Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2010 r."

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2010 r. Podstawą rozwoju powiatu jest strategia, która określa misję, cele i kierunki działania. Misja Powiatu POWIAT TURECKI TO REGION ZINTEGROWANEGO DZIAŁANIA WSZYSTKICH GMIN, ZNANY, BEZPIECZNY Z ROZWINIĘTYM ROLNICTWEM I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ, OFERUJĄCY ATRAKCYJNE WARUNKI ŻYCIA W PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU pokazuje jaki ma być powiat w przyszłości. Dokument taki pn. Strategia Rozwoju Powiatu Tureckiego został opracowany, a następnie uchwalony przez Radę Powiatu na XXIII sesji Rady w dniu 27 czerwca 2001 roku. Określa on opcje i wariant rozwoju powiatu, sformułowanie misji, celów i kierunków działania określili uczestnicy debat. W tworzenie strategii rozwoju Powiatu Tureckiego zostało włączonych kilkadziesiąt osób, będących reprezentantami środowisk społecznych i biznesowych, samorządowych, Zarządu i Rady Powiatu. W strategii zostały określone cztery strategiczne cele, które są niezbędne dla rozwoju społeczno gospodarczego powiatu. Są to: 1. Ochrona zasobów środowiska i rozwój infrastruktury komunalnej. 2. Pobudzanie i wspieranie aktywności gospodarczej. 3. Zwiększanie potencjału rozwojowego w zakresie zarządzania. 4. Rozwój infrastruktury społecznej-podnoszenie jakości życia. Do chwili obecnej założone cele są realizowane przez wiele programów i projektów zapisanych w strategii.

2 2 CEL STRATEGICZNY NR 1 Ochrona zasobów środowiska i rozwój infrastruktury komunalnej Nr zadania Treść zadania Termin zadania Wykonanie Program 1.1. Pełne zagospodarowanie odpadów stałych Wypracowanie systemu odbioru i segregacji odpadów Praca ciągła Powyższe projekty są ze sobą ściśle powiązane. Ich realizację należy rozpatrywać łącznie. Powiat Turecki jako jednostka samorządowa współorganizuje i uczestniczy we wspólnych działaniach gmin mających na celu wdrażanie systemu odbioru i segregacji odpadów. W celu wdrożenia planowanego systemu gospodarki odpadami opracowano i zatwierdzono uchwałą nr XVIII/94/2004 Rady Powiatu Tureckiego z dnia roku Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, będący integralną częścią Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. W 2009 r. przeprowadzono aktualizację planu gospodarki odpadami oraz wprowadzono w formie załącznika. Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Aktualizacja została zatwierdzona uchwałą nr XXXII/218/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata Od roku 2006 Powiat, w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, prowadzi dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. W roku 2010 na ten cel wydatkowano środki w wysokości ok. 50 tys. zł. Ponadto rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami gmin z terenu powiatu w celu włączenia Gmin w realizację programu i pozyskania jak największych środków finansowych. Powiat Turecki uczestniczy w realizacji programu gospodarki odpadami w miastach i gminach należących do Komunalnego Związku Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina oraz

3 3 Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny. Do Komunalnego Związku Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina należą następujące gminy: Miasto Turek, Gmina Dobra, Gmina Tuliszków, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów. Gmina Brudzew, Gmina Turek i Gmina Władysławów należą do Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny. Gmina Przykona obecnie nie należy do żadnego związku komunalnego Budowa nowoczesnego składowiska śmieci i zakładu utylizacji odpadów stałych W celu wdrożenia planowanego systemu gospodarki odpadami opracowano i zatwierdzono uchwałą nr XVIII/94/2004 Rady Powiatu Tureckiego z dnia roku Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, będący integralną częścią Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Powiat Turecki uczestniczy w realizacji programu gospodarki odpadami w miastach i gminach należących do Komunalnego Związku Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina. Do Związku należą obecnie następujące gminy: Miasto Turek, Gmina Dobra, Gmina Tuliszków, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów. Uroczyste otwarcie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Orli Staw w Prażuchach Nowych gm. Ceków Kolonia, pow. Kaliski, nastąpiło 29 września 2006 r. Gmina Brudzew, Gmina Turek i Gmina Władysławów należą do Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny. Natomiast Gmina Przykona obecnie nie należy do żadnego związku komunalnego Budowa zakładu utylizacji zwierząt Zgodnie z zapisami celów strategicznych Planu Gospodarki Odpadami dla woj. wielkopolskiego dla zoptymalizowania gospodarki odpadami rolno spożywczymi proponuje się stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych pochodzących z hodowli (padliny), w tym ponadlokalnych spalarni padłych zwierząt. Nie przewiduje się natomiast w powyższym planie lokalizacji tego rodzaju zakładu na terenie Powiatu Tureckiego.

4 Likwidacja nielegalnych wysypisk Zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania wskazując sposób wykonania tej decyzji. W przypadku niewykonania obowiązku nałożonego ww. decyzją wójt, burmistrz lub prezydent miasta stosuje postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania nałożonego obowiązku. Przedstawiony tryb postępowania ma zastosowanie w przypadku nielegalnych składowisk odpadów. Likwidacja nielegalnych wysypisk należy zatem do obligatoryjnych zadań realizowanych przez gminy. Gminy likwidują nielegalne wysypiska zgodnie z gminnymi planami gospodarki odpadami oraz ich możliwościami finansowymi. Program 1.2. Pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną Pełne zaopatrzenie w źródła energii cieplnej Praca ciągła Założeniem projektu jest podjęcie przez gminy powiatu tureckiego działań zmierzających w kierunku opracowania programu mającego na celu zaopatrzenie w źródła energii cieplnej (głównie węgla) gazem w fazie wstępnej projekt ten zakłada rozpoznanie różnych alternatyw pod kątem realizacji potrzeb wszystkich zainteresowanych stron i wybór optymalnego źródła energii, a dopiero później realizacji inwestycji. Spodziewanym rezultatem tego projektu jest ochrona zasobów środowiska i podwyższeniem jakości życia Poprawa sieci i stanu dróg INFORMACJA O STANIE DRÓG POWIATOWYCH ZA ROK 2010 R. Drogi stanowią znaczną część majątku narodowego, drogowa sieć transportowa jest podstawą funkcjonowania poszczególnych regionów kraju, oraz ma główny wpływ na: - cywilizacyjno - kulturowy rozwój regionu, - marketingową atrakcyjność kulturowo - gospodarczą w systemach lokalnych i globalnych, - dostępność określonych obszarów dla realizacji inwestycji gospodarczych,

5 5 - jakość obsługi transportowej ludności i gospodarki, - koszty logistyczne produkcji i usług. 1. SIEĆ DROGOWA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO Zgodnie z Art. 19 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 227 Nr 19, poz.115) zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu Tureckiego powołał jednostkę tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, która pełni funkcję zarządy drogi w imieniu Zarządu Powiatu. Na terenie Powiatu Tureckiego znajdują się drogi: krajowe wojewódzkie powiatowe gminne wewnętrzne Sieć dróg w podziale na kategorie przedstawia się następująco: Lp. Kategoria dróg Długość[km] % udział Zarządca 1. Krajowe 78,4 w tym 12,4 autostrady 6,5 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu 2. Wojewódzkie 52,25 4,3 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 3. Powiatowe 344,363 28,8 Zarząd Powiatu Tureckiego 4 Gminne 728,20 60,4 Wójt Gminy

6 6 OGÓLNA DŁUGOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH WYNOSI - 344,363 km w tym: - 312,962 km to drogi i ulice leżące w ciągach tych dróg - 31,401 km to ulice w miastach: Turek - 21,573km Tuliszków - 7,397km Dobra - 2,431km Długość dróg powiatowych pozamiejskich o nawierzchni gruntowej 22,355km Długość ulic powiatowych o nawierzchni gruntowej 5,915km Ogółem długość dróg i ulic gruntowych o nawierzchni gruntowej - 28,27km 2. WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH W ROKU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG WYKONANE W ROKU 2010 R. Lp. Nazwa zadania Wartość zadania 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 403 Kowale Pańskie Głuchów na dł. 3,4kmn I etap na długości 2,1km 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 404 Przykona Dobra na długości 3,337km Przebudowa drogi powiatowej nr 4484P w m. Posoka, na dł. 0,186km Razem wartość BUDOWY CHODNIKÓW I KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH

7 7 Lp. Nazwa zadania Wartość 1. Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4475P Kuny Leonia Natalia w m. Kuny, na dł. 330,0mb 2. Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków Tarnowa Władysławów w m. Tarnowa I etap na dł. 1,30m Razem wartość REMONTY DRÓG I ULIC WYKONANE W ROKU 2010 R. Lp. Nazwa zadania Wartość robót i nadzoru inwestorskiego[zł brutto] 1. Remont ulicy powiatowej nr 4514P Kościuszki w Turku Remont chodnika (jednostronnie) na ulicy powiatowej nr 4527P Armii Krajowej w Turku Remont drogi powiatowej nr 3253P Gadowskie Holendry Tuliszków od km do km 6+288, na długości 1,704 km. Remont drogi powiatowej nr 4475P Kuny Leonia Natalia Władysławów od km do km 8+925, na długości 0,850 km 5. Remont drogi powiatowej nr 4474P Wyszyna Tarnowa od km do km 2+788, na długości 1,535 km Remont drogi powiatowej nr 4484P Brudzew Krwony 6. Warenka Czepów od km do km 3+239, na długości 2,406 km 7. Remont drogi powiatowej nr 4481P Ruda - Małoszyna od km do km 6+916, na długości 2,140 km Remont drogi powiatowej nr 4486P Janów Koźmin Kozubów od km do km oraz od km do km 5+627, na długości 1,610km

8 8 9. Remont drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin Smaszew Wrząca od km do km , na długości 0,755 km Remont drogi powiatowej nr 4482P Słodków Cisew od km2+122 do km 2+505, na długości ,383 km Remont drogi powiatowej nr 4492P Miłaczew Kolonia Młodzianów w m. Miłaczew od km1+000 do km 1+700, na długości 0,700 km Remont drogi powiatowej nr 4502P Smulsko Wygoda od km do km 4+850, na długości 0,930 km Razem wartość robót: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W 2010 ROKU. Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (bez kosztów zakupów materiałów) wg planu to zł. Jedn. Cena Lp. Wyszczególnienie miar Ilość Wartość jedn. y UTRZYMANIE ULIC zł brutto 1. Remonty cząstkowe ulic w m. Turek, Tuliszków i Dobra Ul. Piłsudskiego Ul. Legionów Polskich Ul. Wyszyńskiego m , Ul. Kolska Szosa Ul. 3-go Maja Ul. Milewskiego 2. Oznakowanie poziome jezdni w Turku m ,56 7, Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Turku 3. - skrzyżowania ul. Kolska Szosa szt wjazd do Intermarche

9 9 4. Utrzymanie drzew obcinanie drzew w sezone wiosennym w m. Turek szt , Utrzymanie drzew (sezon letni) w Turku szt Koszenie trawników w m. Turek (trzykrotne) m , 50 0, Utrzymanie żywopłotów w m. Turek (dwukrotne cięcie) mb , Sprzątanie( zamiatanie) ulic powiatowych w mb ,97 8 Turku rejon I +II+III Utrzymanie czystości w Turku 9. - kosze szt zieleńce Wycinka drzew w Turku szt Naprawa pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu 11. ulic Kolska Szosa, Piłsudskiego, Legionów Polskich i ul. Kolska w Turku 12. Zimowe utrzymanie w Turku Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania Inne wydatki UTRZYMANIE DRÓG zł brutto Obustronne sprzątanie pasa drogowego ( poboczy, rowów i pasów zieleni) na nw drogach: 1) 3219P Genowefa Władysławów Turek 2) 4479P Tuliszków Tarnowa Władysławów 3) 4478P Chylin Grzymiszew 4) 3400P Koło Brudzew Brudzyń 5) 4491P Kowale Pańskie Kawęczyn gr. woj. 6) 4488P Grzymiszew Kotwasice Malanów km

10 10 7) 4489P Malanów Skarżyn Żdżary 8) 4497P Przykona - Dobra ( ul. Dekerta) 9) 4485P Brudzew Janiszew Koźmin 10) 4486P Janów Koźmin Kozubów 2. Oznakowanie poziome dróg : 3400P Koło Brudzew Brudzyń mb 2773,44 7, P Genowefa - Władysławów Turek 4. Remont cząstkowy przy zastosowaniu emulsji asfaltow. i grysu - droga 3219P Genowefa Władysławów Turek 5. Obcinanie drzew w sezonie wiosennm szt , Prom na rzece Warcie w m. Kozubów - obsługa 7276/1m szt. 1 -c Remont Promu na rzece Warcie w m. Kozubów szt Zimowe utrzymanie Obustronna regeneracja noży do głowicy ścinki pobocz. st Mycie znaków szt Utrzymanie drzew obcinanie drzew w sezonie wiosenn. szt , Nadzory inwestorskie na remonty dróg Założenie systemu referencyjnego na sieci dróg powiatowych oraz inwentaryzacja korytarza nw dróg: P Genowefa - Władysławów Turek P Malanów Skarżyn Żdżary 4497P Przykona Dobra 4479P Tuliszków Tarnowa - Władysławów 14. Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg Inne wydatki OGÓŁEM WARTOŚĆ

11 11 W roku 2010 siłami własnymi zostały wykonane następujące prace: - ścinkę poboczy na sieci dróg powiatowych - koszenie traw z poboczy na całej sieci dróg powiatowych - kilkukrotnie - remonty cząstkowe masą na zimno - ustawienie znaków drogowych - odnowienie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych w ciągach ulic powiatowych w Turku 6. INFORMACJA O ZAKRESIE ROBÓT WYKONANYCH NA DROGACH POWIATU TURECKIEGO PRZEZ ZDP TUREK PRZY UŻYCIU WŁASNEGO ZESTAWU Prace przy ścince poboczy dróg powiatowych wykonane w roku 2010 Lp. Nr drogi Odcinek Długość w mb ( strona lewa + strona prawa) Średnia szerokość w mb Powierzchnia robót m P Wrząca Piętno Smaszew Dzierzbin , Kaczki Średnie- Wietchinin P Mikulice , P Grąbków Kowale Pańskie , P Wyszyna Tarnowa , P Sarbice Słomów Smulsko , Razem mb 14731m2 W chwili obecnej wykonywana będzie ścinka poboczy przy odcinkach nw dróg powiatowych: P Dzierzbin Smaszew Wrząca P Kaczki Średnie Wietchinin Mikulice P Grąbków Kowale Pańskie

12 P Wyszyna Tarnowa P Sarbice Słomów Smulsko P Wyszyna Piorunów Prace przy czyszczeniu i pogłębianiu rowów przydrożnych dróg powiatowych wykonane w roku 2010 Lp. Nr drogi Odcinek Długość w mb (strona lewa + strona prawa) Średnia szerokość w mb P Dzierzbin Smaszew - Wrząca , P Kaczki Średnie Wietchinin - Mikulice , P Kowale Pańskie Grąbków P P P P Wyszyna Tarnowa ,2 4506P Sarbice Słomów Smulsko ,2 Grzymiszew Piętno- Kotwasice Malanów w m. Gozdów Brudzew Krwony Warenka - Czepów Genowefa Władysławów Turek na odcinku Chylin Władysławów ,2 1,2 1, , P Smulsko Dąbrowica - Wygoda Razm mb 1,2 7. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 W celu zmniejszenia do minimum kosztów, w trybie przetargów wyłoniono firmy, od których wynajmowany jest sprzęt do zimowego utrzymania dróg.

13 13 Zakres robót dla wyłonionych firm w przetargu obejmuje usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie mieszaniną piasku i soli (materiał Zarządu Dróg Powiatowych w Turku) oraz odśnieżanie dróg powiatowych. Sprzęt i transport jest podstawiony przez Wykonawcę po zawiadomieniu przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku pełniącego dyżur. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w sezonie zimowym pełnią dyżury zimowe i decydują o czasie pracy i zakresie robót sprzętu. W m. Dobra i Tuliszków zimowe utrzymanie ulic powiatowych prowadzą Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Do ich obowiązków należy: 1. odśnieżanie własnym sprzętem jezdni ulic, chodników i obiektów mostowych 2. zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni ulic, chodników i obiektów mostowych mieszaniną piasku z solą 20% ( 80% piasek i 20% sól) materiał Zarządu Dróg Powiatowych w Turku. Informacja o kosztach wynajmu sprzętu do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w okresie od listopada 2010r. do marca 2011r. 1. listopad 2010r ,05 zł. 2. grudzień 2010r ,15 zł. 3. styczeń 2011r ,65 zł. 4. luty 2011r ,07 zł. 5. marzec 2011r ,00zł ,92 zł.

14 14 Koszty zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w nw. sezonie zimowym 2010/2011 Sezon zimowy 2010/2011 XI 201-III 2011 Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania ,92zł Zużycie mieszaniny piasku z solą ,70zł ton Razem Koszt zimowego utrzymania 1 km drogi ,62zł 3 178,18 zł/km 8. POMIAR I SZACOWANIE ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU ZDP Turek na podstawie opracowanych przez naszą jednostkę Wytycznych Pomiaru i Szacowania Średniego Dobowego Ruchu oraz Prognozę Dobowego Ruchu wykonało pomiary natężenia ruchu drogowego na zarządzanej przez powiat Turecki sieci dróg powiatowych ulice w Turku. WYKAZ DRÓG, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ WYKONANY POMIAR RUCHU W 2010r. Lp. Nr i nazwa drogi SDR [poj. dobę] 1. Ul. Żeromskiego w Turku 451P Ul. Wyszyńskiego w Turku 4531P Ul. Armii Krajowej w Turku 4527P Ul. Milewskiego w Turku 4515P Ul. Przemysłowa w Turku 4523P Ul. Górnicza w Turku 4522P Ul. Słoneczna w Turku P WYKAZ PROJEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W TURKU STAN NA MARZEC 2010R.

15 15 Lp. Nazwa zadania Zakres projektu Wartość zadania wg kosztorysu inwestorski ego [zł] brutto Uwagi Projekt obejmuje remont istniejących chodników poprzez rozebranie nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni na 1. chodniku i zjazdach do Przebudowa ulicy posesji z kostki brukowej powiatowej nr betonowej, rozebranie i 4533P Południowa ustawienie nowych w Turku krawężników oraz ułożenie nowej nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego. Długość odcinka ok. 0,400km Remont drogi powiatowej nr 4497P na odcinku Dobra Żeronice Projekt obejmuje remont istniejących chodników poprzez rozebranie nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni na chodniku i zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej, rozebranie i ustawienie nowych krawężników w m Posiadamy projekt branży drogowej i telekomunikacyjnej. 2. Nie posiadamy pozwolenia na budowę. 3. Do ogłoszenia przetargu konieczna jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla branży drogowej i telekomunikacyjnj 1.Posiadamy projekt oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót 2.. Do ogłoszenia przetargu konieczna jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla branży drogowej i telekomunikacyjnej

16 16 3. Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków Tarnowa Władysławów w m. Tarnowa od km do km 6+452, na długości Dobra oraz wyrównanie i ułożenie nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego na całym odcinku drogi. Początek proj. odcinka drogi do remontu stanowi koniec przebudowanego w roku 2010 odcinka drogi 4497P ( Przykona Dobra), koniec proj. odcinka drogi do remontu stanowi krawędź drogi krajowej nr 83 w m. Dobra. Projekt nie obejmuje odnowy rowów przydrożnych oraz remontów zjazdów do posesji i na pola wzdłuż drogi. Długość odcinka 4,135km. Projekt obejmuje budowę kolektora deszczowego, studzienek ściekowych i przykanalików oraz chodnika i zjazdów do posesji. W roku bieżącym wykonany został odcinek o długości 1,300km. Długość odcinka 1,300km (szacunkow a wartość zadania) 1.Posiadamy pozwolenie na budowę 2.Należy wykonać kosztorys inwestorski na II etap zadania

17 ,6km II etap Budowa drogi powiatowej nr 4477P Chrząblice Polichno na długości 2,014km Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański Żuki w m. Pęcherzew Remont ulicy powiatowej nr 4517P Ogrodowej w Turku Projekt obejmuje budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego oraz budowę zjazdów do posesji i wykonanie rowów przydrożnych. Długość odcinka 2,014km Projekt obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do szerokości 4,50mb oraz ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Projekt nie przewiduje budowy zjazdów do posesji przyległych do drogi. Długość odcinka 1,741km Projekt obejmuje ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni. Długość odcinka 0,34km Posiadamy decyzje zezwalająca na realizację inwestycji drogowej 2.Do ogłoszenia przetargu konieczna jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 1.Posiadamy projekt gotowy do złożenia o decyzję zezwalającą na realizacje inwestycji drogowej 2.Do ogłoszenia przetargu konieczna jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 1.Posiadamy zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 2. Przed przystąpieniem do remontu PGKiM Sp. z o.o. w Turku musi wykonać remont kolektora deszczowego zlokalizowanego w jezdni ul. Ogrodowej. 3. Do ogłoszenia

18 18 przetargu konieczna jest aktualizacja koszorysu inwestorskiego 10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Przedstawione powyżej dane tj. postępująca degradacja stanu technicznego dróg powiatowych wskazują na to, że nakłady finansowe przyznawane na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Tureckiego, zabezpieczają tylko niewielką część potrzeb. Inwestycje i remonty wykonywane są na odcinkach dróg o bardzo złym stanie technicznym. Polegają one w szczególności na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej drodze. Mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, umożliwiającego korzystanie z dróg w bezpieczny sposób. Nie wpływają one na podwyższenie parametrów technicznych dróg oraz na rozwój sieci drogowej. Wzrost natężenia ruchu na drogach w ostatnich latach wymusza na zarządcach dróg podejmowanie tematów mających wpływ na rozwój sieci drogowej w celu upłynnienia ruchu. Program 1.3. Zapobieganie degradacji środowiska i odtwarzanie zasobów środowiska Rekultywacja terenów pokopalnianych Praca ciągła Projekt realizowany jest przez KWB Adamów. Kopalnia wywiązuje się z realizacji bez zarzutów. Prowadzi rekultywację w kierunku rolnym, leśnym i innym poprzez wybudowanie zbiorników wodnych. Grunty rekultywowane w kierunku rolnym przekazywane są miejscowym rolnikom a w kierunku leśnym Nadleśnictwu Turek. Rekultywacja w kierunku wodnym polegała na wybudowaniu na terenie Gminy Przykona zbiornika wodnego o powierzchni 123 ha i pojemności 4,9 mln m 3. Odbioru technicznego i przekazania Gminie Przykona dokonano w dniu 28 grudnia 2001 roku. Akwen pełni funkcję rekreacyjną. Ogólna powierzchnia gruntów zrekultywowanych w latach

19 19 wynosi 405,22 ha (gminy: Brudzew, Przykona, Władysławów), tj.: r ,33 ha r. - 39,35 ha r ,24 ha r. - 1,30 ha W 2003 r. wydano 4 decyzje o uznaniu rekultywacji na powierzchni 19,61 ha. W trakcie załatwiania pozostaje 1 wniosek o powierzchni 14,19 ha. Ogólna powierzchnia gruntów zrekultywowanych w roku : r. 42,2951 ha r. 59,0917 ha r. 42,94 ha r. 78,09 ha r. 6,49 ha r. - 80,6518 ha r. 232,3331 ha w tym: rolne 227,2331 ha, leśne-5,1000 ha r. - 79,43 ha Zalesianie Praca ciągła Obecnie zalesienia prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Płatność na zalesianie przyznaje kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku. Z otrzymanych informacji od AR i MR Biuro Powiatowe w Turku wynika, że w 2009 roku zostało złożonych 6 wniosków w tym: - 5 wniosków na zalesienie gruntów porolnych na powierzchnię 6,84 ha, - 1 wniosek na zalesianie gruntów innych niż rolne na powierzchnię 1,04 ha. Ogólna wnioskowana powierzchnia do zalesień wyniosła 7,88 ha obejmując 6 beneficjentów. Na złożone w 2009 roku wnioski wszyscy beneficjenci otrzymali postanowienia o przyznaniu pomocy finansowej, której należne płatności refinansowano w 2010 r. w tym: a) refinansowanie za zalesienie gruntów porolnych w kwocie ,20 zł,

20 20 b) refinansowanie gruntów innych niż rolne w kwocie 3.077,00 zł, Ogólna kwota refundacji zalesionych gruntów w 2010 roku wyniosła ,20zł. W okresie składania wniosków 2010 roku AR i MR Biuru Powiatowe w Turku przyjęła 12 sztuk wniosków na zalesienie powierzchni 16,48 ha w tym: - 11 wniosków na zalesienie gruntów porolnych o powierzchni 15,76 ha, - 1 wniosek na zalesienie gruntów innych niż rolne 0,72 ha. Ogólna liczba beneficjentów wynosi 12 osób. Realizacja złożonych w 2010 roku wniosków nastąpi w okresie wiosny 2011 r. na ogólną powierzchnię 16,48 ha. Prognozowaną kwotę na refinansowanie zalesień w 2011 roku według stanu na dzień r, stanowi wartość ,10 zł z której przypada na: a) refinansowanie zalesionych gruntów porolnych ,10 zł, b) refinansowanie zalesionych gruntów innych niż rolne 2.124,00 zł. Refinansowanie należnych płatności dla poszczególnych beneficjentów zrealizowane zostanie w b.r. po wydaniu niezbędnych decyzji przez AR i MR Biuro Powiatowe w Turku. Aktualnie wydano 7 sztuk decyzji przyznających refundację a kolejne 5 sztuk decyzji jest w trakcie postępowania administracyjnego Edukacja proekologiczna Pełniono rolę koordynatora powiatowego podczas akcji Sprzątanie Świata Polska Uwieńczeniem akcji było uroczyste podsumowanie, na którym rozdano nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych oraz wyróżnionych szkół. Sfinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego oraz przygotowanie programu o tematyce ekologicznej w ramach festynu pn. XI Święto Ulicy Kaliskiej. Sfinansowano zakup toreb wspierających ekologiczne działania Powiatu. Współfinansowano Kampanię promocyjno informacyjną Powiatu Tureckiego na rzecz ochrony przyrody II. Wyżej wymienione działania edukacyjne zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

21 Budowa zbiorników wodnych (mała retencja) Praca ciągła W celu realizacji zadania pn. Budowa zbiornika wodnego na rzece Kiełbasce Dużej w miejscowości Kowale Księże, gm. Turek w systemie małej retencji na obecnym etapie realizacji przedsięwzięcia poszukuje się możliwości pozyskania środków finansowych. Działania w tym temacie prowadzi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy Konin.

22 22 Nr zadania Treść zadania CEL STRATEGICZNY NR 2 Pobudzanie i wspieranie aktywności gospodarczej Termin Zadania Wykonanie Program 2.1. Działania wspierające administrację w tworzeniu nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu Opracowanie strategii przeciwdziałania bezrobociu W ramach zawartego w Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego celu strategicznego Nr 2 Pobudzanie i wspieranie aktywności gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy w Turku podjął następujące działania mieszczące się w zakresie Programu 2.1 w/w Strategii tj. Działania wspierające administrację publiczną w tworzeniu nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu. Do działań wspierających administrację publiczną, służących poprawie wizerunku urzędu oraz sprawnej i profesjonalnej realizacji ustawowych zadań należą: 1. Modernizacja sprzętu informatycznego i technicznego: - na początku 2010 roku w PUP w Turku został wdrożony nowy system informatyczny SYRIUSZ, wspomagający Urząd w realizacji jego głównego zadania, jakim jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz ograniczenie skali bezrobocia, a także przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków - PUP Turek w 2010 roku, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia CAZ, dokonał zakupu wyposażenia dla Centrum Aktywizacji Zawodowej, w tym zakupiono m.in.: telewizor, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, a także laptopy stanowiące wyposażenie nowoutworzonej Sali Informacji Zawodowej, na potrzeby prowadzonych przez doradców porad zawodowych. Zakupiony został również infokiosk, jako wyposażenie strefy oczekiwania CAZ, dzięki któremu klienci mają możliwość pozyskania ważnych informacji z zakresu poszukiwania pracy. - ponadto w roku 2010 dokonano zakupu serwera do systemu Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI oraz zakupu licencji na przedmiotowe oprogramowanie. Wdrożenie platformy SEPI zapewnia między innymi komunikację i wymianę danych, a także udostępnianie danych w formie elektronicznej pomiędzy PUP a Ośrodkami Pomocy Społecznej

23 23 z terenu powiatu. Rozwiązanie to przyniosło znaczne korzyści dla naszych klientów, będących jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej, bowiem dzięki SEPI, klient nie ponosi kosztów przyjazdu do urzędu w celu uzyskania stosownego zaświadczenia, aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. - PUP Turek zakupił również drukarki, oprogramowanie antywirusowe oraz UPS do serwerowni. 2. Funkcjonowanie strony internetowej Otwarcie się urzędu na świat, widoczne jest na stronie internetowej, którą odwiedzają zarówno bezrobotni, pracodawcy i inni uczestnicy rynku pracy. W 2010 roku stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Turku odwiedziło internautów. 3. Kontynuacja prac związanych z wyodrębnieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej remont i wyposażenie. W 2010 r. PUP w Turku pozyskał z Funduszu Pracy środki finansowe na remont oraz wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. (CAZ został wyodrębniony w strukturze PUP w Turku w 2009 r.) Remont CAZ obejmował: - utworzenie Sali Informacji Zawodowej, - adaptację części holu na pokój dla pośredników pracy - utworzenie strefy oczekiwania wraz z wyposażeniem do samopouszukiwania pracy przez klientów CAZ. Jednocześnie PUP Turek wyposażył wskazane pomieszczenia w niezbędny sprzęt oraz meble. Oprócz zadań służących polepszeniu wizerunku urzędu, podejmowano wiele działań skierowanych głównie do osób bezrobotnych i wspierających przedsiębiorców. Należą do nich takie działania jak: 1. Organizacja giełd pracy oraz spotkań dla bezrobotnych: - liczba giełd pracy przeprowadzonych w 2010 roku 23, - liczba spotkań z bezrobotnymi w 2010 roku Spotkanie informacyjne zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku dla pracodawców zainteresowanych realizacją przygotowania zawodowego dorosłych. Na spotkaniu zostały przedstawione warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania

24 24 zawodowego dorosłych, jako formy wsparcia dla pracodawców. 3. VIII DRZWI OTWARTE Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. W ramach akcji uczestnicy mogli m.in.: zapoznać się z usługami urzędu, zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, uzyskać szczegółowe informacje dotyczące praw form i metod pomocy dla osób bezrobotnych oraz pracodawców, skorzystać z porad doradcy zawodowego, uzyskać informacje dot. subsydiowanych miejsc pracy, uzyskać informacje dot. projektów realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Spotkanie informacyjne Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - spotkanie informacyjne z sektora MŚP. W spotkaniu brali udział przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem dotacji na inwestycje, świadczenie e-usług oraz dotacjami związanymi z integracją systemów informatycznych przedsiębiorstw. 5. Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Technicznych w Turku Oferta Powiatowego Urzędu Pracy zawierała informacje na temat usług z jakich mogą korzystać przyszli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby mające trudności z wyborem zawodu. Młodzież poznając szeroką ofertę kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Turku mogła również skorzystać z porad doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku. Stanowisko informacyjne przygotowane przez pracowników Urzędu wyposażone było w materiały informacyjne z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach realizowanego projektu Nowoczesna kadra przyjazny urząd współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku W ramach tygodnia kariery zorganizowano: - spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych pod nazwą Już dziś zaplanuj swoją karierę zawodową. - poradę zawodową grupową pod nazwą Poznaj swoje predyspozycję - zaplanuj swoją karierę

25 25 zawodową 7. Spotkania doradców zawodowych z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w celu przedstawienia sytuacji na lokalnym rynku pracy, perspektyw rozwoju w regionie, świadomego planowania i aktywnego kształtowania drogi zawodowej uczniów, przedstawienie zapotrzebowania na pracowników w regionie. Spotkania odbyły się w : - Gimnazjum w Słodkowie. - Zespół Szkół Technicznych w Turku. - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. - Liceum Ogólnokształcące w Turku. 8. Udział Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w Projekcie Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy - jest projektem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie". Zadania projektu koncentrują się przede wszystkim na monitorowaniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących obszaru rynku pracy, monitorowaniu kierunków kształcenia w regionie, badaniu potrzeb pracodawców. Realizacja zadań nastąpi poprzez cykliczne gromadzenie i analizowanie danych, między innymi z zakresu: bezrobocia rejestrowanego, podaży pracy i kwalifikacjach siły roboczej, popytu na pracę poza urzędami pracy, kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, kształcenia zawodowego w placówkach szkoleniowych, funkcjonowania podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy. Projekt ma charakter badawczy. 9. Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. W roku 2010 odbyły się 4 spotkania PRZ. Ponadto członkowie PRZ w listopadzie 2010 roku uczestniczyli w szkoleniu pn. Rozwój przedsiębiorczości, a działania Powiatowej Rady Zatrudnienia. 10. Realizacja programów aktywizacji zawodowej finansowanych z Funduszu Pracy 2010 rok: Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus

26 26 Formy aktywizacji zawodowej: - staż - jednorazowe środki na podjęcie dział. gospodarczej - roboty publiczne Główny cel programu: podniesienie aktywności zawodowej osób powyżej 45 roku życia. Liczba osób objętych programem: 73 Czas trwania: r r. Wartość projektu (Fundusz Pracy): 500, 9 tys. zł Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy Formy aktywizacji zawodowej: -staż Główny cel programu: pomoc osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Liczba osób objętych programem: 66 Czas trwania: r r. Wartość projektu (Fundusz Pracy): 104,2 tys. zł Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości Formy aktywizacji zawodowej: -wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Główny cel programu: zachęcanie osób bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej oraz umożliwienie podejmowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach, poprzez wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Liczba osób objętych programem:83 Czas trwania: r Wartość projektu (Fundusz Pracy): 1461,2 tys. zł Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych, na terenach, na których miały

27 27 miejsce klęski żywiołowe Formy aktywizacji zawodowej: -roboty publiczne - staż Główny cel programu: aktywizacją osób bezrobotnych, na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe Liczba osób objętych programem: 108 Czas trwania: r r. Wartość projektu (Fundusz Pracy): 634, 2 tys. zł 11. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2010 rok: "Aktywni na rynku pracy!"- projekt systemowy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Celem projektu Aktywni na rynku pracy! było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia i wejścia na rynek pracy osób bezrobotnych. Działania: 1. Staż uczestników projektu (w tym 45 osób przechodzących z 2009r.) 2. Szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą - 50 uczestników projektu, 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej uczestników projektu. Całkowite wydatki projektu w 2010 roku wyniosły ,98 PLN. Okres wdrożenia projektu: od r. do r. Opracowane powyżej założenia obejmują trzeci rok realizacji projektu tj. od r. do r. Nowoczesna kadra przyjazny urząd

28 28 Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Cel projektu: poprawa jakości usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tureckim. Uczestnicy projektu: PUP Turek do udziału w projekcie zatrudnił 9 beneficjentów ostatecznych (3 doradców zawodowych, 5 pośredników pracy - stażystów oraz 1 koordynatora projektu). Działania: 1. Zatrudnienie 3 doradców zawodowych w PUP Turek w ramach umowy o pracę. 2. Zatrudnienie 5 pośredników pracy stażystów w PUP Turek w ramach umowy o pracę. 3. Zatrudnienie 1 koordynatora projektu w PUP Turek w ramach umowy o pracę. 4. Skierowanie 19 pracowników PUP Turek na szkolenie z zakresu efektywnej współpracy pracowników PUP z klientem bezrobotnym. 5. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 3 pracownikom PUP Turek. Całkowite wydatki projektu wyniosą ,76 PLN. Planowany okres wdrożenia projektu: od r. do r. 12. Projekt współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Junior program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Cel programu: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Formy aktywizacji zawodowej: staż Liczba osób objętych programem: 4 Czas trwania: r. (data zawarcia umowy) r. Wartość projektu: Fundusz Pracy: ,81 zł PFRON: ,28 zł 13. Powiatowy Urząd Pracy w Turku aby zaktywizować jak największą liczbę osób i udzielić

29 29 najskuteczniejszej pomocy, współpracuje z innymi instytucjami, czego wynikiem jest zawarcie 8 porozumień o współpracy i 1 umowy partnerskiej, w ramach wymienionych niżej projektów: Nazwa projektu: Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin powiatu tureckiego Porozumienie o współpracy Lider projektu: Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu tureckiego Okres realizacji: r r. Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu tureckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy, której efektem będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia tym osobom poprzez zwiększenie lub wykształcenie nowych kwalifikacji zawodowych. Nazwa projektu: Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie Umowa partnerska Lider projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie Okres realizacji: r r. Cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy, rozwój społeczno gospodarczy subregionu konińskiego, poprzez wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy. Nazwa projektu: MOGĘ PRACOWAĆ wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szcze4gólnych trudności na rynku pracy Porozumienie o współpracy Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Okres realizacji: r r. Cel projektu: Zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. Nazwa projektu: Kształcenie ustawiczne sposobem na Twój sukces zawodowy Porozumienie o współpracy Lider projektu: Zespół Szkół technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku Okres realizacji: r r.

30 30 Cel projektu: Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez przeszkolenie 200 uczestników/uczestniczek z regionu powiatu tureckiego w ramach projektu. Nazwa projektu: Rozwiń swój potencjał czyli jak być aktywnym zawodowo Porozumienie o współpracy Lider projektu: Turecka Izba Gospodarcza w partnerstwie z Turkowską Unią Rozwoju T.U.R. Okres realizacji: r r. Cel projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich poprzez komplementarne wsparcie szkoleniowo - doradcze osób zamieszkujących obszary wiejskie. Nazwa projektu: Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konińskiego Porozumienie o współpracy Lider projektu: Stowarzyszenie Bezpieczny Konin Okres realizacji: r r. Cel projektu: Określenie grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i wymagających najpilniejszych działań szkoleniowo-doradczych. Nazwa projektu: Piękna w tradycji Porozumienie o współpracy Lider projektu: Turkowska Unia Rozwoju T.U.R Okres realizacji: r r. Cel projektu: Szkolenia dla 70 mieszkanek obszarów wiejskich siedmiu gmin wiejskich: Brudzew, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Władysławów i Turek. Nazwa projektu: Praca na miarę Twoich potrzeb. Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia Porozumienie o współpracy Lider projektu: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Okres realizacji: r r. Cel projektu: Lider projektu zorganizował w powiecie tureckim spotkanie informacyjne na temat zwiększenia elastyczności na rynku pracy Wspólna oferta Praca ciągła Gminy Powiatu Tureckiego opracowały własne oferty inwestycyjne, które są zamieszczone na

31 31 inwestycyjna stronach internetowych poszczególnych gmin Procedury administracyjne w zakresie realizacji inwestycji Praca ciągła Projekt jest realizowany poprzez wprowadzenie jednolitych procedur w zakresie realizacji inwestycji dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Program 2.2. Organizacja systemu promocji gospodarki Stworzenie wspólnej polityki promocyjnej Praca ciągła Celem projektu jest integracja wszystkich środowisk na rzecz propagowania ziemi tureckiej i wszystkich przedsięwzięć, które się pojawiają i mają szansę zaistnieć. Promocja obejmuje takie dziedziny jak przedsiębiorczość, turystyka, rekreacja, kultura. Prowadzone są działania zmierzające do stworzenia Programu Promocji Powiatu Tureckiego Ośrodek wspierania przedsiębiorczości W marcu 2003 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Tureckim, Gminą Miejską Turek i Turecką Izbą Gospodarczą o współpracy mającej na celu utworzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP), zadaniem, którego jest m.in. zmniejszenie bezrobocia na terenie Powiatu Tureckiego. W pierwszych trzech latach OWP był finansowany do wysokości 56% ze środków samorządów miejskiego i powiatowego, w jednakowej części przez każdy z samorządów, pozostałe finansowanie pozyskiwał z innych źródeł, w tym ze środków samorządu województwa. 20 listopada 2003 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka. Program 2.3. Pobudzanie aktywności gospodarczej rolników Wspieranie rozwoju agroturystyki Praca ciągła Starostwo Powiatowe zaprasza przedstawicieli środowisk agroturystycznych do współpracy przy okazji organizacji imprez, na których mogą zaprezentować szerszym rzeszom potencjalnym

32 32 agroturystom swoją ofertę np. podczas Święta Ulicy Kaliskiej, zawodów hippicznych w Kawęczynie Mistrzostw Polski w Windsurfingu na Zbiorniku Jeziorsko. Powiat włożył swój wkład w zorganizowanie imprezy p.n. Otwarcia sezonu agroturystycznego we wschodniej Wielkopolsce w gospodarstwie agroturystycznym p.p. Pawlaków w miejscowości Bądków II r. - Otwarcia sezonu agroturystycznego we wschodniej Wielkopolsce w gospodarstwie agroturystycznym p.p. Janików w miejscowości Dąbrowa gm. Dobra., 2005r. Powiat Turecki zorganizował stoisko wystawiennicze dla gospodarstw agroturystycznych naszego podczas Gali produktów regionalnych i tradycyjnych Wschodniej Wielkopolski, zaproszenie do wspólnego stoiska wystawienniczego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Katowicach 2006r. prezentacja gospodarstw agroturystycznych zagranicznym gościom Starosty Tureckiego. Promocyjne gospodarstw w wydawnictwach powiatu tureckiego r. i 2008 r. Przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych mieli okazję zaprezentować swoje oferty na stoisku Powiatu Tureckiego podczas Targów Turystycznych w Łodzi, Poznaniu oraz oferty gospodarstw z terenu naszego powiatu zostały przedstawione podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie r. i 2010 r. Starostwo Powiatowe w Turku promuje gospodarstwa agroturystyczne poprzez zamieszczone informacji o ww. na stronie internetowej powiatu. Starostwo Powiatowe w Turku zaprosiło przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych do udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi i Poznaniu celem przedstawienia własnych ofert odwiedzającym nasze stoiska. Starostwo udzieliło właścicielom gospodarstw pomocy w przygotowaniu w wydruku materiałów promocyjnych Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolnego Projekt jest realizowany przy współpracy z ODR, IR oraz TIG. Starostwo Powiatowe w Turku zapewnia dostęp do informacji, szkoleń, ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi producentami Programy edukacyjne dla rolników Cykle szkoleń organizowane są przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Turku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku dla rolników z terenu naszego powiatu.

33 33 Nr zadania CEL STRATEGICZNY NR 3 Zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie zarządzania Treść zadania Termin zadania Wykonanie Program 3.1. Skuteczna promocja powiatu Motorowodne Mistrzostwa Polski i Świata Brak działań. Impreza została przeniesiona na Litwę Rozwój kontaktów zewnętrznych Praca ciągła Współpraca zagraniczna Wydział RSG zorganizował spotkania w naszym powiecie z delegacjami zagranicznymi: studentów, uczniów z Ukrainy Strategia promocji powiatu tureckiego 2002 Zadanie jest kontynuowane. Wydział RSG w zakresie promocji i budowania wizerunku powiatu brał czynny udział w: - organizowaniu Spotkania Noworocznego, - współorganizowaniu Powiatowych Dni Kultury, - przygotowaniu obchodów Święta Ulicy Kaliskiej, - zorganizowaniu IV Spotkania Noworocznego Środowisk Solidarnościowych Powiatu Tureckiego, - reprezentowaniu powiatu w Międzynarodowych Targach Turystycznych Regionów,,Na Styku Kultur w Łodzi, - reprezentowaniu powiatu w Międzynarodowych Targach Turystycznych,,TOUR SALON w Poznaniu,

34 - zorganizowaniu VIII Powiatowego Rajdu Rowerowego nowo oddanymi ścieżkami dydaktycznymi Panorama, - współorganizowaniu XV Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim,,Family Cup 2010, - współorganizowaniu Turek Skate Contest and Beatbox Battle 2010, udział w Mistrzostwach Turku w Gotowaniu Żurku, - zorganizowaniu IV Powiatowego Spływu Kajakowego Rzeką Wartą,,Skęczniew 2010, - zorganizowaniu dwóch imprez-zawodów konnych wspólnie z samorządem gminnym w Kawęczynie, Związkiem Hodowców Koni oraz Urzędem Miejskim w Turku, - przygotowaniach do imprezy Regaty Żeglarskie o,,błękitną Wstęgę Jeziorska współpraca z gminami: Dobra, Warta, Pęczniew oraz ośrodkiem wypoczynkowym,,rafa, - zorganizowaniu Otwartego Pucharu Polski w Formule Windsurfing na Zbiorniku,,Jeziorsko 2010, - prowadzenie prac mających na celu opracowanie z gminami powiatu Programu Promocji Powiatu Tureckiego, - współorganizowaniu Konferencji Ekologicznej,,Dbajmy o środowisko naszego powiatu, - współpraca z Fundacją,,Złota Godzina, Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Wielkopolską Izbą Turystyczną oraz innymi organizacjami pozarządowymi, - współpraca z Związkiem Powiatów Polskich w ramach udziału Powiatu Tureckiego w Rankingu Powiatów Polskich, - wykonaniu licznych wystaw fotograficznych promujących Powiat Turecki, - wykonaniu Informatora Powiatu Tureckiego, - fotograficznym dokumentowaniu pomników, miejsc pamięci narodowej i wydarzeń patriotycznych z terenu Powiatu Tureckiego, - przygotowaniu materiałów do foldera promującego Powiat Turecki, - opracowaniu spotów reklamowych zamieszczanych na lokalnych stronach internetowych, w czasopismach oraz w lokalnej telewizji, - przygotowaniu i druk materiałów promocyjnych, - opracowanie i wytyczenie nowych szlaków pieszo-rowerowych w powiecie tureckim pn.,,panorama, - opracowanie foldera promującego nowe szlaki rowerowe Panorama 34

35 35 - przygotowanie kalendarza na 2011 r. promującego Powiat Turecki, - wykonaniu materiałów promocyjnych, - wydział wspierał promocyjnie i brał udział w imprezach organizowanych przez lokalne społeczności oraz organizacje pozarządowe (m.in.: IV Konkurs artystyczny im. Teresy Ocieszko, VI Cross Rowerowy, IX Kryterium Kolarskie o Memoriał Mirosława Rabczewskiego i Edwarda Gałczyńskiego, Turkowskie Elitarne Spotkania Kabaretowe, Ogólnopolski Konkurs Poetycki, Turniej Wiedzy Pożarniczej,,Młodzież Zapobiega Pożarom ), Wyścig Kolarski,,Szlakiem Bursztynowym 2010, Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa,,Motoserce, - aktywnej współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Turku, urzędami i instytucjami Powiatu Tureckiego i całej Polski, - współpracy z gospodarstwami agroturystycznymi oraz lokalnymi zespołami muzycznymi i tanecznymi, - współpraca z Komitetem Odnowy Polichromii Józefa Mehoffera w kościele NSPJ w Turku w organizacji festynu oraz aukcji na rzecz odnowy polichromii; - przebudowa strony internetowej Powiatu Tureckiego; - przygotowanie i udział w Kampanii Promocyjno Informacyjnej Powiatu Tureckiego na Rzecz Ochrony Przyrody; - przygotowanie 3 numerów Biuletynu Informacyjnego Środowisk Osób Niepełnosprawnych,,Tacy Sami ; W zakresie rozwoju gospodarczego: - opracowano sprawozdanie z realizacji,,strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego na lata za rok 2009, - prowadził aktywną współpracę z Turecką Izbą Gospodarczą i przedsiębiorcami skupionymi w TIG, Lokalną Grupą Działania Turecka Unia Rozwoju -T.U.R, W zakresie prac bieżących: - wydział przygotowywał uchwały Zarządu i Rady Powiatu, - przygotowywano dokumenty pod obrady Kapituły ds. nadawania Odznaki Honorowej,,Za zasługi dla Powiatu Tureckiego, - tworzenie komputerowej bazy danych podmiotów gospodarczych,

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2013 r. Podstawą rozwoju powiatu jest strategia, która określa misję, cele i kierunki działania. Misja Powiatu POWIAT TURECKI TO REGION

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2009 r. 1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2009 r. Podstawą rozwoju powiatu jest strategia, która określa misję, cele i kierunki działania. Misja Powiatu POWIAT TURECKI TO REGION

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGORZELCU W 2013 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGORZELCU W 2013 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGORZELCU W 2013 ROKU 1 Liczba osób bezrobotnych według gmin w powiecie zgorzeleckim Miasto Zawidów Miasto Zgorzelec Miasto i Gmina Bogatynia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2014 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2014 r. Podstawą rozwoju powiatu jest strategia, która określa misję, cele i kierunki działania. Misja Powiatu POWIAT TURECKI TO REGION

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki

Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/361/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 4 września 2014 r. Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach 2015-2016 Podsumowanie działalności Powiatu Poddębickiego w roku 2015 2 Działania Inwestycyjne Powiatu Poddębickiego w roku 2015 3 Zmodernizowano

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji

Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2014 z dnia 14.03.2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Kultury w Śmiglu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Centrum Kultury w Śmiglu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Centrum Kultury w Śmiglu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury w Śmiglu, zwane dalej Centrum jest instytucją kultury utworzoną uchwałą nr V/33/90 Rady Miasta i Gminy Śmigiel z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej. Interwencji KONIN Koniński Obszar Strategicznej.

Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej. Interwencji KONIN Koniński Obszar Strategicznej. KONIN 17.02.2016 Województwo wielkopolskie Mandat Terytorialny Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji Koniński Obszar Strategicznej Interwencji K OSI jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadań Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek r.

Plan finansowy zadań Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek r. Plan finansowy zadań Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek 2006-2016 r. nr zad ZADANIE udział budżetu Koszt zadania 2006 2007 2008 kredyt per saldo dofinan. udział budżetu Koszt zadania kredyt per saldo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1016 UCHWAŁA NR XXXII/233/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000 3 000,00 2 990,09 2 500,00

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo