PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk - ETAP II - budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na składowisku w Braniewie miasto Braniewo (działki o numerach ewidencyjnych 13/4, 13/5, 13/6 obręb 12 miasta Braniewo). Nazwy i kody robót wg CPV: Główny przedmiot: Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty inżynieryjne i budowlane Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej Dodatkowe przedmioty: Grupa robót CPV Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Klasa robót CPV Usługi inżynieryjne Kategoria robót CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych CPV CPV CPV CPV Składowiska odpadów Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Zamawiający: Autorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4 A, BRANIEWO Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "INŻYNIERIA PRO EKO" Sp. z o.o. ul. E. Ciołka 11 A Warszawa mgr inż. Lesław Dindorf; mgr inż. Jacek Bluhm-Kwiatkowski; inż. Marek Gajewski. Umowa z dnia 24 lutego 2011r. 0

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ A... CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stan prawny terenu lokalizacji Ogólna charakterystyka terenu inwestycji Morfologia i zagospodarowanie terenu Warunki geologiczne i hydrogeologiczne Uzasadnienie potrzeby rozbudowy składowiska odpadów oraz uwarunkowania prawne Zakres działalności składowiska po rozbudowie OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE PROJEKTOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW Budowa kwatery balastu Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych indywidualne przez mieszkańców na składowisko Dostawa taboru i sprzętu Pozostałe podstawowe elementy funkcjonalno-użytkowe składowiska nie stanowiące przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE; CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KWATERA SKŁADOWANIA BALASTU PUNKT DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW MONITORING ROZBUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY Modernizacja dróg i placów Rozbudowa sieci elektroenergetycznej (w tym oświetlenie terenu) Zieleń izolacyjna ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAOPATRZENIE W CIEPŁO ENERGIA ELEKTRYCZNA OGRODZENIE WYPOSAŻENIE SKŁADOWISKA W TABOR I SPRZĘT OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA W ASPEKCIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY PROJEKTOWANIE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO INSTALACJI Instalacje kanalizacji technologicznej Instalacje energetyczne WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO TRWAŁOŚCI ELEMENTY OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO I POMOCNICZEGO ZAKŁADU

3 Wymagania technologiczne dla maszyn i urządzeń Pozostałe elementy wyposażenia obiektu WARUNKI DOSTAW OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Organizacja Robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY Zatwierdzenie metod budowlanych Tyczenie i sprawdzanie terenu Kartowanie terenu budowy Przygotowanie terenu do Robót Istniejące instalacje Zezwolenia Koszty korzystania z infrastruktury technicznej Ochrona dróg Tablice informacyjne Plakatowanie i reklama Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy Pierwsza pomoc Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia Postępowanie w sytuacji awaryjnej PARK MASZYNOWY WYKONAWCY DOKUMENTY BUDOWY Dziennik Budowy Dokumenty potwierdzające jakość KONTROLA - TYCZENIE, BADANIA, TESTOWANIE I POMIARY ROBÓT Pomiary ilości robót i odbiór robót BIURA, OBSŁUGA I OBIEKTY NA TERENIE BUDOWY Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy Biura dla Inżyniera Kontraktu Dokumenty przeznaczone dla Inżyniera DOKUMENTY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy Sprawozdania ukazujące postęp prac ZAKOŃCZENIE BUDOWY ROZRUCH MECHANICZNY I TECHNOLOGICZNY, ODDANIE ZAKŁADU DO EKSPLOATACJI Ogólny zarys fazy rozruchu i odbioru Próby bieżące podczas wykonywania robót Próby Końcowe Rozruch eksploatacja próbna Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji technologicznych i urządzeń Odbiór robót Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja po zakończeniu budowy WYMAGANE GWARANCJE

4 Warunki gwarancji i serwisu B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Informacje wstępne Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego zakłada funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu, który swym zasięgiem obsługi będzie obejmował między innymi Region Braniewo i Region Pasłęk. Z Zakładem tym będą współpracowały dwie stacje przeładunkowe (w Braniewie i Pasłęku) oraz kwatera balastu na składowisku Zawierz-Rudłowo w Braniewie. Przepustowość obu stacji przeładunkowych ma być dostosowana do ilości odpadów powstających na terenie Regionu Braniewo i Regionu Pasłęk. Składowisko ma służyć wyłącznie deponowaniu balastu w ilościach odpowiadających ilości odpadów dostarczonych z obu Regionów do Zakładu w Elblągu. Przyjęto, że uruchomienie systemu gospodarki odpadami dla obu Regionów nastąpi w II połowie 2012 roku. Dotychczas składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych Zawierz-Rudłowo w Braniewie służyło do deponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Od II połowy 2012 roku będzie eksploatowane jako składowisko balastu, dowożonego z ZZO w Elblągu. Program rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów zakłada realizację przedsięwzięcia w dwóch zadaniach: Zadanie I Zadanie II budowa nowej kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów. dostawa maszyn i sprzętu technologicznego. Wszystkie zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z: ustawą a dnia r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. nr 49, poz. 356), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. nr 186, poz z późniejszymi zmianami). Ponadto należy uwzględnić przepisy branżowe, związane z realizacją przedsięwzięcia, takie jak: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 4

6 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964) i inne Zakres przedsięwzięcia przedmiot zamówienia W zakres przedsięwzięcia wchodzi opracowanie dokumentacji i realizacja następujących zadań: Zadanie I budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, Zadanie II dostawa maszyn i sprzętu technologicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk ETAP II budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na składowisku w Braniewie. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także rozruch i szkolenie załogi oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu Obowiązujący Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińskomazurskiego zakłada likwidację istniejących składowisk gminnych we Fromborku, Lelkowie, Żugieniach, Wilczętach, Błonowie, Robitach i Błudowie. Jak już uprzednio wspomniano, Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego zakłada zlokalizowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu, który swym zasięgiem obsługi będzie obejmował między innymi Region Braniewo i Region Pasłęk. Składowisko będzie służyło deponowaniu balastu z procesu segregacji odpadów dostarczonych z obu Regionów do Zakładu w Elblągu. Uruchomienie systemu gospodarki odpadami w planowanym rozwiązaniu nastąpi w II połowie 2012 roku. Opierając się na tych założeniach, składowisko odpadów Zawierz-Rudłowo w Braniewie będzie odbierało balast, powstający z odpadów generowanych przez następujące miasta i gminy: Tabela 1. Gminy, które będą obsługiwane przez projektowaną kwaterę balastu na terenie składowiska odpadów Zawierz-Rudłowo w Braniewie Lp. Region/Gminy Powiat Województwo Region Braniewo 1. Gmina miejsko-wiejska Braniewo 2. Gmina miejsko-wiejska Frombork 3. Gmina miejsko-wiejska Pieniężno 4. Gmina Lelkowo braniewski Warmińskomazurskie 5

7 Lp. Region/Gminy Powiat Województwo Gmina Płoskinia Region Pasłęk Gmina miejsko-wiejska Pasłęk 7. Gmina miejsko-wiejska Młynary pasłęcki 8. Gmina Godkowo 9. Gmina Rychliki 10. Gmina Wilczęta braniewski Ilość mieszkańców w objętych obsługą miastach i gminach przyjęto w stanie obecnym na podstawie Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA) i dostosowano do danych uzyskanych z Urzędów Miast i Gmin. Prognozę ludności w charakterystycznych latach następnych przyjęto za opracowaniem jak wyżej. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli: Tabela 2. Ludność miast i gmin Regionu Braniewo i Regionu Pasłęk [osób]. Lp. Gminy Region Braniewo 1 Gm. m-w. Braniewo ogółem w mieście na wsi Gm. m-w. Frombork ogółem w mieście na wsi Gm. m-w. Pieniężno ogółem w mieście na wsi Gm. w. Lelkowo ogółem Gm. w. Płoskinia ogółem w tym: Razem Region Braniewo Region Pasłęk teren miejski teren wiejski Gm. m-w. Pasłęk ogółem w mieście na wsi Gm. m-w. Młynary ogółem w mieście na wsi Gm. Godkowo ogółem Gm. Rychliki ogółem Gm. w. Wilczęta ogółem w tym: Razem Region Pasłęk teren miejski teren wiejski

8 Lp. Gminy Ludność w Regionach - Ogółem w tym: teren miejski teren wiejski Źródło: Dla roku 2010 według danych Urzędów Gmin, dla pozostałych lat według opracowania jak wyżej Do określenia wielkości nagromadzenia odpadów przyjęto wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych na podstawie Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA). Przyjęto, że wskaźnik ten będzie jednakowy (jako wartość średnia) dla wszystkich analizowanych gmin wiejskich i małych miast. Wskaźnik nagromadzenia dla roku 2007 przyjęto jako 0,277 Mg/M-k. Przyjęto także, że będzie on wzrastał o 0,002 Mg/M-k*rok. Zatem w okresie perspektywicznym będzie on przedstawiał się następująco: Tabela 3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów [Mg/M-k*rok] Rok Miasto +Wieś 0,279 0,281 0,283 0,289 0,293 0,303 0,313 Źródło: Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk Prognozę ilości odpadów wytwarzanych w obu Regionach określono na podstawie Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA), a ilość balastu kierowanego na składowisko w Braniewie zestawiono na podstawie prognoz własnych i ujęto w poniższej tabeli: Tabela 4. Ilość odpadów powstających w Regionach i kierowanych do ZZO w Elblągu oraz balastu dowożonego na składowisko Zawierz-Rudłowo w Braniewie [Mg/rok] Wyszczególnienie Region Braniewo ogółem w tym: tereny miejskie tereny wiejskie Region Pasłęk ogółem w tym: tereny miejskie tereny wiejskie Ilość odpadów komunalnych powstających w rejonie obsługi w tym: tereny miejskie tereny wiejskie Ilość odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w ZZO w Elblągu Przewidywana ilość odzyskiwanych odpadów w ZZO w Elblągu

9 Wyszczególnienie ŁĄCZNA ILOŚĆ BALASTU DEPONOWANEGO NA SKŁADOWISKU W BRANIEWIE Źródło: Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk Przewidywana budowa dobrowolnego punktu gromadzenia odpadów dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców bezpośrednio na składowisko wymaga określenia ich ilości. Przewiduje się, że dowożone będą takie odpady, jak odpady wielkogabarytowe (np. zużyte meble), sprzęt elektroniczny i elektryczny (z wyjątkiem zawierającego odpady niebezpieczne), odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, papier i tworzywa sztuczne. Tabela 5. Ilość odpadów powstających w Regionie Braniewo i dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców na składowisko Zawierz-Rudłowo w Braniewie [Mg/rok] tylko Braniewo Wyszczególnienie Ilość powstających odpadów w Regionie Braniewo - ogółem Ilość odpadów wielkogabarytowych - ogółem 23,2 47,4 49,2 53,4 58,9 Ilość odpadów wielkogabarytowych dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 0,35 0,37 0,41 0,45 Ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ogółem 18,9 19,2 19,5 20,3 21,0 Ilość zużytego sprzętu dowożonego na składowisko przez mieszkańców - 0,35 0,37 0,41 0,45 Ilość odpadów budowlanych - ogółem 139,4 142,2 148,0 160,4 177,1 Ilość odpadów budowlanych dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 1,0 1,1 1,2 1,4 Ilość odpadów ulegających biodegradacji dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 16,0 16,3 16,8 17,4 Ilość zbiórki selektywnej (papier, szkło, towrzywa sztuczne) w gnieździe dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 13,4 13,5 14,0 14,5 W zaokrągleniu, na podstawie szacunkowej analizy własnej W związku ze współpracą z ZZO w Elblągu (jako regionem gospodarki odpadami N-W), na składowisko odpadów Zawierz-Rudłowo w Braniewie będą dowożone odpady o kodach: 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych odpady z tlenowego rozkładu odpadów kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadajacy się do wykorzystania), inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne. 8

10 Na terenie Regionu Braniewo funkcjonuje zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów. Przyjmuje się, że część mieszkańców z różnych przyczyn (np. odległość od gniazd selektywnej zbiórki, ilość lub rodzaj nagromadzonych selektywnie odpadów) nie zachce skorzystać z gniazd selektywnej zbiórki. Dla tych mieszkańców tworzy się zlokalizowany na składowisku punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych transportem indywidualnym mieszkańców. W punkcie dobrowolnego gromadzenia odpadów, gromadzone będą odpady o kodach: 02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa odpadowa masa roślinna 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania ze szkła 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w , usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie papier i tektura szkło zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i , tworzywa sztuczne odpady ulegające biodegradacji inne odpady komunalne odpady wielkogabarytowe. 9

11 Uwaga: Odpady w/w grup zawierające elementy niebezpieczne lub odpady o cechach odpadów niebezpiecznych należy gromadzić na składowisku w budynku magazynu odpadów niebezpiecznych. Ponadto na kwaterze odpadów balastowych przewiduje się deponowanie odpadów zbieranych w Regionie Braniewo (niepodlegających przetworzeniu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191, poz. 1595), takich jak: 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych odpady z tlenowego rozkładu odpadów nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), odpady z beztlenowego rozkładu odpadów przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych, przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych, odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach skratki, zawartość piaskowników, odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki, odpady z klarowania wody, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne, odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach minerały (np. piasek, kamienie), inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie odpady z ogródków i parków (w tym z cmentarzy) inne odpady nie ulegające biodegradacji, inne odpady komunalne odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 10

12 Eksploatator składowiska określa ilość odpadów wyżej wymienionych rodzajów na około 100 Mg/a. Przyjmuje się, że w ramach projektu budowlanego podane ilości odpadów zostaną ponownie poddane analizie. 11

13 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Stan prawny terenu lokalizacji Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zawierz Rudłowo w Braniewie (w tym projektowana kwatera balastu oraz istniejące dziesięć pryzm energetycznych) zlokalizowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych 13/4, 13/5 i 13/6 obręb 12. Właścicielem i Użytkownikiem terenu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie. Część terenu jest wykorzystywana jako obiekt gospodarki stałymi odpadami komunalnymi i przemysłowymi przez MPEC-Braniewo, a część jest niezagospodarowana (po wschodniej i zachodniej stronie terenu składowiska). Poza granicami działek 13/4, 13/5 i 13/6, to jest poza granicami władania MPEC-Braniewo, na działce 13/7 wybudowana jest kompostownia osadów ściekowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Spółka z o.o.-braniewo. Powierzchnie poszczególnych działek wynoszą odpowiednio: działka 13/4 powierzchnia 4,9685 ha, działka 13/5 powierzchnia 0,8038 ha, działka 13/6 powierzchnia 15,9537 ha, Łącznie 21,726 ha. W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa, przyjętego uchwałą nr XXXII/198/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 września 2001 r., dla działek 13/4 oraz 13/6 obręb 12 ustalono sposób wykorzystania jako rejon przerobu odpadów komunalnych, tereny rolne, nieużytki, a dla działki 13/5 obręb 12 jako tereny rolne, nieużytki Ogólna charakterystyka terenu inwestycji Składowisko usytuowane jest około 2,5 km od centrum Braniewa, w kierunku południowym, pomiędzy miejscowościami Zawierz i Rudłowo. Przez wiele lat teren lokalizacji składowiska był użytkowany jako poligon wojskowy i generalnie nie jest zainwestowany. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 1 km w kierunku północnym. Teren składowiska zlokalizowano w wyeksploatowanym wyrobisku piasku i żwiru, położonego w odległości około 400 m od drogi powiatowej Braniewo Zawierz. Dojazd do składowiska zapewnia w/w droga powiatowa o nawierzchni ulepszonej (asfaltowej i brukowanej), a następnie lokalna droga dojazdowa do składowiska o nawierzchni z drogowych płyt betonowych. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji przed rokiem Od początku lat 70-tych do 1995 r. (przez 25 lat) na tym terenie funkcjonowało miejskie składowisko odpadów dla miasta Braniewa. Odpady składowano w wyrobisku bez jakiegokolwiek zabezpieczenia podłoża. Nieznane są dokładne granice zalegania zdeponowanych odpadów (spąg i powierzchnia) oraz ich pochodzenie (odpady komunalne, przemysłowe) ilość i skład morfologiczny. W ten sposób powstało złoże zlokalizowane w kierunku 12

14 wschodnim od terenu zaplecza technicznego składowiska, o wierzchowinie wyniesionej do poziomu terenu zaplecza. Złoże to określa się jako starą hałdę składowiska. Stara hałda składowiska została zrekultywowana w roku 1995 poprzez przykrycie warstwą wyrównawczą i nieprzepuszczalną warstwą mineralną o zróżnicowanej miąższości (0,4 0,8 m) oraz obsiana mieszanką traw. W 1995 roku w południowo-wschodniej części terenu, u podnóża starej hałdy, wybudowano nową część składowiska (pryzmy energetyczne) według technologii szwedzkiej firmy SWECO. Ta część składowiska jest eksploatowana metodą pryzm energetycznych. W sumie wybudowano 10 pryzm, z których pierwsze cztery nie posiadają odpowiedniego uszczelnienia podłoża, wymaganego obecnie obowiązującymi przepisami, a sześć kolejnych dysponuje uszczelnieniem podłoża matą bentonitową i warstwą gruntu mineralnego o ograniczonej wodoprzepuszczalności. Na warstwie uszczelniającej ułożono drenaż z odprowadzeniem odcieku poprzez studzienki zbiorcze do głównej studni, skąd są zawracane w złoże zdeponowanych odpadów pryzm energetycznych a nadmiar - do studni z rozsączeniem w złożu odpadów starej hałdy na poziomie zaplecza składowiska. Studnia jest zlokalizowana w przerwie między pryzmami IVA i IVB. W złożach pryzm energetycznych ułożono system odgazowujący, który poprzez studnie gazowe, sieć przewodów odgazowujących i studzienki zbiorcze odprowadza gaz składowiskowy do studzienki głównej, podającej gaz na poziom zaplecza składowiska. Teren składowiska graniczy: od strony południowej i wschodniej z działką nr 22/1, należącą do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Elblągu, częściowo uprawianą przez rolnika indywidualnego. Pomiędzy granicą działki 22/1, a działką 14/4, 13/5 i 13/6 przebiega rzeka Martwa, zalesiona po obu brzegach; od strony północnej z działką nr 13/7, użytkowaną przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie. Częściowo działka ta jest wykorzystana pod kompostownię osadów ściekowych, a częściowo jest to wyrobisko żwirowe, miejscami zadrzewione (krzaki i drzewa liściaste); od strony zachodniej z drogą powiatową, a dalej, poza tą drogą - z terenami poligonu jednostki wojskowej Morfologia i zagospodarowanie terenu Zgodnie z 3.4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że lokalizacja składowiska nie jest położone: w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP), na obszarze otuliny parku narodowego i rezerwatu przyrody, na obszarze lasów chronionych. Teren składowiska jest położony w zlewni rzeki Pasłęka. Obszar składowiska stanowią terasy rzeki Pasłęki, w związku z tym zaplecze administracyjno- socjalne składowiska położone jest na górnej terasie (~21,50 m npm), a część eksploatacyjna [ stara hałda odpadów, projektowana kwatera balastu oraz dziesięć pryzm energetycznych na terasie dolnej (~13,00 m npm). Deniwelacje terenu wahają się w granicach 6,50 8,00 m. Wierzchowina pryzm energetycznych oraz korpusu starej hałdy odpadów są wyniesione do rzędnych przewyższających poziom górnej terasy, to jest do ~23,00 25,00 m npm. 13

15 Zagospodarowanie terenu składowiska stanowią: zaplecze administracyjno-socjalne, usytuowane na górnej terasie, w zachodniej części lokalizacji, składające się z następujących obiektów: - budynku administracyjno-socjalnego, - budynku garażu sprzętu składowiskowego, - magazynu odpadów niebezpiecznych, - wagi samochodowej o nośności 60 Mg, - brodzika dezynfekcyjnego, - kontenera - modułu pompowo-energetycznego gazu składowiskowego (pompownia gazu z kotłownią), - stacji przeładunkowej odpadów (w budowie), - myjni pojazdów, pojemników i kontenerów (w budowie), - układu dróg wewnętrznych i dojazdowych do dalszej części składowiska, - kwatery odpadów przemysłowych o zakończonej eksploatacji, otoczonej drogą o nawierzchni z trylinki, zlokalizowanej na poziomie górnej terasy, na terenie zaplecza składowiska, wyeksploatowana niecka składowiska odpadów, zwana starą hałdą, usytuowana w sąsiedztwie zaplecza, w kierunku wschodnim od niego, na dolnej terasie, o wierzchowinie wyniesionej do poziomu górnej terasy, zrekultywowana, 10 pryzm energetycznych (w tym cztery o zakończonej eksploatacji), usytuowanych na dolnej terasie, u podnóża starej hałdy odpadów, w południowowschodniej części lokalizacji składowiska. Wierzchowina pryzm sięga poziomu górnej terasy, a nawet przewyższa go o około 1,0 m. w północno-zachodniej części terenu, zlokalizowana na dolnej terasie wydzielona część składowiska bezpośrednio przyległa do wschodniej skarpy starej hałdy odpadów, przeznaczona do budowy kwatery odpadów balastowych, infrastruktura towarzysząca: słupowa stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie zaplecza administracyjno-socjalnego oraz linia SN biegnąca wzdłuż drogi dojazdowej do składowiska, zasilająca zaplecze składowiska, główna droga dojazdowa z miasta do zaplecza składowiska z płyt drogowych, drogi wewnętrzne i place manewrowe na terenie składowiska o zróżnicowanej nawierzchni (trylinka, płyty drogowe, nawierzchnia gruntowa), zlokalizowana na dolnej terasie studnia stabilizująca poziom wód gruntowych, sieć wodociągowa, dostarczająca wodę z miejskiej sieci wodociągowej do budynku administracyjno-socjalnego oraz do kompostowni osadów ściekowych, kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem ścieków w złoże starej hałdy odpadów, system recyrkulacji i odprowadzania wód odciekowych w złoże trzech pryzm energetycznych i nadmiaru wód w złoże starej hałdy odpadów, system odgazowania składowiska z możliwością spalania gazu w module pompowo-energetycznym gazu lub przekazywania go gazociągiem na odległość ~ 1,3 km do kotłowni zlokalizowanej na terenie MPEC przy ul. Strzelczyka, zlokalizowane na dolnej terasie studnie odwadniające i odgazowująco- zraszające (iniekcja w złoże odpadów pryzm energetycznych), 14

16 wewnętrzna sieć elektroenergetyczna, zieleń izolacyjna i ozdobna, ogrodzenie terenu zaplecza z bramą wjazdowo-wyjazdową, ogrodzenie terenu składowiska, układ piezometrów system monitoringu wód podziemnych, układ reperów kontrolnych, zlokalizowanych poza korpusem starej hałdy składowiska oraz korpusami pryzm energetycznych. Północna, południowa i wschodnia granica użytkowania terenu dla potrzeb składowiska jest otoczona obwałowaniem, wyniesionym na około 2,0 2,5 m nad poziom otaczającego terenu Warunki geologiczne i hydrogeologiczne Zgodnie z 4.1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołączone były badania hydrogeologiczne i geologiczne wymienione poniżej. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu lokalizacji składowiska ujęto w dwóch opracowaniach wykonanych dla tego terenu: Techniczne badanie podłoża dla składowania odpadów na powierzchni, dla Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych BRANIEWO wykonanymi w maju 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku, Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Braniewie wykonana w lipcu 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku. Na podstawie badań stwierdza się, że analizowany teren wchodzi w skład makroregionu Pobrzeża Gdańskiego (313.5), mezoregion Równina Warmińska (313.56) - zgodnie z podziałem fizjograficznym. Równina Warmińska została ukształtowana w trakcie recesji zlodowacenia bałtyckiego. Jest to równina zastoiskowa, z dominacją iłów plejstoceńskich, częściowo zbudowana z glin zwałowych fazy pomorskiej. Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej falistej, na której wykształciły się holoceńskie zagłębienia bezodpływowe. Teren został przeobrażony antropologicznie niekontrolowanymi nasypami. Powierzchnia terenu lokalizacji składowiska jest urozmaicona, ukształtowana na rzędnych od 13,40 do 23,62 m npm. Składowisko usytuowane jest w zlewni rzeki Pasłęki. Rzeka Pasłęka kontrolowana jest na odcinku od ujścia Drwęcy Warmińskiej do Zalewu Wiślanego. Od strony południowej i wschodniej, pomiędzy składowiskiem i rzeką Pasłęką, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska przepływa rzeczka o nazwie Martwa Rzeka. Wpada ona do rzeki Pasłęki na wysokości składowiska. 15

17 Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, zgodnie z normą PN-81/B-03020, dokonano oceny podłoża poprzez wydzielenie czterech warstw geotechnicznych: Warstwa Ia Warstwa Ib Warstwa IIa Warstwa IIb Warstwa IIIa Warstwa IIIb Warstwa IV Torfy dobrze rozłożone, o stopniu rozłożenia H8 według skali L. van Posta. Namuły piaszczyste, miękkoplastyczne, o stopniu plastyczności I (n) L = 0,55. Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi, piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi, plastyczne, o stopniu plastyczności I (n) L = 0,40. Gliny pylaste zwięzłe, piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi, twardoplastyczne, o stopniu plastyczności I (n) L = 0,20. (n) Piaski drobne, nawodnione, luźne, o stopniu zagęszczenia I D = 0,20. Piaski pylaste, piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi, nawodnione, zagęszczone, o stopniu zagęszczenia I (n) D = 0,60. Żwiry, nawodnione, średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia I (n) D = 0,45. Grunty warstw Ia, Ib, IIa, IIb są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi, o symbolu konsolidacji B (według PN-81/B-03020). W profilach geologiczno - inżynierskich stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. Utwory holoceńskie tworzą nasypy niekontrolowane, torfy, namuły piaszczyste. Utwory plejstoceńskie stanowią gliny pylaste zwięzłe, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne. Warunki gruntowo wodne są niekorzystne ze względu na: zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych, wysoki poziom wód gruntowych, agresywny charakter wód gruntowych. Do gruntów słabonośnych należą: nasypy niekontrolowane, grunty warstw Ia i Ib. Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw IIa, IIb, IIIa, IIIb i IV. Podłoże należy traktować jako warstwowane. Teren charakteryzuje się słabymi i bardzo słabymi właściwościami izolacyjnymi podłoża. Grunty spoiste przewarstwione są gruntami przepuszczalnymi, a w rejonie otworów 5 i 6 dominują nawodnione grunty piaszczyste. Zgodnie z 5.5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że konieczne jest stosowanie sztucznych warstw izolacyjnych (geomembrany, geowłókniny) oraz warstw izolacyjnych z mineralnych gruntów nieprzepuszczalnych. 16

18 Wszelkie obiekty budowlane powstające na potrzeby modernizacji składowiska odpadów wymagają wykonania dokumentacji geotechnicznych zgodnie z prawem budowlanym. Badania hydrogeologiczne terenu składowiska, wykazały występowanie w płytkim podłożu dwóch głównych warstw wodonośnych: dolnej nazwanej podiłową i górnej nadiłową. Grubość drugiej warstwy zmienia się od około 2,0 do 7,0 m. Dwie główne warstwy wodonośne, w których skład wchodzą różnej grubości warstwy piasku i żwiru rozdzielone są warstwą iłów, pyłów i glin pylastych o grubości od 2,0 do 15,0 m. Przepuszczalność gruntów pod składowiskiem waha się w granicach od około 10-3 m/s dla żwirów do około m/s dla glin lub materiałów gliniastych. Mapa warstwy nadiłowej wykazuje poziom wody o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym, zalegającym na rzędnych 8,49 14,89 m npm. Spływ wód podziemnych jest dość zróżnicowany; z kierunku północno-zachodniego (WNW) na południowo-wschodni (ESE), ku rzece Pasłęce. Mapa warstwy podiłowej wykazuje spływ tej warstwy w kierunku wschodnim, tj. w stronę doliny rzeki Pasłęki ze spadkiem i = 33. Woda gruntowa na poziomie nadiłowym w większości posiada wolną przestrzeń nachyloną z północnego-zachodu ku południowemu-wschodowi. Charakteryzuje się ona zwierciadłem napiętym, zalegającym na rzędnych 7,38 15,88 m npm Największy spadek i = 33 występuje w zachodniej części składowiska. We wschodniej części spadek ten wynosi i = Generalny kierunek spływu wód gruntowych określa się jako południowo-wschodni, ku rzece Pasłęce. Zgodnie z 5.4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że kształtowanie dna składowiska winno być położone minimum 1,0 m ponad poziom wód podziemnych. Podejmując prace związane z budową zwłaszcza nowej kwatery składowania odpadów balastowych, należy poddać dokładnej analizie warunki gruntowo-wodne pod kątem zgodności warunków fundamentowania nowej kwatery z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami) Uzasadnienie potrzeby rozbudowy składowiska odpadów oraz uwarunkowania prawne Ze względu na wymagania postawione w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu) oraz wypełnieniem odpadami pryzm energetycznych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zawierz-Rudłowo w Braniewie w obecnej formie musi zakończyć eksploatację. Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA) przyjęto, że całość powstających odpadów w Regionie Braniewo i Pasłęk będzie transportowana do ZZO w Elblągu poprzez dwie stacje przeładunkowe (w Braniewie i Pasłęku), a balast będzie usuwany na zmodernizowane składowisko w Braniewie. Uruchomienie tego systemu gospodarki odpadami dla obu Regionów nastąpi w II połowie 2012 roku. 17

19 W związku z tym na składowisku w Braniewie zakłada się budowę nowej kwatery składowania odpadów balastowych oraz budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów. Z prawnego punktu widzenia rozbudowa składowiska Zawierz-Rudłowo w Braniewie jest możliwa, gdyż: 1. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego docelowo zakłada się utworzenie 15 Rejonów Gospodarowania Odpadami (RGO), zamieszkałych przez minimum tys. mieszkańców, obejmujących swym zasięgiem nie mniej niż jeden powiat. 2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zakłada budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu, obsługującego między innymi Region Braniewo i Region Pasłęk. 3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego między innymi zakłada budowę stacji przeładunkowych, obsługujących Region Braniewo i Region Pasłęk, 4. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego przewiduje rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Zawierz-Rudłowo w Braniewie o nową kwaterę składowania odpadów balastowych, 5. W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa, przyjętego uchwałą nr XXXII/198/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 września 2001 r., dla działek 13/4 oraz 13/6 obręb 12 ustalono sposób wykorzystania jako rejon przerobu odpadów komunalnych, tereny rolne, nieużytki, a dla działki 13/5 obręb 12 jako tereny rolne, nieużytki. 6. Lokalizacja składowiska odpadów jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska. Najbliższe otoczenie tego terenu stanowią nieużytki, miejscami zadrzewione (krzaki i drzewa liściaste). Od strony południowej przepływa rzeka Martwa, zalesiona po obu brzegach. W odległości ~350 m od składowiska w kierunku wschodnim przepływa rzeka Pasłęka. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości około 1,0 km w kierunku północnym. Po stronie wschodniej terenu składowiska w odległości około 400 m przebiega powiatowa droga Braniewo-Zawierz, umożliwiająca dojazd do terenu składowiska Zakres działalności składowiska po rozbudowie Od II połowy 2012 roku na terenie składowiska Zawierz-Rudłowo w Braniewie będzie następował przeładunek odpadów powstających w Regionie Braniewo na środki transportowe II stopnia wywozu i ich transport do ZZO w Elblągu. Następnie, tymi samymi pojazdami balast będzie dowożony na składowisko w Braniewie, gdzie będzie deponowany w nowo wybudowanej kwaterze. Pierwszym zadaniem będzie budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów Drugim zagadnieniem będzie dostawa taboru i sprzętu, zapewniającego prawidłową eksploatację składowiska odpadów balastowych i punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów oraz zapewniającego transport selektywnie gromadzonych odpadów w systemie ich selektywnej zbiórki. 18

20 Ponadto składowisko Zawierz-Rudłowo winno zapewnić funkcja pomocnicze (nie stanowiące przedmiotu zamówienia), jak: ważenie dowożonych i wywożonych odpadów, przeładunek odpadów na środki transportowe II stopnia wywozu, dezynfekcja kół samochodowych opuszczających składowisko, mycie pojazdów, kontenerów i pojemników, zaplecze administracyjno-socjalne w dotychczasowym zakresie Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe projektowanego składowiska odpadów Budowa nowej kwatery składowiska oraz budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych przez indywidualnych mieszkańców winna odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami) Budowa kwatery składowania odpadów balastowych W ramach rozbudowy i modernizacji składowiska przewiduje się budowę nowej kwatery deponowania balastu, zlokalizowanej w północno-zachodniej części dolnego tarasu składowiska. Powierzchnia kwatery wynosi w przybliżeniu m Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych indywidualne przez mieszkańców na składowisko Na terenie Regionu Braniewo funkcjonuje zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów. Przyjmuje się, że część mieszkańców z różnych przyczyn (np. odległość od gniazd selektywnej zbiórki, ilość lub rodzaj nagromadzonych selektywnie odpadów) nie zachce skorzystać z gniazd selektywnej zbiórki. Dla tych mieszkańców tworzy się zlokalizowany na składowisku punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych transportem indywidualnym mieszkańców. W tym celu przewiduje się wyposażenie składowiska w kontenery, oraz gniazdo na papier, szkło i tworzywa sztuczne, ustawione w rejonie magazynu odpadów niebezpiecznych. Powierzchnia zajmowana przez kontenery i gniazdo, przy uwzględnieniu wymaganej powierzchni komunikacji, wynosić powinna około 800 m Dostawa taboru i sprzętu Przyjęto dostawę taboru i sprzętu umożliwiającego prawidłową eksploatację kwatery balastu oraz transport gromadzonych selektywnie odpadów użytkowych dowożonych przez indywidualnych przewoźników ich własnym transportem. Przyjęto, że do eksploatacji projektowanej kwatery balastu niezbędny będzie zakup: kompaktora typu ciężkiego, o masie nie mniejszej niż 30 Mg i sile nacisku nie mniejszej niż 120 kn, Do prac pomocniczych na terenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów niezbędny będzie: wózek widłowy, wyposażony w klatkę bezpieczeństwa. 19

21 Jako uzupełnienie transportu selektywnie gromadzonych odpadów na terenie Regionu Braniewo niezbędny będzie: pojazd ciężarowy o nośności 6 15 Mg ze specjalistycznym nadwoziem i dźwigiem typu HDS. Przyjęto, że do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zostaną zakupione cztery kontenery Pozostałe podstawowe elementy funkcjonalno-użytkowe składowiska nie stanowiące przedmiotu zamówienia Zaplecze administracyjno- socjalne W stosunku do stanu obecnego nie przewiduje się budowy nowych obiektów zaplecza administracyjno socjalnego, z wyjątkiem budowy na jego terenie stacji przeładunkowej odpadów, myjni pojazdów, kontenerów i pojemników, realizowanych poza przedmiotem niniejszego zamówienia. W jego skład wchodzą następujące obiekty: budynek administracyjno-socjalny o powierzchni zabudowy 71,9 m 2, garaż sprzętu składowiskowego o powierzchni zabudowy 86,2 m 2, magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni zabudowy ~67 m 2, moduł pompowo-energetyczny o powierzchni zabudowy ~15 m 2, waga samochodowa 60 Mg z elektronicznym systemem wagowym, o powierzchni zabudowy ~51 m 2, brodzik dezynfekcyjny o powierzchni zabudowy ~53 m 2, przewidziana do budowy myjnia pojazdów, kontenerów i pojemników ~180 m 2, przewidziana do budowy stacja przeładunkowa odpadów o powierzchni zabudowy ~2 000 m 2, plac manewrowy z parkingiem oraz drogi wewnętrzne o powierzchni zabudowy m 2, obiekty liniowe, związane z funkcjonowaniem składowiska. Obecne wielkość zaplecza jest dostosowana do łącznego, stałego zatrudnienia na składowisku 5 osób łącznie, pracujących na dwie zmiany, w następującym układzie: Kierownik Pracownicy fizyczni Planowane zatrudnienie powinno obejmować 2 (dwie) osoby. Czas pracy składowiska 1 osoba, 4 osoby. Składowisko funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach oraz w soboty robocze. Poniżej omówiono tylko te elementy zaplecza, które łączą się z przewidywanym systemem gospodarki odpadami. Ważenie pojazdów dowożących i wywożących odpady Zakłada się pełny rozrachunek ekonomiczny stacji przeładunkowej oraz składowiska odpadów. Z tego względu wszystkie odpady będą ważone. Na wjeździe na teren składowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjno-socjalnego, jest zainstalowana waga samochodowa wyposażona w elektroniczny system rejestracji ważenia i reje- 20

22 stracji ważonych pojazdów. Parametry techniczno-użytkowe wagi: nośność 60 Mg, pomost o długości 18,0 m i szerokości 3,0 m. Urządzenia odczytowe wagi są doprowadzone do budynku administracyjno-socjalnego. Przeładunek odpadów Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego odpady powstające na terenie Regionu Braniewo będą dowożone do stacji przeładunkowej, zlokalizowanej na terenie składowiska. Tutaj będą przeładowywane na pojazdy II stopnia wywozu i transportowane do ZZO w Elblągu, gdzie będą podlegały kompostowaniu i odzyskowi surowców użytkowych. Podobny zakres działań przewidziano dla Regionu Pasłęk. Pozostałości podprocesowe z obydwu procesów będą transportowane na składowisko Zawierz - Rudłowo w Braniewie, gdzie będą deponowane na kwaterze odpadów balastowych. W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do przedstawionego stanu. Brodzik dezynfekcyjny Zgodnie z wymaganiami stawianymi składowiskom odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, składowisko Zawierz-Rudłowo w Braniewie jest wyposażone w brodzik dezynfekcyjny, przez który muszą przejechać wszystkie pojazdy opuszczające teren części eksploatacyjnej składowiska. Brodzik jest przejezdną budowlą żelbetową o powierzchni zabudowy ~53 m 2, wykonaną w formie szczelnego zbiornika otwartego, wypełnionego środkiem dezynfekcyjnym RAPICID w stężeniu 1:600. Brodzik jest przewidziany bez zmian do dalszego wykorzystania. Drogi Droga dojazdowa, łącząca składowisko z drogą powiatową Braniewo-Zawierz, pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Również drogi wewnętrzne nie ulegną zasadniczym zmianom w stosunku do stanu obecnego. Wyjątek stanowi nowobudowany odcinek wewnętrznej drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej oraz dojazdy do projektowanych elementów składowiska, a także (o ile zajdzie taka potrzeba) wymagająca odwodnienia wewnętrzna droga do nowej kwatery balastu. 21

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Właściciela - użytkownik składowiska: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Wrocław Składowisko odpadów stan prawny-posiadane decyzje:

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Karta instalacji składowiska odpadów w Sianowie

Załącznik nr 2. Karta instalacji składowiska odpadów w Sianowie Załącznik nr 2. Karta instalacji składowiska odpadów w Sianowie Lp. Elementy charakterystyki składowiska odpadów Informacje o składowisku odpadów 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń WYTYCZNE TECHNICZNE ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA KWATERY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH STANOWIĄCEJ ELEMENT MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! obiektywu 1 2 3 4 5 6 1 Główny wjazd na teren składowiska Droga wewnętrzna utwardzona Droga jak obok zachód Widok od środka posesji.

UWAGA! obiektywu 1 2 3 4 5 6 1 Główny wjazd na teren składowiska Droga wewnętrzna utwardzona Droga jak obok zachód Widok od środka posesji. Dotyczy: MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY INWENTARYZACYJNY Programu funkcjonalno - użytkowego ZAŁĄCZNIK 11 Data opracowania: 16.06.2010r. l.p. Element strony Wyszczególnienie tytułowej 1 2 3 1) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Cennik przyjęcia odpadów do ZUO "Janik" Sp. z o.o. na rok 2009.

Cennik przyjęcia odpadów do ZUO Janik Sp. z o.o. na rok 2009. Cennik przyjęcia odpadów do ZUO "Janik" Sp. z o.o. na rok 2009. Odpady komunalne i inne niż niebezpieczne unieszkodliwiane w sektorze nr 1 lub nr 2 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1 DANKAN Sp. z o.o. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław 556-10-06-505 091144171 20 03 03 - odpady

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 KOSZALIN ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 0600-021-257 NIP: 669-040-49-70 WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH na część działki 306/4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn.

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku XII 2010 Podstawowe informacje o Projekcie Projekt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 461 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 biom-recykling@tlen.pl www.biom-recykling.pl ; Dla rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L/ p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo