ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE)"

Transkrypt

1 1 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), w szczególności jego art. 2, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, w szczególności jej art. 70 lit. d) i e), uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, w szczególności jej art. 79 lit. f) i g), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło Wspólny Słownik Zamówień (CPV), jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. (2) W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych. (3) Aby zwiększyć wygodę korzystania z CPV, należy sprawić, aby był on w mniejszym stopniu nakierowany na materiały, a w większym stopniu na produkty. Z tego też względu należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały, należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy. (4) Racjonalizacja hierarchicznej struktury CPV poprzez połączenie i rozdystrybuowanie działów zawierających niewielką liczbę kodów, które częściowo powinny być rozpatrywane wspólnie, jak również działów, które mogłyby powodować niejasności, powinna zostać dokonana w taki sposób, aby uprościć korzystanie z nomenklatury dzięki jej bardziej spójnej i jednolitej prezentacji. (5) Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe. (6) Należy całkowicie zmienić strukturę słownika uzupełniającego w celu utworzenia logicznej struktury obejmującej sekcje podzielone na grupy, które będą stosowane jako uzupełnienie do słownika głównego. Należy wzbogacić słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co również stanowić będzie uproszczenie. (7) W celu zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. (8) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, zawierający szczegółowe wykazy zmian dokonanych w 2003 r., przestał być użyteczny, a zatem powinien zostać skreślony. (9) W rezultacie zmiany CPV należy także zaktualizować tabele ilustracyjne przedstawione w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, pokazujące zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN). W celu zachowania przejrzystości należy je zastąpić. (10) Przy okazji zmiany CPV należy zaktualizować wykazy działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV, przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, tak aby zapewnić zgodność ze zmienionym CPV, nie zmieniając zakresu przedmiotowego wspomnianych dyrektyw. (11) Aby zapewnić czas wystarczający na techniczne dostosowanie systemów elektronicznych do nowego CPV, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu miesięcy od jego opublikowania. (12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

2 2 PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1. Do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się załącznik II; 3) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia; 4) załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia; 5) załącznik V zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2. W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę przedstawioną w załączniku XII zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia; 2) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; 3) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3. W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę przedstawioną w załączniku I zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia; 2) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; 3) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W imieniu Komisji Charlie McCREEVY Członek Komisji Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2007 r.

3 3 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany: 2) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany: 2) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; ZAŁĄCZNIK VI Numer kategorii Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV 1 Usługi konserwacyjne i naprawcze 6112, 6122, 633, 886 Od do (z wyjątkiem do i , , , ) i od do Usługi transportu lądowego [2], w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty 3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty 4 Transport poczty drogą lądową [2] i lotniczą 712 (z wyjątkiem 71235), 7512, Od do (z wyjątkiem , , ) i od do (z wyjątkiem 7321) Od do (z wyjątkiem , ) i Od do , , , Usługi telekomunikacyjne 752 Od do , i od do Usługi finansowe a) usługi ubezpieczeniowe; b) usługi bankowe i inwestycyjne [3] 7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane ex 81, 812, 814 Od do [3] 84 Od do od do (z wyjątkiem i Od do ), Usługi badawcze i rozwojowe [4] 85 Od do (z wyjątkiem , , Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych 10 Usługi badania rynku i opinii publicznej 862 Od do Od do i ,

4 4 Numer kategorii Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV 11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [5] i usługi z nimi związane 12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 865, 866 Od do od do i , , , , Od do (z wyjątkiem ) i Usługi reklamowe 871 Od do (z wyjątkiem i Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem 15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania - wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy 16 Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne 874, do Od do i od do Od do Od do Od do (z wyjątkiem Od do i , [1] Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa), stosowana w celu zdefiniowania zakresu dyrektywy 92/50/EWG. [2] Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov. [3] Z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny. Również zamówień, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy. [4] Z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej i/lub podmiotowi zamawiającemu do wykorzystania w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa jest w całości opłacona przez te instytucje zamawiającą i/lub podmiot zamawiający. [5] Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

5 Numer kategorii 5 ZAŁĄCZNIK VI Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV 1 Usługi konserwacyjne i naprawcze 6112, 6122, 633, 886 Od do (z wyjątkiem do i , , , ) i od do zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze Zarządzanie flotą pojazdów Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów Usługi w zakresie napraw samochodów Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów Usługi w zakresie produkcji paneli Usługi w zakresie wymiany szyb Usługi w zakresie konserwacji samochodów Mycie samochodów i podobne usługi Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów Usługi w zakresie napraw autobusów Usługi w zakresie konserwacji autobusów Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek Usługi w zakresie naprawy ciężarówek Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli Usługi w zakresie naprawy motocykli Usługi w zakresie konserwacji motocykli Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów przekładniowych pojazdów Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania Usługi w zakresie formowania opon Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek Usługi w zakresie przywracania pojazdów do stanu użytkowego Usługi w zakresie pomocy drogowej Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego samochodów Usługi holownicze Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów handlowych Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego autobusów Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów silnikowych Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego motocykli

6 Usługi w zakresie złomowania pojazdów Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych Usługi w zakresie napraw statków powietrznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych Usługi w zakresie konserwacji silników statków powietrznych Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych Przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw Usługi w zakresie napraw i konserwacji skrzyni przekładniowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego Przywracanie do stanu użytkowego siodełek Przywracanie do stanu użytkowego wagonów pasażerskich Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych Złomowanie taboru kolejowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego Obsługa instalacji oświetlenia publicznego Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków Usługi w zakresie naprawy statków Usługi w zakresie naprawy promów Zmiana przeznaczenia użytkowego statków Złomowanie statków Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi Usługi w zakresie modernizacji statków Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych Usługi w zakresie suchego dokowania Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających Usługi w zakresie napraw i konserwacji platform pływających Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych Konserwacja płyt komputerowych Naprawa płyt komputerowych Naprawa i konserwacja minikomputerów Konserwacja minikomputerów 6

7 Naprawa minikomputerów Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych Konserwacja i naprawa mikrokomputerów Konserwacja mikrokomputerów Naprawa mikrokomputerów Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji Konserwacja sprzętu technologii informacji Naprawa sprzętu technologii informacji Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów Konserwacja i naprawa kasowników Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych Usługi w zakresie konserwacji systemu Zapobiegawcze usługi konserwacyjne Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii kablowej Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kinematograficznego Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności 7

8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków inwalidzkich Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów Usługi kalibracyjne Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów Usługi w zakresie naprawy tulei Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi masztowych Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni palnej i amunicji Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych Usługi w zakresie napraw i konserwacji samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania Obsługa instalacji grzewczych Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników Usługi w zakresie konserwacji wind Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji Usługi w zakresie naprawy biżuterii Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego Usługi w zakresie naprawy butów Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych Usługi instalowania sprzętu elektrycznego Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów Usługi instalowania silników elektrycznych Usługi instalowania generatorów Usługi instalowania transformatorów Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną Usługi instalowania urządzeń mechanicznych Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych Usługi instalowania masztów flagowych Usługi instalowania generatorów pary, turbin, sprężarek i palników Usługi instalowania generatorów pary Usługi instalowania turbin Usługi instalowania turbin gazowych Usługi instalowania sprężarek Usługi instalowania pieców Usługi instalowania palników Usługi instalowania pieców do spalania odpadów Usługi instalowania silników Usługi instalowania silników benzynowych Usługi instalowania silników diesla Usługi instalowania silników kolejowych Usługi instalowania silników do pojazdów Usługi instalowania silników do statków morskich Usługi instalowania silników do statków powietrznych Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji Usługi instalowania urządzeń pomiarowych Usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności Usługi instalowania urządzeń do zapisywania czasu Usługi instalowania parkometrów Usługi instalowania urządzeń meteorologicznych Usługi instalowania urządzeń geologicznych 9

10 Usługi instalowania urządzeń kontrolnych Usługi instalowania automatycznych urządzeń do odprawy na lotniskach Usługi instalowania urządzeń badawczych Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo Usługi instalowania urządzeń radiowych Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych Usługi instalowania urządzeń wideo Usługi instalowania nadajników radiowych i telewizyjnych Usługi instalowania nadajników radiowych Usługi instalowania nadajników telewizyjnych Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej Usługi instalowania urządzeń telefonicznych Usługi instalowania urządzeń telegraficznych Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego Usługi instalowania sprzętu medycznego Usługi instalowania sprzętu obrazującego Usługi instalowania sprzętu dentystycznego i specjalistycznego Usługi instalowania sprzętu do radioterapii Usługi instalowania sprzętu do mechanoterapii Usługi instalowania sprzętu do elektroterapii Usługi instalowania sprzętu do fizykoterapii Usługi instalowania sprzętu chirurgicznego Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego Usługi instalowania maszyn i urządzeń Usługi instalowania maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników Usługi instalowania urządzeń wyciągowych Usługi instalowania żurawi Usługi instalowania urządzeń przeładunkowych Usługi instalowania podwieszanych urządzeń bramowych Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych Usługi instalowania różnych maszyn ogólnego zastosowania Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody Usługi instalowania maszyn rolniczych i używanych w leśnictwie Usługi instalowania maszyn rolniczych Usługi instalowania maszyn używanych w leśnictwie Usługi instalowania obrabiarek Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania Usługi instalowania maszyn górniczych, kopalniczych, budowlanych i metalurgicznych Usługi instalowania maszyn górniczych Usługi instalowania maszyn kopalniczych Usługi instalowania maszyn budowlanych Usługi instalowania maszyn metalurgicznych Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności Usługi instalowania maszyn do przetwarzania napojów Usługi instalowania maszyn do przetwarzania tytoniu Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży włókienniczej i skórzanej Usługi instalowania maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży skórzanej Usługi instalowania maszyn do produkcji skóry wyprawionej Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących 10

11 Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru i tektury Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru Usługi instalowania maszyn do produkcji tektury Usługi instalowania ulicznych skrzynek pocztowych Usługi instalowania systemów uzbrojenia Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji Usługi instalowania komputerów Usługi instalowania urządzeń komputerowych Usługi instalowania lotniskowych ekranów lub tablic pokazujących odloty i przyloty w czasie rzeczywistym Usługi instalowania kolejowych ekranów lub tablic pokazujących odjazdy i przyjazdy w czasie rzeczywistym Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji Usługi instalowania urządzeń biurowych Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi instalowania metalowych pojemników Usługi instalowania zbiorników Usługi instalowania rezerwuarów Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 11

12 12 Numer kategorii 2 Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV Usługi transportu lądowego [2], w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty 712 (z wyjątkiem 71235), 7512, Od do (z wyjątkiem , , ) i od do zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis Usługi w zakresie transportu drogowego ( 1 ) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego Usługi taxi ( 1 ) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób ( 1 ) Nieregularny transport osób Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta Drogowy transport przesyłek pocztowych Usługi w zakresie transportu paczek Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą Wynajem furgonów wraz z kierowcą Transport kolejowy poczty Usługi kurierskie Multimodalne usługi kurierskie Usługi dostarczania poczty Usługi dostarczania paczek

13 13 Numer kategorii 3 Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty 73 (z wyjątkiem 7321) Od do (z wyjątkiem , ) i Od do zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis Usługi regularnego transportu lotniczego Usługi regularnego transportu lotniczego poczty Usługi nieregularnego transportu lotniczego Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty Usługi czarteru lotniczego Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą Wynajem statków powietrznych wraz z załogą Wynajem stałopłatów wraz z załogą Wynajem śmigłowców wraz z załogą Usługi lotnicze i podobne Usługi natryskiwania z powietrza Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza Lotnicze służby ratownicze Morskie lotnicze usługi ratownicze Usługi eksploatacji statków powietrznych Usługi pilotażowe Usługi obsługiwania statków powietrznych

14 14 Numer kategorii 4 Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV Transport poczty drogą lądową [2] i lotniczą 71235, , , zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis Drogowy transport przesyłek pocztowych Usługi w zakresie transportu paczek Usługi regularnego transportu lotniczego poczty Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty

15 Numer kategorii 15 Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV 5 Usługi telekomunikacyjne 752 Od do , i od do zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis Usługi telekomunikacyjne Usługi telefoniczne i przesyłu danych Publiczne usługi telefoniczne Usługi telefonii lokalnej Usługi telefonii międzymiastowej Usługi telefonii komórkowej Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS) Usługi rozszerzonego przesyłania komunikatów (EMS) Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS) Usługi bezprzewodowego protokołu aplikacyjnego (WAP) Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS) Usługi rozszerzania danych dla rozwoju GSM (EDGE) Usługi uniwersalnego systemu telefonii przenośnej (UMTS) Usługi dostarczania płatnych telefonów Usługi dostarczania kart telefonicznych z góry opłaconych (pre-paid) Wspólne, branżowe usługi sieci telefonicznych Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej Usługi centrali telefonicznych Wynajem kablowych łączy telefonicznych Usługi telefonii internetowej (IP) Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych Usługi poczty elektronicznej Usługi teleksowe Usługi telegraficzne Elektroniczne usługi informacyjne Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej Usługi teletekstowe Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych Wewnętrzne usługi telekomunikacyjne Usługi telepracy Usługi przywoływania Usługi telekonferencyjne Usługi w zakresie telekomunikacji między powietrzem a ziemią Usługi telematyczne Zintegrowane usługi telekomunikacyjne ( 2 ) Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego ( 2 ) Usługi transmisji sygnału telewizyjnego ( 2 ) Usługi transmisji sygnału radiowego Usługi przesyłu danych Usługi w zakresie sieci komputerowej Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

16 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 16 Numer kategorii Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV

17 6 Usługi finansowe a) usługi ubezpieczeniowe; b) usługi bankowe i inwestycyjne [3] 17 ex 81, 812, 814 Od do [3] zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis ( 3 ) Usługi bankowe i inwestycyjne ( 3 ) Usługi bankowe ( 3 ) Usługi banku centralnego ( 3 ) Usługi depozytowe ( 3 ) Usługi udzielania kredytu ( 3 ) Usługi udzielania mikrokredytów ( 3 ) Usługi leasingu finansowego ( 3 ) Usługi transferu płatności międzynarodowych ( 3 ) Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane ( 3 ) Usługi fuzji oraz nabycia ( 3 ) Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek ( 3 ) Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów ( 3 ) Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń ( 3 ) Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe ( 3 ) Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów ( 3 ) Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania ( 3 ) Usługi zarządzania pakietem ( 3 ) Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi ( 3 ) Usługi administrowania rynkami finansowymi ( 3 ) Usługi obsługiwania rynków finansowych ( 3 ) Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej ( 3 ) Usługi regulacji rynku finansowego ( 3 ) Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów) ( 3 ) Usługi powiernicze ( 3 ) Usługi przechowywania (aktywów) ( 3 ) Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych ( 3 ) Doradztwo finansowe ( 3 ) Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych ( 3 ) Usługi wymiany walut ( 3 ) Usługi maklerskie w zakresie pożyczek Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne Usługi ubezpieczeniowe Usługi ubezpieczeń na życie Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi ubezpieczenia zdrowotnego Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego Usługi ubezpieczenia medycznego Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

18 Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych Usługi ubezpieczenia kolejowego Usługi ubezpieczenia statków powietrznych Usługi ubezpieczenia statków Usługi ubezpieczenia towaru Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od ognia Usługi ubezpieczenia własności Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od strat finansowych Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń Usługi ubezpieczenia kredytu Usługi ubezpieczenia poręczeń Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne Ubezpieczeniowe usługi brokerskie Ubezpieczeniowe usługi agencyjne Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia wysokości straty i usługi aktuarialne Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub gazowych Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych Usługi dodatkowego ubezpieczenia Usługi doradztwa ubezpieczeniowego Usługi uśrednienia Usługi ustalenia wysokości straty Usługi aktuarialne Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami Usługi emerytalno-rentowe Indywidualne usługi emerytalno-rentowe Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych funduszy emerytalnych Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych Usługi administrowania funduszami emerytalno-rentowymi Usługi skarbowe Usługi reasekuracji Usługi reasekuracji na życie Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 18

19 19 Numer kategorii 7 Wyszczególnienie Numer CPC [1] Numer CPV Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 84 Od do od do (z wyjątkiem i Od do ), zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Kod CPV Opis Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych Konserwacja płyt komputerowych Naprawa płyt komputerowych Naprawa i konserwacja minikomputerów Konserwacja minikomputerów Naprawa minikomputerów Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych Konserwacja i naprawa mikrokomputerów Konserwacja mikrokomputerów Naprawa mikrokomputerów Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji Konserwacja sprzętu technologii informacji Naprawa sprzętu technologii informacji Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów Konserwacja i naprawa kasowników Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych Usługi w zakresie konserwacji systemu Zapobiegawcze usługi konserwacyjne Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego

20 Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Usługi programowania pakietów oprogramowania Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania Usługi opracowywania oprogramowania dla punktów sprzedaży Usługi opracowywania oprogramowania kontroli lotów Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli ruchu lotniczego Usługi opracowywania oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa i do testów lotniczych Usługi opracowywania oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa Usługi opracowywania oprogramowania do testów lotniczych Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli ruchu kolejowego Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli przemysłowej Usługi opracowywania oprogramowania bibliotecznego Usługi opracowywania oprogramowania zapewniającego zgodność Usługi opracowywania oprogramowania medycznego Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform Usługi opracowywania oprogramowania do serwera zmieniającego dyski optyczne Usługi opracowywania oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania dla programujących pracę w sieci Usługi opracowywania oprogramowania emulującego łączenie się ze sobą terminali sieciowych Usługi opracowywania oprogramowania dla przetwarzającego transakcje Usługi opracowywania oprogramowania zarządzającego licencjami Usługi opracowywania oprogramowania do różnych operacji sieciowych Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu Usługi opracowywania oprogramowania do przeszukiwania internetu Usługi opracowywania oprogramowania do serwera sieci WWW Usługi opracowywania oprogramowania do poczty elektronicznej Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW Usługi opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania Usługi opracowywania oprogramowania do tworzenia dokumentów Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania dokumentami Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) Usługi opracowywania oprogramowania do rozpoznawania głosu Usługi opracowywania oprogramowania do składu komputerowego Usługi opracowywania oprogramowania prezentacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania do pisania tekstów Usługi opracowywania oprogramowania do skanowania Usługi opracowywania oprogramowania do rysowania i odwzorowywania Usługi opracowywania oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) Usługi opracowywania oprogramowania graficznego Usługi opracowywania oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM) Usługi opracowywania oprogramowania do przygotowywania formularzy Usługi opracowywania oprogramowania do odwzorowywania Usługi opracowywania oprogramowania do rysowania i malowania Usługi opracowywania oprogramowania do przetwarzania obrazów Usługi opracowywania oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania projektami

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Po nowelizacji dyrektyw klasycznej i sektorowej oraz CPV (Dz. Urz. UE L.2008.74.1) do usług priorytetowych i niepriorytetowych naleŝą:

Po nowelizacji dyrektyw klasycznej i sektorowej oraz CPV (Dz. Urz. UE L.2008.74.1) do usług priorytetowych i niepriorytetowych naleŝą: Zamówienia publiczne na usługi priorytetowe i niepriorytetowe Zamówienia publiczne na usługi oznaczają zasadniczo zamówienia na wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są dostawy lub roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_technika 22/04/2011- ID:2011-057762 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_UMKATOWICE - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o podwykonawstwie

Ogłoszenie o podwykonawstwie Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_mkuligow 27/05/2010- ID:2010-066946 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_rzikrakow 29/09/2010- ID:2010-128570 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_mazowi07 17/11/2010- ID:2010-152303 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/ 14 ENOTICES_ZPSMuz 02/12/2011- ID:2011-168359 Formularz standardowy 3 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_Nadarzyn 11/08/2010- ID:2010-106507 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_ornrkrzeszowice 06/06/2011- ID:2011-078180 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_UMP 12/05/2010- ID:2010-060082 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_COIS 26/04/2010- ID:2010-051754 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/ 14 ENOTICES_PUSCz 08/11/2011- ID:2011-154718 Formularz standardowy 3 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 12 ENOTICES_FCD5 27/04/2010- ID:2010-052738 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

1 Standardowy Formularz 3 - PL

1 Standardowy Formularz 3 - PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_GminaMarkusy 09/07/2010- ID:2010-088883 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_IZP_2 29/07/2010- ID:2010-099537 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników Pytania dotyczące jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo delegujące

Delegowanie pracowników Pytania dotyczące jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo delegujące Delegowanie pracowników Pytania dotyczące jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo delegujące I. Pytania ogólne (art. 1 i 2) I.1 Pytania dotyczące pracownika 1. 1. 1 Czy pracownik delegowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_Rychwal 21/06/2010- ID:2010-078155 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_agamon 02/07/2010- ID:2010-084820 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_UMP - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 314/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.12.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1174/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_MJWPU 10/06/2010- ID:2010-073882 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich Adres pocztowy: Al. Niepodległości 32 Miejscowość: Zielona Góra Kod pocztowy: 65-042. Tel.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Adres pocztowy: Al. Niepodległości 32 Miejscowość: Zielona Góra Kod pocztowy: 65-042. Tel. Kłodawa Zada nr UNIA 2 Obwód EUROPEJSKA Drogowy Drezdenko Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Aleje Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Aleje Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_Przetarg 12/11/2010- ID:2010-150517 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_PKN-WAG 19/07/2010- ID:2010-093267 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 12 ENOTICES_umruda-sl 19/05/2010- ID:2010-063544 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_Malopolska - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_Kpecentorun 04/05/2011- ID:2011-061795 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo