w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo..."

Transkrypt

1 Przysz³oœæ radia FAN wywo³a³a najwiêksze emocje podczas obrad knurowskiej Rady Miasta. Po emocjonuj¹cej dyskusji wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê na zbycie nawet ca³oœci udzia³ów prowadz¹cej stacjê spó³ki Media Lokalne. Knurowscy biegacze wziêli udzia³ w najstarszym pó³maratonie i maratonie w Europie. Walka z kilometrami i w³asnymi mo liwoœciami odby³a siê w s³owackich Koszycach, gdzie zorganizowano 83. Maraton Pokoju. W sobotê cz³onkowie Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych im. ks. Dzier ona obchodzili Dzieñ - Dzia³kowca. Kiedyœ to W tu tym by³o roku fajnie: na radosne mo na œwiêto by³o dzia³kowców rybkê z³owiæ i cieniem wypocz¹æ k³ad¹ siê wspominaj¹ ich problemy dobre sejmowy lata projekt dla stawu likwidacji ROD i groÿba utraty drogi przy ogrodzie nr 5 w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy przy ul. Jêczmiennej w zwi¹zku zabudow¹ domków POD Irys. Teraz to ju nie to samo... jednorodzinnych. Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 1

2 aktualnoœci foto: Odnawiane ulice Wre robota na ulicach Krasickiego i Reymonta. Zostanie po³o ona nowa nawierzchnia drogi wykonana z kostki brukowej, a tak e zbudowane nowe chodniki i miejsca postojowe. Czêœciowo bêdzie przebudowana kanalizacja. - Poprzednia droga oraz chodniki pozostawia³y wiele do yczenia. Nierównoœci powodowa³y, e ³atwo siê by³o potkn¹æ, a dziurawe ulice sprawia³y niema³o k³opotów kierowcom mówi Mieczys³aw Czyrt z Knurowa, który nie ukrywa zadowolenia z faktu, e wreszcie siê to zmieni. Prace na Krasickiego i Reymonta maj¹ wed³ug planu potrwaæ do koñca listopada. Ich koszt wynosi oko³o 38 tys. z³. Nowe schody Lokatorsko-W³asnoœciowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa wyprzedza zimê i ju odnawia stopnie schodów wejœciowych do bloków przy ulicach Kosmonautów i Sobieskiego. Lastrikowe schody s¹ wymieniane na ceramiczne. Wed³ug inwestora, nie bêd¹, jak te stare, zim¹ stwarzaæ zagro enia. ZAPROSZENIE Zjazd WOPR foto: Dnia 20 paÿdziernika o godz , w siedzibie NOT u (obok Dyrekcji KWK Knurów) przy ul. Dworcowej 1, odbêdzie siê VII Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddzia³u Miejskiego WOPR. Nocne straty Ubieg³a niedziela nie by³a szczêœliwa dla pewnej knurowianki. O godzinie 2.30, z lokalu przy ul. Kapelanów Wojskowych nieznany sprawca skrad³ jej torebkê z telefonem komórkowym. Poszkodowana wyceni³a swoj¹ stratê na 210 z³. Foto: Czerner Knurów park przy ul. Szpitalnej. Darmowe konsultacje W ka dy poniedzia³ek uczniowie knurowskich gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych mog¹ uczestniczyæ w bezp³atnych konsultacjach z matematyki, biologii i chemii. Zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym mieszcz¹cym siê przy ul. Michalskiego 27. Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje mo liwoœæ zorganizowania konsultacji z jêzyka polskiego ( ), fizyki ( ) oraz historii ( ). mch Foto: Czerner Trwa polowanie dziennikarzy Przegl¹du Lokalnego. Co tydzieñ publikujemy zdjêcia osób z³apanych przez nas w obiektyw. Spoœród nich wybieramy jedn¹, która po zg³oszeniu siê do redakcji, otrzyma KUPON na poczêstunek dla dwóch osób w CAFE-KLUBIE CAMELOT (Knurów, ul. Witosa 25). Zapraszamy. mike ZAPROSZENIE Zdrowo i ekologicznie Ju po raz jedenasty odbêdzie siê Gliwicki Kiermasz Ekologiczny. Organizatorzy wystawy zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych 15 paÿdziernika miêdzy godzin¹ a do holu Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej, przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach. Wystawcy z ca³ej Polski zaprezentuj¹ ywnoœæ oraz inne produkty ekologiczne. Bêdzie mo na tak e skorzystaæ z oferty eko agroturystycznej. Na wszystkich uczestników czekaj¹ tak e liczne konkursy z nagrodami. Cena nieuwagi W ubieg³¹ sobotê, nieznany sprawca skrad³ z nie zamkniêtego mieszkania przy ul. Batorego torebkê i telefon komórkowy. Starty wyceniono na 650 z³otych. Foto: Niezwyk³¹ pomys³owoœci¹ wykaza³ siê kierowca poloneza. W czasach, gdy ceny benzyny s¹ bardzo wysokie, jedynym sposobem na tani¹ i ekonomiczn¹ jazdê jest uprzejmoœæ innych... PANIÓWKI Skradzione BMW W ubieg³y czwartek nieznany sprawca skrad³ z ul. Gliwickiej w Paniówkach BMW na niemieckich numerach rejestracyjnych. Poszkodowana obywatelka Niemiec straty wyceni³a na 70 tys. z³otych. Znik³ olej 7 paÿdziernika nieznany sprawca przeci¹³ kraty i wybi³ szybê w drzwiach pomieszczeñ magazynowych przy ul. Witosa, sk¹d skrad³ kilkadziesi¹t butelek z olejem silnikowym. Straty oszacowano na 17 tys. z³otych. Kradzie mia³a miejsce w bia³y dzieñ, o godz Bêdzie autobus Na mieœcie pojawi³a siê plotka, e autobus linii 194 kursuj¹cy miêdzy Gliwicami, a Czerwionk¹-Leszczyny ma mieæ skrócon¹ trasê. Wed³ug niej, autobus mia³ w ogóle nie docieraæ do Czerwionki. KZK GOP twierdzi, e ta informacja nie ma nic wspólnego z prawd¹. - Pierwsze s³yszê, ebyœmy mieli skróciæ tê trasê zapewnia Pawe³ Wieczorek z dzia³u prasowego KZK GOP w Katowicach. Kiedy dokonujemy jakichœ zmian w rozk³adach jazdy, zawsze najpierw obwieszczamy to na oficjalnej stronie internetowej Nie zapomnij 14.X. Dzieñ Nauczyciela 16.X. Œwiatowy Dzieñ ywnoœci 18.X. Dzieñ Poczty Polskiej - Dzieñ ¹cznoœci ZAPROSZENIE Wspomnienie Papie a W niedzielê, 15 paÿdziernika, o godz na lotnisku Gliwickiego Areoklubu zostanie odprawiona msza œwiêta pod przewodnictwem biskupa gliwickiego Gerarda Kusza. Podczas nabo eñstwa zostanie ods³oniêty i poœwiêcony kamieñ upamiêtniaj¹cy wizytê w 1999 roku w Gliwicach S³ugi Bo ego Jana Paw³a II. PóŸniej, o godzinie w Centrum Edukacyjnym im. Jana Paw³a II otwarta zostanie wystawa Bli ej Sacrum, gdzie wystawione bêd¹ prace plastyczne poœwiecone Papie owi Polakowi. W ramach wernisa u odbêdzie siê koncert pod tytu³em Jej serce Maryja, w wykonaniu Doroty Zazi¹b³o i Witka Wilka. Portal katolicki dla wierz¹cych, w¹tpi¹cych i poszukuj¹cych. Zawiera bazê homilii, kazañ i komentarzy liturgicznych. Niedzielna msza on line? Teraz to mo liwe. W internetowej czytelni znajdziecie wiele ciekawych artyku- ³ów. Polecamy tak e forum internetowe, gdzie merytorycznym dyskusjom nie ma koñca. foto: Doceniony prezes foto: MSP-2 9 paÿdziernika 2006 roku w Sali Marmurowej Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom oœwiaty oraz ludziom zas³u onym dla oœwiaty. Wœród nich, na wniosek Teresy Bochenek, dyrektora knurowskiej Miejskiej Szko³y Podstawowej nr 2 znalaz³ siê prezes knurowskiej firmy Albud Zbigniew Owczarek. Medal zosta³ mu przyznany za wk³ad finansowy w doposa enie MSP-2 i wykonane prace remontowe. M. Kêdzierski MAM PYTANIE foto: Czerner Co s¹dzisz o pomyœle wprowadzenia kary œmierci dla pedofilów morderców? Jacek Pura z Knurowa: Ogólnie jestem przeciwnikiem kary œmierci, bo uwa am, e cz³owiek nie powinien decydowaæ o czyimœ yciu. Ale z drugiej strony sam mam dziecko i nie wiem co bym zrobi³, gdyby mu siê coœ sta³o. Dlatego w przypadku pedofilów morderców ju do koñca... nie jestem przeciwnikiem takiej kary. Choæ mo e lepiej by³oby, gdyby takiego cz³owieka po prostu trzymano w odosobnieniu. Powinno siê te wczeœniej wykrywaæ takie osoby i poddawaæ je leczeniu. TrzeŸwy umys³? W ubieg³¹ niedzielê o godz , do posterunku Stra y Miejskiej w Knurowie przysz³a nietrzeÿwa kobieta wraz z pó³torarocznym dzieckiem, która oznajmi³a, e nie jest w stanie zapewniæ mu odpowiedniej opieki. Na miejsce wezwano pogotowie, które przewioz³o malca do Domu Ma³ego Dziecka w Gliwicach. Matkê przewieziono do Komisariatu Policji w Knurowie, gdzie poddano j¹ badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu. Z wynikiem 1,5 promila przewieziono j¹ do Izby WytrzeŸwieñ w Gliwicach. Dalsze czynnoœci w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie. 2 Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

3 ROZMOWA Basenowe plotki P³ywalniê ju po cichu otwarto! K¹pie siê ju tam elita! Zje d alnia nie bêdzie wcale dzia³aæ! Jest za p³ytko!... Te i jeszcze wiêcej dziwnych historyjek kr¹ y po Knurowie w sprawie nowo otwieranej p³ywalni krytej przy ul. Szpitalnej 23. Postanowiliœmy o nich porozmawiaæ z Piotrem Surówk¹, dyrektorem Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. foto: Kêdzierski Pawe³ : - Podobno basen otwarto ju 5 paÿdziernika... Piotr Surówka: - Nieprawda. Nie wiem sk¹d w Knurowie wziê³y siê takie informacje. Uroczyste otwarcie z udzia³em zaproszonych goœci, w³adz miasta, radnych oraz wykonawców, po³¹czone z przekazaniem obiektu miastu nast¹pi 20 paÿdziernika. Jeœli chodzi o udostêpnienie p³ywalni mieszkañcom, to planowane jest ono na 23 paÿdziernika. - Pojawiaj¹ siê równie g³osy, e basen jest ju wype³niony wod¹ i mo na w nim zobaczyæ k¹pi¹cych siê ludzi po znajomoœci. - Basen jest nape³niony wod¹ od po³owy wrzeœnia, gdy testujemy w ten sposób wszystkie urz¹dzenia. Te prace trwaj¹ nadal. Jeœli chodzi o osoby k¹pi¹ce siê, to pragnê uspokoiæ, e s¹ to testerzy, którzy sprawdzaj¹ nieckê basenow¹ oraz stwarzaj¹ sytuacje symulacyjne. - A co z obiecywan¹ zje d alni¹? - Oczywiœcie jest i dzia³a. Nie mo- emy sobie pozwoliæ na wy³¹czenie z oferty najwiêkszej atrakcji. Chcê jednak zaznaczyæ, e zje d alnia nie wpada bezpoœrednio do basenu, tylko do hamowni, co jest zgodne z normami bezpieczeñstwa. Zreszt¹ zde d alnia to nie jedyna atrakcja basenu. Jest jeszcze sauna, jacuzzi, brodzik... - Jaka jest g³êbokoœæ basenu? - Od 1,10 m do 1,80 m, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami budowy nowych p³ywalni. Spokojnie da siê pop³ywaæ. Basen na pewno nie jest za p³ytki. - Jakie atrakcje przygotowano dla knurowian 23 paÿdziernika, w dniu otwarcia? Kradzione nie tuczy Stra nicy miejscy z³apali w ubieg³y wtorek z³odziei, którzy kradli z samochodów tablice rejestracyjne i znaczki firmowe. Przestêpcy wpadli dziêki informacji mieszkañca, który z okna mieszkania wdzia³ w nocy, jak mê czyÿni odkrêcaj¹ tablice rejestracyjne z jego auta. Po przybyciu patrolu stra y miejskiej z³odzieje zbiegli do klatki schodowej jednego z bloków przy ul. Sikorskiego. Tam zostali schwytani. Mieli przy sobie parê znaczków firmowych pojazdów, które wyrwali. Schwytani niemal na gor¹cym uczynku spokornieli i wskazali funkcjonariuszom gdzie ukryli tablice rejestracyjne. Psy atakuj¹ foto: MOSiR - Na osiedlu Wojska Polskiego I biega luzem mnóstwo psów bez kagañców. S¹ one zagro eniem. Te wielkie psy rzucaj¹ siê na ma³e kotki, które dokarmiaj¹ mieszkañcy okolicznych bloków. Ostatnio widzia³am jak pies zmaltretowa³ je a, szarpa³ go. Krzycza³am z okna i w koñcu go puœci³, ale nie wiem czy je prze y³. W³aœciciele w ogóle nie reaguj¹ na upomnienia. Sytuacja ci¹gle siê powtarza. Knurowianka Andrzej Daroñ, komendant Stra y Miejskiej: - W³aœciciel psa ma obowi¹zek sprawowaæ opiekê nad zwierzêciem tak, by nie wyrz¹dzi- ³o nikomu krzywdy. Pies musi byæ na smyczy i mieæ kaganiec. Nieprzestrzeganie tego przepisu podlega karze wysokoœæ mandatu wynosi 200 z³otych. mch - Przez pierwsze trzy dni, ka dy klient bêdzie móg³ w ci¹gu darmowej godziny skorzystaæ ze wszystkich atrakcji na p³ywalni, m. in: k¹pieli przy podœwietlonej niecce basenu, losowañ upominków i wielu innych. Ka da kolejna godzina u ytkowania bêdzie p³atna. Pragnê podkreœliæ, e basen maksymalnie mieœci 60 osób, dlatego zwracam siê do mieszkañców o roz³o enie odwiedzin w czasie. Pierwsze tygodnie funkcjonowania basenu pozwol¹ nam wzi¹æ pod uwagê sugestie klientów i dostosowanie oferty do ich potrzeb. W kolejnym numerze Przegl¹du Lokalnego uka e siê szczegó³owy informator, dotycz¹cy p³ywalni. Zapraszam wszystkich knurowian wraz z rodzinami i przyjació³mi na dni otwarte basenu. Mam nadziejê, e rzetelna informacja, jaka bêdzie w informatorze, a przede wszystkim osobista wizyta na obiekcie usunie wszelkie z³oœliwe plotki. Rozmawia³ Pawe³ Powrót rabusiów Raz z³apani przez stra ników miejskich z³odzieje ponownie wrócili tego samego dnia na Komisariat Policji. Za drugim razem znowu zostali z³apani w tym samym miejscu, kiedy po raz wtóry próbowali bezskutecznie ukraœæ stalowy s³up z terenu jednej z knurowskich firm. Czterech z³odziei na terenie firmy, którzy ³adowali wart 3 tys. z³ stalowy s³up na wózek zauwa y³ ochroniarz. Na jego zg³oszenie odpowiedzieli stra nicy miejscy, którzy szybko z³apali mê czyzn. Jakie by³o ich zdziwienie, kiedy po odstawieniu rabusiów na knurowski Komisariat Policji dowiedzieli siê, e póÿniej dwaj z nich znowu próbowali ukraœæ ten sam s³up! Okaza³o siê, e przestêpcy po spisaniu na komisariacie zostali zwolnieni. Dwaj z nich, zamiast jednak wracaæ do domu, wrócili na miejsce przestêpstwa. Tego by³o ju za du o. Rabusie z Knurowa trafili do aresztu w Gliwicach. Teraz o ich losie zdecyduje prokurator. aktualnoœci Zygzakiem po rondzie W sobotê, 7 paÿdziernika, Piotr K. z Knurowa nie odmówi³ sobie kielicha. Po skoñczonej libacji postanowi³ wróciæ do domu. Nie by³oby problemu, gdyby zrobi³ to grzecznie i piechot¹. Knurowianin postanowi³ jednak dotrzeæ do domu... motorowerem. Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 3 REKLAMA By³o przed 16.00, kiedy stra ników miejskich z ich siedziby wywo- ³a³ na zewn¹trz ha³as. To t³uk³ siê swoim motorowrem nietrzeÿwy Piotr K., który usi³owa³ dotrzeæ do domu. Mê czyzna by³ tak pijany, e zygzakiem jecha³ raz po ulicy, raz po chodniku. Kiedy sforsowa³ rondo i dosta³ siê na ul. Ogana, pojazd mu na szczêœcie zgas³. To pozwoli³o jednemu ze stra ników miejskich zatrzymaæ pijanego kierowcê. Niestety, mê czyzna w aden sposób nie móg³ zrozumieæ, e nie nadaje siê do dalszej jazdy. Jako argumentu u y³ si³y. Na agresjê knurowianina stra nik miejski Bogdan Tymoszek musia³ zareagowaæ chwytem obezw³adniaj¹cym wyjaœnia okolicznoœci zatrzymania Andrzej Daroñ, komendant Stra y Miejskiej w Knurowie. PóŸniej pijanym zajê³a siê policja.

4 rozmaitoœci Wymagaj¹cy patron Miejskie Gimnazjum nr 1 w Knurowie otrzyma w sobotê, 14 paÿdziernika imiê papie a Jana Paw³a II. Uroczystoœci towarzyszyæ bêdzie wystawa plastyczna Bli ej Sacrum. Miejskie Gimnazjum nr 1 przy ul. Kozie³ka w Knurowie powsta³o na pocz¹tku 1999 roku w wyniku reformy oœwiaty, która powo³a³a do ycia gimnazja. Staramy siê stworzyæ takie warunki nauki i wychowania, aby wyrobiæ u absolwenta samodzielnoœæ oraz potrzebê dalszego kszta³cenia. Stawiamy na doskonal¹c¹ siê kadrê nauczycielsk¹ i zaanga owanych rodziców, zgodnie ze s³owami Jana Paw³a II: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali zapewnia dyrektor Barbara Hankus. foto: Micha³ Kêddzierski Od³o one do jesieni Firma wykonuj¹ca remont chodnika przy ulicy Niepodleg³oœci usunê³a wiatê przystanku naprzeciw kina Casino. Pasa erowie, którzy zg³osili siê do naszej redakcji skar ¹ siê na brak schronienia. Ca³oœæ rozpocznie msza œwiêta, o godz w koœciele pw. Cyryla i Metodego. Odprawi j¹ arcybiskup Damian Zimoñ, metropolita katowicki. Podczas nabo eñstwa zostanie poœwiêcony sztandar szko³y i odbêdzie siê œlubowanie uczniów klas pierwszych. Po nabo eñstwie, oko³o pó³torej godziny póÿniej Orkiestra Dêta KWK Knurów poprowadzi uczestników uroczystoœci do naszej szko³y mówi Barbara Hankus, dyrektor MG-1. Tam ods³onimy tablicê pami¹tkow¹ i otworzymy wystawê plastyczn¹ Bli ej Sacrum, dedykowan¹ Janowi Paw- ³owi II. Serdecznie zapraszam na uroczystoœæ i zwiedzanie wystawy wszystkich mieszkañców Knurowa, która potrwa w naszej szkole do niedzieli, 22 paÿdziernika. GRZYBOBRANIE Leœne skarby - Dzieñ dobry! Proszê zobaczyæ, jaki okaz znalaz³em! rozlega³o siê czêsto ostatnimi dniami w naszej redakcji. Przychodzili do nas grzybiarze, którzy przynosili imponuj¹cych rozmiarów leœne dary. Edward Kruk, Jacek Janicki i Justyna Wowrzyk z Giera³towic oraz Ryszard Micha³owski z Knurowa mieli siê czym pochwaliæ. Temu pierwszemu, w lesie niedaleko Soœnicowic, uda³o siê znaleÿæ czerwonego kozaka, wa ¹cego 0,77 kg. Wczeœniej przywióz³ do domu okaz wa ¹cy niewiele mniej, bo 0,74 kg. Z efektów grzybobrania najbardziej zadowolony jest wnuczek pana Edwarda Adam Maciuga, który zawsze mu pomaga podczas obierania znalezionych grzybów. Jacek i Justyna przypadkiem znaleÿli podobnej wielkoœci prawdziwka œrednica kapelusza foto: Magdalena Chabowska Adam Maciuga ze znaleziskiem dziadka Gimnazjalnej Jedynce patronowaæ bêdzie Jan Pawe³ II Justyna Wowrzyk i Jacek Janicki 24 cm, waga 0,65 kg. Borowik rós³ w Trachach przy p³ocie. Knurowianin Ryszard Micha³owski bardzo lubi poza ³owieniem ryb rowerowe wyprawy na grzyby. Ostatnio znalaz³ w szczyg³owickim lesie m.in. borowika prawdziwego wa ¹cego a 0,80 kg. Pozosta³e znalezione przez niego cztery borowiki wa y³y ok. 0,50 kg. mch Ryszard Micha³owski ma szczêœcie do grzybów foto: Magdalena Chabowska foto: Magdalena Chabowska foto: - Wiata by³a w bardzo z³ym stanie technicznym. Du e zagro enie by³o zw³aszcza podczas zimy, gdy zalegaj¹cy œnieg zagra a³ stoj¹cym osobom oczekuj¹cym na autobus - wyjaœnia Barbara Zwierzyñska naczelnik wydzia³u Gospodarki Komunalnej, In- Europejskie zmagania Anna Paczka wygra³a konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i krajach cz³onkowskich, który odby³ siê w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Europiada, bo w³aœnie pod tak¹ nazw¹ odby³ siê sprawdzian z wiedzy o Unii Europejskiej zosta³ przygotowany z myœl¹ o gimnazjalistach z Knurowa. Jego uczestnicy musieli odpowiedzieæ na 90 pytañ testowych. Zwyciêzc¹ okaza³a siê Anna Paczka z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Knurowie. Drugie miejsce zaj¹³ Micha³ Kusio z MG-1, a trzecie Ewa Granieczny z MG-2. Nagrod¹ dla najlepszego znawcy UE by³ wyjazd do Brukseli ufundowany przez Gra ynê Staniszewsk¹, pos³ankê do Parlamentu Europejskiego oraz palmtop og³oszenie westycji, Restrukturyzacji i Ochrony Œrodowiska w Knurowie, który nadzorowa³ prace remontowe przy ul. Niepodleg³oœci. - Nowe wiaty bêd¹ postawione na obu przystankach autobusowych przy ul. Niepodleg³oœci do koñca paÿdziernika tego roku. ufundowany przez Andrzeja Ga³a- ewskiego, pos³a na sejm RP. - Nie spodziewa³am siê wygranej. Szczerze mówi¹c uczy³am siê dzieñ przed konkursem. Przyznaæ jednak muszê, e interesujê siê dzia³alnoœci¹ Unii Europejskiej i jej instytucjami. Dlatego cieszê siê z wycieczki do Brukseli, gdzie bêd¹ mog³a osobiœcie zobaczyæ, jak to wszystko dzia³a stwierdzi³a Anna Paczka. Organizatorami konkursu by³o stowarzyszenie Fronda oraz Powiatowe Centrum Organizacji Pozarz¹dowych, dzia³aj¹ce przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzêdu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od r. do r. wykazu nieruchomoœci, w którym podaje do publicznej wiadomoœci, i przewiduje do przekazania w dzier awê na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomoœæ komunaln¹ po³o on¹ w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna czêœæ dzia³ki nr 1700, stanowi¹ca fragment targowiska miejskiego. 4 Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

5 WIARA Rodzinny ró aniec W parafii Matki Bo ej Czêstochowskiej organizowana jest peregrynacja... ró añca. Jej celem jest przypomnienie, a w niektórych wypadkach i zainicjowanie wspólnej modlitwy ca³ych rodzin, tak bardzo dzisiaj potrzebnej do budowania szczêœcia mówi proboszcz Jan Buchta. Ca³a inicjatywa ma œcis³y zwi¹zek z misjami, czyli parafialnymi rekolekcjami, które potrwaj¹ od 14 do 22 paÿdziernika. Podczas mszy œwiêtej, w sobotê, 21 wrzeœnia, o godz ma³- onkowie zebrani w œwi¹tyni odnowi¹ przyrzeczenia, jakie z³o yli sobie w dniu œlubu. To bêdzie pocz¹tek peregrynacji. W parafiê, za spraw¹ wybranych rodzin wyrusz¹ cztery ró añce, które pojedynczo ka dy bêdzie móg³ wzi¹æ do domu na jeden dzieñ, by móc siê za jego pomoc¹ modliæ wraz ze wszystkimi domownikami. Mam nadziejê, e to bêdzie prawdziwa odnowa ycia religijnego knurowskich rodzin, scementowania ich mówi z nadziej¹ proboszcz Buchta. - Ka dy, kto przyjmie jeden z peregrynuj¹cych ró añców do domu, bêdzie móg³ siê wpisaæ do specjalnie za³o onej ksiêgi pami¹tkowej. Podczas misji, u Czêstochowskiej zawita równie biskup Gerard Bernacki, który we wtorek, 17 paÿdziernika, na wieczornej mszy œwiêtej poœwiêci organy i nowe sedilia dla celebransów. Rekolekcje parafialne zakoñcz¹ siê 22 paÿdziernika, poœwiêceniem krzy a misyjnego. Biskup Bernacki poœwiêci nowe sedilia dla celebransów og³oszenie nt. zg³oszeñ kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Zgodnie z 5 Uchwa³y Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrzeœnia 2006 r. w sprawie sposobu zg³aszania kandydatów na cz³onków komisji wyborczych, wzoru zg³oszenia oraz zasad powo- ³ywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy, kandydaci do sk³adów obwodowych komisji wyborczych s¹ zg³aszani w³aœciwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) najpóÿniej w 30 dniu przed dniem wyborów. O dochowaniu terminu decyduje data z³o enia zg³oszenia do w³aœciwego organu. Dla zg³oszenia kandydatów do komisji wyborczych stosuje siê wzór zg³oszenia, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do ww. uchwa³y. Prawo zg³aszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych maj¹ pe³nomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasiêg dzia³ania obejmuje dan¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego. Je eli zg³oszenia kandydata lub kandydatów do sk³adów komisji wyborczych dokonuje osoba upowa niona przez pe³nomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedk³ada ona stosowne upowa nienie b¹dÿ uwierzytelnion¹ kopiê upowa nienia. W zwi¹zku z powy szym informuje siê, e termin zg³oszeñ kandydatów do obwodowych komisji wyborczych up³ywa w dniu 13 paÿdziernika 2006 r. o godz Zg³oszeñ nale y dokonywaæ w Urzêdzie Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w pokoju nr 32, I piêtro. foto: PREZYDENT MIASTA Og³asza konkurs na stanowisko Dyrektora: Miejskiego Gimnazjum Nr 2 z siedzib¹ w Knurowie przy Stefana Batorego Nr 7. rozmaitoœci 1. Do konkursu na Dyrektora Gimnazjum mo e przyst¹piæ osoba, która spe³nia ni ej wymienione wymagania : 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 2) ukoñczy³a studia wy sze magisterskie lub ukoñczy³a wy sze studia zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum; 3) ukoñczy³a studia wy sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 4) posiada co najmniej piêcioletni sta pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 5) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy szej, je eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy szej, albo w okresie roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego; 6) posiada zaœwiadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674), oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie dyscyplinarne; 8) nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie karne; 9) nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póÿniejszymi zmianami); 10) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie organu administracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych, spe³niaj¹cym wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu, z wyj¹tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego; a ponadto : 11) Do konkursu mog¹ zg³aszaæ siê równie kandydaci niebêd¹cy nauczycielami, spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki : a) ukoñczyli studia wy sze magisterskie; b) posiadaj¹ co najmniej piêcioletni sta pracy; c) posiadaj¹ wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce zakresowi zadañ szko³y, d) spe³niaj¹ wymagania okreœlone w ust. 1 pkt. 3 i pkt. 6-9 niniejszego og³oszenia. 2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ: 1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y ; 2) yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta u pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub sta u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem; 4) dyplom ukoñczenia studiów wy szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem; 5) dyplom ukoñczenia studiów wy szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹; 6) ocenê pracy, o której mowa w 1 pkt. 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek; 7) zaœwiadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oœwiadczenie, e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne; 9) oœwiadczenie, e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne; 10)oœwiadczenie, e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póÿn. zm.); 11) oœwiadczenie, e kandydat wyra a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póÿn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty nale y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs MG02, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia, na adres: Miejski Zespó³ Jednostek Oœwiatowych, Aleja Lipowa 12, Knurów. 4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powo³ana przez Prezydenta Miasta Knurów. 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie. PREZYDENT MIASTA Adam Rams Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 5

6 6 rozmaitoœci Znikn¹ drzewa Niebezpieczne drzewa znajduj¹ce siê przy ulicy Szpitalnej, o których pisaliœmy ju na naszych ³amach, wkrótce zostan¹ wyciête. Tak¹ decyzjê podj¹³ Zarz¹d Dróg Powiatowych w Gliwicach. Wed³ug ZDP drzewa przeznaczone do usuniêcia s¹ w bardzo z³ym stanie i zagra aj¹ zarówno kierowcom jak i pieszym. - Decyzjê w sprawie wyciêcia z³ego drzewostanu podjêliœmy na proœbê dyrekcji Miejskiej Szko³y Podstawowej nr 2 w Knurowie oraz firmy Komart, których siedziby znajduj¹ siê w s¹siedztwie drzew mówi Dariusz Wieteska z Zarz¹du Dróg Powiatowych w Gliwicach. Ogó³em zostanie wyciêtych 12 drzew - trzy przy Komarcie i szeœæ przy szkole. Ju znik³y trzy rosn¹ce po drugiej stronie ulicy Szpitalnej, które zagra a³y przechodniom i kierowcom. Rosn¹ce przy firmie Komart topole s¹ niebezpieczne. Parê razy zdarzy³o siê, e przy silniejszym wie- PILCHOWICE Komputery z Holandii 23 wrzeœnia rozpoczê³a siê druga edycja bezp³atnego kursu komputerowego dla bezrobotnych kobiet z Pilchowic. foto: MCh Pomoc otrzymuj¹ panie w ró nym wieku, które pozostaj¹ d³ugotrwale bezrobotne. Podczas kwalifikacji do kursu istotne jest miejsce zamieszkania i sytuacja rodzinna. Panie mieszkaj¹ na wsi, maj¹ dzieci, a jednoczeœnie ograniczone mo liwoœci skorzystania ze ³obków t³umaczy Brygi- NIE PRZEGAP! Wygraj parlament Jerzy Buzek, pose³ do Parlamentu Europejskiego i by³y premier RP organizuje konkurs dla gimnazjalistów. Jego stawk¹ jest trzydniowy wyjazd do Brukseli. Patronat nad konkursem obj¹³ prezydent Knurowa Adam Rams. foto: trze spróchnia³e ga³êzie spada³y na zak³adowy parking mówi Janusz Ró añski, wiceprezes Komartu. Argumentów do wycinki nie brakuje te Teresie Bochenek, dyrektor Miejskiej Szko³y Podstawowej nr 2 w Knurowie: - Chcê wyciêcia suchych drzew. ami¹ce siê ga³êzie mog¹ skrzywdziæ dzieci. Wkrótce suche i niebezpieczne drzewa znikn¹ z ul. Szpitalnej Konkurs Wygraj Parlament Europejski polega na napisaniu rozprawki na temat: Zosta³eœ/aœ Pos³em do Parlamentu Europejskiego. W jakich komisjach i jak zamierzasz dzia- ³aæ z korzyœci¹ dla Polski i Œl¹ska?. Nastêpnie uczestnik powinien dostarczyæ rozprawkê wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszeniow¹ na adres Biura Parlamentarnego w Gliwicach, do 23 paÿdziernika 2006 roku (mo na internetem, Poczt¹ Polsk¹ lub osobiœcie). Wszystkie prace nades³ane zgodnie z terminami ustalonymi w regulaminie konkursu, zostan¹ ocenione przez komisjê powo³an¹ przez prof. Jerzego Buzka. Komisja wy³aniaj¹ca laureatów konkursu og³osi zwyciêzców do 2 listopada 2006 roku. Wyjazd do Belgii równie odbêdzie siê na pocz¹tku listopada. Wszelkie dodatkowe informacje mo na uzyskaæ na stronie internetowej oraz bezpoœrednio w biurze organizatora, w Gliwicach, ul. Zwyciêstwa 26, pod nr tel lub oprac. M. Kêdzierski da P³awecka, kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pilchowicach. Ukoñczenie kursu jest wstêpem do dalszego rozwoju. Tak¹ nadziejê wyra aj¹ te kursantki, które oczekuj¹, e zdobyte umiejêtnoœci i otrzymane po szkoleniu zaœwiadczenie bardzo u³atwi im znalezienie pracy. W trakcie kursu panie maj¹ te okazjê podszkoliæ jêzyk angielski, umiejêtnoœæ obs³ugi kasy fiskalnej i podstawy ksiêgowoœci. - Mamy nadziejê, e znajdziemy dobr¹ pracê mówi¹ Aneta Dubaszyñska i Alicja Soœnica. - Wszystkie sobie dobrze radz¹ zapewnia Joanna Ko usznik, opiekunka pracowni informatycznej. Poznaj¹ arkusz kalkulacyjny, program Word, ucz¹ siê, jak wysy³aæ pocztê elektroniczn¹ wylicza. Po ukoñczeniu kursu ka da jego uczestniczka otrzyma jeden komputer na w³asnoœæ. Wszystko dziêki dobrej wspó³pracy Pilchowic z Holendrami, która zosta³a nawi¹zana na pocz¹tku lat 90. przez Józefê Margiciok, wówczas dyrektor pilchowickiej szko³y. Dziêki jej zaanga owaniu, co roku do Holandii na zaproszenie Stowarzyszenia Polskie Dzieci w Nuenen, wyje d aj¹ mali pilchowiacznie, którzy maj¹ okazjê poznaæ inn¹ kulturê, uczyæ siê jêzyka obcego i nawi¹zywaæ zagraniczne kontakty. Z rozwijaj¹cej siê wspó³pracy z Pilchowicami zadowolony jest te Hans van de Klundert z Holandii, który przyby³ na uroczyste otwarcie kursu dla bezrobotnych pañ. - chcieliœmy zrobiæ coœ wiêcej, ni tylko pomóc dzieciom. Jesteœmy zadowoleni, e chêæ udzia³u w kursie wykaza³y nie tylko m³ode osoby, ale tak e matki. Panie potrafi³y pogodziæ wszystkie obowi¹zki z nauk¹ chwali pilchowiczanki Holender, który wraz ze swoimi rodakami w zesz³ym roku podarowa³ pilchowickiej szkole 12 komputerów, a teraz przywióz³ ze sob¹ jeszcze dwa skanery. Magdalena Chabowska Urz¹d Miasta Knurów organizuje w dniach od 17 do 27 paÿdziernika 2006 roku akcjê wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego pochodz¹cego z gospodarstw domowych. Akcja zostanie przeprowadzona na koszt Urzêdu Miasta Knurów w kolejnoœci okreœlonej w przedstawionym poni ej harmonogramie. W zwi¹zku z powy szym prosimy mieszkañców zabudowy jednorodzinnej wymienionego w harmonogramie rejonu miasta, o wystawianie w godzinach wieczornych dnia poprzedzaj¹cego wywóz lub w dniu wywozu, na chodnik lub w miejsce widoczne na terenie posesji, niepotrzebnego sprzêtu lub mebli. Mieszkañców osiedli wielomieszkaniowych prosimy o sk³adanie zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego przez ca³y czas trwania zbiórki do oznakowanych kontenerów znajduj¹cych siê we wskazanych w harmonogramie miejscach. Wystawione rzeczy nie mog¹ tarasowaæ dróg, przejœæ dla pieszych lub utrudniaæ normalne funkcjonowanie ci¹gów komunikacyjnych jak te zagra aæ bezpieczeñstwu ludzi lub ich mienia. Wszystkie odpady zostan¹ zebrane przez jednostkê uprawnion¹ do wywozu odpadów komunalnych i zdeponowane w miejscu przeznaczonym na ten cel. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego z terenu Miasta Knurów. Etap I: dnia r. Stary Knurów, III Kolonia 1. ul. Kozie³ka wraz z drogami bocznymi 2. Al. Spacerowa 3. ul. Kar³owicza 4. ul. Brzechwy 5. ul. Kossak- Szczuckiej 6. ul. ubinowa 7. ul. Moniuszki 8. ul. Wrzosowa 9. ul. Chmielna 10. ul. Akacjowa 11. ul. Kwitka 12. ul. Sienkiewicza 13. ul. Klasztorna 14. ul. Wolnoœci wraz z drogami bocznymi 15. ul. Jag³y 16. ul. Kard.Hlonda 17. ul. Plac Powstañców Œl¹skich 18. ul.plebiscytowa 19. ul.1-go Maja 20. ul.dymka. 21. ul. Jêczmienna 22. ul. S³oniny. 23. ul. Ogrodowa. 24. ul.damrota. 25. ul. Kopernika. 26. ul. Koœciuszki 27. ul. Poniatowskiego. 28. ul.mickiewicza Etap II: dnia r. Farskie Pola, Fiñskie Domki, Redyna 1. ul. Dworcowa 2. ul. Rybna. 3. ul. Poprzeczna 4. ul. E.Plater 5. ul. Wyspiañskiego 6. ul. Dêbowa 7. ul. Astrów 8. ul. Krucza 9. ul. Przemys³owa 10. ul. Prusa 11. ul. wirki i Wigury 12. ul. Spó³dzielcza 13. ul. Pocztowa 14. ul. D¹browskiego 15. ul. Wieniawskiego 16. ul. Szymanowskiego 17. ul. Paderewskiego 18. ul. Chrobrego 19. ul. Chopina 20. ul. S³owackiego 21. ul. Puszkina. 22. ul. Reymonta. 23. ul. Krasickiego. 24. ul. Stalmacha. 25. ul. Ogana. 26. ul. Kochanowskiego. 27. ul. Lompy. 28. ul. Floriana. 29. ul. Soko³a. 30. ul. Wita Stwosza 31. ul. Broniewskiego 32. ul. Wilsona do wiaduktu 33. ul. Niepodleg³oœci do wiaduktu 34. ul. Legionów 35. ul.saperów. 36. ul.ziêtka. Etap III: dnia r. Knurów Centrum 1. ul. Niepodleg³oœci od wiaduktu 2. ul. Wilsona od wiaduktu 3. ul. Rakoniewskiego 4. ul. Grunwaldzka 5. ul. Wzgórze 6. ul. Ustronie Leœne 7. ul. Matejki 8. ul. Cicha 9. ul. Polna 10. ul. Rybnicka 11. ul. Sadowa 12. ul. Powstañców. 13. ul. Jordana. 14. ul. Michalskiego. 15. ul. Szkolna 16. ul.krótka Etap IV dnia r. Knurów Krywa³d, Szczyg³owice 1. ul. Bojowa 2. ul. Stawowa 3. ul. Zwyciêstwa 4. ul. Korfantego 5. ul. Œciegiennego 6. ul. Ligonia 7. ul. S³oneczna 8. ul. Leœna. 9. ul. Zielona. 10. ul. Ksi¹ enicka. 11. ul. Wieczorka 12. ul. Graniczna. 13. ul. Starowiejska. Etap V: od r. Osiedle Szczyg³owice kontener ustawiony przy ci¹gu handlowym przy ul.staszica ; Etap VI: od r. Osiedle lecia kontener ustawiony na parkingu u lowym przy targowisku przy. ul. Targowej. Etap VII: od r. Osiedle WP I kontener ustawiony na parkingu w rejonie koœcio³a Matki Boskiej Czêstochowskiej przy Alei Lipowej Etap VIII: od r. Osiedla WP II kontener ustawiony na parkingu w rejonie pawilonu Biedronka przy ul. Witosa Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

7 rozmaitoœci PYTANIE DO EKSPERTA Nie k³óæmy siê - Mediacja jest jednym z alternatywnych sposobów rozwi¹zywania sporów. To dobrowolne, poufne porozumienie siê stron bêd¹cych w konflikcie, przy pomocy bezstronnego mediatora mówi w rozmowie z Przegl¹dem Lokalnym Ewa Czapelka, kierownik Filii Polskiego Centrum Mediacji w Knurowie. : - Dlaczego ludzie siê k³óc¹? Czy nie mo na siê po prostu dogadaæ, przekonaæ do swoich racji? Ewa Czapelka: - Nasza rzeczywistoœæ ci¹gle siê zmienia. Jedn¹ z jej cech jest konflikt, czyli niezgoda pomiêdzy kilkoma podmiotami, utrudniaj¹ca realizowanie naszych zamierzeñ i d¹ eñ. Owa niezgoda, wpisana jest, niestety, w nasze ycie. Jest po prostu wynikiem ró nic w ocenie tych samych zjawisk, relacji. - Ja chcê kogoœ przekonaæ do moich racji, i ten ktoœ zamierza mnie do jego... W skrajnym przypadku o naszej racji mo e zdecydowaæ s¹d. - To prawda. Ale dlaczego ma to zrobiæ ktoœ obcy, np. sêdzia? Czy nie lepiej samemu próbowaæ siê porozumieæ? I tutaj mo e pomóc mediacja. Ona daje szansê podj¹æ stronom w³asne decyzje. Jej istot¹ jest rozwi¹zanie konfliktu, a nie rozstrzygniêcie go. Dziêki porozumieniu mo liwa jest realizacja interesów wszystkich. - Jakie konflikty mo e pomóc rozwi¹zywaæ mediator? reklama - Mediacja mo e pomóc rozwi¹zaæ konflikt w ka dej dziedzinie ycia. eby siê to jednak uda³o, musi byæ spe³niony bardzo wa ny warunek: dobrowolnoœci. Strony konfliktu musz¹ chcieæ porozumienia. Bez tego nie bêdzie mediacji, której cechami s¹ te m.in.: bezstronnoœæ i poufnoœæ. - Jak przebiega taka mediacja? - Przede wszystkim w poszanowaniu drugiej osoby. Sesja mediacyjna - na któr¹ mo e skierowaæ s¹d lub strony konfliktu same nañ przyjd¹ - trwa œrednio godzinê do dwóch godzin. Na ogó³ potrzebne s¹ dwa do czterech Mediacja i porady w rozwi¹zywaniu konfliktów w Filii Polskiego Centrum Mediacji w Knurowie ul. Stefana Batorego 5 (w budynku Miejskiej Szko³y Podstawowej nr 6) tel lub strona internetowa; Zarz¹d G³ówny Polskiego Centrum Mediacji Warszawa ul. Okólnik 11 tel/fax 022/ Kierownik Filii - mgr Ewa Czapelka - mediator, wpisana na listê mediatorów w S¹dzie Okrêgowym w Gliwicach udziela porad i konsultacji w czwartek od do foto: spotkañ. W³aœciwy proces mediacji poprzedza spotkanie informacyjno konsultacyjne, podczas którego strony konfliktu i mediatorzy wzajemnie siê poznaj¹. Mediator informuje o przebiegu mediacji i zasadach procesu mediacji i potwierdza dobrowolnoœæ udzia³u obydwu stron. Klienci przedstawiaj¹ problem, który chc¹ rozwi¹zaæ oraz swoje oczekiwania wobec mediacji. Spotkanie konsultacyjne koñczy siê ustaleniem, czy sprawa mo e byæ rozwi¹zana na drodze mediacji. Z przebiegu mediacji mediator sporz¹dza protokó³. Je eli dosz³o do zawarcia ugody, spisuje j¹. Protokó³ wraz z ugod¹ mediator sk³ada w s¹dzie, je- eli postêpowanie mediacyjne zosta- ³o wszczête na podstawie postanowienia S¹du. Zainteresowani mediacj¹ znajd¹ wiêcej szczegó³ów na stronie: Rozmawia³. OBRADOWA A RADA MIASTA Bez FANfar Przysz³oœæ radia FAN wywo³a³a najwiêksze emocje podczas obrad knurowskiej Rady Miasta. Po emocjonuj¹cej dyskusji wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê na zbycie nawet ca³oœci udzia³ów prowadz¹cej stacjê spó³ki Media Lokalne. Dyskusja nad radiem mia³a dwie ods³ony. Pierwsza bez historii: bezproblemowa zgoda na zbycie 49 proc. udzia³ów za 833 tys. z³ spó³ce Multimedia (jej flagow¹ stacj¹ jest RMF FM). Druga z emocjami: nad zgod¹ (b¹dÿ nie) na sprzeda pozosta³ych 51 proc. udzia³ów. Istot¹ oporu przed zgod¹ by³a obawa, e radio straci swój lokalny (w tym œl¹ski) charakter oraz sprawy ochrony interesów pracowniczych. Optuj¹cy za akceptacj¹ dla sprzeda y pakietu kontrolnego argumentowali, e gwarantem dotychczasowej linii programowej s¹ sztywne warunki koncesyjne (nowy w³aœciciel nie mo e traktowaæ ich dowolnie, lecz siê do nich stosowaæ), natomiast ochronê pracowników zapewniæ maj¹ stosowne zapisy w umowie. Koniec koñców, po emocjonuj¹cej dyskusji, wiêkszoœæ radnych zag³osowa³a za zgod¹ dla sprzeda y kolejnych udzia- ³ów. Warunki zbycia zostan¹ okreœlone w drodze rokowañ podjêtych na podstawie publicznego zaproszenia. Radni zaopiniowali pozytywnie projekt przy³¹czenia do Knurowa czêœci Bojkowa. Chodzi tutaj o posesje przy ul. Parkowej formalnie nale ¹cych do Gliwic, ale w praktyce mocno zwi¹zanych z Knurowem. O foto: zmianê granic wyst¹pili w³aœciciele posesji. Rajcy przychylili siê do propozycji prezydenta Adama Ramsa i wyrazili zgodê na przekazanie 50 tys. z³ na rzecz Policji. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na adaptacjê budynku przy ul. Dworcowej 1 na komisariat Policji. G³osem rady 50 tys. z³ zarezerwowano w bud ecie na wspó³finansowanie kosztów dokumentacji projektowej przebudowy skrzy owania ulic Rybnickiej, Michalskiego i Wilsona (pozosta³ych 70 tys. z³ do³o y Zarz¹d Dróg Wojewódzkich). Kosztem 160 tys. z³ poddana remontowi bêdzie instalacja elektryczna w Domu Kultury w Szczyg³owicach. W tej kwocie ujêto te remont pomieszczeñ domu kultury i zabezpieczenia przeciwpo arowe w Sztukaterii. Oko³o 850 tys. z³ mo e wynieœæ wymiana oprogramowania w komputerach Urzedu Miasta w latach (wiêkszoœæ komputerów pracuje jeszcze w DOS-ie). Za zgod¹ radnych 19 tys. z³ bud et miasta przeznaczy na monta wiat przystankowych przy ul. Niepodleg³oœci. /b/ W³aœciciele psów w Knurowie skar ¹ siê na tabliczki zakazuj¹ce wyprowadzania psów, których jest coraz wiêcej. Inni znowu uwa aj¹, e to skuteczny sposób na estetyczne miasto. Œmierdz¹cy problem foto: - P³acê za mojego psa podatek i chcê go swobodnie wyprowadzaæ, by za³atwia³ swoje sprawy. Niestety, na osiedlowych trawnikach co chwilê wyrasta nowa tabliczka zakazuj¹ca tego skar y siê naszej redakcji pani Katarzyna z Knurowa. - Ciê ko jest nie ³amaæ zakazu podczas spaceru z psem. Moim zdaniem Lokatorsko- W³asnoœciowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa, w której zasobach mieszkam powinna wyznaczyæ takie miejsca, w których bêdê mog³a spokojnie wyprowadziæ swojego pupila. Znalezienie miejsca do wyprowadzania zwierz¹t nie le y w naszej gestii. Miasto pobiera podatek za psy i ono powinno dbaæ o porz¹dek i miejsca dla wyprowadzania psów, a nie spó³dzielnia uwa a Lech Apryasz, kierownik dzia³u Gospodarki Zasobami Spó³dzielczymi LWSM. Swoje zdanie maj¹ te urzêdnicy miejscy: - Ciê ko nam wyznaczyæ jakieœ miejsca, w których mo na by by³o swobodnie wyprowadzaæ domowe zwierzêta. Musia³yby one znajdowaæ siê w obrêbie osiedli, bo nikomu nie chcia³oby siê wyprowadzaæ psa na drugi koniec Knurowa t³umaczy Barbara Zwierzyñska, naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Knurów. Zreszt¹, aby pomys³ siê sprawdzi³ musia³oby byæ kilka takich miejsc w mieœcie. Knurów nie dysponuje terenami pod takie przeznaczenie. Jak siê dowiedzieliœmy, jest szansa, e w bud ecie na przysz³y rok mog¹ zostaæ zabezpieczone pieni¹dze na zakup specjalnych pojemników na psie odchody. Na razie, aby wywi¹zywaæ siê z uchwalonego przez Radê Miasta Knurów obowi¹zku sprz¹tania zanieczyszczeñ po zwierzêtach, w³aœciciele psów musz¹ sobie jakoœ radziæ sami... Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 7

8 rozmaitoœci Upiêkszaj¹ miasto W sobotê cz³onkowie Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych im. ks. Dzier ona obchodzili Dzieñ Dzia³kowca. W tym roku na radosne œwiêto dzia³kowców cieniem k³ad¹ siê ich problemy sejmowy projekt likwidacji ROD i groÿba utraty drogi przy ogrodzie nr 5 przy ul. Jêczmiennej w zwi¹zku zabudow¹ domków jednorodzinnych. W³aœciciele najpiêkniejszej dzia³ki: Eugenia i Marian Nowak - Dzia³kowiec starzeje siê zdrowo. Dziêki dzia³kom nie tylko ludzie s¹ aktywni, ale i miasto piêkniej wygl¹da - mówi³ Józef Wasik, prezes ROD im. ks. Dzier ona, który tradycyjnie podczas spotkania przedstawi³ nie tylko dzia³kowe wieœci z gminy, ale równie okrêgu, Polski i œwiata. Niestety, nie brakowa³o wiadomoœci z³ych. W polskim parlamencie powsta³ projekt likwidacji ogólnopolskiej organizacji dzia³kowców i jej jednostek. I choæ rozchodzi siê nie o likwidacjê dzia- ³ek, ale zmianê funkcjonuj¹cego systemu organizacyjnego ogrodnictwa dzia³kowego w Polsce, to dzia³kowcy boj¹ siê, e zmiany proponowane przez PiS bêd¹ niekorzystne. Uwa aj¹, e strac¹ takie m.in. prawa jak: tytu³ prawny do dzia³ki umo liwiaj¹cy nieodp³atne korzystanie z niej, w³asnoœæ naniesieñ i nasadzeñ na dzia³kach, wy³¹czenie obowi¹zku ponoszenia kosztów zwi¹zanych z wykupem dzia³ki lub czynszem dzier awnym, zwolnienie z podatku rolnego, ochrona przed roszczeniami by³ych w³aœcicieli terenów, na których zlokalizowane s¹ dzia³ki oraz mo liwoœæ wspó³decydowania przez wszystkich dzia³kowców o najwa niejszych sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem ogrodów. Jak zapewni³ prezes Józef Wasik polscy dzia³kowcy przygotowuj¹ siê do stanowczego protestu i nie pozwol¹ na niekorzystne dla nich zmiany. Innym problemem, ale ju tylko knurowskich dzia³kowców z ROD im. ks. Dzier ona jest dzia³ka budowlana przy ul. Jêczmiennej. Zgodnie z zagospodarowaniem przestrzennym miasta powstaj¹ tam domki budowlane, do których bêdzie prowadziæ droga. T¹, wed³ug planu uchwalonego przez Radê Miasta w lutym 2002 roku, ma byæ ta, która dzisiaj dzia³kowcom s³u y do dotarcia na ich poletka. Dzia³kowcy uwa aj¹, e dzia³ki w ogrodzie nr 5 strac¹ swoj¹ atrakcyjnoœæ, jeœli bêd¹ tu przy drodze, po której bêd¹ poruszaæ siê samochody. Poza reklama tym dlaczego pytaj¹ maj¹ oddawaæ swój teren komuœ innemu, by zrobiæ mu lepiej, samemu sobie pogarszaj¹c sytuacjê? Dzia³kowcy boj¹ sie te, e likwidacji w koñcu ulegn¹ i dzia³ki. - Nie bêdzie adnej likwidacji. A sprawa samej drogi przy ogrodzie nr 5 nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygniêta. Obiecujê, e temat wróci jeszcze pod obrady rady. Na pewno znajdziemy jakieœ rozwi¹zanie zapewni³ dzia³kowców obecny na spotkaniu prezydent Knurowa, Adam Rams. Poparcie dla dzia³kowców i uznanie dla ich pracy wyrazi³a równie obecna El bieta Gumienny, asystent pos³anki Ewy Wiêckowskiej. Na szczêœcie problemy nie przyæmi³y ca³kowicie radoœci, jaka powinna towarzyszyæ Dniu Dzia³kowca. Dla œwiêtuj¹cych przygotowano przeja d ki konne, bryczk¹, wystawê drobnego inwentarza, Przeja d ka bryczk¹ by³a œwietn¹ okazj¹ do obejrzenia dzia³ek Panel pod³ogowy d¹b Alaska, HDF 7mm,AC3 bezkl...28,99 z³/m 2 Zlewozmywak nak³adany 60x60 cm...84,99 z³/szt. Zlew gospodarczy 49,6x29,5x37,3, bia³y,emalia ,99 z³/szt. Schody strychowe 120x70 cm, klapa wiórowa ,99 z³/szt. Wk³ad kominkowy Foyer 700, 14 kw ,99 z³/szt. Obudowa kominkowa Sawana 124x111x67 cm...999,00 z³/szt. KARTA KREDYTOWA BRICOMARCHE kredyt 0 % sowej uprawiaj¹ najpiêkniejsze dzia³ki. Tegorocznymi zwyciêzcami zostali Marian i Eugenia Nowak. Od 15 lat uprawiamy nasz¹ dzia³kê. Robimy to dla zdrowia i przyjemnoœci zdradzili nam zwyciêzcy. Nie ma dnia, byœmy na ni¹ nie zagl¹dali. Dzia³ka jest typowo rekreacyjna, ale jest te na niej miejsce pod uprawê warzyw i owoców. Kolejne, wed³ug komisji konkursowej, najpiêkniejsze dzia³ki nale ¹ do: Mieczys³awa i Aliny Ma³kowskich, Józefa i Wandy Joniec, Henryka i Janiny Baszczyñskich, Edmunda i Elfrydy Myszka, Kazimierza i Leokadii Kwiatkowskich, Edwarda i Joanny Didek, Jana i Heleny Mastyj oraz Jerzego Nowaczyka. Smacznej grochówki wystarczy³o dla wszystkich œwiêtuj¹cych Dzieñ Dzia³kowca Krystyna Kostelecka, naczelnik Wydzia³u Urbianistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzêdu Miasta Knurów: - Dzia³kowcy obawiaj¹ siê likwidacji ogrodów dzia³kowych. Ich obawa wynika st¹d, e w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ich teren przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹. Pragnê uspokoiæ, e dla Rejonu ul. Dymka, pomimo podstawowego przeznaczenia czêœci terenu ogordów dzia³kowych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, obowi¹zuj¹ równie ustalenia zwi¹zane z jego obecnym u ytkowaniem, czyli istnieniem ogrodów dzia³kowych. Pozostaj¹c w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i ustaw¹ o Rodzinnych Ogrodach Dzia³kowych zapewniam, e ogródki dzia³kowe w rejonie ul. Dymka nie bêd¹ likwidowane. przepyszn¹ grochówkê i zabawê taneczn¹. Wyró niono te tradycyjnie dzia³kowców, którzy zdaniem specjalnie powo³anej Komisji Konkurreklama 8 Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

9 reklama Z okazji Dnia Edukacji Narodowej mam przyjemnoœæ z³o yæ Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oœwiaty najserdeczniejsze yczenia. Jest to okazja, aby specjalnie podziêkowaæ Pañstwu za wk³ad, trud i serce, za wytrwa³oœæ i zaanga owanie w wychowanie i kszta³cenie m³odego pokolenia. Oby Wasza praca dostarcza³a Wam jak najwiêcej satysfakcji oraz by³a otaczana szacunkiem, uznaniem i yczliwoœci¹ Waszych wychowanków. Adam Rams Prezydent Miasta Knurów W imieniu Rady Miasta Knurów Wszystkim Pedagogom i Pracownikom Oœwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk³adam najlepsze yczenia zdrowia, zadowolenia, satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyœlnoœci i powodzenia w yciu osobistym. Równoczeœnie proszê o przyjêcie podziêkowañ za 4 lata inspiracji, wspó³pracy i wspólnych dzia³añ, których celem by³o jak najlepsze wychowanie i wykszta³cenie m³odego pokolenia Knurowian. Bardzo serdecznie dziêkujê. Tomasz Reginek Przewodnicz¹cy Rady Miasta BEZ BARIER Wspólna zabawa Doceniamy, dziêkujemy Dziêki uprzejmoœci Jana Matuszewskiego, dyrektora kopalni Knurów nasza redakcja mia³a mo liwoœæ zwiedzenia zak³adu. My, pracownicy Przegl¹du Lokalnego, na co dzieñ pracuj¹cy w terenie i za biurkiem zjechaliœmy 600 metrów pod ziemiê, by póÿniej na nogach, w kucki i na kolanach, zlani potem wêdrowaæ jeszcze 300 metrów w dó³. Ale wycisk. Dopóki siê nie doœwiadczy na w³asnej skórze trudu pracy górniczej, nie mo na o niej nic tak naprawdê powiedzieæ stwierdziliœmy zmêczeni po szczêœliwym powrocie na powierzchniê, choæ na dole spêdziliœmy zaledwie trzy godziny. rozmaitoœci W hali Oœrodka Sportu Politechniki Œl¹skiej odby³a siê trzecia edycja Gliwickich Spotkañ Dobrych Dusz. Najwa niejsza jest mo liwoœæ integracji powiedzia³ Krzysztof Karas, g³ówny koordynator imprezy. Wœród wystêpuj¹cych nie zabrak³o artystów z powiatu gliwickiego, w tym knurowskiej grupy rockowej Salkat. Knurowska grupa Salkat na gliwickiej scenie foto: mch W programie Spotkañ organizowanych przez Centrum Integracji Niepe³nosprawnych, poza licznymi koncertami znalaz³y siê równie przedstawienia teatralne, wystawa prac plastycznych, pokazy tañca oraz karate. Wystêpy niepe³nosprawnych przeplatane s¹ wystêpami osób pe³nosprawnych. Ma to wymiar propagandowy, chcemy przede wszystkim propagowaæ ideê integracji t³umaczy³ g³ówny organizator. W realizacjê przedsiêwziêcia zaanga owa³o siê wielu artystów z Gliwic i nie tylko. S¹ tu osoby z szeroko rozumianego Œl¹ska, a nawet z Podkarpacia wyjaœnia³ Krzysztof Karas. Wœród pi¹tkowych atrakcji znalaz³y siê m.in. wystêpy: grupy Ajednak, Coda, Excuse, Indygo, Janusz ywiec Band, wychowanków Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach, Warsztatów Terapii Zajêciowej Bytom-Stroszek, Domu Pomocy Spo³ecznej w Pilchowicach, czy M³odzie owego Oœrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ DAAB. W sobotê zagrali natomiast: zespó³ Break Dance, Chrz¹szcze, DD3, Ultimatum, Salkat, Van Holtz oraz Elektryczne Gitary. Ponadto swoje umiejêtnoœci zaprezentowali cz³onkowie tanecznej grupy Ego ze Studia Tañca i Ruchu Iskra i karatecy z gliwickiego Klubu Kyokushin. Przedstawienie Skrzypek na dachu przygotowane przez DPS Ostoja w Soœnicowicach oraz prace podopiecznych WTZ Têcza w Gliwicach reprezentowa³y wysoki poziom. Jest to kawa³ek dobrej sztuki. Cieszê siê, e tu jestem. Podoba mi siê zarówno sama idea imprezy, jak i wystêpy nie kry³a zadowolenia Monika Kawka z Katowic. Wystêp grupy Salkat z Knurowa wzbudzi³ du e zainteresowanie publicznoœci. Œwietnie grali, nie spodziewa³am siê, e w naszej okolicy ktoœ tworzy tak dobr¹ muzykê mówi³a Marta Soko³owska z Pyskowic. Niestety, zabrak³o uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Knurowie, którzy tak e chcieli mieæ swój wk³ad w przebieg imprezy. Pierwszaki mia³y zaœpiewaæ piosenki w jêzyku angielskim. Niestety dzieci siê rozchorowa³y i nie mog³y wyst¹piæ wyjaœnia³a Teresa Bochenek, dyrektor Dwójki. Dochód uzyskany ze sprzeda y biletów i rêkodzie³ zostanie przekazany na cele charytatywne. M. Chabowska W naszej wêdrówce podziemnymi korytarzami towarzyszyli nam: Grzegorz Michalik, g³ówny in ynier górniczy, in. Andrzej Malcherczyk, kierownik robót górniczych i zbrojeniowo-likwidacyjnych oraz dyrektor Matuszewski, który opowiedzia³ historiê kopalni oraz jej perspektywy. Kopalnia Knurów ma siê dobrze. Fedrunku mamy jeszcze na oko³o 40 lat zapewni³ dyrektor. Na zakoñczenie wycieczki, ka - dy z jej uczestników otrzyma³ specjalny certyfikat o nadaniu tytu³u gwarka kopalni Knurów. Zdjêcie przed zjazdem w dó³, na zdjêciu po wyjeÿdzie nawet sami byœmy siê nie rozpoznali... Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 9

10 rozmaitoœci Znowu razem foto: Spotkanie klasowe pe³ne by³o wspomnieñ Na proœbê Czytelników przypominamy, e od stycznia nie dzia³a ambulatorium pogotowia ratunkowego w Knurowie. Oczywiœcie karetki dalej wyje d aj¹ do pacjentów, ale tylko do tych, których ycie jest zagro one. PAMIÊTAJ! Gdzie po pomoc? Pomoc ambulatoryjna (w dni wolne i noce) dla osób zadeklarowanych w ZOZ Knurów udzielana jest w przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (tel ). Podczas tych dy urów nie s¹ jednak wystawiane druki L4 czy inne zaœwiadczenia. Lekarze nie wyje d aj¹ na wizyty domowe, jeœli pacjent jest w stanie sam dotrzeæ do przychodni. Odpowiedz na pytanie i dostarcz kupon do redakcji ( Knurów, ul. Niepodleg³oœci 5) w terminie 10 dni od daty ukazania siê Przegl¹du Lokalnego. Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê: kupon uprawniaj¹cy do bezp³atnego seansu leczniczego w Grocie solno-jodowej w Knurowie. Nagrodê za rozwi¹zanie poprzedniego konkursu otrzymuje Helena Smyczek (nagrodê prosimy odebraæ w redakcji) Jak nazywamy zabieg pielêgnacyjny paznokci u r¹k? Pacjenci Unii Brackiej nie s¹ przyjmowani w przychodni ZOZ Knurów, równie podczas dy urów. W razie potrzeby musz¹ udaæ siê po pomoc do Przychodni Specjalistycznej nr 3 w Gliwicach, znajduj¹cej siê przy ulicy Bojkowskiej 20, tel Pe³ni ona dy ury nocne od godziny 18 do 7 rano oraz podczas weekendów. mch sponsor konkursu GIERA TOWICE. POŒWIÊCENIE POMNIKA Wiecznoœæ w pamiêci Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci s³owa Wis³awy Szymborskiej bêd¹ przyœwiecaæ uroczystoœciom, które odbêd¹ siê 29 paÿdziernika w Giera³towicach. Giera³towickie Ko³o Zwi¹zku Górnoœl¹skiego zainicjowa³o uroczystoœci upamiêtnienia zbrodni pope³nionych na mieszkañcach Giera³towic w Katyniu w 1940 roku, w sowieckich obozach pracy i wiêzieniach œledczych oraz zastrzelonych po zakoñczeniu walk frontowych na naszej ziemi. Odbêd¹ siê one 29 paÿdziernika w koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej (pocz¹tek o godz ). Na ceremoniê z³o ¹ siê: msza œwiêta koncelebrowana przez kapelana rodzin CO SIÊ WYDAJE Œpiewnik Do ynki Gdzie s³ychaæ œpiew, tam idÿ, tam dobre serca maj¹ tymi s³owy kierowali siê twórcy œpiewnika, który ukaza³ siê w przededniu do ynek powiatowych w Przyszowicach. Publikacja ujrza³a œwiat³o dzienne dziêki grupie zapaleñców pod kierunkiem Edwarda Pyki. Zawiera ponad sto pieœni. Wybrali je Irena Cziumplik i Stefan Skrzypczyk d³ugoletni chórzyœci chóru S³owik. Starali siê, by by³y jak najbardziej zwi¹zane z Przyszowicami. W zestawieniu znalaz³y siê utwory oddaj¹ce czeœæ Stwórcy, patriotyczne, z nutk¹ mi³oœci do ojczyzny, wyzwalaj¹ce wiêÿ z natur¹ i o mi³oœci. Nie zabrak³o te utworów nieco frywolnych, z prawdziwie œl¹skim s³ownictwem. Marzeniem twórców œpiewnika jest, by trafi³ on do ka dego mieszkañca. - By ka dy, a szczególnie m³odzi, wziêli go do rêki i zaczêli œpiewaæ mówi Edward Pyka. Na pocz¹tku nieœmia³o, a potem pe³n¹ piersi¹, aby nasze piêkne œl¹skie pieœni by³o s³ychaæ w ca³ej Polsce. By³e uczennice knurowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Knurowie, z rocznika spotka³y siê po 30. latach, by powspominaæ szkoln¹ przesz³oœæ. Radosne spotkanie z kole ankami sprzed lat odby³o siê w knurowskim lokalu Camelot. By³o weso- ³o. Nie brakowa³o wspomnieñ i opowieœci o tym, jak siê komu u³o y³o w yciu mówi Mariola Molak, któr¹ i jej kole ankami w szkole (klasa by³a eñska) opiekowa³ siê, jako wychowawca profesor Jerzy Pogocki. - Na zakoñczenie spotkania powziê³yœmy bardzo wa ne zobowi¹zanie. Bêdziemy siê spotykaæ co roku zapewnia Regina Boyke. katyñskich, ojca Antoniego Poœpiecha, poœwiêcenie pomnika ofiar na starym cmentarzu w Giera³towicach i wieczornica w szkole, przygotowana przez uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum. Pomnik zosta³ ufundowany w ramach programu Dzia³aj Lokanie V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przy wspó³udziale Forum M³odzie y Samorz¹dowej w Giera³towicach. /bw/ Wydanie œpiewnika zosta³o sfinansowane przez Urz¹d Gminy w Giera³towicach. Bogus³aw Wilk WA NE TELEFONY! Stra Miejska 986; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999; 112 Stra Po arna 998; Numer alarmowy 112 *** Pogotowia: gazowe 992; ; energetyczne: 991; ciep³ownicze wodno-kanalizacyjne ; *** Dy ury szpitali: Szpital Miejski w Knurowie, ul. Niepodleg³oœci, administracja , izba przyjêæ , oddzia³ chorób wewnêtrznych I , oddzia³ chorób wewnêtrznych II , oddzia³ chirurgii ogólnej , oddzia³ po³o niczo-ginekologiczny , oddzia³ noworodków i wczeœniaków , oddzia³ dla przewlekle chorych Rybnik-Orzepowice, ul. Energetyków Gliwice: Instytut Onkologii ul. Wybrze e Armii Krajowej 15, tel Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Koœciuszki 29; Gliwice, tel , fax ; Izba przyjêæ: ; Pediatria: ; Oddzia³ chirurgii ogólnej: ; I Oddzia³ chorób wewnêtrznych: ; Oddzia³ kardiologiczny: Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Koœciuszki 1, Gliwice, tel , ; Izba przyjêæ: Szpital Wojskowy 106 z Przychodni¹ SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20; Gliwice, tel , ; Izba przyjêæ: wew. 315; Rejestracja: ; Oddzia³ chirurgiczny: wew. 319; Oddzia³ laryngologiczny, okulistyczny: wew.321; Oddzia³ dla przewlekle chorych: wew.328; Oddzia³ wewnêtrzny: wew.324; Oddzia³ ortopedyczny: wew.317; Stomatologia: wew. 344; OIOM: wew. 326 Zespó³ Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr 3, ul. Radiowa 2, Gliwice, tel ; Oddzia³ chorób dzieci: Klinika Chirurgii Szczêkowo- Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: Rzecznik Praw PacjentaŒl¹skiego NFZ, tel *** Apteki: Œw. Barbary w Knurowie ul. Ks. Kozie³ka: Bracka ul. Dworcowa 1: /83. *** Powiatowy Rzecznik Konsumentów: (œroda ; czwartek-pi¹tek ). *** Informacja KZK GOP w Katowicach (bezp³atna infolinia Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

11 HOROSKOP Baran ( ) Twoje myœli bêd¹ g³ównie kr¹ yæ wokó³ pieniêdzy i zysków. Nie rezygnuj ze swoich planów tylko dlatego, e ktoœ przez to mo e poczuæ siê zazdrosny. Je eli sprawy zakoñcz¹ siê sukcesem, zazdroœæ minie. Masz tak e du ¹ szansê zawrzeæ now¹ znajomoœæ, która przyda siê w Twojej karierze zawodowej. Byk ( ) W najbli szym czasie bêdziesz nadzwyczaj ambitny, odwa - ny i przedsiêbiorczy. Odbêdziesz tak e wa n¹ rozmowê z prze³o onym, z którym wspólnie podejmiesz decyzje zwi¹zane z Twoim rych³ym awansem. Musisz byæ jednak bardziej uprzejmy i cierpliwy. BliŸniêta ( ) Czeka Ciê bardzo wa ny okres w yciu. Sprawa, która wydawa³a Ci siê przegrana, nagle obróci siê na Twoj¹ korzyœæ. Podejmiesz wa ne decyzje, a obowi¹zki, jakie na siebie we- Ÿmiesz przynios¹ Ci spore zyski i satysfakcjê. Czeka Ciê tak- e mi³a niespodzianka w domu. Rak ( ) Od pewnego czasu zbyt czêsto siê wzruszasz i przejmujesz czyimiœ k³opotami. Nie daj siê zwieœæ pozorom, bo to tylko chwilowe i drobne k³opoty tych osób, z którymi sami sobie poradz¹. Natomiast w mi³oœci powinieneœ zaufaæ swojej intuicji i przestaæ wierzyæ plotkom. Lew ( ) Ustabilizowanie stosunków w pracy sprawi, e bêdziesz tryskaæ humorem. Nie obiecuj jednak zbyt wiele swoim wspó³pracownikom, bo mog¹ to przeciwko Tobie wykorzystaæ. Powinieneœ siê tak e trochê ukulturalniæ i wybraæ siê do teatru lub opery wraz z rodzin¹. Panna ( ) Dziêki szczêœliwym zbiegom okolicznoœci szybko uporasz siê z nudnymi i przerastaj¹cymi Ciê obowi¹zkami. Dziêki temu odzyskasz dobry nastrój, co spowoduje, e swoim wdziêkiem i wysok¹ kultur¹ osobist¹ oczarujesz kogoœ, kto nigdy nie zwraca³ na Ciebie uwagi. Waga ( ) Bêdziesz bardzo skrêpowany sytuacj¹, która przytrafi Ci siê w Twojej firmie. Zapragniesz wiêcej ruchu i swobody, a do powrotu do pracy bêdzie Ciê trudno przekonaæ. Dlatego jedynym sposobem bêdzie weekendowy wyjazd, na którym spotkasz osobê, z któr¹ bêdziesz móg³ podyskutowaæ o Twoich problemach. Skorpion ( ) Nie zabraknie Ci pomys³owoœci i otwartoœci na ryzykowne i szalone propozycje. Zapowiada siê czas sukcesów. Musisz siê jednak wystrzegaæ brania udzia³u w rozwi¹zywaniu cudzych konfliktów. Zamiast tego spróbuj znaleÿæ chwilê czasu, by odetchn¹æ w spokoju. Strzelec ( ) Czeka ciê owocny czas. Niespodziewanie znajdziesz siê w centrum zainteresowania. Na pocz¹tku trochê bêdzie Ciê to krêpowaæ, ale po czasie poczujesz, e jesteœ w swoim ywiole. Mo e nawet bêdziesz musia³ wyst¹piæ publicznie. Jeœli bêdziesz uprzejmy zdobêdziesz popularnoœæ. Kozioro ec ( ) Bêdziesz du o marudzi³ i czêsto zmienia³ zdanie. Wiele osób bêdzie Ci zwraca³o uwagê, e pewnych rzeczy nie nale y robiæ. Nie przejmuj siê tym i rób swoje. Ktoœ bêdzie chcia³ Ciê wyci¹gn¹æ na zakupy. Ulegnij, a bêdziesz pod wra aniem, e w twojej okolicy mo na kupiæ tyle ciekawych rzeczy. Wodnik ( ) Czeka ciê udany, choæ trochê pracowity czas. Musisz odwa - nie stawiæ czo³a problemom, a wtedy sprawy wyjaœni¹ siê na Twoj¹ korzyœæ. Powinieneœ tak e zaplanowaæ sobie czas, tak aby nie musieæ póÿniej robiæ wszystkiego naraz i by nie naraziæ siê takim zachowaniem szefowi. Ryby ( ) Bêdziesz bardzo energiczny i ambitny. Z chêci¹ bêdziesz podejmowaæ siê trudnych zadañ, a tak e udzielisz komuœ cennych rad yciowych. Powinieneœ siê tak e zrelaksowaæ i zaprosiæ znajomych na jakiœ wypad za miasto albo pójœæ z nimi do kina na jak¹œ komediê. CASINO DOLBYSTEREO D I G I T A LDolby Surround EX TEL proponuje: CZWARTEK Samotnoœæ w sieci godz , 18.00, PI TEK-CZWARTEK PREMIERA: Karol Papie, który pozosta³ cz³owiekiem godz , 17.30, Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru Karol Hanus z Giera³towic ur r., 3400 g, 55 cm KRZY ÓWKA NR 41 POZIOMO: 1) okazywanie obopólnych uczuæ, 8) altówka, 9) uczeñ, który bêdzie oficerem, 10) uzdrowisko nad Morzem Czarnym (Rosja), 11) straganiarz, 13) 100 cm, 15) z boku marynarki, 16) st¹pniêcie, 18) Miguel Indurain, 21) kraj z pustyni¹ Atacama, 22) ptak brodz¹cy, 23) s¹siad Litwy, 24) sk³onna do zemsty. PIONOWO: 1) imiê Rosjanki, 2) Emil, autor Germinalu, 3) wódka przepalanka, 4) motocykl Tomasz Golloba, 5) dietetyczna karma do koni, 6) drobna, subtelna ró nica, 7) kawa³ek hektara, 12) Paulo, pi³karz w³oski, 13) zagranie pi³ka koñcz¹ce mecz siatkarski, 14) znany z browaru, 15) wzgórek, stos, 17) hobby, konik, 18) Hz, 19) zwrot do francuskiego pana feudalnego, 20) ostry krzyk. Litery z oznaczonych kropkami pól, czytane poziomo, utworz¹ rozwi¹zanie. Prosimy nadsy³aæ je (lub donieœæ do redakcji) ul. Niepodleg³oœci 5, Knurów wraz z kuponem w ci¹gu 10 dni od ukazania siê numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino. Prawid³owe rozwi¹zanie krzy- ówki z nr. 39/2006 brzmia³o: Gdañsk. Nagrodê otrzymuje Aurelia Ludwik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji. Zele Marek Zbigniew Lewczuk Oliwia Leszczyñska z Leszczyn ur r., 3500 g, 55 cm humor Sk¹d blondynki bior¹ d em? Obieraj¹ p¹czki. * * * Przychodzi baba z dzieckiem do lekarza. Czy dziecko przechodzi- ³o odrê? - pyta lekarz. Eee gdzie tam, panie, my zza Buga... Emila Zubek z Gliwic ur r., 3300 g, 55 cm rozrywka Czym ró ni siê programista od polityka? Programiœcie p³ac¹ pieni¹dze tylko za programy, które daj¹ jakiœ efekt. * * * Czeœæ stary, s³ysza³em, e siê o eni³eœ. O eni³em siê... Musisz byæ szczêœliwy? Muszê. Oliwier Wallach z Czerwionki ur r., 3100 g, 54 cm Tina Grube: Mê czyÿni s¹ jak czekolada Linda pracuje w agencji reklamowej i marzy o tym, eby spotkaæ mê czyznê, albo chocia delektowaæ siê uwielbian¹ przez siebie czekolad¹. Sytuacja staje siê frapuj¹ca, gdy do agencji zg³asza siê nowy klient, który - odrzucany na pocz¹tku jako uosobienie typowo mêskiej, pe³nej pogardy arogancji - staje siê dla niej ponêtnym wyzwaniem. Ta powieœæ jest tak burzliwa, jak b³yskotliwy jest œwiat reklamy, w którym rozgrywa siê akcja. Pe³na ironii po prostu wybornie komiczna powieœæ ze œwiata reklamy opowiedziana z temperamentem i humorem. (D.O.) Kinga Keller z Nieborowic ur r., 3850 g, 55 cm Oliwia Kryœ z Knurowa ur r., 2900 g, 51 cm Natalia Piecuch z Wilczej ur r., 2850 g, 48 cm Pawe³ Ha³as z Knurowa ur r., 3200 g, 53 cm Julia Tomecka z Knurowa ur r., 3450 g, 56 cm Oliwia Linek z Knurowa ur r., 2450 g, 52 cm Szymon Krupa z Knurowa ur r., 3300 g, 54 cm Milena Ponichtera z Knurowa ur r., 2450 g, 52 cm Zdjêcia: Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 11

12 og³oszenia HANDEL I US UGI ALTEX POLECA: ALUZJE, ROLETY, OKNA PCV I DREWNIANE, BRAMY GARA OWE ROLOWANE, DRZWI WEWNÊTRZNE I ZE- WNÊTRZNE DREWNIANE., UL. WYSPIAÑSKIEGO 18 (Farskie Pola). Tel. /fax , Tel MONTA OKIEN W CENIE PROMO- CYJNEJ! Raty bez porêczycieli 01-odw. Astrolog, tarocistka. tel Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma CZYŒCIK. Tel Knurów. Tel. kom odw. POGOTOWIE AWARYJNE - 24h - wod.kan, gaz, c.o. Tel , PRACE OGÓLNOBUDOWLANE panele, g³adzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie, wykañczanie wnêtrz. Tel Transport na telefon. Wêgiel, przeprowadzki itp. Tel Us³ugi remontowo-budowlane w zakresie: zakup towaru po konkurencyjnej cenie, doradztwo, kafelkowanie, instalacje elektryczne, instalacja gazowa, instalacje wodne (w plastiku). G³adzie, tapetowanie, panele w ca³ym zakresie, instalacje urz¹dzeñ sanitarnych, zabudowa wnêk. Tel lub odw. MOTORYZACJA Skup 125 p., 126 p., polonezów i innych. Stan obojêtny. W³asny transport gratis. Tel Skup samochodów p³acimy gotówk¹. Tel odw. Sprzeda czêœci do Citroena i Peugeota. Skup i sprzeda samochodów tych marek. Tel , odw. ZDROWIE I URODA Producent maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych zatrudni projektanta/konstruktora ze znajomoœci¹ Auto CAD-a. Wymagania: preferowane wykszta³cenie wy sze techniczne, doœwiadczenie w projektowaniu maszyn mile widziane, jêzyk angielski w stopniu œrednim. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracê, dobre warunki pracy, wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy. Miejsce pracy: okolice Gliwic 17 km. Kontakt: , , , Przyjmê budowlañca, mechanika oraz do myjni samochodowej. Knurów. Tel , Przyjmê do pracy kelnerów lub kelnerki z doœwiadczeniem. Tel Sprzedawca magazynier rencistka. Miejsce pracy ernica. Tel Zatrudniê fryzjerkê oraz uczennicê. Gliwice. Tel Zatrudniê kierowcê z kat. C + E. Tel wew odw. Zatrudniê mechanika sprzêtu budowlanego z uprawnieniami na koparko-³adowarki i ³adowarki. Tel , , e- mail: Zatrudniê mechanika kierowcê kat. C+E. Tel , , Zatrudniê murarza i pomocników. Tel Zatrudniê murarzy, brukarzy, ogrodników (mê czyÿni). Tel Zatrudniê na ocieplanie. Tel Zatrudniê osobê z doœwiadczeniem do szycia tkanin ciê kich. Tel Zatrudniê piekarza. Knurów. Tel Zatrudniê pracownika do biura. Wymagany j. angielski.tel /41. Videofilmowanie. Tel Videofilmowanie. Tel Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel , odw. Czyszczenie dywanów, tapicerek meblowych, samochodowych KARCHER. Tel , WÓZKI DZIECIÊCE, foteliki samochodowe, krzese³ka, kojce, ³ó eczka, poœciele, odzie i akcesoria niemowlêce., ul. Niepodleg³oœci 59. Tel odw. Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu r. o godz w Urzêdzie Miasta Knurów, ul. Niepodleg³oœci 7 odbêdzie siê sesja Rady Miasta Knurów. Francuski tanio. Tel , G³adzie, regipsy, remonty, poddasza. tel INSTALATORSTWO - wod.-kan, c.o., gaz, elektryka Tel Kafelkowanie, g³adÿ, doprowadzenie wody oraz inne remonty. Tel /41. azienki pod klucz, instalacje wod-kan. Tel MATEMATYKA. Tel Matematyka. Tel Piecz¹tki. Tel odw. LOKALE I NIERUCHOMOŒCI Dom kupiê (mo e byæ fiñski) lub dzia³kê budowlan¹. Tel Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie Knurowa. Tel Kupiê mieszkanie oraz dzia³kê budowlan¹ w Leszczynach. Tel odw. Kupiê mieszkanie w Knurowie 2 lub 3 pokojowe. Tel Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 41 m 2 oraz gara. Tel Mieszkanie do wynajêcia na ul. K. Wielkiego, 2 pokoje, 46 m 2. Tel /41. Pokój z kuchni¹ do wynajêcia. Tel Sprzedam lub wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 150 m 2, powierzchnia u ytkowa 80 m 2. Knurów, ul. Batorego 3 B. Tel , Sprzedam M-5, 70 m 2 w Szczyg³owicach (wie owiec). Tel Zamieniê M-5 w Szczyg³owicach 70 m 2 na jedno lub dwa mniejsze. Tel /41. ZWIERZÊTA Owczarki niemieckie, d³ugow³ose (szczeniêta) sprzedam. Tel , DAM PRACÊ Biuro rachunkowe zatrudni do pracy ksiêgow¹. Wymagana znajomoœæ prowadzenia PKPiR, rozliczania podatku VAT, obs³ugi programu ZUS P³atnik. Oferty proszê kierowaæ na adres: w terminie do Chêtnych do pracy cha³upniczej. Informacje pod nr tel lub w siedzibie firmy DTL Sp. z o.o., ul. Zwyciêstwa 28 B, Knurów-Krywa³d. 41/41. Dam pracê ambitnym, samodzielnym menad erom NLMu. Tel Firma informatyczna z Knurowa poszukuje pracowników dzia³u handlowego. Szczegó³y: Nowo otwierany, ekskluzywny salon fryzjerski w Knurowie zatrudni fryzjera, fryzjerkê oraz stylistê paznokci. Tel odw. Praca w Holandii przy pieczarkach dla kobiet do 45 lat. Paszport polski. Tel Pracownika do pracy w barze w Gliwicach zatrudniê (umowa o pracê). Doœwiadczenie nie wymagane. Tel Porz¹dek obrad przewiduje: 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum. 2. Przedstawienie porz¹dku obrad. 3. Powo³anie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie g³osowania. 4. Powo³anie Komisji Uchwa³ i Wniosków. 5. Przyjêcie protoko³u z sesji Rady Miasta odbytej w dniach r. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Odpowiedzi na interpelacje. 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z dzia³alnoœci miêdzy sesjami. 9. Podjêcie uchwa³: 1) w sprawie: okreœlenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku leœnego na terenie miasta Knurów, 2) w sprawie: uchylenia Uchwa³y Nr LII/674/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie: przekszta³cenia zak³adu bud etowego pod nazw¹ Miejski Zespó³ Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w jednostkê bud etow¹, 3) w sprawie: wyra enia zgody na wniesienie mienia do kapita³u zak³adowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Knurowie i objêcie w zamian akcji, 4) w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów, 5) w sprawie: oceny aktualnoœci Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurowa przyjêtego Uchwa³¹ Nr XVII/141/99 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 21 paÿdziernika 1999r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6) w sprawie: wyra enia zgody na zawarcie Porozumienia z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Katowicach w sprawie okreœlenia wspó³pracy przy realizacji przez GDDKiA budynku odtworzeniowego w zamian za wyburzone budynki mieszkalne pod autostradê A1 przy ul. Dworcowej. 7) w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków, a tak e szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraÿnych zastêpstw oraz wysokoœci, kryteriów i trybu przyznawania nagród - obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 10. Sprawy ró ne. 11. Zakoñczenie sesji. Przewodnicz¹cy Rady dr n. med. Tomasz Reginek 12 Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

13 sport foto: Piotr Skorupa Stanis³aw Rudzki z reprezentantkami, które karierê rozpoczyna³y w Knurowie MIÊDZYNARODOWE STARTY PAULINY MICHALEWICZ Trzy trafienia od fina³owej rundy KU NIA SPORTOWYCH TALENTÓW Zaczyna³y od eskaesów Gabriela Kornacka i Izabela Duda to szczypiornistki, które sw¹ karierê rozpoczyna³y w Knurowie. Przez kilka sezonów b³yszcza³y w polskiej ekstraklasie, graj¹ w reprezentacji Polski, a obecnie szukaj¹ swojej szansy za granic¹. Bezsprzecznie najpopularniejszym i najbardziej rozpoznawalnym sportowcem, który sw¹ karierê rozpoczyna³ w Knurowie jest Jerzy Dudek. Bramkarz reprezentacji Polski i FC Liverpool jest znany nie tylko z racji osi¹gniêtych sukcesów, ale równie dlatego, e jest pi³karzem. Gdyby uprawia³ mniej popularn¹ dyscyplinê na pewno by³oby mu trudniej zaistnieæ w œwiadomoœci kibiców. Jerzy Dudek to ywa ikona knurowskiego sportu, jednak nie jest on jedynym sportowcem, który wyp³yn¹³ z Knurowa na g³êbokie wody. Wielu kibiców doskonale pamiêta Józefa Gilewskiego, piêœciarza, który wielokrotnie zdobywa³ medale mistrzostw Polski i uczestniczy³ w najwa niejszych turniejach. Jako wychowanek Concordii, reprezentowa³ nasz kraj w mistrzostwach Europy, mistrzostwach œwiata i igrzyskach olimpijskich. Obok Jerzego Dudka i Józefa Gilewskiego w jednym szeregu mog¹ siê ustawiæ równie Gabriela Kornacka i Izabela Duda, które uprawiaj¹ nieco mniej popularn¹ dyscyplinê, jednak podobnie, jak wspomniani panowie, maj¹ zaszczyt reprezentowania barw narodowych. Gabriela Kornacka swoj¹ przygodê z pi³k¹ rêczn¹ rozpoczê³a w Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie. Tam uczêszcza³a na SKS-y, sk¹d bardzo szybko trafi³a do zespo³u szczypiorniaka prowadzonego przez Adama Patorê. Jej talent rozwija³ siê znakomicie. Po ukoñczeniu szko³y pani Gabriela dosta³a propozycjê gry w Soœnicy Gliwice, która od lat s³ynê³a z dobrej dru yny pi³karek rêcznych. Przenosiny do Gliwic wprowadzi- ³y du e zmiany w jej yciu. Dalsza nauka w tamtejszej Szkole Mistrzostwa Sportowego oznacza³y przenosiny do internatu. Kontakty z rodzin¹ zosta³y bardzo ograniczone, jednak mimo tych trudnoœci Gabriela Kornacka poczyni³a znaczne postêpy w grze, przebijaj¹c siê do pierwszego zespo³u Soœnicy. Wraz z dobr¹ gr¹ przysz³y powo³ania do reprezentacji Polski juniorek starszych, a póÿniej m³odzie ówki. M³oda rozgrywaj¹ca gliwickiej Soœnicy poczyna³a sobie znakomicie. Dysponuj¹c znakomitymi warunkami fizycznymi przebi³a siê w m³odym wieku do zespo³u seniorek. Doczeka³a siê tak e powo³ania do pierwszej reprezentacji Polski. Wyst¹pi³a w niej kilkanaœcie razie i odnios³a wielki sukces awansuj¹c do Mistrzostw Europy. W minionym sezonie rzuci³a dla Soœnicy 55 bramek, co mo na uznaæ za niez³y wynik. Wraz z zespo³em z Gliwic zajê³a 8 miejsce w ekstraklasie, a latem, gdy rozpocz¹³ siê ruch transferowy, bardzo du e zainteresowanie knurowiank¹ wykazywa³ zespó³ mistrzyñ Polski, SPR Lublin. Ostatecznie z przenosin do Lublina nic nie wysz³o, a w zamian pani Gabriela w poszukiwaniu nowych doœwiadczeñ wyjecha³a do Francji. Gabriela Kornacka nie jest knurowskim rodzynkiem w czo³ówce krajowego szczypiorniaka. W Uczniowskim Klubie Sportowym wychowa³a siê te inna gwiazdka - Izabela Duda, które pierwsze sportowe kroki stawia³a pod czujnym okiem Stanis³awa Rudzkiego. Podobnie jak Gabriela Kornacka, swoj¹ karierê kontynuowa³a w Soœnicy Gliwice. PóŸniej Izabela Duda przenios³a siê do Kolportera Kielce, sk¹d trafi³a do Goœcibii Su³kowice, by wróciæ do Kielc (Vive). W ubieg³ym sezonie zosta³a najskuteczniejsz¹ zawodniczk¹ polskiej ekstraklasy z fenomenaln¹ œredni¹ 9 bramek na mecz. Dziêki dobrej grze Izabela Duda zosta³a ulubienic¹ kieleckiej publicznoœci, zajmuj¹c trzecie miejsce w plebiscycie Œwiêtokrzyskie gwiazdy sportu Kolejnym bardzo wa nym rozdzia³em w karierze knurowianki jest reprezentacja. Rozegra³a w niej kilkadziesi¹t spotkañ. W tegorocznym turnieju Industrial Cup zosta³a wybrana najlepsz¹ zawodniczk¹ i trafi³a do dru yny gwiazd tych rozgrywek. Jest bardzo wa nym ogniwem reprezentacji i ma du y wk³ad w awans Polek do Mistrzostw Europy. Po tych sukcesach przysz³o rozczarowanie. Dzia³acze Vivy doszli do wniosku ze klubu nie staæ na utrzymanie dwóch zespo³ów w ekstraklasie i wycofali z niej dru ynê kobiet. Izabela Duda musia³a zatem szukaæ sobie nowego pracodawcê. Zainteresowanie wykaza³ mistrz Polski SPR Lublin, jednak wybór pad³ na zespó³ z ligi norweskiej - Storhamar Handball. Adam Urbaniak Piotr Skorupa Stanis³aw Rudzki (szkoleniowiec): Izabela Duda od najm³odszych lat by³a wyró niaj¹c¹ siê zawodniczk¹. W testach sprawnoœciowych osi¹ga³a najlepsze wyniki. W 1994 roku wraz z knurowsk¹ Uni¹ zdoby³a 3 miejsce na Klubowych Mistrzostwach Polski M³odziczek, gdzie nasz zespó³ w meczu o br¹z rozgromi³ utytu³owan¹ dru ynê Soœnicy Gliwice. Izabela by³a najskuteczniejsz¹ zawodniczk¹ imprezy, zdobywaj¹c nagrody indywidualne. Razem z Soœnic¹ zdoby³a 3-krotnie tytu³ mistrzyñ Œl¹ska. Posiada³a charakter zwyciêzcy, zawsze chcia³a wygrywaæ i d¹ y³a konsekwentnie do celu. O Paulinie Michalewicz pisaliœmy przed kilkoma miesi¹cami, informuj¹c o jej szermierczych pocz¹tkach. Pocz¹tkach bardzo obiecuj¹cych, bowiem nastoletnia knurowianka wystêpuj¹ca w barwach Piasta Gliwice od pewnego czasu puka do bram krajowej czo- ³ówki w swej kategorii wiekowej. - Paulina jest ju po pierwszych zawodach w tym sezonie relacjonuje ojciec knurowianki, Andrzej Michalewicz. - Zdecydowaliœmy siê na start równie poza granicami Polski i st¹d jej wystêpy w International Tournament Cadets & Juniors. W turniejach tych Paulina ma nabyæ doœwiadczenie przed zawodami Pucharu Œwiata Juniorów. Byæ mo e wystartuje w nich jeszcze w tym roku, w Bratys³awie. Obecnie jesteœmy po dwóch turniejach w Aarhus i Frankfurcie nad Menem. W Danii turniej z serii Nordic Cup odby³ siê w piêknej hali i dla tak m³odej zawodniczki, jak¹ jest Paulina Michalewicz, by³o to olbrzymie prze ycie. - Paulina po raz pierwszy spotka³a siê z inn¹ organizacj¹ zawodów, œcis³¹ kontrol¹ broni, masek i ubioru relacjonuje Andrzej Michalewicz. Knurowianka zajê³a w Aarhus 9 miejsce przegrywaj¹c walkê o æwieræfina³ z klubow¹ kole ank¹. W o wiele wiêkszym turnieju Paulina Michalewicz uczestniczy³a nie tak dawno we Frankfurcie nad Menem, gdzie do rywalizacji przyst¹pi³o ponad dwieœcie zawodników. W kategorii juniorów nasza szpadzistka zajê³a 25 miejsce, przegrywaj¹c pojedynek o awans do fina³owej rundy trzema trafieniami. To by³ silnie obsadzony turniej, w którym udzia³ wziê³a m.in. ca³a czo³ówka z Niemiec, bowiem by³y to zawody kwalifikacyjne do Pucharu Niemiec kontynuuje pan Andrzej. Ponadto na planszy zaprezentowa³y siê zawodniczki z Chorwacji, Szwajcarii, S³owacji i Holandii. Jesteœmy po tych turniejach bardzo zadowoleni, bo Paulina walczy³a tam z bardzo dobrymi zawodnikami. Knurowianka posiada ju licencjê FIE i ju myœli o kolejnych startach poza granicami kraju, w Budapeszcie i Bratys³awie. Przypomnijmy, e Paulina Michalewicz po swym pierwszym sezonie startowym (2005/2006) zajmowa³a wysokie, 34 miejsce na ogólnopolskiej liœcie klasyfikacyjnej. Piotr Skorupa W GILOWICACH Knurowianie trzymali kciuki za Adamka Ireneusz Przywara wraz z mam¹ Tomasza Adamka, zawodowego mistrza œwiata WBC w wadze pó³ciê kiej Noc z soboty na niedzielê dla wielu by³a noc¹ niezwyk³¹. Niezwyk³¹ szczególnie dla sympatyków boksu, bowiem za Oceanem w obronie mistrzowskiego pasa walczy³ Tomasz Adamek. Piêœciarz, który przed laty, jeszcze jako amator, broni³ barw m.in. knurowskiej Concordii. Dzia³acze, trenerzy i zawodnicy Concordii wci¹ kibicuj¹ Tomaszowi Adamkowi. Nie inaczej by³o w niedzielê nad ranem, gdy ten stoczy³ niezwyk³y bój z Australijczykiem Paulem Briggsem. Knurowianie co prawda nie wyruszyli za swoim idolem do Stanów Zjednoczonych, ale udali siê do rodzinnych Gilowic, gdzie na rêce mamy Tomasza Adamka z³o yli bukiet kwiatów, gratuluj¹c jej wspania- ³ego syna. PiSk Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 13 foto: arch. BKS Concordia Paulina Michalewicz

14 sport KLASA OKRÊGOWA - GRUPA IV Genialny scenariusz Niezwyk³a dramaturgia towarzyszy³a koñcówce I po³owy spotkania pomiêdzy Odr¹ Miasteczko Œl¹skie a Concordi¹. Ale po kolei. Najpierw w szampañskich nastrojach byli knurowianie. W 32 minucie ukasz Szymura, a w 34 minucie Dariusz Oleœ strzelali bramki dla Concordii i wydawa³o siê, e knurowianie po raz pierwszy zdo³aj¹ wywieÿæ z Miasteczka Œl¹skiego komplet punktów. Byæ mo e tak by siê sta³o, gdyby nie koñcówka I po³owy. Gospodarze w ci¹gu niespe³na dwustu sekund dokonali nie lada wyczynu i schodzili na przerwê prowadz¹c 3:2! Tak, tak. Concordia w ci¹gu trzech minut straci³a trzy bramki i zaprzepaœci³a szansê na wygran¹. Po zmianie stron pad³a jeszcze jednak bramka. Na siedem minut przed zakoñczeniem meczu punkt dla Concordii uratowa³ Tomasz Dura. Po zmianie stron rzutu karnego nie wykorzysta³ ukasz Pilc. PiSk Odra Miasteczko Œl¹skie - Concordia 3:3 (3:2) Concordia: Krzyœka Pilc Hanak Folcik Mehlich Bagiñski Dura ( k) Salwa Karwowski ( k) od 63 min. Grzegorzyca Oleœ Szymura od 46 min. Zieliñski Nastêpny mecz: sobota (14 paÿdziernika, godz ) Concordia Polonia II Bytom GOL na jubileusz ukasz Szymura zasili³ knurowski klub w przerwie zimowej sezonu 2004/2005, a w minion¹ sobotê wyst¹pi³ w barwach Concordii po raz 50. Jubileuszowy wystêp uczci³ strzeleniem bramki w zremisowanym 3:3 meczu z Odr¹ Miasteczko Œl¹skie. By³ to siódmy gol ukasza Szymury w bie ¹cym sezonie. Tym samym pozostaje on najskuteczniejszym podopiecznym Józefa Dankowskiego w sezonie 2006/2007. W 50 meczach ukasz Szymura strzeli³ dla Concordii 14 bramek. PiSk TABELA PO 11. KOLEJCE: 1. Carbo (s) :10 2. Przysz³oœæ :11 3. Concordia :12 4. Gwarek Z. (b) :13 5. Wawel :15 6. Bobrek :14 7. Sparta :15 8. Odra :19 9. Tempo : Piast II : Polonia II B : Orze³ : Gwarek T.G : Strzybnica : Giera³towice : Drama :131 WYNIKI 11. KOLEJKI Snajperzy Concordii: 7 - ukasz Szymura 5 - Micha³ Zieliñski 3 - Marcin Grzegorzyca 3 Dariusz Oleœ 2 - ukasz Spórna 1 Tomasz Dura 1 ukasz Pilc Liczba kolejki 1 - tyle bramek w 11 meczach strzelili pi³karze Dramy Zbros³awice. Doœæ paradoksalnie ostatni zespó³ w tabeli zdoby³ pierwsz¹ bramkê w meczu z liderem Carbo Gliwice, przegrywaj¹c to spotkanie 1:22. Piast II Gliwice 3-5 Wawel Wirek LKS 35 Giera³towice 1-2 Sparta Zabrze Tempo Paniówki 1-0 Orze³ Nak³o Œl¹skie KS Strzybnica 1-1 Karb Bobrek Bytom Polonia II Bytom 1-2 Przysz³oœæ Ciochowice Gwarek Tarnowskie Góry 0-2 Gwarek Zabrze Drama Zbros³awice 1-22 Carbo Gliwice TURNIEJ SZACHOWY O puchar so³tysa Adam Œmieja przed Ryszardem Roterem i Stanis³awem Œmiej¹ taka by³a ostateczna kolejnoœæ w II edycji turnieju szachowego o puchar so³tysa Pilchowic. ukasz Pilc nie wykorzysta³ w sobotnim meczu rzutu karnego W pojedynku o nagrodê dla najm³odszego szachisty Sebastian Zimoch zwyciê y³ Mariusza Kembacha. Oprac. PiSk Foto: organizatorzy turnieju foto: Piotr Skorupa foto: KB Sokó³ ŒL SKA LIGA JUNIORÓW WYNIKI 10. KOLEJKI Chorzów 3-2 Concordia Knurów Energetyk Rybnik 1-0 Stadion Chorzów Odra Wodzis³aw 1-1 W³ókniarz Bielsko-Bia³a GKS Katowice 1-1 MOSiR Jastrzêbie Górnik Zabrze 3-0 Piast Gliwice Pogoñ Kamyk 0-5 Gwarek Zabrze Polonia Bytom 4-2 UKS Klimontów BKS Stal Bielsko-Bia³a Ruch 1-1 Zantka Chorzów TABELA PO 10. KOLEJCE: 1. Gwarek (m) :4 2. Górnik :10 3. Ruch :12 4. Piast :15 5. MOSiR :9 6. Concordia (b) :16 7. Odra :14 8. W³ókniarz :16 9. Energetyk : Stadion : BKS : Zantka : GKS : Polonia : Pogoñ (b) : UKS :44 Snajperzy Concordii: 6 Damian Kozdroñ 5 ukasz Stawiarski 3 Dawid Gajewski 2 Mateusz Boryga 1 Micha³ Dyka 1 Krystian Klottka 1 Andrzej Niewiedzia³ 1 - Damian Œwi¹tkowski 1 Damian Zió³kowski Nastêpny mecz: (niedziela), godz Concordia Energetyk ROW Rybnik BIEGI Sokó³ mo e liczyæ na Monikê Zawodnicy KB Sokó³ Monika Neudek jest bezsprzecznie najlepsz¹ zawodniczk¹ Klubu Biegacza Sokó³. Potwierdzi³a to w ostatnich dwóch biegach na 10 km. Najpierw w Miko³owie by³a trzecia w swej kategorii i czwarta w open z czasem 42 minuty i 52 sekundy, a nastêpnie w ywcu zajê³a pierwsze miejsce w swej kategorii i by³a druga w open z czasem 44 minuty i 13 sekund. W wymienionych dwóch biegach na dystansie 10 km KB Sokó³ by³ reprezentowany równie przez Artura Oboñskiego (Miko³ów - 8 miejsce w M-16 z czasem 40,38 r, ywiec - 11 miejsce z czasem 43,19), Piotra Bieliñskiego (Miko³ów - 9 miejsce w M- 16 z czasem 40,49, ywiec - 10 miejsce z czasem 41,56), Marka Kostrzewê ( ywiec - 18 miejsce w M-16 z czasem 46,20 r ), Artura Bieliñskiego (Miko³ów - 19 miejsce w M-20 z czasem 47,51, ywiec - 13 miejsce z czasem 44,45), Piotra Œmieszka ( ywiec - 18 miejsce w M-30 z czasem 53,00), Mieczys³awa Dzierniejko (Miko³ów - 7 miejsce wœród weteranów z czasem 40,54, ywiec - 4 miejsce z czasem 40,48), Marka Lewczuka (Miko³ów - 20 miejsce wœród weteranów z czasem 45,08, ywiec - 7 miejsce z czasem 44,48). PiSk 14 Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

15 sport KLASA A PODOKRÊG ZABRZE Koszmarny pogrom W ostatnich siedmiu meczach pi³karze Olimpu wygrali tylko jedno spotkanie, a w ostatnich dwóch wystêpach podopieczni Mariana Miszty stracili 14 goli. Te dane mówi¹ same za siebie. Olimp Szczyg³owice znajduje siê w g³êbokim do³ku i trudno dziœ oczekiwaæ nag³ej zmiany na lepsze. Chyba, e... W minion¹ niedzielê zespó³ ze Szczyg³owic przegra³ na wyjeÿdzie z Walk¹ II Zabrze 0:9. Nazajutrz po tym koszmarnym pogromie, prezes Olimpu Dariusz Sarza³a nie schowa³ g³owy w piasek i cierpliwie odpowiada³ na nasze pytania. Jedno z nich brzmia³o, czy po takim blama- u nast¹pi zmiana na stanowisku trenera? - W najbli szych dniach nic takiego nie nast¹pi odpowiedzia³ prezes. Nie ukrywam natomiast, e moim zdaniem trener Marian Miszta pope³ni³ kilka b³êdów w swej pracy. Przed kilkoma dniami przeprowadzi³em rozmowy z zawodnikami i muszê powiedzieæ, e nie mam do nich pretensji o to, co siê sta³o. Zagraliœmy z o wiele lepszym zespo³em i maj¹c w dru ynie kilku bardzo m³odych pi³karzy musieliœmy siê liczyæ z przegran¹. Jej rozmiary s¹ oczywiœcie olbrzymie, jednak nie pozostaje nic innego, jak prze³kn¹æ tê gorzk¹ pigu³kê i graæ dalej. Po rozmowach z zawodnikami jestem nieco spokojniejszy przed nastêpnym meczem, jednak z drugiej strony doceniamy klasê przeciwnika i zdajemy sobie sprawê z tego, e czeka nas trudne zadanie w potyczce z Soko³em any Wielkie. Po XII kolejkach Olimp niebezpiecznie zbli a siê do strefy spadkowej... PiSk WYNIKI 12. KOLEJKI Nastêpny mecz: niedziela (15 paÿdziernika, godz ) Olimp Szczyg³owice Sokó³ any Wielkie Têcza Wielowieœ 4-0 Victoria Pilchowice Piast Paw³ów 0-1 Soœnica Gliwice Sokó³ any Wielkie 0-1 Naprzód ernica Jednoœæ Z Przyszowice M ODZIE OWYCH 5-1 Spo³em Zabrze BOISK KS 94 Rachowice 1-0 Gwiazda Chudów Czarni Pyskowice 2-2 Orze³ Stanica M³odoœæ Rudno 0-1 Zamkowiec Toszek Z M ODZIE OWYCH BOISK OKRÊGOWA LIGA JUNIORÓW Carbo Gliwice - Concordia 3:2 REGIONALNA LIGA JUNIORÓW MOSiR Jastrzêbie - Concordia 4:1 LIGA TRAMPKARZY Concordia (1992) Start Przezchlebie 7:1 Sparta Zabrze - Concordia (1993) 1:4 Concordia (1994) Soœnica Gliwice 6:0 Concordia (1995) Quo Vadis Makoszowy 3:0 MKS Zaborze - Concordia (1996) 1:1 Filar Olimpu - Dariusz Dajek nie by³ w stanie uchroniæ zespo³u przed katastrof¹ Walka II Zabrze - Olimp 9:0 TABELA PO 12. KOLEJCE: Olimp: Dajek 1. Jednoœæ :8 2. Walka II :11 Smugaj 3. Naprzód :20 od 59 min. Basak 4. Zamkowiec :15 owicki 5. Spo³em :17 6. Rachowice :28 Mika 7. Soœnica (s) :15 Pche³ka 8. Sokó³ :21 od 46 min. Zarêba 9. Orze³ : Czarni :28 Plewa 11. Piast :21 od 32 min. Kozak 12. Olimp (b) :25 Lewandowski 13. Gwiazda : M³odoœæ :24 Kowalski 15. Têcza :27 Konic od 27 min. B¹kowski Modrzyñski Kastelik 16. Victoria :25 informacja Liczba kolejki 14 bramek stracili w dwóch ostatnich meczach pi³karze szczyg³owickiej dru yny Snajperzy Olimpu: 4 Marcin Modrzyñski 2 Arkadiusz owicki 1 Adam Augustowski 1 Leszek Kastelik 1 Tomasz Kowalski 1 Jacek Pietraczyk foto: Piotr Skorupa FUTSAL - II LIGA Unia nie dojecha³a Unia Tarnów mia³a byæ drugim rywalem UPOS KOMART Knurów w rozgrywkach II ligi, jednak do meczu nie dosz³o. - Zadzwonili do nas, e maj¹ problem z autokarem informuje nas Bogdan yziñski, prezes knurowskiego klubu. Pogromcy Marexu sprzed tygodnia nie mieli zatem okazji zagraæ po raz pierwszy w nowym sezonie przed w³asn¹ publicznoœci¹. Wracaj¹c do meczu z I kolejki, gdy knurowianie pokonali spadkowicza z I ligi, warto zaznaczyæ, e jednym z debiutantów w zespole UPOS KOMART by³ ukasz Pilc, który kibicom bardziej znany jest z wystêpów w V-ligowej Concordii. - Halówka na pewno ró ni siê od gry na trawie - mówi defensor. - Prawdê mówi¹c muszê siê jeszcze sporo uczyæ zarówno pi³karskiego rzemios³a na trawie, jak i w hali. Z Marexem umiejêtnie zagraliœmy w defensywie, gdzie zdo³aliœmy upilnowaæ Mariusza Œrutwê. Nie da siê ukryæ, e w kilku sytuacjach dopisa³o nam równie szczêœcie. Szczerze mówi¹c na razie nie chcê siê wi¹zaæ na powa nie z futsalem. Wiêksz¹ uwagê poœwiêcam grze na du ych boiskach, a czas poka e, jak przebiegaæ bêdzie moja kariera. KNUROWSKA LIGA PI TEK Inauguracja bez remisu WYNIKI 1. KOLEJKI: Osiedle Szczyg³owice - ZZG PTK i GK 8:0 (1:0) (Patryk Pietraczyk 3, Tomasz Mika 2, Robert Dziubliñski, Marcin Salwa, Adam Nowak) Nacynianka - SM Knurowianka 4:1 (2:0) (Roland Kaszel 2, Marcin Witkowski, Rafa³ Mys³ek - ukasz Dêbowski) KP Karlik - Vibovit 2:6 ( 0:2) (Leszek Bartyzel, Rados³aw Ko uch - Micha³ Bagiñski 4, Krystian Kijak, ukasz Pilc) Oltrans - Veritax Gumiland 2:4 (0:2) (Dawid Gajewski, Marcin Rozumek - Robert Nowosielski 2, Tadeusz Barwicki, Tomasz Nowosielski) Intermarche - Intermarche II 7:0 (3:0) ( ukasz Szymura 2, Tomasz Dura 2, ukasz Stawiarski, Rafa³ Krzyœka, ukasz Spórna) WYNIKI 2. KOLEJKI Powracaj¹c do tego co wydarzy³o siê w II kolejce warto zaznaczyæ, e z rozgrywek wycofa³ siê zespó³ Otmêtu Krapkowice. W zamian na zapleczu ekstraklasy pojawi³a siê dru yna Gwiazdy Ruda Œl¹ska. Doœæ nieoczekiwanie nie wiadomo, czy w rozgrywkach pozostanie Futsal Paw³owice. PiSk TABELA PO 2. KOLEJCE: 1. WSB Chorzów :5 2. Rekord Bielsko-Bia³a :6 3. Rodakowski Tychy 1 3 9:4 4. ZIS Gaszyñscy Kraków 1 3 5:2 5. UPOS KOMART Knurów 1 3 2:1 6. Gwiazda Ruda Œl¹ska 1 0 3:4 7. Marex Chorzów (s) 1 0 1:2 8. Strzelec Gorzyczki 1 0 4:9 9. D¹brovia 2003 Jaworzno 2 0 3:21 Unia Tarnów Trans-Blach Nowy S¹cz Snajperzy UPOS KOMART: 1 Robert Kasiñski 1 Tomasz Szpoton Nastêpny mecz: niedziela (15 paÿdziernika, godz ) Gaszyñscy Kraków - UPOS KO- MART Knurów WSB Chorzów 4-3 Gwiazda Ruda Œl¹ska Strzelec Gorzyczki 4-9 Rodakowski Tychy Rekord Bielsko-Bia³a 13-1 D¹brovia 2003 Jaworzno Mecze: UPOS KOMART Z M ODZIE OWYCH Knurów - Unia Tarnów i Trans-Blach BOISK Nowy S¹cz - ZIS Gaszyñscy Kraków zosta³y prze³o one na inny termin. Za nami inauguracja sezonu w Miejskiej Lidze Pi³ki No nej, której organizatorem jest knurowski MO- SiR. O tytu³ mistrzowski zmagania rozpoczê³o 10 zespo³ów. W pierwszej kolejce nie zanotowano remisów i raczej wygrywali faworyci. W kategoriach mini niespodzianki mo na jedynie rozpatrywaæ pora kê Oltransu z Veritaxem Gumiland. Najwy sze zwyciêstwo odnios³a reprezentacja Osiedla Szczyg³owice, która zosta³a pierwszym liderem rozgrywek. Z kolei w klasyfikacji króla strzelców pierwszym liderem zosta³ Micha³ Bagiñski z Vibovitu, który cztery razy pokona³ bramkarza KP Karlik. PiSk TABELA PO 1. KOLEJCE: 1. Os. Szczyg³owice 1 3 8: Intermarche 1 3 7: Vibovit 1 3 6: Nacynianka 1 3 4: Veritax Gumiland 1 3 4: KP Karlik 1 0 2: SM Knurowianka 1 0 1: Oltrans 1 0 2: Intermarche II 1 0 0: ZZG PTK i GK 1 0 0: W III kolejce (16 paÿdziernika) zagraj¹: SM Knurowianka - Intermarche II (godz ), KP Karlik - ZZG PTK i GK (godz ), Intermarche Vibovit (godz ), Nacynianka - Veritax Gumiland (godz ), Oltrans - Os. Szczyg³owice (godz ). Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku 15

16 BIEGI Œladem Filipiadesa Knurowscy biegacze wziêli w ubieg³¹ niedzielê udzia³ w najstarszym pó³maratonie i maratonie w Europie. Walka z kilometrami i w³asnymi si³ami odby³a siê w s³owackich Koszycach, gdzie zorganizowano 83. Maraton Pokoju. Czes³aw Nowak, Kazimierz Kachel i Jan Kopeæ stanêli na starcie pó³maratonu, a Witold Kuæ i maratonu. Do pokonania 42 km 195 m przygotowali siê równie jako debiutanci El bieta Lewicka i ukasz Sztuka. Towarzyszem i przewodnikiem knurowian by³ zaprzyjaÿniony biegacz ze Svitu Jaroslav Klas, którego mogliœmy podziwiaæ równie na wrzeœniowym biegu w Knurowie. Start i meta pó³maratonu i maratonu by³a na przepiêknym koszyckim rynku mówi Czes³aw Nowak, prezes Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie i g³ówny organizator sportowej wyprawy. Prawdziwym, ale zdrowym dopingiem by³a publicznoœæ, która towarzyszy³a biegaczom na ca³ym dystansie. Gratulujê wszystkim knurowianom, którzy zdecydowali siê wzi¹æ udzia³ w koszyckim maratonie. - Trasa sk³ada³a siê z dwóch okr¹- eñ, po 21 km i 097 m. Bardzo szybka. Naprawdê bieg³o siê przyjemnie. Zrobi³em to na luzie opowiada Micha³ Kêdzierski, zastêpca redaktora naczel- Przyjacielskie spotkanie z burmistrzem Svitu (z prawej) Maratoñczycy z Knurowa na starcie biegu Zwyciêzc¹ ca³ego maratonu zosta³ Kenijczyk Edwin Kipchom (czas:2 godz., 12 min. i 53 sek.). Tegorocznemu zwyciêzcy nie uda³o siê pobiæ rekordu trasy, który nale y do Polaka Adama Dobrzyñskiego 2 godz., 12 min. i 35 sek. nego Przegl¹du Lokalnego, dla którego by³ to drugi maraton w tym roku. Szczególne powody do radoœci maj¹ Ela Lewicka i ukasz Sztuka, którzy z czasem 4 godz., 23 minuty i 40 sek. mog¹ mówiæ o naprawdê udanym debiucie. Do niepowstydzenia siê czasy mieli tak e pozostali zawodnicy z Knurowa. Witold Kuæ przebieg³ ponad 42 km w 3 godz. 20 min i 16 sek., a w 4 godz. 37 min. i 21 sek. Dobre czasy zrobili te pó³maratoñczycy. Czes³aw Nowak pokona³ pó³maraton w 1 godz., 41 min. i 49 sek., Kaziemierz Kachel w 1 godz., 45 min. i 29 sek., a Jan Kopeæ w 1 godz., 46 min. i 44 sek. Przyjaciel ze Svitu Jaroslaw Klas przebieg³ pó³maraton w 1 godz., 47 min. i 28 sek. - Podczas ca³ego pobytu na S³owacji nie brakowa³o nam atrakcji. Przed biegiem mieliœmy mnóstwo czasu na zwiedzanie Koszyc, a w drodze powrotnej w partnerskim dla Knurowa Svicie przyj¹³ nas burmistrz tego miasta Milan Fecko dzieli siê wra- eniami Kazimierz Kachel, wiceprezydent Knurowa. Wizytê na u naszych po³udniowych s¹siadów wspominamy bardzo mi³o. Jednak nie uda³oby siê nam zrealizowaæ naszych zamierzeñ sportowych bez wsparcia sponsorów: Jan Kiesa z firmy Conterra Miko³ów, prezesa Jana Kowala z Metallco ernica i w³aœcicieli stacji paliw BP w Knurowie, Ma³gorzaty i Dariusza Gil dziêkuje mecenasom sportu Czes³aw Nowak. Redakcja Sponsorami reprezentanta Przegl¹du Lokalnego, Micha³a Kêdzierskiego byli: knurowska Grota Solna przy ul. Wilsona 7 i Klub Fitness NJN przy ul. 1 Maja 51. BIEGI Pe³ni Energy Bogus³aw Wilk, redaktor naczelny Przegl¹du Lokalnego i Marian Gruszka, prezes knurowskiej Akcji Katolickiej wziêli udzia³ w II Pó³maratonie 4 Energy, który 1 paÿdziernika odby³ siê w Katowicach. Ela i ukasz - nowi maratoñczycy Dla naszego redakcyjnego kolegi by³ to ju drugi pó³maraton w tym roku. Na katowickiej trasie uda³o mu siê czasem 1 godz. 57 min i 5 sek. zrobiæ yciówkê. Poprzedni pó³maraton, ale górski nasz naczelny pokona³ w czerwcu, w Rudawie w pobli u Krakowa. Œwietnie z dystansem 21 km i 0,975 metrów poradzi³ sobie Marian Gruszka (czas: 1 godz. 34 min. i 32 sek.). Biegacz z Knurowa pocz¹tkowo planowa³ 1 paÿdziernika wzi¹æ udzia³ w maratonie w Budapeszcie, ale w zwi¹zku z zamieszkami i demonstracjami, jakie tam trwaj¹, maraton zosta³ na razie od³o ony w czasie. foto: Szko³a Podstawowa nr 3 w Knurowie reklama Klasa 1. Wychowawca: mgr Alicja Dzia³owy Uczniowie: Karolina Floriañska, Mateusz Furch, Nikola Gembala, Beata Hejno, Sebastian Junda, Piotr Kleibert, Anna Klimczok, Adam Kocur, Karol Kozak, Wiktoria Kramek, Szymon Owczorz, Zuzanna Pluta, Agata S³adek, Andrzej Staniêda, Paulina Suliga, Alicja Œwider, Laura Œwider, Mateusz Tenerowicz. 16 Przegl¹d Lokalny Nr 41 (710) 12 paÿdziernika 2006 roku

www.przegladlokalny.pl

www.przegladlokalny.pl Micha³ Kêdzierski, zastêpca redaktora naczelnego Przegl¹du Lokalnego wygra³ w s¹dzie z Kazimierzem Lubowickim, przewodnicz¹cym KZW ZZ Sierpieñ 80 kopalni Szczyg³owice. Zwi¹zkowiec, wed³ug s¹dów pierwszej

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo