SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1. Opracował: mgr inż. Paweł Hap

2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. CEL OPRACOWANIA 2. ZAKRES SPECYFIKACJI 3. ZAKRES ROBÓT 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 5. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 6. MATERIAŁY 7. SIŁA ROBOCZA I SPRZĘT 8. TRANSPORT 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 10. OBMIAR ROBÓT 11. ODBIÓR ROBÓT. 12. PRZEPISY ZWIĄZANE 2

3 1. CEL OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera opis robót jakie należy wykonać w celu uzyskania żądanego przez Zamawiającego standardu dla wykonania robót związanych z remontem i rozbudową bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce. Celem tego opracowania jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty ogólnobudowlane, szczególnie w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót. 2. ZAKRES SPECYFIKACJI Zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót oraz kosztorysie ślepym opracowanym przez mgr inż. Pawła Hap 3. ZAKRES ROBÓT 3.1. Ogólne wymagania d.tyczące r.bót. Całość zamierzenia obejmuje prace polegające na robotach budowlanych związanych z remontem i rozbudową bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce - na działce nr ewid. 484/ Warunki szczególne wyk.nania r.bót. - Obowiązkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia robót i zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem. - Wykonawca musi prowadzić wszelkie roboty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac. - Wszelkie materiały przeznaczone do rozbiórki znajdujące się na terenie prowadzenia robót są własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie miał pełne prawo do dysponowania tymi materiałami. - W przypadku decyzji o pozbyciu się zdemontowanych materiałów zostaną one wywiezione na koszt Wykonawcy. - Wszelki gruz, śmieci i inne elementy powstałe w trakcie prowadzenia robót muszą zostać wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska lub utylizowane na koszt Wykonawcy. 3

4 3.3. Zakres prac bud.wlanych. I. BUDYNKI MAGAZYNOWE. 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z projektem lub wskazaniami Inwestora. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do późniejszego wykorzystania powinny być przewiezione na odkład i odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). Wykopy zabezpieczyć i oznaczyć taśmą kolorową. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 2. Fundamenty. Ławy fundamentowe betonowe posadowione na głębokości min 1,2 m poniżej powierzchni terenu. Ściany fundamentowe gr. 20 cm wyniesione ponad teren na wys. 10 cm. 2.1 Technologia, materiał, sprzęt Beton konstrukcyjny B-20, materiał konstrukcyjny na ławy fundamentowe, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowianomontażowych tom. l, część 1. 4

5 Fundamenty wykonać z nw. materiałów: - cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, - kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, - woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B Beton na warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe-beton min B-7,5 Deskowanie ław fundamentowych wykonać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można stosować zestawy deskowań systemowych. Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy wykonać zbrojenie. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +1ºC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie należy prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +5ºC. 2.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli takich elementów jak: - prawidłowość i dokładność wykonania wykopów, deskowań i rusztowań, - prawidłowość i dokładność przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowość betonowania, - osadzenia i połączenia elementów (fundamentów, nadproży, schodów itp.) w całości konstrukcji budowlanej. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 5

6 3. Konstrukcja drewniana ścian i dachu, pokrycie. Konstrukcję ścian stanowić będzie szkielet drewniany obudowany od zewnątrz blachą trapezową powlekaną, od wewnątrz płyty OSB z ociepleniem z wełny mineralnej wraz z paro- i wiatroizolacją. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-krokwiowa (dach dwuspadowy) z ociepleniem z wełny mineralnej wraz z paroizolacją. Pokrycie dachu zbudowane z kilku warstw: na krokwiach ułożona wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa, kontrłaty wym. 2,5 x 6 cm, łaty wym. 3,8 x 5 cm i blacha trapezowa powlekana w kolorze zielonym (wysokość trapezu do 35mm) /kolorystyka w nawiązaniu do barw klubowych klubu Orzeł Bieździedza/ Technologia, materiał, sprzęt Tarcica powinna być strugana. Drewno nie może mieć określonych normowe wad, na przykład chorych sęków lub pęknięć, bowiem zmniejszają one jego wytrzymałość. Tarcicę do budowy konstrukcji sortuje się pod względem wytrzymałości: wizualnie lub maszynowo. Dopuszczalne są wady drewna w tarcicy sortowanej wizualnie to: ślady zarobaczenia, sinizna i zgnilizna, oblina, sęki, pęknięcia, krzywizna i wichrowatość, czy też nieprostopadłość sąsiednich boków w ilościach dopuszczalnych normą. Tarcicę mogą sortować wizualnie wyłącznie osoby mające w tym duże doświadczenie oraz specjalne uprawnienia. Tarcica konstrukcyjna powinna mieć również odpowiednią wilgotność, dlatego najlepiej, jeśli jest komorowe suszona. Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować dom powinna wynosić: - nie więcej niż 18% -jeśli elementy będą obudowane, - nie więcej niż 23% - jeśli elementy będą na otwartym powietrzu Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W trakcie budowy - mogącej trwać kilkanaście tygodni, drewno wysycha do wilgotności około 16%, co zapewnia maksymalną wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów. W drewnie suszonym komorowe nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów. W czasie suszenia zabijane są także larwy owadów oraz całkowicie zatrzymane jest sinienie drewna. Proponuje się zabezpieczenie preparatem Ogniochron lub Fobos. Stanowi to jednocześnie skuteczne zabezpieczenie p.- poż. i zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Jest środkiem ekologicznym, posiada atest stosowania w środowisku przeznaczonym na pobyt ludzi. Przy stosowaniu przestrzegać instrukcji fabrycznej. Możliwych jest kilka metod przeprowadzenia impregnacji: malowania pędzlem lub natrysku, kąpiel zimna po zanurzeniu w roztworze Fobosu, kąpiel na przemian gorąca i zimna oraz metoda próżniowo - ciśnieniowa w specjalnym autoklawie, gdzie wytworzone podciśnienie wysysa powietrze znajdujące się we wnętrzu komórek drewna a następnie wprowadza się impregnat pod zwiększonym ciśnieniem. Elementy konstrukcji drewnianej stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów, bądź wyrobów wykonanych według 6

7 jednostkowej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu z nim uzgodnionej, dla których dostawca przedstawi oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 3.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.. Jakość tarcicy elementów konstrukcyjnych musi być oceniona na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich stanu oraz określenia rodzajów, wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem, stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych tarcicy sortowanej (zgodnie z PN-/D-94021). Odbiory międzyfazowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania elementów konstrukcji drewnianej, do których nie będzie dostępu przy odbiorze końcowym.. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. Podczas odbioru należy sprawdzić: - klasę i rodzaj użytego drewna oraz wymiary elementów, - prawidłowość wykonania złączy, zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, - sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji, - prawidłowość montażu konstrukcji dachu. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: - dokumentację techniczną obiektu i robót, - protokoły badań kontrolnych lub atestów jakości użytych materiałów, - protokóły odbiorów międzyfazowych, - zapisy w dzienniku budowy, dotyczące wykonanych robót, Ponadto należy sprawdzić: - zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, - prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, - prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, - prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, - dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. Dokonanie odbioru końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie konstrukcji dachu stromego o konstrukcji drewnianej zgodnie z powyższą procedurą upoważnia wykonawcę do zafakturowania zakończonego elementu jako całości. 7

8 4. Izolacje. a) Izolacja przeciwwilgociowa. - pozioma- 2 x papa na lepiku na ścianach fundamentowych i 2 x folia PE gr. 0,3 mm w posadzce parteru. b) Izolacje termiczne: - Ocieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna półtwarda grubości 15 cm - Ocieplenie posadzek na gruncie styropianem EPS grubości 5 cm - Ocieplenie stropodachu - wełna mineralna półtwarda grubości 15 cm 4.1. Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 4.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. - Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 8

9 5. Stolarka. Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV, uchylne, malowane od wewnątrz w kolorze białym, od zewnątrz kolor zielony. Na wszystkich oknach zamontować kraty okienne stalowe stałe. Drzwi wejściowe zewnętrzne profil ciepły, stalowe, pełne w kolorze zielonym. Parapety wewnętrzne z PCW. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor zielony. /kolorystyka w nawiązaniu do barw klubowych klubu Orzeł Bieździedza/. 5.1 Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 5.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 6. Tynki, malowanie. Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe na poszyciu z płyt OSB, na warstwie zbrojącej z siatki z tworzywa (w alternatywie: tapeta z włókna szklanego lub okleina z płyt laminowanych). Pomieszczenia malować farbami lateksowymi zmywalnymi. Elementy konstrukcji drewnianej ścian i dachu impregnować do granicy trudnozapalności. 9

10 6.1. Technologia, materiał, sprzęt Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny składa się z mieszaniny piasku, wody i spoiwa, czyli wapna i cementu, układany na łączną grubość do 18 mm jako obrzutka i narzut. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Należy wyrównać podłoże i dopiero na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie, lub mechanicznie na większych powierzchniach. Najpierw wykonać warstwę dolną- obrzutkę, mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż na narzut. Na warstwę obrzutki wykonuje się narzut wierzchni, po związaniu zaprawy obrzutki, lecz jeszcze przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskuje się przez staranne zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność i właściwą konsystencję plastyczną. Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 6.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Obejmuje sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Odbiory międzyfazowe fazy prac remontowych (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu). Powinien obejmować: -sprawdzenie przygotowania podłoża ścian, w tym czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków. - sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków do płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej. Dla tynków kategorii III nie większe niż 3 cm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 - metrowej. - sprawdzenia odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego. Dla tynków kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3.5 m wysokości. - sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego. Dla tynków kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). - sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności. 10

11 Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: - sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i warunkami technicznymi wykonania. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. - sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. - sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych, należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. Sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. Z wszystkich czynności wykonanych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić stosownych protokół. 7. Posadzki. Posadzki we wszystkich budynkach wyłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi 30x30 cm. 7.1 Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 7.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 11

12 - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 8. Instalacja elektryczna wewnętrzna Instalacja elektryczna wewnętrzna obejmuje wykonanie w każdym z trzech budynków magazynowych przełącznika oświetlenia (1szt), 3 szt gniazd 1-fazowych (w tym 2 gniazda do ogrzewania elektrycznego), montaż 2 opraw świetlówkowych, 2 grzejników elektrycznych oraz wspólnej dla 3 budynków rozdzielni elektrycznej wewnętrznej (tablica bezpiecznikowa). 9. Elewacja Wykończenie zewnętrzne ścian stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze żółtym (wysokość trapezu do 35mm) na ruszcie drewnianym z łat wraz z wiatroizolacją z folii wysokoparoprzepuszczalnej. /kolorystyka w nawiązaniu do barw klubowych klubu Orzeł Bieździedza/. 9.1 Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 9.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. 12

13 Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną II. UTWARDZENIE DZIAŁKI Utwardzenie powierzchni gruntu na działce obejmuje utwardzenie placu wokół trzech budynków magazynowych i dojścia do boiska oraz dojazdu do tych budynków. Utwardzenie placu i dojścia do boiska polegać będzie na: - wykonaniu korytowania i podbudowy z kruszyw gr. 20 cm (pospółka 15 cm + kliniec 5 cm) - montażu obrzeży chodnikowych wym. 6 x 20 cm - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Utwardzenie dojazdu polegać będzie na: - wykonaniu korytowania i nawierzchni żwirowej gr. 20 cm 1.1 Technologia, materiał, sprzęt 1. Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. 2. Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. 3. Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli: Lp. Cechy 1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co Najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki Wartość Nasiąkliwość wodą w PN-B , % nie więcej niż 5 3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B a) pęknięcia próbki b) strata masy, % nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż brak Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 13

14 4. Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 5. Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki. 6. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 7. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/ arkusz 01 i 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów. Należy je układać na ławie z betonu B Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii. 9. Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5 mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. I. OGRODZENIE 1.1 Ogrodzenie panelowe Projektuje się ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych wysokości 1,20 m wraz z 6 furtkami i 2 bramami dwuskrzydłowymi. Obejmuje ono ogrodzenie boiska sportowego oraz placu wokół budynków magazynowych. Panele montowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia. Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych prostokątnych ocynkowanych, słupki montowane w fundamentach betonowych głębokości 1,20 m. Rozstaw słupków ok. 2,5 m. Ogrodzenie montować zgodnie z instrukcją producenta systemu. 1.2 Ogrodzenie z siatki wys. 3,0 m Projektuje się ogrodzenie części działki od strony zachodniej (na długości boiska sportowego) z siatki ocynkowanej na słupkach z rur stalowych wysokości 3,0 m. Słupki kotwione w stopach fundamentowych głębokości 1,20 m Prace t.warzyszące i r.b.ty tymczas.we. Prace towarzyszące - brak 14

15 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. Z uwagi na zakres prac i wielkość przedmiotowego obiektu wymagania odnośnie zamierzonych robót budowlanych mieszczą się w powszechnie przyjętych zasadach robót budowlanych, w tym szczególnie w stosowanych dotychczas Warunkach technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych, opracowanych przez: Tom I Budownictwo ogólne Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Tom II Tom III Instalacje sanitarne i przemysłowe COBR Techniki Instalacyjnej Instal, Warszawa Instalacje elektryczne COBR Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż, Warszawa W punkcie 3.3. podano podstawowe grupy robót budowlano - montażowych w zakresie ogólnobudowlanym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania tych robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tym punkcie. Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: - normami podstawowymi, - normami związanymi z normami podstawowymi, - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I i tom III - Wydawnictwo "Arkady" Warszawa sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu; - przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, - przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,, - ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. - przepisami BIOZ 4.1. Nazwy i k.dy grup, klas i kateg.rii r.bót K.d CPV Opis Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty konstrukcyjne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Pokrywanie podłóg i ścian Roboty izolacyjne Wykonywanie pokryć dachowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty malarskie Roboty instalacyjne elektryczne Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Roboty w zakresie różnych nawierzchni Wznoszenie ogrodzeń 5. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy oraz do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 15

16 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan organizacji robót oraz sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 6. MATERIAŁY I WYROBY. Roboty budowlane winny być realizowane z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Do powszechnego stosowania dopuszczone są wyroby: - z certyfikatem bezpieczeństwa - z oznaczeniem wyrobu znakowaniem CE - z certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności - nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych - wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjną sztuką budowlaną Do jednostkowego stosowania dopuszczone są wyroby wykonane na podstawie indywidualnego projektu dla określonego obiektu, posiadające oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z tym projektem oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia materiały ujęte są w dokumentacji projektowej i kosztorysowej branż zgodnie ze specyfikacją w pkt 2. Wymagania stawiane użytym materiałom mają spełniać szczegółowe wymagania norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (pkt. 12 specyfikacji). Wykonawca może brać pod uwagę materiały lub urządzenia alternatywne charakteryzujące się podobnymi właściwościami oraz zapewniające wydajność i jakość porównywalną z podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pełne szczegóły swoich propozycji Zamawiającemu i uzyska jego akceptację. Wszystkim wnioskom powinny towarzyszyć materiały dowodowe pozwalające na stwierdzenie zgodności materiałów ze stawianymi wymaganiami. Przy realizacji robót nie mogą zostać użyte żadne materiały ani prefabrykaty, które nie zostały poddane weryfikacji zgodności z określonymi wymogami. O ile możliwe, wszystkie dostarczane na plac budowy materiały powinny być oznaczone nazwą producenta, marką lub innymi lub innymi informacjami, które mogą okazać się niezbędne do zweryfikowania dokładnego charakteru materiału oraz powiązania ich z określonymi wymaganiami. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów: - Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; - właściwą przedmiotową Polską Normą; - Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie 16

17 7. SIŁA ROBOCZA I SPRZĘT. Przy realizacji robót Wykonawca może zatrudniać wyłącznie w pełni wykwalifikowanych i rzetelnych fachowców wraz z niezbędnym personelem złożonym z robotników lub pomocników, przy czym ich praca będzie wykonywana w możliwie najlepszy i solidny sposób. W celu pełnej realizacji robót Wykonawca zapewni wszelki konieczny sprzęt. Wymagania odnośnie sprzętu użytego do realizacji zamierzenia ujęto w opisach technicznych projektów branżowych. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia powinno być określone w projekcie organizacji robót na danym obiekcie. Sprzęt używany w robotach budowlano - montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: - wymagań użytkowych, - utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, - częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, - przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 8. TRANSPORT Ogólne wymagania. Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych Wymagania d.tyczące transp.rtu materiałów Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie: - ilości przewożonego materiału, - sposobu jego układania na środku transportowym, - sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, - sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym Transport poziomy i pionowy na placu budowy Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Wykonawca zadba o to, by wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników i zapozna ich z wymaganiami planu bioz. Nadzór nad robotami, zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego musi być powierzony osobom mającym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz należącym do regionalnych struktur samorządu zawodowego. Standardy wykonywanych prac muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych przytoczonych w pkt. 12 specyfikacji. 17

18 Wbudowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne udzielone zgodnie z wymogami przepisów przywołanych w pkt 12 specyfikacji. 10. OBMIAR ROBÓT. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco w trakcie wykonawstwa oraz przy odbiorze poszczególnych rodzajów lub etapów robót. Ma on na celu potwierdzenie zgodności pod względem ilościowym wykonanych robót z dokumentacją projektową. Jako technikę obmiaru należy przyjąć bezpośredni pomiar z natury. Dla ujednolicenia i umożliwienia porównania obmiaru z przedmiarem należy stosować te same jednostki i zasady co w przedmiarach występujących w dokumentacji projektowej. Obmiar robót sporządzony przez Wykonawcę musi być obowiązkowo potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego wykorzystywania wyników obmiaru do fakturowania wykonanych robót budowlanych. 11. ODBIÓR ROBÓT. Odbiory robót mają na celu w sposób formalny udokumentować wymagany poziom techniczny i jakościowy robót. Obejmują one odbiory robót zanikających, odbiory międzyoperacyjne, odbiory częściowe oraz końcowe robót. Zakres szczegółowości odbiorów, problematyka wymaganych badań i prób technicznych oraz forma ich badania wynika z treści zapisów Polskich Norm, warunków technicznych wykonania oraz odbioru robót budowlano montażowych oraz innych obowiązujących przepisów przywołanych w pkt 12 specyfikacji. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorczych są: - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, - powykonawcze operaty geodezyjne, - wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, - karty gwarancyjne - wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 12. PRZEPISY ZWIĄZANE Przepisy bud.wlane 1. Ustawa z Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami 2. Ustawa z o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U ) 3. Ustawa z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80/2003, poz. 717) 4. Ustawa z Prawo zamówień publicznych ( Dz. U ) 5. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 155/1998, poz w części określającej obowiązki inwestorów korzystających ze środków budżetu państwa). 6. Ustawa z o wyrobach budowlanych (Dz. U ) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia , zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U ) 18

19 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia , zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U i 1156) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa (Dz. U. nr 109, poz. 702) 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U ) 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa a dnia w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 114/2000, poz. 1195). 13. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995, poz. 29) 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001, poz. 465) z późniejszymi uzupełnieniami. 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 36, poz. 457) 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych I terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138) 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 156/2002) Certyfikaty, atesty i apr.baty techniczne. 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99/1998, poz. 637) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie systemów oceny zgodności, wzorów deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679) 4. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. nr 22, poz. 216 z 1997) 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z , w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U ) 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia , w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia ) 19

20 Akredytowane jednostki certyfikujące wyroby wymienione w wykazie jw.: CEBET Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów Warszawa ISiC Instytut Szkła i Ceramiki Warszawa ITB Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji: - Biuro do Spraw Certyfikacji Warszawa - Oddział w Gdańsku - Oddział w Pile 12.3 Ob.wiązujące n.rmy. Roboty fundamentowe PN-68/B PN-74/B PN-88/B PN-69/B PN-B-24008:1997 PN-B-30154:1997 PN-B-30152: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - Grunty budowlane. Badania polowe - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze - Masa uszczelniająca - Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane - Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające Roboty stanu surowego PN-88/B BN-78/ PN-92/M PN-84/B PN-90/B PN-81/B PN-82/H PN-B-06200:1997 PN-63/B PN-68/B PN-69/B PN-B-19307:1999 PN-90/B PN-69/B PN-B-24008:1997 PN-B-30154:1997 PN-B-30152:1997 PN-89/B Beton zwykły - Beton zwykły. Beton towarowy - Betoniarki - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglane żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania na budowie. - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drobnowymiarowe. - Zaprawy budowlane zwykłe. - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. - Masa uszczelniająca - Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane - Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe uszczelniające - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 20

21 PN-B-76001:1996 PN-B-12006:1997 PN-B-12050:1997 Wymagania i badania przy odbiorze. - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. Roboty stanu wykończeniowego PN-88/B PN-70/B PN-68/B PN-B-12011: Wyroby ceramiczne. Cegły kratówki. PN-B-12050: Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. - Beton zwykły - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe PSE PN-75/B Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-10107: Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych PN-B-10109: Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-88/B Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-72/B Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze BN-80/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-89/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych PN-B-10106: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-74/B Kit asfaltowy uszczelniający. Konstrukcje PN-82/B PN-82/B PN-80/B PN-77/B PN-B-03150/00 PN-B-03002/99 PN-90/B PN-81/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 21

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża budowlana)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża budowlana) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża budowlana) Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach działka nr ewid. 208 Opracował: mgr inż. Paweł Hap SPIS ZAWARTOŚCI:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE CPV: 45233222-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-05.03.03 " Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB. (100x75x12) cm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH JOMB (100x75x12) cm. Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotycząca realizacji robót drogowych na odcinku 1180 mb drogi

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 71 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) GRUPA 45.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Świerzawa marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIE DZIAŁKI NR 3 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45233200-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. Katowicka CPV- 45000000-7 Roboty budowlane Opracował: 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo