DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE"

Transkrypt

1 PHU CZYSTE ŚRODOWISKO WOJCIECH NOWAK SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C WOLA SUCHOŻEBRSKA UL. ŁĄKOWA 3 TEL/FAX: NIP: KONTO: Egz. Nr. INWESTOR: GMINA SKÓRZEC UL. SIEDLECKA SKÓRZEC TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q dśr =150 m 3 /d W M. GRALA DĄBROWIZNA GM. SKÓRZEC LOKALIZACJA: DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia nr Specjalność Podpis Projektant inż. Eugeniusz Biernacki GPB-4224/50/40/80 sanitarna Asystent projektanta Asystent projektanta Asystent projektanta Asystent projektanta Asystent projektanta mgr inż. Wojciech Nowak GP.7342/84/68/94 sanitarna mgr inż. Arkadiusz Domański mgr inż. Martyna Niewiadomska mgr. Łukasz Pietrasik - - mgr. inż. Artur Sosnówka - - Siedlce czerwiec 2013 r. 1

2 I. CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa opracowania Cel opracowania Zakres opracowania Wykorzystane materiały Ogólna charakterystyka terenu Opinia geotechniczna Projektowana przepustowość oczyszczalni Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń Prognozowane stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika Opis przyjętej technologii ścieków Schemat technologiczny układu oczyszczania ścieków Omówienie funkcji oraz zasady działania ważniejszych obiektów w ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków PW - pompownia wstępna SR studnia rozprężno- rozdzielcza OW - osadnik wstępny ZB1, ZB2 - Złoże biologiczne KSP Komora sedymentacyjno-pomiarowa SO - studnia zbiorcza osadu Wylot ścieków Rurociągi technologiczne Infrastruktura towarzysząca Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków Wytyczne wykonawstwa Kolizje z istniejącym uzbrojeniem Zabezpieczenie terenu budowy Obsługa geodezyjna Wytyczne posadowienia zbiorników Wytyczne posadowienia osadnika wstępnego OW Wytyczne posadowienia osadników wtórnych pod złożem biologicznym ZB Wytyczne posadowienia komory sedymentacyjno-pomiarowej (KSP) i studnia zbiorcza osadu (SO) i złoża biologicznego (ZB2) Roboty ziemne i montażowe Kanalizacja sanitarna Oczyszczalnia ścieków Instalacje elektryczne i sterowanie pracą oczyszczalni ścieków Przepompownia ścieków Ogrodzenie terenu oczyszczalni Zestawienie podstawowych materiałów dla oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków BHP wykonawstwa robót. 22 II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 23 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 26 2

3 I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.0 Podstawa opracowania. Podstawą opracowania projektu wykonawczego Budowa oczyszczalni ścieków w m. Grala- Dąbrowizna gm. Skórzec są: 1. Umowa z Inwestorem. 2. Prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3.Prawomocna decyzja środowiskowa. 4. Opinia ZUD. 5. Aktualne podkłady geodezyjne 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu. 6. Wymagane uzgodnienia. 2.0 Cel opracowania. Celem opracowania projektu wykonawczego jest realizacja budowy przedmiotowego zadania. 3.0 Zakres opracowania. Poniższe opracowanie obejmuje: a) charakterystykę terenu, b) omówienie istniejącego stanu, c) podanie rozwiązania wykonania i montażu, d) zestawienie materiałów i urządzeń, e) wymagane rysunki budowlane. 4.0 Wykorzystane materiały. Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o: - aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe skala 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu. - koncepcję sanitacji Gminy Skórzec. - opinia geotechniczna do projektu oczyszczalni ścieków w m. Grala Dąbrowizna. - uzgodnienia z Inwestorem, warunki techniczne, literaturę fachową oraz obowiązujące normy i przepisy. 5.0 Ogólna charakterystyka terenu. Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na terenie miejscowości Grala Dąbrowizna dz. nr ew. 875 wylot na działkach 792, 790/3, do Rzeki Kostrzyń dz. nr ew

4 Teren na którym zaprojektowano oczyszczalnię jest stosunkowo płaski. Oczyszczalnia zaprojektowana została przy drodze wojewódzkiej 803 o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie terenu dz. 875, 792 oraz 790/3 stanowi wodociąg. 6.0 Opinia geotechniczna. Na podstawie analizy geologicznej wykonanej pod obiekty budowlane podano profil geologiczny terenu pod planowaną inwestycję. Na działce 875 wykonano 2 wiercenia do głębokości 4m każde: S-1 i S-2. W otworze S-1 napotkano wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na głęb. 2,4m. W otworze S-2 napotkano wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na głęb. 2,0m. Wiercenia wykonano w kwietniu. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki geologiczne. W otworze nr 1, pod przypowierzchniową warstwą gruntu próchniczego o miąższości 0,1 m, nawiercono: do głęb. 2,2 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o I D = 0,6, następnie do głęb. 3,0 m piasek gruby w stanie średnio zagęszczonym o I D - 0,6, i do głęb. 4,0 m piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym o I D =0,6. W otworze nr 2 nawiercono: do głęb. 1,0 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o I D = 0,6, następnie do głęb. 1,4 m piasek drobny wstanie średnio zagęszczonym o I D = 0,6, do głęb. 1,6 m glinę w stanie twardoplastycznym o I L = 0,25, do głęb. 2,0 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o I = D 0,6, i do głęb. 4,0 m glinę w stanie twardoplastycznym o I L = 0,25. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U nr 81, poz W podłożu poniżej gruntu próchniczego występują grunty przydatne dla posadowienia bezpośredniego. Pełna dokumentacja warunków gruntowo-wodnych na terenie projektowanej inwestycji została zamieszczona w oddzielnym opracowaniu. 4

5 II. OPIS TECHNICZNY. 7.0 Projektowana przepustowość oczyszczalni. Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody, wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych. JM Ilość Jedn. Q jedn [dm 3 /d] Qd śr [m 3 /d] N d [1] Qd max [m 3 /d] N h [1] Qh max [m 3 /h] RLM ,2 180,00 2,40 15, Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń. Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto wg wytycznych ATV, w odniesieniu do jednego mieszkańca : BZT 5-60 go 2 /( M d), Zawiesina ogólna - 65 g/( M d), ChZT go 2 /( M d). W osadniku wstępnym nastąpi redukcja zanieczyszczeń, która z godnie z wytycznymi ATV wyniesie: w zakresie BZT 5 do 42 g/( M d), w zakresie zawiesiny ogólnej do 25 g/( M d), w zakresie ChZT do 80 g/( M d). 7.2 Prognozowane stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. Bilans ilościowo-jakościowy sporządzono dla wartości docelowych. Ładunek [kg/d] Stężenie [mg/l] Ładunek [kg/d] Stężenie [mg/l] Ścieki surowe Ścieki po osadniku wstępnym BZT 5 ChZT Zawiesina BZT 5 ChZT Zawiesina 90,0 180,0 97,5 63,0 120,6 37, Ścieki po Iº oczyszczania biologicznego Ścieki po IIº oczyszczania biologicznego BZT 5 CHZT Zawiesina BZT 5 CHZT Zawiesina 15,8 63,0 18,9 3,2 12,6 3,

6 Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rzeki Kostrzyń za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej DN200 PVC. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie klasyfikacji warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DZ.U. nr 137 poz 984, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń: BZT 5 25 mgo 2 / dm 3, lub minimalny stopnień redukcji : 70 90% Zawiesina ogólna 35 mg / dm 3, lub minimalny stopnień redukcji : 90% ChZT 120 mgo 2 / dm 3 lub minimalny stopnień redukcji : 75% 8.0 Opis przyjętej technologii ścieków. 8.1 Schemat technologiczny układu oczyszczania ścieków. Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków opartą na technologii złoża zraszanego, składającą się z następujących obiektów technologicznych: PW - pompownia wstępna, SR - studnia rozprężno-rozdzielcza, OW - wielokomorowy osadnik wstępny OW1 i OW2, ZB1 - złoże biologiczne ZB1.1 i ZB 1.2, ZB2 - złoże biologiczne ZB 2.1 i ZB 2.2, KSP - komora sedymentacyjno-pomiarowa, SO - studnia zbiorcza osadu, W -wylot ścieków oczyszczonych. Ścieki doprowadzane są kolektorem na teren oczyszczalni ścieków gdzie spływają do pompowni ścieków surowych PW. Stąd przepompowywane są do studni rozprężnorozdzielczej SR. W studni ścieki rozdzielane są na dwa ciągi do mechanicznego i biologicznego oczyszczania. Pierwszym obiektem w każdym ciągu jest osadnik wstępny OW. Zadaniem osadnika jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osady kierowane są do zbiornika magazynowego osadu, a stamtąd wywożone są do oczyszczalni w Skórcu. Ścieki wstępnie oczyszczone kierowane są na złoża biologiczne ZB1 i ZB2. Ścieki oczyszczone poprzez (KSP) komorę sedymentacyjno-pomiarową grawitacyjnie spływają do wylotu W. Obsługa oczyszczalni polega na okresowej wizualnej kontroli pracy oczyszczalni (wskazany dozór raz w tygodniu). Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. 6

7 8.2 Omówienie funkcji oraz zasady działania ważniejszych obiektów w ciągu technologicznym układu oczyszczania ścieków PW - pompownia wstępna. Pompownia wstępna zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni dz. nr ew. 875 w m. Grala Dąbrowizna. Jest to zbiornik wykonany z polimerobetonu 1500 mm i wysokości 5,20m, wyposażony w dwie pompy o następujących parametrach Q=4,13 l/s i H=4,10m w wykonaniu specjalnym - ze zmniejszoną średnicą wirnika o mocy 1,1kW o obniżonej wydajności 14,5m 3 /h SR studnia rozprężno- rozdzielcza. Studzienka 1500 mm wykonana w konstrukcji typowej studzienki kanalizacyjnej BS, wyposażona w przegrody i kolana rozdzielcze. Przed wprowadzeniem do układu oczyszczania, ścieki surowe są rozprężane w studni rozprężno-rozdzielczej, tak aby strumień ścieków w osadniku wstępnym nie był zaburzony a tym samym warunki sedymentacji (opadania cząstek stałych) były jak najlepsze. Projektowana oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w dwa ciągi technologiczne. Równomierne rozdzielenie strumienia ścieków przed oczyszczeniem odbywa się w studni rozprężno-rozdzielczej wyposażonej w odpowiednią przegrodę uspokajającą oraz wypoziomowane kolana odprowadzające ścieki do poszczególnych ciągów technologicznych OW - osadnik wstępny. Zbiornik cylindryczny wykonany z tworzywa sztucznego o parametrach: Maksymalny godzinowy przepływ ścieków Qhmax - 4,90 m 3 /h, Nominalna objętość osadników m 3 Objętość części osadowej - 60m 3 Długość 14,6m, Średnica wewnętrzna 2,5m. W osadniku wstępnym (OW) następuje oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych. Do osadnika wtórnego zawracany jest również osad wtórny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków na złożu. Osadnik wstępny zaprojektowany zostały jako osadnik poziomy, o pojemności maksymalnej czynnej 60m 3 każdy. Zbiornik wyposażony jest w 3 przegrody, czujnik poziomu osadu, sito koszowe (tzw. prewenter) zabezpieczające pompy przed napływem nieczystości stałych oraz regulator przepływu umożliwiający 7

8 uzyskanie odpowiedniego czasu przetrzymania ścieków w osadniku. Prewenter należy okresowo oczyszczać ręcznie. W ostatniej komorze osadnika znajduje się zbiornik retencyjny z pompą dozującą ścieki do złoża biologicznego. Osadnik może pracować na połowie projektowanej ilości ścieków. Gdy system kanalizacyjny zostanie rozbudowany i rzeczywista ilość ścieków osiągnie wartość projektowaną za pomocą drobnych prac serwisowych włączana jest 3-cia komora osadnika. Docelowo gdy ilość ścieków na dopływie ustabilizuje się pompę dozującą można zdemontować, a ostatnia komorę osadnika eksploatować grawitacyjnie. Oczyszczone mechanicznie ścieki odprowadzane są do złoża biologicznego. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków. Część osadowa osadnika (połowa jego pojemności całkowitej) wraz z komorą zbiorczą osadu zapewniają zgromadzenie osadów na czas niezbędny do ich fermentacji (>92 dni). Przefermentowane osady zgromadzone na dnie osadnika są okresowo odprowadzane ręcznie za pomocą systemu zasuw klinowych oznaczonych na Projekcie zagospodarowania terenu jako ZK do studzienki zbiorczej osadu SO. Studzienka zbiorcza osadu jest zbiornikiem retencyjnym osadu przefermentowanego, z którego osad przefermentowany jest cyklicznie wywożony do zagospodarowania na oczyszczalnię w Skórcu. Parametry zasuwy klinowej: miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z kielichami wciskowymi do rur PE i PVC typu E2, średnica nominalna DN200, wyposażenie: obudowa sztywna typu E 2,00 m, stojak kolumnowy z kółkiem ręcznym i wskaźnikiem położenia ZB1, ZB2 - Złoże biologiczne. Dla uzyskania właściwej redukcji zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach po mechanicznym podczyszczeniu w osadniku wstępnym dobrano w projekcie dwustopniowe złoże biologiczne w technologii złoża zraszanego, które do oczyszczania ścieków wykorzystuje naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek wypełnienia. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez pompę zatapialną na 8

9 dystrybutor ponad złożem i rozdeszczowane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu. Przesączone przez złoże ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek. Osad ten jest wypompowywany automatycznie do studzienki, skąd grawitacyjnie dopływa do studzienki przed osadnikiem wstępnym. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Parametry złoża: Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych JM Wartości Równoważna liczba mieszkańców [RLM] 1500 Średni dobowy przepływ ścieków [m 3 /d] 150,0 Ładunek BZT 5 w ściekach dopływających do osadnika [g/(m d)] 60,00 Średni dobowy ładunek BZT 5 ścieków surowych [kg/d] 90,0 Średnie stężenie BZT 5 w ściekach surowych [g/m 3 ] 600 Zakładana redukcja w osadniku [%] 30% Ładunek BZT 5 po osadniku [kg/d] 63,0 Obliczeniowa objętość złoża Iº [m 3 ] 126,0 Dobrana objętość złoża Iº [m 3 ] 100,0 Obliczeniowa objętość złoża IIº [m 3 ] 52,5 Dobrana objętość złoża IIº [m 3 ] 50,0 Rzeczywiste obciążenie złoża Iº ładunkiem BZT 5 [kgbzt 5 /m 3 ] 0,63 Stopień redukcji BZT 5 na złożu Iº biologicznym [%] 75% Ładunek BZT 5 po złożu Iº biologicznym [kg/d] 15,75 Rzeczywiste obciążenie złoża IIº ładunkiem BZT 5 [kgbzt 5 /m 3 ] 0,32 Stopień redukcji BZT 5 na złożu biologicznym IIº [%] 80% Ładunek BZT 5 po złożu biologicznym IIº [kg/d] 3,15 Stężenie BZT 5 w ściekach oczyszczonych [g/m 3 ] 21 Dopuszczalne stężenie BZT 5 w ściekach oczyszczonych [g/m 3 ] 25,0 9

10 Charakterystyka złoże biologiczne (ZB1.1; ZB1.2): złoże biologiczne, konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej, długość złoża biologicznego 8,1m, szerokość złoża biologicznego 3,0m, wysokość złoża biologicznego 3,0m, objętość czynna złoża biologicznego 50m 3, maksymalne obciążenie hydrauliczne 6,6 m 3 /h. Wyposażenie: 2 pompy recyrkulacji osadów o mocy 250 W, 2 pompy zraszania o mocy 1100 W, 1 wentylator 90 W. Charakterystyka złoże biologiczne (ZB2.1; ZB2.2) złoże biologiczne, konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej, średnica złoża biologicznego 3,0m, wysokość złoża biologicznego 4,3m, objętość czynna złoża biologicznego 25m 3, maksymalne obciążenie hydrauliczne 6,6 3 /h. Wyposażenie: 1 pompa recyrkulacji osadów o mocy 250 W, 1 pompa zraszania o mocy 1100 W, 1 wentylator 90 W KSP Komora sedymentacyjno-pomiarowa. Zadaniem komory sedymentacyjno-pomiarowej (KSP) jest monitorowanie ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Przyjęta została metoda pomiaru za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. Czujnik przepływomierza należy zamontować w instalacji rurociągowej w sposób zapewniający przepływ cieczy pełnym przekrojem rury czujnika. Pomiar dokonywany jest w dwóch kierunkach. 10

11 W zależności od specyfiki lokalnej oczyszczalni i warunków zrzutu komora KSP może zostać wyposażona dodatkowo w urządzenia dozujące koagulant i pełnić rolę stopnia chemicznego do usuwania fosforu lub końcowego doczyszczania ścieków w przypadku zaostrzonych wymagań jakościowych. Parametry zbiornika KSP: zbiornik z tworzywa sztucznego, średnica części cylindrycznej zbiornika 2,90m, wysokość zbiornika 5,2m, wyposażenie: pompa 250 W, przepływomierz elektromagnetyczny 15W o średnicy Ø50 mm, pompa dozująca 40W SO - studnia zbiorcza osadu. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o parametrach: pojemność czynna zbiornika 10,75m3, średnica zbiornika 2,9m, głębokość czynna zbiornika 2,75m (dostosowana do warunków terenowych) Wylot ścieków. Ścieki oczyszczone dopływają kanałem sanitarnym grawitacyjnym DN200 PVC długości 260m do odbiornika ścieków. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Kostrzyń oznaczona na mapie ewidencyjnej nr działki 967. Kanał sanitarny ścieków oczyszczonych należy ocieplić np. 2x folia + warstwą keramzytobetonu ok. 30 cm Rurociągi technologiczne. Kanalizacja ścieków surowych (pomiędzy studzienką rozdzielczą, a osadnikiem wstępnym) o rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowa 160 mm, o połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe, o studzienki kanalizacyjne betonowe 1000 do 1500 mm. Kanalizacja międzyobiektowe i ścieków oczyszczonych o rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowa 160 mm, o połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe, 11

12 o studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PVC 450 mm. Rurociąg recyrkulacji osadu nadmiernego o rura kanalizacyjna kielichowa z PVC 110 mm, o połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe, o studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PVC 450 mm. Rurociągi grawitacyjne spustu osadu o rury kanalizacyjne z PVC DN 200 mm, o miękkouszczelniające zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi do rur PE i PVC Infrastruktura towarzysząca. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków projektuje się zjazd z drogi wojewódzkiej (oddzielne opracowanie) oraz drogę technologiczną okalającą obiekty oczyszczalni. W celu pokrycia zapotrzebowania na wodę do celów eksploatacyjnych oczyszczalni projektuje się przyłącze wodociągowe z rur PE100 fi 50 x 2,4 mm PN 10 SDR 17 na głębokości min. 1,60m od wierzchu rury L=13m. Włączenie rury PE do istniejącego wodociągu ø225 zlokalizowano na działce o nr 875 wykonać za nawiertki. Uzbrojenie przyłącza stanowi zasuwa kołnierzowa podziemna z miękkim uszczelnieniem klina. Zasuwę należy wyposażyć w kompletną obudową ( o odpowiedniej długości ) oraz skrzynkę uliczną dla zasuw wg PN-85/M i całość oznakować zgodnie z PN-86/B Przyłącze z rur PE zakończyć studzienką wodomierzową betonową lub z tworzywa sztucznego. W studzience należy zamontować zestaw wodomierzowy Ø20 JS 2,5. Trasę projektowanego przyłącza pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. Teren oczyszczalni ogrodzi płotem do wysokości 1.5m. W granicach ogrodzenia przewiduje się zazielenienie wolnych przestrzeni. Dla zmniejszenia potencjalnych uciążliwości wynikających z eksploatacji oczyszczalni, na terenie oczyszczalni ścieków wzdłuż ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej należy wykonać pas zieleni izolacyjnej w postaci krzewów np.: tuje. Wolne przestrzenie należy obsiać trawą. 12

13 11.0. Wytyczne wykonawstwa Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest uzbrojony w wodę. W przypadku skrzyżowań z w/w istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać wykopy ręcznie minimum 1.5m po obu stronach przeszkody. Po odkryciu istniejącego uzbrojenia należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zerwaniem i oznakować. Przed zasypaniem kabli wykonawca ma obowiązek powiadomić jednostkę branżową w celu dokonania odpowiednich pomiarów i odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy Zabezpieczenie terenu budowy. Teren prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W tym celu należy pas prac wygrodzić taśmą do wysokości 1.10m i oznakować. Minimalna odległość zabezpieczeń od krawędzi wykopu wynosi 1m. Roboty ziemne należy tak prowadzić, aby przed zakończeniem dnia roboczego wykop został zasypany. Teren prowadzenia prac związanych z budową należy oznakować tablicami ostrzegawczymi "Uwaga wykop" Obsługa geodezyjna. W celu dokładnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektów, tras sieci kanalizacyjnej z niezbędnym uzbrojeniem oraz naniesienia w terenie istniejącego uzbrojenia, należy przed przystąpieniem do prac ziemnych zlecić tyczenie specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych należy dokonywać pomiarów rzędnych zamieszczonych w P.B. Dotyczy to szczególnie rzędnych posadowienia obiektów. Przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Należy przy tym stosować się do przepisów zawartych w Dz.U. Nr 25 z dnia 25 lutego 1995 poz Wytyczne posadowienia zbiorników Wytyczne posadowienia osadnika wstępnego OW. Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić, czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wskazane jest, aby każdy zbiornik był mocowany do płyty fundamentowej. Zbiornik nie może być bezpośrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spoistych (glina, ił) oraz organicznych - muły organiczne lub torfy. Warstwa obsypki i zasypki musi być przynajmniej 1m szersza i 1m dłuższa niż zbiornik. 13

14 Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki można stosować grunty z grupy 1-3. Nie stosować na podsypkę i obsypkę gruntów z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku występowania gruntów rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie podsypki i obsypki zbiornika należy wymienić na grupę 1-3. Po wymianie gruntu, nowy grunt należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gruntu można wykonać na przykład za pomocą mat geotekstylnych (tzw. geowłóknin). Zaleca się, aby w trakcie montażu zbiornik zalewać wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Czynność ta jest obowiązkowa w przypadku występowania wód gruntowych. Przy posadawianiu zbiorników w okresie zimowym należy zwrócić uwagę, aby podsypka i obsypka nie zawierała śniegu, brył i lodu. Przy realizacji robót w okresie zimowym nie należy posadawiać zbiornika na zmarzniętym podłożu. Niewskazane jest realizowanie robot przy temperaturach poniżej 0 C. Materiał podsypki i obsypki należy wkładać i zagęszczać warstwami 15-20cm, co najmniej do 90 % SPD (Standardowa Metoda Proctora). Zagęszczanie należy wykonywać wyłącznie ręcznie bez użycia urządzeń mechanicznych. Zbiorniki osadników wstępnych OW posadawiane są zazwyczaj na głębokości 1-1,5 m licząc od górnej tworzącej zbiornika do poziomu terenu. W miejscach gdzie występuje woda gruntowa lub obciążenie naziomu oraz gdy głębokość przekracza 1,5 m, sposób posadowienia należy uzgodnić z projektantem i producentem zbiornika. Jeżeli stosowana jest płyta fundamentowa o klasie betonu C16/20 pod zbiornikiem, wówczas należy przyjąć zasadę jej minimalnej grubości 150mm, zaś całkowita szerokość i długość winna być, co najmniej 600 mm większa od obrysu zbiornika. Zbiornik od płyty powinna oddzielać warstwa podsypki piaskowej o grubości nie mniej niż 25cm, zagęszczonej do stopnia 90% SPD. Zbiornik należy zamocować do płyty fundamentowej za pomocą ocynkowanych taśm stalowych. Zamocowania muszą być umieszczone zgodnie z załączonym szkicem. W miejscu opasania pomiędzy taśmę stalową i płaszcz zbiornika należy podłożyć pasy gumowe szersze o około 100mm od szerokości taśmy (po 50 mm na stronę). Taśmy muszą być przymocowane do fundamentu za pomocą kotew typu omega powiązanych ze zbrojeniem fundamentu i z otworem minimum 50x50mm Nośność kotew oraz ich wytrzymałość w betonie powinna zabezpieczyć ewentualną siłę wyporu powiększoną o 15%. 14

15 W przypadku posadowienia zbiornika pod pasem lokalnego ruchu drogowego, (place, składy, przejazdy itp.) zbiorniki należy odciążyć. Wielkość płyty odciążającej oraz potrzebę stosowania takiego rozwiązania należy uzgodnić z projektantem. Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej 400mm poniżej dna wykopu. Po wypoziomowaniu i zakotwieniu zbiornika do płyty fundamentowej, zbiornik należy zalać wodą w taki sposób, aby poziom wody gruntowej wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowo wodnych, zbiornik należy montować przy jednoczesnym pompowaniu wody z wykopu. Dodatkowo grunt wokół zbiornika można stabilizować domieszką cementu do gruntu obsypki Wytyczne posadowienia osadników wtórnych pod złożem biologicznym ZB1. Osadnik wtórny (zwany dalej studzienką dolną) ostrożnie opuścić na wypoziomowaną płytę fundamentową z betonu o grubości 15cm, umieszczając pod dnem dostarczoną podkładkę gumową. Płyta fundamentowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojonego prętami stalowymi Ø10-12 mm ułożonymi dołem w siatkę w odstępach nie większych niż 20cm. Konstrukcje płyt pokazano na rysunkach. Wykonanie płyty należy zakończyć, co najmniej na 10 dni przed przewidywanym terminem montażu studzienki. W płycie należy wykonać 8 otworów o średnicy Ø12 mm i głębokości 120 mm do zestawu mocowania prętów kotwiących za pomocą stalowych kołków rozporowych o średnicy Ø12 mm i długości 110 mm, które stabilizują studzienkę. Pręty kotwiące ze śrubami rzymskimi przymocować do uchwytów studzienek. Wypoziomować studzienki napinając odpowiednio pręty kotwiące za pomocą śrub rzymskich. Dopuszczalne pochylenie górnej krawędzi wynosi 1:300 (tzn. 1 cm na 3 m średnicy). Ostatecznie napiąć pręty do wyczuwalnej ręcznie sztywności. Po wypoziomowaniu odpowiednim studzienek należy do niej nalać wodę do wysokości króćca wylotowego by sprawdzić naciągi i spowodować odpowiednie ułożenie się osadnika wtórnego na fundamencie. Następnie należy wykonać fundament opaskowy o wysokości 0,5 m wokół dna studzienki. Szalunek o boku określonym na rys. 2. (lub użyć zamiast szalunku krąg betonowy o średnicy Ø2000x150 mm) i wysokości 50 cm, wypełniając go chudym betonem (o klasie C12/15) do poziomu pierwszego pierścienia wzmacniającego studzienkę. Sprawdzić i poprawić napięcie prętów kotwiących. Wykop zasypać piaskiem lub warstwą pospółki, co najmniej 60 cm wokół studzienki. Zasypywać warstwami nie grubszymi niż 20cm ubijając starannie każdą warstwę. Grunt rodzimy może być użyty do zasypania wykopu poza opisaną strefą 60 cm od studzienki, ale 15

16 nie mogą w zasypce znajdować się kamienie większe niż 10 cm w bezpośredniej odległości od studzienki. W czasie montażu nie dopuścić do zamarznięcia wody w studzience. Maksymalny poziom wód gruntowych Drenaż opaskowy (jeśli potrzeba) Wlot φ ,00 Studzienka SU2,9BI φ2900 Zasypka wykopu Pręty kotwiące 2 x 4 szt. Krąg betonowy φ2000 Betonowa płyta fundamentowa 150 mm x B x L K A Podkładka gumowa 2 x 600/10 φ +0,62 Wylot φ160-0,07 Studzienka SU2,9BII φ2900 Beton - 2,01 poziom zasypania wykopu do montażu złoża Krąg betonowy φ2000 Zaczep kotwy 2 x 4 szt. wlot B wylot A L Widok odkrytej studzienki Typ złoża B [m] L [m] A [m] K [m] B280 2,50 5,60 3,10 0,17 B350 2,50 6,50 4,08 1,14 B415 2,50 7,60 5,10 2,17 B500 2,50 7,60 5,10 2,17 Rys. 2. Kotwienie studzienek typu SU2.9BI, SU2.9BII pod złoża biologiczne Wytyczne posadowienia komory sedymentacyjno-pomiarowej (KSP) i studnia zbiorcza osadu (SO) i złoża biologicznego (ZB2). Studzienkę SU2.9 (studzienka pod złożem ZB2) ostrożnie posadowić na płytę fundamentową z betonu o grubości 15 cm, umieszczając pod dnem dostarczoną podkładkę 16

17 gumową. Płyta fundamentowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojonego prętami stalowymi Ø10 12 mm ułożonymi dołem w siatkę w odstępach nie większych niż 20cm. Konstrukcje płyt pokazano na rysunkach. Rysunek fundamentu pod studnie SU2.9. Wymiary fundamentu pod studnie SU2.9 dla ZB2 oraz SO i KSP. Typ studzienki L [mm] h 1 [ mm] h 2 [mm] l [mm] SU W płycie fundamentowej należy wykonać 4 otwory o średnicy Ø12 mm i głębokości 120 mm do zestawu mocowania prętów kotwiących za pomocą stalowych kołków rozporowych o średnicy Ø12 mm i długości 110 mm, które stabilizują studzienkę. Pręty kotwiące ze śrubami rzymskimi przymocować do uchwytów studzienki. Wypoziomować studzienkę napinając odpowiednio pręty kotwiące za pomocą śrub rzymskich. Dopuszczalne pochylenie górnej krawędzi wynosi 1:300 (tzn. 1 cm na 3 m średnicy). Ostatecznie napiąć pręty do wyczuwalnej ręcznie sztywności. Po odpowiednim wypoziomowaniu studzienki należy do niej nalać wodę do wysokości króćca wylotowego by sprawdzić naciągi i spowodować odpowiednie ułożenie się osadnika wtórnego lub studzienki osadowej na fundamencie. Następnie należy wykonać fundament opaskowy o wysokości 0,5 m wokół dna studzienki. Szalunek o boku określonym na rysunku lub użyć zamiast szalunku krąg betonowy o średnicy Ø2000x150 mm i wysokości 50 cm wypełniając go chudym betonem (o 17

18 klasie C12/15) do poziomu pierwszego pierścienia wzmacniającego studzienkę. Sprawdzić i poprawić napięcie prętów kotwiących. Wykop zasypać piaskiem lub warstwą pospółki, co najmniej 60 cm wokół studzienki. Zasypywać warstwami nie grubszymi niż 20cm ubijając starannie każdą warstwę. Grunt rodzimy może być użyty do zasypania wykopu poza opisaną strefą 60 cm od studzienki, ale nie mogą w zasypce znajdować się kamienie większe niż 10 cm w bezpośredniej odległości od studzienki. W czasie montażu nie dopuścić do zamarznięcia wody w studzience. Typ studzienki Wymiary szalunku Płyta z betonu zbrojonego Szalunek L x L [m] Fundament Płyta z betonu + krąg betonowy Ø kręgu [m] SU 2.9 3,0 x 3, Roboty ziemne i montażowe Kanalizacja sanitarna. Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki oczyszczone do rzeki należy wykonać z rur PVC Ø200 mm kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie na rozkop. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1.0m po zewnątrz. Przy studniach w razie potrzeb należy stosować poszerzenia. Studzienki rewizyjne na kanale sanitarnym odprowadzającym ścieki po oczyszczeniu do wylotu należy wykonywać jako 425mm PVC z kinetą, z rurą teleskopową i stożkiem betonowym. Studnie należy posadawiać na zagęszczonej podsypce z piasku, grubość podsypki 10cm. Wokół studni należy wykonać staranne zagęszczenie wykopu w sposób ręczny. Rury należy układać na podsypce z piasku średnioziarnistego. Podsypki nie wolno zagęszczać. Obsypkę rury z pisaku średnioziarnistego należy wykonać do wysokości 0.30m ponad wierzch rury i zagęścić do wskaźnika 0.98 zmodyfikowanej wartości Procktora. Zasypkę wykopu należy wykonać stosując grunt rodzimy oraz zagęścić do wskaźnika 0.97 zmodyfikowanej wartości Procktora. Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami gr. 30cm. Roboty ziemne przy układaniu kanalizacji należy prowadzić w wykopie suchym. Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Rury należy 18

19 transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcją montażową" opracowaną przez producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I - Budownictwo ogólne i tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe Oczyszczalnia ścieków. Prace ziemne należy prowadzić w wykopie na rozkop. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych pod obiekty oczyszczalni, grunt nienośny należy wymienić i zagęścić do wartości 1,0 Proctora. Przy montażu zbiorników należy przestrzegać następujących uwag: Zbiorniki zdjąć dźwigiem z samochodu dostawczego na przygotowane płaskie podłoże. Warstwę humusu zdjąć i złożyć w jednym miejscu do późniejszego ułożenia. Wykop pod zbiorniki i inne instalacje należy wykonać w razie konieczności aż do poziomu górnej warstwy nośnej gruntu. Przy wypełnianiu wykopu do projektowanej głębokości posadowienia zbiorników, instalacji oraz pod drogi dojazdowe, grunt wypełnienia zagęszczać do 95% w skali Proctora na głębokości co najmniej 2m. Zbiornik posadawiać na płycie fundamentowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczanie warstw wypełnienia wokół zbiornika. Zagęszczanie kolejnych warstw wypełniania wykopu wokół zbiornika wykonywać przez polewanie wodą. Nie wolno stosować zagęszczania wibracyjnego lub innym urządzeniem napędzanym mechanicznie ze względu na ryzyko uszkodzenia zbiornika. Przewody rurowe. Wszystkie rurociągi wykonać wg obowiązujących norm. Nie wolno sadzić drzew w odległości mniejszej niż 2m od krawędzi zbiornika. Zbiorniki posadawiać w wykopie suchym na stabilnej warstwie gruntu nośnego, wyrównanej i zagęszczonej do wartości 100% wg Proctora. Podczas montażu należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji producenta oczyszczalni Instalacje elektryczne i sterowanie pracą oczyszczalni ścieków. Prace elektryczne polegają na doprowadzeniu przewodów zasilających od szafki złączowo-pomiarowej znajdującej się w linii ogrodzenia do tablicy kontrolno-sterującej oraz doprowadzeniu przewodów do projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków. 19

20 Tablica kontrolno-sterująca TK, jest elementem dostarczanym wraz z urządzeniami przez dostawcę i służy do obsługi oczyszczalni. Tablica wyposażona jest m.in. w własny wyłącznik główny i przekaźniki sterujące pracą pomp zraszających Przepompownia ścieków. Przepompownię ścieków należy wykonać w postaci prefabrykowanej studni z polimerobetonu 1500mm. Wyposażenie pompowni stanowią dwie pompy o parametrach Q=4,13 l/s i H=4,10m. Posadowienie przepompowni należy wykonać na podsypce żwirowej i chudego betonu. Przepompownię należy wyposażyć w płytę nastudzienną wyposażoną we właz ze stali kwasoodpornej, prostokątny zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem. Płytę należy wyposażyć w kominki: nawiewny i wywiewny. Poziomy robocze w przepompowniach wynoszą: - Rzędna dna przepompowni 151,30 m, - Rzędna dolnego poziomu ścieków 151,70 m, - Rzędna górnego poziomu ścieków 151,90 m, - Rzędna poziomu alarmowego 152,30 m. Pion tłoczny w przepompowni Ø65 ze stali kwasoodpornej. Przepompownie należy wyposażyć w kompletną armaturę: zasuwy odcinające i zawory zwrotne (korpus żeliwny). Kolektor tłoczny z rur PE 90x5,4 L=15 m. Przejścia rur przez ścianę przepompowni wykonać w sposób szczelny. Przepompownię należy wyposaży w kratę koszową i pomost obsługowy ze stali kwasoodpornej. Po zamontowaniu przepompowni i zasypaniu wykopu teren wokół przepompowni należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku od przepompowni umożliwiającym spływ wód opadowych i roztopowych oraz uporządkować Ogrodzenie terenu oczyszczalni. Teren oczyszczalni projektuje się ogrodzić za pomocą ogrodzenia z prefabrykowanych paneli ocynkowanych o wymiarach 1,5x2,5 m, przymocowanych na słupkach stalowych na cokole betonowym z betonu żwirowego B15 wystającym 20 cm ponad powierzchnię terenu (zagłębienie 80 cm). Ogólna długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wynosi 286 m. Wysokość ogrodzenia 1,80 m w tym wysokość paneli 1,50 m. Ogrodzenie panelowe wykonane jest jako zgrzewana mata z poziomych i pionowych prętów o śr. 5 mm z czterema przetłoczeniami usztywniającymi. Rozstaw słupków co 2,5 m. 20

21 Brama wjazdowa ma szerokość 4 m. Wypełnienie bramy panelami ogrodzeniowymi. Bramę należy wyposażyć w urządzenie ryglujące. Słupki od góry należy zaślepić przed wodą opadową. Furtka wykonana w technologii jak brama ma szerokość 1 m Zestawienie podstawowych materiałów dla oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją. Zestawienie materiałów na oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją. L.p. Nazwa Ilość (Kpl/m) Przepompownia ścieków PW 1 kpl. 2. Kanał tłoczny PE 90x5,4 z pompowni PW do studni SR 15 m 3. Osadnik wstępny OW 60 2 szt. 4. Złoże biologiczne z dwoma studzienkami dolnymi ZB 1.1; ZB szt. 5. Złoże biologiczne z dwoma studzienkami dolnymi ZB 2.1; ZB szt. 6. Komora sedymentacyjno-pomiarowa KSP 1 szt 7. Studzienka zbiorcza osadu SO 1 szt. 8. Kanał grawitacyjny DN200 PVC do wylotu 260 m 9. Wylot ścieków oczyszczonych W 1szt. 10. Ogrodzenie oczyszczalni + brama wjazdowa 4m 286m Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu montażu urządzeń technologicznych i ich połączeniu rurociągami technologicznymi należy przeprowadzić rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. W tym celu należy: Sprawdzić rzędne połączeń rurociągów technologicznych z projektowanymi. Dokonać wymaganych pomiarów elektrycznych oraz sprawdzić poprawność połączeń energetycznych. Wykonać niezbędne czynności związane ze sprawdzeniem modułu przewidziane w instrukcji producenta lub DTR. Sprawdzić urządzenia. Sprawdzić włazy technologiczne urządzeń pod kątem ich szczelności zamykania. Po pozytywnym przeglądzie pkt 1-5 należy przeprowadzić rozruch hydrauliczny oczyszczalni. W tym celu należy uruchomić blok oczyszczania biologicznego. Należy obserwować czy z modułu nie dochodzą niepokojące odgłosy pracy urządzeń elektrycznych. Po pozytywnym rozruchu hydraulicznym można rozpocząć rozruch technologiczny. 21

22 Rozruch technologiczny polega na wypracowaniu się złoża oczyszczalni w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych na odpływie projektowanych parametrów ścieków oczyszczonych. Wypracowywanie się złoża może trwać do 3 miesięcy. Podczas prowadzenia rozruchu technologicznego należy: 1. Sprawdzać pracę urządzeń. 2. Wykonywać analizy ścieków. 3. Przeprowadzać wizualną kontrolę urządzeń mechanicznych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego tj. po osiągnięciu zakładanych efektów redukcji zanieczyszczeń oczyszczalnię ścieków można przekazać do eksploatacji BHP wykonawstwa robót. Podczas wykonywania prac budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U nr 47 poz. 401]. Opracowali: 22

23 II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: GMINA SKÓRZEC UL. SIEDLECKA SKÓRZEC TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q dśr =150 m 3 /d W M. GRALA DĄBROWIZNA GM. SKÓRZEC LOKALIZACJA: DZ. NR EW. 875, 792, 790/3 Z WYLOTEM DO RZEKI KOSTRZYŃ DZ. NR EW. 967 M. GRALA DĄBROWIZNA, GM. SKÓRZEC, POW. SIEDLCE PROJEKTANT: inż. Eugeniusz Biernacki GPB-4224/50/40/80 23

24 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz 1126). 2. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. Opracowanie obejmuje projekt budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q dśr =150 m 3 /d. 3. Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montażowych powinny mieć ważne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiały zastosowane do budowy muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W zakresie projektu znajduje się infrastruktura techniczna: wodociąg. Najbliższe zabudowania oddalone są od projektowanej oczyszczalni o ok. 150m. 5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Realizacja projektowanych obiektów nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. W projektowanej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują, jednak przy udzielaniu instruktażu pracownikom należy szczególną uwagę zwrócić na: prowadzenie wykopów o ścianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykonywanych mechanicznie, a w miejscach kolizji ręcznie, odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu winna wynosić nie mniej niż: 3m. Szerokość dna wykopu l.2m, każdorazowo przed wejściem do wykopu sprawdzić stan umocnienia i wykopu, prace koparką prowadzić po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdują się pracownicy, zabrania się wykonywania wykopów podczas opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po nich, 24

25 miejsce prowadzenia robót oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, każdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzić do stanu uporządkowanego, wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. Roboty prowadzić zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Wykopy obustronnie zabezpieczyć przed dostępem osób nie związanych z budową. Brak szczególnych wskazań, za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację pracy na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Za bezpieczeństwo oraz higienę pracy trakcie użytkowania odpowiedzialny jest Pracodawca. 25

26 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000; Rys. 2. Profil linii oczyszczania ścieków. Rys.3. Profile linii recyrkulacji osadu. Rys. 4. Profil linii odprowadzania osadów. Rys. 5. Osadnik wstępny OW. Rys. 6. Złoże biologiczne ZB1. Rys. 7. Złoże biologiczne ZB2. Rys. 8. Komora sedymentacyjno-pomiarowa KSP. Rys. 9. Studnia osadowa SO. Rys. 10. Studnia rozprężno-rozdzielcza SR. Rys. 11. Mocowanie SU 2.9. Rys. 12. Fundament pod OW60. Rys. 13. Fundament pod ZB1. Rys. 14. Fundament pod ZB2, KSP, SO. Rys. 15. Wylot ścieków do rzeki Kostrzyń. Rys. 16. Profil kanału odprowadzający ścieki z oczyszczalni do rzeki Kostrzyń. Rys. 17. Elementy ogrodzenia. Rys. 18. Projekt przepompowni ścieków. Rys. 19. Schemat studzienki wodomierzowej z zaworem czerpalnym. 26

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 - warunki techniczne wydane przez Z.G.K. i W. w Mogielnicy - decyzja o lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r.

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 01.01.01 Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski OPRACOWAŁ: Leszno lipiec 2009 r. l. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo