SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce działka nr ewid. 484/1. Opracował: mgr inż. Paweł Hap

2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. CEL OPRACOWANIA 2. ZAKRES SPECYFIKACJI 3. ZAKRES ROBÓT 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 5. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 6. MATERIAŁY 7. SIŁA ROBOCZA I SPRZĘT 8. TRANSPORT 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 10. OBMIAR ROBÓT 11. ODBIÓR ROBÓT. 12. PRZEPISY ZWIĄZANE 2

3 1. CEL OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera opis robót jakie należy wykonać w celu uzyskania żądanego przez Zamawiającego standardu dla wykonania robót związanych z remontem i rozbudową bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce. Celem tego opracowania jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty ogólnobudowlane, szczególnie w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót. 2. ZAKRES SPECYFIKACJI Zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót oraz kosztorysie ślepym opracowanym przez mgr inż. Pawła Hap 3. ZAKRES ROBÓT 3.1. Ogólne wymagania d.tyczące r.bót. Całość zamierzenia obejmuje prace polegające na robotach budowlanych związanych z remontem i rozbudową bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce - na działce nr ewid. 484/ Warunki szczególne wyk.nania r.bót. - Obowiązkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia robót i zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem. - Wykonawca musi prowadzić wszelkie roboty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac. - Wszelkie materiały przeznaczone do rozbiórki znajdujące się na terenie prowadzenia robót są własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie miał pełne prawo do dysponowania tymi materiałami. - W przypadku decyzji o pozbyciu się zdemontowanych materiałów zostaną one wywiezione na koszt Wykonawcy. - Wszelki gruz, śmieci i inne elementy powstałe w trakcie prowadzenia robót muszą zostać wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska lub utylizowane na koszt Wykonawcy. 3

4 3.3. Zakres prac bud.wlanych. I. BUDYNKI MAGAZYNOWE. 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z projektem lub wskazaniami Inwestora. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do późniejszego wykorzystania powinny być przewiezione na odkład i odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). Wykopy zabezpieczyć i oznaczyć taśmą kolorową. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 2. Fundamenty. Ławy fundamentowe betonowe posadowione na głębokości min 1,2 m poniżej powierzchni terenu. Ściany fundamentowe gr. 20 cm wyniesione ponad teren na wys. 10 cm. 2.1 Technologia, materiał, sprzęt Beton konstrukcyjny B-20, materiał konstrukcyjny na ławy fundamentowe, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowianomontażowych tom. l, część 1. 4

5 Fundamenty wykonać z nw. materiałów: - cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, - kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, - woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B Beton na warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe-beton min B-7,5 Deskowanie ław fundamentowych wykonać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można stosować zestawy deskowań systemowych. Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy wykonać zbrojenie. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +1ºC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie należy prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +5ºC. 2.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli takich elementów jak: - prawidłowość i dokładność wykonania wykopów, deskowań i rusztowań, - prawidłowość i dokładność przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowość betonowania, - osadzenia i połączenia elementów (fundamentów, nadproży, schodów itp.) w całości konstrukcji budowlanej. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 5

6 3. Konstrukcja drewniana ścian i dachu, pokrycie. Konstrukcję ścian stanowić będzie szkielet drewniany obudowany od zewnątrz blachą trapezową powlekaną, od wewnątrz płyty OSB z ociepleniem z wełny mineralnej wraz z paro- i wiatroizolacją. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-krokwiowa (dach dwuspadowy) z ociepleniem z wełny mineralnej wraz z paroizolacją. Pokrycie dachu zbudowane z kilku warstw: na krokwiach ułożona wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa, kontrłaty wym. 2,5 x 6 cm, łaty wym. 3,8 x 5 cm i blacha trapezowa powlekana w kolorze zielonym (wysokość trapezu do 35mm) /kolorystyka w nawiązaniu do barw klubowych klubu Orzeł Bieździedza/ Technologia, materiał, sprzęt Tarcica powinna być strugana. Drewno nie może mieć określonych normowe wad, na przykład chorych sęków lub pęknięć, bowiem zmniejszają one jego wytrzymałość. Tarcicę do budowy konstrukcji sortuje się pod względem wytrzymałości: wizualnie lub maszynowo. Dopuszczalne są wady drewna w tarcicy sortowanej wizualnie to: ślady zarobaczenia, sinizna i zgnilizna, oblina, sęki, pęknięcia, krzywizna i wichrowatość, czy też nieprostopadłość sąsiednich boków w ilościach dopuszczalnych normą. Tarcicę mogą sortować wizualnie wyłącznie osoby mające w tym duże doświadczenie oraz specjalne uprawnienia. Tarcica konstrukcyjna powinna mieć również odpowiednią wilgotność, dlatego najlepiej, jeśli jest komorowe suszona. Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować dom powinna wynosić: - nie więcej niż 18% -jeśli elementy będą obudowane, - nie więcej niż 23% - jeśli elementy będą na otwartym powietrzu Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W trakcie budowy - mogącej trwać kilkanaście tygodni, drewno wysycha do wilgotności około 16%, co zapewnia maksymalną wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów. W drewnie suszonym komorowe nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów. W czasie suszenia zabijane są także larwy owadów oraz całkowicie zatrzymane jest sinienie drewna. Proponuje się zabezpieczenie preparatem Ogniochron lub Fobos. Stanowi to jednocześnie skuteczne zabezpieczenie p.- poż. i zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Jest środkiem ekologicznym, posiada atest stosowania w środowisku przeznaczonym na pobyt ludzi. Przy stosowaniu przestrzegać instrukcji fabrycznej. Możliwych jest kilka metod przeprowadzenia impregnacji: malowania pędzlem lub natrysku, kąpiel zimna po zanurzeniu w roztworze Fobosu, kąpiel na przemian gorąca i zimna oraz metoda próżniowo - ciśnieniowa w specjalnym autoklawie, gdzie wytworzone podciśnienie wysysa powietrze znajdujące się we wnętrzu komórek drewna a następnie wprowadza się impregnat pod zwiększonym ciśnieniem. Elementy konstrukcji drewnianej stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów, bądź wyrobów wykonanych według 6

7 jednostkowej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu z nim uzgodnionej, dla których dostawca przedstawi oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 3.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.. Jakość tarcicy elementów konstrukcyjnych musi być oceniona na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich stanu oraz określenia rodzajów, wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem, stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych tarcicy sortowanej (zgodnie z PN-/D-94021). Odbiory międzyfazowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania elementów konstrukcji drewnianej, do których nie będzie dostępu przy odbiorze końcowym.. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. Podczas odbioru należy sprawdzić: - klasę i rodzaj użytego drewna oraz wymiary elementów, - prawidłowość wykonania złączy, zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, - sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji, - prawidłowość montażu konstrukcji dachu. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: - dokumentację techniczną obiektu i robót, - protokoły badań kontrolnych lub atestów jakości użytych materiałów, - protokóły odbiorów międzyfazowych, - zapisy w dzienniku budowy, dotyczące wykonanych robót, Ponadto należy sprawdzić: - zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, - prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, - prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, - prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, - dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. Dokonanie odbioru końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie konstrukcji dachu stromego o konstrukcji drewnianej zgodnie z powyższą procedurą upoważnia wykonawcę do zafakturowania zakończonego elementu jako całości. 7

8 4. Izolacje. a) Izolacja przeciwwilgociowa. - pozioma- 2 x papa na lepiku na ścianach fundamentowych i 2 x folia PE gr. 0,3 mm w posadzce parteru. b) Izolacje termiczne: - Ocieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna półtwarda grubości 15 cm - Ocieplenie posadzek na gruncie styropianem EPS grubości 5 cm - Ocieplenie stropodachu - wełna mineralna półtwarda grubości 15 cm 4.1. Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 4.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. - Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 8

9 5. Stolarka. Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV, uchylne, malowane od wewnątrz w kolorze białym, od zewnątrz kolor zielony. Na wszystkich oknach zamontować kraty okienne stalowe stałe. Drzwi wejściowe zewnętrzne profil ciepły, stalowe, pełne w kolorze zielonym. Parapety wewnętrzne z PCW. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor zielony. /kolorystyka w nawiązaniu do barw klubowych klubu Orzeł Bieździedza/. 5.1 Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 5.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 6. Tynki, malowanie. Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe na poszyciu z płyt OSB, na warstwie zbrojącej z siatki z tworzywa (w alternatywie: tapeta z włókna szklanego lub okleina z płyt laminowanych). Pomieszczenia malować farbami lateksowymi zmywalnymi. Elementy konstrukcji drewnianej ścian i dachu impregnować do granicy trudnozapalności. 9

10 6.1. Technologia, materiał, sprzęt Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny składa się z mieszaniny piasku, wody i spoiwa, czyli wapna i cementu, układany na łączną grubość do 18 mm jako obrzutka i narzut. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Należy wyrównać podłoże i dopiero na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie, lub mechanicznie na większych powierzchniach. Najpierw wykonać warstwę dolną- obrzutkę, mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż na narzut. Na warstwę obrzutki wykonuje się narzut wierzchni, po związaniu zaprawy obrzutki, lecz jeszcze przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskuje się przez staranne zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność i właściwą konsystencję plastyczną. Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 6.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Obejmuje sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Odbiory międzyfazowe fazy prac remontowych (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu). Powinien obejmować: -sprawdzenie przygotowania podłoża ścian, w tym czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków. - sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków do płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej. Dla tynków kategorii III nie większe niż 3 cm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 - metrowej. - sprawdzenia odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego. Dla tynków kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3.5 m wysokości. - sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego. Dla tynków kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). - sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności. 10

11 Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: - sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i warunkami technicznymi wykonania. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. - sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. - sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych, należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. Sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. Z wszystkich czynności wykonanych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić stosownych protokół. 7. Posadzki. Posadzki we wszystkich budynkach wyłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi 30x30 cm. 7.1 Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 7.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 11

12 - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. 8. Instalacja elektryczna wewnętrzna Instalacja elektryczna wewnętrzna obejmuje wykonanie w każdym z trzech budynków magazynowych przełącznika oświetlenia (1szt), 3 szt gniazd 1-fazowych (w tym 2 gniazda do ogrzewania elektrycznego), montaż 2 opraw świetlówkowych, 2 grzejników elektrycznych oraz wspólnej dla 3 budynków rozdzielni elektrycznej wewnętrznej (tablica bezpiecznikowa). 9. Elewacja Wykończenie zewnętrzne ścian stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze żółtym (wysokość trapezu do 35mm) na ruszcie drewnianym z łat wraz z wiatroizolacją z folii wysokoparoprzepuszczalnej. /kolorystyka w nawiązaniu do barw klubowych klubu Orzeł Bieździedza/. 9.1 Technologia, materiał, sprzęt Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Powinny odpowiadać warunkom PN i BN oraz powinny mieć niezbędne atesty. Transport materiałów na budowę środkami transportu samochodowego. Podczas transportu należy zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem. Składowanie materiałów pod zadaszeniem lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach nie powodujących zniszczenia materiału. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na Jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla pracowników, konstrukcji budynku, ani dla środowiska naturalnego. 9.2 Odbiór robót Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. Odbiory wykonanych prac: częściowe, międzyfazowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli wszystkich elementów, w szczególności robót ulegających zakryciu. Z wszystkich czynności należy sporządzić protokół. 12

13 Przy odbiorze końcowym należy poza tym: - sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, - sprawdzić odbiory materiałów, - sprawdzić odbiory częściowe i międzyfazowe, - sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną II. UTWARDZENIE DZIAŁKI Utwardzenie powierzchni gruntu na działce obejmuje utwardzenie placu wokół trzech budynków magazynowych i dojścia do boiska oraz dojazdu do tych budynków. Utwardzenie placu i dojścia do boiska polegać będzie na: - wykonaniu korytowania i podbudowy z kruszyw gr. 20 cm (pospółka 15 cm + kliniec 5 cm) - montażu obrzeży chodnikowych wym. 6 x 20 cm - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Utwardzenie dojazdu polegać będzie na: - wykonaniu korytowania i nawierzchni żwirowej gr. 20 cm 1.1 Technologia, materiał, sprzęt 1. Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. 2. Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. 3. Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli: Lp. Cechy 1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co Najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki Wartość Nasiąkliwość wodą w PN-B , % nie więcej niż 5 3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B a) pęknięcia próbki b) strata masy, % nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż brak Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 13

14 4. Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 5. Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki. 6. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 7. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/ arkusz 01 i 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów. Należy je układać na ławie z betonu B Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii. 9. Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5 mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. I. OGRODZENIE 1.1 Ogrodzenie panelowe Projektuje się ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych wysokości 1,20 m wraz z 6 furtkami i 2 bramami dwuskrzydłowymi. Obejmuje ono ogrodzenie boiska sportowego oraz placu wokół budynków magazynowych. Panele montowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia. Słupki ogrodzeniowe z profili stalowych prostokątnych ocynkowanych, słupki montowane w fundamentach betonowych głębokości 1,20 m. Rozstaw słupków ok. 2,5 m. Ogrodzenie montować zgodnie z instrukcją producenta systemu. 1.2 Ogrodzenie z siatki wys. 3,0 m Projektuje się ogrodzenie części działki od strony zachodniej (na długości boiska sportowego) z siatki ocynkowanej na słupkach z rur stalowych wysokości 3,0 m. Słupki kotwione w stopach fundamentowych głębokości 1,20 m Prace t.warzyszące i r.b.ty tymczas.we. Prace towarzyszące - brak 14

15 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. Z uwagi na zakres prac i wielkość przedmiotowego obiektu wymagania odnośnie zamierzonych robót budowlanych mieszczą się w powszechnie przyjętych zasadach robót budowlanych, w tym szczególnie w stosowanych dotychczas Warunkach technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych, opracowanych przez: Tom I Budownictwo ogólne Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Tom II Tom III Instalacje sanitarne i przemysłowe COBR Techniki Instalacyjnej Instal, Warszawa Instalacje elektryczne COBR Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż, Warszawa W punkcie 3.3. podano podstawowe grupy robót budowlano - montażowych w zakresie ogólnobudowlanym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania tych robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tym punkcie. Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: - normami podstawowymi, - normami związanymi z normami podstawowymi, - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I i tom III - Wydawnictwo "Arkady" Warszawa sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu; - przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, - przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,, - ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. - przepisami BIOZ 4.1. Nazwy i k.dy grup, klas i kateg.rii r.bót K.d CPV Opis Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty konstrukcyjne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Pokrywanie podłóg i ścian Roboty izolacyjne Wykonywanie pokryć dachowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty malarskie Roboty instalacyjne elektryczne Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Roboty w zakresie różnych nawierzchni Wznoszenie ogrodzeń 5. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy oraz do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 15

16 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan organizacji robót oraz sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 6. MATERIAŁY I WYROBY. Roboty budowlane winny być realizowane z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Do powszechnego stosowania dopuszczone są wyroby: - z certyfikatem bezpieczeństwa - z oznaczeniem wyrobu znakowaniem CE - z certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności - nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych - wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjną sztuką budowlaną Do jednostkowego stosowania dopuszczone są wyroby wykonane na podstawie indywidualnego projektu dla określonego obiektu, posiadające oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z tym projektem oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia materiały ujęte są w dokumentacji projektowej i kosztorysowej branż zgodnie ze specyfikacją w pkt 2. Wymagania stawiane użytym materiałom mają spełniać szczegółowe wymagania norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (pkt. 12 specyfikacji). Wykonawca może brać pod uwagę materiały lub urządzenia alternatywne charakteryzujące się podobnymi właściwościami oraz zapewniające wydajność i jakość porównywalną z podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pełne szczegóły swoich propozycji Zamawiającemu i uzyska jego akceptację. Wszystkim wnioskom powinny towarzyszyć materiały dowodowe pozwalające na stwierdzenie zgodności materiałów ze stawianymi wymaganiami. Przy realizacji robót nie mogą zostać użyte żadne materiały ani prefabrykaty, które nie zostały poddane weryfikacji zgodności z określonymi wymogami. O ile możliwe, wszystkie dostarczane na plac budowy materiały powinny być oznaczone nazwą producenta, marką lub innymi lub innymi informacjami, które mogą okazać się niezbędne do zweryfikowania dokładnego charakteru materiału oraz powiązania ich z określonymi wymaganiami. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów: - Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; - właściwą przedmiotową Polską Normą; - Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie 16

17 7. SIŁA ROBOCZA I SPRZĘT. Przy realizacji robót Wykonawca może zatrudniać wyłącznie w pełni wykwalifikowanych i rzetelnych fachowców wraz z niezbędnym personelem złożonym z robotników lub pomocników, przy czym ich praca będzie wykonywana w możliwie najlepszy i solidny sposób. W celu pełnej realizacji robót Wykonawca zapewni wszelki konieczny sprzęt. Wymagania odnośnie sprzętu użytego do realizacji zamierzenia ujęto w opisach technicznych projektów branżowych. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia powinno być określone w projekcie organizacji robót na danym obiekcie. Sprzęt używany w robotach budowlano - montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: - wymagań użytkowych, - utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, - częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, - przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 8. TRANSPORT Ogólne wymagania. Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych Wymagania d.tyczące transp.rtu materiałów Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie: - ilości przewożonego materiału, - sposobu jego układania na środku transportowym, - sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, - sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym Transport poziomy i pionowy na placu budowy Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Wykonawca zadba o to, by wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników i zapozna ich z wymaganiami planu bioz. Nadzór nad robotami, zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego musi być powierzony osobom mającym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz należącym do regionalnych struktur samorządu zawodowego. Standardy wykonywanych prac muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych przytoczonych w pkt. 12 specyfikacji. 17

18 Wbudowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne udzielone zgodnie z wymogami przepisów przywołanych w pkt 12 specyfikacji. 10. OBMIAR ROBÓT. Obmiar robót należy prowadzić na bieżąco w trakcie wykonawstwa oraz przy odbiorze poszczególnych rodzajów lub etapów robót. Ma on na celu potwierdzenie zgodności pod względem ilościowym wykonanych robót z dokumentacją projektową. Jako technikę obmiaru należy przyjąć bezpośredni pomiar z natury. Dla ujednolicenia i umożliwienia porównania obmiaru z przedmiarem należy stosować te same jednostki i zasady co w przedmiarach występujących w dokumentacji projektowej. Obmiar robót sporządzony przez Wykonawcę musi być obowiązkowo potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego wykorzystywania wyników obmiaru do fakturowania wykonanych robót budowlanych. 11. ODBIÓR ROBÓT. Odbiory robót mają na celu w sposób formalny udokumentować wymagany poziom techniczny i jakościowy robót. Obejmują one odbiory robót zanikających, odbiory międzyoperacyjne, odbiory częściowe oraz końcowe robót. Zakres szczegółowości odbiorów, problematyka wymaganych badań i prób technicznych oraz forma ich badania wynika z treści zapisów Polskich Norm, warunków technicznych wykonania oraz odbioru robót budowlano montażowych oraz innych obowiązujących przepisów przywołanych w pkt 12 specyfikacji. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorczych są: - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, - powykonawcze operaty geodezyjne, - wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, - karty gwarancyjne - wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 12. PRZEPISY ZWIĄZANE Przepisy bud.wlane 1. Ustawa z Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami 2. Ustawa z o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U ) 3. Ustawa z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80/2003, poz. 717) 4. Ustawa z Prawo zamówień publicznych ( Dz. U ) 5. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 155/1998, poz w części określającej obowiązki inwestorów korzystających ze środków budżetu państwa). 6. Ustawa z o wyrobach budowlanych (Dz. U ) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia , zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U ) 18

19 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia , zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U i 1156) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa (Dz. U. nr 109, poz. 702) 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U ) 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa a dnia w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 114/2000, poz. 1195). 13. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995, poz. 29) 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001, poz. 465) z późniejszymi uzupełnieniami. 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 36, poz. 457) 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych I terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138) 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 156/2002) Certyfikaty, atesty i apr.baty techniczne. 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99/1998, poz. 637) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie systemów oceny zgodności, wzorów deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679) 4. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. nr 22, poz. 216 z 1997) 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z , w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U ) 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia , w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia ) 19

20 Akredytowane jednostki certyfikujące wyroby wymienione w wykazie jw.: CEBET Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów Warszawa ISiC Instytut Szkła i Ceramiki Warszawa ITB Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji: - Biuro do Spraw Certyfikacji Warszawa - Oddział w Gdańsku - Oddział w Pile 12.3 Ob.wiązujące n.rmy. Roboty fundamentowe PN-68/B PN-74/B PN-88/B PN-69/B PN-B-24008:1997 PN-B-30154:1997 PN-B-30152: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - Grunty budowlane. Badania polowe - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze - Masa uszczelniająca - Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane - Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające Roboty stanu surowego PN-88/B BN-78/ PN-92/M PN-84/B PN-90/B PN-81/B PN-82/H PN-B-06200:1997 PN-63/B PN-68/B PN-69/B PN-B-19307:1999 PN-90/B PN-69/B PN-B-24008:1997 PN-B-30154:1997 PN-B-30152:1997 PN-89/B Beton zwykły - Beton zwykły. Beton towarowy - Betoniarki - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglane żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania na budowie. - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drobnowymiarowe. - Zaprawy budowlane zwykłe. - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. - Masa uszczelniająca - Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane - Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe uszczelniające - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 20

21 PN-B-76001:1996 PN-B-12006:1997 PN-B-12050:1997 Wymagania i badania przy odbiorze. - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. Roboty stanu wykończeniowego PN-88/B PN-70/B PN-68/B PN-B-12011: Wyroby ceramiczne. Cegły kratówki. PN-B-12050: Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. - Beton zwykły - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe PSE PN-75/B Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-10107: Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych PN-B-10109: Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-88/B Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-72/B Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze BN-80/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. PN-89/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych PN-B-10106: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-74/B Kit asfaltowy uszczelniający. Konstrukcje PN-82/B PN-82/B PN-80/B PN-77/B PN-B-03150/00 PN-B-03002/99 PN-90/B PN-81/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestora adres i Gmina Łaziska Górne pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne Nazwa obiektu i lokalizacja Stadium dokumenta cji Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kategoria - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych - 45430000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA : Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym Lokalizacja: Cieszacin Mały działka nr ew.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane

SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane SST B- 01 Roboty ogólnobudowlane roboty przy wznoszeniu rusztowań kod CPV 4526100 naprawa i konserwacja dachów kod CPV 45261900 izolacja cieplna kod CPV 45321000 roboty remontowe i renowacyjne kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV:45000000-7 KIELCE 2013-06-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI 1. Specyfikacja techniczna ogólna 2. Szczegółowa ST nr1 roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja obiektu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Inwestor: Adres inwestycji: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

BIURO ROZWOJU MIASTA  K A T O W I C E  - SPÓŁKA Z O.O. 40-093 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82 e-mail - brmkatowice@poczta.onet.pl NIP: 634-012-90-61 Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr 16 1050 1214 1000 0007 0000 9632 BIURO ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( zestaw norm, przepisów, procedur )

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( zestaw norm, przepisów, procedur ) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( zestaw norm, przepisów, procedur ) ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA Kody CPV: Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nadbudowa istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo