REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Komputronik S.A. z siedzibą przy ul. Wołczyńskiej 37, Poznań (zwany dalej Organizatorem ). 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą daj hasłooooo! i jest zwany dalej: "Konkursem". 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 maja 2015 r. o godzinie 06:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 28 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 czasu polskiego. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie 5. Listy salonów firmy Komputronik S.A., w których - by wziąć udział w Konkursie - można zakupić laptopy marki DELL oraz tablety lub smartfony marki SAMSUNG stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej Uczestnicy ). 9. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie. 10. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu ( Uczestnik ) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) nie jest pracownikiem Organizatora ani żadnego z jego franczyzobiorców i innych podległych Organizatorowi podmiotów; c) nie jest członkiem rodziny i powinowatym pracownika Organizatora ani pracownika żadnego z jego franczyzobiorców i innych podległych Organizatorowi podmiotów; d) zakupiła w salonach firmy Komputronik S.A. lub za pośrednictwem sklepu internetowego tejże spółki dowolny laptop marki DELL (dalej: Produkt Promocyjny ), zgłosiła swój udział w konkursie za pośrednictwem strony internetowej www. wypełniając na Stronie odpowiednie pola (w tym również pole wyboru miejsca zakupu sprzętu) oraz poprzez wpisanie wymaganych przez Organizatora danych, numeru paragonu będącego dowodem zakupu od Organizatora laptopa marki DELL oraz wymyślonego przez Uczestnika hasła reklamowego promującego markę Komputronik. e) zakupiła w salonach firmy Komputronik S.A. lub za pośrednictwem sklepu internetowego tejże spółki dowolny tablet lub smartfon marki SAMSUNG (dalej: Produkt Promocyjny ), zgłosiła swój udział w konkursie za pośrednictwem strony internetowej www. wypełniając na Stronie odpowiednie pola (w tym również pole wyboru miejsca zakupu sprzętu) oraz poprzez wpisanie wymaganych przez Organizatora danych, numeru paragonu będącego dowodem zakupu od Organizatora tableta lub smartfonu marki SAMSUNG oraz wymyślonego przez Uczestnika hasła reklamowego promującego markę Komputronik. 2. Każdy Uczestnik może podać jedno hasło reklamowe za każdy zakupiony Produkt Promocyjny.

2 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz podać w Aplikacji swoje dane tj. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Praw uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa pięcioosobowa Komisja konkursowa. Czterej członkowie Komisji powołani zostaną przez Organizatora, piąta osoba wyznaczona zostanie przez agencję reklamową Propaganda Creative z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 8. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników skarg dotyczących przebiegu Konkursu. 3 NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są: - Samochód osobowy marki Skoda Rapid (dalej: Nagroda Główna ), - 3 sztuki laptopów DELL Inspiron [226] - Tablet Samsung Galaxy Tab S GB LTE brązowy (T805) - Tablet Samsung Galaxy Note Pro GB LTE czarny (P905) - Smartfon Samsung Galaxy S6 32GB czarny (G920) - Smartfon Samsung Galaxy Note Edge biały (N915F) - Smartfon Samsung Galaxy Alpha czarny (G850F) 2. Wskazane w punkcie 1 nagrody są nagrodami rzeczowymi. Wraz z nagrodą rzeczową Zwycięzcy przyznana zostanie dodatkowo również nagroda pieniężna odpowiadającą wartości podatku należnego od nagrody zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Nagroda pieniężna pobrana zostanie przez Organizatora na poczet pokrycia podatku. 3. Zwycięzcami nagród w postaci laptopów marki DELL... oraz tabletów i smartfonów marki SAMSUNG (dalej: Nagrody Tygodnia ) mogą zostać osoby, które od dnia 4 maja 2015 r. od godz. 06:00:00 czasu polskiego do dnia 28 czerwca 2015 r. do godz. 23:59:59 czasu polskiego: a) dokonają zakupu w salonach firmowych Komputronik S.A., lub za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, dowolny laptop marki DELL, dowolny tablet lub smartfon marki SAMSUNG ; b) zaakceptowały regulamin Konkursu; c) zgłosiły swój udział w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej wypełniły na Stronie odpowiednie pola (w tym również pole wyboru miejsca zakupu sprzętu), podały wymagane przez Organizatora dane oraz numer paragonu będącego dowodem zakupu od Organizatora: laptopa marki DELL, tableta marki SAMSUNG lub smartfona marki SAMSUNG ; d) podały hasło reklamowe promujące markę Komputronik. 4. Komisja Konkursowa, do końca następnego tygodnia po upływie każdego tygodnia trwania Konkursu, spośród zgłoszonych przez Uczestników haseł reklamowych promujących markę

3 Komputronik wybierze Hasło Tygodnia. Uczestnik, którego hasło zostanie wybrane Hasłem Tygodnia wygrywa jedną z Nagród Tygodnia. Wyboru nagrody dokona Komisja Konkursowa. 5. W terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych w trakcie trwania Konkursu haseł Komisja Konkursowa wybierze jedno hasło, które zdaniem Komisji jest najlepsze i najciekawsze spośród zgłoszonych. Uczestnik, którego hasło zostanie wybrane zostaje zwycięzcą Nagrody Głównej w postaci samochodu osobowego marki Skoda Rapid. 6. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół. 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. 8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzców. 9. Nagrody należy odbierać osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 10. Nagrody nieodebrane w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora pozostają własnością Organizatora. 11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. 12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Osobą zobowiązaną do pokrycia podatku jest Zwycięzca Konkursu. 13. W przypadku nie przyznania w Konkursie wszystkich nagród przewidzianych do wygrania, pozostałe nagrody pozostają własnością Organizatora. 14. Zwycięzca Nagrody Głównej przez sześć miesięcy od daty wydania mu wygranego pojazdu zobowiązany jest do nie usuwania reklam umieszczonych na pojeździe. W przypadku usunięcia reklam zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty będącej równowartością 10 % ceny pojazdu (brutto) w dacie jego zakupu. 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I WYKORZYSTANIE HASEŁ 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody i w materiałach pokonkursowych. 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość ( ) zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.

4 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz do ich poprawiania zgodnie z ww. ustawą o ochronie danych osobowych. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych Uczestników bądź też innych nieprawdziwych informacji o Uczestnikach opartych na informacjach podanych przez nich przy przystąpieniu i na dalszych etapach trwania Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za podanie danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika, a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem. 7. Organizator uzyskuje prawo do używania i posługiwania się w celach reklamowych i marketingowych nadesłanych na konkurs haseł reklamowych na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na czas nieoznaczony. 8. Organizator uzyskuje prawo do publikowania nadesłanych w trakcie trwania Konkursu haseł reklamowych w materiałach promujących markę Komputronik, na zasadach podanych w pkt Nadsyłając hasło konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Organizatora w celach związanych z promocją Konkursu i promocją marki Komputronik w tym w szczególności na publikację hasła we wszelkich materiałach reklamowych Organizatora. 10. Akceptując regulamin i nadsyłając hasło na Konkurs Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do hasła, a także że hasło nie narusza praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od Uczestnika okazania dowodu zakupu (paragonu) potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, pod rygorem odmowy wydania nagrody. 5 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Komputronik sp. z o.o. ul. Wołczyńskiej 37, Poznań. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, wskazanie powodu reklamacji oraz podpis Uczestnika. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

5 Załącznik nr 1 - Salony własne: MPK SALON MIEJSCE ADRES C.H.$PLAZA$Lublin Lublin ul.$lipowa$13,$207024$lublin C.H.$WISŁA$Płock Płock ul.$wyszogrodzka$144,$097410$płock C.H.$ARKADIA$Warszawa Warszawa al.$jana$pawła$ii$82,$007175$warszawa C.H.$ZŁOTE$TARASY$Warszawa Warszawa ul.$złota$59,$007819$warszawa C.H.$MOKOTÓW$Warszawa Warszawa ul.$wołoska$12,$027675$warszawa C.H.$WILEŃSKA Warszawa ul.$targowej$72,$037734$warszawa C.H.$REDUTA$Warszawa Warszawa al.$jerozolimskie$148,$027326$warszawa C.H.$MALTA$Poznań Poznań ul.$maltańska$1,$617131$poznań C.H.$STARY$BROWAR$Poznań Poznań ul.$półwiejska$42,$617888$poznań C.H.$ASKANA$Gorzów$Wlkp. Gorzów$Wlkp. al.$konstytucji$3$maja$102,$667400$gorzów$wlkp C.H.$GALAXY$Szczecin Szczecin al.$wyzwolenia$18720,$707554$szczecin C.H.$KASKADA$7$$otwarcie$ Szczecin al..$niepodległości$36,$707404$szczecin Kielce Kielce ul.$sienkiewicza$11,$257350$kielce FOCUS$MALL$Piotrków$Trybunalski Piotrków$Trybunalski ul.$j.$słowackiego$123,$977300$piotrków$trybunalski C.H.$MANUFAKTURA$Łódź Łódź ul.$jana$karskiego$5,$907071$łódź G.$JURAJSKA$Częstochowa Częstochowa ul.$wojska$polskiego$207,$427202$częstochowa Toruń Toruń ul.$kościuszki$12$a,$877100$toruń C.H.$MATARNIA$Gdańsk Gdańsk ul.$złota$karczma$26,$807286$gdańsk C.H.$KWIATKOWSKIEGO$Gdynia Gdynia ul.$10$lutego$16,$817364$gdynia G.$POMORSKA$Bydgoszcz Bydgoszcz ul.$fordońska$141$lok.$136,$857739$bydgoszcz BAŁTYCKA$Gdańsk Gdańsk al.$grunwaldzka$141,$807264$gdańsk C.H.$FORUM$Gliwice Gliwice ul.$lipowa$1,$447102$gliwice C.H.$GEMINI$PARK$Bielsko$Biała Bielsko7Biała ul.$leszczyńska$20,$437300$bielsko7biała C.H.$PLAZA$Rybnik Rybnik ul.$raciborska$16,$447200$rybnik C.H.$PLAZA$Sosnowiec Sosnowiec ul.$sienkiewicza$2,$417200$sosnowiec C.H.$BONARKA$Kraków Kraków ul.$kamieńskiego$11,$$307644$kraków C.H.$TARNOVIA$Tarnów Tarnów ul.$krakowska$149,$337100$tarnów G.$KRAKOWSKA$Kraków Kraków ul.$pawia$5,$317154$kraków C.H.$SILESIA$CITY$CENTER$Katowice Katowice ul.$chorzowska$107,$407101$katowice C.H.$PLAZA$Zgorzelec Zgorzelec ul.$armii$krajowej$52$a,$597900$zgorzelec C.H.$MAGNOLIA$Wrocław Wrocław ul.$legnicka$58,$$547204$wrocław Auchan$BIELANY$Wrocław$7$otwarcie$ Wrocław ul.$francuska$6;$557040$kobierzyce,$bielany$wrocławskie C.H.$PLAZA$Suwałki Suwałki ul.$gen.$józefa$dwernickiego$15,$167400$suwałki Rzeszów$otwarcie$ Rzeszów Galeria$Nowy$Świat$ul.$Krakowska$20,$357111$Rzeszów Outlet Poznań ul.$wołczyńska$37,$607003$poznań Warszawa$MEGASTORE Warszawa ul.$towarowa$22,$007839$warszawa C.H.$PLAZA$Poznań$MEGASTORE Poznań ul.$kaspra$drużbickiego$2,$617693$poznań JASTRZEBIE$ZDRÓJ$ Jastrzębie$Zdrój al.$piłsudskiego$26,$447335$jastrzębie$zdrój WRZEŚNIA$ Września ul.$staszica$1,$627300$września GNIEZNO$ Gniezno ul.$warszawska$7,$627200$gniezno JAROSłAW$ Jarosław Osiedle$Kalinki$4,$377500$Jarosław ul.$spółdzielców$33/4,$627510$konin$od$ $zmiana$adresu$na$ul.$ KONIN Konin Chopina$23d$lokal$3,627510$Konin$ BIELSK$PODLASKI Bielsk$Podlaski ul.$mickiewicza$58/11,$177100$bielsk$podlaski SZCZECINEK Szczecinek ul.$szkolna$2/1u,$787400$szczecinek RAWICZ Rawicz ul.$armii$krajowej$4,$637900$rawicz ŚWIECIE Świecie ul.$cukrowników$3,$867100$świecie LWÓWEK Lwówek ul.$rynek$31,$647310$lwówek CHOJNICE Chojnice ul.$angowicka,$paw.$nr1,$897600$chojnice KOŚCIAN Kościan ul.$szczepanowskiego$23,$647000$kościan IŁAWA Iława ul.$kopernika$5b,$147200$iława$ GRUDZIADZ Grudziądz ul.$włodka$11,$867300$grudziądz$c.h.$unia$park C.H.$LECLERK$OSTROŁĘKA$ Ostrołęka Al..$Jana$Pawła$II$lok$4$,$077410$Ostrołęka ELBLĄG Elblag ul.$rybacka$32a,$827300$elbląg OLSZTYN Olsztyn al.$wojska$polskiego$70$a,$107291$olsztyn OŚWIĘCIM Oświęcim Galeria$Niwa,$ul.$Powstańców$Śląskich$1,$327600$Oświęcim MIĘDZYCHÓD Międzychód 17$Stycznia$84790,$647400$Międzychód SIEDLCE Siedlce ul.$floriańska$21a,$087110$siedlce BIAŁYSTOK Białystok Galeria$Antoniuk,$Antoniukowska$56$lok.26A/8,$157845$Białystok CHEŁM Chełm ul.$popiełuszki$11,$227100$chełm TUREK Turek pl.$wojska$polskiego$8,$627700$turek TCZEW Tczew Al.$Zwycięstwa$12/6,$837110$Tczew Galeria$EP$ul.$Kościuszki$42$M$387300$Gorlice$zmiana$adresu$od$ $r.$ GORLICE Gorlice na$galeria$rondo$center$ul.$biecka$1,$387300$gorlice JĘDRZEJÓW$7$$otwarcie$ Jędrzejów ul.$daszyńskiego$4,$287300$jędrzejów TOMASZÓW$MAZOWIECKI$$7$otwarcie$ Tomaszów$Mazowiecki ul.$mościckiego$12,$977200$tomaszów$mazowiecki RADOM$7$otwarcie$w$nowej$lokalizacji$ Radom ul.$bolesława$chrobrego$2,$267600$radom CZARNKÓW$7$otwarcie$ Czarnków ul.$kościuszki$53,$647700$czarnków SIERADZ$7$otwarcie$ Sieradz C.H.$"Galeria$Sieradzka"$Aleja$Grunwaldzka$1,$987200$Sieradz SIEMIATYCZE$7$otwarcie$ Siemiatycze ul.$kościuszki$2,$177300$siemiatycze MIELEC$7$otwarcie$ Mielec ul.$obrońcow$pokoju$3,$397300$mielec OPOLE$7$otwarcie$ Opole PL.$Kopernika$5$lok$171a,$457040$Opole$ PIŁA$7$otwarcie$ Piła ul.$buczka$2,$647920$piła$ ZAMOŚĆ$7$otwarcie$ Zamość ul.$lwowska$62a,$227400$zamość CHRZANÓW$7$otwarcie$ Chrzanów CH$MAX,$ul.$Trzebińska$40,$327500$Chrzanów KALISZ$7$otwarcie$ Kalisz ul.$podmiejska$54,$627800$kalisz SŁUPSK7$otwarcie$ Słupsk ul.$stefana$starzyńskiego$677,$767200$słupsk NOWY$TARG$7$otwarcie$ $ Nowy$Targ ul.$mickiewicza$2b,$347400$nowy$targ JELENIA$GÓRA$7$otwarcie$ Jelenia$Góra ul.$1$maja$70,$587500$jelenia$góra TARNOBRZEG$7$otwarcie$ Tarnobrzeg ul.$sikorskiego$2,$397400$tarnobrzeg OSTRÓW$7$otwarcie$ Ostrów ul.$dalbora$28/5,$pasaż$v2$647300$ostrów$wlkp LUBLIN$otwarcie$ Lublin ul.$orkana$4$$207504$lublin Grójec$otwarcie$ Grójec ul.$bankowa$8a$$$057600$grójec PUŁAWY$7$$otwarcie$ Puławy Ul.$Lubelska$2,$247100$Puławy INOWROCŁAW$7$otwarcie$ Inowrocław Ul.$Solankowa$7,$887100$Inowrocław$7$otwarcie$ WAŁBRZYCH$7$otwarcie$ Wałbrzych Ul.$Lewartowskiego$3,$587300$Wałbrzych PRZEMYŚL$7$otwarcie$ $od; ;w; nowym;adresie Przemyśl Ul.Rynek$12,$377700$Przemyśl KROSNO$7$otwarcie$ Krosno ul.$czajkowskiego$94,$387400$krosno STARGARD$SZCZECIŃSKI7$otwarcie$ Stargar$Szczeciński Ul.$Wojska$Polskiego$16A,$737110$Starghard$Szczeciński SZCZECIN$ZDROJE7$$otwarcie$ Szczecin Ul.$Leszczynowa$23,$707766$Szczecin SZCZECIN$PIASTÓW7$otwarcie$ Szczecin Al..$Piastów$65,$707332$Szczecin PŁOŃSK$7$$otwarcie$ Płońsk ul.$warszawska$59$lok.7,$097100$plońsk BIAŁA$PODLASKA$7$$otwarcie$ Biała$Podlaska ul.$moniuszki$12,$217500$biała$podlska

6 Załącznik nr 2 Salony franczyzowe: Firma Kod)pocztowy Miasto Ulica Numer)domu)i)ulicy "COMKAS"(S.C.,(ARKADIUSZ(PIOTROWSKI,(MARIUSZ(RETKIEWICZ BEŁCHATÓW PIŁSUDSKIEGO 15 "CDLANDER"(BARBARA(GODLEWSKA BIAŁYSTOK WYSZYŃSKIEGO( 2/1(LOK.(121 P.H.U.("FLESZ6MEDIA"(Renata(Lisowska BIŁGORAJ SIKORSKIEGO 7a "INFOTECH"(MARCIN(OTREMBA BRODNICA PODGÓRNA 14 FIRMA(KOMPUTEROWA("SIGMA"(ARKADIUSZ(PARMA BRZEG RYNEK( 2 "TMP"(S.C.(M.IDASZAK(T.STOCHNIAŁEK BYDGOSZCZ DWORCOWA 28 "PC(HELL"(SERWIS(INFORMATYCZNY(MATEUSZ(ROSZKIEWICZ CHODZIEŻ PIEKARY( 1 JOANNA(SAWKO("LUKART" CIECHANÓW UL.(ZIELONA(ŚCIEŻKA 1 BARTŁOMIEJ(GŁOGOWIEC("Duobit" DREZDENKO SIENKIEWICZA 3C/30 T6MATIC(EŁK(SP.ZO.O EŁK WAWELSKA 22H "PROJEKT(X"(TOMASZ(SZUCHNIK GARWOLIN DŁUGA 1 "STARCOM"(DAWID(JUREK(JANUSZ(KORCZAK(SPÓŁKA(JAWNA GŁOGÓW SŁODOWA( 14 "NEOLAND"(KŁAK(TOMASZ GRODZISK SZEROKA 7 "OMEGA(COMPUTER"(GABRIEL(JASZCZOR JASŁO KOŚCIUSZKI 6 JAW6COMP(JACEK(DOROSZ JAWORZNO GRUNWALDZKA 119 "GRUPA(DESIGN"(DARIUSZ(REZULAK KOŁOBRZEG WOLNOŚCI 7/1 "KOMPUTRONIX"(ARTUR(CIUPA KOSCIERZYNA MIODOWA 15 "ZYFIR"(S.C.(MARIUSZ(HADRYSIAK,(BARTŁOMIEJ(DADOK KOSTRZYN WODNA 7D "KASKADA"(PRZEMYSŁAW(PROCH KOSZALIN ZWYCIĘSTWA 40/38 HARDBIT(K.(Białek,(P.(Poprawa(Spółka(Jawna KROTOSZYN BENICKA 2A "GRACOMM"((PRZEDSIĘBIORSTWO(HANDLOWE(KRĘŹLEWICZ6BABIECZKO(MAŁGORZATA KWIDZYN BATALIONÓW(CHŁOPSKICH 24 "ELDOM"(P.P.H.U.(DOROTA(PAŁUBICKA LĘBORK BATALIONÓW(CHŁOPSKICH 1A/2 "MULTIMEDIA(CENTRUM"(MAREK(KUPKA LESZNO KOŚCIELNA 19 "PROCOP"(6(SERWIS(S.C.(ROMAN(GŁĘBOCKI,(JAROSŁAW(PIĄTEK ŁOMŻA AL.(LEGIONÓW( 141(C "E6MIX"(BARTOSZ(STEFANIUK LUBIN RYNEK( 28 "DEXON"(GRZEGORZ(DYLA LUBLINIEC MAŃKI 8 Azmus(Iwona(Kaźmierczak ŁĘCZYCA Marii(Konopnickiej( 11a "COMEL"(TOMASZ(HINZ MIASTKO KOSZALIŃSKA 22 DARKIL(DARIA(SZYPURA6RATAJCZAK MOSINA PL.(20(PAŹDZIERNIKA 5 "MEDIA6SOFT"(ANDRZEJ(ZIELIŃSKI NOWE(MIASTO(LUBAWSKIE GRUNWALDZKA 5 F.H.U("MARBIT"(MARIUSZ(GRUCA ( NOWY(SĄCZ DŁUGOSZA 21 "EMCOM"(S.C.(MICHAŁ(MENTLEWICZ,(MICHAŁ(KANDULSKI,(ZBIGNIEW(PRZYBYŁA NOWY(TOMYŚL WIATRAKOWA 24 "X6BLUE"(SP.ZO.O NYSA ZJEDNOCZENIA 9/1 "SEECOM"(JACEK(PIETRZYK OBORNIK(WLKP. CZARNKOWSKA( 16 ZAKŁAD(INFORMATYCZNY("PASCOM"(KRZYSZTOF(PEREK OLKUSZ KRAKOWSKA 18 "BIURO(RACHUNKOWE(&(KOMPUTER(SERVICE"(PAWEŁ(WŁODARCZAK PNIEWY RYNEK( 15 "PRO6NET"(JOANNA(BAJOREK PRZEMYŚL ASNYKA 2 "MS(KOM"(SŁAWOMIR(MAĆKOWIAK PUSZCZYKOWO POZNAŃSKA 75D OSTROG.NET(J.WAŁEGA(&(M.MUSIOŁ(SPÓŁKA(JAWNA RACIBÓRZ BANKOWA 2 FIRMA(HANDLOWA("MERLIN"(EWA(GRANATOWSKA SANOK MICKIEWICZA 26 "KOMPIT"(PIOTR(JANUSZ SOCHACZEW STASZICA 42 F.(H.(U.("BITCOM"(PAWEŁ(JANKOWSKI ŚRODA(WIELKOPOLSKA PADEREWSKIEGO 2D Centrum(Multimedialne(ORION(Paweł(Sibiga STALOWA(WOLA K.E.N. 12/6 ZIP(COMPUTER(PIOTR(GADOMSKI STAROGARD(GDAŃSKI KOŚCIUSZKI( 55 "CLS"(GRZEGORZ(SZUBERT SWARZEDZ ŻYTNIA 25 "FN6SERWIS"(SPÓŁKA(JAWNA ŚWINOUJŚCIE MATEJKI( 13 "PC"(S.C SZAMOTUŁY BRACI(CZESKICH 5 "PC(NET(COMPUTER (S.C.(IRENEUSZ(BRODA,(JAROSŁAW(WIECZOREK( TRZCIANKA PL.POCZTOWY 8 "MARKOMP"(MARCIN(ŚWIĘCIOCHOWSKI WĄGROWIEC KOLEJOWA 18 "PRO(FUTURO(KALISKA"(JACEK(BENETURSKI,(WOJCIECH(TEPER WŁOCŁAWEK CHOPINA( 55/57 Jarosław(Różycki(Przedsiębiorstwo(Handlowo(Usługowe(ARTKOM ( WŁOSZCZOWA Plac(Wolności( 9 "EMCOM"(S.C.(M.(MENTLEWICZ,(M.(KANDULSKI,(Z.(PRZYBYŁA WOLSZTYN 5(STYCZNIA 6 "TECHPOL"(ARTUR(MAGDZIARZ WRONKI POZNAŃSKA 36 "IMPULS"(S.C.(KAZIMIERZ(TYLKA6SULEJA,(MAREK(JAPOŁ ZAKOPANE KS.(STOLARCZYKA( 12 "SNT(GROUP"(EWA(UCHMAN ŻARY PODWALE( 12 PRZEDSIĘBIORSTWO(HANDLOWO(6(USŁUGOWE("TWÓJ(DOM"(MAREK(PLUCIŃSKI ZELÓW ŚW.ANNY 12C "ATROM"(ZAKŁAD(USŁUGOWO(6(HANDLOWY(S.C.(ROBERT(BAJUS,(SŁAWOMIR(BAJUS ZIELONA(GÓRA PODGÓRNA 45 "KOMPUTER(SYSTEM"(ROBERT(CZARNECKI ŻNIN KOŚCIUSZKI 26 "K&S"(SUCHONEK(HONORATA ŻYWIEC KOMOROWSKICH 2

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Moc nagród od E. Wedel w Carrefour ( zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Regulamin konkursu pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo