PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk - ETAP II - budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na składowisku w Braniewie miasto Braniewo (działki o numerach ewidencyjnych 13/4, 13/5, 13/6 obręb 12 miasta Braniewo). Nazwy i kody robót wg CPV: Główny przedmiot: Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty inżynieryjne i budowlane Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej Dodatkowe przedmioty: Grupa robót CPV Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Klasa robót CPV Usługi inżynieryjne Kategoria robót CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Grupa robót CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kategoria robót CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych CPV CPV CPV CPV Składowiska odpadów Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Zamawiający: Autorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4 A, BRANIEWO Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe "INŻYNIERIA PRO EKO" Sp. z o.o. ul. E. Ciołka 11 A Warszawa mgr inż. Lesław Dindorf; mgr inż. Jacek Bluhm-Kwiatkowski; inż. Marek Gajewski. Umowa z dnia 24 lutego 2011r. 0

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ A... CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stan prawny terenu lokalizacji Ogólna charakterystyka terenu inwestycji Morfologia i zagospodarowanie terenu Warunki geologiczne i hydrogeologiczne Uzasadnienie potrzeby rozbudowy składowiska odpadów oraz uwarunkowania prawne Zakres działalności składowiska po rozbudowie OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE PROJEKTOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW Budowa kwatery balastu Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych indywidualne przez mieszkańców na składowisko Dostawa taboru i sprzętu Pozostałe podstawowe elementy funkcjonalno-użytkowe składowiska nie stanowiące przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE; CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KWATERA SKŁADOWANIA BALASTU PUNKT DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW MONITORING ROZBUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY Modernizacja dróg i placów Rozbudowa sieci elektroenergetycznej (w tym oświetlenie terenu) Zieleń izolacyjna ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAOPATRZENIE W CIEPŁO ENERGIA ELEKTRYCZNA OGRODZENIE WYPOSAŻENIE SKŁADOWISKA W TABOR I SPRZĘT OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA W ASPEKCIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY PROJEKTOWANIE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO INSTALACJI Instalacje kanalizacji technologicznej Instalacje energetyczne WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO TRWAŁOŚCI ELEMENTY OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO I POMOCNICZEGO ZAKŁADU

3 Wymagania technologiczne dla maszyn i urządzeń Pozostałe elementy wyposażenia obiektu WARUNKI DOSTAW OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Organizacja Robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY Zatwierdzenie metod budowlanych Tyczenie i sprawdzanie terenu Kartowanie terenu budowy Przygotowanie terenu do Robót Istniejące instalacje Zezwolenia Koszty korzystania z infrastruktury technicznej Ochrona dróg Tablice informacyjne Plakatowanie i reklama Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy Pierwsza pomoc Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia Postępowanie w sytuacji awaryjnej PARK MASZYNOWY WYKONAWCY DOKUMENTY BUDOWY Dziennik Budowy Dokumenty potwierdzające jakość KONTROLA - TYCZENIE, BADANIA, TESTOWANIE I POMIARY ROBÓT Pomiary ilości robót i odbiór robót BIURA, OBSŁUGA I OBIEKTY NA TERENIE BUDOWY Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy Biura dla Inżyniera Kontraktu Dokumenty przeznaczone dla Inżyniera DOKUMENTY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy Sprawozdania ukazujące postęp prac ZAKOŃCZENIE BUDOWY ROZRUCH MECHANICZNY I TECHNOLOGICZNY, ODDANIE ZAKŁADU DO EKSPLOATACJI Ogólny zarys fazy rozruchu i odbioru Próby bieżące podczas wykonywania robót Próby Końcowe Rozruch eksploatacja próbna Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji technologicznych i urządzeń Odbiór robót Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja po zakończeniu budowy WYMAGANE GWARANCJE

4 Warunki gwarancji i serwisu B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Informacje wstępne Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego zakłada funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu, który swym zasięgiem obsługi będzie obejmował między innymi Region Braniewo i Region Pasłęk. Z Zakładem tym będą współpracowały dwie stacje przeładunkowe (w Braniewie i Pasłęku) oraz kwatera balastu na składowisku Zawierz-Rudłowo w Braniewie. Przepustowość obu stacji przeładunkowych ma być dostosowana do ilości odpadów powstających na terenie Regionu Braniewo i Regionu Pasłęk. Składowisko ma służyć wyłącznie deponowaniu balastu w ilościach odpowiadających ilości odpadów dostarczonych z obu Regionów do Zakładu w Elblągu. Przyjęto, że uruchomienie systemu gospodarki odpadami dla obu Regionów nastąpi w II połowie 2012 roku. Dotychczas składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych Zawierz-Rudłowo w Braniewie służyło do deponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Od II połowy 2012 roku będzie eksploatowane jako składowisko balastu, dowożonego z ZZO w Elblągu. Program rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów zakłada realizację przedsięwzięcia w dwóch zadaniach: Zadanie I Zadanie II budowa nowej kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów. dostawa maszyn i sprzętu technologicznego. Wszystkie zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z: ustawą a dnia r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. nr 49, poz. 356), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. nr 186, poz z późniejszymi zmianami). Ponadto należy uwzględnić przepisy branżowe, związane z realizacją przedsięwzięcia, takie jak: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 4

6 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964) i inne Zakres przedsięwzięcia przedmiot zamówienia W zakres przedsięwzięcia wchodzi opracowanie dokumentacji i realizacja następujących zadań: Zadanie I budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, Zadanie II dostawa maszyn i sprzętu technologicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk ETAP II budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na składowisku w Braniewie. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także rozruch i szkolenie załogi oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu Obowiązujący Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińskomazurskiego zakłada likwidację istniejących składowisk gminnych we Fromborku, Lelkowie, Żugieniach, Wilczętach, Błonowie, Robitach i Błudowie. Jak już uprzednio wspomniano, Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego zakłada zlokalizowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu, który swym zasięgiem obsługi będzie obejmował między innymi Region Braniewo i Region Pasłęk. Składowisko będzie służyło deponowaniu balastu z procesu segregacji odpadów dostarczonych z obu Regionów do Zakładu w Elblągu. Uruchomienie systemu gospodarki odpadami w planowanym rozwiązaniu nastąpi w II połowie 2012 roku. Opierając się na tych założeniach, składowisko odpadów Zawierz-Rudłowo w Braniewie będzie odbierało balast, powstający z odpadów generowanych przez następujące miasta i gminy: Tabela 1. Gminy, które będą obsługiwane przez projektowaną kwaterę balastu na terenie składowiska odpadów Zawierz-Rudłowo w Braniewie Lp. Region/Gminy Powiat Województwo Region Braniewo 1. Gmina miejsko-wiejska Braniewo 2. Gmina miejsko-wiejska Frombork 3. Gmina miejsko-wiejska Pieniężno 4. Gmina Lelkowo braniewski Warmińskomazurskie 5

7 Lp. Region/Gminy Powiat Województwo Gmina Płoskinia Region Pasłęk Gmina miejsko-wiejska Pasłęk 7. Gmina miejsko-wiejska Młynary pasłęcki 8. Gmina Godkowo 9. Gmina Rychliki 10. Gmina Wilczęta braniewski Ilość mieszkańców w objętych obsługą miastach i gminach przyjęto w stanie obecnym na podstawie Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA) i dostosowano do danych uzyskanych z Urzędów Miast i Gmin. Prognozę ludności w charakterystycznych latach następnych przyjęto za opracowaniem jak wyżej. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli: Tabela 2. Ludność miast i gmin Regionu Braniewo i Regionu Pasłęk [osób]. Lp. Gminy Region Braniewo 1 Gm. m-w. Braniewo ogółem w mieście na wsi Gm. m-w. Frombork ogółem w mieście na wsi Gm. m-w. Pieniężno ogółem w mieście na wsi Gm. w. Lelkowo ogółem Gm. w. Płoskinia ogółem w tym: Razem Region Braniewo Region Pasłęk teren miejski teren wiejski Gm. m-w. Pasłęk ogółem w mieście na wsi Gm. m-w. Młynary ogółem w mieście na wsi Gm. Godkowo ogółem Gm. Rychliki ogółem Gm. w. Wilczęta ogółem w tym: Razem Region Pasłęk teren miejski teren wiejski

8 Lp. Gminy Ludność w Regionach - Ogółem w tym: teren miejski teren wiejski Źródło: Dla roku 2010 według danych Urzędów Gmin, dla pozostałych lat według opracowania jak wyżej Do określenia wielkości nagromadzenia odpadów przyjęto wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych na podstawie Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA). Przyjęto, że wskaźnik ten będzie jednakowy (jako wartość średnia) dla wszystkich analizowanych gmin wiejskich i małych miast. Wskaźnik nagromadzenia dla roku 2007 przyjęto jako 0,277 Mg/M-k. Przyjęto także, że będzie on wzrastał o 0,002 Mg/M-k*rok. Zatem w okresie perspektywicznym będzie on przedstawiał się następująco: Tabela 3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów [Mg/M-k*rok] Rok Miasto +Wieś 0,279 0,281 0,283 0,289 0,293 0,303 0,313 Źródło: Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk Prognozę ilości odpadów wytwarzanych w obu Regionach określono na podstawie Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA), a ilość balastu kierowanego na składowisko w Braniewie zestawiono na podstawie prognoz własnych i ujęto w poniższej tabeli: Tabela 4. Ilość odpadów powstających w Regionach i kierowanych do ZZO w Elblągu oraz balastu dowożonego na składowisko Zawierz-Rudłowo w Braniewie [Mg/rok] Wyszczególnienie Region Braniewo ogółem w tym: tereny miejskie tereny wiejskie Region Pasłęk ogółem w tym: tereny miejskie tereny wiejskie Ilość odpadów komunalnych powstających w rejonie obsługi w tym: tereny miejskie tereny wiejskie Ilość odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w ZZO w Elblągu Przewidywana ilość odzyskiwanych odpadów w ZZO w Elblągu

9 Wyszczególnienie ŁĄCZNA ILOŚĆ BALASTU DEPONOWANEGO NA SKŁADOWISKU W BRANIEWIE Źródło: Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk Przewidywana budowa dobrowolnego punktu gromadzenia odpadów dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców bezpośrednio na składowisko wymaga określenia ich ilości. Przewiduje się, że dowożone będą takie odpady, jak odpady wielkogabarytowe (np. zużyte meble), sprzęt elektroniczny i elektryczny (z wyjątkiem zawierającego odpady niebezpieczne), odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, papier i tworzywa sztuczne. Tabela 5. Ilość odpadów powstających w Regionie Braniewo i dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców na składowisko Zawierz-Rudłowo w Braniewie [Mg/rok] tylko Braniewo Wyszczególnienie Ilość powstających odpadów w Regionie Braniewo - ogółem Ilość odpadów wielkogabarytowych - ogółem 23,2 47,4 49,2 53,4 58,9 Ilość odpadów wielkogabarytowych dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 0,35 0,37 0,41 0,45 Ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ogółem 18,9 19,2 19,5 20,3 21,0 Ilość zużytego sprzętu dowożonego na składowisko przez mieszkańców - 0,35 0,37 0,41 0,45 Ilość odpadów budowlanych - ogółem 139,4 142,2 148,0 160,4 177,1 Ilość odpadów budowlanych dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 1,0 1,1 1,2 1,4 Ilość odpadów ulegających biodegradacji dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 16,0 16,3 16,8 17,4 Ilość zbiórki selektywnej (papier, szkło, towrzywa sztuczne) w gnieździe dowożonych na składowisko przez mieszkańców - 13,4 13,5 14,0 14,5 W zaokrągleniu, na podstawie szacunkowej analizy własnej W związku ze współpracą z ZZO w Elblągu (jako regionem gospodarki odpadami N-W), na składowisko odpadów Zawierz-Rudłowo w Braniewie będą dowożone odpady o kodach: 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych odpady z tlenowego rozkładu odpadów kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadajacy się do wykorzystania), inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne. 8

10 Na terenie Regionu Braniewo funkcjonuje zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów. Przyjmuje się, że część mieszkańców z różnych przyczyn (np. odległość od gniazd selektywnej zbiórki, ilość lub rodzaj nagromadzonych selektywnie odpadów) nie zachce skorzystać z gniazd selektywnej zbiórki. Dla tych mieszkańców tworzy się zlokalizowany na składowisku punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych transportem indywidualnym mieszkańców. W punkcie dobrowolnego gromadzenia odpadów, gromadzone będą odpady o kodach: 02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa odpadowa masa roślinna 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania ze szkła 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w , usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie papier i tektura szkło zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i , tworzywa sztuczne odpady ulegające biodegradacji inne odpady komunalne odpady wielkogabarytowe. 9

11 Uwaga: Odpady w/w grup zawierające elementy niebezpieczne lub odpady o cechach odpadów niebezpiecznych należy gromadzić na składowisku w budynku magazynu odpadów niebezpiecznych. Ponadto na kwaterze odpadów balastowych przewiduje się deponowanie odpadów zbieranych w Regionie Braniewo (niepodlegających przetworzeniu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191, poz. 1595), takich jak: 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych odpady z tlenowego rozkładu odpadów nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), odpady z beztlenowego rozkładu odpadów przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych, przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych, odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach skratki, zawartość piaskowników, odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki, odpady z klarowania wody, nasycone lub zużyte żywice jonowymienne, odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach minerały (np. piasek, kamienie), inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie odpady z ogródków i parków (w tym z cmentarzy) inne odpady nie ulegające biodegradacji, inne odpady komunalne odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 10

12 Eksploatator składowiska określa ilość odpadów wyżej wymienionych rodzajów na około 100 Mg/a. Przyjmuje się, że w ramach projektu budowlanego podane ilości odpadów zostaną ponownie poddane analizie. 11

13 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Stan prawny terenu lokalizacji Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zawierz Rudłowo w Braniewie (w tym projektowana kwatera balastu oraz istniejące dziesięć pryzm energetycznych) zlokalizowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych 13/4, 13/5 i 13/6 obręb 12. Właścicielem i Użytkownikiem terenu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie. Część terenu jest wykorzystywana jako obiekt gospodarki stałymi odpadami komunalnymi i przemysłowymi przez MPEC-Braniewo, a część jest niezagospodarowana (po wschodniej i zachodniej stronie terenu składowiska). Poza granicami działek 13/4, 13/5 i 13/6, to jest poza granicami władania MPEC-Braniewo, na działce 13/7 wybudowana jest kompostownia osadów ściekowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Spółka z o.o.-braniewo. Powierzchnie poszczególnych działek wynoszą odpowiednio: działka 13/4 powierzchnia 4,9685 ha, działka 13/5 powierzchnia 0,8038 ha, działka 13/6 powierzchnia 15,9537 ha, Łącznie 21,726 ha. W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa, przyjętego uchwałą nr XXXII/198/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 września 2001 r., dla działek 13/4 oraz 13/6 obręb 12 ustalono sposób wykorzystania jako rejon przerobu odpadów komunalnych, tereny rolne, nieużytki, a dla działki 13/5 obręb 12 jako tereny rolne, nieużytki Ogólna charakterystyka terenu inwestycji Składowisko usytuowane jest około 2,5 km od centrum Braniewa, w kierunku południowym, pomiędzy miejscowościami Zawierz i Rudłowo. Przez wiele lat teren lokalizacji składowiska był użytkowany jako poligon wojskowy i generalnie nie jest zainwestowany. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 1 km w kierunku północnym. Teren składowiska zlokalizowano w wyeksploatowanym wyrobisku piasku i żwiru, położonego w odległości około 400 m od drogi powiatowej Braniewo Zawierz. Dojazd do składowiska zapewnia w/w droga powiatowa o nawierzchni ulepszonej (asfaltowej i brukowanej), a następnie lokalna droga dojazdowa do składowiska o nawierzchni z drogowych płyt betonowych. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji przed rokiem Od początku lat 70-tych do 1995 r. (przez 25 lat) na tym terenie funkcjonowało miejskie składowisko odpadów dla miasta Braniewa. Odpady składowano w wyrobisku bez jakiegokolwiek zabezpieczenia podłoża. Nieznane są dokładne granice zalegania zdeponowanych odpadów (spąg i powierzchnia) oraz ich pochodzenie (odpady komunalne, przemysłowe) ilość i skład morfologiczny. W ten sposób powstało złoże zlokalizowane w kierunku 12

14 wschodnim od terenu zaplecza technicznego składowiska, o wierzchowinie wyniesionej do poziomu terenu zaplecza. Złoże to określa się jako starą hałdę składowiska. Stara hałda składowiska została zrekultywowana w roku 1995 poprzez przykrycie warstwą wyrównawczą i nieprzepuszczalną warstwą mineralną o zróżnicowanej miąższości (0,4 0,8 m) oraz obsiana mieszanką traw. W 1995 roku w południowo-wschodniej części terenu, u podnóża starej hałdy, wybudowano nową część składowiska (pryzmy energetyczne) według technologii szwedzkiej firmy SWECO. Ta część składowiska jest eksploatowana metodą pryzm energetycznych. W sumie wybudowano 10 pryzm, z których pierwsze cztery nie posiadają odpowiedniego uszczelnienia podłoża, wymaganego obecnie obowiązującymi przepisami, a sześć kolejnych dysponuje uszczelnieniem podłoża matą bentonitową i warstwą gruntu mineralnego o ograniczonej wodoprzepuszczalności. Na warstwie uszczelniającej ułożono drenaż z odprowadzeniem odcieku poprzez studzienki zbiorcze do głównej studni, skąd są zawracane w złoże zdeponowanych odpadów pryzm energetycznych a nadmiar - do studni z rozsączeniem w złożu odpadów starej hałdy na poziomie zaplecza składowiska. Studnia jest zlokalizowana w przerwie między pryzmami IVA i IVB. W złożach pryzm energetycznych ułożono system odgazowujący, który poprzez studnie gazowe, sieć przewodów odgazowujących i studzienki zbiorcze odprowadza gaz składowiskowy do studzienki głównej, podającej gaz na poziom zaplecza składowiska. Teren składowiska graniczy: od strony południowej i wschodniej z działką nr 22/1, należącą do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Elblągu, częściowo uprawianą przez rolnika indywidualnego. Pomiędzy granicą działki 22/1, a działką 14/4, 13/5 i 13/6 przebiega rzeka Martwa, zalesiona po obu brzegach; od strony północnej z działką nr 13/7, użytkowaną przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie. Częściowo działka ta jest wykorzystana pod kompostownię osadów ściekowych, a częściowo jest to wyrobisko żwirowe, miejscami zadrzewione (krzaki i drzewa liściaste); od strony zachodniej z drogą powiatową, a dalej, poza tą drogą - z terenami poligonu jednostki wojskowej Morfologia i zagospodarowanie terenu Zgodnie z 3.4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że lokalizacja składowiska nie jest położone: w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP), na obszarze otuliny parku narodowego i rezerwatu przyrody, na obszarze lasów chronionych. Teren składowiska jest położony w zlewni rzeki Pasłęka. Obszar składowiska stanowią terasy rzeki Pasłęki, w związku z tym zaplecze administracyjno- socjalne składowiska położone jest na górnej terasie (~21,50 m npm), a część eksploatacyjna [ stara hałda odpadów, projektowana kwatera balastu oraz dziesięć pryzm energetycznych na terasie dolnej (~13,00 m npm). Deniwelacje terenu wahają się w granicach 6,50 8,00 m. Wierzchowina pryzm energetycznych oraz korpusu starej hałdy odpadów są wyniesione do rzędnych przewyższających poziom górnej terasy, to jest do ~23,00 25,00 m npm. 13

15 Zagospodarowanie terenu składowiska stanowią: zaplecze administracyjno-socjalne, usytuowane na górnej terasie, w zachodniej części lokalizacji, składające się z następujących obiektów: - budynku administracyjno-socjalnego, - budynku garażu sprzętu składowiskowego, - magazynu odpadów niebezpiecznych, - wagi samochodowej o nośności 60 Mg, - brodzika dezynfekcyjnego, - kontenera - modułu pompowo-energetycznego gazu składowiskowego (pompownia gazu z kotłownią), - stacji przeładunkowej odpadów (w budowie), - myjni pojazdów, pojemników i kontenerów (w budowie), - układu dróg wewnętrznych i dojazdowych do dalszej części składowiska, - kwatery odpadów przemysłowych o zakończonej eksploatacji, otoczonej drogą o nawierzchni z trylinki, zlokalizowanej na poziomie górnej terasy, na terenie zaplecza składowiska, wyeksploatowana niecka składowiska odpadów, zwana starą hałdą, usytuowana w sąsiedztwie zaplecza, w kierunku wschodnim od niego, na dolnej terasie, o wierzchowinie wyniesionej do poziomu górnej terasy, zrekultywowana, 10 pryzm energetycznych (w tym cztery o zakończonej eksploatacji), usytuowanych na dolnej terasie, u podnóża starej hałdy odpadów, w południowowschodniej części lokalizacji składowiska. Wierzchowina pryzm sięga poziomu górnej terasy, a nawet przewyższa go o około 1,0 m. w północno-zachodniej części terenu, zlokalizowana na dolnej terasie wydzielona część składowiska bezpośrednio przyległa do wschodniej skarpy starej hałdy odpadów, przeznaczona do budowy kwatery odpadów balastowych, infrastruktura towarzysząca: słupowa stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie zaplecza administracyjno-socjalnego oraz linia SN biegnąca wzdłuż drogi dojazdowej do składowiska, zasilająca zaplecze składowiska, główna droga dojazdowa z miasta do zaplecza składowiska z płyt drogowych, drogi wewnętrzne i place manewrowe na terenie składowiska o zróżnicowanej nawierzchni (trylinka, płyty drogowe, nawierzchnia gruntowa), zlokalizowana na dolnej terasie studnia stabilizująca poziom wód gruntowych, sieć wodociągowa, dostarczająca wodę z miejskiej sieci wodociągowej do budynku administracyjno-socjalnego oraz do kompostowni osadów ściekowych, kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem ścieków w złoże starej hałdy odpadów, system recyrkulacji i odprowadzania wód odciekowych w złoże trzech pryzm energetycznych i nadmiaru wód w złoże starej hałdy odpadów, system odgazowania składowiska z możliwością spalania gazu w module pompowo-energetycznym gazu lub przekazywania go gazociągiem na odległość ~ 1,3 km do kotłowni zlokalizowanej na terenie MPEC przy ul. Strzelczyka, zlokalizowane na dolnej terasie studnie odwadniające i odgazowująco- zraszające (iniekcja w złoże odpadów pryzm energetycznych), 14

16 wewnętrzna sieć elektroenergetyczna, zieleń izolacyjna i ozdobna, ogrodzenie terenu zaplecza z bramą wjazdowo-wyjazdową, ogrodzenie terenu składowiska, układ piezometrów system monitoringu wód podziemnych, układ reperów kontrolnych, zlokalizowanych poza korpusem starej hałdy składowiska oraz korpusami pryzm energetycznych. Północna, południowa i wschodnia granica użytkowania terenu dla potrzeb składowiska jest otoczona obwałowaniem, wyniesionym na około 2,0 2,5 m nad poziom otaczającego terenu Warunki geologiczne i hydrogeologiczne Zgodnie z 4.1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołączone były badania hydrogeologiczne i geologiczne wymienione poniżej. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu lokalizacji składowiska ujęto w dwóch opracowaniach wykonanych dla tego terenu: Techniczne badanie podłoża dla składowania odpadów na powierzchni, dla Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych BRANIEWO wykonanymi w maju 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku, Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Braniewie wykonana w lipcu 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku. Na podstawie badań stwierdza się, że analizowany teren wchodzi w skład makroregionu Pobrzeża Gdańskiego (313.5), mezoregion Równina Warmińska (313.56) - zgodnie z podziałem fizjograficznym. Równina Warmińska została ukształtowana w trakcie recesji zlodowacenia bałtyckiego. Jest to równina zastoiskowa, z dominacją iłów plejstoceńskich, częściowo zbudowana z glin zwałowych fazy pomorskiej. Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej falistej, na której wykształciły się holoceńskie zagłębienia bezodpływowe. Teren został przeobrażony antropologicznie niekontrolowanymi nasypami. Powierzchnia terenu lokalizacji składowiska jest urozmaicona, ukształtowana na rzędnych od 13,40 do 23,62 m npm. Składowisko usytuowane jest w zlewni rzeki Pasłęki. Rzeka Pasłęka kontrolowana jest na odcinku od ujścia Drwęcy Warmińskiej do Zalewu Wiślanego. Od strony południowej i wschodniej, pomiędzy składowiskiem i rzeką Pasłęką, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska przepływa rzeczka o nazwie Martwa Rzeka. Wpada ona do rzeki Pasłęki na wysokości składowiska. 15

17 Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, zgodnie z normą PN-81/B-03020, dokonano oceny podłoża poprzez wydzielenie czterech warstw geotechnicznych: Warstwa Ia Warstwa Ib Warstwa IIa Warstwa IIb Warstwa IIIa Warstwa IIIb Warstwa IV Torfy dobrze rozłożone, o stopniu rozłożenia H8 według skali L. van Posta. Namuły piaszczyste, miękkoplastyczne, o stopniu plastyczności I (n) L = 0,55. Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi, piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi, plastyczne, o stopniu plastyczności I (n) L = 0,40. Gliny pylaste zwięzłe, piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi, twardoplastyczne, o stopniu plastyczności I (n) L = 0,20. (n) Piaski drobne, nawodnione, luźne, o stopniu zagęszczenia I D = 0,20. Piaski pylaste, piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi, nawodnione, zagęszczone, o stopniu zagęszczenia I (n) D = 0,60. Żwiry, nawodnione, średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia I (n) D = 0,45. Grunty warstw Ia, Ib, IIa, IIb są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi, o symbolu konsolidacji B (według PN-81/B-03020). W profilach geologiczno - inżynierskich stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. Utwory holoceńskie tworzą nasypy niekontrolowane, torfy, namuły piaszczyste. Utwory plejstoceńskie stanowią gliny pylaste zwięzłe, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne. Warunki gruntowo wodne są niekorzystne ze względu na: zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych, wysoki poziom wód gruntowych, agresywny charakter wód gruntowych. Do gruntów słabonośnych należą: nasypy niekontrolowane, grunty warstw Ia i Ib. Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw IIa, IIb, IIIa, IIIb i IV. Podłoże należy traktować jako warstwowane. Teren charakteryzuje się słabymi i bardzo słabymi właściwościami izolacyjnymi podłoża. Grunty spoiste przewarstwione są gruntami przepuszczalnymi, a w rejonie otworów 5 i 6 dominują nawodnione grunty piaszczyste. Zgodnie z 5.5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że konieczne jest stosowanie sztucznych warstw izolacyjnych (geomembrany, geowłókniny) oraz warstw izolacyjnych z mineralnych gruntów nieprzepuszczalnych. 16

18 Wszelkie obiekty budowlane powstające na potrzeby modernizacji składowiska odpadów wymagają wykonania dokumentacji geotechnicznych zgodnie z prawem budowlanym. Badania hydrogeologiczne terenu składowiska, wykazały występowanie w płytkim podłożu dwóch głównych warstw wodonośnych: dolnej nazwanej podiłową i górnej nadiłową. Grubość drugiej warstwy zmienia się od około 2,0 do 7,0 m. Dwie główne warstwy wodonośne, w których skład wchodzą różnej grubości warstwy piasku i żwiru rozdzielone są warstwą iłów, pyłów i glin pylastych o grubości od 2,0 do 15,0 m. Przepuszczalność gruntów pod składowiskiem waha się w granicach od około 10-3 m/s dla żwirów do około m/s dla glin lub materiałów gliniastych. Mapa warstwy nadiłowej wykazuje poziom wody o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym, zalegającym na rzędnych 8,49 14,89 m npm. Spływ wód podziemnych jest dość zróżnicowany; z kierunku północno-zachodniego (WNW) na południowo-wschodni (ESE), ku rzece Pasłęce. Mapa warstwy podiłowej wykazuje spływ tej warstwy w kierunku wschodnim, tj. w stronę doliny rzeki Pasłęki ze spadkiem i = 33. Woda gruntowa na poziomie nadiłowym w większości posiada wolną przestrzeń nachyloną z północnego-zachodu ku południowemu-wschodowi. Charakteryzuje się ona zwierciadłem napiętym, zalegającym na rzędnych 7,38 15,88 m npm Największy spadek i = 33 występuje w zachodniej części składowiska. We wschodniej części spadek ten wynosi i = Generalny kierunek spływu wód gruntowych określa się jako południowo-wschodni, ku rzece Pasłęce. Zgodnie z 5.4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami), stwierdza się, że kształtowanie dna składowiska winno być położone minimum 1,0 m ponad poziom wód podziemnych. Podejmując prace związane z budową zwłaszcza nowej kwatery składowania odpadów balastowych, należy poddać dokładnej analizie warunki gruntowo-wodne pod kątem zgodności warunków fundamentowania nowej kwatery z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami) Uzasadnienie potrzeby rozbudowy składowiska odpadów oraz uwarunkowania prawne Ze względu na wymagania postawione w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu) oraz wypełnieniem odpadami pryzm energetycznych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zawierz-Rudłowo w Braniewie w obecnej formie musi zakończyć eksploatację. Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Studium Wykonalności Projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (opracowanie Biuro Doradcze EkoINFRA) przyjęto, że całość powstających odpadów w Regionie Braniewo i Pasłęk będzie transportowana do ZZO w Elblągu poprzez dwie stacje przeładunkowe (w Braniewie i Pasłęku), a balast będzie usuwany na zmodernizowane składowisko w Braniewie. Uruchomienie tego systemu gospodarki odpadami dla obu Regionów nastąpi w II połowie 2012 roku. 17

19 W związku z tym na składowisku w Braniewie zakłada się budowę nowej kwatery składowania odpadów balastowych oraz budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów. Z prawnego punktu widzenia rozbudowa składowiska Zawierz-Rudłowo w Braniewie jest możliwa, gdyż: 1. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego docelowo zakłada się utworzenie 15 Rejonów Gospodarowania Odpadami (RGO), zamieszkałych przez minimum tys. mieszkańców, obejmujących swym zasięgiem nie mniej niż jeden powiat. 2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zakłada budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Elblągu, obsługującego między innymi Region Braniewo i Region Pasłęk. 3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego między innymi zakłada budowę stacji przeładunkowych, obsługujących Region Braniewo i Region Pasłęk, 4. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego przewiduje rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Zawierz-Rudłowo w Braniewie o nową kwaterę składowania odpadów balastowych, 5. W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa, przyjętego uchwałą nr XXXII/198/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 września 2001 r., dla działek 13/4 oraz 13/6 obręb 12 ustalono sposób wykorzystania jako rejon przerobu odpadów komunalnych, tereny rolne, nieużytki, a dla działki 13/5 obręb 12 jako tereny rolne, nieużytki. 6. Lokalizacja składowiska odpadów jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska. Najbliższe otoczenie tego terenu stanowią nieużytki, miejscami zadrzewione (krzaki i drzewa liściaste). Od strony południowej przepływa rzeka Martwa, zalesiona po obu brzegach. W odległości ~350 m od składowiska w kierunku wschodnim przepływa rzeka Pasłęka. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości około 1,0 km w kierunku północnym. Po stronie wschodniej terenu składowiska w odległości około 400 m przebiega powiatowa droga Braniewo-Zawierz, umożliwiająca dojazd do terenu składowiska Zakres działalności składowiska po rozbudowie Od II połowy 2012 roku na terenie składowiska Zawierz-Rudłowo w Braniewie będzie następował przeładunek odpadów powstających w Regionie Braniewo na środki transportowe II stopnia wywozu i ich transport do ZZO w Elblągu. Następnie, tymi samymi pojazdami balast będzie dowożony na składowisko w Braniewie, gdzie będzie deponowany w nowo wybudowanej kwaterze. Pierwszym zadaniem będzie budowa kwatery balastu wraz z budową punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów Drugim zagadnieniem będzie dostawa taboru i sprzętu, zapewniającego prawidłową eksploatację składowiska odpadów balastowych i punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów oraz zapewniającego transport selektywnie gromadzonych odpadów w systemie ich selektywnej zbiórki. 18

20 Ponadto składowisko Zawierz-Rudłowo winno zapewnić funkcja pomocnicze (nie stanowiące przedmiotu zamówienia), jak: ważenie dowożonych i wywożonych odpadów, przeładunek odpadów na środki transportowe II stopnia wywozu, dezynfekcja kół samochodowych opuszczających składowisko, mycie pojazdów, kontenerów i pojemników, zaplecze administracyjno-socjalne w dotychczasowym zakresie Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe projektowanego składowiska odpadów Budowa nowej kwatery składowiska oraz budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych przez indywidualnych mieszkańców winna odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późniejszymi zmianami) Budowa kwatery składowania odpadów balastowych W ramach rozbudowy i modernizacji składowiska przewiduje się budowę nowej kwatery deponowania balastu, zlokalizowanej w północno-zachodniej części dolnego tarasu składowiska. Powierzchnia kwatery wynosi w przybliżeniu m Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych indywidualne przez mieszkańców na składowisko Na terenie Regionu Braniewo funkcjonuje zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów. Przyjmuje się, że część mieszkańców z różnych przyczyn (np. odległość od gniazd selektywnej zbiórki, ilość lub rodzaj nagromadzonych selektywnie odpadów) nie zachce skorzystać z gniazd selektywnej zbiórki. Dla tych mieszkańców tworzy się zlokalizowany na składowisku punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów dostarczanych transportem indywidualnym mieszkańców. W tym celu przewiduje się wyposażenie składowiska w kontenery, oraz gniazdo na papier, szkło i tworzywa sztuczne, ustawione w rejonie magazynu odpadów niebezpiecznych. Powierzchnia zajmowana przez kontenery i gniazdo, przy uwzględnieniu wymaganej powierzchni komunikacji, wynosić powinna około 800 m Dostawa taboru i sprzętu Przyjęto dostawę taboru i sprzętu umożliwiającego prawidłową eksploatację kwatery balastu oraz transport gromadzonych selektywnie odpadów użytkowych dowożonych przez indywidualnych przewoźników ich własnym transportem. Przyjęto, że do eksploatacji projektowanej kwatery balastu niezbędny będzie zakup: kompaktora typu ciężkiego, o masie nie mniejszej niż 30 Mg i sile nacisku nie mniejszej niż 120 kn, Do prac pomocniczych na terenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów niezbędny będzie: wózek widłowy, wyposażony w klatkę bezpieczeństwa. 19

21 Jako uzupełnienie transportu selektywnie gromadzonych odpadów na terenie Regionu Braniewo niezbędny będzie: pojazd ciężarowy o nośności 6 15 Mg ze specjalistycznym nadwoziem i dźwigiem typu HDS. Przyjęto, że do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zostaną zakupione cztery kontenery Pozostałe podstawowe elementy funkcjonalno-użytkowe składowiska nie stanowiące przedmiotu zamówienia Zaplecze administracyjno- socjalne W stosunku do stanu obecnego nie przewiduje się budowy nowych obiektów zaplecza administracyjno socjalnego, z wyjątkiem budowy na jego terenie stacji przeładunkowej odpadów, myjni pojazdów, kontenerów i pojemników, realizowanych poza przedmiotem niniejszego zamówienia. W jego skład wchodzą następujące obiekty: budynek administracyjno-socjalny o powierzchni zabudowy 71,9 m 2, garaż sprzętu składowiskowego o powierzchni zabudowy 86,2 m 2, magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni zabudowy ~67 m 2, moduł pompowo-energetyczny o powierzchni zabudowy ~15 m 2, waga samochodowa 60 Mg z elektronicznym systemem wagowym, o powierzchni zabudowy ~51 m 2, brodzik dezynfekcyjny o powierzchni zabudowy ~53 m 2, przewidziana do budowy myjnia pojazdów, kontenerów i pojemników ~180 m 2, przewidziana do budowy stacja przeładunkowa odpadów o powierzchni zabudowy ~2 000 m 2, plac manewrowy z parkingiem oraz drogi wewnętrzne o powierzchni zabudowy m 2, obiekty liniowe, związane z funkcjonowaniem składowiska. Obecne wielkość zaplecza jest dostosowana do łącznego, stałego zatrudnienia na składowisku 5 osób łącznie, pracujących na dwie zmiany, w następującym układzie: Kierownik Pracownicy fizyczni Planowane zatrudnienie powinno obejmować 2 (dwie) osoby. Czas pracy składowiska 1 osoba, 4 osoby. Składowisko funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach oraz w soboty robocze. Poniżej omówiono tylko te elementy zaplecza, które łączą się z przewidywanym systemem gospodarki odpadami. Ważenie pojazdów dowożących i wywożących odpady Zakłada się pełny rozrachunek ekonomiczny stacji przeładunkowej oraz składowiska odpadów. Z tego względu wszystkie odpady będą ważone. Na wjeździe na teren składowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjno-socjalnego, jest zainstalowana waga samochodowa wyposażona w elektroniczny system rejestracji ważenia i reje- 20

22 stracji ważonych pojazdów. Parametry techniczno-użytkowe wagi: nośność 60 Mg, pomost o długości 18,0 m i szerokości 3,0 m. Urządzenia odczytowe wagi są doprowadzone do budynku administracyjno-socjalnego. Przeładunek odpadów Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego odpady powstające na terenie Regionu Braniewo będą dowożone do stacji przeładunkowej, zlokalizowanej na terenie składowiska. Tutaj będą przeładowywane na pojazdy II stopnia wywozu i transportowane do ZZO w Elblągu, gdzie będą podlegały kompostowaniu i odzyskowi surowców użytkowych. Podobny zakres działań przewidziano dla Regionu Pasłęk. Pozostałości podprocesowe z obydwu procesów będą transportowane na składowisko Zawierz - Rudłowo w Braniewie, gdzie będą deponowane na kwaterze odpadów balastowych. W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się żadnych zmian w stosunku do przedstawionego stanu. Brodzik dezynfekcyjny Zgodnie z wymaganiami stawianymi składowiskom odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, składowisko Zawierz-Rudłowo w Braniewie jest wyposażone w brodzik dezynfekcyjny, przez który muszą przejechać wszystkie pojazdy opuszczające teren części eksploatacyjnej składowiska. Brodzik jest przejezdną budowlą żelbetową o powierzchni zabudowy ~53 m 2, wykonaną w formie szczelnego zbiornika otwartego, wypełnionego środkiem dezynfekcyjnym RAPICID w stężeniu 1:600. Brodzik jest przewidziany bez zmian do dalszego wykorzystania. Drogi Droga dojazdowa, łącząca składowisko z drogą powiatową Braniewo-Zawierz, pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Również drogi wewnętrzne nie ulegną zasadniczym zmianom w stosunku do stanu obecnego. Wyjątek stanowi nowobudowany odcinek wewnętrznej drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej oraz dojazdy do projektowanych elementów składowiska, a także (o ile zajdzie taka potrzeba) wymagająca odwodnienia wewnętrzna droga do nowej kwatery balastu. 21

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu. Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU...2 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...4 4.1. Adres, właściciel, zarządzający...4 4.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI. dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. aktualizacja

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI. dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. aktualizacja PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 aktualizacja Wykonawcy: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak z zespołem Regimin, 2008 r. Spis treści 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Cel opracowania... 6 2. Charakterystyka gminy Środa Śląska... 7 2.1. Położenie i granice gminy Środa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO 1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 2. WSTĘP...5 2.1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA... 6 2.2. OPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW... 6 2.3. REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADMI DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

PLAN GOSPODARKI ODPADMI DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr XVI/119/12 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo