Gam Polska Sp. z o.o. GAM Alquiler S.A. GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gam Polska Sp. z o.o. GAM Alquiler S.A. GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach"

Transkrypt

1

2 Gam Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem hiszpañskiej firmy GAM Alquiler S.A., bêd¹cej liderem bran y rentalowej na Pó³wyspie Iberyjskim. Polska filia przedsiêbiorstwa powsta³a w 2008 roku i od tego czasu dynamicznie siê rozwija. Obecnie GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach, a swój sta³y rozwój zawdziêcza przesz³o 2,6 tys. wykwalifikowanych pracowników. Grupa GAM, oprócz Hiszpanii, jest obecna równie w Portugalii, Bu³garii, Rumunii, Meksyku oraz oczywiœcie w Polsce. Wci¹ jednak szukamy nowych lokalizacji i planujemy dalszy rozwój. Od po³owy 2006 roku GAM Alquiler S.A. jest notowana na madryckiej gie³dzie. W tym czasie akcje firmy zyska³y na wartoœci ponad 100%. Od pocz¹tku swojego istnienia firma GAM wspó³pracuje z najwa niejszymi œwiatowymi producentami maszyn i urz¹dzeñ budowlanych. Bazowanie na kontaktach tylko ze sprawdzonymi, globalnymi kontrahentami pozwala Nam na ci¹g³e wzbogacanie floty oraz korzystanie z najnowszych rozwi¹zañ i innowacji pojawiaj¹cych siê w bran y. Oferta, któr¹ kierujemy do Naszych klientów jest elastyczna i przemyœlana, co pozwala Nam tworzyæ projekty wszechstronne, indywidualne - dostosowane do potrzeb i wymagañ konkretnych firm. Dziêki bogatemu doœwiadczeniu Naszego hiszpañskiego partnera mo emy zagwarantowaæ Pañstwu w pe³ni kompleksowe doradztwo. ¹cz¹c to z profesjonalizmem i zaanga owaniem polskich pracowników mo emy zapewniæ Pañstwu najwy szy poziom us³ug oraz bogaty i nowoczesny park maszynowy. Dynamiczny rozwój GAM Polska sprawia, e zawsze jesteœmy blisko klienta: poznajemy specyfikê jego projektów, doradzamy i dostarczamy mu maszyny, które najlepiej odpowiadaj¹ jego potrzebom.

3 Katalog maszyn Spis treœci I. Podnoœniki 4 1.Podnoœniki spalinowe no ycowe Podnoœniki elektryczne no ycowe 3.Podnoœniki teleskopowo przegubowe elektryczne 8 4.Podnoœniki teleskopowe spalinowe 5.Podnoœniki teleskopowe przegubowe spalinowe 8-15 II. adowarki 1. adowarki teleskopowe z osprzêtem 2.Mini³adowarki z osprzêtem III. Maszyny dla przemys³u 1.Wózki wid³owe - terenowe 22 2.Wózki wid³owe 22 IV. Agregaty pr¹dotwórcze 1.Agregaty pr¹dotwórcze 2.Maszty oœwietleniowe V. Prace ziemne i drogowe 1.Wozid³a budowlane 2.Walce 3.Koparki 4.Pompy 5.Ubijaki wibracyjne, zagêszczarki 6.Kompresory, m³oty pneumatyczne 1.Przecinarki jezdne-spalinowe, stolikowe elektryczne 2.Wibratory, przetwornice, bu³awy do betonu 3.Nagrzewnice, osuszacze 4.Kontenery, ogrodzenia 5.Rusztowania, 6.Zacieraczki do betonu VI. Informacje dodatkowe 1.Warunki najmu 2.Sprzeda 3.Serwis VI. Pozosta³y sprzêt budowlany

4 I. PODNOŒNIKI PODNOŒNIKI NO YCOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: COMPACT 10 DX WYSOKOŒÆROBOCZA 10 m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU 1,20 m SZEROKOŒÆPLATFORMY 1,54 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 2,50 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 1,80 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 3,06 m UD WIGPLATFORMY 565 kg CIÊ ARCA KOWITY ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY kg silnik diesel tak HAULOTTE 10 DX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: 12SX/SDX/DX WYSOKOŒÆROBOCZA 12m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆPLATFORMY 1,81 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 3,91 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 2,25 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 4,18 m UD WIGPLATFORMY 700 kg CIÊ ARCA KOWITY 5510 kg ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY tak SX - 1 m; DX - 2 x 1,0 m silnik diesel HAULOTTE 12SX/SDX DO 3 TYGODNI

5 Katalog maszyn PODNOŒNIKI NO YCOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: 15 SX/SDX WYSOKOŒÆROBOCZA 15m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU 2 x 1 m SZEROKOŒÆPLATFORMY 2,25 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 3,91 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 2,25 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 4,18 m UD WIGPLATFORMY 500 kg CIÊ ARCA KOWITY 6340 kg ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY silnik diesel tak HAULOTTE H 15 SX/SDX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: 18 SX/SDX WYSOKOŒÆROBOCZA 18 m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU 2 x 1 m SZEROKOŒÆPLATFORMY 2,25 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 3,91 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 2,25 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 4,18 m UD WIGPLATFORMY 500 kg CIÊ ARCA KOWITY 7300 kg ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY silnik diesel tak HAULOTTE H 18 SX/SDX DO 3 TYGODNI

6 PODNOŒNIKI NO YCOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE COMPACT 8 8,18 m 0,92 m 0,80 m 2,30 m 0,81 m 2,48 m 350 kg 1730 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HAULOTTE COMPACT 8 DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE COMPACT 10, 10 N 10,14 m 0,92 m 1,20 m 2,30 m. 1,20 m 2,48 m 450 kg 2330 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HAULOTTE COMPACT 10, 10N DO 3 TYGODNI

7 Katalog maszyn PODNOŒNIKI NO YCOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE COMPACT m 0,92 m 1,20 m 2,30 m 1,20 m 2,48 m 300 kg 2630 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HAULOTTE COMPACT 12 DO 3 TYGODNI JLG TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE JLG 4069 LE 14,20 m 0 91 m 1,75 m 2,92 m 1,65 m 2,92 m 362 kg 4790 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory JLG 4069 LE DO 3 TYGODNI

8 PODNOŒNIKI NO YCOWE - ELEKTRYCZNE H.A.B S280 H.A.B TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA 28,00 m D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU 1,90 m SZEROKOŒÆ PLATFORMY 1,20 m D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ 5,10 m SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA 1,25 m D UGOŒÆ TRANSPORTOWA 5,55 m UD WIG PLATFORMY 600 kg CIÊ AR CA KOWITY kg OGUMIENIE niebrudz¹ce elektryczny akumulatory H.A.B S E4WDS DO 1 TYGODNIA 1600 DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA 12 m D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU brak SZEROKOŒÆ PLATFORMY 0,8 m D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ 1,2 m SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA 1,50 m D UGOŒÆ TRANSPORTOWA 6,60 m UD WIG PLATFORMY 230 kg CIÊ AR CA KOWITY 7300 kg OGUMIENIE niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HA 12I, HA12IP DO 1 TYGODNIA DO 2 TYGODNI HAULOTTE HA12I, HA 12IP DO 3 TYGODNI

9 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 15I, HA15IP 15 m brak 0,8 m 1,2 m 1,50 m 6,60 m 230 kg 7300 kg niebrudz¹ce silnik elektryczny akumulatory HAULOTTE HA15I, HA15IP DO 3 TYGODNI PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: H16 TPX WYSOKOŒÆ ROBOCZA 15,4 m WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA 13,4 m SZEROKOŒÆ KOSZA 0,80 m D UGOŒÆ KOSZA 1,80 m SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA 2,30 m MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY 12,30m D UGOŒÆ TRANSPORTOWA 8,43 m ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ 40 % UD WIG PLATFORMY 230 kg ROZTAW OSI 2,49 m CIÊ AR CA KOWITY 6600 kg OGUMIENIE terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H16 TPX DO 3 TYGODNI

10 PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H21 TX 20,08 m 18,8 m 0,80 m 1,80 m 2,48 m 17,2 m 9,10 m 40 % 230 kg 2,49 m kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H21 TX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H23 TPX 22,6 m 20,6 m 0,80 m 1,80 m 2,47 m 19,50 m 8,10 m 40 % 230 kg 2,49 m kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H23 TPX DO 3 TYGODNI

11 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H25 TPX 25,3 m 23,3 m 0,80 m 1,80 m 2,48 m 16,90 m 10,80 m 40 % 230 kg 2,49 m kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H25 TPX DO 3 TYGODNI JLG TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI Z - Z O ONE, R - ROZ O ONE CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE 1200 SJP 38,50 m 36,50 m 0,91 m 2,44 m 2,49 m 22,86 m 10,64 m 40 % 450 kg Z:2,49m, R:3,81 18,650 kg terenowe 4x4x2 silnik diesel JLG 1200 SJP DO 3 TYGODNI

12 PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE JLG TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI Z - Z O ONE, R - ROZ O ONE CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE 1350 SJP 43 m 41 m 0,91 m 2,44 m 2,49 m 24,38 m 10,64 m 40 % 450 kg Z:2,49m, R:3,81 20,300 kg terenowe 4x4x2 silnik diesel JLG 1350 SJP DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY ZASIÊG D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H 43 TPX 43 m 41 m 0,80 m 1,80 m 2,50 m 20 m 14,50 m 40 % kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H 43 TPX DO 3 TYGODNI

13 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 12 PX 12,4 m 10,4 m 0,80 m 1,20 m 1,80 m 6,60 m 5,64 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 12 PX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 16PX 16, 0 m 14,0 m 0,80 m 1,80 m 2,30 m 10,60 m 7 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 16 PX DO 3 TYGODNI

14 PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 18PX 17,30 m 15,30 m 0,80 m 1,80 m 2,30 m 10,60 m 7,60 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 18 PX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 20PX 20,70 m 18,70 m 0,80 m 1,80 m 2,38 m 13,50 m 8,93 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 20 PX DO 3 TYGODNI

15 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HYDRAULICZNE OPUSZCZANIE PODPORY HA 32 PX 31,80 m 29,80 m 0,80 m 2,44m 2,70 m 21,30 m 11,16 m 40 % 250 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel tak HAULOTTE HA 32 PX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HYDRAULICZNE OPUSZCZANIE PODPORY HA 41 PX 41,50 m 39,50 m 0,80 m 2,44 m 2,99 m 19,80 m 12,60 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel tak HAULOTTE HA 41 PX DO 3 TYGODNI

16 II. ADOWARKI II. ADOWARKI TELESKOPOWE - OSPRZÊT KOSZ OSOBOWY, NARZÊDZIOWY WID Y Y KA 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni AKCESORIA Netto Netto Netto Netto Netto KOSZ NARZÊDZIOWY KOSZ OSOBOWY Y KA URAWIK WID Y 16

17 Katalog maszyn ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM Trójko³owa ³adowarka teleskopowa MANITOU: SLT 415 Wysokoœæ podnoszenia: 3,98 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 1030 kg, silnik: PERKINS, moc silnika: 50 KM, 2 ko³a skrêtne, ciê ar: 2520 kg z wid³ami OSPRZÊT: wid³y MRT 1432 SLT 415 DO 2 TYGODNI DO 1 TYGODNIA DO 3 TYGODNI DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 732 Wysokoœæ podnoszenia: 7 m, maks. udÿwig: 3200 kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 2700 kg, silnik: diesel, moc silnika: 82 KM, 4 ko³a skrêtne, ciê ar: 7250 kg. OSPRZÊT: wid³y, ³y ka CENY WYNAJMU ZA 1 DZIEÑ MRT ROBOCZY 1432 MT 732 DO 2 TYGODNI DO 1 TYGODNIA DO 3 TYGODNI DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1033 Wysokoœæ podnoszenia: 10 m, maks. udÿwig: 3300 kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 740 kg, silnik: diesel, moc silnika: 100 KM, 4 ko³a skrêtne, ciê ar: 7470 kg. OSPRZÊT: wid³y, ³y ka CENY WYNAJMU ZA 1 DZIEÑ MRT ROBOCZY 1432 MT 1033 DO 2 TYGODNI DO 1 TYGODNIA DO 3 TYGODNI DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI

18 ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1235 S Wysokoœæ podnoszenia: 11,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 200 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: 8960 kg. OSPRZÊT: kosz narzêdziowy, wid³y, ³y ka, urawik MT 1235 S DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1330 SL Wysokoœæ podnoszenia: 13,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 200 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz narzêdziowy, wid³y, ³y ka, urawik. MT 1330 SL DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1435 SL Wysokoœæ podnoszenia: 14,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz narzêdziowy, wid³y, ³y ka, urawik. MT 1435 SL DO 3 TYGODNI

19 Katalog maszyn ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1740 SL Wysokoœæ podnoszenia: 16,7 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MT 1740 SL DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1840 Wysokoœæ podnoszenia: 17,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik MT 1840 DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 1432 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 13,2 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MRT 1432 DO 3 TYGODNI

20 ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 1635 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 15,82 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MRT 1635 DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 1742 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 17,30 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MRT 1742 DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 2150 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 21,00 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. 20 MRT 1742 DO 3 TYGODNI

21 Katalog maszyn Mini³adowarka JCB: ROBOT masa 2,41 t MINI ADOWARKI Moc silnika: 60 KM, silnik: Diesel, prêdkoœæ maks.: 9,7-11,2 km/h, pojemnoœæ ³y ki: 0,36 m3, szerokoœæ ³y ki: 1,52 m, wysokoœæ wy³adunku: 2,78 m. JCB ROBOT Mini³adowarka KOMATSU SK masa 2,94 t Moc silnika: 45 KM, silnik: Diesel, prêdkoœæ maks.: 9,8 km/h, pojemnoœæ ³y ki: 0,40 m3, szerokoœæ ³y ki: 1,73 m, wysokoœæ wy³adunku: 2,67 m. KOMATSU SK AKCESORIA DO MINI ADOWAREK 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni AKCESORIA NETTO NETTO NETTO NETTO za 1 cm zu ycia w³osia ZAMIATARKA SZCZOTKI DO ZAMIATARKI Y KA WID Y 21

22 III. MASZYNY DLA PRZEMYS U WÓZKI WID OWE Wózek wid³owy AUSA CH 200-3,8 t Silnik: diesel, prêdkoœæ maks.: 20 km/h, ³adownoœæ 2000kg, wysokoœæ wy³adunku: 3,3 m, zbiornik paliwa 50 L. AUSA CH Wózek wid³owy NISSAN FD02A250 Najpopularniejsza seria wózków wid³owych Nissan : Modele FD02A250 produkowane w Hiszpanii. Napêd diesel,udÿwig (kg) 2500 kg, œrodek ciê koœci 500 mm, podnoszenie (mm) 3300 mm swobodne podnoszenie 0 mm, wysokoœæ ze z³o onym masztem 2150 mm, maszt duplex, noœnoœæ wide³ Pozycjonowanie i przsuw na boki Kabina Kabina NISSAN FD02A Wózek wid³owy MANITOU M-26-4 Napêd diesel, udÿwig (kg) 2600 kg podnoszenie (mm) 5500 mm, maszt triplex wymiary transportowe DxSxW d³.: 5, 60m; szer.: 2,39m; wys.: 2,57m. MANITOU M

23 IV. AGREGATY PR DOTWÓRCZE Katalog maszyn Agregat trójfazowy - moc: 30 kva HIMOINSA: HIV30 Gniazda: 230/400 V, silnik: IVECO, masa: 1150 kg. AGREGATY, MASZTY PR DOTWÓRCZE HIMOINSA HIV Agregat trójfazowy - moc: 40 kva HIMOINSA: HIV40 Gniazda: 230/400 V, silnik: IVECO, masa: 1250 kg. HIMOINSA HIV Agregat trójfazowy - moc: 60 kva HIMOINSA: HIV60 Gniazda: 230/400 V, silnik: DEUTZ, masa: 1550 kg. HIMOINSA HIV Agregat trójfazowy - moc: 100 kva HIMOINSA: HFW 100 Gniazda: 230/400 V, silnik: DEUTZ, masa: kg. HIMOINSA HFW

24 AGREGATY / MASZT OŒWIETLENIOWY Agregat trójfazowy - moc: 250 kva Gniazda: 230/400 V, silnik: DIESEL, masa: kg. Wymiary:4200 x 1350 x 2900 mm 250 kva Agregat trójfazowy - moc: 400 kva Gniazda: 230/400 V, silnik: volvo diesel, masa: 4 75 kg. Wymiary:4500 x 1340 x 4500 mm; G³oœnoœæ: 98,8 db. 400 kva Agregat trójfazowy HSW 505 moc: 500 kva Gniazda: 230/400 V, silnik: diesel, masa: 3540 kg. Wymiary: 3600 x 1460 x 2090 mm G³oœnoœæ 99,0 db. 500 kva MASZTY OŒWIETLENIOWE HIMOINSA: APOLO 9000 Silnik Diesel; Moc 30 kva; Wysokoœæ 9,4 m.; Moc œwietlna: lum ; APOLO

25 Katalog maszyn AGREGATY PRZENOŒNE I SPAWALNICZE FV trójfazowy, moc znamionowa 4600 VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 775x565x595 mm, waga 74 kg, zu ycie paliwa 2,2 l/h, pojemnoœæ zbiornika 7,9 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3~ 16 A FV trójfazowy, moc znamionowa 6200 VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 755x565x595 mm, waga 78 kg, zu ycie paliwa 2,9 l/h, pojemnoœæ zbiornika 7,9 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3~ 16 A FV 9540R - trójfazowy, moc znamionowa 9700 VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 112 kg, zu ycie paliwa 4,5 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 2x1~16 A, 1x1~ 32 A 1x3 16 A FV trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 106 kg, zu ycie paliwa 4,5 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3~ 16 A FV 13000E - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 132 kg, zu ycie paliwa 5,2 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x1~ 32 A, 1x3~ 32 A FV 13540ER - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 134 kg, zu ycie paliwa 5,2 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 2x1~16 A, 1x1~ 32 A, 1x3~ 32 A FV 18540ER - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 950x645x720 mm, waga 172 kg, zu ycie paliwa 6,5 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 2x1~16 A, 1x1~ 32 A, 1x3~ 32 A FV 7220S - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 775x565x595 mm, waga 90 kg, zu ycie paliwa 3,7 l/h, pojemnoœæ zbiornika 6,2 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3 16 A, kable spawalnicze AGREGATY PRZENOŒNE I SPAWALNICZE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Agregat trójfazowy FV Agregat trójfazowy FV Agregat trójfazowy FV 9540R Agregat trójfazowy FV Agregat trójfazowy FV E Agregat trójfazowy FV ER Agregat trójfazowy FV ER Agregat spawalniczy FV 7200 S Agregat jenofazowy z masztem oœw. 4x500 W FV 4001 L

26 V.PRACE ZIEMNE I DROGOWE WOZID A BUDOWLANE Wozid³o budowlane AUSA 1,5 t Masa: 1,2 t, silnik: diesel, prêdkoœæ maks.: 22,5 km/h, hamulec hydrauliczny, pojemnoœæ zbiornika paliwa: 13,5 l, hydrauliczny uk³ad kierowniczy. WOZID O BUDOWLANE 1,5 t Wozid³o budowlane AUSA 2 t Masa: 1.97 t, silnik: diesel, prêdkoœæ maks.: 20 km/h, hamulec hydrauliczny, Pojemnoœæ zbiornika paliwa: 40 l, hydrauliczny uk³ad kierowniczy WOZID O BUDOWLANE 2 t

27 Katalog maszyn WALCE Walec BOMAG BW masa 16 TON / STAL-GUMA Walec jednobêbnowy: Moc silnika 119 KW, silnik: DEUTZ, czêstotliwoœæ wibracji: 30 Hz, si³a odœrodkowa: 275/202 kn, prêdkoœæ: 11 km/h, szerokoœæ bêbna: mm. WALEC BOMAG BW Walec BOMAG BW219DH4 - masa 19,2 t / STAL-GUMA Moc silnika 150 KW, silnik: DEUTZ, czêstotliwoœæ wibracji: 30 Hz, si³a odœrodkowa: 300/238 kn, prêdkoœæ: 13 km/h, szerokoœæ bêbna: mm. WALEC BOMAG BW219 DH Walec HAMM masa 20 TON / STAL-GUMA Moc silnika 155 KW, silnik: DEUTZ, czêstotliwoœæ wibracji: 27/30 Hz, si³a odœrodkowa: 331/243 kn, prêdkoœæ: 11,4 km/h, szerokoœæ bêbna: mm. WALEC HAMM

28 WALCE Walec BOMAG BW 65 H - masa 707 kg / STAL Walec dwubêbnowy: Moc silnika 5,3 KW, silnik: HATZ diesel, czêstotliwoœæ wibracji: 55 Hz, si³a odœrodkowa: 22 kn, prêdkoœæ: 5,5 km/h, szerokoœæ bêbnów: 650 mm. WALEC BOMAG BW 65 H Walec CAT CB224E - masa 2570 kg / STAL Walec dwubêbnowy: Moc silnika 23 KW, silnik: CAT diesel, czêstotliwoœæ wibracji: 63 Hz, si³a odœrodkowa: 31,4 kn, prêdkoœæ: 10 km/h, szerokoœæ bêbnów: 1200 mm. CAT CB224E Walec WACKER RT 60 - masa 1500 kg / STAL Walec dwubêbnowy oko³kowany : Moc silnika:16 KW silnik: diesel, czêstotliwoœæ wibracji: 41 Hz, si³a odœrodkowa: 34,2/68,4 kn, prêdkoœæ: 10 km/h, szerokoœæ bêbnów: 600 mm. WACKER RT

29 Katalog maszyn KOPARKI Minikoparka JCB masa 1625 kg Moc: 12,7 KW, silnik:diesel Perkins, g³êbokoœæ kopania : 2,1 m, zasiêg kopania : 4,5 m MINIKOPARKA JCB Koparka KOMATSU PC 30 - masa kg Moc: 21,6 KW, silnik:komatsu 3 cylindrowy, g³êbokoœæ kopania : 2,9 m, Zasiêg kopania : 5 m, wysokoœæ wy³adunku : 3 m KOMATSU PC Koparka CAT 305 CR - masa 5200 kg Moc: 35 KW, silnik:diesel Mitsubishi, g³êbokoœæ kopania : 3,4 m, Zasiêg kopania : 5,6 m wysokoœæ wy³adunku : 3,8 m KOPARKA CAT 305 CR Koparka JCB JS260 - masa 26 TON Moc: 147 KW, silnik:diesel Isusu, pojemnoœæ ³y ki:1,35m, G³êbokoœæ kopania : 5,8 m, zasiêg kopania : 10,7 m, wysokoœæ wy³adunku: 6,8 m KOPARKA JCB JS Koparko ³adowarka JCB 4CX - masa 7,3 TON Moc: 68 KW, silnik:diesel JCB, g³êbokoœæ kopania : 4,2m, Zasiêg kopania : 5,4 m wysokoœæ wy³adunku : 3,2 m JCB 4CX

30 POMPY SZLAMOWE SPALINOWE, POMPY ZANURZALNE ELEKTRYCZNE FOGO KTH 80X (SPALINOWE - SZLAMOWE) wydajnoœæ : l/min, wysokoœæ ssania 8m zu ycie paliwa 1,8 l/h, waga 60 kg, moc silnika 8 KM wymiary 660x495x515 mm, œrednica zanieczyszczeñ 30 mm FOGO KTH 100X (SPALINOWE - SZLAMOWE) wydajnoœæ : 1600 l/min, wysokoœæ ssania 8m zu ycie paliwa 2,8 l/h, waga 85 kg, moc silnika 9,5 KM wymiary : 790x580x657 mm, œrednica zanieczyszczeñ 30 mm 1 DZIEÑROBOCZY CENA NETTO ZA 1 MB BWV 100 (PRZEPONOWA-SPALINOWA) 3 wydajnoœæ : 130 m /h, wysokoœæ ssania 8m zu ycie paliwa 1,8 l/h, waga 507 kg, moc silnika 15 KM, œrednica wylotu 120 mm wymiary : 1300x1100x1500 mm, ig³ofiltry: œrednica 32 mm, d³ugoœæ 7m 1 PLN* *) dotyczywê y POMPY SPALINOWE SZLAMOWE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Pompa szlamowa - spalinowa KTH Pompa szlamowa - spalinowa KTH Pompa szlamowa przeponowa-spalinowa BMV Flyght 2610 Wymiary: wysokoœæ 594 mm, œrednica 195 mm, masa : 19 kg, wydajnoœæ max : 600 l/m Flyght 2620 Wymiary: wysokoœæ 617 mm, œrednica 240 mm, masa : 30 kg, wydajnoœæ max : 1000 l/m Flyght 2630 Wymiary: wysokoœæ 759 mm, œrednica 286 mm, masa : 49 kg, wydajnoœæ max : 1800 l/m Flyght 2660 Wymiary: wysokoœæ 853 mm, œrednica 346 mm, masa : 78 kg, wydajnoœæ max : 3600 l/m POMPY ZANURZALNE ELEKTRYCZNE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Pompa elektryczna zanurzalna Flyght Pompa elektryczna zanurzalna Flyght Pompa elektryczna zanurzalna Flyght Pompa elektryczna zanurzalna Flyght

31 Katalog maszyn UBIJAKI, ZAGÊSZCZARKI UBIJAK WIBRACYJNY 70 : Masa: 70 kg, wymiary stopy: 280x332 mm Silnik: benzyna honda, si³a odœrodkowa: 18,6 kn ZAGÊSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA: Masa : 90 kg, szerokoœæ p³yty: 400 mm silnik: benzyna, si³a odœrodkowa: 16,5 kn, ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 160 kg, szerokoœæ p³yta : 400/500 mm silnik: benzyna honda, si³a odœrodkowa: 30 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 95 Hz ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 200 kg, szerokoœæ p³yta : 500 mm silnik: benzyna lub diesel, si³a odœrodkowa: 30 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 95 Hz ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 300 kg, szerokoœæ p³yta : 600 mm silnik: benzyna lub diesel, si³a odœrodkowa: 45 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 95 Hz ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 500 kg, szerokoœæ p³yta : 700 mm silnik: benzyna lub diesel, si³a odœrodkowa: 60 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 70 Hz UBIJAKI WIBRACYJE, ZAGÊSZCZARKI PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Ubijak wibracyjny 70 kg Zagêszczarka jednokierunkowa 90 kg Zagêszczarka rewersyjna 160 kg Zagêszczarka rewersyjna 200 kg Zagêszczarka rewersyjna 300 kg Zagêszczarka rewersyjna 400 kg Zagêszczarka rewersyjna 500 kg

32 KOMPRESORY, AKCESORIA DO M OTÓW I KOMPRESORÓW KOMPRESORY ATLAS COPCO : XAS 37 - Wydajnoœæ 33 l/s Ciœnienie robocze: 7 bar, moc silnika: 18,5kW, obroty przy pe³nym obci¹ eniu: 3600/min, zbiornik paliwa: 32 l masa: 550 kg, wymiary: 3200x1305x1152 mm, max db: 98. KOMPRESORY ATLAS COPCO : XAS 67 - Wydajnoœæ 62 l/s Ciœnienie robocze: 7 bar, moc silnika: 32,4kW, obroty przy pe³nym obci¹ eniu: /min, zbiornik paliwa: 80 l, masa: kg, wymiary: 3470x1410x1258 mm, max db: 98. KOMPRESORY ATLAS COPCO : XAS 97 - Wydajnoœæ 87 l/s Ciœnienie robocze: 7 bar, moc silnika: 36 kw, obroty przy pe³nym obci¹ eniu: /min, zbiornik paliwa: 80 l, masa: kg, wymiary: 3470x1410x1258 mm. 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni ATLAS COPCO I M OTY NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO XAS XAS XAS M OT 9 KG M OT 25 KG NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO dzieñ W¹ typu Mantex 3/4 x 20 mb Szpicak 22 x 82 Szpicak 32 x 160 Przecinak do betonu 22 x 82 Przecinak do betonu 22 x 160 AKCESORIA DO KOMPRESORÓW VI. POZOSTA Y SPRZÊT BUDOWLANY - PRZECINARKI JEZDNE SPALINOWE PRZECINARKA JEZDNA SPALINOWA DO ASFALTU I BETONU Silnik dwusuwowy ch³odzony powietrzem, moc wyjœciowa 4,5 kw, œrednica tarczy 350 mm, maks g³êbokoœæ ciêcia 117 mm, waga 53,1 kg, poziom g³oœnoœci 104 db(a), PRZECINARKA JEZDNA

33 VI. POZOSTA Y SPRZÊT BUDOWLANY Katalog maszyn PRZECINARKI STOLIKOWE PRZECINARKA SPALINOWA HUSQVARNA K 960 Silnik dwusuwowy ch³odzony powietrzem, moc wyjœciowa 4,5 kw, œrednica tarczy 350 mm, maks g³êbokoœæ ciêcia 260 mm, waga 13,1 kg, poziom g³oœnoœci 102 db(a), PRZECINARKA STOLIKOWA NORTON CLIPPER JUMBO 651 Zasilanie pr¹dem 3~, wielkoœæ tarczy: 650 mm, max.ciêcie: 265 mm, wymiary: 1700x800x1480, waga 212 kg, kó³ka transportowe œrednica otworu, mocuj¹cego tarcze: 25,4mm PRZECINARKA STOLIKOWA DO DREWNA SIMA EUROTRON MODEL 315+ Zasilanie pr¹dem 1~ lub 3~, wielkoœæ tarczy: 315 mm, max.ciêcie: 80 mm, wymiary: 900x640x840, waga 56 kg, kó³ka transportowe PRZECINARKA STOLIKOWA DO BETONU SIMA BALI 500 Zasilanie pr¹dem 3~, wielkoœæ tarczy: 500 mm, max.ciêcie: 200 mm, wymiary: 1210x700x880, waga 108 kg, kó³ka transportowe, œrednica otworu, mocuj¹cego tarcze: 32 mm 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni PRZECINARKI NETTO NETTO NETTO NETTO PRZECINARKA JUMBO PRZECINARKA SIMA MODEL 315 PRZECINARKA SIMA BALI 500 PRZECINARKA K 960 AKCESORIA DO PRZECINAREK STOLIKOWYCH NETTO 250 NETTO 350 Cena za 1 mm zu ycia segmentu TARCZA DO MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 500 mm TARCZA DO MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 650 mm 33

34 WIBRATORY, PRZETWORNICE, BU AWY WIBRATOR MECHANICZNY Z BU AW ENAR DINGO œrednica bu³awy: 25/38/48/58 mm, d³ugoœæ wê a wibratora 3m lub 4m zasialnie elektryczne 230 V, ENAR DINGO PRZETWORNICA CZÊSTOTLIWOŒCI ENAR AFE napiêcie wejœciowe: 230/ 400 V, napiêcie wtórne 42 V, gniazdo na 2 bu³awy ENAR AFE BU AWA ELEKTYCZNA ENAR œrednica bu³awy 36/50/58/68 zasilanie z przetwornicy czêstotliwoœci ENAR BU AWA ENAR

35 Katalog maszyn NAGRZEWNICE, OSUSZACZE NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE I SPALINOWE MASTER BV, B, WACKER AD NAGRZEWNICE SPALINOWE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Nagrzewnica spalinowa 44 kw Nagrzewnica spalinowa 47 kw Nagrzewnica spalinowa 65 kw Nagrzewnica spalinowa 81 kw Nagrzewnice spalinowa 111 kw NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Nagrzewnica elektryczna 5 kw Nagrzewnica elektryczna 9 kw Nagrzewnica elektryczne 15 kw Nagrzewnica elektryczne 22 kw OSUSZACZ WACKER AD 52 Wymiary: 615 x 640 x 958 mm, waga 52 kg, zasilanie 230 V, wydajnoœæ przep³ywu powietrza 650 m3/h, pobór energii 1,000 W, wydajnoœæ osuszania 52 l / 24h, zasilanie230 V, zakres pracy 3-40 C WACKER AD

36 PODPORY, KONTENERY, OGRODZENIA PODPORY STROPOWE CIÊ AR 1 szt. 21,1 kg; d³ugoœæ min. 1,98m; d³ugoœæ Max.: 3,50 m.; dopuszczalna noœnoœæ max.: 20 kn. PODPORY STROPOWE 1,8 1,5 1,0 KONTENERY Standard 2,5 x 6 m. CENY WYNAJMU ZA 1 m-c KONTENERY CENA ZA 1 m-c 630 OGRODZENIA A UROWE D³ugoœæ 3 m, wysokoœæ 2,00 m, waga: 16 kg OGRODZENIA PE NE D³ugoœæ 2,20 m, wysokoœæ 2,00 m, waga: 38,5 kg CENY WYNAJMU NA 1 m-c ZA 1 mb OGRODZENIA CENA za m-c/mb 6 Ogrodzenia a urowe 16 Ogrodzenia pe³ne 36

37 VII. RUSZTOWANIA I ZACIERACZKI RUSZTOWANIA ALUMINIOWE 300/400 Katalog maszyn RUSZTOWANIA wersje: w¹ska "N" (0,70 m) szeroka "W" (1,40 m), dwustronne, wielofunkcyjne ramy, rozsuwane, regulowane drabiny podwieszane, regulatory nó ek o du ej wytrzyma³oœci, automatyczna, regulowana blokada nó ek, l¹czenia typu rib-grip (zacisk eberkowy), kompatybilne ze wszystkimi rusztowaniami typu INSTANT-SPAN RUSZTOWANIA PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. WYMIARY: 250x x x140 Rusztowania 4m Rusztowania 6m Rusztowania 8m Rusztowania 10m Rusztowania 12m ZACIERACZKA DO BETONU DYNAPAC BG 21 / ŒREDNICA: 600 mm Silnik HONDA Gx120 QX ; Moc silnika 3.1 KM; Masa 56 kg; Obrotowy kosz Sk³adana rêkojeœæ; Akcesoria: opatki - cena:80 z³ /doba; Dysk: 80 z³/doba ZACIERACZKA DO BETONU DYNAPAC BG 39 / ŒREDNICA: 900 mm Silnik HONDA Gx160 ; Moc silnika 4.0 KM; Masa 76 kg; Obrotowy kosz Sk³adana rêkojeœæ; Akcesoria: opatki - cena:80 z³ /doba; Dysk: 80 z³/doba ZACIERACZKI DO BETONU PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Zacieraczka 600 mm Zacieraczka 900 mm Akcesoria do zacieraczek: opatki - cena: 60 PLN/DOBA Dyski - cena: 80 PLN/DOBA 37

38 INFORMACJE DODATKOWE PODSTAWOWE WARUNKI NAJMU: - Podane ceny s¹ wyra one w PLN netto i nie zawieraj¹ podatku VAT 22%. - Stawki za wynajem naliczane bez niedziel i œwi¹t (6 dni w tygodniu). - Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 6 par. 1 Kodeksu Cywilnego SPRZEDA : Firma GAM POLSKA Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem handlowym czo³owych œwiatowych producentów maszyn i urz¹dzeñ budowlanych. W ofercie posiadamy sprzêt nastêpuj¹cych producentów: BELLE - ubijaki wibracyjne - zagêszczarki jednokierunkowe - zagêszczarki rewersyjne - walce wibracyjne prowadzone - sprzêt brukarski (gilotyny, kleszcze, m³otki, imaki) - przecinarki stolikowe do materia³ów budowlanych - przecinarki jezdne do nawierzchni - mieszad³a do zapraw - wibratory wg³êbne do betonu - listwy wibracyjne do betonu - zacieraczki do betonu - agregaty i m³oty hydrauliczne - transportery budowlane - tarcze diamentowe - betoniarki DR. SCHULZE - tarcze diamentowe - tarcze szlifierskie - wiert³a koronowe - pi³y sto³owe do materia³ów budowlanych - pi³y œcianowe - wiertnice - przecinarki jezdne - przecinarki rêczne - frezarki - pi³y linowe - szlifierki do betonu - frezarki do betonu FOGO - agregaty pr¹dotwórcze przenoœne - agregaty pr¹dotwórcze spawalnicze - agregaty pr¹dotwórcze przewoÿne - agregaty pr¹dotwórcze stacjonarne - agregaty do traktorów - pompy spalinowe do wody i szlamu Sprzedajemy równie maszyny marki Haullotte, Manitou, JCB, Komatsu, Nissan, Atlas Copco (podnoœniki no ycowe, podnoœniki teleskopowe, podnoœniki teleskopowo przegubowe, ³adowarki teleskopowe, wozid³a budowlane, koparko- ³adowarki, wózki wid³owe, agregaty, kompresory, etc) nowe i u ywane W przypadku zainteresowania nasz¹ ofert¹ prosimy o kontakt: tel lub bezpoœrednio z naszymi oddzia³ami na terenie Polski SERWIS Œwiadczymy us³ugi serwisu po gwaracyjnego dla wszystkich maszyn oferowanych przez nasz¹ firmê. Dla maszyn wynajêtych z naszej firmy œwiadczymy pe³ne us³ugi serwisowe zgodnie z umow¹ najmu. Szybka reakcja serwisowa i obs³uga na europejskim poziomie. Kontakt centrum serwisowe : tel wew 2 mail : Kierownik serwisu: Tel

39

40 NASZE ODDZIA Y: GDAÑSK WKRÓTCE OTWARCIE POZNAÑ WARSZAWA ÓD WKRÓTCE OTWARCIE WROC AW ZABRZE KRAKÓW RZESZÓW Oddzia³ Zabrze ul. Pawliczka 22a Zabrze tel.: wew. 11 lub 12 WYPO YCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH Oddzia³ Wroc³aw ul. G³ówna Psary (k/ Wroc³awia) tel.: wew. 13 tel/fax: +48 (71) Oddzia³ Kraków Brzezie ul. Szlachecka Zabierzów tel.: wew. 14 Oddzia³ Poznañ ul. Janikowska Poznañ tel.: wew. 15 tel/fax: +48 (61) Oddzia³ Rzeszów ul. Zaczernie 982 A Zaczernie tel.: wew. 16 tel/fax: +48 ( 17) Oddzia³ Warszawa ul. Mszczonowska Raszyn Janki tel.: wew. 18 tel/fax: +48 (22) tel

TEL. +48 666 833 333

TEL. +48 666 833 333 KATALOG WYNAJMU 2009 WWW.GAMPOLSKA.PL TEL. +48 666 833 333 WYPO YCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH Gam Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem hiszpañskiej firmy GAM Alquiler S.A., bêd¹cej liderem bran y rentalowej

Bardziej szczegółowo

Nie kupuj problemów wypożycz rozwiązania!!!

Nie kupuj problemów wypożycz rozwiązania!!! Nie kupuj problemów wypożycz rozwiązania!!! Polska Gam Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem hiszpańskiej firmy GAM Alquiler S.A., lidera w branży rentalowej na Półwyspie Iberyjskim, który powstał

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Elektronarzędzia 4. Cięcie i wiercenie betonu 6. Nagrzewnice i osuszacze 7. Prace betoniarskie i zbrojarskie 8

SPIS TREŚCI. Elektronarzędzia 4. Cięcie i wiercenie betonu 6. Nagrzewnice i osuszacze 7. Prace betoniarskie i zbrojarskie 8 SPIS TREŚCI Elektronarzędzia 4 Cięcie i wiercenie betonu 6 Nagrzewnice i osuszacze 7 Prace betoniarskie i zbrojarskie 8 Obróbka podłoża i brukarska 10 Prace ziemne 11 Agregaty i spawarki 13 Sprzęt ogrodniczy

Bardziej szczegółowo

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu do prac na wysokości. Samochód ciężarowy MERCEDES ATEGO z podnośnikiem koszowym WUMAG WT 300 Wymiar skrzyni na samochodzie wewnątrz

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH

WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH AXOR Sp. z o.o. jest międzynarodową firmą usługowa zajmującą się wynajmem maszyn i sprzętu budowlanego. AXOR Sp. z o.o. obsługuje szeroko rozumiany biznes budowlany w tym

Bardziej szczegółowo

Sprzêt budowlany KATALOG WYNAJMU 2009/2010

Sprzêt budowlany KATALOG WYNAJMU 2009/2010 Sprzêt budowlany KATALOG WYNAJMU 2009/2010 2 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI 3 Urzàdzenia do zagæszczania gruntu i asfaltu 7 Walce 8 Zagæszczarki 10 Urzàdzenia do prac ziemnych i transportu materiaùów 13 Minikoparki

Bardziej szczegółowo

Zaufanie Przedstawiamy rzeczywistość taką jaka jest naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem.

Zaufanie Przedstawiamy rzeczywistość taką jaka jest naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem. katalog maszyn 2015 Zaufanie Przedstawiamy rzeczywistość taką jaka jest naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem. Jakość Dokładnie realizujemy powierzone nam zadania, dotrzymujemy

Bardziej szczegółowo

AGREGATY I GENERATORY agregaty prądotwórcze agregaty jednofazowe agregaty trójfazowe agregaty spawalnicze

AGREGATY I GENERATORY agregaty prądotwórcze agregaty jednofazowe agregaty trójfazowe agregaty spawalnicze SPIS TREŚCI 05 17 25 35 39 49 PRACE ZIEMNE I DROGOWE walce minikoparki ładowarki kołowe młoty hydrauliczne podnośniki teleskopowe podnośniki hydrauliczne podnośniki widłowe wozidła wózki paletowe zagęszczarki

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH obowiązuje od 01.07.2012 r. A URZĄDZENIA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO..2 B URZĄDZENIA DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU I ASFALTU 4 C URZĄDZENIA DO PRAC BETONIARSKICH

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN 2017 WYNAJEM / SPRZEDAŻ / SZKOLENIA UDT

KATALOG MASZYN 2017 WYNAJEM / SPRZEDAŻ / SZKOLENIA UDT KATALOG MASZYN 2017 WYNAJEM / SPRZEDAŻ / SZKOLENIA UDT www.maszynyjamar.pl SPIS TREŚCI STRONA PROFILE DZIAŁALNOŚCI PHU JAMAR 4 ROBOTY ZIEMNE/ZAGĘSZCZANIE GRUNTU I ASFALTU 5 1. MINIKOPARKI GĄSIENICOWE

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNAJMU MASZYN

KATALOG WYNAJMU MASZYN KATALOG WYNAJMU MASZYN 2016 www.vtechserwis.pl Spis treści s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 Roboty ziemne / Zagęszczanie 1. MINIKOPARKI GĄSIENICOWE 2. ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE 3. WALCE WIBRACYJNE Transport materiałów 4.

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ela[container] Wynajem i sprzedaż pomieszczeń mobilnych

ela[container] Wynajem i sprzedaż pomieszczeń mobilnych www.trend-maszyny.pl biuro@trend-maszyny.pl 531 805 531 1 ela[container] Wynajem i sprzedaż pomieszczeń mobilnych Nowość! Kontenery ELA-Premium są o ½ metra s z e r s z e. Działamy na terenie Polski i

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016. Drabina aluminiowa 3 częściowa Wysokość każdej części 4 m 2.000 400 doba: 30. 3 Drabina 5 stopnicowa wysokość 1,3m 200 50 doba: 10

Cennik 2016. Drabina aluminiowa 3 częściowa Wysokość każdej części 4 m 2.000 400 doba: 30. 3 Drabina 5 stopnicowa wysokość 1,3m 200 50 doba: 10 Cennik 2016 D R O B N Y S P R Z Ę T lp. Nazwa/zdjęcie Opis Wartość [zł] 1 Kaucja [zł] Cena za wypożyczenie [zł] Drabina aluminiowa 3 częściowa Wysokość każdej części 4 m 2.000 400 doba: 30 tydzień: 150

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS MASZYNY DO PRAC BRUKARSKICH, KOMUNALNYCH I NIWELACJI TERENU WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS Zwiększenie wydajności ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA PROMOCJA SPRZĘTU LIGHT & CONCRETE

WAKACYJNA PROMOCJA SPRZĘTU LIGHT & CONCRETE 2008 WAKACYJNA PROMOCJA SPRZĘTU LIGHT & CONCRETE Pieczęć dealera 1. Promocja trwa do 30.09.2008. 2. Ilość maszyn objętych promocją jest ograniczona. 3. Podane ceny wyrażone są w polskich złotych i nie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja Betoniarka poj. 110 L, 230 V poj. 200 L, 400 V 20 30 40 200 Taczki budowlane - - 10 50 Wibrator do betonu ENAR 2800 W, wałek giętki 4 m, 5 m + buława 30 40 50 100 Rusztowanie warszawskie (cena za jedną

Bardziej szczegółowo

Wykaz ruchomości do sprzedaży stanowiących własność Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

Wykaz ruchomości do sprzedaży stanowiących własność Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu Dzierzgoń, dnia 31 października 2017 r. Wykaz ruchomości do sprzedaży stanowiących własność Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu L.p. Nazwa ruchomości Opis ruchomości Cena wywołania 1. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

Adres. Firma Usługowo Transportowa GURGUL S.C. ul. Dworcowa 4 41-404 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor)

Adres. Firma Usługowo Transportowa GURGUL S.C. ul. Dworcowa 4 41-404 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor) 1 Spis tres ci: Nasza lokalizacja... 3 Zasady wynajmu... 4 Agregaty prądotwórcze... 5-7 Sprężarki powietrza... 8-10 Młoty wyburzeniowe... 11-13 Zagęszczarki gruntu... 14-16 Frezarki i szlifierki do betonu...

Bardziej szczegółowo

Adres. GURGUL S.C. Wynajem Maszyn Budowlanych. ul. Dworcowa 4 41-400 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor)

Adres. GURGUL S.C. Wynajem Maszyn Budowlanych. ul. Dworcowa 4 41-400 Mysłowice (na terenie zakładu Elpor-Metalpor) 2015 1 Spis tres ci: Nasza lokalizacja... 3 Zasady wynajmu... 4 Agregaty prądotwórcze... 5-7 Sprężarki powietrza... 8-10 Młoty wyburzeniowe... 11-13 Zagęszczarki gruntu... 14-16 Frezarki i szlifierki do

Bardziej szczegółowo

UNLIMITED TECHNOLOGY. talog WYCI GARKI DO SAMOCHODÓW U YTKOWYCH TERENOWYCH QUADÓW

UNLIMITED TECHNOLOGY. talog WYCI GARKI DO SAMOCHODÓW U YTKOWYCH TERENOWYCH QUADÓW UNLIMITED TECHNOLOGY talog WYCI GARKI DO SAMOCHODÓW U YTKOWYCH TERENOWYCH QUADÓW Nasze wyci¹garki s¹ dostêpne w 46 krajach DRAGON WINCH seria MAVERICK samochody specjalne samochody specjalne obci¹ enie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu. Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: Sprzęt budowlany strony od 2 do 6

Zestawienie sprzętu. Przedsiębiorstwa EL-IN Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: Sprzęt budowlany strony od 2 do 6 SPIS TREŚCI: Strona: 1 z 16 Sprzęt budowlany strony od 2 do 6 Maszyny i urządzenia do robót ziemnych strony od 7 do 11 Sprzęt samochodowy strony od 12 do 14 Sprzęt kolejowy strony od 15 do 16 EL-IN posiada

Bardziej szczegółowo

2018 katalog maszyn budowlanych.

2018 katalog maszyn budowlanych. 2018 katalog maszyn budowlanych www.verent.pl WE TRY HARDER staramy się bardziej Jesteśmy wypożyczalnią sprzętu budowlanego, oferującą profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie wynajmu,

Bardziej szczegółowo

www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015

www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 OFERTA PROMOCYJNA 2015 Cel CP wykracza poza dostarczanie rozwiązań, które wzmocnią Twój biznes. Zapewniamy produkty i usługi, które przygotowujemy dla Ciebie z pasją,

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe agregatów

Karty katalogowe agregatów Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze Karty katalogowe agregatów HIGH PROTECTION EISEMANN POLSKA 2010 (2) EISEMANN H2801 HIGH PROTECTION IP 54 Elektryczna moc 1~ (cos 1,0) VA 2500 Elektryczna moc 1~ kw 2,5

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN 2017/18

KATALOG MASZYN 2017/18 KATALOG MASZYN 2017/18 WE TRY HARDER staramy się bardziej Jesteśmy wypożyczalnią sprzętu budowlanego, oferującą profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie wynajmu, sprzedaży i serwisu maszyn

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu.

Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu. Przecinarki jezdne Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu. C51 6,5 Hp Ø 350 76 kg Źródło mocy Typ silnika HONDA GX200 Moc kw (Hp)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja Betoniarka poj. 110 L, 230 V poj. 200 L, 400 V 20 30 40 200 Taczki budowlane - - 10 50 Wibrator do betonu ENAR 2800 W, wałek giętki 4 m, 5 m + buława 30 40 50 100 Rusztowanie warszawskie (cena za jedną

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO ul. Zbożowa 29A 43-196 Mikołów Tel: +48 609-348-867 firma.togaj@gmail.com www.togaj.pl Wynajem Elektronarzędzia Młot wyburzeniowy 45J 50.00zł netto/dobę Kaucja za wynajem:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU PODESTÓW RUCHOMYCH

OFERTA WYNAJMU PODESTÓW RUCHOMYCH AA HERKULES BARTOSZ KRALA UL. KOLEJOWA 59 40-602 KATOWICE TEL/FAX.: 32 206 40 32 OFERTA WYNAJMU PODESTÓW RUCHOMYCH Aktualna oferta zawsze na naszej stronie internetowej: www.aaherkules.pl Firma AA HERKULES

Bardziej szczegółowo

KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1

KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1 WYPOŻYCZALNIA KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1 KPB Materiały Elektryczne Sp. z o.o. 38-400 KROSNO, ul. Pużaka 14 b tel./fax 13 432 20 83 tel. kom. 600 268 465 www.me.kpb.com.pl Ceny podane są w PLN 1 Spalinowa

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY.

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY. WSTĘP W Cramo nie boimy się wyzwań, bez względu na to jak są wielkie. Jesteśmy zdecydowani podnieść standardy panujące w branży wynajmu i robimy to we współpracy z Wami, naszymi Klientami. W tym wszystkim

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014. obowiązujący od: 01.10.2013r.

Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014. obowiązujący od: 01.10.2013r. Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014 obowiązujący od: 01.10.2013r. Ubijaki wibracyjne Model BT 60 BT 65 BVT 65 BT 80D Ciężar eksploatacyjny CECE (W) kg 58 68 65 81 Ciężar własny kg 57 67 64 80

Bardziej szczegółowo

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze. Karty katalogowe agregatów

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze. Karty katalogowe agregatów Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze Karty katalogowe agregatów PROFILINE SCHWEISS (spawalnicze) EISEMANN POLSKA 2010 (2) EISEMANN S6400 / S6400E SPAWALNICZY IP 23 Elektryczna moc 3~ (cos 1,0) VA 6200 Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac.

Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac. 1/2016 Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac. Odpowiedni dobór urządzeń i osprzętu Wynajem zapewnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ BELLE 01/ ZAGĘSZCZANIE

CENNIK URZĄDZEŃ BELLE 01/ ZAGĘSZCZANIE CENNIK URZĄDZEŃ BELLE 01/2016 - ZAGĘSZCZANIE Cennik ważny od dnia 4 kwietnia 2016 roku WAGA SZEROKOŚĆ PŁYTY SIŁA ODŚRODKOWA SILNIK CENA DETALICZNA BRUTTO PLN ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE PCEL320X 49 kg

Bardziej szczegółowo

CENNIK. WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO EURO-TECH, 03-887-Warszawa, ul.swojska 32; tel.696-444-884, 696-444-885

CENNIK. WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO EURO-TECH, 03-887-Warszawa, ul.swojska 32; tel.696-444-884, 696-444-885 CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO EURO-TECH, 03-887-Warszawa, ul.swojska 32; tel.696-444-884, 696-444-885 www.euro-tech.waw.pl wypozyczalnia@euro-tech.waw.pl, tel/fax 22 889-46-19

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO ul. Zbożowa 29A 43-196 Mikołów Tel: +48 609-348-867 firma.togaj@gmail.com www.togaj.pl Młot wyburzeniowy 45J 50.00zł netto/dobę Kaucja za wynajem: 500zł Wiertarka magnetyczna

Bardziej szczegółowo

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze. Karty katalogowe agregatów

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze. Karty katalogowe agregatów Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze Karty katalogowe agregatów ECOLINE EISEMANN POLSKA 2010 (2) EISEMANN E4401 ECOLINE IP 23 Elektryczna moc 1~ (cos 1,0) VA 3700 Elektryczna moc 1~ kw 3,7 Napi cie 1~ V 230

Bardziej szczegółowo

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h.

T40170. Masy. Jazda Opony standardowe 400/80x24 Niskie obroty (do przodu/wstecz) 0 8 km/h Wysokie obroty (do przodu/wstecz) 0 30 km/h. Parametry znamionowe maszyny T40170 Wysoko podnoszenia na oponach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks. wysokoci na oponach)

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE Typ LG 160 LG 160 LG 200 LG 200 Masa [kg] 161 175 217 231 Siła wymuszająca [kn] 28 28 36 36 Prędkość liniowa [m/min] 22 22 25 25 Szerokość płyty [mm] 450 450 500 500 Długość płyty [mm] 655 650 700 700

Bardziej szczegółowo

Naszą specjalnością są podesty ruchome. Oferujemy wynajem, sprzedaż oraz szkolenia UDT.

Naszą specjalnością są podesty ruchome. Oferujemy wynajem, sprzedaż oraz szkolenia UDT. Naszą specjalnością są podesty ruchome. Oferujemy wynajem, sprzedaż oraz szkolenia UDT. Wynajem Szeroka oferta w zakresie wynajmu maszyn do prac wysokościowych (podesty ruchome, ładowarki teleskopowe,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZAKŁADOWY Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

CENNIK ZAKŁADOWY Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 13/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. CENNIK ZAKŁADOWY Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za usługi transportowe i pracę sprzętu Opracował: Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY.

Naszym Klientom obiecujemy DOBRY DZIEŃ W PRACY. WSTĘP W Cramo nie boimy się wyzwań, bez względu na to jak są wielkie. Jesteśmy zdecydowani podnieść standardy panujące w branży wynajmu i robimy to we współpracy z Wami, naszymi Klientami. W tym wszystkim

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE PRZEMYS OWY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRZEMYS OWY 350 400 400 S + W 500/4

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2015

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2015 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2015 Wypożyczalnie sprzętu budowlanego Z nami możesz więcej Sza nu je my czas, pie nią dze i sa mo po czu cie klien tów WYNAJEM 25 lat obecności ATUT RENTAL na

Bardziej szczegółowo

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia 222 11 98 98. wstęp

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia 222 11 98 98. wstęp wstęp Warto pracować z Cramo Oferujemy: Szeroki wybór sprzętu dla profesjonalistów i elastyczność dostaw Szybki service wraz z ewentualną podmianą maszyny Jasne procedury Dobra cena Ogólnopolski zasięg

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

zaproponuj cenę cena: EUR rocznik:2002 przebieg: 5900mtg, uwagi: łyżka dzielona, teleskop. S t r o n a 1 KOPARKO-ŁADOWARKA CATERPILLAR 428 D

zaproponuj cenę cena: EUR rocznik:2002 przebieg: 5900mtg, uwagi: łyżka dzielona, teleskop. S t r o n a 1 KOPARKO-ŁADOWARKA CATERPILLAR 428 D S t r o n a 1 KOPARKO-ŁADOWARKA CATERPILLAR 428 D cena:41 000 EUR rocznik:2005 przebieg:1849 mtg łyżka przednia otwierana, łyżka tylna 600 mm nowa, napęd 4x4, teleskopowy wysuw ramienia, opony 50%. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Pompy ukoœne PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY DANE TECHNICZNE ZALETY

Pompy ukoœne PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY DANE TECHNICZNE ZALETY Pompy ukoœne UM PRZEZNACZENIE Pompy typu UM przeznaczone s¹ do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej. Wielkoœæ zanieczyszczeñ sta³ych nie mo e przekraczaæ 0,1 œrednicy króæca t³ocznego, d³ugoœæ

Bardziej szczegółowo

CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014 r.

CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014 r. Firma Handlowa GRZESIK ul. Tczewska 12a, 82-200 Malbork (55) 272 23 27, fax: (55) 272 23 27 www.budujznami.pl biuro@budujznami.pl CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i dostawy Cz. nr 1 AGREGAT SPAWALNICZY FOGO FH 7220SE

Warunki techniczne wykonania i dostawy Cz. nr 1 AGREGAT SPAWALNICZY FOGO FH 7220SE Nr p o s t ę p o w a n i a : G E K / P M R - K W B / 0 6 2 9 2 / 2 0 1 7 JA Warunki techniczne wykonania i dostawy Cz. nr 1 AGREGAT SPAWALNICZY FOGO FH 7220SE Załącznik nr 3 do SIWZ Moc maksymalna 6700

Bardziej szczegółowo

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 ewolucja pracującego świata. Wacker Neuson ustanawia nowe standardy koparek kompaktowych z ich nową generacją modeli w klasie wagowej od 1,7 do

Bardziej szczegółowo

JCB AGRI DLA ROLNICTWA. Maszyny do kazdej pracy

JCB AGRI DLA ROLNICTWA. Maszyny do kazdej pracy JCB AGRI DLA ROLNICTWA CIAGNIKI ROLNICZE FASTRAC Maszyny do rolnictwa FT 3200 Xtra 3230 Xtra 4160 4190 4220 8280 8310 Sisu power 7.4l Sisu power 7.4l Sisu power 6.6l Sisu power 6.6l Sisu power 6.6l Sisu

Bardziej szczegółowo

Przecinarki stolikowe

Przecinarki stolikowe Przecinarki stolikowe Compact Najmniejsza z asortymentu posiadająca głowicę tnącą trzymaną przez jeden wspornik, pozwalającą na przecięcie 500 mm płyty chodnikowej. CGW 2,2kW Ø 350 mm 500 mm 66 kg Dane

Bardziej szczegółowo

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki. 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 - Siła klasyki. Koparka 2503 marki Wacker Neuson to mocna maszyna, gwarantująca najwyższą produktywność oraz najlepszy komfort obsługi dzięki dużej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE I N T E R W I E D Z A Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, Drogowych i Transportowych Rok założenia 1990 KRS 182820, NIP 7541000156 45064 Opole, ul Damrota 10,

Bardziej szczegółowo

Oficjalny cennik detaliczny nr 1/2013

Oficjalny cennik detaliczny nr 1/2013 Oficjalny cennik detaliczny nr 1/2013 Cennik ważny od 19.03.2013, unieważnia poprzednie cenniki. SWEPAC POLSKA Sp. z o.o. Ul. Krasińskiego 29 40-019 Katowice (PL) Tel./fax: +48 32 206 84 17 www.swepac.com

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne sprê arki t³okowe

Profesjonalne sprê arki t³okowe Profesjonalne sprê arki t³okowe podwójna ch³odnica miêdzystopniowa (lepsze ch³odzenie, d³u sza ywotnoœæ pompy) powiêkszona ch³odnica na wyjœciu (wy sza jakoœæ sprê onego powietrza) 2 stopnie sprê ania

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

W celu usprawnienia planowania wynajmu istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji.

W celu usprawnienia planowania wynajmu istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji. Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania prac., Odpowiedni dobór urządzeń i osprzętu Wynajem zapewnia

Bardziej szczegółowo

¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem i produk

¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem i produk Armatura odcinaj¹ca BEZPIECZNA ARMATURA Armatura dla ruroci¹gów ¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT mo e byæ stosowana do wyci¹gania gor¹cego dymu powsta³ego w czasie o po aru. Wentylatory posiadaj¹ odpornoœæ na temperaturê

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Maszyny do kazdej pracy

Maszyny do kazdej pracy Maszyny do kazdej pracy CIAGNIKI ROLNICZE FASTRAC Maszyny do rolnictwa FT 3200 Xtra Sisu power 7.4l 3230 Xtra Sisu power 7.4l 4160 4190 Sisu power 6.6l Sisu power 6.6l Moc znamionowa Moc maksymalna 142(190)

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu quality through service PIŁY DO ASFALTU I BETONU Piły do asfaltu i betonu www.simasa.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wózek 2,5T z obrotnicą ilość 2

1. Wózek 2,5T z obrotnicą ilość 2 BRIDGESTONE STARGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) ul. Most Kamienny 7, 73-110, Stargard Szczeciński, POLAND Phone : +48 (0)91 47 23 100 / Fax : +48 (0)91 47 23 101 Registration

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Market Budowlany. Hurtownia

Market Budowlany. Hurtownia Nasza firma to również: Market Budowlany Hurtownia materiałów budowlanych www.wypozyczalnia-gorakalwaria.pl www.arsklad.pl wypozyczalnia-gorakalwaria.pl / tel. 609 444 993 Ogólne warunki wypożyczenia sprzętu:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o. ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa,

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o. ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 52 e-mail: autobusy@mza.waw.pl; www.mza.waw.pl tel. +48 22 568 75 49; +48 22 568 75 51 faks +48 22 568 75 50 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNAJMU 2014. Ceny ważne od 01.03.2014r. do odwołania

KATALOG WYNAJMU 2014. Ceny ważne od 01.03.2014r. do odwołania KATALOG WYNAJMU 2014 Ceny ważne od 01.03.2014r. do odwołania Dlaczego wynajem? Kontrola kosztów Wynajem zapewnia znaczne oszczędności w stosunku do zakupu, dzięki czemu można zmniejszyć koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna quality through service Piła stołowa do betonu i kamienia Magnum 900/700 Przeznaczona do ciężkich i intensywnych prac Profesjonalna piła

Bardziej szczegółowo

MASZYNY MASZYNY MASZYNY

MASZYNY MASZYNY MASZYNY 301-322 301 PRZECINARKI DO PŁYTEK TT180 BM s.306 TT200 EM s.306 TT250 G s.307 PRZECINARKI DO PŁYTEK TR201 E s.308 TR230 GS s.308 TR231 GL s.309 TR250H s.309 PRZECINARKI STOLIKOWE CGW s.312 CM351 s.312

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA MASZYN I URZADZEŃ BUDOWLANYCH

WYPOŻYCZALNIA MASZYN I URZADZEŃ BUDOWLANYCH WYPOŻYCZALNIA MASZYN I URZADZEŃ BUDOWLANYCH Słowo wstępne W Firmie Szendera mogą Państwo wypożyczyć maszyny budowlane takie jak: minikoparki, zagęszczarki, stopy wibracyjne, zacieraczki, łaty wibracyjne,

Bardziej szczegółowo

Program produkcyjny. krappweis - Fotolia.com

Program produkcyjny. krappweis - Fotolia.com Program produkcyjny krappweis - Fotolia.com WEBER MT JEST SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE RĘCZNIE KIEROWANYCH MASZYN ZAGĘSZCZAJĄCYCH I KONCENTRUJE SIĘ NA SWOICH MOCNYCH STRONACH. Opracowujemy, produkujemy i dostarczamy

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze Agregaty prądotwórcze Te powody przemawiają za agregatami prądotwórczymi marki Wacker Neuson. Funkcje agregatów prądotwórczych w najmniejszych szczegółach. 1. Pełna energia przy każdym zastosowaniu. Niezawodne

Bardziej szczegółowo