REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Komputronik S.A. z siedzibą przy ul. Wołczyńskiej 37, Poznań (zwany dalej Organizatorem ). 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą daj hasłooooo! i jest zwany dalej: "Konkursem". 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 maja 2015 r. o godzinie 06:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 28 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie 5. Listy salonów firmy Komputronik S.A., w których - by wziąć udział w Konkursie - można zakupić laptopy marki DELL oraz tablety lub smartfony marki SAMSUNG stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej Uczestnicy ). 9. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie. 10. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu ( Uczestnik ) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) nie jest pracownikiem Organizatora ani żadnego z jego franczyzobiorców i innych podległych Organizatorowi podmiotów; c) nie jest członkiem rodziny i powinowatym pracownika Organizatora ani pracownika żadnego z jego franczyzobiorców i innych podległych Organizatorowi podmiotów; d) zakupiła w salonach firmy Komputronik S.A. lub za pośrednictwem sklepu internetowego tejże spółki dowolny laptop marki DELL (dalej: Produkt Promocyjny ), zgłosiła swój udział w konkursie za pośrednictwem strony internetowej www. wypełniając na Stronie odpowiednie pola (w tym również pole wyboru miejsca zakupu sprzętu) oraz poprzez wpisanie wymaganych przez Organizatora danych, numeru paragonu będącego dowodem zakupu od Organizatora laptopa marki DELL oraz wymyślonego przez Uczestnika hasła reklamowego promującego markę Komputronik. e) zakupiła w salonach firmy Komputronik S.A. lub za pośrednictwem sklepu internetowego tejże spółki dowolny tablet lub smartfon marki SAMSUNG (dalej: Produkt Promocyjny ), zgłosiła swój udział w konkursie za pośrednictwem strony internetowej www. wypełniając na Stronie odpowiednie pola (w tym również pole wyboru miejsca zakupu sprzętu) oraz poprzez wpisanie wymaganych przez Organizatora danych, numeru paragonu będącego dowodem zakupu od Organizatora tableta lub smartfonu marki SAMSUNG oraz wymyślonego przez Uczestnika hasła reklamowego promującego markę Komputronik. 2. Każdy Uczestnik może podać jedno hasło reklamowe za każdy zakupiony Produkt Promocyjny.

2 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz podać w Aplikacji swoje dane tj. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Praw uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa pięcioosobowa Komisja konkursowa. Czterej członkowie Komisji powołani zostaną przez Organizatora, piąta osoba wyznaczona zostanie przez agencję reklamową Propaganda Creative z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 8. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników skarg dotyczących przebiegu Konkursu. 3 NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są: - Samochód osobowy marki Skoda Rapid (dalej: Nagroda Główna ), - 3 sztuki laptopów DELL Inspiron [226] - Tablet Samsung Galaxy Tab S GB LTE brązowy (T805) - Tablet Samsung Galaxy Note Pro GB LTE czarny (P905) - Smartfon Samsung Galaxy S6 32GB czarny (G920) - Smartfon Samsung Galaxy Note Edge biały (N915F) - Smartfon Samsung Galaxy Alpha czarny (G850F) 2. Wskazane w punkcie 1 nagrody są nagrodami rzeczowymi. Wraz z nagrodą rzeczową Zwycięzcy przyznana zostanie dodatkowo również nagroda pieniężna odpowiadającą wartości podatku należnego od nagrody zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Nagroda pieniężna pobrana zostanie przez Organizatora na poczet pokrycia podatku. 3. Zwycięzcami nagród w postaci laptopów marki DELL... oraz tabletów i smartfonów marki SAMSUNG (dalej: Nagrody Tygodnia ) mogą zostać osoby, które od dnia 4 maja 2015 r. od godz. 06:00:00 czasu polskiego do dnia 28 czerwca 2015 r. do godz. 23:59:59 czasu polskiego: a) dokonają zakupu w salonach firmowych Komputronik S.A., lub za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, dowolny laptop marki DELL, dowolny tablet lub smartfon marki SAMSUNG ; b) zaakceptowały regulamin Konkursu; c) zgłosiły swój udział w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej wypełniły na Stronie odpowiednie pola (w tym również pole wyboru miejsca zakupu sprzętu), podały wymagane przez Organizatora dane oraz numer paragonu będącego dowodem zakupu od Organizatora: laptopa marki DELL, tableta marki SAMSUNG lub smartfona marki SAMSUNG ; d) podały hasło reklamowe promujące markę Komputronik. 4. Komisja Konkursowa, do końca następnego tygodnia po upływie każdego tygodnia trwania Konkursu, spośród zgłoszonych przez Uczestników haseł reklamowych promujących markę

3 Komputronik wybierze Hasło Tygodnia. Uczestnik, którego hasło zostanie wybrane Hasłem Tygodnia wygrywa jedną z Nagród Tygodnia. Wyboru nagrody dokona Komisja Konkursowa. 5. W terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych w trakcie trwania Konkursu haseł Komisja Konkursowa wybierze jedno hasło, które zdaniem Komisji jest najlepsze i najciekawsze spośród zgłoszonych. Uczestnik, którego hasło zostanie wybrane zostaje zwycięzcą Nagrody Głównej w postaci samochodu osobowego marki Skoda Rapid. 6. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół. 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. 8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzców. 9. Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 10. Nagrody nieodebrane w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora pozostają własnością Organizatora. 11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. 12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Osobą zobowiązaną do pokrycia podatku jest Zwycięzca Konkursu. 13. W przypadku nie przyznania w Konkursie wszystkich nagród przewidzianych do wygrania, pozostałe nagrody pozostają własnością Organizatora. 14. Zwycięzca Nagrody Głównej przez sześć miesięcy od daty wydania mu wygranego pojazdu zobowiązany jest do nie usuwania reklam umieszczonych na pojeździe. W przypadku usunięcia reklam zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty będącej równowartością 10 % ceny pojazdu (brutto) w dacie jego zakupu. 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I WYKORZYSTANIE HASEŁ 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody i w materiałach pokonkursowych. 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość ( ) zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.

4 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz do ich poprawiania zgodnie z ww. ustawą o ochronie danych osobowych. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych Uczestników bądź też innych nieprawdziwych informacji o Uczestnikach opartych na informacjach podanych przez nich przy przystąpieniu i na dalszych etapach trwania Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za podanie danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika, a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem. 7. Organizator uzyskuje prawo do używania i posługiwania się w celach reklamowych i marketingowych nadesłanych na konkurs haseł reklamowych na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na czas nieoznaczony. 8. Organizator uzyskuje prawo do publikowania nadesłanych w trakcie trwania Konkursu haseł reklamowych w materiałach promujących markę Komputronik, na zasadach podanych w pkt Nadsyłając hasło konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Organizatora w celach związanych z promocją Konkursu i promocją marki Komputronik w tym w szczególności na publikację hasła we wszelkich materiałach reklamowych Organizatora. 10. Akceptując regulamin i nadsyłając hasło na Konkurs Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do hasła, a także że hasło nie narusza praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od Uczestnika okazania dowodu zakupu (paragonu) potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, pod rygorem odmowy wydania nagrody. 5 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Komputronik sp. z o.o. ul. Wołczyńskiej 37, Poznań. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, wskazanie powodu reklamacji oraz podpis Uczestnika. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

5 Załącznik nr 1 - Salony własne: MPK SALON MIEJSCE ADRES C.H.$PLAZA$Lublin Lublin ul.$lipowa$13,$207024$lublin C.H.$WISŁA$Płock Płock ul.$wyszogrodzka$144,$097410$płock C.H.$ARKADIA$Warszawa Warszawa al.$jana$pawła$ii$82,$007175$warszawa C.H.$ZŁOTE$TARASY$Warszawa Warszawa ul.$złota$59,$007819$warszawa C.H.$MOKOTÓW$Warszawa Warszawa ul.$wołoska$12,$027675$warszawa C.H.$WILEŃSKA Warszawa ul.$targowej$72,$037734$warszawa C.H.$REDUTA$Warszawa Warszawa al.$jerozolimskie$148,$027326$warszawa C.H.$MALTA$Poznań Poznań ul.$maltańska$1,$617131$poznań C.H.$STARY$BROWAR$Poznań Poznań ul.$półwiejska$42,$617888$poznań C.H.$ASKANA$Gorzów$Wlkp. Gorzów$Wlkp. al.$konstytucji$3$maja$102,$667400$gorzów$wlkp C.H.$GALAXY$Szczecin Szczecin al.$wyzwolenia$18720,$707554$szczecin C.H.$KASKADA$7$$otwarcie$ Szczecin al..$niepodległości$36,$707404$szczecin Kielce Kielce ul.$sienkiewicza$11,$257350$kielce FOCUS$MALL$Piotrków$Trybunalski Piotrków$Trybunalski ul.$j.$słowackiego$123,$977300$piotrków$trybunalski C.H.$MANUFAKTURA$Łódź Łódź ul.$jana$karskiego$5,$907071$łódź G.$JURAJSKA$Częstochowa Częstochowa ul.$wojska$polskiego$207,$427202$częstochowa Toruń Toruń ul.$kościuszki$12$a,$877100$toruń C.H.$MATARNIA$Gdańsk Gdańsk ul.$złota$karczma$26,$807286$gdańsk C.H.$KWIATKOWSKIEGO$Gdynia Gdynia ul.$10$lutego$16,$817364$gdynia G.$POMORSKA$Bydgoszcz Bydgoszcz ul.$fordońska$141$lok.$136,$857739$bydgoszcz BAŁTYCKA$Gdańsk Gdańsk al.$grunwaldzka$141,$807264$gdańsk C.H.$FORUM$Gliwice Gliwice ul.$lipowa$1,$447102$gliwice C.H.$GEMINI$PARK$Bielsko$Biała Bielsko7Biała ul.$leszczyńska$20,$437300$bielsko7biała C.H.$PLAZA$Rybnik Rybnik ul.$raciborska$16,$447200$rybnik C.H.$PLAZA$Sosnowiec Sosnowiec ul.$sienkiewicza$2,$417200$sosnowiec C.H.$BONARKA$Kraków Kraków ul.$kamieńskiego$11,$$307644$kraków C.H.$TARNOVIA$Tarnów Tarnów ul.$krakowska$149,$337100$tarnów G.$KRAKOWSKA$Kraków Kraków ul.$pawia$5,$317154$kraków C.H.$SILESIA$CITY$CENTER$Katowice Katowice ul.$chorzowska$107,$407101$katowice C.H.$PLAZA$Zgorzelec Zgorzelec ul.$armii$krajowej$52$a,$597900$zgorzelec C.H.$MAGNOLIA$Wrocław Wrocław ul.$legnicka$58,$$547204$wrocław Auchan$BIELANY$Wrocław$7$otwarcie$ Wrocław ul.$francuska$6;$557040$kobierzyce,$bielany$wrocławskie C.H.$PLAZA$Suwałki Suwałki ul.$gen.$józefa$dwernickiego$15,$167400$suwałki Rzeszów$otwarcie$ Rzeszów Galeria$Nowy$Świat$ul.$Krakowska$20,$357111$Rzeszów Outlet Poznań ul.$wołczyńska$37,$607003$poznań Warszawa$MEGASTORE Warszawa ul.$towarowa$22,$007839$warszawa C.H.$PLAZA$Poznań$MEGASTORE Poznań ul.$kaspra$drużbickiego$2,$617693$poznań JASTRZEBIE$ZDRÓJ$ Jastrzębie$Zdrój al.$piłsudskiego$26,$447335$jastrzębie$zdrój WRZEŚNIA$ Września ul.$staszica$1,$627300$września GNIEZNO$ Gniezno ul.$warszawska$7,$627200$gniezno JAROSłAW$ Jarosław Osiedle$Kalinki$4,$377500$Jarosław ul.$spółdzielców$33/4,$627510$konin$od$ $zmiana$adresu$na$ul.$ KONIN Konin Chopina$23d$lokal$3,627510$Konin$ BIELSK$PODLASKI Bielsk$Podlaski ul.$mickiewicza$58/11,$177100$bielsk$podlaski SZCZECINEK Szczecinek ul.$szkolna$2/1u,$787400$szczecinek RAWICZ Rawicz ul.$armii$krajowej$4,$637900$rawicz ŚWIECIE Świecie ul.$cukrowników$3,$867100$świecie LWÓWEK Lwówek ul.$rynek$31,$647310$lwówek CHOJNICE Chojnice ul.$angowicka,$paw.$nr1,$897600$chojnice KOŚCIAN Kościan ul.$szczepanowskiego$23,$647000$kościan IŁAWA Iława ul.$kopernika$5b,$147200$iława$ GRUDZIADZ Grudziądz ul.$włodka$11,$867300$grudziądz$c.h.$unia$park C.H.$LECLERK$OSTROŁĘKA$ Ostrołęka Al..$Jana$Pawła$II$lok$4$,$077410$Ostrołęka ELBLĄG Elblag ul.$rybacka$32a,$827300$elbląg OLSZTYN Olsztyn al.$wojska$polskiego$70$a,$107291$olsztyn OŚWIĘCIM Oświęcim Galeria$Niwa,$ul.$Powstańców$Śląskich$1,$327600$Oświęcim MIĘDZYCHÓD Międzychód 17$Stycznia$84790,$647400$Międzychód SIEDLCE Siedlce ul.$floriańska$21a,$087110$siedlce BIAŁYSTOK Białystok Galeria$Antoniuk,$Antoniukowska$56$lok.26A/8,$157845$Białystok CHEŁM Chełm ul.$popiełuszki$11,$227100$chełm TUREK Turek pl.$wojska$polskiego$8,$627700$turek TCZEW Tczew Al.$Zwycięstwa$12/6,$837110$Tczew Galeria$EP$ul.$Kościuszki$42$M$387300$Gorlice$zmiana$adresu$od$ $r.$ GORLICE Gorlice na$galeria$rondo$center$ul.$biecka$1,$387300$gorlice JĘDRZEJÓW$7$$otwarcie$ Jędrzejów ul.$daszyńskiego$4,$287300$jędrzejów TOMASZÓW$MAZOWIECKI$$7$otwarcie$ Tomaszów$Mazowiecki ul.$mościckiego$12,$977200$tomaszów$mazowiecki RADOM$7$otwarcie$w$nowej$lokalizacji$ Radom ul.$bolesława$chrobrego$2,$267600$radom CZARNKÓW$7$otwarcie$ Czarnków ul.$kościuszki$53,$647700$czarnków SIERADZ$7$otwarcie$ Sieradz C.H.$"Galeria$Sieradzka"$Aleja$Grunwaldzka$1,$987200$Sieradz SIEMIATYCZE$7$otwarcie$ Siemiatycze ul.$kościuszki$2,$177300$siemiatycze MIELEC$7$otwarcie$ Mielec ul.$obrońcow$pokoju$3,$397300$mielec OPOLE$7$otwarcie$ Opole PL.$Kopernika$5$lok$171a,$457040$Opole$ PIŁA$7$otwarcie$ Piła ul.$buczka$2,$647920$piła$ ZAMOŚĆ$7$otwarcie$ Zamość ul.$lwowska$62a,$227400$zamość CHRZANÓW$7$otwarcie$ Chrzanów CH$MAX,$ul.$Trzebińska$40,$327500$Chrzanów KALISZ$7$otwarcie$ Kalisz ul.$podmiejska$54,$627800$kalisz SŁUPSK7$otwarcie$ Słupsk ul.$stefana$starzyńskiego$677,$767200$słupsk NOWY$TARG$7$otwarcie$ $ Nowy$Targ ul.$mickiewicza$2b,$347400$nowy$targ JELENIA$GÓRA$7$otwarcie$ Jelenia$Góra ul.$1$maja$70,$587500$jelenia$góra TARNOBRZEG$7$otwarcie$ Tarnobrzeg ul.$sikorskiego$2,$397400$tarnobrzeg OSTRÓW$7$otwarcie$ Ostrów ul.$dalbora$28/5,$pasaż$v2$647300$ostrów$wlkp LUBLIN$otwarcie$ Lublin ul.$orkana$4$$207504$lublin Grójec$otwarcie$ Grójec ul.$bankowa$8a$$$057600$grójec PUŁAWY$7$$otwarcie$ Puławy Ul.$Lubelska$2,$247100$Puławy INOWROCŁAW$7$otwarcie$ Inowrocław Ul.$Solankowa$7,$887100$Inowrocław$7$otwarcie$ WAŁBRZYCH$7$otwarcie$ Wałbrzych Ul.$Lewartowskiego$3,$587300$Wałbrzych PRZEMYŚL$7$otwarcie$ $od; ;w; nowym;adresie Przemyśl Ul.Rynek$12,$377700$Przemyśl KROSNO$7$otwarcie$ Krosno ul.$czajkowskiego$94,$387400$krosno STARGARD$SZCZECIŃSKI7$otwarcie$ Stargar$Szczeciński Ul.$Wojska$Polskiego$16A,$737110$Starghard$Szczeciński SZCZECIN$ZDROJE7$$otwarcie$ Szczecin Ul.$Leszczynowa$23,$707766$Szczecin SZCZECIN$PIASTÓW7$otwarcie$ Szczecin Al..$Piastów$65,$707332$Szczecin PŁOŃSK$7$$otwarcie$ Płońsk ul.$warszawska$59$lok.7,$097100$plońsk BIAŁA$PODLASKA$7$$otwarcie$ Biała$Podlaska ul.$moniuszki$12,$217500$biała$podlska

6 Załącznik nr 2 Salony franczyzowe: Firma Kod)pocztowy Miasto Ulica Numer)domu)i)ulicy "COMKAS"(S.C.,(ARKADIUSZ(PIOTROWSKI,(MARIUSZ(RETKIEWICZ BEŁCHATÓW PIŁSUDSKIEGO 15 "CDLANDER"(BARBARA(GODLEWSKA BIAŁYSTOK WYSZYŃSKIEGO( 2/1(LOK.(121 P.H.U.("FLESZ6MEDIA"(Renata(Lisowska BIŁGORAJ SIKORSKIEGO 7a "INFOTECH"(MARCIN(OTREMBA BRODNICA PODGÓRNA 14 FIRMA(KOMPUTEROWA("SIGMA"(ARKADIUSZ(PARMA BRZEG RYNEK( 2 "TMP"(S.C.(M.IDASZAK(T.STOCHNIAŁEK BYDGOSZCZ DWORCOWA 28 "PC(HELL"(SERWIS(INFORMATYCZNY(MATEUSZ(ROSZKIEWICZ CHODZIEŻ PIEKARY( 1 JOANNA(SAWKO("LUKART" CIECHANÓW UL.(ZIELONA(ŚCIEŻKA 1 BARTŁOMIEJ(GŁOGOWIEC("Duobit" DREZDENKO SIENKIEWICZA 3C/30 T6MATIC(EŁK(SP.ZO.O EŁK WAWELSKA 22H "PROJEKT(X"(TOMASZ(SZUCHNIK GARWOLIN DŁUGA 1 "STARCOM"(DAWID(JUREK(JANUSZ(KORCZAK(SPÓŁKA(JAWNA GŁOGÓW SŁODOWA( 14 "NEOLAND"(KŁAK(TOMASZ GRODZISK SZEROKA 7 "OMEGA(COMPUTER"(GABRIEL(JASZCZOR JASŁO KOŚCIUSZKI 6 JAW6COMP(JACEK(DOROSZ JAWORZNO GRUNWALDZKA 119 "GRUPA(DESIGN"(DARIUSZ(REZULAK KOŁOBRZEG WOLNOŚCI 7/1 "KOMPUTRONIX"(ARTUR(CIUPA KOSCIERZYNA MIODOWA 15 "ZYFIR"(S.C.(MARIUSZ(HADRYSIAK,(BARTŁOMIEJ(DADOK KOSTRZYN WODNA 7D "KASKADA"(PRZEMYSŁAW(PROCH KOSZALIN ZWYCIĘSTWA 40/38 HARDBIT(K.(Białek,(P.(Poprawa(Spółka(Jawna KROTOSZYN BENICKA 2A "GRACOMM"((PRZEDSIĘBIORSTWO(HANDLOWE(KRĘŹLEWICZ6BABIECZKO(MAŁGORZATA KWIDZYN BATALIONÓW(CHŁOPSKICH 24 "ELDOM"(P.P.H.U.(DOROTA(PAŁUBICKA LĘBORK BATALIONÓW(CHŁOPSKICH 1A/2 "MULTIMEDIA(CENTRUM"(MAREK(KUPKA LESZNO KOŚCIELNA 19 "PROCOP"(6(SERWIS(S.C.(ROMAN(GŁĘBOCKI,(JAROSŁAW(PIĄTEK ŁOMŻA AL.(LEGIONÓW( 141(C "E6MIX"(BARTOSZ(STEFANIUK LUBIN RYNEK( 28 "DEXON"(GRZEGORZ(DYLA LUBLINIEC MAŃKI 8 Azmus(Iwona(Kaźmierczak ŁĘCZYCA Marii(Konopnickiej( 11a "COMEL"(TOMASZ(HINZ MIASTKO KOSZALIŃSKA 22 DARKIL(DARIA(SZYPURA6RATAJCZAK MOSINA PL.(20(PAŹDZIERNIKA 5 "MEDIA6SOFT"(ANDRZEJ(ZIELIŃSKI NOWE(MIASTO(LUBAWSKIE GRUNWALDZKA 5 F.H.U("MARBIT"(MARIUSZ(GRUCA ( NOWY(SĄCZ DŁUGOSZA 21 "EMCOM"(S.C.(MICHAŁ(MENTLEWICZ,(MICHAŁ(KANDULSKI,(ZBIGNIEW(PRZYBYŁA NOWY(TOMYŚL WIATRAKOWA 24 "X6BLUE"(SP.ZO.O NYSA ZJEDNOCZENIA 9/1 "SEECOM"(JACEK(PIETRZYK OBORNIK(WLKP. CZARNKOWSKA( 16 ZAKŁAD(INFORMATYCZNY("PASCOM"(KRZYSZTOF(PEREK OLKUSZ KRAKOWSKA 18 "BIURO(RACHUNKOWE(&(KOMPUTER(SERVICE"(PAWEŁ(WŁODARCZAK PNIEWY RYNEK( 15 "PRO6NET"(JOANNA(BAJOREK PRZEMYŚL ASNYKA 2 "MS(KOM"(SŁAWOMIR(MAĆKOWIAK PUSZCZYKOWO POZNAŃSKA 75D OSTROG.NET(J.WAŁEGA(&(M.MUSIOŁ(SPÓŁKA(JAWNA RACIBÓRZ BANKOWA 2 FIRMA(HANDLOWA("MERLIN"(EWA(GRANATOWSKA SANOK MICKIEWICZA 26 "KOMPIT"(PIOTR(JANUSZ SOCHACZEW STASZICA 42 F.(H.(U.("BITCOM"(PAWEŁ(JANKOWSKI ŚRODA(WIELKOPOLSKA PADEREWSKIEGO 2D Centrum(Multimedialne(ORION(Paweł(Sibiga STALOWA(WOLA K.E.N. 12/6 ZIP(COMPUTER(PIOTR(GADOMSKI STAROGARD(GDAŃSKI KOŚCIUSZKI( 55 "CLS"(GRZEGORZ(SZUBERT SWARZEDZ ŻYTNIA 25 "FN6SERWIS"(SPÓŁKA(JAWNA ŚWINOUJŚCIE MATEJKI( 13 "PC"(S.C SZAMOTUŁY BRACI(CZESKICH 5 "PC(NET(COMPUTER (S.C.(IRENEUSZ(BRODA,(JAROSŁAW(WIECZOREK( TRZCIANKA PL.POCZTOWY 8 "MARKOMP"(MARCIN(ŚWIĘCIOCHOWSKI WĄGROWIEC KOLEJOWA 18 "PRO(FUTURO(KALISKA"(JACEK(BENETURSKI,(WOJCIECH(TEPER WŁOCŁAWEK CHOPINA( 55/57 Jarosław(Różycki(Przedsiębiorstwo(Handlowo(Usługowe(ARTKOM ( WŁOSZCZOWA Plac(Wolności( 9 "EMCOM"(S.C.(M.(MENTLEWICZ,(M.(KANDULSKI,(Z.(PRZYBYŁA WOLSZTYN 5(STYCZNIA 6 "TECHPOL"(ARTUR(MAGDZIARZ WRONKI POZNAŃSKA 36 "IMPULS"(S.C.(KAZIMIERZ(TYLKA6SULEJA,(MAREK(JAPOŁ ZAKOPANE KS.(STOLARCZYKA( 12 "SNT(GROUP"(EWA(UCHMAN ŻARY PODWALE( 12 PRZEDSIĘBIORSTWO(HANDLOWO(6(USŁUGOWE("TWÓJ(DOM"(MAREK(PLUCIŃSKI ZELÓW ŚW.ANNY 12C "ATROM"(ZAKŁAD(USŁUGOWO(6(HANDLOWY(S.C.(ROBERT(BAJUS,(SŁAWOMIR(BAJUS ZIELONA(GÓRA PODGÓRNA 45 "KOMPUTER(SYSTEM"(ROBERT(CZARNECKI ŻNIN KOŚCIUSZKI 26 "K&S"(SUCHONEK(HONORATA ŻYWIEC KOMOROWSKICH 2

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ"

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ" Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA WYPRZEDAŻ", zwana dalej akcją. 2 Organizator Akcji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Cena z Orange 10_2014 2 Organizator promocji 1. Organizatorami promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs pt. Wakacje z MAAG iem, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez MAAG Polska z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Wymyśl hasło wygraj Junaka (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA. Postanowienia ogólne

Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA. Postanowienia ogólne Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Losowania jest Krzysztof Zawartka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ABCAD Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji Regulamin Promocji Usługi za 20 zł I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONCERT W TWOIM DOMU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU KONCERT W TWOIM DOMU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU KONCERT W TWOIM DOMU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KONCERT W TWOIM DOMU i zwany jest dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie jest Agito S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI Postanowienia ogólne 1 1. Celem Konkursu TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie do rozliczenia się z podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest: Oberösterreich

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KGHM to MY. Film z Barbórki

REGULAMIN KONKURSU KGHM to MY. Film z Barbórki REGULAMIN KONKURSU KGHM to MY. Film z Barbórki 1. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu KGHM to MY. Film z Barbórki, zwanego dalej Konkursem, jest Particules PR, ul. Mickiewicza 25 lok.185, 01-551 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj rowery, skutery, samochód

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj rowery, skutery, samochód REGULAMIN KONKURSU Wygraj rowery, skutery, samochód POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu promocyjnego pod hasłem Wygraj rowery, skutery, samochód, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj (zwany dalej Konkursem ) organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich będzie prowadzony konkurs w sieci sklepów Intermarche pod nazwą Magnesię piję codziennie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU. na Projekt Firmowej Maskotki MZK Piła Sp. z o. o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU. na Projekt Firmowej Maskotki MZK Piła Sp. z o. o. Postanowienia ogólne REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU na Projekt Firmowej Maskotki MZK Piła Sp. z o. o. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015

Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015 Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015 I. Postanowienia ogólne 1.Sztuka kompozycji ogrodu/balkonu - Najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji konkursu

Regulamin III edycji konkursu Regulamin III edycji konkursu realizowanego w ramach Akcji Młody Nobel przez Fundację Rozwoju Wolontariatu i Fundację PGNiG. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PRO-SPRZEDAŻOWEGO Książeczka z przepisami Magdy Gessler. 1. Organizator, miejsce i czas trwania programu

REGULAMIN PROGRAMU PRO-SPRZEDAŻOWEGO Książeczka z przepisami Magdy Gessler. 1. Organizator, miejsce i czas trwania programu REGULAMIN PROGRAMU PRO-SPRZEDAŻOWEGO Książeczka z przepisami Magdy Gessler 1. Organizator, miejsce i czas trwania programu 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu pro-sprzedażowego pn Książeczka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Motor Show 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Babcia gotuje, wnuczek

Bardziej szczegółowo

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy

działania interaktywne KOMUNIKACJA WIZUALNA marketing alternatywny feb Branding REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Branding KOMUNIKACJA WIZUALNA działania interaktywne marketing alternatywny REGULAMIN KONKURSU Budujemy trendy Rzeszów 2013 I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Opowieści z wiejskiego podwórka i zwany jest dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz

Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Regulamin Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji Karty używasz - nagrody wygrywasz ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Organizator Konkursu Grupa Mooffka Sp. z o.o. S.K.A., ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice. 2. Fundator Nagród Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej.

Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej. Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej. Legionowo, 5.04.2012 r. Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej 1. Postanowienia ogólne 1. Wskazanym poniżej, a wykorzystywanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu. Regulamin zabawy: Dbam o siebie zimą I. Organizacja Zabawy Zabawa Dbam o siebie zimą organizowana jest przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo