UWAGA: DOKŁADNY OPIS WYMAGANYCH CECH i ILOŚCI ww. URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIA TABELA SPECYFIKACJI (jako integralny załącznik do zapytania ofertowego)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA: DOKŁADNY OPIS WYMAGANYCH CECH i ILOŚCI ww. URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIA TABELA SPECYFIKACJI (jako integralny załącznik do zapytania ofertowego)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 dotyczące zakupu: kompletnej linii technologicznej do produkcji środków chemii budowlanej składającej się z: ciągu produkcyjnego środków chemii budowlanej nowej generacji (1 komplet wg tabeli poniżej) układu konfekcjonowania (1 komplet wg tabeli poniżej) układu pakująco-paletyzującego (1 komplet wg tabeli poniżej) specjalistycznych pomp (10 szt. wg tabeli poniżej) Zakup ten jest planowany w ramach Projektu pt. Wprowadzenie innowacyjnych preparatów budowlanych na bazie nanocząstek srebra nowej generacji który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /13 Nazwa i adres zamawiającego: Dynamic Technology sp. z o.o. ul. Warszawska 44, Katowice Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert Data ogłoszenia zapytania: Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia do godziny 15:00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego). Ogólny opis przedmiotu Linia technologiczna ma składać się z kilku zautomatyzowanych i niezależnych obszarów zapytania: produkcyjnych, zintegrowanych w jednolity ciąg urządzeń specjalistycznych, zsynchronizowanych ze sobą logicznie, mechanicznie, elektrycznie, itd. który składa się z: 1. Ciągu do produkcji środków chemii budowlanej bazujący na mieszalni surowców dostarczanych z zewnątrz wraz z opcją magazynowania buforowego otrzymanych produktów i/lub półproduktów. 2. Układu konfekcjonowania bazującego na dwóch niezależnych liniach rozlewniczych do pojemności małych (tj. 0,1 1L) oraz dużych (tj. 1 20L), umożliwiającego podjęcie produktu z ciągu oznaczonego poz. nr 1 (tj. mieszalni) oraz jego dawkowanie, konfekcjonowanie, etykietowanie oraz transport wewnętrzny wg zadanych parametrów technicznych. 3. Układu pakująco-paletyzującego bazującego na zintegrowanym z ciągiem urządzeń oznaczonych poz. nr 2 (tj. rozlewni) systemie rozdziału oraz pakowania produktów gotowych do opakowań kartonowych, a następnie przekazywanie ich do robota pakującego /paletyzującego, który przygotuje produkty na docelowy transport do magazynu wyrobów gotowych lub bezpośrednio do dystrybucji (wraz z możliwością zestawiania różnych typów towaru w określone grupy). 4. Systemu specjalistycznych pomp, które będą pozwalały na przemieszczanie się surowców, półproduktów oraz produktów pomiędzy ww. obszarami produkcji Ważność oferty: co najmniej do Termin realizacji oferty: Kryteria wyboru oferty: UWAGA: DOKŁADNY OPIS WYMAGANYCH CECH i ILOŚCI ww. URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIA TABELA SPECYFIKACJI (jako integralny załącznik do zapytania ofertowego) do 4 miesięcy od złożenia zamówienia Warunkami bezwzględnymi dopuszczenia oferty do postępowania konkursowego są: 1. Uwzględnienie w ofercie wszystkich wymogów określonych w opisie przedmiotu zapytania, przede wszystkim w aspekcie pełnej integracji do jednolitej, kompletnej linii technologicznej tak jak określono w zapytaniu.

2 2. Przybycie na wizję lokalną do miejsca przeznaczenia pracy linii technologicznej, celem konsultacji i obmiarów (do zakładu produkcyjnego w Chrzanowie, przy ul. Fabrycznej 12). 3. Na bazie przeprowadzonej wizji lokalnej - przedstawienie planu usytuowania oraz miejsca i funkcji poszczególnych urządzeń w ciągu technologicznym (jako elementów linii produkcyjnej) na bazie załączonego do zapytania szkicu technicznego ww. hali, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty budowlane i techniczne obiektu. Plan rozmieszczenia poszczególnych urządzeń rozumiany jest jako integralna część oferty. 4. Określenie zasad sterowania i opisanie systemu zasilania elektrycznego, hydraulicznego oraz pneumatycznego w zaproponowanym rozwiązaniem linii technologicznej, rozumianym jako kompletna linia technologiczna (jw.). 5. Przedstawienie możliwości i wydajności technologicznej ze względu na specyfikę docelowej produkcji, rozumianej jako odniesienie się do właściwych gabarytów, ciężaru, konsystencji, zawartości, lepkości, i innych cech planowanych wyrobów gotowych, które zostaną udostępnione na ww. wizji lokalnej. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena 30 pkt. (30 %) 2. Gwarancja (całego systemu technologicznego na wszystkie elementy) 30 pkt. (30%) 3. Dostępność serwisu 20 pkt. (20%) 4. Czas realizacji zamówienia 20 pkt. (20%) Zasady punktacji: 1. Liczba punktów w kryterium Cena będzie przyznawana wg poniższego wzoru: P i = P C min C i gdzie: P i - liczba punktów dla oferty nr i w kryterium cena, P - maksymalna punktacja za kryterium cenowe, C min najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, C i - cena oferty nr i. 2. Liczba punktów w kryterium Gwarancja, będzie przyznawana wg poniższego schematu: 0 pkt. do 12 miesięcy 10 pkt. od 13 do 24 miesięcy 20 pkt. od 25 do 36 miesięcy 30 pkt. powyżej 36 miesięcy 3. Liczba punktów w kryterium Dostępność serwisu będzie przyznawana według poniższego schematu (dotyczy naprawy w siedzibie zleceniodawcy): 0 pkt. serwis dostępny powyżej 7 dni od momentu zgłoszenia usterki, 10 pkt. serwis dostępny w przeciągu od 2 do 7 dni od momentu zgłoszenia usterki, 20 pkt. serwis dostępny w przeciągu do 2 dni (48h) od momentu zgłoszenia usterki, 4. Liczba punktów w kryterium Czas realizacji zamówienia będzie przyznawana według poniższego schematu: 0 pkt. powyżej 4 miesięcy od złożenia zamówienia 20 pkt. do 4 miesięcy od złożenia zamówienia

3 UWAGA: oferta musi zawierać następujące elementy: Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), Datę przygotowania i termin ważności oferty, Zakres i szczegółowy opis oferowanych w ramach oferty maszyn i urządzeń, Odniesienie się do każdego zamieszczonego w zapytaniu kryterium wyboru oferty, Cenę całkowitą netto i brutto, Warunki i termin płatności, Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres ), Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Ponadto w ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty, a w przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert prześle wyniki konkursu do oferenta, który uzyskał największą ilość punktów, a następnie zaproponuje mu zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Sposób składania oferty: Oferta może być złożona: 1. Elektronicznie na adres: lub 2. W wersji papierowej na adres korespondencyjny, będący zarazem adresem zakładu produkcyjnego spółki: DYNAMIC TECHNOLOGY SP. Z O.O CHRZANÓW UL. FABRYCZNA 12 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją wpłynęło dnia oraz pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta). W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Krzysztof Szymanowski pod telefonem lub drogą elektroniczna na adresie Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie korporacyjnej Zamawiającego pod adresem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym w nagłówku. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Szkic techniczny zakładu produkcyjnego 3. Tabela Specyfikacji ilościowej i technicznej

4 TABELA SPECYFIKACJI ILOŚCIOWEJ i TECHNICZNEJ nazwa urządzenia szt. opis wymaganych cech i parametrów technicznych ciąg produkcyjny środków chemii budowlanej nowej generacji (1 komplet) dissolwer ze zgarniaczem min 800 L 1 kotły dwuścienne do dissolwera 2 prasa do kotłów 1 zbiorniki buforowe 10T 4 mieszalnik 5T stalowy 2 zbiorniko-mieszalnik 10T 4 zasilanie V współpracujący z kadziami o pojemności minimum 800 L zakres obrotów RPM (oraz zgarniacz 20 RPM) przenoszony bezstopniowo poprzez przetwornicę konstrukcja stalowa z wysięgnikiem, wałem i tarczą do mieszania oraz uszczelnieniami zapewniającymi stabilną (cichą) pracę wraz z powłoką ochronną na ścieranie posiadający pulpit sterowniczy z wyświetlaczem cyfrowym oraz szafą sterowniczą konstrukcja stalowa o pojemności 800 L z płaszczem (tj. dwuścienna) wraz z zaworem kulowym posiadające koła/rolki skrętne umożliwiające transport umożliwiająca konfekcjonowanie mas gęstych z minimum dwoma silnikami prasowanie i wyciskanie w układzie hydraulicznym posiadająca kraty zabezpieczające posiadająca ruchomy stół stalowy oraz tłoczysko ze stali szlachetnej gabaryty umożliwiające instalację na miejscu pracy (lukiem załadunkowym w stropie wg rysunku technicznego hali) wraz z podstawą/wspornikiem rozkładającym obciążenie na strop Konstrukcja stalowa kwasoodporna z wielomiejscowym wzmocnieniem oraz dennicą z odpływem i zaworem kulowym właz rewizyjny i zasypowy na górnej części urządzenia wraz z trawersem przy pokrywie górnej mieszadło podwójne (na różnych poziomach) z wałem kwasoodpornym, napędzane motoreduktorem ze stałymi obrotami posiadające dodatkowe króćce: pomiarowy, załadowczy, odpowietrzający i spustowy gabaryty umożliwiające instalację na miejscu pracy (lukiem załadunkowym w stropie wg rysunku technicznego hali) wraz z podstawą rozkładającą obciążenie na strop konstrukcja ze stali węglowej z wielomiejscowym wzmocnieniem oraz dennicą z odpływem i zaworem kulowym właz rewizyjny i zasypowy na górnej części urządzenia mieszadło wirnikowe z wałem kwasoodpornym, napędzane motoreduktorem ze stałymi obrotami posiadające dodatkowe króćce: pomiarowy, załadowczy, odpowietrzający i spustowy gabaryty umożliwiające instalację na miejscu pracy (lukiem załadunkowym w stropie wg rysunku technicznego hali) wraz z przystosowaniem do ustawienia na czujnikach sensometrycznych oraz wspornikiem rozkładającym obciążenie na strop zestaw wyposażony w stosowne ramy i podesty ze schodami i zabezpieczzeniami BHP konstrukcja stalowa kwasoodporna z wielomiejscowym wzmocnieniem oraz dennicą z odpływem i zaworem kulowym właz rewizyjny i zasypowy na górnej części urządzenia wraz z trawersem przy pokrywie górnej mieszadło podwójne (na różnych poziomach) z wałem kwasoodpornym, napędzane motoreduktorem ze stałymi obrotami posiadające dodatkowe króćce: pomiarowy, załadowczy, odpowietrzający i spustowy

5 zbiornik magazynowy 40T z tworzywa sztucznego zbiornik magazynowy 40T ze stali nierdzewnej 1 dissolwer laboratoryjny 1 reaktor 1 1 pojemność ok 40m 3 zbiornik zewnętrzny (poza ciągiem produkcyjnym) wyposażony we wsporniki i/lub podstawy przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz pobierania i zwrotu surowca/produktu do i z linii technologicznych pojemność ok 40m 3 zbiornik zewnętrzny (poza ciągiem produkcyjnym) wyposażony we wsporniki i/lub podstawy przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz pobierania i zwrotu surowca/produktu do i z linii technologicznych pojemność 5 L zakres obrotów RPM przenoszony bezstopniowo poprzez przetwornicę wraz wyłącznikami krańcowymi konstrukcja stalowa ze stolikiem i wysięgnikiem, ułożyskowaną tarczą do mieszania oraz otworem zasypowym z uszczelnieniem i filtrem posiadający zintegrowaną szafę i pulpit sterowniczy (dotykowy) z wyświetlaczem cyfrowym umożliwiający wyizolowane i bezpieczne prowadzenie reakcji chemicznych w obszarze produkcyjnym (mieszalnia) kompatybilny technicznie, pojemnościowo i wydajnościowo z zaoferowanymi urządzeniami układu produkcyjnego przystosowany do przekazywania uzyskanych substancji (produktów) na linię produkcyjną instalacje rurociągowe z pompami i elektrozaworami 1 system zintegrowanych urządzeń umożliwiających przekazywanie surowca/produktu we wskazane technologicznie miejsca producji (w pełni kompatybilny z oferowanymi urządzeniami ciągów produkcyjnych) układ konfekcjonowania (1 komplet) nalewarka do poj. 1 litr 1 napełnianie opakowań w cyklu automatycznym minimum 9 przepływomierzy elektromagnetycznych firmy Endress+Hauser tolerancja dozy poniżej 1% (np. 0,8%) zabezpieczenie przed kapaniem z nalewaków napęd do nalewaków realizowany poprzez serwonapęd możliwość napełniania opakowań od 0,1 do 1 litra wydajność minimalna 3000 litrów / h diagnozowanie urządzenia poprzez złącze internetowe możliwość nalewania płynów pieniących bez systemu odsysania piany system łatwego przezbrajania urządzenia dla różnych pojemności wykonanie w stali szlachetnej bez elementów malowanych sterowanie na sterownikach PLC z otwartym systemem programowania (a w ramach dostawy kopia oprogramowania narzędziowego oraz szkolenie) biblioteka receptur na minimum 100 pozycji możliwość spuszczania pozostałości produktu z maszyny (nie w odpad)

6 nalewarka do pojemności 1-20 litrów 1 transporter w obiegu zamkniętym 2 układ opróżniania 2 zakręcarka do dużych opakowań 1 zakręcarka 1 sortownik i elewator do dużych zakrętek 1 formaty zakrętek 3 sortownik mechaniczny z elewatorem 1 napełnianie opakowań w cyklu automatycznym minimum 8 przepływomierzy elektromagnetycznych firmy Endress+Hauser tolerancja dozy poniżej 1% (np. 0,8%) zabezpieczenie przed kapaniem z nalewaków napęd do nalewaków realizowany poprzez serwonapęd możliwość napełniania opakowań od 1 do 20 litrów wydajność minimalna 3000 litrów / h diagnozowanie urządzenia poprzez złącze internetowe możliwość nalewania płynów pieniących bez systemu odsysania piany system łatwego przezbrajania urządzenia dla różnych pojemności wykonanie w stali szlachetnej bez elementów malowanych sterowanie na sterownikach PLC z otwartym systemem programowania (a w ramach dostawy kopia oprogramowania narzędziowego oraz szkolenie) biblioteka receptur na minimum 100 pozycji możliwość spuszczania pozostałości produktu z maszyny (nie w odpad) transporter pozwalający zbuforować wydawanie w momencie zatrzymania się odbioru produktu na dwóch niezależnych obszarach/częściach (w opisie oznaczone jako 2 sztuki) pozwalający prowadzić produkcję aż do etapu etykietowania bez konieczności wyłączenia linii podwójny (oznaczony w opisie jako 2 sztuki) układ w konstrukcji stołów załadowczych/odbiorczych (jako elementów robota pakującego) zamykanie opakowań nakrętkami z tworzyw sztucznych, pobieranych z kasety urządzenie zsynchronizowane z nalewarką zakręcanie realizowane podczas przejazdu opakowania bez jego zatrzymywania płynna regulacja momentu dokręcającego realizowana z poziomu pulpitu operatorskiego maszyna łatwa do przezbrojenia sterowanie na sterownikach PLC z otwartym systemem programowania (a w ramach dostawy kopia oprogramowania narzędziowego oraz szkolenie) biblioteka receptur na minimum 100 pozycji zamykanie opakowań nakrętkami z tworzyw sztucznych, pobieranych z kasety urządzenie zsynchronizowane z nalewarką zakręcanie opakowania przez co najmniej 3 zespoły rolek płynna regulacja momentu dokręcającego realizowana z poziomu pulpitu operatorskiego kontrola zakrętek typu "push-pull, "flip-top" maszyna łatwa do przezbrojenia sterowanie na sterownikach PLC z otwartym systemem programowania (a w ramach dostawy kopia oprogramowania narzędziowego oraz szkolenie) biblioteka receptur na minimum 100 pozycji sortownik mechaniczny nakrętki podawane do sortownika z elewatora kontrola obecności nakrętek w elewatorze łatwość przezbrojenia na inny format nakrętek końcówki do zakręcarki pozwalające zmieniać wielkość nakrętek, jako osprzęt do sortowników sortownik mechaniczny nakrętki podawane do sortownika z elewatora kontrola obecności nakrętek w elewatorze łatwość przezbrojenia na inny format nakrętek

7 zakręcarka triggerów 1 maszyna pozwalająca zakręcać triggery podawane ręcznie zmontowana w jednym korpusie z zakręcarką do małych nakrętek, ale z niezależną głowicą możliwe zamontowanie typowej głowicy do pompek i triggerów (z zakrętarki rotacyjnej) pracującej przed zakrętarką na linini do małych opakowań możliwość dokręcania trigerów po zatrzymaniu opakowania regulowany moment dokręcający etykieciarka 2 etykietowanie opakowań płaskich, okrągłych i eliptycznych pozycjonery łańcuchowe z górnym pasem dociskowym etykietowanie przód-tył lub po obwodzie wysokość etykiet do 200 mm sterowanie przez panel kontrolny sterowanie na sterownikach PLC z otwartym systemem programowania (a w ramach dostawy kopia oprogramowania narzędziowego oraz szkolenie) transporter sprzęgający 3 transporter umożliwiający połączenie urządzeń w ciągu technologicznym drukarka datownika 2 piec do pakowania w folię termokurczliwą 2 podajnik (manipulator) 1 wanny i rynny zabezpieczające linię produkcyjną owijarka 2 stacja do osmozy o wydajności 3m3/h 1 drukarka termiczna 1 1 druk w kolorze czarnym oraz tuszem widocznym na czarnej powierzchni druk tuszem, ale nie pigmentem druk typu ink-jet (tzw. plujący) urządzenie o masie nie przekraczającej 1T możliwość pakowania w folię polietylenową o grubości mikrometrów wydajność pakowania do 18 cykli / minutę możliwość pakowania szerokiej gamy produktów o przekroju okrągłym i prostokątnym dotykowy panel operatorski praca w cyklu automatycznym system automatycznego owijania folią podawaną z dwóch rolek sterownik PLC integracja automatycznego zatrzymania i wznowienia pracy z urządzeniem poprzedzającym automatyczne studzenie i wyłączenie po zakończeniu pracy zgrzewadło stałocieplne dowolne urządzenie ułatwiające podnoszenie/przenoszenie przedmiotów znajdujących się w otoczeniu linii produkcyjnej o ciężarach do 25kg (może być mocowane do sufitu hali lub na specjalnym wsporniku/konstrukcji) system umożliwiający rozłożenie wanien i/lub odpływów pod całą linią produkcyjną ustawienie poza głównym ciągiem produkcyjnym (np. w magazynie) jako półautomat do pakowania sładek (mixów ręcznych) automatyczne ustalanie wysokosći ładunku system łatwego i bezpiecznego zakładania folii wyła cznik bezpieczenśtwa pod winda owijanie palet od poziomu stołu obrotowego układ sterowania z diagnostyka pracy płynny start i zatrzymanie stołu obrotowego minimum 12 programów uzẏtkowania parametry programowane z panelu opcja blokady zmiany parametrów umożliwiająca uzysk wody do produkcji w obszarze mieszalni kompatybilna technicznie, pojemnościowo i wydajnościowo z zaoferowanymi urządzeniami układu produkcyjnego przystosowana do przekazywania uzyskanych substancji (produktów) na linię produkcyjną szerokość głowicy co najmniej 6 cali nadruk w dwóch kolorach drukarka z nawijarką etykiet drukarka wraz z dyspenserem

8 kartoniarka 2 możliwość formowania kartonów klapowych maszyna o gabarytach nie większych, niż 2x2m usytuowana w głównym ciągu produkcyjnym magazyn na minimum 100 sztuk kartonów zaklejanie dolnej części kartonów taśmą o szerokości 50 mm dotykowy panel operatorski masa całkowita do 800 kg świetlna kolumna sygnalizacyjna stanu pracy wymiary kartonów (maksymalna długosć 500 mm, minimalna długosć 200 mm, maksymalna szerokosć 400 mm, minimalna szerokosć 150 mm, maksymalna wysokosć otwartego kartonu 600 mm, minimalna wysokosć otwartego kartonu 175 mm, maksymalna wartosć otwartego kartonu 850 mm rozdzielacz 2 możliwość rozdzielania opakowań jednostkowych na 2 tory do załadunku ręcznego (w karton) oraz automatycznego pakowania w folię termokurczliwą. transporter do systemu pakującego 1 zintegrowany z linią produkcyjną system mycia nalewarki w systemie CIP 1 zinegrowany ruchomy system, pozwalający na mycie instalacji przy zmianie produktu układ pakująco-paletyzujący (1 komplet) jako zintegrowany system sterowania linią paletyzacji i pakowania produktów jednostkowych wraz z szafą elektryczną, dotykowego panela operatorskiego i sterownika PLC Siemens, zapewniający automatyczne przemieszczanie się palet i ładunków system automatycznego magazynowania 2 transporter rolkowy 4 transporter krzywkowy rolkowo-łańcuchowy 1 zintegrowany system z oferowanym robotem pakująco-paletyzującym umożliwiający podwójny i/lub dwustronny (w opisie oznaczone jako 2 sztuki) transport i magazynowanie palet w otoczeniu robota zrealizowany na przekładniach i motoreduktorach firmy SEW EURODRIVE, lub NORD oraz posiadającu rolki ocynkowane (INTERROL) zrealizowany na przekładniach i motoreduktorach firmy SEW EURODRIVE, lub NORD oraz posiadającu rolki ocynkowane (INTERROL) robot paletyzujący 1 wyprodukowany przez koncern ABB (model IRB 660 lub wyższy) automatyczna owijarka palet 1 pełny automat usytuowany w głównej linii produkcyjnej posiadająca system automatycznego zaczepiania i obcinania końca folii posiadająca możliwość obsługi palet 800x1200 oraz palet o masie do 1000kg posiadająca kurtyny świetlne na wejściu i wyjściu palety posiadająca ogrodzenie przestrzeni roboczej pracy oraz system wstępnego rozciągu folii system przykrywania folią góry palet 1 system umożliwiający automatyczne przykrywanie góry owijanej palety w pełnej integracji z owijarką możliwość rozwijania folii oraz jej odcinania z rolki maszyna posiadająca system łatwego załadunku rolki folii specjalistyczne pompy (10 szt.) pompa perystaltyczna o wydajności 4T/h 4 pompa do mas gęstych o wydajności minimum 4T/h zasilanie elektryczne posiadająca statyw/konstrukcję umożliwiającą ustawienie na posadzce oraz integrację z pozostałymi urządzeniami ciągu technologicznego

9 wysokowydajna pompa ze sprzęgłem magnetycznym + system zabezpieczający przed suchobiegiem 2 kompatybilna technicznie, pojemnościowo i wydajnościowo z zaoferowanymi urządzeniami układu produkcyjnego i/lub konfekcjonującego oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem wysokowydajna pompa zębata 2 pompa magnetyczna 2 kompatybilna technicznie, pojemnościowo i wydajnościowo z zaoferowanymi urządzeniami układu produkcyjnego i/lub konfekcjonującego kompatybilna technicznie, pojemnościowo i wydajnościowo z zaoferowanymi urządzeniami układu produkcyjnego i/lub konfekcjonującego Inne urządzenia system wagowy pod mieszalnik 10T (2 szt.) 2 zbiornik pod odpady ciekłe (1 szt.) 1 kompresor śrubowy 1 system zawierający urządzenia pomiarowe (tensometryczne / wagowe) który zostanie podłączony do zbiorniko-mieszalnika produkcyjnego 10T system odpływów do zbiornika głównego lub zespół wielu zbiorników w komplecie zabezpieczającym odpływ cieczy z maszyn system o parametrach niezbędnych do funkcjonowania oferowanej linii z nadwyżką mocy min 20% i zbiornikiem o pojemności niezbędnej do funkcjonowania oferowanej linii

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14. Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14. Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: Wdrożenie do produkcji innowacyjnego złącza budowlanego domów energooszczędnych który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM,

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt. Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2017 dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM,

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt. Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego:

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie: - Kabiny foliującej. dla firmy SIMET S.A. w Piaskach

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie: - Kabiny foliującej. dla firmy SIMET S.A. w Piaskach Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie: - Kabiny foliującej dla firmy SIMET S.A. w Piaskach SIMET S.A. REALIZUJE PROJEKT INWESTYCYJNY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Piaski

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Urządzenie do pakowania sera miękkiego w kubki.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Urządzenie do pakowania sera miękkiego w kubki. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Urządzenie do pakowania sera miękkiego w kubki. a) Opis przedmiotu zamówienia: Automat dozujący solankę do gotowych kubków z ręcznie załadowanym serem

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Biogened S. A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź Konkurs ofert

Biogened S. A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01-2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4/15. Zakup dotyczy Projektu pt.: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4/15. Zakup dotyczy Projektu pt.: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4/15 Zakup dotyczy Projektu pt.: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym systemie zarządzania tłumaczeniami, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 w ramach Projektu Wdrożenie nowych technologii do produkcji w branży trofeów sportowych i biznesowych, który ubiega się o dofinansowanie w ramach w ramach III Osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/1.1.2 z dnia 18.02.2016r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/1.1.2 z dnia 18.02.2016r. Zapytanie ofertowe nr 1/2016/1.1.2 z dnia 18.02.2016r. Dotyczy: Wykonania prac rozwojowych w zakresie testowania prototypu systemu automatycznego pobierania opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania zamówienia: Data ogłoszenia zapytania ofertowego: Data złożenia oferty: Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Tryb udzielania zamówienia: Data ogłoszenia zapytania ofertowego: Data złożenia oferty: Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące wyboru podwykonawcy prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Zapytanie ofertowe:

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Zapytanie ofertowe: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Przemyśl, 02.07.2014 Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Pollena-Astra sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21 Wynajem Lokalu Biurowego w Krakowie Szanowni Państwo, Informujemy, że nasza firma w ramach Projektu pt. BADANIA NAD MASOWYM PRZECHOWYWANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I PRZETWARZANIEM

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Piechowice, dnia 28.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59,

Bardziej szczegółowo

PHARMA EDITION. PharmaLine 60 Linia do konfekcjonująca form płynnych

PHARMA EDITION. PharmaLine 60 Linia do konfekcjonująca form płynnych PharmaLine 60 Linia do konfekcjonująca form płynnych 2006 r. Pierwsza w Europie cyfrowa drukarnia Etykiet samoprzylepnych 2009 r. Przejęcie firmy Lukor produkującej dozowniki i zakręcarki od 1986r Pewne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Zespołu urządzeń do elektro - polerowania i anodowania tytanu (1 kpl.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Zespołu urządzeń do elektro - polerowania i anodowania tytanu (1 kpl.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie innowacyjnej technologii uzyskiwania żywic poliestrowych z recyklingowego odpadu PET do produkcji łodzi motorowych i jachtów",

Opracowanie innowacyjnej technologii uzyskiwania żywic poliestrowych z recyklingowego odpadu PET do produkcji łodzi motorowych i jachtów, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2017 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 Łódź, dn. 02.06.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 W związku z realizacją projektu "Wdrożenie technologii wytwarzania rur polipropylenowych z nanosrebrem" w firmie Glob Investment Sp. z o.o. w ramach działania

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA treści zapytania ofertowego na Urządzenie do pakowania produktów mleczarskich w wiaderka 1kg, 5kg i 10kg z dnia r.

MODYFIKACJA treści zapytania ofertowego na Urządzenie do pakowania produktów mleczarskich w wiaderka 1kg, 5kg i 10kg z dnia r. MODYFIKACJA treści zapytania ofertowego na Urządzenie do pakowania produktów Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 10.10.2016r. dotyczy pkt a) opisu przedmiotu zamówienia oraz pkt f) terminu składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia r. dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia r. dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia 11.05.2017r. dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem Zakup jest realizowany w ramach projektu planowanego do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 1. Reaktory szklane z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie na przedstawienie oferty

Zapytanie na przedstawienie oferty Fabryka Okuć Kuczyński Sp. z o. o. Sp. k. Bierze udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE LICZBA SZT. NAZWA SPRZĘTU OPIS. Stare Babice, dnia 03.04.2015 r. Szanowni Państwo!

ZAPYTANIE OFERTOWE LICZBA SZT. NAZWA SPRZĘTU OPIS. Stare Babice, dnia 03.04.2015 r. Szanowni Państwo! Stare Babice, dnia 03.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo! Airwent-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując projekt pt. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014 Zielona Góra, 06.10.2014 r. FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy...... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:... e-mail:... REGON:. NIP:.. dotyczy

Bardziej szczegółowo

Olszanka, 25 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olszanka, 25 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Olszanka, 25 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POIR/2016 dotyczące wyboru dostawcy wynajmu powierzchni laboratoryjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POIR/2016 dotyczące wyboru dostawcy wynajmu powierzchni laboratoryjnej ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POIR/2016 dotyczące wyboru dostawcy wynajmu powierzchni laboratoryjnej w ramach projektu pt. Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.12.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.12.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.12.2015r. Dotyczy: Wykonania usługi badawczej w zakresie badań możliwości łączenia różnych cząstek lignocelulozowych w postaci włókien lub mączki z wybranymi polimerami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 08/12/14/1

Zapytanie ofertowe nr 08/12/14/1 Rzeszów, 08.12.2014 r. P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa środków trwałych do zakładu produkcyjnego, według załączonej specyfikacji.

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa środków trwałych do zakładu produkcyjnego, według załączonej specyfikacji. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Generalnego Dostawcy środków trwałych w ramach projektu Przełom na rynku środków higienizująco-dezynfekujących, jako rezultat prac B+R, zleconych przez Euroimpex Polska. 1.

Bardziej szczegółowo

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH Procedura Wyłaniania Dostawców lub Wykonawców Towarów i Usług w ramach realizacji Projektu, pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

MEBEL RUST Marian RUST Pludry ul. Rolna 13, Dobrodzień

MEBEL RUST Marian RUST Pludry ul. Rolna 13, Dobrodzień Pludry, 2016-06-27 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO-WO/2016 na zakup linii technologicznej składającej się z trzech maszyn przenośnik dwu-prędkościowy, tunel suszący laminarny, suszarka promiennikowa UV - R

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 12.11.2014r

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 12.11.2014r SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 12.11.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Etmal Sp. z o. o. ul. Hutnicza 51, Gdynia NIP: Gdynia, r.

Etmal Sp. z o. o. ul. Hutnicza 51, Gdynia NIP: Gdynia, r. Etmal Sp. z o. o. ul. Hutnicza 51, 81-061 Gdynia NIP: 958 13 14 494 Gdynia, 12.07.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dostawcy tokarki konwencjonalnej uniwersalnej W związku z ubieganiem się przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Zakup urządzenia pakującego tabletki i kapsułki w blistry z folii PVC/Alu z kompletem oprzyrządowania

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Zakup urządzenia pakującego tabletki i kapsułki w blistry z folii PVC/Alu z kompletem oprzyrządowania ZAPYTANIE OFERTOWE na: Zakup urządzenia pakującego tabletki i kapsułki w blistry z folii PVC/Alu z kompletem oprzyrządowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, 2007 2013 1. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PPHU Auto-tech Robert Nieskórski. ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin NIP: 7591442784. Czerwin, 21.07.2015r.

PPHU Auto-tech Robert Nieskórski. ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin NIP: 7591442784. Czerwin, 21.07.2015r. PPHU Auto-tech Robert Nieskórski ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin NIP: 7591442784 Czerwin, 21.07.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru podwykonawcy któremu powierzona będzie część prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę kompletnego układu sterowania do stanowiska czyszczenia

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę kompletnego układu sterowania do stanowiska czyszczenia ASTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nowodąbrowska 143, 33-103 Tarnów Numer faksu: +48 14 625 12 00 Numer telefonu: +48 14 625 12 00 Adres e-mail: biuro@astem.com.pl Tarnów, 12.09.2011r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RAU/OIN/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RAU/OIN/2015 Kraków, dnia 30.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RAU/OIN/2015 I. Przedmiot zamówienia: Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie pełnej instalacji stacji schładzania wody technologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup, dostarczenie i uruchomienie:

ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup, dostarczenie i uruchomienie: Flash-Butrym Sp. J. Ul. Lubieszyn 4e 72-002 Dołuje Dotacje na innowacje inwestujemy w waszą przyszłość Dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16-10-2015

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16-10-2015 Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 16-10-2015 Dotyczy: Opracowania technologii oraz jej walidacji w warunkach rzeczywistych w oparciu o zaprojektowaną i zbudowaną prototypową instalację do produkcji wyrobów

Bardziej szczegółowo

PEBEK Sp. z o.o. Świdnica, dnia 15 września 2014r. 58-100 Świdnica ul. Metalowców 14. Zapytanie ofertowe

PEBEK Sp. z o.o. Świdnica, dnia 15 września 2014r. 58-100 Świdnica ul. Metalowców 14. Zapytanie ofertowe PEBEK Sp. z o.o. Świdnica, dnia 15 września 2014r. 58-100 Świdnica ul. Metalowców 14 Zapytanie ofertowe na Zakup linii do produkcji wibroprasowanych płyt betonowych. Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj parametru ilość. 1. Wydajność Min. 160 Mg/h max 200 Mg/h przy wilgotności 3% 2. Sterowanie komputerowe 1 kpl.

Lp. Rodzaj parametru ilość. 1. Wydajność Min. 160 Mg/h max 200 Mg/h przy wilgotności 3% 2. Sterowanie komputerowe 1 kpl. Opole, 2017-03-13 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO-WO/2017 na zakup wytwórni mieszanek mineralno asfaltowych czyli otaczarni (finansowanie: leasing operacyjny) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-03 Dotyczy zamówienia myjki kompresorów

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-03 Dotyczy zamówienia myjki kompresorów tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 10.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-03 Dotyczy zamówienia myjki kompresorów Szanowni Państwo, W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Żaluzje poziome MK-006/A MK-003 WYKROJNIK TRZYOPERACYJNY MASKOWNICY MK-005/1 DZIURKOWNIK-FIX RG25/50

Narzędzia. Żaluzje poziome MK-006/A MK-003 WYKROJNIK TRZYOPERACYJNY MASKOWNICY MK-005/1 DZIURKOWNIK-FIX RG25/50 Żaluzje poziome MK-006/A Wykrojnik zespolony czterooperacyjny (wykrojnik + rozcinak). Umożliwia następujące operacje dla rynny górnej i dolnej: cięcie na długość rynny górnej, wykrawanie otworów pod przelotki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) LP Nazwa asortymentu (zdjęcia i schematy poglądowe) Opis przedmiotu 1. kompresor do napełniania butli 1. Jakość sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN EN 12021. 2. Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 343/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 343/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, OPRACOWANIE I WDROŻENIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EKOLOGICZNYCH KLEJÓW OPARTYCH NA BIO- KOMPONENTACH ( POIG.01.04.00-12-066/09 ) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-L/2016/PARTNER. na zakup maszyny drukującej HP L3500 lub równoważnej- 2 sztuki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-L/2016/PARTNER. na zakup maszyny drukującej HP L3500 lub równoważnej- 2 sztuki Wiechlice, 2016-06-07 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-L/2016/PARTNER na zakup maszyny drukującej HP L3500 lub równoważnej- 2 sztuki w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Świebodzice, dnia 26.05.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą,, NIP 8842183229, REGON 891019481 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRODUCENT OFERTA SPECJALNA = PLN NETTO

POLSKI PRODUCENT OFERTA SPECJALNA = PLN NETTO OFERTA SPECJALNA + = 57 000 PLN NETTO PRZEWIJARKA FOLII STRETCH AUTOMAT [PFSA] Z UKŁADEM WAGOWYM [WAGA] Producent ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska Dostawca KRZYSKOW.COM Aleksandra Wielocha

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE Bełchatów, dnia 24.03.2014r. Majami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. św. Alberta Chmielowskiego 8 97-400 Bełchatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE Ogłoszenie o zamówienie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska Zapytanie ofertowe nr 1/2014/1.1.A2 RPO WD Tychy, dnia 28 lipca 2014r. MOON7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy tel.: +48 604 548 000, fax: +48 71

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBS/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBS/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBS/2017 dotyczące wyboru podwykonawcy,, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, który zostanie złożony w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.4/05.03.15

Zapytanie ofertowe nr 4.4/05.03.15 Rzeszów, 05.03.2015 r. P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: elmat@elmat.pl.. Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

O F E R T A. Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia: O F E R T A... (data)... (Oznaczenie Wykonawcy) Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Złotów, dnia r. Złotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna ul. Za Dworcem 2A Złotów

ZAPYTANIE OFERTOWE. Złotów, dnia r. Złotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna ul. Za Dworcem 2A Złotów Złotów, dnia 2.12.2016r. Miejscowość, data Złotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna ul. Za Dworcem 2A 77-400 Złotów Dane identyfikacyjne zamawiającego Nazwa i adres oferenta ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DN 2013/0707 Ostrzeszów, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakupu centrum tokarskiego trzyosiowego sterowanego numerycznie.

Znak sprawy: DN 2013/0707 Ostrzeszów, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakupu centrum tokarskiego trzyosiowego sterowanego numerycznie. FUMO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FUMO-OSTRZESZÓW Spółka z o.o. Polska, 63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 25 centrala: +48(62) 730-22-94, 730-23-71 fax: +48(62) 730-13-38 marketing:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 20.03.2015r

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 20.03.2015r SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 20.03.2015r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MRPO.02.01.01-12-0512/11

MRPO.02.01.01-12-0512/11 SKAWINA 31.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Strona 1 w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności Treko Laser przez rozbudowę zakładu dla zainstalowania innowacyjnych urządzeń 3D do obróbki części i zespołów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu: SGI Szymon Gruźlewski Legnica, 01.09.2014 Ul. Złotoryjska 186 59-220 Legnica tel: 509 708 233 mail: info@sgiheating.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na dostawę wtryskarki hydraulicznej w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2016/01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2016/01 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2016/01 dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu polegającego na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 24.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE FAMA SPÓŁKA Z O.O. Gniew, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE FAMA SPÓŁKA Z O.O. Gniew, r. Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.4 Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku w postaci urządzenia do kształtowania elementów obudowy w górnictwie ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na: zakup wiertarko-frezarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Nowego Centrum Obróbkowego typu VMC 800 HS 4-osiowego - AVIA (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Nowego Centrum Obróbkowego typu VMC 800 HS 4-osiowego - AVIA (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Dostawa 400l zbiorników wraz z paliwem PB 95 do Polskiej Stacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Robur Polska Spółka. z o.o. ul. Szafirowa 14 16-400 Suwałki Suwałki, 29.10.2013r. Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Beneficjent ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

l.dz. 238/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 238/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 238/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 13.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy Krosno, dnia 29.07.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy Dotyczy projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2015 Lublin, 09.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dnia 01.08.2016 r. Zapytanie ofertowe,, NIP 6190020232, REGON 250460950 realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę kompletnego układu mechanicznego do stanowiska czyszczenia

Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę kompletnego układu mechanicznego do stanowiska czyszczenia ASTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nowodąbrowska 143, 33-103 Tarnów Numer faksu: +48 14 625 12 00 Numer telefonu: +48 14 625 12 00 Adres e-mail: biuro@astem.com.pl Tarnów, 12.09.2011r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

PÓŁAUTOMATYCZNE i AUTOMATYCZNE

PÓŁAUTOMATYCZNE i AUTOMATYCZNE PÓŁAUTOMATYCZNE i AUTOMATYCZNE Jesteśmy przedstawicielem włoskiej firmy GGMachine, która od kilkunastu lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji owijarek poziomych, spiralnych zarówno w wersji półautomatycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 05/09/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 05/09/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 05/09/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

PENNY GONDEK Sp. z o.o.

PENNY GONDEK Sp. z o.o. Systemy Systemy Pakowania Pakowania PENNY GONDEK Sp. z o.o. Firma PENNY GONDEK Sp. z o.o. obecna jest na rynku od 1991 r. Przez ponad 20 lat oferta firmy PENNY GONDEK dotarła do klientów z całego kraju

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZC.. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia powyżej 14 000 euro Zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Karczew, dnia 12.05.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zapytanie ofertowe nr 1/2013; 1.1.A1 RPO WD Zielona Góra, dnia 17 stycznia 2013 roku Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bohaterów Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Żarów, dnia 25.06.2013 r. Zapytanie ofertowe Adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 85/3B 50 316 Wrocław Adres do korespondencji: z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 85/3B, 50 316 Wrocław (adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych.

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych. Zamawiający: Fabryka Mebli Ryś Sp. z o.o. Krzywaczka 487 32-442 Krzywaczka Krzywaczka, 08.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt Uruchomienie linii produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Nawiązując do zaproszenia do udziału w zapytaniu ofertowym na Dostawa wyposażenia maszyn do obróbki dla Laboratorium Realizacji dotycząca projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu Usługa jest planowana w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Frezarki typu FWF-32.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Frezarki typu FWF-32. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo