DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE"

Transkrypt

1 PHU CZYSTE ŚRODOWISKO WOJCIECH NOWAK SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C WOLA SUCHOŻEBRSKA UL. ŁĄKOWA 3 TEL/FAX: NIP: KONTO: Egz. Nr. INWESTOR: GMINA SKÓRZEC UL. SIEDLECKA SKÓRZEC TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q dśr =150 m 3 /d W M. GRALA DĄBROWIZNA GM. SKÓRZEC LOKALIZACJA: DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia nr Specjalność Podpis Projektant inż. Eugeniusz Biernacki GPB-4224/50/40/80 sanitarna Asystent projektanta Asystent projektanta Asystent projektanta Asystent projektanta Asystent projektanta mgr inż. Wojciech Nowak GP.7342/84/68/94 sanitarna mgr inż. Arkadiusz Domański mgr inż. Martyna Niewiadomska mgr. Łukasz Pietrasik - - mgr. inż. Artur Sosnówka - - Siedlce czerwiec 2013 r. 1

2 I. CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa opracowania Cel opracowania Zakres opracowania Wykorzystane materiały Ogólna charakterystyka terenu Opinia geotechniczna Projektowana przepustowość oczyszczalni Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń Prognozowane stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika Opis przyjętej technologii ścieków Schemat technologiczny układu oczyszczania ścieków Omówienie funkcji oraz zasady działania ważniejszych obiektów w ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków PW - pompownia wstępna SR studnia rozprężno- rozdzielcza OW - osadnik wstępny ZB1, ZB2 - Złoże biologiczne KSP Komora sedymentacyjno-pomiarowa SO - studnia zbiorcza osadu Wylot ścieków Rurociągi technologiczne Infrastruktura towarzysząca Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków Wytyczne wykonawstwa Kolizje z istniejącym uzbrojeniem Zabezpieczenie terenu budowy Obsługa geodezyjna Wytyczne posadowienia zbiorników Wytyczne posadowienia osadnika wstępnego OW Wytyczne posadowienia osadników wtórnych pod złożem biologicznym ZB Wytyczne posadowienia komory sedymentacyjno-pomiarowej (KSP) i studnia zbiorcza osadu (SO) i złoża biologicznego (ZB2) Roboty ziemne i montażowe Kanalizacja sanitarna Oczyszczalnia ścieków Instalacje elektryczne i sterowanie pracą oczyszczalni ścieków Przepompownia ścieków Ogrodzenie terenu oczyszczalni Zestawienie podstawowych materiałów dla oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków BHP wykonawstwa robót. 22 II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 23 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 26 2

3 I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.0 Podstawa opracowania. Podstawą opracowania projektu wykonawczego Budowa oczyszczalni ścieków w m. Grala- Dąbrowizna gm. Skórzec są: 1. Umowa z Inwestorem. 2. Prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3.Prawomocna decyzja środowiskowa. 4. Opinia ZUD. 5. Aktualne podkłady geodezyjne 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu. 6. Wymagane uzgodnienia. 2.0 Cel opracowania. Celem opracowania projektu wykonawczego jest realizacja budowy przedmiotowego zadania. 3.0 Zakres opracowania. Poniższe opracowanie obejmuje: a) charakterystykę terenu, b) omówienie istniejącego stanu, c) podanie rozwiązania wykonania i montażu, d) zestawienie materiałów i urządzeń, e) wymagane rysunki budowlane. 4.0 Wykorzystane materiały. Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o: - aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe skala 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu. - koncepcję sanitacji Gminy Skórzec. - opinia geotechniczna do projektu oczyszczalni ścieków w m. Grala Dąbrowizna. - uzgodnienia z Inwestorem, warunki techniczne, literaturę fachową oraz obowiązujące normy i przepisy. 5.0 Ogólna charakterystyka terenu. Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na terenie miejscowości Grala Dąbrowizna dz. nr ew. 875 wylot na działkach 792, 790/3, do Rzeki Kostrzyń dz. nr ew

4 Teren na którym zaprojektowano oczyszczalnię jest stosunkowo płaski. Oczyszczalnia zaprojektowana została przy drodze wojewódzkiej 803 o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie terenu dz. 875, 792 oraz 790/3 stanowi wodociąg. 6.0 Opinia geotechniczna. Na podstawie analizy geologicznej wykonanej pod obiekty budowlane podano profil geologiczny terenu pod planowaną inwestycję. Na działce 875 wykonano 2 wiercenia do głębokości 4m każde: S-1 i S-2. W otworze S-1 napotkano wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na głęb. 2,4m. W otworze S-2 napotkano wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na głęb. 2,0m. Wiercenia wykonano w kwietniu. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki geologiczne. W otworze nr 1, pod przypowierzchniową warstwą gruntu próchniczego o miąższości 0,1 m, nawiercono: do głęb. 2,2 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o I D = 0,6, następnie do głęb. 3,0 m piasek gruby w stanie średnio zagęszczonym o I D - 0,6, i do głęb. 4,0 m piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym o I D =0,6. W otworze nr 2 nawiercono: do głęb. 1,0 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o I D = 0,6, następnie do głęb. 1,4 m piasek drobny wstanie średnio zagęszczonym o I D = 0,6, do głęb. 1,6 m glinę w stanie twardoplastycznym o I L = 0,25, do głęb. 2,0 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o I = D 0,6, i do głęb. 4,0 m glinę w stanie twardoplastycznym o I L = 0,25. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U nr 81, poz W podłożu poniżej gruntu próchniczego występują grunty przydatne dla posadowienia bezpośredniego. Pełna dokumentacja warunków gruntowo-wodnych na terenie projektowanej inwestycji została zamieszczona w oddzielnym opracowaniu. 4

5 II. OPIS TECHNICZNY. 7.0 Projektowana przepustowość oczyszczalni. Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody, wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych. JM Ilość Jedn. Q jedn [dm 3 /d] Qd śr [m 3 /d] N d [1] Qd max [m 3 /d] N h [1] Qh max [m 3 /h] RLM ,2 180,00 2,40 15, Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń. Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto wg wytycznych ATV, w odniesieniu do jednego mieszkańca : BZT 5-60 go 2 /( M d), Zawiesina ogólna - 65 g/( M d), ChZT go 2 /( M d). W osadniku wstępnym nastąpi redukcja zanieczyszczeń, która z godnie z wytycznymi ATV wyniesie: w zakresie BZT 5 do 42 g/( M d), w zakresie zawiesiny ogólnej do 25 g/( M d), w zakresie ChZT do 80 g/( M d). 7.2 Prognozowane stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. Bilans ilościowo-jakościowy sporządzono dla wartości docelowych. Ładunek [kg/d] Stężenie [mg/l] Ładunek [kg/d] Stężenie [mg/l] Ścieki surowe Ścieki po osadniku wstępnym BZT 5 ChZT Zawiesina BZT 5 ChZT Zawiesina 90,0 180,0 97,5 63,0 120,6 37, Ścieki po Iº oczyszczania biologicznego Ścieki po IIº oczyszczania biologicznego BZT 5 CHZT Zawiesina BZT 5 CHZT Zawiesina 15,8 63,0 18,9 3,2 12,6 3,

6 Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rzeki Kostrzyń za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej DN200 PVC. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie klasyfikacji warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DZ.U. nr 137 poz 984, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń: BZT 5 25 mgo 2 / dm 3, lub minimalny stopnień redukcji : 70 90% Zawiesina ogólna 35 mg / dm 3, lub minimalny stopnień redukcji : 90% ChZT 120 mgo 2 / dm 3 lub minimalny stopnień redukcji : 75% 8.0 Opis przyjętej technologii ścieków. 8.1 Schemat technologiczny układu oczyszczania ścieków. Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków opartą na technologii złoża zraszanego, składającą się z następujących obiektów technologicznych: PW - pompownia wstępna, SR - studnia rozprężno-rozdzielcza, OW - wielokomorowy osadnik wstępny OW1 i OW2, ZB1 - złoże biologiczne ZB1.1 i ZB 1.2, ZB2 - złoże biologiczne ZB 2.1 i ZB 2.2, KSP - komora sedymentacyjno-pomiarowa, SO - studnia zbiorcza osadu, W -wylot ścieków oczyszczonych. Ścieki doprowadzane są kolektorem na teren oczyszczalni ścieków gdzie spływają do pompowni ścieków surowych PW. Stąd przepompowywane są do studni rozprężnorozdzielczej SR. W studni ścieki rozdzielane są na dwa ciągi do mechanicznego i biologicznego oczyszczania. Pierwszym obiektem w każdym ciągu jest osadnik wstępny OW. Zadaniem osadnika jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osady kierowane są do zbiornika magazynowego osadu, a stamtąd wywożone są do oczyszczalni w Skórcu. Ścieki wstępnie oczyszczone kierowane są na złoża biologiczne ZB1 i ZB2. Ścieki oczyszczone poprzez (KSP) komorę sedymentacyjno-pomiarową grawitacyjnie spływają do wylotu W. Obsługa oczyszczalni polega na okresowej wizualnej kontroli pracy oczyszczalni (wskazany dozór raz w tygodniu). Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. 6

7 8.2 Omówienie funkcji oraz zasady działania ważniejszych obiektów w ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków PW - pompownia wstępna. Pompownia wstępna zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni dz. nr ew. 875 w m. Grala Dąbrowizna. Jest to zbiornik wykonany z polimerobetonu 1500 mm i wysokości 5,20m, wyposażony w dwie pompy o następujących parametrach Q=4,13 l/s i H=4,10m w wykonaniu specjalnym - ze zmniejszoną średnicą wirnika o mocy 1,1kW o obniżonej wydajności 14,5m 3 /h SR studnia rozprężno- rozdzielcza. Studzienka 1500 mm wykonana w konstrukcji typowej studzienki kanalizacyjnej BS, wyposażona w przegrody i kolana rozdzielcze. Przed wprowadzeniem do układu oczyszczania, ścieki surowe są rozprężane w studni rozprężno-rozdzielczej, tak aby strumień ścieków w osadniku wstępnym nie był zaburzony a tym samym warunki sedymentacji (opadania cząstek stałych) były jak najlepsze. Projektowana oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w dwa ciągi technologiczne. Równomierne rozdzielenie strumienia ścieków przed oczyszczeniem odbywa się w studni rozprężno-rozdzielczej wyposażonej w odpowiednią przegrodę uspokajającą oraz wypoziomowane kolana odprowadzające ścieki do poszczególnych ciągów technologicznych OW - osadnik wstępny. Zbiornik cylindryczny wykonany z tworzywa sztucznego o parametrach: Maksymalny godzinowy przepływ ścieków Qhmax - 4,90 m 3 /h, Nominalna objętość osadników m 3 Objętość części osadowej - 60m 3 Długość 14,6m, Średnica wewnętrzna 2,5m. W osadniku wstępnym (OW) następuje oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych. Do osadnika wtórnego zawracany jest również osad wtórny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków na złożu. Osadnik wstępny zaprojektowany zostały jako osadnik poziomy, o pojemności maksymalnej czynnej 60m 3 każdy. Zbiornik wyposażony jest w 3 przegrody, czujnik poziomu osadu, sito koszowe (tzw. prewenter) zabezpieczające pompy przed napływem nieczystości stałych oraz regulator przepływu umożliwiający 7

8 uzyskanie odpowiedniego czasu przetrzymania ścieków w osadniku. Prewenter należy okresowo oczyszczać ręcznie. W ostatniej komorze osadnika znajduje się zbiornik retencyjny z pompą dozującą ścieki do złoża biologicznego. Osadnik może pracować na połowie projektowanej ilości ścieków. Gdy system kanalizacyjny zostanie rozbudowany i rzeczywista ilość ścieków osiągnie wartość projektowaną za pomocą drobnych prac serwisowych włączana jest 3-cia komora osadnika. Docelowo gdy ilość ścieków na dopływie ustabilizuje się pompę dozującą można zdemontować, a ostatnia komorę osadnika eksploatować grawitacyjnie. Oczyszczone mechanicznie ścieki odprowadzane są do złoża biologicznego. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków. Część osadowa osadnika (połowa jego pojemności całkowitej) wraz z komorą zbiorczą osadu zapewniają zgromadzenie osadów na czas niezbędny do ich fermentacji (>92 dni). Przefermentowane osady zgromadzone na dnie osadnika są okresowo odprowadzane ręcznie za pomocą systemu zasuw klinowych oznaczonych na Projekcie zagospodarowania terenu jako ZK do studzienki zbiorczej osadu SO. Studzienka zbiorcza osadu jest zbiornikiem retencyjnym osadu przefermentowanego, z którego osad przefermentowany jest cyklicznie wywożony do zagospodarowania na oczyszczalnię w Skórcu. Parametry zasuwy klinowej: miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z kielichami wciskowymi do rur PE i PVC typu E2, średnica nominalna DN200, wyposażenie: obudowa sztywna typu E 2,00 m, stojak kolumnowy z kółkiem ręcznym i wskaźnikiem położenia ZB1, ZB2 - Złoże biologiczne. Dla uzyskania właściwej redukcji zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach po mechanicznym podczyszczeniu w osadniku wstępnym dobrano w projekcie dwustopniowe złoże biologiczne w technologii złoża zraszanego, które do oczyszczania ścieków wykorzystuje naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek wypełnienia. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez pompę zatapialną na 8

9 dystrybutor ponad złożem i rozdeszczowane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu. Przesączone przez złoże ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek. Osad ten jest wypompowywany automatycznie do studzienki, skąd grawitacyjnie dopływa do studzienki przed osadnikiem wstępnym. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Parametry złoża: Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych JM Wartości Równoważna liczba mieszkańców [RLM] 1500 Średni dobowy przepływ ścieków [m 3 /d] 150,0 Ładunek BZT 5 w ściekach dopływających do osadnika [g/(m d)] 60,00 Średni dobowy ładunek BZT 5 ścieków surowych [kg/d] 90,0 Średnie stężenie BZT 5 w ściekach surowych [g/m 3 ] 600 Zakładana redukcja w osadniku [%] 30% Ładunek BZT 5 po osadniku [kg/d] 63,0 Obliczeniowa objętość złoża Iº [m 3 ] 126,0 Dobrana objętość złoża Iº [m 3 ] 100,0 Obliczeniowa objętość złoża IIº [m 3 ] 52,5 Dobrana objętość złoża IIº [m 3 ] 50,0 Rzeczywiste obciążenie złoża Iº ładunkiem BZT 5 [kgbzt 5 /m 3 ] 0,63 Stopień redukcji BZT 5 na złożu Iº biologicznym [%] 75% Ładunek BZT 5 po złożu Iº biologicznym [kg/d] 15,75 Rzeczywiste obciążenie złoża IIº ładunkiem BZT 5 [kgbzt 5 /m 3 ] 0,32 Stopień redukcji BZT 5 na złożu biologicznym IIº [%] 80% Ładunek BZT 5 po złożu biologicznym IIº [kg/d] 3,15 Stężenie BZT 5 w ściekach oczyszczonych [g/m 3 ] 21 Dopuszczalne stężenie BZT 5 w ściekach oczyszczonych [g/m 3 ] 25,0 9

10 Charakterystyka złoże biologiczne (ZB1.1; ZB1.2): złoże biologiczne, konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej, długość złoża biologicznego 8,1m, szerokość złoża biologicznego 3,0m, wysokość złoża biologicznego 3,0m, objętość czynna złoża biologicznego 50m 3, maksymalne obciążenie hydrauliczne 6,6 m 3 /h. Wyposażenie: 2 pompy recyrkulacji osadów o mocy 250 W, 2 pompy zraszania o mocy 1100 W, 1 wentylator 90 W. Charakterystyka złoże biologiczne (ZB2.1; ZB2.2) złoże biologiczne, konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej, średnica złoża biologicznego 3,0m, wysokość złoża biologicznego 4,3m, objętość czynna złoża biologicznego 25m 3, maksymalne obciążenie hydrauliczne 6,6 3 /h. Wyposażenie: 1 pompa recyrkulacji osadów o mocy 250 W, 1 pompa zraszania o mocy 1100 W, 1 wentylator 90 W KSP Komora sedymentacyjno-pomiarowa. Zadaniem komory sedymentacyjno-pomiarowej (KSP) jest monitorowanie ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Przyjęta została metoda pomiaru za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. Czujnik przepływomierza należy zamontować w instalacji rurociągowej w sposób zapewniający przepływ cieczy pełnym przekrojem rury czujnika. Pomiar dokonywany jest w dwóch kierunkach. 10

11 W zależności od specyfiki lokalnej oczyszczalni i warunków zrzutu komora KSP może zostać wyposażona dodatkowo w urządzenia dozujące koagulant i pełnić rolę stopnia chemicznego do usuwania fosforu lub końcowego doczyszczania ścieków w przypadku zaostrzonych wymagań jakościowych. Parametry zbiornika KSP: zbiornik z tworzywa sztucznego, średnica części cylindrycznej zbiornika 2,90m, wysokość zbiornika 5,2m, wyposażenie: pompa 250 W, przepływomierz elektromagnetyczny 15W o średnicy Ø50 mm, pompa dozująca 40W SO - studnia zbiorcza osadu. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o parametrach: pojemność czynna zbiornika 10,75m3, średnica zbiornika 2,9m, głębokość czynna zbiornika 2,75m (dostosowana do warunków terenowych) Wylot ścieków. Ścieki oczyszczone dopływają kanałem sanitarnym grawitacyjnym DN200 PVC długości 260m do odbiornika ścieków. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Kostrzyń oznaczona na mapie ewidencyjnej nr działki 967. Kanał sanitarny ścieków oczyszczonych należy ocieplić np. 2x folia + warstwą keramzytobetonu ok. 30 cm Rurociągi technologiczne. Kanalizacja ścieków surowych (pomiędzy studzienką rozdzielczą, a osadnikiem wstępnym) o rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowa 160 mm, o połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe, o studzienki kanalizacyjne betonowe 1000 do 1500 mm. Kanalizacja międzyobiektowe i ścieków oczyszczonych o rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowa 160 mm, o połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe, 11

12 o studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PVC 450 mm. Rurociąg recyrkulacji osadu nadmiernego o rura kanalizacyjna kielichowa z PVC 110 mm, o połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe, o studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PVC 450 mm. Rurociągi grawitacyjne spustu osadu o rury kanalizacyjne z PVC DN 200 mm, o miękkouszczelniające zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi do rur PE i PVC Infrastruktura towarzysząca. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków projektuje się zjazd z drogi wojewódzkiej (oddzielne opracowanie) oraz drogę technologiczną okalającą obiekty oczyszczalni. W celu pokrycia zapotrzebowania na wodę do celów eksploatacyjnych oczyszczalni projektuje się przyłącze wodociągowe z rur PE100 fi 50 x 2,4 mm PN 10 SDR 17 na głębokości min. 1,60m od wierzchu rury L=13m. Włączenie rury PE do istniejącego wodociągu ø225 zlokalizowano na działce o nr 875 wykonać za nawiertki. Uzbrojenie przyłącza stanowi zasuwa kołnierzowa podziemna z miękkim uszczelnieniem klina. Zasuwę należy wyposażyć w kompletną obudową ( o odpowiedniej długości ) oraz skrzynkę uliczną dla zasuw wg PN-85/M i całość oznakować zgodnie z PN-86/B Przyłącze z rur PE zakończyć studzienką wodomierzową betonową lub z tworzywa sztucznego. W studzience należy zamontować zestaw wodomierzowy Ø20 JS 2,5. Trasę projektowanego przyłącza pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. Teren oczyszczalni ogrodzi płotem do wysokości 1.5m. W granicach ogrodzenia przewiduje się zazielenienie wolnych przestrzeni. Dla zmniejszenia potencjalnych uciążliwości wynikających z eksploatacji oczyszczalni, na terenie oczyszczalni ścieków wzdłuż ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej należy wykonać pas zieleni izolacyjnej w postaci krzewów np.: tuje. Wolne przestrzenie należy obsiać trawą. 12

13 11.0. Wytyczne wykonawstwa Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojony w wodę. W przypadku skrzyżowań z w/w istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać wykopy ręcznie minimum 1.5m po obu stronach przeszkody. Po odkryciu istniejącego uzbrojenia należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zerwaniem i oznakować. Przed zasypaniem kabli wykonawca ma obowiązek powiadomić jednostkę branżową w celu dokonania odpowiednich pomiarów i odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy Zabezpieczenie terenu budowy. Teren prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W tym celu należy pas prac wygrodzić taśmą do wysokości 1.10m i oznakować. Minimalna odległość zabezpieczeń od krawędzi wykopu wynosi 1m. Roboty ziemne należy tak prowadzić, aby przed zakończeniem dnia roboczego wykop został zasypany. Teren prowadzenia prac związanych z budową należy oznakować tablicami ostrzegawczymi "Uwaga wykop" Obsługa geodezyjna. W celu dokładnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektów, tras sieci kanalizacyjnej z niezbędnym uzbrojeniem oraz naniesienia w terenie istniejącego uzbrojenia, należy przed przystąpieniem do prac ziemnych zlecić tyczenie specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych należy dokonywać pomiarów rzędnych zamieszczonych w P.B. Dotyczy to szczególnie rzędnych posadowienia obiektów. Przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Należy przy tym stosować się do przepisów zawartych w Dz.U. Nr 25 z dnia 25 lutego 1995 poz Wytyczne posadowienia zbiorników Wytyczne posadowienia osadnika wstępnego OW. Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić, czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wskazane jest, aby każdy zbiornik był mocowany do płyty fundamentowej. Zbiornik nie może być bezpośrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spoistych (glina, ił) oraz organicznych - muły organiczne lub torfy. Warstwa obsypki i zasypki musi być przynajmniej 1m szersza i 1m dłuższa niż zbiornik. 13

14 Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki można stosować grunty z grupy 1-3. Nie stosować na podsypkę i obsypkę gruntów z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku występowania gruntów rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie podsypki i obsypki zbiornika należy wymienić na grupę 1-3. Po wymianie gruntu, nowy grunt należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gruntu można wykonać na przykład za pomocą mat geotekstylnych (tzw. geowłóknin). Zaleca się, aby w trakcie montażu zbiornik zalewać wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Czynność ta jest obowiązkowa w przypadku występowania wód gruntowych. Przy posadawianiu zbiorników w okresie zimowym należy zwrócić uwagę, aby podsypka i obsypka nie zawierała śniegu, brył i lodu. Przy realizacji robót w okresie zimowym nie należy posadawiać zbiornika na zmarzniętym podłożu. Niewskazane jest realizowanie robot przy temperaturach poniżej 0 C. Materiał podsypki i obsypki należy wkładać i zagęszczać warstwami 15-20cm, co najmniej do 90 % SPD (Standardowa Metoda Proctora). Zagęszczanie należy wykonywać wyłącznie ręcznie bez użycia urządzeń mechanicznych. Zbiorniki osadników wstępnych OW posadawiane są zazwyczaj na głębokości 1-1,5 m licząc od górnej tworzącej zbiornika do poziomu terenu. W miejscach gdzie występuje woda gruntowa lub obciążenie naziomu oraz gdy głębokość przekracza 1,5 m, sposób posadowienia należy uzgodnić z projektantem i producentem zbiornika. Jeżeli stosowana jest płyta fundamentowa o klasie betonu C16/20 pod zbiornikiem, wówczas należy przyjąć zasadę jej minimalnej grubości 150mm, zaś całkowita szerokość i długość winna być, co najmniej 600 mm większa od obrysu zbiornika. Zbiornik od płyty powinna oddzielać warstwa podsypki piaskowej o grubości nie mniej niż 25cm, zagęszczonej do stopnia 90% SPD. Zbiornik należy zamocować do płyty fundamentowej za pomocą ocynkowanych taśm stalowych. Zamocowania muszą być umieszczone zgodnie z załączonym szkicem. W miejscu opasania pomiędzy taśmę stalową i płaszcz zbiornika należy podłożyć pasy gumowe szersze o około 100mm od szerokości taśmy (po 50 mm na stronę). Taśmy muszą być przymocowane do fundamentu za pomocą kotew typu omega powiązanych ze zbrojeniem fundamentu i z otworem minimum 50x50mm Nośność kotew oraz ich wytrzymałość w betonie powinna zabezpieczyć ewentualną siłę wyporu powiększoną o 15%. 14

15 W przypadku posadowienia zbiornika pod pasem lokalnego ruchu drogowego, (place, składy, przejazdy itp.) zbiorniki należy odciążyć. Wielkość płyty odciążającej oraz potrzebę stosowania takiego rozwiązania należy uzgodnić z projektantem. Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej 400mm poniżej dna wykopu. Po wypoziomowaniu i zakotwieniu zbiornika do płyty fundamentowej, zbiornik należy zalać wodą w taki sposób, aby poziom wody gruntowej wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowo wodnych, zbiornik należy montować przy jednoczesnym pompowaniu wody z wykopu. Dodatkowo grunt wokół zbiornika można stabilizować domieszką cementu do gruntu obsypki Wytyczne posadowienia osadników wtórnych pod złożem biologicznym ZB1. Osadnik wtórny (zwany dalej studzienką dolną) ostrożnie opuścić na wypoziomowaną płytę fundamentową z betonu o grubości 15cm, umieszczając pod dnem dostarczoną podkładkę gumową. Płyta fundamentowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojonego prętami stalowymi Ø10-12 mm ułożonymi dołem w siatkę w odstępach nie większych niż 20cm. Konstrukcje płyt pokazano na rysunkach. Wykonanie płyty należy zakończyć, co najmniej na 10 dni przed przewidywanym terminem montażu studzienki. W płycie należy wykonać 8 otworów o średnicy Ø12 mm i głębokości 120 mm do zestawu mocowania prętów kotwiących za pomocą stalowych kołków rozporowych o średnicy Ø12 mm i długości 110 mm, które stabilizują studzienkę. Pręty kotwiące ze śrubami rzymskimi przymocować do uchwytów studzienek. Wypoziomować studzienki napinając odpowiednio pręty kotwiące za pomocą śrub rzymskich. Dopuszczalne pochylenie górnej krawędzi wynosi 1:300 (tzn. 1 cm na 3 m średnicy). Ostatecznie napiąć pręty do wyczuwalnej ręcznie sztywności. Po wypoziomowaniu odpowiednim studzienek należy do niej nalać wodę do wysokości króćca wylotowego by sprawdzić naciągi i spowodować odpowiednie ułożenie się osadnika wtórnego na fundamencie. Następnie należy wykonać fundament opaskowy o wysokości 0,5 m wokół dna studzienki. Szalunek o boku określonym na rys. 2. (lub użyć zamiast szalunku krąg betonowy o średnicy Ø2000x150 mm) i wysokości 50 cm, wypełniając go chudym betonem (o klasie C12/15) do poziomu pierwszego pierścienia wzmacniającego studzienkę. Sprawdzić i poprawić napięcie prętów kotwiących. Wykop zasypać piaskiem lub warstwą pospółki, co najmniej 60 cm wokół studzienki. Zasypywać warstwami nie grubszymi niż 20cm ubijając starannie każdą warstwę. Grunt rodzimy może być użyty do zasypania wykopu poza opisaną strefą 60 cm od studzienki, ale 15

16 nie mogą w zasypce znajdować się kamienie większe niż 10 cm w bezpośredniej odległości od studzienki. W czasie montażu nie dopuścić do zamarznięcia wody w studzience. Maksymalny poziom wód gruntowych Drenaż opaskowy (jeśli potrzeba) Wlot φ ,00 Studzienka SU2,9BI φ2900 Zasypka wykopu Pręty kotwiące 2 x 4 szt. Krąg betonowy φ2000 Betonowa płyta fundamentowa 150 mm x B x L K A Podkładka gumowa 2 x 600/10 φ +0,62 Wylot φ160-0,07 Studzienka SU2,9BII φ2900 Beton - 2,01 poziom zasypania wykopu do montażu złoża Krąg betonowy φ2000 Zaczep kotwy 2 x 4 szt. wlot B wylot A L Widok odkrytej studzienki Typ złoża B [m] L [m] A [m] K [m] B280 2,50 5,60 3,10 0,17 B350 2,50 6,50 4,08 1,14 B415 2,50 7,60 5,10 2,17 B500 2,50 7,60 5,10 2,17 Rys. 2. Kotwienie studzienek typu SU2.9BI, SU2.9BII pod złoża biologiczne Wytyczne posadowienia komory sedymentacyjno-pomiarowej (KSP) i studnia zbiorcza osadu (SO) i złoża biologicznego (ZB2). Studzienkę SU2.9 (studzienka pod złożem ZB2) ostrożnie posadowić na płytę fundamentową z betonu o grubości 15 cm, umieszczając pod dnem dostarczoną podkładkę 16

17 gumową. Płyta fundamentowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojonego prętami stalowymi Ø10 12 mm ułożonymi dołem w siatkę w odstępach nie większych niż 20cm. Konstrukcje płyt pokazano na rysunkach. Rysunek fundamentu pod studnie SU2.9. Wymiary fundamentu pod studnie SU2.9 dla ZB2 oraz SO i KSP. Typ studzienki L [mm] h 1 [ mm] h 2 [mm] l [mm] SU W płycie fundamentowej należy wykonać 4 otwory o średnicy Ø12 mm i głębokości 120 mm do zestawu mocowania prętów kotwiących za pomocą stalowych kołków rozporowych o średnicy Ø12 mm i długości 110 mm, które stabilizują studzienkę. Pręty kotwiące ze śrubami rzymskimi przymocować do uchwytów studzienki. Wypoziomować studzienkę napinając odpowiednio pręty kotwiące za pomocą śrub rzymskich. Dopuszczalne pochylenie górnej krawędzi wynosi 1:300 (tzn. 1 cm na 3 m średnicy). Ostatecznie napiąć pręty do wyczuwalnej ręcznie sztywności. Po odpowiednim wypoziomowaniu studzienki należy do niej nalać wodę do wysokości króćca wylotowego by sprawdzić naciągi i spowodować odpowiednie ułożenie się osadnika wtórnego lub studzienki osadowej na fundamencie. Następnie należy wykonać fundament opaskowy o wysokości 0,5 m wokół dna studzienki. Szalunek o boku określonym na rysunku lub użyć zamiast szalunku krąg betonowy o średnicy Ø2000x150 mm i wysokości 50 cm wypełniając go chudym betonem (o 17

18 klasie C12/15) do poziomu pierwszego pierścienia wzmacniającego studzienkę. Sprawdzić i poprawić napięcie prętów kotwiących. Wykop zasypać piaskiem lub warstwą pospółki, co najmniej 60 cm wokół studzienki. Zasypywać warstwami nie grubszymi niż 20cm ubijając starannie każdą warstwę. Grunt rodzimy może być użyty do zasypania wykopu poza opisaną strefą 60 cm od studzienki, ale nie mogą w zasypce znajdować się kamienie większe niż 10 cm w bezpośredniej odległości od studzienki. W czasie montażu nie dopuścić do zamarznięcia wody w studzience. Typ studzienki Wymiary szalunku Płyta z betonu zbrojonego Szalunek L x L [m] Fundament Płyta z betonu + krąg betonowy Ø kręgu [m] SU 2.9 3,0 x 3, Roboty ziemne i montażowe Kanalizacja sanitarna. Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki oczyszczone do rzeki należy wykonać z rur PVC Ø200 mm kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie na rozkop. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1.0m po zewnątrz. Przy studniach w razie potrzeb należy stosować poszerzenia. Studzienki rewizyjne na kanale sanitarnym odprowadzającym ścieki po oczyszczeniu do wylotu należy wykonywać jako 425mm PVC z kinetą, z rurą teleskopową i stożkiem betonowym. Studnie należy posadawiać na zagęszczonej podsypce z piasku, grubość podsypki 10cm. Wokół studni należy wykonać staranne zagęszczenie wykopu w sposób ręczny. Rury należy układać na podsypce z piasku średnioziarnistego. Podsypki nie wolno zagęszczać. Obsypkę rury z pisaku średnioziarnistego należy wykonać do wysokości 0.30m ponad wierzch rury i zagęścić do wskaźnika 0.98 zmodyfikowanej wartości Procktora. Zasypkę wykopu należy wykonać stosując grunt rodzimy oraz zagęścić do wskaźnika 0.97 zmodyfikowanej wartości Procktora. Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami gr. 30cm. Roboty ziemne przy układaniu kanalizacji należy prowadzić w wykopie suchym. Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Rury należy 18

19 transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcją montażową" opracowaną przez producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I - Budownictwo ogólne i tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe Oczyszczalnia ścieków. Prace ziemne należy prowadzić w wykopie na rozkop. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych pod obiekty oczyszczalni, grunt nienośny należy wymienić i zagęścić do wartości 1,0 Proctora. Przy montażu zbiorników należy przestrzegać następujących uwag: Zbiorniki zdjąć dźwigiem z samochodu dostawczego na przygotowane płaskie podłoże. Warstwę humusu zdjąć i złożyć w jednym miejscu do późniejszego ułożenia. Wykop pod zbiorniki i inne instalacje należy wykonać w razie konieczności aż do poziomu górnej warstwy nośnej gruntu. Przy wypełnianiu wykopu do projektowanej głębokości posadowienia zbiorników, instalacji oraz pod drogi dojazdowe, grunt wypełnienia zagęszczać do 95% w skali Proctora na głębokości co najmniej 2m. Zbiornik posadawiać na płycie fundamentowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczanie warstw wypełnienia wokół zbiornika. Zagęszczanie kolejnych warstw wypełniania wykopu wokół zbiornika wykonywać przez polewanie wodą. Nie wolno stosować zagęszczania wibracyjnego lub innym urządzeniem napędzanym mechanicznie ze względu na ryzyko uszkodzenia zbiornika. Przewody rurowe. Wszystkie rurociągi wykonać wg obowiązujących norm. Nie wolno sadzić drzew w odległości mniejszej niż 2m od krawędzi zbiornika. Zbiorniki posadawiać w wykopie suchym na stabilnej warstwie gruntu nośnego, wyrównanej i zagęszczonej do wartości 100% wg Proctora. Podczas montażu należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji producenta oczyszczalni Instalacje elektryczne i sterowanie pracą oczyszczalni ścieków. Prace elektryczne polegają na doprowadzeniu przewodów zasilających od szafki złączowo-pomiarowej znajdującej się w linii ogrodzenia do tablicy kontrolno-sterującej oraz doprowadzeniu przewodów do projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków. 19

20 Tablica kontrolno-sterująca TK, jest elementem dostarczanym wraz z urządzeniami przez dostawcę i służy do obsługi oczyszczalni. Tablica wyposażona jest m.in. w własny wyłącznik główny i przekaźniki sterujące pracą pomp zraszających Przepompownia ścieków. Przepompownię ścieków należy wykonać w postaci prefabrykowanej studni z polimerobetonu 1500mm. Wyposażenie pompowni stanowią dwie pompy o parametrach Q=4,13 l/s i H=4,10m. Posadowienie przepompowni należy wykonać na podsypce żwirowej i chudego betonu. Przepompownię należy wyposażyć w płytę nastudzienną wyposażoną we właz ze stali kwasoodpornej, prostokątny zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem. Płytę należy wyposażyć w kominki: nawiewny i wywiewny. Poziomy robocze w przepompowniach wynoszą: - Rzędna dna przepompowni 151,30 m, - Rzędna dolnego poziomu ścieków 151,70 m, - Rzędna górnego poziomu ścieków 151,90 m, - Rzędna poziomu alarmowego 152,30 m. Pion tłoczny w przepompowni Ø65 ze stali kwasoodpornej. Przepompownie należy wyposażyć w kompletną armaturę: zasuwy odcinające i zawory zwrotne (korpus żeliwny). Kolektor tłoczny z rur PE 90x5,4 L=15 m. Przejścia rur przez ścianę przepompowni wykonać w sposób szczelny. Przepompownię należy wyposaży w kratę koszową i pomost obsługowy ze stali kwasoodpornej. Po zamontowaniu przepompowni i zasypaniu wykopu teren wokół przepompowni należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku od przepompowni umożliwiającym spływ wód opadowych i roztopowych oraz uporządkować Ogrodzenie terenu oczyszczalni. Teren oczyszczalni projektuje się ogrodzić za pomocą ogrodzenia z prefabrykowanych paneli ocynkowanych o wymiarach 1,5x2,5 m, przymocowanych na słupkach stalowych na cokole betonowym z betonu żwirowego B15 wystającym 20 cm ponad powierzchnię terenu (zagłębienie 80 cm). Ogólna długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wynosi 286 m. Wysokość ogrodzenia 1,80 m w tym wysokość paneli 1,50 m. Ogrodzenie panelowe wykonane jest jako zgrzewana mata z poziomych i pionowych prętów o śr. 5 mm z czterema przetłoczeniami usztywniającymi. Rozstaw słupków co 2,5 m. 20

21 Brama wjazdowa ma szerokość 4 m. Wypełnienie bramy panelami ogrodzeniowymi. Bramę należy wyposażyć w urządzenie ryglujące. Słupki od góry należy zaślepić przed wodą opadową. Furtka wykonana w technologii jak brama ma szerokość 1 m Zestawienie podstawowych materiałów dla oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją. Zestawienie materiałów na oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją. L.p. Nazwa Ilość (Kpl/m) Przepompownia ścieków PW 1 kpl. 2. Kanał tłoczny PE 90x5,4 z pompowni PW do studni SR 15 m 3. Osadnik wstępny OW 60 2 szt. 4. Złoże biologiczne z dwoma studzienkami dolnymi ZB 1.1; ZB szt. 5. Złoże biologiczne z dwoma studzienkami dolnymi ZB 2.1; ZB szt. 6. Komora sedymentacyjno-pomiarowa KSP 1 szt 7. Studzienka zbiorcza osadu SO 1 szt. 8. Kanał grawitacyjny DN200 PVC do wylotu 260 m 9. Wylot ścieków oczyszczonych W 1szt. 10. Ogrodzenie oczyszczalni + brama wjazdowa 4m 286m Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu montażu urządzeń technologicznych i ich połączeniu rurociągami technologicznymi należy przeprowadzić rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. W tym celu należy: Sprawdzić rzędne połączeń rurociągów technologicznych z projektowanymi. Dokonać wymaganych pomiarów elektrycznych oraz sprawdzić poprawność połączeń energetycznych. Wykonać niezbędne czynności związane ze sprawdzeniem modułu przewidziane w instrukcji producenta lub DTR. Sprawdzić urządzenia. Sprawdzić włazy technologiczne urządzeń pod kątem ich szczelności zamykania. Po pozytywnym przeglądzie pkt 1-5 należy przeprowadzić rozruch hydrauliczny oczyszczalni. W tym celu należy uruchomić blok oczyszczania biologicznego. Należy obserwować czy z modułu nie dochodzą niepokojące odgłosy pracy urządzeń elektrycznych. Po pozytywnym rozruchu hydraulicznym można rozpocząć rozruch technologiczny. 21

22 Rozruch technologiczny polega na wypracowaniu się złoża oczyszczalni w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych na odpływie projektowanych parametrów ścieków oczyszczonych. Wypracowywanie się złoża może trwać do 3 miesięcy. Podczas prowadzenia rozruchu technologicznego należy: 1. Sprawdzać pracę urządzeń. 2. Wykonywać analizy ścieków. 3. Przeprowadzać wizualną kontrolę urządzeń mechanicznych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego tj. po osiągnięciu zakładanych efektów redukcji zanieczyszczeń oczyszczalnię ścieków można przekazać do eksploatacji BHP wykonawstwa robót. Podczas wykonywania prac budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U nr 47 poz. 401]. Opracowali: 22

23 II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: GMINA SKÓRZEC UL. SIEDLECKA SKÓRZEC TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q dśr =150 m 3 /d W M. GRALA DĄBROWIZNA GM. SKÓRZEC LOKALIZACJA: DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE PROJEKTANT: inż. Eugeniusz Biernacki GPB-4224/50/40/80 23

24 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz 1126). 2. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. Opracowanie obejmuje projekt budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q dśr =150 m 3 /d. 3. Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montażowych powinny mieć ważne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiały zastosowane do budowy muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W zakresie projektu znajduje się infrastruktura techniczna: wodociąg. Najbliższe zabudowania oddalone są od projektowanej oczyszczalni o ok. 150m. 5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Realizacja projektowanych obiektów nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. W projektowanej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują, jednak przy udzielaniu instruktażu pracownikom należy szczególną uwagę zwrócić na: prowadzenie wykopów o ścianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykonywanych mechanicznie, a w miejscach kolizji ręcznie, odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu winna wynosić nie mniej niż: 3m. Szerokość dna wykopu l.2m, każdorazowo przed wejściem do wykopu sprawdzić stan umocnienia i wykopu, prace koparką prowadzić po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdują się pracownicy, zabrania się wykonywania wykopów podczas opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po nich, 24

25 miejsce prowadzenia robót oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, każdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzić do stanu uporządkowanego, wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. Roboty prowadzić zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Wykopy obustronnie zabezpieczyć przed dostępem osób nie związanych z budową. Brak szczególnych wskazań, za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację pracy na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Za bezpieczeństwo oraz higienę pracy trakcie użytkowania odpowiedzialny jest Pracodawca. 25

26 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000; Rys. 2. Profil linii oczyszczania ścieków. Rys.3. Profile linii recyrkulacji osadu. Rys. 4. Profil linii odprowadzania osadów. Rys. 5. Osadnik wstępny OW. Rys. 6. Złoże biologiczne ZB1. Rys. 7. Złoże biologiczne ZB2. Rys. 8. Komora sedymentacyjno-pomiarowa KSP. Rys. 9. Studnia osadowa SO. Rys. 10. Studnia rozprężno-rozdzielcza SR. Rys. 11. Mocowanie SU 2.9. Rys. 12. Fundament pod OW60. Rys. 13. Fundament pod ZB1. Rys. 14. Fundament pod ZB2, KSP, SO. Rys. 15. Wylot ścieków do rzeki Kostrzyń. Rys. 16. Profil kanału odprowadzający ścieki z oczyszczalni do rzeki Kostrzyń. Rys. 17. Elementy ogrodzenia. Rys. 18. Projekt przepompowni ścieków. Rys. 19. Schemat studzienki wodomierzowej z zaworem czerpalnym. 26

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków. 4. Bilans ścieków dla budynku mieszkalnego dla 4 osób 5.

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO (byłego budynku urzędu gminy w Gnieźnie) NA POTRZEBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W GNIEŹNIE ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ADRES: INWESTOR: AL. REYMONTA 2, GNIEZNO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Izdebnie.

Projekt zagospodarowania terenu odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Izdebnie. EGZ. 4 Niedziółka Krzysztof, 08-110 Siedlce ul. Małgorzaty Maciągowej 8 tel. 600 052 162 Projekt zagospodarowania terenu odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Izdebnie. Lokalizacja: Izdebno dz. ewid. nr:

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM TEMAT Zewnętrzne instalacje sanitarne FAZA OPRACOWANIA Projekt budowlany ADRES INWESTYCJI Pisz, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY. Tom I. dz. nr 823/1 obręb Chełmo

BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY. Tom I. dz. nr 823/1 obręb Chełmo BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY Tom I TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych m. Chełmo, gm. Masłowice. dz. nr 823/1 obręb Chełmo OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY PROJEKT BUDOWLANY Branża : SANITARNA Temat: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Adres : Tarnobrzeg, oś. Ocice dz. nr ew. 795/1 Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres opracowania... 4 2. Zakres robót... 4 3. Projektowane rozwiązania techniczne... 4 5.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy... 5 5.2. Usunięcie

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 BIURO PROJEKTOWE e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Gminny Zakład Komunalny 64-305 Bolewice ul. Polna1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : 2012-02-24 Str: 1 Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Str. 3-5 1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 6-7 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Str. 8 12

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo