DOKUMENTACJA STRZAŁOWA. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Plac Matejki 12, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA STRZAŁOWA. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Plac Matejki 12, 31-157 Kraków"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA STRZAŁOWA Zadanie : Modernizacja konstrukcji wsporczych dla sieci trakcyjnej na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Adres obiektu: Linia kolejowa nr 97 SKAWINA - ŻYWIEC Inwestor: Zakres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Plac Matejki 12, Kraków Linia nr 97, szlak Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie oraz szlak Stronie Stryszów Jednostka projektowa SUDOP POLSKA Sp. z o.o. ul. Tamka 16/ Warszawa PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY SIEĆ TRAKCYJNA DOKUMENTACJA STRZAŁOWA Zbigniew Puka Andrzej Kukliński upr. nr ZAP/0063/PWOW/08 upr. nr GINB/4/7/2002 Warszawa, sierpień 2013 EGZ. NR 1 5

2 Numery ewidencyjne działek nr działki Jedn. ewid. Obręb 4005/ _4 Kalwaria Zebrzydowska - miasto / _4 Kalwaria Zebrzydowska - miasto 5 592/ _4 Kalwaria Zebrzydowska obszar wiejski Bugaj _2 Stryszów Stronie _2 Stryszów Leśnica _2 Stryszów Stronie _2 Stryszów Zakrzów 1797/ _2 Stryszów Zakrzów 1797/ _2 Stryszów Zakrzów 1797/ _2 Stryszów Zakrzów 7183/ _2 Stryszów Stryszów 6

3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 243 poz. 1623), niżej podpisani wspólnie oświadczają, że: DOKUMENTACJA STRZAŁOWA Modernizacja konstrukcji wsporczych dla sieci trakcyjnej na szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i na szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec opracowany na podstawie umowy: 90/103/0043/12/Z/I z dnia r. został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz normami technicznymi Projektant Zbigniew Puka Sprawdzający Andrzej Kukliński uprawnienia budowlane nr: ZAP/0063/PWOW/08 ZAP/BW/0265/08 nr członkowski izby samorządu zawodowego uprawnienia budowlane nr: GINB/4/7/2002 ZAP/BW/1348/01 nr członkowski izby samorządu zawodowego (podpis) (podpis) Warszawa, sierpień 2013 r. 7

4 ZAMAWIAJĄCY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa CEL OPRACOWANIA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy Kraków, Plac Matejki 12 Celem opracowania jest opisanie technologii rozbiórki fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metodą minerską na gruz. Głębokość kruszenia fundamentu 1,50 m mierzone od główki szyny, celem wydobycia pozostawionego trzonu słupa metalowego, betonowego lub całego słupa bez uszkodzenia podtorza, przewodów telekomunikacyjnych, energetycznych itp. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa 90/103/0043/12/Z/I z dnia r. wizja lokalna otrzymane informacje od właściciela infrastruktury TREŚĆ DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ STRONA TYTUŁOWA 1 4 TREŚĆ DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA nazwa, adres i rodzaj obiektu budowlanego opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego zestawienie podziemnych i naziemnych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie rozbiórki i jego otoczenia określenie sposobu wykonania rozbiórki określenie dopuszczalnych parametrów nadciśnienia fali powietrznej, oraz fali para sejsmicznej, pochodzącej od drgań wywołanych detonacją i upadkiem mas, dla obiektów budowlanych wymienionych w pkt określenie parametrów i sposobu strzelania oraz możliwych zagrożeń wynikających z oddziaływania fali para sejsmicznej oddziaływania powietrznej fali nadciśnienia rozrzutu odłamków bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego, a w szczególności w kierunku innym niż projektowany zapylenie oddziaływanie toksyczne i termiczne

5 1.7 zakres i sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń oraz niezbędne techniczne środki zabezpieczające ustalenie strefy zagrożenia dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektów budowlanych sposób zabezpieczenia strefy zagrożenia dla ludzi w trakcie wykonywania robót strzałowych procedura likwidacji niewypałów zestawienie środków strzałowych wskazanie miejsca tymczasowego składowania środków strzałowych wykaz osób i instytucji, które należy powiadomić o wykonywaniu robót strzałowych CZĘŚĆ RYSUNKOWA szkic sytuacji terenowej z naniesionymi podziemnymi i naziemnymi obiektami budowlanymi znajdującymi się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego i zasięgu 17 ustalonej strefy zagrożeń dla ludzi i strefy zagrożenia dla obiektu budowlanego 2.2 szkice wyburzanych obiektów wraz ze schematami rozmieszczenia otworów strzałowych i miejsc założenia ładunków materiału wybuchowego prefabrykowany fundament odciągu ( ) prefabrykowany fundament betonowy odmiany P ( ) 2.3 schemat umieszczenia ładunku materiału wybuchowego w otworze strzałowym przy rozkruszaniu fundamentów słupów 21 trakcyjnych 3. METRYKA STRZAŁOWA do wyburzenia prefabrykowanego fundamentu odciągu ( ) do wyburzenia prefabrykowanego fundament betonowego odmiany P ( ), OŚWIADCZENIE. IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ, NUMER UPRAWNIEŃ, PODPIS 25 ORAZ DATA 5. ZAŁĄCZNIKI informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy zestawienie fundamentów do wyburzenia Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego /a uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego /b Zaświadczenie izby samorządu zawodowego projektanta /a uprawnienia budowlane sprawdzającego /b Zaświadczenie izby samorządu zawodowego sprawdzającego 47 9

6 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. NAZWA, ADRES I RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NAZWA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI fundamenty słupów i odciągów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej ADRES: szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Wykaz działek znajduje się na str. 3 niniejszego opracowania RODZAJ (obiekt liniowy): 1. fundamenty słupów sieci trakcyjnej 2. fundamenty odciągów 1.2. OPIS TECHNICZNY ROZBIERANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W zależności od okresu budowy i wytrzymałości gruntu fundamenty słupów i odciągów, na których zawieszona została sieć trakcyjna zostały wbudowane w postaci prefabrykatów lub wylane na mokro wg katalogu Kolprojekt - Sieć Trakcyjna np ; ; Przeciętna wielkość fundamentu waha się od 1,5 2,5 m 3 w zależności od rodzaju słupa i rodzaju gruntu. Fundamenty mają różne wymiary w zależności od sposobu ich wykonania. Szkice wyburzanych fundamentów pokazano w części rysunkowej w punkcie ZESTAWIENIE PODZIEMNYCH I NAZIEMNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ROZBIÓRKI I JEGO OTOCZENIA. Jeżeli w strefie zagrożeń wyburzanego fundamentu znajdują się obiekty naziemne lub podziemne to zostanie to wskazane w terenie przez Zleceniodawcę. Należy pamiętać, że wiele obiektów zaznaczonych na planach w szczególności kabli w danym etapie robót jest już nieczynnych. Jednak dla zachowania pełnego bezpieczeństwa robót pod względem oddziaływania szkodliwych czynników wybuchu na obiekty znajdujące się w rejonie wyburzanych fundamentów, należy je traktować jako czynne. Ogólnie należy stwierdzić, ze najczęściej występującymi obiektami, które mogą znajdować się na terenie rozbiórki to a. sieć trakcyjna pod napięciem 3000 V, biegnąca na wysokości 560 cm nad torowiskiem oraz w minimalnej odległości równej 650 cm (licząc w linii prostej) od krawędzi górnej powierzchni rozbieranego fundamentu; b. instalacja energetyczna - kable energetyczne: biegnące równolegle do osi torowiska w odległości od około 300 do 800 cm licząc do osi fundamentu. c. instalacja sterowania sygnalizacją kolejową - czynna: przewody światłowodowe sterowania na głębokości 70 cm poniżej terenu, biegnące równolegle do osi torowiska w odległości 350 cm licząc od jego osi; 10

7 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec d. inne elementy: instalacja odprowadzenia wody, biegnąca równolegle do osi torowiska wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych, odległość krawędzi koryta odprowadzenia wody od krawędzi fundamentu zróżnicowana, od 0,5 do 1,5 m; Głębokość i odległość instalacji od fundamentu należy określić urządzeniami pomiarowy lub poprzez wykonanie przekopów kontrolnych 1.4. OKREŚLENIE SPOSOBU WYKONANIA ROZBIÓRKI Fundamenty słupów i odciągów sieci trakcyjnej zostaną wyburzone metodą strzałową.wyburzanie w zależności od decyzji kierownika budowy może odbywać się ze stojącym słupem lub po jego wcześniejszym odcięciu (stalowe) lub złamaniu (betonowe). Ze względu na charakter obiektów przewiduje się n/w kolejność prac wyburzeniowych : Etap 0 zgłoszenie do dyżurnego ruchu o zamiarze rozpoczęcia prac na linii kolejowej i wykonanie prac zabezpieczających teren /oznakowanie rejonu prac tablicami ostrzegawczymi/, odkopanie fundamentów w celu określenia konstrukcji, w razie potrzeb wykonanie przekopów próbnych w celu zlokalizowania przewodów biegnących w obrębie fundamentu szczególnie światłowody, zabezpieczenie przewodów przed rażeniem odłamkami /założenie ekranów/, nawiercenie otworów. Etap I Wykonanie strzelań kontrolnych zgodnie z parametrami podanymi w metryce strzałowej. Zakładanie ładunków, osłona ekranami z gumy i mat. Wyburzenie fundamentu Etap II sprawdzenie miejsca wybuchu oraz usunięcie przewodów strzałowych Prace strzałowe mogą odbywać się w styczności z odwodnieniem wykonanym z prefabrykatów betowych w związku z czym każdorazowo należy zabezpieczyć je przed pęknięciem przez założenie rozpórek lub również zmniejszyć wagomiar ładunku MW. Ponadto w sytuacji gdy zajdzie potrzeba strzelania słupów stojących należy szczególnie zabezpieczyć miejsce założenia ładunków przed rozrzutem odłamków i stosować zapalniki zwłoczne oraz zapewnić właściwy kierunek pochylenia słupa podczas strzelenia przez założenie i naciągnięcie lin lub podtrzymanie słupa dźwigiem. 11

8 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Rozpórka drewniana np.: podkład kolejowy kokolejowydrewniany SZKIC ZABEZPIECZENIA PREFABRYKATÓW ODWADNIAJĄCYCH 1.5. OKREŚLENIE DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW NADCIŚNIENIA FALI POWIETRZNEJ, ORAZ FALI PARASEJSMICZNEJ, POCHODZĄCEJ OD DRGAŃ WYWOŁANYCH DETONACJĄ I UPADKIEM MAS, DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYMIENIONYCH W PKT. 1.3 A. Oddziaływanie powietrznej fali nadciśnienia na sąsiednie obiekty. Rfu = kp x Ł (m) kp przyjęto 2 Ł masa ładunku MW (kg) = 0,200kg Rfu = 2 x 0,45 = 0,90 m Ze względu na posadowienie fundamentów (poniżej poziomu gruntu ) oraz zastosowanie ekranów przeciw odłamkowych z maty żyłkowej oraz gumy zbrojonej przyjęto : BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZE WZGLĘDU NA POWIETRZNĄ FALĘ NADCIŚNIENIA WYNOSI: Rfu= 0 m B. Oddziaływanie fali parasejsmicznej na sąsiednie obiekty (podziemne): Na podstawie opracowania autorskiej technologii i przeprowadzonych badaniach przez Politechnikę Szczecińską ustalono, że oddziaływania szkodliwe fali parasejsmicznej przy przyjętych parametrach strzelań na obiekty budowlane zamyka się maksymalnie w promieniu 0,50 m od ścian fundamentu. Ta odległość jest zgodna z Zarządzeniem nr 10/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZE WZGLĘDU NA FALE PARASEJSMICZNĄ WYNOSI: Rs=0,50 m 12

9 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 1.6. OKREŚLENIE PARAMETRÓW I SPOSOBU STRZELANIA ORAZ MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ. DOBÓR WIELKOŚCI ŁADUNKÓW MW Masy ładunków MW niezbędne do wyburzenia obiektu uzależniono od rodzaju fundamentu czy kotwy, głębokości i miejsca założenia ładunków MW oraz materiału, z którego obiekty zostały wykonane. W obliczeniach uwzględniono również sposób umieszczenia ładunku, przewidywaną strefę kruszenia, wielkość stref drgań para sejsmicznych podłoża i dopuszczalnego ciśnienia oraz rozrzutu odłamków. Przyjęto siatkę otworów strzałowych pokazaną na szkicach 2.2 oddzielnie dla każdego typu fundamentu słupa czy odciągu. Wielkość ładunków MW dla każdego rodzaju fundamentu obliczono ze wzoru : Łn = AxBxR 3 gdzie : Ł masa ładunku MW (kg) A współczynnik zużycia = 1,5 B współczynnik uszczelnienia = 1,15 R promień kruszenia przyjęto od 0,25 do 0,38m w zależności od rodzaju fundamentu OBLICZENIA ŁADUNKÓW FUNDAMENT ODCIĄGU ( ) Ł1 ładunki założone na głębokości 0,30m, przyjęto promień kruszenia R=0,25m Ł1 = 0,026kg przyjmujemy ładunek Ł1 = 0,030 kg Ł2 ładunki założone na głębokości 0,55m i 0,80m, przyjęto promień kruszenia R- 0,30m Ł2 = 0,046kG przyjmujemy ładunek Ł2 = 0,050 kg FUNDAMENT ODMIANY P ( ) Ł1 ładunki założone na głębokości 0,35m, przyjęto promień kruszenia R=0,25m Ł1 = 0,026kG przyjmujemy ładunek Ł1 = 0,030 kg Ł2 ładunki założone na głębokości 0,96m, przyjęto promień kruszenia R-0,35m Ł2 = 0,073kG przyjmujemy ładunek Ł2 = 0,07 kg W zależności od odmiany fundamentu słupa i odciągu umiejscowienia w terenie, podłoża i występujących kolizji w rejonie posadowienia fundamentu rzeczywista sumaryczna ilość MW i ŚZ niezbędnych do wyburzenia obiektu będzie różna. Przyjęte do obliczeń ilości MW i ŚZ zostały przedstawione w pkt 3 w Metrykach Strzałowych. 13

10 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Określenie parametrów oddziaływania fali parasejsmicznej. Zagrożenie oddziaływaniem fal parasejsmicznych przedstawiono szczegółowo w pkt B i wynosi 0,50 m Określenie parametrów oddziaływania powietrznej fali nadciśnienia. A. Odległość niebezpieczną oddziaływania fali nadciśnienia (uderzeniowej) na obiekty wyliczono w pkt 1.5 A i wynosi 0,00 m. B. Wielkość nadciśnienia (Δp) panującego na czole fali uderzeniowej oblicza się ze wzoru: Przyjęto r 20 m (odległość rozstawienia posterunków) 0,8 3 2 Δp = 3,2 x 2 20 = 3,2 x 1, = 0,00896 (Mpa) Znając wartość nadciśnienia powstałego w wyniku wybuchu ładunku należy pamiętać, że: Δp 0,01 Mpa (0,1 kg/cm 2 ) jest bezpiecznym dla ludzi. Ustalono, że posterunki będą w odległościach 20 m, a więc jak wynika z obliczeń nie zachodzi niebezpieczeństwo dla ludzi w związku z powstałą falą uderzeniową Określenie parametrów rozrzutu odłamków Wzorem który może posłużyć do prognozowania potencjalnej wielkości stref rozrzutu jest niniejsze równanie (wzór Pokrowskiego): Ro = 2 x z x [1 + ( x Ł x ( Ł ) ) 2/3 ] 4 = 2,5 m Ro = 2 x 0,35 x [1 + ( x 0,07 x (0,35 ) ) 2/3 ] 4 = 5,98 m Ro wielkość strefy rozrzutu [m] Z - zabiór [m] Ł - wielkość ładunku cząstkowego skupionego [kg] Ψ- ciężar objętościowy tworzywa [kg/m 3 ] OBLICZENIOWA BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ ROZRZUTU ODŁAMKÓW WYNOSI BEZ EKRANÓW Ro= 6,00 m 14

11 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Ze względu na posadowienie fundamentów (poniżej poziomu gruntu ) oraz zastosowanie ekranów przeciw odłamkowych z maty żyłkowej oraz gumy zbrojonej przyjęto : BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ ZE WZGLĘDU NA ROZRZUT ODŁAMKÓW WYNOSI Ro= 0 m Określenie bezpośredniego zagrożenia poza powaleniem obiektu budowlanego w uwzględnieniem kierunku innego niż projektowany. Bezpośrednie zagrożenie powaleniem obiektu nie występuje. Zagrożenie to może wystąpić tylko w przypadku wyburzania fundamentu ze stojącym w nim słupie. Dlatego przy wyburzaniu fundamentu ze stojącym słupem Wykonawca zabezpieczy go przed wywróceniem w niepożądanym kierunku podtrzymując na linach naprężonych przez pracowników. Długość liny powinna być nie mniejsza niż 30 m. W razie potrzeb Zamawiający wydzieli dźwig do podtrzymania słupa w celu zabezpieczenia go przed wywróceniem na siec trakcyjną lub inne obiekty Zapylenie bezpośrednie zagrożenie zapyleniem ze względu na zastosowanie ekranów żyłkowy oraz prowadzenie prac fazami jest znikome Oddziaływanie toksyczne i termiczne Nie występuje 1.7. ZAKRES I SPOSOBY LIKWIDACJI LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ ORAZ NIEZBĘDNE TECHNICZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE We wcześniejszych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze zagrożenia mogące wystąpić podczas rozbiórki przedmiotowych fundamentów. W wyniku przeanalizowania ich należy stwierdzić, że wykonanie rozbiórki metodą strzałową jest możliwe i bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania wymogów i procesów technologicznych opisanych w niniejszej dokumentacji. Ewentualne zmiany sposobu wykonania robót, uzasadnione okolicznościami zaistniałymi w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, należy konsultować z autorem niniejszego opracowania Oddziaływanie fali parasejsmicznej przy wyburzaniu większości fundamentów nie będzie miało wpływu na sąsiednie obiekty. W przypadkach budzących wątpliwości zostaną wykonane przekopy kontrolne, które jednoznacznie wskażą nam odległości do zagrożonych obiektów, głównie kabli. W tych sytuacjach zostaną zastosowane: rowy przeciw sejsmiczne od chronionego obiektu 15

12 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec strzelanie ze zwłoką tak aby sumaryczna ilość ładunków MW detonowanych w jednym czasie nie przekroczyła ilości 0,200kG, a w skrajnych przypadkach zostanie wykonane rozkruszenie mechaniczne. Przy fundamentach nad gabarytowych katalogowo wykonanie1-3 należy wykonać 2 do 3 indywidualnych sieci wybuchowych Oddziaływanie powietrznej fali nadciśnienia na sąsiednie obiekty będzie bardzo niewielkie gdyż wydostające się gazy wybuchowe po wykonaniu pracy rozkruszania zostaną w 5/6 wytłumione przez grunt. Pozostała część 1/6 także zostanie stłumiona przez ekran przeciwodłamkowy Oddziaływanie rozrzutu odłamków zostanie zmniejszone poprzez: umiejscowienie ładunków w otworach strzałowych obliczeniowa wielkość ładunków na miejscowe skruszenie bez wyrzutu nie odkopywanie fundamentów poniżej górnej powierzchni zastosowanie ekranów przeciwodłamkowych zastosowanie zapalników zwłocznych Zagrożenie powaleniem obiektu (słupa) nie występuje gdy jest podtrzymywany linami odciągowymi lub na dźwigu aby nie dopuścić do przewrócenia w kierunku zagrożonym. Ekran żyłkowa 0,00 Ekran z gumy zbrojonej FUNDAMENT Przewody kable elektryczne różne ,75 Sposób zabezpieczenia przed oddziaływaniem powietrznej fali nadciśnienia, fali parasejsmicznej, rozrzutem odłamków 1.8. USTALENIE STREFY ZAGROŻENIA DLA LUDZI I STREFY ZAGROŻENIA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Po dokonaniu niezbędnych obliczeń i dokonaniu analizy ustalono: strefę niebezpieczną dla ludzi min 20 m od wyburzanego obiektu strefę zagrożenia dla obiektów budowlanych przyjęto na podstawie punktu Rfu = 0.50 m 16

13 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec STREFY zostały pokazane na szkicu nr SPOSÓB ZABEZPIECZENIA STREFY ZAGROŻENIA DLA LUDZI W TRAKCIE WYKONYWANIE ROBÓT STRZAŁOWYCH. Zagadnienie to dotyczy zarówno osób postronnych jak i pracowników uczestniczących w robotach rozbiórkowych. W związku z tym przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych wykonane będą następujące czynności: A. Pracownicy Zleceniodawcy i inni (zatrudnieni okresowo) zostaną zapoznani z sygnałami ostrzegawczymi i sposobem reagowania na nie. B. W związku ze specyfiką prac (roboty liniowe) najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia stref są posterunki. Jest to podyktowane tym, że na stacji, na szlaku kolejowym jak i poza terenem kolejowym mogą znaleźć się osoby postronne, które nie zostały zapoznane ze znakami ostrzegawczymi i należy je wtedy fizycznie zatrzymać i ostrzec przed wejściem do strefy niebezpiecznej. Po zakończeniu robót przygotowawczych do strzelania (próbnego i zasadniczego) po pierwszym sygnale wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy udając się na posterunki ochronne, sprawdzają pomieszczenia i teren powiadamiają osoby postronne o konieczności opuszczenia strefy zagrożenia. Gdy rejon jest sprawdzony, kierownik strzelania lub wyznaczony przez niego strzałowy, po drugim sygnale, podłącza do linii strzałowej zapalarkę. Po potwierdzeniu przez posterunkowych braku przeciwwskazań do strzelania kierownik robót strzałowych daje trzeci sygnał i po nim (ciągle obserwując obiekt i posterunki) odpala ładunki. Po wyburzeniu gdy kierownik upewni się, że wszystkie ładunki zdetonowały ogłasza 4-ty sygnał (odwołujący). Po tym sygnale posterunkowi mogą zejść ze stanowisk. Dla lepszego przekazywania jednoznacznych sygnałów posterunkowi i kierownik robót strzałowych zostaną wyposażeni w parę chorągiewek oraz będą się posługiwali podręczną instrukcją sygnałów. W sytuacji gdy zdarzy się niewypał kierownik strzelania postępuje z procedurą zabezpieczania i likwidacji niewypału PROCEDURA LIKWIDACJI NIEWYPAŁÓW Usuwanie niewypałów Każdy stwierdzony niewypał powinien być zgłoszony przez osobę wykonującą roboty strzałowe osobie nadzorującej te roboty i w jej obecności usunięty. W razie niemożliwości usunięcia niewypału osoba wykonująca roboty strzałowe obowiązana jest pozostać w pobliżu miejsca niewypału do chwili przybycia osoby nadzorującej z którą uzgadnia sposób zabezpieczenia niewypału przed dostępem osób niepowołanych. Fakt ten powinien być odnotowany w metryce strzałowej. Niewypał częściowy należy usunąć, jeżeli to jest możliwe, przez ostrożne wydobycie nabojów MW (z wyjątkiem MW nitroglicerynowych) z pozostałej części otworu 17

14 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec strzałowego. Podczas wydobywania naboi MW z pozostałej części otworu strzałowego nie wolno posługiwać się narzędziami stalowymi. Całkowity niewypał należy usunąć w następujący sposób: 1) zewrzeć wystające z otworu przewody ZE przez skręcenie końcówek i ich zaizolowanie lub nałożenie na nie szybkozłącz, 2) usunąć przybitkę na długości najwyżej 20 cm od wylotu otworu strzałowego z niewypałem w celu stwierdzenia kierunku otworu, 3) wywiercić w odległości ok. 150mm od otworu z niewypałem nowy równoległy otwór strzałowy długości większej niż długość otworu z niewypałem. Uwaga. Jeżeli stwierdzi się, że jeden otwór nie jest w stanie usunąć niewypału, wierci się dwa otwory; 4) załadować wywiercony otwór (otwory) MW, a nabój udarowy uzbroić w ZE, odpalić ładunek w otworze (otworach), o którym mowa w pkt. 3, i dokładnie skontrolować odstrzelony urobek w celu znalezienia środków strzelniczych pochodzących z niewypału, Jakiekolwiek próby wiercenia w otworach niewypałów jest zabronione, Jeżeli przybitka została wykonana z piasku lub wody, dozwolone jest jej usunięcie przez ostrożne wydmuchanie sprężonym powietrzem, a następnie umieszczenie ładunku MW i ponowne uszczelnieni przybitką Do chwili unieszkodliwienia wybuchu zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek robót w rejonie zagrożenia. Miejsce to powinno być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem załogi W metryce strzałowej należy wpisać uwagę o sposobie usunięcia niewypału, a znalezione środki strzałowe oddać do składu MW w celu zniszczenia ZESTAWIENIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH Nazwa MW lub ŚZ j.m. Ilość 503 szt. DYNAMIT kg 384,420 ZAPALNIK ELEKTRYCZNY szt Uwagi WSKAZANIE MIEJSCA TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH Środki strzałowe tymczasowo na placu budowy będą składowane w samochodzie zabezpieczone w skrzyniach. Miejsce to zostało wskazane na szkicu sytuacji terenowej. 18

15 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI, KTÓRE ZOSTANĄ POWIADOMIONE O WYKONYWANIU ROBÓT STRZAŁOWYCH. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową Dz.U. nr 120 z 10 lipca 2003 poz INWESTOR zawiadamia pisemnie na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem, o terminach wykonywania robót strzałowych następujące służby: 1) Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego 2) Komendanta Policji właściwego dla miejsca rozbiórki 3) Właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości 19

16 na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2.1 SZKIC SYTUACJI TERENOWEJ Z NANIESIONYMI PODZIEMNYMI I NADZIEMNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W OTOCZENIU ROZBIERANEGO OBIEKTU I ZASIĘGU USTALONEJ STREFY ZAGROŻENIA DLA LUDZI I STREFY ZAGROŻENIA DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO Rów odwadniający 1 2 Rozpórki drewniane na dług 2,50-3,00 m 4 3 Kolejne fundamenty PK W PKW Miejsce odpalania ładunków Strefa niebezpieczna zakaz przebywania ludzi w czasie odpalania ładunków materiałów wybuchowych Z= 20 m oznaczona taśmami ostrzegawczymi Strefa niebezpieczna dla obiektów budowlanych R fu = 0,50 m Wyburzany fundament słupa wraz z rdzeniem lub odciągu Tymczasowy magazyn materiałów wybuchowych odl. 50 m o miejsca prowadzonych robot strzałowych - samochód z silnikiem wysokoprężnym Posterunki ochronne wystawiane na czas odpalania ładunków numer kolejny obserwatora UWAGA : Brak danych na temat istniejących mediów podziemnych Pokazana strefa niebezpieczna, ustawienie posterunków dotyczy prac przy wyburzeniu jednego fundamentu 2 20

17 2.2 SZKIC WYBURZANEGO OBIEKTU 21

18 Szkic SPOSÓB ROZMIESZCZENIA MIKROŁADUNKÓW 22

19 Szkic SPOSÓB ROZMIESZCZENIA MIKROŁADUNKOW 23

20 2.3 SCHEMAT UMIESZCZENIA ŁADUNKU MATERIAŁU WYBUCHOWEGO W OTWORZE STRZAŁOWYM PRZY ROZKRUSZANIU FUNDAMENTÓW SŁUPÓW TRAKCYJNYCH I FUNDAMENT ODCIĄGU II FUNDAMENT SŁUPA 24

21 3. METRYKA STRZAŁOWA 3.1 do wyburzenia prefabrykowanego fundamentu odciągu ( ) 3.2 do wyburzenia prefabrykowanego fundament słupa P ( ), 25

22 3.1. Metryka strzałowa Dotyczy wyburzenia prefabrykowanego fundamentu odciągu ( ) szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i na szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Zakres robót strzałowych objętych metryką Masa rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu. Techniczne środki zabezpieczenia otoczenia Rodzaj i całkowita masa materiału wybuchowego Masa jednocześnie inicjowanych ładunków MW Liczba zapalników odpalana w serii i łączna Rodzaj i sposób wykonania przybitki Sposób załadowania otworów strzałowych, schemat ich rozmieszczenia oraz dopuszczalna masa ładunku MW w otworze Rozkruszenie fundamentu odciągu Do rozkruszenia 74 szt. Masa jednego fundamentu ok. 3,5 ton - ekran z gumy zbrojonej - ekran żyłkowa MW kruszący 39,220 kg 0,530kg 13 szt. 962 szt. Piasek drobnoziarnisty, uszczelniony korkiem z gliny Wg rysunków 2.2.1, 2.2.2, Typ zapalarki oraz sposób łączenia zapalników System znaków ostrzegawczych w czasie wykonywania robót strzałowych: TZK 100 A Szeregowo jeden przeciągły - zajęcie stanowisk ubezpieczeń i odejście ludzi poza strefę niebezpieczną - sprawdzenie połączeń i dwa przeciągłe podłączenie zapalarki jeden krótki - odpalenie ładunków trzy przeciągłe - koniec wysadzania Wskazanie miejsca odpalenia Wskazano na rysunku 2.1 Sposób wykonania, zakres i parametry strzelań próbnych Imię i nazwisko projektanta metryki strzałowej nr uprawnień,podpis 2 ładunki po 0,030kg plus 2 ładunki po 0,050kg inż. ZBIGNIEW PUKA ZAP/0063/PWOW/ oraz data : Imię i nazwisko kierownika robót strzałowych nr uprawnień,podpis oraz data : Potwierdzenie wykonania robót strzałowych, ewentualne uwagi o ich przebiegu oraz braku niewypałów wypełnia kierownik robót strzałowych jeśli nie jest prowadzony Dziennik rozbiórki sierpień 2013 r. Dopuszcza się zwiększenie wielkości ładunków MW do 25% w zależności od konstrukcji fundamentu 26

23 3.2. Metryka strzałowa Dotyczy wyburzenia prefabrykowanego fundamentu słupa ( ) szl. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i na szl. Stronie - Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec 1 Zakres robót strzałowych objętych metryką Masa rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu. Rozkruszenie fundamentu słupa trakcyjnego. Do rozkruszenia 429 szt.. Masa jednego fundamentu ok. 5 ton Techniczne środki zabezpieczenia otoczenia - ekran z gumy zbrojonej - ekran żyłkowa Rodzaj i całkowita masa materiału MW kruszący 343,200 kg wybuchowego Masa jednocześnie inicjowanych ładunków 0,800kg MW Liczba zapalników odpalana w serii 16 szt. i łączna 6864 szt. Rodzaj i sposób wykonania przybitki Piasek drobnoziarnisty, uszczelniony korkiem z gliny Sposób załadowania otworów strzałowych, schemat ich rozmieszczenia oraz dopuszczalna masa ładunku MW w otworze Typ zapalarki oraz sposób łączenia zapalników System znaków ostrzegawczych w czasie wykonywania robót strzałowych: Wg rysunków 2.2.1, 2.2.2, 2.3 TZK 100 A Szeregowo jeden przeciągły - zajęcie stanowisk ubezpieczeń i odejście ludzi poza strefę niebezpieczną - sprawdzenie połączeń i dwa przeciągłe podłączenie zapalarki jeden krótki - odpalenie ładunków trzy przeciągłe - koniec wysadzania Wskazanie miejsca odpalenia Wskazano na rysunku 2.1 Sposób wykonania, zakres i parametry strzelań próbnych Imię i nazwisko projektanta metryki strzałowej nr uprawnień,podpis 2 ładunki po 0,030kg plus 2 ładunki po 0,070kg inż. ZBIGNIEW PUKA ZAP/0063/PWOW/08 oraz data : sierpień 2013 r. Imię i nazwisko kierownika robót strzałowych 13 nr uprawnień,podpis oraz data : Potwierdzenie wykonania robót strzałowych, ewentualne uwagi o ich przebiegu oraz 14 braku niewypałów wypełnia kierownik robót strzałowych jeśli nie jest prowadzony Dziennik rozbiórki / Dopuszcza się zwiększenie wielkości ładunków MW do 25% w zależności od konstrukcji fundamentu 27

24 4. OŚWIADCZEENIE. IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA DOKUMENTACJI STRZAŁOWEJ, DATA Imię i nazwisko Nr uprawnień Zakres uprawnień Zbigniew Puka ZAP/0063/PWOW/08 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej Podpis Miejscowość data SZCZECIN sierpień 2013 r. 28

25 5. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 5.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRACY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO WYBURZENIE METODĄ STRZAŁOWĄ FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SIECI TRAKCYJNEJ dla zadania Modernizacja konstrukcji wsporczych dla sieci trakcyjnej na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec INWESTOR: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa Warszawa ZLECENIODAWCA: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ Zbigniew PUKA ul. Jasna 55/ SZCZECIN 29

26 TREŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRACY 1. STRONA TYTUŁOWA 1.1 nazwa, adres obiektu budowlanego 1.2 nazwa inwestora oraz jego adres 1.3 imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 2 CZ ĘŚĆ OPISOWA 2.1 zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 2.2 wykaz istniejących obiektów budowlanych 2.3 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 2.4 wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 2.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu przed do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 2.6 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń CZĘŚĆ OPISOWA 2.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW W zakres prowadzonych robót wyburzeniowych wchodzą fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej zlokalizowane na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Stronie i na szlaku Stronie Stryszów na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec Kolejność (etapowanie) prowadzenia prac zostanie ustalona przez przedstawiciela Zleceniodawcy 2.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Jeżeli w strefie zagrożeń wyburzanego fundamentu znajdują się obiekty naziemne lub podziemne to zostanie to wskazane w terenie przez Zleceniodawcę. Należy pamiętać, że wiele obiektów zaznaczonych na planach w szczególności kabli w danym etapie jest już nieczynnych. Jednak dla zachowania pełnego bezpieczeństwa robót pod względem oddziaływania szkodliwych czynników wybuchu na obiekty znajdujące się w rejonie wyburzanych fundamentów, należy je traktować jako czynne. Ogólnie należy stwierdzić, ze najczęściej występującymi obiektami, które mogą znajdować się na terenie rozbiórki to sieć trakcyjna pod napięciem czynnego toru, przeszkody kablowe 30

27 (elektryczne, telekomunikacyjne, srk oraz światłowody). Mogą także wystąpić elementy odwodnieniowe jak korytka, kolektory czy studnie, ciepłownicze, telekomunikacyjne wodociągowe i kanalizacyjne oraz tor kolejowy czynnej nitki. Obiekty budowlane kubaturowe i inne na wskazanym odcinku robót znajdują się poza strefą oddziaływania czynników szkodliwych wybuchu. 2.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI W obecnej chwili fundamenty konstrukcji wsporczej słupów trakcyjnych przewidziane do wyburzenia nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Niemniej jednak ze względu na zamierzoną modernizację sieci trakcyjnej przez Inwestora fundamenty będą usunięte. Do elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania prac należą: Instalacja elektryczna zinwentaryzowana i o nieznanym przebiegu Instalacje gazowe,ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne Miejsca składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych Prowadzenie robót ziemnych Praca maszyn ziemnych oraz prowadzenie robót zmechanizowanych Prowadzenie robót w trakcie ruchu pociągów 2.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄC SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA Prace strzałowe Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkie osoby uczestniczące w ich organizacji i realizacji oraz pracowników innych firm wykonujących w pobliżu swoje zadania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp, sygnałami ostrzegania oraz zasadami, które wynikają m.in. z projektu i planu BIOZ. zwłaszcza z wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa pkt niniejszej Dokumentacji strzałowej Odpowiednie przygotowanie do wykonania prac powinny one potwierdzić na piśmie. Podczas prac rozbiórkowych z użyciem MW należy stosować się do poniższych wskazówek. Należy zapewnić: opuszczenie strefy zagrożenia przez przebywające tam osoby nie uczestniczące w wykonywaniu prac, usunięcie wszystkich urządzeń i instalacji (poza elementami konstrukcyjnymi) mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, stwarzające potencjalne zagrożenie obniżenia bezpieczeństwa robót strzałowych, odgrodzenie terenu placu budowy w sposób umożliwiający ścisłą kontrolę osób i pojazdów w jego obrębie, a na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze. 31

28 Do zadań kierownika robót strzałowych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie należy: wykonanie robót strzałowych zgodnie z dokumentacją strzałową lub metryką strzałową, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji, zgłaszanie do inwestora wniosku o wstrzymanie lub zmianę sposobu rozbiórki w sytuacji braku możliwości wykonania prac w sposób bezpieczny, współpraca z kierownikiem budowy (rozbiórki) i inwestorem w zakresie organizacji ochrony terenu rozbiórki przed zagrożeniami; wydawanie poleceń, w okresie od dostarczenia środków strzałowych na teren rozbiórki do chwili zakończenia robót strzałowych, wszystkim pracownikom znajdującym się na terenie rozbiórki; sprawdzenie odłączenia od obiektu budowlanego, w którym prowadzone są roboty strzałowe, wszelkich instalacji sieci uzbrojenia terenu, stwierdzenie przed rozpoczęciem strzelania opuszczenia strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie, bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi roboty strzałowe, wyznaczenie miejsca tymczasowego składowania i sposobu zabezpieczenia środków strzałowych, miejsce wokół składu o szerokości co najmniej 5 m powinno być oznakowane tablicami ostrzegawczymi, zakazującymi wstępu na teren osobom postronnym, skład powinien być wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy. Na terenie składu należy ściśle przestrzegać środków ostrożności i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia, zezwalanie na nadanie sygnałów ostrzegawczych i na dokonanie odpalania ładunków wybuchowych, kontrola miejsca robót strzałowych po ich wykonaniu oraz zapewnienie usunięcia niewypałów, nadzór nad używaniem środków strzałowych, kontrola poprawności wykonania technicznych środków zabezpieczających oraz sposobu zabezpieczenia dostępu do strefy zagrożenia dla ludzi, 32

29 Ponadto: w czasie strzelania strefa niebezpieczna powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych ( ł. przez patrole, blokady czy posterunki), miejsce tymczasowego składowania środków strzałowych powinno być zlokalizowane z dala od tras komunikacyjnych terenu rozbiórki, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i ochronę sąsiedniego terenu, zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, w czasie wykonywania robót strzałowych stosuje się sygnały ostrzegawcze, których znaczenie określają przepisy prawa geologicznego i górniczego, strzałowi przenoszący środki strzałowe noszą na prawym ramieniu opaskę ostrzegawczą koloru żółtego roboty strzałowe może wykonywać tylko jedna osoba, o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach, wyznaczona do tych czynności, w przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi, przed przeprowadzeniem wyburzenia zasadniczego, należy dokonać niszczeń klatek schodowych, szybów wind oraz innych elementów stanowiących usztywnienie przestrzenne konstrukcji. O zakresie niszczeń decyduje projektant prac wyburzeniowych, rozdrabnianie elementów żelbetowych sprężonych i betonowych, złomu żeliwnego i stalowego powinno odbywać się w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zaprojektowanych i wyposażonych dołach strzałowych, w celu ograniczenia masy jednocześnie upadających elementów konstrukcji, powodujących wstrząs, zaleca się stosowanie inicjowania zwłocznego, prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie spękań we fragmentach nie rozbieranej części konstrukcji, jej rozszczelnienie oraz uszkodzenie urządzeń hydrotechnicznych, przed przystąpieniem do prac strzałowych w konstrukcjach nadwodnych należy zdemontować wyposażenie nabrzeży i pomostów, w strefie wykonywania robót strzałowych palenie tytoniu oraz otwartego ognia jest zabronione. W tymczasowym składzie środków strzałowych zabrania się: 1) przecinania lontu detonującego; 2) uzbrajania ładunków; 3) wykonywania innych czynności niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa, ilość dostarczanych dziennie środków strzałowych do składu tymczasowego powinna być w miarę możliwości tak skalkulowana, aby została w tym dniu zużyta, zabrania się przenoszenia przez jedną osobę skrzynek z materiałem wybuchowym o masie powyżej 25 kg, przy jednoczesnym przenoszeniu większej ilości skrzynek ze środkami strzałowymi należy zachować odległość co najmniej 5 m między przenoszonymi opakowaniami, po każdej zmianie roboczej puste puszki strzałowe, ładownice, zapłonniki oraz nie zużyte środki strzałowe powinny być zwrócone do tymczasowego składu środków strzałowych. Niewykorzystane w danym dniu środki strzałowe należy przewieźć do 33

30 magazynu stałego. Dopuszcza się pozostawienie środków strzałowych w składzie tymczasowym pod warunkiem zapewnienia ich ochrony, odległość między miejscem składowania materiałów wybuchowych i miejscem składowania środków inicjujących powinna wynosić co najmniej 2 m, składowane środki strzałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz nieuszkodzone opakowania, zabronione jest składowanie i używanie MW po upływie terminu ważności wskazanym na etykiecie, podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować materiały wybuchowe w postaci standardowych ładunków dostarczonych przez producenta, pakietowanych lub porcjowanych przez wykonawcę, według zasad określonych w metryce strzałowej, do przenoszenia materiałów wybuchowych i środków inicjujących do miejsc załadowania należy stosować puszki strzałowe, ładownice i zapłonniki, w czasie realizacji prac strzałowych dopuszcza się przenoszenie materiałów wybuchowych i środków inicjujących jedynie w opakowaniach fabrycznych bądź w drewnianych skrzyniach posiadających trwałe zamknięcie, w przypadku stosowania ładunków w otworach strzałowych uzbrajanie ładunków powinno odbywać się bezpośrednio przed ich załadowaniem w miejscu prowadzenia prac strzałowych, do wykonywania otworów strzałowych należy stosować sprzęt wiertniczy o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym, do przygotowania sieci ogniowych należy stosować specjalistyczne noże minerskie, zapłonniki spłonek, taśmę izolacyjną, bębny na lont detonacyjny, w przypadku niezadziałania sieci strzałowej należy ją sprawdzić, usunąć usterki i powtórnie zainicjować. Do czasu usunięcia usterek sieci strzałowej podawanie sygnału odwoławczego jest zabronione, przy likwidacji niewybuchów należy wykonać osłony bezpośrednie i pośrednie, zapewniające pełne bezpieczeństwo, przenoszenie niewybuchu poza rejon prowadzenia prac strzałowych jest zabronione, w trakcie prowadzenia prac strzałowych należy zapewnić łączność między członkami ekipy strzałowej, w trakcie prowadzenia prac strzałowych ekipa strzałowa powinna być ubrana w jednolitą odzież spełniającą wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną. przy wykorzystywaniu MW do prac w tunelach, chodnikach, wykopach itp. Można do nich wchodzić dopiero po dokładnym ich przewietrzeniu. Przy wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględniać szkodliwe skutki detonacji ładunków wybuchowych, spowodowane w szczególności: falą nadciśnienia, drganiami par asejsmicznymi, rozrzutem odłamków, bezpośrednim upadkiem rozbieranego obiektu budowlanego, zapyleniem, oddziaływaniem toksycznym i termicznym. 34

31 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa powyżej, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót, o których mowa, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). Etapy realizacji prac Przewidywane zagrożenia Zagospodarowa nie terenu rozbiórki Roboty ziemne Roboty wiertnicze Prace strzałowe Prace spawalnicze Roboty transportowe gruzu Roboty ziemne i zagęszczenie Skala zagrożenia Porażenie prądem małe małe małe małe małe małe małe Upadek na tym samym poziomie małe małe małe małe małe średnie małe Hałas małe małe duże małe małe małe małe Zapylenie małe małe średnie średnie małe małe małe Skaleczenie małe małe małe średnie małe średnie małe Poparzenie termiczne małe małe małe małe duże małe małe Wybuch butli z gazem małe małe - - Przeciążenie układu ruchu małe średnie duże małe średnie średnie średnie Upadek do zagłębień małe małe małe małe małe małe małe Uderzenie, przygniecenie przez małe poruszające się maszyny małe małe małe małe małe małe Uderzenie, przygniecenie przez małe spadające przedmioty małe małe małe małe małe małe Zaprószenie oczu małe małe średnie małe małe małe małe Mikroklimat (zmienne warunki małe atmosferyczne małe małe małe małe małe małe Gazy trujące małe - - małe małe - - Miejsce powstania zagrożenia Teren bud. Teren bud. Teren bud. Teren bud. Teren bud. Teren bud. I trasa Teren bud. Przed przewidywanymi zagrożeniami podczas realizacji robót wyburzeniowych, przy obiekcie należy wykonać następujące czynności: 35

32 - pracownicy powinni znać ogólnie całość zadania a szkolenie bhp odbywa się na stanowisku pracy w grupach roboczych, - pracownicy są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej jak: ubranie robocze, rękawice (w tym rękawice antywibracyjne), okulary, ochrona słuchu, kaski, szelki bezpieczeństwa wraz z linką i amortyzatorem upadku, maski p. pyłowe.(w zależności od wykonywanej pracy), - przy każdym zestawie spawalniczym - przepalacza zaleca się wyposażyć stanowisko w gaśnicę proszkową piasek,łopatę, koc gaśniczy oraz wiadro z wodą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia Dziennik Ustaw nr 92 / poz.460, - teren na którym odbywają się roboty wyburzeniowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi o treści: UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ROBOTY Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, - podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. Oraz gdy temperatura powietrza przekracza -10 stopni Celsjusza roboty należy wstrzymać. 2.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 1. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 2. Bezpośredni nadzór nad procesem rozbiórki sprawuje kierownik budowy rozbiórki oraz kierownik robót stosownie do zakresu obowiązków. 3. Instruktaż dla pracowników dotyczący przepisów bhp przeprowadza kierownik budowy-rozbiórki, codziennie przed przystąpieniem do pracy. Instruktaż powinien obejmować: - imienny podział pracy - kolejność wykonywanych zadań - przydział sprzętu i narzędzi - wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poszczególnych czynnościach - podanie, przypomnienie sygnałów ostrzegania - przypomnienie podstawowych numerów telefonów alarmowych tj : kierownik strzelania, pogotowie ratunkowe straż pożarna itp - sprawdzenie posiadania przez pracowników indywidualnych środków ochrony osobistej takich jak :kaski,rękawice, okulary, maski p.pyłowe itp. - wysłuchanie uwag i wniosków pracowników dotyczących usprawnienia lub poprawy warunków bhp i organizacji pracy. - sprawdzenie zrozumienia postawionych zadań - podpisanie listy szkolenia przez pracowników w nim uczestniczących 36

33 2.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ Wykonanie rozbiórki metodą strzałową jest możliwe i bezpieczne, pod warunkiem przestrzegania wymogów i procesów technologicznych opisanych w niniejszej dokumentacji. Ewentualne zmiany sposobu wykonania robót, uzasadnione okolicznościami zaistniałymi w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, należy konsultować z autorem niniejszego opracowania. Oddziaływanie fali para sejsmicznej przy wyburzaniu większości fundamentów nie będzie miało wpływu na sąsiednie obiekty. W przypadkach budzących wątpliwości zostaną wykonane przekopy kontrolne, które jednoznacznie wskażą nam odległości do zagrożonych obiektów, głównie kabli. W tych sytuacjach zostaną zastosowane: - rowy przeciw sejsmiczne - strzelanie ze zwłoką tak aby sumaryczna ilość ładunków MW detonowanych w jednym czasie nie przekroczyła ilości 0,200kG, a w skrajnych przypadkach zostanie wykonane rozkruszenie mechaniczne. Oddziaływanie powietrznej fali nadciśnienia na sąsiednie obiekty będzie bardzo niewielkie gdyż wydostające się gazy wybuchowe po wykonaniu pracy rozkruszania zostaną w 5/6 wytłumione przez grunt. Pozostała część 1/6 także zostanie stłumiona przez ekran przeciwodłamkowy. Oddziaływanie rozrzutu odłamków zostanie zmniejszone poprzez: - umiejscowienie ładunków w otworach strzałowych - nie odkopywanie fundamentów poniżej górnej powierzchni - zastosowanie ekranów przeciwodłamkowych - zastosowanie zapalników zwłocznych Zagrożenie powaleniem obiektu (słupa) nie występuje gdy jest podtrzymywany linami odciągowymi lub na dźwigu aby nie dopuścić do przewrócenia w kierunku zagrożonym. 37

34 LOKATY WYBURZANYCH FUNDAMENTÓW Załącznik nr 5.2 WYBURZENIE METODĄ STRZAŁOWĄ FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SIECI TRAKCYJNEJ Dla zadania: Przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie i Stronie - Stryszów linii kolejowej nr 97 szlak Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie tor nr 1od km 22,550 do km LP LOKATY SŁUP KOTWA AWAR UWAGI A A

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ TEMAT: RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY W KAZIMIERZU BISKUPIM NA CELE KULTURALNE PRZEBUDOWA KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt/Zadanie: REMONT ELEWACJI BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W KAMIENNEJ GORZE ul. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 36 Adres: 58-400 Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO. Alicja Gorbat

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO. Alicja Gorbat TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO Alicja Gorbat Zagrożenia w budownictwie Charakterystyczne cechy budownictwa: 1. Zmienność stanowisk pracy w czasie 2. Prowadzenie robót budowlano-montażowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYTYCZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BIOZ) MURY MIASTA CHEŁMNA 86-200

PLAN I WYTYCZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BIOZ) MURY MIASTA CHEŁMNA 86-200 PLAN I WYTYCZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BIOZ) MURY MIASTA CHEŁMNA 86-200 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. DZ. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 Opracował: Październik 2006

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00

0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 dla PONIEC - ul. Kościelna - ZADANIE II Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja Inwestor: Gmina Poniec, Urząd

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Os. St. Batorego 39/43 60-687 Poznań tel/fax 061 642-59-06/07 Poznań, 10-11-2007 Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Budynek mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej Poznań, czerwiec 2009 roku ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 biuro@termoprojekt.com.pl Lokalizacja: Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH Lokalizacja: Obiekt: Temat: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 257 dz. nr ewid. 2138/4 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Termorenowacja budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Obiekt: Budynek przychodni Adres: 21-560

Bardziej szczegółowo

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. + 48 61 864 93 00, fax + 48 61 864 93 01 e-mail: biuro@grontmij.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SEGMENTU STABILIZACJI/ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego; Adaptacja budynku administracyjno-socjalnego na siedzibę Obwodu Drogowego na działce nr 975 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo