Gam Polska Sp. z o.o. GAM Alquiler S.A. GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gam Polska Sp. z o.o. GAM Alquiler S.A. GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach"

Transkrypt

1

2 Gam Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem hiszpañskiej firmy GAM Alquiler S.A., bêd¹cej liderem bran y rentalowej na Pó³wyspie Iberyjskim. Polska filia przedsiêbiorstwa powsta³a w 2008 roku i od tego czasu dynamicznie siê rozwija. Obecnie GAM Alquiler S.A. ma ponad sto przedstawicielstw w ró nych krajach, a swój sta³y rozwój zawdziêcza przesz³o 2,6 tys. wykwalifikowanych pracowników. Grupa GAM, oprócz Hiszpanii, jest obecna równie w Portugalii, Bu³garii, Rumunii, Meksyku oraz oczywiœcie w Polsce. Wci¹ jednak szukamy nowych lokalizacji i planujemy dalszy rozwój. Od po³owy 2006 roku GAM Alquiler S.A. jest notowana na madryckiej gie³dzie. W tym czasie akcje firmy zyska³y na wartoœci ponad 100%. Od pocz¹tku swojego istnienia firma GAM wspó³pracuje z najwa niejszymi œwiatowymi producentami maszyn i urz¹dzeñ budowlanych. Bazowanie na kontaktach tylko ze sprawdzonymi, globalnymi kontrahentami pozwala Nam na ci¹g³e wzbogacanie floty oraz korzystanie z najnowszych rozwi¹zañ i innowacji pojawiaj¹cych siê w bran y. Oferta, któr¹ kierujemy do Naszych klientów jest elastyczna i przemyœlana, co pozwala Nam tworzyæ projekty wszechstronne, indywidualne - dostosowane do potrzeb i wymagañ konkretnych firm. Dziêki bogatemu doœwiadczeniu Naszego hiszpañskiego partnera mo emy zagwarantowaæ Pañstwu w pe³ni kompleksowe doradztwo. ¹cz¹c to z profesjonalizmem i zaanga owaniem polskich pracowników mo emy zapewniæ Pañstwu najwy szy poziom us³ug oraz bogaty i nowoczesny park maszynowy. Dynamiczny rozwój GAM Polska sprawia, e zawsze jesteœmy blisko klienta: poznajemy specyfikê jego projektów, doradzamy i dostarczamy mu maszyny, które najlepiej odpowiadaj¹ jego potrzebom.

3 Katalog maszyn Spis treœci I. Podnoœniki 4 1.Podnoœniki spalinowe no ycowe Podnoœniki elektryczne no ycowe 3.Podnoœniki teleskopowo przegubowe elektryczne 8 4.Podnoœniki teleskopowe spalinowe 5.Podnoœniki teleskopowe przegubowe spalinowe 8-15 II. adowarki 1. adowarki teleskopowe z osprzêtem 2.Mini³adowarki z osprzêtem III. Maszyny dla przemys³u 1.Wózki wid³owe - terenowe 22 2.Wózki wid³owe 22 IV. Agregaty pr¹dotwórcze 1.Agregaty pr¹dotwórcze 2.Maszty oœwietleniowe V. Prace ziemne i drogowe 1.Wozid³a budowlane 2.Walce 3.Koparki 4.Pompy 5.Ubijaki wibracyjne, zagêszczarki 6.Kompresory, m³oty pneumatyczne 1.Przecinarki jezdne-spalinowe, stolikowe elektryczne 2.Wibratory, przetwornice, bu³awy do betonu 3.Nagrzewnice, osuszacze 4.Kontenery, ogrodzenia 5.Rusztowania, 6.Zacieraczki do betonu VI. Informacje dodatkowe 1.Warunki najmu 2.Sprzeda 3.Serwis VI. Pozosta³y sprzêt budowlany

4 I. PODNOŒNIKI PODNOŒNIKI NO YCOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: COMPACT 10 DX WYSOKOŒÆROBOCZA 10 m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU 1,20 m SZEROKOŒÆPLATFORMY 1,54 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 2,50 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 1,80 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 3,06 m UD WIGPLATFORMY 565 kg CIÊ ARCA KOWITY ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY kg silnik diesel tak HAULOTTE 10 DX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: 12SX/SDX/DX WYSOKOŒÆROBOCZA 12m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆPLATFORMY 1,81 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 3,91 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 2,25 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 4,18 m UD WIGPLATFORMY 700 kg CIÊ ARCA KOWITY 5510 kg ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY tak SX - 1 m; DX - 2 x 1,0 m silnik diesel HAULOTTE 12SX/SDX DO 3 TYGODNI

5 Katalog maszyn PODNOŒNIKI NO YCOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: 15 SX/SDX WYSOKOŒÆROBOCZA 15m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU 2 x 1 m SZEROKOŒÆPLATFORMY 2,25 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 3,91 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 2,25 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 4,18 m UD WIGPLATFORMY 500 kg CIÊ ARCA KOWITY 6340 kg ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY silnik diesel tak HAULOTTE H 15 SX/SDX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: 18 SX/SDX WYSOKOŒÆROBOCZA 18 m D UGOŒÆWYSUWANIA POMOSTU 2 x 1 m SZEROKOŒÆPLATFORMY 2,25 m D UGOŒÆPLATFORMYZ O ONEJ 3,91 m SZEROKOŒÆTRANSPORTOWA 2,25 m D UGOŒÆTRANSPORTOWA 4,18 m UD WIGPLATFORMY 500 kg CIÊ ARCA KOWITY 7300 kg ZDOLNOŒÆPOKONYWANIAWZNIESIENIA 40 % 4x4x2 HYDRAULICZNIEOPUSZCZANEPODPORY silnik diesel tak HAULOTTE H 18 SX/SDX DO 3 TYGODNI

6 PODNOŒNIKI NO YCOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE COMPACT 8 8,18 m 0,92 m 0,80 m 2,30 m 0,81 m 2,48 m 350 kg 1730 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HAULOTTE COMPACT 8 DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE COMPACT 10, 10 N 10,14 m 0,92 m 1,20 m 2,30 m. 1,20 m 2,48 m 450 kg 2330 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HAULOTTE COMPACT 10, 10N DO 3 TYGODNI

7 Katalog maszyn PODNOŒNIKI NO YCOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE COMPACT m 0,92 m 1,20 m 2,30 m 1,20 m 2,48 m 300 kg 2630 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HAULOTTE COMPACT 12 DO 3 TYGODNI JLG TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE JLG 4069 LE 14,20 m 0 91 m 1,75 m 2,92 m 1,65 m 2,92 m 362 kg 4790 kg niebrudz¹ce elektryczny akumulatory JLG 4069 LE DO 3 TYGODNI

8 PODNOŒNIKI NO YCOWE - ELEKTRYCZNE H.A.B S280 H.A.B TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA 28,00 m D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU 1,90 m SZEROKOŒÆ PLATFORMY 1,20 m D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ 5,10 m SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA 1,25 m D UGOŒÆ TRANSPORTOWA 5,55 m UD WIG PLATFORMY 600 kg CIÊ AR CA KOWITY kg OGUMIENIE niebrudz¹ce elektryczny akumulatory H.A.B S E4WDS DO 1 TYGODNIA 1600 DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA 12 m D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU brak SZEROKOŒÆ PLATFORMY 0,8 m D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ 1,2 m SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA 1,50 m D UGOŒÆ TRANSPORTOWA 6,60 m UD WIG PLATFORMY 230 kg CIÊ AR CA KOWITY 7300 kg OGUMIENIE niebrudz¹ce elektryczny akumulatory HA 12I, HA12IP DO 1 TYGODNIA DO 2 TYGODNI HAULOTTE HA12I, HA 12IP DO 3 TYGODNI

9 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - ELEKTRYCZNE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA D UGOŒÆ WYSUWANIA POMOSTU SZEROKOŒÆ PLATFORMY D UGOŒÆ PLATFORMY Z O ONEJ SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA D UGOŒÆ TRANSPORTOWA UD WIG PLATFORMY CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 15I, HA15IP 15 m brak 0,8 m 1,2 m 1,50 m 6,60 m 230 kg 7300 kg niebrudz¹ce silnik elektryczny akumulatory HAULOTTE HA15I, HA15IP DO 3 TYGODNI PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: H16 TPX WYSOKOŒÆ ROBOCZA 15,4 m WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA 13,4 m SZEROKOŒÆ KOSZA 0,80 m D UGOŒÆ KOSZA 1,80 m SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA 2,30 m MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY 12,30m D UGOŒÆ TRANSPORTOWA 8,43 m ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ 40 % UD WIG PLATFORMY 230 kg ROZTAW OSI 2,49 m CIÊ AR CA KOWITY 6600 kg OGUMIENIE terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H16 TPX DO 3 TYGODNI

10 PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H21 TX 20,08 m 18,8 m 0,80 m 1,80 m 2,48 m 17,2 m 9,10 m 40 % 230 kg 2,49 m kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H21 TX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H23 TPX 22,6 m 20,6 m 0,80 m 1,80 m 2,47 m 19,50 m 8,10 m 40 % 230 kg 2,49 m kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H23 TPX DO 3 TYGODNI

11 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H25 TPX 25,3 m 23,3 m 0,80 m 1,80 m 2,48 m 16,90 m 10,80 m 40 % 230 kg 2,49 m kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H25 TPX DO 3 TYGODNI JLG TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI Z - Z O ONE, R - ROZ O ONE CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE 1200 SJP 38,50 m 36,50 m 0,91 m 2,44 m 2,49 m 22,86 m 10,64 m 40 % 450 kg Z:2,49m, R:3,81 18,650 kg terenowe 4x4x2 silnik diesel JLG 1200 SJP DO 3 TYGODNI

12 PODNOŒNIKI TELESKOPOWE - SPALINOWE JLG TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI Z - Z O ONE, R - ROZ O ONE CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE 1350 SJP 43 m 41 m 0,91 m 2,44 m 2,49 m 24,38 m 10,64 m 40 % 450 kg Z:2,49m, R:3,81 20,300 kg terenowe 4x4x2 silnik diesel JLG 1350 SJP DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY ZASIÊG D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE H 43 TPX 43 m 41 m 0,80 m 1,80 m 2,50 m 20 m 14,50 m 40 % kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE H 43 TPX DO 3 TYGODNI

13 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 12 PX 12,4 m 10,4 m 0,80 m 1,20 m 1,80 m 6,60 m 5,64 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 12 PX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 16PX 16, 0 m 14,0 m 0,80 m 1,80 m 2,30 m 10,60 m 7 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 16 PX DO 3 TYGODNI

14 PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 18PX 17,30 m 15,30 m 0,80 m 1,80 m 2,30 m 10,60 m 7,60 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 18 PX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HA 20PX 20,70 m 18,70 m 0,80 m 1,80 m 2,38 m 13,50 m 8,93 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel HAULOTTE HA 20 PX DO 3 TYGODNI

15 Katalog maszyn PODNOŒNIKI TELESKOPOWO PRZEGUBOWE - SPALINOWE HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HYDRAULICZNE OPUSZCZANIE PODPORY HA 32 PX 31,80 m 29,80 m 0,80 m 2,44m 2,70 m 21,30 m 11,16 m 40 % 250 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel tak HAULOTTE HA 32 PX DO 3 TYGODNI HAULOTTE TYP: WYSOKOŒÆ ROBOCZA WYSOKOŒÆ PODNOSZENIA KOSZA SZEROKOŒÆ KOSZA D UGOŒÆ KOSZA SZEROKOŒÆ TRANSPORTOWA MAKSYMALNY WYSIÊG BOCZNY D UGOŒÆ TRANSPORTOWA ZDOLNOŒÆ POKONYWANIA WZNIESIEÑ UD WIG PLATFORMY ROZTAW OSI CIÊ AR CA KOWITY OGUMIENIE HYDRAULICZNE OPUSZCZANIE PODPORY HA 41 PX 41,50 m 39,50 m 0,80 m 2,44 m 2,99 m 19,80 m 12,60 m 40 % 230 kg kg terenowe 4x4x2 silnik diesel tak HAULOTTE HA 41 PX DO 3 TYGODNI

16 II. ADOWARKI II. ADOWARKI TELESKOPOWE - OSPRZÊT KOSZ OSOBOWY, NARZÊDZIOWY WID Y Y KA 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni AKCESORIA Netto Netto Netto Netto Netto KOSZ NARZÊDZIOWY KOSZ OSOBOWY Y KA URAWIK WID Y 16

17 Katalog maszyn ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM Trójko³owa ³adowarka teleskopowa MANITOU: SLT 415 Wysokoœæ podnoszenia: 3,98 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 1030 kg, silnik: PERKINS, moc silnika: 50 KM, 2 ko³a skrêtne, ciê ar: 2520 kg z wid³ami OSPRZÊT: wid³y MRT 1432 SLT 415 DO 2 TYGODNI DO 1 TYGODNIA DO 3 TYGODNI DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 732 Wysokoœæ podnoszenia: 7 m, maks. udÿwig: 3200 kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 2700 kg, silnik: diesel, moc silnika: 82 KM, 4 ko³a skrêtne, ciê ar: 7250 kg. OSPRZÊT: wid³y, ³y ka CENY WYNAJMU ZA 1 DZIEÑ MRT ROBOCZY 1432 MT 732 DO 2 TYGODNI DO 1 TYGODNIA DO 3 TYGODNI DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1033 Wysokoœæ podnoszenia: 10 m, maks. udÿwig: 3300 kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 740 kg, silnik: diesel, moc silnika: 100 KM, 4 ko³a skrêtne, ciê ar: 7470 kg. OSPRZÊT: wid³y, ³y ka CENY WYNAJMU ZA 1 DZIEÑ MRT ROBOCZY 1432 MT 1033 DO 2 TYGODNI DO 1 TYGODNIA DO 3 TYGODNI DO 2 TYGODNI DO 3 TYGODNI

18 ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1235 S Wysokoœæ podnoszenia: 11,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 200 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: 8960 kg. OSPRZÊT: kosz narzêdziowy, wid³y, ³y ka, urawik MT 1235 S DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1330 SL Wysokoœæ podnoszenia: 13,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 200 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz narzêdziowy, wid³y, ³y ka, urawik. MT 1330 SL DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1435 SL Wysokoœæ podnoszenia: 14,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz narzêdziowy, wid³y, ³y ka, urawik. MT 1435 SL DO 3 TYGODNI

19 Katalog maszyn ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1740 SL Wysokoœæ podnoszenia: 16,7 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MT 1740 SL DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MT 1840 Wysokoœæ podnoszenia: 17,4 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 101 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik MT 1840 DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 1432 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 13,2 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MRT 1432 DO 3 TYGODNI

20 ADOWARKI TELESKOPOWE Z OSPRZÊTEM adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 1635 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 15,82 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MRT 1635 DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 1742 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 17,30 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. MRT 1742 DO 3 TYGODNI adowarka teleskopowa MANITOU: MRT 2150 (Obrotowa) Wysokoœæ podnoszenia: 21,00 m, maks. udÿwig: kg, maks. udÿwig przy ca³kowicie wysuniêtym ramieniu: 100 kg, silnik: Diesel, moc silnika: 106 KM, 4 ko³a skrêtne, Ciê ar: kg. OSPRZÊT: kosz osobowy, wid³y, ³y ka, urawik. 20 MRT 1742 DO 3 TYGODNI

21 Katalog maszyn Mini³adowarka JCB: ROBOT masa 2,41 t MINI ADOWARKI Moc silnika: 60 KM, silnik: Diesel, prêdkoœæ maks.: 9,7-11,2 km/h, pojemnoœæ ³y ki: 0,36 m3, szerokoœæ ³y ki: 1,52 m, wysokoœæ wy³adunku: 2,78 m. JCB ROBOT Mini³adowarka KOMATSU SK masa 2,94 t Moc silnika: 45 KM, silnik: Diesel, prêdkoœæ maks.: 9,8 km/h, pojemnoœæ ³y ki: 0,40 m3, szerokoœæ ³y ki: 1,73 m, wysokoœæ wy³adunku: 2,67 m. KOMATSU SK AKCESORIA DO MINI ADOWAREK 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni AKCESORIA NETTO NETTO NETTO NETTO za 1 cm zu ycia w³osia ZAMIATARKA SZCZOTKI DO ZAMIATARKI Y KA WID Y 21

22 III. MASZYNY DLA PRZEMYS U WÓZKI WID OWE Wózek wid³owy AUSA CH 200-3,8 t Silnik: diesel, prêdkoœæ maks.: 20 km/h, ³adownoœæ 2000kg, wysokoœæ wy³adunku: 3,3 m, zbiornik paliwa 50 L. AUSA CH Wózek wid³owy NISSAN FD02A250 Najpopularniejsza seria wózków wid³owych Nissan : Modele FD02A250 produkowane w Hiszpanii. Napêd diesel,udÿwig (kg) 2500 kg, œrodek ciê koœci 500 mm, podnoszenie (mm) 3300 mm swobodne podnoszenie 0 mm, wysokoœæ ze z³o onym masztem 2150 mm, maszt duplex, noœnoœæ wide³ Pozycjonowanie i przsuw na boki Kabina Kabina NISSAN FD02A Wózek wid³owy MANITOU M-26-4 Napêd diesel, udÿwig (kg) 2600 kg podnoszenie (mm) 5500 mm, maszt triplex wymiary transportowe DxSxW d³.: 5, 60m; szer.: 2,39m; wys.: 2,57m. MANITOU M

23 IV. AGREGATY PR DOTWÓRCZE Katalog maszyn Agregat trójfazowy - moc: 30 kva HIMOINSA: HIV30 Gniazda: 230/400 V, silnik: IVECO, masa: 1150 kg. AGREGATY, MASZTY PR DOTWÓRCZE HIMOINSA HIV Agregat trójfazowy - moc: 40 kva HIMOINSA: HIV40 Gniazda: 230/400 V, silnik: IVECO, masa: 1250 kg. HIMOINSA HIV Agregat trójfazowy - moc: 60 kva HIMOINSA: HIV60 Gniazda: 230/400 V, silnik: DEUTZ, masa: 1550 kg. HIMOINSA HIV Agregat trójfazowy - moc: 100 kva HIMOINSA: HFW 100 Gniazda: 230/400 V, silnik: DEUTZ, masa: kg. HIMOINSA HFW

24 AGREGATY / MASZT OŒWIETLENIOWY Agregat trójfazowy - moc: 250 kva Gniazda: 230/400 V, silnik: DIESEL, masa: kg. Wymiary:4200 x 1350 x 2900 mm 250 kva Agregat trójfazowy - moc: 400 kva Gniazda: 230/400 V, silnik: volvo diesel, masa: 4 75 kg. Wymiary:4500 x 1340 x 4500 mm; G³oœnoœæ: 98,8 db. 400 kva Agregat trójfazowy HSW 505 moc: 500 kva Gniazda: 230/400 V, silnik: diesel, masa: 3540 kg. Wymiary: 3600 x 1460 x 2090 mm G³oœnoœæ 99,0 db. 500 kva MASZTY OŒWIETLENIOWE HIMOINSA: APOLO 9000 Silnik Diesel; Moc 30 kva; Wysokoœæ 9,4 m.; Moc œwietlna: lum ; APOLO

25 Katalog maszyn AGREGATY PRZENOŒNE I SPAWALNICZE FV trójfazowy, moc znamionowa 4600 VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 775x565x595 mm, waga 74 kg, zu ycie paliwa 2,2 l/h, pojemnoœæ zbiornika 7,9 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3~ 16 A FV trójfazowy, moc znamionowa 6200 VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 755x565x595 mm, waga 78 kg, zu ycie paliwa 2,9 l/h, pojemnoœæ zbiornika 7,9 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3~ 16 A FV 9540R - trójfazowy, moc znamionowa 9700 VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 112 kg, zu ycie paliwa 4,5 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 2x1~16 A, 1x1~ 32 A 1x3 16 A FV trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 106 kg, zu ycie paliwa 4,5 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3~ 16 A FV 13000E - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 132 kg, zu ycie paliwa 5,2 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x1~ 32 A, 1x3~ 32 A FV 13540ER - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 900x645x620 mm, waga 134 kg, zu ycie paliwa 5,2 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 2x1~16 A, 1x1~ 32 A, 1x3~ 32 A FV 18540ER - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 950x645x720 mm, waga 172 kg, zu ycie paliwa 6,5 l/h, pojemnoœæ zbiornika 16 l, gniazda : 2x1~16 A, 1x1~ 32 A, 1x3~ 32 A FV 7220S - trójfazowy, moc znamionowa VA 3~, napiêcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz wymiary: 775x565x595 mm, waga 90 kg, zu ycie paliwa 3,7 l/h, pojemnoœæ zbiornika 6,2 l, gniazda : 1x1~16 A, 1x3 16 A, kable spawalnicze AGREGATY PRZENOŒNE I SPAWALNICZE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Agregat trójfazowy FV Agregat trójfazowy FV Agregat trójfazowy FV 9540R Agregat trójfazowy FV Agregat trójfazowy FV E Agregat trójfazowy FV ER Agregat trójfazowy FV ER Agregat spawalniczy FV 7200 S Agregat jenofazowy z masztem oœw. 4x500 W FV 4001 L

26 V.PRACE ZIEMNE I DROGOWE WOZID A BUDOWLANE Wozid³o budowlane AUSA 1,5 t Masa: 1,2 t, silnik: diesel, prêdkoœæ maks.: 22,5 km/h, hamulec hydrauliczny, pojemnoœæ zbiornika paliwa: 13,5 l, hydrauliczny uk³ad kierowniczy. WOZID O BUDOWLANE 1,5 t Wozid³o budowlane AUSA 2 t Masa: 1.97 t, silnik: diesel, prêdkoœæ maks.: 20 km/h, hamulec hydrauliczny, Pojemnoœæ zbiornika paliwa: 40 l, hydrauliczny uk³ad kierowniczy WOZID O BUDOWLANE 2 t

27 Katalog maszyn WALCE Walec BOMAG BW masa 16 TON / STAL-GUMA Walec jednobêbnowy: Moc silnika 119 KW, silnik: DEUTZ, czêstotliwoœæ wibracji: 30 Hz, si³a odœrodkowa: 275/202 kn, prêdkoœæ: 11 km/h, szerokoœæ bêbna: mm. WALEC BOMAG BW Walec BOMAG BW219DH4 - masa 19,2 t / STAL-GUMA Moc silnika 150 KW, silnik: DEUTZ, czêstotliwoœæ wibracji: 30 Hz, si³a odœrodkowa: 300/238 kn, prêdkoœæ: 13 km/h, szerokoœæ bêbna: mm. WALEC BOMAG BW219 DH Walec HAMM masa 20 TON / STAL-GUMA Moc silnika 155 KW, silnik: DEUTZ, czêstotliwoœæ wibracji: 27/30 Hz, si³a odœrodkowa: 331/243 kn, prêdkoœæ: 11,4 km/h, szerokoœæ bêbna: mm. WALEC HAMM

28 WALCE Walec BOMAG BW 65 H - masa 707 kg / STAL Walec dwubêbnowy: Moc silnika 5,3 KW, silnik: HATZ diesel, czêstotliwoœæ wibracji: 55 Hz, si³a odœrodkowa: 22 kn, prêdkoœæ: 5,5 km/h, szerokoœæ bêbnów: 650 mm. WALEC BOMAG BW 65 H Walec CAT CB224E - masa 2570 kg / STAL Walec dwubêbnowy: Moc silnika 23 KW, silnik: CAT diesel, czêstotliwoœæ wibracji: 63 Hz, si³a odœrodkowa: 31,4 kn, prêdkoœæ: 10 km/h, szerokoœæ bêbnów: 1200 mm. CAT CB224E Walec WACKER RT 60 - masa 1500 kg / STAL Walec dwubêbnowy oko³kowany : Moc silnika:16 KW silnik: diesel, czêstotliwoœæ wibracji: 41 Hz, si³a odœrodkowa: 34,2/68,4 kn, prêdkoœæ: 10 km/h, szerokoœæ bêbnów: 600 mm. WACKER RT

29 Katalog maszyn KOPARKI Minikoparka JCB masa 1625 kg Moc: 12,7 KW, silnik:diesel Perkins, g³êbokoœæ kopania : 2,1 m, zasiêg kopania : 4,5 m MINIKOPARKA JCB Koparka KOMATSU PC 30 - masa kg Moc: 21,6 KW, silnik:komatsu 3 cylindrowy, g³êbokoœæ kopania : 2,9 m, Zasiêg kopania : 5 m, wysokoœæ wy³adunku : 3 m KOMATSU PC Koparka CAT 305 CR - masa 5200 kg Moc: 35 KW, silnik:diesel Mitsubishi, g³êbokoœæ kopania : 3,4 m, Zasiêg kopania : 5,6 m wysokoœæ wy³adunku : 3,8 m KOPARKA CAT 305 CR Koparka JCB JS260 - masa 26 TON Moc: 147 KW, silnik:diesel Isusu, pojemnoœæ ³y ki:1,35m, G³êbokoœæ kopania : 5,8 m, zasiêg kopania : 10,7 m, wysokoœæ wy³adunku: 6,8 m KOPARKA JCB JS Koparko ³adowarka JCB 4CX - masa 7,3 TON Moc: 68 KW, silnik:diesel JCB, g³êbokoœæ kopania : 4,2m, Zasiêg kopania : 5,4 m wysokoœæ wy³adunku : 3,2 m JCB 4CX

30 POMPY SZLAMOWE SPALINOWE, POMPY ZANURZALNE ELEKTRYCZNE FOGO KTH 80X (SPALINOWE - SZLAMOWE) wydajnoœæ : l/min, wysokoœæ ssania 8m zu ycie paliwa 1,8 l/h, waga 60 kg, moc silnika 8 KM wymiary 660x495x515 mm, œrednica zanieczyszczeñ 30 mm FOGO KTH 100X (SPALINOWE - SZLAMOWE) wydajnoœæ : 1600 l/min, wysokoœæ ssania 8m zu ycie paliwa 2,8 l/h, waga 85 kg, moc silnika 9,5 KM wymiary : 790x580x657 mm, œrednica zanieczyszczeñ 30 mm 1 DZIEÑROBOCZY CENA NETTO ZA 1 MB BWV 100 (PRZEPONOWA-SPALINOWA) 3 wydajnoœæ : 130 m /h, wysokoœæ ssania 8m zu ycie paliwa 1,8 l/h, waga 507 kg, moc silnika 15 KM, œrednica wylotu 120 mm wymiary : 1300x1100x1500 mm, ig³ofiltry: œrednica 32 mm, d³ugoœæ 7m 1 PLN* *) dotyczywê y POMPY SPALINOWE SZLAMOWE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Pompa szlamowa - spalinowa KTH Pompa szlamowa - spalinowa KTH Pompa szlamowa przeponowa-spalinowa BMV Flyght 2610 Wymiary: wysokoœæ 594 mm, œrednica 195 mm, masa : 19 kg, wydajnoœæ max : 600 l/m Flyght 2620 Wymiary: wysokoœæ 617 mm, œrednica 240 mm, masa : 30 kg, wydajnoœæ max : 1000 l/m Flyght 2630 Wymiary: wysokoœæ 759 mm, œrednica 286 mm, masa : 49 kg, wydajnoœæ max : 1800 l/m Flyght 2660 Wymiary: wysokoœæ 853 mm, œrednica 346 mm, masa : 78 kg, wydajnoœæ max : 3600 l/m POMPY ZANURZALNE ELEKTRYCZNE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Pompa elektryczna zanurzalna Flyght Pompa elektryczna zanurzalna Flyght Pompa elektryczna zanurzalna Flyght Pompa elektryczna zanurzalna Flyght

31 Katalog maszyn UBIJAKI, ZAGÊSZCZARKI UBIJAK WIBRACYJNY 70 : Masa: 70 kg, wymiary stopy: 280x332 mm Silnik: benzyna honda, si³a odœrodkowa: 18,6 kn ZAGÊSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA: Masa : 90 kg, szerokoœæ p³yty: 400 mm silnik: benzyna, si³a odœrodkowa: 16,5 kn, ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 160 kg, szerokoœæ p³yta : 400/500 mm silnik: benzyna honda, si³a odœrodkowa: 30 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 95 Hz ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 200 kg, szerokoœæ p³yta : 500 mm silnik: benzyna lub diesel, si³a odœrodkowa: 30 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 95 Hz ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 300 kg, szerokoœæ p³yta : 600 mm silnik: benzyna lub diesel, si³a odœrodkowa: 45 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 95 Hz ZAGÊSZCZARKA REWERSYJNA: Masa : 500 kg, szerokoœæ p³yta : 700 mm silnik: benzyna lub diesel, si³a odœrodkowa: 60 kn, czêstotliwoœæ wibracji: 70 Hz UBIJAKI WIBRACYJE, ZAGÊSZCZARKI PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Ubijak wibracyjny 70 kg Zagêszczarka jednokierunkowa 90 kg Zagêszczarka rewersyjna 160 kg Zagêszczarka rewersyjna 200 kg Zagêszczarka rewersyjna 300 kg Zagêszczarka rewersyjna 400 kg Zagêszczarka rewersyjna 500 kg

32 KOMPRESORY, AKCESORIA DO M OTÓW I KOMPRESORÓW KOMPRESORY ATLAS COPCO : XAS 37 - Wydajnoœæ 33 l/s Ciœnienie robocze: 7 bar, moc silnika: 18,5kW, obroty przy pe³nym obci¹ eniu: 3600/min, zbiornik paliwa: 32 l masa: 550 kg, wymiary: 3200x1305x1152 mm, max db: 98. KOMPRESORY ATLAS COPCO : XAS 67 - Wydajnoœæ 62 l/s Ciœnienie robocze: 7 bar, moc silnika: 32,4kW, obroty przy pe³nym obci¹ eniu: /min, zbiornik paliwa: 80 l, masa: kg, wymiary: 3470x1410x1258 mm, max db: 98. KOMPRESORY ATLAS COPCO : XAS 97 - Wydajnoœæ 87 l/s Ciœnienie robocze: 7 bar, moc silnika: 36 kw, obroty przy pe³nym obci¹ eniu: /min, zbiornik paliwa: 80 l, masa: kg, wymiary: 3470x1410x1258 mm. 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni ATLAS COPCO I M OTY NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO XAS XAS XAS M OT 9 KG M OT 25 KG NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO dzieñ W¹ typu Mantex 3/4 x 20 mb Szpicak 22 x 82 Szpicak 32 x 160 Przecinak do betonu 22 x 82 Przecinak do betonu 22 x 160 AKCESORIA DO KOMPRESORÓW VI. POZOSTA Y SPRZÊT BUDOWLANY - PRZECINARKI JEZDNE SPALINOWE PRZECINARKA JEZDNA SPALINOWA DO ASFALTU I BETONU Silnik dwusuwowy ch³odzony powietrzem, moc wyjœciowa 4,5 kw, œrednica tarczy 350 mm, maks g³êbokoœæ ciêcia 117 mm, waga 53,1 kg, poziom g³oœnoœci 104 db(a), PRZECINARKA JEZDNA

33 VI. POZOSTA Y SPRZÊT BUDOWLANY Katalog maszyn PRZECINARKI STOLIKOWE PRZECINARKA SPALINOWA HUSQVARNA K 960 Silnik dwusuwowy ch³odzony powietrzem, moc wyjœciowa 4,5 kw, œrednica tarczy 350 mm, maks g³êbokoœæ ciêcia 260 mm, waga 13,1 kg, poziom g³oœnoœci 102 db(a), PRZECINARKA STOLIKOWA NORTON CLIPPER JUMBO 651 Zasilanie pr¹dem 3~, wielkoœæ tarczy: 650 mm, max.ciêcie: 265 mm, wymiary: 1700x800x1480, waga 212 kg, kó³ka transportowe œrednica otworu, mocuj¹cego tarcze: 25,4mm PRZECINARKA STOLIKOWA DO DREWNA SIMA EUROTRON MODEL 315+ Zasilanie pr¹dem 1~ lub 3~, wielkoœæ tarczy: 315 mm, max.ciêcie: 80 mm, wymiary: 900x640x840, waga 56 kg, kó³ka transportowe PRZECINARKA STOLIKOWA DO BETONU SIMA BALI 500 Zasilanie pr¹dem 3~, wielkoœæ tarczy: 500 mm, max.ciêcie: 200 mm, wymiary: 1210x700x880, waga 108 kg, kó³ka transportowe, œrednica otworu, mocuj¹cego tarcze: 32 mm 1-5 dni 6-15 dni Pow. 15 dni PRZECINARKI NETTO NETTO NETTO NETTO PRZECINARKA JUMBO PRZECINARKA SIMA MODEL 315 PRZECINARKA SIMA BALI 500 PRZECINARKA K 960 AKCESORIA DO PRZECINAREK STOLIKOWYCH NETTO 250 NETTO 350 Cena za 1 mm zu ycia segmentu TARCZA DO MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 500 mm TARCZA DO MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 650 mm 33

34 WIBRATORY, PRZETWORNICE, BU AWY WIBRATOR MECHANICZNY Z BU AW ENAR DINGO œrednica bu³awy: 25/38/48/58 mm, d³ugoœæ wê a wibratora 3m lub 4m zasialnie elektryczne 230 V, ENAR DINGO PRZETWORNICA CZÊSTOTLIWOŒCI ENAR AFE napiêcie wejœciowe: 230/ 400 V, napiêcie wtórne 42 V, gniazdo na 2 bu³awy ENAR AFE BU AWA ELEKTYCZNA ENAR œrednica bu³awy 36/50/58/68 zasilanie z przetwornicy czêstotliwoœci ENAR BU AWA ENAR

35 Katalog maszyn NAGRZEWNICE, OSUSZACZE NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE I SPALINOWE MASTER BV, B, WACKER AD NAGRZEWNICE SPALINOWE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Nagrzewnica spalinowa 44 kw Nagrzewnica spalinowa 47 kw Nagrzewnica spalinowa 65 kw Nagrzewnica spalinowa 81 kw Nagrzewnice spalinowa 111 kw NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Nagrzewnica elektryczna 5 kw Nagrzewnica elektryczna 9 kw Nagrzewnica elektryczne 15 kw Nagrzewnica elektryczne 22 kw OSUSZACZ WACKER AD 52 Wymiary: 615 x 640 x 958 mm, waga 52 kg, zasilanie 230 V, wydajnoœæ przep³ywu powietrza 650 m3/h, pobór energii 1,000 W, wydajnoœæ osuszania 52 l / 24h, zasilanie230 V, zakres pracy 3-40 C WACKER AD

36 PODPORY, KONTENERY, OGRODZENIA PODPORY STROPOWE CIÊ AR 1 szt. 21,1 kg; d³ugoœæ min. 1,98m; d³ugoœæ Max.: 3,50 m.; dopuszczalna noœnoœæ max.: 20 kn. PODPORY STROPOWE 1,8 1,5 1,0 KONTENERY Standard 2,5 x 6 m. CENY WYNAJMU ZA 1 m-c KONTENERY CENA ZA 1 m-c 630 OGRODZENIA A UROWE D³ugoœæ 3 m, wysokoœæ 2,00 m, waga: 16 kg OGRODZENIA PE NE D³ugoœæ 2,20 m, wysokoœæ 2,00 m, waga: 38,5 kg CENY WYNAJMU NA 1 m-c ZA 1 mb OGRODZENIA CENA za m-c/mb 6 Ogrodzenia a urowe 16 Ogrodzenia pe³ne 36

37 VII. RUSZTOWANIA I ZACIERACZKI RUSZTOWANIA ALUMINIOWE 300/400 Katalog maszyn RUSZTOWANIA wersje: w¹ska "N" (0,70 m) szeroka "W" (1,40 m), dwustronne, wielofunkcyjne ramy, rozsuwane, regulowane drabiny podwieszane, regulatory nó ek o du ej wytrzyma³oœci, automatyczna, regulowana blokada nó ek, l¹czenia typu rib-grip (zacisk eberkowy), kompatybilne ze wszystkimi rusztowaniami typu INSTANT-SPAN RUSZTOWANIA PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. WYMIARY: 250x x x140 Rusztowania 4m Rusztowania 6m Rusztowania 8m Rusztowania 10m Rusztowania 12m ZACIERACZKA DO BETONU DYNAPAC BG 21 / ŒREDNICA: 600 mm Silnik HONDA Gx120 QX ; Moc silnika 3.1 KM; Masa 56 kg; Obrotowy kosz Sk³adana rêkojeœæ; Akcesoria: opatki - cena:80 z³ /doba; Dysk: 80 z³/doba ZACIERACZKA DO BETONU DYNAPAC BG 39 / ŒREDNICA: 900 mm Silnik HONDA Gx160 ; Moc silnika 4.0 KM; Masa 76 kg; Obrotowy kosz Sk³adana rêkojeœæ; Akcesoria: opatki - cena:80 z³ /doba; Dysk: 80 z³/doba ZACIERACZKI DO BETONU PODANE CENY S CENAMI NETTO DO 1 TYG. DO 2 TYG. PONAD 3 TYG. Zacieraczka 600 mm Zacieraczka 900 mm Akcesoria do zacieraczek: opatki - cena: 60 PLN/DOBA Dyski - cena: 80 PLN/DOBA 37

38 INFORMACJE DODATKOWE PODSTAWOWE WARUNKI NAJMU: - Podane ceny s¹ wyra one w PLN netto i nie zawieraj¹ podatku VAT 22%. - Stawki za wynajem naliczane bez niedziel i œwi¹t (6 dni w tygodniu). - Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 6 par. 1 Kodeksu Cywilnego SPRZEDA : Firma GAM POLSKA Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem handlowym czo³owych œwiatowych producentów maszyn i urz¹dzeñ budowlanych. W ofercie posiadamy sprzêt nastêpuj¹cych producentów: BELLE - ubijaki wibracyjne - zagêszczarki jednokierunkowe - zagêszczarki rewersyjne - walce wibracyjne prowadzone - sprzêt brukarski (gilotyny, kleszcze, m³otki, imaki) - przecinarki stolikowe do materia³ów budowlanych - przecinarki jezdne do nawierzchni - mieszad³a do zapraw - wibratory wg³êbne do betonu - listwy wibracyjne do betonu - zacieraczki do betonu - agregaty i m³oty hydrauliczne - transportery budowlane - tarcze diamentowe - betoniarki DR. SCHULZE - tarcze diamentowe - tarcze szlifierskie - wiert³a koronowe - pi³y sto³owe do materia³ów budowlanych - pi³y œcianowe - wiertnice - przecinarki jezdne - przecinarki rêczne - frezarki - pi³y linowe - szlifierki do betonu - frezarki do betonu FOGO - agregaty pr¹dotwórcze przenoœne - agregaty pr¹dotwórcze spawalnicze - agregaty pr¹dotwórcze przewoÿne - agregaty pr¹dotwórcze stacjonarne - agregaty do traktorów - pompy spalinowe do wody i szlamu Sprzedajemy równie maszyny marki Haullotte, Manitou, JCB, Komatsu, Nissan, Atlas Copco (podnoœniki no ycowe, podnoœniki teleskopowe, podnoœniki teleskopowo przegubowe, ³adowarki teleskopowe, wozid³a budowlane, koparko- ³adowarki, wózki wid³owe, agregaty, kompresory, etc) nowe i u ywane W przypadku zainteresowania nasz¹ ofert¹ prosimy o kontakt: tel lub bezpoœrednio z naszymi oddzia³ami na terenie Polski SERWIS Œwiadczymy us³ugi serwisu po gwaracyjnego dla wszystkich maszyn oferowanych przez nasz¹ firmê. Dla maszyn wynajêtych z naszej firmy œwiadczymy pe³ne us³ugi serwisowe zgodnie z umow¹ najmu. Szybka reakcja serwisowa i obs³uga na europejskim poziomie. Kontakt centrum serwisowe : tel wew 2 mail : Kierownik serwisu: Tel

39

40 NASZE ODDZIA Y: GDAÑSK WKRÓTCE OTWARCIE POZNAÑ WARSZAWA ÓD WKRÓTCE OTWARCIE WROC AW ZABRZE KRAKÓW RZESZÓW Oddzia³ Zabrze ul. Pawliczka 22a Zabrze tel.: wew. 11 lub 12 WYPO YCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH Oddzia³ Wroc³aw ul. G³ówna Psary (k/ Wroc³awia) tel.: wew. 13 tel/fax: +48 (71) Oddzia³ Kraków Brzezie ul. Szlachecka Zabierzów tel.: wew. 14 Oddzia³ Poznañ ul. Janikowska Poznañ tel.: wew. 15 tel/fax: +48 (61) Oddzia³ Rzeszów ul. Zaczernie 982 A Zaczernie tel.: wew. 16 tel/fax: +48 ( 17) Oddzia³ Warszawa ul. Mszczonowska Raszyn Janki tel.: wew. 18 tel/fax: +48 (22) tel

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO KATALOG 2014 Wypożyczalnie sprzętu budowlanego Z nami możesz więcej Sza nu je my czas, pie nią dze i sa mo po czu cie klien tów Je ste śmy za do wo le ni kie dy przy czy

Bardziej szczegółowo

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia. wstęp

Warto pracować. Ogólnopolska infolinia. wstęp katalog Cramo wstęp Warto pracować z Cramo Oferujemy: Szeroki wybór sprzętu dla profesjonalistów i elastyczność dostaw Szybki service wraz z ewentualną podmianą maszyny Jasne procedury Dobra cena Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl CENNIK 2013/1 www.sarpol.pl BOBCAT Minikoparka Bobcat E16 Podnośnik teleskopowy Bobcat TL470 Minikoparka Bobcat E16 to maszyna w zakresie wagowym 1-2 T. Maszyna oferowana jest z rozsuwanym podwoziem. Po

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

Pojazd samobie ny w klasie specjalnej

Pojazd samobie ny w klasie specjalnej Inteligentne akcesoria na pok³adzie. Pojazd samobie ny w klasie specjalnej Wysoki komfort jazdy i wysokie osi¹gi dziêki napêdowi hydrostatycznemu Wyposa enie specjalne pojazdu samobie nego Komputer MC1

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Maszyny do robót drogowych

Maszyny do robót drogowych 310 Maszyny Budowlane OK_okladka 11-09-21 12:28 Strona 1 Maszyny do robót drogowych Zag szczarki Ubijaki Przecinarki Autoryzowany Diler Szanowni Paƒstwo! Bardzo dzi kujemy za zainteresowanie naszymi produktami.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Program wynajmu. Wynajem sprzętu budowlanego i maszyn kompaktowych. +48 608 920 930 WYNAJEM

Program wynajmu. Wynajem sprzętu budowlanego i maszyn kompaktowych. +48 608 920 930 WYNAJEM www.wackerneuson.pl Gdańsk Szczecin Toruń Poznań Warszawa Łódź Wrocław Katowice Kraków WYNAJEM Zadzwoń do nas: +48 608 920 930 JESTEŚMY BLISKO. Niezależnie od miejsca realizacji budowy kompetentny konsultant

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

System parkingowy NicePark

System parkingowy NicePark System parkingowy NicePark Nice Polska Nice na œwiecie Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada siê dziœ 0 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo