SERWER PORTÓW SZEREGOWYCH 1x RS232/422/485 2x 10/100 RJ-45 LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWER PORTÓW SZEREGOWYCH 1x RS232/422/485 2x 10/100 RJ-45 LAN"

Transkrypt

1 hgjfdsl SERWER PORTÓW SZEREGOWYCH 1x RS232/422/485 2x 10/100 RJ-45 LAN ORing IDS-5012 IDS-5612 #06575 #06658 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0

2 Spis treści Wstęp... 3 Właściwości... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania Zawartość opakowania Zasady bezpieczeństwa Budowa urządzenia Panel przedni Diody LED panelu przedniego Panel górny Panel dolny Panel tylny Instalacja MontaŜ na szynie DIN MontaŜ ścienny Instalacja okablowania Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem Konfiguracja Aplikacja DS-Tool Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej Zarządzanie z poziomu konsoli Składowanie zuŝytego sprzętu Parametry techniczne

3 Wstęp Urządzenie IDS-5012/5612 to nowoczesny, redundantny serwer wyposaŝony 1 port szeregowy RS232/422/485 i 2 porty LAN 10/100M. By ułatwić uŝytkownikowi sprawną transmisję i dbać o jej bezpieczeństwo w serwerach IDS-5012/5612 wbudowano funkcje redundantne. W razie zerwania połączenia, serwer umoŝliwia automatyczne przełączenie do innego portu LAN w czasie mniejszym niŝ 10 ms, co gwarantuje ciągłość transmisji. Serwer obsługuje takŝe tryb przełącznika, podczas którego przy korzystaniu z funkcji Daisy Chain istnieje moŝliwość odciąŝenia portów. Urządzenie oferuje jednoczesną transmisję danych do 5 hostów, zapewnia redundantne wejścia zasilania, a takŝe moŝliwość uŝycia go jako węzła NAT. Zarządzanie serwerem ułatwia aplikacja DS-Tool. Dodatkowo, serwer IDS-5612 zapewnia funkcję zabezpieczenia transmisji, dzięki szyfrowaniu SSL. Właściwości redundantne, dualne porty Ethernet: czas regeneracji < 10 ms; współpraca z trybem przełącznika: Daisy Chain; zarządzanie chronione dzięki protokołom HTTPS i SSH; zawiadamianie o zdarzeniach przez Sysloga, , pułapki SNMP i pager; tłumaczenie adresów sieciowych NAT; moŝliwość uŝyciu wielu hostów (do 5); uniwersalne tryby: Virtual Com, Serial Tunnel, TCP Server, TCP Client, UDP; kompatybilność z róŝnymi systemami operacyjnymi Windows: NT/2000/XP/2003/VISTA; szyfrowanie SSL (model IDS-5612). Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. NaleŜy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia (np. uŝywać tylko ekranowanych przewodów do połączenia z komputerem lub innym urządzeniem peryferyjnym). Dokonanie przez uŝytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować utratę moŝliwości jego legalnego uŝytkowania. Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności i spełnienia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Produkt jest oznakowany znakiem CE. 3

4 1. Zawartość opakowania serwer portów szeregowych IDS-5012/5612, zestaw do montaŝu, zaślepki na porty RJ-45 (2 szt), 3 pinowe złącze terminal block, płyta CD, skrócona instrukcja obsługi w języku angielskim, niniejsza instrukcja obsługi. 2. Zasady bezpieczeństwa Urządzenie jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. NaleŜy przestrzegać następujących zaleceń: gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami; przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŝy odłączyć od zasilania; nie stosować uszkodzonych lub zuŝytych przewodów zasilania, gdyŝ powodują one znaczne zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkownika; prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny; nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych; zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych; upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane; urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami; jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŝe skroplić się para wodna uniemoŝliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Nale- Ŝy wówczas odczekać, aŝ wilgoć odparuje. Uwaga! Nie naleŝy dotykać styków gniazd znajdujących się na budowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŝe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4

5 3. Budowa urządzenia 3.1 Panel przedni Na panelu przednim znajdują się diody informujące o stanie pracy urządzenia: 1) PRW1 - zasilanie urządzenia przez złącze terminal block; 2) PRW2 - zasilanie urządzenia przez złącze koncentryczne; 3) ETH1 LNK/ACT - transmisja danych portem ETH1; 4) ETH2 LNK/ACT - transmisja danych portem ETH2; 5) TX/RX - transmisja portem szeregowym. 3.2 Diody LED panelu przedniego LED Kolor Stan Znaczenie PWR1/ PWR2 zielony/ czerwony świeci pulsuje na czerwono zasilanie przez odpowiednie złącze konflikt IP / niepoprawna odpowiedź serwera DHCP lub BOOTP ETH1/ ETH2 zielony/ bursztynowy świeci/pulsuje na zielono świeci/pulsuje na bursztynowo aktywne połączenie 100Mbps aktywne połączenie 10Mbps Serial Port zielony pulsuje port szeregowy wysyła dane czerwony pulsuje port szeregowy odbiera dane 5

6 3.3 Panel górny Na panelu górnym znajdują się następujące złącza: 1) złącze terminal block: (PWR1), 12 do 48 V DC; 2) gniazdo zasilania koncentryczne (PWR2) 12 do 48 V DC; 3) 2 porty LAN 10/100 Base-T(X). 3.4 Panel dolny Na panelu dolnym znajdują się następujące elementy: 1) przycisk reset, naciśnięcie przez 5 sekund oznacza powrót do wartości fabrycznych; 2) męskie złącze DB9, interfejs szeregowy RS-232/422/485 (2,4 przewodowy); 3) przełączniki dla RS-422/ Przeł.1 Przeł.2 Znaczenie zał. zał. transmisja długodystansowa, 4-przewodowa RS485/RS422 zał. wył. (zarezerwowane) wył. zał. transmisja długodystansowa, 2-przewodowa RS485 wył. wył. kontynuacja transmisji szeregowej

7 3.5 Panel tylny Na panelu tylnym znajdują się następujące elementy: 1) uchwyt do montaŝu na szynie DIN; 2) śruby do zamocowania uchwytów; 3) uchwyt do montaŝu ściennego. 4. Instalacja MontaŜ serwera IDS-5012/5612 moŝe być wykonany na szynie DIN lub na ścianie. 4.1 MontaŜ na szynie DIN Krok 1: Nachylić przełącznik i zamocować metalową spręŝynę na szynie Krok 2: Popchnąć przełącznik do momentu usłyszenia kliknięcia 7

8 4.2 MontaŜ ścienny Krok 1: Usunąć zestaw montaŝowy szyny DIN Krok 2: Przy pomocy 3 śrub zamontować uchwyt do montaŝu na ścianie Krok 3: Zamontować serwer na ścianie 4.3 Instalacja okablowania Serwer IDS-5012/5612 posiada standardowe porty Fast-Ethernet ZaleŜnie od rodzaju połączenia uŝywa się kabli UTP rodzaju CAT3, 4, 5, 5e do łączenia z urządzeniami takimi jak komputer, serwer, przełącznik, router czy hub. Przyłącza UTP dla 10BASE-TX i 100BASE-TX powinny mieć maksymalną długość 100m Urządzenie wspiera teŝ funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX. 5. Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem 5.1 Konfiguracja Po poprawnym podłączeniu serwera moŝna przystąpić do jego konfiguracji. Zanim jednak dostęp do strony konfiguracyjnej www będzie moŝliwy, naleŝy: ustawić we Właściwościach połączenia sieciowego karty komputera podłączonego do routera następujące parametry protokołu TCP/IP: adres IP: x (gdzie x jest liczbą z przedziału 3 254) maska podsieci: brama domyślna: zatwierdzić zmiany i w razie potrzeby zrestartować komputer. 5.2 Aplikacja DS-Tool Do zarządzania urządzeniem słuŝy aplikacja DS-Tool. JeŜeli zapewniony jest dostęp do siecie, po instalacji aplikacji następuje wyszukanie dostępnych serwerów. Domyślny adres IP urządzenia:

9 Aplikacja DS-Tool pozwala na ustawienia następujących opcji: Konfiguracja serwera General Device Name/Location Set SNTP Set Auto IP Report Security Accessible IP Setting Password Setting Network Setting Using DHCP/BOOTP Static IP Address Notification SNMP Trap Notification Syslog Notification Management Web Management Enable Telnet Management Enable SNMP Management Enable SNMP Management Settings Upgrade Firmware Save/Load Ustawienia główne nazwa i połoŝenia serwera domena serwera SNTP, adresu IP, portu, strefa czasowa automatyczne raportowanie o stanie serwera Bezpieczeństwo ochrona przed nieautoryzowanym dostępem hasło Ustawienia sieciowe ustawienia DHCP ręczne ustawienia IP Powiadomienia powiadamianie za pomocą pułapki SNMP powiadamianie przez powiadamianie za pomocą Sysloga Zarządzanie zarządzanie przez przeglądarkę zarządzanie przez Telnet zarządzanie przez SNMP konfiguracja ustawień SNMP Ulepszenie oprogramowania Zachowaj/Załaduj Konfiguracja portu szeregowego Serial Setting Port Alias Interface Service Mode Virtual COM Mode TCP Server Mode TCP Client Mode UDP Client Mode Notification DCD changed DSR changed RI changed CTS changed Port connected Port disconnected Ustawienia transmisji szeregowej nadanie nazwy portowi RS232/422/485(2-przew., 4 przew.) Tryb pracy tryb wirtualnego COM tryb serwera TCP tryb klienta TCP tryb klienta UDP Powiadomienia zmiana sygnału DCD opisująca stan połączenia modemu zmiana sygnału DSR odnosząca się do wyłączenia sprzętu nadchodzące połączenie transmisja moŝe być zainicjowana urządzenie akceptuje przychodzące połączenie TCP urządzenie traci połączenie TCP 9

10 5.2 Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej Aby zarządzać urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej naleŝy: otworzyć przeglądarkę internetową; w pole adresu wpisać https:// i przycisnąć [ENTER]; do okna logowania naleŝy wprowadzić poniŝsze dane i zatwierdzić przyciskiem [OK]. user admin password admin Po wykonaniu poleceń pojawi się okno zarządzania przełącznikiem. System Ustawienia systemowe SNTP ustawienia SNTP (nazwa serwera, czas, domena, adres IP) IP Configuration konfiguracja IP Authentication uwierzytelnianie Port serial setting Ustawienia portu szeregowego Serial configuration konfiguracja transmisji szeregowej Port profile konfiguracja portów Management Zarządzanie Accessible IP Settings ustawienia dostępowe adresów IP MoŜliwy jest wybór określonych ustawień dostępowych spośród poniŝszych: 1) host o określonym IP moŝe uzyskać dostęp do serwera 2) host o określonej masce podsieci moŝe uzyskać dostęp do serwera 3) kaŝdy host ma dostęp do serwera SMPT/SNMP Configuration konfiguracja SMPT/SNMP System Event Configuration konfiguracja zdarzeń systemowych Hardware Reset restart urządzenia bez odłączenia zasilania Software Reset restart urządzenia z wyłączeniem zasilania Login Failed nieautoryzowane wejście IP Address zmiana adresu IP Password Changed zmiana hasła Access IP blocked zablokowane adresy IP Redundant Power changed zmiana stanu zasilania Redundant Ethernet changed zmiana statusu portu Pozostałe zdarzenia opisano w punkcie 5.2/Notification. Save/Reboot Zapis ustawień/restart urządzenia 10

11 5.3 Zarządzanie z poziomu konsoli Zarządzanie urządzeniem moŝliwe jest takŝe z poziomu konsoli. W tym celu moŝna zastosować dowolne narzędzie SSH, np. program PuTTY. 6. Składowanie zuŝytego sprzętu Informacja dla uŝytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie moŝna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŝycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moŝna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŝliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŝe być zagroŝone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŝszym punkcie zbiórki moŝna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagroŝona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŝszym punktem sprzedaŝy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 7. Parametry techniczne IDS-5012 IDS-5612 Nr Atel #06575 #06658 PORTY Porty RJ-45 10/100 Base-T(X) Auto MDI/MDIX PORTY SZEREGOWE Złącze 2 DB9 x1 Tryb pracy Prędkość przesyłania danych RS232, RS422, RS485 4/2-Ŝyłowy, konfigurowalny poprzez oprogramowanie DS-Tool 110 bps do kbps Bity danych 5, 6, 7, 8 Parzystość odd, even, none, mark, space Bity stopu 1, 1.5, 2 RS-232 RS-422 RS-485 (4-Ŝyłowy) TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND 11

12 RS-485 (2-Ŝyłowy) Kontrola przepływu danych BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI Data+,Data-,GND XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR Szyfrowanie danych - SSL WSKAŹNIKI LED Wskaźnik zasilania PWR 1(2)(PoE) / Gotowość Wskaźnik portu RJ-45 10/100TX Wskaźnik portu szeregowego ZASILANIE Wejście Pobór mocy (typowo) Ochrona przeciąŝeniowa prądowa Ochrona przed odwrotną polaryzacją CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA Obudowa Wymiary (S x G x W) Waga ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Temperatura składowania Temperatura pracy Dopuszczalna wilgotność ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I POLECENIAMI EMI EMS Wstrząs Upadek Wibracja Bezpieczeństwo uŝytkowania czerwony - włączone zasilanie i start systemu, czerwony migający - konflikt IP lub serwer DHCP lub BOOTP nie odpowiedział prawidłowo, zielony - praca poprawna, zielony migający - administracja zielony dla Link/Aktywność przy 100Mbps, Ŝółty dla Link/Aktywność przy 10Mbps czerwony - port odbiera dane, zielony - port nadaje dane podwójne wejście DC, 2x 12 48VDC na 3-pinowym złączu terminal block 4W obecna obecna na złączu terminal block IP-30 72mm x 100mm x 31mm 327g C ( F) C ( F) 5% 95% niekondensująca FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EN (ESD), EN (RS), EN (EFT), EN (Surge), EN (CS), EN , EN IEC IEC IEC EN60950 Pomimo dołoŝenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony Atel Electronics dr/łk/

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0 KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Właściwości... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER ZARZĄDZALNY 10/100Mbps RJ-45/SC, SM 1310 nm, 20km RUBY TECH RC-2002BSC.S20 #05939 wersja 1.0 Wstęp Konwerter firmy Ruby Tech RC-2002BSC.S20 umoŝliwia zmianę medium przewodzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC RP-IP509 #05176 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy SOHO RP-IP509 jest urządzeniem przeznaczonym do sieci domowych oraz dla małych firm. Zapewnia kompleksową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN APHELION 500AG 2.4 GHz, 5 GHz APHELION 500AG #05457 wersja 1.1 Wstęp Aphelion 500AG to wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC RP-FSO02A #03058 wersja 1.0 Wstęp Braka RP-FSO02A VoIP posiada interfejs FSO jak i FXO, a takŝe dwa porty 10 Mbps RJ-45, oraz jeden DB9 (RS-232) do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2.4 GHz COMPEX WP54GP20 #06276 wersja 1.0 Wstęp Punkt dostępowy WP54GP20 firmy Compex to wydajne urządzenie bezprzewodowe stworzone dla rozwiązań biznesowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442HB REPOTEC RP-WR5442HB Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442HB umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4626 ES4650 #05904 #05905 wersja 1.1 Wstęp Urządzenia serii ES46xx to wysokowydajne, zarządzalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do łączenia stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KARTA PCI 54M, 802.11g, ANTENA TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KARTA PCI 54M, 802.11g, ANTENA TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA PCI 54M, 802.11g, ANTENA TP-LINK TL-WN551G #05470 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowa karta sieciowa PCI TL-WN551G zapewnia wygodny sposób działania sieci dla komputerów przenośnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC RP-PH101 #03060 wersja 1.0 Wstęp Telefoniczny aparat Internetowy IP w połączeniu z bramką VoIP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla

Bardziej szczegółowo