SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu dostawczego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Znak sprawy: ZP/04/DFT/2008 Opracował: Marcin Zapart Zatwierdził: DYREKTOR IETU dr hab. inż. Jan Skowronek Katowice, dnia

2 1. Informacja o Zamawiającym: Część I - Postanowienia ogólne Nazwa: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Adres: Katowice, ul. Kossutha 6 Tel./fax: , Regon: NIP Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: a) w sprawach informacji technicznej przedmiotu zamówienia: Elżbieta Szymczyk; tel. (0-32) wew. 122; fax: (0-32) b) w sprawach formalnych dotyczących procedury postępowania: Marcin Zapart; tel. (0-32) wew. 249; fax: (0-32) Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu: Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Oferty wariantowe i częściowe 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 7. Pisemność postępowania Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Wyjaśnienia Wykonawca może się zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie (list, depesza, fax) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 2

3 Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 10. Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu dostawczego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego o następujących danych technicznych i wyposażeniu: - rok produkcji 2007 lub ilość zabieranych pasażerów 8 plus kierowca (9 osobowy) - silnik diesel o pojemności poniżej 2.0 l - moc minimalna 100 KM - paliwo ON - wspomaganie układu kierowniczego - minimum 6-biegowa skrzynia biegów - poduszka powietrzna dla kierowcy - komputer pokładowy - elektroniczny system blokady zapłonu - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS + elektroniczny korektor siły hamowania lub elektroniczny rozdzielacz siły hamowania na oś przednia i tylną lub układ wspomagania awaryjnego hamowania - tylne drzwi przeszklone lub klapa przeszklona z wycieraczką - przesuwne prawe drzwi boczne - fotel kierowcy z regulacją wysokości - zamek centralny - siedzenia z możliwością wymontowania (np.: kanapa środkowa demontowana, kanapa tylna składana i demontowana) - klimatyzacja - ogrzewanie przednie wodne plus dodatkowa nagrzewnica wodna dla części tylnej (zależne od pracy silnika) - światła przeciwmgielne - oświetlenie przedziału tylnego - trzecie światło stopu - gniazdo 12 V w kabinie - alarm dodatkowy - długość bagażnika mierzona od tylnych zamkniętych drzwi lub klapy do ostatniego rzędu foteli przy niezłożonych oparciach musi wynosić minimum 1000 mm - wysokość przedziału pasażerskiego minimum 1300 mm maksymalnie 1400 mm - długość całkowita pojazdu minimum 5100 mm maksymalnie 5300 mm Warunki leasingu: - okres leasingu: 36 miesięcy - wpłata wstępna: w wysokości 10 % wartości brutto dostarczanego samochodu - łączna liczba równych rat leasingowych płatnych miesięcznie: 35 - kwota wykupu: w wysokości 10 % wartości brutto dostarczanego samochodu - Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu na cały okres trwania umowy (pakiet AC, OC, NW). - Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu (pakiet AC, OC, NW) za cały okres trwania umowy - obowiązek zapłaty rat leasingowych, wpłaty wstępnej i opcjonalnie kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 3

4 Usługi leasingu finansowego 11. Termin i miejsce realizacji zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Część III - Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy 12. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełnienia ww. warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa pkt 13. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 13. Dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części VII pkt SIWZ: Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie, o treści określonej w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy - że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, wg wzoru określonego w załączniku Nr Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenia o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu datowane nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu datowane nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Opis danych technicznych oferowanego samochodu oraz jego wyposażenia w zakresie pozwalającym na ocenę, czy samochód ten spełnia wymagania określone w pkt 10. Uwaga: Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 14. Oferty wspólne: W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie z zastrzeżeniem, że: spółki cywilne - dokumenty wymienione w pkt muszą przedstawić dla każdego ze wspólników spółki osobno, konsorcja - dokumenty wymienione w pkt muszą przedstawić dla każdego z partnerów 4

5 konsorcjum osobno; Część IV - Sposób obliczania ceny oferty 15. Cena ofertowa Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz należnego podatku VAT. Cena w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie całkowita cena brutto. 16. Sposób poprawiania oczywistych omyłek Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich, którzy złożyli oferty. Sposób poprawiania omyłek rachunkowych określony został w art. 88 ustawy Wykonawca w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia jest zobowiązany na piśmie oświadczyć, czy zgadza się na poprawienie omyłki rachunkowej pod rygorem odrzucenia oferty. Część V - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 17. Kryteria oceny ofert Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie brał pod uwagę kryterium: najniższa cena. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów (P=100 pkt) i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej wg wzoru: P= (Cmin/Cn)x 100 gdzie: Cmin cena najniższa, Cn cena badana. Część VI Zasady przygotowania oferty 18. Zawartość oferty Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub pismem czytelnym, niezmywalnym atramentem. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, określające jego zakres Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub osób uprawnionych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 19. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Kopertę/opakowanie zawierające ofertę należy zaadresować na adres Zamawiającego i oznaczyć jak poniżej: 5

6 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, ul. Kossutha 6 OFERTA na: Dostawę samochodu dostawczego dla IETU w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert oraz oznaczyć Nazwą i adresem Wykonawcy Koszt sporządzenia oferty Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Część VII - Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert 21. Składanie ofert Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres podany w części I pkt. 1 w terminie do godz Oferty składane osobiście będą przyjmowane w pok. 134 (sekretariat IETU) w godz. od 8 00 do w dni robocze, od poniedziałku do piątku Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 22. Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kossutha 6 pokój nr Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 23. Związanie ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 24. Zmiana lub wycofanie oferty W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może wycofać lub zmienić swoją ofertę poprzez wycofanie wcześniej złożonej i złożenie nowej Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenia ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 25. Badanie ofert W celu wyboru Wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności Wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, terminów wykonania zamówienia publicznego. Badanie ofert jest poufne. Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie o tym zawiadamiając wszystkich, którzy złożyli oferty Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty - w trybie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 26. Odrzucenie ofert: Za odrzuconą uznaje się ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto odrzucona zostanie oferta w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 27. Protokół postępowania Protokół postępowania wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty będą jawne od chwili ich otwarcia. 6

7 Cześć VIII - Istotne postanowienia umowne 28. W umowie zostaną zawarte postanowienia o treści: Termin dostawy: 30 dni od daty zawarcia umowy Termin płatności: raty leasingowe będą płacone po 20 każdego miesiąca Okres leasingu: 36 miesięcy Wpłata wstępna: w wysokości 10 % wartości brutto dostarczanego samochodu Łączna liczba równych rat leasingowych płatnych miesięcznie: Kwota wykupu: w wysokości 10 % wartości brutto dostarczanego samochodu Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu na cały okres trwania umowy (pakiet AC, OC, NW). Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu (pakiet AC, OC, NW) za cały okres trwania umowy Obowiązek zapłaty rat leasingowych, wpłaty wstępnej i opcjonalnie kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. Część IX - Postanowienia końcowe 29. Rozstrzygnięcie postępowania: Zamawiający dokona wyboru oferty z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu, spośród wszystkich ofert spełniających wymagania SIWZ. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru b) o Wykonawcach, których oferty zastały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 30. Unieważnienie postępowania: Unieważnienie postępowania nastąpi zgodnie z art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku gdy unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 31. Zawarcie umowy : Zawarcie umowy, którą przygotuje Wykonawca w oparciu o SIWZ, nastąpi przed upływem terminu związania ofertą. 32. Środki ochrony prawnej : Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony prawnej - protest Tryb rozpatrywania protestów złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa Dział VI ustawy środki ochrony prawnej Złożenie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą. Załączniki: zał. Nr 1 zał. Nr 2 - wzór oferty Wykonawcy - wzór oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: OR.271.2.2014.MS Gmina Godkowo Godkowo 14, 14-407 Godkowo tel. 55 249 72 10, fax 55 249 72 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu 17 - osobowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Stawiski, dnia 04.02.2008r. Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo