30 milionów z³otych dla omianek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 milionów z³otych dla omianek!"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezp³atny ISSN BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr r. 30 milionów z³otych dla omianek!! ] wiêcej na stronie 3 PAMIÊTAJ! 28 lutego 2013 mija termin z³o enia DEKLARACJI o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ] wiêcej na str. 5

2 AKTUALNOŒCI 150 lat minê³o! Od pocz¹tku 2013 roku obchodzimy w omiankach (ale i w ca³ym kraju) 150. rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Dzia³alnoœæ lokalnego Spo³ecznego Komitetu Obchodów rocznicowych wspiera Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Panie Burmistrzu, dlaczego w³aœciwie nale y pamiêci, nauczycielka ycia, zwiastunka pamiêtaæ o wydarzeniach sprzed 150 lat? przysz³oœci. Co dziœ powinniœmy wpoiæ Dlaczego Powstanie Styczniowe ma byæ dla nas naszym dzieciom? mieszkañców omianek tak istotne? Przede wszystkim powinniœmy bardziej poznaæ Najpierw trzeba przede wszystkim zapytaæ: historiê ziem I i II Rzeczypospolitej, na co dzieñ dlaczego nasz naród zrywa³ siê do powstañ? utrzymywaæ kontakt z rodakami, którzy tam Przecie gdyby nie utrata suwerennoœci mieszkaj¹ i codziennie têskni¹ za jêzykiem zapocz¹tkowana I rozbiorem Polski w 1772 r., nie polskim, polsk¹ mow¹, kultur¹ czy modlitw¹ w trzeba by³oby walczyæ o niepodleg³oœæ. Powstanie ojczystym jêzyku. Styczniowe by³o jednym z najwa niejszych Imponuje mi akcja, która prowadzi m³odzie narodowych wyst¹pieñ na rzecz niepodleg³oœci Dolnego Œl¹ska: mogi³ê pradziada ocal od Czego zatem mo emy siê spodziewaæ w ramach Polski. Naszym œwiêtym obowi¹zkiem jest czciæ zapomnienia. Myœlê, e tak e uczniowie naszych obchodów rocznicowych? pamiêæ o tamtych wydarzeniach, oddawaæ ho³d szkó³ mogliby w tê akcjê oraz w podobne siê ofiarom tamtych wydarzeñ. Musimy wyci¹gaæ w³¹czyæ. Trzeba doprowadziæ do znacznie To pytanie bardziej nale a³oby mo e zadaæ wnioski dla dzisiejszego pokolenia. czêstszych kontaktów z Polakami z Kresów. Mo na cz³onkom Spo³ecznego Komitetu Obchodów 150. by³oby zorganizowaæ na przyk³ad akcjê rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Powstanie styczniowe mia³o charakter narodowy systematycznego wysy³ania im polskiej prasy w omiankach. Mam szczer¹ nadziejê, e planowane nie tylko dlatego, e celem by³a niepodleg³a ramach kampanii Rodzina Rodzinie. wystawy, pokazy multimedialne i prelekcje, które Polska, ale równie dlatego, e objê³o inteligencjê, bêd¹ siê odbywa³y przez ca³y rok w naszej gminie, œrodowiska drobnomieszczañskie, patriotyczn¹ Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania bêd¹ godn¹ form¹ uczczenia pamiêci powstañców. czêœæ szlachty i zauwa alny udzia³ ch³opów. Styczniowego w naszej gminie winny zaowocowaæ W roku 1863 odwo³ywanie siê do tradycji s³u y³o wieloma inicjatywami, dziêki którym pe³niej umacnianiu to samoœci ideowej, zw³aszcza W pierwszym wieku p.n.e. Cyceron g³osi³, e zrozumiemy nasze dzieje, nasz¹ godnoœæ, ale i stronnictw ch³opskich i robotniczych, kszta³towa³o Historia - œwiadek czasu, œwiat³o prawdy, ycie nasze nadzieje. patriotyczn¹ symbolikê i budowa³o wiêzi emocjonalne. Tak e póÿniej pamiêæ o powstaniu owstanie styczniowe (styczeñ paÿdziernik 1864) by³o najwiêkszym odegra³a rolê w kszta³towaniu œwiadomoœci zrywem niepodleg³oœciowym w XIX wieku. Walki powstañców z Rosjanami narodowej. Niech ta pamiêæ dalej bêdzie obecna w trwa³y ponad rok, zginê³o w nich oko³o 30 tysiêcy Polaków. Po ka dym polskim domu. Pzakoñczeniu walk na zes³anie skazano oko³o 40 tysiêcy osób. Dziêkujê za rozmowê, jz W dniach od 9 do 16 lutego 2013 roku Wydzia³ Studiów nad Rodzin¹ UKSW w omiankach sta³ siê miejscem œwiatowego spotkania specjalistów z zakresu NaProTECHNOLOGY Technologii Naturalnej Prokreacji. 2 Szkolenie z zakresu NaProTECHNOLOGY w omiankach od kierunkiem twórcy naprotechnologii prof. Thomasa Hilgersa i w konkretnych problemach, takich jak niep³odnoœæ, nawykowe poronienia, jego najbli szych wspó³pracowników z Instytutu Papie a Paw³a VI w zespó³ napiêcia przedmiesi¹czkowego, depresje poporodowe, nawracaj¹ce Omaha w stanie Nebraska (USA) odby³o siê szkolenie torbiele jajnikowe i wielu innych. Pprzeznaczone dla lekarzy i instruktorów Modelu Creightona. By³ to To wielka radoœæ, e z omianek na Polskê i w œwiat rozes³ane zosta³o ju drugi jego etap. Pierwsza ods³ona szkolenia mia³ miejsce tak e w liczne grono tych, którzy wyposa eni w rzeteln¹ wiedzê, z zapa³em s³u yæ omiankach we wrzeœniu ub.r. Warto dodaæ, e tego typu szkolenie po raz bêd¹ ma³ onkom kompetentn¹ pomoc¹ w realizacji powo³ania pierwszy w historii odby³o siê poza Instytutem w Omaha. rodzicielskiego. W szkoleniu wziê³o udzia³ 98 uczestników z 12 krajów, m. in. z Francji, Anglii, Bo ena Bassa Irlandii, Niemiec, Chorwacji, Ukrainy, Nigerii. Najliczniejsz¹ grupê stanowili Polacy. Wyk³ady i konsultacje by³y prowadzone w jêzyku angielskim. By³ to czas intensywnego przygotowania wykwalifikowanej kadry lekarskiej oraz instruktorskiej. W szkoleniu bra³o udzia³ czterech pierwszych polskich edukatorów, którzy w przysz³oœci bêd¹ mogli organizowaæ tego typu kursy dla instruktorów Modelu Creightona. Naprotechnologia jako metoda diagnostyki i leczenia zaburzeñ zdrowia prokreacyjnego, skutkuj¹cych m. in. obni on¹ p³odnoœci¹, ³¹czy zdrow¹, poddan¹ jednolitym standardom i obiektywn¹ edukacjê w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa z najnowoczeœniejsz¹ technologi¹ medyczn¹. Jej podstawê stanowi Model Creightona - metoda monitorowania przebiegu cyklu miesi¹czkowego kobiety. Przy zaburzeniach zdrowia prokreacyjnego naprotechnologia rozpoznaje problem i przez wspó³pracê z naturalnym cyklem kobiety prowadzi do przywrócenia zdrowia. Bardzo dok³adna diagnostyka umo liwia odnalezienie przyczyny i skuteczne w 80% leczenie. Nie niszczy naturalnych mechanizmów prokreacji chroni¹c osobowy kontekst mi³oœci kobiety i mê czyzny. Efektem naprotechnologii jest nie tylko poczêcie i urodzenie dziecka, ale równie w³aœciwe wyleczenie schorzeñ, które powoduj¹ niep³odnoœæ. Jest skuteczna

3 AKTUALNOŒCI 30 milionów z³otych dla omianek! Dofinansowanie przedsiêwziêcia pn.: "Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy omianki" sta³o siê faktem! 19 lutego 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego kanalizacyjnej i wodoci¹gowej pomimo i budowa Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki sieci wodoci¹gowej nie zosta³a objêta Wodnej w Warszawie dosz³o do podpisania umowy dofinansowaniem. Prace budowlane powinny pomiêdzy wspomnianym wy ej podmiotem a odbywaæ siê zgodnie z poni szym Zak³adem Wodoci¹gów i Kanalizacji w omiankach harmonogramem. ZWiK zastrzega sobie Sp. z o.o. na udzielenie dofinansowania w kwocie mo liwoœæ dokonywania zmian w harmonogramie ,55 PLN na rozbudowê infrastruktury w zale noœci od postêpu w realizacji kanalizacyjnej wraz z oczyszczalni¹ œcieków w poszczególnych zadañ i pozyskiwaniu brakuj¹cych ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i pozwoleñ na budowê. Wiêcej informacji na temat Œrodowisko Oznacza to i ZWiK otrzyma projektu oraz relacja z przebiegu podpisywania potê ne wsparcie finansowe na zadania z zakresu umowy o dofinansowanie w nastêpnym numerze skanalizowania aglomeracji omianki. Ca³oœæ "Gazety omiankowskiej.pl". projektu opiewa na ponad 77 milionów z³otych. Tomasz Czajkowski Dziêki przyznanej dotacji do po³owy 2015 roku Kierownik Jednostki Realizuj¹cej Projekt wybudowanych zostanie ok. 50 km sieci ZWiK w omiankach Sp. z o.o. OMIANKI Sp. z o. o. poni ej na zdj. (od lewej): Tomasz Skrzyczyñski - Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Tomasz D¹browski - Burmistrz omianek ARiMR ostrzega przed oszustami! Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotar³y informacje, e rolnicy z ró nych regionów Polski otrzymuj¹ pisma, opatrzone logotypem ³udz¹co podobnym do logotypu ARiMR. nonimowy autor zachêca do wp³acania pieniêdzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dop³at bezpoœrednich. Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótsz¹ drog¹ Ado otrzymania dotacji bezpoœredniej". Dalej wskazuje, e korzystaj¹c z tej propozycji rolnik zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i do³¹cza blankiet przekazu pocztowego z sum¹ do wp³aty 246 z³, tytu³em przelewu: "op³ata za wniosek". Anonimowy autor nie precyzuje jednak, na czym ma polegaæ skorzystanie z jego propozycji. kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. W przypadku otrzymania tego typu zaproszeñ zachêcamy do kontaktowania siê z placówkami ARiMR w celu potwierdzenia ich prawdziwoœci, a w przypadku podejrzenia, e chodzi o oszustwo - przekazanie sprawy do organów œcigania. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oœwiadcza, e nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o niekorzystanie z takich ofert i niewp³acanie adnych pieniêdzy. ARiMR nie prowadzi bowiem odp³atnej dzia³alnoœci polegaj¹cej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dop³at bezpoœrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysy³anie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwê "ARMiR" ³udz¹co podobn¹ do skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo podobny do logo Agencji, wskazuje, e mo e to byæ oszustwo zaplanowane na szeroka skalê. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brakuje podpisu oraz jakichkolwiek danych reklama 22 luty

4 Z YCIA GMINY W obronie ³omiankowskich rodzin 13 lutego br. dziennik Rzeczpospolita poinformowa³: "Skarbówka ¹da podatku od rodzin wielodzietnych, które korzystaj¹ z gminnych kart uprawniaj¹cych do zni ek. Na szczêœcie jeszcze tego samego dnia g³os w sprawie zabra³ Minister Finansów. ielu wielodzietnym rodzinom z omianek w³aœnie Karty rodziny np. op³aty za ³obek. Je eli zatem 3+ oraz 4+ umo liwiaj¹ aktywne uczestnictwo m.in. w yciu urz¹d gminy podejmie uchwa³ê o kulturalnym i spo³ecznym przy ponoszeniu ulgowej odp³atnoœci. pomocy polegaj¹cej na przyznaniu W ca³ej Polsce ponad 50 samorz¹dów w ten sposób wspiera pomocy w postaci ulg i zni ek, Wrodziny wielodzietne, w naszej gminie z takiej pomocy korzysta 148 rodzin. kierowanej do grupy spo³eczeñstwa spe³niaj¹cej okreœlone O wyjaœnienie w¹tpliwoœci podatkowych wyst¹pi³ do Izby Skarbowej w kryteria, czyli np. rodzin Warszawie Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w omiankach. W interpretacji oraz wielodzietnych, to taka sytuacja nie artykule Rz pt. Podatkowy cios w rodziny napisano: Oœrodek Pomocy powoduje powstania przychodu po Spo³ecznej musi obliczyæ jego wartoœæ i wykazaæ w przesy³anej do urzêdu stronie osób z niej korzystaj¹cych informacji PIT-8C. czyli nie wystêpuje koniecznoœæ opodatkowania. Ze stanowiskiem sto³ecznej Izby Skarbowej od pocz¹tku nie zgadza³ siê Burmistrz omianek i natychmiast zapowiedzia³ odwo³anie siê od takiej A zatem fiskus nie bêdzie ¹daæ podatku od rodzin wielodzietnych, interpretacji. korzystaj¹cych z gminnych Kart Rodziny. Reakcja Ministerstwa Finansów - Jako burmistrz ponad 20 tysiêcznej gminy nie mogê zgodziæ siê na takie zgodna jest w pe³ni z za³o eniami programu, a mieszkañcy naszej gminy, traktowanie naszych mieszkañców. Ten system mia³ na celu niwelowanie posiadacze kart 3+ i 4+, mog¹ spaæ spokojnie. skutków ograniczeñ finansowych, jakie w tych rodzinach czêsto wystêpuj¹ - wyjaœni³ Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Opodatkowanie rodzin wielodzietnych to zamach na ich domowe bud ety. - Od interpretacji Izby Skarbowej dotycz¹cej naszych kart 3+ i 4+ odwo³ujemy siê natychmiast do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. Myœleliœmy o rozszerzeniu Karty Du ej Rodziny o kolejne ulgi, aby u³atwiæ Dlaczego OPS w omiankach wyst¹pi³ o interpretacjê do Izby Skabowej? W trosce o same rodziny - wyjaœnia Zastêpca Burmistrza omianek ds. spo³ecznych, Piotr Rusiecki. Co by by³o za 5 lat, gdyby okaza³o siê, e ka dy z posiadaczy karty ma odprowadziæ podatek za 5 lat wstecz. Wtedy by³aby to ycie rodzinom wielodzietnym w omiankach, ale w tej sytuacji bêdziemy pokaÿna kwota. Mamy poczucie odpowiedzialnoœci i w³aœnie w trosce o musieli dochodziæ swoich praw w s¹dach. Na pewno bêdê rozmawia³ z pos³ami w tej sprawie i apelowa³ o zmiany prawa, które zmieni¹ absurdalne przepisy. W obecnej sytuacji demograficznej nie ma innej alternatywy ni promowanie wielodzietnoœci, a Pañstwo powinno w tym pomagaæ tak, jak jest w Europie Zachodniej - doda³ Burmistrz D¹browski. finanse rodzin wielodzietnych zapytaliœmy. Chcieliœmy mieæ 100% pewnoœci, e w³aœciwie interpretujemy przepisy podatkowe. Teraz, w zwi¹zku z artyku³em w "Rzeczpospolitej" i stanowiskiem Ministra Finansów mamy pewnoœæ, e rodziny w omiankach, ale tak e w ca³ej w Polsce mog¹ bez obaw korzystaæ z Kart Rodziny. To nasz niewielki wk³ad w to wielkie dzie³o. Na szczêœcie jeszcze tego samego dnia Ministerstwo Finansów wyda³o komunikat, w którym napisano: (...) wszystkie osoby, które spe³niaj¹ okreœlone w uchwale warunki, mog¹ korzystaæ ze zwolnienia przy ustalaniu Zapisz dziecko do przedszkola! Rekrutacja dzieci urodzonych w latach do przedszkoli samorz¹dowych odbywaæ siê bêdzie w dniach: r. Wa ne dla rodziców! Edukacj¹ przedszkoln¹ objête s¹ dzieci w wieku 3-6 lat z tym, e: dzieci 6-letnie (urodzone w 2007), które nie rozpoczn¹ spe³niania obowi¹zku szkolnego, bêd¹ kontynuowa³y edukacjê przedszkoln¹ w szko³ach podstawowych, w których bêd¹ funkcjonowa³y oddzia³y przedszkolne tzw. zerówki, dzieci 5-letnie (urodzone w 2008) obowi¹zane s¹ odbyæ roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do przedszkoli bêdzie prowadzona w oparciu o zasady okreœlone w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkoli Samorz¹dowych Harmonogram rekrutacji: r. na terenie Gminy omianki wprowadzonym sk³adanie kart zg³oszeñ dzieci do przedszkola oraz zarz¹dzeniem Nr RAG Burmistrza oœwiadczeñ potwierdzaj¹cych wolê kontynuowania omianek z dnia 29 lutego 2012 roku. przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym Karty przyjêcia dzieci do poszczególnych roku szkolnym. przedszkoli samorz¹dowych s¹ do pobrania na r. prace Komisji Rekrutacyjnej w zak³adce Biuro Obs³ugi r. og³oszenie wyników rekrutacji Mieszkañca WNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, r. sk³adanie odwo³añ od decyzji ZG OSZENIA. Komisji Rekrutacyjnej do Burmistrza omianek. NOWE FORMATY, nowe ceny reklam. Wiêcej na str. 15 Nale y z³o yæ kartê tylko do jednego, wybranego przez siebie przedszkola. fot. reklama 4

5 Do 28 lutego 2013 MUSIMY z³o yæ DEKLARACJE! AKTUALNOŒCI Szanowni Mieszkañcy, pobraæ równie ze strony nastêpnie wype³niæ i z³o yæ w Pocz¹wszy od tego numeru dwutygodnika Gazeta omiankowska.pl bêdê urzêdzie lub np. oddaæ swoim so³tysom. siê stara³ wyjaœniæ Pañstwu ci¹ ¹ce na nas wszystkich nowe obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy œmieciowej. Bêd¹ mi w tym pomagali moi pracownicy z Pytania dot. zmian w ustawie o utrzymaniu Referatu Ochrony Œrodowiska. czystoœci i porz¹dku w gminach mo ecie Pañstwo Od 1 lipca br. to w³aœnie Gmina bêdzie zajmowa³a siê odbiorem naszych kierowaæ bezpoœrednio do mnie poprzez zak³adkê œmieci i bêdzie za to pobieraæ od mieszkañców op³atê za gospodarowanie ZADAJ PYTANIE BURMISTRZOWI na odpadami komunalnymi, tzw. op³atê œmieciow¹. Ta rewolucja dotyczy Rad¹ s³u yæ bêd¹ tak e wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy. pracownicy REFERATU OCHRONY ŒRODOWISKA 28 lutego br. up³ywa ostateczny termin z³o enia pierwszej DEKLARACJI o (tel ). wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniach lutego br. na parterze UM w omiankach przy ul. Termin ten wynika z Uchwa³y Nr XXXVIII/ 224/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 Warszawskiej 115 pracownik urzêdu bêdzie przyjmowa³, ale i wyjaœnia³ roku w sprawie okreœlenia wzoru deklaracji o wysokoœci op³at za w¹tpliwoœci dot. wype³niania ww. DEKLARACJI. gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy omianki. DEKLARACJÊ, która by³a za³¹czona do poprzedniego numeru G.pl, mo na Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski Mieszkañcy pytaj¹ R.S. pyta: Nie rozumiem, w jaki sposób bêd¹ sk³adowane œmieci np. nieposegregowane na terenie mojej posesji: - czy w workach - jakich? kto je bêdzie nam dawa³? czy bêd¹ bezp³atne czy trzeba za nie bêdzie p³aciæ? - czy w pojemnikach - o jakiej pojemnoœci? kto je nam da? czy bêd¹ bezp³atne? Dlaczego œmieci maj¹ byæ odbierane co 2 tygodnie - teraz s¹ odbierane raz w tygodniu i latem ju czuæ smród ze œmietnika? Do tej pory Gmina odbiera³a odpady o du ych gabarytach wystawiaj¹c kontenery - czy teraz tego nie bêdzie? Jak mamy dostarczaæ du e gabaryty np. stare wersalki itp., je eli mamy to sami dostarczaæ do jakiegoœ punktu to na pewno lasy dalej bêd¹ pe³ne takich odpadów. Burmistrz odpowiada Na terenie zabudowy jednorodzinnej bêdzie obowi¹zywaæ system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym pozosta³oœci po segregacji odbierane bêd¹ od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy z pojemników o pojemnoœci 240 l. Selektywna zbiórka na terenie zabudowy jednorodzinnej bêdzie siê odbywaæ w systemie workowym. Wprowadza siê worek (120 l) oznaczony kolorem czerwonym na odpady surowcowe gromadzone ³¹cznie (papier, metal, szk³o, plastik, odpady opakowaniowe, wielomateria³owe). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bêd¹ odbierane dwa razy w miesi¹cu. Odpady segregowane 1 raz w miesi¹cu. Pojemnik i worki dostarczy nam firma. Odpady surowcowe i odpady zielone (niezale nie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupe³nienie systemu odbioru odpadów z posesji) oraz odpady wielkogabarytowe, opony, zu yty sprzêt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, œwietlówki, przeterminowane leki, odpady remontowe oraz chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po tych produktach bêd¹ odbierane w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Jednoczeœnie maj¹c na uwadze, i nie ka dy mieszkaniec bêdzie mia³ mo liwoœæ dostarczenia odpadów do GPSZOK, Gmina planuje w ramach uzupe³nienia odbioru w GPSZOK zaproponowaæ mieszkañcom kontenerowy sposób zbiórki odpadów wielkogabarytowych mo e to jednak spowodowaæ wzrost kosztów, a co za tym idzie wzrost op³at pobieranych od mieszkañców. Komunikacja, Oœwiata, siedzibie, w Integracyjnym Centrum Mieszkañców i interesantów zapraszamy: Dydaktyczno Sportowym przy ulicy Staszica w poniedzia³ki w godzinach 8:00-17:00 oraz od Promocja i Referat 2 (wejœcie od parkingu, od boiska). wtorku do pi¹tku w godzinach 8:00-16:00. Gospodarki Przestrzennej w nowej siedzibie Z kolei Referat Gospodarki Przestrzennej Telefony pozosta³y bez zmian: przeniós³ siê do budynku Urzêdu Miejskiego ul. Wydzia³ Komunikacji Warszawska , Referat Oœwiaty , Od 2 stycznia 2013 r. filia Wydzia³u Komunikacji Referat Promocji , i Transportu w omiankach, Referaty: Oœwiaty oraz Promocji przyjmuj¹ interesantów w nowej Przetargi Otwarcie ofert r. otwarte zosta³y oferty na Wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: Budowa alejek wraz z oœwietleniem na cmentarzu komunalnym zad. 19/ r. otwarte zostan¹ oferty na Równanie dróg gruntowych i t³uczniowych na terenie Gminy omianki. W ostatnim czasie w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej zawarto umowê: Zakup paliwa do samochodów bêd¹cych na stanie Urzêdu Miejskiego w omiankach z Przedsiêbiorstwem Handlowo-Us³ugowym AR Arkadiusz Saczewski z Siedlec; 22 luty 2013 W postêpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wycinka, pielêgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wy³¹czeniem pomników przyrody; uprz¹tniêcie œciêtych ga³êzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy omianki najkorzystniejsz¹ ofertê z³o y³a Firma Transportowo Us³ugow¹ Robert M³ynarczyk êg Staroœciñski z miejscowoœci Lelis; Komisja przetargowa jest w trakcie prac nad wszczêciem postêpowania: Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego. Referat Zamówieñ Publicznych 5

6 KULTURA / HISTORIA 1 marca Narodowym Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych Nie jesteœmy adn¹ band¹, tak jak nas nazywaj¹ zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteœmy z miast i wiosek polskich [...] My chcemy, by Polska by³a rz¹dzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez ca³y Naród, a ludzi takich mamy, którzy i s³owa g³oœno nie mog¹ powiedzieæ, bo UB wraz z klik¹ oficerów sowieckich czuwa. Dlatego te wypowiedzieliœmy walkê na œmieræ lub ycie tym, którzy za pieni¹dze, ordery lub stanowiska z r¹k sowieckich, morduj¹ najlepszych Polaków domagaj¹cych siê wolnoœci i sprawiedliwoœci.''( III 1946, fragment ulotki mjr Zygmunta Szendzielarza ps. upaszka ) inicjatywy œp. Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Prezesa Instytutu bestialsko zamordowano siedmiu cz³onków ostatniego kierownictwa WiN. Pamiêci Narodowej, Janusza Kurtyki oraz wsparciu œrodowisk Uchwalenie Narodowego Dnia Pamiêci o³nierzy Wyklêtych jest form¹ kombatanckich, organizacji patriotycznych, stowarzyszeñ uczczenia ich walki i ofiary oraz bólu, cierpienia i znies³awienia, jakich Znaukowych, przyjació³ i rodzin tych, którzy polegli w boju o doznawali przez wszystkie lata komunizmu oraz w Polsce po 1989 roku. niepodleg³¹ Polskê, w lutym 2010 r. zg³oszony zosta³ projekt ustawy o ustanowieniu dnia 1 marca œwiêtem o³nierzy II Konspiracji - Narodowym W jednym z wywiadów œp. Janusz Kurtyka, prezes IPN powiedzia³:,,czyn Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych. zbrojny i antykomunistyczna dzia³alnoœæ w imiê niepodleg³oœci po drugiej wojnie œwiatowej funkcjonuj¹ w spo³ecznej œwiadomoœci w stopniu Dziêki ogromnemu zaanga owaniu licznych osób i œrodowisk cel zosta³ niedostatecznym i czêsto w sposób zafa³szowany, co jest osi¹gniêty. Ustaw¹ z 3 lutego 2011 r., podpisan¹ przez Prezydenta Bronis³awa skutkiem konsekwentnej polityki w³adz PRL. Komuniœci robili wszystko, by Komorowskiego, Sejm RP ustanowi³ dzieñ 1 marca œwiêtem pañstwowym zohydziæ o³nierzy niepodleg³ej Polski oraz ich walkê. Tymczasem powinniœmy Narodowym Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych. W preambule czytamy: W pamiêtaæ, ze antykomunistyczna konspiracja po drugiej wojnie œwiatowej by³a ho³dzie o³nierzom Wyklêtym bohaterom antykomunistycznego dalszym ci¹giem konspiracji Akowskiej. podziemia, którzy w obronie niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego, walcz¹c Wiêkszoœæ o³nierzy i wszyscy dowódcy niepodleg³oœciowego o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie d¹ eñ demokratycznego antykomunistycznego podziemia zaczynali s³u bê w latach Dla spo³eczeñstwa polskiego, z broni¹ w rêku, jak i w inny sposób, przeciwstawili nich wojna trwa³a czêsto ok. dziesiêciu lat i nie skoñczy³a siê w maju 1945 r. Ci siê sowieckiej agresji i narzuconemu si³¹ re imowi komunistycznemu. ludzie walczyli do prze³omu lat 40. i 50. Wielu z nich zginê³o lub zosta³o zamordowanych, praktycznie zaœ wszyscy ocaleli przeszli przez tortury i Nie jest to data przypadkowa. 1 marca 1951 r. w wiêzieniu na warszawskim wiêzienia komunistyczne. To oczywiste, e tak jak kultywujemy pamiêæ o Mokotowie - po d³ugoletnim i wyj¹tkowo brutalnym œledztwie - zamordowano Polskim Pañstwie Podziemnym, tak powinniœmy równie pamiêtaæ o czynie przywódców IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia,,Wolnoœæ i Niezawis³oœæ'' o³nierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to by³a walka o niepodleg³oœæ''. (WiN), ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuuj¹cej tradycje Armii Krajowej, zbrojnie walcz¹cej z sowieckim okupantem. W kilkuminutowych CZEŒÆ I CHWA A BOHATEROM! odstêpach - od godz metod¹,,katyñsk¹'', strza³em w ty³ g³owy, ubiegùym roku Stowarzyszenie Dobro Wspólne wystàpiùo z inicjatywà nazwania ronda na ciàgu ulicy WBrukowej imieniem Ýoùnierzy Wyklætych. Stosowne dokumenty zostaùy przekazane w styczniu br. do rady miejskiej w Ùomiankach. Wszystkich ludzi dobrej woli, którym leýy na sercu nasza inicjatywa prosimy o jej wsparcie poprzez oddziaùywanie na swoich radnych. Podobnie jak w latach ubiegùych tak i w tym roku spotkanie upamiætniajàce Ýoùnierzy Wyklætych odbædzie siæ w Domu Kultury 7 marca 2013 r. o godz Stowarzyszenie Dobro Wspólne jest czùonkiem Spoùecznego Komitetu Obchodu Narodowego Dnia Pamiæci Ýoùnierzy Wyklætych, a takýe wspóùorganizatorem uroczystoúci w dniu r. o godz , ulica Cyryla i Metodego na Pradze, pod tablicà upamiætniajàcà ofiary stalinizmu. Mieszkañców Ùomianek prosimy o liczne przybycie. reklama 6

7 KULTURA Wiersze Juliana Tuwima w Klubie Przedszkolaków œrodê 13 lutego podczas warsztatów w Klubie Przedszkolaków oficjalnie rozpoczêliœmy obchody Roku Juliana Tuwima. Najm³odsi obejrzeli wystawê poœwiêcon¹ poecie oraz odby³o Wsiê g³oœne czytanie dwóch utworów: S³onia Tr¹balskiego i Okularów. Okaza³o siê, e dzieci dobrze znaj¹ twórczoœæ Tuwima i same wymienia³y znane teksty pisarza. Inspiruj¹c siê histori¹ o zapominalskim s³oniu, uczestnicy stworzyli prace z kolorowego papieru. W trakcie zajêæ nie zabrak³o æwiczeñ usprawniaj¹cych motorykê dziecka oraz zabaw zrêcznoœciowych. i Podró nicy zapoznaj¹ siê z szalenie Zajmuj¹cymi Tworami Utalentowanych i Krn¹brnych Artystów, czyli zg³êbi¹ tajniki S.Z.T.U.K.I.. Gra yna Koziñska Wczeœniej, na prze³omie stycznia i lutego w bibliotece mia³y miejsce ró norodne spotkania dla dzieci organizowane w celu urozmaicenia wolnego czasu w trakcie zimowych ferii: poranki w bibliotece oraz cykliczne warsztaty z animacji czytelnictwa w ramach Klubu Przedszkolaków, Klubu Szeœciolatków i Klubu Podró ników. Najm³odsi (przedszkolaki) 30 stycznia poznawali budowê ludzkiego cia³a na podstawie ksi¹ ki Cynamon i Trusia, Szeœciolatki (5 lutego) wys³uchali ksi¹ ki Rwetes w ogrodzie, opowiadaj¹cej o niezwyk³ych przygodach Pettsona i kota Findusa, a Podró nicy zapoznali siê z zjawiskiem designu (ksi¹ ka D.E.S.I.G.N. ) i dowiedzieli siê o ciekawych pomys³ach ró nych projektantów, np. o fotelu rêkawicy, zakrêconej przysznicowannie, lustrze koœciotrupie czy trawiastej sofie. Ferie, ferie i po feriach. A przed nami nowe wyzwania. Czekamy na kolejne spotkania. Maluchy (dzieci 3-5 lat) ju niebawem bêd¹ rozmawiaæ o dobrych manierach i bezpieczeñstwie w œrodkach komunikacji miejskiej, a Szeœciolatki Feely Caro - Winnica marzeñ Przepiêknie opowiedziana historia mi³oœci i realizacji marzeñ poœród francuskiego s³oñca i dojrzewaj¹cych krzewów winoroœli. Emocjonuj¹ca historia odbudowy dwustuletniej winnicy w cudowny sposób splata siê tu z histori¹ ratowania mi³oœci, zagubionej wœród mozolnej pracy w sk¹panym s³oñcem Chateau Haut Garrigue. Czy Caro i Sean'owi uda siê spe³niæ marzenia nie trac¹c siebie? Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaj¹ do Dyskusyjnego Klubu Ksi¹ ki 25 lutego (poniedzia³ek) o godz na spotkanie pt. Dlaczego kobiety czytaj¹ Grocholê, Szwajê i Sowê? Spotkanie odbêdzie siê w bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. Wstêp bezp³atny. Czerwiñska-Rydel Anna - Jak rumianek Ka dy z nas boi siê szpitala, chocia wszyscy wiemy, e jest czasem niezbêdny. Ratuje zdrowie i ycie, a jednak unikamy go jak ognia. Jak oswoiæ dziecko z chorob¹? Co z robiæ, eby szpital sta³ siê miejscem przyjaznym? W jaki sposób rozmawiaæ z najm³odszymi o trudnych sprawach: chorobie, œmierci, lêku? Ksi¹ ka "Jak rumianek" powsta³a z myœl¹ o dzieciach - tych chorych, które musz¹ czêsto d³ugo przebywaæ w szpitalu i tych, które jeszcze nigdy w nim nie by³y, a myœl¹ o nim z lêkiem. 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzieñ Pamiêci o³nierzy Wyklêtych, ustanowiony moc¹ ustawy Sejmu RP z 3 lutego 2011 r. Polecamy ksi¹ kê autorstwa Jerzego Œlaskiego o³nierze wyklêci. Jerzy Œlaski - o³nierze wyklêci Dziœ po up³ywie przesz³o pó³ wieku od tamtych wydarzeñ, podziw i szacunek musi budziæ postawa tych dowódców i o³nierzy AK, którzy mimo tak beznadziejnego po³o enia nie poddali siê, nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili siê w ³aski nowej w³adzy zdrad¹ swych idea³ów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieœli siê do walki. Ju tylko w imiê obrony w³asnej o³nierskiej godnoœci. 22 luty 2013 Biblioteka Publiczna w omiankach czytelnia i wypo yczalnia 7

8 Z YCIA GMINY Powrót do omianek po 74 latach od koniec lat 90-tych XX wieku znany kolekcjoner Aleksander Wyrwiñski na aukcji w Wiedniu zobaczy³ poœród licytowanych eksponatów polsk¹ szablê wz. 34 i kawaleryjski he³m wz. 15. PZainteresowa³ siê tymi przedmiotami i jak e by³ zdziwiony, jak¹ maj¹ historiê. Okaza³o siê bowiem, e niemiecki czo³gista, walcz¹cy w Polsce w 1939 roku, zabra³ z pola bitewnego oba te przedmioty i przez ca³¹ wojnê wozi³ je ze sob¹ w czo³gu, traktuj¹c jako o³nierski amulet. Aby nie zapomnieæ miejsca sk¹d zabra³ elementy uzbrojenia, napisa³ na daszku he³mu Feldzug Polen Dabrawa W rejonie D¹browy i Wólki Wêglowej mia³a miejsce szar a 14 pu³ku u³anów Jaz³owieckich, a w samej D¹browie by³ polowy punkt opatrunkowy dok¹d zwo ono rannych polskich o³nierzy. I tak po 74 latach he³m i szabla z D¹browy wróci³y do omianek, o czym informuje dumny z ich posiadania - Pawe³ Rozd estwieñski Krótka video relacja dotycz¹ca rzeczonych eksponatów na Zapraszamy do jej obejrzenia! UTW Zaprasza d lutego rozpoczêliœmy ju VIII semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Bêdziemy kontynuowaæ dotychczasowe formy dzia³alnoœci jak: wyk³ady, seminaria z historii sztuki, Ospotkania Klubu Przyjació³ Ksi¹ ki, lektoraty jêzykowe, warsztaty malarskie, gimnastykê rehabilitacyjn¹, aqua aerobic. Organizuj¹c dla Pañstwa wyk³ady dok³adamy wszelkich starañ, eby by³y one ciekawe, inspiruj¹ce do indywidualnego rozwoju oraz poszukiwania wiedzy równie na w³asn¹ rêkê. Na wyk³ady zapraszamy wszystkich mieszkañców niezale nie od wieku. Proponujemy nowoœci takie jak: warsztaty psychologiczne, wspólne œpiewanie, poranki filmowe dla doros³ych, warsztaty rêkodzie³a, spotkania bryd owe, zajêcia Qi Gong czy Klub Rowerowy. Organizujemy równie wyjœcia do teatru, na wystawy oraz wycieczki. Najbli szy wyk³ad tym razem pod tytu³em Co nas gryzie, czyli od depresji do euforii odbêdzie siê r. o godz w Sali Widowiskowej Domu Kultury przy ul. Wiejskiej 12a (wejœcie od ul. Goœciñcowej). Agnieszka Waliszko, nasza wyk³adowczyni, jest psychologiem, psychoterapeut¹ i psychoonkologiem z du ym doœwiadczeniem. Na co dzieñ pracuje z osobami chorymi na nowotwory i ich rodzinami. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe. Szczegó³owy opis naszych dzia³añ oraz najbli szych planów znajduje siê na stronie utw.lomianki.pl, w Biuletynach Informacyjnych, które s¹ dostêpne w holu i na tablicy og³oszeñ w Domu Kultury. Kontakt: w czwartki w godz w sali plastycznej Domu Kultury i pod telefonem tel FILTRY DO WODY - Obudowy - Wk³ady i akcesoria - Odwrócona osmoza - Stacje uzdatniania wody - Tania sól do stacji PHU BODEX omianki, Warszawska 81 reklama

9 SPORT Puchar zosta³ w omiankach 16 lutego 2013 roku w hali Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego odby³ siê drugi z czterech halowych turniejów pi³ki no nej pod nazw¹ CHA omianki Cup na zdj. zwyciêzki zespó³ KS omianki ywalizacja toczy³a siê w kategorii juniorów m³odszych, a wiêc ch³opców urodzonych w 1997 roku i m³odszych. RDo walki o cenne nagrody ufundowane przez Centrum Handlowe Auchan omianki stanê³o 10 zespo³ów, które rywalizowa³y systemem ka dy z ka dym. Obsada zawodów by³a ciekawa poniewa, AON Rembertów oraz Unia Boryszew to odpowiednio lider i v-ce lider rozgrywek ligowych. Natomiast Orlêta Warszawa prowadzone przez Tomasza Soko³owskiego by³ego pi³karza warszawskiej Legii, to zwyciêzca turnieju Orze³ Cup tych ch³opców w halowym turnieju pi³ki no nej. Konstancin, a najlepszym bramkarzem Damian Osoby nies³ysz¹ce oczekuj¹ od naszego Liœkiewicz z Klubu Sportowego omianki. Tym, spo³eczeñstwa przede wszystkim otwartoœci, który strzeli³ najwiêcej bramek by³ Bart³omiej cierpliwoœci i zrozumienia. Je eli wyka emy chêæ Tondera (Unia Boryszew) strzelec 16 goli. zgodnego wspó³ ycia spo³ecznego, ycie tych Rewelacj¹ turnieju okaza³ siê zespó³ Klubu osób bêdzie o wiele ³atwiejsze. Czasem odrobina Sportowego omianki rocznik 1999, który pomimo zrozumienia i otwartoœci znaczy wiêcej ni dwóch lat ró nicy dzielnie walczy³ ze starszymi nauczenie siê ca³ej serii znaków jêzyka migowego. kolegami. Ostatecznie zaj¹³ 6 miejsce, a za œwietn¹ Myœlê, e wszyscy, którzy uczestniczyli z tej postawê, nagrodzony zosta³ podczas ceremonii imprezie stanêli na wysokoœci zadania, a ch³opcy zakoñczenia gromkimi brawami przez licznie nies³ysz¹cy pokazali swoj¹ sportow¹ klasê zgromadzon¹ widowniê oraz zawodników innych zajmuj¹c ostatecznie trzecie miejsce. zespo³ów. Przed nami kolejne turnieje z cyklu CHA omianki Cup 2013, w których rywalizowaæ bêd¹ Poziom sportowy turnieju by³ wysoki. Wiele ch³opcy z roczników 1999 (23.02) oraz 2003 (2.03). spotkañ koñczy³o siê wynikami remisowymi lub Micha³ Piros rozstrzygane by³y ró nic¹ jednego gola. W czterdziestu piêciu spotkaniach pad³o a 160 bramek! Podczas spotkañ zaobserwowaæ mo na by³o zawodników o du ych umiejêtnoœciach indywidualnych, którzy dysponowali dobrym panowaniem nad pi³k¹. By³o na co popatrzeæ i ka dy, kto tego dnia wybra³ siê by dopingowaæ m³odych pi³karzy, z pewnoœci¹ nie jest zawiedziony. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ zespó³ Klubu Sportowego omianki, który nie dozna³ adnej pora ki i ca³kowicie zdominowa³ zawody, pewnie wygrywaj¹c wiêkszoœæ spotkañ. Najlepsze zespo³y otrzyma³y pi³ki, torby, medale i puchary. By³y równie nagrody indywidualne, o których Nagrody wrêczali: Dyrektor Immochan - Anna Gospodarek oraz decydowali trenerzy wszystkich Zastêpca Burmistrza ds. spo³ecznych - Piotr Rusiecki zespo³ów w demokratycznym g³o- Klasyfikacja koñcowa: sowaniu. 1. KS omianki 6. KS omianki'99 2. Unia Boryszew 7. Cezar Konstancin Najlepszym zawodnikiem wybrany zosta³ 3. Mazowsze Warszawa 8. Cezar Konstancin II ukasz Gospodarczyk z Cezara 4. KS omianki II 9. Orlêta Warszawa 5. AON Rembertów 10. KS Dziekanów Ciekawostk¹ jest, e w zespole Mazowsza Warszawa zagra³o kilku ch³opców nies³ysz¹cych. Osoby nies³ysz¹ce z powodu bariery w komunikowaniu siê maj¹ tendencjê do izolacji i zamykania siê we w³asnym œrodowisku. Tam czuj¹ siê bezpiecznie i nie s¹ nara one na poœmiewisko. My dokonaliœmy wszelkich starañ, aby przeciwdzia³aæ takiej izolacji poprzez aktywizacjê U nas trenuj¹ najlepsi! Szermierz omianki to klub sportowy, w którym trenerem wiod¹cym jest Jerzy Zbigniew Konczalski - by³y selekcjoner kadry narodowej Polski, Austrii, Kanady i Holandii, twórca medalistów Mistrzostw Œwiata i Europy w tych krajach. Od wielu lat doszkala on trenerów z ca³ego œwiata, prowadz¹c seminaria organizowane przez FIE (Miêdzynarodow¹ Federacjê Szermierki) oraz miêdzynarodowy fund For Future of Fencing, a tak e szkoli najlepszych z zawodników. Aktualnie pod okiem trenera Konczalskiego, w salach Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, trenuje 25-letnia DirleyYepes Molina - szpadzistka z Kostaryki (San Jose) studentka architektury. Molina w swoim kraju jest numerem 1. Widaæ omianki przyci¹gaj¹ najlepszych! 22 luty

10 REKLAMA Dom Opieki dla osób starszych RÓ A w otulinie Puszczy Kampinoskiej tel , meble wszystkich pokoleñ Salon meblowy omianki, ul. Warszawska 41 (I piêtro) Tel , NAPRAWA PRALEK wszystkie modele Tel NOWO OTWARTY GABINET KOSMETYCZNY BELLA Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i cia³o przy u yciu najwy szej jakoœci preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makija dzienny i okolicznoœciowy. ul. Rolnicza 173, Kie³pin (przy Kwiaciarni) tel GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ TERAPEUTA tel / omianki - D¹browa 10

11 REKLAMA LOGOPEDA NEUROLOGOPEDA profilaktyka, diagnoza, terapia zaburzeñ mowy i komunikacji (tak e dzieci specjalnej troski) OMIANKI zapisy: Zareklamuj siê u nas! TAXI 24h O M I A N K I 6 miejsc, du e baga e, psy, transport ciê arowy do 5t, sprowadzanie aut - laweta luty

12 REKLAMA dr n. med. Jan Herburt-Heybowicz ZnajdŸ nas na facebook! GAZOWE - HYDRAULICZNE tel JUNKERS VIESMANN, inne Instalacje wodn-kan. Instalacje C.O. - kot³ownie Naprawy, monta Przy³¹cza gazowe A-Z KARDIOCHIRURG choroby serca i naczyñ nadciœnienie EKG ECHO N konsultacje, leczenie Zapisy: codziennie , Przyjêcia: poniedzia³ki i czwartki od tel ul. Szkolna 6, omianki Modernizacje W ka dej technologii Szamba betonowe szczelne Doradztwo techniczne gratis Wydawanie zaœwiadczeñ Pomiary szczelnoœci inst. gaz. WIERCENIE STUDNI WODNYCH TANIO - SOLIDNIE - PROFESJONALNIE Godlewski Ryszard, omianki ul. Rolnicza 406 GABINET STOMATOLOGICZNY omianki ul. Warszawska 98 lok. 6 tel , kom czynny: pon-pt Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna Protetyka i chirurgia Zapraszamy dzieci i doros³ych! WARTO POLUBIÆ OMIANKI! 12

13 REKLAMA BIP-FON Bogus³aw Paw³owski INSTALACJE ALARMOWE, KONTROLI DOSTÊPU CCTV - MONTA SERWIS, KONSERWACJE tel , / tel kom SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY KOT ÓW Warszawa - omianki - Okolice NAPRAWY, PRZEGL DY I MONTA KOT OWNI Gabinet Weterynaryjny Na Szczêœliwej Zapraszamy: pon.-pt , sob tel omianki, ul. Szczêœliwa luty

14 OG OSZENIA / REKLAMA Szukam pracy c w zak³adce praca, kontakt: siedzibie klienta lub na zewn¹trz-faktura. omianki ] Domek 2 pok., kuchnia, ³azienka. omianki. ] Sprz¹tanie mieszkañ, klatek schodowych, opieka nad i okolice, tel tel starszymi osobami. Tel ] Monter sieci LAN/WAN - szczegó³y na stronie ] Masz problemy z technik¹ w domu, ogrodzie, ] Pokój w omiankach. tel ] Zaopiekujê siê dzieckiem. Referencje. Doœw. Prawo w zak³adce praca, kontakt: samochodzie? Zadzwoñ. Janusz Z OTA R CZKA ] Lokal 30 m kw. w salonie fryzjerskim (Dziek. Polski). jazdy. Tel przyjedzie, naprawi, doradzi. Tel tel ] Ukrainka 55 lat, d³ugi pobyt, posprz¹ta, ugotuje ] Niepubliczne Przedszkole w Kaliszkach zatrudni ] HYDRAULICZNE. Tel ] Domek wolnostoj¹cy 30 m kw. tel obiad, opieka i inne. Posiadam referencje. nauczyciela, psychologa, nauczyciela-anglistê. Tel. ] ELEKTRYK A-Z ANTENY TV I SAT DOMOFONY ] Lokal 36 m kw. pod ka d¹ dzia³alnoœæ Tel ] Emerytka sprawna, odpowiedzialna zaopiekuje siê ] Do magazynu kobietê lub mê czyzna. Kontakt: ] OGRODNIK pe³ny zakres. Tel ] 90 m kw. na stolarniê, magazyn, inne. dzieckiem. Chêtnie poprasujê, posprz¹tam, ma³y tel ] Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Zawieranie umów f- Tel , domek, mieszkanie. Tel ] Do telemarketingu, doœwiadczenie. Kontakt: VAT. Przepychanie i odmra anie kan. ] Pokój do wynajêcia. Tel ] Sprz¹tanie, opieka nad dzieckiem i starszymi tel ] Pokój. Tel osobami (referencje, praktyka w USA). Tel ] Profesjonalne us³ugi ksiêgowe. Doradztwo. ] Pokoje dla Panów. Tel , Us³ugi c Tel ] Wolnostoj¹cy 30 m kw. (D¹browa) na cich¹ ] Sprz¹tanie mieszkañ i biur. Opieka nad dzieckiem. ] Drobne naprawy w domu. Tel dzia³alnoœæ, magazyn. tel Tel ] Naprawa pralek. tel Nauka c ] Pomieszczenia: 30 m kw., 40 m kw. i 100 m kw. tel. ] Prace w ogrodzie podcinanie drzewek, krzewów. ] Glazura, terakota, panele ³azienki i kuchnie. ] Angielski dla dzieci, doros³ych, przyg. do matury. Z Tel Tel dojazdem. Tel ] Budynek wolnostoj¹cy 2 pok., kuchnia, ³azienka. Tel. ] Sprz¹tanie, gotowanie, prasowanie. Prace w ogrodzie. ] Pracownia kreœlarska. ] Francuski ka dy poziom. Tel , tel ] Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów, ] J. angielski wszystkie poziomy, przyg. do FCE, CAE, ] Hala 200 m kw. tel ] Samodzielna ksiêgowa - KH Symfonia. Licencja MF. balkonów, tarasów. Uszczelnienia dachowe itp. matury. Business English. Tel ] Domek 55 m kw. wszystkie media. tel Gwarancja. Tel ] Polish for foreigners. Tel Tel ] Chêtnie posprz¹tam mieszkanie, dom, biuro. Jestem ] Ocieplenia budynków styropianem, we³n¹. ] CHEMIA. Tel ] Magazyn / warsztat 175/350 m kw. Centrum uczciwa, dok³adna i godn¹ zaufania. Posiadam doœw. Gwarancja ] Angielski, niemiecki szk. podst, gimnazjum. omianek. Media, parking. Tel ] Remonty, wykoñczenia wnêtrz. Firma PRO-Tynk Tel ] Powierzchnia sklepowa 38 m kw. (+ zaplecze 22 m ] Podejmê pracê jako pomoc domowa sprz¹tanie, zimowa promocja!. Tel ] Matematyka ka dy poziom. Tel kw.). tel mycie okien. Równie biura. Tanio i solidnie. ] Biuro Rachunkowe poprowadzi ksiêgowoœæ. ] ANGIELSKI dzieci i doroœli. Dojazd do ucznia. Tel. ] Dom z ogrodem w centrum omianek, 2 pokoje, Tel Tel kuchnia, ³azienka. Pe³ne wyposa enie. tel. ] Zatrudniê siê do prac domowych lub opieki nad ] Poprawki krawieckie. Dziekanów Polski, ] ANGIELSKI indywidualnie od podst. do matury / ma³oletnimi dzieæmi. Tel ul. Rolnicza 425, tel Konwersacje, szkolenia dla firm. Tel ] Pokój z aneksem kuchennym samodzielny, ] Sprz¹tanie biur, domów, praca w zak³adzie ] Projektowanie, nadzory, legalizacje samowoli bud., ] MATEMATYKA od 30 z³/45 min. Doskona³e wyniki umeblowany, ogrzany. Tel produkcyjnym. tel przegl¹dy. In. Krzysztof Paw³owski. (szk. podst., gimnazjum, liceum). ] Wynajmê od zaraz powierzchniê biurowo- ] Chêtnie podejmê siê sprz¹tania, prasowania, prac w Tel magazynow¹ 160 m kw. w -kach na terenie POLMO. domu. -ki i okolice. tel ] Kosztorysant in ynier budowlany ] Polski (szk. podst., gimnazjum, matura) dysleksja, Tel ] Przyjmê pracê w ksiêgowoœci w niepe³nym wymiarze ] OGRODY kompleksowo. dysortografia. Tel ] Domek 70 m kw. Wszystkie media godzin. Samochód, komputer, j. francuski. Inne prace. tel ] MATEMATYKA (szk. podst., gimnazjum, liceum). -ki i ] Kawalerka samodzielna, ogrzewana, umeblowana. Tel ] Petsitter. Spacery, opieka i hotel dla psów. okolice. Tel Tel ] 60-latek podejmie dodatkowo ochronê mienia lub Tel ] Angielski i hiszpañski (dzieci, m³odzie, doroœli), w ] Mieszkanie lub pomieszczenie na dzia³alnoœæ prace œlusarskie. tel ] Us³ugi hydrauliczno-gazownicze. Tel tym przygot. do egz. gimn., matury. Skutecznie i gospodarcz¹. Tel ] Chêtnie posprz¹tam, umyjê okna. Mi³a, uczciwa, ] Malowanie, g³adzie gipsowe, tapetowanie, fachowe ciekawie. Dojazd. Tel ] Kwatery pracownicze omianki, Ko³³¹taja 1 dok³adna. Tel (do godz. 16) doradztwo, atrakcyjne ceny. Tel (kuchnia, ³azienki, parking, doba 27 z³) ] Sprz¹tanie domów, mieszkañ i biur. Dodatkowo ] Docieplenia, roboty wykoñczeniowe, elewacje, Sprzedam c tel mycie okien. Solidnie i kompleksowo. malowanie, gipsowanie, stawianie budynków. Tel. ] Renault Laguna 1.9 dci, 2004 r., przebieg 224 tys., ] Pokoje pracownicze - omianki-d¹browa Leœna. tel. Tel lekko uszkodzony ty³, cena 11 tys. (do neg.) ] Sprz¹tanie - solidnie z doœwiadczeniem ] Odœnie anie dachy, hale. Tel tel ] Pokój, kuchnia, ³azienka. Oddzielne wejœcie ] Œwiadectwa energetyczne. ] Tanio - bolier elektryczny 150 L z wê ownic¹ na tel , ] Emeryt, z³ota r¹czka. Tel tel ciep³¹ wodê. tel ] Pokój ] Sprz¹tanie, prasowanie, mycie okien, opieka nad ] Hydraulika, domy, kot³ownie. Tel , 22 ] Tanio akcesoria i ubranka dzieciêce 0-6 lat. dzieæmi. Tel Tel Wynajmê c ] Sprz¹tanie, prasowanie. Tel ] Ciêcie drzew. Us³ugi ogrodnicze. Tel ] Fiat Qubo 1,3 Diesel, 95 KM, Full wypas, 2011 r.. tel. ] Kobieta poszukuje do wynajêcia niewielki domek ] Pielêgniarka zaopiekuje siê dzieckiem. ] Us³ugi hydrauliczne. Tanio i solidnie. Dogodne tel Tel terminy. Tel ] Kawasaki Vulcan 1500, 2002 r., super. ] Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹. Tel ] Glazura. Terakota. Remonty. Tel Tel Lekarze c ] Do sprz¹tania, mycia okien. Ukrainka. omianki i ] Us³ugi remontowe. Glazura, terakota. Wykoñczenia. ] Ubranka i akcesoria dla dziewczynki i nie tylko. ] Opieka lekarska, pielêgniarska. Dom Opieki RÓ A. okolice. tel Solidnie. Tel Tel Tel , ] Emeryt, II grupa inw. podejmie pracê w ochronie, lub ] Przeprowadzki, transport. Pranie dywanów 7 z³/ m ] Mieszkanie 85 m kw. (4 pok.) z ogródkiem. Centrum ] Pediatra. Anna Matusiak. Wizyty domowe. dozorca na terenie omianek lub okolic. kw. tel omianek. tel Tel tel ] Hydrauliczne - Gazowe od A do Z. Przy³¹cza, studnie ] Stemple budowlane, drewno opa³owe, blachê ] LARYNGOLOG. omianki, ul. Baczyñskiego 26 m. 8, tel. ] Zaopiekujê siê dzieckiem, referencje, prawo jazdy. Tel. wodne. omianki tel trapezow¹ i p³ask¹. Tel ] Cyklinowanie, uk³adanie parkietów. ] Brama 2-skrzyd³owa (5x1,7) wraz ze s³upkami. ] Stomatolog Krzysztof Trybicki omianki, Ko³³¹taja ] Chêtnie: sprz¹tanie, prasowanie, praca w ogrodzie, Tel z³ (do uzg.). tel , tel protetyka, chirurgia, leczenie mycie okien, tak e po remontach. Opieka. ] OSOBISTY TRENER. Modelowanie sylwetki. Powrót ] Mazury nad Omulewem dzia³ka bud m kw. z ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Miko³ajewscy, -ki, Tel do formy po ci¹ y. Odchudzanie. Dojazd do klienta. materia³em na domek i ogrodzenie. ul. Fio³ka 11, tel , ] 56-letni Z OTA R CZKA, prawo jazdy kat. B, Tel Tel komputer, zadba o Twój dom i posesjê. Tel ] Remontowo-budowlane (elewacje, ocieplanie ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrañska, ul. Jednoœci 048 poddaszy, gipsowanie, malowanie) Do wynajêcia c Robotniczej 15, tel ] Uczciwa kobieta chêtnie podejmie siê sprz¹tania na ] Komputerowe pogotowie. Serwis, odzysk danych. Tel. ] Wynajmê pokój dla jednej osoby, wszystkie media ] Chirurg (dla doros³ych i dzieci) dr n. med. T. sta³e lub dorywczo. Prasowanie, mycie okien tak e (dojazd gratis) Szafrañski, ul. Jednoœci Robotniczej 15, po remontach. tel ] Ustawiam parametry TV Trwam. TV Cyfrowa bez ] Dwa mieszkania 60 m kw. w domu wolnostoj¹cym abonamentu. Tel omianki. tel Dam pracê c ] Pracownia krawiecka. Poprawki. Szycie ma miarê. ] Domek 2 pok., kuchnia, ³az. omianki. Ró ne c ] Firma w -kach pilnie zatrudni do biura osobê biegle Stroje historyczne, karnawa³owe. Tel Tel ] Pasze i suplementy SUKCES. w³adaj¹c¹ jêz. Niemieckim. Tel ] Odœnie anie, panele, listwy, malowanie - z³ota ] Domek 60 m kw. + 3 gara e na dzia³ce 800 m kw. na ] Pani¹ do prowadzenia domu. Z prawem jazdy. Ok. r¹czka". Dobra cena. Tel mieszkanie lub dzia³alnoœæ gosp. Tel ] Sprzedam lub wynajmê bud. mieszkalny 400 m kw. + omianek. tel ] Do koñca marca 2013 sta ystka-fryzjerka mêska ] Pokój wszystkie media. Tel bud. warsztatowy 240 m kw. Dzia³ka 1700 m kw. (ul. ] Fryzjerkê damsko-mêsk¹. Dziek. Polski zaprasza na strzy enie za 10 z³. Salon ul. ] Domek (pokój, kuchnia, ³azienka) w centrum Wiœlana, -ki). Tel ] Baœniowe Ogrody Bodzia zatrudni¹ mê czyzn do Warszawska 109 (wejœcie od Dzia³kowej). omianek. tel ] Stolarstwo. Tel pracy w ogrodach. Tel Tel ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia. -ki, ul. ] Przedstawiciel Handlowy szczegó³y na stronie ] Ksiêgowa z licencj¹ poprowadzi ksiêgowoœæ w Warszawska (centrum). Tel PRZEKA SWÓJ 1% PODATKU! Pamiêtajmy, e 1% swojego podatku, mo emy wesprzeæ wybran¹ Organizacjê Po ytku Publicznego (OPP). Dla niektórych z nich w³aœnie te pieni¹dze niejednokrotnie stanowi¹ Ÿród³o finansowania wielu kluczowych projektów. Na stronie zamieszczone s¹ banery kilku Organizacji Po ytku Publicznego, dzia³aj¹cych na terenie gminy, które mo emy wesprzeæ. Zachêcamy pozosta³e organizacje do przesy³ania swoich banerów. 1% 14

15 OG OSZENIA / REKLAMA Informator Stra Po arna 998, Ochotnicza Stra Po arna, ul. Wiejska 12a, tel Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel Stra Miejska, ul. Warszawska 87, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Szpitalna 7, tel Pogotowie gazowe 992 Komunikacja Miejska omianki, ul. Rolnicza 248, , Filia Wydzia³u Komunikacji, ul. Warszawska 73, ZWiK w omiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Zak³ad Energetyczny, ul. Kolejowa 123, tel Pogotowie energetyczne 991, Awarie oœwietlenia ulicznego Awarie sygnalizacji œwietlnej Urz¹d Miejski w omiankach, ul. Warszawska 115, Urzêdy pocztowe omianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt , sob ), , D¹browa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt ), Kie³pin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt ), Zdrowie Pogotowie ratunkowe, 999 Nocna i œwi¹teczna pomoc lekarska i pielêgniarska: - Szpital Bielañski, Szpital Dzieciêcy w Dziekanowie Leœnym, Izba przyjêæ 24h, Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt ), NZOZ omianki, ul. Warszawska 31, (pon.-pt ), Centrum Medyczne RoyalMed, ul. Wiœlana 36, tel , Gminny Punkt Konsultacyjny dla uzale nionych, Szpitalna 7, Agencja Ubezpieczeniowa Igor Mia³kowski Ubezpieczymy Twój dom, samochód i firmê a na wakacje wyjedziesz bezpiecznie z polis¹ turystyczn¹ Zanim pomyœlisz, e mo e byæ drogo ZADZWOÑ dojazd do klienta gratis! omianki, ul. Zielonej ¹ki 15 Tel , BIURO RACHUNKOWE ADRMAX Twój Partner w Biznesie Kompleksowa obsùuga ksiêgowo/kadrowa maùych i du ych firm tel tel Lexba EKSPRESOWE US UGI DLA SPÓ EK skutecznoœæ dzia³ania od 1995 roku Instytucje kulturalne Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , ICDS, ul. Staszica 2, , Cennik reklam i og³oszeñ ulega zmianie! Pocz¹wszy od 25 lutego 2013 r. obowi¹zywaæ bêdzie nowy cennik reklam i og³oszeñ w naszym dwutygodniku. Gazeta omiankowska.pl dociera do coraz wiêkszej liczby naszych Wmieszkañców. Reklamy i og³oszenia publikowane na ³amach G.pl trafiaj¹ do w³aœciwych odbiorców, a strony reklamowe nale ¹ do najczêœciej czytanych przez naszych czytelników, co potwierdzi³a przeprowadzona na prze³omie roku ankieta. Zmianie ulega struktura cennika oraz wycena reklam. Cennik zosta³ znacznie uproszczony, dziêki czemu sta³ siê bardziej przejrzysty. Mamy nadziejê, e ta zmiana u³atwi i nam i Pañstwu ycie. NOWY CENNIK dostêpny jest na Czy wiecie, e Z licz¹cych ponad 20 tys. mieszkañców omianek dziennie do i z Warszawy jeÿdzi ponad 7600 osób na liniach autobusowych i bis. CHCESZ DO NICH DOTRZEÆ? Zareklamuj siê w autobusach KM tylko do koñca lutego 2013 reklama wyœwietlana na monitorach LCD (ekran 22 ) w 9 nowoczesnych autobusach w PROMOCYJNYCH CENACH: 2 tyg z³ netto lub 4 tyg. 200 z³ netto ZAK ADANIE SPÓ EK ZMIANY W SPÓ KACH Tel Wydawca: KM Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjêcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcj¹: omianki, ul. Staszica 2, tel , Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytu³ów, œródtytu³ów i skracania tekstów. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Publikacja materia³ów niezamówionych do wy³¹cznej dyspozycji redakcji. 22 luty

16

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

30 milionów z³otych dla omianek!

30 milionów z³otych dla omianek! Egzemplarz bezp³atny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 21 22.02.2013 r. 30 milionów z³otych dla omianek!! ] wiêcej na stronie 3 PAMIÊTAJ! 28 lutego 2013 mija termin z³o enia DEKLARACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 2020 UCHWAŁA NR VI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Gminy... z dnia...r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy...

Uchwała Nr.../.../... Rady Gminy... z dnia...r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy... Stan prawny na dzień 10 czerwca 2016 r. Uchwała Nr.../.../... Rady Gminy... z dnia...r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu

Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu pt. Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów informatyków i mechaników dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

XVI DO YNKI MIEJSKIE - O TYM SIÊ MÓWI 750 LAT PYSKOWIC "750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM"

XVI DO YNKI MIEJSKIE - O TYM SIÊ MÓWI 750 LAT PYSKOWIC 750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM WRZESIEÑ 2009 Nr 9 (155) Egzemplarz bezpłatny 70. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŒWIATOWEJ XVI DO YNKI MIEJSKIE - O TYM SIÊ MÓWI 750 LAT PYSKOWIC "750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM" 2 Przegl¹d Pyskowicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO Pola jasne wype nia w a ciciel nieruchomo ci, nale y wype ni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo