OGŁOSZENIE. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony."

Transkrypt

1 Poznań, dnia 10 czerwca 2013r. OGŁOSZENIE Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych. Przedmiot konkursu: Świadczenia lekarskie w zakresie psychiatrii dla pacjentów Oddziału Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony. Miejsce i termin udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Nadzoru ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42, pod numerem telefonu Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: Oferta na wykonywanie świadczeń lekarskich w zakresie psychiatrii. Nie otwierać przed godz dnia 24 czerwca 2013r. na adres: Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ul. Mogileńska 42, Poznań do dnia 24 czerwca 2013r. do godz Miejsce i termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2013r., godz w Dziale Organizacji Nadzoru Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2013r. Termin związania ofertą: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi: - W toku postępowania konkursowego oferentowi przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania; - Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postepowania.

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO W OWIŃSKACH FILII ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ W POZNANIU PRZY UL. MOGILEŃSKIEJ 42. Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027), Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu konkursowym prowadzonym w trybie konkursu ofert. I. PRZEDMIOT KONKURSU: Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie psychiatrii pacjentom Oddziału Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach Udzielający zamówienia wymaga aby: 1) oferent przyjął obowiązek udzielania świadczeń w zakresie sprawowania opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach w systemie opieki całodobowej, 2) oferent przyjął obowiązek leczenia psychiatrycznego pacjentów zgodnie z profilem działalności Oddziału w tym: kwalifikowanie pacjentów do przyjęcia, badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania, udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie edukacji i profilaktyki zdrowotnej, podejmowanie innych czynności wynikających z kompetencji lekarza (ratowanie życia, stwierdzanie zgonu). 3) oferent przyjął obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi środkami technicznymi i farmaceutycznymi oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyki lekarskiej, 4) oferent prowadził dokumentację medyczną w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 5) oferent współpracował z personelem w zakresie sprawozdawania do NFZ, 6) oferent respektował wszystkie regulacje prawne odnoszące się do organizacji i porządku udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur obowiązujących u Udzielającego Zamówienie. II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG: 1. Świadczenia będące przedmiotem konkursu mogą być udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji i uprawnień określonych w odrębnych przepisach oraz przewidziane przez NFZ lekarz specjalista w zakresie psychiatri lub w trakcie specjalizacji. 2. Oferent będzie udzielał świadczeń w miejscu Udzielającego Zamówienia w oparciu o sprzęt, aparaturę i wyposażenie będące własnością Udzielającego Zamówienia. 3. Oferent zobowiązuje się przez okres trwania umowy do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa w rat. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

3 III. TERMINY Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2013r. do godz Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2013r., godz Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2013r., Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, na formularzu ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków. 4. Oferta musi być podpisana, a kserokopie potwierdzone z klauzulą potwierdzam za zgodność z oryginałem. 5. Umowa powinna być wypełniona o dane Oferenta oraz podpisana. 6. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. 7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane. 8. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 9. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na wykonywanie świadczeń lekarskich w zakresie psychiatrii. Nie otwierać przed godz dnia 24 czerwca 2013r. 10. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent może zwrócić się do Udzielającego Zamówienia o dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty. 11. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, załącznika do oferty lub złożenie oferty w sposób niezgodny z wymogami, bądź w niewłaściwej formie, np. podpisanie przez osobę nieuprawnioną, spowoduje odrzucenie oferty. 12. Nie przewiduje się zwołania zebrania Oferentów. V. Wymagane dokumenty: 1. Dane oferenta zgodnie ze wzorem oferty załącznik nr Wskazanie kwalifikacji zawodowych załącznik nr Proponowana kwota należności za realizację zamówienia cena jednostkowa za godzinę świadczenia usług załącznik nr Oświadczenia oferenta o: zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, zapoznaniu się z projektem umowy, wraz z informacją, że nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń załącznik nr 3 5. Kserokopie dokumentów: dokumenty potwierdzające kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych (dyplom, specjalizacje, prawo wykonywania zawodu), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z dokumentami nadania numeru NIP i REGON, kserokopia polisy OC. VI. WYMAGANIA DLA OFERENTÓW: 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z zapisami ustawy z dnia r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

4 2. Kwalifikacje lekarz specjalista psychiatra lub w trakcie specjalizacji. 3. Doświadczenie zawodowe i umiejętności posiadane certyfikaty, dyplomy. VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamawiającego będą proponowane warunki finansowe za realizację zamówienia. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu w terminie do dnia 24 czerwca 2013r. do godz Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwarcia. IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Oferent może zwrócić się do Udzielającego Zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście lub na piśmie. 2. Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Organizacji Nadzoru ZOLiRM pod numerem telefonu X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2013r., godz w siedzibie Zamawiającego. XI. PRZEBIEG KONKURSU, ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 1.Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: a) w części jawnej: - stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, - otwiera koperty z ofertami, - ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, - przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, b) w części zamkniętej: - dokona oceny ofert, - dokona wyboru oferty albo nie przyjmie żadnej z ofert. 2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: a) złożoną przez Oferenta po terminie, b) zawierającą nieprawdziwe informacje, c) jeżeli Oferent nie podał proponowanej ceny świadczeń, d) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Dyrektor unieważnia postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, gdy: a) nie wpłynęła żadna oferta, b) odrzucono wszystkie oferty, d) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania;

5 2. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postepowania. XIII. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa zawarta będzie na okres od czerwca 2013 r. na czas nieokreślony. 2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

6 Załącznik nr 1 OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO W OWIŃSKACH FILII ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ W POZNANIU PRZY UL. MOGILEŃSKIEJ 42. NAZWA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ADRES TELEFON... FAX... NIP... REGON... Proponowana kwota należności za realizację zamówienia: cena jednostkowa za godzinę świadczenia usług... Do oferty należy dołączyć: kserokopia decyzji nadania numeru NIP kserokopia decyzji nadania numeru Regon kserokopia wpisu do KRS, kserokopia polisy OC. Podpis i pieczęć Oferenta

7 Załącznik nr 2 Kwalifikacje zawodowe - wykaz dokumentów Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu, data Podpis Oferenta

8 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA 1. Oświadczam, że spełniam warunki określone dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia r. o działalności leczniczej (DZ. U. Nr 112, poz. 654). 2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert, szczegółowymi warunkami konkursu ofert, projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w w/w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4 Oświadczam, że pozostaję związany z ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 5 Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 6 Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonywania usług z należytą starannością swego działania wymaganą od profesjonalisty. Podpis i pieczęć Oferenta...

9 UMOWA NR o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, Poznań NIP , REGON reprezentowanym przez: Irenę Majer DYREKTORA zwanym dalej Udzielającym Zamówienia, a zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie Strony oświadczają, że Przyjmujący Zamówienie został wybrany w trybie postępowania konkursowego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 1 Przedmiot umowy 1. Udzielający Zamówienie zleca a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania odpłatne wykonanie usług medycznych w zakresie sprawowania opieki lekarskiej i podejmowania czynności zawodowych na rzecz pacjentów Oddziału Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach Filii Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mogileńska W ramach sprawowanej opieki do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy wykonywanie wszystkich czynności służących zachowaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w szczególności: - kwalifikowanie pacjentów do przyjęcia, - ustalanie diagnozy lekarskiej poprzez badanie podmiotowe, przedmiotowe, zlecanie niezbędnych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, - wydawanie zaleceń w zakresie leczenia farmakologicznego, dietetycznego - ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, - orzekanie o stanie zdrowia w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, - prowadzenie edukacji i profilaktyki zdrowotnej,

10 - prowadzenie dokumentacji medycznej w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, - udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym, - przestrzeganie praw pacjenta, - współpraca z personelem w zakresie koniecznym do świadczenia usług, - podejmowanie innych czynności wynikających z kompetencji lekarza (ratowanie życia, stwierdzanie zgonu). 3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi środkami technicznymi i farmaceutycznymi oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyki lekarskiej. 2 Warunki świadczenia usług 1. Strony ustalają, że świadczenia, o których mowa w 1 będą wykonywane w siedzibie Udzielającego Zamówienia stosownie do potrzeb wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. Przyjmujący Zamówienie będzie realizował świadczenia w wymiarze etatu w dniach i godzinach ustalonych z Udzielającym Zamówienia wg harmonogramu. 3. Przyjmujący Zamówienie będzie respektował wszystkie regulacje odnoszące się do organizacji i porządku udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur obowiązujących u Udzielającego Zamówienie. 4. Przyjmujący Zamówienie ma prawo do nie płatnych 26 dni roboczych w roku kalendarzowym nieobecności w pracy, po uprzednim ustaleniu z Udzielającym Zamówienia. 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony tj. od dnia.. 3 Obowiązki Przyjmującego Zamówienie 1. W wykonywaniu usług medycznych Przyjmujący Zamówienie działa samodzielnie i nie podlega kierownictwu Udzielającego Zamówienia w zakresie podejmowanych czynności zawodowych. 2. Przy wykonywaniu usług medycznych Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do: - przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej i postępowania zgodnie ze sztuką; naruszenie ich rodzi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza, - ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia, w związku z czym przedstawia polisę ubezpieczeniową, - informowania Udzielającego Zamówienia o wszystkich ważnych wydarzeniach i występujących nieprawidłowościach, które mają wpływ na świadczenie usług zdrowotnych.

11 3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienie oraz NFZ. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania postanowień umowy Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości..zł za godzinę (słownie:.zł za godzinę) brutto miesięcznie, płatne w terminie 7 dni od daty wpływu rachunku/faktury do Udzielającego Zamówienia. 2. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie". 3. Przyjmujący Zamówienie będzie samodzielnie dokonywał wpłat zaliczki na podatek dochodowy. 5 Rozwiązanie umowy 1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Udzielający Zamówienia może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków umowy określonych w 3. 6 Postanowienia dodatkowe 1. Przyjmującemu Zamówienie nie przysługują żadne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kodeksu pracy. 2. Wszelkie zmiany i uzgodnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej. 3. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie. 4. W przypadku niemożności rozstrzygania polubownego, spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie do instytucji, które żądają tych danych w związku z realizacją ustawowych zadań (ZUS, PIP, Urząd Skarbowy, Izby Lekarskie). UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu opisów badań RTG oraz Tomografii Komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Zespołu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:

I. Informacje ogólne. II. Definicje. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o: REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Świętochłowice pn. Senior z wigorem w zakresie: część I - indywidualnych porad dietetyka,

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 92-213 - Łódź REGON:472147559 NIP: 728-22-46-128

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 1 Do zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 10 Z dnia 23.11.2011r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo