Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW"

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia Istota rozporządzenia 1.2 Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 1. Administracja Podatkowa 1.1 Skreślono Rezygnacja z kontynuacji prac nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z późn. zm.) podyktowana jest uchwaleniem w dniu 11 października 2013 r. ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, zmieniającej ustawę 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Zgodnie z art. 127 ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych ww. rozporządzenie pozostaje w mocy do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym zaistniała konieczność wydania rozporządzeń wskazanych w poz.: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 10b ustawy 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) - upowszechnianie formy elektronicznej składania zgłoszeń oraz ułatwienie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie rodzaju zgłoszeń, które mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Grzegorz Mróz I kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 2013) 1.3 Skreślono Rezygnacja z prac nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjnotechnicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników wynika z planowanego na dzień 1 października 2014 roku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2094), która uchyli upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego rozporządzenia. 1

2 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.4 Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Finansów 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) do obowiązujących przepisów prawa. Istota rozporządzenia Potrzeba dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Jarosław Wyszyński III kwartał 2012 r r. (Dz. U. poz. 1369) 1.5 Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej implementację dyrektywy Rady 2010/24/UE. Ustawa o wzajemnej pomocy przewiduje w art. 9 ust. 1, że odpowiedzialnym za kontakty z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy jest centralne biuro łącznikowe. Należało wyznaczyć jednostkę organizacyjną do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego z zakresu wzajemnej pomocy w odniesieniu do wszystkich rodzajów lub kategorii podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Zadania centralnego biura łącznikowego powierzono Izbie Skarbowej w Poznaniu. Grzegorz Mróz IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1296) 1.6 Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19 ust. 5 ustawy 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej implementację dyrektywy Rady 2010/24/UE. Ustawa o wzajemnej pomocy określa w art.37 ust. 2, w art. 39 oraz w art. 41 jakie informacje powinny zawierać poszczególne rodzaje wniosków o udzielenie pomocy. Decyzja wykonawcza Komisji 18 listopada 2011 r. ustalająca szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, określa wzory: wniosku o udzielenie informacji, wniosku o powiadomienie oraz wniosku o podjęcie środków odzyskiwania wierzytelności lub środków zabezpieczających. Mając na względzie potrzebę stosowania jednolitego systemu wzajemnej pomocy w obrębie Unii Europejskiej, Komisja Europejska Unii Europejskiej udostępniła wszystkim państwom członkowskim aplikację umożliwiającą wypełnianie aktywnych formularzy wniosków o udzielenie pomocy. Dostęp do aplikacji zostanie zapewniony wierzycielom oraz organom egzekucyjnym, chcącym skorzystać z pomocy państwa członkowskiego przy dochodzeniu należności pieniężnych 2 Grzegorz Mróz IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1295)

3 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.7 Ministra Finansów w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia 1.8 Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 2 ustawy 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej implementację dyrektywy Rady 2010/24/UE. na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 2 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Istota rozporządzenia poprzez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. W związku z ustawą o wzajemnej pomocy zachodzi konieczność określenia wzorów wniosków o udzielenie pomocy dla państw trzecich. Wzory wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich stanowią natomiast załączniki do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 18 listopada 2011 r. ustalającej szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. We wzorach wniosków o udzielenie pomocy uwzględniono wymogi określone w art. 37, art. 39 i art. 41 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy oraz zawarto niezbędne dane umożliwiające ich prawidłową ich realizację w państwie trzecim. Wzór zaktualizowanego tytułu wykonawczego stosowany będzie przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy. Z kolei wzór zagranicznego tytułu wykonawczego stosowany będzie przy udzielaniu pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w dochodzeniu należności pieniężnych, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych (art. 2 pkt 7 ustawy). Określony w rozporządzeniu wzór zarządzenia zabezpieczenia stosowany będzie przy udzielaniu pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu, niezależnie od rodzaju należności pieniężnych, chyba że wraz z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1 6 ustawy. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie trybu postępowania wierzycieli przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, przy uwzględnieniu m.in. informatyzacji działalności administracji publicznej oraz możliwości wykorzystania środków komunikacji bezpośredniej ze stroną postępowania egzekucyjnego. Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1356) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 656) 3

4 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.9 Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia 1.10 Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Istota rozporządzenia Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, kierując się celowością doręczenia upomnienia oraz potrzebą zapewnienia efektywności czynności wierzyciela zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej: w egzekucji należności pieniężnych i tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym zaistniała jest dostosowanie wzorów w związku ze zmianą art ustawy określającego elementy tytułu wykonawczego. Dodatkowo druk tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji pieniężnej należy dostosować do art. 26b ustawy (przewidziano regulację, zgodnie z którą wierzyciel będzie wydawał dalszy tytuł wykonawczy) oraz do art. 28b ustawy (przewidziano wystawianie zmienionego tytułu wykonawczego w przypadkach określonych w ustawie). Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r. termin przesunięto na IV kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 1494) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 650) 1.11 Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 65 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych powstałych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. m.in. doprecyzować sposób ustalania i dokumentowania tych wydatków, w sytuacji kiedy wydatki powstały w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych. Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r.\ r. (Dz. U. poz. 668) 1.12 Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wzorów druków stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, przy uwzględnieniu obsługi zajęć egzekucyjnych przez systemy informatyczne organów egzekucyjnych. Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 655) 4

5 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.13 Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego 1.14 Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości 1.15 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości 1.16 Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zarządzenia zabezpieczenia na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 67c 15 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 110r 2 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Istota rozporządzenia Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wynagrodzenia, jakie przysługuje biegłemu skarbowemu, wezwanemu do oszacowania majątku zobowiązanego. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie trybu postępowania organów egzekucyjnych przy sprzedaży ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu, w szczególności takich jak np. nabiał, owoce i warzywa oraz tryb postępowania tych organów przy przechowywaniu i sprzedaży kosztowności. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości przez powołanego do tej czynności rzeczoznawcę majątkowego. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie wzoru zarządzenia zabezpieczenia stosowanego przy zabezpieczaniu należności pieniężnych w związku ze zmianą art ustawy określającego elementy zarządzenia zabezpieczenia. Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz Grzegorz Mróz do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 654) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 653) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 742) do 31 maja 2014 r r. (Dz. U. poz. 645) 5

6 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.17 Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Finansów 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 226, poz. 1359) do obowiązujących przepisów prawa. Istota rozporządzenia Potrzeba dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1441). Jarosław Wyszyński I kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 483) 6

7 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.18 Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ust. 2b pkt 2, wart. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. Istota rozporządzenia Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z aktualnie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą zmieniającą. Minister Finansów został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. Przytoczone upoważnienie ustawowe, w stosunku do dotychczasowego, zawiera rozszerzenie obejmujące wzory zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz dostosowanie, wynikające z rozwiązań przyjętych w ustawie zmieniającej, wyrażone następująco oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. Jarosław Wyszyński III kwartał 2014 r. termin przesunięto na 1 grudnia 2015 r r. (Dz. U. poz. 1665) 7

8 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia Istota rozporządzenia Uwaga: Przesunięto termin Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających na dzień 1 grudnia 2014 r. z uwagi na ścisłe powiązanie z ustawą 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161), w której określono nowe brzmienie przedmiotowego upoważnienia. Należy wskazać, że projektowany termin wejścia w życie rozporządzenia podyktowany był wejściem w życie ww. ustawy, która w ówczesnej wersji miała wejść w życie z dniem 1 października 2014 r. Ostatecznie termin ten został określony na dzień 1 grudnia 2014 r. Ponadto dnia 8 października 2014 r. ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. poz. 1353), w którym w 1 pkt 8 określono nowe kodowanie szczególnych form prawnych stosowane we wzorach formularzy zgłoszeń, które są przedmiotem rozporządzenia 1.19 Ministra Finansów w sprawie trybu zawiadamiania oddziałów banków, placówek pocztowych i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86a 3 ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Ustawa 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) z dniem 1 stycznia 2014 r. uchyliła Ministra Finansów 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, poz. 454). na celu określenie trybu dokonywania przez bank lub jego oddział powiadomień innych oddziałów banku, innych banków, placówek pocztowych i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zapewniającego prawidłowe orzekanie o ich odpowiedzialności za dokonane wypłaty. Tryb zawiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 86a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z 3 ww. artykułu, zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów w porozumieniu z ministrem ds. łączności i Ministrem Sprawiedliwości. Janusz Janowski Dyrektor 31 grudnia 2014 r. termin przesunięto na 30 czerwca 2015 r. 8

9 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.20 Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (planowane wejście w życie ustawy 1 grudnia 2014 r. druk sejmowy 2094). Istota rozporządzenia Obecne ograniczenia techniczne systemu teleinformatycznego, z którego korzysta administracja podatkowa i możliwość opatrzenia zgłoszenia tylko jednym podpisem powodują, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane jedynie nieliczne rodzaje zgłoszeń. W dłuższej perspektywie sytuacja ta ulegnie zmianie i zostanie wprowadzona możliwość opatrywania zgłoszenia więcej niż jednym podpisem elektronicznym. Jednakże, aby umożliwić już obecnie korzystanie z drogi elektronicznej do składania zgłoszeń także tym podmiotom, w których występuje reprezentacja wieloosobowa (a więc tym, w których dla ważności czynności potrzebne jest złożenie więcej niż jednego podpisu) wprowadza się regulacje umożliwiające składanie zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika w art. 10a. Z uwagi na wskazane wyżej ograniczenia techniczne, skutkujące możliwością opatrzenia składanych dokumentów tylko jednym podpisem elektronicznym, składanie pełnomocnictwa (podobnie, jak i ewentualnego zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa) będzie musiało odbywać się w sposób tradycyjny, tj. w wersji papierowej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jarosław Wyszyński IV kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 1666) 1.21 Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone W projektowanym rozporządzeniu wprowadzony zostaje wykaz rodzajów podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone zgłoszenia, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu zapewniającego bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych zawartych w zgłoszeniu w oparciu o następujący zestaw cech informacyjnych podatnika przesyłającego ZAP-3: 1) identyfikator podatkowym numer PESEL, 2) imię (pierwsze), 3) nazwisko, 4) kwotę przychodu z rozliczenia rocznego. Jarosław Wyszyński 1 stycznia 2015 r. termin przesunięto na 1 stycznia 2016 r. 9

10 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 1.22 Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) w zakresie funkcjonowania Poczty Polskiej S.A. Istota rozporządzenia Istotą rozporządzenia jest uwzględnienie pojęć wprowadzonych ww. ustawą oraz zmiana wysokości kosztów upomnienia. Grzegorz Mróz I kwartał 2015 r. termin przesunięto na 31 grudnia 2015 r 1.23 Skreślono Rezygnacja z prac nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie programu pilotażowego wynika z faktu, iż w trakcie analiz uzyskano potwierdzenie, że zastosowanie tego rozwiązania nie wpłynie na uprawnienie rozwiązań organizacyjnych w administracji podatkowej Ministra Finansów w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego 1.25 Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Zmiana obowiązującego aktu prawnego wynika z potrzeby zmiany procedury konkursowej na stanowiska naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów izb skarbowych poprzez usprawnienie jej przebiegu i bardziej profesjonalne podejście m.in. do dokonania oceny umiejętności kierowniczych kandydatów. ma na celu uwzględnienie zmiany wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r. Proponowane regulacje przewidują w szczególności wprowadzenie trójetapowej formuły konkursu zamiast dotychczasowej dwuetapowej. Dodatkowa cześć konkursu polegałaby na dokonaniu oceny umiejętności kierowniczych kandydata przy pomocy pisemnego testu kompetencyjnego. Przewiduje się również usprawnienie przebiegu konkursu poprzez komunikację z uczestnikami drogą elektroniczną. Rozporządzenia dostosuje pojęcie pracownika organu egzekucyjnego do zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pracownicy urzędów skarbowych stają się pracownikami izb skarbowych Małgorzata Szafoni Grzegorz Mróz grudzień 2014 r. termin przesunięto na I kwartał 2015 r r. (Dz. U. poz. 523) 1 kwietnia 2015 r. termin przesunięto na 30 czerwca 2015 r Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych ma na celu uwzględnienie zmiany wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r. Rozporządzenia dostosuje pojęcie pracownika organu egzekucyjnego do zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pracownicy urzędów skarbowych stają się pracownikami izb skarbowych Grzegorz Mróz 1 kwietnia 2015 r. termin przesunięto na 30 czerwca 2015 r. 10

11 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia Istota rozporządzenia 2. Budżet Państwa 2.1 Skreślono Rezygnacja z kontynuacji prac nad rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, w trakcie których zaproponowano dużą liczbę zmian przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Prowadzenie dalszego procesu legislacyjnego w formie zmiany rozporządzenia mogłoby spowodować utrudnienia w posługiwaniu się tekstem tego aktu prawnego, dlatego podjęto decyzję dotyczącą procedowania nad nową regulacją w sprawie sprawozdawczości budżetowej poz Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.3 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa na celu uwzględnienie zmian przepisów prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych. Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 138 ust. 6 ustawy 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie wynika z konieczności wdrożenia zasad i trybu postępowania w stosunku do środków europejskich, które w trakcie 2011 r. zostały przekazane przez wojewodów na rachunek dochodów budżetu środków europejskich i są ujmowane jako kwoty do wyjaśnienia. na celu dostosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej do obowiązujących uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych i prezentacji budżetu państwa. Określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2013 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Poprzez wprowadzenie rozdziału 5a uregulowane zostaną zasady i tryb postępowania ze środkami przekazywanymi przez jednostki samorządu terytorialnego do wojewodów z tytułu kar umownych naliczanych przez beneficjentów wykonawcom prac finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , opłat rezygnacyjnych, odsetek od zwrotów kwot nieprawidłowo wykorzystanych, niezrefundowanych przez agencję płatniczą lub pobranych w nadmiernej wysokości, odsetek od środków europejskich na rachunkach dysponentów oraz innych kwot będących pochodnymi wcześniej uruchomionych wydatków budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora Justyna Adamczyk kwiecień 2012 r r. (Dz. U. poz. 421) maj 2012 r r. (Dz. U. poz. 628) styczeń 2012 r r. (Dz. U. Nr 298, poz. 1768) 11

12 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.5 Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wynika z przepisów ustawy 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 951) Istota rozporządzenia na celu dostosowanie brzmienia nazwy części budżetowej do zmienionej nazwy działu administracji rządowej, tj. części 18. Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora wrzesień 2012 r r. (Dz. U. poz. 1046) 2.6a Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na celu uwzględnienie zmian przepisów prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych. na celu dostosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej do obowiązujących uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych i prezentacji budżetu państwa. Kamila Markiewicz grudzień 2012 r r. (Dz. U. poz. 1518) 2.6b Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na celu uwzględnienie zmian przepisów prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych. na celu dostosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej do obowiązujących uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb analitycznych i prezentacji budżetu państwa. Kamila Markiewicz luty 2013 r r. (Dz. U. poz. 215) 12

13 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.7 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 2.8 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok 2014 Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.) pozwoli w budżecie państwa na zaliczenie zwrotów podatku od towarów i usług, dokonanych na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w ciężar roku, w którym dokonywane jest przekazanie środków. na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Istota rozporządzenia Proponowane regulacje dotyczą wyłącznie szczegółowych zasad dokonywania, w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, terminowych rozliczeń na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie ewidencjonowania dokonywanych zwrotów podatku od towarów i usług. Proponowane zmiany nie wpłyną na terminy dokonywania przez organy podatkowe zwrotów podatku od towarów i usług na rzecz podatników. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2014 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Justyna Adamczyk Kamila Markiewicz Zastępca Dyrektora grudzień 2012 r r. (Dz. U. poz. 1546) czerwiec 2013 r r. (Dz. U. poz. 702) 2.9 Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.). Proponowane regulacje mają na celu umożliwienie ewidencjonowania wpływów z tytułu wprowadzonego z dniem 1 listopada 2013 r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych w wyniku nowelizacji przepisów ustawy 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów i przewidywanych przepływów środków. Kamila Markiewicz listopad 2013 r r. (Dz. U. poz. 1486) 13

14 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.10 Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz oraz z 2012 r. poz. 1518) Istota rozporządzenia Proponowane regulacje mają na celu przedłużenie obowiązywania do końca 2014 r., wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz oraz z 2012 r. poz. 1518), w wybranych działach klasyfikacji budżetowej rozdziałów, umożliwiających klasyfikowanie dochodów, które do dnia 31 grudnia 2010 r. stanowiły dochody zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych, a od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowią dochody budżetu państwa. Dalsze obowiązywanie powyższych podziałek uzasadniają potrzeby analityczne i sprawozdawcze w zakresie wpływów budżetowych z tego tytułu. Kamila Markiewicz listopad 2013 r r. (Dz. U. poz. 1487) 2.11 Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej W związku z pozytywną oceną zastosowania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR jako elektronicznej formy przekazywania sprawozdań, planuje się odstąpienie od sporządzania sprawozdań w wersji dokumentu papierowego. na celu monitorowanie sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz zmianę prezentowania danych dotyczących wydatków w budżecie środków europejskich poprzez wyodrębnienie danych dotyczących płatności i zwrotów narastająco od początku roku w celu szybkiej weryfikacji poprawności danych. Istotą rozporządzenia jest: 1) odstąpienie od obowiązku sporządzania większości sprawozdań w formie dokumentu papierowego. Sprawozdania będą przekazywane elektronicznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w Informatycznym Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2013 r. poz. 235); 2) zwiększenie częstotliwości przekazywanych danych o wykonaniu dochodów i wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego; 3) wprowadzenie obowiązku przedstawiania dodatkowych danych i tabel pomocniczych umożliwiającego szybszą ich weryfikację oraz odpowiednie odzwierciedlenie tych informacji w monitoringu prowadzonym przez Departament Instytucji Płatniczej. Justyna Adamczyk I kwartał 2014 r r. (Dz. U. poz. 119) 14

15 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.12 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 198 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938). Istota rozporządzenia Projektowane regulacje dotyczą szczegółowych zasad wykonania budżetu państwa. Justyna Adamczyk styczeń 2014 r r. (Dz. U. poz. 82) 2.13 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok 2015 na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2015 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Kamila Markiewicz czerwiec 2014 r r. (Dz. U. poz. 825) 15

16 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.14 Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616) umożliwi przekazanie przez dysponentów części budżetowych zweryfikowanych projektów planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Proponowana zmiana zapewni Ministrowi Finansów szybki dostęp do danych wynikających z projektów planów finansowych. Istota rozporządzenia Obecnie wszystkie działania w zakresie opracowywania zarówno projektów planów finansowych, jak i planów finansowych wykonywane są za pomocą Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. W wyniku powyższego termin dystrybucji danych pomiędzy dysponentami w znaczący sposób uległ skróceniu. wprowadzenie usprawnień przepływu informacji zapewnia szybki dostęp do danych wynikających ze sporządzonych projektów planów finansowych. W celu umożliwienia płynnego przejścia z procesu planowania do procesu realizacji ustawy budżetowej z początkiem roku budżetowego wymagana jest zmiana terminu w jakim dysponenci części budżetowych przekazują zweryfikowane projekty planów finansowych. W związku z powyższym proponuje się dla planu finansowego zmianę terminu z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Kamila Markiewicz październik 2014 r r. (Dz. U. poz. 1280) 2.15 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 82) umożliwi opracowanie harmonogramu realizacji budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej. W konsekwencji możliwe będzie wstępne poznanie już w styczniu rozkładu planowanych wydatków i dochodów w ujęciu miesięcznym na cały rok budżetowy. Obecnie harmonogram realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych jest opracowywany i zatwierdzany w zakresie wydatków w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR po zatwierdzeniu w tym systemie planów finansowych. W efekcie harmonogram powstaje zbyt późno (przy późnym podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP) nawet w maju lub czerwcu, co skutkuje brakiem (nawet do połowy roku) informacji o rozkładzie wydatków i dochodów w trakcie roku budżetowego oraz ogranicza kontrolę poziomu deficytu, określonego ustawą budżetową. Justyna Adamczyk październik 2014 r r. (Dz. U. poz. 1425) 16

17 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.16 Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.17 Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.18 Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej na celu wydzielenie w klasyfikacji budżetowej rozdziału, który pozwoli na ujmowanie dochodów i wydatków Centralnego Biura Śledczego Policji, zgodnie ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi ustawą 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1199). Zmiana ta ma techniczny charakter, nie wpływający na zmianę sytuacji prawnej, a jedynie sankcjonujący klasyfikowanie zdarzeń ujmowanych w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Projektowane rozporządzenie wynika ze zmian przepisów prawa dotyczących doświadczeń oraz mają na celu umożliwienie klasyfikowania środków w ramach perspektywy na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Istota rozporządzenia Proponowana zmiana dotyczy utworzenia rozdziału Centralne Biuro Śledcze Policji", w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Stworzenie ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej pozwoli na efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na działanie zarówno centralnej komórki CBŚP jak i komórek CBŚP wyodrębnionych w ramach struktur organizacyjnych poszczególnych komend wojewódzkich Policji. Proponowane zmiany dostosowują klasyfikację budżetową do obowiązujących przepisów, potrzeb ewidencyjnych oraz uwzględniają perspektywę finansową Konieczność dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do zmian wynikających z wprowadzonej konsolidacji procesów pomocniczych w jednostkach administracji podatkowej oraz centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych. Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek Justyna Adamczyk październik 2014 r r. (Dz. U. poz. 1382) grudzień 2014 r r. (Dz. U. poz. 1952) II kwartał 2015 r r. (Dz. U. poz. 459) 17

18 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.19 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2.21 Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). na celu zagregowanie bądź też wydzielenie, wyodrębnienie wybranego zakresu dochodów lub wydatków, co jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu klasyfikacji budżetowej (m. in. w celu uelastycznienia wykonywania budżetu) oraz potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. Obecne rozwiązania w zakresie funkcjonowania oddzielnych części budżetowych dot. obsługi długu Skarbu Państwa powodują m. in. niemożność oddania sensu ekonomicznego niektórych transakcji w ramach jednej części budżetowej oraz konieczność tworzenia rezerw w obu częściach i ich przenoszenie w każdym roku w zależności od realizacji parametrów rynkowych obsługi długu. Istota rozporządzenia Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania ustawy budżetowej na rok 2016 oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania. Zmiana przepisów znajdzie zastosowanie do klasyfikowania środków przez jednostki sektora finansów publicznych. Zaprojektowane rozwiązanie poza umożliwieniem klasyfikowania środków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pozwoli dodatkowo - dzięki dodanym doprecyzowaniom - na uniknięcie zidentyfikowanych wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana brzmienia treści poszczególnych paragrafów nastąpi w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlić rodzaj operacji jakiej dotyczy dana podziałka klasyfikacji budżetowej, w szczególności z punktu widzenia regulacji dotyczących rachunkowości, co do kasowego charakteru zmienianych paragrafów dochodowych oraz zgodności terminologicznej z podstawą prawną pobierania poszczególnych dochodów. Proponowana zmiana dotyczy połączenia części budżetowych służących obsłudze długu Skarbu Państwa tj. część 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego i 79. Obsługa długu krajowego. Proponowana nazwa nowej części (pod numerem istniejącej już części 79) - Obsługa długu Skarbu Państwa zgodna jest z terminologią wynikającą z treści art. 114 ust. 2 pkt 5 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek czerwiec 2015 r. II kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. 18

19 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia 2.22 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 82 i 1425) wynika z konieczności: 1) uwzględnienia zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, 2) uregulowania kwestii dotyczącej podpisu elektronicznego w systemie TREZOR, 3) szerszego wykorzystania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa do składania i zatwierdzania dokumentów związanych z wykonywaniem budżetu państwa. Istota rozporządzenia Proponowane regulacje dotyczą w szczególności sposobu wykonywania budżetu państwa w zakresie: 1) dochodów części 77 budżetu państwa pobieranych i zwracanych przez urząd obsługujący organ podatkowy; 2) zastosowania przy podpisie elektronicznym certyfikatów znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji; 3) 3) wykorzystania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państw TREZOR do składania i zatwierdzania dokumentów dotyczących wykonywania budżetu państwa. Justyna Adamczyk marzec 2015 r r. (Dz. U. poz. 446) 2.23 Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) wynika ze zmiany przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbo- Główna zmiana dotyczy umożliwienia korzystania z zastępczej obsługi kasowej określonym jednostkom, które nie będą państwowymi jednostkami budżetowymi tj. urzędom obsługującym organy podatkowe oraz wydzielonym jednostkom organizacyjnym wymiaru sprawiedliwości. 19 Justyna Adamczyk marzec 2015 r r. (Dz. U. poz. 445)

20 Lp. Tytuł rozporządzenia Przyczyny i potrzeba wprowadzenia wych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu zapewnienia możliwości korzystania z zastępczej obsługi kasowej określonym jednostkom. 3.1 Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych na celu doprecyzowanie niektórych rozwiązań w obecnie obowiązującym rozporządzeniu np. termin złożenia sprawozdania, jak i zmiany, które mają zwiększyć przejrzystość i ułatwić sporządzanie sprawozdań jednostkom sektora finansów publicznych. 3. Dług Publiczny Istota rozporządzenia określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań. Piotr Marczak Dyrektor IV kwartał 2013 r r. (Dz. U. poz. 1344) 3.2 Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej na celu rozszerzenie kręgu nabywców obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej m.in. o wspólnoty mieszkaniowe. określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, w tym obligacji oszczędnościowych będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi, w szczególności walutę, w której może następować emisja, zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym, podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym, ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym oraz sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji. Piotr Marczak Dyrektor II półrocze 2013 r. zawieszenie prac legislacyjnych Uwaga: Ze względu na wdrożone zmiany systemowe w zakresie emisji obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (emitowane są jedynie skarbowe papiery oszczędnościowe) zrezygnowano na obecnym etapie z opracowywania rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. zostanie opracowane dopiero po wprowadzeniu zmian systemowych w tym zakresie do ustawy o finansach publicznych. 20

Planowany termin wydania rozporządzenia

Planowany termin wydania rozporządzenia Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

5) uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) dotyczących utworzenia z dniem 1

5) uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) dotyczących utworzenia z dniem 1 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w art. 16 ust. 1 stanowi, że dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

9) Bank BGŻ S.A., 10) Bank BPS, 11) Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

9) Bank BGŻ S.A., 10) Bank BPS, 11) Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TRYBU ZAWIADAMIANIA PRZEZ BANK O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. www.inforlex.pl

Uzasadnienie. www.inforlex.pl Uzasadnienie W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN. Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych

Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN. Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości, bazuje na ogólnych zasadach rachunkowości, ale równocześnie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dziennik Ustaw Nr 20 1846 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 241 16336 Poz. 1616 1616 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej IZBA SKARBOWA w Szczecinie INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej Wersja 1.2.0 Obowiązuje od: 01.04.2015 r. CEL INSTRUKCJI...

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, 2) urzędowi skarbowemu, którym

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, 2) urzędowi skarbowemu, którym Uzasadnienie W związku z implementacją Dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. WE L 157 z dnia 26.06.2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13 Wykaz skrótów............................................................ 9 Wstęp.................................................................. 11 Informacje o autorkach.....................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r.

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2, z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. W związku z powyższym dotychczasowe rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

UZASADNIENIE. W związku z powyższym dotychczasowe rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość Uzasadnienie Jawność ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla pewności obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne pod względem formalnym, co oznacza uprawnienie każdego do przeglądania księgi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Dz. U. Nr 121, poz. 770

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP IZBA SKARBOWA w Szczecinie INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP Wersja 1.2.0 Obowiązuje od: 01.04.2015 r. CEL INSTRUKCJI... 1 DOKUMENTY ZWIĄZANE... 1 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

A.%1% Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach

A.%1% Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach ZARZĄDZENIE NR Jp MINISTRA FINANSÓW zdnia A.%1% 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, ir zakresie poboru i

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 9 0 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego,

Bardziej szczegółowo

GUS1504130016 GUS1504130016

GUS1504130016 GUS1504130016 Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW PODSEKRETARZ STANU ARTUR RADZIWIŁŁ GUS1504130016 GUS1504130016 PM 10.620.6.2015/DYT/ Pan JANUSZ WITKOWSKI 122381.410698.257491

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Dz.U.04.121.1267 2005-01-01 zm. Dz.U.04.273.2703 art.26 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Art. 1-4. (uchylone). Art. 5. 1. Ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Szprotawa na rok 2009 Na podstawie 2 uchwały Nr XV/112/07 Rady

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 9 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1:

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1: Załącznik nr 1 do Oceny Skutków Regulacji Szczegółowe założenia, na podstawie których oszacowano skutki dla sektora finansów publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo