Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW"

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia Istota rozporządzenia 1.2 Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 1. Administracja Podatkowa 1.1 Skreślono Rezygnacja z kontynuacji prac nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z późn. zm.) podyktowana jest uchwaleniem w dniu 11 października 2013 r. ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, zmieniającej ustawę 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Zgodnie z art. 127 ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ww. rozporządzenie pozostaje w mocy do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym zaistniała konieczność wydania rozporządzeń wskazanych w poz.: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 10b ustawy 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) - upowszechnianie formy elektronicznej składania zgłoszeń oraz ułatwienie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie rodzaju zgłoszeń, które mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Grzegorz Mróz I kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 2013) 1.3 Skreślono Rezygnacja z prac nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjnotechnicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników wynika z planowanego na dzień 1 października 2014 roku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2094), która uchyli upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego rozporządzenia. 1

2 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.4 Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Finansów 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) do obowiązujących przepisów prawa. Istota rozporządzenia Potrzeba dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Jarosław Wyszyński III kwartał 2012 r r. (Dz. U. poz. 1369) 1.5 Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej implementację dyrektywy Rady 2010/24/UE. Ustawa o wzajemnej pomocy przewiduje w art. 9 ust. 1, że odpowiedzialnym za kontakty z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy jest centralne biuro łącznikowe. Należało wyznaczyć jednostkę organizacyjną do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego z zakresu wzajemnej pomocy w odniesieniu do wszystkich rodzajów lub kategorii podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Zadania centralnego biura łącznikowego powierzono Izbie Skarbowej w Poznaniu. Grzegorz Mróz IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1296) 1.6 Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19 ust. 5 ustawy 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej implementację dyrektywy Rady 2010/24/UE. Ustawa o wzajemnej pomocy określa w art.37 ust. 2, w art. 39 oraz w art. 41 jakie informacje powinny zawierać poszczególne rodzaje wniosków o udzielenie pomocy. Decyzja wykonawcza Komisji 18 listopada 2011 r. ustalająca szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, określa wzory: wniosku o udzielenie informacji, wniosku o powiadomienie oraz wniosku o podjęcie środków odzyskiwania wierzytelności lub środków zabezpieczających. Mając na względzie potrzebę stosowania jednolitego systemu wzajemnej pomocy w obrębie Unii Europejskiej, Komisja Europejska Unii Europejskiej udostępniła wszystkim państwom członkowskim aplikację umożliwiającą wypełnianie aktywnych formularzy wniosków o udzielenie pomocy. Dostęp do aplikacji zostanie zapewniony wierzycielom oraz organom egzekucyjnym, chcącym skorzystać z pomocy państwa członkowskiego przy dochodzeniu należności pieniężnych 2 Grzegorz Mróz IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1295)

3 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.7 Ministra Finansów w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia 1.8 Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 2 ustawy 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej implementację dyrektywy Rady 2010/24/UE. na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 2 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Istota rozporządzenia poprzez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. W związku z ustawą o wzajemnej pomocy zachodzi konieczność określenia wzorów wniosków o udzielenie pomocy dla państw trzecich. Wzory wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich stanowią natomiast załączniki do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 18 listopada 2011 r. ustalającej szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. We wzorach wniosków o udzielenie pomocy uwzględniono wymogi określone w art. 37, art. 39 i art. 41 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy oraz zawarto niezbędne dane umożliwiające ich prawidłową ich realizację w państwie trzecim. Wzór zaktualizowanego tytułu wykonawczego stosowany będzie przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy. Z kolei wzór zagranicznego tytułu wykonawczego stosowany będzie przy udzielaniu pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w dochodzeniu należności pieniężnych, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych (art. 2 pkt 7 ustawy). Określony w rozporządzeniu wzór zarządzenia zabezpieczenia stosowany będzie przy udzielaniu pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu, niezależnie od rodzaju należności pieniężnych, chyba że wraz z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1 6 ustawy. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie trybu postępowania wierzycieli przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, przy uwzględnieniu m.in. informatyzacji działalności administracji publicznej oraz możliwości wykorzystania środków komunikacji bezpośredniej ze stroną postępowania egzekucyjnego. Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1356) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 656) 3

4 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.9 Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia 1.10 Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Istota rozporządzenia Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, kierując się celowością doręczenia upomnienia oraz potrzebą zapewnienia efektywności czynności wierzyciela zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej: w egzekucji należności pieniężnych i tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym zaistniała jest dostosowanie wzorów w związku ze zmianą art ustawy określającego elementy tytułu wykonawczego. Dodatkowo druk tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji pieniężnej należy dostosować do art. 26b ustawy (przewidziano regulację, zgodnie z którą wierzyciel będzie wydawał dalszy tytuł wykonawczy) oraz do art. 28b ustawy (przewidziano wystawianie zmienionego tytułu wykonawczego w przypadkach określonych w ustawie). Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r. termin przesunięto na IV kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 1494) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 650) 1.11 Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 65 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych powstałych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. m.in. doprecyzować sposób ustalania i dokumentowania tych wydatków, w sytuacji kiedy wydatki powstały w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych. Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r.\ r. (Dz. U. poz. 668) 1.12 Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wzorów druków stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, przy uwzględnieniu obsługi zajęć egzekucyjnych przez systemy informatyczne organów egzekucyjnych. Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 655) 4

5 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.13 Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego 1.14 Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości 1.15 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości 1.16 Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zarządzenia zabezpieczenia na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 67c 15 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 110r 2 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Istota rozporządzenia Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wynagrodzenia, jakie przysługuje biegłemu skarbowemu, wezwanemu do oszacowania majątku zobowiązanego. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie trybu postępowania organów egzekucyjnych przy sprzedaży ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu, w szczególności takich jak np. nabiał, owoce i warzywa oraz tryb postępowania tych organów przy przechowywaniu i sprzedaży kosztowności. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości przez powołanego do tej czynności rzeczoznawcę majątkowego. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wzoru zarządzenia zabezpieczenia stosowanego przy zabezpieczaniu należności pieniężnych w związku ze zmianą art ustawy określającego elementy zarządzenia zabezpieczenia. Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 654) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 653) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 742) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 645) 5

6 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.17 Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Finansów 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 226, poz. 1359) do obowiązujących przepisów prawa. Istota rozporządzenia Potrzeba dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1441). Jarosław Wyszyński I kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 483) 6

7 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.18 Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ust. 2b pkt 2, wart. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. Istota rozporządzenia Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z aktualnie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą zmieniającą. Minister Finansów został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. Przytoczone upoważnienie ustawowe, w stosunku do dotychczasowego, zawiera rozszerzenie obejmujące wzory zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz dostosowanie, wynikające z rozwiązań przyjętych w ustawie zmieniającej, wyrażone następująco oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. Jarosław Wyszyński III kwartał 2014 r. termin przesunięto na 1 grudnia 2015 r r. (Dz. U. poz. 1665) 7

8 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia Istota rozporządzenia Uwaga: Przesunięto termin Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających na dzień 1 grudnia 2014 r. z uwagi na ścisłe powiązanie z ustawą 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161), w której określono nowe brzmienie przedmiotowego upoważnienia. Należy wskazać, że projektowany termin wejścia w życie rozporządzenia podyktowany był wejściem w życie ww. ustawy, która w ówczesnej wersji miała wejść w życie z dniem 1 października 2014 r. Ostatecznie termin ten został określony na dzień 1 grudnia 2014 r. Ponadto dnia 8 października 2014 r. ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. poz. 1353), w którym w 1 pkt 8 określono nowe kodowanie szczególnych form prawnych stosowane we wzorach formularzy zgłoszeń, które są przedmiotem rozporządzenia 1.19 Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania oddziałów banków, placówek pocztowych i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86a 3 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Ustawa 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) z dniem 1 stycznia 2014 r. uchyliła Ministra Finansów 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, poz. 454). na celu określenie trybu dokonywania przez bank lub jego oddział powiadomień innych oddziałów banku, innych banków, placówek pocztowych i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zapewniającego prawidłowe orzekanie o ich odpowiedzialności za dokonane wypłaty. Tryb zawiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 86a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z 3 ww. artykułu, zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów w porozumieniu z ministrem ds. łączności i Ministrem Sprawiedliwości. Janusz Janowski Dyrektor 31 grudnia 2014 r. termin przesunięto na 30 czerwca 2015 r. 8

9 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.20 Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (planowane wejście w życie ustawy 1 grudnia 2014 r. druk sejmowy 2094). Istota rozporządzenia Obecne ograniczenia techniczne systemu teleinformatycznego, z którego korzysta administracja podatkowa i możliwość opatrzenia zgłoszenia tylko jednym podpisem powodują, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane jedynie nieliczne rodzaje zgłoszeń. W dłuższej perspektywie sytuacja ta ulegnie zmianie i zostanie wprowadzona możliwość opatrywania zgłoszenia więcej niż jednym podpisem elektronicznym. Jednakże, aby umożliwić już obecnie korzystanie z drogi elektronicznej do składania zgłoszeń także tym podmiotom, w których występuje reprezentacja wieloosobowa (a więc tym, w których dla ważności czynności potrzebne jest złożenie więcej niż jednego podpisu) wprowadza się regulacje umożliwiające składanie zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika w art. 10a. Z uwagi na wskazane wyżej ograniczenia techniczne, skutkujące możliwością opatrzenia składanych dokumentów tylko jednym podpisem elektronicznym, składanie pełnomocnictwa (podobnie, jak i ewentualnego zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa) będzie musiało odbywać się w sposób tradycyjny, tj. w wersji papierowej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jarosław Wyszyński IV kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 1666) 1.21 Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone W projektowanym rozporządzeniu wprowadzony zostaje wykaz rodzajów podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone zgłoszenia, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu zapewniającego bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych zawartych w zgłoszeniu w oparciu o następujący zestaw cech informacyjnych podatnika przesyłającego ZAP-3: 1) identyfikator podatkowym numer PESEL, 2) imię (pierwsze), 3) nazwisko, 4) kwotę przychodu z rozliczenia rocznego. Jarosław Wyszyński 1 stycznia 2015 r. termin przesunięto na 1 stycznia 2016 r. 9

10 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.22 Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) w zakresie funkcjonowania Poczty Polskiej S.A. Istota rozporządzenia Istotą rozporządzenia jest uwzględnienie pojęć wprowadzonych ww. ustawą oraz zmiana wysokości kosztów upomnienia. Grzegorz Mróz I kwartał 2015 r. termin przesunięto na 31 grudnia 2015 r 1.23 Skreślono Rezygnacja z prac nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie programu pilotażowego wynika z faktu, iż w trakcie analiz uzyskano potwierdzenie, że zastosowanie tego rozwiązania nie wpłynie na uprawnienie rozwiązań organizacyjnych w administracji podatkowej Ministra Finansów w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego 1.25 Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Zmiana obowiązującego aktu prawnego wynika z potrzeby zmiany procedury konkursowej na stanowiska naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów izb skarbowych poprzez usprawnienie jej przebiegu i bardziej profesjonalne podejście m.in. do dokonania oceny umiejętności kierowniczych kandydatów. ma na celu uwzględnienie zmiany wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r. Proponowane regulacje przewidują w szczególności wprowadzenie trójetapowej formuły konkursu zamiast dotychczasowej dwuetapowej. Dodatkowa cześć konkursu polegałaby na dokonaniu oceny umiejętności kierowniczych kandydata przy pomocy pisemnego testu kompetencyjnego. Przewiduje się również usprawnienie przebiegu konkursu poprzez komunikację z uczestnikami drogą elektroniczną. Rozporządzenia dostosuje pojęcie pracownika organu egzekucyjnego do zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pracownicy urzędów skarbowych stają się pracownikami izb skarbowych Małgorzata Szafoni Grzegorz Mróz grudzień 2014 r. termin przesunięto na I kwartał 2015 r r. (Dz. U. poz. 523) 1 kwietnia 2015 r. termin przesunięto na 30 czerwca 2015 r Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych ma na celu uwzględnienie zmiany wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r. Rozporządzenia dostosuje pojęcie pracownika organu egzekucyjnego do zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pracownicy urzędów skarbowych stają się pracownikami izb skarbowych Grzegorz Mróz 1 kwietnia 2015 r. termin przesunięto na 30 czerwca 2015 r. 10

11 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia Istota rozporządzenia 2. Budżet Państwa 2.1 Skreślono Rezygnacja z kontynuacji prac nad rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, w trakcie których zaproponowano dużą liczbę zmian przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Prowadzenie dalszego procesu legislacyjnego w formie zmiany rozporządzenia mogłoby spowodować utrudnienia w posługiwaniu się tekstem tego aktu prawnego, dlatego podjęto decyzję dotyczącą procedowania nad nową regulacją w sprawie sprawozdawczości budżetowej poz Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.3 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa na celu uwzględnienie zmian przepisów prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych. Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 138 ust. 6 ustawy 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie wynika z konieczności wdrożenia zasad i trybu postępowania w stosunku do środków europejskich, które w trakcie 2011 r. zostały przekazane przez wojewodów na rachunek dochodów budżetu środków europejskich i są ujmowane jako kwoty do wyjaśnienia. na celu dostosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej do obowiązujących uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych i prezentacji budżetu państwa. Określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2013 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Poprzez wprowadzenie rozdziału 5a uregulowane zostaną zasady i tryb postępowania ze środkami przekazywanymi przez jednostki samorządu terytorialnego do wojewodów z tytułu kar umownych naliczanych przez beneficjentów wykonawcom prac finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , opłat rezygnacyjnych, odsetek od zwrotów kwot nieprawidłowo wykorzystanych, niezrefundowanych przez agencję płatniczą lub pobranych w nadmiernej wysokości, odsetek od środków europejskich na rachunkach dysponentów oraz innych kwot będących pochodnymi wcześniej uruchomionych wydatków budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora Justyna Adamczyk kwiecień 2012 r r. (Dz. U. poz. 421) maj 2012 r r. (Dz. U. poz. 628) styczeń 2012 r r. (Dz. U. Nr 298, poz. 1768) 11

12 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.5 Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wynika z przepisów ustawy 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 951) Istota rozporządzenia na celu dostosowanie brzmienia nazwy części budżetowej do zmienionej nazwy działu administracji rządowej, tj. części 18. Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora wrzesień 2012 r r. (Dz. U. poz. 1046) 2.6a Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na celu uwzględnienie zmian przepisów prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych. na celu dostosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej do obowiązujących uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych i prezentacji budżetu państwa. Kamila Markiewicz grudzień 2012 r r. (Dz. U. poz. 1518) 2.6b Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na celu uwzględnienie zmian przepisów prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych. na celu dostosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej do obowiązujących uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych i prezentacji budżetu państwa. Kamila Markiewicz luty 2013 r r. (Dz. U. poz. 215) 12

13 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.7 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 2.8 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok 2014 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.) pozwoli w budżecie państwa na zaliczenie zwrotów podatku od towarów i usług, dokonanych na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w ciężar roku, w którym dokonywane jest przekazanie środków. na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Istota rozporządzenia Proponowane regulacje dotyczą wyłącznie szczegółowych zasad dokonywania, w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, terminowych rozliczeń na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie ewidencjonowania dokonywanych zwrotów podatku od towarów i usług. Proponowane zmiany nie wpłyną na terminy dokonywania przez organy podatkowe zwrotów podatku od towarów i usług na rzecz podatników. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2014 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Justyna Adamczyk Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora grudzień 2012 r r. (Dz. U. poz. 1546) czerwiec 2013 r r. (Dz. U. poz. 702) 2.9 Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.). Proponowane regulacje mają na celu umożliwienie ewidencjonowania wpływów z tytułu wprowadzonego z dniem 1 listopada 2013 r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych w wyniku nowelizacji przepisów ustawy 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów i przewidywanych przepływów środków. Kamila Markiewicz listopad 2013 r r. (Dz. U. poz. 1486) 13

14 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.10 Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz oraz z 2012 r. poz. 1518) Istota rozporządzenia Proponowane regulacje mają na celu przedłużenie obowiązywania do końca 2014 r., wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz oraz z 2012 r. poz. 1518), w wybranych działach klasyfikacji budżetowej rozdziałów, umożliwiających klasyfikowanie dochodów, które do dnia 31 grudnia 2010 r. stanowiły dochody zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych, a od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowią dochody budżetu państwa. Dalsze obowiązywanie powyższych podziałek uzasadniają potrzeby analityczne i sprawozdawcze w zakresie wpływów budżetowych z tego tytułu. Kamila Markiewicz listopad 2013 r r. (Dz. U. poz. 1487) 2.11 Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej W związku z pozytywną oceną zastosowania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR jako elektronicznej formy przekazywania sprawozdań, planuje się odstąpienie od sporządzania sprawozdań w wersji dokumentu papierowego. na celu monitorowanie sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz zmianę prezentowania danych dotyczących wydatków w budżecie środków europejskich poprzez wyodrębnienie danych dotyczących płatności i zwrotów narastająco od początku roku w celu szybkiej weryfikacji poprawności danych. Istotą rozporządzenia jest: 1) odstąpienie od obowiązku sporządzania większości sprawozdań w formie dokumentu papierowego. Sprawozdania będą przekazywane elektronicznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w Informatycznym Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2013 r. poz. 235); 2) zwiększenie częstotliwości przekazywanych danych o wykonaniu dochodów i wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego; 3) wprowadzenie obowiązku przedstawiania dodatkowych danych i tabel pomocniczych umożliwiającego szybszą ich weryfikację oraz odpowiednie odzwierciedlenie tych informacji w monitoringu prowadzonym przez Departament Instytucji Płatniczej. Justyna Adamczyk I kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 119) 14

15 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.12 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 198 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938). Istota rozporządzenia Projektowane regulacje dotyczą szczegółowych zasad wykonania budżetu państwa. Justyna Adamczyk styczeń 2014 r r. (Dz. U. poz. 82) 2.13 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok 2015 na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2015 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Kamila Markiewicz czerwiec 2014 r r. (Dz. U. poz. 825) 15

16 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.14 Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616) umożliwi przekazanie przez dysponentów części budżetowych zweryfikowanych projektów planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Proponowana zmiana zapewni Ministrowi Finansów szybki dostęp do danych wynikających z projektów planów finansowych. Istota rozporządzenia Obecnie wszystkie działania w zakresie opracowywania zarówno projektów planów finansowych, jak i planów finansowych wykonywane są za pomocą Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. W wyniku powyższego termin dystrybucji danych pomiędzy dysponentami w znaczący sposób uległ skróceniu. wprowadzenie usprawnień przepływu informacji zapewnia szybki dostęp do danych wynikających ze sporządzonych projektów planów finansowych. W celu umożliwienia płynnego przejścia z procesu planowania do procesu realizacji ustawy budżetowej z początkiem roku budżetowego wymagana jest zmiana terminu w jakim dysponenci części budżetowych przekazują zweryfikowane projekty planów finansowych. W związku z powyższym proponuje się dla planu finansowego zmianę terminu z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Kamila Markiewicz październik 2014 r r. (Dz. U. poz. 1280) 2.15 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 82) umożliwi opracowanie harmonogramu realizacji budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej. W konsekwencji możliwe będzie wstępne poznanie już w styczniu rozkładu planowanych wydatków i dochodów w ujęciu miesięcznym na cały rok budżetowy. Obecnie harmonogram realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych jest opracowywany i zatwierdzany w zakresie wydatków w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR po zatwierdzeniu w tym systemie planów finansowych. W efekcie harmonogram powstaje zbyt późno (przy późnym podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP) nawet w maju lub czerwcu, co skutkuje brakiem (nawet do połowy roku) informacji o rozkładzie wydatków i dochodów w trakcie roku budżetowego oraz ogranicza kontrolę poziomu deficytu, określonego ustawą budżetową. Justyna Adamczyk październik 2014 r r. (Dz. U. poz. 1425) 16

17 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.16 Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.17 Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.18 Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej na celu wydzielenie w klasyfikacji budżetowej rozdziału, który pozwoli na ujmowanie dochodów i wydatków Centralnego Biura Śledczego Policji, zgodnie ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi ustawą 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1199). Zmiana ta ma techniczny charakter, nie wpływający na zmianę sytuacji prawnej, a jedynie sankcjonujący klasyfikowanie zdarzeń ujmowanych w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Projektowane rozporządzenie wynika ze zmian przepisów prawa dotyczących doświadczeń oraz mają na celu umożliwienie klasyfikowania środków w ramach perspektywy na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Istota rozporządzenia Proponowana zmiana dotyczy utworzenia rozdziału Centralne Biuro Śledcze Policji", w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Stworzenie ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej pozwoli na efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na działanie zarówno centralnej komórki CBŚP jak i komórek CBŚP wyodrębnionych w ramach struktur organizacyjnych poszczególnych komend wojewódzkich Policji. Proponowane zmiany dostosowują klasyfikację budżetową do obowiązujących przepisów, potrzeb ewidencyjnych oraz uwzględniają perspektywę finansową Konieczność dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do zmian wynikających z wprowadzonej konsolidacji procesów pomocniczych w jednostkach administracji podatkowej oraz centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych. Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek Justyna Adamczyk październik 2014 r r. (Dz. U. poz. 1382) grudzień 2014 r r. (Dz. U. poz. 1952) II kwartał 2015 r r. (Dz. U. poz. 459) 17

18 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.19 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.21 Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). na celu zagregowanie bądź też wydzielenie, wyodrębnienie wybranego zakresu dochodów lub wydatków, co jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu klasyfikacji budżetowej (m. in. w celu uelastycznienia wykonywania budżetu) oraz potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. Obecne rozwiązania w zakresie funkcjonowania oddzielnych części budżetowych dot. obsługi długu Skarbu Państwa powodują m. in. niemożność oddania sensu ekonomicznego niektórych transakcji w ramach jednej części budżetowej oraz konieczność tworzenia rezerw w obu częściach i ich przenoszenie w każdym roku w zależności od realizacji parametrów rynkowych obsługi długu. Istota rozporządzenia Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2016 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Zmiana przepisów znajdzie zastosowanie do klasyfikowania środków przez jednostki sektora finansów publicznych. Zaprojektowane rozwiązanie poza umożliwieniem klasyfikowania środków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pozwoli dodatkowo - dzięki dodanym doprecyzowaniom - na uniknięcie zidentyfikowanych wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana brzmienia treści poszczególnych paragrafów nastąpi w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlić rodzaj operacji jakiej dotyczy dana podziałka klasyfikacji budżetowej, w szczególności z punktu widzenia regulacji dotyczących rachunkowości, co do kasowego charakteru zmienianych paragrafów dochodowych oraz zgodności terminologicznej z podstawą prawną pobierania poszczególnych dochodów. Proponowana zmiana dotyczy połączenia części budżetowych służących obsłudze długu Skarbu Państwa tj. część 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego i 79. Obsługa długu krajowego. Proponowana nazwa nowej części (pod numerem istniejącej już części 79) - Obsługa długu Skarbu Państwa zgodna jest z terminologią wynikającą z treści art. 114 ust. 2 pkt 5 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek czerwiec 2015 r. II kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. 18

19 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.22 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 82 i 1425) wynika z konieczności: 1) uwzględnienia zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, 2) uregulowania kwestii dotyczącej podpisu elektronicznego w systemie TREZOR, 3) szerszego wykorzystania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa do składania i zatwierdzania dokumentów związanych z wykonywaniem budżetu państwa. Istota rozporządzenia Proponowane regulacje dotyczą w szczególności sposobu wykonywania budżetu państwa w zakresie: 1) dochodów części 77 budżetu państwa pobieranych i zwracanych przez urząd obsługujący organ podatkowy; 2) zastosowania przy podpisie elektronicznym certyfikatów znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji; 3) 3) wykorzystania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państw TREZOR do składania i zatwierdzania dokumentów dotyczących wykonywania budżetu państwa. Justyna Adamczyk marzec 2015 r r. (Dz. U. poz. 446) 2.23 Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) wynika ze zmiany przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbo- Główna zmiana dotyczy umożliwienia korzystania z zastępczej obsługi kasowej określonym jednostkom, które nie będą państwowymi jednostkami budżetowymi tj. urzędom obsługującym organy podatkowe oraz wydzielonym jednostkom organizacyjnym wymiaru sprawiedliwości. 19 Justyna Adamczyk marzec 2015 r r. (Dz. U. poz. 445)

20 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia wych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu zapewnienia możliwości korzystania z zastępczej obsługi kasowej określonym jednostkom. 3.1 Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych na celu doprecyzowanie niektórych rozwiązań w obecnie obowiązującym rozporządzeniu np. termin złożenia sprawozdania, jak i zmiany, które mają zwiększyć przejrzystość i ułatwić sporządzanie sprawozdań jednostkom sektora finansów publicznych. 3. Dług Publiczny Istota rozporządzenia określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań. Piotr Marczak Dyrektor IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1344) 3.2 Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej na celu rozszerzenie kręgu nabywców obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej m.in. o wspólnoty mieszkaniowe. określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, w tym obligacji oszczędnościowych będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi, w szczególności walutę, w której może następować emisja, zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym, podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym, ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym oraz sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji. Piotr Marczak Dyrektor II półrocze 2013 r. zawieszenie prac legislacyjnych Uwaga: Ze względu na wdrożone zmiany systemowe w zakresie emisji obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (emitowane są jedynie skarbowe papiery oszczędnościowe) zrezygnowano na obecnym etapie z opracowywania rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. zostanie opracowane dopiero po wprowadzeniu zmian systemowych w tym zakresie do ustawy o finansach publicznych. 20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku Warszawa, maj 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I. PRAWNE

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Skuteczność egzekwowania obowiązków publicznych w drodze przymusu administracyjnego jest jednym z elementów mających zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84 Spis treści Wstęp 5 1. Odpowiedzialność uczestników postępowania 12 2. Komisja przetargowa 18 3. Czynności wstępne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 25 3.1. Kompletowanie materiałów i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW SPIS TREŚCI 1. CEL I ISTOTA PROJEKTOWANEJ REGULACJI. 3 1.1. Cel projektowanej regulacji 3 1.2. Istota projektowanej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo