PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU LIPSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU LIPSKIEGO"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść dokumentu Strona WSTĘP 1. Dokumenty odniesienia Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Arkusz uzgodnień Arkusz aktualizacji Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Rozdzielnik Ogólna charakterystyka powiatu Tabela funkcjonalna I. PLAN GŁÓWNY 1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń 1.1 Katalog zagrożeń Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia Pożary Huraganowe wiatry/trąby powietrzne Mrozy i opady śniegu Susza i upały Skażenie chemiczno-ekologiczne Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych Epidemie Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej Zakłócenia w dostawie paliwa Zakłócenia w dostawie wody Katastrofy budowlane Katastrofy komunikacyjne Epizootie Epifitozy Zagrożenia terrorystyczne Awaria sieci teleinformatycznych Protesty społeczne Mapy zagrożeń Mapa zagrożenia powodziowego powiatu lipskiego Mapa zagrożenia pożarami przestrzennymi Lokalizacja zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia zagrożenia z udziałem TSP Zagrożenie awarią elektrowni atomowych Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego 3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 3.1 Siły i środki Starosty Lipskiego Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Siły i środki Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych w powiecie lipskim

3 3.4 Siły i środki Komendy Powiatowej Policji w Lipsku Siły i środki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku 3.6 Powiatowy Magazyn Sprzętu OC i przeciwpowodziowy Zadania określone planami działań krótkoterminowych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej 3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych 4. Standardowe procedury operacyjne Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania 4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń 5. Organizacja ewakuacji z terenów zagrożonych Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej 7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru 8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego 9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowana szkód Procedury uruchamiania rezerw strategicznych Stopnie alarmowe Ochrona infrastruktury krytycznej Załączniki dodatkowe w oddzielnym dokumencie: 1. Część graficzna do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego (mapa); 2. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek zagrożenia na terenie powiatu lipskiego; 3. Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią powiatu lipskiego. 4. Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu lipskiego na potrzeby obronne państwa. 5. Plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu lipskiego. 6. Zadania porządkowo-ochronne realizowane po wprowadzeniu stopnia alarmowego (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) na terenie powiatu lipskiego. 3

4 SPIS TRESCI WSTĘP strona 1. Dokumenty odniesienia Akty prawne Ustawy Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Plany zewnętrzne Plany wewnętrzne Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 8 3. Arkusz uzgodnień 9 4. Arkusz aktualizacji Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Rozdzielnik Ogólna charakterystyka powiatu Tabela funkcjonalna Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 18 Pożary 19 Huraganowy wiatr/trąba powietrzna. 20 Mróz i opady śniegu. 21 Susza i upały. 22 Skażenie chemiczno-ekologiczne.. 23 Zdarzenia radiacyjne...24 Epidemie.25 Zakłócenia w dostawach energii..26 Zakłócenia w dostawach paliwa. 26 Zakłócenia w dostawach wody 27 Katastrofy budowlane..28 Katastrofy komunikacyjne...28 Epizootie Epifitozy..30 Zagrożenia terrorystyczne 30 Awaria sieci teleinformatycznych Protesty społeczne

5 1. Dokumenty odniesienia 1. Akty prawne 1) Ustawy Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r, poz.1166); Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014r., poz. 333); Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U ); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182 ze zm); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.poz. 757 i 1245); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U ) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012r.,poz. 264); Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 260); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.); Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011r., Nr 287, poz.1687); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409); Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r, Nr 212, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U ); Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz.1059); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 t.j.); Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013r.poz. 947 t.j.); Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U ); Ustawa a dnia 29 października 2010r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 2010r. Nr 229, poz.1496); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U ); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U ); Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U j.t.); Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243); 5

6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013r., poz i 1238); Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z2007r., Nr 44, poz.287 z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz. 59); Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz z późn. zm.); 2) Rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 741); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96); Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego (Dz.U z pózn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U i 1114); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę 6

7 hydrologiczno-meteorologiczna i państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U ); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012r., poz. 914); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz z pózn. zm.); Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011r. w sprawie wykazu przedsięwzięć o procedur systemu zarządzania kryzysowego wraz z załącznikiem nr 5 i 6. 3) Akty prawa miejscowego Zalecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2014 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipsku wprowadzony uchwałą Rady Powiatu Lipskiego nr XLII/224/2013 z dnia 27 listopada 2013r. Zarządzenie nr 7/ZK/2011 Starosty Lipskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku, 2. Plany zewnętrzne 1) Powiatowy Plan Ratowniczy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku; 2) Plan działania Policji Powiatu Lipskiego w warunkach katastrof, awarii technicznych i innych zdarzeń Komendant Powiatowy Policji w Lipsku; 3) Plany gotowości zwalczania: - wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, - afrykańskiego pomoru świń ASF, - choroby niebieskiego języka BTV, - pryszczycy MFD, -choroby pęcherzykowej świń SVD, - klasycznego pomoru świń CSF, - gąbczastej encefalopatii bydła BSE, - rzekomego pomoru drobiu ND Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach; 4) Plan postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych na terenie powiatu lipskiego - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lipsku; 3. Plany wewnętrzne 1) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, mienia i zwierząt II stopnia na wypadek zagrożenia na terenie Powiatu Lipskiego Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 2) Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią Powiatu Lipskiego Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 3). Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu lipskiego na potrzeby obronne państwa - Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 4) Plan ochrony zabytków Powiatu Lipskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO; 7

8 5) Plan i dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu lipskiego Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO); 6) Zadania porządkowo-ochronne realizowane po wprowadzeniu stopnia alarmowego (Alfa, Bravo, Charlie, Delta) na terenie powiatu lipskiego - Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku (SO). 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatowy plan zarządzania kryzysowego zwany dalej Planem - przeznaczony jest do sprawnego i skutecznego użycia niezbędnych lub posiadanych sił i środków w określonym miejscu i czasie - dla ratowania i ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu - wspierających działanie profesjonalnych służb ratowniczych, gdy zdarzenie wymaga podjęcia czynności wykraczających poza zakres rutynowego działanie tych służb. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Lipskiego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty Lipskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy. Struktura planu pozwala na unikniecie powielania działań planistycznych i ratunkowych dla każdego zagrożenia i każdego zadania. Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej powiatu na wystąpienie zagrożeń, a w szczególności określenie: 1. Potencjalnych rodzajów zagrożeń i oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie powiatu, w tym dotyczących infrastruktury komunalnej; 2. Obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego (zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności) z terenu powiatu, dotyczących wykonania właściwych zadań, w odpowiednim miejscu i czasie gdy, wymaga tego sytuacja; 3. Zależności kierowania i współdziałania pomiędzy uczestnikami zarządzania kryzysowego; 4. Sposobów ochrony ludzi, mienia, zwierząt i środowiska przed zagrożeniami; 5. Działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury komunalnej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie; 6. Personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, które możliwe są do wykorzystania podczas działań ratowniczych. Treść planu opracowano w odniesieniu do: przewidywalnych zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu lipskiego ujętych w siatce bezpieczeństwa; etapów zarządzania kryzysowego zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, oraz na odtworzeniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. 8

9

10 4. Arkusz aktualizacji Lp. Zakres aktualizacji Data aktualizacji Stanowisko, podpis i dane personalne dokonującego aktualizacji 10

11 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego opracowano zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 z 2007 r., poz. 590, z póz. zm.); 2) Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2014r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. W przedmiotowym Planie ujęto realne zagrożenia Powiatu Lipskiego i bardzo szczegółowo oraz wnikliwie przedstawiono ich charakterystykę. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, opracowane w formie siatki bezpieczeństwa, zawarto w diagramie, wskazując podmiot wiodący oraz podmioty wspomagające w każdej fazie zarządzania kryzysowego dla danego zagrożenia. Procedury reagowania kryzysowego, sporządzone odrębnie dla każdego zagrożenia, są praktycznym przewodnikiem dla osoby pełniącej dyżur w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i nie przenoszą na nią odpowiedzialności podejmowania kluczowych decyzji w zakresie reagowania w danej sytuacji. Ponadto, zostały one rozszerzone o standardowe procedury operacyjne, dotyczące powtarzających się zasad działania struktur realizujących zadania w różnych kategoriach zagrożeń. Współdziałanie miedzy siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej ściśle powiązano z siatką bezpieczeństwa. Załączniki funkcjonalne, opracowane zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu i prawa miejscowego, powiązano ze specjalistycznymi planami, funkcjonującymi w województwie mazowieckim. Funkcjonalna konstrukcja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego (zastosowanie systemu indeksów i oznaczeń kolorystycznych) powoduje, że jest on użyteczny w sytuacjach kryzysowych a osoba z niego korzystająca może jak najszybciej dotrzeć do informacji potrzebnych do rozpoczęcia wdrażania procedur niezbędnych do uruchomienia. Plan uzgodniono z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć w nim określonych. W związku z tym zgodnie z art. 14, ust. 7, pkt 4 ww. ustawy o zarządzaniu kryzysowym Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie opiniuje Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Decyzję o uruchomieniu PZZK podejmuje Starosta Lipski Szef PZZK w następujących przypadkach: konieczności udzielenia pomocy gminie /gminom/ dotkniętemu katastrofą, której Wójt/Burmistrz zwrócił się do Starosty z prośba o pomoc; w przypadku katastrofy obejmującej znaczny obszar powiatu /kilka gmin/, kiedy Starosta uzna, że niezbędne jest włączenie się szczebla powiatowego do działań reagowania. PZZK w zależności od zaistniałej sytuacji, uruchamia się w pełnym zakresie lub tylko w części, niezbędnej do skutecznego reagowania na określone zdarzenie /sytuację/. Polecenia uruchomienia PZZK Starosta przekazuje Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego /SO/, który przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego /PCZK/, powiadamia wszystkie lub wybrane osoby funkcyjne przewidziane do realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Organami odpowiedzialnymi za organizowanie i koordynowanie zarządzania kryzysowego są w: powiecie lipskim Starosta Lipski; gminach Wójtowie; mieście i gminie - Burmistrz; Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku 11

12 6. Rozdzielnik Lp. Nazwa instytucji/osoba Egz. nr Data przekazania 1. KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIPSKU 2. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LIPSKU 3. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIPSKU 4. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LIPSKU 5. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LIPSKU 6. DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU 7. DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZADU DRÓG PUBLICZNYCH W LIPSKU 8. KIEROWNIK WOJEWÓDZKIEGO ZARZADU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W ZWOLENIU 9. STAROSTA LIPSKI Uwagi 10. SEKRETARZ POWIATU NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZEGO 11. NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 12. KIEROWNIK REFERATU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 13. KIEROWNIK REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ROLNICTWA

13 7. Ogólna charakterystyka powiatu. 7.1.Charakterystyka obszaru. Powiat lipski położony jest w południowo wschodniej części województwa mazowieckiego i graniczy z następującymi powiatami: - od zachodu z powiatem radomskim, - od północy z powiatem zwoleńskim, - od wschodu z powiatem opolskim województwa lubelskiego, - od południowego zachodu z powiatem starachowickim i ostrowieckim województwa świętokrzyskiego, - od południowego wschodu z powiatem opatowskim województwa świętokrzyskiego. W skład powiatu lipskiego wchodzi 6 gmin, 200 miejscowości i 162 sołectwa, które mają łącznie obszar 740,77 km². Powiat zamieszkuje osób. Średnia gęstość zaludnienia powiatu wynosi 49 osób na 1 km². Siedziba władz powiatowych i Starostwa Powiatowego znajduje się w mieście Lipsko, które położone jest w dolinie rzeki Krępianki na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 relacji Warszawa - Sandomierz z drogą wojewódzką nr 747 relacji Iłża Solec nad Wisłą. TAB. Nr 1. Podział administracyjny i ludność powiatu lipskiego - stan na r. * Lp. Gmina Powierzchnia w km² Ludność w tyś. Ilość sołectw Liczba mieszkańców w przeliczeniu na km² 1 Lipsko (w tym m. Lipsko) 135,27 (15,7) 11,577 (5,860) (373) 2 Chotcza 89,89 2, Ciepielów 135,08 5, Rzeczniów 103,39 4, Sienno 147,40 6, Solec 129,74 5, RAZEM 740, * - osoby zameldowane na pobyt stały 13

14 7.2. Ukształtowanie terenu. Powiat lipski położony jest na obszarze trzech jednostek fizjograficznych. Centralny obszar zajmuje Pogórze Radomskie, południowa część powiatu wkracza na Wyżynę Opatowską, północna część schodzi do Kotliny Kozienickiej. Przebiegająca południkowo dolina Wisły oddziela powiat wysoką skarpą od Wyżyny Lubelskiej. Obszar powiatu ma charakter lekko pofałdowanych pasm i stwarza charakter rozległej równiny schodzącej tarasami do doliny Wisły Warunki hydrologiczno meteorologiczne. Powiat lipski jest ubogi w wody powierzchniowe. Główne rzeki to: Wisła oraz jej lewe dopływy Kamienna, Iłżanka i Krępianka. Maksymalne stany rzek odnotowuje się na przełomie lutego i marca oraz lipca i sierpnia. Największe powodzie miały miejsce w latach 1947, 1970, 1997, 2001 i 2010, kiedy przez powiat przeszły aż trzy fale powodziowe. Do nielicznych zasobów wodnych zgromadzonych w zbiornikach, należą: - zbiornik retencyjny w Lipsku 5 ha, średnia głębokość około 1m, - zbiornik retencyjno rekreacyjny w Katarzynowie, gm. Lipsko 2 ha, średnia głębokość około 1 m, - stawy hodowlane w miejscowości Wielgie, gm. Ciepielów 10 ha, - stawy hodowlane w miejscowości Boży Dar, gm. Lipsko 5 ha, - stawy hodowlane w miejscowości Krzyżanówka, gm. Sienno 5 ha, - zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Kępa Piotrawińska, gm. Solec 2 ha, - zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Pawłowice, gm. Solec 2 ha. Pod względem klimatycznym należy do najbardziej zróżnicowanych regionów w kraju. Sprzyja temu głównie urozmaicony teren, który wpływa w znacznym stopniu na przebieg zjawisk meteorologicznych. - średnie roczne temperatury: 7,5 8,0 C - średnie wieloletnie sumy opadów: mm, - średnia liczba dni z pokrywa śnieżną: dni, - przeważający kierunek wiatru: zachodni Struktura zatrudnienia i urbanistyka. Powiat ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ok ha, co stanowi 65,1 % powierzchni ogólnej. Liczba gospodarstw rolnych w powiecie lipskim wynosi ok , średnia powierzchnia gospodarstwa około 5 ha, najwięcej gospodarstw jest w przedziale do 5 ha 3450 oraz w przedziale od 5 do 10 ha Obszary leśne zajmują obszar 158,16 km², tj. około 21% powierzchni w tym: - lasy państwowe 50,30 km², - lasy prywatne 107,86 km², występujące kompleksy leśne zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego, drzewostanem dominującym jest sosna. 14

15 7.5. Sieć komunikacyjna. Na terenie powiatu lipskiego nie ma tras kolejowych. Przez jego teren przebiega droga krajowa Nr 79 relacji: Warszawa Kozienice Zwoleń Lipsko Ożarów Sandomierz (dł. 27,8 km w obrębie powiatu) oraz pięć dróg wojewódzkich na odcinkach (łączna ich długość 74,8 km): 747 na odcinku Solec Lipsko Pasztowa Wola, 754 na odcinku Solec Pawłowice Zemborzyn, 817 na odcinku Kłudzie Solec, 874 na odcinku Gołębiów Wola Solecka Boiska Kłudzie, 900 na odcinku Raj do lewego brzegu rzeki Wisły. Istniejąca sieć dróg powiatowych (mapka poniżej) i gminnych zapewniają dojazd do wszystkich sołectw. W powiecie lipskim nie ma wiaduktów i mostów o istotnym znaczeniu strategicznym. Do najważniejszych mostów należą: a). Ciepielów (most żelbetonowy) na rzece Iłżance, droga 79 b). m. Lipsko (4 mosty żelbetonowe) na rzece Krępiance; - 1 na drodze 79, 1 na drodze 747, 2 na drogach lokalnych, - Zofiówka (most żelbetonowy) na rzece Krępiance na drodze lokalnej, - Nowa Wieś (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej, c). Solec i Przedmieście Bliższe (mosty żelbetonowe) na rzece Krępiance; - 2 na drodze 747, 2 na drodze 754, pozostałe na drogach lokalnych, - Wola Pawłowska i Zemborzyn (2 mosty żelbetonowe) na rzece Kamiennej na drogach lokalnych, - Dziurków (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej Przemysł. Przemysł jest słabo rozwinięty i koncentruje się głównie w Lipsku. Działalność gospodarczą zarejestrowały 2552 podmioty gospodarcze, z których 1223 (53%) mieści się na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Występujące zakłady to w ok. 90% małe firmy zatrudniające poniżej 50 osób. Dominującym profilem prowadzonej działalności jest handel i usługi, którą prowadzi 46% podmiotów gospodarczych. W przemyśle i budownictwie zarejestrowanych jest 18,3% podmiotów gospodarczych. Gospodarka mieszkaniowa związana ze spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym wiąże się z Lipskiem, gdzie znajdują się zasoby mieszkaniowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Najwyższe budynki posiadają nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych. Największe zakłady przemysłowe na terenie Powiatu Lipskiego to: 1. ZPOW Scandic Food Sp. z o.o. w Lipsku, ul. Spacerowa 8 przetwórstwo owoców i warzyw, zatrudnia ok. 100 osób. 2. KINGSPAN Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lipsku, ul. Przemysłowa 20, produkcja płyt warstwowych i styropianu, zatrudnia ok. 130 osób. 3. Mleko Sp. z o.o. w Lipsku, ul. Przemysłowa 3, przerób mleka, zatrudnia ok. 100 osób. 4. PPUH Marbet w Lipsku, ul. Armii Krajowej 12, przemysł metalowy, zatrudnia ok. 200 osób. 5. PPHU Unimar w Lipsku, ul. Czachowskiego 63, przemysł metalowy, zatrudnia ok. 50 osób. 6. PPHU Rol Mot Sp. z o.o. w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 29, przemysł metalowy, zatrudnia ok. 100 osób. 15

16 7.7 Zasilanie energetyczne powiatu: Administratorem sieci elektroenergetycznych jest Rejonowy Zakład Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teren powiatu zasilany jest z dwóch stacji 110/15 kv, tj. GPZ Lipsko i GPZ Zwoleń. GPZ Lipsko zasilają dwie linie 110 kv pracujące w pierścieniu. Teren powiatu zasilany jest liniami średniego napięcia, które są rezerwowane liniami SN zasilanymi z GPZ Zwoleń jak również liniami z sąsiednich RZE, tj. Ostrowiec Św., Radom i Staszów. Funkcjonujący system linii energetycznych i stacji transformatorowych w powiecie w większości pokrywa potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Gminy są zelektryfikowane, system wymaga jednak ciągłej rozbudowy i modernizacji, szczególnie w miejscowościach, gdzie intensywnie rozwija się budownictwo i przedsiębiorczość. 16

17 8. Tabela funkcjonalna posługiwania się: procedurami reagowania kryzysowego; standardowymi procedurami operacyjnymi; procedurami realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 17

18 18

19 Zagrożenia 1. Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 1 Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego intensywne opady deszczu, zagrożenie powodziowe, roztopy SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 18 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 1 Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych I/Zwoleń podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi PZK 2 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych

20 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 2. Pożary PRK 2 Postępowanie podczas pożarów Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 5 Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku podczas pożarów i katastrof budowlanych 20

21 Zagrożenia 3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 3 Postępowanie podczas huraganowego wiatru i trąby powietrznej Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego silne burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych 21

22 Zagrożenia 4. Mróz i opady śniegu Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 4 Postępowanie podczas mrozu i opadów śniegu Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego upały, silne mrozy SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 1 Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych I/Zwoleń podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 22

23 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 5. Susza i upały PRK 5 Postępowanie podczas suszy Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego upały, silne mrozy SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 16 Działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Nadleśnictwa w Zwoleniu i Marculach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin 23

24 Zagrożenia 6. Skażenia chemiczno - ekologiczne Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 6 Postępowanie podczas skażenia chemiczno - ekologicznego Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9 D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych 24

25 Zagrożenia 7. Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych * podmiotem wiodącym w realizacji procedur jest Wojewoda Mazowiecki Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 7 Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 12 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 7 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 25

26 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 8. Epidemie PRK 8 Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 18 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej SPO 19 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 7 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 26

27 Zagrożenia 9.1. Zakłócenia w dostawach energii Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 8 Działania podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w dostawach energii Zagrożenia 9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych 27

28 Zagrożenia Zakłócenia w dostawach wody Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 9. 3 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 9 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas zakłóceń w dostawach wody skażenie ujęcia wody 28

29 Zagrożenia Katastrofy budowlane Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK Postępowanie podczas katastrofy budowlanej Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9 F Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o katastrofie budowlanej SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 5 Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku podczas pożarów i katastrof budowlanych Zagrożenia Katastrofy komunikacyjne Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK Postępowanie podczas katastrofy drogowej Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń SPO 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9 E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o katastrofie drogowej SPO 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 3 Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych PZK 10 Działania Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku podczas katastrofy drogowej 29

30 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 11. Epizootie PRK 11 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 15 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 18 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 13 Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt PZK 14 Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 30

31 Numer i nazwa procedury Zagrożenia reagowania kryzysowego PRK 12. Epifitozy PRK 12 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń SPO 10 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego SPO 11 Ocenianie i dokumentowanie szkód SPO 13 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych SPO 14 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia SPO 16 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego SPO 17 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 15 Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Lipsku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin PZK 16 Działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Nadleśnictwa w Zwoleniu i Marculach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin Zagrożenia 13. Zagrożenia terrorystyczne Numer i nazwa procedury reagowania kryzysowego PRK PRK 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej SPO SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO 3 Informowanie ludności o zagrożeniach SPO 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego SPO 9G Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym SPO 20 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela Uwaga: w zależności od wystąpienia danego zagrożenia powodowanego określonym zdarzeniem terrorystycznym (rodzaj terroryzmu) procedury mogą być różne. Numer i nazwa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego PZK PZK 4 Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych UWAGA: Procedury Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Oddział w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie stanowią tajemnicę państwową i znajdują się w planach powyższych instytucji 31

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 12 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM /-/ z Up. Wojewody Opolskiego Henryk Śleziak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 28.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA... 5 1.1 Akty prawne... 5 1.1.1 Ustawy:... 5 1.1.2 Rozporządzenia... 6 1.1.3 Akty prawa miejscowego... 7 1.2 Plany zewnętrzne:...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH ZATWIERDZAM WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński Opracował: Lesław Gałaszkiewicz Krzysztof Hartabus STAROSTA GŁUBCZYCKI Józef Kozina GŁUBCZYCE 2011 SPIS TREŚCI str. 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 13 5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA NAMYSŁOWSKI ANDRZEJ MICHTA Namysłów 2016 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SO MM. PZK Str. 2 / 450

SO MM. PZK Str. 2 / 450 PZK Str. 2 / 450 SPIS TREŚCI 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA.... 6 1.1. Akty prawne... 6 1.1.1. Ustawy:... 6 1.1.2. Rozporządzenia... 9 1.1.3. Akty prawa miejscowego... 10 1.2. Plany zewnętrzne:... 11 1.3. Plany

Bardziej szczegółowo

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego URZĄD GMINY STRZELECZKI Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych ZATWIERDZAM Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Strzeleczki 2016 2 W S T Ę P 3 SPIS TREŚCI Strona 1. Dokumenty odniesienia 4 2. Cel Planu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY WOŁCZYN

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY WOŁCZYN ZATWIERDZAM EGZ. NR. Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY WOŁCZYN Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek Opracowali: Andrzej Maliński Paweł Nowak WOŁCZYN 2014 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO BU Namysłów 2014 Spis treści Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego - 2014 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA... 4 1.1. AKTY PRAWNE... 4 1.1.1. Ustawy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat Opracował:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE

STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RATOWNICTWA I ZDROWIA ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Opolskiego Henryk Śleziak Dyrektor Wydziału BZK Opole 25.06. 2014 r. STAROSTA OLESKI Wykonał/sporządził:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD GMINY W ŚWIERCZOWIE ZATWIERDZAM STAROSTA NAMYSŁOWSKI GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WÓJT GMINY BARBARA BEDNARZ Świerczów 2014 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu

Bardziej szczegółowo

Plan. Gminy Kluczbork

Plan. Gminy Kluczbork URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski Plan ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminy Kluczbork Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar Kluczbork 2011

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji )

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji ) PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji 2014 2016) SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. OPINIA ZESPÓŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD GMINY POKÓJ REFERAT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WÓJT GMINY BARBARA ZAJĄC Pokój 2014 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dokumenty odniesienia. Cel Gminnego Planu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD GMINY W WILKOWIE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI I SPRAW WOJSKOWYCH ZATWIERDZAM GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wilków 2014 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia... 4 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE Zarządzanie kryzysowe to dzielność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na: 1)

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD GMINY DOMASZOWICE ZATWIERDZAM GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WÓJT GMINY ZENON KOTARSKI DOMASZOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Lp. Zagadnienie str.

SPIS TREŚCI. Lp. Zagadnienie str. 1 SPIS TREŚCI Lp. Zagadnienie str. 1. Dokumenty odniesienia 4 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 7 3. Arkusz uzgodnień. 8 4. Arkusz aktualizacji. 9 5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO)

WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 198 SPO 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY ZATWIERDZAM Starosta Nyski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński Głuchołazy 2011 r. Wykonał: Adam Mulik 1 WSTĘP Jednym z najważniejszych zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle ZARZĄDZENIE NR 543/ZK/2015 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYNKOŹLE w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn Koźle Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) (zm. Dz. U. z 2009, Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Kryzysowego

Plan Zarządzania Kryzysowego Zatwierdzam:. Data i podpis Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głuchołazy Burmistrz Głuchołaz. Opracował : Adam Mulik Głuchołazy 2015 r. 1 WSTĘP Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 193 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury SPO 1 SPO 2 SPO 3 SPO 4 SPO 5 SPO 6 SPO 7 SPO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/obow_akty_pr/printpdf Obowiązujące akty prawne I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG 1/11 KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG Opracował: (imię,nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Jan Czaja Marek Fryźlewicz Data: 17.12.2007 r. Data: 28.12.2007 r. Obowiązuje od: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Nr 10/2014 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2014 roku ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I ELEMENTY SKŁADOWE PLANÓW ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO TEMAT: PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. CEL: Zapoznanie z wynikami kontroli NIK oraz procedurą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej 1. Podaj prawidłową nazwę i datę uchwalenia: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania

Bardziej szczegółowo