PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU LIPSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU LIPSKIEGO"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść dokumentu Strona WSTĘP 1. Dokumenty odniesienia Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Arkusz uzgodnień Arkusz aktualizacji Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Rozdzielnik Ogólna charakterystyka powiatu Tabela funkcjonalna I. PLAN GŁÓWNY 1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń 1.1 Katalog zagrożeń Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia Pożary Huraganowe wiatry/trąby powietrzne Mrozy i opady śniegu Susza i upały Skażenie chemiczno-ekologiczne Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych Epidemie Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej Zakłócenia w dostawie paliwa Zakłócenia w dostawie wody Katastrofy budowlane Katastrofy komunikacyjne Epizootie Epifitozy Zagrożenia terrorystyczne Awaria sieci teleinformatycznych Protesty społeczne Mapy zagrożeń Mapa zagrożenia powodziowego powiatu lipskiego Mapa zagrożenia pożarami przestrzennymi Lokalizacja zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia zagrożenia z udziałem TSP Zagrożenie awarią elektrowni atomowych Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego 3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 3.1 Siły i środki Starosty Lipskiego Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Siły i środki Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych w powiecie lipskim

3 3.4 Siły i środki Komendy Powiatowej Policji w Lipsku Siły i środki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku 3.6 Powiatowy Magazyn Sprzętu OC i przeciwpowodziowy Zadania określone planami działań krótkoterminowych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej 3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych 4. Standardowe procedury operacyjne Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania 4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń 5. Organizacja ewakuacji z terenów zagrożonych Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej 7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru 8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego 9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowana szkód Procedury uruchamiania rezerw strategicznych Stopnie alarmowe Ochrona infrastruktury krytycznej Załączniki dodatkowe w oddzielnym dokumencie: 1. Część graficzna do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego (mapa); 2. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek zagrożenia na terenie powiatu lipskiego; 3. Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią powiatu lipskiego. 4. Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu lipskiego na potrzeby obronne państwa. 5. Plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu lipskiego. 6. Zadania porządkowo-ochronne realizowane po wprowadzeniu stopnia alarmowego (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) na terenie powiatu lipskiego. 3

4 SPIS TRESCI WSTĘP strona 1. Dokumenty odniesienia Akty prawne Ustawy Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Plany zewnętrzne Plany wewnętrzne Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 8 3. Arkusz uzgodnień 9 4. Arkusz aktualizacji Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Rozdzielnik Ogólna charakterystyka powiatu Tabela funkcjonalna Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 18 Pożary 19 Huraganowy wiatr/trąba powietrzna. 20 Mróz i opady śniegu. 21 Susza i upały. 22 Skażenie chemiczno-ekologiczne.. 23 Zdarzenia radiacyjne...24 Epidemie.25 Zakłócenia w dostawach energii..26 Zakłócenia w dostawach paliwa. 26 Zakłócenia w dostawach wody 27 Katastrofy budowlane..28 Katastrofy komunikacyjne...28 Epizootie Epifitozy..30 Zagrożenia terrorystyczne 30 Awaria sieci teleinformatycznych Protesty społeczne

5 1. Dokumenty odniesienia 1. Akty prawne 1) Ustawy Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r, poz.1166); Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014r., poz. 333); Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U ); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182 ze zm); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.poz. 757 i 1245); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U ) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012r.,poz. 264); Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 260); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.); Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011r., Nr 287, poz.1687); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409); Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r, Nr 212, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U ); Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz.1059); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 t.j.); Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013r.poz. 947 t.j.); Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U ); Ustawa a dnia 29 października 2010r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 2010r. Nr 229, poz.1496); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U ); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U ); Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243); 5

6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013r., poz i 1238); Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z2007r., Nr 44, poz.287 z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz. 59); Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz z późn. zm.); 2) Rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 741); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96); Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego (Dz.U z pózn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U i 1114); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę 6

7 hydrologiczno-meteorologiczna i państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012r., poz. 914); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz z pózn. zm.); Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011r. w sprawie wykazu przedsięwzięć o procedur systemu zarządzania kryzysowego wraz z załącznikiem nr 5 i 6. 3) Akty prawa miejscowego Zalecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2014 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipsku wprowadzony uchwałą Rady Powiatu Lipskiego nr XLII/224/2013 z dnia 27 listopada 2013r. Zarządzenie nr 7/ZK/2011 Starosty Lipskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku, 2. Plany zewnętrzne 1) Powiatowy Plan Ratowniczy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku; 2) Plan działania Policji Powiatu Lipskiego w warunkach katastrof, awarii technicznych i innych zdarzeń Komendant Powiatowy Policji w Lipsku; 3) Plany gotowości zwalczania: - wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, - afrykańskiego pomoru świń ASF, - choroby niebieskiego języka BTV, - pryszczycy MFD, -choroby pęcherzykowej świń SVD, - klasycznego pomoru świń CSF, - gąbczastej encefalopatii bydła BSE, - rzekomego pomoru drobiu ND Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach; 4) Plan postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych na terenie powiatu lipskiego - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lipsku; 3. Plany wewnętrzne 1) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, mienia i zwierząt II stopnia na wypadek zagrożenia na terenie Powiatu Lipskiego Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 2) Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią Powiatu Lipskiego Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 3). Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu lipskiego na potrzeby obronne państwa - Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 4) Plan ochrony zabytków Powiatu Lipskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO; 7

8 5) Plan i dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu lipskiego Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 6) Zadania porządkowo-ochronne realizowane po wprowadzeniu stopnia alarmowego (Alfa, Bravo, Charlie, Delta) na terenie powiatu lipskiego - Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO). 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatowy plan zarządzania kryzysowego zwany dalej Planem - przeznaczony jest do sprawnego i skutecznego użycia niezbędnych lub posiadanych sił i środków w określonym miejscu i czasie - dla ratowania i ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu - wspierających działanie profesjonalnych służb ratowniczych, gdy zdarzenie wymaga podjęcia czynności wykraczających poza zakres rutynowego działanie tych służb. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Lipskiego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty Lipskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy. Struktura planu pozwala na unikniecie powielania działań planistycznych i ratunkowych dla każdego zagrożenia i każdego zadania. Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej powiatu na wystąpienie zagrożeń, a w szczególności określenie: 1. Potencjalnych rodzajów zagrożeń i oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie powiatu, w tym dotyczących infrastruktury komunalnej; 2. Obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego (zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności) z terenu powiatu, dotyczących wykonania właściwych zadań, w odpowiednim miejscu i czasie gdy, wymaga tego sytuacja; 3. Zależności kierowania i współdziałania pomiędzy uczestnikami zarządzania kryzysowego; 4. Sposobów ochrony ludzi, mienia, zwierząt i środowiska przed zagrożeniami; 5. Działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury komunalnej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie; 6. Personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, które możliwe są do wykorzystania podczas działań ratowniczych. Treść planu opracowano w odniesieniu do: przewidywalnych zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu lipskiego ujętych w siatce bezpieczeństwa; etapów zarządzania kryzysowego zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, oraz na odtworzeniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. 8

9

10 4. Arkusz aktualizacji Lp. Zakres aktualizacji Data aktualizacji Stanowisko, podpis i dane personalne dokonującego aktualizacji 10

11 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego opracowano zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 z 2007 r., poz. 590, z póz. zm.); 2) Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2014r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. W przedmiotowym Planie ujęto realne zagrożenia Powiatu Lipskiego i bardzo szczegółowo oraz wnikliwie przedstawiono ich charakterystykę. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, opracowane w formie siatki bezpieczeństwa, zawarto w diagramie, wskazując podmiot wiodący oraz podmioty wspomagające w każdej fazie zarządzania kryzysowego dla danego zagrożenia. Procedury reagowania kryzysowego, sporządzone odrębnie dla każdego zagrożenia, są praktycznym przewodnikiem dla osoby pełniącej dyżur w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i nie przenoszą na nią odpowiedzialności podejmowania kluczowych decyzji w zakresie reagowania w danej sytuacji. Ponadto, zostały one rozszerzone o standardowe procedury operacyjne, dotyczące powtarzających się zasad działania struktur realizujących zadania w różnych kategoriach zagrożeń. Współdziałanie miedzy siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej ściśle powiązano z siatką bezpieczeństwa. Załączniki funkcjonalne, opracowane zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu i prawa miejscowego, powiązano ze specjalistycznymi planami, funkcjonującymi w województwie mazowieckim. Funkcjonalna konstrukcja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego (zastosowanie systemu indeksów i oznaczeń kolorystycznych) powoduje, że jest on użyteczny w sytuacjach kryzysowych a osoba z niego korzystająca może jak najszybciej dotrzeć do informacji potrzebnych do rozpoczęcia wdrażania procedur niezbędnych do uruchomienia. Plan uzgodniono z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć w nim określonych. W związku z tym zgodnie z art. 14, ust. 7, pkt 4 ww. ustawy o zarządzaniu kryzysowym Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie opiniuje Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Decyzję o uruchomieniu PZZK podejmuje Starosta Lipski Szef PZZK w następujących przypadkach: konieczności udzielenia pomocy gminie /gminom/ dotkniętemu katastrofą, której Wójt/Burmistrz zwrócił się do Starosty z prośba o pomoc; w przypadku katastrofy obejmującej znaczny obszar powiatu /kilka gmin/, kiedy Starosta uzna, że niezbędne jest włączenie się szczebla powiatowego do działań reagowania. PZZK w zależności od zaistniałej sytuacji, uruchamia się w pełnym zakresie lub tylko w części, niezbędnej do skutecznego reagowania na określone zdarzenie /sytuację/. Polecenia uruchomienia PZZK Starosta przekazuje Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego /SO/, który przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego /PCZK/, powiadamia wszystkie lub wybrane osoby funkcyjne przewidziane do realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Organami odpowiedzialnymi za organizowanie i koordynowanie zarządzania kryzysowego są w: powiecie lipskim Starosta Lipski; gminach Wójtowie; mieście i gminie - Burmistrz; Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku 11

12 6. Rozdzielnik Lp. Nazwa instytucji/osoba Egz. nr Data przekazania 1. KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIPSKU 2. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LIPSKU 3. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIPSKU 4. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LIPSKU 5. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LIPSKU 6. DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU 7. DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZADU DRÓG PUBLICZNYCH W LIPSKU 8. KIEROWNIK WOJEWÓDZKIEGO ZARZADU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W ZWOLENIU 9. STAROSTA LIPSKI Uwagi 10. SEKRETARZ POWIATU NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZEGO 11. NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 12. KIEROWNIK REFERATU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 13. KIEROWNIK REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ROLNICTWA

13 7. Ogólna charakterystyka powiatu. 7.1.Charakterystyka obszaru. Powiat lipski położony jest w południowo wschodniej części województwa mazowieckiego i graniczy z następującymi powiatami: - od zachodu z powiatem radomskim, - od północy z powiatem zwoleńskim, - od wschodu z powiatem opolskim województwa lubelskiego, - od południowego zachodu z powiatem starachowickim i ostrowieckim województwa świętokrzyskiego, - od południowego wschodu z powiatem opatowskim województwa świętokrzyskiego. W skład powiatu lipskiego wchodzi 6 gmin, 200 miejscowości i 162 sołectwa, które mają łącznie obszar 740,77 km². Powiat zamieszkuje osób. Średnia gęstość zaludnienia powiatu wynosi 49 osób na 1 km². Siedziba władz powiatowych i Starostwa Powiatowego znajduje się w mieście Lipsko, które położone jest w dolinie rzeki Krępianki na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 relacji Warszawa - Sandomierz z drogą wojewódzką nr 747 relacji Iłża Solec nad Wisłą. TAB. Nr 1. Podział administracyjny i ludność powiatu lipskiego - stan na r. * Lp. Gmina Powierzchnia w km² Ludność w tyś. Ilość sołectw Liczba mieszkańców w przeliczeniu na km² 1 Lipsko (w tym m. Lipsko) 135,27 (15,7) 11,577 (5,860) (373) 2 Chotcza 89,89 2, Ciepielów 135,08 5, Rzeczniów 103,39 4, Sienno 147,40 6, Solec 129,74 5, RAZEM 740, * - osoby zameldowane na pobyt stały 13

14 7.2. Ukształtowanie terenu. Powiat lipski położony jest na obszarze trzech jednostek fizjograficznych. Centralny obszar zajmuje Pogórze Radomskie, południowa część powiatu wkracza na Wyżynę Opatowską, północna część schodzi do Kotliny Kozienickiej. Przebiegająca południkowo dolina Wisły oddziela powiat wysoką skarpą od Wyżyny Lubelskiej. Obszar powiatu ma charakter lekko pofałdowanych pasm i stwarza charakter rozległej równiny schodzącej tarasami do doliny Wisły Warunki hydrologiczno meteorologiczne. Powiat lipski jest ubogi w wody powierzchniowe. Główne rzeki to: Wisła oraz jej lewe dopływy Kamienna, Iłżanka i Krępianka. Maksymalne stany rzek odnotowuje się na przełomie lutego i marca oraz lipca i sierpnia. Największe powodzie miały miejsce w latach 1947, 1970, 1997, 2001 i 2010, kiedy przez powiat przeszły aż trzy fale powodziowe. Do nielicznych zasobów wodnych zgromadzonych w zbiornikach, należą: - zbiornik retencyjny w Lipsku 5 ha, średnia głębokość około 1m, - zbiornik retencyjno rekreacyjny w Katarzynowie, gm. Lipsko 2 ha, średnia głębokość około 1 m, - stawy hodowlane w miejscowości Wielgie, gm. Ciepielów 10 ha, - stawy hodowlane w miejscowości Boży Dar, gm. Lipsko 5 ha, - stawy hodowlane w miejscowości Krzyżanówka, gm. Sienno 5 ha, - zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Kępa Piotrawińska, gm. Solec 2 ha, - zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Pawłowice, gm. Solec 2 ha. Pod względem klimatycznym należy do najbardziej zróżnicowanych regionów w kraju. Sprzyja temu głównie urozmaicony teren, który wpływa w znacznym stopniu na przebieg zjawisk meteorologicznych. - średnie roczne temperatury: 7,5 8,0 C - średnie wieloletnie sumy opadów: mm, - średnia liczba dni z pokrywa śnieżną: dni, - przeważający kierunek wiatru: zachodni Struktura zatrudnienia i urbanistyka. Powiat ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ok ha, co stanowi 65,1 % powierzchni ogólnej. Liczba gospodarstw rolnych w powiecie lipskim wynosi ok , średnia powierzchnia gospodarstwa około 5 ha, najwięcej gospodarstw jest w przedziale do 5 ha 3450 oraz w przedziale od 5 do 10 ha Obszary leśne zajmują obszar 158,16 km², tj. około 21% powierzchni w tym: - lasy państwowe 50,30 km², - lasy prywatne 107,86 km², występujące kompleksy leśne zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego, drzewostanem dominującym jest sosna. 14

15 7.5. Sieć komunikacyjna. Na terenie powiatu lipskiego nie ma tras kolejowych. Przez jego teren przebiega droga krajowa Nr 79 relacji: Warszawa Kozienice Zwoleń Lipsko Ożarów Sandomierz (dł. 27,8 km w obrębie powiatu) oraz pięć dróg wojewódzkich na odcinkach (łączna ich długość 74,8 km): 747 na odcinku Solec Lipsko Pasztowa Wola, 754 na odcinku Solec Pawłowice Zemborzyn, 817 na odcinku Kłudzie Solec, 874 na odcinku Gołębiów Wola Solecka Boiska Kłudzie, 900 na odcinku Raj do lewego brzegu rzeki Wisły. Istniejąca sieć dróg powiatowych (mapka poniżej) i gminnych zapewniają dojazd do wszystkich sołectw. W powiecie lipskim nie ma wiaduktów i mostów o istotnym znaczeniu strategicznym. Do najważniejszych mostów należą: a). Ciepielów (most żelbetonowy) na rzece Iłżance, droga 79 b). m. Lipsko (4 mosty żelbetonowe) na rzece Krępiance; - 1 na drodze 79, 1 na drodze 747, 2 na drogach lokalnych, - Zofiówka (most żelbetonowy) na rzece Krępiance na drodze lokalnej, - Nowa Wieś (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej, c). Solec i Przedmieście Bliższe (mosty żelbetonowe) na rzece Krępiance; - 2 na drodze 747, 2 na drodze 754, pozostałe na drogach lokalnych, - Wola Pawłowska i Zemborzyn (2 mosty żelbetonowe) na rzece Kamiennej na drogach lokalnych, - Dziurków (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej Przemysł. Przemysł jest słabo rozwinięty i koncentruje się głównie w Lipsku. Działalność gospodarczą zarejestrowały 2552 podmioty gospodarcze, z których 1223 (53%) mieści się na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Występujące zakłady to w ok. 90% małe firmy zatrudniające poniżej 50 osób. Dominującym profilem prowadzonej działalności jest handel i usługi, którą prowadzi 46% podmiotów gospodarczych. W przemyśle i budownictwie zarejestrowanych jest 18,3% podmiotów gospodarczych. Gospodarka mieszkaniowa związana ze spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym wiąże się z Lipskiem, gdzie znajdują się zasoby mieszkaniowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Najwyższe budynki posiadają nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych. Największe zakłady przemysłowe na terenie Powiatu Lipskiego to: 1. ZPOW Scandic Food Sp. z o.o. w Lipsku, ul. Spacerowa 8 przetwórstwo owoców i warzyw, zatrudnia ok. 100 osób. 2. KINGSPAN Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lipsku, ul. Przemysłowa 20, produkcja płyt warstwowych i styropianu, zatrudnia ok. 130 osób. 3. Mleko Sp. z o.o. w Lipsku, ul. Przemysłowa 3, przerób mleka, zatrudnia ok. 100 osób. 4. PPUH Marbet w Lipsku, ul. Armii Krajowej 12, przemysł metalowy, zatrudnia ok. 200 osób. 5. PPHU Unimar w Lipsku, ul. Czachowskiego 63, przemysł metalowy, zatrudnia ok. 50 osób. 6. PPHU Rol Mot Sp. z o.o. w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 29, przemysł metalowy, zatrudnia ok. 100 osób. 15

16 7.7 Zasilanie energetyczne powiatu: Administratorem sieci elektroenergetycznych jest Rejonowy Zakład Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teren powiatu zasilany jest z dwóch stacji 110/15 kv, tj. GPZ Lipsko i GPZ Zwoleń. GPZ Lipsko zasilają dwie linie 110 kv pracujące w pierścieniu. Teren powiatu zasilany jest liniami średniego napięcia, które są rezerwowane liniami SN zasilanymi z GPZ Zwoleń jak również liniami z sąsiednich RZE, tj. Ostrowiec Św., Radom i Staszów. Funkcjonujący system linii energetycznych i stacji transformatorowych w powiecie w większości pokrywa potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Gminy są zelektryfikowane, system wymaga jednak ciągłej rozbudowy i modernizacji, szczególnie w miejscowościach, gdzie intensywnie rozwija się budownictwo i przedsiębiorczość. 16

17 8. Tabela funkcjonalna posługiwania się: procedurami reagowania kryzysowego; standardowymi procedurami operacyjnymi; procedurami realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 17

18 18

19 Zagrożenia 1. Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 1 Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego intensywne opady deszczu, zagrożenie powodziowe, roztopy SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 18 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 1 Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych I/Zwoleń podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi PZK 2 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych

20 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 2. Pożary PRK 2 Postępowanie podczas pożarów Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 5 Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku podczas pożarów i katastrof budowlanych 20

21 Zagrożenia 3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 3 Postępowanie podczas huraganowego wiatru i trąby powietrznej Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego silne burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych 21

22 Zagrożenia 4. Mróz i opady śniegu Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 4 Postępowanie podczas mrozu i opadów śniegu Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego upały, silne mrozy SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 1 Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych I/Zwoleń podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 22

23 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 5. Susza i upały PRK 5 Postępowanie podczas suszy Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego upały, silne mrozy SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 16 Działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Nadleśnictwa w Zwoleniu i Marculach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin 23

24 Zagrożenia 6. Skażenia chemiczno - ekologiczne Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 6 Postępowanie podczas skażenia chemiczno - ekologicznego Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9 D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych 24

25 Zagrożenia 7. Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych * podmiotem wiodącym w realizacji procedur jest Wojewoda Mazowiecki Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 7 Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 12 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 7 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 25

26 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 8. Epidemie PRK 8 Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 18 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 7 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 26

27 Zagrożenia 9.1. Zakłócenia w dostawach energii Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 8 Działania podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w dostawach energii Zagrożenia 9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych 27

28 Zagrożenia Zakłócenia w dostawach wody Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 9. 3 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 9 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas zakłóceń w dostawach wody skażenie ujęcia wody 28

29 Zagrożenia Katastrofy budowlane Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK Postępowanie podczas katastrofy budowlanej Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9 F Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o katastrofie budowlanej SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 5 Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku podczas pożarów i katastrof budowlanych Zagrożenia Katastrofy komunikacyjne Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK Postępowanie podczas katastrofy drogowej Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9 E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o katastrofie drogowej SPO 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 10 Działania Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku podczas katastrofy drogowej 29

30 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 11. Epizootie PRK 11 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 18 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 13 Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt PZK 14 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 30

31 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 12. Epifitozy PRK 12 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 15 Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Lipsku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin PZK 16 Działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Nadleśnictwa w Zwoleniu i Marculach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin Zagrożenia 13. Zagrożenia terrorystyczne Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9G Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Uwaga: w zależności od wystąpienia danego zagrożenia powodowanego określonym zdarzeniem terrorystycznym (rodzaj terroryzmu) procedury mogą być różne. Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych UWAGA: Procedury Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Oddział w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie stanowią tajemnicę państwową i znajdują się w planach powyższych instytucji 31

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat Opracował:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532..204.ZM Z A T W I E R D Z A M Wojewoda Zachodniopomorski Marek TAŁASIEWICZ Szczecin, dnia... 204 r. POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia...2011 roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU WROCŁAWSKIEGO

MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU WROCŁAWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU WROCŁAWSKIEGO Starosta Powiatu Wrocławskiego /-/ Roman Potocki Wrocław, październik 2014 Zgodnie z definicją przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Opracowanie: Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2012 Spis treści Spis treści PROTESTY SPOŁECZNE... 31 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE.... 32 WSTĘP..4 CZĘŚD I PLAN GŁÓWNY... 6 Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61520-31-3

ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA OGÓLNE OGÓLNE Z ZAKRESU ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKIEM I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRYZYSOWEGO ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Praca nr 02.30.006.6. mgr inż. Jerzy Paczocha. dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń

Praca nr 02.30.006.6. mgr inż. Jerzy Paczocha. dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń Zakład Sieci Z-2 Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb administracji publicznej, ratownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo