Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku Wroc³aw 2008

2 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Paniom i Panom Radnym sprawozdanie z realizacji zadań w 2007 roku. Dokument obrazuje rzeczywiste przedsięwzięcia i działania, zainicjowane w 2007 roku, kontynuowane lub zakończone w tym okresie. Obejmuje działalność Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie: wykonywania gminnych i powiatowych zadań publicznych, zadań administracji rządowej nałożonych ustawami, porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej. Rok 2007 przyniósł ważne rozstrzygnięcia, o prestiżowym znaczeniu dla naszego Miasta. Uzasadnioną radość i nadzieje na pomyślną przyszłość Wrocławia wzbudziła decyzja o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012; niedosyt i zawód sprawiła nam wszystkim decyzja w sprawie EXPO Działania podejmowane w tamtym czasie stworzyły we Wrocławiu mocną bazę promocyjną i organizacyjną do walki o dalsze cele jak choćby o lokalizację Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Należy podkreślić, że w ubiegłym roku zintensyfikowane zostały prace nad zmianą sposobu zarządzania w dziedzinie gospodarki komunalnej, w tym komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz realizacji inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla funkcjonowania Aglomeracji, czego wyrazem jest m.in. tworzenie spółek miejskich. Duży nacisk położony został też na realizację projektów strategicznych zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych, bazujących bezpośrednio na aktywności społeczności lokalnych. Podjęto wiele działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na szeroki zakres prezentowanych zagadnień i informacji, dotyczących różnorodnych podmiotów miejskich, proszę Państwa, o pisemne spostrzeżenia, zapytania lub wnioski, co pozwoli na przygotowanie pełnych i wyczerpujących odpowiedzi. Wrocław, marzec 2008 r. Rafał Dutkiewicz

3 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych Departament Obsługi i Administracji Departament Spraw Społecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki Departament Nieruchomości i Eksploatacji Departament Architektury i Rozwoju Decyzje administracyjne wydane przez komórki organizacyjne Urzędu oraz decyzje administracyjne wydane przez miejskie jednostki organizacyjne

4 Departament Prezydenta

5 DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA ORGANÓW GMINY W roku 2007 działalność ta dotyczyła przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, aktów prawnych Prezydenta Wrocławia, jako organu wykonawczego, podjętych w formie uchwały i zarządzenia oraz wewnętrznych aktów prawnych Prezydenta Wrocławia kierownika urzędu podjętych w formie zarządzenia, postanowienia, pisma okólnego i polecenia służbowego. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem aktów prawnych, z czego: Rada Miejska 447 aktów, Prezydent aktów, w tym: to zarządzenia organu wykonawczego, 44 to wewnętrzne akty kierownika Urzędu. W sumie w V kadencji organy miasta podjęły łącznie aktów prawnych w różnych formach, a ich liczba w poszczególnych latach przedstawia się następująco: Rok Rada Prezydent Razem Razem Zbiór aktów prawnych wydanych od 27 maja 1990r. do końca 2007r. obejmuje akty, z czego: to akty prawne Rady Miejskiej Wrocławia, jako organu stanowiącego, podjęte w formie uchwały, stanowiska, apelu i rezolucji, to akty prawne Zarządu Miasta i Prezydenta Wrocławia, jako organu wykonawczego, podjęte w formie uchwały i zarządzenia, to wewnętrzne akty prawne Prezydenta Wrocławia kierownika urzędu, podjęte w formie zarządzenia, postanowienia, pisma okólnego i polecenia służbowego. RADA MIEJSKA WROCŁAWIA W ramach ogólnej liczby 447 aktów prawnych Rady Miejskiej Wrocławia: 445 to uchwały, z których 72 to akty podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, 1 - stanowisko, 1 - apel. Spośród podjętych w 2007 roku uchwał najliczniejszą grupę tworzą uchwały obejmujące zagadnienia z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowią one prawie 34% całości zbioru. Kolejną grupę kreują uchwały finansowe blisko 14%, a następną - uchwały o rozpatrzeniu wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz skarg na uchwały i skarg indywidualnych około 12%. 9

6 Działalność Rady Miejskiej Wrocławia i Biura Rady Miejskiej Wrocławia 1. liczba sesji Rady Miejskiej Wrocławia liczba zgłoszonych projektów uchwał liczba podjętych uchwał liczba wezwań do usunięcia naruszenia prawa liczba rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody (0,4 % wszystkich uchwał z Dolnośląskiego ) 6. liczba złożonych skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sumie: 15 w tym liczba zaskarżonych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia - 14 (3,1% wszystkich uchwał z 2007) 2 skargi umorzono 5 skarg odrzucono 8 skarg w toku 7. liczba skarg zgłoszonych na podstawie art. 229 kpa (m.in. na Prezydenta Wrocławia, kierowników jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) 44 w tym: 34 nieuwzględnione 5 uwzględnione 3 w części uwzględnione 2 inne 8. liczba spraw podjętych podczas dyżurów: Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 50 Radnych liczba zgłoszonych interpelacji przez Radnych Rady Miejskiej Wrocławia liczba zgłoszonych zapytań Radnych liczba posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wrocławia 283 PREZYDENT WROCŁAWIA Prezydent Wrocławia, jako organ wykonawczy miasta wydał w poprzednim roku zarządzeń (bez aktów wewnętrznych kierownika). Najwięcej zarządzeń reguluje sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym - 78,5% ogółu podpisanych zarządzeń. Następną grupę tworzą zarządzenia z zakresu edukacji 6,3%, a kolejną - zarządzenia finansowe 4,7%. PODSUMOWANIE ORGAN STANOWIĄCY I ORGAN WYKONAWCZY W wyniku działalności legislacyjnej w 2007 r. organy - stanowiący i wykonawczy miasta, wydały łącznie (nie wliczając aktów wewnętrznych kierownika) aktów prawnych (447 Rada Miejska Wrocławia, Prezydent Wrocławia), a ogółem w V kadencji (bez aktów kierownika) 2 868, z czego: Rada Miejska Wrocławia, jako organ stanowiący, Prezydent Wrocławia, jako organ wykonawczy. Na przestrzeni lat organy miasta podjęły w sumie aktów prawnych w formach: uchwał, zarządzeń, stanowisk, rezolucji i apeli, w tym 10

7 wykonując również od 1999r. funkcje organów powiatu w mieście na prawach powiatu, z czego: Rada Miejska Wrocławia 7 163: uchwał, 44 - stanowiska, 6 - apeli, 4 - rezolucje; Zarząd Miasta Wrocławia : uchwał, 1 - zarządzenie porządkowe; Prezydent Wrocławia : zarządzenia, 23 - zarządzenia w ramach wykonywania zadań administracji rządowej. Działalność legislacyjna organów miasta w podziale na kadencje: Akty prawne organów miasta - zestawienie liczbowe Zarząd Rada Zarząd Rada Zarząd Rada Prezydent -23 Rada Prezydent Rada Prezydent Ogółem w tym: Rada Zarząd Prezydent Prezydent- 23 (zadania administracji rządowej) I kadencja II kadencja III kadencja IV kadencja V kadencja Kadencja Liczba wydanych aktów prawnych przez organy miasta w czasie kadencji z uwzględnieniem rodzajów aktów prawnych: uchwały Rada Miejska Wrocławia Zarząd Miasta Wrocławia Prezydent Wrocławia Stanow iska apele Rezoluc je uchwały zarządzen ia porządko we zarządzenia zarządzenia w ramach realizacji zadań administracj i rządowej Ogółem I II III IV V Ogółem

8 WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE KIEROWNIKA URZĘDU W roku sprawozdawczym Prezydent Wrocławia wydał 44 wewnętrzne akty prawne, w tym: 41 zarządzeń, 3 pisma okólne. Spośród podjętych zarządzeń wewnętrznych najwięcej obejmuje problematykę spraw pracowniczych i socjalnych - 39% ogółu podpisanych zarządzeń. Następną grupę tworzą zarządzenia normujące sprawy organizacyjne - 24,5%, zarządzenia wydane w sprawach finansowych - 12% i pozostałe - 24,5%. Licząc od 27 maja 1990r. do końca 2007r., zbiór aktów wewnętrznych wydanych przez Prezydenta obejmuje 666 dokumentów, w tym: 508 zarządzeń, 115 postanowień, 40 pism okólnych, 3 polecenia służbowe. PODSUMOWANIE ORGAN WYKONAWCZY I KIEROWNIK URZĘDU Jak już wyżej podano, Prezydent Wrocławia w V kadencji działając, jako organ wykonawczy i kierownik urzędu wydał ogółem aktów prawnych, w tym: Zarządzenia organu Zarządzenia kierownika Pisma okólne Razem XII 2006r I-XII 2007r Ogółem V kadencja INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W roku 2007 rozpatrzono: 137 interpelacji radnych i 92 zapytania. Ich treść dotyczyła przede wszystkim następujących zagadnień: przebudowa, remontów, poprawa stanu nawierzchni ulic, udrożnienie układu komunikacyjnego Miasta bezpieczeństwo oznakowanie przejść dla pieszych, oświetlenie, montaż progów spowalniających, wycinka drzewostanu, wykup lokali, zagospodarowanie pustostanów, komunikacja zbiorowa, remonty szkół i boisk szkolnych. AKTYWNOŚĆ PREZYDENTA WROCŁAWIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJAMI STOWARZYSZENIAMI, JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI W 2007r. przedstawiciele Miasta uczestniczyli w pracach 11 stowarzyszeń, fundacji i związków, w tym 2 międzynarodowych. 12

9 W roku sprawozdawczym Biuro Prezydenta uczestniczyło w organizacji 6 międzynarodowych konferencji. Wśród najważniejszych wymienić należy 2 konferencje Misji weryfikacyjnej BIE (Międzynarodowego Biura Wystaw) z Paryża w związku ze staraniami Wrocławia o organizację EXPO Odbyły się również wizyty studyjne przedstawicieli polskich miast, m.in. z Lublina, Bydgoszczy, Częstochowy i Olkusza. Współorganizowano także 2 wizyty studialne delegacji zagranicznych (wizyta delegacji z Chin oraz delegacji OECD). Ponadto odbyło się 15 wizyt roboczych i okazjonalnych, w tym 9 zagranicznych. Zorganizowano 6 uroczystości specjalnych, między innymi z okazji przekazania relikwii bł. Czesława oraz wizyty Dyrektora Generalnego UNESCO Koichiro Matsuury wpisanie Hali Stulecia na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. W związku ze staraniami Wrocławia o organizację EXPO 2012 Biuro Prezydenta uczestniczyło w organizacji prezentacji kandydatury Wrocławia dla delegatów BIE w Paryżu. STARANIA O LOKALIZACJĘ WE WROCŁAWIU EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU INNOWACJI I TECHNOLOGII W celu wzmocnienia działań dotyczących starań o lokalizację Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) we Wrocławiu przygotowano projekt EIT+, którego celem jest wzmocnienie wrocławskiego potencjału poprzez wykreowanie we Wrocławiu nowego ośrodka innowacyjnego, który będzie mógł stać się częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz ustanowienie we Wrocławiu siedziby Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Rok 2007 był dla projektu EIT+ ważny z kilku powodów. Po pierwsze powołano nowy podmiot, którego misją będzie wykreowanie we Wrocławiu kampusu badawczo-innowacyjnego na Praczach Odrzańskich, a który swą działalność rozpocznie od wdrożenia pakietu projektów o wartości 220 milionów EURO. Po drugie dokonano postępu w pracach nad określeniem specjalizacji naukowej Wrocławia. Po trzecie umocniono wizerunek Wrocławia, jako lidera innowacyjnej polityki rozwojowej w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim w ramach starań o lokalizację siedziby EIT. Projekt EIT+ obejmował skoordynowane działania w trzech rozległych obszarach: 13

10 integracja środowiska naukowego poprzez stworzenie nowego ośrodka innowacyjnego na Praczach Odrzańskich, określenie specjalizacji naukowej Wrocławia w kontekście starań o wspólnotę wiedzy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy we Wrocławiu, starania o siedzibę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. W styczniu 2007r. grupa środowiskowa pracująca nad programem EIT+ zaakceptowała pomysł umiejscowienia strategicznych inwestycji EIT+ na Praczach Odrzańskich (4 projekty EIT+, które znalazły się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Następnie podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem spółki, która będzie realizować inwestycje na terenie kompleksu edukacyjnego na Praczach Odrzańskich. 13 kwietnia 2007r. Miasto Wrocław, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Medyczna podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia spółki. Prace nad umową spółki zakończyły się jesienią 2007r. 13 września 2007r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie spółki. 15 listopada 2007r. w obecności notariusza podpisana została umowa spółki Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) Sp. z o.o. Wrocławskiego Centrum Badań (EIT+) jest pierwszą spółka tego typu w Polsce. Powstanie spółki jest przejawem postępującej integracji wrocławskiego środowiska naukowego. Jednocześnie stanowi niezbędny krok do wykreowania we Wrocławiu nowego kampusu badawczo-innowacyjnego. Prace grupy środowiskowej skupionej wokół inicjatywy EIT+ doprowadziły do stworzenia założeń programowych i naukowych dla Kampusu. Jesienią 2007r. powstało pierwsze opracowanie podsumowujące dyskusje na temat programu funkcjonalnego oraz naukowego dla Kampusu. Jednocześnie trwały prace nad kluczowymi projektami, których realizacja będzie stanowić pierwszy etap rozwoju Wrocławskiego Centrum Badań (EIT+). Dzięki działaniom Prezydenta Wrocławia oraz środowiska naukowego Rząd RP uznał cztery projekty EIT+ za strategiczne i wpisał je na listę indykatywną Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektów wynosi 220 milionów EURO, z czego kwota dofinansowania ze środków pomocowych to 189 milionów EURO. Wkład własny, zgodnie z podpisanymi 22 października 2007r. umowami przedwstępnymi, zapewni Państwo Polskie. Rząd Polski zakwalifikował projekty realizowane przez Wrocławskiego Centrum Badań (EIT+) do programu pomocowego wspólnot europejskich JASPERS, w ramach, którego przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego świadczą usługi konsultingowe zespołom pracującym nad szczególnie ważnymi dla kraju projektami współfinansowanymi z funduszy UE. Warunkiem skutecznego uczestnictwa w konkursie o wspólnotę wiedzy i innowacji EIT jest określenie specjalizacji naukowej Wrocławia. Jednocześnie jest to proces o dużym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki wrocławskiej, w szczególności w segmentach opartych na wiedzy. Rozmowy dotyczące naukowej specjalności wrocławskiej stanowiły element prac grupy środowiskowej EIT+ i były skoordynowane z postępem prac nad projektami badawczymi i infrastrukturalnymi docelowo związanymi z działalnością Wrocławskiego Centrum Badań (EIT+). W rozmowach uczestniczyli: grupa środowiskowa EIT+ koordynowana przez Miasto Wrocław a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punktem odniesienia dla dyskusji na 14

11 temat specjalizacji naukowej wrocławskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji były cztery obszary specjalizacyjne programu EIT+: informatyka i technologie telekomunikacyjne; biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne; nanotechnologie i zaawansowane materiały; badania podstawowe w wybranych dziedzinach (matematyka, fizyka, chemia). Przedstawiciele wrocławskiej grupy środowiskowej EIT+ uczestniczyli w spotkaniach grupy roboczej ad hoc powołanej przez niemiecką Prezydencję do pracy nad projektem rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instytutu Innowacji i Technologii. W pierwszej połowie 2007r. temat naukowej specjalności wrocławskiej dyskutowany był podczas spotkań komitetu strategicznego EIT+. W czerwcu 2007r. odbyły się we Wrocławiu warsztaty poświęcone tematyce EIT. W roku 2007 skupiono się na dwóch potencjalnych lokalizacjach dla siedziby Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii spośród 7 lokalizacji przedstawionych w roku 2005 (Kampus Pracze Odrzańskie, Zamek w Leśnicy). Starania o siedzibę EIT były ściśle związane z implementacją projektów pakietu EIT+. Działania promocyjne podejmowane były odpowiednio do stanu prac nad projektem EIT w instytucjach europejskich w Radzie Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim. Wydarzenia promocyjne związane były z promocją marki EIT+, jako konkretnej inicjatywy opierającej się na misji planowanego EIT (w szczególności Kampus Pracze Odrzańskie). Najważniejsze wydarzenia promocyjne w 2007r.: 21 lutego - podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Prezydentem Wrocławia, przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola, KGHM Polska Miedź, 8 marca - wystąpienie Prezydenta Wrocławia na konferencji Regiony na rzecz Zmian Gospodarczych w Brukseli, 15 czerwca - międzynarodowy warsztat poświęcony EIT, 5-6 lipca - spotkanie Rady Gubernatorów Joint Research Centre (główny organizator: Komisja Europejska, wsparcie logistyczne: Biuro Prezydenta), października - Konferencja European University Association (główny organizator: Politechnika Wrocławska), spotkanie z Dyrektor Generalną ds. Edukacji w Komisji Europejskiej Odille Quentin, września - wydarzenie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu. uruchomienie strony internetowej KOLEGIUM PREZYDENTA Odbyły się 82 spotkania Kolegium poświęcone bieżącym zadaniom realizowanym przez Miasto. Kolegium obradowało w dwóch zespołach tematycznych. Poza zespołem omawiającym zagadnienia natury ogólnej, pracował także zespół Kolegium ds. planistycznych. Wśród omawianych tematów wyróżnić można następujące projekty: wdrożenie i obsługa systemu karty miejskiej, budowa Bramy Trzeciego Tysiąclecia, budowa nowego zespołu cmentarnego przy ul. Avicenny, rewitalizacja nabrzeży Odry, 15

12 Zintegrowany System Transportu Szynowego, budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, organizacja EIT+, EURO FUNKCJONOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Realizacją zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania kierował Pełnomocnik Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania zrealizowane w 2007r.: luty warsztaty dla Audytorów wewnętrznych z normy PN-EN ISO 9001:2004, marzec przegląd środowiskowy zawierający ocenę stanu formalnoprawnego, dane dotyczące emisji do powietrza i gleby zanieczyszczeń, sposób postępowania z odpadami oraz informację o uiszczaniu opłat środowiskowych przez Urząd Miejski Wrocławia, kwiecień: opracowanie projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (procedury systemowe, polityka, aspekty środowiskowe), opracowanie i złożenie wniosku w konkursie Dolnośląska Nagroda Jakości; 16 maja finał V edycji Dolnośląskiej Nagrody Jakości nagroda w kategorii organizacji sektora usług publicznych, maj - czerwiec uzgodnienie treści procedur bhp i środowiskowych z właścicielami procesów oraz grupami zainteresowanymi (np. związki zawodowe, Społeczna Inspekcja Pracy) oraz zatwierdzenie dokumentów, czerwiec szkolenia na Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2005 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N-18001:2004. Uczestnicy byli wyłonieni w drodze naboru ogłoszonego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, czerwca II Konferencja Jakości w Urzędzie Miejskim Wrocławia, szkolenia dla osób zaangażowanych w prace nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Urzędzie Miejskim Wrocławia, lipiec: sesja warsztatowa KAIZEN dla Kierownictwa Urzędu oraz Koordynatorów, koniec prac wdrożeniowych nad rozszerzeniem Systemu Zarządzania Jakością poprzez zintegrowanie istniejącego systemu z wymogami norm ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe i PN-N 18001:2004 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy; sierpień wrzesień Audyty wewnętrzne (obejmujące wszystkie zidentyfikowane i opisane procesy w Urzędzie Miejskim Wrocławia), wrzesień aktualizacja dokumentacji systemowej, 11 października przegląd zarządzania, na którym ustalono adekwatność polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stopień realizacji celów oraz działania doskonalące na 2008 rok, października - Audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, października III Konferencja Jakości w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Szkolenia dla osób zaangażowanych w prace nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania w Urzędzie, 5 listopada przyznanie Urzędowi Miejskiemu Wrocławia Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie świadczenia i koordynacji 16

13 usług publicznych wynikających z zadań Miasta, przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego zrealizowano następujące zadania: w zakresie monitorowania występujących zagrożeń i prognozowania rozwoju sytuacji oraz podejmowania działań ratowniczych wobec mieszkańców: dyspozytorzy służb miejskich przyjęli i podjęli do realizacji zgłoszeń związanych z przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem na terenie Wrocławia oraz interwencji dotyczących zadysponowania sprzętu technicznego do usuwania pojazdów po wypadkach lub zaparkowanych w niedozwolonych miejscach, dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjęli zgłoszeń od mieszkańców Wrocławia dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia, dyspozytorzy Centrum Kierowania Straży Miejskiej przyjęli zgłoszeń od mieszkańców Wrocławia dotyczących zakłócenia porządku publicznego; w zakresie opracowywania i aktualizowania planów reagowania kryzysowego: zaktualizowano Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią wraz z danymi ujętymi w załącznikach, które co pół roku przesyłano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzono bieżącą aktualizację bazy danych obejmujących zabezpieczenia powodziowe, w tym szczególnie dotyczące pozyskiwania materiałów niezbędnych w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej, przeprowadzano bieżącą aktualizację Planu Reagowania Kryzysowego, zaktualizowano bazę danych dotyczącą zabezpieczenia działań w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze Miasta, uczestnictwo w opracowaniu procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oraz przygotowanie do audytu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowano zasady prowadzenia ewakuacji z budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia w przypadku zagrożeń; w zakresie nadzoru nad zabezpieczeniem Miasta na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych umożliwiającym zachowanie ciągłości funkcjonowania jego struktur: zaktualizowano procedury działania na wypadek wystąpienia zagrożenia wirusem ptasiej grypy, opracowanych w 2006r. w związku z pojawieniem się ognisk choroby na terenie Polski w 2007r., zakupiono sprzęt i materiały uzupełniające magazyny przeciwpowodziowe, zakupiono sprzęt elektroniczny niezbędny do zabezpieczenia działań Centrum Zarządzania Kryzysowego, zrealizowano ostatni etap tworzenia sieci monitoringu Wrocławskiego Węzła Wodnego poprzez zainstalowanie 4 nowych stacji telemetrycznych na dopływach rzeki Odry w miejscowościach: Ślęza, Siechnice, Wilczyce oraz na osiedlu Jarnołtów; Łącznie w systemie funkcjonuje 20 stacji telemetrycznych; 17

14 w zakresie współpracy i nadzoru w przedmiocie swojego działania z jednostkami organizacyjnymi: udział w okresowym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych organizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, udział w przeglądach technicznych urządzeń hydrotechnicznych oraz wału rozdzielczego pomiędzy Starą Odrą i Kanałem Przeciwpowodziowym - administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, udział w posiedzeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie niesienia pomocy bezdomnym w okresie niskich temperatur, udział wraz z Policją i Strażą Miejską w opracowaniu i wykonywaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji programu Bezpieczne Ferie i Wakacje 2007, udział w pracach Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry, udział w posiedzeniach komisji do spraw powypadkowych oraz w opracowaniu protokołów powypadkowych, udział w odbiorach robót konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych i ciekach w obrębie Wrocławia dofinansowywanych przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, udział w posiedzeniach różnych komisji Rady Miejskiej Wrocławia dotyczących spraw Wrocławskiego Węzła Wodnego, a w szczególności Studium Ochrony Przed Powodzią Zlewni Rzeki Bystrzycy, współpraca z Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego, opiniowanie wykonanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projektu Studium Ochrony Przed Powodzią Zlewni Rzeki Bystrzycy ; w ramach realizacji zadań Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego: opracowano plan pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, opracowano materiały do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, opracowano plan szkolenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 2007r.; w ramach realizowania polityki informacyjnej związanej z wprowadzaniem stanu klęski żywiołowej oraz sytuacjami nadzwyczajnych zagrożeń: zrealizowano procedury określone w zarządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zagrożenia wirusem ptasiej grypy, opracowano procedury działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w warunkach zagrożenia wirusem ptasiej grypy oraz zasad współdziałania z zespołem BIOHAZARD, udzielano na bieżąco konsultacji dla studentów wyższych uczelni i uczniów szkół średnich opracowujących prace magisterskie, kursowe i referaty z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia powodziowego, udział w prezentacji działalności firmy TRRIO zajmującej się problematyką dotyczącą spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, udział w krajowym szkoleniu Ochrona Przed Powodzią organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Szczyrk września 2007r., przeprowadzono pokaz i omówiono zasady działania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego dla uczniów szkół Wrocławia, 18

15 udział w konferencji naukowej 60 lat działalności Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rzecz gospodarki wodnej i ochrony środowiska, udział w przygotowaniu i uczestnictwo w obchodach organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia, 10-tej rocznicy powodzi we Wrocławiu, przeprowadzono w miesiącu lipcu praktycznego szkolenia z zakresu działania przeciwpowodziowego zorganizowanego dla zgrupowania młodzieży z fundacji Jana Pawła II na terenie ośrodka szkolenia wodnego ZHP RANCHO ul. Na Grobli (1 300 uczestników), uczestnictwo w sympozjum naukowym zorganizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Szkoła Zagrożeń października 2007r. - Paszkówka k/krakowa. PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WE WROCŁAWIU Realizując główne cele Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach (przyjętego Uchwałą nr XXXI/2276/04 Rady Miejskiej Wrocławia dnia 9 grudnia 2004r.) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w roku 2007 kontynuował rozpoczęte w latach ubiegłych zadania określone w programie. Zdecydowana większość podprogramów była wykonywana bezpośrednio zgodnie z kompetencjami przez służby mundurowe (Policję, Straż Miejską, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej) oraz inne jednostki organizacyjne (Rady Osiedli, Stowarzyszenia, Fundacje itp.). W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji zrealizowano programy prewencyjne, których celem jest ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, zapobieganie patologiom społecznym, ograniczenie drobnych kradzieży w środkach komunikacji miejskiej, instytucjach publicznych, centrach handlowych, lokalach gastronomicznych. Należą do nich: "Stop kradzieżom", "STOP 24", Pomagajmy sobie wzajemnie, Karta rowerowa", Działania profilaktyczne skierowane przeciwko narkomanii, "Bezpieczna droga do szkoły", "Komisarz Lew", Taksówkarz, Twój rower Twoja własność. Realizując Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach zakupiono dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu m.in.: 2 wideoprojektory, samochody oznakowane Kia cee d 10 szt.; Dokonano niezbędnych remontów na potrzeby Komisariatów Policji na terenie Wrocławia ze środków Gminy Wrocław: Komisariat Policji Wrocław - Leśnica adaptacja budynku na potrzeby komisariatu, budowa kompleksu koszarowego Kozanów; Ponadto zorganizowano zabezpieczenie przez policjantów wrocławskich skrzyżowań i objazdów w trakcie remontów ulic i skrzyżowań oraz dróg dojazdowych do wrocławskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Zabezpieczono również imprezę sylwestrową Sylwester pod dobrą Gwiazdą organizowaną przez Urząd Miejski Wrocławia. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Wrocław przekazała środki finansowe w kwocie zł na wyposażenie kwaterunkowe, 19

16 roboty adaptacyjne oraz zakup samochodów dla potrzeb służby kandydackiej, która rozpoczęła działania od miesiąca listopada. Na potrzeby służb zakupiono trzy samochody oznakowane typu furgon marki Fiat Ducato. W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych: rozstrzygnięto III etap monitoringu szkół, Umowę z wykonawcą zawarto 12 marca 2007r., monitoringiem zostało objętych 11 placówek: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Solskiego 13 Zespół Szkół nr 11, ul. Grochowa 36/38 Gimnazjum nr 21, ul. Św.Jerzego 4 Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego 59 Zespół Szkół nr 15, ul. Chopina 9B Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21/23 Gimnazjum nr 15, ul. Jedności Narodowej 117 Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jedności Narodowej 195 Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19 Zespół Szkół nr 25, ul. Skwierzyńska 1/7 Zespół Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1 instalacja monitoringu w ww. placówkach została zakończona, koszt monitoringu w 11 szkołach wyniósł ,10 zł, w listopadzie 2007r. rozstrzygnięto IV etap monitoringu szkół, obecnie realizowany jest system monitoringu w 20 placówkach: Zespół Szkół Nr 8, ul. Piesza 1 Gimnazjum nr 13, ul. Reja 1 3 Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Zaporoska 28 Zespól Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86 Zespół Szkół nr 7, ul. Braniborska 57 Gimnazjum nr 5, ul. Pawłowa 15 Gimnazjum nr 16, ul. Jemiołowa 57, Gimnazjum nr 27, ul. Czeska 40 Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28 Szkoła Podstawowa nr 99, ul. Głubczycka 3 Lotnicze Zakłady Naukowe, ul. Kiełczowska 43 Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Gliniana 30 Gimnazjum nr 1, ul. Jelenia 7 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Grecka 59 Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28 Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2 Zespół Szkół nr 19, ul. Spółdzielcza 2 a Zespól Szkolno Przedszkolny nr 6, ul. Gałczyńskiego 8 Szkoła Podstawowa nr 98, ul. Sycowska 22 łącznie: zainstalowano 20 stanowisk nadzoru oraz 80 kamer, po 4 kamery w każdej szkole, koszt monitoringu ,44 zł, wsparto finansowo kwotą blisko zł wrocławskie szkoły, przy których funkcjonują Grupy Prewencyjnego Wsparcia (na zakup materiałów i wyposażenia). zorganizowano i przeszkolono z zakresu pracy z nieletnimi, profilaktyki uzależnień, odpowiedzialności prawnej nieletnich, warsztatów z psychologiem - członków Grup Prewencyjnego Wsparcia (w skład Grupy wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, kadry szkoły, parafii, ośrodka pomocy społecznej, zadaniem Grupy jest monitorowanie zagrożeń wśród 20

17 młodzieży oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia). Szkolenie było przeznaczone dla członków nowo powołanych Grup, odbyły się szkolenia dla członków wszystkich Grup Prewencyjnego Wsparcia dotyczące pracy z dziećmi trudnymi oraz dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożonych popełnieniem samobójstwa i w jaki sposób do niego nie dopuścić, przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Efektem szkolenia było nauczenie blisko 800 osób zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Środki przeznaczone na to zadanie to zł. W celu zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej służb ratownictwa specjalistycznego dofinansowano dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego zajmująca się poszukiwaniem osób w gruzowiskach przy pomocy psów poszukiwawczych oraz Oddział Ratownictwa Wodnego zajmujący się ratownictwem nawodnym i podwodnym. Dla jednostek tych zostały zakupione: kaski ratownicze, latarki podwodne, kamizelki ratunkowo-wypornościowe. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach zorganizowano przeprowadzenie patroli wodnych na rzece Odrze w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby utonięć. Patrole te przeprowadziło Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wszystkie poniższe organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zostały wybrane w drodze konkursu na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dzieci i młodzieży mających na celu zagospodarowanie młodym mieszkańcom Wrocławia czasu pozalekcyjnego. Zorganizowanie konkursów wynikło z potrzeby zapobiegania demoralizacji i przestępczości, pomocy psychologicznej, pomocy rodzinom w wychowaniu oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Oferty zostały wybrane w drodze głosowania przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Program Wrocławska Liga Sportowa był realizowany przez: Rzym.-Kat. Parafię pw. Ducha Świętego, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wrocławski Klub Sportowy "Kleczków" Wrocław, Uczniowski Klub Sportowym WULKAN Wrocław, Katolicki Uczniowski Klub Sportowy. W ramach konkursu profilaktyka i informacja o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchach religijnych i pseudoreligijnych dotacja została przekazana dla Klasztoru oo. Dominikanów we Wrocławiu. Program ten jest realizowany poprzez działalność Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, który gromadzi, udziela i analizuje informacje o nowych ruchach 21

18 religijnych i sektach we Wrocławiu. Środki na realizację tego programu zostały również przekazane z Wydziału Zdrowia w kwocie zł. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH W 2007r. wpłynęło 91 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Z tego 90 wniosków zostały załatwione pozytywnie, 1 negatywnie. W wyniku ich rozpatrzenia wydano: 52 zezwolenia jednorazowe, 37 zezwoleń na imprezy odbywające się według ustalonego terminarza, 1 zezwolenie roczne, 1 odmowę wydania zezwolenia, z tego: 24 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy sportowej, 9 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy rozrywkowej, 31 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy artystycznej, 24 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy artystyczno-rozrywkowej, 2 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy artystyczno-sportowej, 1 odmowa wydania zezwolenia na imprezę sportową. Ponadto odbyło się 11 imprez masowych kwalifikowanych przez Policję, jako imprezy o podwyższonym ryzyku (były to mecze piłki nożnej). Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzono kontrolę 66 imprez masowych. Kontrolą objęto: liczebność, uprawnienia, oznakowanie, wyposażenie i rozmieszczenie służby porządkowej, organizację zabezpieczenia i ewakuacji wynikającą z planu graficznego, umieszczenie regulaminu imprezy i regulaminu obiektu, funkcjonowanie monitoringu, spełnienie warunków wynikających z opinii organów o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli: zmniejszona liczba pracowników służb porządkowych w stosunku do liczby uczestników imprezy, brak jednolitego umundurowania służb porządkowych, 22

19 brak wywieszonego regulaminu imprezy (jak wynikało ze złożonego wniosku), zmiana kierownika ds. bezpieczeństwa, brak zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla członków służb porządkowych, brak oznaczenia hydrantów w obiekcie, zastawione wyjścia ewakuacyjne, brak prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych. Stwierdzone odstępstwa nie powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników imprezy, dlatego nie było przypadku jej przerwania. Do najbardziej spektakularnych i skupiających największą liczbę widzów przedsięwzięć w 2007r. należały: Koncert XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zawody żużlowe, mecze piłki nożnej z udziałem drużyny Śląsk Wrocław, mecze koszykówki z udziałem drużyny Śląsk Wrocław, Maraton Wrocław, Spektakle operowe Napój miłosny oraz Borys Godunow, 42. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Koncerty Piotra Rubika pn. Psałterz Wrześniowy oraz Najsłynniejsze Jego Oratoria, SENSATION WHITE 2007 impreza rozrywkowa, Koncerty w ramach Festiwalu Wyszehradzkiego m.in.: Koncert Marianne Faithfull, Paco de Lucia, Gentleman, Hey, Coma, Wrocław NON STOP, ONE LOVE SOUND FEST 2007 festiwal muzyki etno i reggae, Sylwester W roku 2007 bardzo wysoko należy ocenić współpracę z niżej wymienionymi organami, zaangażowanymi w procedurę administracyjną, w omawianym zakresie: 23

20 Komendą Miejską Policji we Wrocławiu, Wydział Prewencji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu, Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu. Na bieżąco omawiano zaistniałe problemy i wymieniano poglądy. Przeprowadzono spotkania z wyżej wymienionymi jednostkami. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. otrzymano 158 zawiadomień o organizacji imprez nie podlegających rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Udzielono organizatorom imprez ok. 120 informacji o przepisach dotyczących imprez masowych oraz informacji o stawianych przez Miasto Wrocław warunkach bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy organizowaniu imprez skupiających znaczną liczbę uczestników, a nie podlegających rygorom ww. ustawy. SPRAWY OBRONNE Realizując główne zadania wynikające z,,rocznego planu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dziale Spraw Obronnych główny wysiłek skierowano na: prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem poboru i rejestracji przedpoborowych, aktualizację dokumentacji akcji kurierskiej, prowadzenie spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych, aktualizację Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowanie dokumentacji Stałego Dyżuru Prezydenta Wrocławia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny. Opracowano Regulamin organizacyjny funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny oraz przeprowadzono aktualizację Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W tym celu zarządzeniem Prezydenta Wrocławia powołano zespół ds. opracowania ww. regulaminu, który w minionym roku odbył swoje kolejne posiedzenie. Ponadto, zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań obronnych na 2007 rok opracowano dokumentację Stałego Dyżuru Prezydenta Wrocławia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny oraz rozpoczęto pracę w zakresie opracowania dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS (PK) z uwzględnieniem potrzeb przygotowania zespołów i osób przewidywanych do realizacji zadań cywilno-wojskowych (Civil - Military Cooperation CIMIC), uruchomianych przez właściwych dowódców NATO w rejonie Wrocławia. POBÓR DO WOJSKA Przygotowano i przeprowadzono pobór rocznika 1988 dla Miasta Wrocławia. W roku sprawozdawczym we Wrocławiu działały trzy Powiatowe Komisje Lekarskie. W celu ich prawidłowego działania na okres od 05 lutego do 06 kwietnia 2007r.: użyczono pomieszczenia w placówkach kulturalnych, 24

21 zabezpieczono składy lekarzy i średniego personelu medycznego, zawarto umowy z wybranymi przychodniami lekarskimi na wykonanie badań specjalistycznych kierowanym poborowym. W 2007 roku wezwano poborowych, z czego zgłosiło się poborowych z rocznika podstawowego oraz wezwano 844 poborowych roczników starszych, a zgłosiło się 344. Wszyscy otrzymali orzeczenie o zdolności do służby wojskowej, a zgłaszający się po raz pierwszy książeczkę wojskową. Przebadano również 58 kobiet. Na badania specjalistyczne skierowano 290 poborowych. Skierowano 316 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję, z czego doprowadzono 106 poborowych. W pozostałych przypadkach sporządzono notatki podające przyczyny nie zgłoszenia się poborowych. Od orzeczenia Powiatowej Komisji odwołanie złożyło 25 poborowych. Sporządzono 63 wnioski o wymeldowanie decyzją administracyjną, wykorzystując notatki sporządzone przez Policje informujące o stałym pobycie za granicą. Zgodnie z planem w II półroczu 2007 roku przygotowano i przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika Wezwano przedpoborowych. Zgłosiło się i otrzymało potwierdzenie Sporządzono 260 wniosków o przymusowe doprowadzenie, z czego Policja zrealizowała 56 doprowadzeń, a w stosunku do pozostałych przedpoborowych doprowadzający przedłożyli notatki służbowe. Po zakończeniu rejestracji i poboru dokonano aktualizacji rejestrów poszukiwanych. W roku sprawozdawczym przygotowano i wydano 28 decyzji o uznanie poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, 38 decyzji o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz 8 postanowień o przymusowe doprowadzenie poborowego do jednostki wojskowej. Pracownicy działu spraw obronnych, a także pracownicy wojskowych komend uzupełnień wykazali się dużym zaangażowaniem w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY Realizowano na bieżąco zadania związane z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych, oraz jednostek organizacyjnych Wrocławia wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa. W 2007 roku wydano decyzji administracyjnych, w tym: nakładające świadczenia rzeczowe 108, nakładające świadczenia osobiste 779, nakładające świadczenia na nieruchomości 1, uchylające świadczenia rzeczowe 143, uchylające świadczenia na nieruchomości 2, uchylające świadczenia osobiste 431, zmieniające świadczenia rzeczowe 3. Od żadnej z ww. decyzji nie wniesiono odwołania. W ramach aktualizacji dokumentacji związanej z Akcją Kurierską nałożono na pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia 504 decyzje osobiste z 25

22 przeznaczeniem osób do funkcji kuriera. W większości wydziałów Urzędu przedsięwzięcie to zostało przyjęte z akceptacją i zrozumieniem przez pracowników. Realizację zadań z zakresu oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stosownie do zgłoszonych wniosków i własnych potrzeb były przedmiotem świadczeń rzeczowych, prowadzono zgodnie z Planem oględzin środków transportowych i maszyn wydzielanych na potrzeby Sił Zbrojnych z terenu administrowanego przez Wojskowe Komendy Uzupełnień w 2007 r. W 2007 roku w 8 przedsiębiorstwach, jednostkach organizacyjnych Wrocławia przeprowadzono oględziny nieruchomości i rzeczy ruchomych. W oględzinach uczestniczyli przedstawiciele wojskowych komend uzupełnień oraz przedstawiciele jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Większość kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców akceptuje i widzi potrzebę realizacji zadań obronnych, w tym wykonywania świadczeń na rzecz obrony Państwa. Na uwagę zasługuje Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A. Jednostki te sprawy obronne traktują, jako element niezbędny i korzystny dla firmy, który może pełnić ważną rolę w sytuacjach związanych z powstaniem różnego rodzaju zagrożeń. Współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień układa się bez większych zastrzeżeń. Szkolenie obronne realizowane było zgodnie z opracowanym Planem szkolenia obronnego na 2007 rok. Prowadzone było w grupie pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia, którym powierzono prowadzenie spraw obronnych (6 godzin szkoleniowych - uczestniczyło 43 osoby). Oprócz tematyki dotyczącej spraw obronnych uwzględniono tematykę dotyczącą akcji kurierskiej organizowanej przez Prezydenta Wrocławia na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na wypadek wojny. Właściwy dobór tematów, dobry poziom prowadzonych zajęć oraz wyrozumiałe podejście uczestników szkolenia pozwoliło na osiągnięcie założonych celów szkoleniowych. OBRONA CYWILNA Realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w instytucjach, przedsiębiorstwach, jednostkach organizacyjnych i społecznych Wrocławia sprawdzono zgodnie z rocznym planem kontroli. W 2007 roku na zaplanowanych 46 kontroli, zrealizowano 40, od 6 odstąpiono z powodu upadłości i przekształceń własnościowych w zakładach pracy. Przeprowadzone kontrole wykazały wiele pozytywnych zmian w realizacji zadań obrony cywilnej: akceptację przez pracodawców potrzeb związanych z ochroną ludności, tworzenie zakładowych formacji obrony cywilnej spełniających ważną rolę w sytuacjach związanych z reagowaniem na różnego rodzaju zagrożenia, szkoleniem pracowników z powszechnej samoobrony ludności. W ramach szkolenia z obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności we Wrocławiu zostało przeszkolonych ponad 10 tys. osób. Występują jednak zakłady pracy, których kierownictwo w ogóle nie realizuje zadań obrony cywilnej i unikają tej działalności. Do prowadzenia ww. spraw wyznaczane są osoby przypadkowe bez przygotowania, często nie znające prowadzonej problematyki. 26

23 Magazyny przeciwpowodziowe i sprzętu obrony cywilnej utrzymywane są w 6 obiektach na terenie Wrocławia: ul. Ruska 46 c, ul. Igielna 7, ul. Strzegomska 180, ul. Trzebnicka 180, ul. Swojczycka 118, ul. Dembowskiego 73. Kontrolę przechowywania i utrzymania sprzętu obrony cywilnej przeprowadzono w 27 zakładach i instytucjach Wrocławia. W większości sprzęt przechowywany jest w dobrych warunkach. Pracownicy działu obrony cywilnej uczestniczyli: w inwentaryzacji sprzętu w 94 zakładach pracy i instytucjach oraz w magazynach Wydziału, w komisjach wybrakowania sprzętu w 73 instytucjach i zakładach pracy. Uzupełniono sprzęt w 18 instytucjach i zakładach pracy a zredukowano w 19. Wybrakowany sprzęt przekazano do magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jego utylizacji. Część sprzętu wybrakowanego przekazano dla celów szkoleniowych: Regionalnemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej, ul. Weigla 12, Przedsiębiorstwu PREBEX Sp. z o.o. ul. św. Antoniego 21, Udzielono 67 konsultacji w zakresie konserwacji, przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji i prowadzenia dokumentacji materiałowej sprzętu obrony cywilnej w zakładach pracy. Wdrożono specjalistyczny program MAKSUS OC do prowadzenia Ewidencji Sprzętu Obrony Cywilnej, Systemów Alarmowych, Budowli Ochronnych i Formacji Obrony Cywilnej. Na podstawie Planu ochrony zabytków Wrocławia na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych przeprowadzono 33 kontrole w zakresie ochrony zabytków w jednostkach organizacyjnych Wrocławia. Kontrolami objęto: wrocławskie muzea 9, szkoły wyższe 7, banki 2, biblioteki 3, inne 12. Zatwierdzono 15 planów ochrony zabytków jednostek organizacyjnych. Dokonano przeglądu i weryfikacji 3 punktów zabiegów specjalnych w następujących zakładach pracy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. FagorMastercook S.A. Fabryka Automatów Tokarskich S.A. W ramach kolejnego etapu modernizacji powszechnego systemu ostrzegania o zagrożeniach wykonano dokumentację do zamówienia publicznego na Dostawę dźwiękowego i fonicznego systemu ostrzegania o zagrożeniach i stanach kryzysowych. Zmodernizowano kolejne 4 syreny alarmowe (wymiana syren na system foniczno-dźwiękowy) w następujących punktach Wrocławia: 27

24 ul. Parkowa ul. Grabiszyńska 6 ul. Kościuszki 84 pl. Św. Macieja 21. W 2007r. w budowlach ochronnych: przeprowadzono 65 kontroli interwencyjnych, przeprowadzono 12 kontroli budowli ochronnych w zakładach pracy i instytucjach, przeprowadzono 24 oględzin obiektów przeznaczonych do użyczenia lub dzierżawy (z potencjalnymi oferentami), przeprowadzono 22 kontrole budowli ochronnych będących w dzierżawie i użyczeniu, przeprowadzono 48 wizji lokalnych oraz ocen stanów technicznych obiektów, udzielono 148 informacji i konsultacji dotyczących budowli ochronnych. zdjęto 23 budowle ze stanu ze względu na zły stan techniczny, wydzierżawiono 9 budowli ochronnych (zawarto 14 umów najmu oraz 7 umów na bezumowne korzystanie) co przyniosło 240 tys. zł dochodu do budżetu Gminy, użyczono 4 budowle ochronne, przeprowadzono 4 procedury przetargowe na remont dachu budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2 i wyłoniono wykonawcę jest to I etap remontu całego obiektu, przewidzianego w przyszłości jako magazyn sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej. Następne etapy remontu obiektu (elewacja oraz pomieszczenia wewnętrzne) przewidziane są na lata OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dział ochrony przeciwpożarowej zrealizował w roku 2007 następujące zadania: w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w obiektach Gminy Wrocław; Kontrole Plan Wykonanie Obiekty użyteczności publicznej Budynki mieszkalne 1 1 Lasy komunalne 1 0 Zrealizowano zaplanowaną ilość kontroli obiektów własnych gminy skupiając się na tych, w których w myśl rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. oraz z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 80 poz.563 z 2006r.) mogły wystąpić warunki stanowiące podstawę do uznania użytkowanych budynków istniejących za zagrażające życiu ludzi i tych, w których realizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich. 28

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych... 69 Departament Obsługi i Administracji... 81

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo