stosować się do zapisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dnia 17 września 2003r. nr 162 poz z późniejszymi zmianami). Na potrzeby przedmiotowej termomodernizacji uzyskano Opinię dotyczącą zastosowania farby Thermoshield Exterier do malowania elewacji budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie opracowaną przez dr. Pawła Karaszkiewicza z Zakładu Chemii Konserwatorskiej, ASP w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, data opracowania r. Zgodnie z tą opinią możliwe jest wykonanie zgodnie z życzeniem Inwestora wierzchniego malowania elewacji farbą Thermoshield Exterier. Termoizolacja będzie miała wpływ na redukcję zużycia energii oraz w sposób znaczący ułatwi utrzymanie we wnętrzu budynku stabilnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych. Jest to farba przeznaczona do malowania elewacji zewnętrznych, oparta o dyspersyjne spoiwo akrylowe dodatkowo zawierająca mikrokapsuły ceramiczne, które poprawiają termoizolacyjność elewacji, poprzez poprawę paro przepuszczalności i odporności na brudzenie. Jest to farba, która nie różni się istotnie od pozostałych dostępnych na rynku farb elewacyjnych, natomiast na uwagę zasługuje fakt, iż dzięki mikrokapsułkom farba ta charakteryzuje się matową powierzchnią, do pewnego stopnia zbliżoną do powierzchni mineralnych. Została ona przebadana pod kątem korzyści stosowania w architekturze zabytkowej. ThermoShield Exterieur jest farbą elewacyjną na bazie termo-ceramicznej membrany. Pory membrany ulegają zamknięciu przy dużym zawilgoceniu oraz otwierają się przy małej wilgotności powierza. Niska wilgotność otoczenia powoduje zatem otwarcie mikroporów i odprowadzenie wilgoci z podłoża. Skutecznie zatem wyprowadza z przegród budowlanych nagromadzoną wilgoć i sól (hydroizolacja). Cechuje się wysoką przyczepnością do podłoży przy dobrej przepuszczalności. Powłoka przepuszcza gazy, w tym parę wodną i CO 2. Powłoka ta zapewnia wieloletnią ochronę elewacji przed takimi szkodliwymi wpływami środowiska jak promienie UV, smog, brud, kwasy, sole, a także czynniki pogodowe jak deszcz i śnieg. 15

16 Farba Exterieur dzięki refleksji będzie chroniła elewacje przed szkodliwym napromieniowaniem słonecznym i zapewni trwale ładny, zadbany wygląd. Ceramiczny komponent powłoki zredukuje straty ciepła w budynku. Farby te nie zawierają rozpuszczalników ani substancji lotnych. Cechuje je paroprzepuszczalność przy zmiennej otwartości dyfuzyjnej. ThermoShield Exterieur to powłoka antyelektrostatyczna, przykrywająca pęknięcia, nie przyjmująca brudu ani wody, niezapalna, nie zmieniająca barwy oraz odporna na szorowanie. Przed przystąpieniem do malowania elewacji farbą ThermoShield Exterieur projektuje się wykonanie prac naprawczych na całej elewacji budynku z zastosowaniem materiałów firmy Sto Ispo. Dla uzyskania pożądanego efektu, malowanie należy wykonać dwukrotnie na całej elewacji w miarę możliwości należy naśladować klasyczne malowanie pędzlem. Przystępując do prac bezwzględnie należy usunąć warstwę złuszczającej się farby. Jej usunięcie pozwoli ocenić stan zachowania tynków na elewacjach i oszacować zakres wypraw przeznaczonych do usunięcia ze względu na daleko posuniętą degradację oraz skażenie mykologiczne. Warstwy farb elewacyjnych oraz odspojone fragmenty wypraw cementowowapiennych należy usunąć poprzez strumieniowanie ścierne i odpowiednio mechaniczne odkuwanie. Natomiast gzymsy i opaski okienne zaleca się oczyszczać gorącą parą pod ciśnieniem łączoną z chemicznym działaniem past zmiękczających powłoki farb elewacyjnych lub poprzez tzw. mikropiaskowanie z zastosowaniem specjalnych kruszyw. Metoda musi być dobrana na podstawie prób, by nie spowodować naruszenia z narzutu lub sztukatorską metodą ciągnioną, w zależności od wielkości uszkodzenia. Wszystkie uzupełnienia należy wykonać w jednym systemie. Na łączeniach starej i nowej zaprawy należy zastosować siatkę. Szczeliny tynku wypełnić masą plastyczną np. Sto Rissfuller przypowierzchniowej warstwy wypraw. Po oczyszczeniu powierzchni ujawnią się ewentualne późniejsze naprawy. Uzupełnienia wykonane z nieprawidłowych technologicznie, twardych i sztywnych zapraw cementowych należy usunąć. Na powierzchniach ścian rysują się pęknięcia, więc konieczne będzie rozpoznanie ich charakteru. W przypadku zarysowań o charakterze konstrukcyjnym należy opracować metody naprawcze przez inżyniera specjalistę. Zupełnie zdegradowane partie tynków na ścianach płaskich zaleca się odkuć, aż do wątku ceglanego. Powierzchnię elewacji w partiach skażonych biologicznie należy zdezynfekować. Osłabione strukturalnie profile architektoniczne należy wzmocnić preparatem silikatowym lub ewentualnie krzemoorganicznym. Odspojenia tynków profilowanych należy podkleić zaczynem z wapna dyspergowanego i białego cementu lub spoiwami mikro-hydraulicznymi w zależności od wielkości szczelin i pustek. Uzupełnienia zarówno tynków jak i profilowanych opasek należy wykonać zaprawami mineralnymi, o składzie możliwie zbliżonym do oryginału, charakteryzujących się podobną lub niższą wytrzymałością mechaniczną. Ubytki profili obramień i gzymsów należy uzupełnić Sto Rissfuller fein firmy Sto Ispo, mającą właściwość tworzenia dylatacji. Zaleca się zastosowanie jako warstwy wierzchniej tynku z dodatkiem włókna szklanego, które zapobiegnie ujawnianiu się drobnych spękań. 16

17 Powierzchni tynków należy nadać fakturę zgodną z otoczeniem (zacieranie pacą). W przypadku nierówności należy rozważyć położenie na całości wypraw gładkich szlichty wyrównującej. Wszystkie ściany należy gruntować preparatem ThermoShield Fix Plus, aby zapewnić należytą konsolidację z warstwami wierzchnimi. Produkt ten reguluje także chłonność podłoża. Analogicznie jak ściany zewnętrzne należy wykończyć kominy oraz mur częściowo tynkowany w granicy działki. Mur w części nie otynkowanej z cegły należy oczyścić i zdezynfekować. Kraty w oknach jak i same okna oraz drewniane obramienia uszakowe okien zabezpieczyć na czas malowania. Rynny i rury spustowe większość jest pomalowana w kolorze jak dach, te elementy i fragmenty, które nie zostały dotąd pomalowane (np. rynna i rura spustowa od strony patio) należy pomalować w kolorze identycznym z istniejącym. W razie konieczności dokonać niezbędnych napraw i remontów Opis projektu termomodernizacji elewacji USTALENIE PRZYCZYN ZNISZCZENIA ELEWACJI Po oczyszczeniu i uzyskaniu pełnego dostępu do poszczególnych partii wszystkich elewacji należy wykonać dokładne badania konserwatorskie mające na celu: - rozczytanie układu nawarstwień oraz przekształceń elewacji, - rozpoznanie przyczyn i stopnia zasolenia tynków - rozpoznanie przyczyn spękań i ustalenie postępowania w przypadku stwierdzenia naprężeń konstrukcyjnych POWIERZCHNIE PŁASKIE ŚCIAN ORAZ COKÓŁ Oczyszczenie powierzchni tynków Oczyszczenie powierzchni tynków metodą wybraną na podstawie prób wykonanych na obiekcie. Złuszczające się farby elewacyjne wstępnie proponuje się usunąć poprzez strumieniowanie ścierne przez tzw. piaskowanie agregatem CePe, uprzednio jednak należy upewnić się czy podłoże tynkowe wykazuje wystarczającą wytrzymałość i czy piaskowanie nie powoduje uszkodzeń jego powierzchni. Mechaniczne usunięcie zniszczonych partii tynków Mechaniczne usunięcie wszystkich zupełnie zniszczonych, odspojonych i zasolonych partii tynków. Doczyszczenie odsłoniętych fragmentów z brudu, kurzu i pyłów. Dezynfekcja porażonych partii elewacji Dezynfekcja porażonych wypraw gdzie zaobserwowano rozwój korozji biologicznej preparatem firmy Sto Ispo Sto Prim Fungal dwukrotnie; impregnacja muru pod tynk 17

18 renowacyjny dla zapobieżenia chłonności zgodnie z przyjętą technologią lub innym dobranym wg wiedzy konserwatora prowadzącego. Uzupełnienie ubytków Uzupełnienie ubytków wątku cegłą maszynową wysokiej jakości na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trassu. Obecnie nie występują ubytki wątku, ale po wykonaniu prac oczyszczających może zajść potrzeba wymiany bądź uzupełnienia niewielkich fragmentów. Wykonanie iniekcji ciśnieniowej pęknięć ścian Ocena charakteru spękań i ewentualne wykonanie w zależności od potrzeb iniekcji ciśnieniowej pęknięć ścian, odpowiednio dobranym zaczynem mineralnym lub masą plastyczną np. Sto Rissfuller fein pod nadzorem konstruktora. Uzupełnienie ubytków tynków płaskich Uzupełnienie ubytków tynków płaskich poprzez nałożenie zaprawy podkładowej. Należy zastosować obrzutkę, zwiększająca przyczepność następnych warstw np. Sto Murosil VS firmy Sto. Następnie nałożyć warstwę wyrównawczą - lekki tynk podkładowy renowacyjny np. Trass Kalk Maschinenleichtputz firmy Sto oraz trzeciej warstwy końcowej, drobnoziarnistej renowacyjnej zaprawy licowej; mineralnej, elastycznej np. Sto Trass Filtzputz firmy Sto lub Ispos Nr 1 firmy Sto. W przypadku znacznych nierówności, należy rozważyć położenie kilkumilimetrowej wyrównującej warstwy szlichty na wszystkich partiach płaskich wypraw tynkowych poszczególnych elewacji. Naprawa gzymsów i opasek okiennych W pierwszej kolejności należy ocenić spękania elementów profilowanych. Podklejenie elementów odspojonych oraz ewentualne odkucie najbardziej zniszczonych fragmentów profili sztukatorskich. Wypełnienie płytkich rys po wcześniejszym ich przeżyłowaniu w kształcie litery V, zaprawą elastyczną o niskim skurczu wiązania np. Sto Rissfuller fein firmy Sto. Wykonanie zbrojeń pod uzupełnienia elementów profilowanych z drutu nierdzewnego wklejonego na spoiwie Tenax Solido. Uzupełnienia oraz rekonstrukcje profili sztukatorskich wykonanych metodą ciągnioną zgodnie z pierwotną technologią (z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej, ewentualnie z dodatkiem trassu). Wypełnienie mikrorys na elementach sztukatorskich masą np. Multispachtel f. Remmers lub Stuckoplan (StoDecoPlan fein) firmy Sto Ispo lub Kombi Restauro f. Kabe. Do opracowania powierzchni należy użyć odpowiednich narzędzi i powierzchnię uzupełnień opracować analogicznie z fakturą powierzchni istniejących. Wykonanie powłoki termoizolacyjnej W pierwszej kolejności tynki należy zagruntować gruntem ThermoShield Fix Plus, następnie wykonuje się warstwy malarskie w technologii ThermoShield Exterieur gęstą powłoką, której skład stanowią zminiaturyzowane kuleczki ceramiczne z wewnętrzną próżnią tzw. bubbles (42%), zaś pozostałe 52 % to żywice, elastomery, pigmenty oraz 18

19 woda. Należy nałożyć farbę dwukrotnie wówczas tworzą się cztery warstwy kuleczek krzemowo-ceramicznych decydujących o termicznej izolacji powłoki. Ze względu na zastosowanie spoiwo farba wymaga naświetlenia promieniowaniem ultrafioletowym. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH Wykonanie koniecznych napraw lub uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów podokienników, rynien i rur spustowych z zachowaniem zgodności materiałowej i kolorystycznej z obecnie użytą. KAMIENIARKA 1. Odczyszczenie przez piaskowanie agregatem CePe. 2. Odkucie wtórnych nawarstwień i betonowych uzupełnień -ręcznie. 3. Odsolenie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska. 4. Impregnacja preparatem KSE 300 prod. f-my Remmers. MUR Analogicznie należy postąpić z murem, z tym, że we fragmentach, gdzie wyprawę wierzchnią stanowi surowa cegła, należy: 1. Oczyścić i odpylić cegłę, usunąć zasolone fugi do ok. 3 cm w głąb, a następnie odpowiednio uzupełnić. 2. Zdezynfekować mur ceglany preparatem Sto Prim Fungal dwukrotnie. KOMINY Analogicznie należy postąpić z kominami. W razie konieczności należy dokonać napraw i uzupełnień ze szczególnym uwzględnieniem czap kominowych Technologia wykonania tynków renowacyjnych PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Skucie starych tynków Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny oczyścić mechanicznie szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła. Neutralizacja podłoża W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem neutralizującym sole. Łączne zużycie preparatu powinno wynieść 0,5 kg/m 2. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. 19

20 WYKONYWANIE TYNKÓW Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z wodą) stosując agregat tynkarski lub przy niewielkich ilościach - w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Tynk w zależności od stopnia zasolenia należy nanosić warstwą grubości określoną w poniższej tabeli. W jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2 cm. Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Zalecane grubości tynku w zależności od stopnia zasolenia ścian Stopień zasolenia Niski Średni do wysokiego Zabieg 1. Obrzutka 2. Tynk renowacyjny 1. Obrzutka 2. Tynk podkładowy magazynujący sole 3. Tynk renowacyjny 1. Obrzutka 2. Tynk podkładowy magazynujący sole 3. Tynk renowacyjny Grubość warstwy [cm] 0,5 2,0 0, ,5 0,1 1,5 Uwagi obrzutka częściowa grubość sumaryczna min. 2,5 cm max 4,0 cm WYGŁADZANIE POWIERZCHNI Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. Szpachlę z tynku renowacyjnego (lub gotową systemową) należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na opakowaniu). Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu (ok minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2 mm. Uwaga! Roboty towarzyszące i wykończeniowe Na ścianach zewnętrznych znajdują się oprawy oświetleniowe, tablice informacyjne, uchwyty na flagi, itp. Należy je zdemontować, a po wykonaniu prac oraz po uprzednim wyczyszczeniu i pomalowaniu (tablice informacyjne zabezpieczyć od spodu) zamontować powtórnie. 20

21 Na elewacji prowadzone są okablowania. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych kable należy zdemontować, a po zakończeniu prac w uzgodnieniu z Inwestorem należy umieścić je w estetycznie wykonanych korytkach, kolorem nie odbiegających zbytnio od ostatecznej kolorystyki elewacji. Drzwi, okna oraz kraty w oknach należy zabezpieczyć na czas malowania. 6. Odbiór robót Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: przygotowanie powierzchni wykonanie wyprawy tynkarskiej wykonanie warstwy elewacyjnej Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót, należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące ocieplenia: równość powierzchni jednolitość faktury jednolitość koloru Po wykonaniu prac elewacja powinna być jednolita, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 7. Proponowana kolorystyka elewacji Kolorystykę elewacji należy wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi do niniejszego projektu. Do malowania ścian zaleca się użycie farby Thermoshield Exterier posiadającej bardzo dobre parametry przepuszczalności pary wodnej. Aby uzyskać właściwy efekt estetyczny, należy farbę kłaść co najmniej dwukrotnie. Proponowana kolorystyka nawiązuje schematem do istniejącej: Podstawowy kolor powierzchni elewacji kolor C17a (RAL 1013) Opaska okienna i gzyms kolor biały (RAL 9007) Po oczyszczeniu i uzyskaniu pełnego dostępu do poszczególnych partii wszystkich elewacji trzeba wykonać dokładne badanie konserwatorskie ustalające najwcześniejszej zachowaną kolorystykę. Projekt kolorystyki należy przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej w formie próbek kolorów naniesionych bezpośrednio na elewacji. 21

22 Analogicznie jak ściany zewnętrzne należy wykończyć kominy oraz mur tynkowany, elementy ceglanego muru należy uzupełnić w brakujących miejscach oczyścić i zdezynfekować Rynny i rury spustowe w większości bez zmian, te elementy, które odbiegają kolorystycznie od pozostałych należy w razie konieczności naprawić lub uzupełnić, a następnie pomalować tak, aby całość była w identycznym kolorze. 22

23 8. Technologia wykonania powłoki ThermoShield Exterieur wg producenta 23

24 ZAŁĄCZNIK NR 1 Charakterystyka energetyczna budynku po termomodernizacji.

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 1ZAŁĄCZNIK NR 22 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY do projektu budowlanego pt. Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie 32

33 Informacja BIOZ ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE Prace budowlane zostaną wykonane na istniejącym obiekcie budowlanym. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. 1. K O L E J N OŚĆ W Y K O N Y W A N Y C H R O B Ó T 1.1. zagospodarowanie placu budowy 1.2. roboty budowlano-montażowe 1.3. roboty wykończeniowe 1.4. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 2. I N S T R U K T AŻ P R A C O W N I K Ó W P R Z E D P R Z Y S TĄP I E N I E M D O R E A L I Z A C J I R O B Ó T S Z C Z E G Ó L N I E N I E B E Z P I E C Z N Y C H - szkolenie pracowników w zakresie bhp, - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 3. Ś R O D K I T E C H N I C Z N E I O R G A N I Z A C Y J N E Z A P O B I E G A JĄCE N I E B E Z P I E C Z EŃSTW O M W Y N I K A JĄCYM Z W Y K O N Y W A N I A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H Z a g o s p o d a r o w a n i e p l a c u b u d o w y Zagospodarowanie terenu budowy, przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, e) zapewnienia łączności telefonicznej, f) urządzenia składowisk materiałów Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z 33

34 wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 0 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: a) 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kv, b) 5,0 m dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nie przekraczającym 15 KV, c) 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kv, lecz nie przekraczającym 30 kv, d) 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kv, lecz nie przekraczającym 110 kv, e) 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kv. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 34

35 Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: a) 120 l przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, c) 30 l przy pracach nie wymienionych w pkt. a i b. Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. a, b, c należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: - posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, - napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: - związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0 C lub powyżej 25 0 C. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 35

36 a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m 2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych R o b o t y t e r m o r e n o w a c y j n e Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót termorenowacyjnych: - upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy ocieplanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 36

37 niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: - gogle lub przyłbice ochronne, - hełmy ochronne, - rękawice wzmocnione skórą, - obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy M a s z y n y i u r zą d z e n i a t e c h n i c z n e uży t k o w a n e n a p l a c u b u d o w y Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu, brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: - zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 37

38 - osłonięte w okresie zimowym. 2. I N S T R U K T AŻ P R A C O W N I K Ó W P R Z E D P R Z Y S TĄP I E N I E M D O R E A L I Z A C J I R O B Ó T S Z C Z E G Ó L N I E N I E B E Z P I E C Z N Y C H Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: - szkolenie wstępne, - szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne ( instruktaż ogólny ) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy ) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, - udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 38

39 wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 3.ŚRODKI T E C H N I C Z N E I O R G A N I Z A C Y J N E Z A P O B I E G A JĄCE N I E B E Z P I E C Z EŃSTW O M W Y N I K A JĄCYM Z W Y K O N Y W A N I A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. - p r z y c z y n y o r g a n i z a c y j n e p o w s t a n i a w y p a d k ó w p r z y p r a c y : a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 3) brak nadzoru, 4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór - p r z y c z y n y t e c h n i c z n e p o w s t a n i a w y p a d k ó w p r z y p r a c y : a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 1) zastosowanie materiałów zastępczych, 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; c) wady materiałowe czynnika materialnego: 39

40 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie: - oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy - wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, - określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, - wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 40

41 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zdzisław Banaś upr. nr 9/68 MP-0059 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: p.t. Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Adres: ul. Ciemna 6, Kraków sporządzony w dniu r. dla: Narodowego Funduszu Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kraków, 20 lipiec 2012r. Zdzisław Banaś 41

42 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO Piotr Balik MPOIA/075/2009 MP-1599 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: p.t. Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Adres: ul. Ciemna 6, Kraków sporządzony w dniu r. dla: Narodowego Funduszu Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kraków, 20 lipiec 2012r. Piotr Balik 42

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA O B I E K T : DOM SOCJALNY PRZY UL. KSIĘŻEJ 19 W GRZAWIE GMINA MIEDŹNA TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU I N W E S T O R : GMINA MIEDŹNA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I N R O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY OCYNKOWANEJ NA GONT BITUMICZNY W BUDYNKU DOMU MUZYKI PRZY UL. SŁOWACKIEGO 27 W BIELSKU - BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 (woj. dolnośląskie) INWESTOR: Gmina Walim ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA INFORMACJA. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W relacji: Brok - Nagoszewo Fidury Koziki na odc. Koziki Koziki Majdan.

INFORMACJA INFORMACJA. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W relacji: Brok - Nagoszewo Fidury Koziki na odc. Koziki Koziki Majdan. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Powiat Ostrowski ul. 3-go Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK NIP: 712-238-67-48 REGON: 060145000 ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ 1. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ Dotycząca zakresu robót obejmujących: OBIEKT: Instalacja hydroforowa TEMAT/STADIUM: INWESTOR: ADRES BUDOWY: DZIAŁKA nr ew.: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI ORAZ MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki Egz. nr.. INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki 18+655 NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

I O C H R O N Y Z D R O W I A

I O C H R O N Y Z D R O W I A I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C A B E Z P I E C Z E Ń S T W A I O C H R O N Y Z D R O W I A I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C A B E Z P I E C Z E Ń S T W A I O C H R O N Y Z D R O W I A NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY PROJEKT WEJŚCIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z ZAPROJEKTOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. CHOPINA 2A W MRĄGOWIE adres: Mrągowo ul.chopina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE DOROTA BAZYLEWICZ ul. Papieża Jana Pawła II 10/5 16-400 Suwałki NIP 844-104-64-03 tel. 509 961 021 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Budowa odcinka sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P r a c o w n i a p r o j e k t o w a P O R T A L R o b e r t W o w k u l. C z a r n i e c k i e g o 2 / 1, 7 3 1 1 0 S t a r g a r d S z c z e c. t e l : (091) 578 69 36 e-mail : robertwowk@o2.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Projektant : inż. Wojciech Kopytiuk upr. nr LUB/0109/PWOS/09 ul. Sławacinska 2 21-500 Biała Podlaska

INWESTOR: Projektant : inż. Wojciech Kopytiuk upr. nr LUB/0109/PWOS/09 ul. Sławacinska 2 21-500 Biała Podlaska I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A dla inwestycji : Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do cel mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i służbowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA: ADRES BUDOWY: PŁYTA GNOJOWA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 504,00m 2 I ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 200,00m 3 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SYPNIEWO,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego TOM Zamawiający Adres Zamawiającego Adres Inwestycji Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Inwestycja: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 Adres

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

INFORMACJA. Termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budowa: Termomodernizacja oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla inwestycji p.n.

BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla inwestycji p.n. BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla inwestycji p.n. Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANY BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Temat: P.B. PRZEBUDOWY ULICY SPADOWEJ W DŁUTOWIE Obiekt: Ulica Spadowa w Dłutowie km 0+000 0+162,46 Działka nr 286 w obrębie Dłutów Poduchowny Branża:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Droga gminna ul. Przemysłowa w Prudniku dz.nr. 2675/101, 1240/81, 2006/51, 1627/24, 1292/20, 2432/12 oraz 2435/28,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa- Dzielnica Bemowo 01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 70 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : Usunięcie usterek na elewacji budynku położonego na terenie nieruchomości IPN-KŚZpNP przy ul Kłobuckiej 21 w Warszawie - sposób naprawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie.

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Nr projektu: 48e1 Zmiana: - - - - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów Miejsce i data wykonania: Katowice, dn. 03.2016 Dane projektowe: Lokalizacja inwestycji: Miejski

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Droga wewnętrzna Górki - Folwark dz.nr. 533/322, 42, 309, Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Prószków ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE Tom II

INSTALACJE SANITARNE Tom II PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ ZAKOPANE, UL. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO 1C INSTALACJE SANITARNE Tom II Autorzy Projektu mgr inż. Marcin Szczepaniak nr up. POM/0056/POOS/12 Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INWESTOR: GMINA OŚNO LUBUSKIE ADRES: 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1 I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C A B E Z P I E C Z E Ń S T W A I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. INWESTOR 3. INFORMACJA BIOZ 3.1. Zakres i kolejność robót 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 3.3.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

I N F O R M AC J A D O T Y C Z ĄC A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y

I N F O R M AC J A D O T Y C Z ĄC A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y I N F O R M AC J A D O T Y C Z ĄC A B E Z P I E C Z E Ń S T WA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L AC U B U D O W Y OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE, Informację opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Gmina Łomża Adres: 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a Obiekt budowlany: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 710 B WYGODA

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA WYMIANA OGRODZENIA w Legionowie, ul. Broniewskiego 7

STRONA TYTUŁOWA WYMIANA OGRODZENIA w Legionowie, ul. Broniewskiego 7 STRONA TYTUŁOWA WYMIANA OGRODZENIA w Legionowie, ul. Broniewskiego 7 1. Nazwa i adres obiektu: Zespół Szkół przy ul. Broniewskiego 7 w Legionowie 2. Inwestor, adres: Urząd Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

3

3 2 3 4 5 6 Spis treści OPIS TECHNICZNY: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 8 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 8 3. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 8 4. INFORMACJA BIOZ 10 RYSUNKI: Numer Tytuł Skala W-01 RZUT LOKALU WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6. Obiekt: Temat: Adres inwestycji

Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6. Obiekt: Temat: Adres inwestycji Obiekt: Budynek Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków dz. nr 73/1, nr KW 00011897/9 Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-374 Temat: Adres inwestycji Branża:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1155 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE-BALICACH KRAKÓW

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1155 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE-BALICACH KRAKÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : REMONT KORTÓW NA TERENIE WOSZK W ZAKOPANYM INWESTOR: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1155 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE-BALICACH 30-901 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo