DOKUMENTACJA STRZAŁOWA. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Plac Matejki 12, Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA STRZAŁOWA. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Plac Matejki 12, 31-157 Kraków"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA STRZAŁOWA Zadanie : Modernizacja konstrukcji wsporczych dla sieci trakcyjnej na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Adres obiektu: Linia kolejowa nr 97 SKAWINA - ŻYWIEC Inwestor: Zakres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Plac Matejki 12, Kraków Linia nr 97, szlak Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie oraz szlak Stronie Stryszów Jednostka projektowa SUDOP POLSKA Sp. z o.o. ul. Tamka 16/ Warszawa PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY SIEĆ TRAKCYJNA DOKUMENTACJA STRZAŁOWA Zbigniew Puka Andrzej Kukliński upr. nr ZAP/0063/PWOW/08 upr. nr GINB/4/7/2002 Warszawa, sierpień 2013 EGZ. NR 1 5

2 Numery ewidencyjne działek nr działki Jedn. ewid. Obręb 4005/ _4 Kalwaria Zebrzydowska - miasto / _4 Kalwaria Zebrzydowska - miasto 5 592/ _4 Kalwaria Zebrzydowska obszar wiejski Bugaj _2 Stryszów Stronie _2 Stryszów Leśnica _2 Stryszów Stronie _2 Stryszów Zakrzów 1797/ _2 Stryszów Zakrzów 1797/ _2 Stryszów Zakrzów 1797/ _2 Stryszów Zakrzów 7183/ _2 Stryszów Stryszów 6

3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 243 poz. 1623), niżej podpisani wspólnie oświadczają, że: DOKUMENTACJA STRZAŁOWA Modernizacja konstrukcji wsporczych dla sieci trakcyjnej na szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i na szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec opracowany na podstawie umowy: 90/103/0043/12/Z/I z dnia r. został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz normami technicznymi Projektant Zbigniew Puka Sprawdzający Andrzej Kukliński uprawnienia budowlane nr: ZAP/0063/PWOW/08 ZAP/BW/0265/08 nr członkowski izby samorządu zawodowego uprawnienia budowlane nr: GINB/4/7/2002 ZAP/BW/1348/01 nr członkowski izby samorządu zawodowego (podpis) (podpis) Warszawa, sierpień 2013 r. 7

4 ZAMAWIAJĄCY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa CEL OPRACOWANIA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Kraków, Plac Matejki 12 Celem opracowania jest opisanie technologii rozbiórki fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metodą minerską na gruz. Głębokość kruszenia fundamentu 1,50 m mierzone od główki szyny, celem wydobycia pozostawionego trzonu słupa metalowego, betonowego lub całego słupa bez uszkodzenia podtorza, przewodów telekomunikacyjnych, energetycznych itp. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa 90/103/0043/12/Z/I z dnia r. wizja lokalna otrzymane informacje od właściciela infrastruktury TREŚĆ DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ STRONA TYTUŁOWA 1 4 TREŚĆ DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA nazwa, adres i rodzaj obiektu budowlanego opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego zestawienie podziemnych i naziemnych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie rozbiórki i jego otoczenia określenie sposobu wykonania rozbiórki określenie dopuszczalnych parametrów nadciśnienia fali powietrznej, oraz fali para sejsmicznej, pochodzącej od drgań wywołanych detonacją i upadkiem mas, dla obiektów budowlanych wymienionych w pkt określenie parametrów i sposobu strzelania oraz możliwych zagrożeń wynikających z oddziaływania fali para sejsmicznej oddziaływania powietrznej fali nadciśnienia rozrzutu odłamków bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego, a w szczególności w kierunku innym niż projektowany zapylenie oddziaływanie toksyczne i termiczne

5 1.7 zakres i sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń oraz niezbędne techniczne środki zabezpieczające ustalenie strefy zagrożenia dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektów budowlanych sposób zabezpieczenia strefy zagrożenia dla ludzi w trakcie wykonywania robót strzałowych procedura likwidacji niewypałów zestawienie środków strzałowych wskazanie miejsca tymczasowego składowania środków strzałowych wykaz osób i instytucji, które należy powiadomić o wykonywaniu robót strzałowych CZĘŚĆ RYSUNKOWA szkic sytuacji terenowej z naniesionymi podziemnymi i naziemnymi obiektami budowlanymi znajdującymi się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego i zasięgu 17 ustalonej strefy zagrożeń dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektu budowlanego 2.2 szkice wyburzanych obiektów wraz ze schematami rozmieszczenia otworów strzałowych i miejsc założenia ładunków materiału wybuchowego prefabrykowany fundament odciągu ( ) prefabrykowany fundament betonowy odmiany P ( ) 2.3 schemat umieszczenia ładunku materiału wybuchowego w otworze strzałowym przy rozkruszaniu fundamentów słupów 21 trakcyjnych 3. METRYKA STRZAŁOWA do wyburzenia prefabrykowanego fundamentu odciągu ( ) do wyburzenia prefabrykowanego fundament betonowego odmiany P ( ), OŚWIADCZENIE. IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ, NUMER UPRAWNIEŃ, PODPIS 25 ORAZ DATA 5. ZAŁĄCZNIKI informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy zestawienie fundamentów do wyburzenia Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego /a uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego /b Zaświadczenie izby samorządu zawodowego projektanta /a uprawnienia budowlane sprawdzającego /b Zaświadczenie izby samorządu zawodowego sprawdzającego 47 9

6 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. NAZWA, ADRES I RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NAZWA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI fundamenty słupów i odciągów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej ADRES: szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Wykaz działek znajduje się na str. 3 niniejszego opracowania RODZAJ (obiekt liniowy): 1. fundamenty słupów sieci trakcyjnej 2. fundamenty odciągów 1.2. OPIS TECHNICZNY ROZBIERANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W zależności od okresu budowy i wytrzymałości gruntu fundamenty słupów i odciągów, na których zawieszona została sieć trakcyjna zostały wbudowane w postaci prefabrykatów lub wylane na mokro wg katalogu Kolprojekt - Sieć Trakcyjna np ; ; Przeciętna wielkość fundamentu waha się od 1,5 2,5 m 3 w zależności od rodzaju słupa i rodzaju gruntu. Fundamenty mają różne wymiary w zależności od sposobu ich wykonania. Szkice wyburzanych fundamentów pokazano w części rysunkowej w punkcie ZESTAWIENIE PODZIEMNYCH I NAZIEMNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ROZBIÓRKI I JEGO OTOCZENIA. Jeżeli w strefie zagrożeń wyburzanego fundamentu znajdują się obiekty naziemne lub podziemne to zostanie to wskazane w terenie przez Zleceniodawcę. Należy pamiętać, że wiele obiektów zaznaczonych na planach w szczególności kabli w danym etapie robót jest już nieczynnych. Jednak dla zachowania pełnego bezpieczeństwa robót pod względem oddziaływania szkodliwych czynników wybuchu na obiekty znajdujące się w rejonie wyburzanych fundamentów, należy je traktować jako czynne. Ogólnie należy stwierdzić, ze najczęściej występującymi obiektami, które mogą znajdować się na terenie rozbiórki to a. sieć trakcyjna pod napięciem 3000 V, biegnąca na wysokości 560 cm nad torowiskiem oraz w minimalnej odległości równej 650 cm (licząc w linii prostej) od krawędzi górnej powierzchni rozbieranego fundamentu; b. instalacja energetyczna - kable energetyczne: biegnące równolegle do osi torowiska w odległości od około 300 do 800 cm licząc do osi fundamentu. c. instalacja sterowania sygnalizacją kolejową - czynna: przewody światłowodowe sterowania na głębokości 70 cm poniżej terenu, biegnące równolegle do osi torowiska w odległości 350 cm licząc od jego osi; 10

7 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec d. inne elementy: instalacja odprowadzenia wody, biegnąca równolegle do osi torowiska wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych, odległość krawędzi koryta odprowadzenia wody od krawędzi fundamentu zróżnicowana, od 0,5 do 1,5 m; Głębokość i odległość instalacji od fundamentu należy określić urządzeniami pomiarowy lub poprzez wykonanie przekopów kontrolnych 1.4. OKREŚLENIE SPOSOBU WYKONANIA ROZBIÓRKI Fundamenty słupów i odciągów sieci trakcyjnej zostaną wyburzone metodą strzałową.wyburzanie w zależności od decyzji kierownika budowy może odbywać się ze stojącym słupem lub po jego wcześniejszym odcięciu (stalowe) lub złamaniu (betonowe). Ze względu na charakter obiektów przewiduje się n/w kolejność prac wyburzeniowych : Etap 0 zgłoszenie do dyżurnego ruchu o zamiarze rozpoczęcia prac na linii kolejowej i wykonanie prac zabezpieczających teren /oznakowanie rejonu prac tablicami ostrzegawczymi/, odkopanie fundamentów w celu określenia konstrukcji, w razie potrzeb wykonanie przekopów próbnych w celu zlokalizowania przewodów biegnących w obrębie fundamentu szczególnie światłowody, zabezpieczenie przewodów przed rażeniem odłamkami /założenie ekranów/, nawiercenie otworów. Etap I Wykonanie strzelań kontrolnych zgodnie z parametrami podanymi w metryce strzałowej. Zakładanie ładunków, osłona ekranami z gumy i mat. Wyburzenie fundamentu Etap II sprawdzenie miejsca wybuchu oraz usunięcie przewodów strzałowych Prace strzałowe mogą odbywać się w styczności z odwodnieniem wykonanym z prefabrykatów betowych w związku z czym każdorazowo należy zabezpieczyć je przed pęknięciem przez założenie rozpórek lub również zmniejszyć wagomiar ładunku MW. Ponadto w sytuacji gdy zajdzie potrzeba strzelania słupów stojących należy szczególnie zabezpieczyć miejsce założenia ładunków przed rozrzutem odłamków i stosować zapalniki zwłoczne oraz zapewnić właściwy kierunek pochylenia słupa podczas strzelenia przez założenie i naciągnięcie lin lub podtrzymanie słupa dźwigiem. 11

8 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Rozpórka drewniana np.: podkład kolejowy kokolejowydrewniany SZKIC ZABEZPIECZENIA PREFABRYKATÓW ODWADNIAJĄCYCH 1.5. OKREŚLENIE DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW NADCIŚNIENIA FALI POWIETRZNEJ, ORAZ FALI PARASEJSMICZNEJ, POCHODZĄCEJ OD DRGAŃ WYWOŁANYCH DETONACJĄ I UPADKIEM MAS, DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYMIENIONYCH W PKT. 1.3 A. Oddziaływanie powietrznej fali nadciśnienia na sąsiednie obiekty. Rfu = kp x Ł (m) kp przyjęto 2 Ł masa ładunku MW (kg) = 0,200kg Rfu = 2 x 0,45 = 0,90 m Ze względu na posadowienie fundamentów (poniżej poziomu gruntu ) oraz zastosowanie ekranów przeciw odłamkowych z maty żyłkowej oraz gumy zbrojonej przyjęto : BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZE WZGLĘDU NA POWIETRZNĄ FALĘ NADCIŚNIENIA WYNOSI: Rfu= 0 m B. Oddziaływanie fali parasejsmicznej na sąsiednie obiekty (podziemne): Na podstawie opracowania autorskiej technologii i przeprowadzonych badaniach przez Politechnikę Szczecińską ustalono, że oddziaływania szkodliwe fali parasejsmicznej przy przyjętych parametrach strzelań na obiekty budowlane zamyka się maksymalnie w promieniu 0,50 m od ścian fundamentu. Ta odległość jest zgodna z Zarządzeniem nr 10/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZE WZGLĘDU NA FALE PARASEJSMICZNĄ WYNOSI: Rs=0,50 m 12

9 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 1.6. OKREŚLENIE PARAMETRÓW I SPOSOBU STRZELANIA ORAZ MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ. DOBÓR WIELKOŚCI ŁADUNKÓW MW Masy ładunków MW niezbędne do wyburzenia obiektu uzależniono od rodzaju fundamentu czy kotwy, głębokości i miejsca założenia ładunków MW oraz materiału, z którego obiekty zostały wykonane. W obliczeniach uwzględniono również sposób umieszczenia ładunku, przewidywaną strefę kruszenia, wielkość stref drgań para sejsmicznych podłoża i dopuszczalnego ciśnienia oraz rozrzutu odłamków. Przyjęto siatkę otworów strzałowych pokazaną na szkicach 2.2 oddzielnie dla każdego typu fundamentu słupa czy odciągu. Wielkość ładunków MW dla każdego rodzaju fundamentu obliczono ze wzoru : Łn = AxBxR 3 gdzie : Ł masa ładunku MW (kg) A współczynnik zużycia = 1,5 B współczynnik uszczelnienia = 1,15 R promień kruszenia przyjęto od 0,25 do 0,38m w zależności od rodzaju fundamentu OBLICZENIA ŁADUNKÓW FUNDAMENT ODCIĄGU ( ) Ł1 ładunki założone na głębokości 0,30m, przyjęto promień kruszenia R=0,25m Ł1 = 0,026kg przyjmujemy ładunek Ł1 = 0,030 kg Ł2 ładunki założone na głębokości 0,55m i 0,80m, przyjęto promień kruszenia R- 0,30m Ł2 = 0,046kG przyjmujemy ładunek Ł2 = 0,050 kg FUNDAMENT ODMIANY P ( ) Ł1 ładunki założone na głębokości 0,35m, przyjęto promień kruszenia R=0,25m Ł1 = 0,026kG przyjmujemy ładunek Ł1 = 0,030 kg Ł2 ładunki założone na głębokości 0,96m, przyjęto promień kruszenia R-0,35m Ł2 = 0,073kG przyjmujemy ładunek Ł2 = 0,07 kg W zależności od odmiany fundamentu słupa i odciągu umiejscowienia w terenie, podłoża i występujących kolizji w rejonie posadowienia fundamentu rzeczywista sumaryczna ilość MW i ŚZ niezbędnych do wyburzenia obiektu będzie różna. Przyjęte do obliczeń ilości MW i ŚZ zostały przedstawione w pkt 3 w Metrykach Strzałowych. 13

10 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Określenie parametrów oddziaływania fali parasejsmicznej. Zagrożenie oddziaływaniem fal parasejsmicznych przedstawiono szczegółowo w pkt B i wynosi 0,50 m Określenie parametrów oddziaływania powietrznej fali nadciśnienia. A. Odległość niebezpieczną oddziaływania fali nadciśnienia (uderzeniowej) na obiekty wyliczono w pkt 1.5 A i wynosi 0,00 m. B. Wielkość nadciśnienia (Δp) panującego na czole fali uderzeniowej oblicza się ze wzoru: Przyjęto r 20 m (odległość rozstawienia posterunków) 0,8 3 2 Δp = 3,2 x 2 20 = 3,2 x 1, = 0,00896 (Mpa) Znając wartość nadciśnienia powstałego w wyniku wybuchu ładunku należy pamiętać, że: Δp 0,01 Mpa (0,1 kg/cm 2 ) jest bezpiecznym dla ludzi. Ustalono, że posterunki będą w odległościach 20 m, a więc jak wynika z obliczeń nie zachodzi niebezpieczeństwo dla ludzi w związku z powstałą falą uderzeniową Określenie parametrów rozrzutu odłamków Wzorem który może posłużyć do prognozowania potencjalnej wielkości stref rozrzutu jest niniejsze równanie (wzór Pokrowskiego): Ro = 2 x z x [1 + ( x Ł x ( Ł ) ) 2/3 ] 4 = 2,5 m Ro = 2 x 0,35 x [1 + ( x 0,07 x (0,35 ) ) 2/3 ] 4 = 5,98 m Ro wielkość strefy rozrzutu [m] Z - zabiór [m] Ł - wielkość ładunku cząstkowego skupionego [kg] Ψ- ciężar objętościowy tworzywa [kg/m 3 ] OBLICZENIOWA BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ ROZRZUTU ODŁAMKÓW WYNOSI BEZ EKRANÓW Ro= 6,00 m 14

11 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Ze względu na posadowienie fundamentów (poniżej poziomu gruntu ) oraz zastosowanie ekranów przeciw odłamkowych z maty żyłkowej oraz gumy zbrojonej przyjęto : BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ ZE WZGLĘDU NA ROZRZUT ODŁAMKÓW WYNOSI Ro= 0 m Określenie bezpośredniego zagrożenia poza powaleniem obiektu budowlanego w uwzględnieniem kierunku innego niż projektowany. Bezpośrednie zagrożenie powaleniem obiektu nie występuje. Zagrożenie to może wystąpić tylko w przypadku wyburzania fundamentu ze stojącym w nim słupie. Dlatego przy wyburzaniu fundamentu ze stojącym słupem Wykonawca zabezpieczy go przed wywróceniem w niepożądanym kierunku podtrzymując na linach naprężonych przez pracowników. Długość liny powinna być nie mniejsza niż 30 m. W razie potrzeb Zamawiający wydzieli dźwig do podtrzymania słupa w celu zabezpieczenia go przed wywróceniem na siec trakcyjną lub inne obiekty Zapylenie bezpośrednie zagrożenie zapyleniem ze względu na zastosowanie ekranów żyłkowy oraz prowadzenie prac fazami jest znikome Oddziaływanie toksyczne i termiczne Nie występuje 1.7. ZAKRES I SPOSOBY LIKWIDACJI LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ ORAZ NIEZBĘDNE TECHNICZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE We wcześniejszych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze zagrożenia mogące wystąpić podczas rozbiórki przedmiotowych fundamentów. W wyniku przeanalizowania ich należy stwierdzić, że wykonanie rozbiórki metodą strzałową jest możliwe i bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania wymogów i procesów technologicznych opisanych w niniejszej dokumentacji. Ewentualne zmiany sposobu wykonania robót, uzasadnione okolicznościami zaistniałymi w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, należy konsultować z autorem niniejszego opracowania Oddziaływanie fali parasejsmicznej przy wyburzaniu większości fundamentów nie będzie miało wpływu na sąsiednie obiekty. W przypadkach budzących wątpliwości zostaną wykonane przekopy kontrolne, które jednoznacznie wskażą nam odległości do zagrożonych obiektów, głównie kabli. W tych sytuacjach zostaną zastosowane: rowy przeciw sejsmiczne od chronionego obiektu 15

12 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec strzelanie ze zwłoką tak aby sumaryczna ilość ładunków MW detonowanych w jednym czasie nie przekroczyła ilości 0,200kG, a w skrajnych przypadkach zostanie wykonane rozkruszenie mechaniczne. Przy fundamentach nad gabarytowych katalogowo wykonanie1-3 należy wykonać 2 do 3 indywidualnych sieci wybuchowych Oddziaływanie powietrznej fali nadciśnienia na sąsiednie obiekty będzie bardzo niewielkie gdyż wydostające się gazy wybuchowe po wykonaniu pracy rozkruszania zostaną w 5/6 wytłumione przez grunt. Pozostała część 1/6 także zostanie stłumiona przez ekran przeciwodłamkowy Oddziaływanie rozrzutu odłamków zostanie zmniejszone poprzez: umiejscowienie ładunków w otworach strzałowych obliczeniowa wielkość ładunków na miejscowe skruszenie bez wyrzutu nie odkopywanie fundamentów poniżej górnej powierzchni zastosowanie ekranów przeciwodłamkowych zastosowanie zapalników zwłocznych Zagrożenie powaleniem obiektu (słupa) nie występuje gdy jest podtrzymywany linami odciągowymi lub na dźwigu aby nie dopuścić do przewrócenia w kierunku zagrożonym. Ekran żyłkowa 0,00 Ekran z gumy zbrojonej FUNDAMENT Przewody kable elektryczne różne ,75 Sposób zabezpieczenia przed oddziaływaniem powietrznej fali nadciśnienia, fali parasejsmicznej, rozrzutem odłamków 1.8. USTALENIE STREFY ZAGROŻENIA DLA LUDZI I STREFY ZAGROŻENIA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Po dokonaniu niezbędnych obliczeń i dokonaniu analizy ustalono: strefę niebezpieczną dla ludzi min 20 m od wyburzanego obiektu strefę zagrożenia dla obiektów budowlanych przyjęto na podstawie punktu Rfu = 0.50 m 16

13 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec STREFY zostały pokazane na szkicu nr SPOSÓB ZABEZPIECZENIA STREFY ZAGROŻENIA DLA LUDZI W TRAKCIE WYKONYWANIE ROBÓT STRZAŁOWYCH. Zagadnienie to dotyczy zarówno osób postronnych jak i pracowników uczestniczących w robotach rozbiórkowych. W związku z tym przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych wykonane będą następujące czynności: A. Pracownicy Zleceniodawcy i inni (zatrudnieni okresowo) zostaną zapoznani z sygnałami ostrzegawczymi i sposobem reagowania na nie. B. W związku ze specyfiką prac (roboty liniowe) najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia stref są posterunki. Jest to podyktowane tym, że na stacji, na szlaku kolejowym jak i poza terenem kolejowym mogą znaleźć się osoby postronne, które nie zostały zapoznane ze znakami ostrzegawczymi i należy je wtedy fizycznie zatrzymać i ostrzec przed wejściem do strefy niebezpiecznej. Po zakończeniu robót przygotowawczych do strzelania (próbnego i zasadniczego) po pierwszym sygnale wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy udając się na posterunki ochronne, sprawdzają pomieszczenia i teren powiadamiają osoby postronne o konieczności opuszczenia strefy zagrożenia. Gdy rejon jest sprawdzony, kierownik strzelania lub wyznaczony przez niego strzałowy, po drugim sygnale, podłącza do linii strzałowej zapalarkę. Po potwierdzeniu przez posterunkowych braku przeciwwskazań do strzelania kierownik robót strzałowych daje trzeci sygnał i po nim (ciągle obserwując obiekt i posterunki) odpala ładunki. Po wyburzeniu gdy kierownik upewni się, że wszystkie ładunki zdetonowały ogłasza 4-ty sygnał (odwołujący). Po tym sygnale posterunkowi mogą zejść ze stanowisk. Dla lepszego przekazywania jednoznacznych sygnałów posterunkowi i kierownik robót strzałowych zostaną wyposażeni w parę chorągiewek oraz będą się posługiwali podręczną instrukcją sygnałów. W sytuacji gdy zdarzy się niewypał kierownik strzelania postępuje z procedurą zabezpieczania i likwidacji niewypału PROCEDURA LIKWIDACJI NIEWYPAŁÓW Usuwanie niewypałów Każdy stwierdzony niewypał powinien być zgłoszony przez osobę wykonującą roboty strzałowe osobie nadzorującej te roboty i w jej obecności usunięty. W razie niemożliwości usunięcia niewypału osoba wykonująca roboty strzałowe obowiązana jest pozostać w pobliżu miejsca niewypału do chwili przybycia osoby nadzorującej z którą uzgadnia sposób zabezpieczenia niewypału przed dostępem osób niepowołanych. Fakt ten powinien być odnotowany w metryce strzałowej. Niewypał częściowy należy usunąć, jeżeli to jest możliwe, przez ostrożne wydobycie nabojów MW (z wyjątkiem MW nitroglicerynowych) z pozostałej części otworu 17

14 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec strzałowego. Podczas wydobywania naboi MW z pozostałej części otworu strzałowego nie wolno posługiwać się narzędziami stalowymi. Całkowity niewypał należy usunąć w następujący sposób: 1) zewrzeć wystające z otworu przewody ZE przez skręcenie końcówek i ich zaizolowanie lub nałożenie na nie szybkozłącz, 2) usunąć przybitkę na długości najwyżej 20 cm od wylotu otworu strzałowego z niewypałem w celu stwierdzenia kierunku otworu, 3) wywiercić w odległości ok. 150mm od otworu z niewypałem nowy równoległy otwór strzałowy długości większej niż długość otworu z niewypałem. Uwaga. Jeżeli stwierdzi się, że jeden otwór nie jest w stanie usunąć niewypału, wierci się dwa otwory; 4) załadować wywiercony otwór (otwory) MW, a nabój udarowy uzbroić w ZE, odpalić ładunek w otworze (otworach), o którym mowa w pkt. 3, i dokładnie skontrolować odstrzelony urobek w celu znalezienia środków strzelniczych pochodzących z niewypału, Jakiekolwiek próby wiercenia w otworach niewypałów jest zabronione, Jeżeli przybitka została wykonana z piasku lub wody, dozwolone jest jej usunięcie przez ostrożne wydmuchanie sprężonym powietrzem, a następnie umieszczenie ładunku MW i ponowne uszczelnieni przybitką Do chwili unieszkodliwienia wybuchu zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek robót w rejonie zagrożenia. Miejsce to powinno być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem załogi W metryce strzałowej należy wpisać uwagę o sposobie usunięcia niewypału, a znalezione środki strzałowe oddać do składu MW w celu zniszczenia ZESTAWIENIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH Nazwa MW lub ŚZ j.m. Ilość 503 szt. DYNAMIT kg 384,420 ZAPALNIK ELEKTRYCZNY szt Uwagi WSKAZANIE MIEJSCA TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH Środki strzałowe tymczasowo na placu budowy będą składowane w samochodzie zabezpieczone w skrzyniach. Miejsce to zostało wskazane na szkicu sytuacji terenowej. 18

15 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI, KTÓRE ZOSTANĄ POWIADOMIONE O WYKONYWANIU ROBÓT STRZAŁOWYCH. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową Dz.U. nr 120 z 10 lipca 2003 poz INWESTOR zawiadamia pisemnie na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem, o terminach wykonywania robót strzałowych następujące służby: 1) Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego 2) Komendanta Policji właściwego dla miejsca rozbiórki 3) Właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości 19

16 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2.1 SZKIC SYTUACJI TERENOWEJ Z NANIESIONYMI PODZIEMNYMI I NADZIEMNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W OTOCZENIU ROZBIERANEGO OBIEKTU I ZASIĘGU USTALONEJ STREFY ZAGROŻENIA DLA LUDZI I STREFY ZAGROŻENIA DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO Rów odwadniający 1 2 Rozpórki drewniane na dług 2,50-3,00 m 4 3 Kolejne fundamenty PK W PKW Miejsce odpalania ładunków Strefa niebezpieczna zakaz przebywania ludzi w czasie odpalania ładunków materiałów wybuchowych Z= 20 m oznaczona taśmami ostrzegawczymi Strefa niebezpieczna dla obiektów budowlanych R fu = 0,50 m Wyburzany fundament słupa wraz z rdzeniem lub odciągu Tymczasowy magazyn materiałów wybuchowych odl. 50 m o miejsca prowadzonych robot strzałowych - samochód z silnikiem wysokoprężnym Posterunki ochronne wystawiane na czas odpalania ładunków numer kolejny obserwatora UWAGA : Brak danych na temat istniejących mediów podziemnych Pokazana strefa niebezpieczna, ustawienie posterunków dotyczy prac przy wyburzeniu jednego fundamentu 2 20

17 2.2 SZKIC WYBURZANEGO OBIEKTU 21

18 Szkic SPOSÓB ROZMIESZCZENIA MIKROŁADUNKÓW 22

19 Szkic SPOSÓB ROZMIESZCZENIA MIKROŁADUNKOW 23

20 2.3 SCHEMAT UMIESZCZENIA ŁADUNKU MATERIAŁU WYBUCHOWEGO W OTWORZE STRZAŁOWYM PRZY ROZKRUSZANIU FUNDAMENTÓW SŁUPÓW TRAKCYJNYCH I FUNDAMENT ODCIĄGU II FUNDAMENT SŁUPA 24

21 3. METRYKA STRZAŁOWA 3.1 do wyburzenia prefabrykowanego fundamentu odciągu ( ) 3.2 do wyburzenia prefabrykowanego fundament słupa P ( ), 25

22 3.1. Metryka strzałowa Dotyczy wyburzenia prefabrykowanego fundamentu odciągu ( ) szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i na szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Zakres robót strzałowych objętych metryką Masa rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu. Techniczne środki zabezpieczenia otoczenia Rodzaj i całkowita masa materiału wybuchowego Masa jednocześnie inicjowanych ładunków MW Liczba zapalników odpalana w serii i łączna Rodzaj i sposób wykonania przybitki Sposób załadowania otworów strzałowych, schemat ich rozmieszczenia oraz dopuszczalna masa ładunku MW w otworze Rozkruszenie fundamentu odciągu Do rozkruszenia 74 szt. Masa jednego fundamentu ok. 3,5 ton - ekran z gumy zbrojonej - ekran żyłkowa MW kruszący 39,220 kg 0,530kg 13 szt. 962 szt. Piasek drobnoziarnisty, uszczelniony korkiem z gliny Wg rysunków 2.2.1, 2.2.2, Typ zapalarki oraz sposób łączenia zapalników System znaków ostrzegawczych w czasie wykonywania robót strzałowych: TZK 100 A Szeregowo jeden przeciągły - zajęcie stanowisk ubezpieczeń i odejście ludzi poza strefę niebezpieczną - sprawdzenie połączeń i dwa przeciągłe podłączenie zapalarki jeden krótki - odpalenie ładunków trzy przeciągłe - koniec wysadzania Wskazanie miejsca odpalenia Wskazano na rysunku 2.1 Sposób wykonania, zakres i parametry strzelań próbnych Imię i nazwisko projektanta metryki strzałowej nr uprawnień,podpis 2 ładunki po 0,030kg plus 2 ładunki po 0,050kg inż. ZBIGNIEW PUKA ZAP/0063/PWOW/ oraz data : Imię i nazwisko kierownika robót strzałowych nr uprawnień,podpis oraz data : Potwierdzenie wykonania robót strzałowych, ewentualne uwagi o ich przebiegu oraz braku niewypałów wypełnia kierownik robót strzałowych jeśli nie jest prowadzony Dziennik rozbiórki sierpień 2013 r. Dopuszcza się zwiększenie wielkości ładunków MW do 25% w zależności od konstrukcji fundamentu 26

23 3.2. Metryka strzałowa Dotyczy wyburzenia prefabrykowanego fundamentu słupa ( ) szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i na szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 1 Zakres robót strzałowych objętych metryką Masa rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu. Rozkruszenie fundamentu słupa trakcyjnego. Do rozkruszenia 429 szt.. Masa jednego fundamentu ok. 5 ton Techniczne środki zabezpieczenia otoczenia - ekran z gumy zbrojonej - ekran żyłkowa Rodzaj i całkowita masa materiału MW kruszący 343,200 kg wybuchowego Masa jednocześnie inicjowanych ładunków 0,800kg MW Liczba zapalników odpalana w serii 16 szt. i łączna 6864 szt. Rodzaj i sposób wykonania przybitki Piasek drobnoziarnisty, uszczelniony korkiem z gliny Sposób załadowania otworów strzałowych, schemat ich rozmieszczenia oraz dopuszczalna masa ładunku MW w otworze Typ zapalarki oraz sposób łączenia zapalników System znaków ostrzegawczych w czasie wykonywania robót strzałowych: Wg rysunków 2.2.1, 2.2.2, 2.3 TZK 100 A Szeregowo jeden przeciągły - zajęcie stanowisk ubezpieczeń i odejście ludzi poza strefę niebezpieczną - sprawdzenie połączeń i dwa przeciągłe podłączenie zapalarki jeden krótki - odpalenie ładunków trzy przeciągłe - koniec wysadzania Wskazanie miejsca odpalenia Wskazano na rysunku 2.1 Sposób wykonania, zakres i parametry strzelań próbnych Imię i nazwisko projektanta metryki strzałowej nr uprawnień,podpis 2 ładunki po 0,030kg plus 2 ładunki po 0,070kg inż. ZBIGNIEW PUKA ZAP/0063/PWOW/08 oraz data : sierpień 2013 r. Imię i nazwisko kierownika robót strzałowych 13 nr uprawnień,podpis oraz data : Potwierdzenie wykonania robót strzałowych, ewentualne uwagi o ich przebiegu oraz 14 braku niewypałów wypełnia kierownik robót strzałowych jeśli nie jest prowadzony Dziennik rozbiórki / Dopuszcza się zwiększenie wielkości ładunków MW do 25% w zależności od konstrukcji fundamentu 27

24 4. OŚWIADCZEENIE. IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ, DATA Imię i nazwisko Nr uprawnień Zakres uprawnień Zbigniew Puka ZAP/0063/PWOW/08 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej Podpis Miejscowość data SZCZECIN sierpień 2013 r. 28

25 5. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 5.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRACY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO WYBURZENIE METODĄ STRZAŁOWĄ FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SIECI TRAKCYJNEJ dla zadania Modernizacja konstrukcji wsporczych dla sieci trakcyjnej na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec INWESTOR: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa Warszawa ZLECENIODAWCA: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ Zbigniew PUKA ul. Jasna 55/ SZCZECIN 29

26 TREŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRACY 1. STRONA TYTUŁOWA 1.1 nazwa, adres obiektu budowlanego 1.2 nazwa inwestora oraz jego adres 1.3 imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 2 CZ ĘŚĆ OPISOWA 2.1 zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 2.2 wykaz istniejących obiektów budowlanych 2.3 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 2.4 wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 2.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu przed do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 2.6 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW W zakres prowadzonych robót wyburzeniowych wchodzą fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej zlokalizowane na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Kolejność (etapowanie) prowadzenia prac zostanie ustalona przez przedstawiciela Zleceniodawcy 2.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Jeżeli w strefie zagrożeń wyburzanego fundamentu znajdują się obiekty naziemne lub podziemne to zostanie to wskazane w terenie przez Zleceniodawcę. Należy pamiętać, że wiele obiektów zaznaczonych na planach w szczególności kabli w danym etapie jest już nieczynnych. Jednak dla zachowania pełnego bezpieczeństwa robót pod względem oddziaływania szkodliwych czynników wybuchu na obiekty znajdujące się w rejonie wyburzanych fundamentów, należy je traktować jako czynne. Ogólnie należy stwierdzić, ze najczęściej występującymi obiektami, które mogą znajdować się na terenie rozbiórki to sieć trakcyjna pod napięciem czynnego toru, przeszkody kablowe 30

27 (elektryczne, telekomunikacyjne, srk oraz światłowody). Mogą także wystąpić elementy odwodnieniowe jak korytka, kolektory czy studnie, ciepłownicze, telekomunikacyjne wodociągowe i kanalizacyjne oraz tor kolejowy czynnej nitki. Obiekty budowlane kubaturowe i inne na wskazanym odcinku robót znajdują się poza strefą oddziaływania czynników szkodliwych wybuchu. 2.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI W obecnej chwili fundamenty konstrukcji wsporczej słupów trakcyjnych przewidziane do wyburzenia nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Niemniej jednak ze względu na zamierzoną modernizację sieci trakcyjnej przez Inwestora fundamenty będą usunięte. Do elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania prac należą: Instalacja elektryczna zinwentaryzowana i o nieznanym przebiegu Instalacje gazowe,ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne Miejsca składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych Prowadzenie robót ziemnych Praca maszyn ziemnych oraz prowadzenie robót zmechanizowanych Prowadzenie robót w trakcie ruchu pociągów 2.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄC SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA Prace strzałowe Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkie osoby uczestniczące w ich organizacji i realizacji oraz pracowników innych firm wykonujących w pobliżu swoje zadania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp, sygnałami ostrzegania oraz zasadami, które wynikają m.in. z projektu i planu BIOZ. zwłaszcza z wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa pkt niniejszej Dokumentacji strzałowej Odpowiednie przygotowanie do wykonania prac powinny one potwierdzić na piśmie. Podczas prac rozbiórkowych z użyciem MW należy stosować się do poniższych wskazówek. Należy zapewnić: opuszczenie strefy zagrożenia przez przebywające tam osoby nie uczestniczące w wykonywaniu prac, usunięcie wszystkich urządzeń i instalacji (poza elementami konstrukcyjnymi) mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, stwarzające potencjalne zagrożenie obniżenia bezpieczeństwa robót strzałowych, odgrodzenie terenu placu budowy w sposób umożliwiający ścisłą kontrolę osób i pojazdów w jego obrębie, a na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze. 31

28 Do zadań kierownika robót strzałowych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie należy: wykonanie robót strzałowych zgodnie z dokumentacją strzałową lub metryką strzałową, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji, zgłaszanie do inwestora wniosku o wstrzymanie lub zmianę sposobu rozbiórki w sytuacji braku możliwości wykonania prac w sposób bezpieczny, współpraca z kierownikiem budowy (rozbiórki) i inwestorem w zakresie organizacji ochrony terenu rozbiórki przed zagrożeniami; wydawanie poleceń, w okresie od dostarczenia środków strzałowych na teren rozbiórki do chwili zakończenia robót strzałowych, wszystkim pracownikom znajdującym się na terenie rozbiórki; sprawdzenie odłączenia od obiektu budowlanego, w którym prowadzone są roboty strzałowe, wszelkich instalacji sieci uzbrojenia terenu, stwierdzenie przed rozpoczęciem strzelania opuszczenia strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie, bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi roboty strzałowe, wyznaczenie miejsca tymczasowego składowania i sposobu zabezpieczenia środków strzałowych, miejsce wokół składu o szerokości co najmniej 5 m powinno być oznakowane tablicami ostrzegawczymi, zakazującymi wstępu na teren osobom postronnym, skład powinien być wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy. Na terenie składu należy ściśle przestrzegać środków ostrożności i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia, zezwalanie na nadanie sygnałów ostrzegawczych i na dokonanie odpalania ładunków wybuchowych, kontrola miejsca robót strzałowych po ich wykonaniu oraz zapewnienie usunięcia niewypałów, nadzór nad używaniem środków strzałowych, kontrola poprawności wykonania technicznych środków zabezpieczających oraz sposobu zabezpieczenia dostępu do strefy zagrożenia dla ludzi, 32

29 Ponadto: w czasie strzelania strefa niebezpieczna powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych ( ł. przez patrole, blokady czy posterunki), miejsce tymczasowego składowania środków strzałowych powinno być zlokalizowane z dala od tras komunikacyjnych terenu rozbiórki, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i ochronę sąsiedniego terenu, zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, w czasie wykonywania robót strzałowych stosuje się sygnały ostrzegawcze, których znaczenie określają przepisy prawa geologicznego i górniczego, strzałowi przenoszący środki strzałowe noszą na prawym ramieniu opaskę ostrzegawczą koloru żółtego roboty strzałowe może wykonywać tylko jedna osoba, o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach, wyznaczona do tych czynności, w przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi, przed przeprowadzeniem wyburzenia zasadniczego, należy dokonać niszczeń klatek schodowych, szybów wind oraz innych elementów stanowiących usztywnienie przestrzenne konstrukcji. O zakresie niszczeń decyduje projektant prac wyburzeniowych, rozdrabnianie elementów żelbetowych sprężonych i betonowych, złomu żeliwnego i stalowego powinno odbywać się w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zaprojektowanych i wyposażonych dołach strzałowych, w celu ograniczenia masy jednocześnie upadających elementów konstrukcji, powodujących wstrząs, zaleca się stosowanie inicjowania zwłocznego, prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie spękań we fragmentach nie rozbieranej części konstrukcji, jej rozszczelnienie oraz uszkodzenie urządzeń hydrotechnicznych, przed przystąpieniem do prac strzałowych w konstrukcjach nadwodnych należy zdemontować wyposażenie nabrzeży i pomostów, w strefie wykonywania robót strzałowych palenie tytoniu oraz otwartego ognia jest zabronione. W tymczasowym składzie środków strzałowych zabrania się: 1) przecinania lontu detonującego; 2) uzbrajania ładunków; 3) wykonywania innych czynności niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa, ilość dostarczanych dziennie środków strzałowych do składu tymczasowego powinna być w miarę możliwości tak skalkulowana, aby została w tym dniu zużyta, zabrania się przenoszenia przez jedną osobę skrzynek z materiałem wybuchowym o masie powyżej 25 kg, przy jednoczesnym przenoszeniu większej ilości skrzynek ze środkami strzałowymi należy zachować odległość co najmniej 5 m między przenoszonymi opakowaniami, po każdej zmianie roboczej puste puszki strzałowe, ładownice, zapłonniki oraz nie zużyte środki strzałowe powinny być zwrócone do tymczasowego składu środków strzałowych. Niewykorzystane w danym dniu środki strzałowe należy przewieźć do 33

30 magazynu stałego. Dopuszcza się pozostawienie środków strzałowych w składzie tymczasowym pod warunkiem zapewnienia ich ochrony, odległość między miejscem składowania materiałów wybuchowych i miejscem składowania środków inicjujących powinna wynosić co najmniej 2 m, składowane środki strzałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz nieuszkodzone opakowania, zabronione jest składowanie i używanie MW po upływie terminu ważności wskazanym na etykiecie, podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować materiały wybuchowe w postaci standardowych ładunków dostarczonych przez producenta, pakietowanych lub porcjowanych przez wykonawcę, według zasad określonych w metryce strzałowej, do przenoszenia materiałów wybuchowych i środków inicjujących do miejsc załadowania należy stosować puszki strzałowe, ładownice i zapłonniki, w czasie realizacji prac strzałowych dopuszcza się przenoszenie materiałów wybuchowych i środków inicjujących jedynie w opakowaniach fabrycznych bądź w drewnianych skrzyniach posiadających trwałe zamknięcie, w przypadku stosowania ładunków w otworach strzałowych uzbrajanie ładunków powinno odbywać się bezpośrednio przed ich załadowaniem w miejscu prowadzenia prac strzałowych, do wykonywania otworów strzałowych należy stosować sprzęt wiertniczy o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, do przygotowania sieci ogniowych należy stosować specjalistyczne noże minerskie, zapłonniki spłonek, taśmę izolacyjną, bębny na lont detonacyjny, w przypadku niezadziałania sieci strzałowej należy ją sprawdzić, usunąć usterki i powtórnie zainicjować. Do czasu usunięcia usterek sieci strzałowej podawanie sygnału odwoławczego jest zabronione, przy likwidacji niewybuchów należy wykonać osłony bezpośrednie i pośrednie, zapewniające pełne bezpieczeństwo, przenoszenie niewybuchu poza rejon prowadzenia prac strzałowych jest zabronione, w trakcie prowadzenia prac strzałowych należy zapewnić łączność między członkami ekipy strzałowej, w trakcie prowadzenia prac strzałowych ekipa strzałowa powinna być ubrana w jednolitą odzież spełniającą wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną. przy wykorzystywaniu MW do prac w tunelach, chodnikach, wykopach itp. Można do nich wchodzić dopiero po dokładnym ich przewietrzeniu. Przy wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględniać szkodliwe skutki detonacji ładunków wybuchowych, spowodowane w szczególności: falą nadciśnienia, drganiami par asejsmicznymi, rozrzutem odłamków, bezpośrednim upadkiem rozbieranego obiektu budowlanego, zapyleniem, oddziaływaniem toksycznym i termicznym. 34

31 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa powyżej, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót, o których mowa, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). Etapy realizacji prac Przewidywane zagrożenia Zagospodarowa nie terenu rozbiórki Roboty ziemne Roboty wiertnicze Prace strzałowe Prace spawalnicze Roboty transportowe gruzu Roboty ziemne i zagęszczenie Skala zagrożenia Porażenie prądem małe małe małe małe małe małe małe Upadek na tym samym poziomie małe małe małe małe małe średnie małe Hałas małe małe duże małe małe małe małe Zapylenie małe małe średnie średnie małe małe małe Skaleczenie małe małe małe średnie małe średnie małe Poparzenie termiczne małe małe małe małe duże małe małe Wybuch butli z gazem małe małe - - Przeciążenie układu ruchu małe średnie duże małe średnie średnie średnie Upadek do zagłębień małe małe małe małe małe małe małe Uderzenie, przygniecenie przez małe poruszające się maszyny małe małe małe małe małe małe Uderzenie, przygniecenie przez małe spadające przedmioty małe małe małe małe małe małe Zaprószenie oczu małe małe średnie małe małe małe małe Mikroklimat (zmienne warunki małe atmosferyczne małe małe małe małe małe małe Gazy trujące małe - - małe małe - - Miejsce powstania zagrożenia Teren bud. Teren bud. Teren bud. Teren bud. Teren bud. Teren bud. I trasa Teren bud. Przed przewidywanymi zagrożeniami podczas realizacji robót wyburzeniowych, przy obiekcie należy wykonać następujące czynności: 35

32 - pracownicy powinni znać ogólnie całość zadania a szkolenie bhp odbywa się na stanowisku pracy w grupach roboczych, - pracownicy są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej jak: ubranie robocze, rękawice (w tym rękawice antywibracyjne), okulary, ochrona słuchu, kaski, szelki bezpieczeństwa wraz z linką i amortyzatorem upadku, maski p. pyłowe.(w zależności od wykonywanej pracy), - przy każdym zestawie spawalniczym - przepalacza zaleca się wyposażyć stanowisko w gaśnicę proszkową piasek,łopatę, koc gaśniczy oraz wiadro z wodą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia Dziennik Ustaw nr 92 / poz.460, - teren na którym odbywają się roboty wyburzeniowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi o treści: UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ROBOTY Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, - podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. Oraz gdy temperatura powietrza przekracza -10 stopni Celsjusza roboty należy wstrzymać. 2.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 1. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 2. Bezpośredni nadzór nad procesem rozbiórki sprawuje kierownik budowy rozbiórki oraz kierownik robót stosownie do zakresu obowiązków. 3. Instruktaż dla pracowników dotyczący przepisów bhp przeprowadza kierownik budowy-rozbiórki, codziennie przed przystąpieniem do pracy. Instruktaż powinien obejmować: - imienny podział pracy - kolejność wykonywanych zadań - przydział sprzętu i narzędzi - wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poszczególnych czynnościach - podanie, przypomnienie sygnałów ostrzegania - przypomnienie podstawowych numerów telefonów alarmowych tj : kierownik strzelania, pogotowie ratunkowe straż pożarna itp - sprawdzenie posiadania przez pracowników indywidualnych środków ochrony osobistej takich jak :kaski,rękawice, okulary, maski p.pyłowe itp. - wysłuchanie uwag i wniosków pracowników dotyczących usprawnienia lub poprawy warunków bhp i organizacji pracy. - sprawdzenie zrozumienia postawionych zadań - podpisanie listy szkolenia przez pracowników w nim uczestniczących 36

33 2.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ Wykonanie rozbiórki metodą strzałową jest możliwe i bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania wymogów i procesów technologicznych opisanych w niniejszej dokumentacji. Ewentualne zmiany sposobu wykonania robót, uzasadnione okolicznościami zaistniałymi w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, należy konsultować z autorem niniejszego opracowania. Oddziaływanie fali para sejsmicznej przy wyburzaniu większości fundamentów nie będzie miało wpływu na sąsiednie obiekty. W przypadkach budzących wątpliwości zostaną wykonane przekopy kontrolne, które jednoznacznie wskażą nam odległości do zagrożonych obiektów, głównie kabli. W tych sytuacjach zostaną zastosowane: - rowy przeciw sejsmiczne - strzelanie ze zwłoką tak aby sumaryczna ilość ładunków MW detonowanych w jednym czasie nie przekroczyła ilości 0,200kG, a w skrajnych przypadkach zostanie wykonane rozkruszenie mechaniczne. Oddziaływanie powietrznej fali nadciśnienia na sąsiednie obiekty będzie bardzo niewielkie gdyż wydostające się gazy wybuchowe po wykonaniu pracy rozkruszania zostaną w 5/6 wytłumione przez grunt. Pozostała część 1/6 także zostanie stłumiona przez ekran przeciwodłamkowy. Oddziaływanie rozrzutu odłamków zostanie zmniejszone poprzez: - umiejscowienie ładunków w otworach strzałowych - nie odkopywanie fundamentów poniżej górnej powierzchni - zastosowanie ekranów przeciwodłamkowych - zastosowanie zapalników zwłocznych Zagrożenie powaleniem obiektu (słupa) nie występuje gdy jest podtrzymywany linami odciągowymi lub na dźwigu aby nie dopuścić do przewrócenia w kierunku zagrożonym. 37

34 LOKATY WYBURZANYCH FUNDAMENTÓW Załącznik nr 5.2 WYBURZENIE METODĄ STRZAŁOWĄ FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SIECI TRAKCYJNEJ Dla zadania: Przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i Stronie - Stryszów linii kolejowej nr 97 szlak Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie tor nr 1od km 22,550 do km LP LOKATY SŁUP KOTWA AWAR UWAGI A A

Dz.U Nr 64 poz. 737 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U Nr 64 poz. 737 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 64 poz. 737 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metoda wybuchową.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 10/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 10/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 10/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r. Wytyczne techniczne usuwania fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metodą minerską na liniach

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń INFORMACJA BIOZ Dotyczy: Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń Projektanci: Branża

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 BIURO PROJEKTOWE e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK GOSPODARCZY NR INW 104/000049 ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa działka ewidencyjna nr 3/4, obręb 7-02-02

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZADANIA : Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Malborku Układ komunikacyjny działka nr 38/24 i 38/29, obręb 11 miasto Malbork.

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU EGZ. Nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 09-200 SIERPC

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. UWAGA Modernizacje i rozbudowy Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. Modernizacje lub rozbudowy są związane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ Przebudowa 13 dróg o długości ok. 4524 m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ INFORMACJA BIOZ Inwestor zadania: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa: dobudowa szybu windy do istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska 1 Spis treści 1. Podstawy opracowania... 3 2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów... 3 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 4. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 104214 O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej, Osiedlowej i Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Hażlach ETAP 1

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej, Osiedlowej i Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Hażlach ETAP 1 Usługi Inżynieryjne i Doradztwo OLBARK GMINA HAŻLACH mgr inż. Arkadiusz Olborski 43-419 Hażlach, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7 ul. Główna 57 Tel: +48 503 415 138 Tel: +48 33 856 94 79 Mail:

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

BUDOWY DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 900 W ZABIERZOWIE ŁĄCZĄCEJ UL. ŚLĄSKĄ (DK 79) Z UL. SPORTOWĄ (DR. GMINNA) WSTĘP

BUDOWY DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 900 W ZABIERZOWIE ŁĄCZĄCEJ UL. ŚLĄSKĄ (DK 79) Z UL. SPORTOWĄ (DR. GMINNA) WSTĘP OPRACOWANIE ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY. Opis techniczny z obliczeniami 2. Zestawienie podstawowych materiałów II. SPIS UZGODNIE. Warunki techniczne przebudowy Rej. Dystrybucji KROWODRZA z dn..07.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa sieci cieplnej n/p w Nysie od ul. Parkowej do ul. Wolności Imię i nazwisko lub nazwa i adres Inwestora: Nyska

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

MOST. 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA URZĄD MIASTA KONINA 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Nr działek: Obręb Chorzeń: 810/4

MOST. 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA URZĄD MIASTA KONINA 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Nr działek: Obręb Chorzeń: 810/4 Stadium opracowania: Obiekt: Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY MOST PRZEBUDOWA MOSTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KONINIE Nazwa opracowania: Inwestor: 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przedmiotem opracowania jest informacja bioz inwestycji - rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin.. Inwestor: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ul. 3 Maja 30; 55-200 Oława; Polska tel. (071) 3039521 fax. (071) 3039533 www.zwik.olawa.pl Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 4. Wykaz element

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 4. Wykaz element DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@dktprojekt.pl MONTAŻ DREWNIANYCH PANELI DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA TERENU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Mielno - Tymawa INWESTOR Gmina Grunwald ZAKRES OPRACOWANIA Budowa sieci wodno kanalizacyjnejmielno - Tymawa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

B U D O W N I C T W O O G Ó L N E M G R I N ś. A G A T A R Y B C Z Y Ń S K A N I E M O D L I N U L. C H O P I N A 9

B U D O W N I C T W O O G Ó L N E M G R I N ś. A G A T A R Y B C Z Y Ń S K A N I E M O D L I N U L. C H O P I N A 9 B U D O W N I C T W O O G Ó L N E M G R I N ś. A G A T A R Y B C Z Y Ń S K A 4 9-1 0 0 N I E M O D L I N U L. C H O P I N A 9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym 2. Kolejność realizacji robót 3. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA I ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OSIR W WĄGROWCU ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót 2. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁĄCZNIK NR 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: STACJI UZDATNIANIA WODY w Sadkowie nr ewid. działki: 146/5, obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o Police. Ul. Fabryczna 21

PROJEKT BUDOWLANY. SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o Police. Ul. Fabryczna 21 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń budynku myjni z częścią warsztatową, lakiernią i pomieszczeniami socjalnymi oraz rozbiórka kondygnacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zadanie 3: Budowa przyłącza do budynku ZDiTM przy ul. Niedziałkowskiego 20A. (od studni ACI ZUT na skrzyżowaniu ulic Nazwa budowy: Lokalizacja: Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORFANTÓW, UL. ULIANÓWKA, NIEMODLIŃSKA I FABRYCZNA OBRĘB EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa Inwestycji: Inwestor: Projekt budynków mieszkalnych wielorodzinnych - budynki A i B Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: STBS Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Zatoki postojowe, chodnik, zjazdy ADRES: ul. Jana Kazimierza,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi. ul. Rynek Trybunalski 5 / Plac Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA: ADRES BUDOWY: PŁYTA GNOJOWA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 504,00m 2 I ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 200,00m 3 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SYPNIEWO,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Egz. nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE HYDROEKO Spółka Cywilna 20-825 Lublin, ul. Urocza 25, tel./fax 81 746 99 50 RODZAJ DOKUMENTACJI: Obiekt gospodarki wodnej STADIUM DOKUMENTACJI: INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym. 2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów STRONA 12 TEKSTU W TOMIE PB PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ III INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo