30 milionów z³otych dla omianek!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 milionów z³otych dla omianek!"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezp³atny ISSN BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr r. 30 milionów z³otych dla omianek!! ] wiêcej na stronie 3 PAMIÊTAJ! 28 lutego 2013 mija termin z³o enia DEKLARACJI o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ] wiêcej na str. 5

2 AKTUALNOŒCI 150 lat minê³o! Od pocz¹tku 2013 roku obchodzimy w omiankach (ale i w ca³ym kraju) 150. rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Dzia³alnoœæ lokalnego Spo³ecznego Komitetu Obchodów rocznicowych wspiera Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Panie Burmistrzu, dlaczego w³aœciwie nale y pamiêci, nauczycielka ycia, zwiastunka pamiêtaæ o wydarzeniach sprzed 150 lat? przysz³oœci. Co dziœ powinniœmy wpoiæ Dlaczego Powstanie Styczniowe ma byæ dla nas naszym dzieciom? mieszkañców omianek tak istotne? Przede wszystkim powinniœmy bardziej poznaæ Najpierw trzeba przede wszystkim zapytaæ: historiê ziem I i II Rzeczypospolitej, na co dzieñ dlaczego nasz naród zrywa³ siê do powstañ? utrzymywaæ kontakt z rodakami, którzy tam Przecie gdyby nie utrata suwerennoœci mieszkaj¹ i codziennie têskni¹ za jêzykiem zapocz¹tkowana I rozbiorem Polski w 1772 r., nie polskim, polsk¹ mow¹, kultur¹ czy modlitw¹ w trzeba by³oby walczyæ o niepodleg³oœæ. Powstanie ojczystym jêzyku. Styczniowe by³o jednym z najwa niejszych Imponuje mi akcja, która prowadzi m³odzie narodowych wyst¹pieñ na rzecz niepodleg³oœci Dolnego Œl¹ska: mogi³ê pradziada ocal od Czego zatem mo emy siê spodziewaæ w ramach Polski. Naszym œwiêtym obowi¹zkiem jest czciæ zapomnienia. Myœlê, e tak e uczniowie naszych obchodów rocznicowych? pamiêæ o tamtych wydarzeniach, oddawaæ ho³d szkó³ mogliby w tê akcjê oraz w podobne siê ofiarom tamtych wydarzeñ. Musimy wyci¹gaæ w³¹czyæ. Trzeba doprowadziæ do znacznie To pytanie bardziej nale a³oby mo e zadaæ wnioski dla dzisiejszego pokolenia. czêstszych kontaktów z Polakami z Kresów. Mo na cz³onkom Spo³ecznego Komitetu Obchodów 150. by³oby zorganizowaæ na przyk³ad akcjê rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Powstanie styczniowe mia³o charakter narodowy systematycznego wysy³ania im polskiej prasy w omiankach. Mam szczer¹ nadziejê, e planowane nie tylko dlatego, e celem by³a niepodleg³a ramach kampanii Rodzina Rodzinie. wystawy, pokazy multimedialne i prelekcje, które Polska, ale równie dlatego, e objê³o inteligencjê, bêd¹ siê odbywa³y przez ca³y rok w naszej gminie, œrodowiska drobnomieszczañskie, patriotyczn¹ Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania bêd¹ godn¹ form¹ uczczenia pamiêci powstañców. czêœæ szlachty i zauwa alny udzia³ ch³opów. Styczniowego w naszej gminie winny zaowocowaæ W roku 1863 odwo³ywanie siê do tradycji s³u y³o wieloma inicjatywami, dziêki którym pe³niej umacnianiu to samoœci ideowej, zw³aszcza W pierwszym wieku p.n.e. Cyceron g³osi³, e zrozumiemy nasze dzieje, nasz¹ godnoœæ, ale i stronnictw ch³opskich i robotniczych, kszta³towa³o Historia - œwiadek czasu, œwiat³o prawdy, ycie nasze nadzieje. patriotyczn¹ symbolikê i budowa³o wiêzi emocjonalne. Tak e póÿniej pamiêæ o powstaniu owstanie styczniowe (styczeñ paÿdziernik 1864) by³o najwiêkszym odegra³a rolê w kszta³towaniu œwiadomoœci zrywem niepodleg³oœciowym w XIX wieku. Walki powstañców z Rosjanami narodowej. Niech ta pamiêæ dalej bêdzie obecna w trwa³y ponad rok, zginê³o w nich oko³o 30 tysiêcy Polaków. Po ka dym polskim domu. Pzakoñczeniu walk na zes³anie skazano oko³o 40 tysiêcy osób. Dziêkujê za rozmowê, jz W dniach od 9 do 16 lutego 2013 roku Wydzia³ Studiów nad Rodzin¹ UKSW w omiankach sta³ siê miejscem œwiatowego spotkania specjalistów z zakresu NaProTECHNOLOGY Technologii Naturalnej Prokreacji. 2 Szkolenie z zakresu NaProTECHNOLOGY w omiankach od kierunkiem twórcy naprotechnologii prof. Thomasa Hilgersa i w konkretnych problemach, takich jak niep³odnoœæ, nawykowe poronienia, jego najbli szych wspó³pracowników z Instytutu Papie a Paw³a VI w zespó³ napiêcia przedmiesi¹czkowego, depresje poporodowe, nawracaj¹ce Omaha w stanie Nebraska (USA) odby³o siê szkolenie torbiele jajnikowe i wielu innych. Pprzeznaczone dla lekarzy i instruktorów Modelu Creightona. By³ to To wielka radoœæ, e z omianek na Polskê i w œwiat rozes³ane zosta³o ju drugi jego etap. Pierwsza ods³ona szkolenia mia³ miejsce tak e w liczne grono tych, którzy wyposa eni w rzeteln¹ wiedzê, z zapa³em s³u yæ omiankach we wrzeœniu ub.r. Warto dodaæ, e tego typu szkolenie po raz bêd¹ ma³ onkom kompetentn¹ pomoc¹ w realizacji powo³ania pierwszy w historii odby³o siê poza Instytutem w Omaha. rodzicielskiego. W szkoleniu wziê³o udzia³ 98 uczestników z 12 krajów, m. in. z Francji, Anglii, Bo ena Bassa Irlandii, Niemiec, Chorwacji, Ukrainy, Nigerii. Najliczniejsz¹ grupê stanowili Polacy. Wyk³ady i konsultacje by³y prowadzone w jêzyku angielskim. By³ to czas intensywnego przygotowania wykwalifikowanej kadry lekarskiej oraz instruktorskiej. W szkoleniu bra³o udzia³ czterech pierwszych polskich edukatorów, którzy w przysz³oœci bêd¹ mogli organizowaæ tego typu kursy dla instruktorów Modelu Creightona. Naprotechnologia jako metoda diagnostyki i leczenia zaburzeñ zdrowia prokreacyjnego, skutkuj¹cych m. in. obni on¹ p³odnoœci¹, ³¹czy zdrow¹, poddan¹ jednolitym standardom i obiektywn¹ edukacjê w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa z najnowoczeœniejsz¹ technologi¹ medyczn¹. Jej podstawê stanowi Model Creightona - metoda monitorowania przebiegu cyklu miesi¹czkowego kobiety. Przy zaburzeniach zdrowia prokreacyjnego naprotechnologia rozpoznaje problem i przez wspó³pracê z naturalnym cyklem kobiety prowadzi do przywrócenia zdrowia. Bardzo dok³adna diagnostyka umo liwia odnalezienie przyczyny i skuteczne w 80% leczenie. Nie niszczy naturalnych mechanizmów prokreacji chroni¹c osobowy kontekst mi³oœci kobiety i mê czyzny. Efektem naprotechnologii jest nie tylko poczêcie i urodzenie dziecka, ale równie w³aœciwe wyleczenie schorzeñ, które powoduj¹ niep³odnoœæ. Jest skuteczna

3 AKTUALNOŒCI 30 milionów z³otych dla omianek! Dofinansowanie przedsiêwziêcia pn.: "Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy omianki" sta³o siê faktem! 19 lutego 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego kanalizacyjnej i wodoci¹gowej pomimo i budowa Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki sieci wodoci¹gowej nie zosta³a objêta Wodnej w Warszawie dosz³o do podpisania umowy dofinansowaniem. Prace budowlane powinny pomiêdzy wspomnianym wy ej podmiotem a odbywaæ siê zgodnie z poni szym Zak³adem Wodoci¹gów i Kanalizacji w omiankach harmonogramem. ZWiK zastrzega sobie Sp. z o.o. na udzielenie dofinansowania w kwocie mo liwoœæ dokonywania zmian w harmonogramie ,55 PLN na rozbudowê infrastruktury w zale noœci od postêpu w realizacji kanalizacyjnej wraz z oczyszczalni¹ œcieków w poszczególnych zadañ i pozyskiwaniu brakuj¹cych ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i pozwoleñ na budowê. Wiêcej informacji na temat Œrodowisko Oznacza to i ZWiK otrzyma projektu oraz relacja z przebiegu podpisywania potê ne wsparcie finansowe na zadania z zakresu umowy o dofinansowanie w nastêpnym numerze skanalizowania aglomeracji omianki. Ca³oœæ "Gazety omiankowskiej.pl". projektu opiewa na ponad 77 milionów z³otych. Tomasz Czajkowski Dziêki przyznanej dotacji do po³owy 2015 roku Kierownik Jednostki Realizuj¹cej Projekt wybudowanych zostanie ok. 50 km sieci ZWiK w omiankach Sp. z o.o. OMIANKI Sp. z o. o. poni ej na zdj. (od lewej): Tomasz Skrzyczyñski - Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Tomasz D¹browski - Burmistrz omianek ARiMR ostrzega przed oszustami! Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotar³y informacje, e rolnicy z ró nych regionów Polski otrzymuj¹ pisma, opatrzone logotypem ³udz¹co podobnym do logotypu ARiMR. nonimowy autor zachêca do wp³acania pieniêdzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dop³at bezpoœrednich. Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótsz¹ drog¹ Ado otrzymania dotacji bezpoœredniej". Dalej wskazuje, e korzystaj¹c z tej propozycji rolnik zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i do³¹cza blankiet przekazu pocztowego z sum¹ do wp³aty 246 z³, tytu³em przelewu: "op³ata za wniosek". Anonimowy autor nie precyzuje jednak, na czym ma polegaæ skorzystanie z jego propozycji. kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. W przypadku otrzymania tego typu zaproszeñ zachêcamy do kontaktowania siê z placówkami ARiMR w celu potwierdzenia ich prawdziwoœci, a w przypadku podejrzenia, e chodzi o oszustwo - przekazanie sprawy do organów œcigania. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oœwiadcza, e nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o niekorzystanie z takich ofert i niewp³acanie adnych pieniêdzy. ARiMR nie prowadzi bowiem odp³atnej dzia³alnoœci polegaj¹cej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dop³at bezpoœrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysy³anie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwê "ARMiR" ³udz¹co podobn¹ do skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo podobny do logo Agencji, wskazuje, e mo e to byæ oszustwo zaplanowane na szeroka skalê. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brakuje podpisu oraz jakichkolwiek danych reklama 22 luty

4 Z YCIA GMINY W obronie ³omiankowskich rodzin 13 lutego br. dziennik Rzeczpospolita poinformowa³: "Skarbówka ¹da podatku od rodzin wielodzietnych, które korzystaj¹ z gminnych kart uprawniaj¹cych do zni ek. Na szczêœcie jeszcze tego samego dnia g³os w sprawie zabra³ Minister Finansów. ielu wielodzietnym rodzinom z omianek w³aœnie Karty rodziny np. op³aty za ³obek. Je eli zatem 3+ oraz 4+ umo liwiaj¹ aktywne uczestnictwo m.in. w yciu urz¹d gminy podejmie uchwa³ê o kulturalnym i spo³ecznym przy ponoszeniu ulgowej odp³atnoœci. pomocy polegaj¹cej na przyznaniu W ca³ej Polsce ponad 50 samorz¹dów w ten sposób wspiera pomocy w postaci ulg i zni ek, Wrodziny wielodzietne, w naszej gminie z takiej pomocy korzysta 148 rodzin. kierowanej do grupy spo³eczeñstwa spe³niaj¹cej okreœlone O wyjaœnienie w¹tpliwoœci podatkowych wyst¹pi³ do Izby Skarbowej w kryteria, czyli np. rodzin Warszawie Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w omiankach. W interpretacji oraz wielodzietnych, to taka sytuacja nie artykule Rz pt. Podatkowy cios w rodziny napisano: Oœrodek Pomocy powoduje powstania przychodu po Spo³ecznej musi obliczyæ jego wartoœæ i wykazaæ w przesy³anej do urzêdu stronie osób z niej korzystaj¹cych informacji PIT-8C. czyli nie wystêpuje koniecznoœæ opodatkowania. Ze stanowiskiem sto³ecznej Izby Skarbowej od pocz¹tku nie zgadza³ siê Burmistrz omianek i natychmiast zapowiedzia³ odwo³anie siê od takiej A zatem fiskus nie bêdzie ¹daæ podatku od rodzin wielodzietnych, interpretacji. korzystaj¹cych z gminnych Kart Rodziny. Reakcja Ministerstwa Finansów - Jako burmistrz ponad 20 tysiêcznej gminy nie mogê zgodziæ siê na takie zgodna jest w pe³ni z za³o eniami programu, a mieszkañcy naszej gminy, traktowanie naszych mieszkañców. Ten system mia³ na celu niwelowanie posiadacze kart 3+ i 4+, mog¹ spaæ spokojnie. skutków ograniczeñ finansowych, jakie w tych rodzinach czêsto wystêpuj¹ - wyjaœni³ Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Opodatkowanie rodzin wielodzietnych to zamach na ich domowe bud ety. - Od interpretacji Izby Skarbowej dotycz¹cej naszych kart 3+ i 4+ odwo³ujemy siê natychmiast do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. Myœleliœmy o rozszerzeniu Karty Du ej Rodziny o kolejne ulgi, aby u³atwiæ Dlaczego OPS w omiankach wyst¹pi³ o interpretacjê do Izby Skabowej? W trosce o same rodziny - wyjaœnia Zastêpca Burmistrza omianek ds. spo³ecznych, Piotr Rusiecki. Co by by³o za 5 lat, gdyby okaza³o siê, e ka dy z posiadaczy karty ma odprowadziæ podatek za 5 lat wstecz. Wtedy by³aby to ycie rodzinom wielodzietnym w omiankach, ale w tej sytuacji bêdziemy pokaÿna kwota. Mamy poczucie odpowiedzialnoœci i w³aœnie w trosce o musieli dochodziæ swoich praw w s¹dach. Na pewno bêdê rozmawia³ z pos³ami w tej sprawie i apelowa³ o zmiany prawa, które zmieni¹ absurdalne przepisy. W obecnej sytuacji demograficznej nie ma innej alternatywy ni promowanie wielodzietnoœci, a Pañstwo powinno w tym pomagaæ tak, jak jest w Europie Zachodniej - doda³ Burmistrz D¹browski. finanse rodzin wielodzietnych zapytaliœmy. Chcieliœmy mieæ 100% pewnoœci, e w³aœciwie interpretujemy przepisy podatkowe. Teraz, w zwi¹zku z artyku³em w "Rzeczpospolitej" i stanowiskiem Ministra Finansów mamy pewnoœæ, e rodziny w omiankach, ale tak e w ca³ej w Polsce mog¹ bez obaw korzystaæ z Kart Rodziny. To nasz niewielki wk³ad w to wielkie dzie³o. Na szczêœcie jeszcze tego samego dnia Ministerstwo Finansów wyda³o komunikat, w którym napisano: (...) wszystkie osoby, które spe³niaj¹ okreœlone w uchwale warunki, mog¹ korzystaæ ze zwolnienia przy ustalaniu Zapisz dziecko do przedszkola! Rekrutacja dzieci urodzonych w latach do przedszkoli samorz¹dowych odbywaæ siê bêdzie w dniach: r. Wa ne dla rodziców! Edukacj¹ przedszkoln¹ objête s¹ dzieci w wieku 3-6 lat z tym, e: dzieci 6-letnie (urodzone w 2007), które nie rozpoczn¹ spe³niania obowi¹zku szkolnego, bêd¹ kontynuowa³y edukacjê przedszkoln¹ w szko³ach podstawowych, w których bêd¹ funkcjonowa³y oddzia³y przedszkolne tzw. zerówki, dzieci 5-letnie (urodzone w 2008) obowi¹zane s¹ odbyæ roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do przedszkoli bêdzie prowadzona w oparciu o zasady okreœlone w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkoli Samorz¹dowych Harmonogram rekrutacji: r. na terenie Gminy omianki wprowadzonym sk³adanie kart zg³oszeñ dzieci do przedszkola oraz zarz¹dzeniem Nr RAG Burmistrza oœwiadczeñ potwierdzaj¹cych wolê kontynuowania omianek z dnia 29 lutego 2012 roku. przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym Karty przyjêcia dzieci do poszczególnych roku szkolnym. przedszkoli samorz¹dowych s¹ do pobrania na r. prace Komisji Rekrutacyjnej w zak³adce Biuro Obs³ugi r. og³oszenie wyników rekrutacji Mieszkañca WNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, r. sk³adanie odwo³añ od decyzji ZG OSZENIA. Komisji Rekrutacyjnej do Burmistrza omianek. NOWE FORMATY, nowe ceny reklam. Wiêcej na str. 15 Nale y z³o yæ kartê tylko do jednego, wybranego przez siebie przedszkola. fot. reklama 4

5 Do 28 lutego 2013 MUSIMY z³o yæ DEKLARACJE! AKTUALNOŒCI Szanowni Mieszkañcy, pobraæ równie ze strony nastêpnie wype³niæ i z³o yæ w Pocz¹wszy od tego numeru dwutygodnika Gazeta omiankowska.pl bêdê urzêdzie lub np. oddaæ swoim so³tysom. siê stara³ wyjaœniæ Pañstwu ci¹ ¹ce na nas wszystkich nowe obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy œmieciowej. Bêd¹ mi w tym pomagali moi pracownicy z Pytania dot. zmian w ustawie o utrzymaniu Referatu Ochrony Œrodowiska. czystoœci i porz¹dku w gminach mo ecie Pañstwo Od 1 lipca br. to w³aœnie Gmina bêdzie zajmowa³a siê odbiorem naszych kierowaæ bezpoœrednio do mnie poprzez zak³adkê œmieci i bêdzie za to pobieraæ od mieszkañców op³atê za gospodarowanie ZADAJ PYTANIE BURMISTRZOWI na odpadami komunalnymi, tzw. op³atê œmieciow¹. Ta rewolucja dotyczy Rad¹ s³u yæ bêd¹ tak e wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy. pracownicy REFERATU OCHRONY ŒRODOWISKA 28 lutego br. up³ywa ostateczny termin z³o enia pierwszej DEKLARACJI o (tel ). wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniach lutego br. na parterze UM w omiankach przy ul. Termin ten wynika z Uchwa³y Nr XXXVIII/ 224/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 Warszawskiej 115 pracownik urzêdu bêdzie przyjmowa³, ale i wyjaœnia³ roku w sprawie okreœlenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³at za w¹tpliwoœci dot. wype³niania ww. DEKLARACJI. gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy omianki. DEKLARACJÊ, która by³a za³¹czona do poprzedniego numeru G.pl, mo na Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski Mieszkañcy pytaj¹ R.S. pyta: Nie rozumiem, w jaki sposób bêd¹ sk³adowane œmieci np. nieposegregowane na terenie mojej posesji: - czy w workach - jakich? kto je bêdzie nam dawa³? czy bêd¹ bezp³atne czy trzeba za nie bêdzie p³aciæ? - czy w pojemnikach - o jakiej pojemnoœci? kto je nam da? czy bêd¹ bezp³atne? Dlaczego œmieci maj¹ byæ odbierane co 2 tygodnie - teraz s¹ odbierane raz w tygodniu i latem ju czuæ smród ze œmietnika? Do tej pory Gmina odbiera³a odpady o du ych gabarytach wystawiaj¹c kontenery - czy teraz tego nie bêdzie? Jak mamy dostarczaæ du e gabaryty np. stare wersalki itp., je eli mamy to sami dostarczaæ do jakiegoœ punktu to na pewno lasy dalej bêd¹ pe³ne takich odpadów. Burmistrz odpowiada Na terenie zabudowy jednorodzinnej bêdzie obowi¹zywaæ system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym pozosta³oœci po segregacji odbierane bêd¹ od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy z pojemników o pojemnoœci 240 l. Selektywna zbiórka na terenie zabudowy jednorodzinnej bêdzie siê odbywaæ w systemie workowym. Wprowadza siê worek (120 l) oznaczony kolorem czerwonym na odpady surowcowe gromadzone ³¹cznie (papier, metal, szk³o, plastik, odpady opakowaniowe, wielomateria³owe). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bêd¹ odbierane dwa razy w miesi¹cu. Odpady segregowane 1 raz w miesi¹cu. Pojemnik i worki dostarczy nam firma. Odpady surowcowe i odpady zielone (niezale nie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupe³nienie systemu odbioru odpadów z posesji) oraz odpady wielkogabarytowe, opony, zu yty sprzêt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, œwietlówki, przeterminowane leki, odpady remontowe oraz chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po tych produktach bêd¹ odbierane w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Jednoczeœnie maj¹c na uwadze, i nie ka dy mieszkaniec bêdzie mia³ mo liwoœæ dostarczenia odpadów do GPSZOK, Gmina planuje w ramach uzupe³nienia odbioru w GPSZOK zaproponowaæ mieszkañcom kontenerowy sposób zbiórki odpadów wielkogabarytowych mo e to jednak spowodowaæ wzrost kosztów, a co za tym idzie wzrost op³at pobieranych od mieszkañców. Komunikacja, Oœwiata, siedzibie, w Integracyjnym Centrum Mieszkañców i interesantów zapraszamy: Dydaktyczno Sportowym przy ulicy Staszica w poniedzia³ki w godzinach 8:00-17:00 oraz od Promocja i Referat 2 (wejœcie od parkingu, od boiska). wtorku do pi¹tku w godzinach 8:00-16:00. Gospodarki Przestrzennej w nowej siedzibie Z kolei Referat Gospodarki Przestrzennej Telefony pozosta³y bez zmian: przeniós³ siê do budynku Urzêdu Miejskiego ul. Wydzia³ Komunikacji Warszawska , Referat Oœwiaty , Od 2 stycznia 2013 r. filia Wydzia³u Komunikacji Referat Promocji , i Transportu w omiankach, Referaty: Oœwiaty oraz Promocji przyjmuj¹ interesantów w nowej Przetargi Otwarcie ofert r. otwarte zosta³y oferty na Wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: Budowa alejek wraz z oœwietleniem na cmentarzu komunalnym zad. 19/ r. otwarte zostan¹ oferty na Równanie dróg gruntowych i t³uczniowych na terenie Gminy omianki. W ostatnim czasie w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej zawarto umowê: Zakup paliwa do samochodów bêd¹cych na stanie Urzêdu Miejskiego w omiankach z Przedsiêbiorstwem Handlowo-Us³ugowym AR Arkadiusz Saczewski z Siedlec; 22 luty 2013 W postêpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wycinka, pielêgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wy³¹czeniem pomników przyrody; uprz¹tniêcie œciêtych ga³êzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy omianki najkorzystniejsz¹ ofertê z³o y³a Firma Transportowo Us³ugow¹ Robert M³ynarczyk êg Staroœciñski z miejscowoœci Lelis; Komisja przetargowa jest w trakcie prac nad wszczêciem postêpowania: Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego. Referat Zamówieñ Publicznych 5

6 KULTURA / HISTORIA 1 marca Narodowym Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych Nie jesteœmy adn¹ band¹, tak jak nas nazywaj¹ zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteœmy z miast i wiosek polskich [...] My chcemy, by Polska by³a rz¹dzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez ca³y Naród, a ludzi takich mamy, którzy i s³owa g³oœno nie mog¹ powiedzieæ, bo UB wraz z klik¹ oficerów sowieckich czuwa. Dlatego te wypowiedzieliœmy walkê na œmieræ lub ycie tym, którzy za pieni¹dze, ordery lub stanowiska z r¹k sowieckich, morduj¹ najlepszych Polaków domagaj¹cych siê wolnoœci i sprawiedliwoœci.''( III 1946, fragment ulotki mjr Zygmunta Szendzielarza ps. upaszka ) inicjatywy œp. Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Prezesa Instytutu bestialsko zamordowano siedmiu cz³onków ostatniego kierownictwa WiN. Pamiêci Narodowej, Janusza Kurtyki oraz wsparciu œrodowisk Uchwalenie Narodowego Dnia Pamiêci o³nierzy Wyklêtych jest form¹ kombatanckich, organizacji patriotycznych, stowarzyszeñ uczczenia ich walki i ofiary oraz bólu, cierpienia i znies³awienia, jakich Znaukowych, przyjació³ i rodzin tych, którzy polegli w boju o doznawali przez wszystkie lata komunizmu oraz w Polsce po 1989 roku. niepodleg³¹ Polskê, w lutym 2010 r. zg³oszony zosta³ projekt ustawy o ustanowieniu dnia 1 marca œwiêtem o³nierzy II Konspiracji - Narodowym W jednym z wywiadów œp. Janusz Kurtyka, prezes IPN powiedzia³:,,czyn Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych. zbrojny i antykomunistyczna dzia³alnoœæ w imiê niepodleg³oœci po drugiej wojnie œwiatowej funkcjonuj¹ w spo³ecznej œwiadomoœci w stopniu Dziêki ogromnemu zaanga owaniu licznych osób i œrodowisk cel zosta³ niedostatecznym i czêsto w sposób zafa³szowany, co jest osi¹gniêty. Ustaw¹ z 3 lutego 2011 r., podpisan¹ przez Prezydenta Bronis³awa skutkiem konsekwentnej polityki w³adz PRL. Komuniœci robili wszystko, by Komorowskiego, Sejm RP ustanowi³ dzieñ 1 marca œwiêtem pañstwowym zohydziæ o³nierzy niepodleg³ej Polski oraz ich walkê. Tymczasem powinniœmy Narodowym Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych. W preambule czytamy: W pamiêtaæ, ze antykomunistyczna konspiracja po drugiej wojnie œwiatowej by³a ho³dzie o³nierzom Wyklêtym bohaterom antykomunistycznego dalszym ci¹giem konspiracji Akowskiej. podziemia, którzy w obronie niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego, walcz¹c Wiêkszoœæ o³nierzy i wszyscy dowódcy niepodleg³oœciowego o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie d¹ eñ demokratycznego antykomunistycznego podziemia zaczynali s³u bê w latach Dla spo³eczeñstwa polskiego, z broni¹ w rêku, jak i w inny sposób, przeciwstawili nich wojna trwa³a czêsto ok. dziesiêciu lat i nie skoñczy³a siê w maju 1945 r. Ci siê sowieckiej agresji i narzuconemu si³¹ re imowi komunistycznemu. ludzie walczyli do prze³omu lat 40. i 50. Wielu z nich zginê³o lub zosta³o zamordowanych, praktycznie zaœ wszyscy ocaleli przeszli przez tortury i Nie jest to data przypadkowa. 1 marca 1951 r. w wiêzieniu na warszawskim wiêzienia komunistyczne. To oczywiste, e tak jak kultywujemy pamiêæ o Mokotowie - po d³ugoletnim i wyj¹tkowo brutalnym œledztwie - zamordowano Polskim Pañstwie Podziemnym, tak powinniœmy równie pamiêtaæ o czynie przywódców IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia,,Wolnoœæ i Niezawis³oœæ'' o³nierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to by³a walka o niepodleg³oœæ''. (WiN), ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuuj¹cej tradycje Armii Krajowej, zbrojnie walcz¹cej z sowieckim okupantem. W kilkuminutowych CZEŒÆ I CHWA A BOHATEROM! odstêpach - od godz metod¹,,katyñsk¹'', strza³em w ty³ g³owy, ubiegùym roku Stowarzyszenie Dobro Wspólne wystàpiùo z inicjatywà nazwania ronda na ciàgu ulicy WBrukowej imieniem Ýoùnierzy Wyklætych. Stosowne dokumenty zostaùy przekazane w styczniu br. do rady miejskiej w Ùomiankach. Wszystkich ludzi dobrej woli, którym leýy na sercu nasza inicjatywa prosimy o jej wsparcie poprzez oddziaùywanie na swoich radnych. Podobnie jak w latach ubiegùych tak i w tym roku spotkanie upamiætniajàce Ýoùnierzy Wyklætych odbædzie siæ w Domu Kultury 7 marca 2013 r. o godz Stowarzyszenie Dobro Wspólne jest czùonkiem Spoùecznego Komitetu Obchodu Narodowego Dnia Pamiæci Ýoùnierzy Wyklætych, a takýe wspóùorganizatorem uroczystoúci w dniu r. o godz , ulica Cyryla i Metodego na Pradze, pod tablicà upamiætniajàcà ofiary stalinizmu. Mieszkañców Ùomianek prosimy o liczne przybycie. reklama 6

7 KULTURA Wiersze Juliana Tuwima w Klubie Przedszkolaków œrodê 13 lutego podczas warsztatów w Klubie Przedszkolaków oficjalnie rozpoczêliœmy obchody Roku Juliana Tuwima. Najm³odsi obejrzeli wystawê poœwiêcon¹ poecie oraz odby³o Wsiê g³oœne czytanie dwóch utworów: S³onia Tr¹balskiego i Okularów. Okaza³o siê, e dzieci dobrze znaj¹ twórczoœæ Tuwima i same wymienia³y znane teksty pisarza. Inspiruj¹c siê histori¹ o zapominalskim s³oniu, uczestnicy stworzyli prace z kolorowego papieru. W trakcie zajêæ nie zabrak³o æwiczeñ usprawniaj¹cych motorykê dziecka oraz zabaw zrêcznoœciowych. i Podró nicy zapoznaj¹ siê z szalenie Zajmuj¹cymi Tworami Utalentowanych i Krn¹brnych Artystów, czyli zg³êbi¹ tajniki S.Z.T.U.K.I.. Gra yna Koziñska Wczeœniej, na prze³omie stycznia i lutego w bibliotece mia³y miejsce ró norodne spotkania dla dzieci organizowane w celu urozmaicenia wolnego czasu w trakcie zimowych ferii: poranki w bibliotece oraz cykliczne warsztaty z animacji czytelnictwa w ramach Klubu Przedszkolaków, Klubu Szeœciolatków i Klubu Podró ników. Najm³odsi (przedszkolaki) 30 stycznia poznawali budowê ludzkiego cia³a na podstawie ksi¹ ki Cynamon i Trusia, Szeœciolatki (5 lutego) wys³uchali ksi¹ ki Rwetes w ogrodzie, opowiadaj¹cej o niezwyk³ych przygodach Pettsona i kota Findusa, a Podró nicy zapoznali siê z zjawiskiem designu (ksi¹ ka D.E.S.I.G.N. ) i dowiedzieli siê o ciekawych pomys³ach ró nych projektantów, np. o fotelu rêkawicy, zakrêconej przysznicowannie, lustrze koœciotrupie czy trawiastej sofie. Ferie, ferie i po feriach. A przed nami nowe wyzwania. Czekamy na kolejne spotkania. Maluchy (dzieci 3-5 lat) ju niebawem bêd¹ rozmawiaæ o dobrych manierach i bezpieczeñstwie w œrodkach komunikacji miejskiej, a Szeœciolatki Feely Caro - Winnica marzeñ Przepiêknie opowiedziana historia mi³oœci i realizacji marzeñ poœród francuskiego s³oñca i dojrzewaj¹cych krzewów winoroœli. Emocjonuj¹ca historia odbudowy dwustuletniej winnicy w cudowny sposób splata siê tu z histori¹ ratowania mi³oœci, zagubionej wœród mozolnej pracy w sk¹panym s³oñcem Chateau Haut Garrigue. Czy Caro i Sean'owi uda siê spe³niæ marzenia nie trac¹c siebie? Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaj¹ do Dyskusyjnego Klubu Ksi¹ ki 25 lutego (poniedzia³ek) o godz na spotkanie pt. Dlaczego kobiety czytaj¹ Grocholê, Szwajê i Sowê? Spotkanie odbêdzie siê w bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. Wstêp bezp³atny. Czerwiñska-Rydel Anna - Jak rumianek Ka dy z nas boi siê szpitala, chocia wszyscy wiemy, e jest czasem niezbêdny. Ratuje zdrowie i ycie, a jednak unikamy go jak ognia. Jak oswoiæ dziecko z chorob¹? Co z robiæ, eby szpital sta³ siê miejscem przyjaznym? W jaki sposób rozmawiaæ z najm³odszymi o trudnych sprawach: chorobie, œmierci, lêku? Ksi¹ ka "Jak rumianek" powsta³a z myœl¹ o dzieciach - tych chorych, które musz¹ czêsto d³ugo przebywaæ w szpitalu i tych, które jeszcze nigdy w nim nie by³y, a myœl¹ o nim z lêkiem. 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzieñ Pamiêci o³nierzy Wyklêtych, ustanowiony moc¹ ustawy Sejmu RP z 3 lutego 2011 r. Polecamy ksi¹ kê autorstwa Jerzego Œlaskiego o³nierze wyklêci. Jerzy Œlaski - o³nierze wyklêci Dziœ po up³ywie przesz³o pó³ wieku od tamtych wydarzeñ, podziw i szacunek musi budziæ postawa tych dowódców i o³nierzy AK, którzy mimo tak beznadziejnego po³o enia nie poddali siê, nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili siê w ³aski nowej w³adzy zdrad¹ swych idea³ów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieœli siê do walki. Ju tylko w imiê obrony w³asnej o³nierskiej godnoœci. 22 luty 2013 Biblioteka Publiczna w omiankach czytelnia i wypo yczalnia 7

8 Z YCIA GMINY Powrót do omianek po 74 latach od koniec lat 90-tych XX wieku znany kolekcjoner Aleksander Wyrwiñski na aukcji w Wiedniu zobaczy³ poœród licytowanych eksponatów polsk¹ szablê wz. 34 i kawaleryjski he³m wz. 15. PZainteresowa³ siê tymi przedmiotami i jak e by³ zdziwiony, jak¹ maj¹ historiê. Okaza³o siê bowiem, e niemiecki czo³gista, walcz¹cy w Polsce w 1939 roku, zabra³ z pola bitewnego oba te przedmioty i przez ca³¹ wojnê wozi³ je ze sob¹ w czo³gu, traktuj¹c jako o³nierski amulet. Aby nie zapomnieæ miejsca sk¹d zabra³ elementy uzbrojenia, napisa³ na daszku he³mu Feldzug Polen Dabrawa W rejonie D¹browy i Wólki Wêglowej mia³a miejsce szar a 14 pu³ku u³anów Jaz³owieckich, a w samej D¹browie by³ polowy punkt opatrunkowy dok¹d zwo ono rannych polskich o³nierzy. I tak po 74 latach he³m i szabla z D¹browy wróci³y do omianek, o czym informuje dumny z ich posiadania - Pawe³ Rozd estwieñski Krótka video relacja dotycz¹ca rzeczonych eksponatów na Zapraszamy do jej obejrzenia! UTW Zaprasza d lutego rozpoczêliœmy ju VIII semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Bêdziemy kontynuowaæ dotychczasowe formy dzia³alnoœci jak: wyk³ady, seminaria z historii sztuki, Ospotkania Klubu Przyjació³ Ksi¹ ki, lektoraty jêzykowe, warsztaty malarskie, gimnastykê rehabilitacyjn¹, aqua aerobic. Organizuj¹c dla Pañstwa wyk³ady dok³adamy wszelkich starañ, eby by³y one ciekawe, inspiruj¹ce do indywidualnego rozwoju oraz poszukiwania wiedzy równie na w³asn¹ rêkê. Na wyk³ady zapraszamy wszystkich mieszkañców niezale nie od wieku. Proponujemy nowoœci takie jak: warsztaty psychologiczne, wspólne œpiewanie, poranki filmowe dla doros³ych, warsztaty rêkodzie³a, spotkania bryd owe, zajêcia Qi Gong czy Klub Rowerowy. Organizujemy równie wyjœcia do teatru, na wystawy oraz wycieczki. Najbli szy wyk³ad tym razem pod tytu³em Co nas gryzie, czyli od depresji do euforii odbêdzie siê r. o godz w Sali Widowiskowej Domu Kultury przy ul. Wiejskiej 12a (wejœcie od ul. Goœciñcowej). Agnieszka Waliszko, nasza wyk³adowczyni, jest psychologiem, psychoterapeut¹ i psychoonkologiem z du ym doœwiadczeniem. Na co dzieñ pracuje z osobami chorymi na nowotwory i ich rodzinami. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe. Szczegó³owy opis naszych dzia³añ oraz najbli szych planów znajduje siê na stronie utw.lomianki.pl, w Biuletynach Informacyjnych, które s¹ dostêpne w holu i na tablicy og³oszeñ w Domu Kultury. Kontakt: w czwartki w godz w sali plastycznej Domu Kultury i pod telefonem tel FILTRY DO WODY - Obudowy - Wk³ady i akcesoria - Odwrócona osmoza - Stacje uzdatniania wody - Tania sól do stacji PHU BODEX omianki, Warszawska 81 reklama

9 SPORT Puchar zosta³ w omiankach 16 lutego 2013 roku w hali Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego odby³ siê drugi z czterech halowych turniejów pi³ki no nej pod nazw¹ CHA omianki Cup na zdj. zwyciêzki zespó³ KS omianki ywalizacja toczy³a siê w kategorii juniorów m³odszych, a wiêc ch³opców urodzonych w 1997 roku i m³odszych. RDo walki o cenne nagrody ufundowane przez Centrum Handlowe Auchan omianki stanê³o 10 zespo³ów, które rywalizowa³y systemem ka dy z ka dym. Obsada zawodów by³a ciekawa poniewa, AON Rembertów oraz Unia Boryszew to odpowiednio lider i v-ce lider rozgrywek ligowych. Natomiast Orlêta Warszawa prowadzone przez Tomasza Soko³owskiego by³ego pi³karza warszawskiej Legii, to zwyciêzca turnieju Orze³ Cup tych ch³opców w halowym turnieju pi³ki no nej. Konstancin, a najlepszym bramkarzem Damian Osoby nies³ysz¹ce oczekuj¹ od naszego Liœkiewicz z Klubu Sportowego omianki. Tym, spo³eczeñstwa przede wszystkim otwartoœci, który strzeli³ najwiêcej bramek by³ Bart³omiej cierpliwoœci i zrozumienia. Je eli wyka emy chêæ Tondera (Unia Boryszew) strzelec 16 goli. zgodnego wspó³ ycia spo³ecznego, ycie tych Rewelacj¹ turnieju okaza³ siê zespó³ Klubu osób bêdzie o wiele ³atwiejsze. Czasem odrobina Sportowego omianki rocznik 1999, który pomimo zrozumienia i otwartoœci znaczy wiêcej ni dwóch lat ró nicy dzielnie walczy³ ze starszymi nauczenie siê ca³ej serii znaków jêzyka migowego. kolegami. Ostatecznie zaj¹³ 6 miejsce, a za œwietn¹ Myœlê, e wszyscy, którzy uczestniczyli z tej postawê, nagrodzony zosta³ podczas ceremonii imprezie stanêli na wysokoœci zadania, a ch³opcy zakoñczenia gromkimi brawami przez licznie nies³ysz¹cy pokazali swoj¹ sportow¹ klasê zgromadzon¹ widowniê oraz zawodników innych zajmuj¹c ostatecznie trzecie miejsce. zespo³ów. Przed nami kolejne turnieje z cyklu CHA omianki Cup 2013, w których rywalizowaæ bêd¹ Poziom sportowy turnieju by³ wysoki. Wiele ch³opcy z roczników 1999 (23.02) oraz 2003 (2.03). spotkañ koñczy³o siê wynikami remisowymi lub Micha³ Piros rozstrzygane by³y ró nic¹ jednego gola. W czterdziestu piêciu spotkaniach pad³o a 160 bramek! Podczas spotkañ zaobserwowaæ mo na by³o zawodników o du ych umiejêtnoœciach indywidualnych, którzy dysponowali dobrym panowaniem nad pi³k¹. By³o na co popatrzeæ i ka dy, kto tego dnia wybra³ siê by dopingowaæ m³odych pi³karzy, z pewnoœci¹ nie jest zawiedziony. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ zespó³ Klubu Sportowego omianki, który nie dozna³ adnej pora ki i ca³kowicie zdominowa³ zawody, pewnie wygrywaj¹c wiêkszoœæ spotkañ. Najlepsze zespo³y otrzyma³y pi³ki, torby, medale i puchary. By³y równie nagrody indywidualne, o których Nagrody wrêczali: Dyrektor Immochan - Anna Gospodarek oraz decydowali trenerzy wszystkich Zastêpca Burmistrza ds. spo³ecznych - Piotr Rusiecki zespo³ów w demokratycznym g³o- Klasyfikacja koñcowa: sowaniu. 1. KS omianki 6. KS omianki'99 2. Unia Boryszew 7. Cezar Konstancin Najlepszym zawodnikiem wybrany zosta³ 3. Mazowsze Warszawa 8. Cezar Konstancin II ukasz Gospodarczyk z Cezara 4. KS omianki II 9. Orlêta Warszawa 5. AON Rembertów 10. KS Dziekanów Ciekawostk¹ jest, e w zespole Mazowsza Warszawa zagra³o kilku ch³opców nies³ysz¹cych. Osoby nies³ysz¹ce z powodu bariery w komunikowaniu siê maj¹ tendencjê do izolacji i zamykania siê we w³asnym œrodowisku. Tam czuj¹ siê bezpiecznie i nie s¹ nara one na poœmiewisko. My dokonaliœmy wszelkich starañ, aby przeciwdzia³aæ takiej izolacji poprzez aktywizacjê U nas trenuj¹ najlepsi! Szermierz omianki to klub sportowy, w którym trenerem wiod¹cym jest Jerzy Zbigniew Konczalski - by³y selekcjoner kadry narodowej Polski, Austrii, Kanady i Holandii, twórca medalistów Mistrzostw Œwiata i Europy w tych krajach. Od wielu lat doszkala on trenerów z ca³ego œwiata, prowadz¹c seminaria organizowane przez FIE (Miêdzynarodow¹ Federacjê Szermierki) oraz miêdzynarodowy fund For Future of Fencing, a tak e szkoli najlepszych z zawodników. Aktualnie pod okiem trenera Konczalskiego, w salach Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, trenuje 25-letnia DirleyYepes Molina - szpadzistka z Kostaryki (San Jose) studentka architektury. Molina w swoim kraju jest numerem 1. Widaæ omianki przyci¹gaj¹ najlepszych! 22 luty

10 REKLAMA Dom Opieki dla osób starszych RÓ A w otulinie Puszczy Kampinoskiej tel , meble wszystkich pokoleñ Salon meblowy omianki, ul. Warszawska 41 (I piêtro) Tel , NAPRAWA PRALEK wszystkie modele Tel NOWO OTWARTY GABINET KOSMETYCZNY BELLA Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i cia³o przy u yciu najwy szej jakoœci preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makija dzienny i okolicznoœciowy. ul. Rolnicza 173, Kie³pin (przy Kwiaciarni) tel GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ TERAPEUTA tel / omianki - D¹browa 10

11 REKLAMA LOGOPEDA NEUROLOGOPEDA profilaktyka, diagnoza, terapia zaburzeñ mowy i komunikacji (tak e dzieci specjalnej troski) OMIANKI zapisy: Zareklamuj siê u nas! TAXI 24h O M I A N K I 6 miejsc, du e baga e, psy, transport ciê arowy do 5t, sprowadzanie aut - laweta luty

12 REKLAMA dr n. med. Jan Herburt-Heybowicz ZnajdŸ nas na facebook! GAZOWE - HYDRAULICZNE tel JUNKERS VIESMANN, inne Instalacje wodn-kan. Instalacje C.O. - kot³ownie Naprawy, monta Przy³¹cza gazowe A-Z KARDIOCHIRURG choroby serca i naczyñ nadciœnienie EKG ECHO N konsultacje, leczenie Zapisy: codziennie , Przyjêcia: poniedzia³ki i czwartki od tel ul. Szkolna 6, omianki Modernizacje W ka dej technologii Szamba betonowe szczelne Doradztwo techniczne gratis Wydawanie zaœwiadczeñ Pomiary szczelnoœci inst. gaz. WIERCENIE STUDNI WODNYCH TANIO - SOLIDNIE - PROFESJONALNIE Godlewski Ryszard, omianki ul. Rolnicza 406 GABINET STOMATOLOGICZNY omianki ul. Warszawska 98 lok. 6 tel , kom czynny: pon-pt Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna Protetyka i chirurgia Zapraszamy dzieci i doros³ych! WARTO POLUBIÆ OMIANKI! 12

13 REKLAMA BIP-FON Bogus³aw Paw³owski INSTALACJE ALARMOWE, KONTROLI DOSTÊPU CCTV - MONTA SERWIS, KONSERWACJE tel , / tel kom SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY KOT ÓW Warszawa - omianki - Okolice NAPRAWY, PRZEGL DY I MONTA KOT OWNI Gabinet Weterynaryjny Na Szczêœliwej Zapraszamy: pon.-pt , sob tel omianki, ul. Szczêœliwa luty

14 OG OSZENIA / REKLAMA Szukam pracy c w zak³adce praca, kontakt: siedzibie klienta lub na zewn¹trz-faktura. omianki ] Domek 2 pok., kuchnia, ³azienka. omianki. ] Sprz¹tanie mieszkañ, klatek schodowych, opieka nad i okolice, tel tel starszymi osobami. Tel ] Monter sieci LAN/WAN - szczegó³y na stronie ] Masz problemy z technik¹ w domu, ogrodzie, ] Pokój w omiankach. tel ] Zaopiekujê siê dzieckiem. Referencje. Doœw. Prawo w zak³adce praca, kontakt: samochodzie? Zadzwoñ. Janusz Z OTA R CZKA ] Lokal 30 m kw. w salonie fryzjerskim (Dziek. Polski). jazdy. Tel przyjedzie, naprawi, doradzi. Tel tel ] Ukrainka 55 lat, d³ugi pobyt, posprz¹ta, ugotuje ] Niepubliczne Przedszkole w Kaliszkach zatrudni ] HYDRAULICZNE. Tel ] Domek wolnostoj¹cy 30 m kw. tel obiad, opieka i inne. Posiadam referencje. nauczyciela, psychologa, nauczyciela-anglistê. Tel. ] ELEKTRYK A-Z ANTENY TV I SAT DOMOFONY ] Lokal 36 m kw. pod ka d¹ dzia³alnoœæ Tel ] Emerytka sprawna, odpowiedzialna zaopiekuje siê ] Do magazynu kobietê lub mê czyzna. Kontakt: ] OGRODNIK pe³ny zakres. Tel ] 90 m kw. na stolarniê, magazyn, inne. dzieckiem. Chêtnie poprasujê, posprz¹tam, ma³y tel ] Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Zawieranie umów f- Tel , domek, mieszkanie. Tel ] Do telemarketingu, doœwiadczenie. Kontakt: VAT. Przepychanie i odmra anie kan. ] Pokój do wynajêcia. Tel ] Sprz¹tanie, opieka nad dzieckiem i starszymi tel ] Pokój. Tel osobami (referencje, praktyka w USA). Tel ] Profesjonalne us³ugi ksiêgowe. Doradztwo. ] Pokoje dla Panów. Tel , Us³ugi c Tel ] Wolnostoj¹cy 30 m kw. (D¹browa) na cich¹ ] Sprz¹tanie mieszkañ i biur. Opieka nad dzieckiem. ] Drobne naprawy w domu. Tel dzia³alnoœæ, magazyn. tel Tel ] Naprawa pralek. tel Nauka c ] Pomieszczenia: 30 m kw., 40 m kw. i 100 m kw. tel. ] Prace w ogrodzie podcinanie drzewek, krzewów. ] Glazura, terakota, panele ³azienki i kuchnie. ] Angielski dla dzieci, doros³ych, przyg. do matury. Z Tel Tel dojazdem. Tel ] Budynek wolnostoj¹cy 2 pok., kuchnia, ³azienka. Tel. ] Sprz¹tanie, gotowanie, prasowanie. Prace w ogrodzie. ] Pracownia kreœlarska. ] Francuski ka dy poziom. Tel , tel ] Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów, ] J. angielski wszystkie poziomy, przyg. do FCE, CAE, ] Hala 200 m kw. tel ] Samodzielna ksiêgowa - KH Symfonia. Licencja MF. balkonów, tarasów. Uszczelnienia dachowe itp. matury. Business English. Tel ] Domek 55 m kw. wszystkie media. tel Gwarancja. Tel ] Polish for foreigners. Tel Tel ] Chêtnie posprz¹tam mieszkanie, dom, biuro. Jestem ] Ocieplenia budynków styropianem, we³n¹. ] CHEMIA. Tel ] Magazyn / warsztat 175/350 m kw. Centrum uczciwa, dok³adna i godn¹ zaufania. Posiadam doœw. Gwarancja ] Angielski, niemiecki szk. podst, gimnazjum. omianek. Media, parking. Tel ] Remonty, wykoñczenia wnêtrz. Firma PRO-Tynk Tel ] Powierzchnia sklepowa 38 m kw. (+ zaplecze 22 m ] Podejmê pracê jako pomoc domowa sprz¹tanie, zimowa promocja!. Tel ] Matematyka ka dy poziom. Tel kw.). tel mycie okien. Równie biura. Tanio i solidnie. ] Biuro Rachunkowe poprowadzi ksiêgowoœæ. ] ANGIELSKI dzieci i doroœli. Dojazd do ucznia. Tel. ] Dom z ogrodem w centrum omianek, 2 pokoje, Tel Tel kuchnia, ³azienka. Pe³ne wyposa enie. tel. ] Zatrudniê siê do prac domowych lub opieki nad ] Poprawki krawieckie. Dziekanów Polski, ] ANGIELSKI indywidualnie od podst. do matury / ma³oletnimi dzieæmi. Tel ul. Rolnicza 425, tel Konwersacje, szkolenia dla firm. Tel ] Pokój z aneksem kuchennym samodzielny, ] Sprz¹tanie biur, domów, praca w zak³adzie ] Projektowanie, nadzory, legalizacje samowoli bud., ] MATEMATYKA od 30 z³/45 min. Doskona³e wyniki umeblowany, ogrzany. Tel produkcyjnym. tel przegl¹dy. In. Krzysztof Paw³owski. (szk. podst., gimnazjum, liceum). ] Wynajmê od zaraz powierzchniê biurowo- ] Chêtnie podejmê siê sprz¹tania, prasowania, prac w Tel magazynow¹ 160 m kw. w -kach na terenie POLMO. domu. -ki i okolice. tel ] Kosztorysant in ynier budowlany ] Polski (szk. podst., gimnazjum, matura) dysleksja, Tel ] Przyjmê pracê w ksiêgowoœci w niepe³nym wymiarze ] OGRODY kompleksowo. dysortografia. Tel ] Domek 70 m kw. Wszystkie media godzin. Samochód, komputer, j. francuski. Inne prace. tel ] MATEMATYKA (szk. podst., gimnazjum, liceum). -ki i ] Kawalerka samodzielna, ogrzewana, umeblowana. Tel ] Petsitter. Spacery, opieka i hotel dla psów. okolice. Tel Tel ] 60-latek podejmie dodatkowo ochronê mienia lub Tel ] Angielski i hiszpañski (dzieci, m³odzie, doroœli), w ] Mieszkanie lub pomieszczenie na dzia³alnoœæ prace œlusarskie. tel ] Us³ugi hydrauliczno-gazownicze. Tel tym przygot. do egz. gimn., matury. Skutecznie i gospodarcz¹. Tel ] Chêtnie posprz¹tam, umyjê okna. Mi³a, uczciwa, ] Malowanie, g³adzie gipsowe, tapetowanie, fachowe ciekawie. Dojazd. Tel ] Kwatery pracownicze omianki, Ko³³¹taja 1 dok³adna. Tel (do godz. 16) doradztwo, atrakcyjne ceny. Tel (kuchnia, ³azienki, parking, doba 27 z³) ] Sprz¹tanie domów, mieszkañ i biur. Dodatkowo ] Docieplenia, roboty wykoñczeniowe, elewacje, Sprzedam c tel mycie okien. Solidnie i kompleksowo. malowanie, gipsowanie, stawianie budynków. Tel. ] Renault Laguna 1.9 dci, 2004 r., przebieg 224 tys., ] Pokoje pracownicze - omianki-d¹browa Leœna. tel. Tel lekko uszkodzony ty³, cena 11 tys. (do neg.) ] Sprz¹tanie - solidnie z doœwiadczeniem ] Odœnie anie dachy, hale. Tel tel ] Pokój, kuchnia, ³azienka. Oddzielne wejœcie ] Œwiadectwa energetyczne. ] Tanio - bolier elektryczny 150 L z wê ownic¹ na tel , ] Emeryt, z³ota r¹czka. Tel tel ciep³¹ wodê. tel ] Pokój ] Sprz¹tanie, prasowanie, mycie okien, opieka nad ] Hydraulika, domy, kot³ownie. Tel , 22 ] Tanio akcesoria i ubranka dzieciêce 0-6 lat. dzieæmi. Tel Tel Wynajmê c ] Sprz¹tanie, prasowanie. Tel ] Ciêcie drzew. Us³ugi ogrodnicze. Tel ] Fiat Qubo 1,3 Diesel, 95 KM, Full wypas, 2011 r.. tel. ] Kobieta poszukuje do wynajêcia niewielki domek ] Pielêgniarka zaopiekuje siê dzieckiem. ] Us³ugi hydrauliczne. Tanio i solidnie. Dogodne tel Tel terminy. Tel ] Kawasaki Vulcan 1500, 2002 r., super. ] Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹. Tel ] Glazura. Terakota. Remonty. Tel Tel Lekarze c ] Do sprz¹tania, mycia okien. Ukrainka. omianki i ] Us³ugi remontowe. Glazura, terakota. Wykoñczenia. ] Ubranka i akcesoria dla dziewczynki i nie tylko. ] Opieka lekarska, pielêgniarska. Dom Opieki RÓ A. okolice. tel Solidnie. Tel Tel Tel , ] Emeryt, II grupa inw. podejmie pracê w ochronie, lub ] Przeprowadzki, transport. Pranie dywanów 7 z³/ m ] Mieszkanie 85 m kw. (4 pok.) z ogródkiem. Centrum ] Pediatra. Anna Matusiak. Wizyty domowe. dozorca na terenie omianek lub okolic. kw. tel omianek. tel Tel tel ] Hydrauliczne - Gazowe od A do Z. Przy³¹cza, studnie ] Stemple budowlane, drewno opa³owe, blachê ] LARYNGOLOG. omianki, ul. Baczyñskiego 26 m. 8, tel. ] Zaopiekujê siê dzieckiem, referencje, prawo jazdy. Tel. wodne. omianki tel trapezow¹ i p³ask¹. Tel ] Cyklinowanie, uk³adanie parkietów. ] Brama 2-skrzyd³owa (5x1,7) wraz ze s³upkami. ] Stomatolog Krzysztof Trybicki omianki, Ko³³¹taja ] Chêtnie: sprz¹tanie, prasowanie, praca w ogrodzie, Tel z³ (do uzg.). tel , tel protetyka, chirurgia, leczenie mycie okien, tak e po remontach. Opieka. ] OSOBISTY TRENER. Modelowanie sylwetki. Powrót ] Mazury nad Omulewem dzia³ka bud m kw. z ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Miko³ajewscy, -ki, Tel do formy po ci¹ y. Odchudzanie. Dojazd do klienta. materia³em na domek i ogrodzenie. ul. Fio³ka 11, tel , ] 56-letni Z OTA R CZKA, prawo jazdy kat. B, Tel Tel komputer, zadba o Twój dom i posesjê. Tel ] Remontowo-budowlane (elewacje, ocieplanie ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrañska, ul. Jednoœci 048 poddaszy, gipsowanie, malowanie) Do wynajêcia c Robotniczej 15, tel ] Uczciwa kobieta chêtnie podejmie siê sprz¹tania na ] Komputerowe pogotowie. Serwis, odzysk danych. Tel. ] Wynajmê pokój dla jednej osoby, wszystkie media ] Chirurg (dla doros³ych i dzieci) dr n. med. T. sta³e lub dorywczo. Prasowanie, mycie okien tak e (dojazd gratis) Szafrañski, ul. Jednoœci Robotniczej 15, po remontach. tel ] Ustawiam parametry TV Trwam. TV Cyfrowa bez ] Dwa mieszkania 60 m kw. w domu wolnostoj¹cym abonamentu. Tel omianki. tel Dam pracê c ] Pracownia krawiecka. Poprawki. Szycie ma miarê. ] Domek 2 pok., kuchnia, ³az. omianki. Ró ne c ] Firma w -kach pilnie zatrudni do biura osobê biegle Stroje historyczne, karnawa³owe. Tel Tel ] Pasze i suplementy SUKCES. w³adaj¹c¹ jêz. Niemieckim. Tel ] Odœnie anie, panele, listwy, malowanie - z³ota ] Domek 60 m kw. + 3 gara e na dzia³ce 800 m kw. na ] Pani¹ do prowadzenia domu. Z prawem jazdy. Ok. r¹czka". Dobra cena. Tel mieszkanie lub dzia³alnoœæ gosp. Tel ] Sprzedam lub wynajmê bud. mieszkalny 400 m kw. + omianek. tel ] Do koñca marca 2013 sta ystka-fryzjerka mêska ] Pokój wszystkie media. Tel bud. warsztatowy 240 m kw. Dzia³ka 1700 m kw. (ul. ] Fryzjerkê damsko-mêsk¹. Dziek. Polski zaprasza na strzy enie za 10 z³. Salon ul. ] Domek (pokój, kuchnia, ³azienka) w centrum Wiœlana, -ki). Tel ] Baœniowe Ogrody Bodzia zatrudni¹ mê czyzn do Warszawska 109 (wejœcie od Dzia³kowej). omianek. tel ] Stolarstwo. Tel pracy w ogrodach. Tel Tel ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia. -ki, ul. ] Przedstawiciel Handlowy szczegó³y na stronie ] Ksiêgowa z licencj¹ poprowadzi ksiêgowoœæ w Warszawska (centrum). Tel PRZEKA SWÓJ 1% PODATKU! Pamiêtajmy, e 1% swojego podatku, mo emy wesprzeæ wybran¹ Organizacjê Po ytku Publicznego (OPP). Dla niektórych z nich w³aœnie te pieni¹dze niejednokrotnie stanowi¹ Ÿród³o finansowania wielu kluczowych projektów. Na stronie zamieszczone s¹ banery kilku Organizacji Po ytku Publicznego, dzia³aj¹cych na terenie gminy, które mo emy wesprzeæ. Zachêcamy pozosta³e organizacje do przesy³ania swoich banerów. 1% 14

15 OG OSZENIA / REKLAMA Informator Stra Po arna 998, Ochotnicza Stra Po arna, ul. Wiejska 12a, tel Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel Stra Miejska, ul. Warszawska 87, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Szpitalna 7, tel Pogotowie gazowe 992 Komunikacja Miejska omianki, ul. Rolnicza 248, , Filia Wydzia³u Komunikacji, ul. Warszawska 73, ZWiK w omiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Zak³ad Energetyczny, ul. Kolejowa 123, tel Pogotowie energetyczne 991, Awarie oœwietlenia ulicznego Awarie sygnalizacji œwietlnej Urz¹d Miejski w omiankach, ul. Warszawska 115, Urzêdy pocztowe omianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt , sob ), , D¹browa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt ), Kie³pin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt ), Zdrowie Pogotowie ratunkowe, 999 Nocna i œwi¹teczna pomoc lekarska i pielêgniarska: - Szpital Bielañski, Szpital Dzieciêcy w Dziekanowie Leœnym, Izba przyjêæ 24h, Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt ), NZOZ omianki, ul. Warszawska 31, (pon.-pt ), Centrum Medyczne RoyalMed, ul. Wiœlana 36, tel , Gminny Punkt Konsultacyjny dla uzale nionych, Szpitalna 7, Agencja Ubezpieczeniowa Igor Mia³kowski Ubezpieczymy Twój dom, samochód i firmê a na wakacje wyjedziesz bezpiecznie z polis¹ turystyczn¹ Zanim pomyœlisz, e mo e byæ drogo ZADZWOÑ dojazd do klienta gratis! omianki, ul. Zielonej ¹ki 15 Tel , BIURO RACHUNKOWE ADRMAX Twój Partner w Biznesie Kompleksowa obsùuga ksiêgowo/kadrowa maùych i du ych firm tel tel Lexba EKSPRESOWE US UGI DLA SPÓ EK skutecznoœæ dzia³ania od 1995 roku Instytucje kulturalne Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , ICDS, ul. Staszica 2, , Cennik reklam i og³oszeñ ulega zmianie! Pocz¹wszy od 25 lutego 2013 r. obowi¹zywaæ bêdzie nowy cennik reklam i og³oszeñ w naszym dwutygodniku. Gazeta omiankowska.pl dociera do coraz wiêkszej liczby naszych Wmieszkañców. Reklamy i og³oszenia publikowane na ³amach G.pl trafiaj¹ do w³aœciwych odbiorców, a strony reklamowe nale ¹ do najczêœciej czytanych przez naszych czytelników, co potwierdzi³a przeprowadzona na prze³omie roku ankieta. Zmianie ulega struktura cennika oraz wycena reklam. Cennik zosta³ znacznie uproszczony, dziêki czemu sta³ siê bardziej przejrzysty. Mamy nadziejê, e ta zmiana u³atwi i nam i Pañstwu ycie. NOWY CENNIK dostêpny jest na Czy wiecie, e Z licz¹cych ponad 20 tys. mieszkañców omianek dziennie do i z Warszawy jeÿdzi ponad 7600 osób na liniach autobusowych i bis. CHCESZ DO NICH DOTRZEÆ? Zareklamuj siê w autobusach KM tylko do koñca lutego 2013 reklama wyœwietlana na monitorach LCD (ekran 22 ) w 9 nowoczesnych autobusach w PROMOCYJNYCH CENACH: 2 tyg z³ netto lub 4 tyg. 200 z³ netto ZAK ADANIE SPÓ EK ZMIANY W SPÓ KACH Tel Wydawca: KM Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjêcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcj¹: omianki, ul. Staszica 2, tel , Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytu³ów, œródtytu³ów i skracania tekstów. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Publikacja materia³ów niezamówionych do wy³¹cznej dyspozycji redakcji. 22 luty

16

WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966

WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 24 05.04.2013 r. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim str. 3 WIELKANOC czas yczeñ, czas wzruszeñ www.lomianki.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE. Warszawa - Łomianki - Modlin. www.lomianki.pl

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE. Warszawa - Łomianki - Modlin. www.lomianki.pl Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI ISSN 2084-9966 nr 19 25.01.2013 r. POŁĄCZENIE KOLEJOWE ) Za RE pra s "G DAK zam C ul az.s e JI i y do ta ty BI no sz ic Ło UR w a2 m (w ia A O

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nie taki komornik straszny

Nie taki komornik straszny Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 22 (491) 21 listopada 2012 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Dyskretny s³uch. zdanie: S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz! nale y potraktowaæ. Wysokie loty pra anina

Dyskretny s³uch. zdanie: S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz! nale y potraktowaæ. Wysokie loty pra anina Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 3 (351) 7 lutego 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl www.foto-kobus.pl TADEUSZ KOBUS œluby, chrzty, komunie, zdjêcia do dokumentów

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo